DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ"

Transkrypt

1 DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ

2 PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale tak e rzetelnym partnerem, wykonawc¹ i koordynatorem wszelkich prac zwi¹zanych g³ównie ze stolark¹ PVC, elewacjami szklanymi, witrynami, przegrodami i drzwiami PPO, stolark¹ i slusark¹ aluminiow¹. 2 FIRMA

3 1991 pocz¹tek dzia³alnoœci rozpoczêcie produkcji œlusarki aluminiowej rozpoczêcie produkcji œlusarki przeciwpo arowej 2005 wdro enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2008 oraz œrodowiskiem ISO 14001: uruchomienie produkcji szyb zespolonych 2008 modernizacja i automatyzacja procesu produkcji stolarki PCV 2011 uruchomienie ekstruzji innowacyjnego systemu profili okiennych PLASTIMET ELITE w nowo wybudowanym Centrum Produkcyjnym w gminie Prostki 2011 wdro enie systemu informatycznego klasy ERP do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem 2014 uruchomienie jednych z najnowoczeœniejszych linii do produkcji œlusarki aluminiowej oraz linii do produkcji œlusarki przeciwpo arowej 2014 wdro enie systemu informatycznego klasy CRM s³u ¹cego zarz¹dzaniu relacjami z klientem oraz koordynowaniu realizowanych kontraktów 2014 otrzymanie tytu³u RYNKOWEGO LIDERA INNOWACJI 2014 Jakoœæ, Kreatywnoœæ, Efektywnoœæ 2014 rozpoczêcie przygotowañ do budowy Mazurskiego Centrum Stolarki PLASTIMET FIRMA 3

4 DLACZEGO PLASTIMET LATA DOŒWIADCZEÑ SOLIDNOŒÆ JAKOŒÆ Ponad dwudziestoletnia obecnoœæ na rynku stolarki budowlanej. Istniejemy od 1991 roku. W kontaktach biznesowych stale d¹ ymy do obustronnej satysfakcji p³yn¹cej ze wspó³pracy, dlatego te k³adziemy nacisk na budowanie d³ugotrwa³ych i partnerskich relacji z Klientami. Od 2010 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma. Jesteœmy tak e laureatem Z³otych Certyfikatów Rzetelnoœci W ca³ym procesie produkcyjnym stosujemy rygorystyczne procedury kontroli jakoœci oparte o wdro ony system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2008 oraz system zarz¹dzania œrodowiskowego ISO 14001:2004. Ponadto wszystkie produkowane i dostarczane przez Plastimet wyroby posiadaj¹ obowi¹zuj¹ce certyfikaty i dopuszczenia stosowane w budownictwie. 4 FIRMA

5 INNOWACYJNA TECHNOLOGIA Kilkanaœcie lat konsekwentnego inwestowania w najnowoczeœniejsze rozwi¹zania technologiczne pozwoli³o nam uzyskaæ przewagê technologiczn¹ niedostêpn¹ dla wiêkszoœci producentów z bran y stolarki budowlanej. WYKWALIFIKOWANY ZESPÓ Pracownicy Plastimet to doœwiadczona i sprawdzona kadra mened erska, handlowa, koordynuj¹ca i wykonawcza, której wk³ad i zaanga owanie w wykonywanie przydzielonych zadañ gwarantuje sprawn¹ i profesjonaln¹ obs³ugê na ka dym etapie realizacji inwestycji. NIEZAWODNA LOGISTYKA Dziêki w³asnej, rozbudowanej i niezawodnej flocie transportowej oraz sprawnemu systemowi zarz¹dzania logistycznego dostarczamy nasze produkty bezpiecznie i zawsze na czas. NAGRODY I WYRÓ NIENIA Z³oty Certyfikat Rzetelnoœci Rynkowy Lider Innowacji Certyfikat Zielone Okno Partner Roku w kategorii Najwiêkszy Obrót przyznany przez ALUPROF S.A Diament Forbesa Gazela Biznesu Srebrny Filar Budownictwa XXVIII targów budownictwa w kategorii Stolarka Otworowa FIRMA 5

6 TECHNOLOGIA EKSTRUZJA PROFILA Za produkcjê profili okiennych odpowiedzialne s¹ w pe³ni zautomatyzowane linie ekstruzyjne, uruchomione w ramach nowo wybudowanego Centrum Produkcyjnego. Ich wysok¹ wydajnoœæ gwarantuje jedna z najnowoczeœniejszych w kraju, skomputeryzowana mieszalnia proszku PVC. 6 TECHNOLOGIA

7 STOLARKA PVC Ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie pozwoli³o uzyskaæ wzorowy proces produkcji. W oparciu o najnowoczeœniejsze urz¹dzenia uznanych na œwiecie liderów stworzono innowacyjny park maszynowy, dziêki któremu PLASTIMET jest w stanie sprostaæ niemal ka demu wyzwaniu zwi¹zanemu z produkcj¹ okien i drzwi. SZYBY ZESPOLONE Szyby zespolone produkowane s¹ w oparciu o zaawansowany technologicznie projekt integracji linii produkcji okien i szyb, gdzie szyby powstaj¹ równoczeœnie z oknami. Proces ten jest mo liwy dziêki dok³adnemu sto³owi do rozkroju wielkogabarytowych tafli szk³a, gdzie zespalanie pakietów szybowych odbywa siê na automatycznej prasie z robotem hermetyzuj¹cym. ŒLUSARKA ALUMINIOWA I PRZECIWPO AROWA Œlusarka aluminiowa oraz przeciwpo arowa produkowana jest w oparciu o dedykowane dla firmy PLASTIMET maszyny i urz¹dzenia skonfigurowane w innowacyjne linie technologiczne o odpowiednio dobranych i zoptymalizowanych parametrach technicznych i zintegrowane w jeden spójny system produkcji, kontroli jakoœci i zarz¹dzania. TECHNOLOGIA 7

8 SYSTEMY OKIENNE PVC GEALAN S9000 G³ówne zalety systemu: doskona³a izolacja cieplna na poziomie Uf=0,92 W/m2K kszta³townik stalowy tworzy w ramie siódm¹ komorê, co zapewnia równowagê miêdzy statyk¹ i izolacj¹ ciepln¹ elastyczna uszczelka œrodkowa umo liwia budowê okien w wybranym wariancie, z uszczelk¹ œrodkow¹ lub oporow¹ g³êbsze osadzenie szyby dziêki podwy szonej listwie przyszybowej o wysokoœci 26 mm i wy szej przyldze eliminuje powstawanie mostków termicznych na brzegu pakietu szybowego 8 OFERTA

9 PLASTIMET ELITE nowy system profili okiennych G³ówne zalety systemu: komorowy system PLASTIMET ELITE o g³êbokoœci zabudowy 80 mm (szerokoœæ oœcie nicy) gwarantuje ochronê ciepln¹ oraz akustyczn¹ na najwy szym poziomie szeroki profil skrzyd³a pó³licowanego (90mm) zapewnia doskona³y wygl¹d okien przy zachowaniu znakomitych parametrów technicznych mo liwoœæ zastosowania oszklenia o gruboœci od 24 mm do 44 mm w uk³adzie dwu lub trzy - szybowym 6 4 podwójny uk³ad uszczelek mocowanych fabrycznie w trakcie produkcji profili. Uszczelki zewnêtrzne licowane z powierzchni¹ profili okiennych znakomicie odprowadzaj¹ wodê oraz zapewniaj¹ wzorow¹ 2 3 ochronê przed niekontrolowan¹ wymian¹ powietrza odpowiednio zaprojektowane komory na wzmocnienia stalowe gwarantuj¹ optymalne parametry statyczne i umo liwiaj¹ wykonanie okien o znacznych gabarytach wiêcej œwiat³a przechodz¹cego przez okno dziêki du ej powierzchni szklenia oraz ma³ej wysokoœci 1 bocznej profili 110 mm 7 g³adkie, odporne na dzia³anie warunków atmosferycznych powierzchnie zewnêtrzne sprawiaj¹, e okna s¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci 8 specjalny wr¹b do monta u nowoczesnego i niezawodnego systemu okuæ, odpowiedzialnego za pe³n¹ funkcjonalnoœæ okien GEALAN S8000 IQ G³ówne zalety systemu: g³êbokoœæ profila równa 74 mm zapewnia dobr¹ izolacjê ciepln¹ i akustyczn¹ doskona³a izolacja cieplna dziêki szeœciu komorom w ramie i skrzydle bardzo dobra statyka za spraw¹ du ych wzmocnieñ stalowych w ramie i skrzydle ³atwa pielêgnacja dziêki du ej i g³adkiej powierzchni wrêbu OFERTA 9

10 SYSTEMY PODNOSZONO-PRZESUWNE GEALAN HST S8000 IQ PVC Nowe drzwi podnoszono przesuwne HST umo liwiaj¹ obecnym i przysz³ym w³aœcicielom domów tworzenie ciekawych przejœæ z pomieszczeñ na taras, balkon czy te do ogrodu. Otwieraj¹ one bowiem interesuj¹ce architektonicznie perspektywy nie tylko w nowo powstaj¹cych budynkach. Tak e w przypadku renowacji istniej¹cych ju domów zamontowanie drzwi HST mo e znacznie przyczyniæ siê do podniesienia komfortu i walorów estetycznych mieszkania. G³ówne zalety systemu: - Proste zamykanie i otwieranie drzwi - Nie wymagaj¹ca wysi³ku obs³uga mechanizmu dÿwigniowego - Mo liwoœæ zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwi - Dostêpne w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych ALUPROF MB-77 HS aluminium System MB-77HS nale y do produktów o najlepszych parametrach i spe³nia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada dwa ró ni¹ce siê izolacj¹ termiczn¹ warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o du ych gabarytach, wype³nionych szk³em jedno-lub dwukomorowym, a zastosowane materia³y i rozwi¹zania techniczne pomagaj¹ osi¹gn¹æ wysoki stopieñ ochrony cieplnej i akustycznej. Dziêki swym w³aœciwoœciom system ten doskonale sprawdza siê zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach. G³ówne zalety systemu: - szeroki zakres wype³nieñ, a tak e przek³adki termiczne oraz dodatkowe akcesoria i wk³ady izolacyjne pozwalaj¹ osi¹gn¹æ bardzo dobre parametry cieplne i akustyczne konstrukcji - zamkniêty kszta³t listew do szklenia oraz detale antywywa eniowe pozwalaj¹ uzyskaæ podwy szone w³asnoœci antyw³amaniowe bez zmian istotnych elementów konstrukcyjnych drzwi - specjalne kszta³ty uszczelki przymykowej i przyszybowej oraz odpowiednie okucia zapewniaj¹ wysok¹ szczelnoœæ na przenikanie przez drzwi wody i powietrza - mo liwoœæ napêdu drzwi automatem HS-Master sterowanym za pomoc¹ przycisku lub pilota - szeroka gama kolorystyczna umo liwiaj¹ca aran acje drzwi w dowolny i niezale ny wystrój otoczenia zarówno zewnêtrznego jak i wewnêtrznego 10 OFERTA

11 SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE ALUPROF MB-23P MB-23P jest systemem aluminiowym, przeznaczonym do wykonywania przeszkleñ balkonów. Ideê tego rozwi¹zania stanowi¹ okna przesuwane w poziomie. Zbudowane z niego okna chroni¹ otwart¹ przestrzeñ balkonów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tzn. wiatrem, deszczem, œniegiem oraz zabrudzeniem i ha³asem. Konstrukcje systemu MB-23P utrudniaj¹ jednoczeœnie w³amanie, co jest szczególnie istotn¹ cech¹ w mieszkaniach parterowych. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników wynosi: 53 mm (oœcie nica) i 23 mm (skrzyd³o). Konstrukcja zbudowana w systemie MB-23P ze wzglêdu na zabudowê zewnêtrzn¹ posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiêdzy skrzyd³em a oœcie nic¹. ALUPROF MB-SLIDE/MB-SLIDE ST Systemy te przeznaczone s¹ do wykonywania drzwi oraz okien przesuwnych z izolacj¹ termiczn¹, które mo na wbudowywaæ w œciany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe. Drzwi przesuwne, szczególnie o du ych gabarytach, wizualnie powiêkszaj¹ powierzchniê mieszkaln¹ poprzez ³¹czenie jej z zewnêtrznym tarasem lub ogrodem. Systemy drzwi przesuwnych MB-Slide i MB-Slide ST daj¹ du e mo liwoœci aran acji przestrzeni: maksymalne gabaryty skrzyde³ wynosz¹: H: 2600 mm, L: 1800 mm, ciê ar max. 160kg, dostêpne s¹ przy tym ró ne warianty zabudowy: od 2 do 6 modu³ów. Mo na w nich stosowaæ pakiety szklane o gruboœci do 26 mm. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników skrzyde³ wynosi 37 mm (oprócz kszta³towników poziomych w MB-Slide ST), a oœcie nic odpowiednio: 50 mm (szyny 2 torowe) i 97 mm (szyny 3 torowe). DRZWI HARMONIJKOWE Rozwi¹zania doskonale nadaj¹ce siê jako po³¹czenia przestrzeni domu z tarasem lub ogrodem. Wszystkie drzwi harmonijkowe s¹ wykonane z profili izolowanych termicznie. W zale noœci od wymagañ mog¹ to byæ konstrukcje otwierane do wewn¹trz (oparte na systemach MB-59S, MB-60 lub MB-70) b¹dÿ otwierane na zewn¹trz, oparte na systemie MB-59S Casement. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników zale y od wybranego systemu i wynosi od: 50 mm (oœcie nica), 59 mm (skrzyd³o) w przypadku MB-59S i MB-59S Casement do odpowiednio: 70 mm i 79 mm w przypadku MB-70. Wartoœæ wspó³czynnika przenikania ciep³a oraz izolacyjnoœæ akustyczna równie zale y od zastosowanego systemu aluminiowego.kszta³towniki oœcie nic i skrzyde³ posiadaj¹ wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mo na by³o w nich stosowaæ okucia obwiedniowe i ³¹czniki zgodne ze standardem EURO. OFERTA 11

12 SYSTEMY ALUMINIOWE OKIENNO - DRZWIOWE ALUPROF MB-86 System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, daj¹cy mo liwoœæ zaspokojenia ró norodnych potrzeb u ytkowników. Konstrukcja jego kszta³towników posiada 3 warianty wykonania w zale noœci od wymagañ oszczêdnoœci energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w œwiecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany zosta³ aero el materia³ o doskona³ej izolacyjnoœci termicznej. ALUPROF MB-70/MB-70HI Profile systemu maj¹ budowê trójkomorow¹. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników okna wynosi: 70 mm (oœcie nica), 79 mm (skrzyd³o), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Kszta³t profili pozwala uzyskaæ smuk³e i wytrzyma³e konstrukcje okien i drzwi. MB-70HI posiada podwy szon¹ izolacjê termiczn¹ dziêki umieszczeniu w centralnej, izolacyjnej komorze specjalnych wk³adów izolacyjnych. Wk³ady te dziêki niskiej wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a obni aj¹ przep³yw ciep³a przez t¹ komorê. Centralne po³o enie wk³adów ogranicza równie konwekcjê i promieniowanie termiczne. ALUPROF MB-59S System MB-59S s³u y do wykonywania wymagaj¹cych izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewnêtrznej, np.: ró nych typów okien, drzwi, wiatro³apów, witryn, itd. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników okien wynosi: 50 mm dla oœcie nic i 59 mm dla skrzyde³. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników drzwi zarówno dla oœcie nic jak i skrzyde³ wynosi 50 mm. W MB-59S zastosowano profilowane przek³adki termiczne w kszta³cie omega z poliamidu wzmocnionego w³óknem szklanym. Taki ich kszta³t gwarantuje bardzo dobr¹ izolacjê termiczn¹ oraz prawid³owe odwodnienie wewnêtrznych komór profilu. 12 OFERTA

13 ALUPROF MB-45/MB-45D MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, s³u ¹cym do wykonywania nie wymagaj¹cych izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnêtrznej i zewnêtrznej, np.: ró nych typów œcianek dzia³owych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych rêcznie i automatycznie, drzwi wahad³owych, wiatro³apów, witryn, boksów kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników okna wynosi: 45 mm (oœcie nica), 54 mm (skrzyd³o), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm.system MB-45 jest tak e podstaw¹ do rozwi¹zañ specjalnych: przegród i drzwi dymoszczelnych MB-45D (w klasie S30). ALUPROF MB-45S System MB-45S s³u y do wykonywania drzwi wyposa onych w okucia wrêbowe oraz œcianek dzia³owych z drzwiami. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników wynosi 45 mm. Szyby lub inne wype³nienia montowane s¹ za pomoc¹ listew i uszczelek przyszybowych. Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie zestawów szybowych gruboœci od 2 mm do 26 mm. Oparte na systemie MB-45S produkty s¹ estetyczne i posiadaj¹ dobre w³asnoœci u ytkowe. ALUPROF MB-45 OFFICE System sta³ych oraz wyposa onych w drzwi œcian dzia³owych MB-45 OFFICE s³u y do wykonywania wewnêtrznych przegród, których cech¹ charakterystyczn¹ jest to, e elementem noœnym konstrukcji mo e byæ szyba hartowana. Ze wzglêdu na uniwersalnoœæ i du e mo liwoœci w zakresie zabudowy wysokich pomieszczeñ system MB-45 OFFICE dedykowany jest do konstruowania lekkich, a zarazem solidnych œcianek w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych z wyraÿnie zaznaczonymi drzwiami. Z elementów tego systemu mo na wykonaæ œcianki sta³e oraz ca³oszklane skrzyd³a drzwi (rozwierane i wahad³owe). OFERTA 13

14 SYSTEMY FASADOWE ALUPROF MB-SR50N/HI/HI+ System przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich œcian os³onowych- p³askich typu zawieszanego i wype³niaj¹cego oraz dachów, œwietlików i innych konstrukcji. Kszta³t s³upów i rygli pozwala budowaæ estetyczne fasady z widocznymi w¹skimi liniami podzia³u, zapewniaj¹c jednoczeœnie trwa³oœæ i wytrzyma³oœæ konstrukcji. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wersje: o podwy szonej izolacyjnoœci termicznej MB-SR50N HI, w której zastosowano specjalne dwukomponentowe izolatory oraz MB-SR50N HI+ o wysokiej izolacyjnoœci termicznej, gdzie zastosowano izolator z materia³u PE daj¹cy izolacjê termiczn¹ na poziomie Uf od 0,7 W/m2K. ALUPROF MB-SR50N EFEKT MB-SR50N EFEKT to fasada, w której dziêki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do s³upów i rygli uzyskujemy od zewn¹trz jednolity obraz g³adkiej szklanej œciany podzielonej struktur¹ pionowych i poziomych linii szerokoœci dwóch centymetrów. Szczeliny pomiêdzy szklanymi polami fasady wype³nione s¹ specjalnym spoiwem silikonowym, zapewniaj¹cym wysok¹ szczelnoœæ konstrukcji i podwy szaj¹cym w³aœciwoœci izolacyjne. Fasady wykonane w tym systemie posiadaj¹ doskona³e parametry u ytkowe. Ich zastosowanie pozwala uzyskaæ nie tylko po ¹dan¹ estetykê elewacji, lecz tak e bardzo wysok¹ izolacyjnoœæ termiczn¹, która z uwagi na silny, ogólnoœwiatowy trend ukierunkowany na ograniczenie energoch³onnoœci budynków jest jednym z g³ównych kryteriów oceny wspó³czesnych œcian os³onowych. ALUPROF MB-SUNPROF aluzje fasadowe stosowane przy du ych przeszkleniach ograniczaj¹ bezpoœrednie dzia³anie promieniowania s³onecznego na wnêtrze budynku, pozwalaj¹c jednoczeœnie na zachowanie komfortu naturalnego oœwietlenia. Dziêki swym w³aœciwoœciom stanowi¹ nie tylko elementy dekoracyjne i funkcjonalne, ale tak e wp³ywaj¹ na oszczêdnoœæ energii, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów. System zosta³ tak zaprojektowany, aby jak najlepiej zaspokoiæ potrzeby wspó³czesnej architektury. W jego sk³ad wchodz¹ profile aluzji dostêpne w ró nych rozmiarach oraz akcesoria pozwalaj¹ce na zamontowanie ich pod odpowiednim k¹tem i zintegrowanie z fasad¹. 14 OFERTA

15 SYSTEMY PRZECIWPO AROWE ALUPROF MB-78EI System MB-78 EI s³u y do wykonywania wewnêtrznych lub zewnêtrznych przegród przeciwpo arowych z drzwiami jedno- i dwuskrzyd³owymi o klasie odpornoœci ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, wed³ug normy PN-EN :2010. Konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których g³êbokoœæ wynosi 78 mm. Charakteryzuj¹ siê one nisk¹ wartoœci¹ wspó³czynnika przenikania ciep³a dziêki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przek³adek termicznych o szerokoœci 34 mm. Odpornoœæ konstrukcji na wysok¹ temperaturê zapewniaj¹ specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub CI wprowadzone w komory wewnêtrzne profili i w przestrzenie izolacyjne miêdzy profilami oraz stalowe akcesoria i ³¹czniki. ALUPROF MB-118EI System œcianek przeciwpo arowych MB-118 EI s³u y do wykonywania przegród przeciwpo arowych o klasie odpornoœci ogniowej EI120. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniaj¹cy ognia (NRO). System MB-118EI jest oparty o izolowane termicznie piêciokomorowe profile aluminiowe o g³êbokoœci konstrukcyjnej 118 mm. W komory wewnêtrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne miêdzy profilami wprowadza siê elementy izolacji ogniowej. Na zewnêtrznych powierzchniach montuje siê dodatkowo taœmy pêczniej¹ce, a ca³oœæ konstrukcji uzupe³niaj¹ akcesoria stalowe ³¹cz¹ce obie czêœci profili. Wype³nienia w przegrodach systemu MB-118EI mog¹ mieæ gruboœæ od 48 do 84 mm. Dziêki symetrycznej budowie wykonane z niego konstrukcje zachowuj¹ ognioodpornoœæ w klasie EI120 zarówno w sytuacji oddzia³ywania ognia od strony zewnêtrznej jak i wewnêtrznej. System MB-118EI jest objêty aprobat¹ techniczn¹ ITB nr AT /2013 ALUPROF MB-SR50N EI System œciany s³upowo-ryglowej MB-SR50N EI s³u y do wykonywania lekkich œcian os³onowych i wype³niaj¹cych przeciwpo arowych w klasie odpornoœci ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 wed³ug norm PN-EN i PN-EN , oraz przeszklonych przykryæ dachowych w klasie odpornoœci ogniowej REI20 / RE30 wed³ug normy PN-EN System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniaj¹cy ognia (NRO). W celu uzyskania odpornoœci ogniowej s³upy i rygle zosta³y wyposa one w specjalne wk³ady ogniochronne. Szyby lub inne wype³nienia ognioodporne osadzone s¹ we wrêbach ukszta³towanych z profili s³upów i rygli oraz listwy dociskowej. Dla osi¹gniêcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji funkcjonuje ci¹g³a przek³adka termiczna, wykonana z materia³u HPVC, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Dodatkowo na bocznych powierzchniach izolatora zastosowana jest ogniochronna taœma, która pod wp³ywem wysokiej temperatury pêcznieje i wype³nia przestrzeñ pomiêdzy wype³nieniami fasady. OFERTA 15

16 SYSTEMY PRZECIWPO AROWE OKNA I KLAPY ODDYMIAJ CE Okna i klapy oddymiaj¹ce pe³ni¹ szczególn¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa i komfortu osób znajduj¹cych siê w budynku. Odpowiednio dobrane stanowi¹ elementy systemu grawitacyjnej wentylacji, a z racji pe³nienia roli urz¹dzeñ NRWG w razie potrzeby pomog¹ szybko pozbyæ siê dymu i toksycznych oparów, zagra aj¹cych zdrowiu i yciu oraz zapewniæ warunki do bezpiecznej ewakuacji z zagro onego obszaru. Stolarka oddymiaj¹ca bazuj¹ca na systemach aluminiowych serii ALUPROF MB, wyposa ona jest w specjalistyczne napêdy i systemy sterowania. Ofertê na te produkty charakteryzuje ró norodnoœæ rozwi¹zañ, przez co mog¹ one funkcjonowaæ w zabudowie indywidualnej, a tak e jako elementy wkomponowane w fasadach aluminiowych b¹dÿ w przeszkleniach dachowych. Uzupe³nieniem systemu oddymiania i wentylacji s¹ okna lub drzwi napowietrzaj¹ce. Norma EN bêd¹ca podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania okien oddymiaj¹cych wymaga, aby urz¹dzenia s³u ¹ce do odprowadzania dymu i ciep³a dzia³a³y niezawodnie i w pe³nym zakresie za ka dym razem, kiedy zostan¹ uruchomione, w czasie swojego okresu u ytkowania. Konstrukcje oddymiaj¹ce bazuj¹ce na systemach Aluprof zosta³y przebadane zgodnie z ww norm¹ w Instytutach IFT oraz VdS zarówno w zakresie czynnej powierzchni oddymiania, niezawodnoœci dzia³ania, jak i prawid³owego zachowania siê w ró nych warunkach funkcjonowania: przy obci¹ eniu wiatrem, pod obci¹ eniem œniegiem a tak e pod wp³ywem niskich i wysokich temperatur. Dziêki nim okna oddymiaj¹ce wykonane w systemach Aluprof posiadaj¹ stosowne dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskanie wymaganych parametrów technicznych. ŒWIETLIKI DACHOWE Podstawowym zastosowaniem œwietlików dachowych jest optymalne doœwietlenie pomieszczeñ œwiat³em dziennym. Dodatkowo zapewniaj¹ mo liwoœæ przewietrzania i wentylowania pomieszczeñ dziêki zastosowaniu si³owników wrzecionowych lub ³añcuchowych. Kopu³y w zale noœci od potrzeb klienta mog¹ byæ dostarczone w wersjach: jedno-, dwulub trójwarstwowych zapewniaj¹c wymagan¹ izolacjê termiczn¹ i przenikalnoœæ œwietln¹. 16 OFERTA

17 BRAMY PRZECIWPO AROWE G³ównym zadaniem bram przeciwpo arowych jest zamykanie przejœæ pomiêdzy strefami po arowymi w obiektach przemys³owych, kondygnacjach technicznych biurowców, pomieszczeniach magazynowych, szpitalach lub innych du ych budynkach. W zale noœci od wyposa enia, otwieranie bramy mo e byæ realizowane w sposób rêczny lub automatyczny za pomoc¹ napêdu elektromechanicznego. Ka da brama wyposa ona jest w elektrotrzymacz, który w przypadku alarmu po arowego jest uwalniany przez centralkê, co powoduje zamkniêcie przejœæ miêdzy strefami po arowymi przez skrzyd³a bramy. W zale noœci od wymagañ bramy przeciwpo arowe mog¹ byæ wykonane w klasach: EI 30, EI 60 oraz EI 120, jako: przesuwne jednoskrzyd³owe przesuwne teleskopowe wieloskrzyd³owe rozsuwane dwuskrzyd³oweopuszczane jednoskrzyd³owerolowane kurtyny przeciwpo arowe STALOWE DRZWI PRZECIWPO AROWE Produkcja oferowanych drzwi stalowych odbywa siê w oparciu o unikaln¹ technologiê polegaj¹c¹ na ³¹czeniu blach skrzyde³ poprzez zginanie i nitowanie. P³aszcz skrzyd³a dodatkowo klejony jest z wype³nieniem, które stanowi we³na mineralna. Takie rozwi¹zanie gwarantuje miêdzy innymi wysok¹ odpornoœæ na korozjê oraz idealn¹ p³aszczyznê skrzyd³a, a tak e bezpieczeñstwo przeciwpo arowe. Z uwagi na du ¹ ró norodnoœæ zastosowañ - od obiektów u ytecznoœci publicznej po hale produkcyjne i magazynowe, czy te pomieszczenia techniczne - istnieje wiele wariantów ich wykonania: klasa odpornoœci ogniowej: EI30, EI60, EI120 oraz bezklasowe rodzaje: jednoskrzyd³owe lub dwuskrzyd³owe, pe³ne lub przeszklone szk³em ognioodpornym (drzwi ognioodporne), dymoszczelne w klasie S 60 oœcie nica:naro na, wewnêtrzna lub obejmuj¹ca szeroki wybór wyposa enia dodatkowego: ró ne typy zamków i klamek, dÿwignie antypaniczne, odbojnice, kratki wentylacyjne, listwy progowe, daszki do drzwi zewnêtrznych, samozamykacze i regulatory kolejnoœci zamykania, zawias samozamykaj¹cy, który mo e w szczególnych przypadkach pe³niæ funkcjê samozamykacza OFERTA 17

18 WYBRANE REALIZACJE Obiekt: Hotel Go³êbiewski w Karpaczu Obiekt: Hotel Go³êbiewski w Wiœle Obiekt: Hotel Go³êbiewski w Miko³ajkach Obiekt: Dworzec G³ówny w Krakowie Wykonawca: PORR (Polska) S.A. Obiekt: Dworzec G³ówny w Krakowie Wykonawca: PORR (Polska) S.A. 18 WYBRANE REALIZACJE

19 Obiekt: Budynek biurowo-us³ugowy przy ul. Bakalarskiej w Warszawie Wykonawca: PBM Po³udnie S.A. Obiekt: Osiedle Derby w Warszawie Inwestor: Dom Development S.A. Obiekt: Osiedle Klasyków w Warszawie Inwestor: Dom Development S.A. Obiekt: Apartamentowiec przy ul. Krowiej w Warszawie Obiekt: Budynek biurowy w Piasecznie Wykonawca: ucz-bud Sp. z o.o. Wykonawca: PBM Po³udnie S.A. WYBRANE REALIZACJE 19

20 WYBRANE REALIZACJE Obiekt: Osiedle Patio Avenir przy ul. Szeligowskiej w Warszawie Inwestor:Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Obiekt: Osiedle Wilno w Warszawie Inwestor: Dom Development S.A. Obiekt: Budynek biurowy w Radzyminie Inwestor: TAGO Tadeusz Go³êbiewski 20 WYBRANE REALIZACJE Obiekt: Budynek handlowo-us³ugowy, Czechowice-Dziedzice Wykonawca: Akces Budowy Sp. z o.o.

21 Obiekt: Viva Apartamenty w E³ku Inwestor: Dom E³cki Morusiewicz Sp.J. Obiekt: Osiedle Ogrody Tuwima w E³ku Inwestor: Rutkowski Development Sp.J. Obiekt: Osiedle Mazurskie Tarasy w E³ku Inwestor: Deweloper K¹t Sp. z o.o. WYBRANE REALIZACJE 21

22 WYBRANE REALIZACJE AMP SP. Z O.O. Hala Mirowska w Warszawie ALLCON BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Budynek biurowy hali magazynowej ELBUDREM BAU UND TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. Budynek mieszkalny przy ul. Antka Rozpylacza w Warszawie BUDIMPOL SP. Z O.O. Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie BUDNER S.A. Osiedle Sùoneczne Wzgórze przy ul. Koùodzieja w Gdañsku BUDOPRZEM SP. Z O.O. Biurowiec przy ul. 1-go maja w Olsztynie BUDOPRZEM SP. Z O.O. Wyýsza Szkoùa Policji w Szczytnie CORNER SP. Z O.O. Budynek mieszkalny w Brwinowie DORACO SP. Z O.O. Dom studencki w Gdañsku EASTWAVE BUILDING COMPANY SP. Z O.O. Hala w Pass k/bùonia ERBUD S.A. Osiedle Skoroszewska w Woùominie ENEL SP. Z O.O. TESCO przy ul. Sosnowskiego w Warszawie EKO-BUD SP. Z O.O. Dom Pomocy Spoùecznej w Krakowie FREM-BUD Budynek biurowy przy ul. Marszaùkowskiej w Warszawie GMINA BEMOWO Hala sportowa Legia przy ul. Obroñców Tobruku w Warszawie GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Budynki wielorodzinne w Bùoniu HENPOL SP. Z O.O. Apartamentowiec CARRE ARTE przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie INVESTRUT SP. Z O.O Osiedle Kamyk zielony w Warszawie JEZIERSKI BUSINESS PARK Osiedle Park Úwiatowida Biaùoùæka ÙUCZ-BUD SP. Z O.O. Osiedle Kuropatwy Park przy ul. Kuropatwy w Warszawie MAZURKAS TRAVEL SP. Z O.O. Hotel Mazurkas w Oýarowie Mazowieckim MINISTERSTWO SPRAW WEWNÆTRZNYCH ul. Armii Krajowej 4 w Warszawie MIRBUD S.A. Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO ARENA II w Ostródzie MURAPOL S.A. Budynek biurowy w Wieliczce N&M BAU GmbH Zak³ad Sortowania Jaj w Soko³owie k/janek N&M SP. Z O.O. Hala BOTARI w Radziejowicach ORKIESTRA DEVELOPMENT SP. Z O.O. Osiedle Harmonia w Warszawie POLBUD S.A. Osiedle Derby 11 w Warszawie PORR POLSKA S.A. Inwestycja THE PARK OFFICE BUSINESS PRIBO EPB SP. Z O.O. Jednostka Wojskowa w Goùdapii PRIBO SP. Z O.O. SUWAÙKI Park Technologiczny w Suwaùkach REDOX SP. Z O.O. Budynek mieszkalny przy ul. Jugosùowiañskiej w Warszawie ROSA-BUD S.A. Warszawski Uniwersytet Medyczny SAM 81 Kwitnàce osiedle w Markach SPS CONSTRUCTION SP. Z O.O. Osiedle Zielona dolina I w Warszawie SPS CONSTRUCTION SP. Z O.O. Osiedle Aura Park w Warszawie STANZA SP. Z O.O. Osiedle Konik Polny w Warszawie STRABAG Osiedle Oligo Park przy ul. Prusa w Pruszkowie TASBUD Szpital Bielañski w Warszawie UNIBEP S.A. Osiedle Zielony Ýoliborz w Warszawie VICTORIA PLANET GROUP SP. Z O.O. Osiedle Victoria Józefosùaw ZAB-BUD Laboratorium badañ nieniszczàcych LBN w Ùodzi 22 WYBRANE REALIZACJE

23 092014

24 Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe PLASTIMET" Sp. z o.o. " E K, ul. Suwalska 82 tel: fax:

DOŚWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ

DOŚWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ DOŚWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej działa od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych udało nam się stworzyć europejską firmę,

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek www.gajaokna.pl. Okna aluminiowe SYSTEM IMPERIAL CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

F.H.U.P. Gaja Janusz Tomiczek www.gajaokna.pl. Okna aluminiowe SYSTEM IMPERIAL CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Okna aluminiowe SYSTEM IMPERIAL To trójkomorowy system przeznaczony do konstruowania zewnętrznych drzwi, okien oraz różnego rodzaju witryn. Zastosowana w profilach przekładka termiczna o szerokości aż

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

System esco Ferro-Wic ROZWI ZANIA OBIEKTOWE

System esco Ferro-Wic ROZWI ZANIA OBIEKTOWE System esco Ferro-Wic ROZWI ZANIA OBIEKTOWE Stal i stal nierdzewna; uznane materia³y odkryte na nowo na potrzeby nowoczesnej architektury. Cechy wyró niaj¹ce je to: wysoka stabilnoœæ, wytrzyma³oœæ i odpornoœæ

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Bogata oferta systemów Aluprof pozwala na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych

Bardziej szczegółowo

A L U M I N I U M. fasady okna drzwi. www.polbud.rzeszow.pl

A L U M I N I U M. fasady okna drzwi. www.polbud.rzeszow.pl POLBUD Tomasz Szczepañski Wywodzimy siê bezpoœrednio z Przedsiêbiorstwa Wielobran owego POLBUD, które swoj¹ dzia³alnoœæ na rynku us³ug budowlanym rozpoczê³o w 1997 roku. Od tamtego czasu firma wyspecjalizowa³a

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE REALIZACJE. North Gate, W-wa. SKY TOWER, Wrocław. Eurocentrum, Warszawa

WYBRANE REALIZACJE. North Gate, W-wa. SKY TOWER, Wrocław. Eurocentrum, Warszawa WYBRANE REALIZACJE SKY TOWER, Wrocław North Gate, W-wa Lexington Ave., NY LIC MARRIOTT, NY NIMBUS, Warszawa Atrium 2, Warszawa Eurocentrum, Warszawa 1. Przegrody przeciwpożarowe z drzwiami MB60E EI (EI15,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy ścian wewnętrznych

Nowoczesne systemy ścian wewnętrznych Nowoczesne systemy ścian wewnętrznych 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTEMy ścian WEWNĘTRZNYCH mb-expo mb-expo mobile stylowe witryny sklepowe 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTEMY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Szyby hartowane

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek Okna PVC 6 komorowe. bluevolution: 82

F.H.U.P. Gaja Janusz Tomiczek  Okna PVC 6 komorowe. bluevolution: 82 Okna PVC 6 komorowe bluevolution: 82 Najnowsza generacja ciepłych okien bluevolution: 82. to optymalne połączenie innowacyjnej technologii oraz najlepszych parametrów ochrony cieplnej właściwych dla budownictwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

MB-86US. Zyskaj ciepło na lata. Systemy okienno-drzwiowe. f od 0,57 W/m²K

MB-86US. Zyskaj ciepło na lata. Systemy okienno-drzwiowe. f od 0,57 W/m²K Systemy okienno-drzwiowe MB-86 MB-86US System okienno-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA MB-SR50

ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA MB-SR50 ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA MB-SR50 Swoboda w projektowaniu Dzięki bogatej ofercie profili, architekci i projektanci mogą realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Stalowe okna z optymalną termoizolacyjnością.

Stalowe okna z optymalną termoizolacyjnością. Okna Janisol HI Energooszczędne rozwiązania minimalizują straty ciepła. Stalowe okna z optymalną termoizolacyjnością. Nowoczesne okna powinny spełniać wiele wymogów: wysoka izolacyjność cieplna, wodoszczelność,

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu 34-400 Nowy Targ, ul.lotników 5 tel. +48 18 521 14 06 kom. 503 159 278 e-mail: legutko@okna-legutko.pl profile INOUTIC bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej wzmocniony

Bardziej szczegółowo

Producent Nowoczesnych Systemów Zabezpieczających Przeciwsłonecznych

Producent Nowoczesnych Systemów Zabezpieczających Przeciwsłonecznych Producent Nowoczesnych Systemów Zabezpieczających Przeciwsłonecznych SYSTEMY ZEWNĘTRZNE SKALMAR SKALMAR Nowoczesna firma działająca w Krakowie od 1995 roku. Jest znanym na rynku producentem i dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Wentylacja Pożarowa Oddymianie Nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicnzych wydana została nowa pozycja dedykowana dla studentów i osób zajmujących się systemami wentylacji ppoż "Wentylacja Pożarowa Oddymianie" autorstwa Bogdana Mizielińskiego

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PrzyjaznoϾ dla zdrowia FunkcjonalnoϾ Design

Przyjaznoœæ dla zdrowia Funkcjonalnoœæ Design biokominek Niepowtarzalna atmosfera prawdziwego ognia w ka dym pomieszczeniu. Biokominki zaprojektowane s¹ tak, aby mo na by³o zainstalowaæ je w pomieszczeniach nie nadajacych siê do instalacji tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Wydanie: 01.2013r

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Wydanie: 01.2013r Wydanie: 01.2013r SPIS TREŒCI 2 O FIRMIE 3 STOLARKA ALUMINIOWA System Ciep³y 5 System Ciep³y Ekonomiczny 6 System Zimny 7 System Ciep³y o podwy szonej izolacyjnoœci 8 System Ciep³y przesuwny 9 System Ciep³y

Bardziej szczegółowo

okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne

okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne Okna drewniane URZĘDOWSKI Marka Urzędowski, obecna na rynku od ponad 25 lat, stała się synonimem wysokiej klasy drewnianej stolarki otworowej. Zarówno okna jak

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Szanowni Pa stwo, Przedsi biorstwo lusarsko - Budowlane powsta o w styczniu 1992 roku w Kielcach. Dzisiaj jeste my ju uznanym producentem konstrukcji aluminiowo - szklanych dla budownictwa na wysokim europejskim

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Wzmocniony elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych. Zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

DA VINCI. NOWOŒÆ: Klapy przeciwpo arowe odcinaj¹ce KTM-ME-VAV

DA VINCI. NOWOŒÆ: Klapy przeciwpo arowe odcinaj¹ce KTM-ME-VAV NOWOŒÆ: Klapy przeciwpo arowe odcinaj¹ce DA VINCI -VAV Certyfikat sta³oœci w³asnoœci u ytkowych 1488-CPR-0438/W Z³oty Instalator 2008 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl przystankowe ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl Wiata przystankowa typu W: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym

Bardziej szczegółowo

ALUMINIOWE SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE I FASADOWE W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

ALUMINIOWE SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE I FASADOWE W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Bielsko-Biała, 05.2013 ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA BUDOWLANEGO OKNA < 1,8 W/m2K DRZWI < 2,6 W/m2K FASADY < 1,5 W/m2K Średnia izolacyjność przeszkleń w systemach ALUPROF dla szyb o U = 1,1

Bardziej szczegółowo

ALUPROF NOWE STANDARDY W BUDOWNICTWIE

ALUPROF NOWE STANDARDY W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY ALUMINIOWE ALUPROF NOWE STANDARDY W BUDOWNICTWIE Nowoczesne budownictwo stawia przede wszystkim na estetykę elewacji w nowo powstających budynkach. Niezmiennie modne w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

MB-60 Montaż Montaż Spis treści: Opis montażu.................................................. 09-01.00 Boczne osadzenie okna i drzwi (w murze warstwowym)....................... 09-03.00 Boczne osadzenie

Bardziej szczegółowo

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. PN-EN 78:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 107:2002

Bardziej szczegółowo

roleta zewnêtrzna ko³nierz uszczelniaj¹cy rama okna z ko³nierzem paroprzepuszczalnym skrzyd³o okna roleta wewnêtrzna

roleta zewnêtrzna ko³nierz uszczelniaj¹cy rama okna z ko³nierzem paroprzepuszczalnym skrzyd³o okna roleta wewnêtrzna roleta zewnêtrzna ko³nierz uszczelniaj¹cy rama okna z ko³nierzem paroprzepuszczalnym skrzyd³o okna roleta wewnêtrzna DLACZEGO WARTO WYBRAÆ 4LOOK 3 OKNA OBROTOWE - CP / CP THERMO 4 OKNA OBROTOWE - CP SKYLOOX

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci POW OKI OCHRONNE SIGMA COATINGS Ochrona przysz³oœci Sigma Protective Coatings to dzia³ wyspecjalizowany w opracowaniach, wytwarzaniu i dostawach farb do wykonywania pow³ok ochronnych dla sprostania wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien drewnianych łukowych na okna PCV w budynku administracyjnym Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Okna. www.aco.pl. Okna do pomieszczeñ niemieszkalnych ACO Kipp

Okna. www.aco.pl. Okna do pomieszczeñ niemieszkalnych ACO Kipp Okna www.aco.pl Okna do pomieszczeñ niemieszkalnych ACO Kipp ACO Kipp okna do pomieszczeń niemieszkalnych 2 Okna piwniczne ACO Kipp to nowe rozwi¹zanie dla pomieszczeñ gospodarczych, tj.: piwnice, gara

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

www.dtm-oknoplast.pl

www.dtm-oknoplast.pl Przedsiębiorstwo Inwestycyjne DTM Turkowiak Sp. J. Partner Handlowy OKNOPLAST Nr 1/2013 Magazyn informacyjny DTM Turkowiak Wydanie bezpłatne OKNA - DRZWI - BRAMY - ROLETY - OGRODY ZIMOWE - ROLETKI - MOSKITIERY

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Jakie okno możemy nazwać energooszczędnym? Nie istnieje definicja okna energooszczędnego! Okno energooszczędne

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: UD-VII -WZP-341-58-13-2009 Warszawa, dnia 11.12.2009 r. Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

DRZWI. VEKA - otwórz si na Êwiat

DRZWI. VEKA - otwórz si na Êwiat DRZWI VEKA - otwórz si na Êwiat Nie wiem czy to zas uga jego talentu kulinarnego, czy te naszych nowych drzwi, ale nasi przyjaciele czujà si u nas jak w domu. Drzwi wejêciowe GoÊç w dom... Drzwi wejêciowe

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

VALLOUREC & MANNESMANN TUBES. Profile puste MSH wytwarzane na goràco dla konstrukcji stalowych o przekroju okràg ym, kwadratowym i prostokàtnym

VALLOUREC & MANNESMANN TUBES. Profile puste MSH wytwarzane na goràco dla konstrukcji stalowych o przekroju okràg ym, kwadratowym i prostokàtnym VALLOUREC & MANNESMANN TUBES Profile puste MSH wytwarzane na goràco dla konstrukcji stalowych o przekroju okràg ym, kwadratowym i prostokàtnym V&M TUBES Partner Waszego sukcesu Szeroka kompetencja w wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60 Produkty przeciwpożarowe SAPA Aluminiowe Przegrody Ognioodporne Sapa Building System znane są w środowisku specjalistów ochrony przeciwpożarowej i nadzoru budowlanego jako produkt o najwyższej jakości,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo