ANEKS NR 1 z dnia 30 czerwca 2010 r. do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 16 maja 2010 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 1 z dnia 30 czerwca 2010 r. do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 16 maja 2010 roku."

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 z dnia 30 czerwca 2010 r. do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 16 maja 2010 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku z zawarciem przez Emitenta Umowy o roboty budowlane, oraz w związku z podjęciem uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD LUBLIN SA w dniu 30 czerwca 2010 r. Odwołania do stron odnoszą się do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN SA opublikowanego w dniu 21 czerwca 2010 roku na stronach internetowych Emitenta oraz Oferującego 1. AUTOPOPRAWKA NR 1 Nr strony i punkt prospektu Str. 67 pkt Dokument Rejestracyjny Uzasadnienie: Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD LUBLIN SA z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniono 4 Statutu Spółki, w ten sposób, Ŝe dodano w ustępie 1. (pierwszym) punkt 35. Było: Główne obszary działalności Emitenta Przedmiot działalności Emitenta określony jest w ust. 1 Statutu Emitenta. Przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności gospodarczej w wymienionym niżej zakresie: rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa Z, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3, produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania - dział 16, produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - dział 18, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - dział 20, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - dział 22, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - dział 23, produkcja metali - dział 24, 1

2 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - dział 25, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - dział 26, produkcja urządzeń elektrycznych - dział 27, naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95, działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - dział 36, handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45, handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47, zakwaterowanie - dział 55, transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49, magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52, pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa Z, pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68, wynajem i dzierżawa - dział 77 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62, działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dział 37, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa Z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa Spółka zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego. W sposób kompleksowy realizuje inwestycje, pełniąc funkcję zarówno generalnego wykonawcy w zakresie realizowanych robót, jak i podwykonawcy w zakresie ściśle określonych zadań, wykorzystując do tych celów wykwalifikowaną kadrę menadżerską i techniczną. Usługi świadczone przez Spółkę to w szczególności: 1. Roboty budowlane (budowa i remonty): budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich, budynki mieszkalne socjalne z zagospodarowaniem terenu, budownictwo użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki biurowe, hale sportowe, hotele), obiekty przemysłowe (obiekty zakładów produkcyjnych, stacje paliw), obiekty handlowe (galerie handlowe, hale magazynowe), remonty obiektów zabytkowych. 2. Sieci sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz na terenach zurbanizowanych w zabudowie miejskiej: sieć kanalizacji sanitarnej zbierająca ścieki bytowe z obszarów zabudowanych i odprowadzająca je do oczyszczalni ścieków, sieć kanalizacji deszczowej zbierająca wody opadowe i odprowadzająca je do oczyszczalni wód deszczowych lub poprzez separatory służące do podczyszczania ścieków do odbiorników np. rzek, kanałów itp., sieci układane w trudnych warunkach gruntowych z wysokim poziomem wody gruntowej, 2

3 obniżanym przy pomocy instalacji igłofiltrowych. 3. Instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej: instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje deszczowe odprowadzające wody opadowe, instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami indywidualnymi lub wymiennikowniami (węzłami przyłączeniowymi do sieci miejskiej), instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje gazów medycznych w obiektach szpitalnych, instalacje przeciwpożarowe (tryskaczowe) w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem urządzeń (centrale wentylacyjne, nagrzewnice, wentylatory itp.). 4. Sieci elektroenergetyczne: linie zasilające obiekty budowlane, linie oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z montażem punktów świetlnych tzn. słupów oświetleniowych z lampami, stacje transformatorowe (budowa i uruchomienie). 5. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej: instalacje oświetleniowe, wewnętrzne linie zasilające (tablice rozdzielcze, instalacje zasilające), instalacje gniazd 230/400V, instalacje sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacje sygnalizacji włamania i napadu, instalacja kontroli dostępu (np. za pomocą czytników kart zbliżeniowych) i instalacje domofonowe, instalacje dźwiękowego systemu ostrzegawczego, okablowanie strukturalne (instalacje komputerowe, telefoniczne oraz TV), instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych (zabezpieczenie przed przepięciami). 6. Oczyszczalnie ścieków sanitarnych w różnych technologiach. 7. Instalacje odprowadzania i wykorzystania gazu z wysypisk śmieci gazu powstałego w trakcie fermentacji odpadów na wysypiskach. 8. Działalność oddziału zagranicznego Emitenta Oddział Emitenta w Niemczech zajmował się pracami zleconymi w ramach outsourcingu pracowniczego dla innych podmiotów. W związku z brakiem uzasadnienia ekonomicznego jego dalszego funkcjonowania Emitent podjął decyzję o likwidacji oddziału w Niemczech. Do dnia 31 marca 2010 r. zostanie formalnie zamknięta działalność oddziału w Niemczech. Porozumienie zamykające działalność oddziału w Niemczech, podpisane w dniu 27 lutego 2010 r., zostało opisane w pkt 22.3 Dokumentu Rejestracyjnego. 3

4 Jest: Główne obszary działalności Emitenta Przedmiot działalności Emitenta określony jest w ust. 1 Statutu Emitenta. Przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności gospodarczej w wymienionym niżej zakresie: rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa Z, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3, produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania - dział 16, produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - dział 18, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - dział 20, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - dział 22, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - dział 23, produkcja metali - dział 24, produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - dział 25, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - dział 26, produkcja urządzeń elektrycznych - dział 27, naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95, działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - dział 36, handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45, handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47, zakwaterowanie - dział 55, transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49, magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52, pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa Z, pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68, wynajem i dzierżawa - dział 77 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62, działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dział 37, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa Z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9, 4

5 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Spółka zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego. W sposób kompleksowy realizuje inwestycje, pełniąc funkcję zarówno generalnego wykonawcy w zakresie realizowanych robót, jak i podwykonawcy w zakresie ściśle określonych zadań, wykorzystując do tych celów wykwalifikowaną kadrę menadżerską i techniczną. Usługi świadczone przez Spółkę to w szczególności: 1. Roboty budowlane (budowa i remonty): budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich, budynki mieszkalne socjalne z zagospodarowaniem terenu, budownictwo użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki biurowe, hale sportowe, hotele), obiekty przemysłowe (obiekty zakładów produkcyjnych, stacje paliw), obiekty handlowe (galerie handlowe, hale magazynowe), remonty obiektów zabytkowych. 2. Sieci sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz na terenach zurbanizowanych w zabudowie miejskiej: sieć kanalizacji sanitarnej zbierająca ścieki bytowe z obszarów zabudowanych i odprowadzająca je do oczyszczalni ścieków, sieć kanalizacji deszczowej zbierająca wody opadowe i odprowadzająca je do oczyszczalni wód deszczowych lub poprzez separatory służące do podczyszczania ścieków do odbiorników np. rzek, kanałów itp., sieci układane w trudnych warunkach gruntowych z wysokim poziomem wody gruntowej, obniżanym przy pomocy instalacji igłofiltrowych. 3. Instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej: instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje deszczowe odprowadzające wody opadowe, instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami indywidualnymi lub wymiennikowniami (węzłami przyłączeniowymi do sieci miejskiej), instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje gazów medycznych w obiektach szpitalnych, instalacje przeciwpożarowe (tryskaczowe) w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem urządzeń (centrale wentylacyjne, nagrzewnice, wentylatory itp.). 4. Sieci elektroenergetyczne: linie zasilające obiekty budowlane, linie oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z montażem punktów świetlnych tzn. słupów oświetleniowych z lampami, stacje transformatorowe (budowa i uruchomienie). 5. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej: 5

6 instalacje oświetleniowe, wewnętrzne linie zasilające (tablice rozdzielcze, instalacje zasilające), instalacje gniazd 230/400V, instalacje sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacje sygnalizacji włamania i napadu, instalacja kontroli dostępu (np. za pomocą czytników kart zbliżeniowych) i instalacje domofonowe, instalacje dźwiękowego systemu ostrzegawczego, okablowanie strukturalne (instalacje komputerowe, telefoniczne oraz TV), instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych (zabezpieczenie przed przepięciami). 6. Oczyszczalnie ścieków sanitarnych w różnych technologiach. 7. Instalacje odprowadzania i wykorzystania gazu z wysypisk śmieci gazu powstałego w trakcie fermentacji odpadów na wysypiskach. 8. Działalność oddziału zagranicznego Emitenta Oddział Emitenta w Niemczech zajmował się pracami zleconymi w ramach outsourcingu pracowniczego dla innych podmiotów. W związku z brakiem uzasadnienia ekonomicznego jego dalszego funkcjonowania Emitent podjął decyzję o likwidacji oddziału w Niemczech. Do dnia 31 marca 2010 r. zostanie formalnie zamknięta działalność oddziału w Niemczech. Porozumienie zamykające działalność oddziału w Niemczech, podpisane w dniu 27 lutego 2010 r., zostało opisane w pkt 22.3 Dokumentu Rejestracyjnego. 2. AUTOPOPRAWKA NR 2 Nr strony i punkt prospektu Str. 114 pkt Dokument Rejestracyjny Uzasadnienie: W dniu 30 czerwca 2010 r. Emitent podpisał Umowę o roboty budowlane DG Było: Brak Dodano następującą treść: Rok 2010 Umowa o roboty budowlane DG-2501 z dnia 30 czerwca 2010 r. W dniu 25 czerwca 2010 r. ze strony Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ( Zamawiający ) oraz ze strony Emitenta ( Wykonawca ) w dniu 30 czerwca 2010 r., została zawarta umowa o roboty budowlane DG-2501 ( Umowa ). Umowa weszła w Ŝycie w dniu 30 czerwca 2010 r. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne. Przedmiotem Umowy było wykonanie z materiałów własnych Wykonawcy, robót budowlanych polegających na wykonaniu rozbudowy i remontu hotelu PIWet PIB zlokalizowanego w Puławach przy Al. Partyzantów, na działce o nr geodezyjnym 831/1. W Umowie określono, Ŝe termin wykonania przedmiotowych robót budowlanych wyniesie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niŝ do 31 maja 2011r. z zastrzeŝeniem, Ŝe do robót remontowych wyłączających z uŝytkowania istniejący hotel Wykonawca moŝe przystąpić od dnia 1 stycznia 2011r. Strony ustaliły, Ŝe za 6

7 wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ,78 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT w ten sposób Ŝe: 80% wynagrodzenia miesięcznie, na podstawie faktury za dany miesiąc (podstawą wystawienia faktury za dany miesiąc będzie protokół zaawansowania robót sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru), 10% płatne na podstawie faktury VAT po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego całości robót (bez usterek uniemoŝliwiających przekazanie do uŝytkowania), 10% płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na uŝytkowanie całego obiektu i potwierdzonego protokolarnie usunięcia usterek z protokołu odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów o nie zaleganiu z płatnościami wobec podwykonawców. Zamawiający przewidział moŝliwość wystąpienia robót dodatkowych, których konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, o ile ich zakres nie przekroczy 20% wartości zamówienia. Roboty dodatkowe będą wykonywane po zawarciu odrębnych umów z Wykonawcą. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, będzie liczone na podstawie cen z kosztorysu ofertowego, a w przypadku wystąpienia robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym na podstawie nośników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym oraz cen materiałów według średnich cen Sekocenbud. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Strony ustaliły, Ŝe 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenia zgodnego z Umową wykonania robót, a 30 % przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Strony ustaliły następujące kary umowne w przypadku nieterminowego wykonania robót budowlanych, płatne przez: 1) Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, 0,05% wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy, 0,01% wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze. 2) Zamawiającego na rzecz Wykonawcy: 10 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem sytuacji znajdujących uzasadnienie w art. 145 prawa zamówień publicznych, 0,05 % wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień zwłoki w przystąpieniu Zamawiającego do odbioru końcowego, 0,01 % wynagrodzenia brutto za kaŝdy dzień zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego terenu prowadzenia robót. W przypadku szkody przekraczającej wartość kary umownej Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli Wykonawca raŝąco naruszy postanowienia Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy rozliczenie robót nastąpi w ten sposób, Ŝe: wynagrodzenie Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Umową zostanie dokonane w oparciu o obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe i nośniki cenotwórcze podane w załączonym do oferty przedmiarze robót. Roboty nie ujęte w wycenionym przedmiarze robót zostaną wycenione według zasad wyceny określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. DZ. U. nr 130, poz. 1389) przy czym naleŝy uwzględnić rzeczywiste udokumentowane ceny materiałów uŝytych lub dostarczonych przez Wykonawcę, a takŝe przyjąć średnie jednostkowe ceny robocizny i sprzętu oraz średnie wskaźniki narzutu kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku dla Województwa Lubelskiego z ostatniego kwartału przed datą odstąpienia opublikowane w odpowiednich katalogach np. Sekocenbud. Wyliczona kwota zostanie pomniejszona o kwoty dotychczas zapłacone Wykonawcy na podstawie protokołów finansowych. NiezaleŜnie od powyŝszego Wykonawca będzie miał obowiązek zapłaty kar umownych określonych w Umowie. Ponadto Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonywane na podstawie Umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek umoŝliwiających uŝytkowanie. 3. AUTOPOPRAWKA NR 3 7

8 Nr strony i punkt prospektu Str. 153 pkt Dokument Rejestracyjny Uzasadnienie: Aktualizacja dokonana w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD LUBLIN SA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości. Było: Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta Przegląd sytuacji finansowej Emitenta przeprowadzony został na podstawie zbadanych przez Biegłego Rewidenta Księgowego jednostkowych sprawozdań finansowych za lata , sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Emitent ocenia jednocześnie, że przedstawione informacje wyczerpują zakres określony w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, łącznie ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie, (WE) nr 809/2004. Tym samym informacje niniejszego Prospektu Emisyjnego wyczerpują zakres określony w punktach rekomendacji CESR. Jest: Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta Przegląd sytuacji finansowej Emitenta przeprowadzony został na podstawie zbadanych przez Biegłego Rewidenta Księgowego jednostkowych sprawozdań finansowych za lata , sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Emitent ocenia jednocześnie, że przedstawione informacje wyczerpują zakres określony w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, łącznie ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie, (WE) nr 809/2004. Tym samym informacje niniejszego Prospektu Emisyjnego wyczerpują zakres określony w punktach rekomendacji CESR. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD LUBLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. przyjęto, iŝ od roku obrachunkowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2011 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane i prezentowane będą według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 4. AUTOPOPRAWKA NR 4 Nr strony i punkt prospektu 8

9 Str. 27 pkt 1.7. Podsumowanie Uzasadnienie: Aktualizacja dokonana w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD LUBLIN S.A. z dniu 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany statutu Emitenta. Było: 1.7. Ogólny zarys działalności Emitenta Usługi świadczone przez Spółkę to w szczególności: 1) roboty budowlane (budowa i remonty), 2) sieci sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz na terenach zurbanizowanych w zabudowie miejskiej, 3) instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, uŝyteczności publicznej, 4) sieci elektroenergetyczne, 5) instalacje elektryczne w obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, uŝyteczności publicznej, 6) oczyszczalnie ścieków sanitarnych w róŝnych technologiach, 7) instalacje odprowadzania i wykorzystania gazu z wysypisk śmieci gazu powstałego w trakcie fermentacji odpadów na wysypiskach. Ponadto Emitent prowadzi działalność na rynku budownictwa mieszkaniowego jako inwestor. Jest: 1.7. Ogólny zarys działalności Emitenta Usługi świadczone przez Spółkę to w szczególności: 1) roboty budowlane (budowa i remonty), 2) sieci sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz na terenach zurbanizowanych w zabudowie miejskiej, 3) instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, uŝyteczności publicznej, 4) sieci elektroenergetyczne, 5) instalacje elektryczne w obiektach budowlanych tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, uŝyteczności publicznej, 6) oczyszczalnie ścieków sanitarnych w róŝnych technologiach, 7) instalacje odprowadzania i wykorzystania gazu z wysypisk śmieci gazu powstałego w trakcie fermentacji odpadów na wysypiskach. Ponadto Emitent prowadzi działalność na rynku budownictwa mieszkaniowego jako inwestor oraz działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. 9

10 10

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU I. Przedmiot działalności Spółka Akcyjna Qumak z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa, działa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku RAFAKO S.A. GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA PBG SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta EGZEMPLARZ NR 1 Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 1 Sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA Wypełniania formularza on-line wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Formuła8 S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Repertorium A numer 1712/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015 r.) przy ulicy Mielęckiego nr 10 w Katowicach w lokalu numer 503, przed notariuszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40,

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084678) Aneks nr 1 do

Bardziej szczegółowo