Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15"

Transkrypt

1 Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie Nr Rś.6220.DŚ D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, złożonego w dniu r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie orzekam I. Ustalić firmie Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, w wariancie I proponowanym przez Inwestora, następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowosocjalnym na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie: 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 2073/4, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie, wzdłuż istniejących budynków zakładu Packprofil. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnomagazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. W planowanej hali przewiduje się produkcję i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury. Proces produkcji będzie prowadzony w oparciu o maszyny przeniesione z innych hal znajdujących się na terenie firmy Packprofil, a także dokupione zostaną docelowo nowe urządzenia pozwalające poszerzyć gamę produktów oferowanych przez Spółkę. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie tak jak dotychczas tektura wytwarzana na własnej maszynie tekturniczej, dostarczana do projektowanej hali przy użyciu transportu wewnętrznego oraz tektura i karton pokryciowy zakupiony u dostawców zewnętrznych. 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz ) Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracach Miejsca postoju sprzętu oraz lokalizację placów składowania materiałów budowlanych należy przewidzieć w jak najdalszej odległości od terenów mieszkaniowych oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi Przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych W trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (M.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić oraz na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych wyposażyć w odpowiednie sorbenty, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).

2 2.6. W przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi, substancjami ropopochodnymi w wyniku pracy sprzętu budowlanego, przekazać je uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia Podczas realizacji przedsięwzięcia natychmiast usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych W trakcie robót budowlanych oraz prac instalacyjno-montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany W fazie budowy zapewnić właściwe zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników budowy Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych na terenie realizacji inwestycji Niewykorzystane masy ziemne czyli odpad o kodzie przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych magazynować selektywnie z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami, określonych w przepisach szczególnych Zaplecze biurowo-socjalne ogrzewać projektowanym kotłem opalanym gazem ziemnym, a halę produkcyjno-magazynową projektowanymi nagrzewnicami gazowymi Zanieczyszczone powietrze z procesu cięcia elementów z papieru oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99% W prowadzonych procesach zużywać lotne związki organiczne (LZO) w ilości nieprzekraczającej 2,44 Mg/rok Poziom dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, mierzony w odległości 1m od przegród budowlanych, nie może być większy niż 82,2dB Poziom dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, w pomieszczeniu piły, mierzony w odległości 1m od przegród budowlanych, nie może być większy niż 88,8dB Ścieki bytowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do istniejącego wybieralnego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 40m Ścieki z mycia pomieszczeń produkcyjnych odprowadzać do projektowanego szczelnego wybieralnego zbiornika o pojemności 3,5m 3, a następnie regularnie odpompowywać i przewozić wozem asenizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków Ścieki przemysłowe z procesu technologicznego oczyszczać w istniejącej zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków a następnie zawracać do produkcji albo odprowadzać do odbiornika, tj. do kanału rzeki Mała Panew wylotem w km Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z powierzchni szczelnych układów komunikacyjnych i placów odprowadzać do istniejącego zakładowego kolektora kanalizacji deszczowej, a następnie po podczyszczeniu w istniejącym osadniku szlamowym odprowadzać do kanału rzeki Mała Panew poprzez wylot w km Wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami Odpady niebezpieczne o kodach: *, *, * magazynować w pojemnikach lub beczkach ustawionych na uszczelnionej powierzchni wewnątrz istniejących budynków zakładu Odpady inne niż niebezpieczne o kodach: , , , , , i magazynować w pojemnikach, workach, kartonowych pudłach lub luzem wewnątrz istniejących budynków lub na utwardzonej i zadaszonej powierzchni Odpad o kodzie magazynować w istniejącym zbiorniku biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w całości zawracać do procesu produkcyjnego Nie magazynować na terenie zakładu odpadów o kodach i Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: 3.1. Przewidzieć odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza: a) z procesu mieszania kleju emitorem o wysokości nie niższej niż 6,20m. b) z procesu nakładania kleju emitorami o wysokości nie niższej niż 6,20m. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 2 z 8

3 c) z procesu cięcia elementów z papieru emitorami o wysokości nie niższej niż 6,20m. d) z kotłowni emitorem o wysokości nie niższej niż 8,5m Do oczyszczania powietrza pochodzącego z procesu cięcia elementów z papieru przewidzieć zastosowanie filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99% Do ogrzewania zaplecza biurowo-socjalnego przewidzieć kocioł opalany gazem ziemnym, o mocy do 50kW Do ogrzewania hali produkcyjno-magazynowej przewidzieć nagrzewnice gazowe Na dachu budynku hali produkcyjnej zainstalować: a) 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 51,1dB. b) 3 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 56,6dB. c) 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 60,6dB. d) 2 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 55,6dB. e) centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 61,1dB. f) centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 70,1dB Przewidzieć wykonanie wybieralnego szczelnego zbiornika o pojemności 3,5m 3 na ścieki, pochodzące z utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych. 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 6. Monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. II. Nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. III. Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 3 z 8

4 U Z A S A D N I E N I E Firma Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, w dniu r. wystąpiła z wnioskiem (bez numeru) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowosocjalnym na terenie zakładu, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 3 ust.2 pkt 1 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w 2 ust.2 pkt 1), w związku z 2 ust.1 pkt 19 (instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz ze zm.). W związku z tym Burmistrz Kolonowskiego, działając zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U ze zm.), w dniu r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w piśmie nr NZ/ASz /14 z dnia r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ MSe z dnia r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, postanowieniem nr Rś.6220.DŚ z dnia r. Burmistrz Kolonowskiego nałożył na inwestora, tj. Packprofil Sp. z o.o. w Kolonowskiem, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy, z wyłączeniem wymogu określonego w art.66 ust.1 pkt 16, dotyczącego przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Za szczególnie ważne organ uznał dokonanie analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny na terenach chronionych, z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i wynikającą stąd możliwość pogorszenia klimatu akustycznego na tych terenach, jak również prawdopodobne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Za konieczne wskazał również przeanalizowanie skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącymi instalacjami oraz oddziaływania w związku ze zwiększeniem poziomu produkcji. W dniu r. do organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, działając zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, w dniu r. Burmistrz Kolonowskiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w celu zasięgnięcia opinii oraz uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 79 ust.1, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy ooś, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, Burmistrz Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 4 z 8

5 Kolonowskiego w dniu r. podał do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w rejonie przedsięwzięcia) informacje o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedmiocie decyzji, która ma być wydana, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, podając jednocześnie 21-dniowy termin ich składania. Jednak żadne uwagi ani wnioski w trakcie trwania całego postępowania nie wpłynęły do organu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, pismem nr NZ/ASz /14 z dnia r., zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, zgodnie z art.10 1 Kpa, w dniu r. Burmistrz Kolonowskiego zawiadomił strony o zakończeniu postępowania. Organ po przeanalizowaniu kompletu przekazanych dokumentów stwierdził, co następuje: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 2073/4, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie, wzdłuż istniejących budynków zakładu Packprofil. Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionego uchwałą nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 maja 2012r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem P teren przemysłu, składów, baz budowlanych i komunalnych i rzemiosła wytwórczego. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości około 200 m, w kierunku północno-zachodnim od granic zakładu. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnomagazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. W planowanej hali przewiduje się produkcję i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury. Proces produkcji będzie prowadzony w oparciu o maszyny przeniesione z innych hal znajdujących się na terenie firmy Packprofil, a także dokupione zostaną docelowo nowe urządzenia pozwalające poszerzyć gamę produktów oferowanych przez Spółkę. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie tak jak dotychczas tektura wytwarzana na własnej maszynie tekturniczej, dostarczana do projektowanej hali przy użyciu transportu wewnętrznego oraz tektura i karton pokryciowy zakupiony u dostawców zewnętrznych. Do łączenia poszczególnych warstw tektury stosowane będą ekologiczne wodorozcieńczalne kleje, o zawartości metanolu poniżej 3%. Klej przygotowywany w mieszalnikach, systemem rurociągów trafiać będzie do wanien klejowych, a następnie na paski tektury. Przewidywana wielkość produkcji: - tuleje Mg/rok - kątowniki Mg/rok - płaskowniki 1825Mg/rok - u-profile 3650Mg/rok - palety tekturowe szt./rok. Hala będzie ogrzewana przy pomocy nagrzewnic gazowych, natomiast część biurowosocjalna kotłem gazowym. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., uzgodnił warunki realizacji Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 5 z 8

6 przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie I (preferowanym przez Inwestora), w którym lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest bardziej oddalona od najbliższej zabudowy mieszkaniowej co pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie: - w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego emisję o charakterze niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas budowy, w tym montaż niezbędnych urządzeń i instalacji. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne. - w zakresie oddziaływania akustycznego w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przewiduje się wystąpienie negatywnych oddziaływań na sąsiednich terenach mieszkaniowych. Jednak biorąc pod uwagę ich realizację wyłącznie w porze dziennej oraz fakt przestrzegania zasad wyłączania silników w czasie przerw w pracy ocenia się, że etap realizacji nie będzie stanowił uciążliwości akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. - w zakresie gospodarowania odpadami realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie głównie odpadów z grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w przewidywanej ilości około 140mg (w tym gleba i ziemia w ilości około 100Mg). Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały, występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych wykorzystane będą na terenie realizacji przedsięwzięcia. Urobek niezagospodarowany stanowić będzie odpad o kodzie i przekazywany będzie do dalszego zagospodarowania uprawnionym jednostkom lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych. - w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne w trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu budowlanego. Jednak zapewnienie właściwej organizacji robót oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad pozwoli na ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: - w zakresie powietrza atmosferycznego źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą: mieszalnik kleju, nakładanie kleju, cięcie elementów z tektury, kocioł gazowy, nagrzewnice gazowe. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano zastosowanie na stanowisku cięcia elementów z tektury filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99%. Przewidywane zużycie lotnych związków organicznych (LZO) zawartych w planowanych do zastosowania materiałach będzie kształtowało się na poziomie do 2,44Mg/rok, a więc nie osiągnie wartości > 5Mg/rok, co oznacza, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega standardom emisyjnym. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji. - w zakresie oddziaływania akustycznego głównymi źródłami hałasu do środowiska będą: Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 6 z 8

7 budynek, a w nim praca urządzeń i instalacji, służących do produkcji wyrobów z papieru i tektury, 19 wentylatorów dachowych, 2 centrale wentylacyjne. Jak wynika z raportu ooś, funkcjonowanie przedsięwzięcia przewiduje się w porze dnia i nocy. Najbliższy teren chroniony akustycznie o charakterze zabudowy jednorodzinnej, oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1, występuje w odległości około 200m, w kierunku północno-zachodnim od projektowanej hali. Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji istniejącej instalacji oraz planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej i nocnej wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w raporcie ooś, dotyczących poziomu dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, poziomu mocy akustycznej 19 wentylatorów dachowych oraz 2 centrali wentylacyjnych, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem. - w zakresie gospodarki wodościekowej eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych, które odprowadzane będą poprzez wewnętrzny system kanalizacji zakładowej do istniejącego wybieralnego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 40m 3, który regularnie będzie opróżniany przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. W ramach planowanej inwestycji powstawać będą również niewielkie ilości ścieków o charakterze przemysłowym, pochodzące z utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych. Zebrane ścieki odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności 3,5m 3, z którego będą odpompowywane i okresowo przewożone wozem asenizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych układów komunikacyjnych i placów nowego obiektu odprowadzane będą przez system odwodnienia do istniejącego zakładowego kolektora kanalizacji deszczowej, którym wody opadowe pochodzące z terenu zakładu są odprowadzane do kanału rzeki Mała Panew poprzez wylot w km Przed odprowadzeniem wody opadowe będą podczyszczane na istniejącym układzie oczyszczania, w skład którego wchodzi osadnik szlamowy. Z przedłożonego uzupełnienia do raportu wynika, że przedsięwzięcie położone jest w obszarze JCWPd o kodzie PLGW oraz zlewni JCWP PLRW Mała Panew od Lubliniacy do zbiornika Turawa. Z charakterystyki jednolitej części wód, zawartej w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry (PGW) wynika, że ww. JCWPd zlokalizowana jest w regionie wodnym Środkowej Odry. Wody te charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona. Natomiast ww. JCWP (jednolita część wód powierzchniowych) stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, zagrożoną osiągnięciem celu środowiskowego. Mając na uwadze istniejące i przewidziane rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej zakładu uznać można, że planowana inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w PGW. - w zakresie gospodarki odpadami w wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrośnie ilość powstających w zakładzie odpadów niebezpiecznych, o kodach: *, *, *, oraz innych niż niebezpieczne, o kodach: , , , , , , , , , Natomiast po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady o kodach * i Wszystkie odpady będą magazynowane w sposób zgodny z przepisami, zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przedstawione w raporcie dane wykazują, że przedsięwzięcie jest inwestycją z właściwymi zabezpieczeniami, a przewidywane rozwiązania technologiczne gwarantują bezpieczną ich budowę i eksploatację. Przy zachowaniu warunków, określonych w niniejszej decyzji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stwarzało ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska w zakresie wszystkich komponentów środowiska, oddziaływania na świat roślin i zwierząt oraz oddziaływania na obiekty kultury materialnej. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 7 z 8

8 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, ani nie wymagało przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono również konieczności nałożenia w niniejszej decyzji obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej, ani też przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Podejmując decyzję w tej sprawie organ uznał, że: 1. Posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji środowiskowej dane na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. 2. skumulowane oddziaływanie istniejącej i planowanej instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 3. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie, a także wszystkie warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., w punkcie I niniejszej decyzji określono inwestorowi warunki, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w zakresie wszystkich komponentów środowiska, zgodnie z art. 82 ust. 1 cyt. wyżej ustawy ooś. Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art.71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U ze zm.), zgodnie z którym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, stosownie do zapisów art. 72 ust.1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy ooś. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 tej ustawy organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Kolonowskiego. Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy ooś informacja o wydanej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 1.PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie ul.zakladowa 3 2.PKP S.A Warszawa ul. Szczęsliwiecka 62 3.PPU KOPGARD Sp. z o.o. Kolonowskie ul.kościuszki 1 4.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6 5.ELTETE-POLSKA Sp. z o.o. Kolonowskie ul.zakładowa 2 6.Gmina Kolonowskie 7.a/a Podano do publicznej wiadomości: 1.Tablica ogłoszeń tut. Urzędu 2.Strona internetowa BIP Kolonowskie 3.Miejsce planowanego przedsięwzięcia ul.zakłądowa3,kolonowskie Burmistrz Kolonowskiego mgr inż. Norbert Koston Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 8 z 8

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m OŚR.6220.5.2014.2015 Grudusk, 14.08.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT.7624-2/11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r.

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. D E C Y Z J A Burmistrz w Przecławiu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przecław ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06 BI. 7632 1/05/06 Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo