Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ..."

Transkrypt

1 I. Zawartość opracowania: 1. Strona tytułowa Str.1 2. Zawartość opracowania Str.2-3 II. Dokumenty Formalne 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Str Wypis z rejestru gruntów PODGIK.EG/7430/OśA/7074/07 Str Decyzja nr 903/08 wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Str Postanowienie nr WŚiR 7633/26/937/08 w sprawie odstąpienia od Str.19 konieczności sporządzenia raportu 5. Decyzja nr 53/LZ/2008 Zarządu Dróg Powiatu Warszawskiego Str.20 Zachodniego 6. Warunki techniczne nr175/2008 dotyczące podłączenia do sieci Str wodociągowej 7. Warunki przyłączenia do sieci gazowej WTRP/46/08355/208 Str Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Str Warunki przyłączenia dla placu budowy Str Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚIR 7624/38- Str /21/ Protokół ZUD Str Uprawnienia projektantów Str PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str III. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Str Przedmiot inwestycji Str Istniejące zagospodarowanie działki Str Istniejące uzbrojenie terenu Str Projektowane zagospodarowanie działki Str Układ funkcjonalny projektowanych obiektów Str Komunikacja Str Ogrodzenie Str Zieleń na działce Str Infrastruktura techniczna Str Zastawienie powierzchni działki Str Dane dotyczące rejestru zabytków Str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Str Dane o charakterze i cechach wpływu inwestycji na środowisko Str.55 naturalne 10. Ochrona poŝarowa działki Str Informacja BIOZ Str Jednostka projektowa Str.56 2

2 13. Zestawienie opracowań Str Karta katalogowa kontenera portierni Str IV. Spis rysunków PZ-01 Projekt zagospodarowania działki 1:1000 PZ-02 Przęsło ogrodzenia --- PZ-03 Brama --- PZ-04 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500 3

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe 1.2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.3. Mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę 1.4 Wizja lokalna na przedmiotowej działce 1.5 Ustalenia z Inwestorem program uŝytkowy obiektu przekazany projektantowi 1.6 Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegółowe 2.0 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa hali produkcyjnej częścią magazynową oraz budynek biurowo-socjalny z infrastrukturą techniczną na działce Inwestora we Wsi Wieruchów o numerze ewidencyjnym 74/ Istniejące zagospodarowanie działki. W chwili obecnej przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona i stanowi nieuŝytki rolne. 4.0 Istniejące uzbrojenie terenu - działka nieuzbrojona. 5.0 Projektowane zagospodarowanie działki. 5.1 Układ funkcjonalno przestrzenny Główny wjazd na teren działki dla samochodów osobowych oraz cięŝarowych projektuje się od ulicy Sochaczewskiej. Przy głównym wjeździe usytuowano portiernię (kontener) dla pracowników ochrony, jak równieŝ wejście pracowników oraz klientów na teren zakładu. Całość przedsięwzięcia stanowi budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. Dwukondygnacyjny budynek biurowo-socjalny o rzucie w kształcie litery L stanowi zaplecze socjalne dla pracowników produkcyjnomagazynowych, przylega on bezpośrednio do południowo zachodniego naroŝnika hali produkcyjno-magazynowej. Główne wejście do budynku biurowego zlokalizowano od strony południowej, natomiast pracownicy produkcyjni wchodzą do obiektu niezaleŝnym wejściem od 4

4 strony zachodniej. Pomieszczenia socjalne pracowników hali są zlokalizowane na piętrze budynku i dostępne przez niezaleŝną klatkę schodową. Od strony zachodniej, w przyziemiu budynku biurowo-socjalnego zlokalizowano pomieszczenia techniczne (kotłownia gazowa, stacja trafo, rozdzielnia NN i SN). Budynek biurowy w przyziemiu jest bezpośrednio skomunikowany z jednokondygnacyjną halą produkcyjną i dalej z halą magazynową wyrobów gotowych. W północno-zachodniej części działki usytuowano parterowy magazyn na blachy w arkuszach oraz parterowy, murowany obiekt z funkcją techniczną. Załadunek surowca do produkcji oraz rozładunek wyrobu gotowego będzie następował od strony zachodniej przez bramy i doki rozładunkowo-załadunkowe. Teren przyległy do ściany zachodniej budynków produkcyjno-magazynowych ukształtowano tak, by moŝna było wjechać do hali z poziomu terenu, jak równieŝ załadować lub rozładować samochód cięŝarowy dokujący do ściany na poziomie - 1,2m poniŝej poziomu projektowanej posadzki hali (poziom zero ) Materiały odpadowe w procesie produkcji stanowią ścinki stalowe, które magazynowane będą w zewnętrznym kontenerze usytuowanym przy bramie wjazdowej do hali produkcyjnej. Dodatkowo na inne materiały odpadowe np. folia, uszkodzone palety drewniane, wydzielono od strony północnej boks z siatki. Kontener na stałe odpadki socjalno-bytowe usytuowano przy drodze głównej. 5.2 Komunikacja W chwili obecnej brak wjazdu na teren przedmiotowej działki o numerze ewidencyjnym 74/1. Główny wjazd samochodów cięŝarowych i osobowych na teren działki projektuje się od strony ulicy Sochaczewskiej przez bramę rozwierną, otwieraną elektrycznie. Usytuowanie bramy wjazdowej w odległości około 20m od granicy działki powoduje, Ŝe samochód oczekujący na wjazd na teren posesji nie utrudnia komunikacji na drodze publicznej. Na terenie zakładu samochody oczekują na załadunek lub rozładunek na drodze dojazdowej o szer. 6m, następnie w drogą jednokierunkową wyjeŝdŝają przez projektowany drugi wyjazd na ulicę Świerkową. Samochody osobowe pracowników i klientów zakładu parkują na terenie działki na wydzielonych, utwardzonych kostką brukową stanowiskach postojowych w ilości 102 miejsc parkingowych. Wskaźniki: 35 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych (D.U. Woj. Mazowieckiego nr 136) Zatrudnienie: na jednej zmianie 50 pracowników umysłowych i 75 fizycznych co daje wg przyjętego wskaźnika 44 miejsca postojowe 5

5 WzdłuŜ dróg wewnętrznych projektuje się utwardzone ciągi piesze o szerokości 150cm. 5.3 Ogrodzenie W chwili obecnej działka jest nieogrodzona. Działkę naleŝy ogrodzić w systemie np. Heras panelami z siatki w kolorze szarym o wysokości 2,0m na podmurówce. W ogrodzeniu od strony południowej wykonać furtkę dla osób poruszających się pieszo oraz bramę rozwierną otwieraną elektrycznie o szerokości 7,0m na wjeździe i 6,0m na wyjeździe z terenu zakładu. 5.4 Zieleń na działce W chwili obecnej działka to nieuŝytki rolne porośnięte trawą. Po wykonaniu planowanej inwestycji teren działki naleŝy uporządkować, na terenach czynnych biologicznie wykonać nasadzenia trawą ozdobną. Krzewy niskie zimozielone nasadzić wzdłuŝ dróg. 5.5 Infrastruktura techniczna Działka nieuzbrojona Przyłącze wodociągowe Zasilanie budynku w zimną wodę z przebiegającego w pobliŝu działki wodociągu dn225 (ul. Sochaczewska) poprzez zaprojektowane przyłącze wodociągowe dn110pe. Włączenie do istniejącego przyłącza poprzez trójnik 225/110. Za trójnikiem w odległości 0,5m naleŝy zamontować zasuwę odcinającą z skrzynką uliczną. Z przyłącza wodociągowego zasilana będzie wewnętrzna instalacja wodociągowa oraz zbiornik ppoŝ (instalacja ppoŝ.). V=222m3 zlokalizowany na terenie działki. Na przyłączu wodociągowym w celu pomiaru zuŝycia wody zainstalowany zostanie wodomierz sprzęŝony o MWN/JS-50-2,5-S umieszczony w studni wodomierzowej z kręgów betonowych dn2000mm z płytą nastudzienną dn2400 z włazem Ŝeliwnym dn600. W studni zaprojektowano kurek probierczy do poboru próbek wody. Studnię izolować wewnątrz i zewnątrz oraz naleŝy zabezpieczyć ją przed dostępem osób trzecich. Studnię zabezpieczyć przed zamarzaniem urządzeń pomiarowych i napływem wód opadowych. Za wodomierzem takŝe w studni wodomierzowej zainstalowany będzie zawór antyskaŝeniowy EA dn 50. Na przyłączu ppoŝ. zaprojektowano zawór antyskaŝeniowy EA dn50 w studzience dn1200mm. Podejście do kotłowni dn90pe. Podejście do zbiornika ppoŝ. dn110pe. Po wykonaniu przyłącza przewód naleŝy poddać próbie ciśnieniowej oraz płukaniu. 6

6 Próbę szczelności przeprowadzić przy udziale przedstawiciela gestora sieci i inspektora nadzoru. Nad przewodem na wysokości około 30cm ułoŝyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Przyłącze wody pod ulicą Sochaczewską wykonać metodą przecisku w rurze stalowej czarnej dn200. Przy prowadzeniu robót w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzić mechanicznie zaś przy istniejącym uzbrojeniu terenu ręcznie. Na skrzyŝowaniu projektowanego przyłącza wody z istniejącymi kablami energetycznymi enn naleŝy na kable załoŝyć tuleje ochronne dwudzielne AROT o dł. 3,0m. Dobór wodomierza Qdśr=12,75m3/d Qdmax=Nu*Qdśr=1,5*12,75m3/d=19,125m3/d Qhśr=Qdmax/16=19,13/16=1,20m3/h Qhmax=Qhśr*Nh=1,20*3=3,60m3/h Dla potrzeb socjalno bytowych Qn=1,20m3/h Dla potrzeb ppoŝ.(zasilanie z wodociągu z warunków technicznych) 5dm3/s)Qn=18m3/h Do doboru wodomierza przyjmuje się Qn=18m3/h Dobrano wodomierz sprzęŝony MWN/JS-50-2,5-S Qn<0,7*Qmax 18m3/h<0,7*70m3/h=49m3/h DNw<DNp 50mm<110mm Warunek doboru wodomierza spełniony Zewnętrzna sieć ppoŝ. Zewnętrzna obwodowa sieć ppoŝ. będzie miała na celu rozprowadzenie wody do hydrantów zewnętrznych oraz zasilenie jednego z przyłączy wewnętrznej instalacji ppoŝ. Sieć zasilana będzie z wolnostojącego zbiornika ppoŝ. V=222m3 poprzez pompownię (pom. nr 50) zlokalizowaną w pobliŝu zbiornika w budynku hali magazynowej. Zbiornik musi posiadać sygnalizacje poziomu wody. Sieć ppoŝ. będzie wykonana z rur HDPE. Na sieci obiegowej zaprojektowano rury o średnicy 160HDPE (PN16). Hydranty zewnętrzne zaprojektowane zostały na odgałęzieniach zewnętrznej sieci ppoŝ. Przed hydrantami na odgałęzieniu naleŝy zamontować zawory odcinające w odległości minimum 1m. Zaprojektowano hydranty HP80 naziemne. MontaŜ hydrantów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7

7 (DZ.U. 143 poz.1002) z dnia 20 czerwca 2007r. Zakłada się jednoczesne działanie dwóch hydrantów HP80. Na zmianach kierunków sieci ppoŝ. zaprojektowano betonowe bloki oporowe oznaczone na rysunkach symbolem BO Zewnętrzna kanalizacja deszczowa Zewnętrzna kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dróg oraz dachów projektowanej inwestycji. Na placu manewrowym zaprojektowane zostały dwa odwodnienie liniowe PURADRAIN PDC2020 F900 wykonany z polimerobetonu wzmocniony Ŝeliwną ramą z rusztem Ŝeliwnym o długości 18m i 37,5m. Odwodnienie dróg odbywa się takŝe poprzez wpusty drogowe zlokalizowe w studzienkach betonowych dn500 z piaskownikiem. Odprowadzenie wód deszczowych z dachów poprzez rury spustowe oraz podciśnieniowy system odwodnienia dachu GEBERIT - PLUVI. Na rurach spustowych zaprojektowano czyszczaki. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano zintegrowany separator wód deszczowych z osadnikiem piasku V=4m3 i z by-paasem typ SEP 20/ ,0 prod PURATOR. Wody deszczowe odprowadzane będą do zbiornika podziemnego (System odprowadzania wód deszczowych) wykonanego ze skrzynek z PP -polipropylen (układ Wavin Q-Bic) a następnie zostaną odprowadzone w skutek wsiąkania w otaczający grunt. Skrzynki będą ułoŝone w dwóch warstwach (2*0,6m=1,2m). Dobrana ilość skrzynek wynosi 1136 szt. (568 w jednej warstwie). Ze względu na charakter i rodzaj gruntu w miejscu ułoŝenia skrzynek (grunty słabo przepuszczalne) naleŝy poddać go wymianie na grunt o lepszym współczynniku filtracji (zalecany Ŝwir) na obszarze pod całym modułem skrzynek oraz w pasie 1 m wokół. Warstwa wymiany gruntu min. 1,0 m. Przed systemem odprowadzania wód deszczowych ze względu na duŝe zagłębienie przewodów zaprojektowana zostania przepompownia wód deszczowych prod. PURATOR typ PD-3.0/ o wydajności 190l/s W pompowni zastosowano 3 pompy. Dwie pompy działają kaskadowo, trzecia z pomp jest awaryjna. Skrzynka zasilająca pompownie w terenie zielonym. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z tworzywa PCW Na kanalizacji deszczowej wykonane będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 0,40, 0,30, 0,25, 0,20 i 0,16 PCW o sztywności obwodowej SN 4 (tereny zielone) i SN 8 (drogi, place manewrowe) układanych na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm i obsypce piaskowej tej samej grubości. W miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej pod projektowanymi placami i drogami naleŝy dokonać wymiany gruntu w celu umoŝliwienia zagęszczenia podłoŝa, tak by odpowiadał lokalnym wymogom drogowym. Między studnią rozpręŝną a systemem rozsączania wód deszczowych naleŝy zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8 Na projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje się budowę studzienek przelotowych 8

8 z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, z płytą nastudzienną 1400mm i włazem typu cięŝkiego P-40. Kręgi betonowe naleŝy dwukrotnie, obustronnie zaizolować lepikiem asfaltowym na gorąco lub stosować kręgi z minimum betonu B40, które nie wymagają izolacji poprzez malowanie. Otwory na wprowadzenie przewodów do studni wiercone tulejowane (tuleja z uszczelką wargową). Stopnie włazowe studni gotowe wykonane razem z prefabrykatem. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzić szczelność kanalizacji. Rury przykanalików z PCW układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt. Bilans wód opadowych Całkowita powierzchnia działki ,0m2 Powierzchnia dróg i parkingów wewnętrznych ,12m2 Powierzchnia dachów ,51m2 Powierzchnia terenów zielonych ,37 m2 Wyznaczanie powierzchni zredukowanej w oparciu o dobrane współczynniki spływu powierzchniowego Współczynnik spływu powierzchniowego naleŝy przyjmować zaleŝnie od sposobu urządzenia powierzchni zlewni i gęstości zabudowy Tabela 1 RODZAJ ZABUDOWY Dla zabudowy bardzo zwartej z podwórkami brukowanymi Powie-rzchnia [ha] Zakres Współczynników 0,50-0,70 0,70 Dla zabudowy zwykłej 0,70-0,80 0,80 Dla zabudowy luźnej 0,30-0,50 0,50 Dla zabudowy willowej 0,25-0,30 0,30 Współ przyjęty do obliczeń Dla terenów niezabudowanych 0,10-0,25 0,25 Dla parków i terenów zielonych 0,53 0,00-0,15 0,15 9

9 Dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu współczynnik pokrycia wynosi Tabela2: RODZAJ ZABUDOWY Powierzchnia [ha] Zakres Współczynników Współ. przyjęty do obliczeń Dachy 0,99 0,90-0,95 0,90 Nawierzchnie asfaltowe 0,67 0,85-0,90 0,85 Nawierzchniekamienne, drewniane szczelne (Parkingi i drogi wewnętrzne) Nawierzchnie jak wyŝej lecz bez zalania spoin 0,75-0,85 0,80 0,40-0,50 0,50 Nawierzchnie Ŝwirowe 0,15-0,30 0,25 Inne niesklasyfikowane 0,00-0,99 0,15 Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzredukowana=Σ Fi x i =1,04 x 0,90 + 0,68 x 0,85 + 0,49 x 0.15=0,936 ha +0,578ha + 0,0735 ha = 1,59 ha Fzredukowana = 1,6 ha NATĘśENIE DESZCZU DLA MIEJSCOWOŚCI O ŚREDNIEJ ROCZNEJ WYSOKOŚCI OPADÓW DO 800 mm Częstotliwość występowania NatęŜenie w l/s przy czasie trwania deszczu 10 min 15 min P = 5% C (raz na 20 lat) P = 10% C (raz na 10 lat) P = 20% C (raz na 5 lat) P = 50% C (raz na 2 lat) P = 100% C (raz na rok) P prawdopodobieństwo, C -okres w latach q = 130 l/s DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO 10

10 Współczynnik opóźnienia spływu doczytany f(powierzchnia) = 0,90 Obliczeniowy odpływ ze zlewni Q = Fz xf x q= 1,6 x 0,90 x 130 = 187,2 l/s z wykresu zaleŝności funkcyjnej Zewnętrzna kanalizacja sanitarna Kanalizacja sanitarna będzie miała za zadanie odprowadzać ścieki socjalno - bytowe i gospodarcze do zbiornika fekalnego bezodpływowego. Zbiornik wykonać z kręgów betonowych dn3000 (dwie komory). Komory połączyć za pomocą przewodów dn500 w dolnej oraz w górnej części zbiornika. Zbiornik wyposaŝony będzie w odpowietrzenie oraz w właz rewizyjny (szczegóły wykonania w projekcie wykonawczym). Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PCW (kanalizacja grawitacyjna) oraz z rur HDPE (kolektor tłoczny). Ze względu na późniejszą moŝliwość podłączenia zakładowej kanalizacji sanitarnej do projektowanej w późniejszym czasie miejskiej kanalizacji sanitarnej pompownie ścieków sanitarnych w pobliŝu budynku biurowym na trasie odprowadzenia ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowane zostaną studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn1200 z płytą nastudzienną dn1400 i włazem Ŝeliwnym typu cięŝkiego P-40. Kręgi betonowe naleŝy dwukrotnie, obustronnie zaizolować lepikiem asfaltowym na gorąco lub stosować kręgi z minimum betonu B40, które nie wymagają izolacji poprzez malowanie. Ścieki sanitarne transportowane będą do zbiornika feralnego za pomocą przepompowni ścieków sanitarnych typ PS-1,2/3,3-027 prod. PURATOR. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn1200, z płytą nastudzienną dn1400 i włazem Ŝeliwnym typu cięŝkiego P-40(zgodnie z załączonym rysunkiem typowej studzienki przelotowej). Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 0,16, 0,20PCW. Rury z PCW o sztywności obwodowej SN 4(tereny zielone) i SN 8(drogi place manewrowe) układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm i obsypce tej samej grubości i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Otwory na wprowadzenie przewodów do studni wiercone tulejowane (tuleja z uszczelką wargową). Stopnie włazowe studni gotowe wykonane razem z prefabrykatem. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzić szczelność kanalizacji. Przy prowadzeniu robót w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzić mechanicznie zaś przy istniejącym uzbrojeniu terenu ręcznie. 11

11 5.6 Przyłącze gazu. Stacja redukcyjno pomiarowa IIo usytuowana na ścianie południowej hali produkcyjnej na fundamencie betonowym. Przyłącze gazu do stacji redukcyjnej na terenie Inwestora - według odrębnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia gazu. 5.7 Przyłącze energetyczne. Niniejsze opracowanie, w zakresie kabli energetycznych, obejmuje: oświetlenie wewnętrznych dróg dojazdowych, oświetlenie parkingów dla samochodów osobowych, podświetlenie chodników od strony wejścia głównego do biurowca, zasilanie bram wjazdowych, zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych, zasilanie zasuwy poŝarowej na kanalizacji deszczowej, zasilanie portierni, przyłącze energetyczne SN-15kV W ramach prac związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do Zakładu wchodzi : Wybudowanie złącza kablowego, czteropolowego SN-15kV, zlokalizowanego na działce Inwestora, w osi ogrodzenia, Wykonanie przelotowego wpięcia w istniejący kabel elektroenergetyczny SN-15kV, Wybudowanie kablowej linii SN-15kV na trasie od projektowanego złącza kablowego SN-15kV do rozdzielnicy SN znajdującej się w budynku Zakładu. Zasilanie projektowanego oświetlenia objętego niniejszym opracowaniem, odbywać się będzie z projektowanych wnętrzowych rozdzielnic NN : Listwy LOZ umieszczonej w GTR oświetlenie dróg wewnętrznych i parkingów, Listwy LOZ w GTR podświetlenie chodników. Zasilanie projektowanych odbiorników zewnętrznych odbywać się będzie z projektowanych wnętrzowych rozdzielnic NN : Rozdzielnicy GTR zasilanie portierni, bram wjazdowych, Rozdzielnicy GTR - zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych, Rozdzielnicy RH zasilanie zasuwy poŝarowej. Wszystkie linie wykonane kablami układanymi w wykopie, chronionymi na całych długościach rurami osłonowymi z tworzywa. Podejście do budynku w rurach osłonowych z tworzywa, dostosowanych do cięŝkich warunków terenowych. Dodatkowa ochrona przed poraŝeniem : natychmiastowe odłączenie zasilanie w układzie sieci TNS. 12

12 6.0 Zestawienie powierzchni działki Powierzchnia działki nr. 74/1 2,2142 ham2 Budynek biurowy 1131,22 m2 Hala produkcyjno-magazynowa 8526,84 m2 Wiata obudowana 153,40 m2 Budynek techniczny 159,05 m2 Zadaszenie 415,36 m2 Zbiornik wody p.poŝ / powierzchnia fundamentu/ 48,64 m2 Powierzchnia utwardzona pod drogi wewnętrzne i place manewrowe 4311,61m2 Powierzchnia utwardzona pod miejsca parkingowe dla sam. Osobowych 1989,16m2 Pow. utwardzona pod chodniki 298,51m2 Powierzchnia opaski s=50 wokół budynku 180,84 m2 Razem powierzchnia utwardzona m 2 Powierzchnia aktywna przyrodniczo 22,2% Ogrodzenie H=200m Brama rozwierna otwierana elektrycznie L=7,0m Brama rozwierna otwierana elektrycznie L=6,0m Furtka S=100cm 622mb 1 szt. 1 szt. 1 szt. 7.0 Dane dotyczące rejestru zabytków działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 8.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 9.0 Dane o charakterze i cechach wpływu inwestycji na środowisko naturalne Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ogranicza się do działki nr 74/1 we wsi Wieruchów gmina OŜarów Mazowiecki. 10. Ochrona poŝarowa działki Projektowane drogi wzdłuŝ zachodniej oraz północnej strony budynku spełniają wymagania dróg poŝarowych o nacisku na oś 100KN. Obiekt chroniony jest zewnętrzną instalacją wody p.poŝ i zewnętrznymi hydrantami Hp80. Przewidywana akcja gaśnicza na jednoczesność działania 2 hydrantów Hp80. Z uwagi na niewystarczającą wydajność sieci wodociągowej 13

13 zasilającej zakład, na terenie działki zaprojektowano na własnym fundamencie zbiornik wody p.poŝ na o objętości V=222m Informacja BIOZ w projekcie architektury 12. Jednostka projektowa., Włocławek ul. Łęska Zestawienie opracowań Tom 1.1 Tom 1.2 Tom 1.3 Tom 1.4 Tom 2.1 Tom 2.2 Cz. I Cz.II Cz. III Tom 2.3 Tom 2.4 Tom 2.5 Tom 2.6 Tom 2.7 Projekt zagospodarowania terenu Projekt drogowy Projekt wod-kan Projekt elektryczny Projekt architektoniczny Projekt konstrukcji Konstrukcja Ŝelbetowa Konstrukcja Ŝelbetowa Konstrukcja stalowa Instalacje wewnętrzne wod-kan Instalacja co Instalacja wentylacji Instalacja wewnętrzna gazu Instalacje wewnętrzne elektryczne Opracowanie: mgr inŝ. arch. Tomasz Jankowski 14

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: Adres: Inwestor: ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1 Funkcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11.

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11. Pracownia Projektowa inŝ. Witold Augustyniak ul. Wąska 16 78-100 Kołobrzeg PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INWESTYCJA : Urzędów, ul. Rynek 12,

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

-Projekt zagospodarowania terenu 1:500. -Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej 1:100/250. -Rys. studzienki 600 TEGRA. -Rys. studzienki 1000 TEGRA

-Projekt zagospodarowania terenu 1:500. -Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej 1:100/250. -Rys. studzienki 600 TEGRA. -Rys. studzienki 1000 TEGRA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny + opis tłoczni ścieków 2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego AGP.III-7331-194/07 z dn. 14.09.2007r 3. Wypis działek 4. Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa str. 1 II. Oświadczenie projektantów str. 2 III. Zawartość opracowania str. 3 IV. Opis techniczny zagospodarowania str. 4-5 1. Przedmiot inwestycji str. 4 2. Istniejący

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa:

Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa: Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa: nr rys.: skala: PZT- 01. Istniejące zagospodarowanie terenu 1:250 PZT- 02. Projektowane zagospodarowanie terenu 1:200 PZT -03. Projekt szaty roślinnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Część A: Przedmiot zamówienia: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w tym zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem przepompowni), w miejscowości Wieruchów,

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE

OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE 1. Podstawa opracowania. Projekt odwodnienia ulic opracowano na podstawie następujących

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni Pracownia Projektowa Wiesław Kozłowski ul. Proszowska 11 32-700 Bochnia PROJEKT BUDOWLANY przedmiot inwestycji: Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

DT 18/2007. Projekt budowlany

DT 18/2007. Projekt budowlany DT 18/2007 PPI DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży str. 1 DT 18/2007 Projekt budowlany Temat: Drenaż opaskowy u pruepompownią wód drenażowych. Obiekt: Budynek Sukoły Podstawowej nr 7, Łomża ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło" 41-605 Świętochłowice ul. Moniuszki 3/8 tel., fax: 0/32 245-39-61 NIP 627-109-24-02, Regon P-270729105, konto 79 10202368-1062504201, www.appa.biz.pl,

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA i DOKUMENTY : 1. Opis do projektu zagospodarowania terenu 2. Opis do projektu zieleni 3. Informacja BIOZ 4. Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY 1 Dane Ogólne 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A 89 200 Szubin 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: - Umowa z Inwestorem, - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY P R O N A B U D Biuro Projektowe-Instalacje Sanitarne mgr inż. ALINA FILIPCZAK 59.700 BOLESŁAWIEC UL. KALINOWA 6 TEL. /0-75/ 734 72 72, KOM.0 602 371 242 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str 1

SPIS ZAWARTOŚCI str 1 SPIS ZAWARTOŚCI str 1 Opis projektu zagospodarowania działki. str 2 1. Projekt zagospodarowania działki 1:500 str 6 2. Rozplanowanie urządzeń 1:200 str 7 3. Przekrój przez chodniki 1:20 str 8 4. Przęsło

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Projektant: Inwestycja/Obiekt: Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGI Projektant mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE BRANŻY SANITARNEJ GDAŃSK, UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 391 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI PS3 W MIEJSCOWOŚCI CZARNA WODA OBIEKT KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m.

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m. ANEO-PROJEKT s.c. 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H, e-mail :atzadlo@o2.pl, tel. 695 861 040 Temat: (obiekt) EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis zawartości 1. część opisowa 1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 1.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 1.3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 INWESTYCJA : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO WARSZTATACH SZKOLNYCH NA POTRZEBY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ORAZ BIURA GEODETY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo