Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)"

Transkrypt

1 Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) (podstawa prawna: art.18 ust. 1 Ustawy o zasadach finansowania nauki z 2010 r. Dz.U. nr 96, poz. 615)

2 Zadania w DS Oddzielny numer dla każdego Zadania (obecnie oddzielny numer dla każdej jednostki Instytutu, Katedry, Zakładu itd.) Propozycja: zredukować liczbę zadań tak, aby jedno zadanie przypadało na jedną jednostkę na Wydziale otrzymującą dotację na DS) Według obecnego algorytmu, liczba zadań NIE ma wpływu na wysokość dotacji

3 W związku z Ustawą o zasadach finansowania nauki z 2010 r. (Art. 18, ust. 1) zmieni się numeracja DS na UG Każdy poniesiony koszt realizacji każdego zadania będzie musiał być przyporządkowany do jednej z 7 kategorii wydatków określonych w Ustawie

4 Na Wydziale powinna istnieć procedura przyjmowania (odbioru) wykonania zadań w ramach DS. Odbiór merytoryczny 1. Cel badania 2. Opis najważniejszych osiągnięć 3. Wykorzystanie uzyskanych wyników Odbiór finansowy

5 Audyt zewnętrzny Zgodnie z art.34 Ustawy o finansowaniu nauki obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi podlegają jednostki naukowe, które otrzymują środki finansowe na działalność statutową. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

6 Odbiór finansowy Każde zadanie wyodrębnione w ramach działalności statutowej powinno być odebrane pod względem finansowym. Przy odbiorze finansowym należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: dla każdego zadania przydzielone powinny być środki na jego realizację w trakcie realizacji zadania środki te są wykorzystywane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania Okresowo wraz z odbiorem merytorycznym, nie rzadziej niż raz w roku, przedstawia się stopień zaawansowania zadania pod względem finansowym (porównanie planu z wykonaniem co pozwoli na bieżącą ocenę stopnia zaawansowania realizowanego zadania) koszty ponoszone w ramach danego zadania powinny być uzgadniane na bieżąco z Biurem Badań i Rozwoju Kadr Naukowych

7 Etapy realizacji i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej Etap I wnioskowanie o środki na realizację zadania Etap II realizacja zadania Etap III sprawozdanie z realizacji zadania

8 Procedura nadawania numerów zadań każdy temat / zadanie na etapie składania wniosku o przyznanie środków w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego zostanie opatrzony numerem zadania z centralnego rejestru umów, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego wydział dokonuje weryfikacji zgłoszonych na etapie wnioskowania tematów/zadań, które ostatecznie będą realizowane oraz dokonuje podziału środków przeznaczonych na realizację konkretnego tematu/zadania, zweryfikowana lista tematów/zadań, które będą realizowane w ramach przyznanej dotacji zostaje przesłana do Samodzielnej Sekcji ds. Rozliczeń, gdzie ostatecznie przypisane zostaną numery zadań wraz z rokiem ich rozpoczęcia z centralnego rejestru umów, pod którym będą dokonywane zapisy w księgach UG co ułatwi identyfikację poniesionych wydatków w ramach konkretnego tematu/zadania po ostatecznym nadaniu numerów zadań dla realizowanych tematów w ramach przyznanej dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego pracownik Samodzielnej Sekcji ds. Rozliczeń przekazuje na wydział informację o przyporządkowanych numerach zadań z centralnego rejestru umów do realizowanych tematów/zadań

9 Zasady opracowywania dokumentów Niezbędne informacje w opracowaniu dokumentu do celów prawidłowego zaewidencjonowania kosztu zadania w ramach działalności statutowej: 1. Jednostka organizacyjna, której dotyczy koszt (wykaz symboli jednostek organizacyjnych dostępny jest na stronie UG) 2. Rodzaj poniesionego kosztu jeśli z informacji zawartych w fakturze jasno to nie wynika (można posiłkować się opisem kosztów rodzajowych wykazanych w Zakładowym Planie Kont) 3. Nazwa zadania, którego dotyczy koszt 4. Numer zadania wraz z rokiem jego rozpoczęcia, którego dany koszt dotyczy 5. Źródło finansowania kategoria wydatku określona w ustawie (wykaz w dalszej części materiałów)

10 Zasady opracowywania dokumentów Struktura konta księgowego: 530 jednostka organizacyjna koszt rodzajowy - numer zadania - rok rozpoczęcia zadania źródło finansowania Konto księgowe 530 działalność statutowa (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) Jednostka organizacyjna symbol jednostki zgodnie z wykazem symboli jednostek organizacyjnych UG Koszt rodzajowy kod rodzaju poniesionego kosztu zgodnie z Zakładowym Planem Kont

11 Zasady opracowywania dokumentów Numer zadania jest to numer zadania nadany przez Samodzielną Sekcję ds. Rozliczeń (numer zadania nadawany jest dla tematów / zadań wymienionych w składanym wniosku o przyznanie dotacji na działalność statutową) Rok rozpoczęcia zadania rok rozpoczęcia zadania jest zgodny z rokiem rozpoczęcia zadania wykazanego w składanym wniosku o przyznanie dotacji na działalność statutową Źródło finansowania kody zgodnie z kategorią wydatku w ramach działalności statutowej przedstawiono w dalszej części opracowania

12 Zasady opracowywania dokumentów kategorie wydatków Kategorie wydatków (kody źródeł finansowania): Przeznaczenie środków z dotacji na działalność statutową (art.18 ust.1 pkt.1) 1A - Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych literatura naukowa usługi obce materiały ( w tym np. odczynniki, drobny, jednorazowy sprzęt laboratoryjny)

13 Zasady opracowywania dokumentów kategorie wydatków 1B - Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów import czasopism zagranicznych łączność komputerowa 1C - Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac 1D - Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt.1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej aparatura naukowo-badawcza służąca realizacji zadań badawczych komputery z oprogramowaniem służące do realizacji zadań badawczych

14 Zasady opracowywania dokumentów kategorie wydatków 1E - Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w pkt.1 wymiana osobowa na podstawie umów międzyrządowych podróże służbowe krajowe i zagraniczne w ramach współpracy 1F - Upowszechnianie nauki dofinansowanie organizacji konferencji (bez kosztów wyżywienia) wydanie publikacji naukowych, materiałów pokonferencyjnych uczestnictwo w targach i konferencjach naukowych zgłoszenia patentowe 1G - Restrukturyzacja jednostek naukowych w zakresie zadań, o których mowa w pkt.1, 3-5 tylko w przypadku otrzymania takiej dotacji przez jednostkę

15 Środki z DS mogą być przeznaczane TYLKO na realizację zadań bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością naukową NIE może być finansowana działalność dydaktyczna NIE może być finansowana działalność administracyjna NIE może być finansowana działalność niezwiązana z nauką, nawet jeśli koszty są częścią działania wspomagającego naukę (np. koszty uczestnictwa w konferencji naukowej, w tym podróży i zakwaterowania TAK, koszty druku materiałów konferencyjnych TAK, ale koszty wyżywienia uczestników konferencji organizowanej przez Wydział NIE)

16 Okres realizacji zadań Każda dotacja przyznana na finansowanie działalności statutowej musi być rozliczona w ciągu 2 lat.

17 Dodatkowe informacje: 1. W przypadku gdy zakupu dokonujemy poza granicami kraju bezwzględnie należy posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) z przedrostkiem PL: PL Przy dokonywaniu zakupów na terenie Unii Europejskiej należy uwzględnić podatek VAT naliczany w kraju, który zwiększa wartość dokonanego zakupu co oznacza, że należy również zarezerwować środki na podatek VAT 3. Do dokumentu potwierdzającego zakup odczynników poza granicami kraju należy dołączyć oświadczenie dla celów podatku VAT (wzór oświadczenia dostępny na stronie UG)

18 Dodatkowe informacje: 4. Wykaz sprawozdań z działalności statutowej sporządzanych przez Dział Księgowości Finansowej (w części finansowej): F01 / s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych PNT01/s sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w szkołach wyższych

19 Wykaz działów wspierających działalność naukową w UG Biuro Rozwoju Kadr i Badań Naukowych tel. (058) , , Biuro Współpracy z Zagranicą tel. (058) , Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów tel. (058) Biuro Programów Europejskich tel. (058) Prorektor ds. Nauki tel. (058) (sekretariat)

20 Dział Księgowości Finansowej Dane kontaktowe osoby wyznaczonej w Dziale Księgowości Finansowej do prowadzenia ewidencji kosztów w ramach działalności statutowej: Elżbieta Walaszczyk Rektorat II piętro, pok. 222 tel. (058)

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo