Temat: Postępowanie Prawna w ochrona związku z pracy wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Postępowanie Prawna w ochrona związku z pracy wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych,"

Transkrypt

1 LEKCJA 4 Temat: Postępowanie Prawna w ochrona związku z pracy wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z tego tytułu TEMAT: PRZEZNACZONY DLA: CZAS REALIZACJI: Czas realizacji: 6 godzin lekcyjnych 2 godziny lekcyjne POZIOM WIEDZY Cele operacyjne: wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej Po zakończeniu zajęć uczeń powinien: i gimnazjalnej znać pojęcie wypadku przy pracy i pojęcie choroby zawodowej, znać podział wypadków przy pracy POMOCE znać obowiązki ą pracodawcy w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy DYDAKTYCZNE: znać i rozumieć procedurę rzutnik, postępowania w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową, wiedzieć, jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. foliogramy, Tresci: 1. Wypadek przy pracy. wzory druków, pytania kontrolne i testy sprawdzające wiedzę. 2. Podział wypadków. 3. Obowiązki ą pracodawcy w sytuacji powstania wypadku. CELE 4. EDUKACYJNE Choroba zawodowa i tryb postępowania. OGÓLNE: 5. Świadczenia z tytułu wypadku W wyniku przy pracy zorganizowanego i choroby zawodowej. procesu nauczania uczenia się uczeń zna i umie stosować: Pomoce dydaktyczne: foliogramy, tekst źródłowy, rzutnik pisma. Plan zajęć: Lp. Treść podstawy prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, uprawnienia nadzoru państwowego Metoda nauczania nad warunkami Czas pracy realizacji w Polsce, zasady postępowania w związku z wypadkiem. 1. Cele lekcji wykład 5 min. SPIS 2. JEDNOSTEK Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej wykład, 35 min. TEMATYCZNYCH: 1. System ochrony i nadzoru nad pytania, warunkami dyskusja pracy w Polsce. 3. Rodzaje wypadków przy 2. pracy Prawa i obowiązki pracodawcy wykład, i pracownika. pytania 5 min. 3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. 4. Obowiązki ą pracodawcy w sytuacji wykład, pytania 15 min. wypadku przy pracy 4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu. 5. Procedura postępowania w sytuacji wykład, pytania 10 min. podejrzenia o chorobę zawodową 6. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy wykład, 20 min. i choroby zawodowej pytania, dyskusja 642

2 I WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA 1. Kodeks Poradnik Pracy, ma (stan za zadanie prawny ułatwić na dzień nauczycielowi 1. maja 2004 przekazanie roku): uczniom wiadomości na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z tego tytułu. Lekcje powinny być przeprowadzone w formie wykładu Dział IV, z wykorzystaniem rozdział I foliogramów. Obowiązki Nauczyciel pracodawcy, powinien: Zapoznać uczniów II z celami Obowiązki lekcji, pracownika, Wykorzystać załączone II a Zakaz do poradnika konkurencji, foliogramy Zachęcić uczniów III do zadawania Kwalifikacje pytań, zawodowe. 2. Bezpieczeństwo Zwrócić szczególną i ochrona uwagę człowieka na zrozumienie w środowisku przez uczniów pracy, pojęć: Prawna wypadek ochrona przy pracy, pracy. choroba Centralny zawodowa Instytut Ochrony oraz na tryb Pracy, postępowania Warszawa w sytuacji ich pojawienia się i rodzaje świadczeń z tego tytułu. 3. Ferdynand Jucha i inni: Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych SCENARIUSZ form szkolenia ZAJĘĆ BHP. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa Krzysztof Kwiatkowski: Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży Ad. 1. i obuwia roboczego. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, zapoznaj uczniów z celami lekcji. 5. Bogdan Rączkowski: BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Ad. 2. Ad. 3. Ad 4. Ad 5. Ad 6. poinformuj uczniów, co to jest choroba zawodowa i wypadek przy pracy. Zwróć szczególną uwagę na wyjaśnienie terminów: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna i związek ą z prac ą- foliogram nr 28, zachęć do zadawania pytań, spróbuj wywołać dyskusję. poinformuj uczniów, jakie są rodzaje wypadków przy pracy, przedstaw foliogram nr 29. poinformuj uczniów, jakie obowiązki ą ma pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy - foliogram nr 30, zachęć uczniów do zadawania pytań. omów procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową, przedstaw foliogram nr 31. poinformuj uczniów, jakie świadczenia przysługują poszkodowanym z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej - foliogram nr 32, zachęć uczniów do zadawania pytań, wywołaj dyskusję. Spis foliogramów Nr Tytuł 28. Wypadek przy pracy i choroba zawodowa. 29. Podział wypadków przy pracy. 30. Obowiązki ą pracodawcy w sytuacji wypadku przy pracy. 31. Procedury stosowane w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową. 32. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 167, 1322). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 1 lipca r. w sprawie wykazu uistalania chorób okoliczności zawodowych, i przyczyn szczegó wypadków przy pracy ( Dz.U. nr 105, poz. 870). 43 7

3 PYTANIA KONTROLNE Z ODPOWIEDZIAMI 1. Co to jest wypadek przy pracy? Odpowied Odpowiedź: Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące ą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku ą z wykonywaną pracą. 2. Wytłumacz pojęcie związek ą z pracą. Odpowiedź: Związek ą z pracą zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku jest pełnienie przez pracownika obowiązków ą wynikaj ących ze stosunku pracy b ąd ź związanych ą z nim. TEMAT: Prawna ochrona 3. Podaj definicję choroby zawodowej. Odpowiedź: Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli w wyniku oceny warunów pracy można stwierdić bezspornie lub z wysokim cych w prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych CZAS REALIZACJI: dla zdrowia,występujących 6 godzin lekcyjnych w środowisku albo ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem. zawodowym". POZIOM 4. Komu WIEDZY należy zgłosić podejrzenie o chorobę zawodową? Odpowiedź: Każde podejrzenie wiadomości o chorobę i umiejętności zawodową z musi zakresu być zgłoszone szkoły podstawowej na piśmie do właściwemu państwowego i gimnazjalnej inspektora sanitarnego oraz właściwego okręgowego inspektora pracy. 5. Kto upoważniony jest do rozpoznania choroby zawodowej? ące organy: POMOCE DYDAKTYCZNE: Odpowiedź: Upoważnione rzutnik, do rozpoznania choroby ące zawodowej w sk są następujące organy: poradnia chorób foliogramy, zawodowych, kliniki chorób wzory zawodowych druków, wchodzące ce w skład odpowiednich zakładów służby zdrowia, akademii medycznych, pytania kontrolne instytutów naukowo-badawczych. i testy sprawdzające wiedzę. 6. Komu przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? onkom rodzin pracowników zmarł CELE Odpowiedź: EDUKACYJNE Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują pracownikom, OGÓLNE: którzy doznali W uszczerbku wyniku zorganizowanego na zdrowiu oraz członkom procesu rodzin nauczania pracowników uczenia zmarł ych się w uczeń skutek wypadku lub zna choroby. i umie stosować: 7. Jakie znasz świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? podstawy prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu Odpowiedź zasiłek chorobowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych jednorazowe i odszkodowanie niepełnosprawnych, - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na uprawnienia zdrowiu, nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, renta z tytułu zasady niezdolności postępowania do pracy dla w związku ubezpieczonego, z wypadkiem. który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość SPIS JEDNOSTEK przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym TEMATYCZNYCH: zawodzie spowodowaną 1. System ochrony wypadkiem i nadzoru przy pracy nad lub warunkami chorobą zawodową, pracy Polsce. renta rodzina 2. Prawa dla członków i obowiązki rodziny pracodawcy zmarłego ubezpieczonego i pracownika. lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, 3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, 4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą pokrycie kosztów zawodową leczenia z oraz zakresu świadczenia stomatologii z i szczepień tego tytułu. ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. 644

4 I MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY DLA UCZNIA 1. Kodeks Pracy, (stan prawny na dzień 1. maja 2004 roku): Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem Dział IV, rozdział I Obowiązki pracodawcy, przy II pracy Obowiązki i chorobą pracownika, zawodową II a Zakaz konkurencji, oraz III świadczenia Kwalifikacje zawodowe. z tego tytułu 2. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, Prawna ochrona pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa WPROWADZENIE 3. Ferdynand Jucha i inni: Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych form Definicja szkolenia wypadku BHP. przy Ministerstwo pracy zamieszczona Edukacji Narodowej, jest w ustawie Warszawa z dnia października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz.1322). 4. Za Krzysztof wypadek Kwiatkowski: przy pracy uważa Zasady się nagłe doboru zdarzenie i stosowania wywołane środków przyczyną ochrony zewnętrzną indywidualnej powodujące oraz uraz odzieży lub śmierć, i obuwia które roboczego. nastąpiłow Ośrodek związku Doradztwa z pracą. i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Bogdan Nagłość Rączkowski: zdarzenia występuje BHP w praktyce. wówczas, Ośrodek gdy czas Doradztwa oddziaływania i Doskonalenia czynnika na Kadr organizm w Gdańsku, nie przekracza czasu trwa nia jednej dniówki roboczej. Kryterium nagłości przesądza o tym, czy dane zdarzenie zakwalifi- kowane będzie jako wypadek przy pracy czy jako choroba zawodowa. Ważne jest, aby ocena nagłości była dokonana po uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego wypadku, gdyż zachodzi taka możliwość, że niektóre z przyczyn wypadku objawiają się po upływie kilku lub kilkunastu godzin. Przyczyna zewnętrzna - kryterium to określa, że dane zdarzenie jest tylko wtedy wypadkiem przy pracy, jeżeli na stąpiło na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych. Czyli mówiąc inaczej, przyczyna zewnętrz- na jest oddziały waniem warunków środowiska pracy na organizm ludzki (pracownika). Przyczyny zewnętrzne będą różne w zależności od warunków pracy. Możemy do nich zaliczyć: mikroklimat środowiska pracy gorący lub zimny, oddziaływanie elementów ruchomych, działanie substancji chemicznych (toksycznych), wysiłek fizyczny potrzebny do wykonania pracy, wady konstrukcyjne maszyn lub urządze ń, złą organizację pracy urazy spowodowane potknięciem się lub poślizgnięciem itp. Należy pamiętać, że istnienie przyczyny zewnętrznej jest bezwzględnym warunkiem uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Jeżeli niezdolność do pracy nastąpiła wyłącznie na skutek działania czynnika wewnętrznego tzn. choroby pracownika, zdarzenie takie nie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Związek z pracą zachodzi wówczas, kiedy pracownik pełni obowiązki wynikaj ące ze stosunku pracy lub działa w dobrze pojmowanym interesie pracodawcy. W szczególności związek z pracą zachodzi: podczas lub w związku zku z wykonywaniem przez pracownika zwykł ych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawiania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikaj ącego ze stosunku pracy. Szczególną grupę wypadków stanowią tzw. wypadki zrównane z wypadkami przy pracy. Należy wyjaśnić, że okre ślenie zrównane z wypadkami przy pracy oznacza, że pozostałe kryteria wypadku, jak: nagłość i przyczyna zewnętrz na pozostają zachowane, natomiast inaczej przedstawia się związek z pracą. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy są to wypadki, którym ulegają pracownicy w czasie: trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone dla wypadku przy pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje zwi ązkowe. W sytuacji, gdy zaistnieje wypadek przy pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu łącznie z wezwaniem pomocy lekarskiej. 45 7

5 W przypadku wystąpienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego pracodawca zobowiązany ą jest zabez pieczyć miejsce wypadku i powiadomić inspektora pracy, prokuratora i urząd ą w zależności od branży, np. Urząd ą Górniczy. Pracodawca zobowiązany ą jest powołać zespół powypadkowy, który zbada okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku oraz sporządzi ą protokół powypadkowy, który następnie dostarczy poszkodowanemu lub członkom jego rodziny. Do każdego protokołu pracownik poszkodowany ma prawo wnieść uwagi lub zastrzeżenia, a jeżeli nie zostaną one uwzględnione, to ma prawo wnieść pozew do sądu ą pracy. Ze względu na rodzaj doznanych obrażeń wypadki przy pracy dzielimy na: 1. lekkie powodujące ą czasową niezdolność do pracy, 2. ciężkie to takie, w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, TEMAT: mowy, zdolności rozrodczej Prawna lub inne uszkodzenie ochrona ciała albo rozstrój pracy zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 3. śmiertelne. Ze względu na liczbę poszkodowanych wypadki przy pracy dzielimy na: CZAS 1. indywidualne, REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych 2. zbiorowe. POZIOM WIEDZY CHOROBA ZAWODOWA ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O CHO ROBĘ ZA- WODOWĄ wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Czym różni się choroba zawodowa od choroby wynikającej ą z ogólnego stanu zdrowia, sk ąd wziął się termin choro ba zawodowa, czy chodzi tu o chorobę zawodu? Jak należy postępować w sytuacji podejrzenia o POMOCE chorobę zawodową? ą DYDAKTYCZNE: Zgodnie z art. 235 rzutnik, 1 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową, uważa się chorobę wymienioną w wykazie dzeniem foliogramy, Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodochorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy, można stwierdzić bezspornie lub wzory druków, z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodloiwych pytania kontrolne i testy sprawdzające wiedzę. dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". CELE EDUKACYJNE Tak więc, choroba zawodowa objawia się na skutek oddziaływania na organizm pracownika czynników OGÓLNE: szkodliwych występujących ą w W środowisku wyniku zorganizowanego pracy. procesu nauczania uczenia się uczeń zna i umie stosować: Ponadto musi ona znajdować się w wykazie chorób zawodowych, który zawiera 26 pozycji: 1. Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć wywołane przez substancje podane w rozporządzeniu. podstawy ą prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu 2. Gorączka ą metaliczna. bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. Pylice płuc. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych 4. Choroby opłucnej lub osierdzia i niepełnosprawnych, wywołane pyłem azbestu. 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. 6. Astma oskrzelowa. uprawnienia nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce, 7. Zewnątrzpochodne ą alergiczne zasady zapalenie postępowania pęcherzyków w płucnych. związku z wypadkiem. 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne. 9. Byssinoza. SPIS 10. JEDNOSTEK Berylowa. TEMATYCZNYCH: 11. Choroby płuc wywołane pyłem 1. System metali ochrony twardych. i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. 12. Alergiczny nieżyt nosa. 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym. 14. Przedziurawienie przegrody 3. Ochrona nosa wywołane pracy substancjami kobiet, młodocianych o działaniu żrącym i niepełnosprawnych. lub drażniącym. 15. Przewlekł e choroby narządu ą4. Postępowanie głosu spowodowane w związku nadmiernym z wypadkiem wysiłkiem głosowym, przy pracy trwającym i ąchorobą co najmniej 15 lat. zawodową oraz świadczenia z tego tytułu. 16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego. ą 17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących ą w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi. 18. Choroby skóry. 646

6 I 19. Przewlekł e choroby ukł adu ruchu wywołane sposobem wykonania pracy. 20. Przewlekł e choroby obwodowego ukł adu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy. 21. Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem Kodeks Zespół Pracy, wibracyjny. (stan prawny na dzień 1. maja 2004 roku): 23. Dział Choroby IV, rozdział wywołane I pracą Obowiązki w warunkach pracodawcy, podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. 24. Choroby wywołane II działaniem Obowiązki wysokich pracownika, albo niskich temperatur otoczenia. 25. Choroby ukł adu wzrokowego II a Zakaz wywołane konkurencji, czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi. 26. Choroby zakaźne III lub pasożytnicze Kwalifikacje albo zawodowe. ich następstwa. 2. Bezpieczeństwo Każde podejrzenie i o ochrona chorobę zawodową człowieka musi w środowisku być zgłoszone ł pracy, na piśmie Prawna do wł ochrona aściwego państwowego pracy. Centralny inspektora Instytut sani Ochrony tarnego oraz Pracy, wł łaściwego Warszawa inspektora pracy. Podejrzenie o chorobę zawodową zgłasza pracodawca, lekarz, który 3. podczas Ferdynand wykonywania Jucha zawodu i inni: Poradnik powziął podejrzenie dyrektora choroby szkoły zawodowej w zakresie u pracownika. organizowania Sam pracownik, dla nauczycieli który podejrzewa u siebie chorobę zawodową, ą, takż e może ją zgłosić za pośrednictwem lekarza, sprawującego opiekę profilak- różnych form szkolenia BHP. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa tyczną nad pracow nikiem. 4. Krzysztof Kwiatkowski: Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia W związku ą roboczego. zgłoszeniem Ośrodek choroby Doradztwa zawodowej i Doskonalenia zakł ad pracy Kadr jest obowiązany, w Gdańsku, ą w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zbadać przyczyny powstania choroby zawodowej i przystąpi ą ć niezwł ocznie do 5. usunię Bogdan cia czynników Rączkowski: powodujących BHP ąw praktyce. jej powstanie. Ośrodek Jednocze Doradztwa śnie zakł i ad Doskonalenia pracy przesył Kadr a zakł w adowi Gdańsku, służby zdrowia wł aściwemu do rozpoznania choroby zawodowej dokumentację dotycząc ą ą zagrożeń zawodowych występujących ą w środowisku pracy i przebieg pracy zawodowej pracownika. Dochodzenie epidemiologiczne w środowisku pracy przeprowadza ze strony służby zdrowia lekarz sprawujący ą opiekę profilaktyczną nad zakł adem pracy, a takż e inspektor sanitarny na wniosek zakł adu służby zdrowia uprawnionego do rozpoznania chorób zawodowych. Upoważnione do rozpoznania chorób zawodowych są następujące ą organy: poradnia chorób zawodowych, kliniki chorób zawodowych wchodzące ce w skł ład odpowiednich zakł ładów służby zdrowia, akademii medycznych, instytutów naukowo-badawczych. Wymienione jednostki wydają orzeczenia w sprawie choroby zawodowej, które przesył ają wł aściwemu inspektorowi sanitarnemu. Kopię orzeczenia otrzymuje zainteresowany pracownik oraz jednostka, która zgłosiła podejrzenie o chorobę zawodową. Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego stwierdzającego ą brak podstaw do rozpozna- nia choroby zawodowej, może wystąpi ą ć z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez wł aściwy instytut naukowo-badawczy resortu zdrowia i opieki społecznej. Na podstawie orzeczenia o chorobie zawodowej oraz wyników dodatkowego dochodzenia epidemiologicznego, państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia. Przesyła ł ją zainteresowanemu pracownikowi, pracodawcy, ł lekarzowi ł jednostki orzeczniczej I ub lub II stopnia, który dokonał rozpoznania choroby zawodowej, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stanowi dla pracownika podstawę do zgłoszenia roszczenia o świadczenia przewidziane w przepisach prawnych z tytułu choroby zawodowej.wysokość jed norazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej zależy od wielkości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który ustala lekarz orzecznik ZUS. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH Zarówno wypadek przy pracy jak i choroba zawodowa są szkodą dla pracownika. W związku ą z tą szkodą ustawodawca przewidział pewnego rodzaju rekompensatę, świadczenia dla tych pracowników, którzy zostali poszkodowani w wypadkach przy pracy lub ulegli chorobie zawodowej. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują pracownikom, którzy doznali uszczerb ku na zdrowiu oraz czł onkom rodzin pracowników zmarł łych w skutek takiego wypadku lub choroby. Świadczenia nie przysługują pracownikowi, jeżeli eli wyłą łączn ą przyczyną wypadku był o udowodnione przez zakł ad naruszenie przez pra cownika przepisów dotyczących ą ochrony życia lub zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego zaniedbania. 47 7

7 Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące ą poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledze nie czynności organizmu na okres przekraczający ą 6 miesięcy, mogące ą jednak ulec poprawie. Stopień uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania pra cownika. Prawna ochrona pracy TEMAT: jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny w razie śmierci pracownika. zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. PRZEZNACZONY renta rodzinna, DLA: która przysługuje uczniów członkom szkół ponadgimnazjalnych, rodziny pracownika, który ł zmarł na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. CZAS świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jest nadal nie- REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego b ędącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo POZIOM obniżeniu WIEDZY wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. renta z tytułu niezdolności wiadomości pracy dla i umiejętności ubezpieczonego, z zakresu który stał szkoły się niezdolny podstawowej do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby i gimnazjalnej zawodowej. renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem POMOCE przy pracy lub chorobą zawodową. DYDAKTYCZNE: rzutnik, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. foliogramy, dodatek pielęgnacyjny. wzory druków, pokrycie kosztów leczenia pytania z zakresu kontrolne stomatologii i i testy szczepień sprawdzające ochronnych wiedzę. oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedy czne w zakresie określonym ustawą. CELE EDUKACYJNE OGÓLNE: PYTANIA KONTROLNE 1. Co to jest wypadek przy pracy? W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczenia się uczeń zna i umie stosować: podstawy prawne obowiązków ązku pracodawcy z ą? i pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony ą? pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, uprawnienia nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce, zasady postępowania w związku z wypadkiem. 2. Co to znaczy, że wypadek lub zdarzenie nagłe wystąpiło w związku z prac 3. Podaj definicję choroby zawodowej? 4. Komu należy zgłosić podejrzenie o chorobę zawodową? 5. Kto upoważniony jest do rozpoznawania chorób zawodowych? 6. Komu przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? 7. Jakie znasz świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej? 8. Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? SPIS JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH: 1. System ochrony i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. 4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu. 648

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu LEKCJA 4 Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Choroby zawodowe: definicja, procedura postępowania, dokumentacja oraz świadczenia powypadkowe

Choroby zawodowe: definicja, procedura postępowania, dokumentacja oraz świadczenia powypadkowe Choroby zawodowe: definicja, procedura postępowania, dokumentacja oraz świadczenia powypadkowe (W13) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę postępowania w sprawach zgłaszania

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2008 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2015 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy. choroby zawodowe

Wypadki przy pracy. choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 1 Pojęcie wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w związku z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAWODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRACY XXI WIEKU

CHOROBY ZAWODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRACY XXI WIEKU CHOROBY ZAWODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRACY XXI WIEKU Według Kodeksu Pracy (Art. 235) za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer SPIS TREŚCI do książki pt. Wypadki i choroby zawodowe dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer Wstęp... 9 Literatura... 10 Wykaz skrótów użytych w tekście... 11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

Od 3 lipca 2009r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych

Od 3 lipca 2009r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej Od 3 lipca 2009r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dziennik Ustaw Nr 105 z 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

6) pylica talkowa nie można określić 7) pylica grafitowa nie można określić 8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić

6) pylica talkowa nie można określić 7) pylica grafitowa nie można określić 8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAŻNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ POMIMO WCZEŚNIEJSZEGO ZAKOŃCZENIA PRACY W NARAŻENIU ZAWODOWYM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

dr Iwona Anna Wieleba

dr Iwona Anna Wieleba dr Iwona Anna Wieleba Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Choroby zawodowe. w przypadku zatruć ostrych 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych w zależności od rodzaju substancji

Choroby zawodowe. w przypadku zatruć ostrych 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych w zależności od rodzaju substancji Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAŻNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE mgr Marta Wasil Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym. Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby zawodowej lub wypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami: Definicja choroby zawodowej: Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. 1. Zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Choroby zawodowe. w przypadku zatruć ostrych - 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji

Choroby zawodowe. w przypadku zatruć ostrych - 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Zmiany w chorobach pozostających w związku ze słuŝbą w Policji

Zmiany w chorobach pozostających w związku ze słuŝbą w Policji Zmiany w chorobach pozostających w związku ze słuŝbą w Policji Choroby w związku ze słuŝbą akty prawne regulujące zagadnienie Ustawa z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji ( ) oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5 V. WYPADKI PRZY PRACY. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Choroby zawodowe. Dz.U.2013.1367 z dnia 2013.11.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 25 listopada 2013 r. tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Ubezpieczenie wypadkowe 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Świadczenia określone ustawą przysługują pracownikom,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie 1. WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAśNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ POMIMO WCZEŚNIEJSZEGO ZAKOŃCZENIA PRACY W NARAśENIU ZAWODOWYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2003 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. Kierownika Urzędu Miejskiego w Przemkowie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Aspekt techniczny (narażenie) i formalny (procedura) stwierdzenia choroby zawodowej. Michał Langer WSSE Poznań

Aspekt techniczny (narażenie) i formalny (procedura) stwierdzenia choroby zawodowej. Michał Langer WSSE Poznań Aspekt techniczny (narażenie) i formalny (procedura) stwierdzenia choroby zawodowej. Michał Langer WSSE Poznań Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 869)

z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 869) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 (Dz.U. Nr 105, poz. 869) (zm. Dz.U. z 2012 poz. 662) Na podstawie art. 237 1 pkt 3-6 i 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 i Nr

Bardziej szczegółowo