KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG"

Transkrypt

1 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów spełniających ustalone wymagania. II Opis postępowania Szpital Miejski w Elblągu planuje i doskonali procesy niezbędne do realizacji usług. Planowanie to jest spójne z wymaganiami innych procesów systemu zarządzania jakością. Planując realizację usług ustalane są: cele dotyczące jakości i wymagania w odniesieniu do usług określone są w dokumentacji usługi, w specyfikacjach materiałów w przepisach i normach związanych z realizowaną usługą, w zamówieniach, umowach z Klientami, w ofertach (wg p. 7.2 w niniejszym rozdziale), potrzeby dotyczące ustanowienia procesu realizacji usługi, niezbędnych dokumentów określane są w dokumentacji usługi, w planach sprzedaŝy i wykonania usług, w przebiegu procesów realizacyjnych wg punktu 7.5.1, w planach monitorowania i pomiarów wg KJ-8, punkt 8.2.4, działania walidacyjne monitorowanie specyficzne dla danej usługi oraz kryteria przyjęcia usługi, określone są w dokumentacji usługi, planach monitorowania i pomiarów, w przepisach i w normach związanych wg p w tym rozdziale księgi oraz w KJ-8, punkt III Dokumenty związane: 1. Procedury i instrukcje przywołane w ww. rozdziałach księgi. 7.2 Procesy związane z klientem I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wymagania dotyczące usługi zostały określone i poddane przeglądowi przed zobowiązaniem się szpitala wobec Klientów do realizacji usług.

2 II Opis postępowania Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z Określenie wymagań dotyczących usługi W Szpitalu Miejskim w Elblągu identyfikowane są : a) wymagania wyspecyfikowane przez Klientów (w zamówieniach, umowach itp.) w tym wymagania dotyczące warunków wykonania usługi klientowi i działań po wykonaniu usługi, b) wymagania ustawowe i przepisy dotyczące realizowanej usługi (wg ustaleń rozdziału KJ-5, punkt 5.2.2), c) wszelkie dodatkowe wymagania określone przez Szpital Miejski w Elblągu. Wymagania zidentyfikowane jak wyŝej zawarte są w dokumentach przedstawionych w rozdziale KJ-7, p. 7.1 i zatwierdzone do stosowania po przeglądzie wg punktu Przegląd wymagań dotyczących usługi Przeprowadzany jest przegląd wyspecyfikowanych i ustalonych jak wyŝej wymagań dotyczących usługi. Przeglądu tego dokonuje się w celu zapewnienia, Ŝe zostały określone wymagania dotyczące realizacji gotowej usługi, szpital jest zdolny do spełnienia określonych wymagań biorąc pod uwagę posiadane zasoby ludzkie i infrastrukturę oraz zobowiązania przyjęte w polityce jakości. JeŜeli zmieniono wymagania dotyczące realizowanej umowy, to sporządzany jest aneks do umowy i odpowiedni personel jest powiadomiony o zmianie wymagań Komunikacja z klientem Określone są i wdroŝone regulacje związane z komunikacją z klientem dotyczące: a) informacji o usługach np. zamówienia, umowy i związana dokumentacja jak w punkcie 7.1. odpowiedzialny Dyrektor; b) zapytań ofertowych, postępowania z umowami lub zamówieniami - odpowiedzialny Dyrektor; c) informacją zwrotną do klienta odpowiedzialny Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz kierownicy pozostałych pionów, w tym dotyczącą reklamacji klienta odpowiedzialny za postępowanie z reklamacjami Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

3 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 3 z 10 oraz Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa według postanowień rozdziału KJ 8, punkty i 8.3. III Dokumenty związane: 1. Procedura P Nadzór nad wyrobami niezgodnymi, 2. Procedura PP Ocena satysfakcji pacjenta, 3. Procedura P Nadzór nad zapisami. 7.3 Projektowanie i rozwój Na tym etapie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w szpitalu Miejskim w Elblągu ograniczony został zakres systemu i wyłączony element normy ISO 9001:2008 według punktu 7.3. Główny proces projektowania i rozwoju usług zdrowotnych prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie dla wszystkich placówek ochrony zdrowia działających w Polsce. Włączenie do systemu tego punktu normy planowane jest w późniejszym czasie doskonalenia systemu. 7.4 Zakupy I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe zakupione dostawy, usługi i roboty budowlane, mające istotny wpływ na proces realizacji zadań spełniających wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). II Opis postępowania Proces zakupu i informacje dotyczące zakupów Na podstawie treści umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane, podpisanych z wykonawcami/ dostawcami, SIWZ, stanów magazynowych, zobowiązań wynikających z polityki jakości, przyjętych do realizacji celów i zadań jakościowych (plany doskonalenia) oraz obowiązujących przepisów Kierownicy komórek organizacyjnych określają swoje potrzeby według planów przebiegu procesów PP Organizacja i zarządzanie zakupami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i PP Organizacja i zarządzanie zakupami bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia lub umowy

4 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 4 z 10 z dostawcami / wykonawcami w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych podlegają akceptacji Dyrektora. Przyjęte kryteria określające zdolność dostawców/ wykonawców do spełnienia ustalonych wymagań zawarte są w SIWZ postępowania przetargowego. Dostawcy/ wykonawcy podlegają weryfikacji na bieŝąco na podstawie oceny jakości dostarczanych towarów, wykonanych usług i robót budowlanych. Nadzór nad prawidłową realizacją umów prowadzą: 1) właściwi ze względu na przedmiot umowy poszczególnych Kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie: A) Kierownik Apteki Szpitala w zakresie umów na dostawy leków, opatrunków, płynów infuzyjnych, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, materiałów RTG, B) Kierownik Działu śywienia - w zakresie umów na artykuły spoŝywcze, C) Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacyjnego - w zakresie umów na zaopatrzenie medyczne, techniczne, biurowe, robót budowlanych, środków piorących. Co do: - kontroli upływu czasu na który została zawarta dana umowa; - kontroli realizacji umowy w odniesieniu do górnej nieprzekraczalnej wartości (brutto) na która została zawarta dana umowa; - kontroli realizacji umowy w zakresie wyczerpywania się zakontraktowanych ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych, - zgłaszania Głównemu Księgowemu wszelkich uchybień popełnionych przez wykonawców przy realizacji umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane, które skutkować winny ze strony Szpitala naliczeniem kar umownych za nienaleŝyte wykonanie zamówienia, - zgłaszania Dyrektorowi Szpitala wszelkich uchybień popełnionych przez wykonawców przy realizacji umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane, które skutkować winny ze strony Szpitala wypowiedzeniem umowy za nienaleŝyte wykonanie zamówienia gdyŝ jej realizacja nie leŝy w interesie publicznym. Osoby te są odpowiedzialne za informowanie Kierownika Działu Zamówień Publicznych o konieczności wszczęcia kolejnej procedury udzielenia zamówienia publicznego w celu utrzymania ciągłości nabywania towarów, usług i robót budowlanych niezbędnych dla prowadzonej przez Szpital działalności.

5 2) Główny Księgowy w zakresie: Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 5 z 10 - naliczania i potrącania kar umownych, o ile konieczność ich naliczenia i potrącenia wynikać będzie z okoliczności wskazanym we wniosku właściwego do realizacji danej umowy Kierownika komórki organizacyjnej Szpitala; - zawiadamiania Radcy Prawnego Szpitala o konieczności podjęcia czynności prawnych (opracowanie pism lub/i wszczęcie określonych procedur prawnych) w celu wyegzekwowania naleŝnych Szpitalowi kar umownych lub/i wypowiedzenia umowy Weryfikacja zakupionego wyrobu i usługi. Zakupione materiały są dostarczane zgodnie z zamówieniem do szpitala po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym sposób odbioru. Pracownik przeprowadzający kontrolę dostaw sprawdza zgodność dostawy z zamówieniem, ilość dostarczoną, kompletność dostawy oraz ocenia ogólny stan dostawy i sprawdza poprawność dokumentów towarzyszących dostawie. Wyniki przeprowadzonej kontroli dostaw odnotowane są przez pracownika sprawdzającego na dokumentach dostawy. Jakość dostaw i usług jest sprawdzana poprzez ocenę zgodności wykonania z warunkami umowy i SIWZ i dokonuje tego Kierownik zlecający usługę. JeŜeli dostawa nie spełnia wymagań, nie zostaje przyjęta. W przypadku, gdy niezgodność zostanie stwierdzona w warunkach, gdy nie ma moŝliwości bezpośredniego zwrotu, podejmowane są czynności reklamacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Realizacji Umowy o Zamówienie Publiczne. Za nadzór, skuteczność i doskonalenie procesu zakupów odpowiada Kierownik Działu Zamówień Publicznych. III Dokumenty związane: Plan przebiegu procesu PP Organizacja i zarządzanie zakupami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Plan przebiegu procesu PP Organizacja i zarządzanie zakupami bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Procedura P Nadzór nad zapisami.

6 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 6 z Realizacja usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie realizacji usług, spełniających określone wymagania. II Opis postępowania Nadzorowanie procesu usługi W Szpitalu Miejskim w Elblągu planowany i realizowany jest proces wykonania usług w warunkach nadzorowanych. Warunki nadzorowane obejmują, gdy ma to zastosowanie: a) dostępność informacji, w której określono właściwości usługi (specyfikacja zamówienia NFZ), normy i przepisy, b) dostępność instrukcji postępowania w określonych przypadkach, c) dostępność i stosowanie wyposaŝenia monitorującego i pomiarowego. Przebieg procesu realizacji usługi w Zakładzie przedstawiony jest w: planach przebiegu procesów PP do PP-7.5-n, zgodnie z wykazem zidentyfikowanych procesów podanych w rozdziale KJ-9. Osoby odpowiedzialne za nadzór, skuteczność i doskonalenie tych procesów zostały wskazane w dokumentach opisujących przebiegi procesów Walidacja procesów produkcji wyrobów W procedurach oraz w planach przebiegu procesów zawarte są ustalenia dotyczące nadzorowania procesów oraz wyrobów i usług, mające na celu określenie zdolności tych procesów do osiągania zaplanowanych wyników: Zapisy prowadzone są zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapisów (rozdział KJ-4, punkt 4.2.4) Identyfikacja i identyfikowalność. Dane określające jednoznacznie dostawy, usługi związane są z wymaganiami dotyczącymi monitorowania i pomiaru identyfikowane są dla:

7 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 7 z 10 - dostaw - w zamówieniach lub umowach z dostawcami i dokumentach materiałowych oraz atestach i certyfikatach od dostawców, - w trakcie procesu realizacji usługi w dokumentacji przebiegu procesu usługi, zapisach w dokumentacji medycznej pacjenta, raportach z dyŝurów lekarskich i pielęgniarskich. Nadzorowane i prowadzone są zapisy dotyczące jednoznacznej identyfikacji (zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-4, punkt 4.2.4) Własność Klienta Własnością pacjenta są: - osobiste rzeczy pacjenta, - dokumentacja medyczna pacjenta. Dokumentacja medyczna będącej własnością pacjenta nadzorowana jest i wykorzystywana zgodnie z procedurą P Nadzór nad dokumentacją medyczną. Wartościowe rzeczy osobiste pacjenta na jego Ŝyczenie przechowywane są w depozycie rzeczy wartościowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. (Dz.U.Nr.145,poz.1220) oraz zarządzeniem Dyrektora nr 26/2006 z dnia r Zabezpieczanie usługi Zabezpieczana jest zgodność usługi z ustalonymi wymaganiami podczas procesu jej realizacji, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i wymaganymi kwalifikacjami personelu. Zabezpieczenie obejmuje: - środki techniczne do realizacji usługi przez odpowiednie przygotowanie pakietów do zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych, zgodnie z procesami PP do 22, - gotowe zestawy przez właściwe pakowanie, oznakowanie, transport do właściwych komórek organizacyjnych, - dokumentację związaną z procesem realizacji usługi, jak: (dokumentacja medyczna, specyfikacja, dokumenty wydania, pobrania, faktury itp.). Kierownik komórki organizacyjnej realizującej usługę jest odpowiedzialny za zabezpieczenie niezbędnych środków do realizacji usługi oraz za prawidłowe wykonanie usługi

8 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 8 z 10 oraz przekazanie informacji do Działu Finansowo-Księgowego celem wystawienia faktury płatnikowi. Dyrektor - za zabezpieczenie środków na zakup niezbędnych środków. III Dokumenty związane: 1. Plany przebiegów procesów PP do PP Organizacja i zarządzanie usługami realizowanymi w..., 2. Procedura P Nadzór nad zapisami. 3. Procedura P Nadzór nad dokumentacją medyczną. 7.6 Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe stosowane wyposaŝenie do monitorowania i pomiarów gwarantuje wymaganą dokładność pomiaru. II Opis postępowania Dobór wyposaŝenia Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych wg zadań dobierają wyposaŝenie do monitorowania i pomiarów określonych istotnych parametrów jakościowych usługi na kaŝdym etapie jej realizacji stosując zasadę, Ŝe dokładność przyrządu jest co najmniej o klasę wyŝsza od wymaganej dokładności mierzonego parametru. Zakupy nowego wyposaŝenia pomiarowego przebiegają zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-7, punkt 7.4. Zakupiony przyrząd pomiarowy powinien posiadać świadectwo lub w inny sposób podaną informację potwierdzającą wymaganą dokładność jego wskazań. Posiadane i zakupione wyposaŝenie pomiarowe jest oznaczone numerem identyfikacyjnym i wpisane do prowadzonego wykazu wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów. Sprawdzanie i wzorcowanie wyposaŝenia KaŜdy przyrząd pomiarowy mający wpływ na jakość ma załoŝoną - Kartę ewidencyjną wyposaŝenia pomiarowego, w której podane są : opis przyrządu,

9 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 9 z 10 czasookres, rodzaj sprawdzania lub wzorcowania (legalizacja, uwierzytelnienie, sprawdzenie) określone przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad wyposaŝeniem pomiarowym. Wzorcowanie i sprawdzenie prowadzone jest zgodnie z procedurą P Nadzorowanie aparatury medycznej i wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów oraz harmonogramem. Wzorcowanie odbywa się w odniesieniu do pomiarowych wzorców krajowych lub międzynarodowych. W przypadku, gdy niemoŝliwe jest odniesienie do wymaganych wzorców prowadzone są zapisy podstawy wzorcowania lub sprawdzenia. Utrzymywane są zapisy wyników wzorcowania i sprawdzania. Na podstawie wyników wzorcowania osoba odpowiedzialna nadaje status wzorcowania, pisemnie w Karcie ewidencyjnej wyposaŝenia pomiarowego oraz, gdy wynik jest pozytywny, w formie nalepki na przyrządzie lub stanowisku pomiarowym zawierającej nr identyfikacyjny przyrządu oraz datę następnego wzorcowania lub sprawdzenia. Przyrządy, które utraciły wymagane właściwości metrologiczne, oznaczone są przywieszką lub nalepką z napisem AWARIA - WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI. Stosowanie wyposaŝenia UŜytkownicy wyposaŝenia pomiarowego obsługują powierzone im przyrządy pomiarowe zgodnie z ich przeznaczeniem w określonych warunkach otoczenia chroniąc je przed uszkodzeniem, pogorszeniem stanu podczas przemieszczania, utrzymywania i przechowywania oraz zabezpieczając je przed adjustacjami mogącymi uniewaŝnić wynik pomiaru. JeŜeli instrukcja stosowania przyrządu pomiarowego przewiduje jego adjustację, uŝytkownik wykonuje ją zgodnie z ustalonymi zasadami. Przyrządy nie będące aktualnie w uŝyciu są zabezpieczone przed dostępem do nich osób niepowołanych. Za stan techniczny przyrządu odpowiada Kierownik komórki stosującej przyrząd pomiarowy. W przypadku stwierdzenia utraty przez przyrząd wymaganych właściwości metrologicznych, po jego odpowiednim oznakowaniu i wycofaniu, Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacyjnego dokonuje analizy i oceny wpływu uszkodzonego przyrządu na wyniki wcześniejszych pomiarów dokonanych tym przyrządem i podejmuje decyzję o waŝności tych wyników, oraz dokumentuje niesprawność przyrządu w Karcie ewidencyjnej wyposaŝenia pomiarowego.

10 Osobą odpowiedzialną za: Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 10 z 10 - nadzór, skuteczność i doskonalenie procesu nadzoru nad wyposaŝeniem do monitorowania i pomiarów dotyczących jakości jest Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, - właściwy nadzór w czasie uŝytkowania wyposaŝenia w komórkach organizacyjnych są Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych stosujący wyposaŝenie kontrolno- pomiarowe. III Dokumenty związane: Procedura P Nadzorowanie aparatury medycznej i wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów, Procedura P Nadzór nad zapisami.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne Warszawa, dnia 20 lipca 2010 r. Rekomendacje przygotowano w ramach umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo