Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP"

Transkrypt

1 RARR/BZ/8153/2013 Rzeszów, Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR S.A. ZP 57/2013/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą: Budowa budynku Hali Nr 1 na działkach nr 1867/168 w Jasionce oraz 425/12 i 425/13 w Tajęcinie gm Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) RARR S.A. przesyła zapytania do treści siwz i odpowiedzi na zapytania. 1) Zwracam się z uprzejmą prośba o udzielenie informacji czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanie hali magazynowej o powierzchni ponad 3000 m2. Zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu są precyzyjne. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. 2) Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia pkt ppkt. 2 SIWZ polegający na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 200,00 m 2 (słownie: jeden tysiąc dwieście metrów kwadratowych), poprzez wykazanie doświadczenia w postaci roboty polegającej na budowie budynku handlowo biurowo usługowego, o powierzchni użytkowej pomieszczeń o charakterze biurowo - administracyjnym nie mniejszej niż 1 200,00 m 2 (słownie: jeden tysiąc dwieście metrów kwadratowych). Zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu są precyzyjne. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. str. 1

2 3) Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia pkt ppkt. 2 SIWZ polegający na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych, poprzez wykazanie doświadczenia w postaci roboty polegającej na wykonaniu w ramach jednego zamówienia zespołu hal warsztatowo magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych)? Zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu są precyzyjne. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. 4) Ww projekcie wykonawczym PW. Przyłącza sieci wod - kan, załączono projekt zagospodarowania Budynku centrum wystawiennicze konferencyjnego woj. Podkarpackiego proszę o uzupełnienie projektu o prawidłowy rys. nr 2 Załączony rysunek jest prawidłowy. Zakres robót zamyka się w granicach działek 1867/168 w Jasionce oraz 425/12 i 435/13 w Tajęcinie. 5) Czy istnieje możliwość przesłanie edytowalnej wersji przedmiarów? Nie. 6) proszę o zmianę zapisów załączonego do SIWZ wzoru umowy zgodnie z poniższymi propozycjami: 1. 4 punkt 1 - proponuję następującą treść: Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, obmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, terenem budowy Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz punkt 3 w przedostatnim podpunkcie proponuję nowe brzmienie kosztów dokumentacji, prób i odbiorów prac wynikających z umownego zakresu robót i związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie" Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. UMOWA I SIWZ: 7) 1 str. 2

3 Zgodnie z pkt. 6.2 ppkt.2) SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wskazuje, iż takie żądanie wykazu wykonanych robót budowlanych (wszystkich) godzi w część potencjalnych Wykonawców, którymi są duże firmy budowlane. Firmy takie realizują bowiem roboty budowlane na terenie całego kraju i wykonały w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert dużą ilość robót budowlanych (liczonych nawet w tysiącach).w konsekwencji, żądanie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat skutkowałoby koniecznością składania przez takich Wykonawców wraz z ofertą wykazów robót liczących kilka tysięcy pozycji wraz z wymaganymi poświadczeniami (nawet tylko najważniejszymi), a to z kolei skutkowałoby składaniem przez takich Wykonawców obszernych ofert. Wykonawca ponadto zwraca uwagę Zamawiającemu, iż Ustawodawca w przepisie 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazał, iż Zamawiający może w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określić roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie lub przedłożenia poświadczeń, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Wobec powyższego uprawnienia do ograniczenia wykazu wykonanych robót budowlanych zawartego w przepisie 1 ust. 4 Rozporządzenia wnosimy o ograniczenie wykazu wykonanych robót żądanych przez Zamawiającego w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, a nie żądania wszystkich wykonanych robót. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, iż zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?d;2453) Zamawiający mogą stosownie do przepisów Rozporządzenia określić zakres wykazu, stosownie do okoliczności danego postępowania. W przedmiotowej opinii UZP wskazuje cyt: Zgodnie z 1 ust. 4, zamawiający ma uprawnienie doprecyzowania robót budowlanych, dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub doprecyzowania zakresu składanych poświadczeń. Tym samym, przepis ten umożliwia sprecyzowanie przez zamawiającego zakresu przedmiotowego wykazu robót, ale także wykazów głównych dostaw lub usług charakteryzujących się określonymi przez zamawiającego cechami, które są dla niego istotne z punktu widzenia przyszłej realizacji danego zamówienia, a także zakresu żądanych poświadczeń. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o ograniczenie żądania wykazu wykonanych robót budowlanych (wszystkich) do wykazu co najmniej 10 robót budowlanych spełniających warunek udziału w postępowaniu określony w pkt SIWZ, a wykazane w nim roboty będą charakteryzować się określonymi przez Zamawiającego cechami istotnymi z uwagi na przedmiot zamówienia. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. BRANŻA BUDOWLANA: 8) 2 W przedmiarach dla budynku administracyjnego w pozycjach K.153 K.156 są podane elementy wyposażenia zewnętrznego, których nie ma nigdzie w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać. Jeśli zaś należy ująć w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy z podaniem wymiarów oraz prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Nie wyceniać. 9) str. 3

4 3 W przedmiarach dla budynku administracyjnego w pozycji K.157 jest podana tablica informacyjna 200 x 350cm, natomiast w opisie technicznym (pkt. VII.19.1 Informacja wizualna) jest podane, iż elementy informacji wizualnej nie są objete opracowaniem. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniac tego elementu. Jeśli zaś należy ująć ją w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten element. Nie należy wyceniać informacji wizualnej, oprócz podstawowej potrzebnej do odbioru. 10) 4 Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wyposażenie sanitariatów (podajniki, suszarki, szczotki, lustra, itp.). Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te elementy. Potwierdzamy, że nie należy wyceniać. 11) 5 Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać blatów podumywalkowych w łazienkach. Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te elementy. Potwierdzamy, że nie należy wyceniać. 12) 6. W przedmiarach dla hali w pozycjach K.80 i K.81są podane odbojniki przemysłowe z rur fi 76, których nie ma nigdzie w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać.. Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy z podaniem gabarytów i materiału z jakiego należy je wykonać jak również rysunków z rozmieszczeniem gdzie przewiduje je Zamawiajacy celem poprawnego oszacowania ilości odbojników. Odbojniki zostały dobrane. Proszę odnieść się do załącznika i informacji technicznych. Dokumentacja w załączeniu. 13) 7 Prosimy o podanie detalu dla bram BZ1 350x350 (hala) oraz BZ2 250x250 (parking). Czy w/w bramy mają być otwierane ręcznie czy elektrycznie. Proszę zapoznać się z detalem 18, z opracowania z detalami. ZAŁĄCZNIK DETAL BRAMY NR ) 8 str. 4

5 W przedmiarach dla budynku administracyjnego w pozycjach K.151 i K.152 są podane balustrady chromoniklowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego, których nie ma w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać. Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy z podaniem wymiarów. W dokumentacji zostały użyte dwa rodzaje balustrad z cięgnami i prętami. Doliczyć ilości z pozycji K 151 i K 152 (19+ 6 mb). 15) 9 W dokumentacji (nr rys. A16) jest podane, iż balustrady klatek schodowych oraz pochwyty mają być z rur ze stali nierdzewnej, natomiast z przedmiarów (poz. K.148 K.150) wynika, że mają być z rur chromoniklowych. Prosimy o informację z jakiego materiału mają być balustrady i pochwyty, również te z pozycji nr K.151 i K.152 w przedmiarach. Proszę przyjąć ze stali nierdzewnej. 16) 10 W opisie technicznym do architektury (pkt. VII.7) są wymienione sufity podwieszane typu Ecophon z płytkami z wełny szklanej o wym. m.in: 60x120, 60x30, 60x60, natomiast w STWIOR (SST-B-1.14) jest informacja, że mają to być sufity systemowe Rigips z płyt włóknowych tylko o wym. 60x60cm. Prosimy o sprecyzowanie jakie sufity należy wycenić gdyż różnica w cenie tych materiałów jest bardzo duża. Proszę o zastosowanie płyt nie gorszych niż Ecophon ze względu na właściwości przyjęte podczas projektowania i różne zastosowanie. 17) 11 Prosimy o podanie istotnych parametrów, jakimi należy się kierować przy doborze i wycenie sufitów podwieszanych (modułowych). Szczegółowe parametry dla sufitów podwieszonych komunikacji: Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. Płyty są wykonane z wełny szklanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie malowane nie kruszące się. Płyty są przeznaczone do demontażu. 2. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,90 - kolor płyt biały - gęstość 100 kg/m³ - grubość płyt 20 mm - wymiary płyt dostępne 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600 oraz 2400x60 - klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia - stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95% 5 - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50% 0,1 - odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) str. 5

6 - współczynnik retroodbicia RRC = 60 - utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu Marka referencyjna: Szczegółowe parametry dla sufitów podwieszonych pomieszczeń biurowych: System składa się z płyt o szerokości 600 mm. Specjalnie ukształtowane krawędzie powodują, że dłuższe boki płyt tworzą wyraźną linię, podczas gdy styki krótszych boków pozostają niezauważalne. System nadanie wnętrzu kierunkowości, dając nieograniczoną swobodę architektom przy projektowaniu wnętrz. Płyty są wykonane z wełny szklanej pokrytej powierzchnią akustyczną, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie malowane oraz niekruszące się. Płyty są przeznaczone do demontażu. Demontowane w dół. Płyty i konstrukcja nośna mają przybliżoną wagę 3-4 kg/m2. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,95 - kolor płyt biały - materiał rdzenia płyty utylizowana wełna szklana - gęstość 100 kg/m³ - grubość płyt 20 mm - wymiary płyt standardowych 600x600, 1200x600, 1800x600 - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia - stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95% 5 - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50% 0,1 - odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) - współczynnik retroodbicia RRC = 60 - utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu - konstrukcja rusztu: profil główny T24 z blachy grubości 0,5 mm, mocowanie ścienne profil poprzeczny L=600mm, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka klips krawędziowy kątownik przyścienny 22x22 sprężynująca blaszka dystansowa profil dystansowy wraz z zatyczką Marka referencyjna str. 6

7 Krawędź nośna krawędź nienośna Szczegółowe parametry dla sufitu akustycznego do pomieszczeń o wyższych wymaganiach akustycznych spełniający również funkcję izolacji dźwiękowej np. serwerownia Sufit akustyczny spełniający jednocześnie funkcję izolacji przeciwdźwiękowej. Płyty są wykonane z wełny szklanej, od tyłu przylega płyta gipsowa grubości 13 mm. Krawędzie zagruntowane. Płyty są przeznaczone do demontażu. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,9 - kolor płyt biały - gęstość wełny szklanej 80 kg/m³ - grubość płyt 55 mm - wymiary płyt 600x600 - klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia - stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 75% - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 75% 3 - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 55% 0,1 - odbicie światła 84% (z czego 99% to światło rozproszone) - współczynnik retroodbicia RCC=60 - utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu - konstrukcja rusztu: profil główny, profil poprzeczny, wieszak regulowany, uchwyt do wieszaka, kątownik przyścienny Marka referencyjna Szczegółowe parametry dla higienicznego sufitu do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności typu łazienki, szatnie: Sufit akustyczny z widoczną, systemową konstrukcją nośną T24. Płyty i konstrukcja przebadane zgodnie z systemem oceny 1 wg normy PN-EN 13964:2005r. Płyty są wykonane z wełny szklanej, powierzchnia tylna pokryta welonem szklanym, krawędzie zabezpieczone przez pomalowanie. Waga systemu ok. 2,5 kg/m2. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,95 - grubość płyt 15 mm - formaty płyt 600x600, 1200x600 str. 7

8 - klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące - klasa czystości powietrza wg PN-EN ISO :2005 ISO 5 - utrzymanie w czystości: Codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu. Mycie parą cztery razy w roku. Odporny na działanie większości środków dezynfekujących. - odporność na nadtlenek wodoru H 2 O 2 TAK - odporność na detergenty, potwierdzone przez niezależne laboratorium, zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007: Suma Bac D10, Sprint 200 E1b, Sodium hypochlorite solution, alkohol izopropylowy i etanol - klasa odporności na pleśń, potwierdzone przez niezależne laboratorium, zgodnie ASTM G21-96 klasa 0 1) Aspergillus niger ATCC komórki grzyba naciekające miąższ płucny, występuje u osób z obniżoną odpornością i u dzieci z ziarniniakami i immunosupresantami 2) Penicillium pinophilum alergeny o właściwościach kancerogennych (tzn. rakotwórczych) i nefrotoksycznych 3) Chaetomium globosum grzyby, które powodują choroby narządów wewnętrznych 4) Aureobasidium pullulans wywołuje reakcje alergiczne, grzybicę płuc, skóry. 5) Gliocladium virens wywołuje reakcje skórne - odporność na rozwój mikrobiologiczny zgodnie z BS 3900 part G 1989 na szczepy: a) Bacillus cereus ATCC 9139 bakterie odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe b) Pseudomonas aeruginosa ATCC Pałeczka ropy błękitnej najważniejsze i najgroźniejsze drobnoustroje powodujące zakażenia wewnątrzszpitalne. c) Escherichia coli ATCC powoduje zapalenie opon mózgowych u noworodków, zapalenie otrzewnej. d) Staphylococcus aureus ATCC 6538 przyczynia się do szerzenia zakażeń wewnątrzszpitalnych. e) Listeria monocytogenes ATCC odpowiedzialny m.in. za zapalenie opon mózgowych u noworodków f) Candida albicans ATCC negatywnie działa na jelita, gardło, czy nawet zastawki w sercu, groźny dla osób z uszkodzonym (w wyniku różnych chorób np. AIDS lub białaczka) układem odpornościowym, czynnik septyczny (zakaźny) g) Aspergillus niger ATCC inwazyjne komórki grzyba naciekające miąższ płucny - nośność użytkowa płyty 3N (0,3kg) - konstrukcja rusztu: systemowa konstrukcja Connect C1 przebadana zgodnie z systemem oceny 1 wg normy PN-EN 13964:2005r. Marka referencyjna str. 8

9 18) 12 Według dokumentacji posadzka przemysłowa ST4 w hali ma być wykonana jako płyta żelbetowa z betonu B25 zbrojona górą i dołem siatką z prętów fi 10 co 20cm a wg przedmiarów (poz. J.79) jako płyta żelbetowa gr. 25cm z betonu B30, zbrojona włóknem stalowym rozproszonym w ilości 10kg/m3. Również w opisie technicznym do konstrukcji (pkt Konstrukcja hali ppkt. 14) projekt przewiduje powyższe dwa warianty posadzki ze względu na brak dokładnych danych technologicznych. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób ma być wykonana posadzka przemysłowa na hali. Posadzka w hali z betonu C25/30 (w obu wariantach). Założono dwa warianty wykonania, posadzka zbrojona siatką dołem i górą lub alternatywnie posadzka z zbrojeniem rozproszonym. Warianty do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji zadania. Oczywiście posadzka ma być wykonana z niezbędnymi dylatacjami 19) 1. Czy kosztorysy opracowane na podstawie zawartego w SIWZ przedmiaru robót mają być załączone do oferty? Zamawiający nie wymaga by do oferty był załączony kosztorys ofertowy. Należy wycenić i wpisać koszty wykonania przedmiotu zamówienia do tabeli załącznik nr 2 do SIWZ. 20) 2. W propozycji umowy załączonej w SIWZ, par.13 ust.5 pkt b przywołuje kosztorysy o których w umowie ma traktować par.1 ust.5. Zapisy w tym paragrafie mówią o innych sprawach. Proszę o podanie właściwych zapisów w umowie. Zamawiający zamieszcza nową treść załącznika nr 9 do siwz. 21) 3. Z części opisowej dokumentacji wynika, iż w części produkcyjnej hali przewidziano suwnicę o nośności 8T na konstrukcji niezależnej od konstrukcji hali. Czy oferta ma zawierać wycenę w/w wyposażenia? Jeżeli tak, to proszę udostępnić dokumentację i przedmiar robót. Nie wyceniać suwnicy. Zaprojektowano jedynie fundamenty pod suwnicę. 22) Zwraca się z prosbą o uzupełnienie siwz o: 1. umieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej zapisanej w dwg. Umożliwi to sprawdzenie i weryfikację załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia dokumentów w dwg. str. 9

10 23) 2. umieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów zapisanych w Ath. Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia dokumentów w Ath. 24) 3. wskazanie ważności dokumentacji w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy PW, ST oraz przedmiarem. Ze względu na charakter wynagrodzenia wszystkie w/w dokumenty należy rozpatrywać przy wycenie. 25) 4. w punkcie VII opisu technicznego architektury jest opisana informacja wizualna wewnętrzna i zewnętrzna. Brak jest w PW rysunków i tablic i piktogramów. Czy te elementy objęte są zakresem zamówienia. Jeżeli tak należy uzupełnić dokumentację. Należy wycenić oznaczenia hydrantów, gaśnic i dróg ewakuacyjnych. 26) 5. dane techniczne dźwigu osobowego. W punkcie VII.15 Opisu technicznego napisano, że dźwig jest do wyboru i ustalenia podczas nadzoru autorskiego. Niemożliwym jest dokonanie właściwej wyceny bez określenia parametrów dźwigu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie windy zarówno z napędem hydraulicznym jak i elektrycznym o ile spełnione będą następujące warunki : - cały napęd i sterowanie windy zawarte będzie wewnątrz szybu windowego, - cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice zamontowana będę przy ścianie żelbetowej, - z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy - ściany kabiny od wewnątrz i od zewnątrz wykończona powinna być ze detalami ze stali nierdzewnej - przeszklone drzwi szybu również powinny być wykończone ze stali nierdzewnej. W projektowanym budynku znajduje się 1 winda osobowa zaprojektowana w szybie przeszklonym z 3 stron. Kabina powinna posiadać teleskopowo otwierane przeszklone drzwi o wymiarach 900x2000 mm, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone kurtyną świetlną. Winda osobowa ma obsługiwać wszystkie kondygnacje budynku. Wymiary wewnętrzne kabiny winny wynosić 1100 x 1400 x 2100 mm. Winda powinna być przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z EN Panel przywołań należy wyposażyć w alfabet Braille a oraz system informacji głosowej o piętrach i ruchu kabiny i powinien znajdować się na wysokości od 900 do 1400 mm od posadzki. Prędkość kabiny powinna wynosić min. 0,6 m/s i mieć udźwig min. 630 kg. Należy pamiętać o wykonaniu nadszybia i podszybia zgodnie z wytycznymi producenta windy. Należy wykonać wysoki standard wykończenia i wyposażenia windy z łatwo zmywalnych materiałów (ściany wewnętrzne oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, podłoga taka sama jak na klatkach str. 10

11 schodowych). Ściana lewa kabiny powinna być wykończona ze stali nierdzewnej i wyposażona w panel dyspozycji, a po jego dwóch stronach należy przewidzieć lustro na 1/2 wysokości ściany. Ściany tylna i prawa powinna być przeszklona w całości w ramkach ze stali nierdzewnej i należy na nich zamontować pochwyty ze stali nierdzewnej. Panel dyspozycji w kabinie należy wyposażyć w wyświetlacz LCD wskazujący poziom piętra, kierunek jazdy kabiny, temperaturę oraz poziom obciążenia kabiny. Z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy, ponieważ cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice będą zamontowana przy ścianie żelbetowej. Napęd dźwigu musi być energo-oszczędny (max moc silnika 6,0 kw) i wyposażony w system stand-by oszczędzający zużycie prądu w momencie dłuższego przestoju. Cały napęd i sterowanie windy zawarte będą wewnątrz szybu windowego. Oświetlenie kabiny oparte musi być na diodach LED z automatycznym wyłączaniem w przypadku nie używania kabiny przez okres 60 sekund. Parametry dźwigów osobowych: typ udźwig 630kg prędkość 0,6m/s liczba przystanków 3 liczba dojść 3 wysokość podnoszenia 7720 mm kabina nieprzelotowa 1100 x 1400 mm szyb min x 1750 mm drzwi automatyczne teleskopowe 900x2000 mm napęd bezreduktorowy elektryczny lub hydrauliczny bez wydzielonej maszynowni sterowanie mikroprocesorowe o małym poborze energii z funkcją oszczędzania energii STAND-BY 27) 6. zamieszczenie na stronie pliku 8PW - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja" z rysunkami w prawidłowym formacie i skali, gdyż w dokumentacji umieszczonej na stronie Zamawiającego wszystkie rysunki są w formacie A4, co uniemożliwia weryfikację i prawidłową wycenę robót. Sprawdzono. Zamawiający zamieszcza nowy plik. 28) 7. 2 ust. 4 pkt. a - proponujemy zmianę zapisu na opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy" Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 29) 8. 4 ust. 1 - proponujemy dodać na końcu wyrazy: o ile przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć wystąpienia okoliczności, uzasadniających zwiększenie tych kosztów lub płatności." str. 11

12 Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 30) 9. 5 ust. 8 - zapis do wyjaśnienia - wynika z niego, że faktura powinna być wystawiona od razu na niższą należność, a tak być nie może. Kary umowne winny być co najwyżej rozliczone w nocie obciążeniowej i potrącone z należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 31) zapis w tej formie do wykreślenia - rozszerza znacznie odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody na terenie budowy - wychodzi na to, że Wykonawca ma odpowiadać na zasadzie ryzyka. Zamawiający zamieszcza nową treść załącznika nr 9 do siwz. 32) ust. 2 pkt. c - należy dodać przed wyrazem należności" wyrazy wymagalne i bezsporne" Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 33) ust. 4 - należy dodać termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy. Wynika to z art. 395 k.c. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 34) ust. 3 - należy skorygować treść zapisu gdyż zapis, iż zabezpieczenie w pieniądzu (i to w całości) staje się własnością Zamawiającego jest nieprawidłowy. Zapis powinien brzmieć: Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może pokryć przysługujące mu roszczenia z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięci wad przedmiotu umowy." Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 35) ust. 3 - należy dodać termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. str. 12

13 36) ust. 8 - należy dodać termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy i usunąć wyrazy i niebezpieczeństwo" - Wykonawca nie może odpowiadać na zasadzie ryzyka za działania osoby trzeciej, na wybór której nie ma żadnego wpływu. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 37) ust. 7 - należy usunąć wyrazy i niebezpieczeństwo" Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 38) ust. 1 pkt. b, c, d -należałoby dodać po wyrazie Wykonawca" wyrazy ze swej winy". Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 39) ust. 2 pkt. a - należy zmienić długość terminu dodatkowego z dwóch miesięcy na jeden miesiąc. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 40) ust. 5 - należy uzupełnić umowę o regulację warunków w przypadku, gdy odstąpienie następuje z innych przyczyn, albo gdy dokonuje go Wykonawca. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 41) ust. 2 - proponujemy dodać karę za zwłokę w dokonaniu odbioru robót przez Zamawiającego oraz za zwłokę w przekazaniu placu budowy. Zamawiający zamieszcza nową treść załącznika nr 9 do siwz. 42) ust. 4 - należy skreślić. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 43) str. 13

14 ust. 6 - dlaczego tylko Zamawiający ma takie prawo? Wnosimy o uzupełnienie umowy o podobny zapis ale dotyczący Wykonawcy. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 44) 1. uzupełnienie PW o rysunki i detale daszków szklanych ujętych w przedmiarze budynku administracyjnego. Brak rysunków uniemożliwia właściwą wycenę. Nie ma daszków szklanych budynku. Nie należy ich wyceniać. 45) 2. uzupełnienie PW o rysunki i detale odbojników przemysłowych ujętych w przedmiarze hali nr 1. Brak rysunków uniemożliwia właściwą wycenę. Dokumentacja w załączeniu. 46) 3. jednoznaczne opisanie zakresu zamówienia, gdyż w PW autor wybór pewnych elementów i rozwiązań pozostawia na czas realizacji. Np. dźwig - punkt VII.15 opisu technicznego architektury; posadzka hali - punkt 14 opisu technicznego konstrukcji; kolor farb do wymalowań. Ponieważ wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy, wariantowy zapisy w PW uniemożliwiają właściwe oszacowanie oferty. Kolor farb do malowania biały. Posadzka w hali z betonu C25/30, założono 2 warianty wykonania. Pposadzka zbrojona siątką dołem i góra lub alternatywnie posadzka ze zbrojeniem rozproszonym. Warianty do uzgodnienia w trakcie realizacji. Oczywiście posadzka ma być wykonana niezbędnymi dylatacjami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie windy zarówno z napędem hydraulicznym jak i elektrycznym o ile spełnione będą następujące warunki : - cały napęd i sterowanie windy zawarte będzie wewnątrz szybu windowego, - cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice zamontowana będę przy ścianie żelbetowej, - z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy - ściany kabiny od wewnątrz i od zewnątrz wykończona powinna być ze detalami ze stali nierdzewnej - przeszklone drzwi szybu również powinny być wykończone ze stali nierdzewnej. W projektowanym budynku znajduje się 1 winda osobowa zaprojektowana w szybie przeszklonym z 3 stron. Kabina powinna posiadać teleskopowo otwierane przeszklone drzwi o wymiarach 900x2000 mm, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone kurtyną świetlną. Winda osobowa ma obsługiwać wszystkie kondygnacje budynku. Wymiary wewnętrzne kabiny winny wynosić 1100 x 1400 x 2100 mm. Winda powinna być przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z EN Panel przywołań należy wyposażyć w alfabet Braille a oraz system informacji głosowej o piętrach i ruchu kabiny i powinien znajdować się na wysokości od 900 do 1400 mm od posadzki. Prędkość kabiny powinna wynosić min. 0,6 m/s i mieć udźwig min. 630 kg. Należy pamiętać o wykonaniu nadszybia i podszybia zgodnie z str. 14

15 wytycznymi producenta windy. Należy wykonać wysoki standard wykończenia i wyposażenia windy z łatwo zmywalnych materiałów (ściany wewnętrzne oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, podłoga taka sama jak na klatkach schodowych). Ściana lewa kabiny powinna być wykończona ze stali nierdzewnej i wyposażona w panel dyspozycji, a po jego dwóch stronach należy przewidzieć lustro na 1/2 wysokości ściany. Ściany tylna i prawa powinna być przeszklona w całości w ramkach ze stali nierdzewnej i należy na nich zamontować pochwyty ze stali nierdzewnej. Panel dyspozycji w kabinie należy wyposażyć w wyświetlacz LCD wskazujący poziom piętra, kierunek jazdy kabiny, temperaturę oraz poziom obciążenia kabiny. Z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy, ponieważ cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice będą zamontowana przy ścianie żelbetowej. Napęd dźwigu musi być energo-oszczędny (max moc silnika 6,0 kw) i wyposażony w system stand-by oszczędzający zużycie prądu w momencie dłuższego przestoju. Cały napęd i sterowanie windy zawarte będą wewnątrz szybu windowego. Oświetlenie kabiny oparte musi być na diodach LED z automatycznym wyłączaniem w przypadku nie używania kabiny przez okres 60 sekund. Parametry dźwigów osobowych: typ udźwig 630kg prędkość 0,6m/s liczba przystanków 3 liczba dojść 3 wysokość podnoszenia 7720 mm kabina nieprzelotowa 1100 x 1400 mm szyb min x 1750 mm drzwi automatyczne teleskopowe 900x2000 mm napęd bezreduktorowy elektryczny lub hydrauliczny bez wydzielonej maszynowni sterowanie mikroprocesorowe o małym poborze energii z funkcją oszczędzania energii STAND-BY BRANŻA BUDOWLANA: 47) 1. Czy należy uwzględnić w ofercie sufity podwieszane z gładkich płyt GKB oraz GKBI brak w przedmiarach. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów z podaniem pomieszczeń, w których one wystepują. Pomieszczenia z sufitami podwieszanymi zwykłymi to część Halu na parterze zgodnie z opisem: - pomiędzy pomieszczeniami na parterze 002 i ) 2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie tymczasowego zjazdu z drogi woj. nr 869 na plac budowy oraz wszystkie opłaty administracyjne z nim związane powinien uwzględnić generalny wykonawca w ofercie. str. 15

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo