UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )"

Transkrypt

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, oraz EFGH sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, albo. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.., z siedzibą i adresem zakładu głównego w., przy ul..., REGON.., NIP., zwanym dalej Wykonawcą, dalej łącznie zwanymi Stronami. 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu Inwestora o budynek produkcyjno-magazynowy w miejscowości.., ul.... (dalej jako Inwestycja ), na którą składa się w szczególności: a) wybudowanie obiektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z odpowiednimi instalacjami, m.in.: wentylacji, ogrzewania, elektryczności; b) opracowanie projektu wykonawczego fundamentów pod linię technologiczną; c) opracowanie projektów wykonawczych instalacji technologicznych (m.in. wentylacji, ogrzewania, elektryczności) ujętych w projekcie budowlanym budynku produkcyjno-magazynowego; d) wykonanie fundamentów pod linię technologiczną; e) wykonanie instalacji technologicznych ujętych w projekcie budowlanym budynku produkcyjno-magazynowego; f) wykonanie podjazdu i zjazdu do i z magazynu surowca w dobudowanej hali produkcyjno-magazynowej oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu wokół hali po zakończonych robotach budowlanych; Strona 1 z 11

2 g) pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, które umożliwiają Wykonawcy wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Inwestora. 2. Inwestor zleca Wykonawcy wykonanie Inwestycji zgodnie z: a) Decyzją nr. z dnia... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę (dalej jako Decyzja ); b) Projektem budowlanym autorstwa z dnia, stanowiącym załącznik do decyzji (dalej też jako Projekt ); c) ponowienie zapytania ofertowego z dnia ; d) SIWZ do zapytania ofertowego nr 1; e) ofertą Wykonawcy z dnia 3. Realizacja niniejszej Umowy obejmuje również świadczenia określone w art. 22 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm., dalej jako Prawo budowlane ). 4. Wykonawca zapoznał się z warunkami wykonywania Inwestycji i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń. 5. Wykonawca oświadcza, że: (i) wie, iż Inwestycja realizowana jest w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (dalej jako Program ), (ii) zobowiązuje się wykonać Inwestycję w zgodzie z wymogami Programu, (iii) wie w jakim celu Inwestycja jest wykonywana i jakie będzie jej przeznaczenie. 2 Części składowe Umowy 1. W skład Umowy wchodzą następujące dokumenty, obowiązujące w poniższej kolejności, z zastrzeżeniem 2 ust. 2 Umowy: a) postanowienia niniejszej Umowy; b) oferta Wykonawcy z dnia (dalej jako Oferta ); c) Decyzja; d) Projekt; e) ponowienie zapytania ofertowego z dnia.. r.; f) SIWZ do zapytania ofertowego nr W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a Ofertą, pierwszeństwo ma Oferta, za wyjątkiem postanowień, które są w Umowie i jej częściach składowych korzystniej uregulowane dla Inwestora, w tym w szczególności: i) dotyczących sytuacji, w których części składowe Umowy lub sama Umowa lub zasady sztuki budowlanej wymagają wykonania prac nieuwzględnionych w Ofercie, ii) wymagających uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz i w imieniu Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości w ramach wynagrodzenia opisanego w Ofercie. 3 Dokumentacja 1. Wszelka dokumentacja sporządzana w związku z realizacją niniejszej Umowy musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, tak aby Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Inwestora ostateczne pozwolenie na użytkowanie Inwestycji. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to w szczególności: dokumentacja projektowa, dokumentacji powykonawcza, dziennik budowy, dokumentacja wyrobów budowlanych Strona 2 z 11

3 i materiałów zastosowanych do wykonania Inwestycji, dokumentacja opisana w art. 57 Prawa budowlanego. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, na podstawie której ma być wykonana Inwestycja i potwierdza, że nie budzi ona jego zastrzeżeń, jest kompletna i nadaje się do wykonania Inwestycji. 3. Do wykonania Inwestycji zostaną zastosowane wyroby budowlane i materiały oraz urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt, które będą: (i) prawidłowo wprowadzone do obrotu, zgodnie z przepisami odrębnymi, (ii) legitymowały się stosowną dokumentacją dopuszczającą je do obrotu i stosowania, (iii) spełniały warunki dopuszczenia i stosowania zgodnie z art. 10 ust. 2 Prawa budowlanego, (iv) nadawały się do wykonania Inwestycji. 4 Świadczenia Wykonawcy i obowiązki Inwestora 1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia świadczeń wynikających z Umowy z należytą starannością, a także do: (i) dokonania wszelkich nakładów niezbędnych do realizacji Inwestycji, (ii) uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji Inwestycji, (iii) dokonania przygotowań niezbędnych do realizacji Inwestycji, (iv) dokonania wszelkich prac, w tym również niewymienionych w niniejszej Umowie, a także w dokumentacji składowej Umowy, niezbędnych do wykonania Inwestycji. 2. W zakres świadczeń Wykonawcy wchodzą również następujące obowiązki: a) protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przez cały czas trwania Inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; b) terminowe wykonanie Inwestycji; c) wykonanie Inwestycji zgodnie: i. ze sztuką budowlaną i zasadami techniki; ii. z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami zagospodarowania terenu; iii. z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; iv. z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami p-poż; v. z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.); d) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na placu budowy przez cały czas wykonywania Inwestycji, w tym m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci itp., zgodnie z przepisami odrębnymi, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; e) zorganizowanie prac w taki sposób aby nie spowodowały one żadnych zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu poszczególnych działów handlowych zlokalizowanych w budynku hali magazynu niskiego; f) w przypadku powstania uszkodzeń lub zniszczeń w Inwestycji w toku jej realizacji lub po jej ukończeniu, ale przed jej przejęciem przez Inwestora, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu należytego, chyba że Wykonawca ani osoby, za które ponosi odpowiedzialność w związku z realizacją Inwestycji, nie ponoszą winy za ich powstanie; g) wykonywanie Inwestycji przy użyciu wykwalifikowanego personelu, legitymującego się stosownymi i aktualnymi uprawnieniami, przeszkoleniami i badaniami, w szczególności w zakresie bhp i p-poż., przynależności do właściwych organizacji Strona 3 z 11

4 zawodowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi i mienie znajdujące się na placu budowy, w tym za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy; h) ubezpieczenie przedmiotu umowy od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz mienia, w odpowiedniej kwocie, przy uwzględnieniu wartości Inwestycji, przy czym fakt zawarcia umowy/umów ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od osobistej odpowiedzialności za powstałe szkody, w tym straty; i) ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; j) zgłoszenie upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających; k) zgłoszenie Inwestycji do odbioru końcowego pismem pod rygorem nieważności skierowanym z odpowiednim wyprzedzeniem do upoważnionego przedstawiciela Inwestora oraz wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru; l) przekazanie Inwestorowi odpisu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, po zweryfikowaniu przez Wykonawcę, że oświadczenie to odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy; m) usunięcie wszelkich wad i usterek w Inwestycji; n) przedłożenie w chwili zawarcia Umowy oświadczenia małżonka Wykonawcy, że wyraził zgodę na zawarcie niniejszej Umowy (dalej jako Oświadczenie ). Oświadczenie stanowi załącznik do Umowy, przy czym załącznikiem do Oświadczenia będzie projekt Umowy. 3. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanych przez siebie opracowań, projektów i innych dokumentów sporządzonych w celu wykonania Inwestycji na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Wykonawca przenosi na Inwestora prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do ww. utworów. Inwestor nabywa własność egzemplarzy ww. utworów z chwilą ich przekazania. 4. Wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikające z niniejsze Umowy oraz jej dokumentacji składowej, w tym także przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, na wszelkich polach eksploatacji, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym opisanym w 7 ust. 1 Umowy. 5. Do obowiązków Inwestora należy: a) przekazanie Wykonawcy placu budowy z Dziennikiem Budowy; b) odbiór Inwestycji po jej wykonaniu zgodnie z Umową i dokumentacją składową do Umowy; c) zapłatę w terminie, za należycie wykonane, zaakceptowane i odebrane bez zastrzeżeń przez Inwestora prace. 5 Termin wykonania Inwestycji 1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia placu budowy, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy. W przypadku zwłoki w nieprzejęciu protokolarnie placu budowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Strona 4 z 11

5 Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w przejęciu placu budowy. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 1 (jeden) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 2. W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę protokolarnie placu budowy w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy, Inwestor, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu tego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane z realizacją Inwestycji w terminie 10 (dziesięciu) dni. 4. Inwestycja zostanie ukończona w sposób nadający się do uzyskania ostatecznego pozwolenia na jej użytkowanie w całości w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu Inwestycji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w ukończeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 5. W przypadku zwłoki w ukończeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości, Inwestor, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 5. ust. 4. Umowy, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 6. Termin zakończenia robót i poszczególnych etapów tych robót ulega przedłużeniu w razie wystąpienia siły wyższej, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, niezawinionych przez Wykonawcę przestojów, wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót - o ilość dni, w których wystąpiły takie zdarzenia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wszelkie działania siły natury (powódź, pożar). Strona, która została dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym niezwłocznie drugą stronę. 6 Odbiór robót i Inwestycji 1. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do dokonania odbioru częściowego prac, na piśmie pod rygorem nieważności, ze wskazaniem zakresu prac, którego dotyczy zgłoszenie. Zakresy podlegające odbiorom częściowym zostały zdefiniowane w 7 ust. 4 Umowy. 2. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie wskazanym przez Inwestora, nie późniejszym jednak niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia poinformowania Inwestora o gotowości do odbioru, chyba że przez wzgląd na szczególne okoliczności dokonanie odbioru we wskazanym terminie nie będzie możliwe. W takim wypadku inwestor przed upływem terminu poinformuje pisemnie wykonawcę o przyczynach niemożliwości dokonania odbioru i wskaże kolejny termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od ustania Strona 5 z 11

6 przyczyny. Niedokonanie odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 3. Odbiory częściowe nie stanowią ostatecznego potwierdzenia prawidłowości wykonanych prac, a jedynie służą potwierdzeniu faktu ich wykonania, celem częściowego rozliczenia danego zakresu prac. W przypadku jednak ujawnienia wad w toku odbioru częściowego, zostaną one opisane w protokole odbioru częściowego, w którym przedstawiciele Stron określą termin ich usunięcia. Po usunięcia wad, stwierdzonych w protokole odbioru częściowego, Wykonawca ponownie zgłosi dany zakres do odbioru częściowego. 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuje się odpowiednio. Ujawnienie wad w toku odbioru częściowego nie jest podstawą do wstrzymania płatności, chyba że są to wady istotne. 4. W odbiorach częściowych uczestniczyć będzie upoważniony do dokonywania odbiorów przedstawiciel Inwestora oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 5. Końcowy odbiór Inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całości Inwestycji. Inwestor będzie jednak uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego w sytuacji kiedy: (i) stwierdzi w Inwestycji wady istotne tj. powodujące niemożliwość korzystania z inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (ii) z innych powodów nie będzie możliwe prawidłowe korzystanie z Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (iii) Wykonawca nie przedłoży Inwestorowi kompletu dokumentacji związanej z Inwestycją wymaganej prawem oraz niniejszą Umową. Do odbioru końcowego 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuję się odpowiednio. 6. Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji Strony dokonają odbioru gwarancyjnego. Do odbioru gwarancyjnego 6 ust. 1 i 2 Umowy i 9 ust. 4 zd. 3 Umowy stosuje się odpowiednio. 7. Dla uznania, że dokonano jakiegokolwiek odbioru, wymagane jest sporządzenie odpowiedniego protokołu odbioru. Odbioru ani zgłoszenia do odbioru nie zastępuje, w szczególności, jakikolwiek wpis w dzienniku budowy. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej Umowy oraz jej części składowych, a także innych świadczeń niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł. netto (słownie. złotych). 2. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 3. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i niezależnie od okoliczności nie podlega podwyższeniu. Wyłącza się stosowanie art Kodeksu cywilnego. 4. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru częściowego danego zakresu, przy czym płatności będą dokonywane za poszczególne zakresy opisane w pkt. 4 Oferty, tj.: Strona 6 z 11

7 a) Pierwszy zakres prace opisane w pkt i Oferty; b) Drugi zakres prace opisane w pkt Oferty; c) Trzeci zakres prace opisane w pkt Oferty; d) Czwarty zakres prace opisane w pkt Oferty; e) Piąty zakres prace opisane w pkt Oferty; f) Szósty zakres prace opisane w pkt Oferty; g) Siódmy zakres prace opisane w pkt Oferty; h) Ósmy zakres prace opisane w pkt. 4.5 Oferty. 5. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedłożenia w siedzibie Inwestora prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru częściowego dotyczącego danego zakresu, podpisanego przez przedstawiciela Inwestora. Błędne wystawienie faktury lub niedołączenie do faktury protokołu odbioru częściowego, odpowiadającego wymogom opisanym w zdaniu poprzednim, powoduje, że nie rozpocznie biegu termin płatności, a Inwestor uprawniony będzie do zwrotu Wykonawcy faktury. 6. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za zakres opisany w 7 ust. 4 pkt. g i h Umowy po dokonaniu odbioru końcowego ( 6 ust. 5 Umowy). 7. Wynagrodzenie będzie przelewane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 8 Obowiązywanie Umowy i odstąpienie od Umowy 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, że Inwestor uzyska ostatecznie finansowanie przyznane w związku z uczestnictwem w Programie (Kredyt Technologiczny). 2. W przypadku gdyby Umowa nie weszła w życie, Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń do Inwestora. 3. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w terminie do dnia... lub innym wskazanym w Umowie, w przypadkach: a) wskazanych w Umowie; b) kiedy Wykonawca nie zawrze odpowiednich umów ubezpieczenia, wymaganych Umową; c) kiedy nie będzie możliwe dalsze finansowanie Inwestycji. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za zakres prac wykonany do czasu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, w wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, zostanie ustalone na podstawie danych z Oferty. Jeżeli na podstawie danych z Oferty nie będzie możliwe ustalenie wynagrodzenie Wykonawcy, Strony ustalą należne wynagrodzenie na podstawie średnich cen rynkowych, przy udziale niezależnego rzeczoznawcy, przy czym nie może ono przekraczać wysokości wynagrodzenia ustalonego w Ofercie za dany zakres. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: a. Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. b. Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może Strona 7 z 11

8 zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w 6 ust. 2 umowy. c. Inwestor zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od zawiadomienia Wykonawcy. 6. W przypadku zrealizowania przez strony uprawnienia do odstąpienia od umowy, ciążą na nich następujące obowiązki. a. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: i. sporządzenia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia od umowy ii. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy iii. sporządzenie wykazu materiałów, konstrukcji i urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Inwestor iv. zgłoszenia do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności v. niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza, wniesionego lub dostarczonego przez Wykonawcę b. Inwestor obowiązany jest do: i. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia zgodnie z 8 ust. 4 umowy. ii. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń iii. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy 7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strony sporządzają protokół przejęcia placu budowy, a nadto Wykonawca uporządkuje plac budowy i w stanie czystym i uporządkowanym (stosowanie do stanu zaawansowania robót) wyda go Zamawiającemu. 8. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 9 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Inwestycję, w tym również na: (i) poszczególne prace, (ii) wyroby i materiały, (iii) zainstalowane urządzenia, na okres 5 Strona 8 z 11

9 (pięciu) lat, chyba że gwarancja lub rękojmia udzielona przez producenta wyrobów, materiałów lub urządzeń jest dłuższa. Wtedy gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obowiązują w tym dłuższym okresie. 2. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru Inwestycji przez Inwestora, na warunkach opisanych w Umowie. 3. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia. O terminie oględzin Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Z przebiegu oględzin sporządzony zostanie protokół. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w terminie w czasie ustalonym przez strony, uwzględniającym charakter wady oraz niezbędny czas do jej usunięcia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek, a także ich przyczyny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w protokole oględzin, o którym mowa w 9 ust. 3. O usunięciu usterek lub wad i ich przyczyn Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Inwestora. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek, a także ich przyczyn, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 5. Fakt usunięcia wad lub usterek będzie stwierdzony w drodze odbioru. 6 ust. 1-4 Umowy stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca przekaże Inwestorowi w toku odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i inne dokumenty, które określą zasady obowiązywania gwarancji. Zasady te jednak nie mogą być mniej korzystne dla Inwestora niż to wynika z niniejszej Umowy i jej części składowych, a także z zasad opisanych w Kodeksie cywilnym. Jeżeli okaże się, że którekolwiek zapisy są mniej korzystne dla Inwestora, w ich miejsce stosuje się odpowiedni zasady korzystniejsze. 7. Postanowienia ust. 1-6 Umowy nie uchybiają uprawnieniom Inwestora z tytułu rękojmi lub gwarancji, przysługującej mu na mocy Kodeksu cywilnego. 8. Z każdej faktury Inwestor zatrzyma 5 (pięć) % kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna służyć będzie do zaspokojenia roszczeń Inwestora względem Wykonawcy. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 7 dni od dokonania bezusterkowego odbioru gwarancyjnego ( 6 ust. 6 Umowy). Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona w zatrzymanej nominalnej wysokości, po odjęciu kwot, które posłużyły na zaspokojenie roszczeń Inwestora, zgodnie ze zd. 1. Kaucja gwarancyjna nie podlega żadnemu oprocentowaniu ani waloryzacji. 9. Kaucja gwarancyjna może zostać zwolniona na rzecz Wykonawcy niezwłocznie po przedłożeniu bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek w brzmieniu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 10. Gwarancja winna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Treść gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej podlega akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 10 Przedstawiciele stron i dane adresowe stron Strona 9 z 11

10 1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan.. (dalej jako Kierownik budowy ). Kierownik budowy jest uprawniony do dokonywania wszelkich ustaleń i przyjmowania oraz składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada wymagane i udokumentowane przygotowanie zawodowe, niezbędne uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. 3. Przedstawicielem na budowie ze strony Inwestora będzie 4. W wypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli Stron, nie jest konieczna zmiana niniejszej Umowy, przy czym 10 ust. 1 zd. 2 stosuje się. 5. Strony przekażą sobie wzajemnie dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej, które stanowią załącznik do Umowy. 6. Strony dopuszczają wzajemną korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Inwestor wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:, a numer faksu to: +48. Wykonawca wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:.., a numer faksu to: +48. Ilekroć nie jest wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności, pisma wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu będą traktowane jako skutecznie doręczone drugiej stronie, chyba że mimo zachowania należytej staranności, nie mogła ona zapoznać się z treścią pisma. 7. Adresy wskazane na wstępie Umowy są właściwe do doręczeń. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zmianie adresu właściwego do korespondencji, pod rygorem uznania pisma wysłanego na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone. 11 Postanowienia ogólne 1. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw ochronnych z patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych. Odpowiedzialność ta obciąża Wykonawcę. 2. Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek odręczne poprawki na treści Umowy wymagają dla swojej ważności parafowania obok poprawki przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest, stanie się lub zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ za niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, nie powoduje to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku Strony, działając w dobrej wierze, zastąpią postanowienie niekompletne, nieskuteczne lub nieważne nowym skutecznym prawnie postanowieniem, które w najszerszym możliwym zakresie będzie odpowiadało pierwotnej treści i celowi postanowienia niekompletnego, nieskutecznego lub nieważnego. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. Strona 10 z 11

11 7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Załączniki: a) Odpis z KRS Inwestora; b) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; c) Decyzja; d) Projekt; e) Oferta; f) ponowienie zapytania ofertowego z dnia..; g) SIWZ do zapytania ofertowego nr 1; h) Oświadczenie. INWESTOR: WYKONAWCA: Strona 11 z 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo