Temat: Postępowanie Prawna w ochrona związku z pracy wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Postępowanie Prawna w ochrona związku z pracy wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych,"

Transkrypt

1 LEKCJA 4 Temat: Postępowanie Prawna w ochrona związku z pracy wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z tego tytułu TEMAT: PRZEZNACZONY DLA: CZAS REALIZACJI: Czas realizacji: 6 godzin lekcyjnych 2 godziny lekcyjne POZIOM WIEDZY Cele operacyjne: wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej Po zakończeniu zajęć uczeń powinien: i gimnazjalnej znać pojęcie wypadku przy pracy i pojęcie choroby zawodowej, znać podział wypadków przy pracy POMOCE znać obowiązki ą pracodawcy w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy DYDAKTYCZNE: znać i rozumieć procedurę rzutnik, postępowania w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową, wiedzieć, jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. foliogramy, Tresci: 1. Wypadek przy pracy. wzory druków, pytania kontrolne i testy sprawdzające wiedzę. 2. Podział wypadków. 3. Obowiązki ą pracodawcy w sytuacji powstania wypadku. CELE 4. EDUKACYJNE Choroba zawodowa i tryb postępowania. OGÓLNE: 5. Świadczenia z tytułu wypadku W wyniku przy pracy zorganizowanego i choroby zawodowej. procesu nauczania uczenia się uczeń zna i umie stosować: Pomoce dydaktyczne: foliogramy, tekst źródłowy, rzutnik pisma. Plan zajęć: Lp. Treść podstawy prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, uprawnienia nadzoru państwowego Metoda nauczania nad warunkami Czas pracy realizacji w Polsce, zasady postępowania w związku z wypadkiem. 1. Cele lekcji wykład 5 min. SPIS 2. JEDNOSTEK Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej wykład, 35 min. TEMATYCZNYCH: 1. System ochrony i nadzoru nad pytania, warunkami dyskusja pracy w Polsce. 3. Rodzaje wypadków przy 2. pracy Prawa i obowiązki pracodawcy wykład, i pracownika. pytania 5 min. 3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. 4. Obowiązki ą pracodawcy w sytuacji wykład, pytania 15 min. wypadku przy pracy 4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu. 5. Procedura postępowania w sytuacji wykład, pytania 10 min. podejrzenia o chorobę zawodową 6. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy wykład, 20 min. i choroby zawodowej pytania, dyskusja 642

2 I WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA 1. Kodeks Poradnik Pracy, ma (stan za zadanie prawny ułatwić na dzień nauczycielowi 1. maja 2004 przekazanie roku): uczniom wiadomości na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z tego tytułu. Lekcje powinny być przeprowadzone w formie wykładu Dział IV, z wykorzystaniem rozdział I foliogramów. Obowiązki Nauczyciel pracodawcy, powinien: Zapoznać uczniów II z celami Obowiązki lekcji, pracownika, Wykorzystać załączone II a Zakaz do poradnika konkurencji, foliogramy Zachęcić uczniów III do zadawania Kwalifikacje pytań, zawodowe. 2. Bezpieczeństwo Zwrócić szczególną i ochrona uwagę człowieka na zrozumienie w środowisku przez uczniów pracy, pojęć: Prawna wypadek ochrona przy pracy, pracy. choroba Centralny zawodowa Instytut Ochrony oraz na tryb Pracy, postępowania Warszawa w sytuacji ich pojawienia się i rodzaje świadczeń z tego tytułu. 3. Ferdynand Jucha i inni: Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych SCENARIUSZ form szkolenia ZAJĘĆ BHP. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa Krzysztof Kwiatkowski: Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży Ad. 1. i obuwia roboczego. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, zapoznaj uczniów z celami lekcji. 5. Bogdan Rączkowski: BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Ad. 2. Ad. 3. Ad 4. Ad 5. Ad 6. poinformuj uczniów, co to jest choroba zawodowa i wypadek przy pracy. Zwróć szczególną uwagę na wyjaśnienie terminów: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna i związek ą z prac ą- foliogram nr 28, zachęć do zadawania pytań, spróbuj wywołać dyskusję. poinformuj uczniów, jakie są rodzaje wypadków przy pracy, przedstaw foliogram nr 29. poinformuj uczniów, jakie obowiązki ą ma pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy - foliogram nr 30, zachęć uczniów do zadawania pytań. omów procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową, przedstaw foliogram nr 31. poinformuj uczniów, jakie świadczenia przysługują poszkodowanym z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej - foliogram nr 32, zachęć uczniów do zadawania pytań, wywołaj dyskusję. Spis foliogramów Nr Tytuł 28. Wypadek przy pracy i choroba zawodowa. 29. Podział wypadków przy pracy. 30. Obowiązki ą pracodawcy w sytuacji wypadku przy pracy. 31. Procedury stosowane w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową. 32. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 167, 1322). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 1 lipca r. w sprawie wykazu uistalania chorób okoliczności zawodowych, i przyczyn szczegó wypadków przy pracy ( Dz.U. nr 105, poz. 870). 43 7

3 PYTANIA KONTROLNE Z ODPOWIEDZIAMI 1. Co to jest wypadek przy pracy? Odpowied Odpowiedź: Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące ą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku ą z wykonywaną pracą. 2. Wytłumacz pojęcie związek ą z pracą. Odpowiedź: Związek ą z pracą zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku jest pełnienie przez pracownika obowiązków ą wynikaj ących ze stosunku pracy b ąd ź związanych ą z nim. TEMAT: Prawna ochrona 3. Podaj definicję choroby zawodowej. Odpowiedź: Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli w wyniku oceny warunów pracy można stwierdić bezspornie lub z wysokim cych w prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych CZAS REALIZACJI: dla zdrowia,występujących 6 godzin lekcyjnych w środowisku albo ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem. zawodowym". POZIOM 4. Komu WIEDZY należy zgłosić podejrzenie o chorobę zawodową? Odpowiedź: Każde podejrzenie wiadomości o chorobę i umiejętności zawodową z musi zakresu być zgłoszone szkoły podstawowej na piśmie do właściwemu państwowego i gimnazjalnej inspektora sanitarnego oraz właściwego okręgowego inspektora pracy. 5. Kto upoważniony jest do rozpoznania choroby zawodowej? ące organy: POMOCE DYDAKTYCZNE: Odpowiedź: Upoważnione rzutnik, do rozpoznania choroby ące zawodowej w sk są następujące organy: poradnia chorób foliogramy, zawodowych, kliniki chorób wzory zawodowych druków, wchodzące ce w skład odpowiednich zakładów służby zdrowia, akademii medycznych, pytania kontrolne instytutów naukowo-badawczych. i testy sprawdzające wiedzę. 6. Komu przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? onkom rodzin pracowników zmarł CELE Odpowiedź: EDUKACYJNE Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują pracownikom, OGÓLNE: którzy doznali W uszczerbku wyniku zorganizowanego na zdrowiu oraz członkom procesu rodzin nauczania pracowników uczenia zmarł ych się w uczeń skutek wypadku lub zna choroby. i umie stosować: 7. Jakie znasz świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? podstawy prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu Odpowiedź zasiłek chorobowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych jednorazowe i odszkodowanie niepełnosprawnych, - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na uprawnienia zdrowiu, nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, renta z tytułu zasady niezdolności postępowania do pracy dla w związku ubezpieczonego, z wypadkiem. który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość SPIS JEDNOSTEK przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym TEMATYCZNYCH: zawodzie spowodowaną 1. System ochrony wypadkiem i nadzoru przy pracy nad lub warunkami chorobą zawodową, pracy Polsce. renta rodzina 2. Prawa dla członków i obowiązki rodziny pracodawcy zmarłego ubezpieczonego i pracownika. lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, 3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, 4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą pokrycie kosztów zawodową leczenia z oraz zakresu świadczenia stomatologii z i szczepień tego tytułu. ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. 644

4 I MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY DLA UCZNIA 1. Kodeks Pracy, (stan prawny na dzień 1. maja 2004 roku): Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem Dział IV, rozdział I Obowiązki pracodawcy, przy II pracy Obowiązki i chorobą pracownika, zawodową II a Zakaz konkurencji, oraz III świadczenia Kwalifikacje zawodowe. z tego tytułu 2. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, Prawna ochrona pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa WPROWADZENIE 3. Ferdynand Jucha i inni: Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych form Definicja szkolenia wypadku BHP. przy Ministerstwo pracy zamieszczona Edukacji Narodowej, jest w ustawie Warszawa z dnia października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz.1322). 4. Za Krzysztof wypadek Kwiatkowski: przy pracy uważa Zasady się nagłe doboru zdarzenie i stosowania wywołane środków przyczyną ochrony zewnętrzną indywidualnej powodujące oraz uraz odzieży lub śmierć, i obuwia które roboczego. nastąpiłow Ośrodek związku Doradztwa z pracą. i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Bogdan Nagłość Rączkowski: zdarzenia występuje BHP w praktyce. wówczas, Ośrodek gdy czas Doradztwa oddziaływania i Doskonalenia czynnika na Kadr organizm w Gdańsku, nie przekracza czasu trwa nia jednej dniówki roboczej. Kryterium nagłości przesądza o tym, czy dane zdarzenie zakwalifi- kowane będzie jako wypadek przy pracy czy jako choroba zawodowa. Ważne jest, aby ocena nagłości była dokonana po uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego wypadku, gdyż zachodzi taka możliwość, że niektóre z przyczyn wypadku objawiają się po upływie kilku lub kilkunastu godzin. Przyczyna zewnętrzna - kryterium to określa, że dane zdarzenie jest tylko wtedy wypadkiem przy pracy, jeżeli na stąpiło na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych. Czyli mówiąc inaczej, przyczyna zewnętrz- na jest oddziały waniem warunków środowiska pracy na organizm ludzki (pracownika). Przyczyny zewnętrzne będą różne w zależności od warunków pracy. Możemy do nich zaliczyć: mikroklimat środowiska pracy gorący lub zimny, oddziaływanie elementów ruchomych, działanie substancji chemicznych (toksycznych), wysiłek fizyczny potrzebny do wykonania pracy, wady konstrukcyjne maszyn lub urządze ń, złą organizację pracy urazy spowodowane potknięciem się lub poślizgnięciem itp. Należy pamiętać, że istnienie przyczyny zewnętrznej jest bezwzględnym warunkiem uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Jeżeli niezdolność do pracy nastąpiła wyłącznie na skutek działania czynnika wewnętrznego tzn. choroby pracownika, zdarzenie takie nie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Związek z pracą zachodzi wówczas, kiedy pracownik pełni obowiązki wynikaj ące ze stosunku pracy lub działa w dobrze pojmowanym interesie pracodawcy. W szczególności związek z pracą zachodzi: podczas lub w związku zku z wykonywaniem przez pracownika zwykł ych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawiania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikaj ącego ze stosunku pracy. Szczególną grupę wypadków stanowią tzw. wypadki zrównane z wypadkami przy pracy. Należy wyjaśnić, że okre ślenie zrównane z wypadkami przy pracy oznacza, że pozostałe kryteria wypadku, jak: nagłość i przyczyna zewnętrz na pozostają zachowane, natomiast inaczej przedstawia się związek z pracą. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy są to wypadki, którym ulegają pracownicy w czasie: trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone dla wypadku przy pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje zwi ązkowe. W sytuacji, gdy zaistnieje wypadek przy pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu łącznie z wezwaniem pomocy lekarskiej. 45 7

5 W przypadku wystąpienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego pracodawca zobowiązany ą jest zabez pieczyć miejsce wypadku i powiadomić inspektora pracy, prokuratora i urząd ą w zależności od branży, np. Urząd ą Górniczy. Pracodawca zobowiązany ą jest powołać zespół powypadkowy, który zbada okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku oraz sporządzi ą protokół powypadkowy, który następnie dostarczy poszkodowanemu lub członkom jego rodziny. Do każdego protokołu pracownik poszkodowany ma prawo wnieść uwagi lub zastrzeżenia, a jeżeli nie zostaną one uwzględnione, to ma prawo wnieść pozew do sądu ą pracy. Ze względu na rodzaj doznanych obrażeń wypadki przy pracy dzielimy na: 1. lekkie powodujące ą czasową niezdolność do pracy, 2. ciężkie to takie, w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, TEMAT: mowy, zdolności rozrodczej Prawna lub inne uszkodzenie ochrona ciała albo rozstrój pracy zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 3. śmiertelne. Ze względu na liczbę poszkodowanych wypadki przy pracy dzielimy na: CZAS 1. indywidualne, REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych 2. zbiorowe. POZIOM WIEDZY CHOROBA ZAWODOWA ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O CHO ROBĘ ZA- WODOWĄ wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Czym różni się choroba zawodowa od choroby wynikającej ą z ogólnego stanu zdrowia, sk ąd wziął się termin choro ba zawodowa, czy chodzi tu o chorobę zawodu? Jak należy postępować w sytuacji podejrzenia o POMOCE chorobę zawodową? ą DYDAKTYCZNE: Zgodnie z art. 235 rzutnik, 1 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową, uważa się chorobę wymienioną w wykazie dzeniem foliogramy, Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodochorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy, można stwierdzić bezspornie lub wzory druków, z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodloiwych pytania kontrolne i testy sprawdzające wiedzę. dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". CELE EDUKACYJNE Tak więc, choroba zawodowa objawia się na skutek oddziaływania na organizm pracownika czynników OGÓLNE: szkodliwych występujących ą w W środowisku wyniku zorganizowanego pracy. procesu nauczania uczenia się uczeń zna i umie stosować: Ponadto musi ona znajdować się w wykazie chorób zawodowych, który zawiera 26 pozycji: 1. Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć wywołane przez substancje podane w rozporządzeniu. podstawy ą prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu 2. Gorączka ą metaliczna. bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. Pylice płuc. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych 4. Choroby opłucnej lub osierdzia i niepełnosprawnych, wywołane pyłem azbestu. 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. 6. Astma oskrzelowa. uprawnienia nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce, 7. Zewnątrzpochodne ą alergiczne zasady zapalenie postępowania pęcherzyków w płucnych. związku z wypadkiem. 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne. 9. Byssinoza. SPIS 10. JEDNOSTEK Berylowa. TEMATYCZNYCH: 11. Choroby płuc wywołane pyłem 1. System metali ochrony twardych. i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. 12. Alergiczny nieżyt nosa. 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym. 14. Przedziurawienie przegrody 3. Ochrona nosa wywołane pracy substancjami kobiet, młodocianych o działaniu żrącym i niepełnosprawnych. lub drażniącym. 15. Przewlekł e choroby narządu ą4. Postępowanie głosu spowodowane w związku nadmiernym z wypadkiem wysiłkiem głosowym, przy pracy trwającym i ąchorobą co najmniej 15 lat. zawodową oraz świadczenia z tego tytułu. 16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego. ą 17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących ą w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi. 18. Choroby skóry. 646

6 I 19. Przewlekł e choroby ukł adu ruchu wywołane sposobem wykonania pracy. 20. Przewlekł e choroby obwodowego ukł adu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy. 21. Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem Kodeks Zespół Pracy, wibracyjny. (stan prawny na dzień 1. maja 2004 roku): 23. Dział Choroby IV, rozdział wywołane I pracą Obowiązki w warunkach pracodawcy, podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. 24. Choroby wywołane II działaniem Obowiązki wysokich pracownika, albo niskich temperatur otoczenia. 25. Choroby ukł adu wzrokowego II a Zakaz wywołane konkurencji, czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi. 26. Choroby zakaźne III lub pasożytnicze Kwalifikacje albo zawodowe. ich następstwa. 2. Bezpieczeństwo Każde podejrzenie i o ochrona chorobę zawodową człowieka musi w środowisku być zgłoszone ł pracy, na piśmie Prawna do wł ochrona aściwego państwowego pracy. Centralny inspektora Instytut sani Ochrony tarnego oraz Pracy, wł łaściwego Warszawa inspektora pracy. Podejrzenie o chorobę zawodową zgłasza pracodawca, lekarz, który 3. podczas Ferdynand wykonywania Jucha zawodu i inni: Poradnik powziął podejrzenie dyrektora choroby szkoły zawodowej w zakresie u pracownika. organizowania Sam pracownik, dla nauczycieli który podejrzewa u siebie chorobę zawodową, ą, takż e może ją zgłosić za pośrednictwem lekarza, sprawującego opiekę profilak- różnych form szkolenia BHP. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa tyczną nad pracow nikiem. 4. Krzysztof Kwiatkowski: Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia W związku ą roboczego. zgłoszeniem Ośrodek choroby Doradztwa zawodowej i Doskonalenia zakł ad pracy Kadr jest obowiązany, w Gdańsku, ą w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zbadać przyczyny powstania choroby zawodowej i przystąpi ą ć niezwł ocznie do 5. usunię Bogdan cia czynników Rączkowski: powodujących BHP ąw praktyce. jej powstanie. Ośrodek Jednocze Doradztwa śnie zakł i ad Doskonalenia pracy przesył Kadr a zakł w adowi Gdańsku, służby zdrowia wł aściwemu do rozpoznania choroby zawodowej dokumentację dotycząc ą ą zagrożeń zawodowych występujących ą w środowisku pracy i przebieg pracy zawodowej pracownika. Dochodzenie epidemiologiczne w środowisku pracy przeprowadza ze strony służby zdrowia lekarz sprawujący ą opiekę profilaktyczną nad zakł adem pracy, a takż e inspektor sanitarny na wniosek zakł adu służby zdrowia uprawnionego do rozpoznania chorób zawodowych. Upoważnione do rozpoznania chorób zawodowych są następujące ą organy: poradnia chorób zawodowych, kliniki chorób zawodowych wchodzące ce w skł ład odpowiednich zakł ładów służby zdrowia, akademii medycznych, instytutów naukowo-badawczych. Wymienione jednostki wydają orzeczenia w sprawie choroby zawodowej, które przesył ają wł aściwemu inspektorowi sanitarnemu. Kopię orzeczenia otrzymuje zainteresowany pracownik oraz jednostka, która zgłosiła podejrzenie o chorobę zawodową. Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego stwierdzającego ą brak podstaw do rozpozna- nia choroby zawodowej, może wystąpi ą ć z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez wł aściwy instytut naukowo-badawczy resortu zdrowia i opieki społecznej. Na podstawie orzeczenia o chorobie zawodowej oraz wyników dodatkowego dochodzenia epidemiologicznego, państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia. Przesyła ł ją zainteresowanemu pracownikowi, pracodawcy, ł lekarzowi ł jednostki orzeczniczej I ub lub II stopnia, który dokonał rozpoznania choroby zawodowej, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stanowi dla pracownika podstawę do zgłoszenia roszczenia o świadczenia przewidziane w przepisach prawnych z tytułu choroby zawodowej.wysokość jed norazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej zależy od wielkości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który ustala lekarz orzecznik ZUS. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH Zarówno wypadek przy pracy jak i choroba zawodowa są szkodą dla pracownika. W związku ą z tą szkodą ustawodawca przewidział pewnego rodzaju rekompensatę, świadczenia dla tych pracowników, którzy zostali poszkodowani w wypadkach przy pracy lub ulegli chorobie zawodowej. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują pracownikom, którzy doznali uszczerb ku na zdrowiu oraz czł onkom rodzin pracowników zmarł łych w skutek takiego wypadku lub choroby. Świadczenia nie przysługują pracownikowi, jeżeli eli wyłą łączn ą przyczyną wypadku był o udowodnione przez zakł ad naruszenie przez pra cownika przepisów dotyczących ą ochrony życia lub zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego zaniedbania. 47 7

7 Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące ą poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledze nie czynności organizmu na okres przekraczający ą 6 miesięcy, mogące ą jednak ulec poprawie. Stopień uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania pra cownika. Prawna ochrona pracy TEMAT: jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny w razie śmierci pracownika. zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. PRZEZNACZONY renta rodzinna, DLA: która przysługuje uczniów członkom szkół ponadgimnazjalnych, rodziny pracownika, który ł zmarł na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. CZAS świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jest nadal nie- REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego b ędącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo POZIOM obniżeniu WIEDZY wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. renta z tytułu niezdolności wiadomości pracy dla i umiejętności ubezpieczonego, z zakresu który stał szkoły się niezdolny podstawowej do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby i gimnazjalnej zawodowej. renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem POMOCE przy pracy lub chorobą zawodową. DYDAKTYCZNE: rzutnik, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. foliogramy, dodatek pielęgnacyjny. wzory druków, pokrycie kosztów leczenia pytania z zakresu kontrolne stomatologii i i testy szczepień sprawdzające ochronnych wiedzę. oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedy czne w zakresie określonym ustawą. CELE EDUKACYJNE OGÓLNE: PYTANIA KONTROLNE 1. Co to jest wypadek przy pracy? W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczenia się uczeń zna i umie stosować: podstawy prawne obowiązków ązku pracodawcy z ą? i pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony ą? pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, uprawnienia nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce, zasady postępowania w związku z wypadkiem. 2. Co to znaczy, że wypadek lub zdarzenie nagłe wystąpiło w związku z prac 3. Podaj definicję choroby zawodowej? 4. Komu należy zgłosić podejrzenie o chorobę zawodową? 5. Kto upoważniony jest do rozpoznawania chorób zawodowych? 6. Komu przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? 7. Jakie znasz świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? 8. Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? SPIS JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH: 1. System ochrony i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. 4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu. 648

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Ubezpieczenie wypadkowe 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Świadczenia określone ustawą przysługują pracownikom,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo