Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP"

Transkrypt

1 RARR/BZ/8153/2013 Rzeszów, Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR S.A. ZP 57/2013/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą: Budowa budynku Hali Nr 1 na działkach nr 1867/168 w Jasionce oraz 425/12 i 425/13 w Tajęcinie gm Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) RARR S.A. przesyła zapytania do treści siwz i odpowiedzi na zapytania. 1) Zwracam się z uprzejmą prośba o udzielenie informacji czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanie hali magazynowej o powierzchni ponad 3000 m2. Zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu są precyzyjne. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. 2) Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia pkt ppkt. 2 SIWZ polegający na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 200,00 m 2 (słownie: jeden tysiąc dwieście metrów kwadratowych), poprzez wykazanie doświadczenia w postaci roboty polegającej na budowie budynku handlowo biurowo usługowego, o powierzchni użytkowej pomieszczeń o charakterze biurowo - administracyjnym nie mniejszej niż 1 200,00 m 2 (słownie: jeden tysiąc dwieście metrów kwadratowych). Zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu są precyzyjne. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. str. 1

2 3) Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia pkt ppkt. 2 SIWZ polegający na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych, poprzez wykazanie doświadczenia w postaci roboty polegającej na wykonaniu w ramach jednego zamówienia zespołu hal warsztatowo magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m 2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych)? Zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu są precyzyjne. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. 4) Ww projekcie wykonawczym PW. Przyłącza sieci wod - kan, załączono projekt zagospodarowania Budynku centrum wystawiennicze konferencyjnego woj. Podkarpackiego proszę o uzupełnienie projektu o prawidłowy rys. nr 2 Załączony rysunek jest prawidłowy. Zakres robót zamyka się w granicach działek 1867/168 w Jasionce oraz 425/12 i 435/13 w Tajęcinie. 5) Czy istnieje możliwość przesłanie edytowalnej wersji przedmiarów? Nie. 6) proszę o zmianę zapisów załączonego do SIWZ wzoru umowy zgodnie z poniższymi propozycjami: 1. 4 punkt 1 - proponuję następującą treść: Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, obmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, terenem budowy Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz punkt 3 w przedostatnim podpunkcie proponuję nowe brzmienie kosztów dokumentacji, prób i odbiorów prac wynikających z umownego zakresu robót i związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie" Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. UMOWA I SIWZ: 7) 1 str. 2

3 Zgodnie z pkt. 6.2 ppkt.2) SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wskazuje, iż takie żądanie wykazu wykonanych robót budowlanych (wszystkich) godzi w część potencjalnych Wykonawców, którymi są duże firmy budowlane. Firmy takie realizują bowiem roboty budowlane na terenie całego kraju i wykonały w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert dużą ilość robót budowlanych (liczonych nawet w tysiącach).w konsekwencji, żądanie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat skutkowałoby koniecznością składania przez takich Wykonawców wraz z ofertą wykazów robót liczących kilka tysięcy pozycji wraz z wymaganymi poświadczeniami (nawet tylko najważniejszymi), a to z kolei skutkowałoby składaniem przez takich Wykonawców obszernych ofert. Wykonawca ponadto zwraca uwagę Zamawiającemu, iż Ustawodawca w przepisie 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazał, iż Zamawiający może w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określić roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie lub przedłożenia poświadczeń, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Wobec powyższego uprawnienia do ograniczenia wykazu wykonanych robót budowlanych zawartego w przepisie 1 ust. 4 Rozporządzenia wnosimy o ograniczenie wykazu wykonanych robót żądanych przez Zamawiającego w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, a nie żądania wszystkich wykonanych robót. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, iż zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?d;2453) Zamawiający mogą stosownie do przepisów Rozporządzenia określić zakres wykazu, stosownie do okoliczności danego postępowania. W przedmiotowej opinii UZP wskazuje cyt: Zgodnie z 1 ust. 4, zamawiający ma uprawnienie doprecyzowania robót budowlanych, dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub doprecyzowania zakresu składanych poświadczeń. Tym samym, przepis ten umożliwia sprecyzowanie przez zamawiającego zakresu przedmiotowego wykazu robót, ale także wykazów głównych dostaw lub usług charakteryzujących się określonymi przez zamawiającego cechami, które są dla niego istotne z punktu widzenia przyszłej realizacji danego zamówienia, a także zakresu żądanych poświadczeń. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o ograniczenie żądania wykazu wykonanych robót budowlanych (wszystkich) do wykazu co najmniej 10 robót budowlanych spełniających warunek udziału w postępowaniu określony w pkt SIWZ, a wykazane w nim roboty będą charakteryzować się określonymi przez Zamawiającego cechami istotnymi z uwagi na przedmiot zamówienia. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. BRANŻA BUDOWLANA: 8) 2 W przedmiarach dla budynku administracyjnego w pozycjach K.153 K.156 są podane elementy wyposażenia zewnętrznego, których nie ma nigdzie w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać. Jeśli zaś należy ująć w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy z podaniem wymiarów oraz prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Nie wyceniać. 9) str. 3

4 3 W przedmiarach dla budynku administracyjnego w pozycji K.157 jest podana tablica informacyjna 200 x 350cm, natomiast w opisie technicznym (pkt. VII.19.1 Informacja wizualna) jest podane, iż elementy informacji wizualnej nie są objete opracowaniem. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniac tego elementu. Jeśli zaś należy ująć ją w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten element. Nie należy wyceniać informacji wizualnej, oprócz podstawowej potrzebnej do odbioru. 10) 4 Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wyposażenie sanitariatów (podajniki, suszarki, szczotki, lustra, itp.). Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te elementy. Potwierdzamy, że nie należy wyceniać. 11) 5 Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać blatów podumywalkowych w łazienkach. Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te elementy. Potwierdzamy, że nie należy wyceniać. 12) 6. W przedmiarach dla hali w pozycjach K.80 i K.81są podane odbojniki przemysłowe z rur fi 76, których nie ma nigdzie w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać.. Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy z podaniem gabarytów i materiału z jakiego należy je wykonać jak również rysunków z rozmieszczeniem gdzie przewiduje je Zamawiajacy celem poprawnego oszacowania ilości odbojników. Odbojniki zostały dobrane. Proszę odnieść się do załącznika i informacji technicznych. Dokumentacja w załączeniu. 13) 7 Prosimy o podanie detalu dla bram BZ1 350x350 (hala) oraz BZ2 250x250 (parking). Czy w/w bramy mają być otwierane ręcznie czy elektrycznie. Proszę zapoznać się z detalem 18, z opracowania z detalami. ZAŁĄCZNIK DETAL BRAMY NR ) 8 str. 4

5 W przedmiarach dla budynku administracyjnego w pozycjach K.151 i K.152 są podane balustrady chromoniklowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego, których nie ma w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać. Jeśli zaś należy ująć je w ofercie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy z podaniem wymiarów. W dokumentacji zostały użyte dwa rodzaje balustrad z cięgnami i prętami. Doliczyć ilości z pozycji K 151 i K 152 (19+ 6 mb). 15) 9 W dokumentacji (nr rys. A16) jest podane, iż balustrady klatek schodowych oraz pochwyty mają być z rur ze stali nierdzewnej, natomiast z przedmiarów (poz. K.148 K.150) wynika, że mają być z rur chromoniklowych. Prosimy o informację z jakiego materiału mają być balustrady i pochwyty, również te z pozycji nr K.151 i K.152 w przedmiarach. Proszę przyjąć ze stali nierdzewnej. 16) 10 W opisie technicznym do architektury (pkt. VII.7) są wymienione sufity podwieszane typu Ecophon z płytkami z wełny szklanej o wym. m.in: 60x120, 60x30, 60x60, natomiast w STWIOR (SST-B-1.14) jest informacja, że mają to być sufity systemowe Rigips z płyt włóknowych tylko o wym. 60x60cm. Prosimy o sprecyzowanie jakie sufity należy wycenić gdyż różnica w cenie tych materiałów jest bardzo duża. Proszę o zastosowanie płyt nie gorszych niż Ecophon ze względu na właściwości przyjęte podczas projektowania i różne zastosowanie. 17) 11 Prosimy o podanie istotnych parametrów, jakimi należy się kierować przy doborze i wycenie sufitów podwieszanych (modułowych). Szczegółowe parametry dla sufitów podwieszonych komunikacji: Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. Płyty są wykonane z wełny szklanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie malowane nie kruszące się. Płyty są przeznaczone do demontażu. 2. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,90 - kolor płyt biały - gęstość 100 kg/m³ - grubość płyt 20 mm - wymiary płyt dostępne 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600 oraz 2400x60 - klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia - stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95% 5 - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50% 0,1 - odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) str. 5

6 - współczynnik retroodbicia RRC = 60 - utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu Marka referencyjna: Szczegółowe parametry dla sufitów podwieszonych pomieszczeń biurowych: System składa się z płyt o szerokości 600 mm. Specjalnie ukształtowane krawędzie powodują, że dłuższe boki płyt tworzą wyraźną linię, podczas gdy styki krótszych boków pozostają niezauważalne. System nadanie wnętrzu kierunkowości, dając nieograniczoną swobodę architektom przy projektowaniu wnętrz. Płyty są wykonane z wełny szklanej pokrytej powierzchnią akustyczną, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie malowane oraz niekruszące się. Płyty są przeznaczone do demontażu. Demontowane w dół. Płyty i konstrukcja nośna mają przybliżoną wagę 3-4 kg/m2. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,95 - kolor płyt biały - materiał rdzenia płyty utylizowana wełna szklana - gęstość 100 kg/m³ - grubość płyt 20 mm - wymiary płyt standardowych 600x600, 1200x600, 1800x600 - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia - stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95% 5 - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50% 0,1 - odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) - współczynnik retroodbicia RRC = 60 - utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu - konstrukcja rusztu: profil główny T24 z blachy grubości 0,5 mm, mocowanie ścienne profil poprzeczny L=600mm, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka klips krawędziowy kątownik przyścienny 22x22 sprężynująca blaszka dystansowa profil dystansowy wraz z zatyczką Marka referencyjna str. 6

7 Krawędź nośna krawędź nienośna Szczegółowe parametry dla sufitu akustycznego do pomieszczeń o wyższych wymaganiach akustycznych spełniający również funkcję izolacji dźwiękowej np. serwerownia Sufit akustyczny spełniający jednocześnie funkcję izolacji przeciwdźwiękowej. Płyty są wykonane z wełny szklanej, od tyłu przylega płyta gipsowa grubości 13 mm. Krawędzie zagruntowane. Płyty są przeznaczone do demontażu. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,9 - kolor płyt biały - gęstość wełny szklanej 80 kg/m³ - grubość płyt 55 mm - wymiary płyt 600x600 - klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia - stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 75% - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 75% 3 - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 55% 0,1 - odbicie światła 84% (z czego 99% to światło rozproszone) - współczynnik retroodbicia RCC=60 - utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu - konstrukcja rusztu: profil główny, profil poprzeczny, wieszak regulowany, uchwyt do wieszaka, kątownik przyścienny Marka referencyjna Szczegółowe parametry dla higienicznego sufitu do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności typu łazienki, szatnie: Sufit akustyczny z widoczną, systemową konstrukcją nośną T24. Płyty i konstrukcja przebadane zgodnie z systemem oceny 1 wg normy PN-EN 13964:2005r. Płyty są wykonane z wełny szklanej, powierzchnia tylna pokryta welonem szklanym, krawędzie zabezpieczone przez pomalowanie. Waga systemu ok. 2,5 kg/m2. Parametry techniczne - klasa pochłaniania dźwięku A, α w 0,95 - grubość płyt 15 mm - formaty płyt 600x600, 1200x600 str. 7

8 - klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące - klasa czystości powietrza wg PN-EN ISO :2005 ISO 5 - utrzymanie w czystości: Codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu. Mycie parą cztery razy w roku. Odporny na działanie większości środków dezynfekujących. - odporność na nadtlenek wodoru H 2 O 2 TAK - odporność na detergenty, potwierdzone przez niezależne laboratorium, zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007: Suma Bac D10, Sprint 200 E1b, Sodium hypochlorite solution, alkohol izopropylowy i etanol - klasa odporności na pleśń, potwierdzone przez niezależne laboratorium, zgodnie ASTM G21-96 klasa 0 1) Aspergillus niger ATCC komórki grzyba naciekające miąższ płucny, występuje u osób z obniżoną odpornością i u dzieci z ziarniniakami i immunosupresantami 2) Penicillium pinophilum alergeny o właściwościach kancerogennych (tzn. rakotwórczych) i nefrotoksycznych 3) Chaetomium globosum grzyby, które powodują choroby narządów wewnętrznych 4) Aureobasidium pullulans wywołuje reakcje alergiczne, grzybicę płuc, skóry. 5) Gliocladium virens wywołuje reakcje skórne - odporność na rozwój mikrobiologiczny zgodnie z BS 3900 part G 1989 na szczepy: a) Bacillus cereus ATCC 9139 bakterie odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe b) Pseudomonas aeruginosa ATCC Pałeczka ropy błękitnej najważniejsze i najgroźniejsze drobnoustroje powodujące zakażenia wewnątrzszpitalne. c) Escherichia coli ATCC powoduje zapalenie opon mózgowych u noworodków, zapalenie otrzewnej. d) Staphylococcus aureus ATCC 6538 przyczynia się do szerzenia zakażeń wewnątrzszpitalnych. e) Listeria monocytogenes ATCC odpowiedzialny m.in. za zapalenie opon mózgowych u noworodków f) Candida albicans ATCC negatywnie działa na jelita, gardło, czy nawet zastawki w sercu, groźny dla osób z uszkodzonym (w wyniku różnych chorób np. AIDS lub białaczka) układem odpornościowym, czynnik septyczny (zakaźny) g) Aspergillus niger ATCC inwazyjne komórki grzyba naciekające miąższ płucny - nośność użytkowa płyty 3N (0,3kg) - konstrukcja rusztu: systemowa konstrukcja Connect C1 przebadana zgodnie z systemem oceny 1 wg normy PN-EN 13964:2005r. Marka referencyjna str. 8

9 18) 12 Według dokumentacji posadzka przemysłowa ST4 w hali ma być wykonana jako płyta żelbetowa z betonu B25 zbrojona górą i dołem siatką z prętów fi 10 co 20cm a wg przedmiarów (poz. J.79) jako płyta żelbetowa gr. 25cm z betonu B30, zbrojona włóknem stalowym rozproszonym w ilości 10kg/m3. Również w opisie technicznym do konstrukcji (pkt Konstrukcja hali ppkt. 14) projekt przewiduje powyższe dwa warianty posadzki ze względu na brak dokładnych danych technologicznych. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób ma być wykonana posadzka przemysłowa na hali. Posadzka w hali z betonu C25/30 (w obu wariantach). Założono dwa warianty wykonania, posadzka zbrojona siatką dołem i górą lub alternatywnie posadzka z zbrojeniem rozproszonym. Warianty do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji zadania. Oczywiście posadzka ma być wykonana z niezbędnymi dylatacjami 19) 1. Czy kosztorysy opracowane na podstawie zawartego w SIWZ przedmiaru robót mają być załączone do oferty? Zamawiający nie wymaga by do oferty był załączony kosztorys ofertowy. Należy wycenić i wpisać koszty wykonania przedmiotu zamówienia do tabeli załącznik nr 2 do SIWZ. 20) 2. W propozycji umowy załączonej w SIWZ, par.13 ust.5 pkt b przywołuje kosztorysy o których w umowie ma traktować par.1 ust.5. Zapisy w tym paragrafie mówią o innych sprawach. Proszę o podanie właściwych zapisów w umowie. Zamawiający zamieszcza nową treść załącznika nr 9 do siwz. 21) 3. Z części opisowej dokumentacji wynika, iż w części produkcyjnej hali przewidziano suwnicę o nośności 8T na konstrukcji niezależnej od konstrukcji hali. Czy oferta ma zawierać wycenę w/w wyposażenia? Jeżeli tak, to proszę udostępnić dokumentację i przedmiar robót. Nie wyceniać suwnicy. Zaprojektowano jedynie fundamenty pod suwnicę. 22) Zwraca się z prosbą o uzupełnienie siwz o: 1. umieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej zapisanej w dwg. Umożliwi to sprawdzenie i weryfikację załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia dokumentów w dwg. str. 9

10 23) 2. umieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów zapisanych w Ath. Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia dokumentów w Ath. 24) 3. wskazanie ważności dokumentacji w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy PW, ST oraz przedmiarem. Ze względu na charakter wynagrodzenia wszystkie w/w dokumenty należy rozpatrywać przy wycenie. 25) 4. w punkcie VII opisu technicznego architektury jest opisana informacja wizualna wewnętrzna i zewnętrzna. Brak jest w PW rysunków i tablic i piktogramów. Czy te elementy objęte są zakresem zamówienia. Jeżeli tak należy uzupełnić dokumentację. Należy wycenić oznaczenia hydrantów, gaśnic i dróg ewakuacyjnych. 26) 5. dane techniczne dźwigu osobowego. W punkcie VII.15 Opisu technicznego napisano, że dźwig jest do wyboru i ustalenia podczas nadzoru autorskiego. Niemożliwym jest dokonanie właściwej wyceny bez określenia parametrów dźwigu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie windy zarówno z napędem hydraulicznym jak i elektrycznym o ile spełnione będą następujące warunki : - cały napęd i sterowanie windy zawarte będzie wewnątrz szybu windowego, - cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice zamontowana będę przy ścianie żelbetowej, - z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy - ściany kabiny od wewnątrz i od zewnątrz wykończona powinna być ze detalami ze stali nierdzewnej - przeszklone drzwi szybu również powinny być wykończone ze stali nierdzewnej. W projektowanym budynku znajduje się 1 winda osobowa zaprojektowana w szybie przeszklonym z 3 stron. Kabina powinna posiadać teleskopowo otwierane przeszklone drzwi o wymiarach 900x2000 mm, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone kurtyną świetlną. Winda osobowa ma obsługiwać wszystkie kondygnacje budynku. Wymiary wewnętrzne kabiny winny wynosić 1100 x 1400 x 2100 mm. Winda powinna być przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z EN Panel przywołań należy wyposażyć w alfabet Braille a oraz system informacji głosowej o piętrach i ruchu kabiny i powinien znajdować się na wysokości od 900 do 1400 mm od posadzki. Prędkość kabiny powinna wynosić min. 0,6 m/s i mieć udźwig min. 630 kg. Należy pamiętać o wykonaniu nadszybia i podszybia zgodnie z wytycznymi producenta windy. Należy wykonać wysoki standard wykończenia i wyposażenia windy z łatwo zmywalnych materiałów (ściany wewnętrzne oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, podłoga taka sama jak na klatkach str. 10

11 schodowych). Ściana lewa kabiny powinna być wykończona ze stali nierdzewnej i wyposażona w panel dyspozycji, a po jego dwóch stronach należy przewidzieć lustro na 1/2 wysokości ściany. Ściany tylna i prawa powinna być przeszklona w całości w ramkach ze stali nierdzewnej i należy na nich zamontować pochwyty ze stali nierdzewnej. Panel dyspozycji w kabinie należy wyposażyć w wyświetlacz LCD wskazujący poziom piętra, kierunek jazdy kabiny, temperaturę oraz poziom obciążenia kabiny. Z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy, ponieważ cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice będą zamontowana przy ścianie żelbetowej. Napęd dźwigu musi być energo-oszczędny (max moc silnika 6,0 kw) i wyposażony w system stand-by oszczędzający zużycie prądu w momencie dłuższego przestoju. Cały napęd i sterowanie windy zawarte będą wewnątrz szybu windowego. Oświetlenie kabiny oparte musi być na diodach LED z automatycznym wyłączaniem w przypadku nie używania kabiny przez okres 60 sekund. Parametry dźwigów osobowych: typ udźwig 630kg prędkość 0,6m/s liczba przystanków 3 liczba dojść 3 wysokość podnoszenia 7720 mm kabina nieprzelotowa 1100 x 1400 mm szyb min x 1750 mm drzwi automatyczne teleskopowe 900x2000 mm napęd bezreduktorowy elektryczny lub hydrauliczny bez wydzielonej maszynowni sterowanie mikroprocesorowe o małym poborze energii z funkcją oszczędzania energii STAND-BY 27) 6. zamieszczenie na stronie pliku 8PW - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja" z rysunkami w prawidłowym formacie i skali, gdyż w dokumentacji umieszczonej na stronie Zamawiającego wszystkie rysunki są w formacie A4, co uniemożliwia weryfikację i prawidłową wycenę robót. Sprawdzono. Zamawiający zamieszcza nowy plik. 28) 7. 2 ust. 4 pkt. a - proponujemy zmianę zapisu na opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy" Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 29) 8. 4 ust. 1 - proponujemy dodać na końcu wyrazy: o ile przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć wystąpienia okoliczności, uzasadniających zwiększenie tych kosztów lub płatności." str. 11

12 Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 30) 9. 5 ust. 8 - zapis do wyjaśnienia - wynika z niego, że faktura powinna być wystawiona od razu na niższą należność, a tak być nie może. Kary umowne winny być co najwyżej rozliczone w nocie obciążeniowej i potrącone z należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 31) zapis w tej formie do wykreślenia - rozszerza znacznie odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody na terenie budowy - wychodzi na to, że Wykonawca ma odpowiadać na zasadzie ryzyka. Zamawiający zamieszcza nową treść załącznika nr 9 do siwz. 32) ust. 2 pkt. c - należy dodać przed wyrazem należności" wyrazy wymagalne i bezsporne" Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 33) ust. 4 - należy dodać termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy. Wynika to z art. 395 k.c. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 34) ust. 3 - należy skorygować treść zapisu gdyż zapis, iż zabezpieczenie w pieniądzu (i to w całości) staje się własnością Zamawiającego jest nieprawidłowy. Zapis powinien brzmieć: Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może pokryć przysługujące mu roszczenia z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięci wad przedmiotu umowy." Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 35) ust. 3 - należy dodać termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. str. 12

13 36) ust. 8 - należy dodać termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy i usunąć wyrazy i niebezpieczeństwo" - Wykonawca nie może odpowiadać na zasadzie ryzyka za działania osoby trzeciej, na wybór której nie ma żadnego wpływu. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 37) ust. 7 - należy usunąć wyrazy i niebezpieczeństwo" Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 38) ust. 1 pkt. b, c, d -należałoby dodać po wyrazie Wykonawca" wyrazy ze swej winy". Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 39) ust. 2 pkt. a - należy zmienić długość terminu dodatkowego z dwóch miesięcy na jeden miesiąc. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 40) ust. 5 - należy uzupełnić umowę o regulację warunków w przypadku, gdy odstąpienie następuje z innych przyczyn, albo gdy dokonuje go Wykonawca. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 41) ust. 2 - proponujemy dodać karę za zwłokę w dokonaniu odbioru robót przez Zamawiającego oraz za zwłokę w przekazaniu placu budowy. Zamawiający zamieszcza nową treść załącznika nr 9 do siwz. 42) ust. 4 - należy skreślić. Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. 43) str. 13

14 ust. 6 - dlaczego tylko Zamawiający ma takie prawo? Wnosimy o uzupełnienie umowy o podobny zapis ale dotyczący Wykonawcy. Zamawiający zamieszcza nowa treść załącznika nr 9 do siwz. 44) 1. uzupełnienie PW o rysunki i detale daszków szklanych ujętych w przedmiarze budynku administracyjnego. Brak rysunków uniemożliwia właściwą wycenę. Nie ma daszków szklanych budynku. Nie należy ich wyceniać. 45) 2. uzupełnienie PW o rysunki i detale odbojników przemysłowych ujętych w przedmiarze hali nr 1. Brak rysunków uniemożliwia właściwą wycenę. Dokumentacja w załączeniu. 46) 3. jednoznaczne opisanie zakresu zamówienia, gdyż w PW autor wybór pewnych elementów i rozwiązań pozostawia na czas realizacji. Np. dźwig - punkt VII.15 opisu technicznego architektury; posadzka hali - punkt 14 opisu technicznego konstrukcji; kolor farb do wymalowań. Ponieważ wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy, wariantowy zapisy w PW uniemożliwiają właściwe oszacowanie oferty. Kolor farb do malowania biały. Posadzka w hali z betonu C25/30, założono 2 warianty wykonania. Pposadzka zbrojona siątką dołem i góra lub alternatywnie posadzka ze zbrojeniem rozproszonym. Warianty do uzgodnienia w trakcie realizacji. Oczywiście posadzka ma być wykonana niezbędnymi dylatacjami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie windy zarówno z napędem hydraulicznym jak i elektrycznym o ile spełnione będą następujące warunki : - cały napęd i sterowanie windy zawarte będzie wewnątrz szybu windowego, - cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice zamontowana będę przy ścianie żelbetowej, - z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy - ściany kabiny od wewnątrz i od zewnątrz wykończona powinna być ze detalami ze stali nierdzewnej - przeszklone drzwi szybu również powinny być wykończone ze stali nierdzewnej. W projektowanym budynku znajduje się 1 winda osobowa zaprojektowana w szybie przeszklonym z 3 stron. Kabina powinna posiadać teleskopowo otwierane przeszklone drzwi o wymiarach 900x2000 mm, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone kurtyną świetlną. Winda osobowa ma obsługiwać wszystkie kondygnacje budynku. Wymiary wewnętrzne kabiny winny wynosić 1100 x 1400 x 2100 mm. Winda powinna być przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z EN Panel przywołań należy wyposażyć w alfabet Braille a oraz system informacji głosowej o piętrach i ruchu kabiny i powinien znajdować się na wysokości od 900 do 1400 mm od posadzki. Prędkość kabiny powinna wynosić min. 0,6 m/s i mieć udźwig min. 630 kg. Należy pamiętać o wykonaniu nadszybia i podszybia zgodnie z str. 14

15 wytycznymi producenta windy. Należy wykonać wysoki standard wykończenia i wyposażenia windy z łatwo zmywalnych materiałów (ściany wewnętrzne oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, podłoga taka sama jak na klatkach schodowych). Ściana lewa kabiny powinna być wykończona ze stali nierdzewnej i wyposażona w panel dyspozycji, a po jego dwóch stronach należy przewidzieć lustro na 1/2 wysokości ściany. Ściany tylna i prawa powinna być przeszklona w całości w ramkach ze stali nierdzewnej i należy na nich zamontować pochwyty ze stali nierdzewnej. Panel dyspozycji w kabinie należy wyposażyć w wyświetlacz LCD wskazujący poziom piętra, kierunek jazdy kabiny, temperaturę oraz poziom obciążenia kabiny. Z wnętrza przeszklonej z dwóch stron kabiny nie powinno być widać żadnych lin i mechanizmów ani prowadnic w czasie jazdy, ponieważ cały mechanizm windy i wszystkie prowadnice będą zamontowana przy ścianie żelbetowej. Napęd dźwigu musi być energo-oszczędny (max moc silnika 6,0 kw) i wyposażony w system stand-by oszczędzający zużycie prądu w momencie dłuższego przestoju. Cały napęd i sterowanie windy zawarte będą wewnątrz szybu windowego. Oświetlenie kabiny oparte musi być na diodach LED z automatycznym wyłączaniem w przypadku nie używania kabiny przez okres 60 sekund. Parametry dźwigów osobowych: typ udźwig 630kg prędkość 0,6m/s liczba przystanków 3 liczba dojść 3 wysokość podnoszenia 7720 mm kabina nieprzelotowa 1100 x 1400 mm szyb min x 1750 mm drzwi automatyczne teleskopowe 900x2000 mm napęd bezreduktorowy elektryczny lub hydrauliczny bez wydzielonej maszynowni sterowanie mikroprocesorowe o małym poborze energii z funkcją oszczędzania energii STAND-BY BRANŻA BUDOWLANA: 47) 1. Czy należy uwzględnić w ofercie sufity podwieszane z gładkich płyt GKB oraz GKBI brak w przedmiarach. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów z podaniem pomieszczeń, w których one wystepują. Pomieszczenia z sufitami podwieszanymi zwykłymi to część Halu na parterze zgodnie z opisem: - pomiędzy pomieszczeniami na parterze 002 i ) 2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie tymczasowego zjazdu z drogi woj. nr 869 na plac budowy oraz wszystkie opłaty administracyjne z nim związane powinien uwzględnić generalny wykonawca w ofercie. str. 15

16 Potwierdzamy. 49) 3. Prosimy o wyjaśnienie czy istniejące ogrodzenie placu przewidzianego pod inwestycje jest ogrodzeniem docelowym i nie podlega demontażowi. Jest to ogrodzenie docelowe i nie podlega demontażowi. 50) 4. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w projekcie architektury hali nr 1 znajdują się 2 opisy architektury, prosimy o informację jakie są między nimi rozbieżności i którym z nich należy się kierować przy wycenie. Nie ma między nimi rozbieżności i omyłkowo zamieszczono 2 opisy. 51) 5. Prosimy o powteirdzenie, że śmietnik nie wchodzi w zakres wyceny, gdyż jedyną informacja na jego temat jest załączony rysunek brak informacji w opisie architektury. Jeśli zaś wchodzi w zakres wyceny prosimy o dokładną informacje na temat elementów konstrukcyjnych wiaty gdyż np. brak jest informacji na temat przekrojów konstrukcji stalowej pod okładzinę elewacyjną. Śmietnik wchodzi w zakres wyceny. Elementy konstrukcyjne: Słupki i rama główna 8*8cm Krokwie - 8*8cm Płatwie stawiane węższą podstawą wymiary - 3*5cm 52) 6. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o cokoliki z płytek gdyż zgodnie z opisem znajdują się one w pomieszczeniach z posadzka gresową brak natomiast w przedmiarach. Doliczono tą pozycję za względu na czyszczenie powierzchni. Cokoliki wpuszczone w ściany. 53) 7. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o następujące pozycje dachu DA1 które nie zostały ujęte w przedmiarach, a zgodnie z projektem należy je wycenić: - papa samoprzylepna paroizolacyjna 481,4 m2 - papa termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna 481,4 m2 - papa termozgrzewalna nawierzchniowa 481,4 m2 tak ma być 481,4m2 (co do paroizolacji. 54) str. 16

17 8. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o następującą pozycję dachu DA3 która nie została ujęta w przedmiarach, a zgodnie z projektem należy ją wycenić: - paroizolacja w ilości 120,06 m2 Nie wykonywać paroizolacji. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej można wykonać warstwę paroizolacyjną. Producent płyt laminowanych dopuszcza także stosowanie płyt na podłożu gruntowym, bez wspomnianej warstwy. Grunt bitumiczny może być stosowany pod warunkiem atestacji pod względem braku reakcji chemicznej zer styropianem np. Styrotex Izohan. 55) 9. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o tynk mozaikowy znajdujący się na cokołach elewacji gdyż zgodnie z opisem należy ująć go w ofercie, a pominięty został w przedmiarach w ilości 310 m2. Klinkier przyjęto dla warstwy cokołowej na styrodurze nad poz. gruntu ze względu na brak oznaczenia na przekroju tej warstwy. W związku z uwagą na rysunku proszę zmienić na tynk mozaikowy. Również reszta cokołu- też liczyć jako tynk mozaikowy. Zastosować tynk mozaikowy w barwie jasnej pasującej do okładziny budynku i płyt warstwowych. 56) 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej np. rtg lub ath. Zamawiający nie zamieszcza przedmiarów w wersji rtg ani ath. 57) 11. Zwracamy się z uprzejmą prośba o udostępnienie rysunków w wersji dwg. Zamawiający nie udostępnia rysunków w wersji dwg. 58) 12. Prosimy o potwierdzenie, ze pozostałe elewacje budynku garażu jak również rozdzielni NN i komory trafo nie wykończone żaluzjami wykończone są płytami włókno cement. Potwierdzamy. 59) 13. Prosimy o podanie istotnych parametrów płytek w budynku biurowym gdyż w opisie architektury jak również na rysunkach wymieniony jest jedynie producent i kolekcja z jakiej ma pochodzić płytka. 1. Płytki parametry Gressy w części administracji komunikacja wewnątrz biur. str. 17

18 TS EN IS / ANNEX G GL GROUP BIa Turcja i Europa Długość i szer. 190 < S 410 % 0.75 S > 410 grubość % 5 % 4 ISO prostokątność % 0.6 % 0.4 ISO płaszczyzny % 0.5 % 0.3 ISO ODCHYLENIA OD PŁASZCZYZNY % 0.5 % 0.3 ISO ABSORBCJA wody E % 0.5 max % 0.6 ISO wytrzymałość na pęknięcia A. grubość > 7.5 mm N ISO B. grubość > 7.5 mm ISO Wytrzymałość a zginanie Min. 35 ISO Rozszerzalność cieplna odporna ISO Odporność na uderzenia odporna ISO Odporność na szok termiczny odporna ISO Odporność na zarysowania odporna ISO Odporność na mróz odporna ISO Odporność na czynniki chemiczne Odporność na mniejsze stężenia kwasów i zasad GLA - GLB ISO Odporność na mniejsze stężenia kwasów i zasad pozytywna ISO Odporność na chemię domową i sole basenów pływackich Min. GB ISO Odporność na tłuszcze DIN / GRESSY na podłogi i ściany o wysokiej odporności. Długość i szer. +/- 0,6max płaskość uni +/- 0,5 max EN ISO prostokątność +/- 0,6 max EN ISO płaskość +/- 0,5 max EN ISO grubość +/- 0,5 max EN ISO absorbcja wody =<0,5 EN ISO odporność na rozerwanie N =>1300 se Spess. =>7,5 =>700 se Spess =>7,5 UNI EN ISO wytrzymałość na zginanie N >40 => 35 UNI EN ISO rozszerzalność cieplna omk (=1)7,0 UNI EN ISO odporność na plamienie => 3 MIN 3 UNI EN ISO Odporność na mniejsze stężenia kwasów i zasad GLA UNI EN ISO Odchyłka od kolorów płytek stabilna DIN ) 14. Prosimy o potwierdzenie, że mata akustyczna będąca jedną z warstw posadzki znajduje się we wszystkich pomieszczeniach budynku biurowego oprócz pomieszczeń na parterze. str. 18

19 Mata akustyczna ze względu na komfort użytkowania stosuje my na kondygnacjach nadziemnych we w wszystkim pomieszczeniach. 61) 15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami budynku, a rysunkami elewacji gdyż na rysunkach rzutów budynku pomiędzy osiami 16, a X16 oraz osia YD, a YE jako element wykończenia elewacji przewidziane są płyty włókno-cement, natomiast wg rysunku elewacji nr A13 znajduje się tam tynk prosimy o informację który rodzaj wykończenia należy ująć w ofercie. Ściana południowa części administracyjnej nad dachem hali ma być wykonana tradycyjnie, nie ma potrzeby jej wykonywania z płyt włókno-cementowych. 62) 16. Prosimy o opis oraz zamieszczenie rysunku podkonstrukcji która znajduje się pod żaluzjami maskującymi (kurtyny akustyczne) na dachu miedzy innymi wzdłuż osi X17 i YB gdyż nie ma dołączonego żadnego przekroju całego elementu podkonstrukcji wraz z żaluzjami oraz opisu, prosimy również o uzupełnienie przedmiarów o ten element który ze względu na znaczne gabaryty będzie generował duże koszty. Projekt podkonstrukcji należy opracować przy dostawie elementów żaluzji. 63) 17. Prosimy o wyjaśnienie, czy urządzenia znajdujące się na dachu budynku biurowego należy obudować (zgodnie z rysunkami elewacji są zabudowane), jeśli tak prosimy o informację jaki materiał należy wycenić jak również prosimy o uzupełnienie przedmiarów o tą pozycje. Nie ma obudowanych urządzeń na dachu budynku. Na dachu budynku znajdują się żaluzje aluminiowe. 64) 18. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o maty akustyczne, zgodnie z dokumentacją projektową w ilości 1 011,29 m2. Nie wykonywać mat akustycznych. 65) 19. Prosimy o dołączenie rysunków elewacji z zaznaczeniem kolorów płyt włókno cement lub podanie ilości płyt w poszczególnych kolorach gdyż według STWIOR Str. 86 występują 2 kolory, a na rysunkach elewacji brak wyodrębnienia. Występuje jeden kolor equitone NU ) str. 19

20 20. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem architektury, a rysunkami dla warstwy ściany SC1 gdyż wg rysunku w warstwie tej występuje wełna mineralna gr. 15 cm natomiast nie ma jej w opisie architektury (str. 33). Wełna mineralna występuje warstwach pod płytą włókno-cementową SC1. 67) 21. Prosimy o wyjaśnienie grubości jaka znajduje się przy płytach włókno-cement zarówno na przekrojach jak i w opisie tj. 12 cm. 12 cm liczone było z konstrukcją 5 cm to sama płyta z podskonstrukcją. 68) 22. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem architektury, a rysunkami dla warstwy ściany SC2 gdyż wg rysunku w warstwie tej występuje folia wysoko paroprzepuszczalna natomiast nie ma jej w opisie architektury (str. 33). Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należy wykonać folię paro izolacyjną. 69) 23. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem architektury, a rysunkami dla warstwy ściany SC4 gdyż wg rysunku w warstwie tej konstrukcja ma grubość 25cm natomiast w opisie architektury 6,0-8,0 cm(str. 33). Warstwa zgodnie ze sztuką budowlana ma z elementami konstrukcji z płyta warstwowa 15 cm 25 cm. 70) 24. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem architektury, a rysunkami dla warstwy ściany attyki SC5 gdyż wg rysunku w warstwie tej występuje płyta warstwowa gr. 6cm natomiast w opisie architektury zamiast wymienionej wcześniej warstwy jest płyta OSB gr. 2 cm i styropian gr. 10cm Proszę przyjąć wymieniony detal z płyty OSB, zgodnie detalem nr 4. 71) 25. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem architektury, a rysunkami dla warstwy posadzki ST2 gdyż wg rysunku w warstwie tej występuje oprócz maty akustycznej także styropian akustyczny gr. 4cm natomiast w opisie architektury nie ma go wymienionego. Jeśli styropian należy uwzględnić w wycenie prosimy o uzupełnienie przedmiarów o tę pozycję w ilości 1 011,0 m2. Zostanie wykonany także styropian zgodnie z przyjętymi koncepcji warstwami. 72) str. 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-01/JA/16 Zamość, dn. 12.07.2016r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: Adaptacja i rozbudowa budynku dydaktycznego PWSZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZP.271.1.87.2014 Rzeszów, 19.11.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Rys. A-01 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu -1 pom. P-01 do pom. P-06 istniejące pomieszcznia bez zmian natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa

Bardziej szczegółowo

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Absorbery przemysłowe Ecophon Industry Modus nadają się do wytłumiania hałasu w obiektach przemysłowych, w których istnieje potrzeba zastosowania różnych metod montażu, wersji kolorystycznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

Ecophon Focus Dg. Formaty

Ecophon Focus Dg. Formaty Ecophon Focus Dg W pełni demontowalny system sufitów podwieszanych o wyjątkowym wyglądzie. Konstrukcja nośna jest częściowo ukryta, stwarza wrażenie pływającej. Krawędzie są uformowane tak, by profil nośny

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ecophon Advantage A. Advantage A dostarczany jest z naturalnymi bądź zagruntowanymi krawędziami.

Ecophon Advantage A. Advantage A dostarczany jest z naturalnymi bądź zagruntowanymi krawędziami. Ecophon Advantage A Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest łatwy dostęp do instalacji i demontażu sufit podwieszany, który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 16 czerwca 2008 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa krytego lodowiska zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Ecophon Advantage E. welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane.

Ecophon Advantage E. welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane. Ecophon Advantage E Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest łatwy dostęp do instalacji i demontażu sufit podwieszany, który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

...... wg rozdzielnika......

...... wg rozdzielnika...... Nr sprawy - 84/09 Cp- 764/09 Gdańsk, dnia 03.08.2009 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Gdyni - Wzgórze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót?

Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót? Nr ref.: P/RCS/WSPiA/01/2012 Rzeszów, 17 lutego 2012 roku Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót? Odpowiedź na pytanie 5 Podstawy wyceny robót nie można zmienić ze względu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej. Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42 256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0 34) 328 50 77, fax (0 34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom dn. 27.04.2010 r. MOSIR RADOM Znak sprawy: 1/2010/ZP/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa stadionu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOD CPV: - 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania UD-XI-ZZP. 271.76.16.2014.EPA UD-XI-ZZP.271.26.WIR.2014 Warszawa, dn. 29.10.2014 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający, Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, działając

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Zielona Góra, 2010-02-09 ZDW-ZG-IV-3310-7/2010 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E służy do tworzenia estetycznych zmian poziomu sufitu, mogących ukryć instalacje techniczne lub modelować proporcje pomieszczenia. Dostarczane są w płaskich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.)

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.) Agencja Rozwoju Regionalnego 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a Starachowice, 05.11.2010 r. Dot. przetargu pn.: Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (otwarcie ofert

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY)

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY) KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY) NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dźwigu windowego towarowo-osobowego w istniejącym szybie w Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie - od strony ul. Warszawskiej ADRES INWESTYCJI : 98-400

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE W DNIACH r.

IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE W DNIACH r. IKR.271.12.2016 Lubaczów, dnia 01.12.2016 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE W DNIACH 24-25.11.2016 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

L.dz.D/4013/2016 Zagórze, dn r.

L.dz.D/4013/2016 Zagórze, dn r. L.dz.D/4013/2016 Zagórze, dn. 13.10.2016 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I IZOLACYJNYCH W BUDYNKU W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 79A Sprawa nr 6/2016/ZP Informuję,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Aby zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, można zastosować Ecophon Akusto One SQ na ścianie. System daje duże możliwości projektowe, dobierając różne formaty oraz kolory płyt,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ul. Rypińska 7, Skrwilno, tel , fax Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON NIP

ul. Rypińska 7, Skrwilno, tel , fax Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON NIP G M I N A S K R W I L N O ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14. Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON 910866755 NIP 892145388 e-mail: gmina@skrwilno.pl www.bip.skrwilno.pl

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów 271.11.2016 Łubowo 07.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów Dotyczy przetargu: Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na budowę hali produkcyjnej Łódź dnia 28.07.2015r. 1. Zamawiający Nazwa : LUSTAN Sp. z o.o. Adres: Ul. Okrężna 18/22, 95-070 Rąbień NIP: 726-00-01-833 Regon: 004311613 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

Ecophon Solo Rectangle na ścianie

Ecophon Solo Rectangle na ścianie Ecophon Solo Rectangle na ścianie By zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, Ecophon Solo Rectangle można zainstalować także na ścianie. Panele mogą być mocowane warstwowo, jeden na drugim, mogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel. fax (48) 367-18-13 Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 Rysunki techniczne, wytyczne budowlane str. 2 z14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo