Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15"

Transkrypt

1 Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie Nr Rś.6220.DŚ D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, złożonego w dniu r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie orzekam I. Ustalić firmie Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, w wariancie I proponowanym przez Inwestora, następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowosocjalnym na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie: 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 2073/4, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie, wzdłuż istniejących budynków zakładu Packprofil. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnomagazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. W planowanej hali przewiduje się produkcję i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury. Proces produkcji będzie prowadzony w oparciu o maszyny przeniesione z innych hal znajdujących się na terenie firmy Packprofil, a także dokupione zostaną docelowo nowe urządzenia pozwalające poszerzyć gamę produktów oferowanych przez Spółkę. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie tak jak dotychczas tektura wytwarzana na własnej maszynie tekturniczej, dostarczana do projektowanej hali przy użyciu transportu wewnętrznego oraz tektura i karton pokryciowy zakupiony u dostawców zewnętrznych. 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz ) Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracach Miejsca postoju sprzętu oraz lokalizację placów składowania materiałów budowlanych należy przewidzieć w jak najdalszej odległości od terenów mieszkaniowych oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi Przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych W trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (M.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić oraz na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych wyposażyć w odpowiednie sorbenty, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).

2 2.6. W przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi, substancjami ropopochodnymi w wyniku pracy sprzętu budowlanego, przekazać je uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia Podczas realizacji przedsięwzięcia natychmiast usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych W trakcie robót budowlanych oraz prac instalacyjno-montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany W fazie budowy zapewnić właściwe zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników budowy Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych na terenie realizacji inwestycji Niewykorzystane masy ziemne czyli odpad o kodzie przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych magazynować selektywnie z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami, określonych w przepisach szczególnych Zaplecze biurowo-socjalne ogrzewać projektowanym kotłem opalanym gazem ziemnym, a halę produkcyjno-magazynową projektowanymi nagrzewnicami gazowymi Zanieczyszczone powietrze z procesu cięcia elementów z papieru oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99% W prowadzonych procesach zużywać lotne związki organiczne (LZO) w ilości nieprzekraczającej 2,44 Mg/rok Poziom dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, mierzony w odległości 1m od przegród budowlanych, nie może być większy niż 82,2dB Poziom dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, w pomieszczeniu piły, mierzony w odległości 1m od przegród budowlanych, nie może być większy niż 88,8dB Ścieki bytowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do istniejącego wybieralnego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 40m Ścieki z mycia pomieszczeń produkcyjnych odprowadzać do projektowanego szczelnego wybieralnego zbiornika o pojemności 3,5m 3, a następnie regularnie odpompowywać i przewozić wozem asenizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków Ścieki przemysłowe z procesu technologicznego oczyszczać w istniejącej zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków a następnie zawracać do produkcji albo odprowadzać do odbiornika, tj. do kanału rzeki Mała Panew wylotem w km Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z powierzchni szczelnych układów komunikacyjnych i placów odprowadzać do istniejącego zakładowego kolektora kanalizacji deszczowej, a następnie po podczyszczeniu w istniejącym osadniku szlamowym odprowadzać do kanału rzeki Mała Panew poprzez wylot w km Wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami Odpady niebezpieczne o kodach: *, *, * magazynować w pojemnikach lub beczkach ustawionych na uszczelnionej powierzchni wewnątrz istniejących budynków zakładu Odpady inne niż niebezpieczne o kodach: , , , , , i magazynować w pojemnikach, workach, kartonowych pudłach lub luzem wewnątrz istniejących budynków lub na utwardzonej i zadaszonej powierzchni Odpad o kodzie magazynować w istniejącym zbiorniku biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w całości zawracać do procesu produkcyjnego Nie magazynować na terenie zakładu odpadów o kodach i Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: 3.1. Przewidzieć odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza: a) z procesu mieszania kleju emitorem o wysokości nie niższej niż 6,20m. b) z procesu nakładania kleju emitorami o wysokości nie niższej niż 6,20m. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 2 z 8

3 c) z procesu cięcia elementów z papieru emitorami o wysokości nie niższej niż 6,20m. d) z kotłowni emitorem o wysokości nie niższej niż 8,5m Do oczyszczania powietrza pochodzącego z procesu cięcia elementów z papieru przewidzieć zastosowanie filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99% Do ogrzewania zaplecza biurowo-socjalnego przewidzieć kocioł opalany gazem ziemnym, o mocy do 50kW Do ogrzewania hali produkcyjno-magazynowej przewidzieć nagrzewnice gazowe Na dachu budynku hali produkcyjnej zainstalować: a) 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 51,1dB. b) 3 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 56,6dB. c) 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 60,6dB. d) 2 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 55,6dB. e) centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 61,1dB. f) centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 70,1dB Przewidzieć wykonanie wybieralnego szczelnego zbiornika o pojemności 3,5m 3 na ścieki, pochodzące z utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych. 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 6. Monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. II. Nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. III. Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 3 z 8

4 U Z A S A D N I E N I E Firma Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, w dniu r. wystąpiła z wnioskiem (bez numeru) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowosocjalnym na terenie zakładu, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 3 ust.2 pkt 1 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w 2 ust.2 pkt 1), w związku z 2 ust.1 pkt 19 (instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz ze zm.). W związku z tym Burmistrz Kolonowskiego, działając zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U ze zm.), w dniu r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w piśmie nr NZ/ASz /14 z dnia r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ MSe z dnia r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, postanowieniem nr Rś.6220.DŚ z dnia r. Burmistrz Kolonowskiego nałożył na inwestora, tj. Packprofil Sp. z o.o. w Kolonowskiem, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy, z wyłączeniem wymogu określonego w art.66 ust.1 pkt 16, dotyczącego przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Za szczególnie ważne organ uznał dokonanie analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny na terenach chronionych, z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i wynikającą stąd możliwość pogorszenia klimatu akustycznego na tych terenach, jak również prawdopodobne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Za konieczne wskazał również przeanalizowanie skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącymi instalacjami oraz oddziaływania w związku ze zwiększeniem poziomu produkcji. W dniu r. do organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, działając zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, w dniu r. Burmistrz Kolonowskiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w celu zasięgnięcia opinii oraz uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 79 ust.1, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy ooś, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, Burmistrz Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 4 z 8

5 Kolonowskiego w dniu r. podał do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w rejonie przedsięwzięcia) informacje o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedmiocie decyzji, która ma być wydana, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, podając jednocześnie 21-dniowy termin ich składania. Jednak żadne uwagi ani wnioski w trakcie trwania całego postępowania nie wpłynęły do organu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, pismem nr NZ/ASz /14 z dnia r., zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, zgodnie z art.10 1 Kpa, w dniu r. Burmistrz Kolonowskiego zawiadomił strony o zakończeniu postępowania. Organ po przeanalizowaniu kompletu przekazanych dokumentów stwierdził, co następuje: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 2073/4, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie, wzdłuż istniejących budynków zakładu Packprofil. Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionego uchwałą nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 maja 2012r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem P teren przemysłu, składów, baz budowlanych i komunalnych i rzemiosła wytwórczego. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości około 200 m, w kierunku północno-zachodnim od granic zakładu. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnomagazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. W planowanej hali przewiduje się produkcję i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury. Proces produkcji będzie prowadzony w oparciu o maszyny przeniesione z innych hal znajdujących się na terenie firmy Packprofil, a także dokupione zostaną docelowo nowe urządzenia pozwalające poszerzyć gamę produktów oferowanych przez Spółkę. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie tak jak dotychczas tektura wytwarzana na własnej maszynie tekturniczej, dostarczana do projektowanej hali przy użyciu transportu wewnętrznego oraz tektura i karton pokryciowy zakupiony u dostawców zewnętrznych. Do łączenia poszczególnych warstw tektury stosowane będą ekologiczne wodorozcieńczalne kleje, o zawartości metanolu poniżej 3%. Klej przygotowywany w mieszalnikach, systemem rurociągów trafiać będzie do wanien klejowych, a następnie na paski tektury. Przewidywana wielkość produkcji: - tuleje Mg/rok - kątowniki Mg/rok - płaskowniki 1825Mg/rok - u-profile 3650Mg/rok - palety tekturowe szt./rok. Hala będzie ogrzewana przy pomocy nagrzewnic gazowych, natomiast część biurowosocjalna kotłem gazowym. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., uzgodnił warunki realizacji Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 5 z 8

6 przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie I (preferowanym przez Inwestora), w którym lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest bardziej oddalona od najbliższej zabudowy mieszkaniowej co pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie: - w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego emisję o charakterze niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas budowy, w tym montaż niezbędnych urządzeń i instalacji. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne. - w zakresie oddziaływania akustycznego w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przewiduje się wystąpienie negatywnych oddziaływań na sąsiednich terenach mieszkaniowych. Jednak biorąc pod uwagę ich realizację wyłącznie w porze dziennej oraz fakt przestrzegania zasad wyłączania silników w czasie przerw w pracy ocenia się, że etap realizacji nie będzie stanowił uciążliwości akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. - w zakresie gospodarowania odpadami realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie głównie odpadów z grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w przewidywanej ilości około 140mg (w tym gleba i ziemia w ilości około 100Mg). Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały, występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych wykorzystane będą na terenie realizacji przedsięwzięcia. Urobek niezagospodarowany stanowić będzie odpad o kodzie i przekazywany będzie do dalszego zagospodarowania uprawnionym jednostkom lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych. - w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne w trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu budowlanego. Jednak zapewnienie właściwej organizacji robót oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad pozwoli na ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: - w zakresie powietrza atmosferycznego źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą: mieszalnik kleju, nakładanie kleju, cięcie elementów z tektury, kocioł gazowy, nagrzewnice gazowe. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano zastosowanie na stanowisku cięcia elementów z tektury filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99%. Przewidywane zużycie lotnych związków organicznych (LZO) zawartych w planowanych do zastosowania materiałach będzie kształtowało się na poziomie do 2,44Mg/rok, a więc nie osiągnie wartości > 5Mg/rok, co oznacza, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega standardom emisyjnym. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji. - w zakresie oddziaływania akustycznego głównymi źródłami hałasu do środowiska będą: Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 6 z 8

7 budynek, a w nim praca urządzeń i instalacji, służących do produkcji wyrobów z papieru i tektury, 19 wentylatorów dachowych, 2 centrale wentylacyjne. Jak wynika z raportu ooś, funkcjonowanie przedsięwzięcia przewiduje się w porze dnia i nocy. Najbliższy teren chroniony akustycznie o charakterze zabudowy jednorodzinnej, oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1, występuje w odległości około 200m, w kierunku północno-zachodnim od projektowanej hali. Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji istniejącej instalacji oraz planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej i nocnej wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w raporcie ooś, dotyczących poziomu dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, poziomu mocy akustycznej 19 wentylatorów dachowych oraz 2 centrali wentylacyjnych, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem. - w zakresie gospodarki wodościekowej eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych, które odprowadzane będą poprzez wewnętrzny system kanalizacji zakładowej do istniejącego wybieralnego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 40m 3, który regularnie będzie opróżniany przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. W ramach planowanej inwestycji powstawać będą również niewielkie ilości ścieków o charakterze przemysłowym, pochodzące z utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych. Zebrane ścieki odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności 3,5m 3, z którego będą odpompowywane i okresowo przewożone wozem asenizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych układów komunikacyjnych i placów nowego obiektu odprowadzane będą przez system odwodnienia do istniejącego zakładowego kolektora kanalizacji deszczowej, którym wody opadowe pochodzące z terenu zakładu są odprowadzane do kanału rzeki Mała Panew poprzez wylot w km Przed odprowadzeniem wody opadowe będą podczyszczane na istniejącym układzie oczyszczania, w skład którego wchodzi osadnik szlamowy. Z przedłożonego uzupełnienia do raportu wynika, że przedsięwzięcie położone jest w obszarze JCWPd o kodzie PLGW oraz zlewni JCWP PLRW Mała Panew od Lubliniacy do zbiornika Turawa. Z charakterystyki jednolitej części wód, zawartej w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry (PGW) wynika, że ww. JCWPd zlokalizowana jest w regionie wodnym Środkowej Odry. Wody te charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona. Natomiast ww. JCWP (jednolita część wód powierzchniowych) stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, zagrożoną osiągnięciem celu środowiskowego. Mając na uwadze istniejące i przewidziane rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej zakładu uznać można, że planowana inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w PGW. - w zakresie gospodarki odpadami w wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrośnie ilość powstających w zakładzie odpadów niebezpiecznych, o kodach: *, *, *, oraz innych niż niebezpieczne, o kodach: , , , , , , , , , Natomiast po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady o kodach * i Wszystkie odpady będą magazynowane w sposób zgodny z przepisami, zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przedstawione w raporcie dane wykazują, że przedsięwzięcie jest inwestycją z właściwymi zabezpieczeniami, a przewidywane rozwiązania technologiczne gwarantują bezpieczną ich budowę i eksploatację. Przy zachowaniu warunków, określonych w niniejszej decyzji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stwarzało ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska w zakresie wszystkich komponentów środowiska, oddziaływania na świat roślin i zwierząt oraz oddziaływania na obiekty kultury materialnej. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 7 z 8

8 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, ani nie wymagało przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono również konieczności nałożenia w niniejszej decyzji obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej, ani też przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Podejmując decyzję w tej sprawie organ uznał, że: 1. Posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji środowiskowej dane na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. 2. skumulowane oddziaływanie istniejącej i planowanej instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 3. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie, a także wszystkie warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., w punkcie I niniejszej decyzji określono inwestorowi warunki, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w zakresie wszystkich komponentów środowiska, zgodnie z art. 82 ust. 1 cyt. wyżej ustawy ooś. Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art.71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U ze zm.), zgodnie z którym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, stosownie do zapisów art. 72 ust.1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy ooś. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 tej ustawy organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Kolonowskiego. Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy ooś informacja o wydanej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 1.PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie ul.zakladowa 3 2.PKP S.A Warszawa ul. Szczęsliwiecka 62 3.PPU KOPGARD Sp. z o.o. Kolonowskie ul.kościuszki 1 4.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6 5.ELTETE-POLSKA Sp. z o.o. Kolonowskie ul.zakładowa 2 6.Gmina Kolonowskie 7.a/a Podano do publicznej wiadomości: 1.Tablica ogłoszeń tut. Urzędu 2.Strona internetowa BIP Kolonowskie 3.Miejsce planowanego przedsięwzięcia ul.zakłądowa3,kolonowskie Burmistrz Kolonowskiego mgr inż. Norbert Koston Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 8 z 8

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. orzekam

D E C Y Z J A. orzekam Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie, 24.05.2012r. Nr Rś 6220.DŚ.8-11.2011.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam Głuchołazy, dnia 23.09.2015r. RR.6220.10.2015.MB ( Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RG.6220.10.6.2012/2013 Piechowice, dnia 11 stycznia 2013 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-07/09 Czeladź 2010-04-06 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Jeziora Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r. RGK.6220.3.2011 Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Znak sprawy: BGN.II.6220.9.2012. Torzym, dnia 07.12.2012 r. DECYZJA NR 13/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA

Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. określam

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. określam GKRW/US-7624/6/ 07 Międzychód, dnia 08.05.2007r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strzegowo, dnia 07.11.2013r Nr 6220.2.2013 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GRB 7625/11/08 Błaszki, dnia 2009-03-27 Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1, pkt 1, art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art.56 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. Świecie, dnia 2009-02-09 ROŚiGK 7625/28/7/2008/2009 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

(2) dot.: budowy Afrykarium Oceanarium wraz z zagospodarowaniem terenu

(2) dot.: budowy Afrykarium Oceanarium wraz z zagospodarowaniem terenu rr~.. ~4J. Ł o.o. WRŁYNFŁ() J ~ IMII ~ anita we Wroc~~ 21-10- 2008 0.227 rocław, ul Kleczkowsko 20.l. 071J329-SB- 3~ fax 329.18-51 Nr ~. znak: ZNS-601-142/AD/08 Wrocław, dnia O pazdziernika 2008r. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji administracyjnych

Proces podejmowania decyzji administracyjnych Proces podejmowania decyzji administracyjnych Debata nt. ochrony przed hałasem Warszawa, dn. 11 grudnia 2012 r. Czynniki wpływające na koniecznośd lub obowiązek budowy ekranów akustycznych Etap planowania

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian Karolina Rak Departament Środowiska

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.10.3.2012 Piechowice, dnia 29 listopada 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2009-12-10 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp., dn. 08.07.2015r. OŚGK.6220.5.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A UZASADNIENIE

D E C Y Z J A UZASADNIENIE GKP 6220.4.2014 Krzywiń, dnia 02.03. 2015 rok D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2014-03-20 GGiOŚ.6220.2.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

GK.6220.4.2015 Namysłów, dn. 19.06.2015 r. D E C Y Z J A

GK.6220.4.2015 Namysłów, dn. 19.06.2015 r. D E C Y Z J A GK.6220.4.2015 Namysłów, dn. 19.06.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, DECYZJA w sprawie: "Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Jaworniku na działkach nr: 1861, 1892, 1887, 1888, 1889/1, 1895/11, 1895/2, 1900, 1902, 1903, 1904/2, 1571/4, 1571/1, 1571/3, 1564/1,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: BI. 7632 10/07 Brześć Kujawski, dnia 9 lipca 2007 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z

Bardziej szczegółowo

OŚR.6220.1.2014 Tyszowce, dnia 17 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE

OŚR.6220.1.2014 Tyszowce, dnia 17 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE BUfiMlSTriZ TYSZOWIBC ul. 3 Ma>s $ 32-ySO TYS20VCS OŚR.6220.1.2014 Tyszowce, dnia 17 kwietnia 2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 106 i art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl OŚ.6220.21.2013 Konin, dnia 05.08.2013 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

RR/7610/ 03/ 2006 Raciechowice dnia 2006-12-18 D E C Y Z J A. Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

RR/7610/ 03/ 2006 Raciechowice dnia 2006-12-18 D E C Y Z J A. Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania RR/7610/ 03/ 2006 Raciechowice dnia 2006-12-18 D E C Y Z J A o ś r o d o w i s k o w y c h u w a r u n k o w a n i a c h z g o d y n a r e a l i z a c j ę p r z e d s i ę w z i ę c i a Na podstawie art.104

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia woj. małopolskie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 81 ust 7 pkt 1-5 oraz art. 85, 86 ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach. ul. Rozwadzka 4

POSTANOWIENIE. BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach. ul. Rozwadzka 4 OŚ.6220.3.2015.JBG Zdzieszowice, dnia 2015-05-07 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Aleksandrów Kuj. 2010.03.22 GR-7624-3/2009/2010 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Łomazy, 2015-10-02. D e c y z j a

Łomazy, 2015-10-02. D e c y z j a I.6220.3.4.2015.GK Łomazy, 2015-10-02 D e c y z j a Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA Szczecinek 26. 10. 2009r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA Szczecinek 26. 10. 2009r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA Szczecinek 26. 10. 2009r. ul. 9-go Maja 22-24 78-400 Szczecinek Środowiska Regionalna Dyrekcja Ochrony w Szczecinie Protest przeciwko planowanej budowie instalacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo