TELEFONY ALARMOWE NUMERY SŁUśB RATOWNICZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEFONY ALARMOWE NUMERY SŁUśB RATOWNICZYCH"

Transkrypt

1 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagroŝeń (poŝaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU obowiązki poszkodowanego Obowiązkiem poszkodowanego, jeŝeli stan zdrowia mu na to pozwala, jest niezwłoczne zawiadomienie o wypadku. Zawiadomienie o wypadku naleŝy zgłosić bezpośredniemu przełoŝonemu, a jeśli to niemoŝliwe do pracownika słuŝby BHP lub kadr.następnie pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który bada okoliczności i przyczyny wypadku. obowiązki świadka wypadku KaŜdy pracownik będący świadkiem wypadku jest zobowiązany: udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej ( nie udzielenie tej pomocy jest objęte karą do 3 lat pozbawienia wolności), zawiadomić przełoŝonego o zauwaŝonym w zakładzie pracy wypadku albo zagroŝeniu zdrowia lub Ŝycia ludzkiego, zabezpieczyć miejsce wypadku. Wiele osób nie wie, jak zachować się w takiej sytuacji, poniewaŝ nie posiada wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Wiele osób posiada wiedzę teoretyczną, ale mimo to obawia się udzielić pomocy, poniewaŝ sądzi, Ŝe jeśli poszkodowany nie przeŝyje, poniosą odpowiedzialność karną. Jednak kaŝdy pracownik, który zauwaŝył wypadek, ma obowiązek natychmiast udzielić pomocy poszkodowanym. TELEFONY ALARMOWE NUMERY SŁUśB RATOWNICZYCH 997 POLICJA 998 STRAś POśARNA 999 POGOTOWIE RATUNKOWE 112 telefonując z telefonu komórkowego połączenie jest bezpłatne i moŝna je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego nawet bez logowania się do sieci operatora numer Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, połączenie z kaŝdego telefonu komórkowego 1

2 SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY Przebieg udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków lub nagłych zachorowań jest określany mianem łańcucha ratunku i obejmuje udzielenie pomocy od pierwszej chwili po wypadku aŝ do momentu udzielania pomocy najbardziej kwalifikowanej, czyli pomocy lekarskiej. Pierwsza pomoc stanowią trzy pierwsze ogniwa łańcucha ratunku. Czynności doraźne Wezwanie pomocy Właściwa pierwsza pomoc Kwalifikowany transport medyczny Pomoc lekarska Do czynności doraźnych zalicza się te, które bezpośrednio ratują Ŝycie. Doraźnej pomocy wymaga poszkodowany, u którego zaburzenia waŝnych Ŝyciowo funkcji ciała (oddychania i krąŝenia krwi) juŝ wystąpiły lub mogą wystąpić w najbliŝszym czasie. Drugim ogniwem łańcucha ratunku jest wezwanie pomocy. Jeśli stan poszkodowanego jest powaŝny, naleŝy jak najszybciej wezwać słuŝby medyczne lub bezpośrednio po wypadku powiadomić o nim odpowiednie osoby, np. przełoŝonego. Właściwa pierwsza pomoc to asysta lub początkowe leczenie poszkodowanych, którzy wymagają pomocy na miejscu wypadku, obejmujące opatrzenie ran, złamań i zwichnięć oraz innych uszkodzeń ciała. W spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, jak w kaŝdym innym zakładzie pracy, obowiązują ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów BHP. 2

3 Wzywanie pomocy Pamiętaj, aby jak najszybciej wezwać pomoc. JeŜeli jest co najmniej dwóch ratujących, jeden z nich udaje się po pomoc zaraz po stwierdzeniu, Ŝe poszkodowany nie oddycha. Gdy na miejscu wypadku jest tylko jeden ratujący, a poszkodowany jest osobą dorosłą, która nie oddycha prawdopodobnie w wyniku choroby serca, naleŝy natychmiast wezwać pomoc. W przypadku prawdopodobieństwa utraty przytomności w wyniku braku oddechu, np. spowodowanego urazem, tonięciem, zadławieniem, zatruciem, oraz gdy poszkodowanym jest niemowlę lub dziecko, ratujący powinien przez blisko 1 minutę wykonywać zabiegi przywracające podstawowe czynności Ŝyciowe (oddech, praca serca). Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów ratunkowych): CO? rodzaj wypadku (np. zderzenie samochodów, upadek z drabiny, utonięcie, itp.), GDZIE? miejsce wypadku, ILE? liczba poszkodowanych, JAK? stan poszkodowanych, CO ROBISZ? informacje o udzielonej dotychczas pomocy, KIM JESTEŚ? dane personalne osoby wzywającej pomoc (numer telefonu, z którego dzwonisz). Gdy istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo (np. cysterna) poinformuj o tym! Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki!!! SPOSOBY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM Zranienie KaŜdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy, przykrywając jedynie, moŝliwie szybko, jałowym materiałem opatrunkowym. W czasie opatrywania ranny powinien leŝeć lub przynajmniej siedzieć. Nie naleŝy usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyŝ zapobiegają krwawieniu. Złamania Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu dwóch stawów sąsiadujących ze złamaną kością lub dwóch sąsiednich kości, jeŝeli uszkodzony jest staw. Jeśli kość przebiła skórę i rana obficie krwawi, zatamuj krwawienie, ale nie próbuj nastawiać kości ani oczyszczać rany. ZałóŜ jałowy opatrunek i natychmiast wezwij pogotowie. Nie przesuwaj ofiary, jeśli ma uszkodzony kręgosłup, szyję lub miednicę. Krwotok z nosa KaŜ pacjentowi usiąść z głową pochyloną do przodu i siedzieć spokojnie przez dłuŝszy czas. PołóŜ mu na nasadzie nosa i karku zimny, mokry ręcznik lub lód. Jeśli krwawienie nie ustaje, włóŝ w obie dziurki od nosa tampony z gazy. Omdlenie UłóŜ taką osobę na plecach. Upewnij się, Ŝe oddycha. Najpierw unieś jej nogi. Rozepnij jej ubranie, otwórz okno lub wynieś ją do chłodnego miejsca. Jeśli omdlenie trwa dłuŝej niŝ minutę lub dwie, przykryj poszkodowanego i wezwij karetkę pogotowia. 3

4 Oparzenie Drobniejsze oparzenia jak najszybciej ozięb zimną wodą lub przyłóŝ kostki lodu i trzymaj, dopóki ból nie ustąpi. Nie stosuj Ŝadnych maści ani tłuszczów. Pęcherze na skórze przykryj sterylnym opatrunkiem. Nie przebijaj ich ani nie wyciskaj. Zatrucia Jeśli kogoś bardzo boli brzuch, ma biegunkę, wymioty lub zawroty głowy albo gorączkę, wezwij natychmiast lekarza. Poinformuj, czym najprawdopodobniej ofiara się zatruła nim przyjedzie, powie Ci, co robić. Nie wywołuj wymiotów, jeśli ofiara połknęła substancję Ŝrącą, a takŝe jeśli śpi lub ma drgawki. Jeśli jest to zatrucie pokarmowe, postaraj się dostarczyć lekarzowi próbkę podejrzanej potrawy, jej analiza moŝe przyśpieszyć leczenie. Przy zatruciu czadem wynosimy poszkodowanego z zagazowanego pomieszczenia uwaŝając na własne bezpieczeństwo. Ciała obce Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko przez lekarza i ta czynność nie wchodzi w zakres pierwszej pomocy. Niewprawne próby usuwania groŝą pozostawieniem w ranie fragmentów ciała obcego, a takŝe stanowią niebezpieczeństwo wprowadzenia dodatkowego zakaŝenia. Większe ciała obce o gładkich brzegach często tamponują ranę i zapobiegają tym samym powstaniu duŝego krwawienia. Udławienia Zastosuj manewr Heimlicha: stojąc z tyłu, obejmujemy poszkodowanego na wysokości brzucha, kładziemy nasadę złączonych dłoni między pępkiem a dolnymi Ŝebrami. Ściskając do siebie, lekko w górę, wypychamy powietrze z dolnej części płuc poszkodowanego. Wykonuje się 5 serii po 5 razy. PoraŜenie prądem Pamiętaj, aby ratując poraŝonego samemu nie zostać poraŝonym. Odetnij dopływ prądu najszybciej jak to moŝliwe. Zadzwoń po pogotowie i straŝ poŝarną. Nie dotykaj poraŝonego, dopóki dopływ prądu nie zostanie odcięty. Dopiero wtedy sprawdź, czy oddycha. Jeśli to konieczne, zastosuj sztuczne oddychanie lub masaŝ serca. Upewnij się, czy nie ma złamań lub obraŝeń wewnętrznych. Padaczka Choremu grozi niebezpieczeństwo zachłyśnięcia oraz uraz głowy, który moŝe doznać, padając na ziemię lub w wyniku nieskoordynowanych ruchów w czasie napadu. Klękamy od strony głowy chorego, a rękoma i udami przytrzymujemy jego głowę, aby zapobiec jej urazom. W jeden kącik ust moŝemy włoŝyć chusteczkę, zapobiegając przygryzaniu sobie przez chorego języka i warg. Nie wolno w czasie ataku chorego unieruchamiać siłą. Urazy głowy Przy uderzeniu w głowę istnieje niebezpieczeństwo urazu mózgowego i późniejszych powaŝnych komplikacji. Jeśli głowa krwawi, załóŝ opatrunek, zabandaŝuj i kaŝ rannemu leŝeć, dopóki nie przyjedzie lekarz. Atak serca Najczęstsze objawy ataku serca to ból w klatce piersiowej i okolicach, czasem promieniujący do szyi i ramion. Ofiara moŝe się pocić i tracić przytomność. Wezwij pogotowie. Jeśli chory ma kłopoty z oddychaniem, pomóŝ mu przybrać wygodną pozycję. Rozepnij obcisłe ubranie. Zachowaj spokój i spróbuj go uspokoić. W przypadku utraty przytomności sprawdź oddech, gdy trzeba, podejmij czynności reanimacyjne. 4

5 PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POśARÓW Przyczyny powstawania poŝarów mogą być róŝne. Bardzo często są uzaleŝnione od działania człowieka i wynikają z niedbalstwa, nieostroŝności i lekcewaŝenia przepisów przeciwpoŝarowych. Najczęściej spotykane przyczyny powstawania źródeł poŝarów to: nieostroŝność przy posługiwaniu się otwartym ogniem (papierosy, ognisko, lampy naftowe) nieostroŝność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, nieostroŝność przy prowadzeniu prac poŝarowo niebezpiecznych (np. wykonywanie prac remontowo-budowlanych z uŝyciem ognia w pobliŝu materiałów palnych), wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja (np. pozostawianie pracujących urządzeń bez opieki i fachowego nadzoru), nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, wady procesów oraz nieprzestrzeganie reŝimów technologicznych, samozapalenie się materiałów, wyładowania elektryczności, podpalenia. Do czynników mających istotny wpływ na rozprzestrzenianie się poŝaru zaliczyć moŝna: zwartą zabudowę oraz występowanie palnych elementów w budynku lub instalacji, brak urządzeń przeciwpoŝarowych w tym stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych, urządzeń wczesnego wykrywania poŝarów, urządzeń oddymiających, niewłaściwe składowanie materiałów oraz brak porządku i czystości dotyczy to zagęszczenia magazynowych materiałów w obiekcie, a w tym składowania go na drogach komunikacyjnych, przy ścianach, na zewnątrz itp., brak sprzętu i środków gaśniczych, nieumiejętność uŝycia podręcznego sprzętu gaśniczego (np. uŝycie niewłaściwej gaśnicy), brak środków alarmowania i łączności, niewłaściwe prowadzenie akcji gaśniczej brak współpracy, podporządkowania, panika, niesprzyjające warunki atmosferyczne (susza, wiatr, mróz). Do obowiązków kaŝdego pracownika naleŝy przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. W szczególności pracownik powinien: niezwłocznie zaalarmowanie innych pracowników i straŝ poŝarną w przypadku wystąpienia poŝaru uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej, zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa poŝarowego, zapobiegać powstawaniu czynników wywołujących poŝar, znać zasady alarmowania i postępowania na wypadek poŝaru, znać miejsce rozmieszczenia, przeznaczenie oraz obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, znać zasady gaszenia poŝarów w zarodku przy uŝyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, znać zasady prowadzenia ewakuacji. 5

6 Do obowiązków pracownika naleŝy takŝe: poinformowanie bezpośredniego przełoŝonego w przypadku wystąpienia zagroŝenia poŝarowego lub utrudnień w ewakuacji. Podstawowe procedury ochrony przeciwpoŝarowej Właściciele i uŝytkownicy budynków maja obowiązek ustalić i umieścić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek poŝaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Powinny być równieŝ oznakowane: drogi wyjścia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń alarmowych przeciwpoŝarowych (ręcznych przycisków poŝarowych), lokalizacje przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu elektrycznego, miejsca, w których znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy oraz hydranty. W przypadku powstania poŝaru pracownik zobowiązany jest, zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki, zaalarmować współpracowników, naciskając ręczny sygnalizator poŝaru, a następnie zaalarmować straŝ poŝarną numer alarmowy z telefonu stacjonarnego 112- numer alarmowy z telefonu komórkowego 6

7 Po uzyskaniu połączenia ze straŝą poŝarną naleŝy zgłosić: co się pali (rodzaj pomieszczenia lub jaki budynek, które piętro), gdzie się pali (adres, dogodny dojazd, czy w obiekcie znajdują się ludzie, jakie obiekty są w sąsiedztwie), kto zgłasza. Równolegle z alarmowaniem straŝy poŝarnej naleŝy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku, o ile nie zagraŝa to zdrowiu i Ŝyciu osoby podejmującej próbę gaszenia poŝaru. GASZENIE POśARÓW W ZARODKI PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagroŝonych pomieszczeń, wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy poŝaru (poza dopływem prądu do urządzeń niezbędnych do ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczych), pozamykać drzwi oddzielające pomieszczenia objęte poŝarem od pomieszczeń sąsiednich, zlikwidować drogi rozszerzania się poŝaru przez odcięcie powietrza podsycającego palenie, wyłączyć instalacje transportowe i grzewcze, zamknąć zawory gazowe, przy pomocy podręcznego sprzętu podjąć działania gaśnicze. Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia poŝarów w pierwszej fazie ich powstania. Do sprzętu gaśniczego zalicza się m.in.: wszelkiego rodzaju gaśnice (pianowe, proszkowe, śniegowe), małe agregaty gaśnicze (do 25 kg środka gaśniczego), koce gaśnicze. Grupy poŝarów według rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania: A- poŝar ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko spalania Ŝarowego (np. drewna, papieru, tkanin), B- poŝar cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod wpływem temperatury (benzyna, alkohol, oleje, tłuszcze, lakiery), C- poŝar gazów palnych (np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego), D- poŝar metali (magnez, sód, uran itd.), F- poŝar tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 7

8 W zaleŝności od grup poŝarów stosuje się odpowiednie środki gaśnicze Gaśnice pianowe (agregaty pianowe) Zastosowanie poŝary grupy A, B. Zalety: - tworzy powłokę odcinającą wydzielanie par palnych cieczy i uniemoŝliwia ponowne zapalenie, - moŝe być uŝyta do gaszenia urządzeń elektrycznych, jeŝeli posiadają informacje o dopuszczeniu. Przeciwwskazania: Nie naleŝy gasić przy jej uŝyciu ciał reagujących z wodą, palących się w postaci Ŝaru w wysokich temperaturach oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice śniegowe (agregaty śniegowe) Zastosowanie poŝary grupy B i C oraz urządzenia i instalacje pod napięciem do 1 kv. Zalety: - nie pozostawia śladów po uŝyciu, - stosuje się do gaszenia urządzeń pod napięciem wg wskazań producenta. Przeciwwskazania: Nie naleŝy gasić przy jej uŝyciu palących się ludzi, silnie rozgrzanych elementów konstrukcji urządzeń oraz poŝarów siarki, węgla i metali lekkich. Przeciwwskazania: Gaśnice proszkowe (agregaty proszkowe) Zastosowanie: - proszki fosforanowe gaszą poŝary grupy A, B, C, - proszki węglanowe gaszą poŝary grupy B, C, - urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kv, - poŝary grupy D (proszek D). Zalety: - nietoksyczność, neutralność, - moŝliwość gaszenia urządzeń elektrycznych wg wskazań producenta oraz poŝarów gazów, - tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem. Nie moŝna gasić przy jej uŝyciu aparatury i urządzeń precyzyjnych, poniewaŝ proszek moŝe spowodować zatarcie elementów ruchomych. 8

9 METODY GASZENIA POśARÓW Gaszenie poŝaru w zarodku, naleŝy rozpocząć przede wszystkim od zebrania odpowiedniej ilości przenośnego sprzętu gaśniczego. Po ostroŝnym otwarciu drzwi do pomieszczenia, w którym wybuchł poŝar, naleŝy przystąpić do gaszenia, uŝywając zebranego sprzętu jednocześnie przez kilka osób uczestniczących w akcji. Podczas gaszenia, w miarę moŝliwości, naleŝy ustawiać się plecami do kierunku wiatru, pamiętając zawsze o drodze odwrotu. Gaśnicę naleŝy trzymać pionowo i gasić strumieniem skierowanym od dołu do góry. Strumień gaśniczy powinien być kierowany w taki sposób, aby rozpocząć od czoła palącego się materiału. NaleŜy starać się dotrzeć moŝliwie blisko źródła ognia i atakować Ŝar a nie płomienie. Nie wolno pozostawiać palących się lub niedogaszonych przedmiotów. Posuwać się dalej moŝna tylko wtedy, kiedy ugasi się najbliŝsze otoczenie. Ewakuacja ludzi z pomieszczeń i budynków Zasady poruszania się w warunkach ewakuacji: NaleŜy kierować się na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znajdujące się na ścianach i drzwiach budynków znaki ewakuacyjne prowadzące poza obszar zagroŝony. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych naleŝy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniŝej, ze względu na niŝszą temperaturę i mniejsze zadymienie w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe naleŝy w miarę moŝliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych naleŝy poruszać się wzdłuŝ ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. Po zakończeniu ewakuacji osób naleŝy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia w przypadku niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, Ŝe ktoś pozostał w zagroŝonej strefie, naleŝy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń w budynku. 9

10 Przykładowe pytania po szkoleniu okresowym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Pytania TAK NIE 1.Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie? 2. Czy pracodawca moŝe zapoznać pracownika z przepisami BHP dopiero po zakończeniu okresu próbnego, a przed rozpoczęciem właściwego okresu pracy związanego z umową na czas nieokreślony? 3. Czy pracownik moŝe odmówić udziału w szkoleniu BHP? 4. Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeŝeli wykonywana przez niego praca moŝe grozić niebezpieczeństwem innym pracownikom? 5. Czy pracodawca moŝe nałoŝyć na pracownika karę pienięŝną za nie przestrzeganie przepisów przeciwpoŝarowych? 6. Czy przy tzw. pracy dorywczej kobiety mogą ręcznie przenosić cięŝary o masie do 20 kg? 7. Czy kobiety w ciąŝy mogą bez ograniczeń pracować przy komputerze? 8. Czy kobieta w okresie ciąŝy moŝe wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych? 9. Czy pracodawca moŝe odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? 10. Czy wypadek zaistniały w trakcie wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia przełoŝonego moŝna zaliczyć do grupy wypadków przy pracy? 11. Czy pracodawca ponosi koszty związane z ustaleniem okoliczności wypadku przy pracy? 12. Czy zebrania informacji od świadków wypadku dokonuje tzw. zespół powypadkowy? 13. Czy pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji powypadkowej przez okres 15 lat? 14. Czy jednym ze świadczeń przysługujących osobie, która uległa wypadkowi przy pracy moŝe być renta szkoleniowa? 15. Czy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania badań czynników szkodliwych w miejscu pracy? 16. Czy pracodawca jest zobowiązany udostępnić wyniki badań czynników szkodliwych kaŝdemu pracownikowi? 17. Czy badania okresowe przeprowadzane są na koszt pracodawcy? 18. Czy drogi przemieszczania się pracowników w zakładzie pracy np.: schody podlegają ocenie pod względem zagroŝenia dla zdrowia pracowników administracyjno-biurowych? 19. Czy temperatura w pomieszczeniach biurowych moŝe być niŝsza niŝ 18 o C? 20. Czy gaśnicą proszkową moŝna gasić urządzenia pod napięciem do 1 kv? 10

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Wstęp Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje życiowe,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, CZYLI TECHNIKI RATOWANIA

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, CZYLI TECHNIKI RATOWANIA PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, CZYLI TECHNIKI RATOWANIA Znajomość podstawowych zasad z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest bardzo istotna w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ofiarą

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc to ogół czynności wykonywanych przez świadków zdarzenia przed przybyciem fachowej pomocy (Pogotowie Ratunkowe, Jednostki

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział: Ratownictwo morskie.

Dział: Ratownictwo morskie. Temat: Rodzaje przewozów osobowych. Żegluga pasażerska spełnia obecnie rolę uzupełniającą w stosunku do innych systemów. Umożliwia transport ludzi przez przeszkody, tam gdzie brak przepraw mostowych. Oprócz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Opracowana na podstawie:

Opracowana na podstawie: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów 58-200 Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 64 sekretariat: tel\fax (74) 831 23 18 e-mail: g1dz@poczta.onet.pl www.gim1ddz.eu NIP 882-18-09-994 REGON

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podr cznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podr cznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podr cznik Wst p Najpierw sprawd, czy bezpiecznie mo esz udzieli pomocy. Ostro nie zbadaj ofiar. Sprawd, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje yciowe,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI 1. Cel Celem procedury jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli 1. Każdy nauczyciel/pracownik szkoły zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. 2. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa I. Zagrożenia życia i zapobieganie im Temat lekcji O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Zagrożenia powodziowe Zagrożenia pożarowe

Bardziej szczegółowo

Nowe pytania egzaminacyjne

Nowe pytania egzaminacyjne Nowe pytania egzaminacyjne Ministerstwo transportu i Budownictwa opracowało nowe pytania egzaminacyjne.. WdroŜenie nowych pytań na egzaminach nastąpi: w zakresie pierwszej pomocy i uŝywania świateł od

Bardziej szczegółowo

Co to jest pierwsza pomoc?

Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza Pomoc Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 81, póz. 351), zarządca lub uŝytkownik budynku, obiektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo

KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: GraŜyna Gugała

KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: GraŜyna Gugała KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: GraŜyna Gugała NiedroŜne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu PrzeŜycie osób cięŝko rannych ( poszkodowanych ) po wypadkach i katastrofach zaleŝy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Renata Żółtowłos ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

Mini podręcznik. 15 Pogotowie Ratunkowe. 18 Straż Pożarna POMPIERS 17 Policja POLICE 112 Telefon Ratunkowy. Numery służb ratowniczych we Francji SAMU

Mini podręcznik. 15 Pogotowie Ratunkowe. 18 Straż Pożarna POMPIERS 17 Policja POLICE 112 Telefon Ratunkowy. Numery służb ratowniczych we Francji SAMU PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W NASZEJ SZKOLE Mini podręcznik Numery służb ratowniczych we Francji 15 Pogotowie Ratunkowe SAMU 18 Straż Pożarna POMPIERS 17 Policja POLICE 112 Telefon Ratunkowy Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYPADEK UCZNIA KROK 1 KROK 2

WYPADEK UCZNIA KROK 1 KROK 2 WYPADEK UCZNIA PROCEDURA B - 01 KROK 1 Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i w miarę moŝliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. KROK

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r. PROGRAM ZDROWOTNY JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE pierwsza pomoc przedmedyczna Założenia Programem zdrowotnym Jak żyć bezpiecznie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Nr i nazwa tematu Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Alarmowanie zna rodzaje alarmów wie jakie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w szkole

Ochrona przeciwpożarowa w szkole Ochrona przeciwpożarowa w szkole POŻAR: SPALANIE: to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. to proces utleniania do przebiegu którego potrzebne są: Tlen Materiał palny Czynnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dobrze będzie wiedzieć co powinno się znaleźć w domowej apteczki i jak wzywać karetkę pogotowia.

Dobrze będzie wiedzieć co powinno się znaleźć w domowej apteczki i jak wzywać karetkę pogotowia. PIERWSZA POMOC DZIECIOM Mamy moralny i prawny obowiązek udzielenia pomocy. Nigdy nie wiadomo, kto i kiedy zostanie ratownikiem. Jak wynika ze statystyk, przynajmniej raz w życiu każdy z nas znajdzie się

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/ ARKUSZ KOMPETENCJI UCZNIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data badania... Nazwisko i imię ucznia... Płeć M/K... klasa Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne ogólne. InstruktaŜ ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne ogólne. InstruktaŜ ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenie wstępne ogólne InstruktaŜ ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) określa stan warunków i organizacji

Bardziej szczegółowo

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach:

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/08 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 3 lipca 2008 roku PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY dla studentów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Na ocenę dopuszczającą uczeń: przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa (EdB) stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku. Strona 1/10

Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku. Strona 1/10 Strona 1/10 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO w fforrmi iee sskkrrócconeej j prrzzeezznaacczzoneej j dlaa uŝŝyyttkkowni ikków Domu Studenckiiego Jurand Uniiwersytetu Przyrodniiczego w Pozznaani iu prrzzyy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Proponuje się następujące ocenianie: Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna Wstęp Nie narażaj się na ryzyko wykonując niepewne i nieprzemyślane działania. Przede wszystkim sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródokresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu. 1. Podstawa prawna i merytoryczna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III lp. Temat lekcji Ocena dopuszczająca 1. Zapoznanie z materiałem nauczania. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne 2. Alarmowanie -wymienić sposoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA Podstawowe zasady oceny i zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia: 1. Zachowaj spokój, zatrzymaj się, pomyśl, działaj 2. Oceniaj ryzyko 3. Oceń czy

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej BHP ochrona przeciwpożarowa M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej Definicja spalania Złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i tlenu (utleniacza). Procesowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas Technikum i ZSZ

Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas Technikum i ZSZ Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny dla klas Technikum i ZSZ L.P Dział programu Ocena Ocena Ocena dobra Ocena bardzo Ocena dopuszczająca dostateczna dobra celująca I Zagadnienia prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY Nr i nazwa tematu Ocena dopuszczająca, uczeń potrafi: Ocena dostateczna, uczeń potrafi: Ocena dobra, uczeń potrafi: Ocena

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Z A D Ł A W I E N I E

Z A D Ł A W I E N I E www.scanwork.glt.pl Z A D Ł A W I E N I E CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH Szkolenia z pierwszej pomocy WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 POSTĘPOWANIE U OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA I. ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

KONDYGNACJA IV SEGMENT A

KONDYGNACJA IV SEGMENT A Zestawienie pomieszczeń podlegających przebudowie w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Bardziej szczegółowo

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU.

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIE W WYPADKU RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 02 LISTOPADA 2011 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 112. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa Ochrona KOMPLEX przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa I. Zagrożenie pożarowe to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi. II.

Bardziej szczegółowo

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie 1. Osoba nieprzytomna: a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie b. Ma otwarte oczy, ale nie odpowiada na pytania c. Odpowiada na pytania, ale nie pamięta, co się wydarzyło

Bardziej szczegółowo

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAMIĘTAJ!!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIĘTANIA. Opracował: mgr Mirosław Chorąży Zasłabnięcie

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

POMOC W OMDLENIACH. Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1

POMOC W OMDLENIACH. Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1 POMOC W OMDLENIACH Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem Edukacja dla bezpieczeństwa : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem z sieci domowej Porażenie prądem elektrycznym sieciowym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU. Opracował Krzysztof Płatek

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU. Opracował Krzysztof Płatek ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU Opracował Krzysztof Płatek SPIS TREŚCI: o o o o o o INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena dobra

Ocena dobra. Ocena dobra dopuszczającą dobrą ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE - wymienia przykłady środków alarmowych - wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia alarmu pożarowego zachować po usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa UWAGA: Osiągnięcia i umiejętności ponadpodstawowe ucznia zostały oznaczone boldem Lp. NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia pożarowego Wróblowice, 1 września 2015 I. Cel procedury

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! UMIEJĘTNOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WŚRÓD KIEROWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! Andrzej Dziedzic Piotr Dziedzic Biuro Doradczo-Usługowe BHP Szczyrk, 21-22 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 2.Zasłabnięcie, utrata przytomności, zadławienia. 3. Uwaga! Wypadek! 4. Oparzenia i przegrzanie - sygnały alarmowe

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne RATOWNICTWO MEDYCZNE System Państwowe Ratownictwo Medyczne realizuje zadania państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era I półrocze Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

2. Wynikowy plan pracy

2. Wynikowy plan pracy . Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ponad O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa wymienia główne założenia programowe przedmiotu wypowiada się na temat swoich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 W WARSZAWIE, UL. SIELECKA 26

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 W WARSZAWIE, UL. SIELECKA 26 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 9/2011 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 Z dnia 14.III.2011r. W sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

CO ROBIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH

CO ROBIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH CO ROBIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH ZDROWIE DOM PRZESTĘPSTWA KATASTROFY PODRÓŻE NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA KOMPUTERY pierwsza pomoc pomoc osobom rannym Niosąc pomoc osobie rannej, zachowujemy spokój i działamy

Bardziej szczegółowo

SYGNAŁY ALARMOWE. Rodzaj alarmu akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu akustyczny system alarmowy

SYGNAŁY ALARMOWE. Rodzaj alarmu akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu akustyczny system alarmowy SYGNAŁY ALARMOWE Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (DZ.U. nr 191, poz. 1415) L p Rodzaj alarmu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria ocen Zagrożenia wynikające z praw przyrody. Zagrożenia wynikające z ingerencji w środowisko naturalne oraz z działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo