Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej"

Transkrypt

1 Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika (formalnie) z nadzoru pedagogicznego, (praktycznie i etycznie) z optymalnego z punktu widzenia rozwoju dziecka/ucznia, skutecznego przygotowania pracy dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej (z akcentem na dwa ostatnie w przedszkolu). Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) Załącznik Wymagania wobec szkół i placówek... zawiera zapisy dotyczące obowiązku sprawowania realizacji podstawy programowej. I. Wymagania wobec przedszkoli Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 2.3. procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany, 2.5. prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych. Do wyżej wymienionych wymagań podano zopreracjonalizowane kryteria na poziomie D i B, np. do 2.3: - procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. II. Wymagania wobec szkół podstawowych Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej, 2.3.procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany, 2.6. prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Do wyżej wymienionych wymagań podano niezbędne kryteria na poziomie D i B, np.: do 2.2.: - oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej; - monitoruje się realizację podstawy programowej 1

2 do 2.3: - procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub w placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej; - w szkole lub w placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów; do 2.6.: - uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę możliwości (D); - w szkole lub w placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Monitorowanie realizacji podstawy programowej to zadnia nauczyciela i dyrektora. Działania te, ich jakość, sposób realizowania i dokumentowania są przedmiotem nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego, autoewaluacji, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego określa obowiązujący w całej Polsce jednolity wykaz treści kształcenia (celów, tematyki, procedur osiągania wspomnianych celów, efektów edukacyjnych). W podstawie programowej, (Dz. U. Nr 4 z 2009 r., poz. 17) zapisanej tym razem językiem efektów, zamieszczono przewidywane osiągnięcia dzieci (w przedszkolu) i uczniów (w szkole). W wychowaniu przedszkolnym treści kształcenia/efekty umieszczono w 15 obszarach edukacyjnych, natomiast w klasach 1-3w blokach zwanych edukacjami, np. edukacja polonistyczna, matematyczna, plastyczna, itd. Wskazania praktyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zawarto w części końcowej podstawy programowej (zalecane warunki i sposób realizacji), których respektowanie w praktyce pedagogicznej również podlega monitorowaniu. Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej Przedmiot monitorowania realizacji podstawy programowej można rozważyć w czterech zakresach 1. Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej (np. numeryczne odniesienie się do podstawy programowej np. 1.1, 13.2 przedszkolu lub 1.1.a w klasie I). 2

3 2. Monitorowanie efektów próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie dzieci/uczniowie osiągnęły/osiągnęli przewidywane efekty. 3. Monitorowanie gospodarowania czasem edukacyjnym Jeśli chodzi o ten aspekt monitoringu w przedszkolu to analizą i kontrolą (samooceną) należy objąć uwagi ujęte w Zalecanych warunkach u sposobach realizacji w podstawie programowej, np.: - co najmniej jedną piątą czasu przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); - co najmniej jedna piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, itd.; Rozdzielenie czasu edukacyjnego na zajęcia w klasach I-III winno być zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania. I tak wymaga się, aby w cyklu kształcenia: - zaplanowano 60 godzin dla uczniów w klasach I-III; - języka obcego nowożytnego było 190godzin dydaktycznych; co oznacza średnio rzecz ujmując, że będą to dwie godziny lekcyjne w tygodniu; - edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych winno być po 95 godzin lekcyjnych; co oznacza jedna godzinę w tygodniu; - wychowania fizycznego zaplanowano w wymiarze trzech godzin lekcyjnych; - pozostałe godziny zostały przeznaczone na edukację realizowaną w tzw. bloku obejmującym edukację polonistyczną, społeczno-etyczną, matematyczną, przyrodniczą i techniczną, bez rygorów czasowych wewnętrznych. Należy jednak wziąć pod uwagę zmiany planowane jako obowiązujące od 1 września 2012 roku, tj. określenie godzin na edukację polonistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną i zajęcia techniczne (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia). Propozycja podziału: (edukacja polonistyczna 5 h, edukacja matematyczna 4h, edukacja przyrodnicza 2h, zajęcia techniczne 1 h); treści z zakresu edukacji społecznej, etycznej i zdrowotnej zostaną skorelowane z w/w edukacjami. 3

4 4. Monitorowanie warunków i sposobu realizacji treści Podstawa programowa dla wychowania przedszkolnego i klas I-III została wzbogacona fragmentem, zwanym Zalecane warunki i sposoby realizacji. Oprócz opisanych w poprzednim punkcie dyspozycji dotyczących czasu, należy w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uwzględnić szereg innych ważnych uwarunkowań skuteczności procesu kształcenia i wychowania, np. wyposażenie sali lekcyjnej, wykorzystywanie celowo dobranych środków dydaktycznych, itd. Obszary monitoringu w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III przedstawiają odpowiednio schematy 1 i 2. 4

5 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowania przedszkolnego Diagnoza Plan dydaktyczny (miesięczny) Indywidualizacja / Rozkład materiału nauczania Realizacja treści poprzez zajęcia Monitorowanie: Cel monitoringu: analiza i ocena warunków niezbędnych do wspierania dziecka w rozwoju Warunków Treści Efektów Czasu Inne: obserwacja, diagnoza Rozwój dziecka Schemat 1. Procedura planowania i monitorowania pracy w przedszkolu (T. Janicka-Panek, 2012) 5

6 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej Program edukacji wczesnoszkolnej Diagnoza Plan dydaktyczny /Rozkład materiału/ nauczania uwzględniający zindywidualizowane podejście wobec uczniów Realizacja treści poprzez zajęcia obowiązkowe i dodatkowe Monitorowanie Cel monitoringu: 1. analiza i ocena warunków niezbędnych do wspierania ucznia w rozwoju 2. stopień i zakres osiągnięcia efektów określonych w podstawie programowej Warunków Treści Efektów Czasu Inne: wyposażenie sali dydaktycznej... Rozwój ucznia Schemat 2. Procedura planowania i monitoprowania pracy w klasach I III szkoły podstawowej (T. Janicka-Panek) 6

7 Przykłady narzędzi monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu tabele od 1 do 5 7

8 Tabela 1. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Przykładowe tematy zajęć Cel/Cele Rodzaj zajęć (obszar) Data realizacji Uwagi edukacyjnych 8

9 Tabela 2. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Przykładowe tematy zajęć Obszar Efekty edukacyjne Data realizacji Uwagi edukacyjnych 9

10 Tabela 3. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Efekt/efekty edukacyjne Dzieci z grupy przedszkolnej Obszar (numeryczne odniesienie) 10

11 Tabela 4. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Okres monitoringu: tydzień od... do..., miesiąc... Kategoria poddana analizie Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu Zabawa 1/5 Zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku 1/5 lub 1/4 Zajęcia dydaktyczne 1/5 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne 2/5 11

12 Tabela 5. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym... Grupa wiekowa:... Kategorie poddane analizie TAK NIE Przykłady, daty realizacji Prowadzenie obserwacji pedagogicznych Dokumentowanie obserwacji Analiza gotowości szkolnej * Zapoznanie rodziców z podstawą programową Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci Włączenie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności Współdecydowanie rodziców w sprawach przedszkola * Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej 12

13 Przykłady narzędzi monitorowania realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej tabele od 6 do 11 13

14 Tabela 6. Wybrane warunki organizacyjne niezbędne do realizacji podstawy programowej w klasach I III szkoły podstawowej Zalecane warunki i sposób realizacji (z podstawy programowej) Znajomość przez nauczycieli klas 1-3 podstawy programowej wychowania przedszkolnego Data Rezultat monitoringu Tak Nie Część Uwagi Funkcjonowanie okresu adapcyjnego w klasie 1 Analiza i wyposażenie sali dydaktycznej - sala składa się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej) - sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć ( np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery, gry i zabawki dydaktyczne, - uczniowie pozostawiają cześć swoich podręczników i przyborów szkolnych, Liczebność zespołu rówieśniczego (nie więcej niż 26 osób) Realizacja edukacji w klasach I III w formie kształcenia zintegrowanego Zajęcia z edukacji zdrowotnej są realizowane z udziałem specjalistów z zakresu zdrowia lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej 14

15 Edukację polonistyczną charakteryzują: - w początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania, - umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem, - w klasie I około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą wykorzystać na rysowanie i pisanie siedząc przy stolikach, - rozwijanie umiejętności czytania i pisania w klasie II i III, - uczniowie kończący klasę III opanowali umiejętności określone w podstawie programowej, Rozwijane jest zamiłowanie dzieci do czytelnictwa poprzez wskazane w podstawie programowej sposoby (słuchanie pięknego czytania, rozmowa o przeczytanych utworach, korzystanie z biblioteki) Edukacje matematyczną charakteryzują: - wspomaganie w pierwszych miesiącach nauki rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki, - dominującą formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami. np. liczmanami, - buduje się w umysłach dzieci pojęcia liczbowe i sprawności rachunkowe na sposób szkolny, - dzieci korzystają z zeszytów ćwiczeń najwyżej jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną, - dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie, 15

16 Edukację przyrodniczą charakteryzuje: - realizacja zajęć w naturalnym środowisku (wycieczki), - w sali lekcyjnej są kąciki przyrody (hodowle roślin i zwierząt ) Zajęcia komputerowa charakteryzuje: - w sali lekcyjnej znajduje się kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów, - komputery są wykorzystywane jako narzędzia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształcenia zainteresowania, - uczniowie z klas I III winni mieć możliwość korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, - uczeń ma do swojej dyspozycji (podczas zajęć) osobny komputer z dostępem do Internetu, Język obcy nowożytny odbywa się również w formach zajęć pozalekcyjnych Edukacja muzyczna odbywa się w ramach zajęć typowych oraz codziennych zajęć szkolnych 16

17 Wychowanie fizyczne odbywa się: - w sali gimnastycznej - na boisku, - rozwijana jest sprawność fizyczna uczniów, Etyka - analizowane są zachowania postaci literackich (z baśni, bajek, opowiadań itp.). filmowych i telewizyjnych Treści z edukacji zdrowotnej umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i edukacji społecznej uczniowie mają nawyk dbania o zdrowie innych, uczniowie wiedzą, do kogo się zwrócić w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy, Nauczyciele diagnozują uzdolnienia uczniów i stwarzają warunki do prezentowania osiągnięć Szkoła organizuje (stosownie do potrzeb) zajęcia opiekuńcze oraz zajęcia związane zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce 17

18 Tabela 7. Przykładowy wzór planu dydaktycznego nauczyciela z numerycznym odniesieniem do podstawy programowej * (w przedszkolu) NUMERYCZNE MIESIĄC PROPONOWANA LICZBA GODZIN TEMAT BLOKU TEMAT DNIA TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ * Zawartość kategorii planistycznych w tabeli ma charakter umowny, można je wzbogacać, uzupełniać dodając inne niezbędne w opinii dyrektora lub nauczyciela dane, np. przewidywane osiągnięcia dzieci, działania o charakterze indywidualizacji podejścia na zajęciach. 18

19 Tabela 8. Przykładowy wzór planu dydaktycznego nauczyciela w klasach I-III z numerycznym odniesieniem do podstawy programowej * NUMERYCZNE MIESIĄC PROPONOWANA LICZBA GODZIN TEMAT BLOKU TEMAT DNIA EDUKACJA TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ * Zawartość kategorii planistycznych w tabeli ma charakter umowny, można je wzbogacać, uzupełniać dodając inne niezbędne w opinii dyrektora lub nauczyciela dane, np. przewidywane osiągnięcia dzieci, działania o charakterze indywidualizacji podejścia na zajęciach. 19

20 Tabela 9. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasie... w roku szkolnym... EDUKACJA ZAKRES (z podstawy programowej) DATA REALIZACJI DATA SPRAWDZENIA SPOSÓB SPRAWDZENIA (test, obserwacja...) UWAGI 20

21 Tabela 10 a. Monitorowanie czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia w klasie... w roku szkolnym... * EDUKACJA LICZBA GODZIN ZAPLANOWANYCH w roku w cyklu szkolnym LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH LICZBA GODZIN NIEZREALIZOWANYCH PRZYCZYNA NIEZREALIZOWANIA PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA Język obcy 190 h Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna (blok: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczno-etyczna, techniczna) 95 h 95 h 95 h 290 h * Podstawa monitoringu Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania z marca 2009 r. 21

22 Tabela 10 b. Monitorowanie czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia w klasie... w roku szkolnym... * EDUKACJA LICZBA GODZIN ZAPLANOWANYCH w roku w cyklu szkolnym LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH LICZBA GODZIN NIEZREALIZOWANYCH PRZYCZYNA NIEZREALIZOWANIA PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA Język obcy 190 h Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, techniczna) 95 h 95 h 95 h 290 h 1150h * Podstawa monitoringu Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania, zmiana od 1 września 2012 roku. 22

23 Tabela 11. Monitorowanie indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się (organizowanie zajęć opiekuńczych i zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów) w klasie... w roku szkolnym... ZALECANE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ZAJĘCIA Opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo (świetlica) Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych Zajęcia zwiększające szanse uczniów mających trudności w nauce (uczniowie ze SPE) ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TYM ZAKRESIE Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a). b). c). Dla uczniów z innymi orzeczeniami i opiniami a). b). c). Bez orzeczenia i opinii, dla uczniów wymagających wsparcia, wolniej pracujących a). b). c). LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TYCH ZAJĘĆ 23

24 Monitorowanie podstawy programowej poprzez obserwację zajęć Istotnym elementem monitorowania realizacji podstawy programowej może stać się/jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. W systemowej koncepcji realizowania tej funkcji przez dyrektorów przedszkoli i szkół warto w sposób naturalny umieścić kategorie, które posłużą zebraniu niezbędnych danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy i na ile zajęcia edukacyjne, ich przebieg, potwierdzają uwzględnienie podstawy programowej? Dla tych celów można wykorzystać zamieszczone dalej Arkusze obserwacji lub/i Arkusz autoewaluacji nauczyciela. 24

25 ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM Imię i nazwisko Data obserwacji Temat zajęć (treści działań edukacyjnych) 4. Grupa wiekowa...; Liczba dzieci Odniesienie do podstawy programowej kształcenia ogólnego (cele kształcenia i wychowania, wymagania ogólne) 6. Treści kształcenia wynikające z programu nauczania 7. Cele szczegółowe (operacyjne) założone do zajęć 25

26 6. Warunki i sposoby realizacji Podstawy programowej... a). Przestrzeganie zasad gospodarowania czasem b). Wykorzystanie środków dydaktycznych c). Przejawy indywidualizowania pracy z dzieckiem/dziećmi Przejawy osiągnięcia celów szczegółowych zajęć Inne uwagi o zajęciach i aktywności prowadzącego oraz dzieci Podpis Nauczyciela Data Podpis Dyrektora

27 ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ W KLASACH I-III W ROKU SZKOLNYM Imię i nazwisko Data obserwacji Temat zajęć (treści działań edukacyjnych) 4. Klasa...; Liczba uczniów Odniesienie do podstawy programowej kształcenia ogólnego (cele kształcenia i wychowania; wymagania ogólne) 6. Treści kształcenia wynikające z programu nauczania 7. Cele szczegółowe (operacyjne) założone do zajęć 27

28 8. Warunki i sposoby realizacji Podstawy programowej... a). Przestrzeganie zasad gospodarowania czasem b). Wygląd sali lekcyjnej (część dydaktyczna i część rekreacyjna) c). Wykorzystanie środków dydaktycznych d). Przejawy indywidualizowania pracy z uczniem/uczniami 9. Przejawy osiągnięcia celów szczegółowych zajęć 10. Inne uwagi o zajęciach i aktywności prowadzącego oraz dzieci Podpis Nauczyciela Data Podpis Dyrektora

29 ARKUSZ AUTOEWALUACJI * NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/NAUCZYCIELA KLAS I-III 1. Czy zapoznała/zapoznał się Pani/Pan z podstawą programową? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 2. Czy zapoznała/zapoznał się Pani/Pan z podstawą programową niższego/wyższego etapu nauczania? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 3. Czy zna Pani/Pan warunki i sposoby realizacji podstawy programowej określone w rozporządzeniu MEN dotyczącym podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 4. Czy stosuje Pani/Pan w praktyce pedagogicznej zasady dotyczące gospodarowania czasem przeznaczonym na poszczególne rodzaje zajęć? TAK NIE NIE MAM ZDANIA 5. W których z niżej wymienionych sytuacji korzysta Pani/Pan z obowiązującej podstawy programowej? wybierając program nauczania i porównując jego adekwatność z podstawą programowa; opracowując plan dydaktyczny/rozkład materiału nauczania; pisząc autorski program nauczania; przygotowując się do codziennych zajęć sprawdzam zgodność tematyki i treść z obowiązującą podstawą programową; informując rodziców dzieci o zawartości treściowej podstawy programowej; monitorując postępy edukacyjne dzieci; oceniając osiągnięcia edukacyjne; tworząc narzędzia diagnozy lub dokonując wyboru tych narzędzi, np. testów pedagogicznych. * Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela; może mieć charakter anonimowy lub jawny 29

30 Bibliografia 1. Janicka-Panek T., Podstawy teoretyczne programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Janicka-Panek T., Bieleń B., Małkowska, Zegadło H., Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Szkołą na miarę. Wyd. Nowa Era, Warszawa Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. MEN, Warszawa Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały Szkoleniowe. Cz. I i II, MEN, Warszawa Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. Nr 4, poz Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. Nr 168, poz Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania..., załącznik 1. 30

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PROCEDURA MONTOROWANA REALZACJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole Podstawowej w Szczepankowie wprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 10 marca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lp. 1 2 3 Treść zalecenia Nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI dr Barbara Wolny Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Przez zabawę do nauki. czyli sześciolatki w pierwszej klasie

Przez zabawę do nauki. czyli sześciolatki w pierwszej klasie Przez zabawę do nauki czyli sześciolatki w pierwszej klasie Zasady pracy z dziećmi 6-letnimi zaspokajania potrzeb dziecka aktywności indywidualizacji organizowania życia społecznego U progu klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz Sześciolatek w pierwszej klasie Opracowała: Olga Ocetkiewicz Uczeń 6 letni w klasie I Cechy sześciolatka Jaki to uczeń? Stwarzamy możliwości Jak uczymy? Treści nauczania w kl.i Czego go uczymy? Cechy sześciolatka

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA NR 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Edukacja matematyczna z metodyką

ZAJĘCIA NR 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Edukacja matematyczna z metodyką ZAJĘCIA NR 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Edukacja matematyczna z metodyką Kształcenie w szkole podstawowej Edukacja wczesnoszkolna (klasy I III) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej Edukacja

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Na podstawie danych uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych opracowała:

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dalej zwana ustawą.

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole

Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole Szkoła Podstawowa nr 66 w Bydgoszczy Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole Bydgoszcz 2012 Szkoła Podstawowa nr 66 w Bydgoszczy Zakres prezentacji Aspekty prawne Przygotowanie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Wołosz mgr Anna Gawryluk

Opracowanie: mgr Krystyna Wołosz mgr Anna Gawryluk Ogólne zasady pisania programów nauczania w aspekcie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzm i niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym i znacznym) Opracowanie: mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r.

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. /konferencjaoskko2012/ Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. Ryszard Sikora, OSKKO. /konferencjaoskko2012/ Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego. dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie

Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego. dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

mgr Jadwiga Mielczarek nauczyciel konsultant RODN WOM w Częstochowie

mgr Jadwiga Mielczarek nauczyciel konsultant RODN WOM w Częstochowie mgr Jadwiga Mielczarek nauczyciel konsultant RODN WOM w Częstochowie Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA Cz. I: dla dyrektora przedszkola po wypełnieniu ankiety przez dyrektora ankietę będzie wypełniał nauczyciel wychowania przedszkolnego uczący najstarszą grupę dzieci w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z 6-latkiem?

Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z 6-latkiem? Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z 6-latkiem? PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek szkolny przypada na okres intensywnych zmian biologicznych dziecka.

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel procedury Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego mgr Jadwiga Króliczek Kierownik Oddziału Wychowania i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r.

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r. Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 9. Na podstawie art. 14.2. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek idzie do szkoły. Kuratorium Oświaty w Warszawie 1

Sześciolatek idzie do szkoły. Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Przepisy prawne dotyczące ce obniŝenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty o (tj. Dz.U. z 2004r,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASACH I-III I. Ocena bieżąca: 1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 2.

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Za łąc zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 17/201 6 D yr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a Socjot erapii w Lu b linie Z dnia 12.04.20 1 6 r. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI W SZKOLE

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI W SZKOLE Nr 1/W OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Cel - doskonalenie umiejętności obserwacji z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej i Kryteriów Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka Adresat - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ IŁAWA, 29 VIII 2011 r. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA Diagnoza rozwoju dziecka w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w innych formach wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE Podstawa prawna : 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Hatarzyna

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013/2014 z dnia 13.09.2013r. Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach w sprawie ustalenia planu nadzoru pedagogicznego a przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu. i opiekuńczej w przedszkolu.

Rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu. i opiekuńczej w przedszkolu. Rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu. Jak widzieć dziecko zza sterty papierów? Kuratorium Oświaty w Szczecinie 1 PRAWNE

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO W ZESPOLE SZKÓL W RUDKACH

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO W ZESPOLE SZKÓL W RUDKACH PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO W ZESPOLE SZKÓL W RUDKACH procedura ogólna 1 Procedura reguluje zasady dopuszczania programów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole

Sześciolatek w szkole Sześciolatek w szkole I. NA LEKCJACH II. PO LEKCJACH III. MAMO, TATO JEŚLI WCIĄŻ BĘDZIECIE MIELI WĄTPLIWOŚCI IV. MAMO, TATO Wasze DZIECKO MA PRAWO do V. GDZIE SZUKAĆ POMOCY INFOLINIA MEN I. NA LEKCJACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r. .. (pieczątka szkoły) Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury i organizacji pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu. Prywatnej Szkoły Podstawowej Harmonia

Załącznik nr 1. do Statutu. Prywatnej Szkoły Podstawowej Harmonia Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Harmonia 1 Uszczegółowienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania w edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III 1 Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 1. Do

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty. Warszawa, grudnia 2012 r.

Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty. Warszawa, grudnia 2012 r. Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. Podstawa programowa Ramowe plany nauczania Szkolny plan nauczania Program nauczania Arkusz organizacyjny Podręcznik

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo