Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2"

Transkrypt

1 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2

2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach prjektów startegicznych... 5 Dlaczeg w ramach prjektu wart zrganizwać długterminwe wyjazdy uczniów?... 5 Kt mże rganizwać długterminwe wyjazdy uczniów?... 5 Gdzie mżna znaleźć więcej infrmacji?... 5 Wybór nauczyciela kntaktweg i mentra... 5 Część 2: Rle i bwiązki... 7 Szkła wysyłająca... 7 Szkła przyjmująca... 7 Rdzina gszcząca... 8 Uczeń... 8 Rdzice/piekunwie... 9 Część 3: Terminy, których należy przestrzegać Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Przed wyjazdem W trakcie pbytu P pwrcie d dmu W czasie trwania umwy Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających (ciąg dalszy) Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Część 5: Wytyczne dla uczniów i ich rdziców/piekunów Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie Lista kntrlna dkumentów dla uczniów i rdziców/piekunów: Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących Przed przyjazdem ucznia Pdczas pbytu P pwrcie d dmu Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących (ciąg dalszy) Wytyczne dla mentrów Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących (ciąg dalszy) Wytyczne dla szkół przyjmujących dtyczące wybru rdzin gszczących Należy rzpcząć na dług przed rzpczęciem pbytu Należy przygtwać listę zaintereswanych rdzin Należy dwiedzieć się więcej rdzinie gszczącej Należy sprawdzić zaangażwanie i zrzumienie rli rdziny gszczącej Wybór ptencjalnych rdzin gszczących Należy dwiedzić rdzinę gszczącą przed pdjęciem statecznej decyzji Dpaswanie ucznia i rdziny gszczącej Wzajemnść Rdziny gszczące nie trzymują wynagrdzenia za przyjęcie uczniów

3 Część 7: Wytyczne dla rdzin gszczących Przed przyjazdem ucznia W czasie pbytu Część 8: Wytyczne dla szkół wysyłających i przyjmujących dtyczące Przumienia prgramie zajęć Przumienie spełnia dwie funkcje Wspólne sprządzenie Przumienia prgramie zajęć Uznanie nauki w szkle przyjmującej Część 9: Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych C stanwi sytuację kryzyswą? Kt pwinien brać udział w zapbieganiu sytuacjm kryzyswym i radzeniu sbie z nimi? Jak zapbiegać sytuacjm kryzyswym? Jak radzić sbie w sytuacjach kryzyswych? Ubezpieczenie dla uczniów Część 10: Wzry dkumentów d wypełnienia Karta rdziny gszczącej Frmularz zgdy rdziców/piekunów Frmularz wnisku ucznia Załącznik: infrmacje dtyczące przydzielenia ucznia d rdziny gszczącej Frmularz stanie zdrwia Część 1: Opinia medyczna lekarza dtycząca uczestnictwa ucznia w długterminwym wyjeździe Część 2: Frmularz stanie zdrwia Frmularz infrmacyjny rdzinie gszczącej Przumienie prgramie zajęć Raprt przumieniu prgramie zajęć Zasady zachwania Plan działania w sytuacjach kryzyswych

4 Wstęp Prjekty strategiczne, w ramach prgramu Erasmus+, pzwalają szkłm i innym rganizacjm współpracwać w celu pdnszenia jakści nauczania i uczenia się. W ramach prjektów strategicznych szkły mgą zrganizwać wyjazd trwający d 2 d 12 miesięcy dla uczniów 14-letnich i starszych na naukę d szkły za granicą uczestniczącej w tym samym prjekcie. Decyzja pdjęciu i zaplanwaniu takieg działania zależy d szkół realizujących prjekt. Zapewnienie dbrej jakści przygtwania i realizacji pbytu ucznia w szkle zagranicznej jest tutaj kluczwym elementem. Przewdnik zstał zaprjektwany w taki spsób, żeby stanwić pmc dla szkół, nauczycieli, uczniów, rdziców i rdzin gszczących uczniów w zapewnieniu sukcesu edukacyjneg i dbreg sampczucia ucznia pdczas pbytu za granicą. Przewdnik precyzuje rle i dpwiedzialnść, kreśla terminy, feruje dradztw i frmularze dla uczestników. Przewdnik w języku angielskim jest dstępny na strnie Kmisji Eurpejskiej, natmiast w języku plskim na strnie internetwej Nardwej Agencji 4

5 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach prjektów startegicznych W prgramie Erasmus+ długterminwe wyjazdy uczniów są jednym z działań mżliwych d realizacji w ramach partnerstw strategicznych, akcji 2 współpraca na rzecz innwacji i dbrych praktyk w sektrze edukacji szklnej. Dlaczeg w ramach prjektu wart zrganizwać długterminwe wyjazdy uczniów? Długterminwe wyjazdy uczniów mgą przyczynić się d zacieśnienia i zwiększenia trwałści współpracy między szkłami przez zaangażwanie d współpracy wielu sób (kadry zarządzającej, nauczycieli, rdziców, uczniów). Szkły mgą przenieść wpływ realizwanych wyjazdów uczniów na pzim instytucjnalny i wykrzystać g jak narzędzie umiędzynardwienia szkły. Na pzimie sbistym udział w wyjazdach długterminwych pzwala ucznim rzwinąć zrzumienie dla eurpejskiej różnrdnści kulturwej i językwej, a także wspmaga rzwój kmpetencji niezbędnych dla rzwju sbisteg. W celu zapewnienia jakści wyjazdów i efektów uczenia się szkły wysyłająca i gszcząca zawierają Przumienie prgramie zajęć ucznia. Zaangażwanie w długterminwe wyjazdy uczniów mże być również wartściwym dświadczeniem pedaggicznym dla nauczycieli zaangażwanych w rganizację i realizację działań. Kt mże rganizwać długterminwe wyjazdy uczniów? Długterminwe wyjazdy uczniów mgą być rganizwane jedynie przez szkły 1 realizujące wspólny prjekt. W celu trzymania dfinanswania na zrealizwanie długterminwych wyjazdów uczniów należy działania te pisać we wnisku. Muszą ne być dbrze uzasadnine i wkmpnwane w całść prjektu. W ramach każdeg wyjazdu współpracują ze sbą szkły wysyłająca i przyjmująca. Uczniwie są wybierani przez szkłę wysyłającą i muszą mieć ukńcznych 14 lat. Uczniwie mgą spędzić w szkle zagranicznej (przyjmującej) d 2 d 12 miesięcy mieszkając w rdzinie gszczącej. Wzajemnść wymiany uczniów jest rekmendwana, ale nie jest bwiązkwa. Gdzie mżna znaleźć więcej infrmacji? Wszystkie infrmacje związane prjektami strategicznymi akcji 2, właczając typ i pzim finanswania, kryteria ceny wnisków i spsób aplikwania, znajdują się w Przewdniku p prgramie publikwanym wraz z zaprszeniem d składania wnisków. Organizwanie długterminwych wyjazdów uczniów: przegląd zadań Wybór nauczyciela kntaktweg i mentra Zaleca się wybór nauczyciela kntaktweg w szkle wysyłającej raz wybór mentra w szkle przyjmującej dpwiedzialnych za przygtwanie i realizację działań. Szkły pwinny uznać pracę tych nauczycieli. Wybór uczniów Wybru uczniów dknuje szkła wysyłająca p tym, kiedy prjekt zstanie zaakceptwany d realizacji. Przewdnik prpnuje kryteria wybru uczniów raz spsób rganizacji teg prcesu. Pinfrmwanie wybrze uczniów Kiedy uczeń zstaje zakwalifikwany d udziału w wyjeździe, rdzice lub piekunwie pwinni zstać tym pinfrmwani i dstarczyć wszelkie infrmacje, które mgą być przydatne w czasie długterminweg pbytu za granicą (infrmacje stanie zdrwia, przyjmwanych lekach, kwestiach psychlgicznych) raz pdpisać zgdę na wyjazd ucznia wraz z przyjęciem stswnych bwiązków. 1 Właściwa NA mże udzielić więcej infrmacji na temat teg, które szkły kwalifikują się d udziału w prjektach raz na temat limitu wiekweg uczniów z pszczególnych krajów. 5

6 Przumienie prgramie zajęć Przed wyjazdem szkła wysyłająca, szkła przyjmująca raz uczeń przygtwują Przumienie prgramie zajęć, które prezycuje na jakie zajęcia uczeń będzie uczęszczał, jaki prgram realizwał pdczas pbytu za granicą i jakie będą spdziewane rezultaty. Dkument ten pwstaje między innymi w celu uznania kresu nauki za granicą przez szkłę wysyłającą. Zalecane jest wystąpienie przyznanie uczniwi certyfikatu Eurpass. Wybór rdzin gszczących Szkła gszcząca dknuje wybru rdzin gszczących. Zaleca się dwiedzenie rdzin przed dknaniem wybru, żeby sprawdzić czy ferują warunki dpwiednie d gszczenia ucznia. Pwinna istnieć lista rezerwwa rdzin gszczących, mżliwa d wykrzystania w przypadku prblemów dtyczących rdzin, u których przebywają uczniwie. Szkła gszcząca pwinna się upewnić, że przed przyjęciem ucznia każda z rdzin gszczących pdpisała Kartę rdziny gszczącej kreślającą jej prawa i bwiązki. Uczeń mże być gszczny w internacie, jeśli szkła g prwadzi. W takiej sytuacji również pwinny być zapewnine wszystkie prawa i bwiązki analgicznie, jak w rdzinie gszczącej. Obwiązkwe szklenia Uczniwie przed wyjazdem muszą wziąć udział w szkleniu rganizwanym przez nardwą agencję kraju wysyłająceg. Nauczyciel zaangażwany w prjekt również uczestniczy w tym szkleniu. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli będą prwadzne równlegle. Nauczyciel i uczniwie przyjeżdżają razem na szklenie. Ubezpieczenie Szkła wysyłająca jest dpwiedzialna za t, żeby uczeń był dpwiedni ubezpieczny, zgdnie z wytycznymi zawartymi w Przewdniku p prgramie. Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Szkła wysyłająca pracwuje Plan działania w sytuacjach kryzyswych (na bazie frmularza dstępneg w tym przewdniku), który jest przekazany wszystkim zaintereswanym strnm, które są zbwiązane d pstępwania zgdnie ze wskazówkami tam zawartymi. 6

7 Część 2: Rle i bwiązki Szkła wysyłająca wybiera uczniów przygtwuje, w spólnie ze szkłą przyjmującą, Przumienie prgramie zajęć, plan działania w sytuacjach kryzyswych, zasady zachwania pwłuje nauczyciela kntaktweg zapewnia, aby nauczyciel kntaktwy miał wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny swich klegów) d wspierania mbilnści ucznia w mżliwie najlepszy spsób zabezpiecza wszelkie praktyczne aspekty wyjazdu ucznia, w tym ubezpieczenie, pdróż d i ze szkły gszczącej, przkazuje uczniwi lub jeg rdzicm/piekunm kiesznkwe ucznia. Nauczyciel kntaktwy we współpracy ze swimi klegami: przygtuje ucznia d wyjazdu weźmie udział w szkleniu dla szkół wysyłających rganizwanym przez nardwą agencję będzie pełnić funkcję łącznika pmiędzy szkłą wysyłającą a wysyłającą nardwą agencją, szkłą przyjmującą, uczniem i jeg rdzicami/piekunami (łącznie z przekazywaniem infrmacji i dkumentów) będzie kmunikwać się regularnie z mentrem ze szkły przyjmujące wesprze ucznia w prcesie reintegracji p pwrcie będzie traktwać wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji jak pufne Szkła przyjmująca pwłuje mentra i nauczyciela kntaktweg. Nauczyciel kntaktwy dpwiada za Przumienie prgramie zajęć i inne zadania związane z uczęszczaniem ucznia d szkły, natmiast mentr dpwiada za praktyczne wsparcie ucznia, jeg integrację ze śrdwiskiem raz dbrstan. Mże być t ta sama sba zapewnia, aby mentr i nauczyciel kntaktwy mieli wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny klegów) d ułatwienia integracji ucznia i dalszych działań związanych z pbytem ucznia birąceg udział w wyjeździe dknuje wybru rdzin gszczących, włączając w ten prces wizyty u rdzin. Zaleca się sprawdzenie czy drśli człnkwie rdzin nie byli karani przygtwuje i pdpisuje Przumienie prgramie zajęć wspólnie ze szkłą wysyłająca i uczniem ustanawia wspólnie ze szkłą wysyłającą zasady zachwania i plan działania w sytuacjach kryzyswych przekazuje rdzinie gszczącej ptrzebne infrmacje i dkumenty ( prjekcie, bezpieczeństwie nieletnich, działaniu w sytuacji kryzyswej, ubezpieczeniu) zapewnia mżliwść uczenia się języka bwiązująceg w szkle (jeśli dtyczy) Mentr/nauczyciel kntaktwy, we współpracy ze swimi klegami: nawiąże kntakt z rdziną gszczącą przed przyjazdem ucznia będzie uczestniczył w szkleniu dla uczniów przyjeżdżających, jeśli rganizuje je nardwa agencja będzie pełnił funkcję łącznika pmiędzy szkłą przyjmującą a przyjmującą nardwą agencją, szkłą wysyłającą, uczniem i jeg rdziną gszczącą raz, jeśli zajdzie taka ptrzeba, rdzicami/piekunami (łącznie z przekazywaniem infrmacji i dkumentów) zrganizuje pdróże krajwe w celu twarzyszenia uczniwi przy przyjeździe i wyjeździe przedstawi ucznia w szkle i pmże mu przystswać się d nweg systemu szklneg będzie wspierał ucznia pdczas jeg pbytu za granicą i umżliwi łatwe nawiązywanie kntaktu ze sbą zarówn uczniwi jak i rdzinie gszczącej jeśli zajdzie taka ptrzeba, pdejmie decyzję zmianie rdziny gszczącej zachwa dpwiednią dkumentację dtyczącą rdziny gszczącej i będzie utrzymywał zaangażwanie wszystkich inetersariuszy raz infrmwał wszelkich zmianach skntaktuje się z rdzicami/piekunami, nauczycielem kntaktwym w szkle wysyłającej, jeśli zajdzie taka ptrzeba 7

8 jeśli będzie t knieczne pdejmie decyzję przerwaniu pbytu ucznia za granicą i pwrcie d dmu, w przumieniu ze szkłą gszczącą i wysyłającą przeprwadzi ewaluację pdsumwującą pbyt ucznia za granicą wesprze szkłę wysyłającą w ewaluacji pbytu ucznia za granicą raz w kntynuacji działań Isttne jest, żeby mentr/nauczyciel kntaktwy: zapznał się z tematyką związaną z pieką nad dzieckiem zapznał się z warunkami ubezpieczenia ucznia w nagłych wypadkach psiadał pdpisany Frmularz wnisku ucznia, ryginał Frmularza zgdy rdziców/piekunów, pdpisaną Kartę rdziny przyjmującej, kpię dkumentów ubezpieczenia ucznia (ryginały psiada uczeń) raz kpię Eurpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrwtneg ucznia. Mentr pwinien również psiadać tłumaczenia tych frmularzy na język miejscwy sprawdził, że uczeń ma ze sbą infrcje stanie zdrwia przygtwane przez lekarza i przechwywane w zamkniętej kpercie traktwał jak pufne wszelkie dane sbwe trzymane w związku z prwadznymi działaniami Rdzina gszcząca wyrazi zgdę, aby każdy drsły człnek rdziny złżył zaświadczenie niekaralnści z Krajweg Rejestru Karneg zapewni, że wszyscy człnkwie rdziny w pełni rzumieją swje prawa i bwiązki jak rdzina gszcząca (ustanwine w Karcie rdziny gszczącej) pdpisze Kartę rdziny gszczącej zapewni uczniwi dpwiednie zakwaterwanie i wyżywienie zapewni uczniwi udstępnienie dpwiednich śrdków transprtu w celu dtarcia d szkły będzie pełnić nadzór rdzicielski nad uczniem ułatwi uczniwi adaptację w nwym śrdwisku raz złagdzi mżliwy szk kulturwy zapzna się z wymgami dtyczącymi pieki nad dzieckiem i będzie ich przestrzegać przeczyta infrmacje na temat ryzyka i prcedur pstępwania w nagłych wypadkach znajdujące się w dkumencie Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych będzie się kmunikwać z mentrem/szkłą przyjmującą w przypadku pjawienia się prblemów w nagłych wypadkach psiada pdpisany Frmularz wnisku ucznia, ryginał Frmularza zgdy rdziców/piekunów, pdpisaną Kartę rdziny przyjmującej, kpię dkumentów ubezpieczenia ucznia (ryginały psiada uczeń) raz kpię Eurpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrwtneg ucznia. Psiada tłumaczenia tych frmularzy na język miejscwy sprawdzi, że uczeń ma ze sbą infrmacje stanie zdrwia przygtwane przez lekarza i przechwywane w zamkniętej kpercie traktuje jak pufne wszelkie dane sbwe trzymane w związku z prwadznymi działaniami Uczeń na etapie składania wnisku dstarczy wszelkie ptrzebne infrmacje, jakie mgą być isttne w przypadku długieg pbytu za granicą (Frmularz wnisku ucznia, Frmularz stanie zdrwia) przygtuje się d pbytu za granicą (udział w przygtwaniu językwym jeśli zachdzi taka ptrzeba, udział w bwiązkwych szkleniach) przygtuje i pdpisze Przumienie prgramie zajęć ze szkłą wysyłającą i przyjmującą zapzna się z ptencjalnym ryzykiem i prcedurami pstępwania w nagłych wypadkach (Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych) zapzna się z przepisami dtyczącymi sób nieletnich w kraju gszczącym raz będzie ich przestrzegać pdpisze Frmularz zgdy rdziców/piekunów raz będzie przestrzegać zasad pstępwania i zachwania ustanwinych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów raz zasad uzgdninych przez bie szkły będzie wiedział, z kim się skntaktwać w sytuacjach kryzyswych (Plan działania w sytuacjach kryzyswych) nie będzie pdejmwał nieptrzebneg ryzyka będzie zachwywał się dpwiedzialnie będzie wrażliwy na miejscwe zasady i zwyczaje 8

9 przekaże szkle wysyłającej i przyjmującej raz mentrwi wszelkie niezbędne infrmacje na temat swjeg stanu zdrwia (tzn. wszelkie prblemy, które mgłyby spwdwać wystąpienie nagłej sytuacji niebezpiecznej w czasie pbytu). Frmularz stanie zdrwia (Część 2) wypełniny przez lekarza zstanie umieszczny w zaklejnej kpercie, a uczeń będzie g przechwywać w czasie całeg pbytu będzie uczestniczył w ewaluacji i przygtwaniu raprtu kńcweg Rdzice/piekunwie na etapie składania wnisku dstarczą wszelkie ptrzebne infrmacje, jakie mgą być isttne w przypadku długieg pbytu za granicą (Frmularz wnisku ucznia, Frmularz stanie zdrwia) zapznają się z ptencjalnym ryzykiem i prcedurami pstępwania w nagłych wypadkach (Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych) zapznają się z przepisami dtyczącymi sób nieletnich w kraju gszczącym pdpiszą Frmularz zgdy rdziców/piekunów będą wspierać ucznia pdczas kresu jeg pbytu za granicą będą przekazywać infrmacje wszelkich stswnych prblemach nauczycielwi kntaktwemu w szkle wysyłającej 9

10 Część 3: Terminy, których należy przestrzegać Kiedy? C trzeba zrbić? Kt? C najmniej 3 miesiące Szkły wysyłające, które planują złżenie wnisku Szkły przed terminem składania w ramach akcji 2 partnerstwa strategiczne wysyłające wnisków zawierająceg długterminwe wyjazdy uczniów C najmniej 2 miesiące przed terminem składania wnisków Zgdnie z terminem pdanym w zaprszeniu d skaładania wnisków Kiedy wnisek zstanie zaakceptwany C najmniej 3 miesiące przed wyjazdem C najmniej 3 miesiące przed wyjazdem C najmniej 2 miesiące przed wyjazdem C najmniej 1 miesiąc przed wyjazdem infrmują tym swój persnel i uczniów. Szkły przyjmujące, które zgdziły się na ptencjalne gszczenie uczniów infrmują spłecznść szklną raz głaszają, że mgą być ptrzebne rdziny gszczące. Termin składania wnisków przez szkły wysyłające. Szkły wysyłające infrmują uczniów i szkły przyjmujące (raz przypminają im skrzystaniu z przewdnika w celu przygtwania się d wyjazdów). Szkły przyjmujące wskażą dpwiednie rdziny gszczące. Szkły wysyłające dknają wybru uczniów. Szkły wysyłające przekazują dane wybraneg ucznia (wybranych uczniów) d szkły przyjmującej. Szkły przyjmujące pdejmują decyzje c d rdzin gszczących (na pdstawie prfili uczniów) raz przekazują dane rdzin gszczących szkłm wysyłającym. C najmniej 3 tygdnie Szkły wysyłające infrmują ucznia i jeg rdzinę przed wyjazdem wybranej rdzinie gszczącej i zachęcają rdziny wysyłającą i gszczącą d wzajemnych kntaktów. Na pdstawie dstarcznych infrmacji (dane rdziny gszczącej, dane mentra/nauczyciela kntaktweg raz Przumienie prgramie zajęć), rdzice pdpisują Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Przed wyjazdem Szkła wysyłająca, szkła przyjmująca i uczeń sprządzają i pdpisują Przumienie prgramie zajęć. Kiedy ustaln termin wyjazdu C najmniej jeden miesiąc przed wyjazdem Przed wyjazdem Przed wyjazdem Zgdnie z terminem ustalnym w umwie Szkły wysyłające muszą nabyć bilet na pdróż ucznia w parciu umwę ze szkłą przyjmującą. Szkły wysyłające dpwiedni ubezpieczają ucznia/uczniów zgdnie z zapisami Przewdnika p prgramie. Pwinn zstać przeprwadzne przygtwanie przed wyjazdem Szklenie przedwyjazdwe dla wyjeżdżających uczniów/ nauczycieli kntaktwych ze szkół wysyłających (szklenie jest rganizwane przez wysyłające nardwe agencje). Raprty kńcwe ze szkół wysyłających muszą zstać złżne w nardwej agencji. Szkły przyjmujące Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły przyjmujące Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły przyjmujące Szkły wysyłające /uczeń/rdzina wysyłająca Szkły wysyłające/ szkły przyjmujące/ uczeń Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły wysyłające Uczniwie i nauczyciele kntaktwi ze szkół wysyłających Szkły wysyłające 10

11 Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Lista kntrlna dla szkół wysyłających Niniejsza lista kntrlna zawiera zadania, jakie szkły wysyłające muszą zrealizwać w związku z realizacją długterminwych wyjazdów uczniów. Dla ułatwienia zstały ne pgrupwane według następujących etapów: przed wyjazdem w trakcie pbytu p pwrcie d dmu w czasie trwania umwy Na kńcu znajduje się lista kntrlna pkazująca, w jaki spsób pstępwać z dkumentacją. Przed wyjazdem Mtywacja i rekrutacja: Należy upewnić się, że infrmacje na temat mżliwści pbytu za granicą dcierają d uczniów, szczególnie d tych, którzy w innej sytuacji mgą nie mieć takich mżliwści. Wybór: Należy przeprwadzić wnikliwy prces wybru, aby upewnić się, że uczeń (uczniwie) wyjeżdżający za granicę psiadają ptrzebne kmpetencje sbiste i naukwe, aby ich pbyt mógł być udany. Opracwania Wytyczne dla szkół dtyczące wybru uczniów raz Frmularz wnisku ucznia pmgą Państwu w dknaniu wybru. P wybrze ucznia, należy się upewnić, że Frmularz stanie zdrwia,, załącznik dtyczący przydzielenia d rdziny gszczącej d Frmularza wnisku ucznia raz Frmularz zgdy rdziców/piekunów są wypełnine i pdpisane. Nauczyciel kntaktwy: Należy mianwać nauczyciela kntaktweg, który będzie współpracwał z mentrem w szkle przyjmującej, z uczniem i z jeg rdzicami/piekunami. Praca nauczyciela kntaktweg pwinna być uznana przez szkłę jak zadanie zawdwe i zrekmpenswana np. przez ddatek finanswy, zmniejszenie liczby gdzin pracy. Wymagania dtyczące infrmacji: Należy się upewnić, że wszystkie wymagane frmularze zstały wysłane d mentra w szkle przyjmującej tzn. Frmularz wnisku ucznia (łącznie z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej raz Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Infrmacje zawarte w Frmularzu stanie zdrwia (Część 2) są ściśle pufne, pwinien n zstać umieszczny w zaklejnej kpercie, być przechwywany przez ucznia a kpertę pwinien twrzyć wyłącznie lekarz, jeśli zajdzie taka ptrzeba ze względów medycznych. Należy przesłać dane kntaktwe mentra i rdziny gszczącej rdzicm/piekunm ucznia bezzwłcznie p ich ptwierdzeniu. Przygtwanie: Należy twarzyszyć uczniwi (ucznim) wybranym d wyjazdu pdczas szklenia przed wyjazdem przeprwadzaneg przez nardwą agencję. Szklenie dla nauczycieli kntaktwych ze szkły wysyłającej będzie się dbywał w tym samym czasie. Należy pczynić niezbędne przygtwania (np. przygtwanie językwe, dstarczenie infrmacji szkle przyjmującej, rdzinie i kraju gszczącym). Knieczne jest również wyjaśnienie względów praktycznych i celu wyjazdu uczniów za granicę rdzicm/piekunm ucznia. Należy przekazać uczniwi dkument Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie raz mówić z nim zawarte w nim prady. Przumienie prgramie zajęć: Dla ucznia lub (uczniów) wyjeżdżających za granicę należy przygtwać indywidualne Przumienie prgramie zajęć. Pwinn n zstać pracwane wspólnie ze szkłą przyjmującą i uczniem (uczniami) i przez nich pdpisane. Przumienie pwinn ułatwić uznanie pbytu i dać gwarancję, że w miarę mżliwści, będzie mżna uniknąć realizacji teg sameg materiału dwukrtnie i nadrabiania materiału p pwrcie. Opracwania Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć raz wzór frmularza Przumienia prgramie zajęć pmgą Państwu w tym prcesie. Certyfikat Eurpass: Zachęca się Państwa jak szkłę wysyłającą d wniskwania certyfikat mbilnści Eurpass dla ucznia birąceg udział w wyjeździe. Ten certyfikat precyzuje treść zrealizwanej mbilnści i jest uznawany we wszystkich krajach UE raz sam w sbie będzie wartściwy dla przyszłści ucznia. 11

12 W celu uzyskania ddatkwych infrmacji na temat teg, jak uzyskać certyfikat Eurpass należy skntaktwać się z Nardwą Agencją lub dwiedzić strnę internetwą Eurpass: (http://eurpass.cedefp.eurpa.eu/en/hme). Plan działania w sytuacjach kryzyswych: Należy uzgdnić ze szkłą przyjmującą prcedury na wypadek kryzysu lub nagłeg wypadku w czasie pbytu. Należy się upewnić, że rdzice/piekunwie i uczniwie mają kpię dkumentu Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych. Należy upewnić się, że uczniwie i ich rdzice/piekunwie mają świadmść przepisów prawnych dtyczących nieletnich (infrmacja pwinna być zapwenina przez szkłę wysyłającą/nardwą agencję). Zasady zachwania: Należy uzgdnić ze szkłą przyjmującą zbiór jasnych zasad zachwania i pstępwania dla ucznia, prócz tych ujętych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów, łącznie z mżliwymi knsekwencjami złamania tych zasad. Ustalenia związane z pdróżą: Pdróż ucznia należy zrganizwać w przumieniu ze szkłą przyjmującą. Uczeń pwinien przybyć d kraju gszcząceg dpwiedni wcześnie, aby uczestniczyć w szkleniu p przyjeździe, jeśli nardwa agencja kraju gszcząceg rganizuje takie szklenie. Nardwa agencja w Państwa kraju pinfrmuje terminie teg szklenia. Ubezpieczenie: Należy upewnić się, że uczeń zstał dpwiedni ubezpieczny, zgdnie z zapisami Przewdnika p prgramie. W trakcie pbytu Pzstawanie w kntakcie z uczniem: Należy utrzymywać regularny kntakt z uczniem i mentrem w szkle przyjmującej. Zalecana jest również pmc uczniwi w dzieleniu się swimi dświadczeniami. Dbrym pmysłem mże kazać się rganizwanie wspólnych działań partych na TIK (wideknferencja, dziennik internetwy - weblg, itd.) pmiędzy klasą macierzystą w kraju ucznia a klasą w szkle partnerskiej. Kntrla pstępów: Należy bserwwać pstępy ucznia we współpracy ze szkłą przyjmującą na pdstawie ustaleń zawartych w Przumieniu prgramie zajęć. Pmc w razie wystąpienia prblemów: Należy pmagać szkle przyjmującej w rzwiązywaniu prblemów, jakie mgą się pjawić i kntaktwać się z rdzicami ucznia, jeśli zajdzie taka ptrzeba. P pwrcie d dmu Ocena/ewaluacja: Wspólnie z uczniem należy dknać ceny wyników jeg pbytu, zarówn na pzimie frmalnym (wyniki związane z nauką, zgdnie z wymgami Przumienia prgramie zajęć), jak i niefrmalnym (wyniki sbiste). Pdstawę tej ceny pwinna stanwić cena ucznia przygtwana przez szkłę przyjmującą w parciu wzór frmularza Raprtu przumieniu prgramie zajęć. Ocenianie pwinn być zgdne z harmngramem ustalnym przez szkłę wysyłającą i ucznia. Uznanie: Należy upewnić się, że pbyt zstanie uznany przez szkłę wysyłającą w największym mżliwym stpniu raz że uczeń będzie miał mżliwść pdzielenia się swimi dświadczeniami ze szkłą. Certyfikat Eurpass mże również być wykrzystany przez ucznia jak ficjalny dkument uznający jeg pbyt za granicą. Reintegracja: Należy zapewnić uczniwi wszelkie wsparcie ptrzebne d zapewnienia sprawnej reintegracji w swim śrdwisku w kraju. Należy umżliwić mu refleksję dtyczącą dświadczeń i krzystanie z nich. Raprtwanie: Są Państw zbwiązani d złżenia raprtu z realizacji prjektu strategiczneg w nardwej agencji. Raprt ten będzie zawierać infrmacje dtyczące wyjazdów zagranicznych zrealizwanych w ramach prjektu. Pwinien również zawierać infrmacje i/lub dkumenty wymagane przez nardwą agencję. 12

13 W czasie trwania umwy Zarządzanie śrdkami finanswymi: Należy się upewnić, że uczeń/rdzice ucznia trzymuje/ą kiesznkwe. Należy zakupić bilet pwrtny dla ucznia i upewnić się, że pkryte zstały wszelkie kwalifikwalne wydatki związane z pdróżą. Przewdnik p prgramie raz pracwnicy nardwej agencji przekażą więcej infrmacji nt. zarządzania śrdkami finanswymi. Kntakt z nardwą agencją: Należy uczestniczyć w szkleniu raz wypełnić wszystkie wymagania stawiane przez nardwą agencję związane z raprtwaniem. Lista kntrlna dkumentów: Dkumenty, które należy przeczytać: Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Wytyczne dla szkół dtyczące twrzenia Przumienia prgramie zajęć Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Wzry frmularzy d wypełnienia i pdpisania: Przumienie prgramie zajęć Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania Dkumenty d uzyskania d uczniów (należycie wypełnine i pdpisane): Frmularz wnisku ucznia (łącznie z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej) Frmularz stanie zdrwia (tylk Część 1) Frmularz zgdy rdziców/piekunów Dkumenty związane z ubezpieczeniem Dkumenty d przekazania uczniwi i jeg rdzicm/piekunm: Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających (ciąg dalszy) Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Celem niniejszeg dkumentu jest pmc szkłm wysyłającym w dknaniu wybru uczniów, którzy wezmą udział w długterminwych wyjazdach. Prces wybru mżna pdzielić na dwa etapy: etap rekrutacji i faktyczny wybór uczniów. Etap rekrutacji Pdczas etapu rekrutacji uczniwie mający ptencjalnie uczestniczyć w prgramie są zapraszani d zgłaszania się, aby mżna był sprządzić listę kandydatów d faktyczneg wybru. W najprstszej frmie, rekrutacja mże plegać jedynie na zamieszczeniu głszenia na szklnej tablicy infrmacyjnej lub strnie internetwej. Mżna ją również zrealizwać w dłuższym czasie i pdjąć bardziej złżne działania prmcyjne. Uczniwie, którzy nie myśleli spędzeniu kreślneg czasu nauki za granicą również pwinni zstać zachęceni d wzięcia udziału w prgramie. Wykłady lub prezentacje przedstawiane przez byłych uczestników prjektów wymiany mgą mieć największy wpływ na zaintereswanych uczniów. Wybór Szkła wysyłająca pwinna kreślić prcedurę wybru, tzn. dkumentację, jaką wniskdawcy pwinni złżyć raz spsób, w jaki będzie na rzpatrywana. W idealnej sytuacji szkły pwinny dknać pierwszeg wybru na pdstawie pisemnych wnisków uczniów (pdany jest wzór Frmularza wnisku ucznia), a następnie przeprwadzić wywiady z najbardziej dpwiednimi kandydatami przed dknaniem stateczneg wybru. Istnieje wiele kryteriów gólnych, które brane pd uwagę przy prcesie wybru, mim t zawsze będzie występwać element subiektywneg sądu. Zdecydwanie zaleca się utwrzenie kmisji 13

14 selekcyjnej, w skład której mgą również wchdzić sby spza szkły; nie należy pzstawiać dtyczącej wybru uczniów jednemu pracwnikwi. Oprócz kryteriów gólnych, istnieją specjalne kryteria, które dnszą się d charakteru lub celu prgramu mbilnści, a które należy zdefiniwać indywidualnie na pstawie cech każdeg prjektu. Zarówn gólne, jak i specjalne kryteria pwinny zstać wspólnie uzgdnine raz pwinny być wspólne dla wszystkich sób zaangażwanych w prces wybru, pwinny ne być również w spsób jasny przekazane wniskdawcm. Isttne jest również mówienie kryteriów i ich uzasadnienia z sbą kntaktwą ze szkły przyjmującej, aby sba, jak i szkła wiedziały, na jakiej pdstawie dknan wybru raz mgły się dpwiedni przygtwać. Kryteria gólne Ogólne kryteria wybru dnszą się d następujących czynników: mtywacja wsparcie rdziców sbwść twarta na inne pglądy samdzielnść zdlnść d nauki Te czynniki są krótk pisane pniżej. Żadne z tych kryteriów nie jest nadrzędne wbec pzstałych lecz wszystkie pwinny być brane pd uwagę, a decyzja kńcwa pwinna być parta na gólnym sądzie. Mtywacja Mtywacja pwinna być głównym czynnikiem wybru. P pierwsze, ważne jest zapewnienie, że uczniwie dbrze rzumieją z czym wiąże się kres mbilnści i pbytu za granicą. Uczniwie muszą wiedzieć, że samdzielne pzstawanie za granicą przez dłuższy czas nie zawsze jest łatwe raz że prawdpdbnie będą musieli przejść przez trudne kresy i naptkają na prblemy, z którymi będą musieli sbie radzić samdzielnie. Jednym ze spsbów sprawdzenia mtywacji i zaangażwania uczniów jest umżliwienie im pkazania, że są chętni d pświęcenia własnych zasbów w pstaci czasu i wysiłku na rzecz prjektu. Mżna t zrbić na przykład pprzez pprszenie ich napisanie listu mtywacyjneg pisująceg ich czekiwania raz pwdy, dla których zdecydwali się starać udział w prgramie. Wsparcie rdziców Rdzice muszą w pełni zgadzać się na udział dziecka w prjekcie i wyrażać chęć pełneg wsparcia g pdczas pbytu za granicą. Rdzice, którzy ciągle się martwią i przenszą swje zmartwienia na dzieci mają destrukcyjny wpływ na pbyt i mgą nawet dprwadzić dzieci d rezygnacji z pbytu. Wnisek ucznia pwinien zawierać świadczenie rdziców, w którym w spsób jasny wyrażają zrzumienie dla działania raz deklarują gtwść d zapewniania uczniwi wsparcia i tuchy pdczas pbytu. Osbwść twarta na inne pglądy Uczeń będzie sam w nwym śrdwisku i będzie musiał nawiązać znajmści i zintegrwać się z nwą spłecznścią szklną. Osby, które mają tendencję d unikania wyzwań, nie skrzystają w pełni z teg dświadczenia i mgą naptkać pważne prblemy pdczas swjeg pbytu. Psiadanie twartej sbwści niekniecznie musi być tżsame z byciem ppularnym - czasami ppularnść wynika z czynników pchdzących z tczenia, a nie z samej sbwści. Dbrym wskaźnikiem sbwści twartej na inne pglądy jest zaangażwanie w hbby i rzrywkę w czasie wlnym, kiedy przyjaźnie twrzą się pmiędzy ludźmi wspólnych zaintereswaniach. Mże t być muzyka, sprt, szachy lub plityka jakiklwiek rdzaj aktywnści pdejmwanej wspólnie z innymi. Samdzielnść Przebywanie z dala d rdziny i przyjaciół przez długi kres nie jest łatwe i mże się zdarzyć, że uczniwie są przytłczeni sytuacją i wracają d dmu p zaledwie kilku dniach lub tygdniach. Dbre 14

15 przygtwanie i wsparcie mże znacznie zmniejszyć t ryzyk, ale uczniwie muszą również być wystarczając przygtwani psychicznie, aby pradzić sbie z trudnymi chwilami samdzielnie. Ważne jest, aby mieć świadmść faktu, że śmiałe zachwanie niekniecznie wskazuje na samdzielnść, a sby ciche i pzrnie nieśmiałe mgą psiadać niezwykłe zdlnści d adaptacji i przetrwania. Wybrany uczeń pwinien być pewny siebie raz pwinien psiadać umiejętnść stawienia czła przeszkdm i umieć je przezwyciężać. Zdlnść d nauki Zdlnść d nauki t zaleta dla sby uczestniczącej w długterminwym prjekcie dtyczącym mbilnści w kntekście edukacyjnym. Uczeń nie tylk będzie musiał brać udział w lekcjach w systemie, który prawdpdbnie będzie się bardz różnił d teg, d któreg uczeń jest przyzwyczajny (a także w bcym języku, któreg uczeń wcześniej mógł nie znać) mże być również wiele d zrbienia w zakresie nadrbienia zaległści wbec pzstałych uczniów p pwrcie d kraju. Dla ucznia, który ma prblemy z nauką we własnym kraju, istnieje ryzyk, że przedłużna niebecnść mże pgrszyć te prblemy. Nie należy ppełniać błędu w pstaci uczynienia bardz dbrych cen warunkiem uczestnictwa t c się liczy t gólna zdlnść d nauki, a nie faktyczny pzim siągnięć w kreślnym mmencie. W zasadzie, sby siągające słabe wyniki mgą stanwić idealnych uczestników, a t dświadczenie mże pmóc im w ujawnieniu ich faktycznych kmpetencji. Nauczyciele częst wiedzą, czy ich uczeń siąga wyniki zgdne z jeg rzeczywistym ptencjałem, czy p prstu siąga średnie wyniki z pwdu tymczasweg braku mtywacji. T dbry argument dla uwzględnienia takich uczniów w prcesie wybru, zamiast pierania się wyłącznie na wynikach egzaminów i testów. Kryteria specjalne Oprócz wzięcia pd uwagę gólnych kryteriów w prcesie wybru, mżna zastswać kryteria specjalne związane z kntekstem mbilnści. Pnieważ wizyta dtyczy szkół, które są zaangażwane w partnerstw startegiczne, niektóre szkły mgą zdecydwać rekrutacji raz wybrze uczniów tylk spśród tych już zaangażwanych w realizację prjektu. Zapbieganie sytuacjm kryzyswym Ważne jest, aby dbrze przemyśleć udział każdeg ucznia w prjekcie. Uczeń mże nie być przygtwany na dświadczenia związane z przebywaniem za granicą, które stanwią prawdziwe wyzwanie. Mże n również mieć błędne czekiwania, które muszą być wyjaśnine na najwcześniejszym etapie. Pdczas wywiadu kmisja selekcyjna pwinna starać się ustalić, czy uczeń ma jakieś trudnści, które mgą być isttne w dniesieniu d jeg uczestnictwa w prgramie (np. prblemy psychlgiczne/zdrwtne/rdzinne/szklne). Infrmacje będą traktwane jak ściśle pufne i będą ujawniane wyłącznie sbm bezpśredni zaangażwanym w prces wybru. Przy wybrze pwinn się brać pd uwagę pinię lekarza znajdującą się w Frmularzu stanie zdrwia (Część 1). P dknaniu wybru, uczeń musi złżyć wypełniny i pdpisany załącznik dtyczący przydzielenia d rdziny gszczącej d Frmularza wnisku ucznia i Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Uczeń musi również złżyć wypełniny Frmularz stanie zdrwia (Część 2) w zaklejnej kpercie. Rdzina ucznia pwinna wiedzieć, że pdanie prawidłwych i kmpletnych infrmacji ma isttne znaczenie dla pwdzenia wyjazdu. Wybór będzie ptwierdzny dpier p trzymaniu tych dwóch dkumentów. Szkła pwinna przechwywać dkumenty związane z wybrem uczniów na wypadek, gdyby trzeba był uzasadniać dknany wybór. 15

16 Część 5: Wytyczne dla uczniów i ich rdziców/piekunów Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie Przed wyjazdem Upewnij się, że wszystkie infrmacje praktyczne i zasady zachwania są dla Ciebie zrzumiałe. W razie jakichklwiek wątpliwści, mżesz zadawać pytania w czasie szklenia. Zaleca się utrzymywanie regularneg kntaktu ze swim nauczycielem kntaktwym w szkle. Upewnij się, że załatwiłeś już wszystkie knieczne sprawy związane z paszprtem, biletami, ustaleniami lekarskimi, ubezpieczeniem (będzie Ci ptrzebna Eurpejska Karta Ubezpieczenia Zdrwtneg) itd. Upewnij się, że jesteś ubezpieczny c najmniej na jeden miesiąc przed wyjazdem. Przed wyjazdem dwiedz się jak najwięcej kraju gszczącym (zwyczaje, rząd, kwestie prawne, histria, język itd.). Jeśli t mżliwe, skntaktuj się z sbami z kraju gszcząceg, które mieszkają w Twim sąsiedztwie. Zapznaj się z infrmacjami na temat własnej histrii i dziedzictwa. Świadmść tradycji i wartści własneg kraju ułatwi Ci adaptację w kraju gszczącym. Zbierz pewne infrmacje swim kraju (ultki, płyty CD itd.), które mżna będzie pkazać nauczycielm i ucznim w szkle przyjmującej. Skntaktuj się z Twją rdziną gszczącą przed wyjazdem, aby się przedstawić i dwiedzieć się więcej na jej temat. Pmyśl, c chciałbyś/chciałabyś siągnąć w czasie pbytu raz w jaki spsób t siągnąć. Pmyśl spsbach radzenia sbie z tęskntą za dmem w czasie pbytu (np. pmyśl krzyściach płynących z wymiany, zacznij uczyć się czegś nweg, zajmij się udsknalaniem swich umiejętnści pprzez wybrane przez Ciebie zajęcia, sptykaj nwych ludzi, krzystaj z mżliwści, jakich nie masz w dmu, itd.). Jeśli t mżliwe, skntaktuj się z byłymi uczniami, którzy brali udział w wymianie i pprś ich pdzielenie się wszelkimi dświadczeniami, które mgą się kazać dla Ciebie wartściwe. Twja szkła i szkła przyjmująca przygtują dla Twjeg pbytu za granicą Przumienie prgramie zajęć. Upewnij się, że wiesz, czeg czekuje się d Ciebie jeśli chdzi naukę pdczas pbytu za granicą, c zstanie uznane przez Twją szkłę, a c nie. Weź udział w bwiązkwym szkleniu przed wyjazdem rganizwanym przez nardwą agencję w Twim kraju. W czasie pbytu Pamiętaj, że czekuje się d Ciebie pstępwania w spsób dpwiedzialny i niepnszenia jakiegklwiek nieptrzebneg ryzyka. Wymaga się d Ciebie przestrzegania zasad zachwania wymieninych w Frmularzu zgdy rdziców raz tych ustanwinych przez szkłę przyjmującą i wysyłającą. Chciaż niektóre zasady mgą się wydawać surwe, bwiązują ne dla Twjeg dbra. Wiedz, że pdczas Twjeg pbytu w kraju gszczącym musisz również przestrzegać przepisów prawa bwiązujących w tym kraju. Pdczas pbytu będziesz pd pieką rdziny gszczącej. Pstaraj się jak najlepiej przystswać d życia z tą rdziną. Uzgdnij z rdziną gszczącą jasne zasady, jakie mają panwać w dmu (bwiązki, pry psiłków i pry przychdzenia d dmu) i respektuj życzenia rdziny gszczącej. Rdzina gszcząca zawsze musi wiedzieć, gdzie jesteś. Twim bwiązkiem jest pinfrmwanie ich tym, gdzie przebywasz i jakie masz plany. Nie wln Ci wyjeżdżać pza bszar spłecznści lkalnej bez pzwlenia szkły przyjmującej i rdziny gszczącej. Ucz się języka kraju gszcząceg. Jednak zachwaj cierpliwść w przystswywaniu się d psługiwania się tym językiem w życiu cdziennym. Przygtuj się na pewne nieprzumienia i uczucie frustracji. Mżesz zacząć tęsknić za dmem p upływie pczątkweg kresu Twjeg pbytu w kraju gszczącym. Musisz wiedzieć, że jest t naturalna część prcesu przystswywania się d nwej kultury. Pamiętaj, że rdzina gszcząca i mentr są d Twjej dyspzycji, jeśli ptrzebujesz pmcy. Bierz udział w zajęciach pzalekcyjnych. Pmże ci t nawiązać przyjaźnie i zintegrwać się ze śrdwiskiem. Spróbuj graniczyć czas spędzany na rzmwach przez Internet i/lub przez telefn z rdzicami i przyjaciółmi w swim kraju. Oprócz teg, że dciąga Cię t d innych zajęć, mże też utrudnić integrację z nwą kulturą. Spróbuj myśleć pzytywnie, mieć twarty umysł i zachwać elastyczne pdejście. Jeśli masz jakieś wątpliwści, pprś wyjaśnienia. 16

17 Jeżeli naptkasz jakieklwiek prblemy związane z zachwaniem innych wbec Ciebie, które sprawi, że pczujesz się źle, przmawiaj z rdziną gszczącą, mentrem i/lub innym drsłym wychwawcą w szkle, któremu ufasz. Pstaraj się siągnąć cele Przumienia prgramie zajęć i pprś pmc, jeśli naptkasz jakieklwiek trudnści. P pbycie Dświadczenia związane z pbytem za granicą nie kńczą się natychmiast p puszczeniu kraju gszcząceg. Pwrót mże również budzić u Ciebie mieszane uczucia z pwdu kniecznści pnwneg przystswania się d warunków w kraju. T również stanwi nrmalną część teg dświadczenia. P pbycie za granicą mżesz się czuć jak sba bardziej djrzała i niezależna, i pstrzegać swją rdzinę, przyjaciół, i szkłę w inny spsób. Staraj się nie dknywać krytycznych prównań pmiędzy Twim życiem pdczas pbytu za granicą i pdczas pbytu w kraju. Pamiętaj, że nie jest n lepsze ani grsze, tylk inne. Pdziel się swimi dświadczeniami z rdziną, szkłą i przyjaciółmi. Przygtuj się na pnwne zaangażwanie w zajęcia związane z nauką we własnej szkle. Napisz d swjeg mentra i rdziny gszczącej, aby im pdziękwać. Jeśli t mżliwe, pmóż klejnym ucznim w przygtwaniu się d pbytu za granicą. Utrzymuj kntakt z przyjaciółmi pznanymi pdczas pbytu. Pamiętaj, że będziesz musiał/a wziąć udział w przygtwaniu raprtu kńcweg przez Twją szkłę. Pamiętaj również zachwaniu wszystkich dkumentów finanswych pświadczających pniesine wydatki, jakie trzeba dłączyć d teg raprtu. Lista kntrlna dkumentów dla uczniów i rdziców/piekunów: Uczniwie i ich rdzice/piekunwie muszą przygtwać, wypełnić i pdpisać: Frmularz wnisku ucznia (wraz z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej) Frmularz stanie zdrwia (Część 2) (będzie przechwywany przez ucznia w zaklejnej kpercie przez cały kres pbytu) Frmularz zgdy rdziców/piekunów Uczniwie muszą pdpisać: Przumienie prgramie zajęć Zasady zachwania Raprt przumieniu prgramie zajęć D przeczytania i przechwywania przez uczniów i rdziców/piekunów: Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Plan działania w sytuacjach kryzyswych 17

18 Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących Lista kntrlna dla szkół przyjmujących Niniejszy dkument przedstawia gólny przegląd głównych bwiązków szkły przyjmującej. Zadania mentra w stsunku d pjedynczeg ucznia znajdują się w dkumencie Wytyczne dla mentrów, d któreg dwłania znajdują się pniżej. Aby ułatwić ich mówienie, zadania zstały pgrupwane według trzech etapów: przed przyjazdem ucznia pdczas pbytu p pwrcie d dmu W ciągu całeg kresu mżna się kntaktwać z własną nardwą agencją w celu uzyskania wyjaśnień lub pmcy w związku z prjektem. Państwa nardwa agencja zapewni ptrzebną dkumentację i pinfrmuje Państwa jeżeli zrganizuje szklenie dla mentrów. Na kńcu znajduje się lista kntrlna dkumentów. Przed przyjazdem ucznia Mentr: Należy pwłać mentra d realizacji zadań pisanych szczegółw w Wytycznych dla mentrów. Niektóre z tych zadań mgą również zstać pwierzne przez mentra innym sbm w szkle przyjmującej zgdnie z bjaśnieniami zawartymi w Wytycznych dla mentrów. Jednak zadania i bwiązki muszą być jednznacznie przypisane i przekazane wszystkim zaintereswanym sbm. Należy się upewnić, że tżsamść i dane kntaktwe mentra (mentrów) są znane uczniwi, jeg rdzicm, rdzinie gszczącej i nauczycielwi kntaktwemu w szkle wysyłającej. Należy wybrać zastępcę na wypadek niebecnści mentra lub niemżnści wyknywania przez nieg zadań. Praca mentra pwinna zstać uznana przez szkłę jak zadanie zawdwe i zrekmpenswana np. przez ddatek finanswy, zmniejszenie liczby gdzin pracy). Rdzina gszcząca: Należy znaleźć i wybrać dpwiednią rdzinę gszczącą, która zapewni uczniwi wyżywienie i zakwaterwanie w czasie pbytu. Dkument Wytyczne dla szkły gszczącej dtyczące wybru rdzin gszczących zawiera prady dnszące się d teg prcesu. Frmularz infrmacyjny rdzinie gszczącej wskazuje, które infrmacje rdzinie gszczącej są wymagane. Należy dpilnwać, żeby rdzina gszcząca pdpisała Kartę rdziny gszczącej raz należy wysłać wszystkie infrmacje na temat rdziny gszczącej d szkły wysyłającej. Dkument Wskazówki dla rdzin gszczących mże pmóc rdzinie gszczącej w przygtwaniu się d przyjazdu i pbytu ucznia raz sprawienia, że jeg pbyt będzie mżliwie najbardziej udany. Przumienie prgramie zajęć: Należy pmóc szkle wysyłającej w przygtwaniu Przumienia prgramie zajęć dla ucznia i pdpisać je. Dkument Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć raz wzór Przumienia prgramie zajęć zawierają wskazówki d przygtwania Przumienia prgramie zajęć. Plan działania w sytuacjach kryzyswych: Należy przygtwać Plan działania w sytuacjach kryzyswych pisujący prcedury i dane kntaktwe na wypadek sytuacji kryzyswej lub nagłeg wypadku. Należy się upewnić, że plan zstał uzgdniny pmiędzy mentrem a rdziną gszczącą. Należy sprawdzić, czy uczeń, jeg rdzice, szkła wysyłająca, rdzina gszcząca, szkła przyjmująca raz mentr psiadają kpię dkumentu Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych. Zasady zachwania: Należy uzgdnić ze szkłą wysyłającą zbiór jasnych zasad zachwania dla ucznia, prócz tych ujętych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów, łącznie z mżliwymi knsekwencjami w przypadku złamania tych zasad. Pakiet pwitalny: Wyślij pakiet pwitalny d uczniów w celu ddania im tuchy i wywłania u nich pzytywneg nastawienia d wyjazdu za granicę. Pakiet pwitalny przygtwany przez szkłę przyjmującą mże zawierać: 18

19 - List pwitalny pdpisany przez dyrektra/mentra/radę szkły/radę uczniów - Infrmacje na temat szkły (link d strny internetwej szkły, ultkę szkle, wykaz przedmitów na jakie uczeń będzie uczęszczał pdczas pbytu, zasady bwiązujące w szkle, wakacje szklne, działania pzaszklne/pzalekcyjne) - Infrmacje na temat miejscwści (link d strny internetwej miejscwści, mapa, ultki) - Dane kntaktwe mentra/rdziny gszczącej Kilka rad dnśnie uczniów: Zachęcić ucznia d: - Skntaktwania się przed przyjazdem z mentrem/rdziną gszczącą p t, aby uczeń był dbrze zrientwany, czeg się d nieg czekuje - Przywiezienia materiałów, które pzwlą zaprezentwać kraj ucznia ucznim/nauczycielm w szkle przyjmującej, takich jak: Prezentacja PwerPint/ultki szkle i miejscwści/kraju ucznia Zdjęcia rdziny i miejsca, w którym mieszka (dm, klica) Pcztówki Tradycyjne i ppularne pisenki Typwe przepisy kulinarne Kilka pakwań słdyczy typwych dla jeg/jej kraju jczysteg Dane kntaktwe uczniów z jeg/jej szkły, którzy chcieliby być w kntakcie z uczniami z zagranicy - Wyrbienia przez ucznia międzynardwej karty uczniwskiej/studenckiej w celu uzyskania zniżek, itp. Pdczas pbytu Nadzór: Należy kntrlwać sampczucie i pstępy ucznia w nauce pdczas pbytu. Należy zapewnić pmc w razie wszelkich prblemów lub przeszkód, z jakimi zetknie się uczeń. Należy zrganizwać ptrzebne szklenie językwe. Trzeba się upewnić, że uczeń wziął udział w szkleniu przed wyjazdem w kraju wysyłającym raz w innych szkleniach rganizwanych przez Twją nardwą agencję i twarzyszyć mu w drdze na te szklenia. Kntrla pstępów: We współpracy ze szkłą wysyłającą należy śledzić pstępy ucznia na pdstawie teg, c zstał uzgdnine w Przumieniu prgramie zajęć. Eurpass: Zachęca się Państwa, jak szkłę przyjmującą, abyście we współpracy ze szkłą wysyłającą wystąpili wydanie ucznim birącym udział w prgramie certyfikat mbilnści Eurpass. Certyfikat ten precyzuje treść prjektu mbilnści i jest uznawany we wszystkich krajach UE raz sam w sbie będzie wartściwy dla przyszłści ucznia. Prszę zwrócić się d nardwej agencji lub dwiedzić strnę internetwą Eurpass w celu uzyskania ddatkwych infrmacji na temat teg, jak uzyskać certyfikat Eurpass: (http://eurpass.cedefp.eurpa.eu/en/hme). Ocena/ewaluacja pd kniec pbytu: Należy przeprwadzić cenę pstępów ucznia jakie siągnął zgdnie z pstanwieniami Przumienia prgramie zajęć. Przy cenie pstępów ucznia jakie siągnął należy wykrzystać Raprt przumieniu prgramie zajęć. Ten dkument zstanie wykrzystany przez szkłę wysyłającą jak pdstawa uznania nauki ucznia w Państwa szkle. P pwrcie d dmu Złżenie raprtu: Należy zapewnić szkle wysyłającej wszelkie infrmacje niezbędne d dknania ceny pbytu ucznia raz d złżenia raprtu z realizacji prjektu. Lista kntrlna dkumentów: Dkumenty d przeczytania: Wytyczne dla mentrów Wytyczne dla szkół przyjmujących dtyczące wybru rdzin gszczących Wytyczne dla szkół dtyczące Przumienia prgramie zajęć Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych 19

20 Wzry frmularzy d wypełnienia i wysłania: Przumienie prgramie zajęć Raprt przumieniu prgramie zajęć Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania Dkumenty d uzyskania d rdziny gszczącej: Frmularz infrmacyjny rdzinie gszczącej Karta rdziny gszczącej Dkumenty d przekazania rdzinie gszczącej: Wskazówki dla rdzin gszczących Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących (ciąg dalszy) Wytyczne dla mentrów Mentr jest pśrednikiem pmiędzy uczniem, rdziną gszczącą i szkłą przyjmującą. W praktyce przekłada się t na wiele zadań i bwiązków, które są wymienine i pisane pniżej. Mentr t zazwyczaj nauczyciel lub inny pracwnik szkły przyjmującej. Nawet jeżeli jedna sba jest w całści dpwiedzialna za mentring, mentrzy mgą pwierzać niektóre z zadań innym sbm, pd warunkiem, że pdział ten ma sens w dniesieniu d gólnej rganizacji pbytu ucznia raz że zadania i bwiązki są jednznacznie pdzielne a infrmacja tym przekazana wszystkim zaintereswanym sbm (raz w szczególnści uczniwi). Oprócz mentra, niektóre szkły mgą również wyznaczyć nauczyciela kntaktweg, który zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z prgramem nauczania i prcesem nauki. Mżna również pwłać mentra spśród uczniów, który pmże uczniwi zintegrwać się z nwym śrdwiskiem. Knieczne jest również ustalenie, kt będzie zastępwać mentra, gdy ten będzie niebecny lub nie będzie mógł wyknywać swich zadań. Efektywna kmunikacja pmiędzy mentrem i uczniem jest niezwykle isttna. Mentrzy pwinni mieć świadmść, że zadania te wymagają wyknania ddatkwej pracy i pwinni się zgdzić na ich wyknywanie tylk wtedy, gdy są pewni, że mgą pświęcić uczniwi dpwiednią ilść czasu raz służyć pmcą w razie ptrzeby. Mentr pwinien być twarty i gtwy na zajmwanie się pzaszklnymi aspektami pbytu ucznia w szkle. Większść zadań mentra wyniknie dpier w czasie pbytu ucznia, ale ważne kwestie związane z jeg pracą będą się pjawiać również przed i p zakńczeniu mbilnści. Przed: Kiedy rdzina gszcząca zstanie wybrana mentr kntaktuje się z nią i upewnia się, że rdzina psiada wszystkie ptrzebne infrmacje. Mentr przechwuje dkumentację związaną z rdziną gszczącą (Karta rdziny gszczącej, zaświadczenia niekaralnści z Krajweg Rejestru Karneg). Mentr pmaga szkle wysyłającej w przygtwaniu Przumienia prgramie zajęć dla ucznia (patrz Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć raz wzór Przumienia prgramie zajęć) raz zbiru zasad zachwania i pstępwania ucznia (patrz Zasady zachwania) i uzgdnienie prcedur w nagłych wypadkach (mgą ne być przygtwane w parciu Plan działania w sytuacjach kryzyswych). Jeśli zachdzi taka kniecznść, mentr będzie nadzrwać pdróż ucznia z ltniska w kraju gszczącym d rdziny gszczącej raz upewni się, że uczeń nie pdróżuje sam (ale z rdziną gszczącą). 20

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo