OBSŁUGA WYCIECZEK PRZEZ PILOTÓW, REZYDENTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSŁUGA WYCIECZEK PRZEZ PILOTÓW, REZYDENTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH"

Transkrypt

1 OBSŁUGA WYCIECZEK PRZEZ PILOTÓW, REZYDENTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I. INFORMACJE OGÓLNE Biuro podróŝy do obsługi imprezy deleguje pilota z uprawnieniami. Pilot reprezentuje dane biuro podróŝy. Podczas trwania imprezy czuwa nad prawidłową realizacją świadczeń przewidzianych programem oraz opiekuje się uczestnikami imprezy turystycznej. Przewodnik turystyczny natomiast oprowadza wycieczkę, udziela informacji o obiektach zwiedzanych przez uczestników, udziela informacji o kraju, miastach. Przewodnik sprawuje opiekę nad uczestnikami wycieczki. Przewodnicy turystyczni w zaleŝności od uprawnień dzielą się na: - miejskich - terenowych - górskich Pilot lub przewodnik to osoba, która otrzymała uprawnienia na przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek po zdanym egzaminie. Pilotem lub przewodnikiem moŝe być : - osoba pełnoletnia, która ukończyła minimum szkołę średnią - o dobrym stanie zdrowia, - nie karana, - odbyła szkolenie/ kurs, - jest osobą komunikatywną, rzetelną i obowiązkową. W przypadku planowania ciągu grup na cały sezon biura podróŝy wysyłają swojego pilota, który dłuŝszy czas przebywa w miejscowości wypoczynkowej i przyjmuje wiele kolejnych grup lotniczych lub z własnym dojazdem. Taka osoba pełni rolę rezydenta, reprezentującego organizatora wobec Klientów i partnera zagranicznego.

2 Rezydent kwateruje uczestników, organizuje spotkania informacyjne, organizuje wycieczki fakultatywne, odbiera grupy z lotniska, kwateruje i odwozi turystów na lotnisko po zakończeniu imprezy. II. OBOWIĄZKI PILOTA WYCIECZEK WYJAZDOWYCH - spotkanie z grupą w miejscu zbiórki, - powitanie grupy, - sprawdzenie listy uczestników, biletów - przedstawienie się i omówienie programu - sprawdzanie świadczeń objętych programem podczas realizacji - sprawdzenie voucheru z umową i kosztorysem - zakwaterowanie uczestników w bazie noclegowej /hotel, apartamenty, bungalowy, camping/, - poinformowanie biura podróŝy o ilości faktycznej osób, - w pociągu czy samolocie rola pilota jest raczej ograniczona. Natomiast jeŝeli podróŝuje z grupą autokarem stara się przekazać jak najwięcej informacji o miastach, państwach, obiektach godnych zwiedzenia, ściśle współpracuje z kierowcami, ustala postoje, stara się, by atmosfera w grupie była jak najlepsza, - współpracuje z kontrahentami, - spełnia rolę tłumacza, - informuje o przepisach celno dewizowych, - rozlicza się z biurem (vouchery, listy uczestników, protokoły szkód, protokoły dot. wypadków ) - pilot przydziela pokoje po przyjeździe grupy na miejsce, - ustala godziny posiłków z recepcją, - informuje uczestników, gdzie przebywa (numer pokoju), a w przypadku pełnienia funkcji rezydenta podaje godziny i adres urzędowania, - po zakończeniu pobytu podpisuje voucher z kontrahentem zagranicznym - sporządza sprawozdanie z obsługi podając ilość turystów, podaje omawia usterki i niedociągnięcia, pisze wnioski, opisuje wypadki n. p. choroby, kradzieŝe itp. - rozlicza się z biurem podróŝy

3 Głównym obowiązkiem pilota, rezydenta jest: - sprawowanie opieki nad turystami - udzielanie informacji, - pełnienie roli tłumacza podczas zwiedzania lub w szpitalu, w recepcji, na policji itd.) - reprezentowanie biura podróŝy. Pilot oprócz obowiązków ma swoje prawa takie jak: - otrzymanie świadczeń takich jak grupa, - otrzymanie wynagrodzenia za obsługę, - uŝywanie posiadanej legitymacji pilota. III. W PRAKTYCE: W przypadku grup lotniczych czarterowych zbiórka określana jest przez biuro podróŝy lotnisku na ogół na 2 godziny przed odlotem. Uczestników wita przedstawiciel biura, który wręcza vouchery, bilety wg listy uczestników i przekazuje waŝne informacje dotyczące podróŝy, pobytu, ubezpieczenia. Po odprawie paszportowo rola pilota się kończy. Uczestnicy są przyjmowani na lotnisku po przylocie do danego kraju i miejscowości przez tamtejszego rezydenta. Obowiązkiem rezydenta jest odebranie wszystkich uczestników, wg voucherów i listy, rozwiezienie autokarami do konkretnych miejscowości i baz zakwaterowania. Zazwyczaj są to hotele, ale mogą być to równieŝ apartamenty, bungalowy, budynki przyległe do hotelu. Często obsługa dotyczy kilku miejscowości, organizowania spotkań informacyjnych, sprzedaŝy wycieczek fakultatywnych. JeŜeli obsługa rezydenta dotyczy bazy w jednej miejscowości, to rezydent podaje uczestnikom swoje miejsce pobytu i godziny urzędowania, numer komórki. JeŜeli natomiast dotyczy to n. p. trzech miejscowości i róŝnej bazy, praca rezydenta jest wyjątkowo trudna - samo rozkwaterowanie moŝe trwać kilkanaście godzin, w praktyce przy lotach charterowych od wczesnego wieczora do rana. Rezydent w kaŝdym większym obiekcie w recepcji powinien umieścić tablice informacyjne, na których podaje godziny posiłków, grafik wycieczek fakultatywnych, termin i godzinę spotkań informacyjnych, numer telefonu (komórka).

4 Po zakończonym pobycie odwozi uczestników imprezy na lotnisko i po odprawie oczekuje na następnych turystów. * W przypadku grup kolejowych oczekuje na ogół grupy przy kasach na dworcu. Pilot posiada bilety dla uczestników, sprawdza, na który peron ma przeprowadzić uczestników i w którym miejscu w przybliŝeniu będzie wagon przeznaczony do podróŝy dla jego turystów., informacje otrzymuje w kasie. Po sprawdzeniu listy prowadzi turystów na właściwy peron i podróŝuje wraz z grupą. Zbiórka uczestników w przypadku grup kolejowych na ogół przewidziana jest na ok. 40 min przed odjazdem pociągu. ** Praca pilota grupy objazdowej jest wyjątkowo wyczerpująca imdluŝsza wycieczka tym trudniejsza. Pierwszym obowiązkiem pilota jest sprawdzenie listy, powitanie grupy. JeŜeli zbiórka wyznaczona jest np. o godz rano, pilot winien pojawić się najpóźniej o Dotyczy to równieŝ podstawienia autokaru. Przewoźnik, który traktuje swoją pracę powaŝnie, powinien zaplanować podstawienie autokaru na godz Po sprawdzeniu listy pilot zaprasza uczestników wg diagramu miejsc lub przydziela sam kierując się zasadą iŝ ludzie starsi, rodziny z dziećmi obsługiwani są na początku a dopiero w następnej kolejności inni turyści. JeŜeli jest to autokar piętrowy i posiada 65 miejsc, na ogół ludzie starsi wolą miejsca usytuowane niŝej. Na spotkaniu informacyjnym pilot przedstawia siebie i kierowców, omawia program i autokar rusza, prosi o zachowanie czystości przez uczestników, korzystanie z toalety z umiarem (nie w kaŝdym miejscu i mieście moŝna ją opróŝnić), sprawdza równieŝ sprzęt (mikrofon, radio, magnetofon, video, barek), stara się stworzyć miłą atmosferę. Na trasie pilot praktycznie nie odpoczywa, przekazuje informacje turystyczne o mieście, kraju przez który przejeŝdŝa, ustala postoje, sprawdza za kaŝdym razem ilość osób, współpracuje z kierowcami śledząc szybkość jazdy, przebieg trasy, pilnuje zmiany kierowców (n.p. przy podróŝy do Hiszpanii trwającej 34 godziny przewidzianych jest 3 kierowców, do Francji, Grecji, Włoch na ogół dwóch.

5 Podczas postoju przy grupie autokarowej naleŝy zwrócić uwagę na luki bagaŝowe, a zwłaszcza przy zakwaterowaniu i przy odjeździe. Uczestnicy często wyjmują bagaŝe ułoŝone przez kierowców - po czym odchodzą zamiast je pilnować. Zarówno pilot jak i kierowcy nie są w stanie pilnować bagaŝu - aczkolwiek to robią. Bardzo waŝna jest atmosfera w autokarze, którą tworzą w równym stopniu uczestnicy, pilot jak i kierowcy. Zawsze powinien być zachowany regulamin podróŝy tj. zakaz picia alkoholu i palenia papierosów w autokarze, regularne, krótkie postoje. KaŜdego dnia program imprezy jest inny. Trasa którą podąŝa grupa na wycieczce objazdowej n. p. do Grecji, zmienia się. Pilot ma za zadanie egzekwować wszystkie świadczenia wg programu. Często musi przygotować wiele list uczestników na zakwaterowanie w hotelach, n. p. w kilku róŝnych miastach lub na prom. Do portu promowego naleŝy dotrzeć z grupą na 2 godziny przed odpłynięciem. Po odprawie paszportowo - celnej pilot na podstawie biletów na prom /na ogół są to krzesła lotnicze/, moŝe zgodnie z Ŝyczeniem dodatkowej części uczestników wynegocjować dopłatę do kabin. Część uczestników chętnie korzysta z kabin. Wycieczka objazdowa bogata jest w programy zwiedzeń miast, muzeów. Zadaniem pilota jest tłumaczenie przewodników wyznaczonych przez kontrahenta zagranicznego. Pilot musi być do trasy przygotowany, oprócz wiadomości, powinien posiadać mapy i przewodniki. Jeśli jest to wyjazd szlakiem antycznej Turcji, czy Grecji, klasyczna wycieczka do Włoch, czy objazdowa po Francji, czy zwiedzanie stolic Europy pilot powinien na podstawie przewodników posiadać informacje o miejscach godnych zwiedzania. Pilot nie pełni roli przewodnika n. p. nie wolno mu oprowadzać po muzeach ale musi swoją wiedze przekazywać podczas podróŝy autokarem. Nie moŝna n. p. przejeŝdŝać przez Austrię i nie wspomnieć o polonikach, o kraju, jego historii, rozwoju, przemyśle, sławnych ludziach.

6 IV. AWARIE 1) AWARIA AUTOKARU Zgodnie z umową o najem autokaru za stan techniczny odpowiada przewoźnik. JeŜeli awaria jest powaŝna, przewoźnik podstawia drugi autokar w przeciągu 24 godzin i pokrywa świadczenia dodatkowe n. p. nocleg, posiłki. Często kierowcy nie mają funduszu awaryjnego. Rzetelne biuro wyposaŝa pilota w taki fundusz. Jednak w przypadku takiej awarii "burzy się" program. Pilot zawiadamia biuro podróŝy - organizatora, który ustala z kontrahentem program na nowo. Zmiana musi być akceptowana przez organizatora, a decyzja jej podjęcia uzasadniona uczestnikom. W przypadku mniejszej awarii autokaru n. p. awaria klimatyzacji, popsute drzwi, elektronika i jeśli istnieje moŝliwość naprawy na trasie z małym opóźnieniem - kierowcy powinni udać się do warsztatu i za usługę zapłacić. Zdarza się równieŝ, Ŝe przewoźnik na długą trasę wysyła kierowcę - mechanika, który potrafi awarię usunąć. Na ogół jednak tak nie jest, kierowcy nie znają języka obcego i usunięciem sprawnym awarii zajmują się kierowcy i pilot. Jednak kaŝda awaria w przypadku grupy objazdowej wywołuje niezadowolenie turystów, a zwłaszcza wówczas, gdy przepada punkt programu. WaŜnym jest, by kierowcy posiadali tzw. fundusz awaryjny, z którego w takich przypadkach mogą skorzystać. Nawet przesłanie pieniędzy z kraju do kraju przekazem telegraficznym trwa stosunkowo długo i kierowcy powinni o tym pamiętać. Pilot delegowany przez biuro podróŝy winien równieŝ posiadać fundusz awaryjny, a jeŝeli takiego nie otrzymał, moŝe zwrócić się do kontrahenta (po uzgodnieniu i dyspozycji organizatora). Przy grupach objazdowych waŝne jest znalezienie sprawnego warsztatu, szybkość reperacji i moŝliwość natychmiastowej zapłaty za usługę naprawczą. Wszystko jest proste, jeŝeli awaria pozwala kontynuować podróŝ przynajmniej do najbliŝszego większego miasta, gdzie znajdują się warsztaty naprawcze. Gorzej jest jednak, gdy na trasie takiego warsztatu nie ma. Niekiedy nawet w tak wielkiej metropolii jaką są Ateny, trudno jest znaleźć warsztat, który sprawnie naprawi piętrowy Neoplan, a ponadto tak duŝym autokarem trudno jest poruszać się po bocznych ulicach, by n. p. nie strącić balkonu.

7 W takich przypadkach słuŝy fachową pomocą kontrahent lub biuro z nim współpracujące na terenie, na którym się znajdujemy. 2) KŁOPOTY NA GRANICY Mogą się zdarzyć kłopoty na granicy, jeŝeli autokar budzi podejrzenia słabym stanem technicznym. Zdarzało się, iŝ Austriacy nie wpuszczali grupy na swój teren gdyŝ uwaŝali, Ŝe autokar moŝe doprowadzić do kolizji na drodze. Przewoźnik ma obowiązek wyposaŝyć kierowców w odpowiednie dokumenty m.in. ubezpieczenie, zieloną kartę, kartę drogową, listę przewozową, licencję oraz dewizy na paliwo, autostrady, parkingi. V. PRZYPADKI LOSOWE 1) CHOROBA I NIEDYSPOZYCJA TURYSTY. KaŜdy pilot ma ze sobą apteczkę własną, chociaŝ renomowane biura podróŝy w taką apteczkę zabezpieczają swoich pilotów. JeŜeli jest to lekkie przeziębienie, zaprószenie oczu, skaleczenie, słabe zatrucie, moŝna ograniczyć się do pomocy pilota. Jednak, gdy stan niedyspozycji turysty świadczy, Ŝe musi pomocy udzielić lekarz lub konieczne jest umieszczenie turysty w szpitalu, naleŝy wezwać lekarza, zawieźć uczestnika do szpitala i otoczyć opieką oraz przedłoŝyć polisę ubezpieczeniową. Przy wyjazdach grupowych jest to polisa/karta + lista uczestników, przy wyjeździe indywidualnym jest to ubezpieczenie w formie naklejki na voucher. JeŜeli turysta pozostaje w szpitalu dłuŝej niŝ trwa pobyt grupy, naleŝy mu pozostawić kopię polisy ubezpieczeniowej i bilet na powrót do kraju. Gdy pilot opuści go z grupą, pozostaje pod opieką kontrahenta i ubezpieczyciela. W przypadku śmierci turysty naleŝy wezwać policję, lekarza, powiadomić biuro podróŝy, konsulat RP. Pilot postępuje wg wskazań biura podróŝy. 2) ZAGUBIENIE BAGAśU JeŜeli turysta zagubił bagaŝ lub zostanie mu on ukradziony, powinien zgłosić ten fakt

8 pilotowi. Pilot zawiadamia policję. Spisany zostaje na tę okoliczność protokół podpisany przez poszkodowanego, pilota i policję. Pilot zawiadamia kontrahenta na okoliczność, gdyby bagaŝ się odnalazł. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie za utratę, zniszczenie bagaŝu w skutek: zdarzeń losowych, wypadku w komunikacji, udokumentowanej kradzieŝy. 3) ZAGUBIENIE PASZPORTU Uczestnik, który zagubi paszport, musi wyrobić sobie dokument zastępczy w placówce konsularnej RP. Pilot słuŝy pomocą w takiej sprawie. 4) ZAGUBIENIE SIĘ TURYSTY JeŜeli pilot stwierdza brak swojego uczestnika, stara się go odnaleźć, a jeŝeli jest to moŝliwe, powiadamia policję, organizatora, kontrahenta. W przypadku, kiedy jest to zaginięcie uczestnika podczas zwiedzania, pilot stara się /nawet przy pomocy pozostałych turystów/ go odnaleźć. Nie moŝe to jednak zbyt długo trwać, jeŝeli program jest napięty i np. spieszymy się na prom, na samolot lub mamy następne świadczenia i do pokonania 400 km. Pilot musi kontynuować program wycieczki i n. p. z przykrej konieczności takiego zagubionego turystę pozostawia. Turysta taki musi na własny koszt dojechać do miejsca, gdzie udała się grupa. 5) WYPADEK TURYSTY JeŜeli turysta doznał utraty zdrowia podczas wypadku, naleŝy umieścić go w szpitalu i w przypadku wymogu dalszego leczenia, opieki szpitalnej w tym szpitalu pozostawić go, opiekować się nim, jeŝeli grupa ma świadczenia pobytowe. Jednak w przypadku, gdy program wymaga dalszej kontynuacji (grupa objazdowa), pilot z grupą ma obowiązek kontynuować program. Pilot powiadamia organizatora, ubezpieczyciela, kontrahenta. wzywa policję, JeŜeli autokar w kolizji drogowej ulega wypadkowi i są ranni, pilot

9 pogotowie, umieszcza ludzi w szpitalu, zawiadamia organizatora, konsulat. JeŜeli część grupy chce kontynuować wycieczkę, przewoźnik ma obowiązek podstawić drugi autokar i pilot udaje się z grupą w dalszą podróŝ. Pilot postępuje w tym przypadku wg zaleceń organizatora. 6) UBEZPIECZENIE Biura podróŝy mają obowiązek ubezpieczyć swoich klientów w towarzystwach ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia podstawowego obejmuje: koszty leczenia powypadkowego i zachorowań, śmierci, inwalidztwa trwałego, utraty bagaŝu, odpowiedzialności cywilnej za granicą., pomocy w podróŝy. Zakres ubezpieczenia dodatkowego obejmuje: powrót osób bliskich, kontynuacja podróŝy, przekazanie wiadomości, opieka nad dziećmi, zastępczy kierowca, odwiedziny osoby bliskiej, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów, pomoc finansowa, bagaŝ podróŝny, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, zastępstwo pilota opiekuna imprezy. Koszty pomocy medycznej do 50 $ a w przypadku niektórych umów do 800 zł. ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie za granicą. Po powrocie do kraju przedkłada diagnozę choroby, rachunki za badania lub za wykupione leki i przedstawia je poprzez biuro podróŝy danemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Pilot winien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia. Wyciąg z umowy, czy polisa nie daje mu szans na prawidłowe postępowanie w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej iŝ niektórzy klienci w przypadku choroby chcą przerwać podróŝ i wrócić do kraju np. samolotem. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze zwracają koszty wizyt, badań czy leków, jeŝeli uczestnicy przed wyjazdem nie ubezpieczyli się dodatkowo, a ich nagłe zachorowanie to następstwo choroby przewlekłej. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoje biura w wielu państwach i miastach. Biura te są czynne całą dobę. Na mocy umów biur podróŝy z ubezpieczycielami klient musi wiedzieć, Ŝe ma obowiązek udostępnić dokumentację z przebiegu leczenia i wyraŝenia zgody na przeprowadzenie badań wyznaczonych przez

10 ubezpieczyciela a takŝe do przedstawienia swoich danych osobowych. Dodatkową formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji klienta. VI. ROZLICZENIE PILOTÓW/ REZYDENTÓW Pilot czy rezydent po zakończeniu swojej pracy ma obowiązek rozliczyć się z biurem podróŝy. Wydatki złotowe i dewizowe poza dietami, ryczałtem na hotel, jeŝeli takie przewidywała umowa między biurem a pilotem, pilot musi rozliczyć rachunkami, które sprawdza i akceptuje pracownik biura podróŝy. PRZY NALICZANIU DIET STOSUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY: 1) Dieta w pełnej wysokości przysługuje za kaŝdą dobę 2) Za niepełną dobę przysługuje 1/3 diety - do 8 godzin 3) Ponad 8 do 12 godzin przysługuje 1/2 diety JeŜeli pracownik ma zapewnione wyŝywienie przysługuje mu 1/4 diety Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za kaŝdą rozpoczętą dobę Środek transportu do odbycia podróŝy określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu wraz z opłatami dodatkowymi. Pilot /rezydent rozlicza się równieŝ z dokumentów. Zwraca podpisane przez kontrahenta vouchery, listy uczestników z faktyczną ilością osób. W sprawozdaniu ocenia współpracę z kontrahentem, wymienia własne uwagi i uczestników odnośnie bazy i wyŝywienia, fakultatywnych wycieczek. Opisuje wypadki zachowań, przekazuje protokóły szkód, kradzieŝy (jeśli takie miały miejsce). Opracowała: Wieslawa Mońko

11

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Organizacja wycieczek

Organizacja wycieczek Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH. Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia r.

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH. Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia r. REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 30.08.2013r. Na podstawie 13 pkt. 1 i 4 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Podstawa prawna: I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Załącznik nr 8 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie. Opracowała: Wioletta Śledziewska

REGULAMIN WYCIECZEK w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie. Opracowała: Wioletta Śledziewska REGULAMIN WYCIECZEK w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Zakręcie Opracowała: Wioletta Śledziewska Regulamin wycieczek został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I. Podstawa prawna Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są: 1. ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH GIMNAZJUM Nr 2 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135-10539 - Poz. 1516 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Regulamin wycieczek w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie Regulamin wycieczek w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

WyraŜam zgodę na udział mego syna / córki... w klasowej/szkolnej wycieczce/wymianie do... (kraj

WyraŜam zgodę na udział mego syna / córki... w klasowej/szkolnej wycieczce/wymianie do... (kraj Gdynia, dnia... (data) DEKLARACJA WyraŜam zgodę na udział mego syna / córki... w klasowej/szkolnej wycieczce/wymianie do... (kraj i miejscowość docelowa) w dniach... (dokładny termin) organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Znak: 102. Regulaminy w szkole Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 1. 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki moŝe być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe Delegowanie do odbycia zagranicznej podróży służbowej jest związane z wykonywaniem mandatu senatora i finansowane z budżetu Kancelarii Senatu. 1) Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 11.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni 24.01-31.01 2890 ZŁ 21.02-28.02 2890 ZŁ 21.03-28.03 2890 ZŁ 25.04-02.05 2990 ZŁ 07.02-14.02 2890 ZŁ 07.03-14.03 2890 ZŁ 11.04-18.04 2890 ZŁ 09.05-16.05 2890 ZŁ 05.09-12.09

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego REGULAMIN WYCIECZEK Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego Rozdział I Postanowienie wstępne 1.Organizowane przez szkołę wycieczki mają na celu w szczególności: a. poznawanie kraju,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NIEPUBLICZNYM NR 1 IM. IRENY SENDLEROWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r.), (Dz. U. Nr 119, poz. 562 z 1996 r.), (Dz. U. MEN Nr 9,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z :

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : Załącznik nr 5do zarządzenia dyrektora SP46/0162-10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : 1. Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 20 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA... 2 KIEROWNIK WYCIECZKI (IMPREZY)... 4 KARTA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY

REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY 1 Spis treści: I. Cele i Formy Turystyki II. Zasady organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Załącznik nr 3 Do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU W DĄBROWIE ZIELONEJ Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH str. 1 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH 1 1. Działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

29. 30. 31. 1. Co to jest karta pobytu (hotelowa)? 2. Jakie znane Ci są atrakcje turystyczne Niemiec? 3. Zgon turysty postępowanie pilota. 32.

29. 30. 31. 1. Co to jest karta pobytu (hotelowa)? 2. Jakie znane Ci są atrakcje turystyczne Niemiec? 3. Zgon turysty postępowanie pilota. 32. PILOTAś WYCIECZEK - egzamin ustny 29.08.2007 r. 1. 1. Jeden z uczestników ma atak padaczki. Co robi pilot? 2. Co oznacza pojęcie incentive tourisme? 3. Program wycieczki przewiduje przejazd na trasie Zakopane-Poznań.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu.. w..,.., zwanymi w treści umowy ORGANIZATOREM a

WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu.. w..,.., zwanymi w treści umowy ORGANIZATOREM a pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA WZÓR Umowa dotycząca organizacji usługi turystycznej zawarta w dniu..

Bardziej szczegółowo

KARTA WYCIECZKI. Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy Trasa wycieczki/imprezy

KARTA WYCIECZKI. Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy Trasa wycieczki/imprezy ZAŁĄCZNIK NR 1... (pieczątka szkoły) KARTA WYCIECZKI Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy........ Trasa wycieczki/imprezy......... Zakwaterowanie (adres)....... Termin... ilość dni... klasa...

Bardziej szczegółowo

18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku

18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku 18. 11 Regulamin wycieczek szkolnych II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku PowyŜszy regulamin opracowano w oparciu o Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Działalność ta obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo - turystycznych w Punkcie Przedszkolnym Nasze Dzieci nr 139 w Warszawie

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo - turystycznych w Punkcie Przedszkolnym Nasze Dzieci nr 139 w Warszawie Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo - turystycznych w Punkcie Przedszkolnym Nasze Dzieci nr 139 w Warszawie 1.Cele procedury 1) Ustalenie zasad organizowania wycieczek wyjazdowych w Punkcie

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK

KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 30 614 Kraków, ul. Łężce 23 NIP 679-000-51-17 REGON: 351502209 Tel/fax: 012 423 66 90 KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK Projekt Specjaliści są wśród nas jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Załącznik nr 1 do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Lp. Przedmiot Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pokoje gościnne Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 08.09.2017-17.09.2017 9 dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Opis Opis

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki... Załącznik nr 12 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, W TYM INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, W TYM INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, W TYM INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wyjazdów w Zespole Szkół Społecznych STO

Zasady organizacji wyjazdów w Zespole Szkół Społecznych STO Zasady organizacji wyjazdów w Zespole Szkół Społecznych STO 1. Wyjazdy szkolne dzielą się na obowiązkowe, których celem jest realizacja obowiązującego wszystkich uczniów programu merytorycznego i wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieŝy autokarem

Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieŝy autokarem Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieŝy autokarem Wykład skierowany do dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów biur podróŝy, organizatorów niekomercyjnych wycieczek i pielgrzymek, uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE Nr 97 LEŚNA POLANKA w WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin spacerów i wycieczek w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SKT nr 132 STO w Stanisławowie Drugim

Regulamin spacerów i wycieczek w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SKT nr 132 STO w Stanisławowie Drugim Regulamin spacerów i wycieczek w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SKT nr 132 STO w Stanisławowie Drugim Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczych/imprez turystycznych w Przedszkolu Nr 140 w Łodzi.

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczych/imprez turystycznych w Przedszkolu Nr 140 w Łodzi. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia Procedura organizowania wycieczek krajoznawczych/imprez turystycznych w Przedszkolu Nr 140 w Łodzi. 1. Cele procedury 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie Regulamin wycieczek zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną POPP na konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK I. ZASADY OGÓLNE I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYCIECZEK 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralna formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: poznawanie

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL hotel FLAGMAN Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis hotelu HOTEL FLAGMAN **** położony jest ok. 2 min spacerem od plaży. Obszerne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 15/2013/14 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie z dnia 29.04.2014r.

Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 15/2013/14 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie z dnia 29.04.2014r. Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 15/2013/14 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie z dnia 29.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W JORDANOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PILOT WYCIECZEK. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

PILOT WYCIECZEK. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie PILOT WYCIECZEK Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim I. Przepisy, które regulują zasady organizacji wycieczek i zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 1... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIENIAWIE.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIENIAWIE. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIENIAWIE. ROZDZIAŁ I SPRAWOWANIE OPIEKI I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół w Gowidlinie ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 83 341 Gowidlino Tel. (058) 6856 555, Fax (058) 6856 605 www.zsgowidlino.edu.pl, e mali zsgowidlino@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Bardziej szczegółowo