Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali policjanci rowerzyœci z ca³ej Polski aby rywalizowaæ w Ogólnopolskim Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych. Str. 9 KU CZCI OFIAR KATYNIA JAK G OSOWA A GMINA PO CZYN ZDRÓJ? W wyborach parlamentarnych na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój frekwencja by³a ni sza ni œrednia krajowa i wynios³a 44,84% - oddano w sumie 5956 g³osów wa - nych. Czytaj na str. 3 CMYK Czytaj na str. 3 W dniu 17 wrzeœnia przy Krzy u Katyñskim na cmentarzu komunalnym w Po³czynie Zdroju odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 68 rocznicê wkroczenia wojsk Zwi¹zku Radzieckiego do Polski oraz zbrodniê wymordowania tysiêcy polskich oficerów wiosn¹ 1940 roku. Str.6 JUBILEUSZOWY ZJAZD SALOSU W dniach paÿdziernika 2007 w Po³czynie Zdroju odby³y siê X Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjañskich Animatorów Sportowych. Impreza zosta³a zorganizowana z okazji XV rocznicy powstania Salezjañskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej. Str. 20

2 SAMORZ D POZNAJMY NOW RADÊ W Radzie Miejskiej bie ¹cej kadencji jest tylko troje radnych, którzy te funkcje pe³nili równie w kadencji poprzedniej, a 11 osób jest radnymi po raz pierwszy. Ponadto wybrani przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej s¹ najlepiej znani mieszkañcom w swoich okrêgach wyborczych. Zatem aby wszyscy mieszkañcy gminy mogli lepiej poznaæ cz³onków Rady, w ka dym numerze Wiadomoœci Po³czyñskich prezentowane s¹ sylwetki radnych. (tao) Franciszek Pilip Mariusz Rutkowski Wies³aw Partacz - Radnym Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju jestem pierwsz¹ kadencjê. Zosta³em wybrany w okrêgu wyborczym nr 4, obejmuj¹cym ulice: Staszica, W¹sk¹, oraz Plac 1000-lecia. Jestem nauczycielem, obecnie na emeryturze. Bezpartyjny. Ca³e swoje zawodowe ycie poœwiêci³em oœwiacie. Obecnie równie tymi zagadnieniami zajmujê siê w Radzie Miejskiej. Jestem przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty. Ponadto pracujê w Komisji Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa Publicznego, oraz w Komisji Rewizyjnej. Doskonale zdajê sobie sprawê, e mieszkañcy oczekuj¹ od swoich radnych dzia³añ na rzecz poprawy ycia ca³ej spo- ³ecznoœci lokalnej. Dlatego te bêdê siê stara³, aby nie zawieœæ ich oczekiwañ. Bêdê d¹ y³ do poprawy warunków pracy i nauki w naszych szko³ach i przedszkolach. Odwiedzi³em ju wszystkie placówki oœwiatowe, podleg³e naszej gminie. Zapozna³em siê z problemami, z którymi borykaj¹ siê dyrektorzy tych placówek. Jednym z najwa niejszych problemów jest brak pe³nowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum. Bêdê stara³ siê wspieraæ budowê tej sali, tak, aby powsta³a w jak najszybszym czasie. Uwa am te, e musimy poprawiæ stan boisk przy innych szko³ach w gminie, aby umo liwiæ m³odzie- y rozwijanie ich zainteresowañ sportowych. Wa nym zadaniem s¹ te pilne prace remontowe w wiêkszoœci budynków oœwiatowych: uzupe³nienie instalacji elektrycznej, wymiana okien czy naprawa dachów. Staram siê pomagaæ ludziom biednym i bezrobotnym w za³atwianiu ich trudnych spraw w ró nych instytucjach, z którymi sami nie mog¹ sobie poradziæ. Bêdê aktywnie pracowa³ nad popraw¹ bezpieczeñstwa w naszym mieœcie. Jedn¹ z propozycji dla osi¹gniêcia tego celu jest zainstalowanie kamer w najbardziej niebezpiecznych miejscach naszego miasta. Niepokoi mnie te stan nawierzchni wielu ulic i chodników w Po³czynie Zdroju. Trzeba d¹ yæ do ich naprawy. Aktywnie uczestniczê w zarz¹dzaniu Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Zdrój. Jest wiele problemów spó³dzielczych, które wymagaj¹ za³atwienia we wspó³pracy z Urzêdem. Liczê, e doprowadzê do unormowania wiêkszoœci z nich, z po ytkiem dla spó³dzielni i jej mieszkañców. Jestem otwarty na wspó³pracê ze wszystkimi ludÿmi. Ka dy mo e liczyæ na pomoc w ramach moich mo liwoœci jako radny. po³czyñskie WIADOMOŒCI 2 - Reprezentujê w Radzie Miejskiej so- ³ectwa: Bronowo, Czarnkowie, Gaworkowo, Ogrodno, Zaj¹czkowo i Zaj¹czkówko, którego jestem mieszkañcem. Patrz¹c pod wzglêdem obszarowym jest to najwiêkszy okrêg wyborczy z rozleg³¹ zabudow¹ pojedyncz¹ o górzystej konfiguracji terenu i co siê z tym wi¹ e z utrudnionym dojazdem do poszczególnych posesji, do których prowadz¹ drogi gruntowe, które wymagaj¹ ci¹g³ych napraw a zimow¹ por¹ odœnie ania, dlatego te infrastruktura drogowa gminy i miasta jest moim szczególnym zainteresowaniem. Bardzo wa n¹ spraw¹ jest organizacja dowozu uczniów do szkó³. Nale y tu zauwa- yæ, e te dzieci zanim wsi¹d¹ do gimbusa musz¹ przebyæ we wczesnych godzinach rannych (o zmroku w porze jesienno-zimowej) niejednokrotnie kilka kilometrów, dlatego te za bardzo wa ne przedsiêwziêcie uwa am dobudowanie jeszcze kilku wiat przystankowych i zakup ma³ego busa, który u³atwi dowóz i wczeœniejszy odwóz tych dzieci. Poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców gminy to równie dobudowa jeszcze kilku punktów œwietlnych w miejscowoœciach Bronowo, Rzêsna, Ostrow¹, Ogrodno, Czarnkowie. Nie bez znaczenia tak e jest dostêp mieszkañców wsi do internetu. Wi¹ e siê to z uczestnictwem w programach zwi¹zanych z rozwojem rolnictwa i œrodowiska wiejskiego, pozyskiwania œrodków, edukacj¹ m³odzie y wiejskiej. Otwieranie œwietlic wiejskich to nie tylko miejsce spotkañ, ale w najbli szej przysz³oœci tak e dostêp do Internetu. Dostêp do Internetu w wyremontowanych ju œwietlicach, ale i czekaj¹cych na remonty, napraw i wyposa enie placówek w Bronowie, Zaj¹czkówku, Czarnkowie. Wiadomo, e na terenie mojego okrêgu nie bêdzie realizacji gospodarki œciekowej ze wzglêdu na obszar, konfiguracjê terenu i gêstoœæ zaludnienia a dbaj¹c o ochronê œrodowiska nale y do³o yæ starañ do zwrotu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni œcieków. Poznanie potrzeb œrodowiska miasta, jaki gminy i gminy mo e doprowadziæ do wspólnych poczynañ w celu polepszenia ycia na terenie naszej gminy, dlatego biorê aktywny udzia³ w tworzeniu najwa niejszych dokumentów strategicznych naszej gminy, których efekty s¹ ju realizowane a niektóre bêd¹ niestety realizowane w najbli szych latach. Gwarantem spe³nienia oczekiwañ moich wyborców jest wspó³praca z radnymi Rady Miejskiej, w³adzami miasta i powiatu. - Na radnego wybrany zosta³em po raz pierwszy. Do wyborów startowa³em z listy nr 19 Po³czyñskiego Forum Samorz¹dowo-Gospodarczego utworzonego przez Po³czyñskie Towarzystwo Gospodarcze jako kandydat bezpartyjny i niezale - ny. Startowa³em z okrêgu miejskiego nr 8, tj. ulic: Gdañskiej, Ko³obrzeskiej, Kazimierza Wielkiego, Batalionów Ch³opskich, Chrobrego, Mickiewicza, Okrzei, Ogrodowej, Wiejskiej, Rzemieœlniczej, Koszaliñskiej. W obecnej kadencji Rady Miasta wybrany zosta³em jej jednym z wiceprzewodnicz¹cych. Ponadto jestem przewodnicz¹cym Komisji Uzdrowiskowej oraz cz³onkiem Komisji Bud etowej i Rozwoju Gospodarczego. Startuj¹c w wyborach samorz¹dowych do Rady Miasta postawi³em sobie za cel, oprócz dzia³ania na rzecz swojego okrêgu wyborczego i jego mieszkañców, pracê na rzecz mieszkañców miasta i gminy Po³czyn Zdrój pomagaj¹c innym kolegom radnym, szczególnie rozwi¹zuj¹c wszelkie sprawy gospodarczo-spo³eczne czy te prac¹ nad promocj¹ miasta i gminy. Moje has³o wyborcze: Nie obiecujê Znam problemy Wiem, jak je rozwi¹zaæ oraz moje motto wyborcze: Rzetelna i uczciwa praca na rzecz dobra wspólnego, wykorzystuj¹c ca³e swoje doœwiadczenie i umiejêtnoœci w pracach radnego sprowadza siê do praktycznego rozwi¹zywania problemów nurtuj¹cych wszystkich mieszkañców mojego okrêgu i mieszkañców miasta i gminy m.in. w zakresie zwiêkszenia pomocy najubo - szym i potrzebuj¹cym lub te prac¹ nad popraw¹ estetyki miasta czy te bezpieczeñstwa ich mieszkañców. Bêd¹c osob¹ niezale n¹ i nie zwi¹zan¹ z adn¹ opcj¹ polityczn¹ wykonujê swoje zobowi¹zania wyborcze bez adnych nacisków osób trzecich maj¹c na wzglêdzie tylko dobro mieszkañca naszego miasta i gminy z uwzglêdnieniem uwarunkowañ prawnych, jakie posiada ka dy radny czy te mo liwoœci Urzêdu Miasta w zakresie ich rozwi¹zywania. Ze szczególn¹ pilnoœci¹ chcê doprowadziæ do realizacji moich planów przedwyborczych z mojego okrêgu, tj. kanalizacja ulic, które jej nie posiadaj¹ (jako jedyne w ca³ym mieœcie), naprawa mostu na ul. Chrobrego, poprawa estetyki miasta poprzez dalsz¹ modernizacjê ulic wykorzystuj¹c œrodki unijne. Jako radny, swoj¹ prac¹, chcê s³u yæ spo³ecznoœci lokalnej, dbaæ o ich dobro, a przede wszystkim nie zawieœæ zaufania moich wyborców. Po krótkim okresie pracy w Radzie Miasta widzê, e pracy jest du o. Nie jest to straszne dla mnie. Zdajê sobie sprawê, e w obecnym roku 2007 realizujemy zadania wyznaczone prze kolegów radnych z poprzedniej kadencji. Zadanie te s¹ realizowane przy ograniczonych œrodkach finansowych Gminy. Realizacja moich zamierzeñ przedwyborczych, czy te moich kolegów z Rady Miasta obecnej kadencji to lata 2008 i nastêpne. Obecnie przedk³adane s¹ wnioski do bud etu na rok Uwa am, e wszystkie plany przedwyborcze zostan¹ zrealizowane dla dobra miasta i gminy, ich mieszkañców czy te nas radnych.

3 Indywidualnie najwiêcej g³osów otrzyma³ Roman Kozubek (PO) 1129, drugi by³ Stanis³aw Wzi¹tek (LiD) 1111, trzeci Czes³aw Hoc (PiS) 748 g³osów. W wyborach do Senatu najwiêcej g³osów zdoby³a Gra- yna Sztark (PO) 2133, drugi by³ Piotr Zientarski (PiS) 1790, trzecia Ewa Giza (PiS) Mandaty poselskie w regionie koszaliñskim uzyska³o 8 kandydatów: - Platforma Obywatelska: Stanis³aw Gaw³owski g³osów, Sebastian Marek Karpiniuk g³osów, Danuta Ma- WYDARZENIA JAK G OSOWA A GMINA PO CZYN ZDRÓJ? W wyborach parlamentarnych na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój frekwencja by³a ni sza ni œrednia krajowa i wynios³a 44,84% - oddano w sumie 5956 g³osów wa nych. We wrzeœniu tego roku Po³czyñskie Towarzystwo Gospodarcze obchodzi³o dziesi¹t¹ rocznicê swojego istnienia. Z tej okazji w restauracji Hopferówka Wyniki: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwoœæ Lewica i Demokraci Polskie Stronnictwo Ludowe Samoobrona Polska Partia Pracy Liga Prascy Rzeczpospolitej ria Olejniczak g³osów, Pawe³ Suski g³osów, Jan Kuriata g³osy. - Prawo i Sprawiedliwoœæ: Czes³aw Hoc - RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W Po³czynie Zdroju rozpoczyna siê kolejna w ostatnich latach wielomilionowa inwestycja. Wielofunkcyjna hala sportowa stanie przy Gimnazjum Publicznym w Po³czynie Zdroju. Pomys³ budowy hali z prawdziwego zdarzenia istnia³ w Po³czynie o dawna, ale potrzeba istnienia takiego obiektu sta³a siê szczególnie nagl¹ca po zakoñczeniu rozbudowy i modernizacji Gimnazjum Publicznego. Du a i okaza³a szko³a nie posiada³a wystarczaj¹cego zaplecza do prowadzenia zajêæ z wychowania fizycznego. Kolejny argument za rozpoczêciem tej inwestycji wynika wprost z uzdrowiskowej funkcji miasta. W po³¹czeniu z doskona³¹ baz¹ noclegow¹ i zabiegow¹ Po³czyn móg³by staæ siê miejscem organizowania np. zimowych obozów sportowych i rozszerzyæ w ten sposób swoj¹ ofertê uzdrowiskowo-turystyczn¹. Ze wzglêdu na podwy ki cen w bran- y budowlanej inwestycja bêdzie kosztowaæ oko³o 9 milionów z³otych, czyli wiêcej ni pierwotnie planowano. Równie z uwagi na wzrost cen w budownictwie nie³atwo by³o znaleÿæ wykonawcê. Ostatecznie po kolejnym przetargu wykonawc¹ zosta³a firma In-Tech ze Œwidwina. W zwi¹zku z du ymi kosztami po- ³czyñski magistrat od dawna zabiega³ o dofinansowanie tego zadania ze Ÿróde³ zewnêtrznych i starania te przynios³y pierwsze sukcesy. Do budowy hali w Po- JUBILEUSZ PTG odby³a siê uroczystoœæ, w czasie której w poczet cz³onków przyjêtych zosta³o kilku nowych przedsiêbiorców. W spotkaniu uczestniczy³a burmistrz Barbara Nowak, oraz cz³onkowie Lions Clubu zaprzyjaÿnionej organizacji o podobnym profilu z partnerskiego miasta Templin. Oprócz bie ¹cej aktywnoœci polegaj¹cej g³ównie na wzajemnym wspieraniu siê w dzia³alnoœci gospodarczej Po- ³czyñskie Towarzystwo Gospodarcze zorganizowa³o wiele akcji charytatywnych, jak choæby coroczne sponsorowanie wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin w czasie ferii zimowych. (tao) 40,2% g³osy 25,2% g³osów 21,8% g³osów 6,1% g³osy 4,6% g³osów 1,2% - 74 g³osy 1,0% - 58 g³osów g³osów, Marian Goliñski g³osy. - Lewica i Demokraci: Stanis³aw Wzi¹tek g³osów. ³czynie Zdroju do³o y siê Ministerstwo Sportu, które przyzna³o na ten cel 1,1 mln z³otych, jednak gmina na tym nie poprzestanie i w dalszym ci¹gu bêdzie siê ubiegaæ o dofinansowanie inwestycji z innych Ÿróde³. Budynek hali sportowej zosta³ zaprojektowany jako budynek parterowy z antresol¹ dla 295 widzów oraz trybunami sk³adanymi na poziomie boisk dla ok. 70 widzów oraz osób niepe³nosprawnych. Wysokoœæ sali sportowej nad boiskami 7,0 m do 7,2 m, Boisko g³ówne sali - 24x44m z obrze ami dla boisk o wym. do pi³ki rêcznej 20x40m,koszykówki- 15x28m i siatkówki 9x18m oraz tenisa- 10,97 x 23,77m.Podzia³ areny 2 kotarami zwijanymi na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi. W obiekcie zaprojektowano 2 zespo³y sanitarne przy sali g³ównej, pokoje dla trenerów, nauczycieli wf z wêz³em sanitarnym, dwie sale pomocnicze - fitnes/gimnastyka i si³ownia z zespo³ami sanitarnymi, zespó³ wc ogólnodostêpny dla zawodników. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek dostosowany bêdzie do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. Pod³ogi w sali sportowej i fitness z litego drewna dêbowego lub bukowego na ruszcie drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 3

4 INWESTYCJE W po³owie sierpnia w Redle mia³o miejsce uroczyste rozpoczêcie inwestycji prowadzonych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-Œciekowa w Dorzeczu Parsêty. Jest to najwiêkszy w Polsce projekt grupowy, nic wiêc dziwnego, e do Red³a przyjechali przedstawiciele najwa niejszych instytucji w kraju. W ca³ym projekcie bior¹ udzia³ 22 gminy w tym 3 miejskie (Ko³obrzeg, Bia³ogard i Szczecinek, 6 miejsko-wiejskich (Po³czyn Zdrój, Karlino, Barwice, Borne Sulinowo, Bia³y Bór, Bobolice) oraz 13 wiejskich (Bia- ³ogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmi¹ca, Goœcino, Ko³obrzeg, R¹bino, Rymañ, Siemyœl, S³awoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie). To potê ne przedsiêwziêcie bêdzie polega³o na wykonaniu oko³o 1235 km kanalizacji sanitarnej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (oczyszczalnie œcieków, przepompownie œcieków itp.) oraz ok. 885 km sieci wodoci¹gowej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (ujêcia wody, stacje uzdatniania itp.). Zmodernizowanych zostanie 15 oczyszczalni œcieków i wybudowane 2 nowe. Zostan¹ wykonane prace remontowe lub modernizacyjne dla ok. 100 stacji uzdatniania wody. ¹czna wartoœæ ca³ego projektu wynosi z³, z czego koszt prac wykonanych na terenie RWiK Bia³ogard wyniesie z³. Europejski Fundusz Spójnoœci pokryje 85% kosztów inwestycji, resztê musi stanowiæ wk³ad w³asny. W samej gminie Po³czyn Zdrój wykonanych zostanie 97,5 km sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej i modernizacja oczyszczalni. W pierwszej kolejnoœci rozpoczê³y siê prace na odcinku Dziwogóra Red³o, dlatego w³aœnie tam mia³o miejsce uroczyste otwarcie. Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia wêgielnego odby³o siê przy udziale czterech parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Wojewody i podleg³ych mu s³u b, oraz przedstawicieli gmin cz³onkowskich projektu. W Po³czynie jeszcze w tym roku rozpoczn¹ siê prace na ul. Zdrojowej, a w nastêpnych etapach zaplanowana jest nitka pó³nocna sieci wod-kan z Tychówka przez Bolkowo, Ostre Bardo, Buœlary i kolejny odcinek z Ko³acza przez Ogartowo do Po³czyna. Wartoœæ robót prowadzonych na terenie gminy Po³czyn to ponad 30 mln z³otych. (tao) 4 po³czyñskie WIADOMOŒCI ZINTEGROWANA GOSPODARKA OTWARTA SESJA O WODZIE I ŒCIEKACH Tematem wiod¹cym paÿdziernikowej sesji Rady Miejskiej by³y bie ¹ce i planowane dzia³ania w zakresie gospodarki wodnoœciekowej na terenie miasta i gminy Po³czyn Zdrój. Ze wzglêdu na koniecznoœæ rozbudowy wodoci¹gów wiejskich w celu zapewnienia wody w gospodarstwach, w których na skutek obni ania poziomu wód gruntowych zabrak³o wody w studniach gmina realizuje obecnie zadania ze œrodków w³asnych. Do koñca 2007 roku rozbudowane zostan¹ wodoci¹gi w Gawroñcu, Toporzyku i Lipnie powstanie 2,5 km sieci, przy³¹czonych zostanie 12 nieruchomoœci koszt z³. Do maja 2008 rozbudowany zostanie wodoci¹g w Redle powstanie 1,4 km sieci, przy³¹czonych bêdzie 5 nieruchomoœci koszt z³. Najwiêksze zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-œciekowej zostan¹ przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty a dofinansowanego z Funduszu Spójnoœci. Zadania te bêd¹ dotyczyæ modernizacji istniej¹cych wodoci¹gów lokalnych i ³¹czenia ich w sieæ grupow¹ w celu zapewnienia niezawodnoœci dostawy i jakoœci wody zgodnej z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami, oraz stworzenia sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Po³czyn-Zdrój, utworzonej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania œcieków Komunalnych. Do maja 2008 roku zakoñczy siê rozbudowa kanalizacji w Po³czynie, oraz sieæ Dziwogóra-Wardyñ Dolny-Wardyñ Górny -Red³o, êgi, o³êdno) koszt euro. Realizacja tej czêœci projektu ju siê rozpoczê³a, prace s¹ prowadzone (lub ju siê zakoñczy³y) na ulicach Konopnickiej, Ko³obrzeskiej, Gdañskiej, Batalionów Ch³opskich, Powstañców Warszawskich, BO- WiD. Jeszcze w tym roku powinna rozpocz¹æ siê likwidacja istniej¹cego przewa³u burzowego i budowa nowego odprowadzenia z osadnikiem i separatorem na ulicy Zdrojowej. Bêdzie to zadanie uzupe³niaj¹ce realizowane ze œrodków gminy koszt euro. W latach wykonana zostanie: Sieæ kanalizacyjna w miejscowoœciach Bolkowo, Ostre Bardo, Buœlary, Ogartowo, Ko³acz, ê ek oraz Biernów i Stare Ludzicko w gm. R¹bino z odprowadzeniem kolektorowym do po³czyñskiej oczyszczalni œcieków oraz modernizacja kolektora Rzemieœlnicza-M³yñska. Sieæ wodoci¹gowa dla aglomeracji Po³czyn-Zdrój. Modernizacja oczyszczalni w Po- ³czynie-Zdroju - wêze³ osadu. Kanalizacja w Tychówku z odprowadzeniem do oczyszczalni w Tychowie Kolejne zadanie zaplanowane na lata , ale ju poza projektem dofinansowanym z Funduszu Spójnoœci bêdzie budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni œcieków w Gawroñcu. Powstanie tam 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,4 km kanalizacji t³ocznej, 2 przepompownie i oczyszczalnia. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, a koszt wg szacunków projektantów wyniesie od 2 do 2,5 mln z³. (tao)

5 WYDARZENIA ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA Budowa ³¹cznika dróg wojewódzkich 163 i 173 na wysokoœci zalewu to dla Po³czyna Zdroju inwestycja o strategicznym znaczeniu. Zaniechanie realizacji tego przedsiêwziêcia przez w³adze wojewódzkie mo e kosztowaæ miasto utratê statusu uzdrowiska. Burmistrz Po³czyna Barbara Nowak prowadzi³a i prowadzi szeroko zakrojone dzia³ania promuj¹ce Po³czyn Zdrój jako Kurort z dusz¹. Organizowane by³y konferencje promuj¹ce lecznictwo uzdrowiskowe, by³y d¹ enia do stworzenia wojewódzkiego produktu turystycznego w formie pobytów leczniczo rekreacyjnych. W miêdzyczasie wesz³a w ycie ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Ustawa nak³ada na gminy uzdrowiskowe wiele obowi¹zków. Jednym z nich jest sporz¹dzenie tzw. operatu uzdrowiskowego. Operat musi zawieraæ nie tylko potwierdzone przez w³aœciwe s³u by dane dotycz¹ce w³aœciwoœci leczniczych posiadanych surowców i klimatu, zak³adów leczniczych, ale tak e dane dotycz¹ce lokalizacji i stanu urz¹dzeñ infrastruktury komunikacyjnej oraz opis zagospodarowania przestrzennego z uwzglêdnieniem poszczególnych stref ochronnych. Termin z³o enia operatu zbli a siê nieub³aganie mówi Barbara Nowak, burmistrz Po³czyna Zdroju. Od czasu wejœcia w ycie ustawy uda³o siê kilka spraw za³atwiæ, kilka jest na dobrej drodze. W tej chwili najwiêkszym problemem miasta uzdrowiskowego jest uk³ad komunikacyjny. W mieœcie krzy uj¹ siê cztery drogi wojewódzkie. Jedna z nich przebiega bezpoœrednio wzd³u granicy strefy uzdrowiskowej A, czyli tam, gdzie powinna panowaæ b³oga cisza i wolne od spalin powietrze. To jest droga nr 173 z Drawska Pomorskiego do Po³czyna, czyli ul. Solankowa mówi B. Nowak. Droga biegnie kilkanaœcie metrów od najwiêkszego po³czyñskiego obiektu uzdrowiskowego, jakim jest sanatorium Gryf i dalej wzd³u granicy zabytkowego parku zdrojowego. Przeje d aj¹ ni¹ pojazdy nie tylko w ruchu lokalnym, ale tak e ciê kie tiry i wiele mniejszych samochodów ciê arowych, a to w myœl ustawy jest niedopuszczalne. Natê enie ha³asu, emisja spalin i inne czynniki z ni¹ zwi¹zane mog¹ byæ powodami, dla których Po³czyn mo e straciæ status uzdrowiska. Przepisy ustawy s¹ rygorystyczne. Jedynym rozwi¹zaniem jest zmiana organizacji ruchu poprzez skierowanie ruchu tranzytowego inn¹ tras¹. T¹ tras¹ mo e byæ zbudowany przed miastem ³¹cznik z drog¹ nr 163 informuje burmistrz. Ale decyzja o jego budowie le y w gestii w³adz wojewódz- W roku bie ¹cym mija 100 lat od œmierci Stanis³awa Wyspiañskiego. Z tej okazji Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju zrealizuje projekt popularyzuj¹cy twórczoœæ tego wybitnego polskiego artysty. Projekt nosi nazwê DALEKO OD KRA- KOWA cykl wydarzeñ kulturalnych zwi¹zanych z twórczoœci¹ Stanis³awa Wyspiañskiego i bêdzie trwa³ do 20 grudnia 2007 r. G³ównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat artysty i pobudzenie m³odych ludzi do twórczej aktywnoœci. Ca³e przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane przez Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju, a jego adresatem s¹ przede wszystkim m³odzi ludzie, uczniowie szkó³ gimnazjalnych i œrednich z Po³czyna Zdroju, ale te z województwa zachodniopomorskiego. Planowane dzia³ania sk³adaæ siê bêd¹ z nastêpuj¹cych wydarzeñ: Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego pn. Pociecho moja, ksiêgi moje rozgrywanego w dwóch kategoriach: recytacji i poezji œpiewanej (uczestnicy w wieku od 16 lat, liczba uczestników oko³o 45 osób), konkursu plastycznego pn. Inspiracje (zasiêg wojewódzki, kategorie wiekowe: szko- kich. Budowa ³¹cznika nie tylko odsunie ruch ciê kich pojazdów od uzdrowiskowej strefy A, ale tak e stworzy nowe mo liwoœci rozwoju uzdrowiska. Teren wokó³ niedawno zbudowanego zalewu stanie siê enklaw¹ spokoju, a strefa A poszerzy siê o wiele hektarów. Natomiast istniej¹ca obecnie czêœæ drogi 173 mog³aby byæ wykorzystywana do ruchu lokalnego oraz s³u yæ jako ci¹g spacerowy nad zalew i do odleg³ego o 2,5 km sanatorium Borkowo. Powsta³ ju projekt budowy ³¹cznika i obecnie oczekuje on na realizacjê. Ten ³¹cznik to byæ albo nie byæ uzdrowiska mówi Barbara Nowak. Dlatego w Po³czynie tak bardzo zale y nam, by ta inwestycja sta³a siê elementem zadañ na drogach wojewódzkich finansowanych z Unii Europejskiej. Realizacja daje nie tylko dobre wyniki w zakresie ochrony œrodowiska, ale tak e stwarza warunki do utrzymania statusu uzdrowiska. Po³czyn Zdrój nie ma innej alternatywy. Uzdrowisko i turystyka uzdrowiskowa s¹ jego jedyn¹ szans¹. Utrata statusu gminy uzdrowiskowej spowoduje katastrofê. Nie ma tu bowiem mowy o inwestycjach przemys³owych. Ponad 75 procent gminy to tereny objête ró nymi formami ochrony: Natura 2000, Drawski Park Krajobrazowy, strefy ochrony górniczej pok³adów borowiny, strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego parku, no i strefy uzdrowiskowe. Nasz problem doskonale zna i rozumie wicemarsza³ek województwa W³adys³aw Husejko mówi. B. Nowak. Jego yczliwe podejœcie do tematu pozwala mieæ nadziejê, e Zarz¹d Dróg Wojewódzkich rozpocznie realizacjê tego przedsiêwziêcia najpóÿniej w przysz³ym roku. Marsza³ek wie, e zw³oka mo e kosztowaæ nasze miasto utratê statusu uzdrowiska. Dodatkowym utrapieniem Po³czyna jest wyznaczenie dróg wojewódzkich przebiegaj¹cych przez miasto jako tzw. tras turystycznych do letnich przejazdów nad morze. Jad¹cy wypoczywaæ na œrodkowym wybrze u zje d aj¹ z krajowej jedenastki w Szczecinku, z krajowej dwudziestki w Czaplinku i dziesi¹tki w Wa³czu i sun¹ przez Po³czyn do Ko³obrzegu, Mielna i DŸwirzyna. Dla Po³czyna Zdroju oznacza to kilkaset, a mo e i kilka tysiêcy, samochodów dziennie wiêcej, co jest równie powa nym zagro eniem dla funkcji uzdrowiskowej. Dlatego kolejn¹ szalenie piln¹ inwestycj¹, której potrzebuje kurort jest przebudowa drogi 163, tzw. przelotówki. Realizacja tej inwestycji, której projekt równie jest ju gotowy, podniesie bezpieczeñstwo i up³ynni ruch tranzytowy przez miasto. (bar) MINISTER FINASUJE WESELE W PO CZYNIE ³y gimnazjalne, szko³y œrednie, doroœli; liczba uczestników oko³o 60 osób), widowiska WESELE zrealizowanego przez amatorskie zespo³y m³odzie owe (teatralne, taneczne i wokalne/ dzia³aj¹ce przy Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju (liczba realizatorów oko³o 30 osób), Jesienne warsztaty witra u (dla 20 osobowej grupy mieszkañców miasta i gminy Po- ³czyn Zdrój), wyk³ad dotycz¹cy twórczoœci literackiej S. Wyspiañskiego (dla m³odzie y po³czyñskich szkó³ œrednich; liczba uczestników oko³o 150 osób), wyjazd na spektakl teatralny do Szczecina lub Poznania (dla m³odzie y z amatorskich zespo³ów Centrum Kultury; liczba uczestników oko³o 30 osób). Widowisko Wesele bêdzie wielokrotnie prezentowane zarówno w Po³czynie Zdroju dla mieszkañców i kuracjuszy, jak i w innych miejscowoœciach. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiêcej informacji na temat udzia³u w projekcie mo na uzyskaæ w Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju, tel (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 5

6 UROCZYSTOŒCI W dniu 17 wrzeœnia przy Krzy u Katyñskim na cmentarzu komunalnym w Po³czynie Zdroju odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 68 rocznicê wkroczenia wojsk Zwi¹zku Radzieckiego do Polski oraz zbrodniê wymordowania tysiêcy polskich oficerów wiosn¹ 1940 roku. KU CZCI OFIAR KATYNIA Uroczystoœci dla uczczenia zbrodni katyñskiej odbywaj¹ siê w Po³czynie Zdroju od kilkunastu lat a ich pomys³odawc¹ by³ nie yj¹cy ju Stefan Musia³, mieszkaniec Po³czyna który osobiœcie prze y³ piek³o sowieckiej niewoli. Pierwsza uroczystoœæ oraz ustawienie Krzy a Katyñskiego odby³a siê za spraw¹ Mariana Janowskiego ówczesnego burmistrza który do dziœ aktywnie anga uje siê w organizacjê corocznych obchodów. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od hymnu pañstwowego i przemówieñ zaproszonych goœci. W tym miejscu odczytany zosta³ list ks. pra³ata Zdzis³awa J. Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie, który jest równie honorowym obywatelem Po³czyna Zdroju. Nastêpnie gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie zawiesi³ na tablicy pami¹tkowej Wstêgê Orderu Virtuti Militari oraz odprawiona zosta³a msza œwiêta z akompaniamentem Kameralnego Chóru Mieszanego Cantus. Chwilê póÿniej mia³o miejsce odczytanie Apelu Poleg³ych i salwa honorowa kompanii Wojska Polskiego. Uroczystoœæ zakoñczy³o sk³adanie kwiatów przez parlamentarzystów, delegacje instytucji, organizacji kombatanckich, szkó³ i mieszkañców Po³czyna Zdroju. (tao) 6 po³czyñskie WIADOMOŒCI Umi³owani Po³czynianie! Cieszê siê, e i w tym roku tak e spotykacie siê na Uroczystoœci przy Krzy u Katyñskim w dniu, w którym kolejny agresor zdradziecko napad³ na Polskê. W tym, jak e tragicznym dniu, rozpoczê³a Golgota Wschodu Narodu Polskiego. Z serca siê radujê, e Po³czyn, miasto, którego jestem Honorowym Obywatelem wype³nia to, co Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, pragn¹³ nam przez ksi¹ kê pt. PAMIÊÆ I TO ASAMOŒÆ przekazaæ. Pamiêæ musimy kszta³towaæ i ubogacaæ Prawd¹. Prawd¹ naszych dziejów, naszego trwania. Ona musi byæ znakiem naszej to samoœci, pomóc odpowiedzieæ na pytanie kim jesteœmy? Musimy przypominaæ o tym heroicznym wysi³ku, w którym tak e i Wy i Wasze rodziny braliœcie udzia³. To samoœæ to stwierdzenie kim siê jest, a pamiêæ to przekazywanie tych wartoœci z pokolenia na pokolenie. Oddaj¹c ho³d pomordowanym na nieludzkiej ziemi wype³niacie w sposób szczególny testament naszego umi³owanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który codziennie modli³ siê za tych, którzy zginêli w Katyniu. Wasz¹ uroczystoœæ otulam z serca p³yn¹c¹ modlitw¹. Otaczam sercem i serdeczn¹ myœl¹ Po³czyn i Dobremu Bogu dziêkujê, e Pamiêæ o ofiarach Golgoty Wschodu jest wci¹ ywa. Szczêœæ Bo e! Warszawa, dnia 14 wrzesieñ 2007 r. ks. pra³at Zdzis³aw J. Peszkowski Kapelan Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie Ksi¹dz Pra³at Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski zmar³ w poniedzia³ek 8 paÿdziernika w podwarszawskim szpitalu w Aninie. Mia³ 89 lat. Od wrzeœnia 2006 roku by³ Honorowym Obywatelem Po- ³czyna Zdroju. List do mieszkañców Po³czyna jest prawdopodobnie jednym z ostatnich tekstów jakie napisa³.

7 WYDARZENIA Konferencja Wsparcie przedsiêbiorczych W dniu 9 paÿdziernika 2007 roku, w Œwidwinie odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektów realizowanych przez Fundacjê na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach ZPORR Dzia³alnie 2.5. Promocja przedsiêbiorczoœci. W trakcie konferencji zaprezentowane zosta³y rezultaty projektów wdra anych w powiatach œwidwiñskim, drawskim i myœliborskim. Szczególny nacisk po³o ony by³ na ocenê efektywnoœci zaproponowanych form wsparcia. Od po³owy paÿdziernika 2005, przez okres 24 miesiêcy, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro Terenowe w Po³czynie Zdroju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³eczno Gospodarczych w Œwidwinie oraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego realizowa³a projekt Wsparcie przedsiêbiorczych projekt dla powiatów œwidwiñskiego i drawskiego. Projekt adresowany by³ do mieszkañców powiatów œwidwiñskiego i drawskiego. Wszyscy uczestnicy projektów przeszli 3-dniowe szkolenia DZIKA WYSTAWA W ZAMKU Na pocz¹tku sierpnia w sali kominkowej po³czyñskiego zamku mia³o miejsce otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody Wystawê tworz¹ zwyciêskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2006, organizowanego przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Konkurs odbywa siê rokrocznie od 1964 r. i w miarê swojego rozwoju sta³ siê najbardziej cenionym i najwiêkszym w œwiecie przedsiêwziêciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Ka dorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesiêciu krajach na wszystkich kontynentach i po raz pi¹ty w Polsce. Na tegoroczn¹ edycjê wystawy sk³adaj¹ siê 84 zdjêcia, nagrodzone i wyró nione w kilkunastu kategoriach, autorstwa 70 fotografów z 24 krajów. Zwyciêskie prace wyselekcjonowano spoœród ponad 18 tys. fotogramów, wykonanych przez 1593 autorów z 55 krajów. Cele jakie przyœwiecaj¹ organizatorom konkursu i wystawy mo - na najogólniej okreœliæ w kilku punktach: podnieœæ status fotografii dzikiej przyrody do rangi g³ównych nurtów wspó³czesnej sztuki, staæ siê najpowa niejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiaj¹c œwiatowej widowni najlepsze obrazy natury, inspirowaæ coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody, przedstawiaæ zgromadzone dzie³a ludziom na ca³ym œwiecie, aby ukazaæ im ABC Przedsiêbiorczoœci dostarczaj¹ce im podstawowej wiedzy na temat rejestracji i prowadzenia w³asnej firmy, a tak e analizy finansowej przedsiêwziêcia i opracowania biznes planu. Zorganizowano 7 szkoleñ, które ukoñczy³o 102 Beneficjentów Ostatecznych. 32 Beneficjentów skorzysta³o z 311 godzin doradztwa œwiadczonego przez eksperta zewnêtrznego oraz 295 godzin œwiadczonych przez koordynatora projektu. Spoœród nich, po przed³o eniu biznes planów, zosta³y wy³onione osoby, które otrzyma³y pomoc w postaci doradztwa indywidualnego oraz wsparcie pomostowe (przeznaczone na sfinansowanie bie ¹cych kosztów funkcjonowania firmy w wysokoœci 700 z³ przez okres od 6 do 12 miesiêcy) oraz jednorazow¹ dotacjê inwestycyjn¹ w wysokoœci 75% kosztów inwestycji, nieprzekraczaj¹c¹ kwoty ,- z³. W ramach projektu podstawowe wsparcie pomostowe przyznano 35 Beneficjentom Ostatecznym, a przed³u one 14 beneficjentów. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê jednorazowe dotacje. ¹cznie w ramach projektu 34 mikroprzedsiêbiorców otrzyma³o jednorazowe dotacje inwestycyjne na kwotê z³. Biuro terenowe FDPA w Po³czynie Zdroju oprócz indywidualnej obs³ugi ka dego z Beneficjentów stara³o siê organizowaæ spotkania grupowe. Mia³y one na celu wzajemne poznanie siê Beneficjentów i wymianê praktycznych doœwiadczeñ w zakresie prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej, jak równie wspólne rozwi¹zywanie problemów jakie pojawi³y siê w projekcie, zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji, biznesplanów, czy tez rozliczeniem dotacji. Beneficjenci Ostateczni projektu adresowanego do powiatów œwidwiñskiego i drawskiego utworzyli 43 nowe dzia- ³alnoœci gospodarcze. Osoby z grupy priorytetowej m³odzie do 25 roku ycia za³o y³y 12 mikroprzedsiêbiorstw. Kobiety utworzy³y 17 nowych firm. Ponadto mikroprzedsiêbiorcy, którzy rozpoczêli dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w wyniku udzia³u w projekcie utworzyli 19 dodatkowych miejsca pracy, w tym 15 dla kobiet. wspania³oœæ, dramatyzm i ró norodnoœæ ycia na Ziemi i pobudziæ w nich dba³oœæ o jego przysz³oœæ. Dziêki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz lepsze zdjêcia s¹ ogl¹dane przez coraz wiêksz¹ iloœæ widzów. Jeœli zliczyæ ich wszystkich, to rokrocznie jest to ju znacznie wiêcej ni milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 70 tys. Podobnie jak w latach poprzednich wystawa trafi w 2007 r. do 12 miast. Po³czyn Zdrój jest w tym ³añcuchu ogniwem ósmym, po: Bielsku-Bia³ej, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdañsku, Bytomiu, Warszawie i Zakopanem, a dalej wystawa powêdruje do: Jeleniej Góry, Wroc³awia, odzi i Torunia. Warto podkreœliæ, e Po³czyn Zdrój jest zdecydowaniem najmniejszym miastem, do którego trafia wystawa, a jednoczeœnie jednym z niewielu, w których mo na ogl¹daæ j¹ bezp³atnie. Po raz czwarty w historii wystawy, jest na niej zdjêcie wykonane przez polskiego fotografa. Ju po raz drugi jest to m³ody warszawianin Mateusz Kowalski, zdobywca III nagrody w jednej z kategorii m³odzie owych konkursu (15-17 lat). Patronat Honorowy nad wystaw¹ objêli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Œrodowiska. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 7

8 WYDARZENIA DARZ BÓR WIELKIE ŒWIÊTO OWIECTWA W ostatni weekend sierpnia w³adzê w Po³czynie Zdroju objêli myœliwi. Sta³o siê tak za spraw¹ Euroregionalnych Spotkañ owieckich Darz Bór, które odby³y siê ju po raz siódmy. S³uchanie gawêd myœliwskich, sygna- ³ów granych na rogach, próbowanie potraw z dziczyzny i obserwowanie wielu innych myœliwskich rytua³ów jest mo liwe zazwyczaj tylko w czasie polowania. Ale raz w roku w Po³czynie Zdroju myœliwi przenosz¹ siê do miasta, a z bogat¹ kultur¹ ³owieck¹ mo e siê zapoznaæ ka dy. Trzydniowy program imprezy jest skonstruowany w taki sposób, aby zarówno myœliwi, jak równie mieszkañcy i turyœci znaleÿli dla siebie coœ ciekawego. W pi¹tek w Centrum Kultury odby³a siê seria wyk³adów poœwiêconych tematyce myœliwskiej i ochronie œrodowiska, a wieczorem na Placu Wolnoœci odby³ siê koncert zespo³u ubrosie. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê najbardziej widowiskowe czêœci imprezy, które zaplanowano na sobotê. W Koœciele NMP odby³a siê Msza Hubertowska, a tu po niej ulicami starówki przesz³a parada z orkiestr¹ i pocztami sztandarowymi Polskiego Zwi¹zku owieckiego, Lasów Pañstwowych i kilkunastu Kó³ owieckich. Nastêpnie wszyscy uczestnicy imprezy ustawili siê na Placu Wolnoœci do wspólnego zdjêcia, które ju godzinê 8 po³czyñskie WIADOMOŒCI póÿniej mo na by³o nabyæ w biurze organizacyjnym. Na scenie odby³o siê uroczyste œlubowanie m³odzie y rozpoczynaj¹cej przygodê z ³owiectwem, a chwilê póÿniej rozpocz¹³ siê program artystyczny w wykonaniu gawêdziarzy, sygnalistów i zespo³ów wykonuj¹cych muzykê myœliwsk¹. Wielu uczestników ³owieckiego œwiêta z niecierpliwoœci¹ czeka³o na Konkurs na najlepsz¹ nalewkê myœliwsk¹. W tym roku o miano najlepszego ubiega³o siê a 30 trunków a presti zawodów wzrós³ dodatkowo, poniewa przewodnicz¹cym jury by³ Krzysztof Rusak znany z telewizyjnych programów kulinarnych. Komisja sêdziowska po d³ugich i burzliwych obradach (konieczne by³y a dwie dogrywki!) przyzna³a ostatecznie dwa równorzêdne pierwsze miejsca, które zdobyli: Miros³aw Gawor z Warszawy za nalewkê Gaworek na tarninie i Eustachy Horoch z Poznania za Fabrycówkê na styczniowe mrozy. Mimo gor¹cych apeli ze strony publicznoœci nie by³o mo liwoœci degustacji konkursowych trunków, za to rozbudzone zmys³y smakowe mo na by³o zaspokoiæ na stoisku jednego z wiod¹cych na rynku producentów przypraw i dodatków spo ywczych. Degustacjê ponad 200 litrów zupy myœliwskiej i dania z grilla niektórzy z pewnoœci¹ wspominaj¹ do dziœ. Niezapomniane wra enia w pamiêci wielu uczestników imprezy pozostawi³a równie tradycyjna biesiada myœliwska na strzelnicy w Ko³aczu, która wœród jad³a i tañców trwa³a do bia³ego rana. W niedzielê najwiêksz¹ widowniê zgromadzi³y pokazy psów myœliwskich. Na deskach po³czyñskiej sceny prezentowa³y siê m.in. ³ajki, goñcze polskie, bigle, foksteriery. Po³czyñski Darz Bór to równie ma³e targi akcesoriów myœliwskich. Na Placu Wolnoœci przez 3 dni imprezy w kilkunastu stoiskach mo na by³o zaopatrzyæ siê niemal we wszystko co mo ne przydaæ siê podczas polowania i nie tylko. Obok specjalistycznej odzie y, obuwia, broni znalaz³y siê ozdoby i bi uteria myœliwska, fachowa literatura ³owiecka a nawet naczynia kuchenne i wina do potraw z dziczyzny. Wprawdzie Darz Bór nie przewidywa³ prawdziwego polowania, ale nie znaczy to, e oby³o siê bez strzelania. Tradycyjnie jak co roku w ê ku odbywa³ siê strzelecki Turniej Dubletów o Po³czyñsk¹ Flintê. W zawodach wziê³o udzia³ 55 zawodników. Zwyciê y³ W³odzimierz Pilarz z Ko³a owieckiego Sokó³ Œwidwin przed Arkadiuszem Becl¹ z K Knieja Góry, a medalow¹ stawkê zamyka³ Jaros³aw Bêækowski z okrêgu szczeciñskiego. Jedyna kobieta bior¹ca udzia³ w turnieju Dominika Bernacka z Katowic zajê³a 17 miejsce. Tomasz Chmielewski

9 ROZMAITOŒCI POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali policjanci rowerzyœci z ca³ej Polski aby rywalizowaæ w Ogólnopolskim Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych. Zalety roweru, jako taniego, prostego i ekologicznego œrodka transportu znane s¹ od dawien dawna. Zawrotn¹ karierê zrobi³y bicykle w ró nych czêœciach œwiata niezale nie od zamo noœci mieszkañców. Od rowerów roi siê zarówno w najbogatszych europejskich stolicach (Amsterdam, Kopenhaga) jak i odleg³ych Chinach. Od kilku lat jazdê na dwóch kó³kach doceniaj¹ równie polscy stró e porz¹dku. Okazuje siê bowiem, e w wielu trudno dostêpnych miejscach, jak du e kompleksy zieleni (parki, nabrze a rzek, pla e itp.) policjanci-cykliœci bywaj¹ znacznie skuteczniejsze ni patrole piesze czy zmotoryzowane. Z roku na rok do dwóch kó³ek przekonuj¹ siê równie inne s³u by, st¹d w po³czyñski zawodach coraz liczniej pojawiaj¹ siê reprezentacje musz¹ zareagowaæ na nie zgodnie z procedur¹. Co roku na trasie znajduje siê 5 scenek, ale przygotowane zdarzenia s¹ za ka dym razem trochê inne. W tym roku oprócz strzelania, które zazwyczaj przebiega podobnie, policjanci musieli odpowiednio zareagowaæ na kradzie drewna z lasu, spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym, przechodzenie jezdni na czerwonym œwietle, oraz udzieliæ pierwszej pomocy ciê arnej kobiecie i dziecku ofiarom wypadku drogowego. Postêpowanie zawodników w wszystkich sytuacjach jest skrupulatnie oceniane przez sêdziów i to w³aœnie punktacja obok czasu ma decyduj¹cy wp³yw na zajête miejsce. Ostatni¹ konkurencj¹ jest jazda indywidualna na czas po specjalnie przygotowanym torze przeszkód w parku zdrojowym. Ta czêœæ imprezy ma charakter festynu, w ramach którego odbywaj¹ siê pokazy tresury psów policyjnych, pokaz pracy robota do unieszkodliwiania ³adunków wybuchowych i atrakcje dla dzieci. Najwiêksz¹ frajd¹ dla najm³odszych jest wyœcig uczniów z klas 1-3 po torze podobnym to tego na jakim œcigaj¹ siê policjanci. Ponadto maluchy z czterech szkó³ na terenie gminy przygotowa³y prace plastyczne pod nazw¹ Policjant przyjacielem dziecka, które mo na by³o ogl¹daæ na wystawie w amfiteatrze. Oprócz nagród w wyœcigu rowerowym, dzieci ze wszystkich szkó³ na terenie gminy otrzyma³y ufundowane przez Urz¹d Miasta odblaskowe zawieszki na tornister. Ostatnim punktem programu V Ogólnopolskiego Turnieju Policyjnych Patroli Rowerowych by³o oczywiœcie uroczyste og³oszenie wyników i wrêczenie nagród doros³ym uczestnikom zawodów. W tym roku I miejsce zajêli st. sier. Tomasz Bojanek i st. sier. ukasz Rycombel z KWP Katowice, II miejsce: m³. asp. Piotr Zdrojewski i sier. szt. Piotr Siemieniu z KWP Bia³ystok, III miejsce, chor¹ y szt. Andrzej Dolewski i sier. Andrzej Stadnicki Pomorskiego Oddzia³u Stra y Granicznej. Najlepsi z zachodniopomorskiego: sier. S³awomir Majcher i st. post. Marcin Kot z KPP Œwidwin zajêli 10 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Ponadto dru yny z zachodniopomorskiego zdoby³y nastêpuj¹ce nagrody: w kategorii strzelanie wygra³a KPP Kamieñ Pomorski; najlepsza pierwsza pomoc: Stra Miejska Szczecin; najlepszy teoretyczny test wiedzy policyjnej: KPP Police, nagroda fair play: Stra Miejska Szczecin (last) Stra y Granicznej, Stra y Miejskiej i Stra- y Ochrony Kolei. W tym roku w zawodach wziê³o udzia³ 27 dwuosobowych dru yn z ca³ego kraju. Uczestnicy tradycyjnie rywalizowali w trzech konkurencjach. Pierwsz¹ jest teoretyczny test z wiedzy policyjnej. Druga konkurencja to najtrudniejsza a zarazem najciekawsza czêœæ po³czyñskiego turnieju. Jest to wyœcig na odcinku oko³o 30 km, podczas którego zawodnicy napotykaj¹ zainscenizowane sytuacje z jakimi mog¹ siê spotkaæ w pracy policjanta i po³czyñskie WIADOMOŒCI 9

10 LUDZIE KSI DZ PESZKOWSKI ZARYS BIOGRAFII Zdzis³aw Peszkowski, ps. Jastrzêbiec (ur. 23 sierpnia 1918 w Sanoku, zm. 8 paÿdziernika 2007 Warszawa) - prezbiter katolicki, doktor filozofii, pra³at, harcmistrz, kapelan Rodzin Katyñskich i pomordowanych na Wschodzie, Kapelan Naczelny ZHP pgk, honorowy obywatel miast: Grudzi¹dza, Krakowa, Warszawy, Sanoka, Bia³egostoku i Po³czyna Zdroju. Urodzi³ siê w roku 1918 w Sanoku. Tam uczy³ siê w szkole powszechnej, w gimnazjum i liceum. Po zdaniu egzaminów maturalnych w roku 1938 powo³any zosta³ do s³u by wojskowej. Ukoñczy³ szko³ê Podchor¹ ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. W kampanii wrzeœniowej z 1939 roku dowodzi³ plutonem 20. Pu³ku U³anów. Po 17 wrzeœnia, gdy do agresji przeciwko Polsce przyst¹pi³ ZSRR, prawie ca³y pu³k dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Jeñców zgromadzono pocz¹tkowo w starej siedzibie rodu Puzynów i Ogiñskich. W paÿdzierniku 1939 roku przewieziono jeñców z Pomorzan do Kozielska. W kwietniu 1940 roku rozpoczê³y siê wywózki jeñców. Nikt wówczas nie przypuszcza³, e oficerowie polscy wywo eni s¹ do katyñskiego lasu i tam mordowani. 12 maja 1940 roku w ostatnim transporcie 250 osób by³ Zdzis³aw Peszkowski. Ten transport nie trafi³ do Katynia lecz do obozu w Pawliszczew-Borze, a nastêpnie do Griazowca. Z wielkim bólem i smutkiem przyjêliœmy informacjê o œmierci ksiêdza pra³ata 10 po³czyñskie WIADOMOŒCI ZDZIS AWA JASTRZÊBCA PESZKOWSKIEGO doktora filozofii, wiêÿnia obozu w Kozielsku, o³nierza Armii Andersa, kapelana Rodzin Katyñskich i pomordowanych na Wschodzie, kapelana ZHP poza granicami kraju, Honorowego Obywatela Po³czyna-Zdroju. egnamy wspania³ego Polaka, którego ca³e ycie jest œwiadectwem niez³omnej walki o prawdê, a osobiste ciep³o, bezpoœrednia serdecznoœæ i pogoda ducha przekonywa³y o dokonanym przebaczeniu i wielkiej mi³oœci do ludzi. Wszystkim najbli szym najszczersze wyrazy ubolewania sk³adaj¹ Dekanat Rada Miejska Burmistrz Po³czyn-Zdrój Po³czyna-Zdroju Po³czyna-Zdroju W ten sposób Peszkowski nie podzieli³ losu ponad 20 tysiêcy zamordowanych przez NKWD oficerów polskich, doczeka³ napaœci niemieckiej na ZSRR, zawarcia porozumienia Sikorski-Majski i utworzenia w Zwi¹zku Sowieckim polskiej armii pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa. Awansowany do stopnia porucznika, a póÿniej rotmistrza, Zdzis³aw Peszkowski dowodzi³ kompani¹ w 1 Pu³ku U³anów Krechowieckich. Po opuszczeniu nieludzkiej ziemi, wojenne drogi prowadzi³y go przez Irak, Iran, Indie, Egipt, Liban, Syriê, W³ochy i Wielk¹ Brytaniê. Jednym z zadañ, w których z najwiêkszym poœwiêceniem zaanga owa³ siê Zdzis³aw Peszkowski, by³o kszta³cenie i wychowanie m³odzie y polskiej, któr¹ razem z wojskiem uda³o siê wyprowadziæ z ZSRR. Bêd¹c harcmistrzem organizowa³ szko³y, dru yny i hufce harcerskie na emigracji. W Iranie by³ miêdzy innymi wychowawc¹ trzynastoletniego wówczas Jerzego Krzysztonia, który zosta³ póÿniej wybitnym pisarzem. Jest on znany g³ównie jako autor niezmiernie wnikliwego i poetyckiego studium szaleñstwa w trzytomowej powieœci Ob³êd, ale du ¹ wartoœæ maj¹ tak e jego bardzo liczne s³uchowiska radiowe i opowiadania wspominaj¹ce z okresu pobytu w ZSRR. Bohaterem jednej z ksi¹ ek Krzysztonia Krzy po³udnia jest Zdzis³aw Peszkowski, wystêpuj¹cy tam pod nazwiskiem Jastrzêbiec, czyli pod swoim zawo³aniem rodowym. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej Peszkowski studiowa³ w Oksfordzie na Polskim Uniwersytecie na ObczyŸnie oraz w Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake na Uniwersytecie Winconsinx w Detroit. Uzyska³ tam tytu³ magistra teologii i stopieñ naukowy doktora filozofii. Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich 5 czerwca 1954 roku zosta³ profesorem teologii pastoralnej i literatury jêzyka polskiego w Seminarium œw. Cyryla i Metodego oraz w St. Mary s College. W czasie swojego trwaj¹cego pó³ wieku pobytu na emigracji uczestniczy³ w niezliczonej iloœci miêdzynarodowych zjazdów o charakterze teologicznym, naukowym, a tak e patriotyczno-spo³ecznym. W roku 1966, gdy Polacy na ca³ym œwiecie obchodzili swój wielki jubileusz Tysi¹clecia Chrztu, ks. prof. dr. Zdzis³aw Peszkowski wybrany zosta³ prezesem Polish American Historical Association. By³ autorem nastêpuj¹cych ksi¹ ek: Wspomnienia jeñca z Kozielska, Pamiêæ Golgoty Wschodu, Ojcze Œwiêty - powiedzia³eœ nam... oraz kilkuset broszur, rozpraw i artyku³ów poœwiêconych teologii, historii Polski, filozofii, literaturze, sprawom moralnym i narodowym. Kr¹ ¹c niestrudzenie miêdzy swoj¹ Ojczyzna, do której powróci³ na sta³e w roku 1989, a rozproszona po ca³ym œwiecie, jako kapelan Rodzin Katyñskich i ZHP poza Krajem, integrowa³ starsze i m³odsze pokolenia Polaków, w imiê fundamentalnych wartoœci. W styczniu 2006 Sejm RP przez aklamacjê popar³ jego kandydaturê do pokojowej Nagrody Nobla. Ksi¹dz Pra³at Peszkowski przez lata prowadzi³ w Polsce i na forum miêdzynarodowym niezwykle owocn¹ akcjê na rzecz zachowania pamiêci i uœwiadomienia opinii miêdzynarodowej faktu zbrodni katyñskiej, jako bezprecedensowego mordu pope³nionego przez Zwi¹zek Sowiecki na internowanych polskich oficerach - g³osi uchwa³a Sejmu. W lutym 2007 podczas 67. rocznicy zbrodni katyñskiej Ksi¹dz Pra³at Peszkowski otrzyma³ Medal Edukacji Narodowej w Sejmie RP z r¹k ministra Romana Giertycha. Podczas debaty o Katyniu, ks. Peszkowski wielokrotnie przytoczy³ tytu³owe s³owa ostatniej ksi¹ ki Jana Paw³a II Pamiêæ i to samoœæ. - Przebaczamy, ale nie zapominamy - mówi³.

11 LUDZIE Wspomnienie... I wo³a o sprawiedliwoœæ, I prawdê po œwiecie niesie Prawdê o jeñców tysi¹cach Zg³adzonych w katyñskim lesie. (Katyñ Feliks Konarski) Dziœ, gdy ycie ksiêdza Pra³ata Zdzis³awa Jastrzêbiec Peszkowskiego dobieg³o kresu, ods³ania siê przedemn¹ wielkie dobro, jakie doœwiadczy³em ze spotkañ z tym Wielkim Cz³owiekiem dobro, jakie sp³ynê- ³o na nasz¹ Gminê, na mnie i moj¹ rodzinê. Na progu zbli aj¹cego 15-lecia Krzy a Katyñskiego sp³ynê³o na nas swoj¹ moc¹ Jego wielkie przes³anie i Bóg i Ojczyzna. Myœli wracaj¹ do pocz¹tków mojej katyñskiej s³u by. Pan œ.p. Stefan Musia³ ocala³y jeszcze z Kozielska przychodzi prosiæ w 1992 roku o brzozowy krzy. Powracaj¹ce myœlenie jak najpe³niej spe³niæ tê œwiêt¹ proœbê. Spe³nienie: 8 maj 1993 rok ks. Biskup Ignacy Je sprawuje uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ i dokonuje aktu poœwiêcenia. Rok 1999 w pierwsz¹ rocznicê ks. Biskup w czasie uroczystej Mszy œwiêtej dokonuje poœwiêcenia pami¹tkowej tablicy. I tak z roku na rok uroczystoœæ katyñska roœnie, piêknieje. W roku 2005 przychodzi myœl zaproszenia do Po³czyna-Zdroju ks. Pra³ata Zdzis³awa J. Peszkowskiego. Ale jak to uczyniæ, gdy nie znam adresu, numeru telefonu. Historiê po³czyñskiego Katynia tworz¹ przypadki. I zdarza siê kolejny. Zamawiam ksi¹ kê w ksiêgarni wysy³kowej Wspomnienia jeñca z Kozielska Ksiêdza Zdzis³awa Peszkowskiego, dodatkowo otrzymujê jako dar Golgota wschodu wydanie specjalne z okazji 50 lecia kap³añstwa. Jest adres, jest numer telefonu. Uzyskujê zgodê ks. Proboszcza Parafii œw. Józefa oraz Pani Burmistrz na zaproszenie Ks. Pra³ata na nasz¹ wrzeœniow¹ uroczystoœæ. Jest druga po³owa lipca Nabra³em odwagi dzwoniê: Czuwaj ks. Peszkowski, mówiê o naszej uroczystoœci katyñskiej i proszê o spotkanie w Warszawie. Ksi¹dz Pra³at wyra a zgodê. Zabieram do torby argumenty i jadê do Warszawy. Katedra œw. Jana, obok mieszkanie ks. Pra³ata. Naciskam domofon, furta siê otwiera, wchodzê po schodach, w otwartych drzwiach stoi ks. Pra³at i z ciep³ym uœmiechem wprowadza do mieszkania. Siadamy, opowiadam, pokazujê zdjêcia z uroczystoœci 2005 r. Prezentujê pracê dyplomow¹: Historia i organizacja uroczystoœci katyñskiej w Po³czynie- Zdroju r. Pocz¹tek rysunek krzy a katyñskiego wykona³ syn Janusz malarz artysta, w koñcowym fragmencie pracy zdjêcie krzy a katyñskiego Encyklopedii Powszechnejautor has³a syn Pawe³ historyk. Promieniuj¹ce zdumienie na twarzy ksiêdza Pra³ata, zaproszenie na uroczystoœæ; - a gdzie ten Po³czyn le y. Wyra a chêæ przyjazdu i jednoczeœnie wielkie zak³opotanie nawa³em spotkañ. Mija pó³ godziny, koniec spotkania, ksi¹dz Pra³at spontanicznie obdarowuje mnie swoj¹ ksi¹ k¹, proszê o zadedykowanie Bibliotece Po³czyñskiej, inne wydawnictwo dedykuje Pani Burmistrz-Barbarze Nowak. Zamieszcza dedykacje dla mnie i synów na przywiezionych ksi¹ kach. Po egnanie. Wychodzê na Plac Zamkowy wype³niony po brzegi radoœci¹, któr¹ nie mam z kim dzieliæ. Wracam do Po³czyna. Po trzech dniach dzwoni telefon, podnoszê s³uchawkê; czuwaj ksi¹dz Peszkowski; s³uchaj ty mi zostawi³eœ takie wydanie, takie piêkne uzdrowisko, a ja padam ze zmêczenia chcia³bym porz¹dnie wypocz¹æ. Zobowi¹zujê siê, e natychmiast przystêpujê do za³atwiania. Pe³ni¹cy funkcjê szefa uzdrowiska Pan Leszek Ciurzyñski natychmiast wyra a zgodê. Dzwoniê do ksiêdza Pra³ata sprawa za³atwiona. W godzinach popo³udniowych 2 sierpnia 2006 r. ksi¹dz Pra³at wraz z Panem opiekuj¹cym siê jest ju w Szpitalu Uzdrowiskowym Gryf. Dzieñ nastêpny spotkanie w Urzêdzie Miasta z Pani¹ Burmistrz, obdarowuje nas wszystkich dobroci¹ pogod¹ ducha i g³êbi¹ sprawy katyñskiej. Po spotkaniu proponujê jeszcze wst¹pienie do Koœcio³a Mariackiego charakterystyczne dla ksiêdza przywarcie do Ukrzy owanego Chrystusa wisz¹cego w wejœciu. Potem jeszcze zdjêcie na zewn¹trz przy tablicy pami¹tkowej 25 lecia Solidarnoœci. Jedziemy do Krzy a Katyñskiego, wchodzimy na cmentarz boczn¹ bram¹. Dochodzimy do Krzy a Katyñskiego, staje w skupieniu, potem idzie w kierunku grobów za krzy em, wraca, staje przy krzy u, przytula twarz, cisza Zachwycony urod¹ cmentarza; nie widzia³em tak piêknego cmentarza.. Jeszcze 4 dni, po po³udniu codziennie Msza Œw. w kaplicy niezapomniane spotkania, zdjêcia z rodzin¹, piêkne, g³êbokie rozmowy. Po egnanie, powrót do Warszawy. Na pocz¹tku wrzeœnia 2006 Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o nadaniu Ksiêdzu Pra³atowi tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Po³czyn-Zdrój. Na uroczystoœæ katyñsk¹ przesy³a piêkny list. Spotka³em siê jeszcze raz z Ksiêdzem Pra³atem w maju br. Rozmawia³em o Jego przyjeÿdzie do Po³czyna- Zdroju na uroczyste wrêczenie dyplomu. Ze smutkiem mówi³ o braku czasu, mo e dopiero latem. Pob³ogos³awi³ projekt Drogi Krzy owej Golgoty Wschodu. A latem operacja serca. Odszed³ zabieraj¹c swoje serce Braci Katyñskiej. Braci Golgoty Wschodu. Marian Janowski po³czyñskie WIADOMOŒCI 11

12 WYDARZENIA Przedstawicielki Samorz¹du Szkolnego oraz uczniowie pierwszej klasy przygotowali wraz z nauczycielami i Panem Marcinem Kuczukiem stoisko szko³y, na którym oferowali uczestnikom do ynek domowe wypieki: ciasta, chrusty i rogaliki. Symboliczne op³aty za smako³yki za- Do ynki rozpoczê³y siê od tradycyjnej mszy œwiêtej, w czasie której so³tysi z gminy Po³czyn Zdrój w darach o³tarza sk³adali chleb, wodê wino, miód i ryby. Nastêpnie z miejsca odprawiania nabo eñstwa na scenê przemaszerowa³ pochód nios¹cy wieñce do ynkowe, a chwilê póÿniej starostowie tegorocznych do ynek: Roman Giziñski i Ma³gorzata Rutkowska przekazali chleb do ynkowy bur- 12 po³czyñskie WIADOMOŒCI DO YNKI A.D Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Po³czyna Zdroju odpowiadaj¹c na zaproszenie Pani Burmistrz Barbary Nowak, wzi¹³ udzia³ w Gminnym Œwiêcie Plonów, które odby³o siê 8 wrzeœnia w Borkowie ko³o Suchej. sili³y kasê samorz¹du szkolnego. Dokonuj¹c wystroju stoiska nie pominiêto te zaprezentowania dorobku szko³y. Pierwszy raz mogli wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami uczniowie nowo utworzonego technikum architektury krajobrazu, którzy wykonali kompozycjê z tegorocznych zbiorów. Oprócz tego przy stoisku ustawione zosta³y plansze ze zdjêciami ukazuj¹ce specyfikê szko³y i wa - niejsze wydarzenia z jej ycia. Uczniowie klas pierwszych rozdawali swoim m³odszym kolegom reklamówki szko³y. Szko³a zaznaczy³a tak e swoj¹ obecnoœæ na do ynkach pokazem tañca break ŒWIÊTO PLONÓW W BORKOWIE Œwiêto Plonów w gminie Po³czyn Zdrój odbywa siê co roku w innej miejscowoœci. W tym roku, zgodnie z decyzj¹ rady so³eckiej Do ynki odby³y siê we wsi Borkowo, której so³tysem jest Maria Durkiewicz. mistrz Barbarze Nowak. Po oficjalnym rozpoczêciu i przemówieniach zaproszonych goœci na scenie rozpoczê³y siê wystêpy zespo³ów z Centrum Kultury i koncert zespo³u Leszczyna z Pêcerzyna. Równoczeœnie komisja konkursowa oceni³a wieñce których w tym roku by³o a 12. Zwyciê y³ wieniec w kszta³cie dzbana wykonany przez so- ³ectwo Toporzyk, drugie miejsce zajê³o Popielewo, a pierwsz¹ trójkê zamykali gospodarze so³ectwo Sucha. W programie tego- dance w wykonaniu ucznia III klasy Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego Piotra Tuziaka i jego m³odszego kolegi Tomasza Tworka. Ta spo³eczna inicjatywa wyzwoli³a u organizatorów stoiska ró ne umiejêtnoœci i radoœæ ze wspólnego dzia³ania. Mimo kiepskiej pogody na naszym stoisku dopisywa³ s³oneczny nastrój. Pragnê wyraziæ podziêkowanie w³adzom Miasta i Gminy Po³czyn Zdrój za zaproszenie i zorganizowanie transportu rekwizytów stoiska. Dyrektor ZSP w Po³czynie Zdroju Bogus³aw Ogorza³ek rocznego Œwiêta Plonów znalaz³ siê jeszcze jeden punkt zwi¹zany ze wspó³zawodnictwem. By³ to turniej so³tysów, w którym bezkonkurencyjna okaza³a siê Magdalena Szmidt, so³tys Ogrodna. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê zabawa taneczna, która mimo kiepskiej pogody trwa³a do póÿnego wieczora. (last)

13 SESJA OŒWIATOWA Wrzeœniowa sesja Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju by³a poœwiêcona przygotowaniom do rozpoczêcia roku szkolnego 2007/2008. Do szkó³ w gminie Po³czyn-Zdrój uczêszcza 723 gimnazjalistów, 1007 uczniów szkó³ podstawowych i 333 wychowanków przedszkola. Po raz pierwszy szkolny dzwonek us³ysza³o 147 uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej. Jak co roku w czasie przerwy wakacyjnej wykonane zosta³y najwa niejsze prace remontowe: 1. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Po³czynie-Zdroju: zakoñczenie I etapu wymiany instalacji elektrycznej, prace zwi¹zane z otwarciem drugiego wejœcia do szko³y: po³o enie tynku, malowanie œcian i drzwi wejœciowych, adaptacja pomieszczenia na klasê integracyjn¹, remont kapitalny pokoju nauczycielskiego i klasy nauczania zintegrowanego, wymiana oœwietlenia w dwóch pomieszczeniach. 2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: malowanie dwóch sal lekcyjnych i toalet; wymiana wyk³adziny pod³ogowej w sali lekcyjnej; wymiana okien w jednej sali lekcyjnej. 3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie: czêœciowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzêtem prace wykonano w 14 pomieszczeniach szkolnych; malowanie 4 pomieszczeñ; odnowienie wejœcia do szko³y; wymiana wyk³adzin pod³ogowych w 4 pomieszczeniach. 4. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Po³czynie-Zdroju: malowanie korytarzy (budynek dydaktyczny parter i II piêtro oraz korytarz przy sali gimnastycznej); pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹ budynku administracyjnego oraz ³¹cznika; naprawa elewacji przy wyjœciu na boisko szkolne; odnowienie i uszczelnienie okien w sali gimnastycznej; renowacja parkietu w 1 sali lekcyjnej; renowacja boiska szkolnego i bie ni lekkoatletycznej. 5. Publiczne Gimnazjum w Po³czynie- Zdroju: Dowóz uczniów do szkó³ nadzorowany jest bezpoœrednio przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju, dlatego te poni ej przedstawione zosta- ³y prace zwi¹zane z napraw¹ gara y i autobusów: naprawa i pokrycie pap¹ dachu na gara ach; remont elewacji; zakup bramy wjazdowej; wykonanie niezbêdnych remontów oraz wymiana ogumienia we wszystkich autobusach szkolnych. 6. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Po³czynie-Zdroju: malowanie pionu ywieniowego; dostosowanie przedszkola dla dzieci niepe³nosprawnych - zamontowanie przy schodach windy do podnoszenia wózków inwalidzkich; wykonanie zadaszenia nad schodami; wymiana drzwi wejœciowych; remont kapitalny ³azienki dla grupy integracyjnej; utworzenie i wyposa enie pokoju do zajêæ indywidualnych z dzieæmi niepe³nosprawnymi. 7. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 Pod Jarzêbink¹ w Po³czynie-Zdroju: malowanie pionu ywieniowego; czêœciowa wymiana sprzêtu kuchennego (zgodnie z zaleceniami Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Œwidwinie); malowanie holu, szatni i 3 ³azienek; malowanie sprzêtu ogrodowego. 8. Przedszkole Samorz¹dowe w Redle: malowanie pionu ywieniowego; malowanie szatni i sali gier; wy³o enie p³ytkami pod³óg w magazynach ywnoœci; naprawa ogrodzenia. Przedstawione powy ej prace w wiêkszoœci przypadków zosta³y wykonane przez pracowników zatrudnionych w placówkach oœwiatowych ze œrodków finansowych zagwarantowanych w bud etach poszczególnych placówek. Dzieciom i uczniom z terenu gminy Po- ³czyn zosta³a udzielona pomoc na zakup podrêczników i jednolitego stroju. Programem pomocy objête zosta³y dzieci pochodz¹ce z rodzin spe³niaj¹cych kryterium dochodowe okreœlone w ustawie o pomocy spo³ecznej, tj. 351,00 z³ netto na osobê w rodzinie. W czasie wakacji gmina zorganizowa³a wypoczynek letni: W zorganizowanej przez MGOPS w Po³czynie-Zdroju uczestniczy³o 70 dzieci. By³ to obóz harcerski w miejscowoœci Machliny, turnus 10 dniowy, który odby³ siê w dniach 23 lipca-2 sierpnia. Dojazd dzieci na obóz i powrót do domu zorganizowany zosta³ przez Gminê w³asnymi autobusami szkolnymi, w których dzieæmi zajmowali siê zatrudnieni przez Gminê opiekunowie. Wakacje zorganizowane przez Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie dla 32 osób odbywa³y siê w miejscowoœciach : Rzeczka (w górach) w dwóch terminach : 15 lipca 3 sierpnia (wziê³o udzia³ 20 dzieci) i 10 sierpnia 23 sierpnia (wziê³o udzia³ 7 dzieci) oraz w miejscowoœci Ostrzeszów, gmina Trzciñsko- Zdrój (wziê³o udzia³ 5 dzieci). Równie w tym wypadku na miejsce zbiórki dzieci dowo one by³y transportem gminnym. W Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie 30 dzieci pod opiek¹ nauczyciela Publicznej Szko³y Podstawowej w Bolkowie SAMORZ D uczestniczy³o w ró norodnych zajêciach. Dzieci mia³y zapewnione drugie œniadanie. TPD- œwietlica socjoterapeutyczna w Po- ³czynie-Zdroju funkcjonowa³a w godzinach 9:00-15:00 w dniach 25 czerwca 6 lipca bie ¹cego roku. W zajêciach uczestniczy³o 15 dzieci, które mia³y zapewniony obiad w Restauracji Parkowa. W Centrum Kultury przez ca³e wakacje prowadzona by³a akcja Sielskie lato w miejscowoœciach wiejskich na terenie gminy. Ponadto pracownicy CK otrzymali dofinansowanie do 3 wniosków z Fundacji Wspomagania Wsi na program Po yteczne wakacje Natomiast w miejscowoœciach: Buœlary, Bronowo, Toporzyk, Red³o, Popielewo, Czarnkowie, oœnica, Gawroniec, Ko³acz, Wardyñ Górny, Zaj¹czkówko, êgi funkcjonowa³y œwietlice wiejskie, gdzie dzieci i m³odzie spêdza³y wolny czas pod opiek¹ wyspecjalizowanej kadry. Basen miejski czynny by³ we wszystkie dni tygodnia w godzinach od do 18 00, pocz¹wszy od 24 czerwca do 31 sierpnia. Bezpieczeñstwa k¹pi¹cych siê pilnowa³o 2 ratowników etatowych i 1 ratownik spo³eczny oraz 6 osób obs³ugi technicznej. W czerwcu wyp³acone zosta³y stypendia socjalne dla 787 uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i policealnych. Kwota stypendium, w zale noœci od dochodu na osobê w rodzinie wynosi³a 310,00 lub 525,00 z³ na jednego ucznia. Podczas sesji obecni byli dyrektorzy placówek oœwiatowych, którzy szczegó³owo omówili sytuacjê w szko³ach i przedszkolach. W trakcie sesji g³os zabra³ równie Miros³aw Majka, starosta powiatu œwidwiñskiego, który omówi³ sytuacjê w podleg³ych mu szko³ach na terenie naszej gminy. S³owa starosty zosta³y wys³uchane szczególnie uwa nie, a to ze wzglêdu na plany po³¹czenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych (dawna Szko³a Rolnicza), o których mówi³o siê wielokrotnie w ubieg³ym roku szkolnym. - Zrobimy wszystko, aby prowadziæ placówki w ten sposób, eby nie zagubiæ ich tradycji, a Rada Powiatu i Rada Miejska nie zarzuci³a nam, e zrobiliœmy coœ nie przemyœlanie. Wol¹ Zarz¹du i Rady Powiatu jest to, aby szko³y w Po³czynie-Zdroju prowadzi³y naukê na wysokim poziomie, aby nie mia³y k³opotów finansowych, jeœli uda siê zachowaæ je w takiej strukturze w jakiej s¹ obecnie, to bêdzie to naszym wielkim sukcesem powiedzia³ Miros³aw Majka. Z ust starosty nie pad³a jednoznaczna deklaracja, ale zdaniem przewodnicz¹cej Heleny K³usewicz s³owa starosty wnios³y nieco optymizmu w sprawie zachowania obecnego statusu obu szkó³. po³czyñskie WIADOMOŒCI 13

14 KULTURA Centrum Kultury zaprasza na zajêcia w ramach amatorskiego ruchu artystycznego: Zajêcia taneczne (taniec wspó³czesny, nowoczesny, zajêcia ogólno rozwojowe, zabawy ruchowe) dla dzieci do lat 11: wtorek i czwartek o godzinie 15.00; dla dzieci i m³odzie y od lat 11: œroda i czwartek capoeira (brazylijska sztuka walki): wtorek i pi¹tek-15.00; Zajêcia ogólnorozwojowe i wzmacniaj¹ce (aerobik, calanetics, joga, masa e) wtorek i czwartek zajêcia odbywaj¹ siê w Centrum kultury, prowadzi Ma³gorzata Lorenc. Taniec wspó³czesny, towarzyski i break dance zapisy i informacje w poniedzia³ki i pi¹tki od godz. 14 p. Iwona Pindel. Kameralny Chór Mieszany Cantus próby wtorki i pi¹tki p. Boles³aw Kurek. Zajêcia teatralne dla dzieci z klas 3-6: wtorki 16.00, soboty p. Janina Pra anowska. Zajêcia muzyczne Daniel Koz³owski. FILMOWA JESIEÑ Centrum Kultury w Po³czynie Zdroju realizuje projekt pt. Po³czyñska akademia sztuki filmowej. Dziêki temu m³odzie po³czyñskich szkó³ obejrzy kilkanaœcie filmów, weÿmie udzia³ w konkursie i spotka siê ze znanym aktorem. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy m³odzie gimnazjaln¹ i klasy 1-4 ze szkó³ podstawowych. Ka - da z grup weÿmie udzia³ w 9 projekcjach filmów w po³czyñskim kinie Goplana. Bêd¹ to filmy z klasyki kina, np. filmy braci Marx, ale równie propozycje wspó³czesne i odpowiednie dla swojej grupy wiekowej Zebra z klas¹, Cz³owiek z marmuru, W 80 dni dooko³a œwiata. Ka dy seans bêdzie poprzedzony prelekcj¹ na temat kultury i twórczoœci filmowej. Udzia³ w projekcie jest bezp³atny, dziêki czemu ka dy seans obejrzy nawet 350 osób tyle mieœci po³czyñskie kino. Ponadto dla starszej m³odzie y odbêdzie siê wyk³ad z teorii kina, a dla maluchów z klas 1-4 prelekcja o filmach animowanych. W ramach projektu przeprowadzone zostan¹ te dwa konkursy: dla gimnazjalistów na najlepsz¹ recenzjê filmow¹ a dla szkó³ podstawowych konkurs plastyczny Mój ulubiony film. Na zakoñczenie projektu odbêdzie siê spotkanie m³odzie y ze znanym aktorem lub aktork¹. Projekt jest dofinansowany z rz¹dowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie y w 2007 roku Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych. (tao) 14 po³czyñskie WIADOMOŒCI Inauguracja programu odby³a siê w dniu ,podczas której ju od godzin porannych, czeka³y na dzieci niespodzianki, kolorowo ozdobiony hol i sale, prezentacja personelu przedszkola. Nastêpnie z udzia³em Rodziców i personelu przedszkola o godz nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy Optymistyczne Przedszkole, któr¹ zawieszono przy wejœciu do przedszkola. Uroczystoœci ods³oniêcia tablicy towarzyszy³o odœpiewanie hymnu Jarzêbinkowe przedszkole oraz rozmowy z dzieæmi na temat, kim jest optymistyczny cz³owiek. Przy wspólnej zabawie przy piosence, rozb³ysnê³y kolorowe œwiate³ka z fajerwerków, jak równie dzieci w kolorowych czapkach swoj¹ radoœæ o przyst¹pieniu do programu, og³osi³y ma³ymi tr¹bkami. W przedszkolu odby³a siê wspólna zabawa przy muzyce, dla Rodziców zosta³ przygotowany poczêstunek. Optymiœci lepiej siê ucz¹, s¹ zdrowsi, wiêcej zarabiaj¹, zak³adaj¹ d³ugotrwa³e i szczêœliwe ma³ eñstwa, utrzymuj¹ wiêÿ ze swoimi dzieæmi, a nawet d³u ej yj¹ mówi Alan Loy Mc Ginnis. Nie ma w yciu beznadziejnych sytuacji, s¹ tylko ludzie, którzy stali siê bezradni wobec nich. Clare Booth Luce. Bêdzie to kiedyœ, kiedyœ, kiedyœ Nie za górami i lasami, ale w³aœnie tu gdzie jesteœmy w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 pod Jarzêbinka w Po³czynie Zdroju. W przysz³oœci, w roku Przed nami pañstwo Weso³owscy, Ma³gorzata i Jan. Oboje cechuje najwy szy poziom optymizmu. Pañstwo Weso³owscy ka dego ranka budz¹ siê w pogodnym nastroju. Czy maj¹ jakieœ problemy? Mnóstwo! Ale wierz¹, e sobie poradz¹. A teraz przenieœmy siê w czasie. Jest rok Ma³gosia i Jaœ s¹ wychowankami Naszego przedszkola. Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 Pod Jarzêbink¹ w Po³czynie Zdroju, które uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole. Dzieci w tym przedszkolu s¹ uprzejme, pogodne i zaradne. Rodzice tworz¹ Klub Optymistycznych Rodziców, zawsze NOWOŒCI W BIBLIOTECE Centrum Kultury informuje, e w Bibliotece Publicznej w zamku oraz filiach bibliotecznych w Redle, Toporzyku, Popielewie i œwietlicy w Ko³aczu dostêpne s¹ nowoœci wydawnicze zakupione ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy. OPTYMIZM POD JARZEBINK Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 Pod Jarzêbink¹, po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do programu Optymistyczne Przedszkole. uœmiechniêci nauczyciele dbaj¹ o pogodn¹ atmosferê, potrafi¹ zdiagnozowaæ zdolnoœci ka dego dziecka i wspomagaæ jego rozwój. Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces ka dego wychowanka. A wszystkie dzieci maj¹ indywidualny paszport do kariery! Czy ju rozumiecie jak siê toczy nasza bajka? Od pierwszych kroków do pierwszej randki. Jaœ i Ma³gosia z Optymistycznego Przedszkola staj¹ siê Janem i Ma³gorzat¹ optymistycznym ma³ eñstwem. Regulamin programu. 1. Autorkami programu s¹ Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. 2. Program mo na realizowaæ przez piêæ lat, ale tytu³ Optymistyczne Przedszkole osi¹ga siê ju po roku. 3. W programie otrzymuje siê nastêpuj¹ce materia³y: - Piêcioletni program rozwoju przedszkola zgodny z wymaganiami rozporz¹dzania o nadzorze. - Pude³ko Szczêœcia, a w nim siedem teczek, jak siedem kolorów têczy. - Teczka czerwona to opracowania wychowawcze, pomarañczowa materia³ dotycz¹cy inteligencji wielorakich, ó³ta droga do sukcesu ka dego dziecka, zielona to arkusze oceny umiejêtnoœci dzieci, niebieska to instrukcja jak za³o yæ ko³o rodziców i materia³y szkoleniowe, granatowa przeznaczona jest dla kadry pedagogicznej i personelu obs³ugowego, w tym materia³, jak zdobywaæ stopnie awansu w programie Optymistyczne Przedszkole, fioletowa teczka to informacja jak prowadziæ promocjê i public relations w przedszkolu. 4. Po roku realizacji i po wype³nieniu krótkiej ewaluacji otrzymuje siê tytu³ Optymistyczne Przedszkole. mgr Hanna Bzdek, dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego nr 2 Pod Jarzêbink¹ Biuro rachunkowe SO TYS Bia³ogard Nowo otwarta filia w Po³czynie-Zdroju ul. Grunwaldzka 9-11 Oferuje fachow¹ pomoc w zakresie rozliczeñ ksiêgowych, podatkowych, ubezpieczeñ spo³ecznych opart¹ na d³ugoletnim doœwiadczeniu nabytym w aparacie skarbowym oraz przy prowadzeniu ksiêgowoœci. tel.: i

15 Ogólnopolskie Warsztaty Tañca Wspó³czesnego W dniach od 27 lipca do 5 sierpnia b.r. odby³y siê w Po³czynie Zdroju Ogólnopolskie Warsztaty Tañca Wspó³czesnego. Wziê³o w nich udzia³ 35 tancerzy z ca³ego kraju. W warsztatach wziê³o udzia³ tak e kilkunastu mieszkañców Po³czyna Zdroju. Codzienne 6-godzinne zajêcia prowadzili uznani w kraju instruktorzy i tancerze w nastêpuj¹cych dziedzinach: Witold Jurewicz (Taniec Wspó³czesny) Nauczyciel tañca, choreograf, re yser, performer, wyk³adowca w Pañstwowym Pomaturalnym Studium Kszta³cenia Animatorów Kultury w Kaliszu i na kursach instruktorskich w ca³ym kraju. Za³o yciel, dyrektor artystyczny i choreograf Teatru Tañca Alter Jacek Owczarek (Kontakt Improvisation) Nauczyciel tañca w Pañstwowym Pomaturalnym Studium Kszta³cenia Animatorów 4 paÿdziernika o godz. 8:00 z Placu 1000-lecia w Po³czynie Zdroju wyje d a autokar 49 uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wraz z trzema opiekunami (p. I. uchowsk¹, I. Dani³owicz i J. Zalewsk¹) wyrusza do Ko³obrzegu, by odbyæ nietypow¹ lekcjê historii i... byæ razem. Humory dopisuj¹, wiêc godzinna podró up³ywa bardzo szybko. Ko³obrzeg wita ciep³ym, jesiennym s³oñcem. Pogoda jest wprost idealna na spacer brzegiem morza. Spacerujemy wiêc, ciesz¹c siê s³oñcem, szumem fal i lec¹cym nad g³ow¹ szybowcem. Ogl¹damy statki cumuj¹ce w porcie i robimy pami¹tkowe zdjêcia przy latarni morskiej, na pla y i na molo. Niektórzy kupuj¹ pami¹tki. Kilka osób, zachêconych naprawdê piêkn¹ pogod¹ i ciep³ym powietrzem, decyduje siê na lody. Jednak spacer nad brzegiem Ba³tyku nie jest przecie g³ównym punktem wycieczki. Wsiadamy do autokaru, który wiezie nas pod kino Wybrze e. Przed godz. 11 zajmujemy miejsca na widowni. Po chwili zanurzamy siê w bolesnej historii naszego narodu. Ogl¹damy Katyñ w re. Andrzeja Wajdy. Po 2-godzinnym seansie wychodzimy wyciszeni i choæ chcia³oby siê powiedzieæ wiele, brakuje odpowiednich s³ów. Uczniowie prowadz¹ jednak miêdzy sob¹ rozmowy. Komentuj¹ wydarzenia, wybory bohaterów i wstrz¹- Kultury w Kaliszu oraz na warsztatach i kursach instruktorskich w ca³ym kraju. Twórca odbywaj¹cego siê w odzi Festiwalu Kino Tañca. Krzysztof Skolimowski (Hip-Hop, Joga) tancerz, pedagog, nauczyciel jogi Prowadzi³ zajêcia w technice Jfh oraz z hatha jogi i pranajamy - technika oddechowa, wzbogaconej o elementy Qigong czyli chiñskiej gimnastyki uzdrawiaj¹cej. Zajêcia odbywa³y siê w sali gimnastycznej szko³y podstawowej i na terenie parku po³czynskiego.na koniec tancerze bioracy udzia³ w warsztatach wyst¹pili przed publicznosci¹ w trakcie wyborów Miss Pojezierza Drawskiego. Uczestnicy i wyk³adowcy byli bardzo zadowoleni i obiecali wrócic do Po³czyna za rok. Ma³gorzata Lorenc KULTURA WYCHOWANIE KU WARTOŒCIOM, czyli spotkanie z histori¹ i drugim cz³owiekiem œniêci pytaj¹ siebie nawzajem: jak to mo - liwe?, jak mo na zabijaæ tak automatycznie i bez skrupu³ów, a potem mieæ odwagê wypieraæ siê tego, k³amaæ, zrzucaæ odpowiedzialnoœæ na innych? Niektórzy dopytuj¹ nauczycieli o pewne fakty dotycz¹ce zbrodni katyñskiej, chc¹ wiedzieæ wiêcej. I przecie o to chodzi... Dyskusje trwaj¹ przez ca³¹ drogê z kina do Muzeum Orê a Polskiego drugiego wa nego punktu wycieczki. Przewodnik oprowadza nas po muzeum i opowiada o historii polskich wojen, uzbrojenia, mundurów. Nasz¹ uwagê zwraca ziemia przywieziona z grobów katyñskich i guziki z mundurów zamordowanych oficerów. Przypominamy sobie s³owa wypowiedziane przez Jerzego jednego z bohaterów Katynia : zostan¹ po nas guziki. Obejrzany przed chwil¹ film nabiera nowego wymiaru... Po zwiedzeniu muzeum wybieramy siê jeszcze na spacer po œródmieœciu i wracamy do Po³czyna. Gdy kilkanaœcie minut po 17. egnamy siê, wychodz¹c z autobusu na Placu 1000-lecia, i uczniowie, i nauczyciele mówi¹ to samo: wycieczka siê uda³a wróciliœmy bogatsi w wiedzê, po³¹czy³y nas wspólne uczucia podczas ogl¹dania Katynia i póÿniej, gdy rozmawialiœmy o historii, spêdziliœmy razem czas. Poznaliœmy siê lepiej. By³o warto. Justyna Zalewska po³czyñskie WIADOMOŒCI 15

16 RÓ NE ŒWIÊTO, E PALCE LIZAÆ! W pi¹tek r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Po³czynie Zdroju zorganizowany zosta³ Dzieñ Miodu. Pomys³ na organizacjê te imprezy zrodzi³ siê w g³owie jednego z uczniów trzeciej klasy Mariusza Plotki. Realizacj¹ tej idei zajê³a siê klasa 3b, spoœród której najaktywniejszymi okaza- ³y siê: Marta Szymañska, Asia Czapliñska, Dominika Wojas, Agnieszka Warpachowicz oraz Ola Kubiak. Celem, który przyœwieca³ tym osobom by³o nie tylko propagowanie miodu poœród m³odzie- y, ale równie chêæ zainteresowanie uczniów pszczelim œwiatem. W programie imprezy umieszczone zosta³y zarówno humorystyczne, jak i czysto merytoryczne elementy. Jednym z punktów programu by³a prezentacja p. Bielskiego, wieloletniego pszczelarza, który przedstawi³ kilka ciekawostek z ycia pszczó³. Wyœwietlony zosta³ równie krótki film dokumentalny obrazuj¹cy w skali makro ycie owadów. Oczywiœcie przygotowanie obu fragmentów by³o mo liwe dziêki pomocy p. Tumy oraz p. P³otki. Wszyscy trzej pszczelarze wyst¹pili w roli goœci honorowych. Ka da impreza szkolna musi jednak zawieraæ elementy humorystyczne, tym razem nie by³o inaczej. Klasa 3b wpad³a na pomys³ przeprowadzenia sondy ulicznej dotycz¹cej poziomu wiedzy spo³eczeñstwa na temat pszczelarstwa, co udokumentowane zosta³o w postaci filmu. Na- 16 po³czyñskie WIADOMOŒCI krêceniem oraz monta em sondy zajê³a siê Marta Szymañska wraz z Alanem Celerem. Zaproszeni goœcie oraz uczniowie mieli tak e okazjê zobaczyæ prezentacjê multimedialn¹ Agnieszki Warpachowicz, ukazuj¹c¹ analogiê kolorów pszczelich ó³tego i czarnego w naszym codziennym yciu. Na specjalnie wybrane, spoœród pszczelarzy i nauczycieli, jury czeka³o du e wyzwanie wybranie najlepszej pszczo³y spoœród przedstawicieli poszczególnych klas. Nagrod¹ by³ tzw. GLEJT zwalniaj¹cy klasê ze sprawdzania ich wiedzy podczas jednego dnia szkolnego. Na przerwach na uczniów czeka³a wystawa zdjêæ oraz sprzêtu pszczelarskiego, dziêki czemu ka dy móg³ z bliska przyjrzeæ siê narzêdziom pracy hodowców pszczó³. Oczywiœcie nie zabrak³o chwili s³odkoœci degustacji miodu oraz ekologicznych produktów mlecznych œwie ego wiejskiego twarogu oraz mas³a. Dziêki temu m³odzi ludzie chêtniej przekonaj¹ siê do zmiany pewnych elementów codziennego planu ywienia. Na niebieskie konklawe W dniu 16 paÿdziernika 2007 w godz. od uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju pod opiek¹ dyrektora, nauczycieli i ratownika medycznego i wodnego uczestniczyli ju drugi raz w sp³ywie kajakowym z okazji rocznicy wyboru Karola Wojty³y na papie a. Razem grupa liczy³a 20 osób. Pogoda jak na tê porê roku dopisa³a. Nie pada³o i by³o ok. 15 stopni C. Tras¹ sp³ywu by³a rzeka Parsêta od miejscowoœci Byszyno do Bia³ogardu. W ten sposób spo³ecznoœæ szkolna chce wznieœæ ywy Pomnik osobie wielkiego Polaka Jana Paw³a II, w którego yciu sp³ywy kajakowe z m³odzie ¹ odgrywa³y znacz¹c¹ rolê. Podczas wspólnego wypoczynku po³¹czonego z wysi³kiem i podziwianiem piêkna koszaliñskiej ziemi tworzy siê szczególna wspólnota nauczycieli i uczniów, a to doœwiadczenie owocuje dalej w pracy wychowawczej i dydaktycznej szko³y. W czasie sp³ywu oko³o po³udnia dostaliœmy sms-a z wiadomoœci¹ o œmierci Biskupa Ignacego Je a. Zatrzymaliœmy siê wtedy na postój rozpaliliœmy ognisko, Ksi¹dz Krzysztof Sendecki katecheta w szkole i wspó³organizator sp³ywu wraz z dyrektorem Bogus³awem Ogorza³kiem wspominali wobec m³odzie y swoje spotkania z Biskupem Je em i przybli yli ycie pierwszego biskupa Diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. Nieoczekiwanie wœród uczestników sp³ywu pad³o stwierdzenie, e Biskup Ignacy Je uda³ siê na Niebieskie Konklawe. Bogus³aw Ogorza³ek OG OSZENIA DROBNE S BEZP ATNE tel. (094)

17 PO EGNANIE EMERYTKI Z pocz¹tkiem roku szkolnego zakoñczy³a pracê dotychczasowa dyrektorka Publicznej Szko³y Podstawowej w Bolkowie. Podczas wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej Pani Irena Adamska przyjê³a list gratulacyjny i kwiaty. -W imieniu samorz¹du dziêkujê bardzo za dotychczasow¹ pracê, myœlê, e Pani nastêpczyni skorzysta z doœwiadczeñ i nadal ta placówka bêdzie tak cudnie funkcjonowaæ powiedzia³a Helena K³usewicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej. -Dziêkujê bardzo, e z tego miejsca i w tak zacnym gronie mogê podziêkowaæ wspania³ym ludziom z którymi pracowa³am wiele lat. W szczególnoœci dziêkujê pani Przewodnicz¹cej, paniom i panom radnym. Serdeczne s³owa podziêkowania kierujê do Pani Burmistrz Barbary Nowak za wieloletni¹ wspó³pracê, pani inspektor Renacie Radziusz, kole ankom i koledze dyrektorom - powiedzia³a Irena Adamska. Stanowisko dyrektora szko³y w Bolkowie objê³a Ewa Kloc. (tao) ROZMAITOŒCI PO CZYÑSKO-SOPOCKA ZA OGA WYGRYWA Za³oga mistrzów œwiata w eglarskiej klasie Micro (Piotr Tarnacki, Jerzy Chodubski, Micha³ Szmul) na ³odzi POL & Yachting Soncas Po³czyn Sopot Match Racine Center wygra³a wczoraj regaty Micr Eau d Heure rozegrane na belgijskim jeziorze Plate Taille. Regaty zaliczane s¹ do klasyfikacji Pucharu Europy. Drugie miejsce zaj¹³ Holender Robert, trzecie Belg Lemaire. Piêæ wyœcigów regat rozegrano w ostatni weekend przy œrednim wietrze i niskiej temperaturze. Polacy zwyciê- ali dwukrotnie zajmuj¹c miejsca w czo³owej trójce w pozosta³ych wyœcigach. Sopocianie zakoñczyli tym samym bardzo udany sezon 2007, w którym po raz trzeci w historii zdobyli tytu³ mistrzów œwiata w klasie Micro. Miêdzynarodowa Klasa Micro (International Micro Tonner Class) to najmniejsza klasa morska na œwiecie. Jachty licz¹ sobie 5.5m d³ugoœci, nios¹ 35m kw. agli i zabieraj¹ na pok³ad 3 cz³onków za³ogi. Te ma³e ale niezwykle dzielne i zaawansowane technicznie jachty s¹ popularne na ca³ym œwiecie. W Polsce klasa ma bogate tradycje: mistrzami œwiata byli wielokrotnie Jaros³aw Kaczorowski, Leon Wróbel, Stanis³aw Sawko i Przemys³aw Tarnacki. Równie polscy konstruktorzy, tacy jak Skrzat, Pieœniewski, Kubaszewski, Abro ej, Ginter przyczyniali siê do rozwoju klasy na œwiecie. Sopot Match Racing Center jest organizatorem przysz³orocznych mistrzostw œwiata w klasie Micro, które odbêd¹ siê na wodach wokó³ sopockiego molo gdzie tytu³u broniæ bêdzie za³oga Sopot Match Racing Center. P. Tarnacki Obchody Dnia Papieskiego w PSP w Toporzyku i w Bolkowie Cz³owieka, bowiem nie mo na zrozumieæ bez Chrystusa Jan Pawe³ II Bolkowo Po raz VII w Polsce odby³ siê Dzieñ Papieski pod has³em: Jan Pawe³ II Obroñca godnoœci cz³owieka. W dniach r. w obu szko³ach z tej e okazji odby³y siê uroczyste akademie uwieñczaj¹ce wielki pontyfikat Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. -Dzieñ Papieski na sta³e wpisa³ siê w harmonogram uroczystoœci naszych szkó³. Upamiêtnienie pontyfikatu Jana Paw³a II to nasz patriotyczny i moralny obowi¹zek podkreœla inicjatorka uroczysto- œci, katechetka Jolanta Jurek. Uczniowie, jako pokolenie JP II, oddali ho³d Wielkiemu Polakowi, deklamuj¹c wiersze i œpiewaj¹c ulubione piosenki Ojca Œwiêtego. Przy symbolicznej barce papieskiej uczniowie zapalili znicze i œwiate³ka. Podczas przygotowanego programu uczniowie, rodzice i nauczyciele wys³uchali fragmentów homilii Ojca Œwiêtego, w których podkreœla³ niezbywaln¹ wartoœæ ludzkiego ycia i godnoœci cz³owieka. Toporzyk po³czyñskie WIADOMOŒCI 17

18 ROZMAITOŒCI 40 lat temu, wtedy nowo upieczeni absolwenci zreformowanej oœmioletniej szko³y podstawowej, pojawiliœmy siê w murach po- ³czyñskiego liceum. Cztery lata wspólnej nauki szybko up³ynê³y i porozje d aliœmy siê po województwie, Polsce, Europie i œwiecie. Ale nie zapomnieliœmy o sobie i naszej szkole. A teraz, gdy ju odchowaliœmy dzieci, a czasem równie i wnuki, nadesz³a wymarzona chwila, aby siê znów spotkaæ i powspominaæ lata m³odoœci. Miejsce wybraliœmy przednie mury po³czyñskiego liceum, a to dziêki uprzejmoœci p. dyrektora Stefana Mycy, za co serdecznie Mu dziêkujemy. Z 29-ciu osób, które z naszej klasy w 1971 roku zda³y maturê przyjecha³o na spotkanie 18. Niektórych nie uda³o siê odnaleÿæ, a niektórych ju nigdy o tym fakcie nie poinformujemy. Uczestnicy spotkania z wielkim wzruszeniem i nieukrywan¹ radoœci¹ zape³niali znowu sale po³czyñskiego liceum, dziel¹c siê z innymi wspomnieniami o nauczycielach, lekcjach i tamtych czasach. Przez dwie godziny chodziliœmy po korytarzach i klasach, podziwiaj¹c nowoczesne sale komputerowe, pe³ne pomocy naukowych pracownie przedmiotowe i pachn¹ce czystoœci¹ toalety. Widaæ dobrych gospodarzy ma teraz nasze liceum. Dla mnie by³y to dodatkowe chwile wzruszeñ, gdy tutaj pracowali moi, niestety ju nie- yj¹cy, rodzice. Na zakoñczenie wizyty zrobiliœmy wspólne zdjêcie, podobne to tego sprzed 40 lat. Wieczorem spotkaliœmy siê na piêterku w Parkowej. Wówczas ka dy z nas opowiedzia³ o sobie: gdzie mieszka, co robi, jak siê obecnie nazywa, ile ma dzieci i ile wnuków. Wœród nas nie brakuje wiêc lekarzy, naukowców, menad erów, pielêgniarek, agentów ubezpieczeniowych, in ynierów i pedagogów. Do g³ównych atrakcji wieczoru nale a³y m. in. konkursy na najm³odsz¹ babciê i najstarszego tatusia oraz tañce (no, mo e 40 lat minê³o... SPOTYKAJMY SIÊ, WSPOMINAJMY Byæ razem od matury przez ponad 35 lat to œwiadczy o jednoœci, prawdziwej mi³oœci i odpowiedzialnoœci tak w liœcie do uczestników naszego spotkania napisa³a nasza wychowawczyni p. prof. Klara Ostrzycka. Tak wygl¹daliœmy przed 40 laty nie do bia³ego rana). Nasz¹ imprezê uœwietni- ³a p. prof. Anna Orze³ wraz z ma³ onkiem, która mam nadziejê równie dobrze siê bawi- ³a, wspominaj¹c lata, gdy sama rozpoczyna³a pracê w tutejszym liceum. Nastêpnego dnia wszyscy brali udzia³ we Mszy œw., zamówionej w intencji uczestników spotkania po latach i p. prof. Ostrzyckiej. Nie ma piêkniejszego daru ni pamiêæ tymi s³owami zakoñczy³a swój list nasza wychowawczyni. Dlatego spotykajmy siê i wspominajmy. Wspomina³ spotkanie: Mariusz Meller TURYSTYCZNA NOWOŒÆ WYDAWNICZA A tak wygl¹damy obecnie 18 po³czyñskie WIADOMOŒCI Na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy zosta³ wydany folder pt. Po³czyn Zdrój - kurort z dusz¹. Jest to typowe wydawnictwo skierowane do turysty i kuracjusza przebywaj¹cego w naszym mieœcie a tak e do kogoœ, kto dopiero zastanawia siê, gdzie spêdziæ wakacje. Najwiêksze atrakcje turystyczne miasta i gminy s¹ opisane w sposób praktyczny z opracowanymi propozycjami spacerów i wycieczek oraz rozbudowanym informatorem na temat bazy noclegowej, zabiegowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Folder bêdzie stanowiæ materia³ promocyjny Po³czyna na targach turystycznych, mo - na go te nabyæ w Gminnym Centrum Informacji i Bibliotece Publicznej. (tao)

19 WIARA NA FOTOGRAFIACH Do koñca listopada w po³czyñskim zamku czynna bêdzie wystawa fotografii Mike a Abrahams a Pt. Wiara. Ekspozycja ta jest po wystawie Fotografii Dzikiej Przyrody kolejn¹ w tym roku okazj¹ do delektowania siê sztuk¹ fotograficzn¹ na najwy szym œwiatowym poziomie. Brytyjczyk Mike Abrahams, autor wystawy Wiara (Faith), zalicza siê dzisiaj do najwybitniejszych fotoreporterów, o którego prace zabiegaj¹ najwa niejsze tytu³y prasy œwiatowej. Od po³owy lat siedemdziesi¹tych XX w. jest tam, gdzie dziej¹ siê wa ne wydarzenia polityczne i spo³eczne. Wojna domowa w Irlandii Pó³nocnej, walki na Bliskim Wschodzie, wielkie migracje ludnoœci w Afryce, upadek komunizmu w Europie Wschodniej, to tylko niektóre z tematów jego fotoreporta y, wystaw i albumów. Realizowane cierpliwie, przez wiele lat, s¹ znakomit¹ - artystycznie i MARTA POWIERDZENIEM DOBREJ KONIUNKTURY W ostatnich latach bran a turystyczna w Po³czynie Zdroju systematycznie siê rozwija. Powstaj¹ nowe oœrodki, jak choæby Sanatorium Marta, które obecnie stara siê wyjœæ z ofert¹ równie do mieszkañców miasta i gminy. Transformacja ustrojowa lat 90-tych przynios³a znaczny spadek koniunktury w bran y uzdrowiskowej i dotyczy³o to nie tylko Po³czyna, ale wiêkszoœci kurortów w kraju. Mimo piêtrz¹cych siê problemów po³czyñski samorz¹d przyj¹³ strategiê rozwoju turystyki, jako bran y która w przysz³oœci bêdzie wiod¹c¹ dziedzin¹ lokalnej gospodarki. Decyzja okaza³a siê s³uszna, czego najlepszym dowodem jest rosn¹ca liczba podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi turystyczne i uzdrowiskowe a co za tym idzie wiêksza liczba kuracjuszy i turystów. Jednym z przyk³adów dynamicznego rozwoju bran y uzdrowiskowej jest Sanatorium Marta. Oœrodek dzia³a w Po³czynie od dwóch lat i s¹dz¹c choæby po par- dziennikarsko - dokumentacj¹ wspó³czesnego œwiata. Jego podró e do Polski, W³och, Grecji, Meksyku, Filipin, Izraela, Etiopii oraz wielu innych krajów, przynios³y plon w postaci swoistej i intryguj¹cej opowieœci o Chrzeœcijañstwie, w wielu jego - nieraz egzotycznych dla nas - przejawach i kszta³tach. Zdjêcia przedstawiaj¹ pielgrzymów, œwiête miejsca i oœrodki kultu, obrzêdy i zwyczaje, krótko mówi¹c - ró ne oblicza jednej wiary: Chrzeœcijañstwa. O wartoœci tej opowieœci wystawy najlepiej œwiadczy fakt, i za jej skrócon¹ do kilkunastu prac wersjê, kingu zawsze pe³nym samochodów na zamiejscowych rejestracjach mo na wnioskowaæ, e gospodarze nie narzekaj¹ na brak klientów. Marta to klasyczne sanatorium posiadaj¹ce w ofercie ponad 30 zabiegów z wykorzystaniem borowiny, hydromasa y, krioterapii i wielu innych nowoczesnych metod lecznictwa uzdrowiskowego. Goœcie to g³ównie zorganizowane grupy niemieckie, ale zdaniem kierownictwa indywidualni kuracjusze polscy stanowi¹ coraz wiêksz¹ grupê klientów. W³aœnie z myœl¹ o goœciach z Polski Marta wystara³a siê o status Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, dziêki czemu od przysz³ego roku bêdzie mog³a ubiegaæ siê o kontrakty na pobyty lecznicze finansowane przez NFZ i ZUS. Od niedawna z us³ug oœrodka korzystaj¹ równie mieszkañcy Po³czyna, a w szczególnoœci panie. Sta³o siê tak za spraw¹ oferty zajêæ fitness skierowanej specjalnie do mieszkañców miasta i gminy. Nie jest to szczególnie dochodowa dzia³alnoœæ, ale zale y nam na integracji z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ mówi Marek P³oszaj, kierownik Sanatorium ponadto w najbli szej przysz³oœci chcieli- RÓ NE Mike Abrahams otrzyma³ I nagrodê w konkursie World Press Photo 2000, w kategorii ycie codzienne. Wystawa prezentowana by³a w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i na Wêgrzech, a w Polsce m.in. w Warszawie, Wroc³awiu, Bydgoszczy, Bytomiu, Zielonej Górze, Ko³obrzegu i Sopocie. ¹cznie obejrza³o j¹ w naszym kraju ju ponad 50 tys. osób. (tao) byœmy wspó³uczestniczyæ w organizowaniu wydarzeñ kulturalno-rozrywkowych, które by³yby atrakcyjne zarówno dla naszych kuracjuszy, jak i mieszkañców miasta. Obserwuj¹c niew¹tpliwy sukces, jaki na lokalnym rynku odnios³o Sanatorium Marta mo na wyci¹gn¹æ wniosek, e Po³czyn Zdrój posiada potencja³ turystyczny, który nie jest jeszcze w pe³ni wykorzystany. Pozostaje mieæ nadziejê, e w œlad za dotychczasowymi pojawi¹ siê kolejne udane inwestycje - istniej¹ce na rynku podmioty bêd¹ podnosiæ swój standard a kolejne sanatoria, hotele i pensjonaty przynios¹ nowe miejsca pracy i rozwój ca³ej lokalnej gospodarki. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 19

20 ROZMAITOŒCI Do Po³czyna Zdroju przyjechali przedstawiciele poszczególnych Stowarzyszeñ Lokalnych i Inspektorialnych z ca³ej Polski, w liczbie oko³o osób. Celem tych rozgrywek jest integracja œrodowiska Salos, doszkolenie pod wzglêdem pedagogicznym, formacyjnym jak i wspó³zawodnictwo sportowe. Podczas spotkania mia³a miejsce prezentacja i promocja poszczególnych Stowarzyszeñ, jak i promocja œrodowisk gdzie siê one dokonuj¹. Ca³oœæ programu mia³a swoj¹ czêœæ oficjaln¹, jak otwarcie z akcentami kulturalnymi wystêp m³odych tancerzy i Chóru Cantus z Po³czyna Zdroju i spotkanie z w³adzami samorz¹du terytorialnego, zwiedzanie miasta, poznanie jego historii (prezentacja filmowa, wycieczka i udzia³ w otwarciu wystawy fotograficznej pt. Wiara na po³czyñskim Zamku) i udzia³ w niedzielnej Mszy œw. pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Sportowców ks Edwarda Plenia SDB. Rozgrywki sportowe w poszczególnych dyscyplinach (siatkówka, tenis sto³owy) toczy³y siê miêdzy zespo³ami z Inspektorii w po³czyñskich szko³ach. Dodatkow¹ atrakcj¹, dla chêtnych, bêdzie rajd œcie k¹ rowerow¹. W Po³czynie Zdroju SL Salos RP dzia- ³a od 1994 roku i w swym dorobku ma ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ sportowo wychowawcz¹ jak treningi, turnieje, udzia³ w Igrzyskach inspektorialnych i ogólnopolskich z bardzo dobrymi wynikami jak równie organizacje Igrzysk Inspektorialnych w 2000 roku. Co roku w czasie wakacji organizuje wypoczynek letni w mieœcie i ró nych czêœciach Polski. Salezjañska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej zosta³a zarejestrowana jako zwi¹zek stowarzyszeñ kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992r. w Urzêdzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Za³o ycielami stowarzyszenia s¹ ksiê a salezjanie - SDB, siostry salezjanki - FMA oraz osoby œwieckie. SALOS RP prowadzi ca³oroczn¹ dzia- ³alnoœæ sportowo - wychowawcz¹ wœród dzieci i m³odzie y (dziewcz¹t i ch³opców) poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne. Pos³uguje siê systemem prewencyjnym za³o yciela Towarzystwa Salezjañskiego œw. Jana Bosko. Ponadto czerpie ze wspó³czesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno - technicznych. Sw¹ ofertê programow¹ 20 po³czyñskie WIADOMOŒCI kieruje do wszystkich m³odych, a szczególnie do ubogich, biednych, pochodz¹cych z rodzin niewydolnych wychowaw- JUBILEUSZOWY ZJAZD SALOSU W dniach paÿdziernika 2007 w Po³czynie Zdroju odby³y siê X Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjañskich Animatorów Sportowych. Impreza zosta³a zorganizowana z okazji XV rocznicy powstania Salezjañskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej. czo i patologicznych. Odpowiadaj¹c na zainteresowania oraz potrzeby dzieci i m³odzie y prowadzi zajêcia w nastêpuj¹cych dyscyplinach sportu: koszykówka, pi³ka no na, siatkówka, tenis sto³owy oraz innych, do uprawiania których s¹ odpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastruktury sportowo rekreacyjnej. SALOS RP jest jednym z wiêkszych organizatorów imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych w naszym kraju. Przez stowarzyszenia lokalne organizuje rozgrywki o zasiêgu so³eckim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Czêœæ z nich ma charakter zamkniêty i obejmuje wy³¹cznie m³odych (dziewczêta i ch³opców) cz³onków stowarzyszenia. Jednak wiêkszoœæ imprez ma charakter otwarty i uczestnicz¹ w nich wszyscy m³odzi, którzy chc¹ na sportowo, w sposób ciekawy i atrakcyjny spêdziæ czas wolny od zajêæ obowi¹zkowych. Wa nym dzia³aniem SALOS RP jest organizacja ró nych form wypoczynku wakacyjnego, tak w czasie ferii zimowych jak i letnich obozy sportowo rekreacyjne, turystyka kwalifikowana. KSI KA O PO CZYÑSKICH SALEZJANKACH Zjazd SALOSU zbieg³ siê w czasie z wydaniem ksi¹ ki Pt. Salezjanki w Po³czynie Zdroju w latach autorstwa Paw³a Janowskiego. To pierwsza z planowanej serii pozycji historyczno-kulturowych na temat naszego miasta. Dzieje Po³czyna Zdroju to nie tylko czasy Œredniowiecza, Odrodzenia czy Baroku, kiedy karty historii zape³nia³y w wiêkszoœci niemiecko brzmi¹ce nazwiska. Wspó³czeœni mieszkañcy Po³czyna niejednokrotnie wiêksze wzruszenie prze ywaj¹ na wspomnienie lat 50-tych, 60-tych, czy 70-tych, kiedy w najwa niejszych wydarzeniach uczestniczyli dziadkowie, rodzice, b¹dÿ pamiêtaj¹ je osobiœcie. Z tego wzglêdu w po³czyñskim magistracie zapad³a decyzja o zainicjowaniu serii wydawniczej poœwiêconej powojennej historii naszego miasta. W zwi¹zku ze zjazdem Salosu, który odby³ siê w tym roku jako pierwsza wydana zosta³a ksi¹ ka opisuj¹ca historiê obecnoœci Zgromadzenia Sióstr Salezjanek w Po- ³czynie Zdroju, ale kolejna pozycja serii dotyczyæ bêdzie ogó³u wydarzeñ w ostatnim szeœædziesiêcioleciu. Wydanie ksi¹ ki zosta³o sfinansowane ze œrodków Urzêdu Miasta i Gminy we Po³czynie Zdroju, a obecnie mo na j¹ nabyæ w Gminnym Centrum Informacji przy Placu Wolnoœci 5 oraz w Bibliotece Publicznej w zamku. (tao)

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo