Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali policjanci rowerzyœci z ca³ej Polski aby rywalizowaæ w Ogólnopolskim Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych. Str. 9 KU CZCI OFIAR KATYNIA JAK G OSOWA A GMINA PO CZYN ZDRÓJ? W wyborach parlamentarnych na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój frekwencja by³a ni sza ni œrednia krajowa i wynios³a 44,84% - oddano w sumie 5956 g³osów wa - nych. Czytaj na str. 3 CMYK Czytaj na str. 3 W dniu 17 wrzeœnia przy Krzy u Katyñskim na cmentarzu komunalnym w Po³czynie Zdroju odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 68 rocznicê wkroczenia wojsk Zwi¹zku Radzieckiego do Polski oraz zbrodniê wymordowania tysiêcy polskich oficerów wiosn¹ 1940 roku. Str.6 JUBILEUSZOWY ZJAZD SALOSU W dniach paÿdziernika 2007 w Po³czynie Zdroju odby³y siê X Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjañskich Animatorów Sportowych. Impreza zosta³a zorganizowana z okazji XV rocznicy powstania Salezjañskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej. Str. 20

2 SAMORZ D POZNAJMY NOW RADÊ W Radzie Miejskiej bie ¹cej kadencji jest tylko troje radnych, którzy te funkcje pe³nili równie w kadencji poprzedniej, a 11 osób jest radnymi po raz pierwszy. Ponadto wybrani przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej s¹ najlepiej znani mieszkañcom w swoich okrêgach wyborczych. Zatem aby wszyscy mieszkañcy gminy mogli lepiej poznaæ cz³onków Rady, w ka dym numerze Wiadomoœci Po³czyñskich prezentowane s¹ sylwetki radnych. (tao) Franciszek Pilip Mariusz Rutkowski Wies³aw Partacz - Radnym Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju jestem pierwsz¹ kadencjê. Zosta³em wybrany w okrêgu wyborczym nr 4, obejmuj¹cym ulice: Staszica, W¹sk¹, oraz Plac 1000-lecia. Jestem nauczycielem, obecnie na emeryturze. Bezpartyjny. Ca³e swoje zawodowe ycie poœwiêci³em oœwiacie. Obecnie równie tymi zagadnieniami zajmujê siê w Radzie Miejskiej. Jestem przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty. Ponadto pracujê w Komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa Publicznego, oraz w Komisji Rewizyjnej. Doskonale zdajê sobie sprawê, e mieszkañcy oczekuj¹ od swoich radnych dzia³añ na rzecz poprawy ycia ca³ej spo- ³ecznoœci lokalnej. Dlatego te bêdê siê stara³, aby nie zawieœæ ich oczekiwañ. Bêdê d¹ y³ do poprawy warunków pracy i nauki w naszych szko³ach i przedszkolach. Odwiedzi³em ju wszystkie placówki oœwiatowe, podleg³e naszej gminie. Zapozna³em siê z problemami, z którymi borykaj¹ siê dyrektorzy tych placówek. Jednym z najwa niejszych problemów jest brak pe³nowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum. Bêdê stara³ siê wspieraæ budowê tej sali, tak, aby powsta³a w jak najszybszym czasie. Uwa am te, e musimy poprawiæ stan boisk przy innych szko³ach w gminie, aby umo liwiæ m³odzie- y rozwijanie ich zainteresowañ sportowych. Wa nym zadaniem s¹ te pilne prace remontowe w wiêkszoœci budynków oœwiatowych: uzupe³nienie instalacji elektrycznej, wymiana okien czy naprawa dachów. Staram siê pomagaæ ludziom biednym i bezrobotnym w za³atwianiu ich trudnych spraw w ró nych instytucjach, z którymi sami nie mog¹ sobie poradziæ. Bêdê aktywnie pracowa³ nad popraw¹ bezpieczeñstwa w naszym mieœcie. Jedn¹ z propozycji dla osi¹gniêcia tego celu jest zainstalowanie kamer w najbardziej niebezpiecznych miejscach naszego miasta. Niepokoi mnie te stan nawierzchni wielu ulic i chodników w Po³czynie Zdroju. Trzeba d¹ yæ do ich naprawy. Aktywnie uczestniczê w zarz¹dzaniu Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Zdrój. Jest wiele problemów spó³dzielczych, które wymagaj¹ za³atwienia we wspó³pracy z Urzêdem. Liczê, e doprowadzê do unormowania wiêkszoœci z nich, z po ytkiem dla spó³dzielni i jej mieszkañców. Jestem otwarty na wspó³pracê ze wszystkimi ludÿmi. Ka dy mo e liczyæ na pomoc w ramach moich mo liwoœci jako radny. po³czyñskie WIADOMOŒCI 2 - Reprezentujê w Radzie Miejskiej so- ³ectwa: Bronowo, Czarnkowie, Gaworkowo, Ogrodno, Zaj¹czkowo i Zaj¹czkówko, którego jestem mieszkañcem. Patrz¹c pod wzglêdem obszarowym jest to najwiêkszy okrêg wyborczy z rozleg³¹ zabudow¹ pojedyncz¹ o górzystej konfiguracji terenu i co siê z tym wi¹ e z utrudnionym dojazdem do poszczególnych posesji, do których prowadz¹ drogi gruntowe, które wymagaj¹ ci¹g³ych napraw a zimow¹ por¹ odœnie ania, dlatego te infrastruktura drogowa gminy i miasta jest moim szczególnym zainteresowaniem. Bardzo wa n¹ spraw¹ jest organizacja dowozu uczniów do szkó³. Nale y tu zauwa- yæ, e te dzieci zanim wsi¹d¹ do gimbusa musz¹ przebyæ we wczesnych godzinach rannych (o zmroku w porze jesienno-zimowej) niejednokrotnie kilka kilometrów, dlatego te za bardzo wa ne przedsiêwziêcie uwa am dobudowanie jeszcze kilku wiat przystankowych i zakup ma³ego busa, który u³atwi dowóz i wczeœniejszy odwóz tych dzieci. Poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców gminy to równie dobudowa jeszcze kilku punktów œwietlnych w miejscowoœciach Bronowo, Rzêsna, Ostrow¹, Ogrodno, Czarnkowie. Nie bez znaczenia tak e jest dostêp mieszkañców wsi do internetu. Wi¹ e siê to z uczestnictwem w programach zwi¹zanych z rozwojem rolnictwa i œrodowiska wiejskiego, pozyskiwania œrodków, edukacj¹ m³odzie y wiejskiej. Otwieranie œwietlic wiejskich to nie tylko miejsce spotkañ, ale w najbli szej przysz³oœci tak e dostêp do Internetu. Dostêp do Internetu w wyremontowanych ju œwietlicach, ale i czekaj¹cych na remonty, napraw i wyposa enie placówek w Bronowie, Zaj¹czkówku, Czarnkowie. Wiadomo, e na terenie mojego okrêgu nie bêdzie realizacji gospodarki œciekowej ze wzglêdu na obszar, konfiguracjê terenu i gêstoœæ zaludnienia a dbaj¹c o ochronê œrodowiska nale y do³o yæ starañ do zwrotu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni œcieków. Poznanie potrzeb œrodowiska miasta, jaki gminy i gminy mo e doprowadziæ do wspólnych poczynañ w celu polepszenia ycia na terenie naszej gminy, dlatego biorê aktywny udzia³ w tworzeniu najwa niejszych dokumentów strategicznych naszej gminy, których efekty s¹ ju realizowane a niektóre bêd¹ niestety realizowane w najbli szych latach. Gwarantem spe³nienia oczekiwañ moich wyborców jest wspó³praca z radnymi Rady Miejskiej, w³adzami miasta i powiatu. - Na radnego wybrany zosta³em po raz pierwszy. Do wyborów startowa³em z listy nr 19 Po³czyñskiego Forum Samorz¹dowo-Gospodarczego utworzonego przez Po³czyñskie Towarzystwo Gospodarcze jako kandydat bezpartyjny i niezale - ny. Startowa³em z okrêgu miejskiego nr 8, tj. ulic: Gdañskiej, Ko³obrzeskiej, Kazimierza Wielkiego, Batalionów Ch³opskich, Chrobrego, Mickiewicza, Okrzei, Ogrodowej, Wiejskiej, Rzemieœlniczej, Koszaliñskiej. W obecnej kadencji Rady Miasta wybrany zosta³em jej jednym z wiceprzewodnicz¹cych. Ponadto jestem przewodnicz¹cym Komisji Uzdrowiskowej oraz cz³onkiem Komisji Bud etowej i Rozwoju Gospodarczego. Startuj¹c w wyborach samorz¹dowych do Rady Miasta postawi³em sobie za cel, oprócz dzia³ania na rzecz swojego okrêgu wyborczego i jego mieszkañców, pracê na rzecz mieszkañców miasta i gminy Po³czyn Zdrój pomagaj¹c innym kolegom radnym, szczególnie rozwi¹zuj¹c wszelkie sprawy gospodarczo-spo³eczne czy te prac¹ nad promocj¹ miasta i gminy. Moje has³o wyborcze: Nie obiecujê Znam problemy Wiem, jak je rozwi¹zaæ oraz moje motto wyborcze: Rzetelna i uczciwa praca na rzecz dobra wspólnego, wykorzystuj¹c ca³e swoje doœwiadczenie i umiejêtnoœci w pracach radnego sprowadza siê do praktycznego rozwi¹zywania problemów nurtuj¹cych wszystkich mieszkañców mojego okrêgu i mieszkañców miasta i gminy m.in. w zakresie zwiêkszenia pomocy najubo - szym i potrzebuj¹cym lub te prac¹ nad popraw¹ estetyki miasta czy te bezpieczeñstwa ich mieszkañców. Bêd¹c osob¹ niezale n¹ i nie zwi¹zan¹ z adn¹ opcj¹ polityczn¹ wykonujê swoje zobowi¹zania wyborcze bez adnych nacisków osób trzecich maj¹c na wzglêdzie tylko dobro mieszkañca naszego miasta i gminy z uwzglêdnieniem uwarunkowañ prawnych, jakie posiada ka dy radny czy te mo liwoœci Urzêdu Miasta w zakresie ich rozwi¹zywania. Ze szczególn¹ pilnoœci¹ chcê doprowadziæ do realizacji moich planów przedwyborczych z mojego okrêgu, tj. kanalizacja ulic, które jej nie posiadaj¹ (jako jedyne w ca³ym mieœcie), naprawa mostu na ul. Chrobrego, poprawa estetyki miasta poprzez dalsz¹ modernizacjê ulic wykorzystuj¹c œrodki unijne. Jako radny, swoj¹ prac¹, chcê s³u yæ spo³ecznoœci lokalnej, dbaæ o ich dobro, a przede wszystkim nie zawieœæ zaufania moich wyborców. Po krótkim okresie pracy w Radzie Miasta widzê, e pracy jest du o. Nie jest to straszne dla mnie. Zdajê sobie sprawê, e w obecnym roku 2007 realizujemy zadania wyznaczone prze kolegów radnych z poprzedniej kadencji. Zadanie te s¹ realizowane przy ograniczonych œrodkach finansowych Gminy. Realizacja moich zamierzeñ przedwyborczych, czy te moich kolegów z Rady Miasta obecnej kadencji to lata 2008 i nastêpne. Obecnie przedk³adane s¹ wnioski do bud etu na rok Uwa am, e wszystkie plany przedwyborcze zostan¹ zrealizowane dla dobra miasta i gminy, ich mieszkañców czy te nas radnych.

3 Indywidualnie najwiêcej g³osów otrzyma³ Roman Kozubek (PO) 1129, drugi by³ Stanis³aw Wzi¹tek (LiD) 1111, trzeci Czes³aw Hoc (PiS) 748 g³osów. W wyborach do Senatu najwiêcej g³osów zdoby³a Gra- yna Sztark (PO) 2133, drugi by³ Piotr Zientarski (PiS) 1790, trzecia Ewa Giza (PiS) Mandaty poselskie w regionie koszaliñskim uzyska³o 8 kandydatów: - Platforma Obywatelska: Stanis³aw Gaw³owski g³osów, Sebastian Marek Karpiniuk g³osów, Danuta Ma- WYDARZENIA JAK G OSOWA A GMINA PO CZYN ZDRÓJ? W wyborach parlamentarnych na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój frekwencja by³a ni sza ni œrednia krajowa i wynios³a 44,84% - oddano w sumie 5956 g³osów wa nych. We wrzeœniu tego roku Po³czyñskie Towarzystwo Gospodarcze obchodzi³o dziesi¹t¹ rocznicê swojego istnienia. Z tej okazji w restauracji Hopferówka Wyniki: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwoœæ Lewica i Demokraci Polskie Stronnictwo Ludowe Samoobrona Polska Partia Pracy Liga Prascy Rzeczpospolitej ria Olejniczak g³osów, Pawe³ Suski g³osów, Jan Kuriata g³osy. - Prawo i Sprawiedliwoœæ: Czes³aw Hoc - RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W Po³czynie Zdroju rozpoczyna siê kolejna w ostatnich latach wielomilionowa inwestycja. Wielofunkcyjna hala sportowa stanie przy Gimnazjum Publicznym w Po³czynie Zdroju. Pomys³ budowy hali z prawdziwego zdarzenia istnia³ w Po³czynie o dawna, ale potrzeba istnienia takiego obiektu sta³a siê szczególnie nagl¹ca po zakoñczeniu rozbudowy i modernizacji Gimnazjum Publicznego. Du a i okaza³a szko³a nie posiada³a wystarczaj¹cego zaplecza do prowadzenia zajêæ z wychowania fizycznego. Kolejny argument za rozpoczêciem tej inwestycji wynika wprost z uzdrowiskowej funkcji miasta. W po³¹czeniu z doskona³¹ baz¹ noclegow¹ i zabiegow¹ Po³czyn móg³by staæ siê miejscem organizowania np. zimowych obozów sportowych i rozszerzyæ w ten sposób swoj¹ ofertê uzdrowiskowo-turystyczn¹. Ze wzglêdu na podwy ki cen w bran- y budowlanej inwestycja bêdzie kosztowaæ oko³o 9 milionów z³otych, czyli wiêcej ni pierwotnie planowano. Równie z uwagi na wzrost cen w budownictwie nie³atwo by³o znaleÿæ wykonawcê. Ostatecznie po kolejnym przetargu wykonawc¹ zosta³a firma In-Tech ze Œwidwina. W zwi¹zku z du ymi kosztami po- ³czyñski magistrat od dawna zabiega³ o dofinansowanie tego zadania ze Ÿróde³ zewnêtrznych i starania te przynios³y pierwsze sukcesy. Do budowy hali w Po- JUBILEUSZ PTG odby³a siê uroczystoœæ, w czasie której w poczet cz³onków przyjêtych zosta³o kilku nowych przedsiêbiorców. W spotkaniu uczestniczy³a burmistrz Barbara Nowak, oraz cz³onkowie Lions Clubu zaprzyjaÿnionej organizacji o podobnym profilu z partnerskiego miasta Templin. Oprócz bie ¹cej aktywnoœci polegaj¹cej g³ównie na wzajemnym wspieraniu siê w dzia³alnoœci gospodarczej Po- ³czyñskie Towarzystwo Gospodarcze zorganizowa³o wiele akcji charytatywnych, jak choæby coroczne sponsorowanie wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin w czasie ferii zimowych. (tao) 40,2% g³osy 25,2% g³osów 21,8% g³osów 6,1% g³osy 4,6% g³osów 1,2% - 74 g³osy 1,0% - 58 g³osów g³osów, Marian Goliñski g³osy. - Lewica i Demokraci: Stanis³aw Wzi¹tek g³osów. ³czynie Zdroju do³o y siê Ministerstwo Sportu, które przyzna³o na ten cel 1,1 mln z³otych, jednak gmina na tym nie poprzestanie i w dalszym ci¹gu bêdzie siê ubiegaæ o dofinansowanie inwestycji z innych Ÿróde³. Budynek hali sportowej zosta³ zaprojektowany jako budynek parterowy z antresol¹ dla 295 widzów oraz trybunami sk³adanymi na poziomie boisk dla ok. 70 widzów oraz osób niepe³nosprawnych. Wysokoœæ sali sportowej nad boiskami 7,0 m do 7,2 m, Boisko g³ówne sali - 24x44m z obrze ami dla boisk o wym. do pi³ki rêcznej 20x40m,koszykówki- 15x28m i siatkówki 9x18m oraz tenisa- 10,97 x 23,77m.Podzia³ areny 2 kotarami zwijanymi na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi. W obiekcie zaprojektowano 2 zespo³y sanitarne przy sali g³ównej, pokoje dla trenerów, nauczycieli wf z wêz³em sanitarnym, dwie sale pomocnicze - fitnes/gimnastyka i si³ownia z zespo³ami sanitarnymi, zespó³ wc ogólnodostêpny dla zawodników. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek dostosowany bêdzie do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. Pod³ogi w sali sportowej i fitness z litego drewna dêbowego lub bukowego na ruszcie drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 3

4 INWESTYCJE W po³owie sierpnia w Redle mia³o miejsce uroczyste rozpoczêcie inwestycji prowadzonych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-Œciekowa w Dorzeczu Parsêty. Jest to najwiêkszy w Polsce projekt grupowy, nic wiêc dziwnego, e do Red³a przyjechali przedstawiciele najwa niejszych instytucji w kraju. W ca³ym projekcie bior¹ udzia³ 22 gminy w tym 3 miejskie (Ko³obrzeg, Bia³ogard i Szczecinek, 6 miejsko-wiejskich (Po³czyn Zdrój, Karlino, Barwice, Borne Sulinowo, Bia³y Bór, Bobolice) oraz 13 wiejskich (Bia- ³ogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmi¹ca, Goœcino, Ko³obrzeg, R¹bino, Rymañ, Siemyœl, S³awoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie). To potê ne przedsiêwziêcie bêdzie polega³o na wykonaniu oko³o 1235 km kanalizacji sanitarnej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (oczyszczalnie œcieków, przepompownie œcieków itp.) oraz ok. 885 km sieci wodoci¹gowej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (ujêcia wody, stacje uzdatniania itp.). Zmodernizowanych zostanie 15 oczyszczalni œcieków i wybudowane 2 nowe. Zostan¹ wykonane prace remontowe lub modernizacyjne dla ok. 100 stacji uzdatniania wody. ¹czna wartoœæ ca³ego projektu wynosi z³, z czego koszt prac wykonanych na terenie RWiK Bia³ogard wyniesie z³. Europejski Fundusz Spójnoœci pokryje 85% kosztów inwestycji, resztê musi stanowiæ wk³ad w³asny. W samej gminie Po³czyn Zdrój wykonanych zostanie 97,5 km sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej i modernizacja oczyszczalni. W pierwszej kolejnoœci rozpoczê³y siê prace na odcinku Dziwogóra Red³o, dlatego w³aœnie tam mia³o miejsce uroczyste otwarcie. Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia wêgielnego odby³o siê przy udziale czterech parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Wojewody i podleg³ych mu s³u b, oraz przedstawicieli gmin cz³onkowskich projektu. W Po³czynie jeszcze w tym roku rozpoczn¹ siê prace na ul. Zdrojowej, a w nastêpnych etapach zaplanowana jest nitka pó³nocna sieci wod-kan z Tychówka przez Bolkowo, Ostre Bardo, Buœlary i kolejny odcinek z Ko³acza przez Ogartowo do Po³czyna. Wartoœæ robót prowadzonych na terenie gminy Po³czyn to ponad 30 mln z³otych. (tao) 4 po³czyñskie WIADOMOŒCI ZINTEGROWANA GOSPODARKA OTWARTA SESJA O WODZIE I ŒCIEKACH Tematem wiod¹cym paÿdziernikowej sesji Rady Miejskiej by³y bie ¹ce i planowane dzia³ania w zakresie gospodarki wodnoœciekowej na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój. Ze wzglêdu na koniecznoœæ rozbudowy wodoci¹gów wiejskich w celu zapewnienia wody w gospodarstwach, w których na skutek obni ania poziomu wód gruntowych zabrak³o wody w studniach gmina realizuje obecnie zadania ze œrodków w³asnych. Do koñca 2007 roku rozbudowane zostan¹ wodoci¹gi w Gawroñcu, Toporzyku i Lipnie powstanie 2,5 km sieci, przy³¹czonych zostanie 12 nieruchomoœci koszt z³. Do maja 2008 rozbudowany zostanie wodoci¹g w Redle powstanie 1,4 km sieci, przy³¹czonych bêdzie 5 nieruchomoœci koszt z³. Najwiêksze zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-œciekowej zostan¹ przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty a dofinansowanego z Funduszu Spójnoœci. Zadania te bêd¹ dotyczyæ modernizacji istniej¹cych wodoci¹gów lokalnych i ³¹czenia ich w sieæ grupow¹ w celu zapewnienia niezawodnoœci dostawy i jakoœci wody zgodnej z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami, oraz stworzenia sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Po³czyn-Zdrój, utworzonej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania œcieków Komunalnych. Do maja 2008 roku zakoñczy siê rozbudowa kanalizacji w Po³czynie, oraz sieæ Dziwogóra-Wardyñ Dolny-Wardyñ Górny -Red³o, êgi, o³êdno) koszt euro. Realizacja tej czêœci projektu ju siê rozpoczê³a, prace s¹ prowadzone (lub ju siê zakoñczy³y) na ulicach Konopnickiej, Ko³obrzeskiej, Gdañskiej, Batalionów Ch³opskich, Powstañców Warszawskich, BO- WiD. Jeszcze w tym roku powinna rozpocz¹æ siê likwidacja istniej¹cego przewa³u burzowego i budowa nowego odprowadzenia z osadnikiem i separatorem na ulicy Zdrojowej. Bêdzie to zadanie uzupe³niaj¹ce realizowane ze œrodków gminy koszt euro. W latach wykonana zostanie: Sieæ kanalizacyjna w miejscowoœciach Bolkowo, Ostre Bardo, Buœlary, Ogartowo, Ko³acz, ê ek oraz Biernów i Stare Ludzicko w gm. R¹bino z odprowadzeniem kolektorowym do po³czyñskiej oczyszczalni œcieków oraz modernizacja kolektora Rzemieœlnicza-M³yñska. Sieæ wodoci¹gowa dla aglomeracji Po³czyn-Zdrój. Modernizacja oczyszczalni w Po- ³czynie-Zdroju - wêze³ osadu. Kanalizacja w Tychówku z odprowadzeniem do oczyszczalni w Tychowie Kolejne zadanie zaplanowane na lata , ale ju poza projektem dofinansowanym z Funduszu Spójnoœci bêdzie budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni œcieków w Gawroñcu. Powstanie tam 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,4 km kanalizacji t³ocznej, 2 przepompownie i oczyszczalnia. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, a koszt wg szacunków projektantów wyniesie od 2 do 2,5 mln z³. (tao)

5 WYDARZENIA ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA Budowa ³¹cznika dróg wojewódzkich 163 i 173 na wysokoœci zalewu to dla Po³czyna Zdroju inwestycja o strategicznym znaczeniu. Zaniechanie realizacji tego przedsiêwziêcia przez w³adze wojewódzkie mo e kosztowaæ miasto utratê statusu uzdrowiska. Burmistrz Po³czyna Barbara Nowak prowadzi³a i prowadzi szeroko zakrojone dzia³ania promuj¹ce Po³czyn Zdrój jako Kurort z dusz¹. Organizowane by³y konferencje promuj¹ce lecznictwo uzdrowiskowe, by³y d¹ enia do stworzenia wojewódzkiego produktu turystycznego w formie pobytów leczniczo rekreacyjnych. W miêdzyczasie wesz³a w ycie ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Ustawa nak³ada na gminy uzdrowiskowe wiele obowi¹zków. Jednym z nich jest sporz¹dzenie tzw. operatu uzdrowiskowego. Operat musi zawieraæ nie tylko potwierdzone przez w³aœciwe s³u by dane dotycz¹ce w³aœciwoœci leczniczych posiadanych surowców i klimatu, zak³adów leczniczych, ale tak e dane dotycz¹ce lokalizacji i stanu urz¹dzeñ infrastruktury komunikacyjnej oraz opis zagospodarowania przestrzennego z uwzglêdnieniem poszczególnych stref ochronnych. Termin z³o enia operatu zbli a siê nieub³aganie mówi Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna Zdroju. Od czasu wejœcia w ycie ustawy uda³o siê kilka spraw za³atwiæ, kilka jest na dobrej drodze. W tej chwili najwiêkszym problemem miasta uzdrowiskowego jest uk³ad komunikacyjny. W mieœcie krzy uj¹ siê cztery drogi wojewódzkie. Jedna z nich przebiega bezpoœrednio wzd³u granicy strefy uzdrowiskowej A, czyli tam, gdzie powinna panowaæ b³oga cisza i wolne od spalin powietrze. To jest droga nr 173 z Drawska Pomorskiego do Po³czyna, czyli ul. Solankowa mówi B. Nowak. Droga biegnie kilkanaœcie metrów od najwiêkszego po³czyñskiego obiektu uzdrowiskowego, jakim jest sanatorium Gryf i dalej wzd³u granicy zabytkowego parku zdrojowego. Przeje d aj¹ ni¹ pojazdy nie tylko w ruchu lokalnym, ale tak e ciê kie tiry i wiele mniejszych samochodów ciê arowych, a to w myœl ustawy jest niedopuszczalne. Natê enie ha³asu, emisja spalin i inne czynniki z ni¹ zwi¹zane mog¹ byæ powodami, dla których Po³czyn mo e straciæ status uzdrowiska. Przepisy ustawy s¹ rygorystyczne. Jedynym rozwi¹zaniem jest zmiana organizacji ruchu poprzez skierowanie ruchu tranzytowego inn¹ tras¹. T¹ tras¹ mo e byæ zbudowany przed miastem ³¹cznik z drog¹ nr 163 informuje burmistrz. Ale decyzja o jego budowie le y w gestii w³adz wojewódz- W roku bie ¹cym mija 100 lat od œmierci Stanis³awa Wyspiañskiego. Z tej okazji Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju zrealizuje projekt popularyzuj¹cy twórczoœæ tego wybitnego polskiego artysty. Projekt nosi nazwê DALEKO OD KRA- KOWA cykl wydarzeñ kulturalnych zwi¹zanych z twórczoœci¹ Stanis³awa Wyspiañskiego i bêdzie trwa³ do 20 grudnia 2007 r. G³ównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat artysty i pobudzenie m³odych ludzi do twórczej aktywnoœci. Ca³e przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane przez Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju, a jego adresatem s¹ przede wszystkim m³odzi ludzie, uczniowie szkó³ gimnazjalnych i œrednich z Po³czyna Zdroju, ale te z województwa zachodniopomorskiego. Planowane dzia³ania sk³adaæ siê bêd¹ z nastêpuj¹cych wydarzeñ: Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego pn. Pociecho moja, ksiêgi moje rozgrywanego w dwóch kategoriach: recytacji i poezji œpiewanej (uczestnicy w wieku od 16 lat, liczba uczestników oko³o 45 osób), konkursu plastycznego pn. Inspiracje (zasiêg wojewódzki, kategorie wiekowe: szko- kich. Budowa ³¹cznika nie tylko odsunie ruch ciê kich pojazdów od uzdrowiskowej strefy A, ale tak e stworzy nowe mo liwoœci rozwoju uzdrowiska. Teren wokó³ niedawno zbudowanego zalewu stanie siê enklaw¹ spokoju, a strefa A poszerzy siê o wiele hektarów. Natomiast istniej¹ca obecnie czêœæ drogi 173 mog³aby byæ wykorzystywana do ruchu lokalnego oraz s³u yæ jako ci¹g spacerowy nad zalew i do odleg³ego o 2,5 km sanatorium Borkowo. Powsta³ ju projekt budowy ³¹cznika i obecnie oczekuje on na realizacjê. Ten ³¹cznik to byæ albo nie byæ uzdrowiska mówi Barbara Nowak. Dlatego w Po³czynie tak bardzo zale y nam, by ta inwestycja sta³a siê elementem zadañ na drogach wojewódzkich finansowanych z Unii Europejskiej. Realizacja daje nie tylko dobre wyniki w zakresie ochrony œrodowiska, ale tak e stwarza warunki do utrzymania statusu uzdrowiska. Po³czyn Zdrój nie ma innej alternatywy. Uzdrowisko i turystyka uzdrowiskowa s¹ jego jedyn¹ szans¹. Utrata statusu gminy uzdrowiskowej spowoduje katastrofê. Nie ma tu bowiem mowy o inwestycjach przemys³owych. Ponad 75 procent gminy to tereny objête ró nymi formami ochrony: Natura 2000, Drawski Park Krajobrazowy, strefy ochrony górniczej pok³adów borowiny, strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego parku, no i strefy uzdrowiskowe. Nasz problem doskonale zna i rozumie wicemarsza³ek województwa W³adys³aw Husejko mówi. B. Nowak. Jego yczliwe podejœcie do tematu pozwala mieæ nadziejê, e Zarz¹d Dróg Wojewódzkich rozpocznie realizacjê tego przedsiêwziêcia najpóÿniej w przysz³ym roku. Marsza³ek wie, e zw³oka mo e kosztowaæ nasze miasto utratê statusu uzdrowiska. Dodatkowym utrapieniem Po³czyna jest wyznaczenie dróg wojewódzkich przebiegaj¹cych przez miasto jako tzw. tras turystycznych do letnich przejazdów nad morze. Jad¹cy wypoczywaæ na œrodkowym wybrze u zje d aj¹ z krajowej jedenastki w Szczecinku, z krajowej dwudziestki w Czaplinku i dziesi¹tki w Wa³czu i sun¹ przez Po³czyn do Ko³obrzegu, Mielna i DŸwirzyna. Dla Po³czyna Zdroju oznacza to kilkaset, a mo e i kilka tysiêcy, samochodów dziennie wiêcej, co jest równie powa nym zagro eniem dla funkcji uzdrowiskowej. Dlatego kolejn¹ szalenie piln¹ inwestycj¹, której potrzebuje kurort jest przebudowa drogi 163, tzw. przelotówki. Realizacja tej inwestycji, której projekt równie jest ju gotowy, podniesie bezpieczeñstwo i up³ynni ruch tranzytowy przez miasto. (bar) MINISTER FINASUJE WESELE W PO CZYNIE ³y gimnazjalne, szko³y œrednie, doroœli; liczba uczestników oko³o 60 osób), widowiska WESELE zrealizowanego przez amatorskie zespo³y m³odzie owe (teatralne, taneczne i wokalne/ dzia³aj¹ce przy Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju (liczba realizatorów oko³o 30 osób), Jesienne warsztaty witra u (dla 20 osobowej grupy mieszkañców miasta i gminy Po- ³czyn Zdrój), wyk³ad dotycz¹cy twórczoœci literackiej S. Wyspiañskiego (dla m³odzie y po³czyñskich szkó³ œrednich; liczba uczestników oko³o 150 osób), wyjazd na spektakl teatralny do Szczecina lub Poznania (dla m³odzie y z amatorskich zespo³ów Centrum Kultury; liczba uczestników oko³o 30 osób). Widowisko Wesele bêdzie wielokrotnie prezentowane zarówno w Po³czynie Zdroju dla mieszkañców i kuracjuszy, jak i w innych miejscowoœciach. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiêcej informacji na temat udzia³u w projekcie mo na uzyskaæ w Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju, tel (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 5

6 UROCZYSTOŒCI W dniu 17 wrzeœnia przy Krzy u Katyñskim na cmentarzu komunalnym w Po³czynie Zdroju odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 68 rocznicê wkroczenia wojsk Zwi¹zku Radzieckiego do Polski oraz zbrodniê wymordowania tysiêcy polskich oficerów wiosn¹ 1940 roku. KU CZCI OFIAR KATYNIA Uroczystoœci dla uczczenia zbrodni katyñskiej odbywaj¹ siê w Po³czynie Zdroju od kilkunastu lat a ich pomys³odawc¹ by³ nie yj¹cy ju Stefan Musia³, mieszkaniec Po³czyna który osobiœcie prze y³ piek³o sowieckiej niewoli. Pierwsza uroczystoœæ oraz ustawienie Krzy a Katyñskiego odby³a siê za spraw¹ Mariana Janowskiego ówczesnego burmistrza który do dziœ aktywnie anga uje siê w organizacjê corocznych obchodów. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od hymnu pañstwowego i przemówieñ zaproszonych goœci. W tym miejscu odczytany zosta³ list ks. pra³ata Zdzis³awa J. Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie, który jest równie honorowym obywatelem Po³czyna Zdroju. Nastêpnie gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie zawiesi³ na tablicy pami¹tkowej Wstêgê Orderu Virtuti Militari oraz odprawiona zosta³a msza œwiêta z akompaniamentem Kameralnego Chóru Mieszanego Cantus. Chwilê póÿniej mia³o miejsce odczytanie Apelu Poleg³ych i salwa honorowa kompanii Wojska Polskiego. Uroczystoœæ zakoñczy³o sk³adanie kwiatów przez parlamentarzystów, delegacje instytucji, organizacji kombatanckich, szkó³ i mieszkañców Po³czyna Zdroju. (tao) 6 po³czyñskie WIADOMOŒCI Umi³owani Po³czynianie! Cieszê siê, e i w tym roku tak e spotykacie siê na Uroczystoœci przy Krzy u Katyñskim w dniu, w którym kolejny agresor zdradziecko napad³ na Polskê. W tym, jak e tragicznym dniu, rozpoczê³a Golgota Wschodu Narodu Polskiego. Z serca siê radujê, e Po³czyn, miasto, którego jestem Honorowym Obywatelem wype³nia to, co Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, pragn¹³ nam przez ksi¹ kê pt. PAMIÊÆ I TO ASAMOŒÆ przekazaæ. Pamiêæ musimy kszta³towaæ i ubogacaæ Prawd¹. Prawd¹ naszych dziejów, naszego trwania. Ona musi byæ znakiem naszej to samoœci, pomóc odpowiedzieæ na pytanie kim jesteœmy? Musimy przypominaæ o tym heroicznym wysi³ku, w którym tak e i Wy i Wasze rodziny braliœcie udzia³. To samoœæ to stwierdzenie kim siê jest, a pamiêæ to przekazywanie tych wartoœci z pokolenia na pokolenie. Oddaj¹c ho³d pomordowanym na nieludzkiej ziemi wype³niacie w sposób szczególny testament naszego umi³owanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który codziennie modli³ siê za tych, którzy zginêli w Katyniu. Wasz¹ uroczystoœæ otulam z serca p³yn¹c¹ modlitw¹. Otaczam sercem i serdeczn¹ myœl¹ Po³czyn i Dobremu Bogu dziêkujê, e Pamiêæ o ofiarach Golgoty Wschodu jest wci¹ ywa. Szczêœæ Bo e! Warszawa, dnia 14 wrzesieñ 2007 r. ks. pra³at Zdzis³aw J. Peszkowski Kapelan Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie Ksi¹dz Pra³at Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski zmar³ w poniedzia³ek 8 paÿdziernika w podwarszawskim szpitalu w Aninie. Mia³ 89 lat. Od wrzeœnia 2006 roku by³ Honorowym Obywatelem Po- ³czyna Zdroju. List do mieszkañców Po³czyna jest prawdopodobnie jednym z ostatnich tekstów jakie napisa³.

7 WYDARZENIA Konferencja Wsparcie przedsiêbiorczych W dniu 9 paÿdziernika 2007 roku, w Œwidwinie odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektów realizowanych przez Fundacjê na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach ZPORR Dzia³alnie 2.5. Promocja przedsiêbiorczoœci. W trakcie konferencji zaprezentowane zosta³y rezultaty projektów wdra anych w powiatach œwidwiñskim, drawskim i myœliborskim. Szczególny nacisk po³o ony by³ na ocenê efektywnoœci zaproponowanych form wsparcia. Od po³owy paÿdziernika 2005, przez okres 24 miesiêcy, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro Terenowe w Po³czynie Zdroju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³eczno Gospodarczych w Œwidwinie oraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego realizowa³a projekt Wsparcie przedsiêbiorczych projekt dla powiatów œwidwiñskiego i drawskiego. Projekt adresowany by³ do mieszkañców powiatów œwidwiñskiego i drawskiego. Wszyscy uczestnicy projektów przeszli 3-dniowe szkolenia DZIKA WYSTAWA W ZAMKU Na pocz¹tku sierpnia w sali kominkowej po³czyñskiego zamku mia³o miejsce otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody Wystawê tworz¹ zwyciêskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2006, organizowanego przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Konkurs odbywa siê rokrocznie od 1964 r. i w miarê swojego rozwoju sta³ siê najbardziej cenionym i najwiêkszym w œwiecie przedsiêwziêciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Ka dorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesiêciu krajach na wszystkich kontynentach i po raz pi¹ty w Polsce. Na tegoroczn¹ edycjê wystawy sk³adaj¹ siê 84 zdjêcia, nagrodzone i wyró nione w kilkunastu kategoriach, autorstwa 70 fotografów z 24 krajów. Zwyciêskie prace wyselekcjonowano spoœród ponad 18 tys. fotogramów, wykonanych przez 1593 autorów z 55 krajów. Cele jakie przyœwiecaj¹ organizatorom konkursu i wystawy mo - na najogólniej okreœliæ w kilku punktach: podnieœæ status fotografii dzikiej przyrody do rangi g³ównych nurtów wspó³czesnej sztuki, staæ siê najpowa niejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiaj¹c œwiatowej widowni najlepsze obrazy natury, inspirowaæ coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody, przedstawiaæ zgromadzone dzie³a ludziom na ca³ym œwiecie, aby ukazaæ im ABC Przedsiêbiorczoœci dostarczaj¹ce im podstawowej wiedzy na temat rejestracji i prowadzenia w³asnej firmy, a tak e analizy finansowej przedsiêwziêcia i opracowania biznes planu. Zorganizowano 7 szkoleñ, które ukoñczy³o 102 Beneficjentów Ostatecznych. 32 Beneficjentów skorzysta³o z 311 godzin doradztwa œwiadczonego przez eksperta zewnêtrznego oraz 295 godzin œwiadczonych przez koordynatora projektu. Spoœród nich, po przed³o eniu biznes planów, zosta³y wy³onione osoby, które otrzyma³y pomoc w postaci doradztwa indywidualnego oraz wsparcie pomostowe (przeznaczone na sfinansowanie bie ¹cych kosztów funkcjonowania firmy w wysokoœci 700 z³ przez okres od 6 do 12 miesiêcy) oraz jednorazow¹ dotacjê inwestycyjn¹ w wysokoœci 75% kosztów inwestycji, nieprzekraczaj¹c¹ kwoty ,- z³. W ramach projektu podstawowe wsparcie pomostowe przyznano 35 Beneficjentom Ostatecznym, a przed³u one 14 beneficjentów. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê jednorazowe dotacje. ¹cznie w ramach projektu 34 mikroprzedsiêbiorców otrzyma³o jednorazowe dotacje inwestycyjne na kwotê z³. Biuro terenowe FDPA w Po³czynie Zdroju oprócz indywidualnej obs³ugi ka dego z Beneficjentów stara³o siê organizowaæ spotkania grupowe. Mia³y one na celu wzajemne poznanie siê Beneficjentów i wymianê praktycznych doœwiadczeñ w zakresie prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej, jak równie wspólne rozwi¹zywanie problemów jakie pojawi³y siê w projekcie, zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji, biznesplanów, czy tez rozliczeniem dotacji. Beneficjenci Ostateczni projektu adresowanego do powiatów œwidwiñskiego i drawskiego utworzyli 43 nowe dzia- ³alnoœci gospodarcze. Osoby z grupy priorytetowej m³odzie do 25 roku ycia za³o y³y 12 mikroprzedsiêbiorstw. Kobiety utworzy³y 17 nowych firm. Ponadto mikroprzedsiêbiorcy, którzy rozpoczêli dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w wyniku udzia³u w projekcie utworzyli 19 dodatkowych miejsca pracy, w tym 15 dla kobiet. wspania³oœæ, dramatyzm i ró norodnoœæ ycia na Ziemi i pobudziæ w nich dba³oœæ o jego przysz³oœæ. Dziêki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz lepsze zdjêcia s¹ ogl¹dane przez coraz wiêksz¹ iloœæ widzów. Jeœli zliczyæ ich wszystkich, to rokrocznie jest to ju znacznie wiêcej ni milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 70 tys. Podobnie jak w latach poprzednich wystawa trafi w 2007 r. do 12 miast. Po³czyn Zdrój jest w tym ³añcuchu ogniwem ósmym, po: Bielsku-Bia³ej, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdañsku, Bytomiu, Warszawie i Zakopanem, a dalej wystawa powêdruje do: Jeleniej Góry, Wroc³awia, odzi i Torunia. Warto podkreœliæ, e Po³czyn Zdrój jest zdecydowaniem najmniejszym miastem, do którego trafia wystawa, a jednoczeœnie jednym z niewielu, w których mo na ogl¹daæ j¹ bezp³atnie. Po raz czwarty w historii wystawy, jest na niej zdjêcie wykonane przez polskiego fotografa. Ju po raz drugi jest to m³ody warszawianin Mateusz Kowalski, zdobywca III nagrody w jednej z kategorii m³odzie owych konkursu (15-17 lat). Patronat Honorowy nad wystaw¹ objêli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Œrodowiska. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 7

8 WYDARZENIA DARZ BÓR WIELKIE ŒWIÊTO OWIECTWA W ostatni weekend sierpnia w³adzê w Po³czynie Zdroju objêli myœliwi. Sta³o siê tak za spraw¹ Euroregionalnych Spotkañ owieckich Darz Bór, które odby³y siê ju po raz siódmy. S³uchanie gawêd myœliwskich, sygna- ³ów granych na rogach, próbowanie potraw z dziczyzny i obserwowanie wielu innych myœliwskich rytua³ów jest mo liwe zazwyczaj tylko w czasie polowania. Ale raz w roku w Po³czynie Zdroju myœliwi przenosz¹ siê do miasta, a z bogat¹ kultur¹ ³owieck¹ mo e siê zapoznaæ ka dy. Trzydniowy program imprezy jest skonstruowany w taki sposób, aby zarówno myœliwi, jak równie mieszkañcy i turyœci znaleÿli dla siebie coœ ciekawego. W pi¹tek w Centrum Kultury odby³a siê seria wyk³adów poœwiêconych tematyce myœliwskiej i ochronie œrodowiska, a wieczorem na Placu Wolnoœci odby³ siê koncert zespo³u ubrosie. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê najbardziej widowiskowe czêœci imprezy, które zaplanowano na sobotê. W Koœciele NMP odby³a siê Msza Hubertowska, a tu po niej ulicami starówki przesz³a parada z orkiestr¹ i pocztami sztandarowymi Polskiego Zwi¹zku owieckiego, Lasów Pañstwowych i kilkunastu Kó³ owieckich. Nastêpnie wszyscy uczestnicy imprezy ustawili siê na Placu Wolnoœci do wspólnego zdjêcia, które ju godzinê 8 po³czyñskie WIADOMOŒCI póÿniej mo na by³o nabyæ w biurze organizacyjnym. Na scenie odby³o siê uroczyste œlubowanie m³odzie y rozpoczynaj¹cej przygodê z ³owiectwem, a chwilê póÿniej rozpocz¹³ siê program artystyczny w wykonaniu gawêdziarzy, sygnalistów i zespo³ów wykonuj¹cych muzykê myœliwsk¹. Wielu uczestników ³owieckiego œwiêta z niecierpliwoœci¹ czeka³o na Konkurs na najlepsz¹ nalewkê myœliwsk¹. W tym roku o miano najlepszego ubiega³o siê a 30 trunków a presti zawodów wzrós³ dodatkowo, poniewa przewodnicz¹cym jury by³ Krzysztof Rusak znany z telewizyjnych programów kulinarnych. Komisja sêdziowska po d³ugich i burzliwych obradach (konieczne by³y a dwie dogrywki!) przyzna³a ostatecznie dwa równorzêdne pierwsze miejsca, które zdobyli: Miros³aw Gawor z Warszawy za nalewkê Gaworek na tarninie i Eustachy Horoch z Poznania za Fabrycówkê na styczniowe mrozy. Mimo gor¹cych apeli ze strony publicznoœci nie by³o mo liwoœci degustacji konkursowych trunków, za to rozbudzone zmys³y smakowe mo na by³o zaspokoiæ na stoisku jednego z wiod¹cych na rynku producentów przypraw i dodatków spo ywczych. Degustacjê ponad 200 litrów zupy myœliwskiej i dania z grilla niektórzy z pewnoœci¹ wspominaj¹ do dziœ. Niezapomniane wra enia w pamiêci wielu uczestników imprezy pozostawi³a równie tradycyjna biesiada myœliwska na strzelnicy w Ko³aczu, która wœród jad³a i tañców trwa³a do bia³ego rana. W niedzielê najwiêksz¹ widowniê zgromadzi³y pokazy psów myœliwskich. Na deskach po³czyñskiej sceny prezentowa³y siê m.in. ³ajki, goñcze polskie, bigle, foksteriery. Po³czyñski Darz Bór to równie ma³e targi akcesoriów myœliwskich. Na Placu Wolnoœci przez 3 dni imprezy w kilkunastu stoiskach mo na by³o zaopatrzyæ siê niemal we wszystko co mo ne przydaæ siê podczas polowania i nie tylko. Obok specjalistycznej odzie y, obuwia, broni znalaz³y siê ozdoby i bi uteria myœliwska, fachowa literatura ³owiecka a nawet naczynia kuchenne i wina do potraw z dziczyzny. Wprawdzie Darz Bór nie przewidywa³ prawdziwego polowania, ale nie znaczy to, e oby³o siê bez strzelania. Tradycyjnie jak co roku w ê ku odbywa³ siê strzelecki Turniej Dubletów o Po³czyñsk¹ Flintê. W zawodach wziê³o udzia³ 55 zawodników. Zwyciê y³ W³odzimierz Pilarz z Ko³a owieckiego Sokó³ Œwidwin przed Arkadiuszem Becl¹ z K Knieja Góry, a medalow¹ stawkê zamyka³ Jaros³aw Bêækowski z okrêgu szczeciñskiego. Jedyna kobieta bior¹ca udzia³ w turnieju Dominika Bernacka z Katowic zajê³a 17 miejsce. Tomasz Chmielewski

9 ROZMAITOŒCI POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali policjanci rowerzyœci z ca³ej Polski aby rywalizowaæ w Ogólnopolskim Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych. Zalety roweru, jako taniego, prostego i ekologicznego œrodka transportu znane s¹ od dawien dawna. Zawrotn¹ karierê zrobi³y bicykle w ró nych czêœciach œwiata niezale nie od zamo noœci mieszkañców. Od rowerów roi siê zarówno w najbogatszych europejskich stolicach (Amsterdam, Kopenhaga) jak i odleg³ych Chinach. Od kilku lat jazdê na dwóch kó³kach doceniaj¹ równie polscy stró e porz¹dku. Okazuje siê bowiem, e w wielu trudno dostêpnych miejscach, jak du e kompleksy zieleni (parki, nabrze a rzek, pla e itp.) policjanci-cykliœci bywaj¹ znacznie skuteczniejsze ni patrole piesze czy zmotoryzowane. Z roku na rok do dwóch kó³ek przekonuj¹ siê równie inne s³u by, st¹d w po³czyñski zawodach coraz liczniej pojawiaj¹ siê reprezentacje musz¹ zareagowaæ na nie zgodnie z procedur¹. Co roku na trasie znajduje siê 5 scenek, ale przygotowane zdarzenia s¹ za ka dym razem trochê inne. W tym roku oprócz strzelania, które zazwyczaj przebiega podobnie, policjanci musieli odpowiednio zareagowaæ na kradzie drewna z lasu, spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym, przechodzenie jezdni na czerwonym œwietle, oraz udzieliæ pierwszej pomocy ciê arnej kobiecie i dziecku ofiarom wypadku drogowego. Postêpowanie zawodników w wszystkich sytuacjach jest skrupulatnie oceniane przez sêdziów i to w³aœnie punktacja obok czasu ma decyduj¹cy wp³yw na zajête miejsce. Ostatni¹ konkurencj¹ jest jazda indywidualna na czas po specjalnie przygotowanym torze przeszkód w parku zdrojowym. Ta czêœæ imprezy ma charakter festynu, w ramach którego odbywaj¹ siê pokazy tresury psów policyjnych, pokaz pracy robota do unieszkodliwiania ³adunków wybuchowych i atrakcje dla dzieci. Najwiêksz¹ frajd¹ dla najm³odszych jest wyœcig uczniów z klas 1-3 po torze podobnym to tego na jakim œcigaj¹ siê policjanci. Ponadto maluchy z czterech szkó³ na terenie gminy przygotowa³y prace plastyczne pod nazw¹ Policjant przyjacielem dziecka, które mo na by³o ogl¹daæ na wystawie w amfiteatrze. Oprócz nagród w wyœcigu rowerowym, dzieci ze wszystkich szkó³ na terenie gminy otrzyma³y ufundowane przez Urz¹d Miasta odblaskowe zawieszki na tornister. Ostatnim punktem programu V Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych by³o oczywiœcie uroczyste og³oszenie wyników i wrêczenie nagród doros³ym uczestnikom zawodów. W tym roku I miejsce zajêli st. sier. Tomasz Bojanek i st. sier. ukasz Rycombel z KWP Katowice, II miejsce: m³. asp. Piotr Zdrojewski i sier. szt. Piotr Siemieniu z KWP Bia³ystok, III miejsce, chor¹ y szt. Andrzej Dolewski i sier. Andrzej Stadnicki Pomorskiego Oddzia³u Stra y Granicznej. Najlepsi z zachodniopomorskiego: sier. S³awomir Majcher i st. post. Marcin Kot z KPP Œwidwin zajêli 10 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Ponadto dru yny z zachodniopomorskiego zdoby³y nastêpuj¹ce nagrody: w kategorii strzelanie wygra³a KPP Kamieñ Pomorski; najlepsza pierwsza pomoc: Stra Miejska Szczecin; najlepszy teoretyczny test wiedzy policyjnej: KPP Police, nagroda fair play: Stra Miejska Szczecin (last) Stra y Granicznej, Stra y Miejskiej i Stra- y Ochrony Kolei. W tym roku w zawodach wziê³o udzia³ 27 dwuosobowych dru yn z ca³ego kraju. Uczestnicy tradycyjnie rywalizowali w trzech konkurencjach. Pierwsz¹ jest teoretyczny test z wiedzy policyjnej. Druga konkurencja to najtrudniejsza a zarazem najciekawsza czêœæ po³czyñskiego turnieju. Jest to wyœcig na odcinku oko³o 30 km, podczas którego zawodnicy napotykaj¹ zainscenizowane sytuacje z jakimi mog¹ siê spotkaæ w pracy policjanta i po³czyñskie WIADOMOŒCI 9

10 LUDZIE KSI DZ PESZKOWSKI ZARYS BIOGRAFII Zdzis³aw Peszkowski, ps. Jastrzêbiec (ur. 23 sierpnia 1918 w Sanoku, zm. 8 paÿdziernika 2007 Warszawa) - prezbiter katolicki, doktor filozofii, pra³at, harcmistrz, kapelan Rodzin Katyñskich i pomordowanych na Wschodzie, Kapelan Naczelny ZHP pgk, honorowy obywatel miast: Grudzi¹dza, Krakowa, Warszawy, Sanoka, Bia³egostoku i Po³czyna Zdroju. Urodzi³ siê w roku 1918 w Sanoku. Tam uczy³ siê w szkole powszechnej, w gimnazjum i liceum. Po zdaniu egzaminów maturalnych w roku 1938 powo³any zosta³ do s³u by wojskowej. Ukoñczy³ szko³ê Podchor¹ ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. W kampanii wrzeœniowej z 1939 roku dowodzi³ plutonem 20. Pu³ku U³anów. Po 17 wrzeœnia, gdy do agresji przeciwko Polsce przyst¹pi³ ZSRR, prawie ca³y pu³k dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Jeñców zgromadzono pocz¹tkowo w starej siedzibie rodu Puzynów i Ogiñskich. W paÿdzierniku 1939 roku przewieziono jeñców z Pomorzan do Kozielska. W kwietniu 1940 roku rozpoczê³y siê wywózki jeñców. Nikt wówczas nie przypuszcza³, e oficerowie polscy wywo eni s¹ do katyñskiego lasu i tam mordowani. 12 maja 1940 roku w ostatnim transporcie 250 osób by³ Zdzis³aw Peszkowski. Ten transport nie trafi³ do Katynia lecz do obozu w Pawliszczew-Borze, a nastêpnie do Griazowca. Z wielkim bólem i smutkiem przyjêliœmy informacjê o œmierci ksiêdza pra³ata 10 po³czyñskie WIADOMOŒCI ZDZIS AWA JASTRZÊBCA PESZKOWSKIEGO doktora filozofii, wiêÿnia obozu w Kozielsku, o³nierza Armii Andersa, kapelana Rodzin Katyñskich i pomordowanych na Wschodzie, kapelana ZHP poza granicami kraju, Honorowego Obywatela Po³czyna-Zdroju. egnamy wspania³ego Polaka, którego ca³e ycie jest œwiadectwem niez³omnej walki o prawdê, a osobiste ciep³o, bezpoœrednia serdecznoœæ i pogoda ducha przekonywa³y o dokonanym przebaczeniu i wielkiej mi³oœci do ludzi. Wszystkim najbli szym najszczersze wyrazy ubolewania sk³adaj¹ Dekanat Rada Miejska Burmistrz Po³czyn-Zdrój Po³czyna-Zdroju Po³czyna-Zdroju W ten sposób Peszkowski nie podzieli³ losu ponad 20 tysiêcy zamordowanych przez NKWD oficerów polskich, doczeka³ napaœci niemieckiej na ZSRR, zawarcia porozumienia Sikorski-Majski i utworzenia w Zwi¹zku Sowieckim polskiej armii pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa. Awansowany do stopnia porucznika, a póÿniej rotmistrza, Zdzis³aw Peszkowski dowodzi³ kompani¹ w 1 Pu³ku U³anów Krechowieckich. Po opuszczeniu nieludzkiej ziemi, wojenne drogi prowadzi³y go przez Irak, Iran, Indie, Egipt, Liban, Syriê, W³ochy i Wielk¹ Brytaniê. Jednym z zadañ, w których z najwiêkszym poœwiêceniem zaanga owa³ siê Zdzis³aw Peszkowski, by³o kszta³cenie i wychowanie m³odzie y polskiej, któr¹ razem z wojskiem uda³o siê wyprowadziæ z ZSRR. Bêd¹c harcmistrzem organizowa³ szko³y, dru yny i hufce harcerskie na emigracji. W Iranie by³ miêdzy innymi wychowawc¹ trzynastoletniego wówczas Jerzego Krzysztonia, który zosta³ póÿniej wybitnym pisarzem. Jest on znany g³ównie jako autor niezmiernie wnikliwego i poetyckiego studium szaleñstwa w trzytomowej powieœci Ob³êd, ale du ¹ wartoœæ maj¹ tak e jego bardzo liczne s³uchowiska radiowe i opowiadania wspominaj¹ce z okresu pobytu w ZSRR. Bohaterem jednej z ksi¹ ek Krzysztonia Krzy po³udnia jest Zdzis³aw Peszkowski, wystêpuj¹cy tam pod nazwiskiem Jastrzêbiec, czyli pod swoim zawo³aniem rodowym. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej Peszkowski studiowa³ w Oksfordzie na Polskim Uniwersytecie na ObczyŸnie oraz w Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake na Uniwersytecie Winconsinx w Detroit. Uzyska³ tam tytu³ magistra teologii i stopieñ naukowy doktora filozofii. Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich 5 czerwca 1954 roku zosta³ profesorem teologii pastoralnej i literatury jêzyka polskiego w Seminarium œw. Cyryla i Metodego oraz w St. Mary s College. W czasie swojego trwaj¹cego pó³ wieku pobytu na emigracji uczestniczy³ w niezliczonej iloœci miêdzynarodowych zjazdów o charakterze teologicznym, naukowym, a tak e patriotyczno-spo³ecznym. W roku 1966, gdy Polacy na ca³ym œwiecie obchodzili swój wielki jubileusz Tysi¹clecia Chrztu, ks. prof. dr. Zdzis³aw Peszkowski wybrany zosta³ prezesem Polish American Historical Association. By³ autorem nastêpuj¹cych ksi¹ ek: Wspomnienia jeñca z Kozielska, Pamiêæ Golgoty Wschodu, Ojcze Œwiêty - powiedzia³eœ nam... oraz kilkuset broszur, rozpraw i artyku³ów poœwiêconych teologii, historii Polski, filozofii, literaturze, sprawom moralnym i narodowym. Kr¹ ¹c niestrudzenie miêdzy swoj¹ Ojczyzna, do której powróci³ na sta³e w roku 1989, a rozproszona po ca³ym œwiecie, jako kapelan Rodzin Katyñskich i ZHP poza Krajem, integrowa³ starsze i m³odsze pokolenia Polaków, w imiê fundamentalnych wartoœci. W styczniu 2006 Sejm RP przez aklamacjê popar³ jego kandydaturê do pokojowej Nagrody Nobla. Ksi¹dz Pra³at Peszkowski przez lata prowadzi³ w Polsce i na forum miêdzynarodowym niezwykle owocn¹ akcjê na rzecz zachowania pamiêci i uœwiadomienia opinii miêdzynarodowej faktu zbrodni katyñskiej, jako bezprecedensowego mordu pope³nionego przez Zwi¹zek Sowiecki na internowanych polskich oficerach - g³osi uchwa³a Sejmu. W lutym 2007 podczas 67. rocznicy zbrodni katyñskiej Ksi¹dz Pra³at Peszkowski otrzyma³ Medal Edukacji Narodowej w Sejmie RP z r¹k ministra Romana Giertycha. Podczas debaty o Katyniu, ks. Peszkowski wielokrotnie przytoczy³ tytu³owe s³owa ostatniej ksi¹ ki Jana Paw³a II Pamiêæ i to samoœæ. - Przebaczamy, ale nie zapominamy - mówi³.

11 LUDZIE Wspomnienie... I wo³a o sprawiedliwoœæ, I prawdê po œwiecie niesie Prawdê o jeñców tysi¹cach Zg³adzonych w katyñskim lesie. (Katyñ Feliks Konarski) Dziœ, gdy ycie ksiêdza Pra³ata Zdzis³awa Jastrzêbiec Peszkowskiego dobieg³o kresu, ods³ania siê przedemn¹ wielkie dobro, jakie doœwiadczy³em ze spotkañ z tym Wielkim Cz³owiekiem dobro, jakie sp³ynê- ³o na nasz¹ Gminê, na mnie i moj¹ rodzinê. Na progu zbli aj¹cego 15-lecia Krzy a Katyñskiego sp³ynê³o na nas swoj¹ moc¹ Jego wielkie przes³anie i Bóg i Ojczyzna. Myœli wracaj¹ do pocz¹tków mojej katyñskiej s³u by. Pan œ.p. Stefan Musia³ ocala³y jeszcze z Kozielska przychodzi prosiæ w 1992 roku o brzozowy krzy. Powracaj¹ce myœlenie jak najpe³niej spe³niæ tê œwiêt¹ proœbê. Spe³nienie: 8 maj 1993 rok ks. Biskup Ignacy Je sprawuje uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ i dokonuje aktu poœwiêcenia. Rok 1999 w pierwsz¹ rocznicê ks. Biskup w czasie uroczystej Mszy œwiêtej dokonuje poœwiêcenia pami¹tkowej tablicy. I tak z roku na rok uroczystoœæ katyñska roœnie, piêknieje. W roku 2005 przychodzi myœl zaproszenia do Po³czyna-Zdroju ks. Pra³ata Zdzis³awa J. Peszkowskiego. Ale jak to uczyniæ, gdy nie znam adresu, numeru telefonu. Historiê po³czyñskiego Katynia tworz¹ przypadki. I zdarza siê kolejny. Zamawiam ksi¹ kê w ksiêgarni wysy³kowej Wspomnienia jeñca z Kozielska Ksiêdza Zdzis³awa Peszkowskiego, dodatkowo otrzymujê jako dar Golgota wschodu wydanie specjalne z okazji 50 lecia kap³añstwa. Jest adres, jest numer telefonu. Uzyskujê zgodê ks. Proboszcza Parafii œw. Józefa oraz Pani Burmistrz na zaproszenie Ks. Pra³ata na nasz¹ wrzeœniow¹ uroczystoœæ. Jest druga po³owa lipca Nabra³em odwagi dzwoniê: Czuwaj ks. Peszkowski, mówiê o naszej uroczystoœci katyñskiej i proszê o spotkanie w Warszawie. Ksi¹dz Pra³at wyra a zgodê. Zabieram do torby argumenty i jadê do Warszawy. Katedra œw. Jana, obok mieszkanie ks. Pra³ata. Naciskam domofon, furta siê otwiera, wchodzê po schodach, w otwartych drzwiach stoi ks. Pra³at i z ciep³ym uœmiechem wprowadza do mieszkania. Siadamy, opowiadam, pokazujê zdjêcia z uroczystoœci 2005 r. Prezentujê pracê dyplomow¹: Historia i organizacja uroczystoœci katyñskiej w Po³czynie- Zdroju r. Pocz¹tek rysunek krzy a katyñskiego wykona³ syn Janusz malarz artysta, w koñcowym fragmencie pracy zdjêcie krzy a katyñskiego Encyklopedii Powszechnejautor has³a syn Pawe³ historyk. Promieniuj¹ce zdumienie na twarzy ksiêdza Pra³ata, zaproszenie na uroczystoœæ; - a gdzie ten Po³czyn le y. Wyra a chêæ przyjazdu i jednoczeœnie wielkie zak³opotanie nawa³em spotkañ. Mija pó³ godziny, koniec spotkania, ksi¹dz Pra³at spontanicznie obdarowuje mnie swoj¹ ksi¹ k¹, proszê o zadedykowanie Bibliotece Po³czyñskiej, inne wydawnictwo dedykuje Pani Burmistrz-Barbarze Nowak. Zamieszcza dedykacje dla mnie i synów na przywiezionych ksi¹ kach. Po egnanie. Wychodzê na Plac Zamkowy wype³niony po brzegi radoœci¹, któr¹ nie mam z kim dzieliæ. Wracam do Po³czyna. Po trzech dniach dzwoni telefon, podnoszê s³uchawkê; czuwaj ksi¹dz Peszkowski; s³uchaj ty mi zostawi³eœ takie wydanie, takie piêkne uzdrowisko, a ja padam ze zmêczenia chcia³bym porz¹dnie wypocz¹æ. Zobowi¹zujê siê, e natychmiast przystêpujê do za³atwiania. Pe³ni¹cy funkcjê szefa uzdrowiska Pan Leszek Ciurzyñski natychmiast wyra a zgodê. Dzwoniê do ksiêdza Pra³ata sprawa za³atwiona. W godzinach popo³udniowych 2 sierpnia 2006 r. ksi¹dz Pra³at wraz z Panem opiekuj¹cym siê jest ju w Szpitalu Uzdrowiskowym Gryf. Dzieñ nastêpny spotkanie w Urzêdzie Miasta z Pani¹ Burmistrz, obdarowuje nas wszystkich dobroci¹ pogod¹ ducha i g³êbi¹ sprawy katyñskiej. Po spotkaniu proponujê jeszcze wst¹pienie do Koœcio³a Mariackiego charakterystyczne dla ksiêdza przywarcie do Ukrzy owanego Chrystusa wisz¹cego w wejœciu. Potem jeszcze zdjêcie na zewn¹trz przy tablicy pami¹tkowej 25 lecia Solidarnoœci. Jedziemy do Krzy a Katyñskiego, wchodzimy na cmentarz boczn¹ bram¹. Dochodzimy do Krzy a Katyñskiego, staje w skupieniu, potem idzie w kierunku grobów za krzy em, wraca, staje przy krzy u, przytula twarz, cisza Zachwycony urod¹ cmentarza; nie widzia³em tak piêknego cmentarza.. Jeszcze 4 dni, po po³udniu codziennie Msza Œw. w kaplicy niezapomniane spotkania, zdjêcia z rodzin¹, piêkne, g³êbokie rozmowy. Po egnanie, powrót do Warszawy. Na pocz¹tku wrzeœnia 2006 Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o nadaniu Ksiêdzu Pra³atowi tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Po³czyn-Zdrój. Na uroczystoœæ katyñsk¹ przesy³a piêkny list. Spotka³em siê jeszcze raz z Ksiêdzem Pra³atem w maju br. Rozmawia³em o Jego przyjeÿdzie do Po³czyna- Zdroju na uroczyste wrêczenie dyplomu. Ze smutkiem mówi³ o braku czasu, mo e dopiero latem. Pob³ogos³awi³ projekt Drogi Krzy owej Golgoty Wschodu. A latem operacja serca. Odszed³ zabieraj¹c swoje serce Braci Katyñskiej. Braci Golgoty Wschodu. Marian Janowski po³czyñskie WIADOMOŒCI 11

12 WYDARZENIA Przedstawicielki Samorz¹du Szkolnego oraz uczniowie pierwszej klasy przygotowali wraz z nauczycielami i Panem Marcinem Kuczukiem stoisko szko³y, na którym oferowali uczestnikom do ynek domowe wypieki: ciasta, chrusty i rogaliki. Symboliczne op³aty za smako³yki za- Do ynki rozpoczê³y siê od tradycyjnej mszy œwiêtej, w czasie której so³tysi z gminy Po³czyn Zdrój w darach o³tarza sk³adali chleb, wodê wino, miód i ryby. Nastêpnie z miejsca odprawiania nabo eñstwa na scenê przemaszerowa³ pochód nios¹cy wieñce do ynkowe, a chwilê póÿniej starostowie tegorocznych do ynek: Roman Giziñski i Ma³gorzata Rutkowska przekazali chleb do ynkowy bur- 12 po³czyñskie WIADOMOŒCI DO YNKI A.D Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Po³czyna Zdroju odpowiadaj¹c na zaproszenie Pani Burmistrz Barbary Nowak, wzi¹³ udzia³ w Gminnym Œwiêcie Plonów, które odby³o siê 8 wrzeœnia w Borkowie ko³o Suchej. sili³y kasê samorz¹du szkolnego. Dokonuj¹c wystroju stoiska nie pominiêto te zaprezentowania dorobku szko³y. Pierwszy raz mogli wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami uczniowie nowo utworzonego technikum architektury krajobrazu, którzy wykonali kompozycjê z tegorocznych zbiorów. Oprócz tego przy stoisku ustawione zosta³y plansze ze zdjêciami ukazuj¹ce specyfikê szko³y i wa - niejsze wydarzenia z jej ycia. Uczniowie klas pierwszych rozdawali swoim m³odszym kolegom reklamówki szko³y. Szko³a zaznaczy³a tak e swoj¹ obecnoœæ na do ynkach pokazem tañca break ŒWIÊTO PLONÓW W BORKOWIE Œwiêto Plonów w gminie Po³czyn Zdrój odbywa siê co roku w innej miejscowoœci. W tym roku, zgodnie z decyzj¹ rady so³eckiej Do ynki odby³y siê we wsi Borkowo, której so³tysem jest Maria Durkiewicz. mistrz Barbarze Nowak. Po oficjalnym rozpoczêciu i przemówieniach zaproszonych goœci na scenie rozpoczê³y siê wystêpy zespo³ów z Centrum Kultury i koncert zespo³u Leszczyna z Pêcerzyna. Równoczeœnie komisja konkursowa oceni³a wieñce których w tym roku by³o a 12. Zwyciê y³ wieniec w kszta³cie dzbana wykonany przez so- ³ectwo Toporzyk, drugie miejsce zajê³o Popielewo, a pierwsz¹ trójkê zamykali gospodarze so³ectwo Sucha. W programie tego- dance w wykonaniu ucznia III klasy Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego Piotra Tuziaka i jego m³odszego kolegi Tomasza Tworka. Ta spo³eczna inicjatywa wyzwoli³a u organizatorów stoiska ró ne umiejêtnoœci i radoœæ ze wspólnego dzia³ania. Mimo kiepskiej pogody na naszym stoisku dopisywa³ s³oneczny nastrój. Pragnê wyraziæ podziêkowanie w³adzom Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój za zaproszenie i zorganizowanie transportu rekwizytów stoiska. Dyrektor ZSP w Po³czynie Zdroju Bogus³aw Ogorza³ek rocznego Œwiêta Plonów znalaz³ siê jeszcze jeden punkt zwi¹zany ze wspó³zawodnictwem. By³ to turniej so³tysów, w którym bezkonkurencyjna okaza³a siê Magdalena Szmidt, so³tys Ogrodna. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê zabawa taneczna, która mimo kiepskiej pogody trwa³a do póÿnego wieczora. (last)

13 SESJA OŒWIATOWA Wrzeœniowa sesja Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju by³a poœwiêcona przygotowaniom do rozpoczêcia roku szkolnego 2007/2008. Do szkó³ w gminie Po³czyn-Zdrój uczêszcza 723 gimnazjalistów, 1007 uczniów szkó³ podstawowych i 333 wychowanków przedszkola. Po raz pierwszy szkolny dzwonek us³ysza³o 147 uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej. Jak co roku w czasie przerwy wakacyjnej wykonane zosta³y najwa niejsze prace remontowe: 1. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Po³czynie-Zdroju: zakoñczenie I etapu wymiany instalacji elektrycznej, prace zwi¹zane z otwarciem drugiego wejœcia do szko³y: po³o enie tynku, malowanie œcian i drzwi wejœciowych, adaptacja pomieszczenia na klasê integracyjn¹, remont kapitalny pokoju nauczycielskiego i klasy nauczania zintegrowanego, wymiana oœwietlenia w dwóch pomieszczeniach. 2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: malowanie dwóch sal lekcyjnych i toalet; wymiana wyk³adziny pod³ogowej w sali lekcyjnej; wymiana okien w jednej sali lekcyjnej. 3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie: czêœciowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzêtem prace wykonano w 14 pomieszczeniach szkolnych; malowanie 4 pomieszczeñ; odnowienie wejœcia do szko³y; wymiana wyk³adzin pod³ogowych w 4 pomieszczeniach. 4. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Po³czynie-Zdroju: malowanie korytarzy (budynek dydaktyczny parter i II piêtro oraz korytarz przy sali gimnastycznej); pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹ budynku administracyjnego oraz ³¹cznika; naprawa elewacji przy wyjœciu na boisko szkolne; odnowienie i uszczelnienie okien w sali gimnastycznej; renowacja parkietu w 1 sali lekcyjnej; renowacja boiska szkolnego i bie ni lekkoatletycznej. 5. Publiczne Gimnazjum w Po³czynie- Zdroju: Dowóz uczniów do szkó³ nadzorowany jest bezpoœrednio przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju, dlatego te poni ej przedstawione zosta- ³y prace zwi¹zane z napraw¹ gara y i autobusów: naprawa i pokrycie pap¹ dachu na gara ach; remont elewacji; zakup bramy wjazdowej; wykonanie niezbêdnych remontów oraz wymiana ogumienia we wszystkich autobusach szkolnych. 6. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Po³czynie-Zdroju: malowanie pionu ywieniowego; dostosowanie przedszkola dla dzieci niepe³nosprawnych - zamontowanie przy schodach windy do podnoszenia wózków inwalidzkich; wykonanie zadaszenia nad schodami; wymiana drzwi wejœciowych; remont kapitalny ³azienki dla grupy integracyjnej; utworzenie i wyposa enie pokoju do zajêæ indywidualnych z dzieæmi niepe³nosprawnymi. 7. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 Pod Jarzêbink¹ w Po³czynie-Zdroju: malowanie pionu ywieniowego; czêœciowa wymiana sprzêtu kuchennego (zgodnie z zaleceniami Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Œwidwinie); malowanie holu, szatni i 3 ³azienek; malowanie sprzêtu ogrodowego. 8. Przedszkole Samorz¹dowe w Redle: malowanie pionu ywieniowego; malowanie szatni i sali gier; wy³o enie p³ytkami pod³óg w magazynach ywnoœci; naprawa ogrodzenia. Przedstawione powy ej prace w wiêkszoœci przypadków zosta³y wykonane przez pracowników zatrudnionych w placówkach oœwiatowych ze œrodków finansowych zagwarantowanych w bud etach poszczególnych placówek. Dzieciom i uczniom z terenu gminy Po- ³czyn zosta³a udzielona pomoc na zakup podrêczników i jednolitego stroju. Programem pomocy objête zosta³y dzieci pochodz¹ce z rodzin spe³niaj¹cych kryterium dochodowe okreœlone w ustawie o pomocy spo³ecznej, tj. 351,00 z³ netto na osobê w rodzinie. W czasie wakacji gmina zorganizowa³a wypoczynek letni: W zorganizowanej przez MGOPS w Po³czynie-Zdroju uczestniczy³o 70 dzieci. By³ to obóz harcerski w miejscowoœci Machliny, turnus 10 dniowy, który odby³ siê w dniach 23 lipca-2 sierpnia. Dojazd dzieci na obóz i powrót do domu zorganizowany zosta³ przez Gminê w³asnymi autobusami szkolnymi, w których dzieæmi zajmowali siê zatrudnieni przez Gminê opiekunowie. Wakacje zorganizowane przez Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie dla 32 osób odbywa³y siê w miejscowoœciach : Rzeczka (w górach) w dwóch terminach : 15 lipca 3 sierpnia (wziê³o udzia³ 20 dzieci) i 10 sierpnia 23 sierpnia (wziê³o udzia³ 7 dzieci) oraz w miejscowoœci Ostrzeszów, gmina Trzciñsko- Zdrój (wziê³o udzia³ 5 dzieci). Równie w tym wypadku na miejsce zbiórki dzieci dowo one by³y transportem gminnym. W Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie 30 dzieci pod opiek¹ nauczyciela Publicznej Szko³y Podstawowej w Bolkowie SAMORZ D uczestniczy³o w ró norodnych zajêciach. Dzieci mia³y zapewnione drugie œniadanie. TPD- œwietlica socjoterapeutyczna w Po- ³czynie-Zdroju funkcjonowa³a w godzinach 9:00-15:00 w dniach 25 czerwca 6 lipca bie ¹cego roku. W zajêciach uczestniczy³o 15 dzieci, które mia³y zapewniony obiad w Restauracji Parkowa. W Centrum Kultury przez ca³e wakacje prowadzona by³a akcja Sielskie lato w miejscowoœciach wiejskich na terenie gminy. Ponadto pracownicy CK otrzymali dofinansowanie do 3 wniosków z Fundacji Wspomagania Wsi na program Po yteczne wakacje Natomiast w miejscowoœciach: Buœlary, Bronowo, Toporzyk, Red³o, Popielewo, Czarnkowie, oœnica, Gawroniec, Ko³acz, Wardyñ Górny, Zaj¹czkówko, êgi funkcjonowa³y œwietlice wiejskie, gdzie dzieci i m³odzie spêdza³y wolny czas pod opiek¹ wyspecjalizowanej kadry. Basen miejski czynny by³ we wszystkie dni tygodnia w godzinach od do 18 00, pocz¹wszy od 24 czerwca do 31 sierpnia. Bezpieczeñstwa k¹pi¹cych siê pilnowa³o 2 ratowników etatowych i 1 ratownik spo³eczny oraz 6 osób obs³ugi technicznej. W czerwcu wyp³acone zosta³y stypendia socjalne dla 787 uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i policealnych. Kwota stypendium, w zale noœci od dochodu na osobê w rodzinie wynosi³a 310,00 lub 525,00 z³ na jednego ucznia. Podczas sesji obecni byli dyrektorzy placówek oœwiatowych, którzy szczegó³owo omówili sytuacjê w szko³ach i przedszkolach. W trakcie sesji g³os zabra³ równie Miros³aw Majka, starosta powiatu œwidwiñskiego, który omówi³ sytuacjê w podleg³ych mu szko³ach na terenie naszej gminy. S³owa starosty zosta³y wys³uchane szczególnie uwa nie, a to ze wzglêdu na plany po³¹czenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych (dawna Szko³a Rolnicza), o których mówi³o siê wielokrotnie w ubieg³ym roku szkolnym. - Zrobimy wszystko, aby prowadziæ placówki w ten sposób, eby nie zagubiæ ich tradycji, a Rada Powiatu i Rada Miejska nie zarzuci³a nam, e zrobiliœmy coœ nie przemyœlanie. Wol¹ Zarz¹du i Rady Powiatu jest to, aby szko³y w Po³czynie-Zdroju prowadzi³y naukê na wysokim poziomie, aby nie mia³y k³opotów finansowych, jeœli uda siê zachowaæ je w takiej strukturze w jakiej s¹ obecnie, to bêdzie to naszym wielkim sukcesem powiedzia³ Miros³aw Majka. Z ust starosty nie pad³a jednoznaczna deklaracja, ale zdaniem przewodnicz¹cej Heleny K³usewicz s³owa starosty wnios³y nieco optymizmu w sprawie zachowania obecnego statusu obu szkó³. po³czyñskie WIADOMOŒCI 13

14 KULTURA Centrum Kultury zaprasza na zajêcia w ramach amatorskiego ruchu artystycznego: Zajêcia taneczne (taniec wspó³czesny, nowoczesny, zajêcia ogólno rozwojowe, zabawy ruchowe) dla dzieci do lat 11: wtorek i czwartek o godzinie 15.00; dla dzieci i m³odzie y od lat 11: œroda i czwartek capoeira (brazylijska sztuka walki): wtorek i pi¹tek-15.00; Zajêcia ogólnorozwojowe i wzmacniaj¹ce (aerobik, calanetics, joga, masa e) wtorek i czwartek zajêcia odbywaj¹ siê w Centrum kultury, prowadzi Ma³gorzata Lorenc. Taniec wspó³czesny, towarzyski i break dance zapisy i informacje w poniedzia³ki i pi¹tki od godz. 14 p. Iwona Pindel. Kameralny Chór Mieszany Cantus próby wtorki i pi¹tki p. Boles³aw Kurek. Zajêcia teatralne dla dzieci z klas 3-6: wtorki 16.00, soboty p. Janina Pra anowska. Zajêcia muzyczne Daniel Koz³owski. FILMOWA JESIEÑ Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju realizuje projekt pt. Po³czyñska akademia sztuki filmowej. Dziêki temu m³odzie po³czyñskich szkó³ obejrzy kilkanaœcie filmów, weÿmie udzia³ w konkursie i spotka siê ze znanym aktorem. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy m³odzie gimnazjaln¹ i klasy 1-4 ze szkó³ podstawowych. Ka - da z grup weÿmie udzia³ w 9 projekcjach filmów w po³czyñskim kinie Goplana. Bêd¹ to filmy z klasyki kina, np. filmy braci Marx, ale równie propozycje wspó³czesne i odpowiednie dla swojej grupy wiekowej Zebra z klas¹, Cz³owiek z marmuru, W 80 dni dooko³a œwiata. Ka dy seans bêdzie poprzedzony prelekcj¹ na temat kultury i twórczoœci filmowej. Udzia³ w projekcie jest bezp³atny, dziêki czemu ka dy seans obejrzy nawet 350 osób tyle mieœci po³czyñskie kino. Ponadto dla starszej m³odzie y odbêdzie siê wyk³ad z teorii kina, a dla maluchów z klas 1-4 prelekcja o filmach animowanych. W ramach projektu przeprowadzone zostan¹ te dwa konkursy: dla gimnazjalistów na najlepsz¹ recenzjê filmow¹ a dla szkó³ podstawowych konkurs plastyczny Mój ulubiony film. Na zakoñczenie projektu odbêdzie siê spotkanie m³odzie y ze znanym aktorem lub aktork¹. Projekt jest dofinansowany z rz¹dowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie y w 2007 roku Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych. (tao) 14 po³czyñskie WIADOMOŒCI Inauguracja programu odby³a siê w dniu ,podczas której ju od godzin porannych, czeka³y na dzieci niespodzianki, kolorowo ozdobiony hol i sale, prezentacja personelu przedszkola. Nastêpnie z udzia³em Rodziców i personelu przedszkola o godz nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy Optymistyczne Przedszkole, któr¹ zawieszono przy wejœciu do przedszkola. Uroczystoœci ods³oniêcia tablicy towarzyszy³o odœpiewanie hymnu Jarzêbinkowe przedszkole oraz rozmowy z dzieæmi na temat, kim jest optymistyczny cz³owiek. Przy wspólnej zabawie przy piosence, rozb³ysnê³y kolorowe œwiate³ka z fajerwerków, jak równie dzieci w kolorowych czapkach swoj¹ radoœæ o przyst¹pieniu do programu, og³osi³y ma³ymi tr¹bkami. W przedszkolu odby³a siê wspólna zabawa przy muzyce, dla Rodziców zosta³ przygotowany poczêstunek. Optymiœci lepiej siê ucz¹, s¹ zdrowsi, wiêcej zarabiaj¹, zak³adaj¹ d³ugotrwa³e i szczêœliwe ma³ eñstwa, utrzymuj¹ wiêÿ ze swoimi dzieæmi, a nawet d³u ej yj¹ mówi Alan Loy Mc Ginnis. Nie ma w yciu beznadziejnych sytuacji, s¹ tylko ludzie, którzy stali siê bezradni wobec nich. Clare Booth Luce. Bêdzie to kiedyœ, kiedyœ, kiedyœ Nie za górami i lasami, ale w³aœnie tu gdzie jesteœmy w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 pod Jarzêbinka w Po³czynie Zdroju. W przysz³oœci, w roku Przed nami pañstwo Weso³owscy, Ma³gorzata i Jan. Oboje cechuje najwy szy poziom optymizmu. Pañstwo Weso³owscy ka dego ranka budz¹ siê w pogodnym nastroju. Czy maj¹ jakieœ problemy? Mnóstwo! Ale wierz¹, e sobie poradz¹. A teraz przenieœmy siê w czasie. Jest rok Ma³gosia i Jaœ s¹ wychowankami Naszego przedszkola. Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 Pod Jarzêbink¹ w Po³czynie Zdroju, które uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole. Dzieci w tym przedszkolu s¹ uprzejme, pogodne i zaradne. Rodzice tworz¹ Klub Optymistycznych Rodziców, zawsze NOWOŒCI W BIBLIOTECE Centrum Kultury informuje, e w Bibliotece Publicznej w zamku oraz filiach bibliotecznych w Redle, Toporzyku, Popielewie i œwietlicy w Ko³aczu dostêpne s¹ nowoœci wydawnicze zakupione ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy. OPTYMIZM POD JARZEBINK Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 Pod Jarzêbink¹, po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do programu Optymistyczne Przedszkole. uœmiechniêci nauczyciele dbaj¹ o pogodn¹ atmosferê, potrafi¹ zdiagnozowaæ zdolnoœci ka dego dziecka i wspomagaæ jego rozwój. Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces ka dego wychowanka. A wszystkie dzieci maj¹ indywidualny paszport do kariery! Czy ju rozumiecie jak siê toczy nasza bajka? Od pierwszych kroków do pierwszej randki. Jaœ i Ma³gosia z Optymistycznego Przedszkola staj¹ siê Janem i Ma³gorzat¹ optymistycznym ma³ eñstwem. Regulamin programu. 1. Autorkami programu s¹ Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. 2. Program mo na realizowaæ przez piêæ lat, ale tytu³ Optymistyczne Przedszkole osi¹ga siê ju po roku. 3. W programie otrzymuje siê nastêpuj¹ce materia³y: - Piêcioletni program rozwoju przedszkola zgodny z wymaganiami rozporz¹dzania o nadzorze. - Pude³ko Szczêœcia, a w nim siedem teczek, jak siedem kolorów têczy. - Teczka czerwona to opracowania wychowawcze, pomarañczowa materia³ dotycz¹cy inteligencji wielorakich, ó³ta droga do sukcesu ka dego dziecka, zielona to arkusze oceny umiejêtnoœci dzieci, niebieska to instrukcja jak za³o yæ ko³o rodziców i materia³y szkoleniowe, granatowa przeznaczona jest dla kadry pedagogicznej i personelu obs³ugowego, w tym materia³, jak zdobywaæ stopnie awansu w programie Optymistyczne Przedszkole, fioletowa teczka to informacja jak prowadziæ promocjê i public relations w przedszkolu. 4. Po roku realizacji i po wype³nieniu krótkiej ewaluacji otrzymuje siê tytu³ Optymistyczne Przedszkole. mgr Hanna Bzdek, dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 Pod Jarzêbink¹ Biuro rachunkowe SO TYS Bia³ogard Nowo otwarta filia w Po³czynie-Zdroju ul. Grunwaldzka 9-11 Oferuje fachow¹ pomoc w zakresie rozliczeñ ksiêgowych, podatkowych, ubezpieczeñ spo³ecznych opart¹ na d³ugoletnim doœwiadczeniu nabytym w aparacie skarbowym oraz przy prowadzeniu ksiêgowoœci. tel.: i

15 Ogólnopolskie Warsztaty Tañca Wspó³czesnego W dniach od 27 lipca do 5 sierpnia b.r. odby³y siê w Po³czynie Zdroju Ogólnopolskie Warsztaty Tañca Wspó³czesnego. Wziê³o w nich udzia³ 35 tancerzy z ca³ego kraju. W warsztatach wziê³o udzia³ tak e kilkunastu mieszkañców Po³czyna Zdroju. Codzienne 6-godzinne zajêcia prowadzili uznani w kraju instruktorzy i tancerze w nastêpuj¹cych dziedzinach: Witold Jurewicz (Taniec Wspó³czesny) Nauczyciel tañca, choreograf, re yser, performer, wyk³adowca w Pañstwowym Pomaturalnym Studium Kszta³cenia Animatorów Kultury w Kaliszu i na kursach instruktorskich w ca³ym kraju. Za³o yciel, dyrektor artystyczny i choreograf Teatru Tañca Alter Jacek Owczarek (Kontakt Improvisation) Nauczyciel tañca w Pañstwowym Pomaturalnym Studium Kszta³cenia Animatorów 4 paÿdziernika o godz. 8:00 z Placu 1000-lecia w Po³czynie Zdroju wyje d a autokar 49 uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wraz z trzema opiekunami (p. I. uchowsk¹, I. Dani³owicz i J. Zalewsk¹) wyrusza do Ko³obrzegu, by odbyæ nietypow¹ lekcjê historii i... byæ razem. Humory dopisuj¹, wiêc godzinna podró up³ywa bardzo szybko. Ko³obrzeg wita ciep³ym, jesiennym s³oñcem. Pogoda jest wprost idealna na spacer brzegiem morza. Spacerujemy wiêc, ciesz¹c siê s³oñcem, szumem fal i lec¹cym nad g³ow¹ szybowcem. Ogl¹damy statki cumuj¹ce w porcie i robimy pami¹tkowe zdjêcia przy latarni morskiej, na pla y i na molo. Niektórzy kupuj¹ pami¹tki. Kilka osób, zachêconych naprawdê piêkn¹ pogod¹ i ciep³ym powietrzem, decyduje siê na lody. Jednak spacer nad brzegiem Ba³tyku nie jest przecie g³ównym punktem wycieczki. Wsiadamy do autokaru, który wiezie nas pod kino Wybrze e. Przed godz. 11 zajmujemy miejsca na widowni. Po chwili zanurzamy siê w bolesnej historii naszego narodu. Ogl¹damy Katyñ w re. Andrzeja Wajdy. Po 2-godzinnym seansie wychodzimy wyciszeni i choæ chcia³oby siê powiedzieæ wiele, brakuje odpowiednich s³ów. Uczniowie prowadz¹ jednak miêdzy sob¹ rozmowy. Komentuj¹ wydarzenia, wybory bohaterów i wstrz¹- Kultury w Kaliszu oraz na warsztatach i kursach instruktorskich w ca³ym kraju. Twórca odbywaj¹cego siê w odzi Festiwalu Kino Tañca. Krzysztof Skolimowski (Hip-Hop, Joga) tancerz, pedagog, nauczyciel jogi Prowadzi³ zajêcia w technice Jfh oraz z hatha jogi i pranajamy - technika oddechowa, wzbogaconej o elementy Qigong czyli chiñskiej gimnastyki uzdrawiaj¹cej. Zajêcia odbywa³y siê w sali gimnastycznej szko³y podstawowej i na terenie parku po³czynskiego.na koniec tancerze bioracy udzia³ w warsztatach wyst¹pili przed publicznosci¹ w trakcie wyborów Miss Pojezierza Drawskiego. Uczestnicy i wyk³adowcy byli bardzo zadowoleni i obiecali wrócic do Po³czyna za rok. Ma³gorzata Lorenc KULTURA WYCHOWANIE KU WARTOŒCIOM, czyli spotkanie z histori¹ i drugim cz³owiekiem œniêci pytaj¹ siebie nawzajem: jak to mo - liwe?, jak mo na zabijaæ tak automatycznie i bez skrupu³ów, a potem mieæ odwagê wypieraæ siê tego, k³amaæ, zrzucaæ odpowiedzialnoœæ na innych? Niektórzy dopytuj¹ nauczycieli o pewne fakty dotycz¹ce zbrodni katyñskiej, chc¹ wiedzieæ wiêcej. I przecie o to chodzi... Dyskusje trwaj¹ przez ca³¹ drogê z kina do Muzeum Orê a Polskiego drugiego wa nego punktu wycieczki. Przewodnik oprowadza nas po muzeum i opowiada o historii polskich wojen, uzbrojenia, mundurów. Nasz¹ uwagê zwraca ziemia przywieziona z grobów katyñskich i guziki z mundurów zamordowanych oficerów. Przypominamy sobie s³owa wypowiedziane przez Jerzego jednego z bohaterów Katynia : zostan¹ po nas guziki. Obejrzany przed chwil¹ film nabiera nowego wymiaru... Po zwiedzeniu muzeum wybieramy siê jeszcze na spacer po œródmieœciu i wracamy do Po³czyna. Gdy kilkanaœcie minut po 17. egnamy siê, wychodz¹c z autobusu na Placu 1000-lecia, i uczniowie, i nauczyciele mówi¹ to samo: wycieczka siê uda³a wróciliœmy bogatsi w wiedzê, po³¹czy³y nas wspólne uczucia podczas ogl¹dania Katynia i póÿniej, gdy rozmawialiœmy o historii, spêdziliœmy razem czas. Poznaliœmy siê lepiej. By³o warto. Justyna Zalewska po³czyñskie WIADOMOŒCI 15

16 RÓ NE ŒWIÊTO, E PALCE LIZAÆ! W pi¹tek r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Po³czynie Zdroju zorganizowany zosta³ Dzieñ Miodu. Pomys³ na organizacjê te imprezy zrodzi³ siê w g³owie jednego z uczniów trzeciej klasy Mariusza Plotki. Realizacj¹ tej idei zajê³a siê klasa 3b, spoœród której najaktywniejszymi okaza- ³y siê: Marta Szymañska, Asia Czapliñska, Dominika Wojas, Agnieszka Warpachowicz oraz Ola Kubiak. Celem, który przyœwieca³ tym osobom by³o nie tylko propagowanie miodu poœród m³odzie- y, ale równie chêæ zainteresowanie uczniów pszczelim œwiatem. W programie imprezy umieszczone zosta³y zarówno humorystyczne, jak i czysto merytoryczne elementy. Jednym z punktów programu by³a prezentacja p. Bielskiego, wieloletniego pszczelarza, który przedstawi³ kilka ciekawostek z ycia pszczó³. Wyœwietlony zosta³ równie krótki film dokumentalny obrazuj¹cy w skali makro ycie owadów. Oczywiœcie przygotowanie obu fragmentów by³o mo liwe dziêki pomocy p. Tumy oraz p. P³otki. Wszyscy trzej pszczelarze wyst¹pili w roli goœci honorowych. Ka da impreza szkolna musi jednak zawieraæ elementy humorystyczne, tym razem nie by³o inaczej. Klasa 3b wpad³a na pomys³ przeprowadzenia sondy ulicznej dotycz¹cej poziomu wiedzy spo³eczeñstwa na temat pszczelarstwa, co udokumentowane zosta³o w postaci filmu. Na- 16 po³czyñskie WIADOMOŒCI krêceniem oraz monta em sondy zajê³a siê Marta Szymañska wraz z Alanem Celerem. Zaproszeni goœcie oraz uczniowie mieli tak e okazjê zobaczyæ prezentacjê multimedialn¹ Agnieszki Warpachowicz, ukazuj¹c¹ analogiê kolorów pszczelich ó³tego i czarnego w naszym codziennym yciu. Na specjalnie wybrane, spoœród pszczelarzy i nauczycieli, jury czeka³o du e wyzwanie wybranie najlepszej pszczo³y spoœród przedstawicieli poszczególnych klas. Nagrod¹ by³ tzw. GLEJT zwalniaj¹cy klasê ze sprawdzania ich wiedzy podczas jednego dnia szkolnego. Na przerwach na uczniów czeka³a wystawa zdjêæ oraz sprzêtu pszczelarskiego, dziêki czemu ka dy móg³ z bliska przyjrzeæ siê narzêdziom pracy hodowców pszczó³. Oczywiœcie nie zabrak³o chwili s³odkoœci degustacji miodu oraz ekologicznych produktów mlecznych œwie ego wiejskiego twarogu oraz mas³a. Dziêki temu m³odzi ludzie chêtniej przekonaj¹ siê do zmiany pewnych elementów codziennego planu ywienia. Na niebieskie konklawe W dniu 16 paÿdziernika 2007 w godz. od uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju pod opiek¹ dyrektora, nauczycieli i ratownika medycznego i wodnego uczestniczyli ju drugi raz w sp³ywie kajakowym z okazji rocznicy wyboru Karola Wojty³y na papie a. Razem grupa liczy³a 20 osób. Pogoda jak na tê porê roku dopisa³a. Nie pada³o i by³o ok. 15 stopni C. Tras¹ sp³ywu by³a rzeka Parsêta od miejscowoœci Byszyno do Bia³ogardu. W ten sposób spo³ecznoœæ szkolna chce wznieœæ ywy Pomnik osobie wielkiego Polaka Jana Paw³a II, w którego yciu sp³ywy kajakowe z m³odzie ¹ odgrywa³y znacz¹c¹ rolê. Podczas wspólnego wypoczynku po³¹czonego z wysi³kiem i podziwianiem piêkna koszaliñskiej ziemi tworzy siê szczególna wspólnota nauczycieli i uczniów, a to doœwiadczenie owocuje dalej w pracy wychowawczej i dydaktycznej szko³y. W czasie sp³ywu oko³o po³udnia dostaliœmy sms-a z wiadomoœci¹ o œmierci Biskupa Ignacego Je a. Zatrzymaliœmy siê wtedy na postój rozpaliliœmy ognisko, Ksi¹dz Krzysztof Sendecki katecheta w szkole i wspó³organizator sp³ywu wraz z dyrektorem Bogus³awem Ogorza³kiem wspominali wobec m³odzie y swoje spotkania z Biskupem Je em i przybli yli ycie pierwszego biskupa Diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. Nieoczekiwanie wœród uczestników sp³ywu pad³o stwierdzenie, e Biskup Ignacy Je uda³ siê na Niebieskie Konklawe. Bogus³aw Ogorza³ek OG OSZENIA DROBNE S BEZP ATNE tel. (094)

17 PO EGNANIE EMERYTKI Z pocz¹tkiem roku szkolnego zakoñczy³a pracê dotychczasowa dyrektorka Publicznej Szko³y Podstawowej w Bolkowie. Podczas wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej Pani Irena Adamska przyjê³a list gratulacyjny i kwiaty. -W imieniu samorz¹du dziêkujê bardzo za dotychczasow¹ pracê, myœlê, e Pani nastêpczyni skorzysta z doœwiadczeñ i nadal ta placówka bêdzie tak cudnie funkcjonowaæ powiedzia³a Helena K³usewicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej. -Dziêkujê bardzo, e z tego miejsca i w tak zacnym gronie mogê podziêkowaæ wspania³ym ludziom z którymi pracowa³am wiele lat. W szczególnoœci dziêkujê pani Przewodnicz¹cej, paniom i panom radnym. Serdeczne s³owa podziêkowania kierujê do Pani Burmistrz Barbary Nowak za wieloletni¹ wspó³pracê, pani inspektor Renacie Radziusz, kole ankom i koledze dyrektorom - powiedzia³a Irena Adamska. Stanowisko dyrektora szko³y w Bolkowie objê³a Ewa Kloc. (tao) ROZMAITOŒCI PO CZYÑSKO-SOPOCKA ZA OGA WYGRYWA Za³oga mistrzów œwiata w eglarskiej klasie Micro (Piotr Tarnacki, Jerzy Chodubski, Micha³ Szmul) na ³odzi POL & Yachting Soncas Po³czyn Sopot Match Racine Center wygra³a wczoraj regaty Micr Eau d Heure rozegrane na belgijskim jeziorze Plate Taille. Regaty zaliczane s¹ do klasyfikacji Pucharu Europy. Drugie miejsce zaj¹³ Holender Robert, trzecie Belg Lemaire. Piêæ wyœcigów regat rozegrano w ostatni weekend przy œrednim wietrze i niskiej temperaturze. Polacy zwyciê- ali dwukrotnie zajmuj¹c miejsca w czo³owej trójce w pozosta³ych wyœcigach. Sopocianie zakoñczyli tym samym bardzo udany sezon 2007, w którym po raz trzeci w historii zdobyli tytu³ mistrzów œwiata w klasie Micro. Miêdzynarodowa Klasa Micro (International Micro Tonner Class) to najmniejsza klasa morska na œwiecie. Jachty licz¹ sobie 5.5m d³ugoœci, nios¹ 35m kw. agli i zabieraj¹ na pok³ad 3 cz³onków za³ogi. Te ma³e ale niezwykle dzielne i zaawansowane technicznie jachty s¹ popularne na ca³ym œwiecie. W Polsce klasa ma bogate tradycje: mistrzami œwiata byli wielokrotnie Jaros³aw Kaczorowski, Leon Wróbel, Stanis³aw Sawko i Przemys³aw Tarnacki. Równie polscy konstruktorzy, tacy jak Skrzat, Pieœniewski, Kubaszewski, Abro ej, Ginter przyczyniali siê do rozwoju klasy na œwiecie. Sopot Match Racing Center jest organizatorem przysz³orocznych mistrzostw œwiata w klasie Micro, które odbêd¹ siê na wodach wokó³ sopockiego molo gdzie tytu³u broniæ bêdzie za³oga Sopot Match Racing Center. P. Tarnacki Obchody Dnia Papieskiego w PSP w Toporzyku i w Bolkowie Cz³owieka, bowiem nie mo na zrozumieæ bez Chrystusa Jan Pawe³ II Bolkowo Po raz VII w Polsce odby³ siê Dzieñ Papieski pod has³em: Jan Pawe³ II Obroñca godnoœci cz³owieka. W dniach r. w obu szko³ach z tej e okazji odby³y siê uroczyste akademie uwieñczaj¹ce wielki pontyfikat Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. -Dzieñ Papieski na sta³e wpisa³ siê w harmonogram uroczystoœci naszych szkó³. Upamiêtnienie pontyfikatu Jana Paw³a II to nasz patriotyczny i moralny obowi¹zek podkreœla inicjatorka uroczysto- œci, katechetka Jolanta Jurek. Uczniowie, jako pokolenie JP II, oddali ho³d Wielkiemu Polakowi, deklamuj¹c wiersze i œpiewaj¹c ulubione piosenki Ojca Œwiêtego. Przy symbolicznej barce papieskiej uczniowie zapalili znicze i œwiate³ka. Podczas przygotowanego programu uczniowie, rodzice i nauczyciele wys³uchali fragmentów homilii Ojca Œwiêtego, w których podkreœla³ niezbywaln¹ wartoœæ ludzkiego ycia i godnoœci cz³owieka. Toporzyk po³czyñskie WIADOMOŒCI 17

18 ROZMAITOŒCI 40 lat temu, wtedy nowo upieczeni absolwenci zreformowanej oœmioletniej szko³y podstawowej, pojawiliœmy siê w murach po- ³czyñskiego liceum. Cztery lata wspólnej nauki szybko up³ynê³y i porozje d aliœmy siê po województwie, Polsce, Europie i œwiecie. Ale nie zapomnieliœmy o sobie i naszej szkole. A teraz, gdy ju odchowaliœmy dzieci, a czasem równie i wnuki, nadesz³a wymarzona chwila, aby siê znów spotkaæ i powspominaæ lata m³odoœci. Miejsce wybraliœmy przednie mury po³czyñskiego liceum, a to dziêki uprzejmoœci p. dyrektora Stefana Mycy, za co serdecznie Mu dziêkujemy. Z 29-ciu osób, które z naszej klasy w 1971 roku zda³y maturê przyjecha³o na spotkanie 18. Niektórych nie uda³o siê odnaleÿæ, a niektórych ju nigdy o tym fakcie nie poinformujemy. Uczestnicy spotkania z wielkim wzruszeniem i nieukrywan¹ radoœci¹ zape³niali znowu sale po³czyñskiego liceum, dziel¹c siê z innymi wspomnieniami o nauczycielach, lekcjach i tamtych czasach. Przez dwie godziny chodziliœmy po korytarzach i klasach, podziwiaj¹c nowoczesne sale komputerowe, pe³ne pomocy naukowych pracownie przedmiotowe i pachn¹ce czystoœci¹ toalety. Widaæ dobrych gospodarzy ma teraz nasze liceum. Dla mnie by³y to dodatkowe chwile wzruszeñ, gdy tutaj pracowali moi, niestety ju nie- yj¹cy, rodzice. Na zakoñczenie wizyty zrobiliœmy wspólne zdjêcie, podobne to tego sprzed 40 lat. Wieczorem spotkaliœmy siê na piêterku w Parkowej. Wówczas ka dy z nas opowiedzia³ o sobie: gdzie mieszka, co robi, jak siê obecnie nazywa, ile ma dzieci i ile wnuków. Wœród nas nie brakuje wiêc lekarzy, naukowców, menad erów, pielêgniarek, agentów ubezpieczeniowych, in ynierów i pedagogów. Do g³ównych atrakcji wieczoru nale a³y m. in. konkursy na najm³odsz¹ babciê i najstarszego tatusia oraz tañce (no, mo e 40 lat minê³o... SPOTYKAJMY SIÊ, WSPOMINAJMY Byæ razem od matury przez ponad 35 lat to œwiadczy o jednoœci, prawdziwej mi³oœci i odpowiedzialnoœci tak w liœcie do uczestników naszego spotkania napisa³a nasza wychowawczyni p. prof. Klara Ostrzycka. Tak wygl¹daliœmy przed 40 laty nie do bia³ego rana). Nasz¹ imprezê uœwietni- ³a p. prof. Anna Orze³ wraz z ma³ onkiem, która mam nadziejê równie dobrze siê bawi- ³a, wspominaj¹c lata, gdy sama rozpoczyna³a pracê w tutejszym liceum. Nastêpnego dnia wszyscy brali udzia³ we Mszy œw., zamówionej w intencji uczestników spotkania po latach i p. prof. Ostrzyckiej. Nie ma piêkniejszego daru ni pamiêæ tymi s³owami zakoñczy³a swój list nasza wychowawczyni. Dlatego spotykajmy siê i wspominajmy. Wspomina³ spotkanie: Mariusz Meller TURYSTYCZNA NOWOŒÆ WYDAWNICZA A tak wygl¹damy obecnie 18 po³czyñskie WIADOMOŒCI Na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy zosta³ wydany folder pt. Po³czyn Zdrój - kurort z dusz¹. Jest to typowe wydawnictwo skierowane do turysty i kuracjusza przebywaj¹cego w naszym mieœcie a tak e do kogoœ, kto dopiero zastanawia siê, gdzie spêdziæ wakacje. Najwiêksze atrakcje turystyczne miasta i gminy s¹ opisane w sposób praktyczny z opracowanymi propozycjami spacerów i wycieczek oraz rozbudowanym informatorem na temat bazy noclegowej, zabiegowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Folder bêdzie stanowiæ materia³ promocyjny Po³czyna na targach turystycznych, mo - na go te nabyæ w Gminnym Centrum Informacji i Bibliotece Publicznej. (tao)

19 WIARA NA FOTOGRAFIACH Do koñca listopada w po³czyñskim zamku czynna bêdzie wystawa fotografii Mike a Abrahams a Pt. Wiara. Ekspozycja ta jest po wystawie Fotografii Dzikiej Przyrody kolejn¹ w tym roku okazj¹ do delektowania siê sztuk¹ fotograficzn¹ na najwy szym œwiatowym poziomie. Brytyjczyk Mike Abrahams, autor wystawy Wiara (Faith), zalicza siê dzisiaj do najwybitniejszych fotoreporterów, o którego prace zabiegaj¹ najwa niejsze tytu³y prasy œwiatowej. Od po³owy lat siedemdziesi¹tych XX w. jest tam, gdzie dziej¹ siê wa ne wydarzenia polityczne i spo³eczne. Wojna domowa w Irlandii Pó³nocnej, walki na Bliskim Wschodzie, wielkie migracje ludnoœci w Afryce, upadek komunizmu w Europie Wschodniej, to tylko niektóre z tematów jego fotoreporta y, wystaw i albumów. Realizowane cierpliwie, przez wiele lat, s¹ znakomit¹ - artystycznie i MARTA POWIERDZENIEM DOBREJ KONIUNKTURY W ostatnich latach bran a turystyczna w Po³czynie Zdroju systematycznie siê rozwija. Powstaj¹ nowe oœrodki, jak choæby Sanatorium Marta, które obecnie stara siê wyjœæ z ofert¹ równie do mieszkañców miasta i gminy. Transformacja ustrojowa lat 90-tych przynios³a znaczny spadek koniunktury w bran y uzdrowiskowej i dotyczy³o to nie tylko Po³czyna, ale wiêkszoœci kurortów w kraju. Mimo piêtrz¹cych siê problemów po³czyñski samorz¹d przyj¹³ strategiê rozwoju turystyki, jako bran y która w przysz³oœci bêdzie wiod¹c¹ dziedzin¹ lokalnej gospodarki. Decyzja okaza³a siê s³uszna, czego najlepszym dowodem jest rosn¹ca liczba podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi turystyczne i uzdrowiskowe a co za tym idzie wiêksza liczba kuracjuszy i turystów. Jednym z przyk³adów dynamicznego rozwoju bran y uzdrowiskowej jest Sanatorium Marta. Oœrodek dzia³a w Po³czynie od dwóch lat i s¹dz¹c choæby po par- dziennikarsko - dokumentacj¹ wspó³czesnego œwiata. Jego podró e do Polski, W³och, Grecji, Meksyku, Filipin, Izraela, Etiopii oraz wielu innych krajów, przynios³y plon w postaci swoistej i intryguj¹cej opowieœci o Chrzeœcijañstwie, w wielu jego - nieraz egzotycznych dla nas - przejawach i kszta³tach. Zdjêcia przedstawiaj¹ pielgrzymów, œwiête miejsca i oœrodki kultu, obrzêdy i zwyczaje, krótko mówi¹c - ró ne oblicza jednej wiary: Chrzeœcijañstwa. O wartoœci tej opowieœci wystawy najlepiej œwiadczy fakt, i za jej skrócon¹ do kilkunastu prac wersjê, kingu zawsze pe³nym samochodów na zamiejscowych rejestracjach mo na wnioskowaæ, e gospodarze nie narzekaj¹ na brak klientów. Marta to klasyczne sanatorium posiadaj¹ce w ofercie ponad 30 zabiegów z wykorzystaniem borowiny, hydromasa y, krioterapii i wielu innych nowoczesnych metod lecznictwa uzdrowiskowego. Goœcie to g³ównie zorganizowane grupy niemieckie, ale zdaniem kierownictwa indywidualni kuracjusze polscy stanowi¹ coraz wiêksz¹ grupê klientów. W³aœnie z myœl¹ o goœciach z Polski Marta wystara³a siê o status Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, dziêki czemu od przysz³ego roku bêdzie mog³a ubiegaæ siê o kontrakty na pobyty lecznicze finansowane przez NFZ i ZUS. Od niedawna z us³ug oœrodka korzystaj¹ równie mieszkañcy Po³czyna, a w szczególnoœci panie. Sta³o siê tak za spraw¹ oferty zajêæ fitness skierowanej specjalnie do mieszkañców miasta i gminy. Nie jest to szczególnie dochodowa dzia³alnoœæ, ale zale y nam na integracji z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ mówi Marek P³oszaj, kierownik Sanatorium ponadto w najbli szej przysz³oœci chcieli- RÓ NE Mike Abrahams otrzyma³ I nagrodê w konkursie World Press Photo 2000, w kategorii ycie codzienne. Wystawa prezentowana by³a w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i na Wêgrzech, a w Polsce m.in. w Warszawie, Wroc³awiu, Bydgoszczy, Bytomiu, Zielonej Górze, Ko³obrzegu i Sopocie. ¹cznie obejrza³o j¹ w naszym kraju ju ponad 50 tys. osób. (tao) byœmy wspó³uczestniczyæ w organizowaniu wydarzeñ kulturalno-rozrywkowych, które by³yby atrakcyjne zarówno dla naszych kuracjuszy, jak i mieszkañców miasta. Obserwuj¹c niew¹tpliwy sukces, jaki na lokalnym rynku odnios³o Sanatorium Marta mo na wyci¹gn¹æ wniosek, e Po³czyn Zdrój posiada potencja³ turystyczny, który nie jest jeszcze w pe³ni wykorzystany. Pozostaje mieæ nadziejê, e w œlad za dotychczasowymi pojawi¹ siê kolejne udane inwestycje - istniej¹ce na rynku podmioty bêd¹ podnosiæ swój standard a kolejne sanatoria, hotele i pensjonaty przynios¹ nowe miejsca pracy i rozwój ca³ej lokalnej gospodarki. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 19

20 ROZMAITOŒCI Do Po³czyna Zdroju przyjechali przedstawiciele poszczególnych Stowarzyszeñ Lokalnych i Inspektorialnych z ca³ej Polski, w liczbie oko³o osób. Celem tych rozgrywek jest integracja œrodowiska Salos, doszkolenie pod wzglêdem pedagogicznym, formacyjnym jak i wspó³zawodnictwo sportowe. Podczas spotkania mia³a miejsce prezentacja i promocja poszczególnych Stowarzyszeñ, jak i promocja œrodowisk gdzie siê one dokonuj¹. Ca³oœæ programu mia³a swoj¹ czêœæ oficjaln¹, jak otwarcie z akcentami kulturalnymi wystêp m³odych tancerzy i Chóru Cantus z Po³czyna Zdroju i spotkanie z w³adzami samorz¹du terytorialnego, zwiedzanie miasta, poznanie jego historii (prezentacja filmowa, wycieczka i udzia³ w otwarciu wystawy fotograficznej pt. Wiara na po³czyñskim Zamku) i udzia³ w niedzielnej Mszy œw. pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Sportowców ks Edwarda Plenia SDB. Rozgrywki sportowe w poszczególnych dyscyplinach (siatkówka, tenis sto³owy) toczy³y siê miêdzy zespo³ami z Inspektorii w po³czyñskich szko³ach. Dodatkow¹ atrakcj¹, dla chêtnych, bêdzie rajd œcie k¹ rowerow¹. W Po³czynie Zdroju SL Salos RP dzia- ³a od 1994 roku i w swym dorobku ma ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ sportowo wychowawcz¹ jak treningi, turnieje, udzia³ w Igrzyskach inspektorialnych i ogólnopolskich z bardzo dobrymi wynikami jak równie organizacje Igrzysk Inspektorialnych w 2000 roku. Co roku w czasie wakacji organizuje wypoczynek letni w mieœcie i ró nych czêœciach Polski. Salezjañska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej zosta³a zarejestrowana jako zwi¹zek stowarzyszeñ kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992r. w Urzêdzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Za³o ycielami stowarzyszenia s¹ ksiê a salezjanie - SDB, siostry salezjanki - FMA oraz osoby œwieckie. SALOS RP prowadzi ca³oroczn¹ dzia- ³alnoœæ sportowo - wychowawcz¹ wœród dzieci i m³odzie y (dziewcz¹t i ch³opców) poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne. Pos³uguje siê systemem prewencyjnym za³o yciela Towarzystwa Salezjañskiego œw. Jana Bosko. Ponadto czerpie ze wspó³czesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno - technicznych. Sw¹ ofertê programow¹ 20 po³czyñskie WIADOMOŒCI kieruje do wszystkich m³odych, a szczególnie do ubogich, biednych, pochodz¹cych z rodzin niewydolnych wychowaw- JUBILEUSZOWY ZJAZD SALOSU W dniach paÿdziernika 2007 w Po³czynie Zdroju odby³y siê X Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjañskich Animatorów Sportowych. Impreza zosta³a zorganizowana z okazji XV rocznicy powstania Salezjañskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej. czo i patologicznych. Odpowiadaj¹c na zainteresowania oraz potrzeby dzieci i m³odzie y prowadzi zajêcia w nastêpuj¹cych dyscyplinach sportu: koszykówka, pi³ka no na, siatkówka, tenis sto³owy oraz innych, do uprawiania których s¹ odpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastruktury sportowo rekreacyjnej. SALOS RP jest jednym z wiêkszych organizatorów imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych w naszym kraju. Przez stowarzyszenia lokalne organizuje rozgrywki o zasiêgu so³eckim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Czêœæ z nich ma charakter zamkniêty i obejmuje wy³¹cznie m³odych (dziewczêta i ch³opców) cz³onków stowarzyszenia. Jednak wiêkszoœæ imprez ma charakter otwarty i uczestnicz¹ w nich wszyscy m³odzi, którzy chc¹ na sportowo, w sposób ciekawy i atrakcyjny spêdziæ czas wolny od zajêæ obowi¹zkowych. Wa nym dzia³aniem SALOS RP jest organizacja ró nych form wypoczynku wakacyjnego, tak w czasie ferii zimowych jak i letnich obozy sportowo rekreacyjne, turystyka kwalifikowana. KSI KA O PO CZYÑSKICH SALEZJANKACH Zjazd SALOSU zbieg³ siê w czasie z wydaniem ksi¹ ki Pt. Salezjanki w Po³czynie Zdroju w latach autorstwa Paw³a Janowskiego. To pierwsza z planowanej serii pozycji historyczno-kulturowych na temat naszego miasta. Dzieje Po³czyna Zdroju to nie tylko czasy Œredniowiecza, Odrodzenia czy Baroku, kiedy karty historii zape³nia³y w wiêkszoœci niemiecko brzmi¹ce nazwiska. Wspó³czeœni mieszkañcy Po³czyna niejednokrotnie wiêksze wzruszenie prze ywaj¹ na wspomnienie lat 50-tych, 60-tych, czy 70-tych, kiedy w najwa niejszych wydarzeniach uczestniczyli dziadkowie, rodzice, b¹dÿ pamiêtaj¹ je osobiœcie. Z tego wzglêdu w po³czyñskim magistracie zapad³a decyzja o zainicjowaniu serii wydawniczej poœwiêconej powojennej historii naszego miasta. W zwi¹zku ze zjazdem Salosu, który odby³ siê w tym roku jako pierwsza wydana zosta³a ksi¹ ka opisuj¹ca historiê obecnoœci Zgromadzenia Sióstr Salezjanek w Po- ³czynie Zdroju, ale kolejna pozycja serii dotyczyæ bêdzie ogó³u wydarzeñ w ostatnim szeœædziesiêcioleciu. Wydanie ksi¹ ki zosta³o sfinansowane ze œrodków Urzêdu Miasta i Gminy we Po³czynie Zdroju, a obecnie mo na j¹ nabyæ w Gminnym Centrum Informacji przy Placu Wolnoœci 5 oraz w Bibliotece Publicznej w zamku. (tao)

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo