Branżę czekają poważne wyzwania. Rola zbiornika wyrównawczego. SEJ buduje nowy blok. Promocja marki Victoria. str. 3. str str. 7. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branżę czekają poważne wyzwania. Rola zbiornika wyrównawczego. SEJ buduje nowy blok. Promocja marki Victoria. str. 3. str. 4 5. str. 7. str."

Transkrypt

1 Nr 10(20) październik 2013 r. Branżę czekają poważne wyzwania str. 3 Rola zbiornika wyrównawczego str. 4 5 SEJ buduje nowy blok str. 7 Promocja marki Victoria str. 10

2 spis treści Konferencja koksownictwo 2013 branżę czekają poważne wyzwania STR. 3 ekologia rola zbiornika wyrównawczego w procesie oczyszczania... STR. 4 5 jsw sa duża inwestycja w budryku STR. 6 jsw sa sej buduje nowy blok fluidalny w EC Zofiówka STR. 7 wzk victoria s.a. promocja marki victoria STR. 10 wzk victoria s.a. nowa wsadnica na victorii STR. 11 po godzinach najmłodszy miał 2 lata, nastarszy 77! STR. 14 po godzinach nowe wcielenie wałbrzycha str. 15 Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny KOKSOWNI PRZYJAŹŃ S.A., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Redakcja: Katarzyna Stachowicz, Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 25 października 2013 r. Zdjęcia okładki: J. Pikuła 2 Nr 10(20) październik 2013

3 Konferencja Koksownictwo stanowi forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. Optymalizacja systemów technologicznych, zintegrowane sterowanie i kontrola oraz bezpieczeństwo ekologiczne to wyzwania stojące dzisiaj przed branżą koksowniczą. Konferencja podzielona była na kilka sesji. W panelu o strategicznych problemach koksownictwa, górnictwa i hutnictwa udział wziął m.in. Grzegorz Czornik, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu (JSW SA), który omawiał kwestie związane z produkcją węgla koksowego i planami rozwojowymi JSW. W swym wystąpieniu wiceprezes Czornik przedstawił pozycję Grupy Kapitałowej JSW na rynku węgla i koksu w Polsce oraz Europie. Powiedział, że silnymi stronami Grupy JSW jest dywersyfikacja produkcji, korzystna lokalizacja oraz znaczny udział w krajo konferencja koksownictwo 2013 Branżę czekają poważne wyzwania Międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu, możliwości poprawy jakości koksu wielkopiecowego i odlewniczego, działania modernizacyjne dotyczące techniki i technologii koksowania węgla to jedne z wielu tematów tegorocznej konferencji naukowo-technicznej Koksownictwo 2013, która odbywała się od 2 do 4 października w Szczyrku. wym rynku węgla koksowego i koksu. Siłę Grupy JSW wzmacniają dobrze udokumentowane złoża najwyższej jakości węgla koksowego. Z kolei reprezentujący Koksownię Przyjaźń i Kombinat Koksochemiczny Zabrze prezes Edward Szlęk skupił się w swym referacie nad sprawami związanymi z integracją i postępem technologicznym w koksowniach należących do Grupy JSW. Stwierdził, że wszystkie koksownie Grupy JSW (Przyjaźń, Radlin, Jadwiga, Dębieńsko, Victoria) prowadzą działalność operacyjną w oparciu o ten sam model funkcjonalny, czyli produkują koks i węglopochodne. Zaznaczył, że już niebawem nastąpi konsolidacja KK Zabrze i Koksowni Przyjaźń, a następnie planowane jest włączenie wałbrzyskiej Victorii. Procesy integracyjne segmentu koksowniczego są ważnym elementem planów rozwoju Grupy JSW na lata Podczas wygłaszania referatu prezes Szlęk zasygnalizował również, że w najbliższych latach wszystkie koksownie Grupy JSW planują istotne nakłady inwestycyjne, dążąc do unowocześnienia i optymalizacji produkcji, obniżenia kosztów działalności oraz poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego poprzez jeszcze bardziej skuteczne ograniczanie emisji substancji do atmosfery. Jednym z kluczowych kierunków poprawy efektywności gospodarczej naszych koksowni jest zagospodarowanie zasobów energetycznych gazu koksowniczego i rozwijanie nowych technologii produkcji koksu mówił w Szczyrku prezes Szlęk. Pozwoli to koksowniom Grupy JSW na znaczącą poprawę efektów ekonomicznych. Dążymy do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i cieplnej oraz sprzedaży nadwyżek energii. Organizatorem konferencji, podczas której spotykają się wszyscy najważniejsi krajowi producenci węgla, koksu oraz przedstawiciele świata nauki był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. (JMP) System Zarządzania Jakością Wdrożony w marcu i certyfikowany w czerwcu 2013 r. SZJ w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze S.A. jest w dalszym ciągu doskonalony. Dział NI w oparciu o wnioski dotyczące zmian w dokumentach SZJ po analizie ich zasadności sukcesywnie je wprowadza poprzez aktualizację dokumentów. Od września br. przystąpiono do kontynuowania auditów wewnętrznych zgodnie z aktualną wersją Harmonogramu na 2013 r. Do tej pory przeprowadzono siedem auditów w trakcie których stwierdzono dobrą znajomość dokumentów SZJ oraz stosowanie się do zapisów w nich zawartych. Sprawdzono również w audytowanych komórkach terminowość realizacji działań korygujących lub zapobiegawczych wynikłych w trakcie Auditów wewnętrznych, Przeglądu Zarządzania i Auditu certyfikującego nie stwierdzając braków w tym zakresie. Do końca 2013 r. pozostało do wykonania siedem auditów, z czego sześć na koksowniach, po dwa w każdym zakładzie. Jan Pasz Pełnomocnik Zarządu ds. ISO KK Zabrze S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 ekologia Rola zbiornika wyrównawczego w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych w Koksowni Przyjaźń Ścieki koksownicze należą do grupy bardzo specyficznych, trudnych do oczyszczenia ścieków przemysłowych. Skład ścieków, poziom zanieczyszczeń oraz ich zmienność warunkowane są od etapu koksowania mieszanki węglowej w komorze koksowniczej po odzysk i przeróbkę produktów węglopochodnych w instalacjach niskociśnieniowego oczyszczania gazu koksowniczego. I. Technologia oczyszczania ścieków Ścieki koksownicze napływające do oczyszczalni to przede wszystkim silnie zafenolowana woda pogazowa. Dziesiątą część tego strumienia stanowią ścieki napływające kanalizacją przemysłową. Są to głównie kondensaty z prowadzonych procesów oczyszczania gazu koksowniczego. W celu dostosowania stężeń zanieczyszczeń ścieków do określonego prawem poziomu umożliwiającego ich zrzut do środowiska, ścieki przemysłowe poddawane są procesowi wielostopniowego oczyszczania. W Koksowni Przyjaźń system ten realizowany jest w oparciu o pracę trójstopniowej, mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W skład realizowanych procesów mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków należy zaliczyć sedymentację i usunięcie z układu cięższych frakcji stałych zanieczyszczeń, zawiesin powstałych w procesach koagulacji i flokulacji charakteryzujących się dużą gęstością oraz procesy adsorpcji zanieczyszczeń na tworzonych przez cząstki zawiesiny układach koloidalnych. Proces biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych prowadzony jest w oparciu o technologię osadu czynnego. W reaktorach I i II stopnia oczyszczania biologicznego realizowane są procesy amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji, dzięki którym możliwa jest przemiana azotu organicznego i azotu amonowego zawartego w ściekach w formy ulegające redukcji do azotu cząsteczkowego. Procesem towarzyszącym tym przemianom jest biodegradacja zanieczyszczeń organicznych. Oczyszczanie końcowe realizowane jest w reaktorze wielofunkcyjnym. Polega na uśrednieniu parametrów ścieków oraz usunięciu z układu drobnych frakcji zanieczyszczeń przenoszonych ze wcześniejszych etapów procesu. Tak kompleksowo oczyszczone ścieki przemysłowe o parametrach spełniających przepisy prawne odprowadzane są do środowiska, do zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie terenu Koksowni Przyjaźń potoku Bobrek. II. Zbiornik wyrównawczy Efektywność eliminacji zanieczyszczeń w procesach biologicznego oczyszczania ścieków zależna jest od wielu czynników, wśród których możemy wyróżnić te najważniejsze: utrzymywanie odpowiednich warunków ph, temperatury oraz stężenia tlenu w komorach osadu czynnego, skład i kondycja mikroorganizmów osadu czynnego, zapewnienie napływu ścieków o stabilnym w czasie ładunku zanieczyszczeń. Ścieki koksownicze napływające na oczyszczalnię charakteryzują się dużą zmiennością w napływie i poziomie niesionych zanieczyszczeń. Dobowe wahania stężeń oznaczanych parametrów mogą sięgać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Oczyszczalnia ścieków nie jest całkowicie bezbronna w sytuacjach napływu ścieków niosących zmienne w czasie, ponadnormatywne ładunki zanieczyszczeń. Układ technologiczny został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ustabilizować parametry ścieków przed oczyszczaniem biologicznym. Kluczową rolę w tym układzie zajmuje zbiornik wyrównawczy łączący przepływ ścieków pomiędzy wstępną i biologiczną działką oczyszczalni. Ideowy schemat funkcjonowania zbiornika wraz z zaznaczonym systemem cyrkulacji ścieków został zaprezentowany na rysunku nr 1. Zbiornik ten został wyposażony w przegrodę poprzeczną oraz system mieszający składający się z 4 pomp mieszających, których zadaniem jest wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji ścieków w zbiorniku. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne pozwoliły uzyskać uśrednienie składu ścieków do poziomu zapewniającego Rys. 1. Ideowy schemat zbiornika wyrównawczego 4 Nr 10(20) październik 2013

5 ekologia stabilne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń osadu czynnego, zwiększając efektywność prowadzonych procesów biologicznego oczyszczania ścieków, w tym szczególnie procesów nitryfikacji i denitryfikacji zachodzących w reaktorach II stopnia biologicznego. Dostatecznie duża pojemność czynna zbiornika (7500 m 3 ) wynosząca ponad 200% wartości dobowego napływu ścieków przemysłowych stanowi również zabezpieczenie przez zmiennością ilości dopływających do oczyszczalni ścieków. O szczególnie istotnej roli, jaką pełni zbiornik wyrównawczy w układzie technologicznym oczyszczania ścieków przemysłowych mogliśmy przekonać się w maju 2011 roku. W tym czasie ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów w Wydziale Produkcji Węglopochodnych ścieki napływające do oczyszczalni charakteryzowały się dużymi wahaniami wskaźników zanieczyszczeń. Analizie poddane zostały wyniki oznaczeń azotu amonowego oraz cyjanków ogólnych w okresie od 18 do 31 maja. Na rysunkach nr 2 i 3 zestawiono graficzne interpretacje uzyskanych w badanym okresie stężeń analizowanych parametrów w ściekach przemysłowych napływających na oczyszczalnię A oraz w ściekach po uśrednieniu w zbiorniku wyrównawczym B. Na podstawie wizualnej obserwacji przebiegu obu krzywych na obydwu wykresach możemy określić wpływ zbiornika wyrównawczego na proces uśredniania składu ścieków. W celu dokładniejszego określenia dobowych wahań Rys. 2. Wpływ uśredniania ścieków w zbiorniku wyrównawczym na poziom azotu amonowego. Rys. 3. Wpływ uśredniania ścieków w zbiorniku wyrównawczym na poziom cyjanków ogólnych. stężeń zanieczyszczeń przeprowadzono obliczenia statystyczne, w tym rozstęp R stanowiący różnicę pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi, średnią arytmetyczną x śr, odchylenie standardowe SD informujące o rozrzucie wyników wokół średniej oraz odchylenie względne RSD informujące o tym ile procent średniej arytmetycznej stanowi odchylenie standardowe. Wyniki zestawiono odpowiednio dla poszczególnych parametrów w tabelach nr 1 i nr 2. Tabela 1. Azot amonowy [mg/dm 3 ] Min. Max. R x śr SD RSD A % B % Tabela 2. Cyjanki ogólne [mg/dm 3 ] Min. Max. R x śr SD RSD A % B 1,33 1,73 0,40 1,46 0,12 8% W obydwu analizowanych przypadkach dla ścieków napływających do oczyszczalni możemy zaobserwować powtarzającą się zależność wyższych wartości rozstępów od średnich arytmetycznych. Również wysokie oznaczenia parametrów SD i RSD świadczą o dużym rozproszeniu wyników, co ma przełożenie na znaczne wahania stężeń. Analiza rezultatów wykonanych obliczeń statystycznych dla ścieków uśrednionych odpływających ze zbiornika wyrównawczego jednoznacznie potwierdza zaobserwowany na zamieszczonych wykresach efekt stabilizacji poziomu zanieczyszczeń. W obydwu analizowanych przypadkach możemy zaobserwować zmniejszenie się wartości rozstępu poniżej średniej arytmetycznej. Znaczący spadek parametrów SD i RSD wyraźnie potwierdza zachodzący proces wyrównywania składu ścieków. III. Podsumowanie Rola zbiornika wyrównawczego w układzie technologicznym oczyszczalni w okresach napływu ścieków charakteryzujących się stabilnymi wartościami niesionych ładunków zanieczyszczeń jest często niezauważalna. Zalety wynikające z jego funkcjonowania można zauważyć zwłaszcza w sytuacjach dużych wahań poziomu zanieczyszczeń oraz ilości ścieków napływających do oczyszczalni. Zachodzący w nim proces uśredniania składu ścieków korzystnie wpływa na stabilizację obciążenia osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń, co skutkuje prawidłowym prowadzeniem procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Jakub Osmólski Kierownik Oddziału Oczyszczalni Ścieków, Koksownia Przyjaźń S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 jsw sa Inwestują w poprawę jakości węgla Duża inwestycja w Budryku Jastrzębska Spółka Węglowa zainwestuje w rozbudowę i modernizację zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni Budryk. To kolejny krok w drodze do pozyskania doskonałej jakości węgla koksowego, stale poszukiwanego przez przemysł koksowniczy bez względu na to czy są lata ożywienia, czy gospodarczego spowolnienia. Przetarg został już rozstrzygnięty, umowa z wykonawcą zadania zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Żeby dotrzeć do zasobów najcenniejszego węgla typu 35 kopalnia Budryk musiała pogłębić szyb VI i udostępnić nowy poziom wydobywczy 1290 m, gdzie zalega około 160 mln ton tego węgla. Kolejnym warunkiem uzyskania wysokiej jakości produktu jest modernizacja zakładu przeróbczego, który mimo iż pracuje od 1994 roku, nigdy nie został przygotowany do pełnego wzbogacania węgli koksowych. Ta kopalnia ma w sobie olbrzymi potencjał. Należało w nią zainwestować i to zaczęliśmy robić od razu po włączeniu kopalni w struktury JSW w 2008 r. Udostępnienie zasobów poziomu 1290 pozwoli na wydłużenie żywotności tej kopalni prawie o 70 lat podkreśla Jarosław Zagórowski, pre zes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Planowana w najbliższym czasie rozbudowa i modernizacja zakładu przeróbczego będzie między innymi polegała na zabudowie drugiego systemu technologicznego w obiekcie stacji przygotowania węgla. To umożliwi odbiór urobku z szybu I przedział południowy, klasyfikację wstępną, selektywne kruszenie z wydzielaniem grubego kamienia, oddzielenie zanieczyszczeń niewęglowych oraz transport do zbiorników węgla surowego i jego selektywne magazynowanie. Zostanie również przebudowany węzeł wzbogacania węgla w ośrodku wodnym, co pozwoli na selektywne wzbogacanie węgla typu 34 i 35 wraz z odstawą i załadunkiem na środki transportu kolejowego lub magazynowaniem na zwałach. Oprócz tego w niezbędnym zakresie zostaną zmodernizowane pozostałe węzły i układy technologiczno-maszynowe, pomiarowo-sterujące oraz systemy zabezpieczeniowe. Zastosowane rozwiązania pozwolą na niezależną produkcję koncentratów obydwu typów, jak również na zwiększenie wydajności procesów wzbogacania przy równoczesnej poprawie jakości uzyskanego węgla handlowego. Zastąpienie istniejących przesiewaczy, na których dotychczas odbywało się częściowe odsiewanie miałów surowych, przesiewaczami odmulającymi, pozwoli na wzbogacanie całości węgla surowego. Dodatkowo nowoczesne wirówki sedymentacyjno-sitowe do odwadniania koncentratów flotacyjnych oraz prasy komorowo-membranowe do odwadniania trudnych zawiesin (sedymentów) znacznie zwiększą efektywność bardzo ważnego dla całej technologii obiegu wodno-mułowego wyjaśnia Andrzej Bajer, zastępca dyrektora biura przeróbki mechanicznej i jakości węgla JSW. Rozbudowa węzła zwałów węgla wraz ze zbiornikami węgla handlowego, polegająca na budowie nowego ciągu odstawy produktów wzbogacania na zwały, umożliwi jednoczesne zwałowanie węgla, zbieranie go ze zwałów i załadunek do wagonów. Wraz z modernizacją urządzeń technologicznych wprowadzone zostaną również przedsięwzięcia, takie jak budowa instalacji odpylania, odkurzania przemysłowego oraz przewietrzania zbiorników, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników i komfortu ich pracy. Zaprojektowane układy maszyn będą sterowane z miejsca lub zdalnie przez dyspozytora zakładu. Posiadać będą również blokady zgodnie z technologią eksploatacji instalacji przeróbczych wraz z system ostrzegawczym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Wydajności poszczególnych urządzeń zostały dobrane w sposób zapewniający płynność i bezawaryjność pracy wszystkich węzłów technologicznych. (KJ-B) 6 Nr 10(20) październik 2013

7 Projekt, mający strategiczne znaczenie dla SEJ i całej Grupy JSW, jest elementem konsekwentnie realizowanego programu inwestycyjnego, przedstawionego w Prospekcie Emisyjnym JSW S.A. Równocześnie jest to czwarta transakcja zrealizowana przez BGK w ramach programu Inwestycje Polskie. Budowa bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe jest kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa energetycznego Grupy JSW. Inwestycja o wartości 507 mln zł netto umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej Grupy JSW, w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbudowa aktywów wytwórczych EC Zofiówka pozwoli również na funkcjonowanie zakładu i utrzymanie zatrudnienia przez kolejne 30 lat. Umowa z wykonawcami, podpisana 14 października 2013 roku, przewiduje oddanie bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym kwartale 2016 roku. Blok będzie produkował energię elektryczną dla Grupy JSW i odbiorców indywidualnych, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla stutysięcznego miasta Jastrzębia-Zdroju. Inwestycja zakłada wykorzystanie technologii kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym, optymalnej do spalania mieszanek wielopaliwowych. Technologia CFB nie wymaga budowy kosz jsw sa SEJ buduje nowy blok fluidalny w EC Zofiówka Spółka Energetyczna Jastrzębie (SEJ) podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Alior Bankiem umowę programu emisji obligacji do kwoty 420 mln zł. Znaczna część pozyskanych środków sfinansuje budowę nowego bloku fluidalnego CFB na terenie Elektrociepłowni Zofiówka, który zastąpi wyeksploatowane jednostki wytwórcze. townych układów odsiarczania i odazotowania spalin, gdyż zapewnia wymagane standardy emisji poprzez relatywnie niską temperaturę spalania oraz recyrkulację spalin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności. Budowa bloku CFB zwiększy efektywność energetyczną EC Zofiówka o 30% i radykalnie zmniejszy emisję SO 2, NOx, CO 2 i pyłów do powietrza atmosferycznego. Dzięki temu spółce zostały przyznane darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla mówi Tomasz Gawlik, prezes Spółki Energetycznej Jastrzębie. Realizowany przez nas projekt jest wzorcowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, znacząco przyczyniając się do ograniczenia wpływu elektrociepłowni na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców. Jednocześnie jest to przedsięwzięcie w pełni opłacalne, charakteryzujące się dodatnią wartością NPV. Budowa bloku CFB jest częścią programu Energetyka 2016, realizowanego przez SEJ. Zakłada on dostosowanie spółki do wymagań Dyrektywy IED ws. emisji przemysłowych i poprawę jej efektywności, a także przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej PEC (dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Łączna wartość realizowanych w ramach programu inwestycji wynosi 947 mln zł netto (bez uwzględnienia inflacji). Jego finansowanie opiera się o środki pochodzące z podwyższenia kapitału SEJ przez JSW oraz o środki z emisji obligacji skierowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego i Alior Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza, oraz zapewnia finansowanie w wysokości 280 mln zł. Umowa programu emisji obligacji dla Spółki Energetycznej Jastrzębie jest kolejną w obszarze energetyki transakcją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Inwestycje Polskie. Angażując się wspólnie z bankiem komercyjnym w finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego, realizujemy powierzone nam przez rząd zadania, pełniąc przy tym funkcję państwowego banku rozwoju zaznacza Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Alior Bank pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, sub-agenta ds. płatności i subdepozytariusza, zapewniając kwotę 140 mln zł. Rozwój segmentu bankowości korporacyjnej stanowi jeden z priorytetów Alior Banku, dlatego wspólnie z BGK aktywnie wspieramy firmy takie jak SEJ S.A., które poprzez emisję obligacji chcą finansować strategiczne plany inwestycyjne mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Udział banków w długoterminowym procesie finansowania rozwoju polskich firm ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki, co efektywnie przekłada się na dalsze wzrosty, a tym samym na poprawę konkurencyjności rodzimej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej. (KJ-B) MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 fotoreportaż fotoreportaż Niebawem jeden podmiot Zgodnie z planami integracyjnymi wszystkie koksownie Grupy JSW stanowić będą jeden podmiot gospodarczy występujący pod szyldem JSW Koks. Najpierw skonsolidują się Koksownia Przyjaźń i KK Zabrze, a potem dołączy do składu wałbrzyska Victoria. 8 Nr 10(20) październik 2013 MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

9 wzk victoria s.a. Promocja marki Victoria Podczas XIX Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa Metal swoją ofertę prezentował Polski Koks S.A. promując markę Victorii i jej sztandarowego produktu, tj. koksu odlewniczego specjalnego kęsy IS o granulacji wania produktów Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A., w szczególności koksu odlewniczego specjalnego kęsy IS o granulacji Stoisko przygotowane przez Polski Koks S.A. cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, co zaowocowało wieloma atrakcyjnymi spotkaniami. Maciej Jarno z Polskiego Koksu S.A.: Podsumowując Targi Metal 2013 w Kielcach chcielibyśmy podkreślić zdecydowane zainteresowanie stoiskiem Polskiego Koksu S.A. Mimo niewielkich rozmiarów tegorocznej edycji Targów, wiele polskich odlewni przyjechało podglądać nowości w ramach technologii odlewniczych. Spotykaliśmy się z zaciekawieniem ze strony odlewni, tym bardziej, że byliśmy (razem z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria S.A.) jedynym polskim przedstawicielem/ producentem koksu odlewniczego wystawiającym się na Targach. Okazja do spotkania umożliwiła nawiązanie nowych kontaktów oraz odnowienie tych dawno utraconych, zatem postawiony sobie cel został w 100% osiągnięty. Targi odbywały się w dniach września w Kielcach i stanowiły jedno z większych branżowych wydarzeń w Polsce. Zgromadziły 130 wystawców z 13 krajów, takich jak Chiny, USA, Czechy, Holandia, Indie, Łotwa, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia, Niemcy i Włochy. Tegoroczną edycję odwiedziło blisko 2000 zwiedzających. Po targach powiedzieli: Włodzimierz Walewski reprezentujący WZK Victoria S.A.: Strategia sprzedaży naszych produktów oparta jest na operatorze obsługującym Grupę Kapitałową JSW, czyli Polskim Koksie S.A. Nasz koks trafia do większości krajów Europy Zachodniej i Południowej oraz pewne ilości lokujemy na rynkach wschodnich. Konkurujemy na rynku koksu z producentami z Czech, Włoch, Hiszpanii. Odnotowujemy również rozwijającą się konkurencję ze strony polskich producentów. Dalsza realizacja założeń inwestycyjnych pozwoli na utrzymanie naszej pozycji rynkowej z perspektywą dalszego rozwoju firmy w ramach Grupy Kapitałowej JSW. Danuta Jacewicz z WZK Victoria S.A.: Odlewnictwo to jedna z dynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki krajowej i światowej. W Polsce funkcjonuje około 400 odlewni, stąd też XIX Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal były doskonałą okazją do zaprezento Wioletta Polak-Bodziony reprezentująca wałbrzyską Victorię : Targi Metal w Kielcach są imprezą z ugruntowaną już pozycją, a zwłaszcza wystawa Metal Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa. Jako, że jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości koksu odlewniczego, wystawiliśmy się w Kielcach, mając nadzieję na bliższe kontakty z branżą odlewniczą, zwłaszcza z mniejszymi odlewniami. Targi były z całą pewnością udane pod względem odwiedzających nasze stoisko. Było to dobre miejsce do budowania wizerunku, a zarazem kontaktu z klientem w nieco mniej formalnym otoczeniu. Mieliśmy kilkanaście ciekawych spotkań, jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że część z nich zaowocuje w przyszłości kontraktami, nie mniej jednak za wcześnie, by mówić o wymiernych korzyściach. (WP-B) 10 Nr 10(20) październik 2013

10 wzk victoria s.a. Inwestycji ciąg dalszy Nowa wsadnica na Victorii W WZK Victoria S.A. została zakończona budowa nowej wsadnicy. Jest ona przystosowana do obsługi wszystkich komór piecowych od baterii nr 1 do 5 oraz będzie obsługiwała nowobudowaną baterię nr 6. Na wsadnicy zostało zastosowanych szereg rozwiązań technicznych, które w znaczący sposób poprawiają jej funkcjonalność oraz bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników jak również maszyn i urządzeń działających w obrębie baterii koksowniczych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje: na wsadnicy i pokazujących czynności wykonywane przez maszynę; zastosowanie dokładnego układu pozycjonowania maszyny opartego na radiowym pomiarze odległości (dokładność +/ 1 cm!). To rozwiązanie pozwala Nowa wsadnica jest przystosowana do obsługi wszystkich komór piecowych. zabudowanie agregatu prądotwórczego na olej napędowy, który ma za zadanie zasilić w energię elektryczną wsadnicę w czasie przerw w dostawie z sieci zakładowej. To rezerwowe źródło pozwala na ewentualne wykonanie wszystkich czyn ności przy obsłudze komory koksowniczej (ubicie naboju, otwieranie/zamykanie drzwi piecowych, wypychanie, obsadzanie) oraz jazdę maszyny; zautomatyzowanie wszystkich sekwencji działań wykonywanych przez wsadnicę, m.in. ubicie naboju węglowego, dojazd do komory, wypychanie, obsadzanie, poprzez zastosowanie centralnego układu sterowania maszyną. Wszystkie czynności związane z obsługą są wykonywane w kabinie operatora. Tam też umieszczone są monitory, na których operator obserwuje obrazy z kamer rozlokowanych Komunikat o szczepieniach ochronnych Panel sterujący ustawiać maszynę do kolejnych czynności w pełnej automatyce i na bieżąco kontroluje pozycje wsadnicy oraz innych maszyn piecowych (wóz przelotowy i wóz gaśniczy). Poza tym w znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwo pracy całego zespołu, ponieważ nie zezwoli na wypychanie przy braku synchronizacji wszystkich maszyn. Dodatkowo włączenie sieci danych wsadnicy poprzez Ethernet bezprzewodowy do ogólnej sieci przemysłowej zakładu pozwala na bieżące obserwowanie pracy wsadnicy oraz jej poszczególnych zespołów. M. Piątek Podobnie jak w ubiegłych latach, w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, w Koksowni Przyjaźń zostały przeprowadzane szczepienia ochronne przeciw grypie szczepionką VAXIGRIP dla pracowników Spółki. Szczepienia odbywały się w dniach 14, 15, 22 i 23 października 2013 r. w Ambulatorium Zakładowym mieszczącym się w budynku Zakładowej Straży Pożarnej ob. nr 571, w godzinach od 12 do 15. Koszt zakupu szczepionki wynosił 28,50 zł. Akcja została sfinansowana ze środków Spółki. Pracownikom, którzy skorzystali ze szczepień ochronnych zostanie potrącona tylko zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS (po wykonaniu szczepień). Henryk Grabowski Szef Służby Pracy Koksownia Przyjaźń S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

11 o nas i o branży Węgiel energetyczny nie podrożeje, a koksowy tak Nie zakładam istotnego wzrostu cen węgla energetycznego w najbliższych miesiącach, spodziewam się natomiast wzrostu cen węgla koksowego mówi Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu. Cena węgla energetycznego w portach ARA oscyluje wokół 80 dolarów za tonę. Tak niska cena wynika z różnych przyczyn, ale do najważniejszych należy duża podaż węgla ze Stanów Zjednoczonych i Kolumbii. Duża podaż węgla amerykańskiego jest wynikiem rewolucji łupkowej i pojawienia się dużej nadprodukcji węgla w Stanach Zjednoczonych w stosunku do popytu na tamtejszym rynku mówi Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu. W jego ocenie trudno jednoznacznie prognozować kształtowanie się cen węgla energetycznego w najbliższym okresie. Jerzy Podsiadło zauważa zmianę na rynku Stanów Zjednoczonych, gdzie popyt na węgiel energetyczny zaczyna rosnąć, co może osłabić determinację producentów amerykańskich w eksporcie węgla na rynek europejski. Szacujemy przyszłość umiarkowanie pesymistycznie, nie zakładamy jednak istotnego wzrostu cen węgla energetycznego w najbliższych miesiącach dodaje Jerzy Podsiadło. Zaznacza jednak, że ta sytuacja może się zmienić, ponieważ jest zbyt wiele czynników nieprzewidywalnych. Komentując negocjacje pomiędzy krajowym górnictwem a energetyką dot. cen węgla na rok 2014 stwierdził, że oczekiwania górników są na poziomie ok. 11 zł za GJ, a oczekiwania energetyków są na poziomie 10 zł za GJ. Różnica nie jest duża, więc powinno dojść do konsensusu prognozuje Jerzy Podsiadło. Podkreśla, że inna sytuacja jest w przypadku węgla koksowego. Węgiel koksowy na benchmarku australijskim wyceniany jest na ok. 150 dol. za tonę, ale pojawiały się transakcje nawet po 155 dol. za tonę. Obserwujemy umocnienie rynku wyrobów hutniczych, co jest zawsze oznaką ożywienia popytu na węgiel koksowy. Ostatnie analizy wskazują, że produkcja stali w oparciu o proces wielkopiecowy, czyli o koks, jest wyraźnie tańsza niż produkcja stali w piecach elektrycznych. Dzieje się tak pomimo spadku cen energii w wielu krajach. Świadczy to również o tym, że węgiel koksowy będzie cieszył się dość dużym popytem. I dlatego zakładamy stopniowe umacnianie się cen węgla koksowego, zarówno na rynku krajowym jak i europejskim wskazuje Jerzy Podsiadło. Prezes Podsiadło zwraca uwagę, że remontowany jest wielki piec nr 3 w oddziale Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej, co nieco osłabia popyt na koks i węgiel koksowy na krajowym rynku. Remont pieca w Dąbrowie Górniczej ma zakończyć się w grudniu br. W Wałbrzychu przerobią muły węglowe na paliwo Paliwo i materiały budowlane z mułów węglowych będą produkowane w Wałbrzychu. Po kilku latach przygotowań ruszył zakład firmy Eko Carbo Julia. Inwestycja kosztowała ponad 12 mln zł. Docelowo pracę znajdzie tam 30 osób. Jak powiedział PAP pełnomocnik zarządu spółki Eko Carbo Julia Sławomir Zięba, zakład będzie produkował innowacyjne paliwo przeznaczone do spalania w dużych jednostkach energetycznych, głównie w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Obecnie kończymy rozruch technologiczny, natomiast pełną parą ruszymy na przełomie października i listopada. Zależy nam na tym, aby rozpocząć produkcję jeszcze przed okresem grzewczym dodał Zięba. Paliwo i materiały budowlane będą wytwarzane z ponad 4,4 mln ton mułów zalegających w osadnikach na terenie Wałbrzycha. Firma Eko Carbo Julia będzie eksploatowała zbiorniki poflotacyjne i materiał skalny złożony na istniejących od lat trzydziestych XX wieku hałdach przy dawnej kopalni Thorez, w pobliżu centrum miasta. Inwestorzy przewidują, że potrwa to około 10 lat. Według Zięby inwestycja nie będzie miała negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Nasza działalność z pewnością będzie bezpieczna dla mieszkańców miasta oraz dla środowiska. Natomiast po jej zakończeniu planujemy zająć się rekultywacją terenów, z których teraz wydobywamy muły węglowe. W przyszłości tereny te mogłyby służyć mieszkańcom Wałbrzycha, jako miejsce rekreacji twierdzi Zięba. Budowa zakładu kosztowała ponad 12 mln zł, z czego blisko 5 mln to dofinansowanie z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. W 2010 r. projekt budowy zakładu został wyróżniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie firma zatrudnia siedmiu pracowników, jednak planuje zwiększyć zatrudnienie do 30 osób. 12 Nr 10(20) październik 2013

12 Dąbrowa Górnicza Remont DK 94 idzie pełną parą Remont DK 94 idzie pełną parą, a wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem. Od maja trwają prace na jezdni w stronę Katowic. Obecnie drogowców można spotkać przy zjeździe z DK 94 na ulicę 11 Listopada. Na nitce od Sławkowa ułożyli już nakładkę asfaltową, na skrzyżowaniach zaś pojawiają się betonowe wzmocnienia, które mają zapobiec powstawaniu uszkodzeń i kolein. Po zakończeniu układania betonu, droga będzie jeszcze przez miesiąc nieprzejezdna. Beton musi bowiem dojrzeć, aby zyskać pełne parametry wytrzymałościowe. Po tym terminie zjazd dopuszczony zostanie do eksploatacji. Od połowy października całkowicie wyłączony z ruchu został remontowany wiadukt w ciągu DK 94 nad drogą wojewódzką nr 790 (nitka w stronę Olkusza). Trwa jego wyburzanie. Zamknięty jest także wiadukt południowy w kierunku na Kraków. Ruch w obu kierunkach prowadzi łącznicami nitki na Sławków. Na drodze wojewódzkiej nr 790, na skrzyżowaniu ze zjazdem i wjazdem na jezdnię w stronę Sławkowa jest rondo. Zakończenie remontu całej nitki wiodącej do granicy z Sosnowcem, zaplanowano na koniec roku. Po tym drogowcy przejdą na jezdnię w kierunku Sławkowa. Modernizacja DK 94 ma zostać zakończona pod koniec 2014 r. Koszt prac oszacowano na 180 mln zł. Miasto uzyskało 85% dofinansowania ze środków unijnych. Zabrze 10 milionów dla Kopalni Guido Prezydent RP podpisał ustawę umożliwiającą skorzystanie ze środków budżetowych takim podmiotom, jako Kopalnia Guido. informator Zabrze leżące na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego jest bez wątpienia liderem w zakresie turystyki poprzemysłowej. Od wielu lat podejmujemy inwestycje i przedsięwzięcia, aby zrewitalizowane przestrzenie miejskie cieszyły oko i służyły turystom. Podejmowane przez nas działania dostrzegają eksperci zajmujący się tą tematyką powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Niewątpliwy sukces jakim jest dopisanie kopalń Guido i Królowa Luiza do ustawy, pozwolą na dalszy rozwój kopalni. Nad przygotowaniem ustawy przez wiele miesięcy pracowała specjalna podkomisja Komisji Gospodarki. Na jej podstawie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w którego zasobach znajduje się Kopalnia Guido oraz wyrobiska Kopalni Królowa Luiza, będzie mogło pozyskać pieniądze na, jak to napisano w ustawie: utrzymanie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Guido i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Królowa Luiza. Rozbieżności w nazewnictwie wynikają z faktu, iż starania o dopisanie do ustawy jeszcze na początku 2012 roku podjęła dyrekcja Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu wtedy jeszcze samodzielnej zabrzańskiej instytucji kultury. W kwietniu 2013 roku po połączeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zarządzało Kopalnią Królowa Luiza, z ZKWK Guido w Zabrzu beneficjentem ustawy w wyniku następstwa prawnego stała się nowa instytucja ale o znanej nazwie czyli Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W trakcie prac nad ustawą udało się uzyskać jeden z najdłuższych okresów finansowania, dzięki czemu dotacje na potrzeby kopalń Guido i Królowej Luizy przekazywane będą do 31 grudnia 2020 r. Ponieważ zgodność ustawy z prawem Unii Europejskiej uzależniona jest od wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji w sprawie zgodności planowanej pomocy z zasadami rynku wewnętrznego UE, przepisy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów stosowane będą od dnia ogłoszenia tej decyzji. O dotacji zdecyduje minister finansów w ustawie budżetowej. Koszt prac zaplanowanych tylko na 2014 rok w Kopalni Guido i w Kopalni Królowa Luiza łącznie, oszacowano na minimum 10 milionów złotych. Wałbrzych Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego 22 października br., w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu odbyła się konferencja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. Potrzeby młodzieży w moim powiecie, w trakcie której wybrani uczniowie z wałbrzyskich szkół omówili obecne problemy i oczekiwania młodzieży z Wałbrzycha. W konferencji wzięło udział ok. 70 uczniów oraz zaproszeni goście, w tym Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Młodzieży. Uczniowie wałbrzyskich szkół sformułowali wnioski i postulaty dalszych działań dla młodzieży w mieście. Dyskusje odbyły się metodą open space, która zakładała, iż uczniowie sami zgłaszali tematy rozmów, które następnie omawiano w grupach. W trakcie konferencji odbyły się wybory 2 delegatów z Wałbrzycha do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego organu opiniodawczego młodzieży z Dolnego Śląska. Inauguracja Sejmiku nastąpi w grudniu br. Delegatami z Wałbrzycha do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostali Nikola Foryś z Zespołu Szkół nr 4 oraz Damian Butrym z Zespołu Szkół nr 5. MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 po godzinach KK Zabrze sponsorem strategicznym XIII Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych Najmłodszy miał 2 lata, najstarszy 77! 29 września br. już po raz trzynasty Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej zorganizowało Zabrzańskie Szosowe Wyścigi Rowerowe Niezrzeszonych. Honorowy patronat nad imprezą objęła Małgorzata Mańka Szulik Prezydent Zabrza. Bezpośrednio za organizację wyścigów odpowiedzialni byli reprezentanci Stowarzyszenia ks. prob. Rafał Wyleżoł oraz Katarzyna Kłysik. Wyścigi rozpoczęły się o godzinie 13, przebiegając wyznaczoną pętlą na ulicy Bytomskiej. Trasę zabezpieczały służby drogowe oraz zabrzańska Policja. Cały czas na trasie obecne było także prywatne pogotowie ratunkowe Eskulap. Łącznie na starcie stanęło 233 uczestników, w tym całe rodziny. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata i niecałe 5 miesięcy, najstarszy 77 lat. Ideą zawodów jest, że każdy kto staje na starcie jest zwycięzcą, dlatego nikt nie pozostał bez nagrody, wśród których znalazły się pompki rowerowe, rękawiczki, lampki, bidony, czapeczki, kompasy, okulary sportowe, pamięci USB, książki, parasole, przybory szkolne. Każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy dyplom. Po raz kolejny pojawiają się te same nazwiska w różnych kategoriach wiekowych tzn. realizuje się nasz główny cel: startują całe rodziny. Największą radością dla nas jest entuzjazm towarzyszący wszystkim startom, widoczny na twarzach, w gestach i słowach zawodników mówi Katarzyna Kłysik dyrektor zawodów. Tegoroczne zawody były ogromnym sukcesem, zrealizowano wszystkie zakładane cele, dlatego organizatorzy planują zorganizować je w Zabrzu po raz kolejny w przyszłym roku. (MS) Karnety na siatkówkę Dział Socjalny posiada dla osób wcześniej zadeklarowanych do odbioru karnety na mecze siatkarek Tauron MKS Dąbrowa Górnicza na sezon 2013/2014, rozgrywanych w Hali Widowiskowo- Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej. Każdy pracownik zgłaszający się po odbiór karnetu zobowiązany jest przedstawić legitymację pracowniczą. Karnety są rozprowadzane od 1 października br. w budynku Promyk, pok. 106, tel Mieczysław Paluch Kierownik Działu Socjalnego Koksownia Przyjaźń S.A. 14 Nr 10(20) październik 2013

14 Nowe wcielenie Wałbrzycha Nowa hala, nowy trener, nowy zespół i... nowe nadzieje. Tak wygląda start ligi siatkarzy w Wałbrzychu. Victoria PWSZ, klub siatkarski sponsorowany w dużej mierze przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., postanowił wziąć przykład z lepszych od siebie. I zbudować ligowy zespół niemal od podstaw. Powody były trzy. Dotychczasowa polityka oparcia zawodników na wychowankach przynosiła mierne efekty, wałbrzyski klub wciąż grał w II lidze. Tymczasem w Wałbrzychu po trzech latach budowy oddano do użytku nowy kompleks rekreacyjnosportowy z dużą halą widowiskowo-sportową. Aż się prosiło, by do takiej hali wreszcie zajrzały, wzorem lat minionych najlepsze drużyny w grach zespołowych siatkówce lub koszykówce. A, że koszykarze Górnika grają jeszcze niżej w ligowej hierarchii, wybór siatkówki jako wiodącego klubu wydawał się naturalny. Doszło też do zacieśnienia współpracy strategicznego sponsora klubu WZK Victoria S.A. z Gminą Wałbrzych i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Podpisano porozumienie, które gwarantuje przez trzy lata wspólne finansowanie drużyny ligowej nastawionej na sukces. Skoro ten warunek został spełniony, to Na grzyby! Korzystając ze słonecznej pogody oraz urodzaju grzybów członkowie Klubu HDK Dar przy WZK Victoria 28 września i 10 października br. pojechali na wycieczki grzybowe w Bory Dolnośląskie. Jak widać na zdjęciu uczestnikom nie tylko dopisały zebrane okazy grzybów, ale także dobre humory. W oczekiwaniu na pieczone kiełbaski człon kwestią czasu były zmiany kadrowe. Nowy trener, ale rodem z Wałbrzycha, olimpijczyk z Atlanty (IO 1996) Krzysztof Janczak szybko zmontował nową kadrę zespołu. Z poprzedniej drużyny pozostało 5 zawodników. Aż 8 przyszło z innych klubów i II ligi. Taka nowa Victoria PWSZ od razu urosła do faworyta zmagań. Początek sezonu potwierdza te nadzieje. W II lidze Victoria PWSZ Wałbrzych wygrała trzy pierwsze mecze po 3:0. I jest liderem rozgrywek. W Pucharze Polski wyeliminowała Wartę Aluron Zawiercie, wygrywając na wyjeździe 3:2. Wcześniej wałbrzyska drużyna w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Prezesa WZK Victoria S.A. pokonała Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel i zespół Bundesligi VC Dresden oraz stoczyła równorzędny, przegrany nieznacznie pojedynek z I- ligową Stalą Nysa. Ta skuteczna gra od razu przyniosła efekty na innym polu. Bardzo dobrze w sezon weszły zespoły młodzieżowe Victorii PWSZ, które odniosły komplet zwycięstw w swoich rozgrywkach. Znacznie wzrosło zainteresowanie meczami siatkarzy. Do hali Aqua-Zdrój przybyło na inauguracyjny mecz kowie klubu rozgrywali zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Wycieczki były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Zarządu WZK Victoria S.A. za co organizatorzy oraz uczestnicy składają serdeczne podziękowania. Janusz Grodzki Prezes Klubu HDK DAR przy WZK Victoria S.A. po godzinach ponad pół tysiąca widzów. Kibice zostali przez sponsora wyposażeni w akcesoria kibicowskie, więc doping był głośny. Atmosferę sprzyjającą siatkówce podbudowali także swoją niedawną obecnością w Wałbrzychu prezes Jastrzębskiego Węgla Zdzisław Grodecki oraz trener i siatkarze zespołu ekstraligowego z Jastrzębia z trenerem Lorenzo Bernardim oraz Michałem Łasko na czele. Gościom obiekt bardzo się spodobał, obiecali, że przyjadą całą drużyną na mecz towarzyski (a może pucharowy jeszcze w tym sezonie, bo wałbrzyszanie nadal grają w tych rozgrywkach). Nic więc dziwnego, że początek zmagań siatkarskich w Wałbrzychu jest bardzo udany, a sezon który dopiero się zaczął, obiecuje kibicom wielkie emocje i spełnienie ligowych marzeń o awansie. B. Skiba MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Trzy nogi węgiel, koks i energetyka

Trzy nogi węgiel, koks i energetyka Nr 2(12) luty 2013 r. Trzy nogi węgiel, koks i energetyka str. 4 5 Zapadła długo oczekiwana decyzja! str. 7 Pracownicy Laboratoriów Kombinatu w CLPB str. 8 spis treści komunikaty obwieszczenia wyborcze

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość MAGAZYN KORPORACYJNY LIPIEC 2015 NR 3 (15) Katowice Airport Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY Kopalnie Bobrek i Piekary działają już w strukturach spółki Węglokoks Kraj.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

DOBRY RUCH MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA. Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12

DOBRY RUCH MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA. Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12 MAJ 2012 NR 1 (3) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA DOBRY RUCH Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12 WĘGLOZBY T REAK T YWACJA Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu potentat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi str. 5 8

Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Nr 6/7 VIII/IX 2012 r. Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Kolejny certyfikat dla Koksowni Przyjaźń str. 12 13 Koksownia Dębieńsko odznaczona str. 16 Triumf Wałbrzycha str. 30 Nie naruszymy praw pracowniczych

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Co czeka polski przemysł w 2014 roku? 2013 rok to kolejny rok, w którym Polska gospodarka

OD REDAKCJI. Co czeka polski przemysł w 2014 roku? 2013 rok to kolejny rok, w którym Polska gospodarka OD REDAKCJI SPIS TREŚCI NOWOŚCI Z BRAŃŻY PRZEMYSŁOWEJ WYDARZENIA I TRENDY TEMAT NUMERU Smarowanie łożysk wprzemyśle nowe wyzwania WYWIAD NUMERU Wilk Elektronik Inwestycja w technologię przyszłości OPINIE

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 MAGAZYN KORPORACYJNY

Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY KWIECIEŃ 2015 NR 2 (14) Przyszłość zaczyna się dziś... Program dla Śląska przypomina jak na razie barwny patchwork s. 26 29 ROŚNIEMY W SIŁĘ Sławomir M. Suchoń, wiceprezes zarządu Węglokoks

Bardziej szczegółowo

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji Nr 9 (35) Wrzesień 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 strategia Reorganizacja spółek w Grupie wywiad ANDRZEJ KRASZEWSKI Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji biznes

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

Walka o wskaźniki. Dobre prognozy dla Przyjaźni

Walka o wskaźniki. Dobre prognozy dla Przyjaźni M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr10 (66) PAŹDZIERNIK 2006 r. Walka o wskaźniki str. 4-5 Dobre prognozy dla

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo