Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15"

Transkrypt

1 Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie Nr Rś.6220.DŚ D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, złożonego w dniu r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie orzekam I. Ustalić firmie Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, w wariancie I proponowanym przez Inwestora, następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowosocjalnym na terenie zakładu Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie: 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 2073/4, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie, wzdłuż istniejących budynków zakładu Packprofil. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnomagazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. W planowanej hali przewiduje się produkcję i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury. Proces produkcji będzie prowadzony w oparciu o maszyny przeniesione z innych hal znajdujących się na terenie firmy Packprofil, a także dokupione zostaną docelowo nowe urządzenia pozwalające poszerzyć gamę produktów oferowanych przez Spółkę. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie tak jak dotychczas tektura wytwarzana na własnej maszynie tekturniczej, dostarczana do projektowanej hali przy użyciu transportu wewnętrznego oraz tektura i karton pokryciowy zakupiony u dostawców zewnętrznych. 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz ) Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracach Miejsca postoju sprzętu oraz lokalizację placów składowania materiałów budowlanych należy przewidzieć w jak najdalszej odległości od terenów mieszkaniowych oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi Przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych W trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (M.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić oraz na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych wyposażyć w odpowiednie sorbenty, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).

2 2.6. W przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi, substancjami ropopochodnymi w wyniku pracy sprzętu budowlanego, przekazać je uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia Podczas realizacji przedsięwzięcia natychmiast usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych W trakcie robót budowlanych oraz prac instalacyjno-montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany W fazie budowy zapewnić właściwe zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników budowy Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych na terenie realizacji inwestycji Niewykorzystane masy ziemne czyli odpad o kodzie przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych magazynować selektywnie z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami, określonych w przepisach szczególnych Zaplecze biurowo-socjalne ogrzewać projektowanym kotłem opalanym gazem ziemnym, a halę produkcyjno-magazynową projektowanymi nagrzewnicami gazowymi Zanieczyszczone powietrze z procesu cięcia elementów z papieru oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99% W prowadzonych procesach zużywać lotne związki organiczne (LZO) w ilości nieprzekraczającej 2,44 Mg/rok Poziom dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, mierzony w odległości 1m od przegród budowlanych, nie może być większy niż 82,2dB Poziom dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, w pomieszczeniu piły, mierzony w odległości 1m od przegród budowlanych, nie może być większy niż 88,8dB Ścieki bytowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do istniejącego wybieralnego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 40m Ścieki z mycia pomieszczeń produkcyjnych odprowadzać do projektowanego szczelnego wybieralnego zbiornika o pojemności 3,5m 3, a następnie regularnie odpompowywać i przewozić wozem asenizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków Ścieki przemysłowe z procesu technologicznego oczyszczać w istniejącej zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków a następnie zawracać do produkcji albo odprowadzać do odbiornika, tj. do kanału rzeki Mała Panew wylotem w km Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z powierzchni szczelnych układów komunikacyjnych i placów odprowadzać do istniejącego zakładowego kolektora kanalizacji deszczowej, a następnie po podczyszczeniu w istniejącym osadniku szlamowym odprowadzać do kanału rzeki Mała Panew poprzez wylot w km Wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami Odpady niebezpieczne o kodach: *, *, * magazynować w pojemnikach lub beczkach ustawionych na uszczelnionej powierzchni wewnątrz istniejących budynków zakładu Odpady inne niż niebezpieczne o kodach: , , , , , i magazynować w pojemnikach, workach, kartonowych pudłach lub luzem wewnątrz istniejących budynków lub na utwardzonej i zadaszonej powierzchni Odpad o kodzie magazynować w istniejącym zbiorniku biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w całości zawracać do procesu produkcyjnego Nie magazynować na terenie zakładu odpadów o kodach i Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: 3.1. Przewidzieć odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza: a) z procesu mieszania kleju emitorem o wysokości nie niższej niż 6,20m. b) z procesu nakładania kleju emitorami o wysokości nie niższej niż 6,20m. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 2 z 8

3 c) z procesu cięcia elementów z papieru emitorami o wysokości nie niższej niż 6,20m. d) z kotłowni emitorem o wysokości nie niższej niż 8,5m Do oczyszczania powietrza pochodzącego z procesu cięcia elementów z papieru przewidzieć zastosowanie filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99% Do ogrzewania zaplecza biurowo-socjalnego przewidzieć kocioł opalany gazem ziemnym, o mocy do 50kW Do ogrzewania hali produkcyjno-magazynowej przewidzieć nagrzewnice gazowe Na dachu budynku hali produkcyjnej zainstalować: a) 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 51,1dB. b) 3 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 56,6dB. c) 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 60,6dB. d) 2 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 55,6dB. e) centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 61,1dB. f) centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 70,1dB Przewidzieć wykonanie wybieralnego szczelnego zbiornika o pojemności 3,5m 3 na ścieki, pochodzące z utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych. 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 6. Monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. II. Nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. III. Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 3 z 8

4 U Z A S A D N I E N I E Firma Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, Kolonowskie, w dniu r. wystąpiła z wnioskiem (bez numeru) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej z zapleczem biurowosocjalnym na terenie zakładu, działka nr 2073/4, k.m. nr. 5, obręb Kolonowskie. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 3 ust.2 pkt 1 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w 2 ust.2 pkt 1), w związku z 2 ust.1 pkt 19 (instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz ze zm.). W związku z tym Burmistrz Kolonowskiego, działając zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U ze zm.), w dniu r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w piśmie nr NZ/ASz /14 z dnia r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ MSe z dnia r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, postanowieniem nr Rś.6220.DŚ z dnia r. Burmistrz Kolonowskiego nałożył na inwestora, tj. Packprofil Sp. z o.o. w Kolonowskiem, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy, z wyłączeniem wymogu określonego w art.66 ust.1 pkt 16, dotyczącego przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Za szczególnie ważne organ uznał dokonanie analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny na terenach chronionych, z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i wynikającą stąd możliwość pogorszenia klimatu akustycznego na tych terenach, jak również prawdopodobne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Za konieczne wskazał również przeanalizowanie skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącymi instalacjami oraz oddziaływania w związku ze zwiększeniem poziomu produkcji. W dniu r. do organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, działając zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, w dniu r. Burmistrz Kolonowskiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w celu zasięgnięcia opinii oraz uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 79 ust.1, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy ooś, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, Burmistrz Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 4 z 8

5 Kolonowskiego w dniu r. podał do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w rejonie przedsięwzięcia) informacje o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedmiocie decyzji, która ma być wydana, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, podając jednocześnie 21-dniowy termin ich składania. Jednak żadne uwagi ani wnioski w trakcie trwania całego postępowania nie wpłynęły do organu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, pismem nr NZ/ASz /14 z dnia r., zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, zgodnie z art.10 1 Kpa, w dniu r. Burmistrz Kolonowskiego zawiadomił strony o zakończeniu postępowania. Organ po przeanalizowaniu kompletu przekazanych dokumentów stwierdził, co następuje: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 2073/4, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie, wzdłuż istniejących budynków zakładu Packprofil. Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionego uchwałą nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 maja 2012r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem P teren przemysłu, składów, baz budowlanych i komunalnych i rzemiosła wytwórczego. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości około 200 m, w kierunku północno-zachodnim od granic zakładu. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnomagazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. W planowanej hali przewiduje się produkcję i magazynowanie wyrobów z papieru i tektury. Proces produkcji będzie prowadzony w oparciu o maszyny przeniesione z innych hal znajdujących się na terenie firmy Packprofil, a także dokupione zostaną docelowo nowe urządzenia pozwalające poszerzyć gamę produktów oferowanych przez Spółkę. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie tak jak dotychczas tektura wytwarzana na własnej maszynie tekturniczej, dostarczana do projektowanej hali przy użyciu transportu wewnętrznego oraz tektura i karton pokryciowy zakupiony u dostawców zewnętrznych. Do łączenia poszczególnych warstw tektury stosowane będą ekologiczne wodorozcieńczalne kleje, o zawartości metanolu poniżej 3%. Klej przygotowywany w mieszalnikach, systemem rurociągów trafiać będzie do wanien klejowych, a następnie na paski tektury. Przewidywana wielkość produkcji: - tuleje Mg/rok - kątowniki Mg/rok - płaskowniki 1825Mg/rok - u-profile 3650Mg/rok - palety tekturowe szt./rok. Hala będzie ogrzewana przy pomocy nagrzewnic gazowych, natomiast część biurowosocjalna kotłem gazowym. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., uzgodnił warunki realizacji Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 5 z 8

6 przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie I (preferowanym przez Inwestora), w którym lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest bardziej oddalona od najbliższej zabudowy mieszkaniowej co pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie: - w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego emisję o charakterze niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas budowy, w tym montaż niezbędnych urządzeń i instalacji. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne. - w zakresie oddziaływania akustycznego w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przewiduje się wystąpienie negatywnych oddziaływań na sąsiednich terenach mieszkaniowych. Jednak biorąc pod uwagę ich realizację wyłącznie w porze dziennej oraz fakt przestrzegania zasad wyłączania silników w czasie przerw w pracy ocenia się, że etap realizacji nie będzie stanowił uciążliwości akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. - w zakresie gospodarowania odpadami realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie głównie odpadów z grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w przewidywanej ilości około 140mg (w tym gleba i ziemia w ilości około 100Mg). Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały, występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych wykorzystane będą na terenie realizacji przedsięwzięcia. Urobek niezagospodarowany stanowić będzie odpad o kodzie i przekazywany będzie do dalszego zagospodarowania uprawnionym jednostkom lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych. - w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne w trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu budowlanego. Jednak zapewnienie właściwej organizacji robót oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad pozwoli na ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: - w zakresie powietrza atmosferycznego źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą: mieszalnik kleju, nakładanie kleju, cięcie elementów z tektury, kocioł gazowy, nagrzewnice gazowe. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano zastosowanie na stanowisku cięcia elementów z tektury filtra tkaninowego o skuteczności odpylania nie niższej niż 99%. Przewidywane zużycie lotnych związków organicznych (LZO) zawartych w planowanych do zastosowania materiałach będzie kształtowało się na poziomie do 2,44Mg/rok, a więc nie osiągnie wartości > 5Mg/rok, co oznacza, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega standardom emisyjnym. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji. - w zakresie oddziaływania akustycznego głównymi źródłami hałasu do środowiska będą: Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 6 z 8

7 budynek, a w nim praca urządzeń i instalacji, służących do produkcji wyrobów z papieru i tektury, 19 wentylatorów dachowych, 2 centrale wentylacyjne. Jak wynika z raportu ooś, funkcjonowanie przedsięwzięcia przewiduje się w porze dnia i nocy. Najbliższy teren chroniony akustycznie o charakterze zabudowy jednorodzinnej, oznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1, występuje w odległości około 200m, w kierunku północno-zachodnim od projektowanej hali. Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji istniejącej instalacji oraz planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej i nocnej wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w raporcie ooś, dotyczących poziomu dźwięku wewnątrz hali produkcyjnej, poziomu mocy akustycznej 19 wentylatorów dachowych oraz 2 centrali wentylacyjnych, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem. - w zakresie gospodarki wodościekowej eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych, które odprowadzane będą poprzez wewnętrzny system kanalizacji zakładowej do istniejącego wybieralnego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 40m 3, który regularnie będzie opróżniany przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. W ramach planowanej inwestycji powstawać będą również niewielkie ilości ścieków o charakterze przemysłowym, pochodzące z utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych. Zebrane ścieki odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności 3,5m 3, z którego będą odpompowywane i okresowo przewożone wozem asenizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych układów komunikacyjnych i placów nowego obiektu odprowadzane będą przez system odwodnienia do istniejącego zakładowego kolektora kanalizacji deszczowej, którym wody opadowe pochodzące z terenu zakładu są odprowadzane do kanału rzeki Mała Panew poprzez wylot w km Przed odprowadzeniem wody opadowe będą podczyszczane na istniejącym układzie oczyszczania, w skład którego wchodzi osadnik szlamowy. Z przedłożonego uzupełnienia do raportu wynika, że przedsięwzięcie położone jest w obszarze JCWPd o kodzie PLGW oraz zlewni JCWP PLRW Mała Panew od Lubliniacy do zbiornika Turawa. Z charakterystyki jednolitej części wód, zawartej w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Odry (PGW) wynika, że ww. JCWPd zlokalizowana jest w regionie wodnym Środkowej Odry. Wody te charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona. Natomiast ww. JCWP (jednolita część wód powierzchniowych) stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, zagrożoną osiągnięciem celu środowiskowego. Mając na uwadze istniejące i przewidziane rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej zakładu uznać można, że planowana inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w PGW. - w zakresie gospodarki odpadami w wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrośnie ilość powstających w zakładzie odpadów niebezpiecznych, o kodach: *, *, *, oraz innych niż niebezpieczne, o kodach: , , , , , , , , , Natomiast po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady o kodach * i Wszystkie odpady będą magazynowane w sposób zgodny z przepisami, zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przedstawione w raporcie dane wykazują, że przedsięwzięcie jest inwestycją z właściwymi zabezpieczeniami, a przewidywane rozwiązania technologiczne gwarantują bezpieczną ich budowę i eksploatację. Przy zachowaniu warunków, określonych w niniejszej decyzji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stwarzało ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska w zakresie wszystkich komponentów środowiska, oddziaływania na świat roślin i zwierząt oraz oddziaływania na obiekty kultury materialnej. Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 7 z 8

8 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, ani nie wymagało przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono również konieczności nałożenia w niniejszej decyzji obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej, ani też przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Podejmując decyzję w tej sprawie organ uznał, że: 1. Posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji środowiskowej dane na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. 2. skumulowane oddziaływanie istniejącej i planowanej instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 3. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie, a także wszystkie warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ MSe.2 z dnia r., w punkcie I niniejszej decyzji określono inwestorowi warunki, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w zakresie wszystkich komponentów środowiska, zgodnie z art. 82 ust. 1 cyt. wyżej ustawy ooś. Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art.71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U ze zm.), zgodnie z którym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, stosownie do zapisów art. 72 ust.1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy ooś. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 tej ustawy organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Kolonowskiego. Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy ooś informacja o wydanej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 1.PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie ul.zakladowa 3 2.PKP S.A Warszawa ul. Szczęsliwiecka 62 3.PPU KOPGARD Sp. z o.o. Kolonowskie ul.kościuszki 1 4.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6 5.ELTETE-POLSKA Sp. z o.o. Kolonowskie ul.zakładowa 2 6.Gmina Kolonowskie 7.a/a Podano do publicznej wiadomości: 1.Tablica ogłoszeń tut. Urzędu 2.Strona internetowa BIP Kolonowskie 3.Miejsce planowanego przedsięwzięcia ul.zakłądowa3,kolonowskie Burmistrz Kolonowskiego mgr inż. Norbert Koston Decyzja nr Rś.6220.DŚ z dnia r.. Strona 8 z 8

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

GK Namysłów, dn r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach. określam środowiskowe uwarunkowania

GK Namysłów, dn r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach. określam środowiskowe uwarunkowania GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 28.03.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. orzekam

D E C Y Z J A. orzekam Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie, 24.05.2012r. Nr Rś 6220.DŚ.8-11.2011.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Adamówka, dnia 22.02.2016r. 6220.1.2016 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam Głuchołazy, dnia 23.09.2015r. RR.6220.10.2015.MB ( Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

Adamówka, dnia r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Adamówka, dnia r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Adamówka, dnia 12.01.2016r. 6220.4.2015.2016 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA Krzymów, dnia 11.01.2017r. Nr PR.6220.11.2016.2017 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia Znak sprawy: GK.6220.00028.2014 Numer pisma: GK.KW-01160/14 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2009

D E C Y Z J A Nr 1/2009 Karlino, 12 stycznia 2009 r. GP 7624/58-05/08/09 D E C Y Z J A Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-07/09 Czeladź 2010-04-06 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RG.6220.10.6.2012/2013 Piechowice, dnia 11 stycznia 2013 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.13.2015.ES.11 Opalenica, dnia 14 września 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: RRGKiOŚ 7041-1/11 Ciepielów, dnia 07 września 2011 roku D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 09 kwiecień 2014 r. OŚ.6220.1.2014.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

RG-OŚ Gołuchów, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

RG-OŚ Gołuchów, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJT GMINY GOŁUCHÓW RG-OŚ.6220.5.6.2016 Gołuchów, dnia 17.08.2016 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2,art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Luboń, dnia 01 września 2014 r. znak sprawy: WPRiOŚ.622012.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Pana Bartosz Wzorek z firmy Dystrybucja Gazu Polgaz Pani Katarzyna Pilarska, Parlin 58, Pruszcz

Pana Bartosz Wzorek z firmy Dystrybucja Gazu Polgaz Pani Katarzyna Pilarska, Parlin 58, Pruszcz Jeżewo dnia 17.09.2010 rok Nr 7627/5/2010 DECYZJA 04/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OS/7625/SD-4/2009 Sulików, dnia 17 marca 2009r. DECYZJA

OS/7625/SD-4/2009 Sulików, dnia 17 marca 2009r. DECYZJA OS/7625/SD-4/2009 Sulików, dnia 17 marca 2009r. DECYZJA Na podstawie art. 80, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca WÓJT GMINY GÓRZYCA Górzyca, dnia 30 sierpnia 2016 r. DECYZJA Wójta Gminy Górzyca GWOŚ.6220.6.6.2015 Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Jeziora Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r. RGK.6220.3.2011 Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 9 listopada 2010 rok. IBG /ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Łasin dnia, 9 listopada 2010 rok. IBG /ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia IBG 7331-4/ś/2010 rok. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Łasin dnia, 9 listopada 2010 rok. Na podstawie art. 75 ust 1,pkt 4 i ust.3 w związku z art.71,ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA

Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA Galewice, dnia 26 października 2009r. Znak: 7639-2/08-09 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo