Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ..."

Transkrypt

1 I. Zawartość opracowania: 1. Strona tytułowa Str.1 2. Zawartość opracowania Str.2-3 II. Dokumenty Formalne 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Str Wypis z rejestru gruntów PODGIK.EG/7430/OśA/7074/07 Str Decyzja nr 903/08 wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Str Postanowienie nr WŚiR 7633/26/937/08 w sprawie odstąpienia od Str.19 konieczności sporządzenia raportu 5. Decyzja nr 53/LZ/2008 Zarządu Dróg Powiatu Warszawskiego Str.20 Zachodniego 6. Warunki techniczne nr175/2008 dotyczące podłączenia do sieci Str wodociągowej 7. Warunki przyłączenia do sieci gazowej WTRP/46/08355/208 Str Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Str Warunki przyłączenia dla placu budowy Str Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚIR 7624/38- Str /21/ Protokół ZUD Str Uprawnienia projektantów Str PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str III. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Str Przedmiot inwestycji Str Istniejące zagospodarowanie działki Str Istniejące uzbrojenie terenu Str Projektowane zagospodarowanie działki Str Układ funkcjonalny projektowanych obiektów Str Komunikacja Str Ogrodzenie Str Zieleń na działce Str Infrastruktura techniczna Str Zastawienie powierzchni działki Str Dane dotyczące rejestru zabytków Str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Str Dane o charakterze i cechach wpływu inwestycji na środowisko Str.55 naturalne 10. Ochrona poŝarowa działki Str Informacja BIOZ Str Jednostka projektowa Str.56 2

2 13. Zestawienie opracowań Str Karta katalogowa kontenera portierni Str IV. Spis rysunków PZ-01 Projekt zagospodarowania działki 1:1000 PZ-02 Przęsło ogrodzenia --- PZ-03 Brama --- PZ-04 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500 3

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe 1.2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.3. Mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę 1.4 Wizja lokalna na przedmiotowej działce 1.5 Ustalenia z Inwestorem program uŝytkowy obiektu przekazany projektantowi 1.6 Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegółowe 2.0 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa hali produkcyjnej częścią magazynową oraz budynek biurowo-socjalny z infrastrukturą techniczną na działce Inwestora we Wsi Wieruchów o numerze ewidencyjnym 74/ Istniejące zagospodarowanie działki. W chwili obecnej przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona i stanowi nieuŝytki rolne. 4.0 Istniejące uzbrojenie terenu - działka nieuzbrojona. 5.0 Projektowane zagospodarowanie działki. 5.1 Układ funkcjonalno przestrzenny Główny wjazd na teren działki dla samochodów osobowych oraz cięŝarowych projektuje się od ulicy Sochaczewskiej. Przy głównym wjeździe usytuowano portiernię (kontener) dla pracowników ochrony, jak równieŝ wejście pracowników oraz klientów na teren zakładu. Całość przedsięwzięcia stanowi budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. Dwukondygnacyjny budynek biurowo-socjalny o rzucie w kształcie litery L stanowi zaplecze socjalne dla pracowników produkcyjnomagazynowych, przylega on bezpośrednio do południowo zachodniego naroŝnika hali produkcyjno-magazynowej. Główne wejście do budynku biurowego zlokalizowano od strony południowej, natomiast pracownicy produkcyjni wchodzą do obiektu niezaleŝnym wejściem od 4

4 strony zachodniej. Pomieszczenia socjalne pracowników hali są zlokalizowane na piętrze budynku i dostępne przez niezaleŝną klatkę schodową. Od strony zachodniej, w przyziemiu budynku biurowo-socjalnego zlokalizowano pomieszczenia techniczne (kotłownia gazowa, stacja trafo, rozdzielnia NN i SN). Budynek biurowy w przyziemiu jest bezpośrednio skomunikowany z jednokondygnacyjną halą produkcyjną i dalej z halą magazynową wyrobów gotowych. W północno-zachodniej części działki usytuowano parterowy magazyn na blachy w arkuszach oraz parterowy, murowany obiekt z funkcją techniczną. Załadunek surowca do produkcji oraz rozładunek wyrobu gotowego będzie następował od strony zachodniej przez bramy i doki rozładunkowo-załadunkowe. Teren przyległy do ściany zachodniej budynków produkcyjno-magazynowych ukształtowano tak, by moŝna było wjechać do hali z poziomu terenu, jak równieŝ załadować lub rozładować samochód cięŝarowy dokujący do ściany na poziomie - 1,2m poniŝej poziomu projektowanej posadzki hali (poziom zero ) Materiały odpadowe w procesie produkcji stanowią ścinki stalowe, które magazynowane będą w zewnętrznym kontenerze usytuowanym przy bramie wjazdowej do hali produkcyjnej. Dodatkowo na inne materiały odpadowe np. folia, uszkodzone palety drewniane, wydzielono od strony północnej boks z siatki. Kontener na stałe odpadki socjalno-bytowe usytuowano przy drodze głównej. 5.2 Komunikacja W chwili obecnej brak wjazdu na teren przedmiotowej działki o numerze ewidencyjnym 74/1. Główny wjazd samochodów cięŝarowych i osobowych na teren działki projektuje się od strony ulicy Sochaczewskiej przez bramę rozwierną, otwieraną elektrycznie. Usytuowanie bramy wjazdowej w odległości około 20m od granicy działki powoduje, Ŝe samochód oczekujący na wjazd na teren posesji nie utrudnia komunikacji na drodze publicznej. Na terenie zakładu samochody oczekują na załadunek lub rozładunek na drodze dojazdowej o szer. 6m, następnie w drogą jednokierunkową wyjeŝdŝają przez projektowany drugi wyjazd na ulicę Świerkową. Samochody osobowe pracowników i klientów zakładu parkują na terenie działki na wydzielonych, utwardzonych kostką brukową stanowiskach postojowych w ilości 102 miejsc parkingowych. Wskaźniki: 35 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych (D.U. Woj. Mazowieckiego nr 136) Zatrudnienie: na jednej zmianie 50 pracowników umysłowych i 75 fizycznych co daje wg przyjętego wskaźnika 44 miejsca postojowe 5

5 WzdłuŜ dróg wewnętrznych projektuje się utwardzone ciągi piesze o szerokości 150cm. 5.3 Ogrodzenie W chwili obecnej działka jest nieogrodzona. Działkę naleŝy ogrodzić w systemie np. Heras panelami z siatki w kolorze szarym o wysokości 2,0m na podmurówce. W ogrodzeniu od strony południowej wykonać furtkę dla osób poruszających się pieszo oraz bramę rozwierną otwieraną elektrycznie o szerokości 7,0m na wjeździe i 6,0m na wyjeździe z terenu zakładu. 5.4 Zieleń na działce W chwili obecnej działka to nieuŝytki rolne porośnięte trawą. Po wykonaniu planowanej inwestycji teren działki naleŝy uporządkować, na terenach czynnych biologicznie wykonać nasadzenia trawą ozdobną. Krzewy niskie zimozielone nasadzić wzdłuŝ dróg. 5.5 Infrastruktura techniczna Działka nieuzbrojona Przyłącze wodociągowe Zasilanie budynku w zimną wodę z przebiegającego w pobliŝu działki wodociągu dn225 (ul. Sochaczewska) poprzez zaprojektowane przyłącze wodociągowe dn110pe. Włączenie do istniejącego przyłącza poprzez trójnik 225/110. Za trójnikiem w odległości 0,5m naleŝy zamontować zasuwę odcinającą z skrzynką uliczną. Z przyłącza wodociągowego zasilana będzie wewnętrzna instalacja wodociągowa oraz zbiornik ppoŝ (instalacja ppoŝ.). V=222m3 zlokalizowany na terenie działki. Na przyłączu wodociągowym w celu pomiaru zuŝycia wody zainstalowany zostanie wodomierz sprzęŝony o MWN/JS-50-2,5-S umieszczony w studni wodomierzowej z kręgów betonowych dn2000mm z płytą nastudzienną dn2400 z włazem Ŝeliwnym dn600. W studni zaprojektowano kurek probierczy do poboru próbek wody. Studnię izolować wewnątrz i zewnątrz oraz naleŝy zabezpieczyć ją przed dostępem osób trzecich. Studnię zabezpieczyć przed zamarzaniem urządzeń pomiarowych i napływem wód opadowych. Za wodomierzem takŝe w studni wodomierzowej zainstalowany będzie zawór antyskaŝeniowy EA dn 50. Na przyłączu ppoŝ. zaprojektowano zawór antyskaŝeniowy EA dn50 w studzience dn1200mm. Podejście do kotłowni dn90pe. Podejście do zbiornika ppoŝ. dn110pe. Po wykonaniu przyłącza przewód naleŝy poddać próbie ciśnieniowej oraz płukaniu. 6

6 Próbę szczelności przeprowadzić przy udziale przedstawiciela gestora sieci i inspektora nadzoru. Nad przewodem na wysokości około 30cm ułoŝyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Przyłącze wody pod ulicą Sochaczewską wykonać metodą przecisku w rurze stalowej czarnej dn200. Przy prowadzeniu robót w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzić mechanicznie zaś przy istniejącym uzbrojeniu terenu ręcznie. Na skrzyŝowaniu projektowanego przyłącza wody z istniejącymi kablami energetycznymi enn naleŝy na kable załoŝyć tuleje ochronne dwudzielne AROT o dł. 3,0m. Dobór wodomierza Qdśr=12,75m3/d Qdmax=Nu*Qdśr=1,5*12,75m3/d=19,125m3/d Qhśr=Qdmax/16=19,13/16=1,20m3/h Qhmax=Qhśr*Nh=1,20*3=3,60m3/h Dla potrzeb socjalno bytowych Qn=1,20m3/h Dla potrzeb ppoŝ.(zasilanie z wodociągu z warunków technicznych) 5dm3/s)Qn=18m3/h Do doboru wodomierza przyjmuje się Qn=18m3/h Dobrano wodomierz sprzęŝony MWN/JS-50-2,5-S Qn<0,7*Qmax 18m3/h<0,7*70m3/h=49m3/h DNw<DNp 50mm<110mm Warunek doboru wodomierza spełniony Zewnętrzna sieć ppoŝ. Zewnętrzna obwodowa sieć ppoŝ. będzie miała na celu rozprowadzenie wody do hydrantów zewnętrznych oraz zasilenie jednego z przyłączy wewnętrznej instalacji ppoŝ. Sieć zasilana będzie z wolnostojącego zbiornika ppoŝ. V=222m3 poprzez pompownię (pom. nr 50) zlokalizowaną w pobliŝu zbiornika w budynku hali magazynowej. Zbiornik musi posiadać sygnalizacje poziomu wody. Sieć ppoŝ. będzie wykonana z rur HDPE. Na sieci obiegowej zaprojektowano rury o średnicy 160HDPE (PN16). Hydranty zewnętrzne zaprojektowane zostały na odgałęzieniach zewnętrznej sieci ppoŝ. Przed hydrantami na odgałęzieniu naleŝy zamontować zawory odcinające w odległości minimum 1m. Zaprojektowano hydranty HP80 naziemne. MontaŜ hydrantów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7

7 (DZ.U. 143 poz.1002) z dnia 20 czerwca 2007r. Zakłada się jednoczesne działanie dwóch hydrantów HP80. Na zmianach kierunków sieci ppoŝ. zaprojektowano betonowe bloki oporowe oznaczone na rysunkach symbolem BO Zewnętrzna kanalizacja deszczowa Zewnętrzna kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dróg oraz dachów projektowanej inwestycji. Na placu manewrowym zaprojektowane zostały dwa odwodnienie liniowe PURADRAIN PDC2020 F900 wykonany z polimerobetonu wzmocniony Ŝeliwną ramą z rusztem Ŝeliwnym o długości 18m i 37,5m. Odwodnienie dróg odbywa się takŝe poprzez wpusty drogowe zlokalizowe w studzienkach betonowych dn500 z piaskownikiem. Odprowadzenie wód deszczowych z dachów poprzez rury spustowe oraz podciśnieniowy system odwodnienia dachu GEBERIT - PLUVI. Na rurach spustowych zaprojektowano czyszczaki. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano zintegrowany separator wód deszczowych z osadnikiem piasku V=4m3 i z by-paasem typ SEP 20/ ,0 prod PURATOR. Wody deszczowe odprowadzane będą do zbiornika podziemnego (System odprowadzania wód deszczowych) wykonanego ze skrzynek z PP -polipropylen (układ Wavin Q-Bic) a następnie zostaną odprowadzone w skutek wsiąkania w otaczający grunt. Skrzynki będą ułoŝone w dwóch warstwach (2*0,6m=1,2m). Dobrana ilość skrzynek wynosi 1136 szt. (568 w jednej warstwie). Ze względu na charakter i rodzaj gruntu w miejscu ułoŝenia skrzynek (grunty słabo przepuszczalne) naleŝy poddać go wymianie na grunt o lepszym współczynniku filtracji (zalecany Ŝwir) na obszarze pod całym modułem skrzynek oraz w pasie 1 m wokół. Warstwa wymiany gruntu min. 1,0 m. Przed systemem odprowadzania wód deszczowych ze względu na duŝe zagłębienie przewodów zaprojektowana zostania przepompownia wód deszczowych prod. PURATOR typ PD-3.0/ o wydajności 190l/s W pompowni zastosowano 3 pompy. Dwie pompy działają kaskadowo, trzecia z pomp jest awaryjna. Skrzynka zasilająca pompownie w terenie zielonym. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z tworzywa PCW Na kanalizacji deszczowej wykonane będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 0,40, 0,30, 0,25, 0,20 i 0,16 PCW o sztywności obwodowej SN 4 (tereny zielone) i SN 8 (drogi, place manewrowe) układanych na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm i obsypce piaskowej tej samej grubości. W miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej pod projektowanymi placami i drogami naleŝy dokonać wymiany gruntu w celu umoŝliwienia zagęszczenia podłoŝa, tak by odpowiadał lokalnym wymogom drogowym. Między studnią rozpręŝną a systemem rozsączania wód deszczowych naleŝy zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8 Na projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje się budowę studzienek przelotowych 8

8 z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, z płytą nastudzienną 1400mm i włazem typu cięŝkiego P-40. Kręgi betonowe naleŝy dwukrotnie, obustronnie zaizolować lepikiem asfaltowym na gorąco lub stosować kręgi z minimum betonu B40, które nie wymagają izolacji poprzez malowanie. Otwory na wprowadzenie przewodów do studni wiercone tulejowane (tuleja z uszczelką wargową). Stopnie włazowe studni gotowe wykonane razem z prefabrykatem. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzić szczelność kanalizacji. Rury przykanalików z PCW układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt. Bilans wód opadowych Całkowita powierzchnia działki ,0m2 Powierzchnia dróg i parkingów wewnętrznych ,12m2 Powierzchnia dachów ,51m2 Powierzchnia terenów zielonych ,37 m2 Wyznaczanie powierzchni zredukowanej w oparciu o dobrane współczynniki spływu powierzchniowego Współczynnik spływu powierzchniowego naleŝy przyjmować zaleŝnie od sposobu urządzenia powierzchni zlewni i gęstości zabudowy Tabela 1 RODZAJ ZABUDOWY Dla zabudowy bardzo zwartej z podwórkami brukowanymi Powie-rzchnia [ha] Zakres Współczynników 0,50-0,70 0,70 Dla zabudowy zwykłej 0,70-0,80 0,80 Dla zabudowy luźnej 0,30-0,50 0,50 Dla zabudowy willowej 0,25-0,30 0,30 Współ przyjęty do obliczeń Dla terenów niezabudowanych 0,10-0,25 0,25 Dla parków i terenów zielonych 0,53 0,00-0,15 0,15 9

9 Dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu współczynnik pokrycia wynosi Tabela2: RODZAJ ZABUDOWY Powierzchnia [ha] Zakres Współczynników Współ. przyjęty do obliczeń Dachy 0,99 0,90-0,95 0,90 Nawierzchnie asfaltowe 0,67 0,85-0,90 0,85 Nawierzchniekamienne, drewniane szczelne (Parkingi i drogi wewnętrzne) Nawierzchnie jak wyŝej lecz bez zalania spoin 0,75-0,85 0,80 0,40-0,50 0,50 Nawierzchnie Ŝwirowe 0,15-0,30 0,25 Inne niesklasyfikowane 0,00-0,99 0,15 Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzredukowana=Σ Fi x i =1,04 x 0,90 + 0,68 x 0,85 + 0,49 x 0.15=0,936 ha +0,578ha + 0,0735 ha = 1,59 ha Fzredukowana = 1,6 ha NATĘśENIE DESZCZU DLA MIEJSCOWOŚCI O ŚREDNIEJ ROCZNEJ WYSOKOŚCI OPADÓW DO 800 mm Częstotliwość występowania NatęŜenie w l/s przy czasie trwania deszczu 10 min 15 min P = 5% C (raz na 20 lat) P = 10% C (raz na 10 lat) P = 20% C (raz na 5 lat) P = 50% C (raz na 2 lat) P = 100% C (raz na rok) P prawdopodobieństwo, C -okres w latach q = 130 l/s DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO 10

10 Współczynnik opóźnienia spływu doczytany f(powierzchnia) = 0,90 Obliczeniowy odpływ ze zlewni Q = Fz xf x q= 1,6 x 0,90 x 130 = 187,2 l/s z wykresu zaleŝności funkcyjnej Zewnętrzna kanalizacja sanitarna Kanalizacja sanitarna będzie miała za zadanie odprowadzać ścieki socjalno - bytowe i gospodarcze do zbiornika fekalnego bezodpływowego. Zbiornik wykonać z kręgów betonowych dn3000 (dwie komory). Komory połączyć za pomocą przewodów dn500 w dolnej oraz w górnej części zbiornika. Zbiornik wyposaŝony będzie w odpowietrzenie oraz w właz rewizyjny (szczegóły wykonania w projekcie wykonawczym). Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PCW (kanalizacja grawitacyjna) oraz z rur HDPE (kolektor tłoczny). Ze względu na późniejszą moŝliwość podłączenia zakładowej kanalizacji sanitarnej do projektowanej w późniejszym czasie miejskiej kanalizacji sanitarnej pompownie ścieków sanitarnych w pobliŝu budynku biurowym na trasie odprowadzenia ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowane zostaną studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn1200 z płytą nastudzienną dn1400 i włazem Ŝeliwnym typu cięŝkiego P-40. Kręgi betonowe naleŝy dwukrotnie, obustronnie zaizolować lepikiem asfaltowym na gorąco lub stosować kręgi z minimum betonu B40, które nie wymagają izolacji poprzez malowanie. Ścieki sanitarne transportowane będą do zbiornika feralnego za pomocą przepompowni ścieków sanitarnych typ PS-1,2/3,3-027 prod. PURATOR. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn1200, z płytą nastudzienną dn1400 i włazem Ŝeliwnym typu cięŝkiego P-40(zgodnie z załączonym rysunkiem typowej studzienki przelotowej). Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 0,16, 0,20PCW. Rury z PCW o sztywności obwodowej SN 4(tereny zielone) i SN 8(drogi place manewrowe) układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm i obsypce tej samej grubości i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Otwory na wprowadzenie przewodów do studni wiercone tulejowane (tuleja z uszczelką wargową). Stopnie włazowe studni gotowe wykonane razem z prefabrykatem. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzić szczelność kanalizacji. Przy prowadzeniu robót w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzić mechanicznie zaś przy istniejącym uzbrojeniu terenu ręcznie. 11

11 5.6 Przyłącze gazu. Stacja redukcyjno pomiarowa IIo usytuowana na ścianie południowej hali produkcyjnej na fundamencie betonowym. Przyłącze gazu do stacji redukcyjnej na terenie Inwestora - według odrębnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia gazu. 5.7 Przyłącze energetyczne. Niniejsze opracowanie, w zakresie kabli energetycznych, obejmuje: oświetlenie wewnętrznych dróg dojazdowych, oświetlenie parkingów dla samochodów osobowych, podświetlenie chodników od strony wejścia głównego do biurowca, zasilanie bram wjazdowych, zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych, zasilanie zasuwy poŝarowej na kanalizacji deszczowej, zasilanie portierni, przyłącze energetyczne SN-15kV W ramach prac związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do Zakładu wchodzi : Wybudowanie złącza kablowego, czteropolowego SN-15kV, zlokalizowanego na działce Inwestora, w osi ogrodzenia, Wykonanie przelotowego wpięcia w istniejący kabel elektroenergetyczny SN-15kV, Wybudowanie kablowej linii SN-15kV na trasie od projektowanego złącza kablowego SN-15kV do rozdzielnicy SN znajdującej się w budynku Zakładu. Zasilanie projektowanego oświetlenia objętego niniejszym opracowaniem, odbywać się będzie z projektowanych wnętrzowych rozdzielnic NN : Listwy LOZ umieszczonej w GTR oświetlenie dróg wewnętrznych i parkingów, Listwy LOZ w GTR podświetlenie chodników. Zasilanie projektowanych odbiorników zewnętrznych odbywać się będzie z projektowanych wnętrzowych rozdzielnic NN : Rozdzielnicy GTR zasilanie portierni, bram wjazdowych, Rozdzielnicy GTR - zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych, Rozdzielnicy RH zasilanie zasuwy poŝarowej. Wszystkie linie wykonane kablami układanymi w wykopie, chronionymi na całych długościach rurami osłonowymi z tworzywa. Podejście do budynku w rurach osłonowych z tworzywa, dostosowanych do cięŝkich warunków terenowych. Dodatkowa ochrona przed poraŝeniem : natychmiastowe odłączenie zasilanie w układzie sieci TNS. 12

12 6.0 Zestawienie powierzchni działki Powierzchnia działki nr. 74/1 2,2142 ham2 Budynek biurowy 1131,22 m2 Hala produkcyjno-magazynowa 8526,84 m2 Wiata obudowana 153,40 m2 Budynek techniczny 159,05 m2 Zadaszenie 415,36 m2 Zbiornik wody p.poŝ / powierzchnia fundamentu/ 48,64 m2 Powierzchnia utwardzona pod drogi wewnętrzne i place manewrowe 4311,61m2 Powierzchnia utwardzona pod miejsca parkingowe dla sam. Osobowych 1989,16m2 Pow. utwardzona pod chodniki 298,51m2 Powierzchnia opaski s=50 wokół budynku 180,84 m2 Razem powierzchnia utwardzona m 2 Powierzchnia aktywna przyrodniczo 22,2% Ogrodzenie H=200m Brama rozwierna otwierana elektrycznie L=7,0m Brama rozwierna otwierana elektrycznie L=6,0m Furtka S=100cm 622mb 1 szt. 1 szt. 1 szt. 7.0 Dane dotyczące rejestru zabytków działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 8.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 9.0 Dane o charakterze i cechach wpływu inwestycji na środowisko naturalne Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ogranicza się do działki nr 74/1 we wsi Wieruchów gmina OŜarów Mazowiecki. 10. Ochrona poŝarowa działki Projektowane drogi wzdłuŝ zachodniej oraz północnej strony budynku spełniają wymagania dróg poŝarowych o nacisku na oś 100KN. Obiekt chroniony jest zewnętrzną instalacją wody p.poŝ i zewnętrznymi hydrantami Hp80. Przewidywana akcja gaśnicza na jednoczesność działania 2 hydrantów Hp80. Z uwagi na niewystarczającą wydajność sieci wodociągowej 13

13 zasilającej zakład, na terenie działki zaprojektowano na własnym fundamencie zbiornik wody p.poŝ na o objętości V=222m Informacja BIOZ w projekcie architektury 12. Jednostka projektowa., Włocławek ul. Łęska Zestawienie opracowań Tom 1.1 Tom 1.2 Tom 1.3 Tom 1.4 Tom 2.1 Tom 2.2 Cz. I Cz.II Cz. III Tom 2.3 Tom 2.4 Tom 2.5 Tom 2.6 Tom 2.7 Projekt zagospodarowania terenu Projekt drogowy Projekt wod-kan Projekt elektryczny Projekt architektoniczny Projekt konstrukcji Konstrukcja Ŝelbetowa Konstrukcja Ŝelbetowa Konstrukcja stalowa Instalacje wewnętrzne wod-kan Instalacja co Instalacja wentylacji Instalacja wewnętrzna gazu Instalacje wewnętrzne elektryczne Opracowanie: mgr inŝ. arch. Tomasz Jankowski 14

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM

INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM 1 PROJEKT PRZETARGOW Y I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU DANE OGÓLNE Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Projektant: Stadium: BranŜa: Park Handlowy Bielany Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce, ul. Czekoladowa 7,

Bardziej szczegółowo

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo