Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ..."

Transkrypt

1 I. Zawartość opracowania: 1. Strona tytułowa Str.1 2. Zawartość opracowania Str.2-3 II. Dokumenty Formalne 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Str Wypis z rejestru gruntów PODGIK.EG/7430/OśA/7074/07 Str Decyzja nr 903/08 wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Str Postanowienie nr WŚiR 7633/26/937/08 w sprawie odstąpienia od Str.19 konieczności sporządzenia raportu 5. Decyzja nr 53/LZ/2008 Zarządu Dróg Powiatu Warszawskiego Str.20 Zachodniego 6. Warunki techniczne nr175/2008 dotyczące podłączenia do sieci Str wodociągowej 7. Warunki przyłączenia do sieci gazowej WTRP/46/08355/208 Str Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Str Warunki przyłączenia dla placu budowy Str Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚIR 7624/38- Str /21/ Protokół ZUD Str Uprawnienia projektantów Str PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str III. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Str Przedmiot inwestycji Str Istniejące zagospodarowanie działki Str Istniejące uzbrojenie terenu Str Projektowane zagospodarowanie działki Str Układ funkcjonalny projektowanych obiektów Str Komunikacja Str Ogrodzenie Str Zieleń na działce Str Infrastruktura techniczna Str Zastawienie powierzchni działki Str Dane dotyczące rejestru zabytków Str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Str Dane o charakterze i cechach wpływu inwestycji na środowisko Str.55 naturalne 10. Ochrona poŝarowa działki Str Informacja BIOZ Str Jednostka projektowa Str.56 2

2 13. Zestawienie opracowań Str Karta katalogowa kontenera portierni Str IV. Spis rysunków PZ-01 Projekt zagospodarowania działki 1:1000 PZ-02 Przęsło ogrodzenia --- PZ-03 Brama --- PZ-04 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500 3

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe 1.2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.3. Mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę 1.4 Wizja lokalna na przedmiotowej działce 1.5 Ustalenia z Inwestorem program uŝytkowy obiektu przekazany projektantowi 1.6 Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegółowe 2.0 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa hali produkcyjnej częścią magazynową oraz budynek biurowo-socjalny z infrastrukturą techniczną na działce Inwestora we Wsi Wieruchów o numerze ewidencyjnym 74/ Istniejące zagospodarowanie działki. W chwili obecnej przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona i stanowi nieuŝytki rolne. 4.0 Istniejące uzbrojenie terenu - działka nieuzbrojona. 5.0 Projektowane zagospodarowanie działki. 5.1 Układ funkcjonalno przestrzenny Główny wjazd na teren działki dla samochodów osobowych oraz cięŝarowych projektuje się od ulicy Sochaczewskiej. Przy głównym wjeździe usytuowano portiernię (kontener) dla pracowników ochrony, jak równieŝ wejście pracowników oraz klientów na teren zakładu. Całość przedsięwzięcia stanowi budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. Dwukondygnacyjny budynek biurowo-socjalny o rzucie w kształcie litery L stanowi zaplecze socjalne dla pracowników produkcyjnomagazynowych, przylega on bezpośrednio do południowo zachodniego naroŝnika hali produkcyjno-magazynowej. Główne wejście do budynku biurowego zlokalizowano od strony południowej, natomiast pracownicy produkcyjni wchodzą do obiektu niezaleŝnym wejściem od 4

4 strony zachodniej. Pomieszczenia socjalne pracowników hali są zlokalizowane na piętrze budynku i dostępne przez niezaleŝną klatkę schodową. Od strony zachodniej, w przyziemiu budynku biurowo-socjalnego zlokalizowano pomieszczenia techniczne (kotłownia gazowa, stacja trafo, rozdzielnia NN i SN). Budynek biurowy w przyziemiu jest bezpośrednio skomunikowany z jednokondygnacyjną halą produkcyjną i dalej z halą magazynową wyrobów gotowych. W północno-zachodniej części działki usytuowano parterowy magazyn na blachy w arkuszach oraz parterowy, murowany obiekt z funkcją techniczną. Załadunek surowca do produkcji oraz rozładunek wyrobu gotowego będzie następował od strony zachodniej przez bramy i doki rozładunkowo-załadunkowe. Teren przyległy do ściany zachodniej budynków produkcyjno-magazynowych ukształtowano tak, by moŝna było wjechać do hali z poziomu terenu, jak równieŝ załadować lub rozładować samochód cięŝarowy dokujący do ściany na poziomie - 1,2m poniŝej poziomu projektowanej posadzki hali (poziom zero ) Materiały odpadowe w procesie produkcji stanowią ścinki stalowe, które magazynowane będą w zewnętrznym kontenerze usytuowanym przy bramie wjazdowej do hali produkcyjnej. Dodatkowo na inne materiały odpadowe np. folia, uszkodzone palety drewniane, wydzielono od strony północnej boks z siatki. Kontener na stałe odpadki socjalno-bytowe usytuowano przy drodze głównej. 5.2 Komunikacja W chwili obecnej brak wjazdu na teren przedmiotowej działki o numerze ewidencyjnym 74/1. Główny wjazd samochodów cięŝarowych i osobowych na teren działki projektuje się od strony ulicy Sochaczewskiej przez bramę rozwierną, otwieraną elektrycznie. Usytuowanie bramy wjazdowej w odległości około 20m od granicy działki powoduje, Ŝe samochód oczekujący na wjazd na teren posesji nie utrudnia komunikacji na drodze publicznej. Na terenie zakładu samochody oczekują na załadunek lub rozładunek na drodze dojazdowej o szer. 6m, następnie w drogą jednokierunkową wyjeŝdŝają przez projektowany drugi wyjazd na ulicę Świerkową. Samochody osobowe pracowników i klientów zakładu parkują na terenie działki na wydzielonych, utwardzonych kostką brukową stanowiskach postojowych w ilości 102 miejsc parkingowych. Wskaźniki: 35 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych (D.U. Woj. Mazowieckiego nr 136) Zatrudnienie: na jednej zmianie 50 pracowników umysłowych i 75 fizycznych co daje wg przyjętego wskaźnika 44 miejsca postojowe 5

5 WzdłuŜ dróg wewnętrznych projektuje się utwardzone ciągi piesze o szerokości 150cm. 5.3 Ogrodzenie W chwili obecnej działka jest nieogrodzona. Działkę naleŝy ogrodzić w systemie np. Heras panelami z siatki w kolorze szarym o wysokości 2,0m na podmurówce. W ogrodzeniu od strony południowej wykonać furtkę dla osób poruszających się pieszo oraz bramę rozwierną otwieraną elektrycznie o szerokości 7,0m na wjeździe i 6,0m na wyjeździe z terenu zakładu. 5.4 Zieleń na działce W chwili obecnej działka to nieuŝytki rolne porośnięte trawą. Po wykonaniu planowanej inwestycji teren działki naleŝy uporządkować, na terenach czynnych biologicznie wykonać nasadzenia trawą ozdobną. Krzewy niskie zimozielone nasadzić wzdłuŝ dróg. 5.5 Infrastruktura techniczna Działka nieuzbrojona Przyłącze wodociągowe Zasilanie budynku w zimną wodę z przebiegającego w pobliŝu działki wodociągu dn225 (ul. Sochaczewska) poprzez zaprojektowane przyłącze wodociągowe dn110pe. Włączenie do istniejącego przyłącza poprzez trójnik 225/110. Za trójnikiem w odległości 0,5m naleŝy zamontować zasuwę odcinającą z skrzynką uliczną. Z przyłącza wodociągowego zasilana będzie wewnętrzna instalacja wodociągowa oraz zbiornik ppoŝ (instalacja ppoŝ.). V=222m3 zlokalizowany na terenie działki. Na przyłączu wodociągowym w celu pomiaru zuŝycia wody zainstalowany zostanie wodomierz sprzęŝony o MWN/JS-50-2,5-S umieszczony w studni wodomierzowej z kręgów betonowych dn2000mm z płytą nastudzienną dn2400 z włazem Ŝeliwnym dn600. W studni zaprojektowano kurek probierczy do poboru próbek wody. Studnię izolować wewnątrz i zewnątrz oraz naleŝy zabezpieczyć ją przed dostępem osób trzecich. Studnię zabezpieczyć przed zamarzaniem urządzeń pomiarowych i napływem wód opadowych. Za wodomierzem takŝe w studni wodomierzowej zainstalowany będzie zawór antyskaŝeniowy EA dn 50. Na przyłączu ppoŝ. zaprojektowano zawór antyskaŝeniowy EA dn50 w studzience dn1200mm. Podejście do kotłowni dn90pe. Podejście do zbiornika ppoŝ. dn110pe. Po wykonaniu przyłącza przewód naleŝy poddać próbie ciśnieniowej oraz płukaniu. 6

6 Próbę szczelności przeprowadzić przy udziale przedstawiciela gestora sieci i inspektora nadzoru. Nad przewodem na wysokości około 30cm ułoŝyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Przyłącze wody pod ulicą Sochaczewską wykonać metodą przecisku w rurze stalowej czarnej dn200. Przy prowadzeniu robót w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzić mechanicznie zaś przy istniejącym uzbrojeniu terenu ręcznie. Na skrzyŝowaniu projektowanego przyłącza wody z istniejącymi kablami energetycznymi enn naleŝy na kable załoŝyć tuleje ochronne dwudzielne AROT o dł. 3,0m. Dobór wodomierza Qdśr=12,75m3/d Qdmax=Nu*Qdśr=1,5*12,75m3/d=19,125m3/d Qhśr=Qdmax/16=19,13/16=1,20m3/h Qhmax=Qhśr*Nh=1,20*3=3,60m3/h Dla potrzeb socjalno bytowych Qn=1,20m3/h Dla potrzeb ppoŝ.(zasilanie z wodociągu z warunków technicznych) 5dm3/s)Qn=18m3/h Do doboru wodomierza przyjmuje się Qn=18m3/h Dobrano wodomierz sprzęŝony MWN/JS-50-2,5-S Qn<0,7*Qmax 18m3/h<0,7*70m3/h=49m3/h DNw<DNp 50mm<110mm Warunek doboru wodomierza spełniony Zewnętrzna sieć ppoŝ. Zewnętrzna obwodowa sieć ppoŝ. będzie miała na celu rozprowadzenie wody do hydrantów zewnętrznych oraz zasilenie jednego z przyłączy wewnętrznej instalacji ppoŝ. Sieć zasilana będzie z wolnostojącego zbiornika ppoŝ. V=222m3 poprzez pompownię (pom. nr 50) zlokalizowaną w pobliŝu zbiornika w budynku hali magazynowej. Zbiornik musi posiadać sygnalizacje poziomu wody. Sieć ppoŝ. będzie wykonana z rur HDPE. Na sieci obiegowej zaprojektowano rury o średnicy 160HDPE (PN16). Hydranty zewnętrzne zaprojektowane zostały na odgałęzieniach zewnętrznej sieci ppoŝ. Przed hydrantami na odgałęzieniu naleŝy zamontować zawory odcinające w odległości minimum 1m. Zaprojektowano hydranty HP80 naziemne. MontaŜ hydrantów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7

7 (DZ.U. 143 poz.1002) z dnia 20 czerwca 2007r. Zakłada się jednoczesne działanie dwóch hydrantów HP80. Na zmianach kierunków sieci ppoŝ. zaprojektowano betonowe bloki oporowe oznaczone na rysunkach symbolem BO Zewnętrzna kanalizacja deszczowa Zewnętrzna kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dróg oraz dachów projektowanej inwestycji. Na placu manewrowym zaprojektowane zostały dwa odwodnienie liniowe PURADRAIN PDC2020 F900 wykonany z polimerobetonu wzmocniony Ŝeliwną ramą z rusztem Ŝeliwnym o długości 18m i 37,5m. Odwodnienie dróg odbywa się takŝe poprzez wpusty drogowe zlokalizowe w studzienkach betonowych dn500 z piaskownikiem. Odprowadzenie wód deszczowych z dachów poprzez rury spustowe oraz podciśnieniowy system odwodnienia dachu GEBERIT - PLUVI. Na rurach spustowych zaprojektowano czyszczaki. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano zintegrowany separator wód deszczowych z osadnikiem piasku V=4m3 i z by-paasem typ SEP 20/ ,0 prod PURATOR. Wody deszczowe odprowadzane będą do zbiornika podziemnego (System odprowadzania wód deszczowych) wykonanego ze skrzynek z PP -polipropylen (układ Wavin Q-Bic) a następnie zostaną odprowadzone w skutek wsiąkania w otaczający grunt. Skrzynki będą ułoŝone w dwóch warstwach (2*0,6m=1,2m). Dobrana ilość skrzynek wynosi 1136 szt. (568 w jednej warstwie). Ze względu na charakter i rodzaj gruntu w miejscu ułoŝenia skrzynek (grunty słabo przepuszczalne) naleŝy poddać go wymianie na grunt o lepszym współczynniku filtracji (zalecany Ŝwir) na obszarze pod całym modułem skrzynek oraz w pasie 1 m wokół. Warstwa wymiany gruntu min. 1,0 m. Przed systemem odprowadzania wód deszczowych ze względu na duŝe zagłębienie przewodów zaprojektowana zostania przepompownia wód deszczowych prod. PURATOR typ PD-3.0/ o wydajności 190l/s W pompowni zastosowano 3 pompy. Dwie pompy działają kaskadowo, trzecia z pomp jest awaryjna. Skrzynka zasilająca pompownie w terenie zielonym. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z tworzywa PCW Na kanalizacji deszczowej wykonane będą studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 0,40, 0,30, 0,25, 0,20 i 0,16 PCW o sztywności obwodowej SN 4 (tereny zielone) i SN 8 (drogi, place manewrowe) układanych na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm i obsypce piaskowej tej samej grubości. W miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej pod projektowanymi placami i drogami naleŝy dokonać wymiany gruntu w celu umoŝliwienia zagęszczenia podłoŝa, tak by odpowiadał lokalnym wymogom drogowym. Między studnią rozpręŝną a systemem rozsączania wód deszczowych naleŝy zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8 Na projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje się budowę studzienek przelotowych 8

8 z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, z płytą nastudzienną 1400mm i włazem typu cięŝkiego P-40. Kręgi betonowe naleŝy dwukrotnie, obustronnie zaizolować lepikiem asfaltowym na gorąco lub stosować kręgi z minimum betonu B40, które nie wymagają izolacji poprzez malowanie. Otwory na wprowadzenie przewodów do studni wiercone tulejowane (tuleja z uszczelką wargową). Stopnie włazowe studni gotowe wykonane razem z prefabrykatem. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzić szczelność kanalizacji. Rury przykanalików z PCW układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt. Bilans wód opadowych Całkowita powierzchnia działki ,0m2 Powierzchnia dróg i parkingów wewnętrznych ,12m2 Powierzchnia dachów ,51m2 Powierzchnia terenów zielonych ,37 m2 Wyznaczanie powierzchni zredukowanej w oparciu o dobrane współczynniki spływu powierzchniowego Współczynnik spływu powierzchniowego naleŝy przyjmować zaleŝnie od sposobu urządzenia powierzchni zlewni i gęstości zabudowy Tabela 1 RODZAJ ZABUDOWY Dla zabudowy bardzo zwartej z podwórkami brukowanymi Powie-rzchnia [ha] Zakres Współczynników 0,50-0,70 0,70 Dla zabudowy zwykłej 0,70-0,80 0,80 Dla zabudowy luźnej 0,30-0,50 0,50 Dla zabudowy willowej 0,25-0,30 0,30 Współ przyjęty do obliczeń Dla terenów niezabudowanych 0,10-0,25 0,25 Dla parków i terenów zielonych 0,53 0,00-0,15 0,15 9

9 Dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu współczynnik pokrycia wynosi Tabela2: RODZAJ ZABUDOWY Powierzchnia [ha] Zakres Współczynników Współ. przyjęty do obliczeń Dachy 0,99 0,90-0,95 0,90 Nawierzchnie asfaltowe 0,67 0,85-0,90 0,85 Nawierzchniekamienne, drewniane szczelne (Parkingi i drogi wewnętrzne) Nawierzchnie jak wyŝej lecz bez zalania spoin 0,75-0,85 0,80 0,40-0,50 0,50 Nawierzchnie Ŝwirowe 0,15-0,30 0,25 Inne niesklasyfikowane 0,00-0,99 0,15 Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzredukowana=Σ Fi x i =1,04 x 0,90 + 0,68 x 0,85 + 0,49 x 0.15=0,936 ha +0,578ha + 0,0735 ha = 1,59 ha Fzredukowana = 1,6 ha NATĘśENIE DESZCZU DLA MIEJSCOWOŚCI O ŚREDNIEJ ROCZNEJ WYSOKOŚCI OPADÓW DO 800 mm Częstotliwość występowania NatęŜenie w l/s przy czasie trwania deszczu 10 min 15 min P = 5% C (raz na 20 lat) P = 10% C (raz na 10 lat) P = 20% C (raz na 5 lat) P = 50% C (raz na 2 lat) P = 100% C (raz na rok) P prawdopodobieństwo, C -okres w latach q = 130 l/s DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO 10

10 Współczynnik opóźnienia spływu doczytany f(powierzchnia) = 0,90 Obliczeniowy odpływ ze zlewni Q = Fz xf x q= 1,6 x 0,90 x 130 = 187,2 l/s z wykresu zaleŝności funkcyjnej Zewnętrzna kanalizacja sanitarna Kanalizacja sanitarna będzie miała za zadanie odprowadzać ścieki socjalno - bytowe i gospodarcze do zbiornika fekalnego bezodpływowego. Zbiornik wykonać z kręgów betonowych dn3000 (dwie komory). Komory połączyć za pomocą przewodów dn500 w dolnej oraz w górnej części zbiornika. Zbiornik wyposaŝony będzie w odpowietrzenie oraz w właz rewizyjny (szczegóły wykonania w projekcie wykonawczym). Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PCW (kanalizacja grawitacyjna) oraz z rur HDPE (kolektor tłoczny). Ze względu na późniejszą moŝliwość podłączenia zakładowej kanalizacji sanitarnej do projektowanej w późniejszym czasie miejskiej kanalizacji sanitarnej pompownie ścieków sanitarnych w pobliŝu budynku biurowym na trasie odprowadzenia ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowane zostaną studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn1200 z płytą nastudzienną dn1400 i włazem Ŝeliwnym typu cięŝkiego P-40. Kręgi betonowe naleŝy dwukrotnie, obustronnie zaizolować lepikiem asfaltowym na gorąco lub stosować kręgi z minimum betonu B40, które nie wymagają izolacji poprzez malowanie. Ścieki sanitarne transportowane będą do zbiornika feralnego za pomocą przepompowni ścieków sanitarnych typ PS-1,2/3,3-027 prod. PURATOR. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn1200, z płytą nastudzienną dn1400 i włazem Ŝeliwnym typu cięŝkiego P-40(zgodnie z załączonym rysunkiem typowej studzienki przelotowej). Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 0,16, 0,20PCW. Rury z PCW o sztywności obwodowej SN 4(tereny zielone) i SN 8(drogi place manewrowe) układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm i obsypce tej samej grubości i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Otwory na wprowadzenie przewodów do studni wiercone tulejowane (tuleja z uszczelką wargową). Stopnie włazowe studni gotowe wykonane razem z prefabrykatem. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzić szczelność kanalizacji. Przy prowadzeniu robót w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzić mechanicznie zaś przy istniejącym uzbrojeniu terenu ręcznie. 11

11 5.6 Przyłącze gazu. Stacja redukcyjno pomiarowa IIo usytuowana na ścianie południowej hali produkcyjnej na fundamencie betonowym. Przyłącze gazu do stacji redukcyjnej na terenie Inwestora - według odrębnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia gazu. 5.7 Przyłącze energetyczne. Niniejsze opracowanie, w zakresie kabli energetycznych, obejmuje: oświetlenie wewnętrznych dróg dojazdowych, oświetlenie parkingów dla samochodów osobowych, podświetlenie chodników od strony wejścia głównego do biurowca, zasilanie bram wjazdowych, zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych, zasilanie zasuwy poŝarowej na kanalizacji deszczowej, zasilanie portierni, przyłącze energetyczne SN-15kV W ramach prac związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do Zakładu wchodzi : Wybudowanie złącza kablowego, czteropolowego SN-15kV, zlokalizowanego na działce Inwestora, w osi ogrodzenia, Wykonanie przelotowego wpięcia w istniejący kabel elektroenergetyczny SN-15kV, Wybudowanie kablowej linii SN-15kV na trasie od projektowanego złącza kablowego SN-15kV do rozdzielnicy SN znajdującej się w budynku Zakładu. Zasilanie projektowanego oświetlenia objętego niniejszym opracowaniem, odbywać się będzie z projektowanych wnętrzowych rozdzielnic NN : Listwy LOZ umieszczonej w GTR oświetlenie dróg wewnętrznych i parkingów, Listwy LOZ w GTR podświetlenie chodników. Zasilanie projektowanych odbiorników zewnętrznych odbywać się będzie z projektowanych wnętrzowych rozdzielnic NN : Rozdzielnicy GTR zasilanie portierni, bram wjazdowych, Rozdzielnicy GTR - zasilanie skrzynek zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych, Rozdzielnicy RH zasilanie zasuwy poŝarowej. Wszystkie linie wykonane kablami układanymi w wykopie, chronionymi na całych długościach rurami osłonowymi z tworzywa. Podejście do budynku w rurach osłonowych z tworzywa, dostosowanych do cięŝkich warunków terenowych. Dodatkowa ochrona przed poraŝeniem : natychmiastowe odłączenie zasilanie w układzie sieci TNS. 12

12 6.0 Zestawienie powierzchni działki Powierzchnia działki nr. 74/1 2,2142 ham2 Budynek biurowy 1131,22 m2 Hala produkcyjno-magazynowa 8526,84 m2 Wiata obudowana 153,40 m2 Budynek techniczny 159,05 m2 Zadaszenie 415,36 m2 Zbiornik wody p.poŝ / powierzchnia fundamentu/ 48,64 m2 Powierzchnia utwardzona pod drogi wewnętrzne i place manewrowe 4311,61m2 Powierzchnia utwardzona pod miejsca parkingowe dla sam. Osobowych 1989,16m2 Pow. utwardzona pod chodniki 298,51m2 Powierzchnia opaski s=50 wokół budynku 180,84 m2 Razem powierzchnia utwardzona m 2 Powierzchnia aktywna przyrodniczo 22,2% Ogrodzenie H=200m Brama rozwierna otwierana elektrycznie L=7,0m Brama rozwierna otwierana elektrycznie L=6,0m Furtka S=100cm 622mb 1 szt. 1 szt. 1 szt. 7.0 Dane dotyczące rejestru zabytków działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 8.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 9.0 Dane o charakterze i cechach wpływu inwestycji na środowisko naturalne Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ogranicza się do działki nr 74/1 we wsi Wieruchów gmina OŜarów Mazowiecki. 10. Ochrona poŝarowa działki Projektowane drogi wzdłuŝ zachodniej oraz północnej strony budynku spełniają wymagania dróg poŝarowych o nacisku na oś 100KN. Obiekt chroniony jest zewnętrzną instalacją wody p.poŝ i zewnętrznymi hydrantami Hp80. Przewidywana akcja gaśnicza na jednoczesność działania 2 hydrantów Hp80. Z uwagi na niewystarczającą wydajność sieci wodociągowej 13

13 zasilającej zakład, na terenie działki zaprojektowano na własnym fundamencie zbiornik wody p.poŝ na o objętości V=222m Informacja BIOZ w projekcie architektury 12. Jednostka projektowa., Włocławek ul. Łęska Zestawienie opracowań Tom 1.1 Tom 1.2 Tom 1.3 Tom 1.4 Tom 2.1 Tom 2.2 Cz. I Cz.II Cz. III Tom 2.3 Tom 2.4 Tom 2.5 Tom 2.6 Tom 2.7 Projekt zagospodarowania terenu Projekt drogowy Projekt wod-kan Projekt elektryczny Projekt architektoniczny Projekt konstrukcji Konstrukcja Ŝelbetowa Konstrukcja Ŝelbetowa Konstrukcja stalowa Instalacje wewnętrzne wod-kan Instalacja co Instalacja wentylacji Instalacja wewnętrzna gazu Instalacje wewnętrzne elektryczne Opracowanie: mgr inŝ. arch. Tomasz Jankowski 14

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa:

Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa: Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa: nr rys.: skala: PZT- 01. Istniejące zagospodarowanie terenu 1:250 PZT- 02. Projektowane zagospodarowanie terenu 1:200 PZT -03. Projekt szaty roślinnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA i DOKUMENTY : 1. Opis do projektu zagospodarowania terenu 2. Opis do projektu zieleni 3. Informacja BIOZ 4. Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE BRANŻY SANITARNEJ GDAŃSK, UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 391 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI PS3 W MIEJSCOWOŚCI CZARNA WODA OBIEKT KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 01 Przekrój terenowy A-A rys. nr 02 Ogrodzenie frontowe rys. nr 03 Pergola rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1a 1 ================================================================ Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Willa nr III Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/14 Temat BranŜa Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej będący częścią projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu. 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka

Spis zawartości projektu. 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka Spis zawartości projektu 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka 1. Plan sytuacyjny 1:500 2. Rzut maszynowni 1:50 3. Profile

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Cięcinie (bez ścieŝki, ogrodzenia oświetlenia) Lokalizacja: Inwestor: Cięcina ul. Zarębek Urząd

Bardziej szczegółowo

inŝ. Michał Andrzejczyk

inŝ. Michał Andrzejczyk Strona 1 LOKALIZACJA: ul. Warszawskiej 19, 12-200 Pisz, INWESTOR: GMINA PISZ OPRACOWAŁ: inŝ. Michał Andrzejczyk SPIS TREŚCI Opis techniczny. 3 Rysunki..11 Strona 2 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR SP. Z O.O. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź Tel/fax.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR SP. Z O.O. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź Tel/fax. - bipro-bumar Sp. z o.o. rok założenia 198 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel/fax.(0 2) 7-51-58, In-302 Inwestor Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO.

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny Część

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod.-kan. wraz z przyłączem wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej w adaptowanym budynku po Szkole Podstawowej w Oleksowie na Świetlicę Wiejską na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP NA WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ulicach: CISOWEJ, BRZOZOWEJ, GŁGOWEJ I KLONOWEJ - D19-D11-D14 II ETAP ZAMAWIAJĄCY : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI NAZWA OBIEKTU : BUDOWA ULIC : CISOWA, BRZOZOWA, GŁOGOWA,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych OBIEKT : ADRES : Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia Jarosław ul. Sikorskiego działka nr 2439/1 INWESTOR : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania

Projekt zagospodarowania Pr P R O J W E N T Pracownia projektowa 80-114 Gdańsk, ul. Noskowskiego 13A/9 tel./fax 683 47 35 tel. po 17 oo 710 94 51 83-000 Pruszcz Gd. ul. Kossaka 2A/9 tel. kom. 601 93 96 32 e-mail : projwent@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo