DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ"

Transkrypt

1 DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ

2 PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale tak e rzetelnym partnerem, wykonawc¹ i koordynatorem wszelkich prac zwi¹zanych g³ównie ze stolark¹ PVC, elewacjami szklanymi, witrynami, przegrodami i drzwiami PPO, stolark¹ i slusark¹ aluminiow¹. 2 FIRMA

3 1991 pocz¹tek dzia³alnoœci rozpoczêcie produkcji œlusarki aluminiowej rozpoczêcie produkcji œlusarki przeciwpo arowej 2005 wdro enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2008 oraz œrodowiskiem ISO 14001: uruchomienie produkcji szyb zespolonych 2008 modernizacja i automatyzacja procesu produkcji stolarki PCV 2011 uruchomienie ekstruzji innowacyjnego systemu profili okiennych PLASTIMET ELITE w nowo wybudowanym Centrum Produkcyjnym w gminie Prostki 2011 wdro enie systemu informatycznego klasy ERP do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem 2014 uruchomienie jednych z najnowoczeœniejszych linii do produkcji œlusarki aluminiowej oraz linii do produkcji œlusarki przeciwpo arowej 2014 wdro enie systemu informatycznego klasy CRM s³u ¹cego zarz¹dzaniu relacjami z klientem oraz koordynowaniu realizowanych kontraktów 2014 otrzymanie tytu³u RYNKOWEGO LIDERA INNOWACJI 2014 Jakoœæ, Kreatywnoœæ, Efektywnoœæ 2014 rozpoczêcie przygotowañ do budowy Mazurskiego Centrum Stolarki PLASTIMET FIRMA 3

4 DLACZEGO PLASTIMET LATA DOŒWIADCZEÑ SOLIDNOŒÆ JAKOŒÆ Ponad dwudziestoletnia obecnoœæ na rynku stolarki budowlanej. Istniejemy od 1991 roku. W kontaktach biznesowych stale d¹ ymy do obustronnej satysfakcji p³yn¹cej ze wspó³pracy, dlatego te k³adziemy nacisk na budowanie d³ugotrwa³ych i partnerskich relacji z Klientami. Od 2010 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma. Jesteœmy tak e laureatem Z³otych Certyfikatów Rzetelnoœci W ca³ym procesie produkcyjnym stosujemy rygorystyczne procedury kontroli jakoœci oparte o wdro ony system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2008 oraz system zarz¹dzania œrodowiskowego ISO 14001:2004. Ponadto wszystkie produkowane i dostarczane przez Plastimet wyroby posiadaj¹ obowi¹zuj¹ce certyfikaty i dopuszczenia stosowane w budownictwie. 4 FIRMA

5 INNOWACYJNA TECHNOLOGIA Kilkanaœcie lat konsekwentnego inwestowania w najnowoczeœniejsze rozwi¹zania technologiczne pozwoli³o nam uzyskaæ przewagê technologiczn¹ niedostêpn¹ dla wiêkszoœci producentów z bran y stolarki budowlanej. WYKWALIFIKOWANY ZESPÓ Pracownicy Plastimet to doœwiadczona i sprawdzona kadra mened erska, handlowa, koordynuj¹ca i wykonawcza, której wk³ad i zaanga owanie w wykonywanie przydzielonych zadañ gwarantuje sprawn¹ i profesjonaln¹ obs³ugê na ka dym etapie realizacji inwestycji. NIEZAWODNA LOGISTYKA Dziêki w³asnej, rozbudowanej i niezawodnej flocie transportowej oraz sprawnemu systemowi zarz¹dzania logistycznego dostarczamy nasze produkty bezpiecznie i zawsze na czas. NAGRODY I WYRÓ NIENIA Z³oty Certyfikat Rzetelnoœci Rynkowy Lider Innowacji Certyfikat Zielone Okno Partner Roku w kategorii Najwiêkszy Obrót przyznany przez ALUPROF S.A Diament Forbesa Gazela Biznesu Srebrny Filar Budownictwa XXVIII targów budownictwa w kategorii Stolarka Otworowa FIRMA 5

6 TECHNOLOGIA EKSTRUZJA PROFILA Za produkcjê profili okiennych odpowiedzialne s¹ w pe³ni zautomatyzowane linie ekstruzyjne, uruchomione w ramach nowo wybudowanego Centrum Produkcyjnego. Ich wysok¹ wydajnoœæ gwarantuje jedna z najnowoczeœniejszych w kraju, skomputeryzowana mieszalnia proszku PVC. 6 TECHNOLOGIA

7 STOLARKA PVC Ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie pozwoli³o uzyskaæ wzorowy proces produkcji. W oparciu o najnowoczeœniejsze urz¹dzenia uznanych na œwiecie liderów stworzono innowacyjny park maszynowy, dziêki któremu PLASTIMET jest w stanie sprostaæ niemal ka demu wyzwaniu zwi¹zanemu z produkcj¹ okien i drzwi. SZYBY ZESPOLONE Szyby zespolone produkowane s¹ w oparciu o zaawansowany technologicznie projekt integracji linii produkcji okien i szyb, gdzie szyby powstaj¹ równoczeœnie z oknami. Proces ten jest mo liwy dziêki dok³adnemu sto³owi do rozkroju wielkogabarytowych tafli szk³a, gdzie zespalanie pakietów szybowych odbywa siê na automatycznej prasie z robotem hermetyzuj¹cym. ŒLUSARKA ALUMINIOWA I PRZECIWPO AROWA Œlusarka aluminiowa oraz przeciwpo arowa produkowana jest w oparciu o dedykowane dla firmy PLASTIMET maszyny i urz¹dzenia skonfigurowane w innowacyjne linie technologiczne o odpowiednio dobranych i zoptymalizowanych parametrach technicznych i zintegrowane w jeden spójny system produkcji, kontroli jakoœci i zarz¹dzania. TECHNOLOGIA 7

8 SYSTEMY OKIENNE PVC GEALAN S9000 G³ówne zalety systemu: doskona³a izolacja cieplna na poziomie Uf=0,92 W/m2K kszta³townik stalowy tworzy w ramie siódm¹ komorê, co zapewnia równowagê miêdzy statyk¹ i izolacj¹ ciepln¹ elastyczna uszczelka œrodkowa umo liwia budowê okien w wybranym wariancie, z uszczelk¹ œrodkow¹ lub oporow¹ g³êbsze osadzenie szyby dziêki podwy szonej listwie przyszybowej o wysokoœci 26 mm i wy szej przyldze eliminuje powstawanie mostków termicznych na brzegu pakietu szybowego 8 OFERTA

9 PLASTIMET ELITE nowy system profili okiennych G³ówne zalety systemu: komorowy system PLASTIMET ELITE o g³êbokoœci zabudowy 80 mm (szerokoœæ oœcie nicy) gwarantuje ochronê ciepln¹ oraz akustyczn¹ na najwy szym poziomie szeroki profil skrzyd³a pó³licowanego (90mm) zapewnia doskona³y wygl¹d okien przy zachowaniu znakomitych parametrów technicznych mo liwoœæ zastosowania oszklenia o gruboœci od 24 mm do 44 mm w uk³adzie dwu lub trzy - szybowym 6 4 podwójny uk³ad uszczelek mocowanych fabrycznie w trakcie produkcji profili. Uszczelki zewnêtrzne licowane z powierzchni¹ profili okiennych znakomicie odprowadzaj¹ wodê oraz zapewniaj¹ wzorow¹ 2 3 ochronê przed niekontrolowan¹ wymian¹ powietrza odpowiednio zaprojektowane komory na wzmocnienia stalowe gwarantuj¹ optymalne parametry statyczne i umo liwiaj¹ wykonanie okien o znacznych gabarytach wiêcej œwiat³a przechodz¹cego przez okno dziêki du ej powierzchni szklenia oraz ma³ej wysokoœci 1 bocznej profili 110 mm 7 g³adkie, odporne na dzia³anie warunków atmosferycznych powierzchnie zewnêtrzne sprawiaj¹, e okna s¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci 8 specjalny wr¹b do monta u nowoczesnego i niezawodnego systemu okuæ, odpowiedzialnego za pe³n¹ funkcjonalnoœæ okien GEALAN S8000 IQ G³ówne zalety systemu: g³êbokoœæ profila równa 74 mm zapewnia dobr¹ izolacjê ciepln¹ i akustyczn¹ doskona³a izolacja cieplna dziêki szeœciu komorom w ramie i skrzydle bardzo dobra statyka za spraw¹ du ych wzmocnieñ stalowych w ramie i skrzydle ³atwa pielêgnacja dziêki du ej i g³adkiej powierzchni wrêbu OFERTA 9

10 SYSTEMY PODNOSZONO-PRZESUWNE GEALAN HST S8000 IQ PVC Nowe drzwi podnoszono przesuwne HST umo liwiaj¹ obecnym i przysz³ym w³aœcicielom domów tworzenie ciekawych przejœæ z pomieszczeñ na taras, balkon czy te do ogrodu. Otwieraj¹ one bowiem interesuj¹ce architektonicznie perspektywy nie tylko w nowo powstaj¹cych budynkach. Tak e w przypadku renowacji istniej¹cych ju domów zamontowanie drzwi HST mo e znacznie przyczyniæ siê do podniesienia komfortu i walorów estetycznych mieszkania. G³ówne zalety systemu: - Proste zamykanie i otwieranie drzwi - Nie wymagaj¹ca wysi³ku obs³uga mechanizmu dÿwigniowego - Mo liwoœæ zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwi - Dostêpne w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych ALUPROF MB-77 HS aluminium System MB-77HS nale y do produktów o najlepszych parametrach i spe³nia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada dwa ró ni¹ce siê izolacj¹ termiczn¹ warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o du ych gabarytach, wype³nionych szk³em jedno-lub dwukomorowym, a zastosowane materia³y i rozwi¹zania techniczne pomagaj¹ osi¹gn¹æ wysoki stopieñ ochrony cieplnej i akustycznej. Dziêki swym w³aœciwoœciom system ten doskonale sprawdza siê zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach. G³ówne zalety systemu: - szeroki zakres wype³nieñ, a tak e przek³adki termiczne oraz dodatkowe akcesoria i wk³ady izolacyjne pozwalaj¹ osi¹gn¹æ bardzo dobre parametry cieplne i akustyczne konstrukcji - zamkniêty kszta³t listew do szklenia oraz detale antywywa eniowe pozwalaj¹ uzyskaæ podwy szone w³asnoœci antyw³amaniowe bez zmian istotnych elementów konstrukcyjnych drzwi - specjalne kszta³ty uszczelki przymykowej i przyszybowej oraz odpowiednie okucia zapewniaj¹ wysok¹ szczelnoœæ na przenikanie przez drzwi wody i powietrza - mo liwoœæ napêdu drzwi automatem HS-Master sterowanym za pomoc¹ przycisku lub pilota - szeroka gama kolorystyczna umo liwiaj¹ca aran acje drzwi w dowolny i niezale ny wystrój otoczenia zarówno zewnêtrznego jak i wewnêtrznego 10 OFERTA

11 SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE ALUPROF MB-23P MB-23P jest systemem aluminiowym, przeznaczonym do wykonywania przeszkleñ balkonów. Ideê tego rozwi¹zania stanowi¹ okna przesuwane w poziomie. Zbudowane z niego okna chroni¹ otwart¹ przestrzeñ balkonów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tzn. wiatrem, deszczem, œniegiem oraz zabrudzeniem i ha³asem. Konstrukcje systemu MB-23P utrudniaj¹ jednoczeœnie w³amanie, co jest szczególnie istotn¹ cech¹ w mieszkaniach parterowych. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników wynosi: 53 mm (oœcie nica) i 23 mm (skrzyd³o). Konstrukcja zbudowana w systemie MB-23P ze wzglêdu na zabudowê zewnêtrzn¹ posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiêdzy skrzyd³em a oœcie nic¹. ALUPROF MB-SLIDE/MB-SLIDE ST Systemy te przeznaczone s¹ do wykonywania drzwi oraz okien przesuwnych z izolacj¹ termiczn¹, które mo na wbudowywaæ w œciany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe. Drzwi przesuwne, szczególnie o du ych gabarytach, wizualnie powiêkszaj¹ powierzchniê mieszkaln¹ poprzez ³¹czenie jej z zewnêtrznym tarasem lub ogrodem. Systemy drzwi przesuwnych MB-Slide i MB-Slide ST daj¹ du e mo liwoœci aran acji przestrzeni: maksymalne gabaryty skrzyde³ wynosz¹: H: 2600 mm, L: 1800 mm, ciê ar max. 160kg, dostêpne s¹ przy tym ró ne warianty zabudowy: od 2 do 6 modu³ów. Mo na w nich stosowaæ pakiety szklane o gruboœci do 26 mm. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników skrzyde³ wynosi 37 mm (oprócz kszta³towników poziomych w MB-Slide ST), a oœcie nic odpowiednio: 50 mm (szyny 2 torowe) i 97 mm (szyny 3 torowe). DRZWI HARMONIJKOWE Rozwi¹zania doskonale nadaj¹ce siê jako po³¹czenia przestrzeni domu z tarasem lub ogrodem. Wszystkie drzwi harmonijkowe s¹ wykonane z profili izolowanych termicznie. W zale noœci od wymagañ mog¹ to byæ konstrukcje otwierane do wewn¹trz (oparte na systemach MB-59S, MB-60 lub MB-70) b¹dÿ otwierane na zewn¹trz, oparte na systemie MB-59S Casement. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników zale y od wybranego systemu i wynosi od: 50 mm (oœcie nica), 59 mm (skrzyd³o) w przypadku MB-59S i MB-59S Casement do odpowiednio: 70 mm i 79 mm w przypadku MB-70. Wartoœæ wspó³czynnika przenikania ciep³a oraz izolacyjnoœæ akustyczna równie zale y od zastosowanego systemu aluminiowego.kszta³towniki oœcie nic i skrzyde³ posiadaj¹ wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mo na by³o w nich stosowaæ okucia obwiedniowe i ³¹czniki zgodne ze standardem EURO. OFERTA 11

12 SYSTEMY ALUMINIOWE OKIENNO - DRZWIOWE ALUPROF MB-86 System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, daj¹cy mo liwoœæ zaspokojenia ró norodnych potrzeb u ytkowników. Konstrukcja jego kszta³towników posiada 3 warianty wykonania w zale noœci od wymagañ oszczêdnoœci energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w œwiecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany zosta³ aero el materia³ o doskona³ej izolacyjnoœci termicznej. ALUPROF MB-70/MB-70HI Profile systemu maj¹ budowê trójkomorow¹. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników okna wynosi: 70 mm (oœcie nica), 79 mm (skrzyd³o), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Kszta³t profili pozwala uzyskaæ smuk³e i wytrzyma³e konstrukcje okien i drzwi. MB-70HI posiada podwy szon¹ izolacjê termiczn¹ dziêki umieszczeniu w centralnej, izolacyjnej komorze specjalnych wk³adów izolacyjnych. Wk³ady te dziêki niskiej wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a obni aj¹ przep³yw ciep³a przez t¹ komorê. Centralne po³o enie wk³adów ogranicza równie konwekcjê i promieniowanie termiczne. ALUPROF MB-59S System MB-59S s³u y do wykonywania wymagaj¹cych izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewnêtrznej, np.: ró nych typów okien, drzwi, wiatro³apów, witryn, itd. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników okien wynosi: 50 mm dla oœcie nic i 59 mm dla skrzyde³. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników drzwi zarówno dla oœcie nic jak i skrzyde³ wynosi 50 mm. W MB-59S zastosowano profilowane przek³adki termiczne w kszta³cie omega z poliamidu wzmocnionego w³óknem szklanym. Taki ich kszta³t gwarantuje bardzo dobr¹ izolacjê termiczn¹ oraz prawid³owe odwodnienie wewnêtrznych komór profilu. 12 OFERTA

13 ALUPROF MB-45/MB-45D MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, s³u ¹cym do wykonywania nie wymagaj¹cych izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnêtrznej i zewnêtrznej, np.: ró nych typów œcianek dzia³owych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych rêcznie i automatycznie, drzwi wahad³owych, wiatro³apów, witryn, boksów kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników okna wynosi: 45 mm (oœcie nica), 54 mm (skrzyd³o), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm.system MB-45 jest tak e podstaw¹ do rozwi¹zañ specjalnych: przegród i drzwi dymoszczelnych MB-45D (w klasie S30). ALUPROF MB-45S System MB-45S s³u y do wykonywania drzwi wyposa onych w okucia wrêbowe oraz œcianek dzia³owych z drzwiami. G³êbokoœæ konstrukcyjna kszta³towników wynosi 45 mm. Szyby lub inne wype³nienia montowane s¹ za pomoc¹ listew i uszczelek przyszybowych. Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie zestawów szybowych gruboœci od 2 mm do 26 mm. Oparte na systemie MB-45S produkty s¹ estetyczne i posiadaj¹ dobre w³asnoœci u ytkowe. ALUPROF MB-45 OFFICE System sta³ych oraz wyposa onych w drzwi œcian dzia³owych MB-45 OFFICE s³u y do wykonywania wewnêtrznych przegród, których cech¹ charakterystyczn¹ jest to, e elementem noœnym konstrukcji mo e byæ szyba hartowana. Ze wzglêdu na uniwersalnoœæ i du e mo liwoœci w zakresie zabudowy wysokich pomieszczeñ system MB-45 OFFICE dedykowany jest do konstruowania lekkich, a zarazem solidnych œcianek w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych z wyraÿnie zaznaczonymi drzwiami. Z elementów tego systemu mo na wykonaæ œcianki sta³e oraz ca³oszklane skrzyd³a drzwi (rozwierane i wahad³owe). OFERTA 13

14 SYSTEMY FASADOWE ALUPROF MB-SR50N/HI/HI+ System przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich œcian os³onowych- p³askich typu zawieszanego i wype³niaj¹cego oraz dachów, œwietlików i innych konstrukcji. Kszta³t s³upów i rygli pozwala budowaæ estetyczne fasady z widocznymi w¹skimi liniami podzia³u, zapewniaj¹c jednoczeœnie trwa³oœæ i wytrzyma³oœæ konstrukcji. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wersje: o podwy szonej izolacyjnoœci termicznej MB-SR50N HI, w której zastosowano specjalne dwukomponentowe izolatory oraz MB-SR50N HI+ o wysokiej izolacyjnoœci termicznej, gdzie zastosowano izolator z materia³u PE daj¹cy izolacjê termiczn¹ na poziomie Uf od 0,7 W/m2K. ALUPROF MB-SR50N EFEKT MB-SR50N EFEKT to fasada, w której dziêki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do s³upów i rygli uzyskujemy od zewn¹trz jednolity obraz g³adkiej szklanej œciany podzielonej struktur¹ pionowych i poziomych linii szerokoœci dwóch centymetrów. Szczeliny pomiêdzy szklanymi polami fasady wype³nione s¹ specjalnym spoiwem silikonowym, zapewniaj¹cym wysok¹ szczelnoœæ konstrukcji i podwy szaj¹cym w³aœciwoœci izolacyjne. Fasady wykonane w tym systemie posiadaj¹ doskona³e parametry u ytkowe. Ich zastosowanie pozwala uzyskaæ nie tylko po ¹dan¹ estetykê elewacji, lecz tak e bardzo wysok¹ izolacyjnoœæ termiczn¹, która z uwagi na silny, ogólnoœwiatowy trend ukierunkowany na ograniczenie energoch³onnoœci budynków jest jednym z g³ównych kryteriów oceny wspó³czesnych œcian os³onowych. ALUPROF MB-SUNPROF aluzje fasadowe stosowane przy du ych przeszkleniach ograniczaj¹ bezpoœrednie dzia³anie promieniowania s³onecznego na wnêtrze budynku, pozwalaj¹c jednoczeœnie na zachowanie komfortu naturalnego oœwietlenia. Dziêki swym w³aœciwoœciom stanowi¹ nie tylko elementy dekoracyjne i funkcjonalne, ale tak e wp³ywaj¹ na oszczêdnoœæ energii, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów. System zosta³ tak zaprojektowany, aby jak najlepiej zaspokoiæ potrzeby wspó³czesnej architektury. W jego sk³ad wchodz¹ profile aluzji dostêpne w ró nych rozmiarach oraz akcesoria pozwalaj¹ce na zamontowanie ich pod odpowiednim k¹tem i zintegrowanie z fasad¹. 14 OFERTA

15 SYSTEMY PRZECIWPO AROWE ALUPROF MB-78EI System MB-78 EI s³u y do wykonywania wewnêtrznych lub zewnêtrznych przegród przeciwpo arowych z drzwiami jedno- i dwuskrzyd³owymi o klasie odpornoœci ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, wed³ug normy PN-EN :2010. Konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których g³êbokoœæ wynosi 78 mm. Charakteryzuj¹ siê one nisk¹ wartoœci¹ wspó³czynnika przenikania ciep³a dziêki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przek³adek termicznych o szerokoœci 34 mm. Odpornoœæ konstrukcji na wysok¹ temperaturê zapewniaj¹ specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub CI wprowadzone w komory wewnêtrzne profili i w przestrzenie izolacyjne miêdzy profilami oraz stalowe akcesoria i ³¹czniki. ALUPROF MB-118EI System œcianek przeciwpo arowych MB-118 EI s³u y do wykonywania przegród przeciwpo arowych o klasie odpornoœci ogniowej EI120. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniaj¹cy ognia (NRO). System MB-118EI jest oparty o izolowane termicznie piêciokomorowe profile aluminiowe o g³êbokoœci konstrukcyjnej 118 mm. W komory wewnêtrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne miêdzy profilami wprowadza siê elementy izolacji ogniowej. Na zewnêtrznych powierzchniach montuje siê dodatkowo taœmy pêczniej¹ce, a ca³oœæ konstrukcji uzupe³niaj¹ akcesoria stalowe ³¹cz¹ce obie czêœci profili. Wype³nienia w przegrodach systemu MB-118EI mog¹ mieæ gruboœæ od 48 do 84 mm. Dziêki symetrycznej budowie wykonane z niego konstrukcje zachowuj¹ ognioodpornoœæ w klasie EI120 zarówno w sytuacji oddzia³ywania ognia od strony zewnêtrznej jak i wewnêtrznej. System MB-118EI jest objêty aprobat¹ techniczn¹ ITB nr AT /2013 ALUPROF MB-SR50N EI System œciany s³upowo-ryglowej MB-SR50N EI s³u y do wykonywania lekkich œcian os³onowych i wype³niaj¹cych przeciwpo arowych w klasie odpornoœci ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 wed³ug norm PN-EN i PN-EN , oraz przeszklonych przykryæ dachowych w klasie odpornoœci ogniowej REI20 / RE30 wed³ug normy PN-EN System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniaj¹cy ognia (NRO). W celu uzyskania odpornoœci ogniowej s³upy i rygle zosta³y wyposa one w specjalne wk³ady ogniochronne. Szyby lub inne wype³nienia ognioodporne osadzone s¹ we wrêbach ukszta³towanych z profili s³upów i rygli oraz listwy dociskowej. Dla osi¹gniêcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji funkcjonuje ci¹g³a przek³adka termiczna, wykonana z materia³u HPVC, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Dodatkowo na bocznych powierzchniach izolatora zastosowana jest ogniochronna taœma, która pod wp³ywem wysokiej temperatury pêcznieje i wype³nia przestrzeñ pomiêdzy wype³nieniami fasady. OFERTA 15

16 SYSTEMY PRZECIWPO AROWE OKNA I KLAPY ODDYMIAJ CE Okna i klapy oddymiaj¹ce pe³ni¹ szczególn¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa i komfortu osób znajduj¹cych siê w budynku. Odpowiednio dobrane stanowi¹ elementy systemu grawitacyjnej wentylacji, a z racji pe³nienia roli urz¹dzeñ NRWG w razie potrzeby pomog¹ szybko pozbyæ siê dymu i toksycznych oparów, zagra aj¹cych zdrowiu i yciu oraz zapewniæ warunki do bezpiecznej ewakuacji z zagro onego obszaru. Stolarka oddymiaj¹ca bazuj¹ca na systemach aluminiowych serii ALUPROF MB, wyposa ona jest w specjalistyczne napêdy i systemy sterowania. Ofertê na te produkty charakteryzuje ró norodnoœæ rozwi¹zañ, przez co mog¹ one funkcjonowaæ w zabudowie indywidualnej, a tak e jako elementy wkomponowane w fasadach aluminiowych b¹dÿ w przeszkleniach dachowych. Uzupe³nieniem systemu oddymiania i wentylacji s¹ okna lub drzwi napowietrzaj¹ce. Norma EN bêd¹ca podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania okien oddymiaj¹cych wymaga, aby urz¹dzenia s³u ¹ce do odprowadzania dymu i ciep³a dzia³a³y niezawodnie i w pe³nym zakresie za ka dym razem, kiedy zostan¹ uruchomione, w czasie swojego okresu u ytkowania. Konstrukcje oddymiaj¹ce bazuj¹ce na systemach Aluprof zosta³y przebadane zgodnie z ww norm¹ w Instytutach IFT oraz VdS zarówno w zakresie czynnej powierzchni oddymiania, niezawodnoœci dzia³ania, jak i prawid³owego zachowania siê w ró nych warunkach funkcjonowania: przy obci¹ eniu wiatrem, pod obci¹ eniem œniegiem a tak e pod wp³ywem niskich i wysokich temperatur. Dziêki nim okna oddymiaj¹ce wykonane w systemach Aluprof posiadaj¹ stosowne dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskanie wymaganych parametrów technicznych. ŒWIETLIKI DACHOWE Podstawowym zastosowaniem œwietlików dachowych jest optymalne doœwietlenie pomieszczeñ œwiat³em dziennym. Dodatkowo zapewniaj¹ mo liwoœæ przewietrzania i wentylowania pomieszczeñ dziêki zastosowaniu si³owników wrzecionowych lub ³añcuchowych. Kopu³y w zale noœci od potrzeb klienta mog¹ byæ dostarczone w wersjach: jedno-, dwulub trójwarstwowych zapewniaj¹c wymagan¹ izolacjê termiczn¹ i przenikalnoœæ œwietln¹. 16 OFERTA

17 BRAMY PRZECIWPO AROWE G³ównym zadaniem bram przeciwpo arowych jest zamykanie przejœæ pomiêdzy strefami po arowymi w obiektach przemys³owych, kondygnacjach technicznych biurowców, pomieszczeniach magazynowych, szpitalach lub innych du ych budynkach. W zale noœci od wyposa enia, otwieranie bramy mo e byæ realizowane w sposób rêczny lub automatyczny za pomoc¹ napêdu elektromechanicznego. Ka da brama wyposa ona jest w elektrotrzymacz, który w przypadku alarmu po arowego jest uwalniany przez centralkê, co powoduje zamkniêcie przejœæ miêdzy strefami po arowymi przez skrzyd³a bramy. W zale noœci od wymagañ bramy przeciwpo arowe mog¹ byæ wykonane w klasach: EI 30, EI 60 oraz EI 120, jako: przesuwne jednoskrzyd³owe przesuwne teleskopowe wieloskrzyd³owe rozsuwane dwuskrzyd³oweopuszczane jednoskrzyd³owerolowane kurtyny przeciwpo arowe STALOWE DRZWI PRZECIWPO AROWE Produkcja oferowanych drzwi stalowych odbywa siê w oparciu o unikaln¹ technologiê polegaj¹c¹ na ³¹czeniu blach skrzyde³ poprzez zginanie i nitowanie. P³aszcz skrzyd³a dodatkowo klejony jest z wype³nieniem, które stanowi we³na mineralna. Takie rozwi¹zanie gwarantuje miêdzy innymi wysok¹ odpornoœæ na korozjê oraz idealn¹ p³aszczyznê skrzyd³a, a tak e bezpieczeñstwo przeciwpo arowe. Z uwagi na du ¹ ró norodnoœæ zastosowañ - od obiektów u ytecznoœci publicznej po hale produkcyjne i magazynowe, czy te pomieszczenia techniczne - istnieje wiele wariantów ich wykonania: klasa odpornoœci ogniowej: EI30, EI60, EI120 oraz bezklasowe rodzaje: jednoskrzyd³owe lub dwuskrzyd³owe, pe³ne lub przeszklone szk³em ognioodpornym (drzwi ognioodporne), dymoszczelne w klasie S 60 oœcie nica:naro na, wewnêtrzna lub obejmuj¹ca szeroki wybór wyposa enia dodatkowego: ró ne typy zamków i klamek, dÿwignie antypaniczne, odbojnice, kratki wentylacyjne, listwy progowe, daszki do drzwi zewnêtrznych, samozamykacze i regulatory kolejnoœci zamykania, zawias samozamykaj¹cy, który mo e w szczególnych przypadkach pe³niæ funkcjê samozamykacza OFERTA 17

18 WYBRANE REALIZACJE Obiekt: Hotel Go³êbiewski w Karpaczu Obiekt: Hotel Go³êbiewski w Wiœle Obiekt: Hotel Go³êbiewski w Miko³ajkach Obiekt: Dworzec G³ówny w Krakowie Wykonawca: PORR (Polska) S.A. Obiekt: Dworzec G³ówny w Krakowie Wykonawca: PORR (Polska) S.A. 18 WYBRANE REALIZACJE

19 Obiekt: Budynek biurowo-us³ugowy przy ul. Bakalarskiej w Warszawie Wykonawca: PBM Po³udnie S.A. Obiekt: Osiedle Derby w Warszawie Inwestor: Dom Development S.A. Obiekt: Osiedle Klasyków w Warszawie Inwestor: Dom Development S.A. Obiekt: Apartamentowiec przy ul. Krowiej w Warszawie Obiekt: Budynek biurowy w Piasecznie Wykonawca: ucz-bud Sp. z o.o. Wykonawca: PBM Po³udnie S.A. WYBRANE REALIZACJE 19

20 WYBRANE REALIZACJE Obiekt: Osiedle Patio Avenir przy ul. Szeligowskiej w Warszawie Inwestor:Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Obiekt: Osiedle Wilno w Warszawie Inwestor: Dom Development S.A. Obiekt: Budynek biurowy w Radzyminie Inwestor: TAGO Tadeusz Go³êbiewski 20 WYBRANE REALIZACJE Obiekt: Budynek handlowo-us³ugowy, Czechowice-Dziedzice Wykonawca: Akces Budowy Sp. z o.o.

21 Obiekt: Viva Apartamenty w E³ku Inwestor: Dom E³cki Morusiewicz Sp.J. Obiekt: Osiedle Ogrody Tuwima w E³ku Inwestor: Rutkowski Development Sp.J. Obiekt: Osiedle Mazurskie Tarasy w E³ku Inwestor: Deweloper K¹t Sp. z o.o. WYBRANE REALIZACJE 21

22 WYBRANE REALIZACJE AMP SP. Z O.O. Hala Mirowska w Warszawie ALLCON BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Budynek biurowy hali magazynowej ELBUDREM BAU UND TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. Budynek mieszkalny przy ul. Antka Rozpylacza w Warszawie BUDIMPOL SP. Z O.O. Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie BUDNER S.A. Osiedle Sùoneczne Wzgórze przy ul. Koùodzieja w Gdañsku BUDOPRZEM SP. Z O.O. Biurowiec przy ul. 1-go maja w Olsztynie BUDOPRZEM SP. Z O.O. Wyýsza Szkoùa Policji w Szczytnie CORNER SP. Z O.O. Budynek mieszkalny w Brwinowie DORACO SP. Z O.O. Dom studencki w Gdañsku EASTWAVE BUILDING COMPANY SP. Z O.O. Hala w Pass k/bùonia ERBUD S.A. Osiedle Skoroszewska w Woùominie ENEL SP. Z O.O. TESCO przy ul. Sosnowskiego w Warszawie EKO-BUD SP. Z O.O. Dom Pomocy Spoùecznej w Krakowie FREM-BUD Budynek biurowy przy ul. Marszaùkowskiej w Warszawie GMINA BEMOWO Hala sportowa Legia przy ul. Obroñców Tobruku w Warszawie GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Budynki wielorodzinne w Bùoniu HENPOL SP. Z O.O. Apartamentowiec CARRE ARTE przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie INVESTRUT SP. Z O.O Osiedle Kamyk zielony w Warszawie JEZIERSKI BUSINESS PARK Osiedle Park Úwiatowida Biaùoùæka ÙUCZ-BUD SP. Z O.O. Osiedle Kuropatwy Park przy ul. Kuropatwy w Warszawie MAZURKAS TRAVEL SP. Z O.O. Hotel Mazurkas w Oýarowie Mazowieckim MINISTERSTWO SPRAW WEWNÆTRZNYCH ul. Armii Krajowej 4 w Warszawie MIRBUD S.A. Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO ARENA II w Ostródzie MURAPOL S.A. Budynek biurowy w Wieliczce N&M BAU GmbH Zak³ad Sortowania Jaj w Soko³owie k/janek N&M SP. Z O.O. Hala BOTARI w Radziejowicach ORKIESTRA DEVELOPMENT SP. Z O.O. Osiedle Harmonia w Warszawie POLBUD S.A. Osiedle Derby 11 w Warszawie PORR POLSKA S.A. Inwestycja THE PARK OFFICE BUSINESS PRIBO EPB SP. Z O.O. Jednostka Wojskowa w Goùdapii PRIBO SP. Z O.O. SUWAÙKI Park Technologiczny w Suwaùkach REDOX SP. Z O.O. Budynek mieszkalny przy ul. Jugosùowiañskiej w Warszawie ROSA-BUD S.A. Warszawski Uniwersytet Medyczny SAM 81 Kwitnàce osiedle w Markach SPS CONSTRUCTION SP. Z O.O. Osiedle Zielona dolina I w Warszawie SPS CONSTRUCTION SP. Z O.O. Osiedle Aura Park w Warszawie STANZA SP. Z O.O. Osiedle Konik Polny w Warszawie STRABAG Osiedle Oligo Park przy ul. Prusa w Pruszkowie TASBUD Szpital Bielañski w Warszawie UNIBEP S.A. Osiedle Zielony Ýoliborz w Warszawie VICTORIA PLANET GROUP SP. Z O.O. Osiedle Victoria Józefosùaw ZAB-BUD Laboratorium badañ nieniszczàcych LBN w Ùodzi 22 WYBRANE REALIZACJE

23 092014

24 Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe PLASTIMET" Sp. z o.o. " E K, ul. Suwalska 82 tel: fax:

FIRMA. Plastimet MARKA. Plastimet DOSTAWCY. Plastimet JAKOή

FIRMA. Plastimet MARKA. Plastimet DOSTAWCY. Plastimet JAKOŒÆ FIRMA Plastimet FIRMA Od 1991 roku produkujemy nowoczesne okna i drzwi. W Polskich realiach rynkowych uda³o nam sie stworzyæ europejsk¹ firmê, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale partnerem,

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy.. 1.. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ... 1.3. Obliczenia cieplne... 3. AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

01. O Firmie YAWAL S.A.

01. O Firmie YAWAL S.A. 01. O Firmie YAWAL S.A. jest jednym z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Firma oferuje szeroką gamę nowoczesnych systemów, zarówno izolowanych termicznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo