Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina"

Transkrypt

1 Gliwice BIURO USŁUG dla BUDOWNICTWA sc Gliwice ul. Kozielska 93/12 Danuta i Marian Mazgaj ul. Pszczyńska 44 Tel. 032/ Tel./fax. 032/ PROJEKT NR ZLECAJĄCY: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Bracka 6/6, Kraków Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina Wykonał: inż. Marian Mazgaj

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania projektowego była inwestycja pt. Budowa magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina, zlokalizowana w gminie Bystra-Sidzina, w powiecie suskim w Małopolsce. Prace projektowe były prowadzone w ramach projektu Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce, finansowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ze środków Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF). Jest to projekt wdrażany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która działa w imieniu Ministerstwa Środowiska. Podstawowym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej. Biomasa odpadów drzewnych stanowi odnawialny substytut paliw kopalnych, a jej spalanie nie przyczynia się do zwiększenia ilości CO 2 w atmosferze. Dwutlenek węgla powstający w procesie spalania asymilowany jest przez rośliny w procesie wzrostu, dzięki temu jego ilość w atmosferze pozostaje na stałym poziomie. W pierwszej fazie wdrażania projektu działania inwestycyjne zlokalizowane były na terenie powiatu suskiego. W rejonie tym tradycja przetwórstwa i obróbki drewna istnieje od wielu dziesięcioleci. Na obszarze realizacji projektu skoncentrowanych jest wiele małych i dużych zakładów przetwórczych i warsztatów. Powstają w nich ogromne ilości trocin, wiórów, zrzynów i innych odpadów drzewnych. Część odpadów powstających w procesie obróbki drewna jest wykorzystywana do celów grzewczych, często spalane w sposób nieefektywny w przestarzałych kotłach węglowych. Część odpadów drzewnych jest sprzedawana producentom płyt drewnopodobnych. Znaczne ilości pozostają jednak niewykorzystane i stanowią poważny problem organizacyjno-ekonomiczny dla wytwórców, a także zagrożenie dla środowiska. Odpady drzewne wyrzucane w lasach, nad rzekami i na poboczach dróg powodują zanieczyszczenie gleby i krajobrazu. Jednocześnie podstawowym paliwem grzewczym wykorzystywanym w tym rejonie jest węgiel, najczęściej niskiej jakości. Rozwiązaniem tego lokalnego problemu jest stworzenie rynku odpadów drzewnych i produkowanie z nich energii cieplnej. Istniejące zasoby biomasy stanowią bowiem doskonały substytut paliw kopalnych. Na terenie miejscowości Sidzina przewidziano powstanie centralnego magazynu odpadów drzewnych i wytwórni brykietów. Odpady drzewne mogą być bezpośrednio wykorzystywane do produkcji ciepła lub też przeznaczane do produkcji brykietów. Projektowana inwestycja spełnia założenia i wymagania określone Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Sidzina. LOKALIZACJA ZAKŁADU I PARAMETRY TECHNICZNE WG PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Projektowany zakład zlokalizowano na działce o całkowitej powierzchni P cd = 0,5102 ha, którą zagospodarowano: a) powierzchnia terenu ogrodzonego P o = 4215,8 m 2 b) powierzchnia dróg, parkingów, placów utwardzonych P DiP = 2019,69 m 2 c) powierzchnia chodników P DiP = 289,40 m 2 d) powierzchnie zazielenione (tereny trawiaste i zadrzewienie) P z = 1770,70 m 2 e) powierzchnia zabudowy budynku głównego P z = 1022,21 m 2 f) powierzchnia zabudowy wiat P z = 750,41 m 2

3 Budynek główny Parametry budynku głównego i wiat Obiekt m 2 / m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa 938,26m 2 Kubatura 6229,90 m 3 Wiaty magazynowe surowca do produkcji brykietu (WI +WII + WIII łącznie) Powierzchnia zabudowy 750,41 m 2 Powierzchnia użytkowa 711,21 m 2 Kubatura 3271,79m 3 Parametry techniczne uzbrojenia terenu w obrębie ogrodzenia zakładu Powierzchnia dróg, placów utwardzonych (bez wiat) 1269,69 m 2 Powierzchnia placów utwardzonych pod wiatami 750,40 m 2 Razem powierzchnia dróg, placów utwardzonych 2019,69 m 2 Powierzchnia chodników 289,40 m 2 Kanalizacja deszczowa Kanalizacja sanitarna Kanalizacja ogólnospławna biologiczna oczyszczalnia ścieków 177,80 mb 22,50 mb 53,10 mb - Wodociąg φ 63m PE (całość ujęta w sieci zewnętrznej) - Długość ogrodzenia terenu W tym: +2 bramy 4,00 x 1,50 +2 furtki 1,20 x 1,50 Cieki terenowe betonowane Oświetlenie terenu Uzbrojenie terenu poza ogrodzeniem zakładu 281,20 mb 246,20 mb 110 mb Sieć wodociągowa φ63pe z istniejącej sieci wodociągowej (własność Spółka Wodociągowa Bystra), z miejscem włączenia przy moście na drodze powiatowej na potoku Ciśniawka Przyłącze energetyczne z sieci SN 15 kv Sidzina (słup nr 79) wraz ze stacją trafo typu STSp 20/250 Przyłącze elektryczne po stronie NN od słupa stacji trafo do złącza ZK3 Dwa przepusty φ0,30 o długości L=17 m każdy, usytuowane w przydrożnym rowie drogi gminnej Sidzina-Jarominy L=625 mb L=80 mb L=10 mb φ L=34 mb

4 Budynek główny przeznaczony jest: na produkcję brykietu z trocin drzewnych Puż=240,85 m 2, na magazyn brykietu Puż=598,87 m 2, na zaplecze socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników Puż=97,43 m 2. Wiaty przeznaczone są do składowania surowca do produkcji brykietu i odbioru bezpośredniego, czyli trocin tartacznych i stolarnianych. Zaprojektowano trzy wiaty: Wiata WI jednostronna czteropolowa 236,34 m 2 Wiata WII dwustronna czteropolowa 316,58 m 2 Wiata WIII dwustronna trójpolowa 158,29 m 2 Kubatura składowania surowca (H max =3,00m, H śr =2,50m) (WI + WII + WIII) V=1778 m 3 Projekt zagospodarowania działki wynikał z uwarunkowań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: istniejących warunków terenowych: kształt działki, położenie w stosunku do gminnej drogi dojazdowej, ukształtowanie terenu działki i działek sąsiadów, zagadnień logistycznych zewnętrznego dowozu surowca na składowisko centralne (pod wiaty) i wewnętrznego obrotu surowcem, w tym wewnętrzny transport ze składowiska do części produkcyjnej brykietu, dostępnych źródeł mediów: energii elektrycznej, odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych, zabezpieczenie wody dla celów ppoż. Schemat blokowy założeń technologicznych przedstawia załączony schemat (rysunek nr 1). Z uwagi na dyspozycyjną powierzchnię działki konieczne było zblokowanie trzech podstawowych funkcji: biurowo-socjalnej, produkcyjnej i magazynowej gotowego surowca w jeden budynek. W zakresie przyjęcia technologii produkcji brano pod uwagę dwie linie produkcyjne: polską, produkcji WAMAG Wałbrzych, czeską, produkcji firmy BRYKLIS. Po analizie parametrów produkcji, wskaźników ekonomiczno-energetycznych, bezpieczeństwa produkcji, wielkości gabarytowych linii technologicznej, jak również możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych, przyjęto do realizacji linię technologiczną BRYKLIS produkcji czeskiej. Jest to linia o wydajności 400 kg/h gotowego brykietu, z możliwością rozbudowy o drugą brykieciarkę do wydajności 800 kg/h, przy pełnej automatyce i kontroli komputerowej procesu produkcji. Trociny ze składowiska (gromadzone pod zadaszonymi wiatami) lub bezpośrednio przywożone przez dostawców, dostarczane będą do pomieszczenia zabieraka ślimakowego. Trociny magazynowane pod wiatami przemieszczane będą do pomieszczenia zabieraka ślimakowego wieloczynnościową maszyną placową na bazie wózka widłowego. Podajnik zabieraka ślimakowego przekazuje przenośnikiem taśmowym (wibracyjnym) niezbędną ilość trocin do zasobnika suszarni.

5 Trociny podawane są do suszarni bębnowej BWS, a następnie do pieca technologicznego SDOO. Ilość trocin podawanych do suszarni oraz do pieca jest ściśle dozowana systemem czujników i komputerem. Wysuszone trociny (w=~8%) podawane są do hydraulicznej brykieciarki HSL. W I etapie zainstalowana będzie brykieciarka BRISUR 400 (o wydajności 400 kg/h), z możliwością rozbudowy linii do wydajności 800 kg/h, poprzez dostawienie dodatkowej brykieciarki BRISUR 400. Pozostały ciąg technologiczny pozostaje bez zmian. Suszarnia ogrzewana jest spalinami pochodzącymi z pieca opalanego trocinami. Jest to piec z zamkniętym paleniskiem o mocy 300kW. Ciąg pieca poprzez suszarnię wytworzony jest wentylatorem cyklonu. W cyklonie wyłapywane są wszystkie pyły z trocin podawanych do produkcji. Począwszy od zasobnika na suszarni, aż do odbioru gotowego produktu-brykietu, linia produkcyjna jest zamknięta. Brykiety z brykieciarki transportowane są do pomieszczenia magazynu. W wyznaczonym miejscu, na końcówce podajnika rurowego brykietu usytuowane są dwa stanowiska pakowania produktu. Brykiety pakowane są do big-bagów o pojemności ~1,50 mp i ciężarze kg. Waga załadowanego big-baga sprawdzana jest płytowymi wagami tensorowymi. Pełny i zamknięty big-bag odwożony jest ręcznym wózkiem paletowym na zewnątrz magazynu (do ekspedycji zewnętrznej) lub do wnętrza magazynu (magazynowanie nadprodukcji, np. w okresie letnim). Linia, dzięki pełnemu zautomatyzowaniu i sterowaniem komputerowym, obsługiwana jest maksymalnie przez 2 lub 3 osoby (wraz z obsługą magazynu). Podstawowe dane linii produkcyjnej w zależności od wydajności przedstawia tabela: Typ BRISUR 400 BRISUR 400X2 Wydajność kg/h Wydajność roczna t Roczne zaporzebowanie trocin Moc elektr. zainstalowana Zapotrz. mocy cieplnej (piec technologiczny) Zużycie energii elektr. Zużycie paliwa do pieca (trocin) Ilość pracowni -ków kw 34 kw 75 kg/h 3 Możliwość rozbudowy zdolności produkcyjnych 400x2 = kw 48 kw 75 kg/h 3

6 Rysunek nr 1 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO SKŁADOWISKO SUROWCA PRODUKCYJNEGO MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU LINIA PRODUKCYJNA CZĘŚĆ SOCJALNO BIUROWA ZEWNĘTRZNA DOSTAWA SUROWCA SKŁADOWISKO PRODUKT GOTOWY OGRODZENIE TERENU PRACOWNICY I PETENCI TRANSPORTWEWNĘTRZNY SUROWCA DO PRODUKCJI BUDYNEK PRODUKCYJNO MAGAZYNOWO SOCJALNO- BIUROWY

7 Rysunek nr 2 AKSONOMETRYCZNY SCHEMAT PRODUKCJI Z ZASTOSOWANIEM LINII BRYKLIS suszarnia bębnowa BWS kotłownia - piec technologiczny SDOO magazyn gotowego produktu pomieszczenia zabieraka ślimakowego zaplecze biurowosocjalne OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW Budynek główny Budynek posadowiono na ławach fundamentowych (pod ściany murowane) oraz fundamentach stopowych pod słupy podparcia konstrukcji dachu. Stopy zaprojektowano w układzie osiowym rozstawu dźwigarów dachowych. Fundamenty posadowiono na poziomie -1,20 m ppt. Ściany podwalinowe (podziemne) betonowe lub murowane z bloczków betonowych. Ściany nadziemia zaprojektowano z cegieł POROTHERM, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych 38, 30 cm, ścian usztywniających 30 cm, działowych 11,50 cm. Ściany zwieńczono wieńcem żelbetowym. Słupy żelbetowe usytuowano w rozstawie modularnym dźwigarów stalowych, tj., co 4,0 m w części środkowej i 3,25m w częściach skrajnych, wzdłuż podłużnej osi budynku. Zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 40x40 cm, kotwione w stopach fundamentowych. Konstrukcja nośna i pokrycie dachu Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano z wolnopodpartych dźwigarów stalowych, wykonanych jako belki ażurowe. Na dźwigarach oparto płatwie stalowe do mocowania pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Rzut budynku głównego, przekroje i elewacje pokazano na rysunkach 3 6.

8 Rysunek nr 3

9 Rysunek nr 4

10 Rysunek nr 5

11 Rysunek nr 6

12 Wiaty Konstrukcja nośna wiat posadowiona została na stopach fundamentowych, spiętych ławami pod ściany poprzeczne. Stopy zaprojektowano w układzie modularnym: 8,00x(4x5,00) dla wiaty WI (2x8,00)x(4x5,00) dla wiaty WII, z przesunięciem poprzecznych osi o 5,00 m (2x8,00)x(3x5,00) dla wiaty WII, z przesunięciem osi poprzecznych osi o 5,00 m Fundamenty posadowiono na poziomie -1,20 m ppt. w stosunku do średniej rzędnej nawierzchni wiaty. Ściany podwalinowe (podziemne) murowane z bloczków betonowych. Ściany nadziemia zaprojektowano z bloczków betonowych o grubości 25 cm, na zaprawie cementowej. Słupy żelbetowe usytuowano w trzech rzędach, w rozstawie modularnym dźwigarów stalowych, tj., co 5,0 m. Zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 40x40 cm i 30x30 cm, kotwione w stopach fundamentowych. Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano z wolnopodpartych dźwigarów stalowych, wykonanych jako belki pełne. Konstrukcję stężono w płaszczyźnie połaci i w płaszczyźnie osi podłużnej. Na dźwigarach oparto płatwie stalowe do mocowania pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Rzut jednej wiaty, przekrój i elewację pokazano na rysunkach 7 9.

13 Rysunek nr 7 Rysunek nr 8

14 Rysunek nr 9 DZIAŁKA PRZEZNACZONA POD INWESTYCJĘ UZBROJENIE I ZAGOSPODAROWANIE Teren istniejący Teren działki pod projektowaną inwestycję od strony północno-wschodniej ograniczony jest drogą gminną Sidzina-Jarominy z przydrożnymi rowami odwadniającymi. Z pozostałych trzech stron działka ograniczona jest działkami osób trzecich (osoby prywatne), użytkowanymi jako rolnicze. Teren opada równomiernie w kierunku wschodnim. Jest wolny od zadrzewienia wysokiego i niskiego. Na terenie działki przeznaczonej pod budowę inwestycji nie występują żadne istniejące elementy uzbrojenia terenu. Drogi, place i chodniki Wjazd i wyjazd z terenu zakładu zaprojektowano z drogi gminnej Sidzina Jarominy (droga asfaltowa). Na trasie projektowanych wjazdów, na istniejącym rowie przydrożnym, założono przepusty rurowe. Projektowane włączenia do drogi gminnej są usytuowane stosunkowo niedaleko od wierzchołka wododziału zlewni rowów przydrożnych. Drogi, place i chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki wibroprasowanej, na podbudowie drogowej lub odpowiednio chodnikowej, ograniczone dwustronnymi krawężnikami drogowymi. Drogi zaprojektowano o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2%, dostosowanym do naturalnego pochylenia terenu. Spadki podłużne (od 0,50% do 8,30%) dostosowane są do: wysokości miejsc włączenia do drogi gminnej, wysokości posadowienia i posadzek w budynku głównym i w wiatach, oraz możliwości odwodnienia powierzchniowego.

15 Spadki podłużne i poprzeczne dostosowano do możliwości odwodnienia powierzchniowego (od 0,50% do 2,0%). Odwodnienie powierzchniowe odprowadza wodę z placów do cieku terenowego z betonowych prefabrykatów, a następnie do studni kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem do otwartego rowu przydrożnego. W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem odprowadzanych wód deszczowych trocinami, przed włączeniem cieku terenowego do studni kanalizacji deszczowej, na cieku zaprojektowano indywidualną studnię betonową z łapaczem trocin. Ogrodzenie terenu Teren działki ogrodzono panelowym ogrodzeniem z siatki stalowej zgrzewanej galwanizowanej i powlekanej warstwą elastycznego PCV systemu BEKAERT PANTANET SYSTEM. Siatka rozpięta na słupkach stalowych φ48. Wysokość ogrodzenia 1,50 m, z prześwitem pomiędzy gruntem a siatką 15 cm (ogrodzenie bez cokołów). W ogrodzeniu, na wjazdach, zaprojektowano dwa zestawy bram wjazdowych z furtkami. Kanalizacja deszczowa Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje: kanalizację deszczową odwodnienia dachów budynku głównego i wiat (odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów) podłączenie bezpośrednie, kanalizację deszczową odwodnienia cieku terenowego placu składowego przed budynkiem głównym - podłączenie pośrednie poprzez łapacz trocin i piaskownik. Kanalizacja odprowadza wodę do przydrożnego rowu, na co uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Ścieki sanitarne i wody z wpustów podłogowych odprowadzane są do kontenerowej oczyszczalni ścieków. Zaprojektowano lokalną oczyszczalnię ścieków typu BIO-CLEAR 8/2-20, produkcji Purator Polska Elektrotechnika Sp. z o.o., składającej się z osadnika wstępnego, komory złoża biologicznego zraszanego, komory recyrkulacji i osadnika wtórnego. Oczyszczalnia charakteryzuje się niskim zużyciem energii, wysoką sprawnością oczyszczania, szybkim montażem elementów prefabrykowanych i bezobsługową pracą pomp. Osad powinien być usuwany przez wóz asenizacyjny raz/dwa razy w roku. Efekt oczyszczania ścieków dla założonej przepustowości (nie więcej niż 1,2 m 3 /dobę) dla podstawowych parametrów: BZT 5 poniżej 40 mgo 2 /l ChZT Cr poniżej 150 mgo 2 /l Zawiesina ogólna poniżej 50 mg/l, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. Dz. U. 168 poz Oczyszczone ścieki odprowadzone będą do przydrożnego rowu odwadniającego, na co uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

16 Wodociąg Wodę pitną dla potrzeb socjalno-bytowych doprowadzono z wodociągu φ90, który jest własnością Spółki Wodociągowej Sidzina Centrum, w rejonie mostu na drodze powiatowej. Trasę wodociągu i miejsce wpięcia do wodociągu istniejącego zaprojektowano wyłącznie na terenach własności Gminy Bystra-Sidzina, z pominięciem wejścia w teren prywatny. Woda dla celów ppoż. Decydującym wskaźnikiem określającym minimalne zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. jest sumaryczna gęstości obciążenia ogniowego i określenie strefy pożarowej. Dla projektowanej inwestycji gęstość obciążenia ogniowego wyniosła: Wiaty kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego 1,800 m 3 x 450 kg/m 3 x 18,4 MJ/kG Q d = = [MJ/m 2 ] 750 m 2 Magazyn brykietów kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego 500 big bagów x 800 kg x 18,4 MJ/kG Q d = = [MJ/m 2 ] 500 m 2 Pomieszczenie produkcyjne 6 m 3 x 450 kg/m 3 x 18,4 MJ/kG Q d = = 540 [MJ/m 2 ] 90 m 2 Pomieszczenie socjalne kategoria ZL-III. Zagrożenia ludzi. Sumaryczna wydajność źródła wody do gaszenia pożarów powinna wynosić 30 dm 3 /s. W związku z brakiem w okolicy sieci wodociągowej, spełniającej wymaganą przepisami o bezpośredniej ochronie ppoż., wydajność 30 dcm 3 /s, zgodnie z opinią rzeczoznawcy d/s ppoż., przyjęto zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych z potoku Ciśniawka o przepływie wody powyżej 20 dm 3 / s, z dodatkową zastawką spiętrzającą wodę i stanowiskiem do czerpania wody. Odległość miejsca spiętrzania wody od obiektów chronionych wynosi 480 m. Miejsce poboru wody usytuowane jest w miejscu naturalnej wychodni skalnej. Dodatkowe miejsce bezpośredniego poboru wydzielone zostanie płytami ażurowymi betonowymi, z zagłębieniem w stosunku do dna potoku. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, rozwiązanie powyższe zostało przyjęte i uzgodnione do działań operacyjnych przez miejscową OSP, potwierdzone przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

17 Podstawa formalna i prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe Dz.U. nr 7/99, poz. 64, w tym: Rozdział 1, 2., pkt. 2, 3. Rozdział 1, 3., pkt. 2. Rozdział 1, 4., pkt. 1, 2. Opinia rzeczoznawcy d/s ppoż. Uzgodnienie o ochronie projektowanego zakładu przez miejscową jednostkę OSP Sidzina, pismo Naczelnika OSP Sidzina, z dnia

18 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Rysunek nr 10

19 WNIOSKI Z REALIZACJI ZAKRESU PROJEKTOWEGO, SUGEROWANE ZMIANY UŁATWIAJĄCE PROCES INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJĘ ZAKŁADU (Wnioski i sugestie odnoszą się do Zakładu o identycznych parametrach produkcyjnych, tzn. wydajności linii technologicznej, identycznym miejscowym źródle surowca, zainstalowania małogabarytowej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej itp.) Lp. Problem Wg opracowanej dokumentacji Sugerowane rozwiązanie, poprawiające stan istniejący Dziedzina poprawy większa elastyczność w zagospodarowaniu terenu możliwość podziału i oddzielenia powierzchni socjalnej, produkcyjnej i magazynowej, z zachowaniem odległości oddzielenia ppoż. (l=20m), przez co uzyska się mniejszą gęstość obciążenia ogniowego i zmniejszenie strefy ogniowej uzyskanie lepszego układu drogowego, szczególnie w rejonie składowisk surowca i odbioru produktu gotowego z magazynu (możliwość obwodowego ruchu wielkogabarytowych jednostek samochodowych w obrębie wydzielonego magazynu produktu gotowego i wydzielonych składowisk surowca trocin) 1 Powierzchnia działki Inwestor dysponował działką o powierzchni 0,5102 ha. Optymalna powierzchnia działki powinna być większa o około 70%. 2 Lokalizacja Działka zlokalizowana przy wąskiej drodze gminnej. Działka powinna być zlokalizowana przy drodze o swobodnym ruchu dwukierunkowym. elastyczność logistyki i większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym Działka zlokalizowana na terenie rolniczym, otoczona prywatnymi działkami rolniczymi. Działka powinna być zlokalizowana w rejonach uprzemysłowionych. zmniejszenie możliwości protestów właścicieli sąsiednich działek spowodowanych wpływem Zakładu na tereny rolnicze zmniejszenie możliwości protestów właścicieli sąsiednich działek spowodowanych np. zmianą ukształtowania terenu przez plantowanie i naruszeniem powierzchniowych warunków wodnych

20 Ukształtowanie działki działka posiadająca skłon wynoszący około 5 m ( m n.p.m.). Należy dobierać działki płaskie. ograniczenie nakładów na ukształtowanie terenu plantowanie ograniczenie skarp szczególnie w rejonie sąsiednich działek (strata terenu netto, zabezpieczenie skarp, regulacja spływy wody) Droga dojazdowa do Zakładu na odcinku ~490m pokonuje różnicę terenu około 40 m. Unikanie terenów o utrudnionym dojeździe. unikanie trudności z dojazdem w okresie zimowym, przy max obciążeniu logistycznym istotnym dla ciągłości pracy Zakładu: wywóz gotowego produktu, dowóz surowca uniezależnienie funkcjonowania Zakładu od odśnieżania i oblodzenia dróg lokalnych 3 Media zewnętrzne, uzbrojenie terenu Woda pitna dla celów socjalno bytowych długość sieci od przyłącza na wodociągu gminnym do wodomierza na terenie Zakładu L=625 mb. Konieczność wykonania kanalizacji sanitarnej (kontenerowej oczyszczalni ścieków) i kanalizacji deszczowej. Szukanie miejsca na lokalizację Zakładu w terenie uzbrojonym w wodociąg, o wydajności i warunkach technicznych przyłączenia, gwarantującego dostawę wody dla celów socjalnych i ppoż. Szukanie miejsca na lokalizację zakładu w terenie uzbrojonym w kanalizację sanitarną lub ogólnospławną. ograniczenie nakładów inwestycyjnych dostępność do wody dla celów ppoż.: w przypadku jej braku należy szukać tzw. źródła zastępczego lub wybudować zbiornik ppoż., napełniany w odstępach czasu wynikających z przepisów szczegółowych o ochronie pożarowej ograniczenie nakładów inwestycyjnych uniknięcie problemów z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz uniknięcie konieczności wykonania Operatów Wodno-Prawnych Energia elektryczna - włączenie do linii wysokiego napięcia + kontenerowa stacja trafo. Szukanie miejsca na lokalizację Zakładu w terenie uzbrojonym w sieć nn. ograniczenie nakładów inwestycyjnych uniknięcie problemów z właścicielami działek, na terenie których należałoby sytuować ewentualnie słupy energetyczne pośrednie Schemat technologiczny układu zależności technologii w przypadku rozdzielenia funkcji zaplecza biurowo-socjalnego, części produkcyjnej i magazynu gotowego produktu pokazano na rysunku nr 11.

21 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZALECANY Rysunek nr 11 SKŁADOWISKO SUROWCA PRODUKCYJNEGO BUDYNEK PRODUKCYJNY MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY ZEWNĘTRZNA DOSTAWA SKŁADOWISKO SUROWCA PRODUKT GOTOWY OGRODZENIE TERENU PRACOWNICY I PETENCI TRANSPORT WEWNĘTRZNY SUROWCA DO PRODUKCJI BUDYNKI PRODUKCYJNE (HALA LINII PRODUKCYJNEJ, BUDYNEK MAGAZYNOWY) wykonał: inż. MARIAN MAZGAJ 27 LUTY 2006r

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo