Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:"

Transkrypt

1 Łęczyca r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: Organizacja wyjazdu integracyjnego/wizyta studyjna. w ramach realizacji projektu: Łęczycka integracja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej I. ZAMAWIAJĄCY:, ul. Ozorkowska 8, Łęczyca II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wyjazd 1 dniowy dla 39 podopiecznych MOPS w Łęczycy oraz 3 opiekunów mający na celu łącznie 42 osoby (Celem wizyty studyjnej jest zobaczenie jak można założyć Spółdzielnie Socjalną, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Grupy Samopomocowe, Grupy Wsparcia. Podczas tej wizyty uczestnicy poznają możliwość finansowania oraz zobaczą jak funkcjonują ww. podmioty) Miejsce realizacji wyjazdu: Łódź. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca musi zorganizować transport uczestników na miejsce pobytu oraz ich powrót. Wyjazd winien być zorganizowany autokarem/busem. 2. Wykonawca musi pokryć koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu (zapewnić uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu), 3. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie uczestnikom wyjazdu składający sie z II dania oraz napojów (kawa, herbata, napoje zimne). 4. Wykonawca musi przedstawić propozycję programu wyjazdu Zamawiającemu.

2 5. Wykonawca winien wyznaczyć osobę do kontaktu kierownika grupy odpowiedzialnego za organizację wyjazdu, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem, 6. Wykonawca winien, w razie konieczności, zapewnić opiekę medyczną w tym zorganizować transport, 7. Wykonawca musi przedstawić sprawozdanie z przebiegu wyjazdu. III. TERMIN REALIZACJI: Wyjazd musi odbędzie się w okresie między sierpniem 2013r., a wrześniem 2013r. po uprzednim ustaleniu z zamawiającym Czas trwania wyjazdu - 1 dzień IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 1. Cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %. 2. Przy określaniu całkowitej ceny ofertowej brutto wyjazdu należy wziąć pod uwagę: - przejazd autokarem na wskazanej trasie - opłaty parkingowe - wyżywienie - ubezpieczenie - pilotaż/przewodnik 3. Należy uwzględnić ewentualne inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. VI. Oferta winna zawierać: 1) prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U Nr 168 poz ze zm.). 3) zaakceptowany projekt umowy 4) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów 5) program wyjazdu integracyjnego.

3 VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:, ul. Ozorkowska 8, Łęczyca. 2. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej Organizacja wyjazdu integracyjnego/wizyta studyjna. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Anna Kornat (Tel ) Marcin Kupiecki ( ) Iwona Porczyńska ( )

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON) (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Ozorkowska 8; Łęczyca Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia.r. dotyczące Organizacja wyjazdu integracyjnego/wizyta studyjna.: 1. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia: za całkowitą cenę ofertową brutto... zł (słownie złotych). Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:... %, tj.... złotych (słownie złotych). Oświadczam (-my), że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie rabaty i upusty. 2. Zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do r. 3. Oświadczam(-y), że zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę (- simy) do niego zastrzeżeń. 4. Do formularza dołączam (-y) Formularz oferty cenowej. (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

5 Zawarta w dniu.2013r., pomiędzy: Umowa nr MOPS/EFS/ II /... /2013/WYJ. PROJEKT UMOWY Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowskiej 8, Łęczyca, reprezentowanym przez Iwonę Porczyńską Kierownika MOPS w Łęczycy zwaną dalej w treści Umowy ZAMAWIAJACYM a firmą:.. reprezentowaną przez:.. zwaną dalej w treści Umowy WYKONAWCĄ Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej Euro [zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się]. Przedmiot umowy 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zlecenia przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu integracyjnego dla 42 osób: w tym 39 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz 3 opiekunów, w ramach projektu systemowego Łęczycka integracja, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem wyjazdu integracyjnego w ramach postępowania pn. Organizacja wyjazdu integracyjnego/wizyta studyjna. 2. Termin realizacji w okresie do r. Wykonawca zobowiązuje się do: Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją. 2

6 2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić listę obecności uczestników wyjazdu. Lista powinna być opatrzona logo Unii Europejskiej i logo Projektu (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 3. Zapewnienia ciepłego posiłku dla 42 osób składającego sie z II dania oraz napojów (kawa, herbata, napoje zimne). 4. Ubezpieczenia uczestników wyjazdu, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Warunki wynagrodzenia i płatności 3 1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, niepodlegające podwyższeniu w trakcie obowiązywania umowy na: kwotę... zł brutto (słownie:...złotych). 2. Do faktury za organizacje wyjazdu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: protokół zakończenia realizacji wyjazdu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę ; 3. Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, w ramach posiadanych środków budżetowych, niezbędnych na realizację projektu systemowego Łęczycka integracja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 4 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz ma prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty określonej w 3 pkt Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z jego należności wynikających z faktury za wykonanie przedmiotu umowy. Postanowienia końcowe 5 Zmiana warunków niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, o której mowa jest możliwa za zgodą zamawiającego w następujących przypadkach:

7 a)w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 6 Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim; 7 Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Sprawy sporne wynikające na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzyma Wykonawca, a 2 Zamawiający. PODPISY STRON: Wykonawca: Zamawiający:

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo