STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ"

Transkrypt

1 Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkonej STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Poradnik da pieêgniarek i higienistek szkonych pracuj¹cych w szko³ach ró nych typów pod redakcj¹ Anny Obaciñskiej i Wis³awy Ostrêgi Warszawa 2003 Metodyka--64.p , 0:6

2 Pubikacja opracowana i wydana w ramach programu poityki zdrowotnej Wdra anie standardów w opiece zdrowotnej nad popuacj¹ w wieku szkonym ze œrodków Ministerstwa Zdrowia Copyright by Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkonej Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkonej u. Kasprzaka 7a 0-2 Warszawa te./fax (22) e-mai: Projekt ok³adki: Frycz/Wicha ISBN Druk Zak³ad Poigraficzny Z. Toporek te. (22) Metodyka--64.p , 0:6

3 Autorzy: prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz Kepaska Krajowy Konsutant w dziedzinie Stomatoogii Dzieciêcej, Akademia Medyczna w Gdañsku prof. dr hab. med. Maria Borysewicz Lewicka Przewodnicz¹ca Sekcji Stomatoogii Dzieciêcej Poskiego Towarzystwa Stomatoogicznego, Akademia Medyczna w Poznaniu dr med. Barbara Ignar Goinowska ekarz specjaista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkonej, Zak³ad Promocji Zdrowia Pañstwowego Zak³adu Higieny mgr Janina Janiszewska pedagog, specjaista w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, higienistka szkona, Szko³a Podstawowa Nr 33 w Warszawie ek. Maria Jodkowska ekarz pediatra, specjaista w dziedzinie medycyny szkonej, Zak³ad Medycyny Szkonej Instytutu Matki i Dziecka mgr E bieta ata Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oœwiaty Zdrowotnej G³ównego Inspektoratu Sanitarnego mgr Agnieszka Ma³kowska pedagog, Zak³ad Medycyny Szkonej Instytutu Matki i Dziecka dr med. Anna Obaciñska ekarz specjaista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkonej, Zak³ad Medycyny Szkonej Instytutu Matki i Dziecka mgr in. Joanta Oejko g³ówny specjaista do spraw bezpieczeñstwa, higieny pracy i nauki, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu mgr Wis³awa Ostrêga socjoog, specjaista w dziedzinie pieêgniarstwa œrodowiska nauczania i wychowania oraz pieêgniarstwa spo³ecznego, Zak³ad Medycyny Szkonej Instytutu Matki i Dziecka dr med. Maria Pu³torak ekarz pediatra, specjaista w dziedzinie medycyny szkonej, Zak³ad Medycyny Szkonej Instytutu Matki i Dziecka mgr Maria Soko³owska psychoog, Pracownia Edukacji Zdrowotnej Centrum Metodycznego Pomocy Psychoogiczno Pedagogicznej mgr Maria Monika Szymañska pedagog, terapeuta, Oœrodek Terapii Gestat w Warszawie pie. Bogus³awa Witkowska specjaista w dziedzinie pieêgniarstwa œrodowiska nauczania i wychowania, Niepubiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Zdrowie S.C. w Warszawie prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska specjaista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkonej, kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydzia³ Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ek. Wojciech abicki ekarz specjaista w dziedzinie epidemioogii, Wojewódzki Szpita Bródnowski w Warszawie Konsutacja naukowa: prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska Metodyka--64.p , 0:6

4 Metodyka--64.p , 0:6

5 SPIS TREŒCI PRZEDMOWA... WPROWADZENIE... I.. Szko³a a zdrowie uczniów i pracowników Barbara Woynarowska Probemy zdrowotne, spo³eczne i szkone uczniów G³ówne probemy zdrowotne i spo³eczne uczniów Barbara Woynarowska Zdrowie jamy ustnej dzieci i m³odzie y w wieku szkonym znacz¹ca roa profiaktyki Barbara Adamowicz-Kepaska Probemy szkone dzieci i m³odzie y Barbara Woynarowska Zachowania zdrowotne Barbara Woynarowska Œrodowisko szkone a zdrowie - wybrane zagadnienia Warunki higieniczno-sanitarne w szkoe Barbara Ignar-Goinowska Œrodowisko spo³eczne szko³y Maria Soko³owska Posi³ki szkone Barbara Woynarowska Bezpieczeñstwo w szkoe Wypadki i urazy dzieci i m³odzie y w szkoe Joanta Oejko Postêpowanie w stanach zagro enia w szkoe Wojciech abicki, E bieta ata Przemoc wœród uczniów w szkoe Barbara Woynarowska Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkoe Barbara Woynarowska Œcie ka edukacyjna edukacja prozdrowotna Barbara Woynarowska Szko³a promuj¹ca zdrowie Barbara Woynarowska Edukacja i wsparcie m³odzie y w zakresie zdrowia prokreacyjnego Maria Monika Szymañska Metodyka--64.p , 0:6

6 II. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI.... Aktuany system i za³o enia profiaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami Anna Obaciñska III Roa pieêgniarki i higienistki szkonej w ochronie i promocji zdrowia uczniów Ewoucja statusu i roi pieêgniarki i higienistki szkonej Maria Pu³torak, Wis³awa Ostrêga... Teorie i koncepcje pieêgniarskie w praktyce zawodowej pieêgniarki œrodowiska nauczania i wychowania Wis³awa Ostrêga... STANDARDY W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELÊGNIARKÊ I HIGIENISTKÊ SZKOLN... Wprowadzenie Maria Jodkowska... Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatnoœci, intymnoœci i poszanowania godnoœci osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta Barbara Woynarowska, Agnieszka Ma³kowska... Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postêpowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów Maria Jodkowska... Przygotowanie profiaktycznych badañ ekarskich uczniów, anaiza i wykorzystanie ich wyników Anna Obaciñska, Wis³awa Ostrêga... Wykonywanie obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych Wis³awa Ostrêga, Bogus³awa Witkowska... Prowadzenie u uczniów szkó³ podstawowych grupowej profiaktyki próchnicy zêbów metod¹ nadzorowanego szczotkowania zêbów preparatami fuorkowymi Maria Borysewicz-Lewicka... Przekazywanie informacji o kwaifikacji ekarskiej do wychowanie fizycznego i sportu szkonego oraz wspó³praca z nauczycieami wychowania fizycznego Barbara Woynarowska... Poradnictwo czynne da uczniów z probemami zdrowotnymi, szkonymi i spo³ecznymi Metodyka--64.p , 0:6

7 Uczniowie przeweke chorzy i niepe³nosprawni Anna Obaciñska... Dziecko krzywdzone Anna Obaciñska... Uczniowie u ywaj¹cy substancji psychoaktywnych Barbara Woynarowska... Uczniowie z probemami szkonymi Maria Pu³torak... Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkonych programach profiaktyki i promocji zdrowia Barbara Woynarowska Wspó³dzia³anie z dyrekcj¹ i pracownikami szko³y oraz powiatow¹ stacj¹ sanitarno-epidemioogiczn¹ w zakresie tworzenia w szkoe œrodowiska nauki i pracy sprzyjaj¹cego zdrowiu uczniów i pracowników Wis³awa Ostrêga, Maria Pu³torak Wspó³praca pieêgniarki i higienistki szkonej z wybranymi instytucjami pozaszkonymi i œrodowiskiem okanym Wis³awa Ostrêga Udzieanie uczniom i pracownikom szko³y pomocy medycznej w urazach i nag³ych zachorowaniach Maria Jodkowska IV. SPECYFIKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ W SZKOLE SPECJALNEJ I SPORTOWEJ.... Opieka pieêgniarki i higienistki szkonej nad uczniami niepe³nosprawnymi ruchowo i/ub umys³owo w szkoe specjanej Anna Obaciñska Specyfika pracy pieêgniarki i higienistki szkonej w szkoe sportowej Janina Janiszewska... ANEKS... Zasady konstruowania zapisu graficznego... Zasady kwaifikacji ekarskiej uczniów do zajêæ wychowania fizycznego w najczêstszych przewek³ych zaburzeniach i chorobach... Podstawa programowa œcie ki edukacyjnej edukacja prozdrowotna w poszczegónych typach szkó³ Metodyka--64.p , 0:6

8 Metodyka--64.p , 0:6

9 Postêp jest niemo iwy bez zmian; ci, którzy nie mog¹ zmieniæ nastawienia, nie mog¹ zmieniæ nic G. B. Shaw PRZEDMOWA Szanowne Panie, Drogie Koe anki! Z ogromn¹ radoœci¹ przekazujemy w Wasze rêce podrêcznik da pieêgniarek i higienistek szkonych, reaizuj¹cych profiaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ nad uczniami. Jest to nasza koejna pubikacja, opracowana w ramach programu poityki zdrowotnej Wdra anie standardów w profiaktycznej opiece zdrowotnej nad popuacj¹ w wieku szkonym, reaizowanego od 2002 roku w Zak³adzie Medycyny Szkonej Instytutu Matki i Dziecka. Nasz zespó³ aktywnie uczestniczy w kszta³towaniu opieki zdrowotnej nad uczniami od at 70. XX wieku. Z inicjatywy Instytutu Matki i Dziecka podejmowano koejne zmiany w systemie profiaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Sz³y one w kierunku usamodzienienia pieêgniarek i higienistek szkonych oraz przeniesienia si³y ciê koœci z dzia³añ interwencyjno - naprawczych na promocyjno profiaktyczne. Instytut Maki i Dziecka podejmowa³ intensywne dzia³ania w trudnym okresie wdra ania reform (ata ), aby utrzymaæ w jak najpe³niejszym kszta³cie system profiaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Uda³o siê doprowadziæ do wydania Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profiaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieæmi i m³odzie ¹*, a tak e do przywrócenia uprawnieñ do wykonywania szczepieñ ochronnych higienistkom szkonym. Pieêgniarki stanê³y na wysokoœci zadania i podjê³y nowe wyzwania. Mamy œwiadomoœæ, e gdyby nie Pañ determinacja, to nasze dzia³ania nie odnios³yby skutku. Podstawow¹ metod¹ zapewnienia wzgêdnie jednoitej w swym zakresie, dostêpnoœci i jakoœci profiaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szko- ³ach, jest opracowanie standardów tej opieki, procedur i poradnika metodycznego. W myœ Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profiaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieæmi i m³odzie ¹ oraz zgodnie ze standardami postêpowania w profiaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami, wzrasta roa pieêgniarek i higienistek szkonych oraz zakres ich dzia³añ reaizowanych w profiaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w szkoe. Powy sze fakty na³o y³y na nas obowi¹zek opracowania nowoczesnego, przy- * Dz. U. 2003, Nr 30, poz Metodyka--64.p , 0:6

10 stosowanego do wspó³czesnych wymagañ podrêcznika, obejmuj¹cego szeroki zakres obowi¹zków zawodowych pieêgniarek i higienistek szkonych. Informacje dotycz¹ce bezpoœrednio zadañ pieêgniarek i higienistek w szkoe oraz sposobu reaizacji poszczegónych standardów przedstawiono w kontekœcie aktuanych probemów i zachowañ zdrowotnych uczniów, œrodowiska fizycznego i spo³ecznego szko³y oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkoe. W uk³adzie podrêcznika zrezygnowano z propozycji szczegó³owych rozwi¹zañ i terminarza pracy pieêgniarki i higienistki szkonej, ufaj¹c, e obecny poziom wykszta³cenia, kompetencji i samodzienoœci Szanownych Pañ pozwaa na indywiduane dostosowanie swojego panu pracy do potrzeb i warunków w konkretnej szkoe. Do opracowania podrêcznika zaprosi³yœmy najepszych specjaistów w poszczegónych dziedzinach: pieêgniarstwa w œrodowisku nauczania i wychowania, medycyny szkonej, epidemioogii, pedagogiki i psychoogii, maj¹c nadziejê, e przedstawiony podrêcznik sprosta wspó³czesnym wymaganiom stawianym przez profesjonaistki pieêgniarki i higienistki szkone. Tego Paniom i sobie serdecznie yczymy Anna Obaciñska i Wis³awa Ostrêga 0 Metodyka--64.p , 0:6

11 I. WPROWADZENIE. Szko³a a zdrowie uczniów i pracowników Barbara Woynarowska Zwi¹zek miêdzy szko³¹ a zdrowiem jest znany od dawna i udokumentowany w icznych badaniach z zakresu higieny szkonej. Przedmiotem zainteresowania higieny szkonej by³o zdrowie uczniów i wychowanków (jednostki i popuacji) i w pewnym stopniu nauczyciei (higiena zawodu nauczycieskiego) oraz wp³yw œrodowiska szko³y na zdrowie. Higiena szkona, jako dyscypina naukowa, zaczê³a siê rozwijaæ dopiero od po³owy XIX w., wraz z upowszechnianiem siê nauczania, zainteresowaniem ekarzy stanem zdrowia uczniów i przeprowadzaniem badañ nad wystêpowaniem ró nych zaburzeñ. W okresie minionych 50 at nastêpowa³y zmiany w postrzeganiu zwi¹zków miêdzy szko³¹ a zdrowiem uczniów. Pierwszy okres rozwoju higieny szkonej charakteryzowa³ siê traktowaniem szko³y jako œrodowiska zagra aj¹cego zdrowiu uczniów, rozsadnika chorób, Ÿród³a przeci¹ enia dziecka. Wnioski takie formu³owano na podstawie wyników badañ stanu zdrowia uczniów, w których nie brano pod uwagê ca³ego kontekstu warunków ekonomiczno-spo- ³ecznych i sytuacji dziecka w ówczesnych czasach. Po okresie traktowania szko³y jako zagro enia da zdrowia uczniów, dostrze ono w niej instytucjê umo iwiaj¹c¹ ochronê zdrowia popuacji w wieku szkonym (masowe dzia³ania profiaktyczne), a nastêpnie œrodowisko (siedisko) da doskonaenia zdrowia. By³a to zatem droga od higieny szkonej, przez medycynê szkon¹ (jako eement medycyny wieku rozwojowego) do promocji zdrowia. Obecnie, zgodnie z koncepcj¹ promocji zdrowia, szko³ê nae y traktowaæ jako siedisko (w jêz. ang. setting) czyi: Miejsce, w którym uczniowie i pracownicy czyi spo³ecznoœæ szkona spêdza znaczn¹ czêœæ swego ycia, pracuje, uczy siê i w którym tworzone jest zdrowie. Zgodnie z Kart¹ Ottawsk¹ Promocji Zdrowia (986) zdrowie jest tworzone i doœwiadczane przez udzi w siediskach (warunkach) ich codziennego ycia, gdzie ucz¹ siê, pracuj¹, odpoczywaj¹, bawi¹ siê i kochaj¹. Jest ono tworzone przez troskê o siebie i innych, przez udzi zdonych do podejmowania w³aœciwych decyzji i radzenia sobie z okoicznoœciami towarzysz¹cymi ich yciu oraz gdy spo³eczeñstwo tworzy wspónym wysi³kiem warunki do zdrowego ycia. Nae y tu wyraÿnie podkreœiæ, e istniej¹ sine zwi¹zki miêdzy zdrowiem uczniów i nauczyciei oraz innych pracowników szko³y. Organizacjê, maj¹c¹ specyficzn¹ strukturê, zasoby i funkcje, które mo na powi¹zaæ z dzia³aniami na rzecz zdrowia, w tym: tworzenie œrodowiska fizycznego i spo³ecznego sprzyjaj¹cego zdrowiu, Metodyka--64.p , 0:6

12 prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i poœrednio co najmniej czêœci ich rodziców, reaizacjê programów profiaktyki zaburzeñ rozwoju, zdrowia i patoogii spo³ecznej, reaizacjê profiaktycznej opieki zdrowotnej. System spo³eczny, który zmienia siê aby promowaæ zdrowie (a nie tyko miejsce, w którym podejmowane s¹ dzia³ania zwi¹zane z promocj¹ zdrowia). Pieêgniarka/higienistka szkona powinna czuæ siê cz³onkiem tego systemu. Wymienione wy ej zwi¹zki miêdzy szko³¹ a zdrowiem próbuj¹ uwzgêdniaæ w swej poityce, organizacji i dzia³aniach szko³y promuj¹ce zdrowie. Zwi¹zki te nae y rozpatrywaæ dodatkowo z punktu widzenia: Dzieci i m³odzie y niepe³nosprawnej, da których uczêszczanie do szko³y i kontakt z rówieœnikami jest podstawowym eementem terapii, rehabiitacji i rewaidacji. Pomaga im w przystosowaniu siê do choroby, znaezieniu swego miejsca w yciu, zdobyciu zawodu, chroni przed wtórnym kaectwem psychospo³ecznym, co stwarza szansê na aktywne i samodziene uczestnictwo w yciu spo³ecznym; Zdrowia spo³eczeñstwa poprzez umo iwianie udziom zdobywania wykszta³cenia. Im wy szy poziom wykszta³cenia, tym wiêksze zasoby da zdrowia szansa na dobr¹ pracê, zarobki, zdonoœæ kierowania w³asnym yciem, radzenia sobie z trudnoœciami itd. Istnieje wiee dowodów, e im wy- szy poziom wykszta³cenia, tym ni sze wskaÿniki umieranoœci, zapadanoœci na wiee chorób, mniej czynników ryzyka (np. mniejsze rozpowszechnienie paenia tytoniu, nieprawid³owoœci w ywieniu). Zrozumienie przez pieêgniarkê/higienistkê szkon¹ zwi¹zków miêdzy szko³¹ a zdrowiem jest podstawowym warunkiem skutecznoœci jej dzia³añ i satysfakcji z pracy. Powinna ona zdaæ sobie sprawê, e jej dzia³ania powinny byæ powi¹zane z programem szko³y i e nie jest ona osob¹ z zewn¹trz, reaizuj¹c¹ zakontraktowane œwiadczenia, traktuj¹c¹ szko³ê jako miejsce wykonywania swych zadañ zawodowych. Reaizacja wieu jej zadañ wymaga wspó³uczestnictwa dyrekcji szko³y i nauczyciei. Niezbêdne jest tak e zrozumienie oraz docenienie roi i zadañ pieêgniarki/higienistki szkonej przez dyrekcjê szko³y i pracowników, prze³amywanie stereotypowego postrzegania jej przede wszystkim jako osoby udzieaj¹cej pierwszej pomocy w urazach i nag³ych zachorowaniach. 2 Metodyka--64.p , 0:6

13 2. Probemy zdrowotne, spo³eczne i szkone uczniów 2.. G³ówne probemy zdrowotne i spo³eczne uczniów Barbara Woynarowska Probemy zdrowotne Bior¹c pod uwagê skutki zdrowotne i spo³eczne oraz czêstoœæ rozpowszechnienia ró nych zaburzeñ nae y wymieniæ nastêpuj¹ce probemy zdrowotne: Wypadki, urazy i zatrucia. S¹ one pierwsz¹ przyczyn¹ zgonów dzieci i m³odzie y. Zgony te stanowi¹ w wieku 0-4 at 47%, a w wieku 5-9 at - 65% ogó³u zgonów. G³ówn¹ ich przyczyn¹ s¹ wypadki drogowe, samobójstwa i utoniêcia. Umieranoœæ dzieci i m³odzie y z powodu wypadków utrzymuje siê w Posce na doœæ sta³ym poziomie, dwu-trzykrotnie wy szym ni w rozwiniêtych krajach Europy.,2 W 2002 r., wœród uczniów w wieku - 5 at, prawie jedna trzecia (28,4%) ueg³a urazowi wymagaj¹cemu pomocy medycznej, w tym ponad 3% uczniów dozna³o takiego urazu 3 razy i wiêcej w ci¹gu roku. 3 Mo na szacowaæ, e rocznie ponad 2,0 mn. uczniów w wieku 7-9 at wymaga pomocy medycznej z powodu urazów. Najczêœciej urazy te zdarza³y siê w czasie zajêæ sportowych (ponad jedna trzecia w 2002 r.); g³ównymi miejscami urazów by³a szko³a (34%) i dom (32%). Próchnica zêbów i choroby przyzêbia. Próchnica zêbów jest najczêstszym zaburzeniem w popuacji w wieku szkonym - wystêpuje u 92% dzieci 7- etnich i 98% m³odzie y 8-etniej. Towarzysz¹ jej choroby przyzêbia (zapaenia dzi¹se³ wystêpuj¹ u ponad 55% 2-atków). 4 W okresie dojrzewania zwiêksza siê podatnoœæ na te choroby (niedojrza³oœæ szkiwa nowo wyr niêtych zêbów, zmiany hormonane). Probemy zdrowia psychospo³ecznego. Nie dysponujemy danymi o ich rzeczywistym rozpowszechnieniu. Wœród pacjentów poradni zdrowia psychicznego 0% to dzieci i m³odzie do at 9 (stanowi¹ one 5% ogó³u eczonych w psychiatrycznych zak³adach opieki stacjonarnej). 5 Dane te nie obrazuj¹ jednak rzeczywistej czêstoœci wystêpowania u m³odzie y zaburzeñ zdrowia Mazur J.: Umieranoœæ dzieci i m³odzie y w Posce wypadki a pozosta³e przyczyny. Nowa Medycyna, 995, 2, 5. 2 Brzeziñski Z.J. (red.): Wypadki, urazy i zatrucia w wieku 0-9 at w Posce epidemioogia i mo iwoœci dzia³añ prewencyjnych- raport z ekspertyzy wykonanej na zecenie Ministerstwa Zdrowia w 998 roku. 3 Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szko³y przez m³odzie w Posce w 2002 roku. Wydz. Pedag. UW, Inst. Matki i Dziecka, Warszawa Jañczuk Z.: Uzêbienie poskich 2-atków w 2000 roku. Studium epidemioogiczno-prognostyczne. Medycyna 2000, 996, 57/58. 5 Zak³ady psychiatrycznej i neuroogicznej opieki zdrowotnej. Rocznik Statystyczny 997 Inst. Psychiatrii i Neuroogii, Warszawa Metodyka--64.p , 0:6

14 psychicznego. Wed³ug danych szacunkowych ok % m³odzie y wymaga opieki psychoogiczno-psychiatrycznej. WyraŸnie zwiêksza siê iczba samobójstw. Z danych Komendy G³ównej Poicji wynika, e w grupie wieku 5-9 at iczba zarejestrowanych samobójstw dokonanych i usi³owanych wynosi³a 2 w 990 r., 460 w 2000 r. (w grupie wieku do 4 r.. odpowiednio 37 i 77). Choroby przewek³e i niepe³nosprawnoœæ. Wed³ug danych GUS 2 w 996 r.: Za niepe³nosprawnych w grupie wieku 5-4 at uznano 3,5% dzieci, a w wieku 5-9 at,9% m³odzie y, co oznacza, e niepe³nosprawnoœæ dotyczy co 50-tej osoby w tym wieku. Wœród tych osób 60% posiada- ³o orzeczenie o inwaidztwie; Odsetek przeweke chorych w grupie 0-4 at wynosi³ 28% (wg opinii rodziców), a wieku 5-9 at 29% (opinie badanych). Do najczêstszych chorób nae a³y: uczuenia i aergie (ok. 0% popuacji), choroby i zaburzenia statyczne uk³adu ruchu (odpowiednio % i 7%) oraz choroby uk³adu oddechowego, nerwice i choroby psychiczne (3-4%). 3 Choroby zakaÿne. Dziêki masowym szczepieniom ochronnym sytuacja epidemioogiczna w zakresie chorób zakaÿnych ueg³a zdecydowanej poprawie. U m³odzie y w wieku 5-9 at probemem pozostaje: GruŸica w 999 r. gruÿica wieku rozwojowego stanowi³a 3% ogónej zachorowanoœci, w tym 0,8% u dzieci 0-4 at i 2,2% u m³odzie y 5-9 at. WskaŸnik zachorowanoœci na gruÿicê wynosi³ 8/00 tys. udnoœci w grupie m³odzie y 5-9 at. 4 W 2000 r. zachorowa³o na gruÿicê 24 osób w wieku 5-9 at (wskaÿnik 7,2 na 00 tys.); 5 nada utrzymuj¹ siê jednak du e wspó³czynniki zachorowanoœci w porównaniu do krajów Europy zachodniej; Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ wœród chorych na rze ¹czkê m³odzie stanowi³a 8%, a na ki³ê 6% ogó³u chorych (w atach 90. wyraÿna by³a tendencja zni kowa); Zaka enie HIV wed³ug danych szacunkowych m³odzie do at 9 stanowi 0% ogó³u zaka onych, czyi prawdopodobnie jest to grupa ok. 500 osób. Inne probemy zdrowotne. Wœród zaburzeñ w stanie zdrowia utrzymuj¹cych siê od dawna na podobnym poziomie nae y wymieniæ: G³ówny Urz¹d Statystyczny: Rocznik statystyczny RP 200. GUS, Warszawa Cytowane dane GUS pochodz¹ z opracowania: Stan zdrowia udnoœci Poski w 996 r. GUS, Warszawa P. równie rozdzia³ III.7.. (przyp. red.) 4 Majewska-Zaewska H.: Sytuacja epidemioogiczna gruÿicy dzieci i m³odzie y w Posce. Med. Wieku Rozw. 2000, 4, Choroby uk³adu oddechowego w Posce. Zak³. Epidemioogii i Organizacji Waki z GruŸic¹. Inst. GruŸicy i Chorób P³uc, Warszawa Metodyka--64.p , 0:6

15 Zaburzenia narz¹dów zmys³ów: wzroku (u ok. 5-25% ), s³uchu (ok. 0%) oraz mowy (ok. 0%); Zaburzenia wzrastania i dojrzewania (ok. 0%) oraz oty³oœæ (7-5%); Zaburzenia uk³adu ruchu (8-0%). Probemy spo³eczne Stosowanie przez dziewczêta diet odchudzaj¹cych, czêsto niedoborowych (w 2002 r. wœród 5-atek stosowa³o j¹ 25% dziewcz¹t, a 3% uwa a³o, e powinno j¹ stosowaæ; odsetek ten wykazuje tendencje zwy kow¹); w 998 r. 5% ch³opców w wieku 3 i 5 at siêga³o po sterydy ub inne œrodki anaboiczne (dopingowe), dotyczy³o to zw³aszcza ch³opców uwa aj¹cych siê za zbyt szczup³ych, Przemoc w szkoe w 2002 r. prawie co trzeci uczeñ w wieku -5 at by³ ofiar¹ (3%) przemocy, a 37% ich sprawc¹; Ci¹ e m³odocianych w 2000 r. urodzi³o ywe dziecko w wieku at 8 i m³odszym 3 98 dziewcz¹t (379 w wieku 5 at i mniej); w grupie wieku 5-9 at wskaÿnik p³odnoœci (iczba ywych urodzeñ na 000 dziewcz¹t) wynosi³ 7 (w Hoandii i Szwajcarii 5, W³oszech i Hiszpanii 6-7, Francji i Finandii 9); 2 w ostatnich atach, w Posce, zmniejszaniu siê ogónej iczby porodów towarzyszy³ wzrost odsetka porodów u nieetnich Zdrowie jamy ustnej dzieci i m³odzie y w wieku szkonym - znacz¹ca roa profiaktyki Barbara Adamowicz-Kepaska W Narodowym Programie Zdrowia na ata , 3 wœród 8-tu ceów operacyjnych, uwzgêdniono ce nr 8 Intensyfikacja profiaktyki próchnicy zêbów i chorób przyzêbia u dzieci, m³odzie y oraz kobiet ciê arnych, którego osi¹gniêcie ma przynieœæ oczekiwane korzyœci zdrowotne w postaci poprawy zdrowia jamy ustnej udnoœci. Wœród wymienionych w tym ceu zadañ, znajduje siê m. in. zadanie: Zintensyfikowaæ profiaktykê fuorkow¹ egzogenn¹ (kontaktow¹) u uczniów szkó³ wszystkich typów, przy braku przeciwwskazañ okanych. Przyjêto, e reaizacja tego zadania mo e przyczyniæ siê do zmniejszenia zachorowanoœci na próchnicê zêbów oraz zapaenia dzi¹se³ i choroby przyzêbia wraz ze zmniejszeniem ryzyka i ciê koœci przebiegu tych chorób. Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i zdrowie m³odzie y szkonej w Posce i innych krajach. Wydz. Pedag. UW, Warszawa G³ówny Urz¹d Statystyczny: Rocznik Demograficzny 200. GUS, Warszawa Narodowy Program Zdrowia MZiOS, Warszawa Metodyka--64.p , 0:6

16 Probemy zdrowotne jamy ustnej Choroba próchnicowa zêbów mecznych i sta³ych oraz zapaenia dzi¹se³ i choroby przyzêbia stanowi¹ najczêstszy probem zdrowotny popuacji w wieku szkonym. Próchnica wystêpuje u 92% dzieci 7-etnich i u 98% m³odzie y, a zapaenia dzi¹se³ ma ponad 55% w wieku 2 at, ze zwiêkszeniem podatnoœci na te schorzenia w okresie dojrzewania. Koejnym probemem s¹ defekty estetyczne oraz wady morfoogiczne i czynnoœciowe zgryzu, a tak e urazy zêbów i coraz czêstsze wystêpowanie u dzieci i m³odzie y parafunkcji w narz¹dzie ucia, prowadz¹cych do niszczenia tkanek zêbów, dzi¹se³, koœci wyrostka zêbodo³owego oraz zmian w stawach skroniowo- uchwowych, z bóami g³owy w³¹cznie. Nieobojêtnym da zdrowia ca³ej jamy ustnej, a wiêc zêbów, dzi¹se³, b³ony œuzowej poiczków, jêzyka i stawów skroniowo- uchwowych jest niedostatek zachowañ prozdrowotnych w zakresie od ywiania (s³odycze, fast food, soft drink, coca coa, diety odchudzaj¹ce) i higieny jamy ustnej. Niekorzystny wp³yw maj¹ tak e zachowania ryzykowne da zdrowia - paenie tytoniu, picie akohou, u ywanie innych substancji psychoaktywnych, stosowanie sterydów i œrodków dopinguj¹cych. O zdrowiu jamy ustnej w dzieciñstwie, m³odoœci oraz ca³ym doros³ym yciu, decyduj¹ zachowania prozdrowotne ukszta³towane w wieku przedszkonym i szkonym. Choroba próchnicowa zêbów Próchnica zêbów, ze wzgêdu na du ¹ czêstoœæ wystêpowania oraz intensywnoœæ (czyi ciê koœæ przebiegu choroby), nada zaiczana jest do chorób spo³ecznych, zw³aszcza u dzieci i m³odzie y. Etioogia próchnicy zêbów Próchnica jest chorob¹ wywo³an¹ przez bakterie próchnicotwórcze, które przenoszone s¹ do jamy ustnej ma³ego dziecka ju w pierwszych miesi¹cach ycia z najbi szego otoczenia, najczêœciej z jamy ustnej matki. Proces próchnicowy zapocz¹tkowuj¹ paciorkowce (Streptococcus mutans), a nastêpnie pa³eczka kwasu mekowego (Lactobacius acidophius). Metaboizuj¹ one cukier wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowo, wytwarzaj¹ kwasy demineraizuj¹ce, czyi odwapniaj¹ce szkiwo zêba i docieraj¹ w g³¹b zêba do zêbiny. Uszkodzenie organicznego koagenowego pod³o a zêba, prowadzi do powstania ubytku próchnicowego w zêbie. Proces próchnicowy, zapocz¹tkowany dzia³aniem kwasów bakteryjnych na szkiwo zêba, mo e byæ odwracany ub zwoniony przez dzia³anie œiny oraz zawartych w niej niektórych sk³adników mineranych takich jak fuor, Parafunkcje powtarzaj¹ce siê w sytuacjach stresowych reakcje ruchowe spowodowane przez szkodiwe da narz¹du ucia nawyki, np. nagryzanie o³ówka, ogryzanie paznokci, nawykowe zaciskanie zêbów, zgrzytanie. 6 Metodyka--64.p , 0:6

17 wapñ, fosfor, które sprzyjaj¹ remineraizacji czyi reperacji uszkodzonego szkiwa. Da szkiwa zêbów szkodiwy jest kwaœny odczyn œiny utrzymuj¹cy siê w jamie ustnej przez 30 minut po spo yciu ka dego posi³ku. Datego tak bardzo wa ne jest czêste i skuteczne szczotkowanie zêbów nara nych na trzy stresy cukrowe - rano po œniadaniu, miêdzy posi³kami w ci¹gu dnia przy czêstym spo yciu s³odkich pokarmów i p³ynów oraz wieczorem po koacji. Powstanie próchnicy uwarunkowane jest tak e: podatnoœci¹ s³abo ub nieprawid³owo zmineraizowanych tkanek zêba (szkiwa i zêbiny) na dzia³anie ekosystemu jamy ustnej, na który sk³ada siê bakteryjna p³ytka nazêbna, która powstaje na powierzchniach zêbów i dzi¹se³ w nastêpstwie niedostatecznej higieny jamy ustnej i braku systematycznego szczotkowania zêbów oraz czêste spo ywanie podczas posi³ków, a przede wszystkim miêdzy posi³kami, nawet niedu ych ioœci wêgowodanów (cukrów) pozostaj¹cych d³u szy czas w jamie ustnej. Czêstoœæ wystêpowania i ciê koœæ choroby próchnicowej zwiêkszaj¹ ponadto: odk³adanie siê z³ogów p³ytki bakteryjnej na zêbach i dzi¹s³ach, zaeganie resztek pokarmowych miêdzy zêbami, obecnoœæ w p³ytce nazêbnej fory bakteryjnej, st³oczenie zêbów i niedostatki higieny jamy ustnej, szczegónie w okresie dojrzewania. Objawy próchnicy Pocz¹tek próchnicy sygnaizuje powstanie, na b³yszcz¹cym, œnie nobia- ³ym szkiwie zêba matowej, szorstkiej kredowo-bia³ej pamy, która po pewnym czasie mo e uegaæ ciemnym przebarwieniom. Nastêpnie w pamie próchnicowej ubywa szkiwa, powstaj¹ zag³êbienia, szkiwo kruszy siê, rozpada i ods³ania zêbinê mniej tward¹ ni szkiwo. Wówczas drobnoustroje kanaikami zêbinowymi przenikaj¹ w g³¹b zêba, do komory znajduj¹cej siê w koronie zêba, w której jest miazga zêbowa, popuarnie zwana nerwem. Z¹b z próchnic¹ mo e dawaæ doegiwoœci bóowe ju od pocz¹tku powstawania pamy próchnicowej, jako reakcjê na nag³¹ zmianê temperatury (ciep³ozimno), na pokarmy s³odkie ub kwaœne, na zaeganie resztek pokarmowych miêdzy zêbami oraz na dotkniêcie w³osiem szczotki do zêbów ub podczas badania narzêdziem stomatoogicznym. Próchnica nie eczona ub eczona zbyt póÿno prowadzi do powik³añ w postaci zapaeñ ub rozpadu zgorzeinowego miazgi zêbowej. Nieeczone choroby miazgi prowadz¹ do procesu zapanego i ropnego koœci szczêk, stanowi¹c ogniska zaka enia da ca³ego organizmu. Profiaktyka choroby próchnicowej zêbów i chorób przyzêbia Obydwie choroby poddaj¹ siê zapobieganiu okreœonymi metodami profiaktycznymi. Efekty dzia³añ s¹ tym epsze im wczeœniej zostan¹ wdro one. W wieu krajach rozwiniêtych, dziêki stosowaniu u dzieci konsekwentnej edukacji i profiaktyki stomatoogicznej, niektóre grupy wieku s¹ ju ca³kowicie wone od próchnicy, czêœæ doros³ych powy ej 30 roku ycia nie ma ubytków próchnicowych ani wype³nieñ i zachowuje w³asne zêby do koñca swego ycia. 7 Metodyka--64.p , 0:6

18 Rodzaje profiaktyki choroby próchnicowej zêbów i chorób przyzêbia Wyró nia siê trzy rodzaje profiaktyki: Zbiorowa-bierna: fuorkowanie wody pitnej ub soi kuchennej; Grupowa-czynna: nadzorowana w przedszkoach, szko³ach; Indywiduana-czynna: profesjonana: w gabinetach stomatoogicznych, wykonywana g³ównie przez œredni persone pod nadzorem ekarza stomatooga, domowa: wykonywana przez pacjenta po odpowiednim instrukta u. Zasady zapobiegania próchnicy zêbów i chorobom przyzêbia Higiena jamy ustnej ma na ceu niedopuszczenie do tworzenia siê na zêbach i na dzi¹s³ach bakteryjnej p³ytki nazêbnej oraz dok³adne i szybkie jej usuwanie przez umiejêtne, bardzo dok³adne i czêste oczyszczanie wszystkich powierzchni zêbowych przyborami oraz œrodkami do higieny jamy ustnej: szczotki do zêbów, szczoteczki miêdzyzêbowe, eektryczne szczotki do zêbów, nici dentystyczne oraz pasty do zêbów, przede wszystkim z fuorem. Cechy dobrej szczotki do zêbów: wykonana z w³osia nyonowego; szczotki do zêbów stosowane u ma- ³ych dzieci powinny byæ z miêkkim w³osiem, da dzieci starszych i m³odzie y szczotki œrednio-twarde; wiekoœæ g³ówki szczotki czyi jej czêœæ pracuj¹ca, musi byæ odpowiednia do wieku dziecka; szczotka do zêbów powinna byæ zmieniana co 3 miesi¹ce. Zêby nae y szczotkowaæ 2-3 razy dziennie, najepiej po ka dym posi³ku. Skutecznoœæ oczyszczania zêbów mo na sprawdziæ stosuj¹c tabetki do ssania kooryzuj¹ce p³ytkê, ub p³yn wybarwiaj¹cy bakteryjn¹ p³ytkê nazêbn¹. Prowadz¹c naukê czyszczenia zêbów w szkoe nae y wyt³umaczyæ i ewentuanie pokazaæ uczniom na modeu e: zêby to nie tyko te które widaæ z przodu, ae równie zêby boczne - bardzo wa ne da rozgryzania i ucia pokarmów; zêby maj¹ nie tyko powierzchnie widoczne w usterku, ae równie powierzchnie wewnêtrzne od strony jêzyka i podniebienia oraz powierzchnie uj¹ce z do³kami i bruzdami, które trzeba oczyszczaæ, bo w nich najszybciej powstaje próchnica; miêdzy zêbami s¹ ciasne przestrzenie miêdzyzêbowe, które s¹ trudne, ae konieczne do oczyszczania, bo tu te czêsto powstaje próchnica; zêby s¹ osadzone w dzi¹s³ach, które te trzeba oczyszczaæ szczotk¹. Nae y równie wyt³umaczyæ, e po oczyszczeniu zêbów nie powinno 8 Metodyka--64.p , 0:6

19 siê jeœæ, szczegónie s³odyczy, a do nastêpnego posi³ku. S³odycze najepiej zjeœæ bezpoœrednio po obiedzie i wyczyœciæ zêby, wtedy nie s¹ one szkodiwe da zêbów. Racjonane ywienie, to przede wszystkim zmniejszenie czêstoœci próchnicotwórczego i odwapniaj¹cego dzia³ania pokarmów na szkiwo zêbów przez zmniejszenie czêstotiwoœci spo ywania miêdzy posi³kami wszekiego rodzaju s³odyczy i produktów zawieraj¹cych skrobiê, soków owocowych i owoców cytrusowych. Wskazane jest spo ywanie gruboziarnistych, twardych produktów, które sprzyjaj¹ intensywniejszemu wydzieaniu œiny, ni ma to miejsce przy spo ywaniu produktów papkowatych, rozdrobnionych, przyepiaj¹cych siê do zêbów. Da w³aœciwej mineraizacji tkanek zêba niezbêdna jest poda bia³ka i sk³adników mineranych m. in. wapnia, fosforu, magnezu, eaza i fuoru oraz witamin A, D i C. Profiaktyka fuorkowa. Fuor jest jednym z pierwiastków œadowych zmniejszaj¹cych podatnoœæ szkiwa zêbów mecznych i sta³ych na dzia³anie czynników odwapniaj¹cych i próchnicotwórczych, przez zwiêkszenie stopnia mineraizacji i przyspieszenie dojrzewania szkiwa, zmniejszenie rozpuszczanoœci szkiwa pod wp³ywem odwapniaj¹cego dzia³ania kwasów czyi jego podatnoœci na demineraizacjê. W jamie ustnej fuor dzia³a przeciwbakteryjnie os³abiaj¹c zdonoœci fermentacyjne bakterii oraz hamuj¹c wytwarzanie kwasów przez bakterie. Fuor do zêbów cz³owieka dostarczany jest dwoma drogami - przed wyrzniêciem zêba drog¹ wewnêtrzn¹ (endogenn¹) z krwioobiegu, a po wyrzniêciu zêba, ju w jamie ustnej, tyko z zewn¹trz drog¹ kontaktow¹ (egzogennie). G³ównym naturanym Ÿród³em fuoru, pokrywaj¹cym w 2/3 zapotrzebowanie dzienne cz³owieka (0,5-,2 mg) na ten pierwiastek œadowy, jest woda pitna, pokarmy mog¹ zawieraæ pozosta³¹ /3. Niestety w Posce na przewa aj¹cym obszarze kraju woda pitna nie zawiera wcae fuoru ub œadowe jego ioœci. Fuor w 77% wch³ania siê w przewodzie pokarmowym, a oko³o 90% wydaane jest z moczem i oko³o 0% z ka³em oraz w œadowej ioœci ze œin¹ i z potem. W organizmie cz³owieka fuor zatrzymywany jest wy³¹cznie w zêbach i w koœciach, w wiêkszej ioœci u osób m³odych ni u starszych. Wyró nia siê dwie metody profiaktyki fuorkowej:. Doustna (endogenna) - sztuczne fuorkowanie wody pitnej do stê enia optymanego 0,5-,0 mg/ w strefie kimatycznej umiarkowanej na terenach, na których wystêpuje zupe³ny brak ub œadowa ioœæ fuoru w wodzie pitnej. Fuorkowane s¹ tak e produkty ywnoœciowe (só, meko, czekoada, guma do ucia). Profiaktycznie u ma³ych dzieci podaje siê przez 200 dni w roku krope z fuorem, u starszych dzieci tabetki fuorkowe do Technikê szczotkowania zêbów opisano w rozdz. III. 5. (przyp. red.) 9 Metodyka--64.p , 0:6

20 ssania zawieraj¹ce fuorek sodowy. Dawkowanie jest zae ne od wieku dziecka oraz od tego czy zawartoœæ fuoru w wodzie pitnej jest œadowa, czy fuoru jest brak. 2. Kontaktowa (egzogenna) oparta jest na zdonoœci szkiwa zêba do wbudowywania jonów fuoru bezpoœrednio ze stosowanych preparatów zawieraj¹cych nieorganiczne ub organiczne zwi¹zki fuoru. Pasty stosowane do czyszczenia zêbów zawieraj¹ fuorki, a miêdzy innymi fuorek sodowy, monofuorofosforan sodowy, aminofuorki. Dostêpne s¹ fuorkowane nici dentystyczne do oczyszczania przestrzeni miêdzyzêbowych, p³ukanki zawieraj¹ce roztwory fuorku sodowego, a tak e stosowane do szczotkowania zêbów, w nadzorowanej grupowej profiaktyce fuorkowej w przedszkoach i szko³ach u dzieci i m³odzie y, preparaty fuorkowe w postaci p³ynów ub ei. Nadzorowane grupowe szczotkowania zêbów organizowane s¹ 6 razy co 6 tygodni w roku szkonym, z zastosowaniem na szczotce do zêbów roztworu ub eu fuorkowego, przez oko³o 3 minuty. Czêste nadzorowane szczotkowanie stwarza tak e mo iwoœæ nauczenia dzieci i m³odzie y prawid³owego szczotkowania zêbów. Skutecznoœæ zabiegów profiaktycznych zae na jest od systematycznego i soidnego przeprowadzenia nadzorowanego szczotkowania przez przeszkoon¹ pieêgniarkê ub higienistkê szkon¹. Profesjonana profiaktyka próchnicy zêbów i chorób przyzêbia prowadzona jest w gabinecie stomatoogicznym przez profesjonany persone stomatoogiczny - ekarza stomatooga i higienistkê stomatoogiczn¹. Obejmuje ona: okreœenie wskaÿników próchnicy zêbów i chorób przyzêbia oraz stanu higieny jamy ustnej; edukacjê w zakresie ywienia i higieny jamy ustnej, w tym instrukta wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej w zae noœci od wieku, stanu zdrowia jamy ustnej i indywiduanych potrzeb pacjenta; profesjonane oczyszczanie zêbów z osadów pokarmowych, z p³ytki nazêbnej i z kamienia nazêbnego wraz z poerowaniem koron, szyjek i korzeni zêbów; stosowanie miejscowo na zêby preparatów fuorkowych i chorheksydynowych; akierowanie powierzchni koron zêbów oraz akowanie bruzd i zag³êbieñ na powierzchniach uj¹cych zêbów, a tak e zabezpieczanie szyjek zêbów przed nadwra iwoœci¹. P. równie rozdzia³ III. 5. (przyp. red.) 20 Metodyka--64.p , 0:6

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ PÓ ROCZNIK NAUKOWY

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ PÓ ROCZNIK NAUKOWY NIEPE NOSPRAWNOŒÆ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ PÓ ROCZNIK NAUKOWY Surdopedagogika problemy wybrane / Niepe³nosprawnoœæ w aspekcie zdrowia i ycia spo³ecznego Nr 4 Gdañsk 2010 Komitet Naukowy W³adys³aw Dykcik, Czes³aw

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

E-learning obejmuje wszystkie formy

E-learning obejmuje wszystkie formy 32 PISMO PG E-earning przez Internet w szkonictwie wy szym Doœwiadczenia Szko³y G³ównej Handowej w Warszawie i Poitechniki Gdañskiej Rys. 1. Struktura funkcjonana systemu LMS E-earning obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Rozdzia³ 4 4.1. Krótki rys historyczny Warunki bytu ludnoœci wiejskiej w Polsce przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji (195 198) postrzegane by³y jako gorsze

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

CHOWANNA TERAPIA PEDAGOGICZNA T. 1 (32) pod redakcją Adama Stankowskiego

CHOWANNA TERAPIA PEDAGOGICZNA T. 1 (32) pod redakcją Adama Stankowskiego CHOWANNA T. 1 (32) TERAPIA PEDAGOGICZNA pod redakcją Adama Stankowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009 Redaktor naczelny Dr hab. Zbigniew Spendel Recenzenci Prof. zw. dr hab. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT rekomendacje 2013 2014 Diagnostyka i terapia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (wirusem HCV) w Polsce Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo