UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )"

Transkrypt

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, oraz EFGH sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, albo. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.., z siedzibą i adresem zakładu głównego w., przy ul..., REGON.., NIP., zwanym dalej Wykonawcą, dalej łącznie zwanymi Stronami. 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu Inwestora o budynek produkcyjno-magazynowy w miejscowości.., ul.... (dalej jako Inwestycja ), na którą składa się w szczególności: a) wybudowanie obiektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z odpowiednimi instalacjami, m.in.: wentylacji, ogrzewania, elektryczności; b) opracowanie projektu wykonawczego fundamentów pod linię technologiczną; c) opracowanie projektów wykonawczych instalacji technologicznych (m.in. wentylacji, ogrzewania, elektryczności) ujętych w projekcie budowlanym budynku produkcyjno-magazynowego; d) wykonanie fundamentów pod linię technologiczną; e) wykonanie instalacji technologicznych ujętych w projekcie budowlanym budynku produkcyjno-magazynowego; f) wykonanie podjazdu i zjazdu do i z magazynu surowca w dobudowanej hali produkcyjno-magazynowej oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu wokół hali po zakończonych robotach budowlanych; Strona 1 z 11

2 g) pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, które umożliwiają Wykonawcy wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Inwestora. 2. Inwestor zleca Wykonawcy wykonanie Inwestycji zgodnie z: a) Decyzją nr. z dnia... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę (dalej jako Decyzja ); b) Projektem budowlanym autorstwa z dnia, stanowiącym załącznik do decyzji (dalej też jako Projekt ); c) ponowienie zapytania ofertowego z dnia ; d) SIWZ do zapytania ofertowego nr 1; e) ofertą Wykonawcy z dnia 3. Realizacja niniejszej Umowy obejmuje również świadczenia określone w art. 22 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm., dalej jako Prawo budowlane ). 4. Wykonawca zapoznał się z warunkami wykonywania Inwestycji i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń. 5. Wykonawca oświadcza, że: (i) wie, iż Inwestycja realizowana jest w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (dalej jako Program ), (ii) zobowiązuje się wykonać Inwestycję w zgodzie z wymogami Programu, (iii) wie w jakim celu Inwestycja jest wykonywana i jakie będzie jej przeznaczenie. 2 Części składowe Umowy 1. W skład Umowy wchodzą następujące dokumenty, obowiązujące w poniższej kolejności, z zastrzeżeniem 2 ust. 2 Umowy: a) postanowienia niniejszej Umowy; b) oferta Wykonawcy z dnia (dalej jako Oferta ); c) Decyzja; d) Projekt; e) ponowienie zapytania ofertowego z dnia.. r.; f) SIWZ do zapytania ofertowego nr W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a Ofertą, pierwszeństwo ma Oferta, za wyjątkiem postanowień, które są w Umowie i jej częściach składowych korzystniej uregulowane dla Inwestora, w tym w szczególności: i) dotyczących sytuacji, w których części składowe Umowy lub sama Umowa lub zasady sztuki budowlanej wymagają wykonania prac nieuwzględnionych w Ofercie, ii) wymagających uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz i w imieniu Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości w ramach wynagrodzenia opisanego w Ofercie. 3 Dokumentacja 1. Wszelka dokumentacja sporządzana w związku z realizacją niniejszej Umowy musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, tak aby Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Inwestora ostateczne pozwolenie na użytkowanie Inwestycji. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to w szczególności: dokumentacja projektowa, dokumentacji powykonawcza, dziennik budowy, dokumentacja wyrobów budowlanych Strona 2 z 11

3 i materiałów zastosowanych do wykonania Inwestycji, dokumentacja opisana w art. 57 Prawa budowlanego. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, na podstawie której ma być wykonana Inwestycja i potwierdza, że nie budzi ona jego zastrzeżeń, jest kompletna i nadaje się do wykonania Inwestycji. 3. Do wykonania Inwestycji zostaną zastosowane wyroby budowlane i materiały oraz urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt, które będą: (i) prawidłowo wprowadzone do obrotu, zgodnie z przepisami odrębnymi, (ii) legitymowały się stosowną dokumentacją dopuszczającą je do obrotu i stosowania, (iii) spełniały warunki dopuszczenia i stosowania zgodnie z art. 10 ust. 2 Prawa budowlanego, (iv) nadawały się do wykonania Inwestycji. 4 Świadczenia Wykonawcy i obowiązki Inwestora 1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia świadczeń wynikających z Umowy z należytą starannością, a także do: (i) dokonania wszelkich nakładów niezbędnych do realizacji Inwestycji, (ii) uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji Inwestycji, (iii) dokonania przygotowań niezbędnych do realizacji Inwestycji, (iv) dokonania wszelkich prac, w tym również niewymienionych w niniejszej Umowie, a także w dokumentacji składowej Umowy, niezbędnych do wykonania Inwestycji. 2. W zakres świadczeń Wykonawcy wchodzą również następujące obowiązki: a) protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przez cały czas trwania Inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; b) terminowe wykonanie Inwestycji; c) wykonanie Inwestycji zgodnie: i. ze sztuką budowlaną i zasadami techniki; ii. z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami zagospodarowania terenu; iii. z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; iv. z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami p-poż; v. z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.); d) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na placu budowy przez cały czas wykonywania Inwestycji, w tym m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci itp., zgodnie z przepisami odrębnymi, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; e) zorganizowanie prac w taki sposób aby nie spowodowały one żadnych zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu poszczególnych działów handlowych zlokalizowanych w budynku hali magazynu niskiego; f) w przypadku powstania uszkodzeń lub zniszczeń w Inwestycji w toku jej realizacji lub po jej ukończeniu, ale przed jej przejęciem przez Inwestora, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu należytego, chyba że Wykonawca ani osoby, za które ponosi odpowiedzialność w związku z realizacją Inwestycji, nie ponoszą winy za ich powstanie; g) wykonywanie Inwestycji przy użyciu wykwalifikowanego personelu, legitymującego się stosownymi i aktualnymi uprawnieniami, przeszkoleniami i badaniami, w szczególności w zakresie bhp i p-poż., przynależności do właściwych organizacji Strona 3 z 11

4 zawodowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi i mienie znajdujące się na placu budowy, w tym za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy; h) ubezpieczenie przedmiotu umowy od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz mienia, w odpowiedniej kwocie, przy uwzględnieniu wartości Inwestycji, przy czym fakt zawarcia umowy/umów ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od osobistej odpowiedzialności za powstałe szkody, w tym straty; i) ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; j) zgłoszenie upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających; k) zgłoszenie Inwestycji do odbioru końcowego pismem pod rygorem nieważności skierowanym z odpowiednim wyprzedzeniem do upoważnionego przedstawiciela Inwestora oraz wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru; l) przekazanie Inwestorowi odpisu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, po zweryfikowaniu przez Wykonawcę, że oświadczenie to odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy; m) usunięcie wszelkich wad i usterek w Inwestycji; n) przedłożenie w chwili zawarcia Umowy oświadczenia małżonka Wykonawcy, że wyraził zgodę na zawarcie niniejszej Umowy (dalej jako Oświadczenie ). Oświadczenie stanowi załącznik do Umowy, przy czym załącznikiem do Oświadczenia będzie projekt Umowy. 3. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanych przez siebie opracowań, projektów i innych dokumentów sporządzonych w celu wykonania Inwestycji na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Wykonawca przenosi na Inwestora prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do ww. utworów. Inwestor nabywa własność egzemplarzy ww. utworów z chwilą ich przekazania. 4. Wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikające z niniejsze Umowy oraz jej dokumentacji składowej, w tym także przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, na wszelkich polach eksploatacji, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym opisanym w 7 ust. 1 Umowy. 5. Do obowiązków Inwestora należy: a) przekazanie Wykonawcy placu budowy z Dziennikiem Budowy; b) odbiór Inwestycji po jej wykonaniu zgodnie z Umową i dokumentacją składową do Umowy; c) zapłatę w terminie, za należycie wykonane, zaakceptowane i odebrane bez zastrzeżeń przez Inwestora prace. 5 Termin wykonania Inwestycji 1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia placu budowy, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy. W przypadku zwłoki w nieprzejęciu protokolarnie placu budowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Strona 4 z 11

5 Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w przejęciu placu budowy. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 1 (jeden) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 2. W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę protokolarnie placu budowy w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy, Inwestor, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu tego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane z realizacją Inwestycji w terminie 10 (dziesięciu) dni. 4. Inwestycja zostanie ukończona w sposób nadający się do uzyskania ostatecznego pozwolenia na jej użytkowanie w całości w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu Inwestycji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w ukończeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 5. W przypadku zwłoki w ukończeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości, Inwestor, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 5. ust. 4. Umowy, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 6. Termin zakończenia robót i poszczególnych etapów tych robót ulega przedłużeniu w razie wystąpienia siły wyższej, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, niezawinionych przez Wykonawcę przestojów, wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót - o ilość dni, w których wystąpiły takie zdarzenia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wszelkie działania siły natury (powódź, pożar). Strona, która została dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym niezwłocznie drugą stronę. 6 Odbiór robót i Inwestycji 1. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do dokonania odbioru częściowego prac, na piśmie pod rygorem nieważności, ze wskazaniem zakresu prac, którego dotyczy zgłoszenie. Zakresy podlegające odbiorom częściowym zostały zdefiniowane w 7 ust. 4 Umowy. 2. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie wskazanym przez Inwestora, nie późniejszym jednak niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia poinformowania Inwestora o gotowości do odbioru, chyba że przez wzgląd na szczególne okoliczności dokonanie odbioru we wskazanym terminie nie będzie możliwe. W takim wypadku inwestor przed upływem terminu poinformuje pisemnie wykonawcę o przyczynach niemożliwości dokonania odbioru i wskaże kolejny termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od ustania Strona 5 z 11

6 przyczyny. Niedokonanie odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 3. Odbiory częściowe nie stanowią ostatecznego potwierdzenia prawidłowości wykonanych prac, a jedynie służą potwierdzeniu faktu ich wykonania, celem częściowego rozliczenia danego zakresu prac. W przypadku jednak ujawnienia wad w toku odbioru częściowego, zostaną one opisane w protokole odbioru częściowego, w którym przedstawiciele Stron określą termin ich usunięcia. Po usunięcia wad, stwierdzonych w protokole odbioru częściowego, Wykonawca ponownie zgłosi dany zakres do odbioru częściowego. 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuje się odpowiednio. Ujawnienie wad w toku odbioru częściowego nie jest podstawą do wstrzymania płatności, chyba że są to wady istotne. 4. W odbiorach częściowych uczestniczyć będzie upoważniony do dokonywania odbiorów przedstawiciel Inwestora oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 5. Końcowy odbiór Inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całości Inwestycji. Inwestor będzie jednak uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego w sytuacji kiedy: (i) stwierdzi w Inwestycji wady istotne tj. powodujące niemożliwość korzystania z inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (ii) z innych powodów nie będzie możliwe prawidłowe korzystanie z Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (iii) Wykonawca nie przedłoży Inwestorowi kompletu dokumentacji związanej z Inwestycją wymaganej prawem oraz niniejszą Umową. Do odbioru końcowego 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuję się odpowiednio. 6. Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji Strony dokonają odbioru gwarancyjnego. Do odbioru gwarancyjnego 6 ust. 1 i 2 Umowy i 9 ust. 4 zd. 3 Umowy stosuje się odpowiednio. 7. Dla uznania, że dokonano jakiegokolwiek odbioru, wymagane jest sporządzenie odpowiedniego protokołu odbioru. Odbioru ani zgłoszenia do odbioru nie zastępuje, w szczególności, jakikolwiek wpis w dzienniku budowy. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej Umowy oraz jej części składowych, a także innych świadczeń niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł. netto (słownie. złotych). 2. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 3. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i niezależnie od okoliczności nie podlega podwyższeniu. Wyłącza się stosowanie art Kodeksu cywilnego. 4. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru częściowego danego zakresu, przy czym płatności będą dokonywane za poszczególne zakresy opisane w pkt. 4 Oferty, tj.: Strona 6 z 11

7 a) Pierwszy zakres prace opisane w pkt i Oferty; b) Drugi zakres prace opisane w pkt Oferty; c) Trzeci zakres prace opisane w pkt Oferty; d) Czwarty zakres prace opisane w pkt Oferty; e) Piąty zakres prace opisane w pkt Oferty; f) Szósty zakres prace opisane w pkt Oferty; g) Siódmy zakres prace opisane w pkt Oferty; h) Ósmy zakres prace opisane w pkt. 4.5 Oferty. 5. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedłożenia w siedzibie Inwestora prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru częściowego dotyczącego danego zakresu, podpisanego przez przedstawiciela Inwestora. Błędne wystawienie faktury lub niedołączenie do faktury protokołu odbioru częściowego, odpowiadającego wymogom opisanym w zdaniu poprzednim, powoduje, że nie rozpocznie biegu termin płatności, a Inwestor uprawniony będzie do zwrotu Wykonawcy faktury. 6. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za zakres opisany w 7 ust. 4 pkt. g i h Umowy po dokonaniu odbioru końcowego ( 6 ust. 5 Umowy). 7. Wynagrodzenie będzie przelewane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 8 Obowiązywanie Umowy i odstąpienie od Umowy 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, że Inwestor uzyska ostatecznie finansowanie przyznane w związku z uczestnictwem w Programie (Kredyt Technologiczny). 2. W przypadku gdyby Umowa nie weszła w życie, Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń do Inwestora. 3. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w terminie do dnia... lub innym wskazanym w Umowie, w przypadkach: a) wskazanych w Umowie; b) kiedy Wykonawca nie zawrze odpowiednich umów ubezpieczenia, wymaganych Umową; c) kiedy nie będzie możliwe dalsze finansowanie Inwestycji. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za zakres prac wykonany do czasu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, w wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, zostanie ustalone na podstawie danych z Oferty. Jeżeli na podstawie danych z Oferty nie będzie możliwe ustalenie wynagrodzenie Wykonawcy, Strony ustalą należne wynagrodzenie na podstawie średnich cen rynkowych, przy udziale niezależnego rzeczoznawcy, przy czym nie może ono przekraczać wysokości wynagrodzenia ustalonego w Ofercie za dany zakres. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: a. Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. b. Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może Strona 7 z 11

8 zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w 6 ust. 2 umowy. c. Inwestor zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od zawiadomienia Wykonawcy. 6. W przypadku zrealizowania przez strony uprawnienia do odstąpienia od umowy, ciążą na nich następujące obowiązki. a. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: i. sporządzenia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia od umowy ii. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy iii. sporządzenie wykazu materiałów, konstrukcji i urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Inwestor iv. zgłoszenia do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności v. niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza, wniesionego lub dostarczonego przez Wykonawcę b. Inwestor obowiązany jest do: i. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia zgodnie z 8 ust. 4 umowy. ii. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń iii. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy 7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strony sporządzają protokół przejęcia placu budowy, a nadto Wykonawca uporządkuje plac budowy i w stanie czystym i uporządkowanym (stosowanie do stanu zaawansowania robót) wyda go Zamawiającemu. 8. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 9 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Inwestycję, w tym również na: (i) poszczególne prace, (ii) wyroby i materiały, (iii) zainstalowane urządzenia, na okres 5 Strona 8 z 11

9 (pięciu) lat, chyba że gwarancja lub rękojmia udzielona przez producenta wyrobów, materiałów lub urządzeń jest dłuższa. Wtedy gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obowiązują w tym dłuższym okresie. 2. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru Inwestycji przez Inwestora, na warunkach opisanych w Umowie. 3. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia. O terminie oględzin Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Z przebiegu oględzin sporządzony zostanie protokół. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w terminie w czasie ustalonym przez strony, uwzględniającym charakter wady oraz niezbędny czas do jej usunięcia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek, a także ich przyczyny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w protokole oględzin, o którym mowa w 9 ust. 3. O usunięciu usterek lub wad i ich przyczyn Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Inwestora. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek, a także ich przyczyn, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 5. Fakt usunięcia wad lub usterek będzie stwierdzony w drodze odbioru. 6 ust. 1-4 Umowy stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca przekaże Inwestorowi w toku odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i inne dokumenty, które określą zasady obowiązywania gwarancji. Zasady te jednak nie mogą być mniej korzystne dla Inwestora niż to wynika z niniejszej Umowy i jej części składowych, a także z zasad opisanych w Kodeksie cywilnym. Jeżeli okaże się, że którekolwiek zapisy są mniej korzystne dla Inwestora, w ich miejsce stosuje się odpowiedni zasady korzystniejsze. 7. Postanowienia ust. 1-6 Umowy nie uchybiają uprawnieniom Inwestora z tytułu rękojmi lub gwarancji, przysługującej mu na mocy Kodeksu cywilnego. 8. Z każdej faktury Inwestor zatrzyma 5 (pięć) % kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna służyć będzie do zaspokojenia roszczeń Inwestora względem Wykonawcy. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 7 dni od dokonania bezusterkowego odbioru gwarancyjnego ( 6 ust. 6 Umowy). Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona w zatrzymanej nominalnej wysokości, po odjęciu kwot, które posłużyły na zaspokojenie roszczeń Inwestora, zgodnie ze zd. 1. Kaucja gwarancyjna nie podlega żadnemu oprocentowaniu ani waloryzacji. 9. Kaucja gwarancyjna może zostać zwolniona na rzecz Wykonawcy niezwłocznie po przedłożeniu bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek w brzmieniu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 10. Gwarancja winna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Treść gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej podlega akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 10 Przedstawiciele stron i dane adresowe stron Strona 9 z 11

10 1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan.. (dalej jako Kierownik budowy ). Kierownik budowy jest uprawniony do dokonywania wszelkich ustaleń i przyjmowania oraz składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada wymagane i udokumentowane przygotowanie zawodowe, niezbędne uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. 3. Przedstawicielem na budowie ze strony Inwestora będzie 4. W wypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli Stron, nie jest konieczna zmiana niniejszej Umowy, przy czym 10 ust. 1 zd. 2 stosuje się. 5. Strony przekażą sobie wzajemnie dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej, które stanowią załącznik do Umowy. 6. Strony dopuszczają wzajemną korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Inwestor wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:, a numer faksu to: +48. Wykonawca wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:.., a numer faksu to: +48. Ilekroć nie jest wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności, pisma wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu będą traktowane jako skutecznie doręczone drugiej stronie, chyba że mimo zachowania należytej staranności, nie mogła ona zapoznać się z treścią pisma. 7. Adresy wskazane na wstępie Umowy są właściwe do doręczeń. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zmianie adresu właściwego do korespondencji, pod rygorem uznania pisma wysłanego na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone. 11 Postanowienia ogólne 1. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw ochronnych z patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych. Odpowiedzialność ta obciąża Wykonawcę. 2. Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek odręczne poprawki na treści Umowy wymagają dla swojej ważności parafowania obok poprawki przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest, stanie się lub zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ za niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, nie powoduje to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku Strony, działając w dobrej wierze, zastąpią postanowienie niekompletne, nieskuteczne lub nieważne nowym skutecznym prawnie postanowieniem, które w najszerszym możliwym zakresie będzie odpowiadało pierwotnej treści i celowi postanowienia niekompletnego, nieskutecznego lub nieważnego. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. Strona 10 z 11

11 7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Załączniki: a) Odpis z KRS Inwestora; b) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; c) Decyzja; d) Projekt; e) Oferta; f) ponowienie zapytania ofertowego z dnia..; g) SIWZ do zapytania ofertowego nr 1; h) Oświadczenie. INWESTOR: WYKONAWCA: Strona 11 z 11

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA KRZYSZTOFA SKONIECZKI

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA KRZYSZTOFA SKONIECZKI Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Skonieczka ul. Obywatelska 128/152 lok. 2, 94-104 Łódź Tel. 662 077 070, 792 55 99 25 Faks 42 253 73 61 www.kslegal.net.pl U M OWA O RO B OT Y B U D OW L A N E WZÓR

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną (ym) przez.. Preambuła

reprezentowaną (ym) przez.. Preambuła Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Umowa o roboty budowlane - wykończeniowe zawarta w dniu r. pomiędzy Data Techno Park sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/..

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. WZÓR zawarta w Nysie w dniu.2015r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr Dnia w Pabianicach, pomiędzy: 1.Gminą Miejską Pabianice Szkołą Podstawową nr 3 w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34, posiadającym NIP 731-11-29-567, REGON 001385002 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015 WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015 zawarta w dniu. w Makowie Mazowieckim pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ulicy Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki, NIP 757-000-38-03, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa i montaż grzejników w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju przy ul. Zielonej 132

UMOWA na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa i montaż grzejników w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju przy ul. Zielonej 132 UMOWA na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa i montaż grzejników w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju przy ul. Zielonej 132 Zawarta w dniu..2017 roku pomiędzy : Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR : pomiędzy:. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., reprezentowanym przez: 1..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo