Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej"

Transkrypt

1 Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika (formalnie) z nadzoru pedagogicznego, (praktycznie i etycznie) z optymalnego z punktu widzenia rozwoju dziecka/ucznia, skutecznego przygotowania pracy dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej (z akcentem na dwa ostatnie w przedszkolu). Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) Załącznik Wymagania wobec szkół i placówek... zawiera zapisy dotyczące obowiązku sprawowania realizacji podstawy programowej. I. Wymagania wobec przedszkoli Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 2.3. procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany, 2.5. prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych. Do wyżej wymienionych wymagań podano zopreracjonalizowane kryteria na poziomie D i B, np. do 2.3: - procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. II. Wymagania wobec szkół podstawowych Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej, 2.3.procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany, 2.6. prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Do wyżej wymienionych wymagań podano niezbędne kryteria na poziomie D i B, np.: do 2.2.: - oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej; - monitoruje się realizację podstawy programowej 1

2 do 2.3: - procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub w placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej; - w szkole lub w placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów; do 2.6.: - uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę możliwości (D); - w szkole lub w placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Monitorowanie realizacji podstawy programowej to zadnia nauczyciela i dyrektora. Działania te, ich jakość, sposób realizowania i dokumentowania są przedmiotem nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego, autoewaluacji, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego określa obowiązujący w całej Polsce jednolity wykaz treści kształcenia (celów, tematyki, procedur osiągania wspomnianych celów, efektów edukacyjnych). W podstawie programowej, (Dz. U. Nr 4 z 2009 r., poz. 17) zapisanej tym razem językiem efektów, zamieszczono przewidywane osiągnięcia dzieci (w przedszkolu) i uczniów (w szkole). W wychowaniu przedszkolnym treści kształcenia/efekty umieszczono w 15 obszarach edukacyjnych, natomiast w klasach 1-3w blokach zwanych edukacjami, np. edukacja polonistyczna, matematyczna, plastyczna, itd. Wskazania praktyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zawarto w części końcowej podstawy programowej (zalecane warunki i sposób realizacji), których respektowanie w praktyce pedagogicznej również podlega monitorowaniu. Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej Przedmiot monitorowania realizacji podstawy programowej można rozważyć w czterech zakresach 1. Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej (np. numeryczne odniesienie się do podstawy programowej np. 1.1, 13.2 przedszkolu lub 1.1.a w klasie I). 2

3 2. Monitorowanie efektów próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie dzieci/uczniowie osiągnęły/osiągnęli przewidywane efekty. 3. Monitorowanie gospodarowania czasem edukacyjnym Jeśli chodzi o ten aspekt monitoringu w przedszkolu to analizą i kontrolą (samooceną) należy objąć uwagi ujęte w Zalecanych warunkach u sposobach realizacji w podstawie programowej, np.: - co najmniej jedną piątą czasu przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); - co najmniej jedna piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, itd.; Rozdzielenie czasu edukacyjnego na zajęcia w klasach I-III winno być zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania. I tak wymaga się, aby w cyklu kształcenia: - zaplanowano 60 godzin dla uczniów w klasach I-III; - języka obcego nowożytnego było 190godzin dydaktycznych; co oznacza średnio rzecz ujmując, że będą to dwie godziny lekcyjne w tygodniu; - edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych winno być po 95 godzin lekcyjnych; co oznacza jedna godzinę w tygodniu; - wychowania fizycznego zaplanowano w wymiarze trzech godzin lekcyjnych; - pozostałe godziny zostały przeznaczone na edukację realizowaną w tzw. bloku obejmującym edukację polonistyczną, społeczno-etyczną, matematyczną, przyrodniczą i techniczną, bez rygorów czasowych wewnętrznych. Należy jednak wziąć pod uwagę zmiany planowane jako obowiązujące od 1 września 2012 roku, tj. określenie godzin na edukację polonistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną i zajęcia techniczne (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia). Propozycja podziału: (edukacja polonistyczna 5 h, edukacja matematyczna 4h, edukacja przyrodnicza 2h, zajęcia techniczne 1 h); treści z zakresu edukacji społecznej, etycznej i zdrowotnej zostaną skorelowane z w/w edukacjami. 3

4 4. Monitorowanie warunków i sposobu realizacji treści Podstawa programowa dla wychowania przedszkolnego i klas I-III została wzbogacona fragmentem, zwanym Zalecane warunki i sposoby realizacji. Oprócz opisanych w poprzednim punkcie dyspozycji dotyczących czasu, należy w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uwzględnić szereg innych ważnych uwarunkowań skuteczności procesu kształcenia i wychowania, np. wyposażenie sali lekcyjnej, wykorzystywanie celowo dobranych środków dydaktycznych, itd. Obszary monitoringu w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III przedstawiają odpowiednio schematy 1 i 2. 4

5 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowania przedszkolnego Diagnoza Plan dydaktyczny (miesięczny) Indywidualizacja / Rozkład materiału nauczania Realizacja treści poprzez zajęcia Monitorowanie: Cel monitoringu: analiza i ocena warunków niezbędnych do wspierania dziecka w rozwoju Warunków Treści Efektów Czasu Inne: obserwacja, diagnoza Rozwój dziecka Schemat 1. Procedura planowania i monitorowania pracy w przedszkolu (T. Janicka-Panek, 2012) 5

6 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej Program edukacji wczesnoszkolnej Diagnoza Plan dydaktyczny /Rozkład materiału/ nauczania uwzględniający zindywidualizowane podejście wobec uczniów Realizacja treści poprzez zajęcia obowiązkowe i dodatkowe Monitorowanie Cel monitoringu: 1. analiza i ocena warunków niezbędnych do wspierania ucznia w rozwoju 2. stopień i zakres osiągnięcia efektów określonych w podstawie programowej Warunków Treści Efektów Czasu Inne: wyposażenie sali dydaktycznej... Rozwój ucznia Schemat 2. Procedura planowania i monitoprowania pracy w klasach I III szkoły podstawowej (T. Janicka-Panek) 6

7 Przykłady narzędzi monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu tabele od 1 do 5 7

8 Tabela 1. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Przykładowe tematy zajęć Cel/Cele Rodzaj zajęć (obszar) Data realizacji Uwagi edukacyjnych 8

9 Tabela 2. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Przykładowe tematy zajęć Obszar Efekty edukacyjne Data realizacji Uwagi edukacyjnych 9

10 Tabela 3. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Efekt/efekty edukacyjne Dzieci z grupy przedszkolnej Obszar (numeryczne odniesienie) 10

11 Tabela 4. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Okres monitoringu: tydzień od... do..., miesiąc... Kategoria poddana analizie Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu Zabawa 1/5 Zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku 1/5 lub 1/4 Zajęcia dydaktyczne 1/5 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne 2/5 11

12 Tabela 5. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Kategorie poddane analizie TAK NIE Przykłady, daty realizacji Prowadzenie obserwacji pedagogicznych Dokumentowanie obserwacji Analiza gotowości szkolnej * Zapoznanie rodziców z podstawą programową Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci Włączenie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności Współdecydowanie rodziców w sprawach przedszkola * Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej 12

13 Przykłady narzędzi monitorowania realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej tabele od 6 do 11 13

14 Tabela 6. Wybrane warunki organizacyjne niezbędne do realizacji podstawy programowej w klasach I III szkoły podstawowej Zalecane warunki i sposób realizacji (z podstawy programowej) Znajomość przez nauczycieli klas 1-3 podstawy programowej wychowania przedszkolnego Data Rezultat monitoringu Tak Nie Część Uwagi Funkcjonowanie okresu adapcyjnego w klasie 1 Analiza i wyposażenie sali dydaktycznej - sala składa się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej) - sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć ( np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery, gry i zabawki dydaktyczne, - uczniowie pozostawiają cześć swoich podręczników i przyborów szkolnych, Liczebność zespołu rówieśniczego (nie więcej niż 26 osób) Realizacja edukacji w klasach I III w formie kształcenia zintegrowanego Zajęcia z edukacji zdrowotnej są realizowane z udziałem specjalistów z zakresu zdrowia lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej 14

15 Edukację polonistyczną charakteryzują: - w początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania, - umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem, - w klasie I około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą wykorzystać na rysowanie i pisanie siedząc przy stolikach, - rozwijanie umiejętności czytania i pisania w klasie II i III, - uczniowie kończący klasę III opanowali umiejętności określone w podstawie programowej, Rozwijane jest zamiłowanie dzieci do czytelnictwa poprzez wskazane w podstawie programowej sposoby (słuchanie pięknego czytania, rozmowa o przeczytanych utworach, korzystanie z biblioteki) Edukacje matematyczną charakteryzują: - wspomaganie w pierwszych miesiącach nauki rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki, - dominującą formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami. np. liczmanami, - buduje się w umysłach dzieci pojęcia liczbowe i sprawności rachunkowe na sposób szkolny, - dzieci korzystają z zeszytów ćwiczeń najwyżej jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną, - dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie, 15

16 Edukację przyrodniczą charakteryzuje: - realizacja zajęć w naturalnym środowisku (wycieczki), - w sali lekcyjnej są kąciki przyrody (hodowle roślin i zwierząt ) Zajęcia komputerowa charakteryzuje: - w sali lekcyjnej znajduje się kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów, - komputery są wykorzystywane jako narzędzia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształcenia zainteresowania, - uczniowie z klas I III winni mieć możliwość korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, - uczeń ma do swojej dyspozycji (podczas zajęć) osobny komputer z dostępem do Internetu, Język obcy nowożytny odbywa się również w formach zajęć pozalekcyjnych Edukacja muzyczna odbywa się w ramach zajęć typowych oraz codziennych zajęć szkolnych 16

17 Wychowanie fizyczne odbywa się: - w sali gimnastycznej - na boisku, - rozwijana jest sprawność fizyczna uczniów, Etyka - analizowane są zachowania postaci literackich (z baśni, bajek, opowiadań itp.). filmowych i telewizyjnych Treści z edukacji zdrowotnej umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i edukacji społecznej uczniowie mają nawyk dbania o zdrowie innych, uczniowie wiedzą, do kogo się zwrócić w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy, Nauczyciele diagnozują uzdolnienia uczniów i stwarzają warunki do prezentowania osiągnięć Szkoła organizuje (stosownie do potrzeb) zajęcia opiekuńcze oraz zajęcia związane zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce 17

18 Tabela 7. Przykładowy wzór planu dydaktycznego nauczyciela z numerycznym odniesieniem do podstawy programowej * (w przedszkolu) NUMERYCZNE MIESIĄC PROPONOWANA LICZBA GODZIN TEMAT BLOKU TEMAT DNIA TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ * Zawartość kategorii planistycznych w tabeli ma charakter umowny, można je wzbogacać, uzupełniać dodając inne niezbędne w opinii dyrektora lub nauczyciela dane, np. przewidywane osiągnięcia dzieci, działania o charakterze indywidualizacji podejścia na zajęciach. 18

19 Tabela 8. Przykładowy wzór planu dydaktycznego nauczyciela w klasach I-III z numerycznym odniesieniem do podstawy programowej * NUMERYCZNE MIESIĄC PROPONOWANA LICZBA GODZIN TEMAT BLOKU TEMAT DNIA EDUKACJA TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ * Zawartość kategorii planistycznych w tabeli ma charakter umowny, można je wzbogacać, uzupełniać dodając inne niezbędne w opinii dyrektora lub nauczyciela dane, np. przewidywane osiągnięcia dzieci, działania o charakterze indywidualizacji podejścia na zajęciach. 19

20 Tabela 9. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasie... w roku szkolnym... EDUKACJA ZAKRES (z podstawy programowej) DATA REALIZACJI DATA SPRAWDZENIA SPOSÓB SPRAWDZENIA (test, obserwacja...) UWAGI 20

21 Tabela 10 a. Monitorowanie czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia w klasie... w roku szkolnym... * EDUKACJA LICZBA GODZIN ZAPLANOWANYCH w roku w cyklu szkolnym LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH LICZBA GODZIN NIEZREALIZOWANYCH PRZYCZYNA NIEZREALIZOWANIA PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA Język obcy 190 h Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna (blok: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczno-etyczna, techniczna) 95 h 95 h 95 h 290 h * Podstawa monitoringu Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania z marca 2009 r. 21

22 Tabela 10 b. Monitorowanie czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia w klasie... w roku szkolnym... * EDUKACJA LICZBA GODZIN ZAPLANOWANYCH w roku w cyklu szkolnym LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH LICZBA GODZIN NIEZREALIZOWANYCH PRZYCZYNA NIEZREALIZOWANIA PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA Język obcy 190 h Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, techniczna) 95 h 95 h 95 h 290 h 1150h * Podstawa monitoringu Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania, zmiana od 1 września 2012 roku. 22

23 Tabela 11. Monitorowanie indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się (organizowanie zajęć opiekuńczych i zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów) w klasie... w roku szkolnym... ZALECANE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ZAJĘCIA Opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo (świetlica) Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych Zajęcia zwiększające szanse uczniów mających trudności w nauce (uczniowie ze SPE) ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TYM ZAKRESIE Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a). b). c). Dla uczniów z innymi orzeczeniami i opiniami a). b). c). Bez orzeczenia i opinii, dla uczniów wymagających wsparcia, wolniej pracujących a). b). c). LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TYCH ZAJĘĆ 23

24 Monitorowanie podstawy programowej poprzez obserwację zajęć Istotnym elementem monitorowania realizacji podstawy programowej może stać się/jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. W systemowej koncepcji realizowania tej funkcji przez dyrektorów przedszkoli i szkół warto w sposób naturalny umieścić kategorie, które posłużą zebraniu niezbędnych danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy i na ile zajęcia edukacyjne, ich przebieg, potwierdzają uwzględnienie podstawy programowej? Dla tych celów można wykorzystać zamieszczone dalej Arkusze obserwacji lub/i Arkusz autoewaluacji nauczyciela. 24

25 ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM Imię i nazwisko Data obserwacji Temat zajęć (treści działań edukacyjnych) 4. Grupa wiekowa...; Liczba dzieci Odniesienie do podstawy programowej kształcenia ogólnego (cele kształcenia i wychowania, wymagania ogólne) 6. Treści kształcenia wynikające z programu nauczania 7. Cele szczegółowe (operacyjne) założone do zajęć 25

26 6. Warunki i sposoby realizacji Podstawy programowej... a). Przestrzeganie zasad gospodarowania czasem b). Wykorzystanie środków dydaktycznych c). Przejawy indywidualizowania pracy z dzieckiem/dziećmi Przejawy osiągnięcia celów szczegółowych zajęć Inne uwagi o zajęciach i aktywności prowadzącego oraz dzieci Podpis Nauczyciela Data Podpis Dyrektora

27 ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ W KLASACH I-III W ROKU SZKOLNYM Imię i nazwisko Data obserwacji Temat zajęć (treści działań edukacyjnych) 4. Klasa...; Liczba uczniów Odniesienie do podstawy programowej kształcenia ogólnego (cele kształcenia i wychowania; wymagania ogólne) 6. Treści kształcenia wynikające z programu nauczania 7. Cele szczegółowe (operacyjne) założone do zajęć 27

28 8. Warunki i sposoby realizacji Podstawy programowej... a). Przestrzeganie zasad gospodarowania czasem b). Wygląd sali lekcyjnej (część dydaktyczna i część rekreacyjna) c). Wykorzystanie środków dydaktycznych d). Przejawy indywidualizowania pracy z uczniem/uczniami 9. Przejawy osiągnięcia celów szczegółowych zajęć 10. Inne uwagi o zajęciach i aktywności prowadzącego oraz dzieci Podpis Nauczyciela Data Podpis Dyrektora

29 ARKUSZ AUTOEWALUACJI * NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/NAUCZYCIELA KLAS I-III 1. Czy zapoznała/zapoznał się Pani/Pan z podstawą programową? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 2. Czy zapoznała/zapoznał się Pani/Pan z podstawą programową niższego/wyższego etapu nauczania? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 3. Czy zna Pani/Pan warunki i sposoby realizacji podstawy programowej określone w rozporządzeniu MEN dotyczącym podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 4. Czy stosuje Pani/Pan w praktyce pedagogicznej zasady dotyczące gospodarowania czasem przeznaczonym na poszczególne rodzaje zajęć? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 5. W których z niżej wymienionych sytuacji korzysta Pani/Pan z obowiązującej podstawy programowej? wybierając program nauczania i porównując jego adekwatność z podstawą programowa; opracowując plan dydaktyczny/rozkład materiału nauczania; pisząc autorski program nauczania; przygotowując się do codziennych zajęć sprawdzam zgodność tematyki i treść z obowiązującą podstawą programową; informując rodziców dzieci o zawartości treściowej podstawy programowej; monitorując postępy edukacyjne dzieci; oceniając osiągnięcia edukacyjne; tworząc narzędzia diagnozy lub dokonując wyboru tych narzędzi, np. testów pedagogicznych. * Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela; może mieć charakter anonimowy lub jawny 29

30 Bibliografia 1. Janicka-Panek T., Podstawy teoretyczne programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Janicka-Panek T., Bieleń B., Małkowska, Zegadło H., Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Szkołą na miarę. Wyd. Nowa Era, Warszawa Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. MEN, Warszawa Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały Szkoleniowe. Cz. I i II, MEN, Warszawa Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. Nr 4, poz Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. Nr 168, poz Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania..., załącznik 1. 30

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo