W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.Kto został poszkodowany? Najpierw należy zanotować, kto został poszkodowany. Jeśli zostało poszkodowanych kilka osób, trzeba wypełnić oddzielny formularz dla każdej z nich. Zawód poszkodowanego określa zbiór zadań (zespół czynności), wykonywanych przez niego stale lub z niewielkimi zmianami i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Najlepiej jest go wpisywać w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Proces pracy opisuje podstawowy rodzaj pracy, tj. podstawowe zadanie wykonywane przez osobę poszkodowaną w czasie i miejscu wypadku(np. kierowanie samochodem, obsługa samochodu, sprzątanie pomieszczenia). Zadanie to jest realizowane przez dłuższy czas i nie należy go utożsamiać z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku. Staż na zajmowanym stanowisku należy podać w latach. 2. Gdzie i kiedy miał miejsce wypadek? Podając miejsce wypadku należy określić rodzaj pomieszczenia lub terenu, gdzie zdarzył się wypadek (np. hala produkcyjna warsztat remontowy, droga publiczna tunel itp.). Czas wypadku należy określić podając dzień, miesiąc, rok i godzinę wypadku. Liczba godzin przepracowanych do chwili wypadku to czas, przez który osoba poszkodowana pracowała od chwili podjęcia pracy w dniu wypadku do zaistnienia wypadku. Te informacje zawsze muszą być podawane w formularzach przekazywanych do Urzędu Statystycznego i instytucji ubezpieczeniowej. Na podstawie odpowiedzi zamieszczonych na zawarte w Liście kontrolnej pytania możliwe będzie właściwe wypełnienie odpowiednich rubryk 1. Kto został poszkodowany? Nazwisko i imię: Zawód: Proces pracy: Staż na zajmowanym stanowisku pracy: 2.Gdzie i kiedy miał miejsce wypadek? Miejsce wypadku: Godzina: Liczba godzin przepracowanych do chwili wypadku: urzędowych formularzy. Badanie faktów Wypadek musi być opisany tak dokładnie jak to jest możliwe. Przed ustaleniem, co zawiodło i wpłynęło na powstanie wypadku, należy określić wszystkie warunki i zdarzenia z nim związane. Trzeba pamiętać, że w tym punkcie badania ustalane są tylko fakty i należy zwrócić uwagę na ich zidentyfikowanie, ale ocenę trzeba zostawić na później. Wiele spraw będzie ważnych, ale nie wszystkie z nich będą się odnosiły bezpośrednio do wypadku. Badanie służy do wykrycia także przyczyn pośrednich, tj. uwarunkowań, które w jakikolwiek sposób mają wpływ na stanowisko pracy i wykonywane na nim działania. Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 1

2 3. Jakie urazy spowodował wypadek? Należy określić rodzaj urazu i część ciała, która doznała urazu (np. zranienie palca, uraz stawu skokowego nogi. Może wystąpić więcej niż jeden uraz wówczas należy wpisać wszystkie. Ważne jest, aby określić rodzaj i umiejscowienie urazu. Należy ustalić, których części ciała dotyczył uraz. Nie wystarczy więc napisać ręka trzeba określić, czy uszkodzenie dotyczyło np. ramienia, dłoni. Urazami mogą być rany, złamania kości, stłuczenia, urazy wewnętrzne, odmrożenia, zatrucia itp. Trzeba także odnotować, czy osoba poszkodowana korzystała z pomocy medycznej 4. W jaki sposób doszło do urazu i co go spowodowało? Sposób powstania urazu obejmuje dwa ważne aspekty wydarzenie powodujące uraz oraz czynnik powodujący uraz. Czynnikami powodującymi uraz mogą być narzędzia ręczne, środki transportu, substancje chemiczne, maszyny itp. Wydarzeniem powodującym uraz może być kontakt z ostrym narzędziem, upadek z wysokości, potknięcie się itp. Poszkodowany mógł spaść z drabiny, potrącony przez pojazd itp. Ważne jest, aby opisać wydarzenie powodujące uraz został uderzony oraz czynnik powodujący uraz pojazd. 5. Sekwencja zdarzeń wypadkowych jak to się stało? Na wypadek może składać się wiele różnych zdarzeń, z których jedne są konsekwencją innych. Dlatego ważne jest opisanie pełnej sekwencji zdarzeń aż do urazu. Nie należy przy tym myśleć o winie poszczególnych osób i unikać oceny odpowiedzialności oraz przyczyn. Zamiast tego należy w możliwie obiektywny sposób opisać przebieg wypadku, przeprowadzając rozmowy z każdym, kto był jego świadkiem. W przytoczonym przykładzie z wózkiem widłowym opis wydarzeń mógłby wyglądać następująco: Olek zawołał Damiana do pomocy. Damian biegł z drugiego końca magazynu. W tym czasie cofał się wózek widłowy wiozący ładunek do innej hali. Kierowca wózka nie widział Damiana, a Damian nie widział i nie słyszał wózka. Wózek uderzył Damiana. Maszyny i narzędzia, które miały bezpośredni związek z wydarzeniem wypadkowym, są identyfikowane poprzez ustalenie producenta, typu i roku produkcji. Te informacje mogą być wykorzystane do określenia koniecznych zmian, wymaganych od producenta maszyn lub narzędzi w przypadku, gdy szereg podobnych wypadków wydarza się przy obsłudze maszyn tego samego typu. 3. Jakie urazy spowodował wypadek? Rodzaj urazu: Umiejscowienie urazu: Udzielona pomoc medyczna: 4. W jaki sposób doszło do urazu i co go spowodowało? Wydarzenie powodujące uraz: Czynnik powodujący uraz: 5. Sekwencja zdarzeń wypadkowych jak to się stało? Co stało się najpierw? Co nastąpiło potem? Co nastąpiło potem? Maszyny lub narzędzia mające związek z wypadkiem (producent, typ, rok produkcji): Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2

3 6.Jakie czynności były wykonywane w czasie wypadku? Co i gdzie robiła osoba poszkodowana w chwili, gdy zdarzył się wypadek? Należy to zapisać, a także odnotować, co robiły w tym czasie inne osoby. Ważne jest, by opisać sytuację na stanowisku pracy tak dokładnie, jak to jest możliwe. To, co osoba poszkodowana robiła tuż przed wypadkiem, może wyjaśnić warunki i okoliczności, które przyczyniły się do tego, że wydarzył się wypadek. Bardzo ważne jest sporządzenie szczegółowego opisu: otoczenia, stosowanej technologii, zachowania innych osób itp. W naszym przykładzie: Damian biegł z drugiego końca magazynu, żeby pomóc koledze, kierowca wózka przewoził ładunki, wózek się cofał. 7.Czy wystąpiło coś odbiegającego od stanu normalnego? Ważne jest odnotowanie, czy zdarzyło się coś odbiegającego od stanu normalnego. Jeżeli tak, należy zapisać, co to było nawet, jeśli nie jest pewne, czy było to przyczyną wypadku. Odstępstwem od stanu normalnego może być np. uszkodzenie maszyny, które zostało zauważone i naprawione lub ma być naprawione. Nie powinna być tu wpisywana konserwacja, która należy do normalnych działań wykonywanych podczas pracy. 8.Czy wypadek wydarzył się w normalnych warunkach, podczas wykonywania normalnych działań? Wypadki często wydarzają się w normalnych warunkach, gdy nie dzieje się nic niezwykłego. W ten sposób zawsze to robiliśmy ale wypadek zdarzył się mimo to. Takie komentarze często prowadzą do ustalenia winy osoby poszkodowanej. Jeśli nie zdarzyło się nic odbiegającego od stanu normalnego, przyczyny wypadku można czasami ustalić opisując normalny przebieg pracy w sposób bardziej szczegółowy. Nie zawsze problemy stwarzają tylko zagrożenia duże i oczywiste małe sprawy mogą mieć ogromne znaczenie. W tej sytuacji konieczne jest zadanie kilku kolejnych pytań sondażowych: Co w normalnym działaniu może być nieprawidłowe? Czy konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na występujące zagrożenia? Czy są przestrzegane obowiązujące przepisy lub zasady postępowania, a jeżeli nie, to dlaczego? Ważne jest, aby odpowiadać na takie pytania bez ustalania winy, określania odpowiedzialności lub warunkowania przyczyn 9. Czy znane było ryzyko zawodowe? Istotne jest, aby badanie wypadku ujawniło, czy osoba poszkodowana lub jakakolwiek inna osoba znała zagrożenie i czy wszyscy byli świadomi potencjalnych skutków jego występowania. 6. Jakie czynności były wykonywane w czasie wypadku? Co robiła osoba poszkodowana? Co robiły inne osoby? Czy wystąpiło coś odbiegającego od stanu normalnego? Tak/Nie... Jeśli tak co to było... Jeśli nie przejść do pytania Czy wypadek wydarzył się w normalnych warunkach, podczas wykonywania normalnych działań? Tak/Nie Jeśli tak opisać sytuację Jeśli nie konieczna odpowiedź na pytanie 7. 9.Czy znane było ryzyko zawodowe? Tak dlaczego nie zastosowano odpowiednich środków ochrony? Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 3

4 Jeśli osoba poszkodowana znała i rozumiała ryzyko, należy zadać pytanie, dlaczego nie zastosowała odpowiednich środków ochrony. Jeśli osoba poszkodowana nie była świadoma lub nie rozumiała ryzyka, należy zapytać dlaczego. Ważne jest zarejestrowanie przyczyn, jakie podały osoba poszkodowana lub inne osoby związane z wypadkiem. Pomoże to w ustaleniu, czy źródła zagrożeń były ignorowane, ale nadal bez ustalania czyjejkolwiek winy lub odpowiedzialności. 10.Czy organizacja pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Należy sprawdzić organizację pracy, zwracając uwagę na zagadnienia takie, jak praca w wymuszonym tempie (działania pracownika i jego priorytety mogą być wynikiem przyjętych zasad wynagradzania), o krótkich cyklach może powodować, że środki ochrony są niedoceniane oraz że ludzie pracują zbyt szybko), praca zmianowa, brak umiejętności (może oznaczać, że nikt nie będzie interweniował w przypadku błędów w procesach pracy), nieodpowiednie procedury (mogą powodować, że nie są one przestrzegane ze względu na trudności w realizacji zadań lub ich czasochłonność) lub brak planowania (może powodować, że niektóre prace nie są wykonywane lub wykonywane za późno albo w niewłaściwej kolejności) itp. 11.Czy konserwacja i porządek były wystarczające? Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na warunki na stanowisku pracy i w jego otoczeniu. Należy ocenić, czy podłogi (nierówna podłoga może spowodować, że transport i poruszanie się po niej staną się niebezpieczne), narzędzia (nieodpowiednia konserwacja maszyn lub narzędzi powoduje, że pracownik musi zwiększyć wysiłek lub zaczyna manipulować przy maszynie, aby móc wykonać pracę), poręcze, oświetlenie (nieodpowiednio konserwowane oświetlenie może być niewystarczające i utrudniać orientację), schody (lód lub brud na schodach może spowodować poślizgnięcie i upadek), drogi dojazdu itp. są w dobrym stanie i czy na stanowisku pracy i w jego otoczeniu jest utrzymywany porządek (przedmioty leżące na podłodze zwiększają ryzyko potknięcia). Nieposprzątane narzędzia lub materiały mogą mieć wpływ na powstanie i przebieg wypadku. 12. Czy pracownicy odbyli stosowne szkolenia i mają odpowiednie doświadczenie? Wypadek może być konsekwencją braku szkolenia (brak instruktażu i szkolenia może powodować, że praca nie jest wykonywana właściwie) lub doświadczenia zawodowego (długotrwałe wykonywanie tej samej pracy niekoniecznie oznacza zdobycie doświadczenia potrzebnego do zapobiegania wypadkom, szczególnie gdy występują braki w szkoleniu bhp). Czy osoba Nie dlaczego nie? 10. Czy organizacja pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Jeśli tak opisać w jaki sposób 11. Czy konserwacja i porządek były wystarczające? Jeśli nie opisać warunki Czy pracownicy odbyli stosowne szkolenia i mają odpowiednie doświadczenie? Jeśli nie opisać sytuację Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 4

5 poszkodowana znała procedury i niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami i czy wiedziała, co robić w razie wypadku? 13. Czy organizacja stanowiska pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Oceniając organizację stanowiska pracy należy zwrócić uwagę na zaprojektowanie przestrzeni roboczej oraz jego otoczenie. Ważne jest ustalenie, czy odległości, oświetlenie, drogi transportowe lub pozycja przy pracy miały wpływ na przebieg wypadku. Sposób, w jaki stanowisko pracy jest zorganizowane, może zwiększać lub redukować ryzyko wypadku. Urazy mogą być powodowane przez ostre krawędzie stołu, niewłaściwe usytuowanie elementów, niewłaściwe oświetlenie, wady narzędzi itp. 14. Czy rodzaj lub kształt materiałów miały wpływ na wypadek? Materiały mogą stanowić źródło zagrożenia niektóre z nich nawet wówczas, gdy są właściwie stosowane (np. substancje toksyczne lub przedmioty z ostrymi krawędziami). Również niska jakość materiałów może stanowić zagrożenie i powodować niebezpieczne sytuacje (wskutek niskiej jakości może nastąpić pękanie lub łamanie się materiału podczas procesu technologicznego, powodując uszkodzenia sprzętu lub wypadki). 15. Czy wyposażenie stanowiska pracy miało wpływ na wypadek? Wyposażenie techniczne, na które składają się wszystkie maszyny i narzędzia zastosowane do zorganizowania i wykonywania pracy, często może powodować urazy. Maszyny i narzędzia powinny być zaprojektowane w sposób ergonomiczny, aby mogły być używane bezpiecznie i właściwie. Maszyna, której obsługa wymaga od operatora przeczytania kilkunastu stron instrukcji, jest już sama w sobie źródłem ryzyka. Należy ustalić, czy i które maszyny i narzędzia miały wpływ na wypadek i określić, czy były one stosowane właściwie. 16. Czy środki ochrony były odpowiednie? Czy zapewniono potrzebne do ograniczenia ryzyka techniczne środki ochrony zbiorowej (np. osłony maszyn) i indywidualnej? Czy techniczne środki ochrony były odpowiednie i czy były stosowane? 17. Czy inne czynniki miały wpływ na wypadek? Inne czynniki oznaczają wszystko to, co nie zostało zapisane do tej pory, a może mieć wpływ na wypadek. Na przykład: - nieporozumienia między ludźmi, - pogoda, - bezprawna ingerencja, - wadliwe dostawy. 13. Czy organizacja stanowiska pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Jeśli tak opisać organizację stanowiska 14. Czy rodzaj lub kształt materiałów miały wpływ na wypadek? Jeśli tak określić rodzaje materiałów i ich właściwości 15. Czy wyposażenie stanowiska pracy miało wpływ na wypadek? Jeśli tak opisać braki i problemy 16. Czy środki ochrony były odpowiednie? Jeśli nie opisać braki i problemy 17. Czy inne czynniki miały wpływ na wypadek? Jeśli tak jakie? Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 5

6 Analiza wypadku Analiza wypadku obejmuje przede wszystkim identyfikację jego przyczyn. Powinny zostać wyjaśnione wzajemne zależności oraz przedstawiony łańcuch przyczyn, który doprowadza do urazu. Poszczególne fakty należy wziąć pod lupę, aby zobaczyć, DLACZEGO przyczyniły się one do urazu jednego lub kilku ludzi. 18. Dlaczego zdarzył się wypadek? Krok po kroku Opisać wypadek w porządku odwrotnym do chronologicznego. W 1 kroku rozpocząć od opisania urazu W kroku 2 postawić pytanie DLACZEGO? i zapisać odpowiedź PONIEWAŻ. W kroku 3 ponownie postawić pytanie DLACZEGO? i zapisać odpowiedź PONIEWAŻ. W kolejnych krokach kontynuować stawianie pytań DLACZEGO i zadać tak dużo pytań, jak to jest tylko możliwe unikać zakończenia odpowiedzią, że osoba poszkodowana robiła coś niewłaściwego. Tu należy postawić pytanie DLACZEGO osoba poszkodowana to robiła. Jeżeli na pytanie DLACZEGO można udzielić kilku odpowiedzi PONIEWAŻ, kolejne pytania DLACZEGO należy stawiać dla każdej z udzielonych odpowiedzi. Metoda ta, nazywana jest analizą przyczynowo skutkową i umożliwia określenie niezbędnych działań profilaktycznych w każdym kroku analizy. Jeżeli nie ma pewności co do sposobu prowadzenia analizy, można wzorować się na podanym poniżej przykładzie badania i analizowania wypadku związanego z wózkiem widłowym. Krok 1: Opis wypadku i urazu Pracownik został uderzony przez wózek widłowy i doznał złamania nogi. Krok 2: Dlaczego wózek widłowy uderzył pracownika? - Ponieważ pieszy pracownik znalazł się w strefie pracy wózka. Dlaczego pieszy pracownik poruszał się w strefie pracy wózka? - Ponieważ strefa pracy wózka w magazynie nie została wygrodzona. - Ponieważ nie oznakowano w magazynie dróg transportowych. Dlaczego strefa pracy wózka nie została wygrodzona? Dlaczego nie oznakowano w magazynie dróg transportowych? - Ponieważ poszkodowany i operator wózka nie widzieli się wzajemnie. Krok 3: Dlaczego? Dlaczego operator wózka nie widział pieszego? - Ponieważ lusterka wsteczne w wózku były uszkodzone (połamane). Krok 4: Dlaczego? Dlaczego lusterka były uszkodzone/połamane? - Ponieważ poszkodowany nie był świadomy tego, że wózek się cofa. Dlaczego poszkodowany nie był świadomy tego, że wózek się cofa? - Ponieważ wózek nie był wyposażony w sygnalizacje informującą o jego cofaniu. Dlaczego wózek nie był wyposażony w sygnalizacje informującą o jego cofaniu? - Ponieważ pracodawca nie podjął środków organizacyjnych zapobiegających wchodzeniu pracowników pieszych na teren wózków. Brak komentarza - Ponieważ nie jest prowadzona - Ponieważ od kiedy został na bieżąco obsługa wózka przez nabyty i użytkowany (2002 r.) nie operatora. posiadał takiej sygnalizacji. Krok 5: Dlaczego? Dlaczego nie jest prowadzona na bieżąco obsługa wózka? Czy pracodawca wiedział, że do roku powinien dostosować ww. wózek do wymagań minimalnych? - Ponieważ pracodawca nie ustalił procedur w tym zakresie. - Ponieważ nie udostępnił dla kierowcy wózka instrukcji obsługi wózka. - Nie wiedział, bo nie znał przepisów w tym zakresie. Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 6

7 Planowanie i realizacja działań profilaktycznych Rezultatem naszego postępowania powinno być wyjaśnienie przyczyn i zaplanowanie działań profilaktycznych w celu zapewnienia, że wypadek nie zdarzy się ponownie. Dokonuje się tego podczas badania łańcucha przyczyn i skutków. Działania profilaktyczne proponuje się w każdym kroku analizy. 19. Jakie działania profilaktyczne są potrzebne? W każdym kroku analizy konieczne jest zaplanowanie działań profilaktycznych w celu zapewnienia, że konkretny etap/krok się nie powtórzy. Możliwe jest przy tym zaproponowanie wielu różnych działań. Niektóre z proponowanych działań mogą być trudniejsze do realizacji niż inne, jednak powinny być one również brane pod uwagę. Ustalając priorytety działań prewencyjnych ocenia się, w jakim stopniu ograniczają one ryzyko wystąpienia podobnych wypadków oraz możliwość ich realizacji. Może się zdarzyć, że trudno będzie zaproponować działania profilaktyczne w jakimś kroku analizy, zawsze jednak należy rozważyć, czy i jak można było uniknąć wypadku. Poniżej przedstawiono potencjalne działania prewencyjne dla wypadku związanego z wózkiem widłowym. Wspólne obszary poruszania się Słaba widoczność. Wyposażenie wózka. ludzi i wózków. Obszary poruszania się ludzi i wózków powinny być wyraźnie oznakowane. Powinny być zainstalowane lusterka lub monitory, aby było możliwe zobaczenie wszystkiego, co porusza się w strefie transportowej. Wózek powinien być usprawniony, tak aby można było zorientować się, że wózek cofa się. Projekt zabudowań i dróg komunikacyjnych. Lusterka Światła. Projekt musi być dostosowany do bieżących zadań. Czy można coś zmienić? Sprawdzić, czy lusterka znajdują się na swoich miejscach i czy są w dobrym stanie. Wózek powinien być wyposażony w migające światła, które włączają się automatycznie przy włączeniu biegu wstecznego. Brak komentarza Zamontować lub oczyścić lusterka. Brak komentarza Kierowca wózka powinien nauczyć się zasad dokonywania rutynowych przeglądów stanu technicznego wózka oraz czyszczenia jego elementów. Plan działań profilaktycznych Badanie wypadku nie powinno zakończyć się po zaplanowaniu działań profilaktycznych dla jednego stanowiska pracy. Należy rozważyć, czy to samo mogłoby wydarzyć się jeszcze w innym miejscu w przedsiębiorstwie lub na innym stanowisku pracy? Jak można tego uniknąć? Podjęcie decyzji o tym, gdzie jest konieczna interwencja, wymaga dalszej analizy i sprawą kierownictwa przedsiębiorstwa i służby bhp jest ustalenie priorytetów proponowanych działań. Nie każde działanie może być zrealizowane od razu, ale te najważniejsze powinny być wykonane bezzwłocznie. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo poważnie traktuje sprawy bezpieczeństwa i pragnie zapobiec podobnym wypadkom. 20. Czy podobne ryzyko wypadku występuje jeszcze w innym miejscu? Zagrożenie lub sytuacja, które przyczyniły się do wypadku mogą wystąpić również w innym miejscu w przedsiębiorstwie. Należy ustalić, gdzie mogą one wystąpić i przeprowadzić tam te same działania profilaktyczne. 20. Czy podobne ryzyko wypadku występuje jeszcze w innym miejscu? Jeśli tak jakie i gdzie? Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 7

8 21. Czy wcześniej zdarzały się podobne wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe? W tym punkcie należy udokumentować ogólne informacje o ryzyku zawodowym w zakładzie pracy, analizując te sytuacje, w których wystąpiły podobne wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Należy przy tym przejrzeć wszystkie dostępne zapisy. Jeśli były wcześniej podobne sytuacje, w których mógł się wydarzyć lub wydarzył się wypadek, informacja o tych wydarzeniach pomoże w ustaleniu priorytetów działań. 22. Jakie działania profilaktyczne powinny być przeprowadzone natychmiast, a jakie później? Ważne jest podjęcie decyzji o terminach realizacji proponowanych działań profilaktycznych. Niektóre z nich należy przeprowadzić natychmiast, inne mogą być realizowane stopniowo, w dłuższym czasie. Konieczne jest, aby konkretna osoba była odpowiedzialna za przeprowadzenie tych działań. Ważne jest również zapewnienie, że zostaną one faktycznie zrealizowane. Służby bhp i komisja bhp powinny otrzymać informacje o stanie realizacji prowadzonych działań. Konsekwencje wypadku 23. Jakie były konsekwencje wypadku? Należy zapisać liczbę dni niezdolności do pracy po wypadku. Niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem może nastąpić również po pewnym czasie od wypadku należy to uwzględnić. Wypadek może również powodować ograniczenie możliwości poruszania się, urazy psychiczne, konieczność zmiany pracy itp. (skutki te zapisuje się jako inne skutki wypadku dla poszkodowanego). 21. Czy wcześniej zdarzały się podobne wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Jeśli tak opisać sytuacje 22. Jakie działania profilaktyczne powinny być przeprowadzone natychmiast, a jakie później? Działania krótkoterminowe: Osoba odpowiedzialna: Terminy realizacji: Działania długoterminowe: Osoba odpowiedzialna: Terminy realizacji: 23. Jakie były konsekwencje wypadku? Liczba dni niezdolności do pracy: Inne skutki dla osoby poszkodowanej: Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 8

9 24. Czy wypadek był zgłoszony? Należy zwrócić uwagę, czy wypadek był zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratury (zgłoszeniu podlegają wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe). Wszystkie wypadki przy pracy, które dają prawo do świadczeń, powinny być zgłoszone do instytucji ubezpieczeniowej (ZUS) wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu. Informacja o wypadku wypełniona część I Statystycznej karty wypadku powinna zostać przekazana w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego lub oryginał sporządzony w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. Należy zapisać datę przekazania części I Karty (wypełnioną część II Statystycznej karty wypadku przy pracy przekazuje się nie później niż z upływem 6 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego). Od analizy i profilaktyki do oceny ryzyka zawodowego 25. Czy wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy powinny być zmienione? Wyniki badania wypadku mogą być wykorzystane do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, wskazując na istnienie niedostrzeżonych wcześniej zagrożeń. Pomagają one w uzyskaniu informacji dotyczących zagrożeń i związanego z nim ryzyka zawodowego. Należy ocenić, czy wyniki analizy wypadku i działań profilaktycznych wpływają na wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie. 24. Czy wypadek był zgłoszony? Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Zgłoszenie do prokuratury Zgłoszenie do ZUS Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego 25. Czy wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy powinny być zmienione? Tak/Nie: Jeśli tak co należy zmienić?: Należy pamiętać o zapisaniu, kto brał udział w badaniu wypadku, a także o podpisaniu dokumentu. Źródło: CIOP PIB Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 9

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO

ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO Joanna JASIŃSKA, Anna HŁĄD, Henryk DYJA Streszczenie: Istnieje wiele teorii dotyczących

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka PRZYJACIELA PRZY PRACY

Biblioteczka PRZYJACIELA PRZY PRACY Biblioteczka PRZYJACIELA PRZY PRACY Mgr A. AS2TEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE WYDAWNICTWO ZWIĄZKOWE BIBLIOTECZKA PRZYJACIELA PRZY PRACY Mgr A. Asztemborski JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE

Bardziej szczegółowo

Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE

Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE W Y D A W W f C T W O Z W I Ą Z K O W E SPIS TREŚCI Ptr. I. Wiadomości ogólne, 3 1. Istota i cel dochodzenia powypadkowego 3 2. Definicja wypadku......

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem Zasady zaliczania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i i Mechatroniki Dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna Zarządzanie bezpieczeństwem Wykłady 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1 Doskonalenie SZBiHP w oparciu o wymagania nowej normy OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 1 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo