Branżę czekają poważne wyzwania. Rola zbiornika wyrównawczego. SEJ buduje nowy blok. Promocja marki Victoria. str. 3. str str. 7. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branżę czekają poważne wyzwania. Rola zbiornika wyrównawczego. SEJ buduje nowy blok. Promocja marki Victoria. str. 3. str. 4 5. str. 7. str."

Transkrypt

1 Nr 10(20) październik 2013 r. Branżę czekają poważne wyzwania str. 3 Rola zbiornika wyrównawczego str. 4 5 SEJ buduje nowy blok str. 7 Promocja marki Victoria str. 10

2 spis treści Konferencja koksownictwo 2013 branżę czekają poważne wyzwania STR. 3 ekologia rola zbiornika wyrównawczego w procesie oczyszczania... STR. 4 5 jsw sa duża inwestycja w budryku STR. 6 jsw sa sej buduje nowy blok fluidalny w EC Zofiówka STR. 7 wzk victoria s.a. promocja marki victoria STR. 10 wzk victoria s.a. nowa wsadnica na victorii STR. 11 po godzinach najmłodszy miał 2 lata, nastarszy 77! STR. 14 po godzinach nowe wcielenie wałbrzycha str. 15 Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny KOKSOWNI PRZYJAŹŃ S.A., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Redakcja: Katarzyna Stachowicz, Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 25 października 2013 r. Zdjęcia okładki: J. Pikuła 2 Nr 10(20) październik 2013

3 Konferencja Koksownictwo stanowi forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. Optymalizacja systemów technologicznych, zintegrowane sterowanie i kontrola oraz bezpieczeństwo ekologiczne to wyzwania stojące dzisiaj przed branżą koksowniczą. Konferencja podzielona była na kilka sesji. W panelu o strategicznych problemach koksownictwa, górnictwa i hutnictwa udział wziął m.in. Grzegorz Czornik, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu (JSW SA), który omawiał kwestie związane z produkcją węgla koksowego i planami rozwojowymi JSW. W swym wystąpieniu wiceprezes Czornik przedstawił pozycję Grupy Kapitałowej JSW na rynku węgla i koksu w Polsce oraz Europie. Powiedział, że silnymi stronami Grupy JSW jest dywersyfikacja produkcji, korzystna lokalizacja oraz znaczny udział w krajo konferencja koksownictwo 2013 Branżę czekają poważne wyzwania Międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu, możliwości poprawy jakości koksu wielkopiecowego i odlewniczego, działania modernizacyjne dotyczące techniki i technologii koksowania węgla to jedne z wielu tematów tegorocznej konferencji naukowo-technicznej Koksownictwo 2013, która odbywała się od 2 do 4 października w Szczyrku. wym rynku węgla koksowego i koksu. Siłę Grupy JSW wzmacniają dobrze udokumentowane złoża najwyższej jakości węgla koksowego. Z kolei reprezentujący Koksownię Przyjaźń i Kombinat Koksochemiczny Zabrze prezes Edward Szlęk skupił się w swym referacie nad sprawami związanymi z integracją i postępem technologicznym w koksowniach należących do Grupy JSW. Stwierdził, że wszystkie koksownie Grupy JSW (Przyjaźń, Radlin, Jadwiga, Dębieńsko, Victoria) prowadzą działalność operacyjną w oparciu o ten sam model funkcjonalny, czyli produkują koks i węglopochodne. Zaznaczył, że już niebawem nastąpi konsolidacja KK Zabrze i Koksowni Przyjaźń, a następnie planowane jest włączenie wałbrzyskiej Victorii. Procesy integracyjne segmentu koksowniczego są ważnym elementem planów rozwoju Grupy JSW na lata Podczas wygłaszania referatu prezes Szlęk zasygnalizował również, że w najbliższych latach wszystkie koksownie Grupy JSW planują istotne nakłady inwestycyjne, dążąc do unowocześnienia i optymalizacji produkcji, obniżenia kosztów działalności oraz poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego poprzez jeszcze bardziej skuteczne ograniczanie emisji substancji do atmosfery. Jednym z kluczowych kierunków poprawy efektywności gospodarczej naszych koksowni jest zagospodarowanie zasobów energetycznych gazu koksowniczego i rozwijanie nowych technologii produkcji koksu mówił w Szczyrku prezes Szlęk. Pozwoli to koksowniom Grupy JSW na znaczącą poprawę efektów ekonomicznych. Dążymy do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i cieplnej oraz sprzedaży nadwyżek energii. Organizatorem konferencji, podczas której spotykają się wszyscy najważniejsi krajowi producenci węgla, koksu oraz przedstawiciele świata nauki był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. (JMP) System Zarządzania Jakością Wdrożony w marcu i certyfikowany w czerwcu 2013 r. SZJ w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze S.A. jest w dalszym ciągu doskonalony. Dział NI w oparciu o wnioski dotyczące zmian w dokumentach SZJ po analizie ich zasadności sukcesywnie je wprowadza poprzez aktualizację dokumentów. Od września br. przystąpiono do kontynuowania auditów wewnętrznych zgodnie z aktualną wersją Harmonogramu na 2013 r. Do tej pory przeprowadzono siedem auditów w trakcie których stwierdzono dobrą znajomość dokumentów SZJ oraz stosowanie się do zapisów w nich zawartych. Sprawdzono również w audytowanych komórkach terminowość realizacji działań korygujących lub zapobiegawczych wynikłych w trakcie Auditów wewnętrznych, Przeglądu Zarządzania i Auditu certyfikującego nie stwierdzając braków w tym zakresie. Do końca 2013 r. pozostało do wykonania siedem auditów, z czego sześć na koksowniach, po dwa w każdym zakładzie. Jan Pasz Pełnomocnik Zarządu ds. ISO KK Zabrze S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 ekologia Rola zbiornika wyrównawczego w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych w Koksowni Przyjaźń Ścieki koksownicze należą do grupy bardzo specyficznych, trudnych do oczyszczenia ścieków przemysłowych. Skład ścieków, poziom zanieczyszczeń oraz ich zmienność warunkowane są od etapu koksowania mieszanki węglowej w komorze koksowniczej po odzysk i przeróbkę produktów węglopochodnych w instalacjach niskociśnieniowego oczyszczania gazu koksowniczego. I. Technologia oczyszczania ścieków Ścieki koksownicze napływające do oczyszczalni to przede wszystkim silnie zafenolowana woda pogazowa. Dziesiątą część tego strumienia stanowią ścieki napływające kanalizacją przemysłową. Są to głównie kondensaty z prowadzonych procesów oczyszczania gazu koksowniczego. W celu dostosowania stężeń zanieczyszczeń ścieków do określonego prawem poziomu umożliwiającego ich zrzut do środowiska, ścieki przemysłowe poddawane są procesowi wielostopniowego oczyszczania. W Koksowni Przyjaźń system ten realizowany jest w oparciu o pracę trójstopniowej, mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W skład realizowanych procesów mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków należy zaliczyć sedymentację i usunięcie z układu cięższych frakcji stałych zanieczyszczeń, zawiesin powstałych w procesach koagulacji i flokulacji charakteryzujących się dużą gęstością oraz procesy adsorpcji zanieczyszczeń na tworzonych przez cząstki zawiesiny układach koloidalnych. Proces biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych prowadzony jest w oparciu o technologię osadu czynnego. W reaktorach I i II stopnia oczyszczania biologicznego realizowane są procesy amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji, dzięki którym możliwa jest przemiana azotu organicznego i azotu amonowego zawartego w ściekach w formy ulegające redukcji do azotu cząsteczkowego. Procesem towarzyszącym tym przemianom jest biodegradacja zanieczyszczeń organicznych. Oczyszczanie końcowe realizowane jest w reaktorze wielofunkcyjnym. Polega na uśrednieniu parametrów ścieków oraz usunięciu z układu drobnych frakcji zanieczyszczeń przenoszonych ze wcześniejszych etapów procesu. Tak kompleksowo oczyszczone ścieki przemysłowe o parametrach spełniających przepisy prawne odprowadzane są do środowiska, do zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie terenu Koksowni Przyjaźń potoku Bobrek. II. Zbiornik wyrównawczy Efektywność eliminacji zanieczyszczeń w procesach biologicznego oczyszczania ścieków zależna jest od wielu czynników, wśród których możemy wyróżnić te najważniejsze: utrzymywanie odpowiednich warunków ph, temperatury oraz stężenia tlenu w komorach osadu czynnego, skład i kondycja mikroorganizmów osadu czynnego, zapewnienie napływu ścieków o stabilnym w czasie ładunku zanieczyszczeń. Ścieki koksownicze napływające na oczyszczalnię charakteryzują się dużą zmiennością w napływie i poziomie niesionych zanieczyszczeń. Dobowe wahania stężeń oznaczanych parametrów mogą sięgać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Oczyszczalnia ścieków nie jest całkowicie bezbronna w sytuacjach napływu ścieków niosących zmienne w czasie, ponadnormatywne ładunki zanieczyszczeń. Układ technologiczny został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ustabilizować parametry ścieków przed oczyszczaniem biologicznym. Kluczową rolę w tym układzie zajmuje zbiornik wyrównawczy łączący przepływ ścieków pomiędzy wstępną i biologiczną działką oczyszczalni. Ideowy schemat funkcjonowania zbiornika wraz z zaznaczonym systemem cyrkulacji ścieków został zaprezentowany na rysunku nr 1. Zbiornik ten został wyposażony w przegrodę poprzeczną oraz system mieszający składający się z 4 pomp mieszających, których zadaniem jest wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji ścieków w zbiorniku. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne pozwoliły uzyskać uśrednienie składu ścieków do poziomu zapewniającego Rys. 1. Ideowy schemat zbiornika wyrównawczego 4 Nr 10(20) październik 2013

5 ekologia stabilne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń osadu czynnego, zwiększając efektywność prowadzonych procesów biologicznego oczyszczania ścieków, w tym szczególnie procesów nitryfikacji i denitryfikacji zachodzących w reaktorach II stopnia biologicznego. Dostatecznie duża pojemność czynna zbiornika (7500 m 3 ) wynosząca ponad 200% wartości dobowego napływu ścieków przemysłowych stanowi również zabezpieczenie przez zmiennością ilości dopływających do oczyszczalni ścieków. O szczególnie istotnej roli, jaką pełni zbiornik wyrównawczy w układzie technologicznym oczyszczania ścieków przemysłowych mogliśmy przekonać się w maju 2011 roku. W tym czasie ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów w Wydziale Produkcji Węglopochodnych ścieki napływające do oczyszczalni charakteryzowały się dużymi wahaniami wskaźników zanieczyszczeń. Analizie poddane zostały wyniki oznaczeń azotu amonowego oraz cyjanków ogólnych w okresie od 18 do 31 maja. Na rysunkach nr 2 i 3 zestawiono graficzne interpretacje uzyskanych w badanym okresie stężeń analizowanych parametrów w ściekach przemysłowych napływających na oczyszczalnię A oraz w ściekach po uśrednieniu w zbiorniku wyrównawczym B. Na podstawie wizualnej obserwacji przebiegu obu krzywych na obydwu wykresach możemy określić wpływ zbiornika wyrównawczego na proces uśredniania składu ścieków. W celu dokładniejszego określenia dobowych wahań Rys. 2. Wpływ uśredniania ścieków w zbiorniku wyrównawczym na poziom azotu amonowego. Rys. 3. Wpływ uśredniania ścieków w zbiorniku wyrównawczym na poziom cyjanków ogólnych. stężeń zanieczyszczeń przeprowadzono obliczenia statystyczne, w tym rozstęp R stanowiący różnicę pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi, średnią arytmetyczną x śr, odchylenie standardowe SD informujące o rozrzucie wyników wokół średniej oraz odchylenie względne RSD informujące o tym ile procent średniej arytmetycznej stanowi odchylenie standardowe. Wyniki zestawiono odpowiednio dla poszczególnych parametrów w tabelach nr 1 i nr 2. Tabela 1. Azot amonowy [mg/dm 3 ] Min. Max. R x śr SD RSD A % B % Tabela 2. Cyjanki ogólne [mg/dm 3 ] Min. Max. R x śr SD RSD A % B 1,33 1,73 0,40 1,46 0,12 8% W obydwu analizowanych przypadkach dla ścieków napływających do oczyszczalni możemy zaobserwować powtarzającą się zależność wyższych wartości rozstępów od średnich arytmetycznych. Również wysokie oznaczenia parametrów SD i RSD świadczą o dużym rozproszeniu wyników, co ma przełożenie na znaczne wahania stężeń. Analiza rezultatów wykonanych obliczeń statystycznych dla ścieków uśrednionych odpływających ze zbiornika wyrównawczego jednoznacznie potwierdza zaobserwowany na zamieszczonych wykresach efekt stabilizacji poziomu zanieczyszczeń. W obydwu analizowanych przypadkach możemy zaobserwować zmniejszenie się wartości rozstępu poniżej średniej arytmetycznej. Znaczący spadek parametrów SD i RSD wyraźnie potwierdza zachodzący proces wyrównywania składu ścieków. III. Podsumowanie Rola zbiornika wyrównawczego w układzie technologicznym oczyszczalni w okresach napływu ścieków charakteryzujących się stabilnymi wartościami niesionych ładunków zanieczyszczeń jest często niezauważalna. Zalety wynikające z jego funkcjonowania można zauważyć zwłaszcza w sytuacjach dużych wahań poziomu zanieczyszczeń oraz ilości ścieków napływających do oczyszczalni. Zachodzący w nim proces uśredniania składu ścieków korzystnie wpływa na stabilizację obciążenia osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń, co skutkuje prawidłowym prowadzeniem procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Jakub Osmólski Kierownik Oddziału Oczyszczalni Ścieków, Koksownia Przyjaźń S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 jsw sa Inwestują w poprawę jakości węgla Duża inwestycja w Budryku Jastrzębska Spółka Węglowa zainwestuje w rozbudowę i modernizację zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni Budryk. To kolejny krok w drodze do pozyskania doskonałej jakości węgla koksowego, stale poszukiwanego przez przemysł koksowniczy bez względu na to czy są lata ożywienia, czy gospodarczego spowolnienia. Przetarg został już rozstrzygnięty, umowa z wykonawcą zadania zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Żeby dotrzeć do zasobów najcenniejszego węgla typu 35 kopalnia Budryk musiała pogłębić szyb VI i udostępnić nowy poziom wydobywczy 1290 m, gdzie zalega około 160 mln ton tego węgla. Kolejnym warunkiem uzyskania wysokiej jakości produktu jest modernizacja zakładu przeróbczego, który mimo iż pracuje od 1994 roku, nigdy nie został przygotowany do pełnego wzbogacania węgli koksowych. Ta kopalnia ma w sobie olbrzymi potencjał. Należało w nią zainwestować i to zaczęliśmy robić od razu po włączeniu kopalni w struktury JSW w 2008 r. Udostępnienie zasobów poziomu 1290 pozwoli na wydłużenie żywotności tej kopalni prawie o 70 lat podkreśla Jarosław Zagórowski, pre zes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Planowana w najbliższym czasie rozbudowa i modernizacja zakładu przeróbczego będzie między innymi polegała na zabudowie drugiego systemu technologicznego w obiekcie stacji przygotowania węgla. To umożliwi odbiór urobku z szybu I przedział południowy, klasyfikację wstępną, selektywne kruszenie z wydzielaniem grubego kamienia, oddzielenie zanieczyszczeń niewęglowych oraz transport do zbiorników węgla surowego i jego selektywne magazynowanie. Zostanie również przebudowany węzeł wzbogacania węgla w ośrodku wodnym, co pozwoli na selektywne wzbogacanie węgla typu 34 i 35 wraz z odstawą i załadunkiem na środki transportu kolejowego lub magazynowaniem na zwałach. Oprócz tego w niezbędnym zakresie zostaną zmodernizowane pozostałe węzły i układy technologiczno-maszynowe, pomiarowo-sterujące oraz systemy zabezpieczeniowe. Zastosowane rozwiązania pozwolą na niezależną produkcję koncentratów obydwu typów, jak również na zwiększenie wydajności procesów wzbogacania przy równoczesnej poprawie jakości uzyskanego węgla handlowego. Zastąpienie istniejących przesiewaczy, na których dotychczas odbywało się częściowe odsiewanie miałów surowych, przesiewaczami odmulającymi, pozwoli na wzbogacanie całości węgla surowego. Dodatkowo nowoczesne wirówki sedymentacyjno-sitowe do odwadniania koncentratów flotacyjnych oraz prasy komorowo-membranowe do odwadniania trudnych zawiesin (sedymentów) znacznie zwiększą efektywność bardzo ważnego dla całej technologii obiegu wodno-mułowego wyjaśnia Andrzej Bajer, zastępca dyrektora biura przeróbki mechanicznej i jakości węgla JSW. Rozbudowa węzła zwałów węgla wraz ze zbiornikami węgla handlowego, polegająca na budowie nowego ciągu odstawy produktów wzbogacania na zwały, umożliwi jednoczesne zwałowanie węgla, zbieranie go ze zwałów i załadunek do wagonów. Wraz z modernizacją urządzeń technologicznych wprowadzone zostaną również przedsięwzięcia, takie jak budowa instalacji odpylania, odkurzania przemysłowego oraz przewietrzania zbiorników, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników i komfortu ich pracy. Zaprojektowane układy maszyn będą sterowane z miejsca lub zdalnie przez dyspozytora zakładu. Posiadać będą również blokady zgodnie z technologią eksploatacji instalacji przeróbczych wraz z system ostrzegawczym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Wydajności poszczególnych urządzeń zostały dobrane w sposób zapewniający płynność i bezawaryjność pracy wszystkich węzłów technologicznych. (KJ-B) 6 Nr 10(20) październik 2013

7 Projekt, mający strategiczne znaczenie dla SEJ i całej Grupy JSW, jest elementem konsekwentnie realizowanego programu inwestycyjnego, przedstawionego w Prospekcie Emisyjnym JSW S.A. Równocześnie jest to czwarta transakcja zrealizowana przez BGK w ramach programu Inwestycje Polskie. Budowa bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe jest kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa energetycznego Grupy JSW. Inwestycja o wartości 507 mln zł netto umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej Grupy JSW, w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbudowa aktywów wytwórczych EC Zofiówka pozwoli również na funkcjonowanie zakładu i utrzymanie zatrudnienia przez kolejne 30 lat. Umowa z wykonawcami, podpisana 14 października 2013 roku, przewiduje oddanie bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym kwartale 2016 roku. Blok będzie produkował energię elektryczną dla Grupy JSW i odbiorców indywidualnych, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla stutysięcznego miasta Jastrzębia-Zdroju. Inwestycja zakłada wykorzystanie technologii kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym, optymalnej do spalania mieszanek wielopaliwowych. Technologia CFB nie wymaga budowy kosz jsw sa SEJ buduje nowy blok fluidalny w EC Zofiówka Spółka Energetyczna Jastrzębie (SEJ) podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Alior Bankiem umowę programu emisji obligacji do kwoty 420 mln zł. Znaczna część pozyskanych środków sfinansuje budowę nowego bloku fluidalnego CFB na terenie Elektrociepłowni Zofiówka, który zastąpi wyeksploatowane jednostki wytwórcze. townych układów odsiarczania i odazotowania spalin, gdyż zapewnia wymagane standardy emisji poprzez relatywnie niską temperaturę spalania oraz recyrkulację spalin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności. Budowa bloku CFB zwiększy efektywność energetyczną EC Zofiówka o 30% i radykalnie zmniejszy emisję SO 2, NOx, CO 2 i pyłów do powietrza atmosferycznego. Dzięki temu spółce zostały przyznane darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla mówi Tomasz Gawlik, prezes Spółki Energetycznej Jastrzębie. Realizowany przez nas projekt jest wzorcowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, znacząco przyczyniając się do ograniczenia wpływu elektrociepłowni na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców. Jednocześnie jest to przedsięwzięcie w pełni opłacalne, charakteryzujące się dodatnią wartością NPV. Budowa bloku CFB jest częścią programu Energetyka 2016, realizowanego przez SEJ. Zakłada on dostosowanie spółki do wymagań Dyrektywy IED ws. emisji przemysłowych i poprawę jej efektywności, a także przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej PEC (dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Łączna wartość realizowanych w ramach programu inwestycji wynosi 947 mln zł netto (bez uwzględnienia inflacji). Jego finansowanie opiera się o środki pochodzące z podwyższenia kapitału SEJ przez JSW oraz o środki z emisji obligacji skierowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego i Alior Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza, oraz zapewnia finansowanie w wysokości 280 mln zł. Umowa programu emisji obligacji dla Spółki Energetycznej Jastrzębie jest kolejną w obszarze energetyki transakcją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Inwestycje Polskie. Angażując się wspólnie z bankiem komercyjnym w finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego, realizujemy powierzone nam przez rząd zadania, pełniąc przy tym funkcję państwowego banku rozwoju zaznacza Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Alior Bank pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, sub-agenta ds. płatności i subdepozytariusza, zapewniając kwotę 140 mln zł. Rozwój segmentu bankowości korporacyjnej stanowi jeden z priorytetów Alior Banku, dlatego wspólnie z BGK aktywnie wspieramy firmy takie jak SEJ S.A., które poprzez emisję obligacji chcą finansować strategiczne plany inwestycyjne mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Udział banków w długoterminowym procesie finansowania rozwoju polskich firm ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki, co efektywnie przekłada się na dalsze wzrosty, a tym samym na poprawę konkurencyjności rodzimej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej. (KJ-B) MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 fotoreportaż fotoreportaż Niebawem jeden podmiot Zgodnie z planami integracyjnymi wszystkie koksownie Grupy JSW stanowić będą jeden podmiot gospodarczy występujący pod szyldem JSW Koks. Najpierw skonsolidują się Koksownia Przyjaźń i KK Zabrze, a potem dołączy do składu wałbrzyska Victoria. 8 Nr 10(20) październik 2013 MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

9 wzk victoria s.a. Promocja marki Victoria Podczas XIX Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa Metal swoją ofertę prezentował Polski Koks S.A. promując markę Victorii i jej sztandarowego produktu, tj. koksu odlewniczego specjalnego kęsy IS o granulacji wania produktów Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A., w szczególności koksu odlewniczego specjalnego kęsy IS o granulacji Stoisko przygotowane przez Polski Koks S.A. cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, co zaowocowało wieloma atrakcyjnymi spotkaniami. Maciej Jarno z Polskiego Koksu S.A.: Podsumowując Targi Metal 2013 w Kielcach chcielibyśmy podkreślić zdecydowane zainteresowanie stoiskiem Polskiego Koksu S.A. Mimo niewielkich rozmiarów tegorocznej edycji Targów, wiele polskich odlewni przyjechało podglądać nowości w ramach technologii odlewniczych. Spotykaliśmy się z zaciekawieniem ze strony odlewni, tym bardziej, że byliśmy (razem z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria S.A.) jedynym polskim przedstawicielem/ producentem koksu odlewniczego wystawiającym się na Targach. Okazja do spotkania umożliwiła nawiązanie nowych kontaktów oraz odnowienie tych dawno utraconych, zatem postawiony sobie cel został w 100% osiągnięty. Targi odbywały się w dniach września w Kielcach i stanowiły jedno z większych branżowych wydarzeń w Polsce. Zgromadziły 130 wystawców z 13 krajów, takich jak Chiny, USA, Czechy, Holandia, Indie, Łotwa, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia, Niemcy i Włochy. Tegoroczną edycję odwiedziło blisko 2000 zwiedzających. Po targach powiedzieli: Włodzimierz Walewski reprezentujący WZK Victoria S.A.: Strategia sprzedaży naszych produktów oparta jest na operatorze obsługującym Grupę Kapitałową JSW, czyli Polskim Koksie S.A. Nasz koks trafia do większości krajów Europy Zachodniej i Południowej oraz pewne ilości lokujemy na rynkach wschodnich. Konkurujemy na rynku koksu z producentami z Czech, Włoch, Hiszpanii. Odnotowujemy również rozwijającą się konkurencję ze strony polskich producentów. Dalsza realizacja założeń inwestycyjnych pozwoli na utrzymanie naszej pozycji rynkowej z perspektywą dalszego rozwoju firmy w ramach Grupy Kapitałowej JSW. Danuta Jacewicz z WZK Victoria S.A.: Odlewnictwo to jedna z dynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki krajowej i światowej. W Polsce funkcjonuje około 400 odlewni, stąd też XIX Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal były doskonałą okazją do zaprezento Wioletta Polak-Bodziony reprezentująca wałbrzyską Victorię : Targi Metal w Kielcach są imprezą z ugruntowaną już pozycją, a zwłaszcza wystawa Metal Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa. Jako, że jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości koksu odlewniczego, wystawiliśmy się w Kielcach, mając nadzieję na bliższe kontakty z branżą odlewniczą, zwłaszcza z mniejszymi odlewniami. Targi były z całą pewnością udane pod względem odwiedzających nasze stoisko. Było to dobre miejsce do budowania wizerunku, a zarazem kontaktu z klientem w nieco mniej formalnym otoczeniu. Mieliśmy kilkanaście ciekawych spotkań, jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że część z nich zaowocuje w przyszłości kontraktami, nie mniej jednak za wcześnie, by mówić o wymiernych korzyściach. (WP-B) 10 Nr 10(20) październik 2013

10 wzk victoria s.a. Inwestycji ciąg dalszy Nowa wsadnica na Victorii W WZK Victoria S.A. została zakończona budowa nowej wsadnicy. Jest ona przystosowana do obsługi wszystkich komór piecowych od baterii nr 1 do 5 oraz będzie obsługiwała nowobudowaną baterię nr 6. Na wsadnicy zostało zastosowanych szereg rozwiązań technicznych, które w znaczący sposób poprawiają jej funkcjonalność oraz bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników jak również maszyn i urządzeń działających w obrębie baterii koksowniczych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje: na wsadnicy i pokazujących czynności wykonywane przez maszynę; zastosowanie dokładnego układu pozycjonowania maszyny opartego na radiowym pomiarze odległości (dokładność +/ 1 cm!). To rozwiązanie pozwala Nowa wsadnica jest przystosowana do obsługi wszystkich komór piecowych. zabudowanie agregatu prądotwórczego na olej napędowy, który ma za zadanie zasilić w energię elektryczną wsadnicę w czasie przerw w dostawie z sieci zakładowej. To rezerwowe źródło pozwala na ewentualne wykonanie wszystkich czyn ności przy obsłudze komory koksowniczej (ubicie naboju, otwieranie/zamykanie drzwi piecowych, wypychanie, obsadzanie) oraz jazdę maszyny; zautomatyzowanie wszystkich sekwencji działań wykonywanych przez wsadnicę, m.in. ubicie naboju węglowego, dojazd do komory, wypychanie, obsadzanie, poprzez zastosowanie centralnego układu sterowania maszyną. Wszystkie czynności związane z obsługą są wykonywane w kabinie operatora. Tam też umieszczone są monitory, na których operator obserwuje obrazy z kamer rozlokowanych Komunikat o szczepieniach ochronnych Panel sterujący ustawiać maszynę do kolejnych czynności w pełnej automatyce i na bieżąco kontroluje pozycje wsadnicy oraz innych maszyn piecowych (wóz przelotowy i wóz gaśniczy). Poza tym w znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwo pracy całego zespołu, ponieważ nie zezwoli na wypychanie przy braku synchronizacji wszystkich maszyn. Dodatkowo włączenie sieci danych wsadnicy poprzez Ethernet bezprzewodowy do ogólnej sieci przemysłowej zakładu pozwala na bieżące obserwowanie pracy wsadnicy oraz jej poszczególnych zespołów. M. Piątek Podobnie jak w ubiegłych latach, w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, w Koksowni Przyjaźń zostały przeprowadzane szczepienia ochronne przeciw grypie szczepionką VAXIGRIP dla pracowników Spółki. Szczepienia odbywały się w dniach 14, 15, 22 i 23 października 2013 r. w Ambulatorium Zakładowym mieszczącym się w budynku Zakładowej Straży Pożarnej ob. nr 571, w godzinach od 12 do 15. Koszt zakupu szczepionki wynosił 28,50 zł. Akcja została sfinansowana ze środków Spółki. Pracownikom, którzy skorzystali ze szczepień ochronnych zostanie potrącona tylko zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS (po wykonaniu szczepień). Henryk Grabowski Szef Służby Pracy Koksownia Przyjaźń S.A. MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

11 o nas i o branży Węgiel energetyczny nie podrożeje, a koksowy tak Nie zakładam istotnego wzrostu cen węgla energetycznego w najbliższych miesiącach, spodziewam się natomiast wzrostu cen węgla koksowego mówi Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu. Cena węgla energetycznego w portach ARA oscyluje wokół 80 dolarów za tonę. Tak niska cena wynika z różnych przyczyn, ale do najważniejszych należy duża podaż węgla ze Stanów Zjednoczonych i Kolumbii. Duża podaż węgla amerykańskiego jest wynikiem rewolucji łupkowej i pojawienia się dużej nadprodukcji węgla w Stanach Zjednoczonych w stosunku do popytu na tamtejszym rynku mówi Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu. W jego ocenie trudno jednoznacznie prognozować kształtowanie się cen węgla energetycznego w najbliższym okresie. Jerzy Podsiadło zauważa zmianę na rynku Stanów Zjednoczonych, gdzie popyt na węgiel energetyczny zaczyna rosnąć, co może osłabić determinację producentów amerykańskich w eksporcie węgla na rynek europejski. Szacujemy przyszłość umiarkowanie pesymistycznie, nie zakładamy jednak istotnego wzrostu cen węgla energetycznego w najbliższych miesiącach dodaje Jerzy Podsiadło. Zaznacza jednak, że ta sytuacja może się zmienić, ponieważ jest zbyt wiele czynników nieprzewidywalnych. Komentując negocjacje pomiędzy krajowym górnictwem a energetyką dot. cen węgla na rok 2014 stwierdził, że oczekiwania górników są na poziomie ok. 11 zł za GJ, a oczekiwania energetyków są na poziomie 10 zł za GJ. Różnica nie jest duża, więc powinno dojść do konsensusu prognozuje Jerzy Podsiadło. Podkreśla, że inna sytuacja jest w przypadku węgla koksowego. Węgiel koksowy na benchmarku australijskim wyceniany jest na ok. 150 dol. za tonę, ale pojawiały się transakcje nawet po 155 dol. za tonę. Obserwujemy umocnienie rynku wyrobów hutniczych, co jest zawsze oznaką ożywienia popytu na węgiel koksowy. Ostatnie analizy wskazują, że produkcja stali w oparciu o proces wielkopiecowy, czyli o koks, jest wyraźnie tańsza niż produkcja stali w piecach elektrycznych. Dzieje się tak pomimo spadku cen energii w wielu krajach. Świadczy to również o tym, że węgiel koksowy będzie cieszył się dość dużym popytem. I dlatego zakładamy stopniowe umacnianie się cen węgla koksowego, zarówno na rynku krajowym jak i europejskim wskazuje Jerzy Podsiadło. Prezes Podsiadło zwraca uwagę, że remontowany jest wielki piec nr 3 w oddziale Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej, co nieco osłabia popyt na koks i węgiel koksowy na krajowym rynku. Remont pieca w Dąbrowie Górniczej ma zakończyć się w grudniu br. W Wałbrzychu przerobią muły węglowe na paliwo Paliwo i materiały budowlane z mułów węglowych będą produkowane w Wałbrzychu. Po kilku latach przygotowań ruszył zakład firmy Eko Carbo Julia. Inwestycja kosztowała ponad 12 mln zł. Docelowo pracę znajdzie tam 30 osób. Jak powiedział PAP pełnomocnik zarządu spółki Eko Carbo Julia Sławomir Zięba, zakład będzie produkował innowacyjne paliwo przeznaczone do spalania w dużych jednostkach energetycznych, głównie w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Obecnie kończymy rozruch technologiczny, natomiast pełną parą ruszymy na przełomie października i listopada. Zależy nam na tym, aby rozpocząć produkcję jeszcze przed okresem grzewczym dodał Zięba. Paliwo i materiały budowlane będą wytwarzane z ponad 4,4 mln ton mułów zalegających w osadnikach na terenie Wałbrzycha. Firma Eko Carbo Julia będzie eksploatowała zbiorniki poflotacyjne i materiał skalny złożony na istniejących od lat trzydziestych XX wieku hałdach przy dawnej kopalni Thorez, w pobliżu centrum miasta. Inwestorzy przewidują, że potrwa to około 10 lat. Według Zięby inwestycja nie będzie miała negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Nasza działalność z pewnością będzie bezpieczna dla mieszkańców miasta oraz dla środowiska. Natomiast po jej zakończeniu planujemy zająć się rekultywacją terenów, z których teraz wydobywamy muły węglowe. W przyszłości tereny te mogłyby służyć mieszkańcom Wałbrzycha, jako miejsce rekreacji twierdzi Zięba. Budowa zakładu kosztowała ponad 12 mln zł, z czego blisko 5 mln to dofinansowanie z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. W 2010 r. projekt budowy zakładu został wyróżniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie firma zatrudnia siedmiu pracowników, jednak planuje zwiększyć zatrudnienie do 30 osób. 12 Nr 10(20) październik 2013

12 Dąbrowa Górnicza Remont DK 94 idzie pełną parą Remont DK 94 idzie pełną parą, a wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem. Od maja trwają prace na jezdni w stronę Katowic. Obecnie drogowców można spotkać przy zjeździe z DK 94 na ulicę 11 Listopada. Na nitce od Sławkowa ułożyli już nakładkę asfaltową, na skrzyżowaniach zaś pojawiają się betonowe wzmocnienia, które mają zapobiec powstawaniu uszkodzeń i kolein. Po zakończeniu układania betonu, droga będzie jeszcze przez miesiąc nieprzejezdna. Beton musi bowiem dojrzeć, aby zyskać pełne parametry wytrzymałościowe. Po tym terminie zjazd dopuszczony zostanie do eksploatacji. Od połowy października całkowicie wyłączony z ruchu został remontowany wiadukt w ciągu DK 94 nad drogą wojewódzką nr 790 (nitka w stronę Olkusza). Trwa jego wyburzanie. Zamknięty jest także wiadukt południowy w kierunku na Kraków. Ruch w obu kierunkach prowadzi łącznicami nitki na Sławków. Na drodze wojewódzkiej nr 790, na skrzyżowaniu ze zjazdem i wjazdem na jezdnię w stronę Sławkowa jest rondo. Zakończenie remontu całej nitki wiodącej do granicy z Sosnowcem, zaplanowano na koniec roku. Po tym drogowcy przejdą na jezdnię w kierunku Sławkowa. Modernizacja DK 94 ma zostać zakończona pod koniec 2014 r. Koszt prac oszacowano na 180 mln zł. Miasto uzyskało 85% dofinansowania ze środków unijnych. Zabrze 10 milionów dla Kopalni Guido Prezydent RP podpisał ustawę umożliwiającą skorzystanie ze środków budżetowych takim podmiotom, jako Kopalnia Guido. informator Zabrze leżące na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego jest bez wątpienia liderem w zakresie turystyki poprzemysłowej. Od wielu lat podejmujemy inwestycje i przedsięwzięcia, aby zrewitalizowane przestrzenie miejskie cieszyły oko i służyły turystom. Podejmowane przez nas działania dostrzegają eksperci zajmujący się tą tematyką powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Niewątpliwy sukces jakim jest dopisanie kopalń Guido i Królowa Luiza do ustawy, pozwolą na dalszy rozwój kopalni. Nad przygotowaniem ustawy przez wiele miesięcy pracowała specjalna podkomisja Komisji Gospodarki. Na jej podstawie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w którego zasobach znajduje się Kopalnia Guido oraz wyrobiska Kopalni Królowa Luiza, będzie mogło pozyskać pieniądze na, jak to napisano w ustawie: utrzymanie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Guido i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Królowa Luiza. Rozbieżności w nazewnictwie wynikają z faktu, iż starania o dopisanie do ustawy jeszcze na początku 2012 roku podjęła dyrekcja Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu wtedy jeszcze samodzielnej zabrzańskiej instytucji kultury. W kwietniu 2013 roku po połączeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zarządzało Kopalnią Królowa Luiza, z ZKWK Guido w Zabrzu beneficjentem ustawy w wyniku następstwa prawnego stała się nowa instytucja ale o znanej nazwie czyli Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W trakcie prac nad ustawą udało się uzyskać jeden z najdłuższych okresów finansowania, dzięki czemu dotacje na potrzeby kopalń Guido i Królowej Luizy przekazywane będą do 31 grudnia 2020 r. Ponieważ zgodność ustawy z prawem Unii Europejskiej uzależniona jest od wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji w sprawie zgodności planowanej pomocy z zasadami rynku wewnętrznego UE, przepisy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów stosowane będą od dnia ogłoszenia tej decyzji. O dotacji zdecyduje minister finansów w ustawie budżetowej. Koszt prac zaplanowanych tylko na 2014 rok w Kopalni Guido i w Kopalni Królowa Luiza łącznie, oszacowano na minimum 10 milionów złotych. Wałbrzych Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego 22 października br., w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu odbyła się konferencja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. Potrzeby młodzieży w moim powiecie, w trakcie której wybrani uczniowie z wałbrzyskich szkół omówili obecne problemy i oczekiwania młodzieży z Wałbrzycha. W konferencji wzięło udział ok. 70 uczniów oraz zaproszeni goście, w tym Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Młodzieży. Uczniowie wałbrzyskich szkół sformułowali wnioski i postulaty dalszych działań dla młodzieży w mieście. Dyskusje odbyły się metodą open space, która zakładała, iż uczniowie sami zgłaszali tematy rozmów, które następnie omawiano w grupach. W trakcie konferencji odbyły się wybory 2 delegatów z Wałbrzycha do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego organu opiniodawczego młodzieży z Dolnego Śląska. Inauguracja Sejmiku nastąpi w grudniu br. Delegatami z Wałbrzycha do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostali Nikola Foryś z Zespołu Szkół nr 4 oraz Damian Butrym z Zespołu Szkół nr 5. MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 po godzinach KK Zabrze sponsorem strategicznym XIII Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych Najmłodszy miał 2 lata, najstarszy 77! 29 września br. już po raz trzynasty Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej zorganizowało Zabrzańskie Szosowe Wyścigi Rowerowe Niezrzeszonych. Honorowy patronat nad imprezą objęła Małgorzata Mańka Szulik Prezydent Zabrza. Bezpośrednio za organizację wyścigów odpowiedzialni byli reprezentanci Stowarzyszenia ks. prob. Rafał Wyleżoł oraz Katarzyna Kłysik. Wyścigi rozpoczęły się o godzinie 13, przebiegając wyznaczoną pętlą na ulicy Bytomskiej. Trasę zabezpieczały służby drogowe oraz zabrzańska Policja. Cały czas na trasie obecne było także prywatne pogotowie ratunkowe Eskulap. Łącznie na starcie stanęło 233 uczestników, w tym całe rodziny. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata i niecałe 5 miesięcy, najstarszy 77 lat. Ideą zawodów jest, że każdy kto staje na starcie jest zwycięzcą, dlatego nikt nie pozostał bez nagrody, wśród których znalazły się pompki rowerowe, rękawiczki, lampki, bidony, czapeczki, kompasy, okulary sportowe, pamięci USB, książki, parasole, przybory szkolne. Każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy dyplom. Po raz kolejny pojawiają się te same nazwiska w różnych kategoriach wiekowych tzn. realizuje się nasz główny cel: startują całe rodziny. Największą radością dla nas jest entuzjazm towarzyszący wszystkim startom, widoczny na twarzach, w gestach i słowach zawodników mówi Katarzyna Kłysik dyrektor zawodów. Tegoroczne zawody były ogromnym sukcesem, zrealizowano wszystkie zakładane cele, dlatego organizatorzy planują zorganizować je w Zabrzu po raz kolejny w przyszłym roku. (MS) Karnety na siatkówkę Dział Socjalny posiada dla osób wcześniej zadeklarowanych do odbioru karnety na mecze siatkarek Tauron MKS Dąbrowa Górnicza na sezon 2013/2014, rozgrywanych w Hali Widowiskowo- Sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej. Każdy pracownik zgłaszający się po odbiór karnetu zobowiązany jest przedstawić legitymację pracowniczą. Karnety są rozprowadzane od 1 października br. w budynku Promyk, pok. 106, tel Mieczysław Paluch Kierownik Działu Socjalnego Koksownia Przyjaźń S.A. 14 Nr 10(20) październik 2013

14 Nowe wcielenie Wałbrzycha Nowa hala, nowy trener, nowy zespół i... nowe nadzieje. Tak wygląda start ligi siatkarzy w Wałbrzychu. Victoria PWSZ, klub siatkarski sponsorowany w dużej mierze przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., postanowił wziąć przykład z lepszych od siebie. I zbudować ligowy zespół niemal od podstaw. Powody były trzy. Dotychczasowa polityka oparcia zawodników na wychowankach przynosiła mierne efekty, wałbrzyski klub wciąż grał w II lidze. Tymczasem w Wałbrzychu po trzech latach budowy oddano do użytku nowy kompleks rekreacyjnosportowy z dużą halą widowiskowo-sportową. Aż się prosiło, by do takiej hali wreszcie zajrzały, wzorem lat minionych najlepsze drużyny w grach zespołowych siatkówce lub koszykówce. A, że koszykarze Górnika grają jeszcze niżej w ligowej hierarchii, wybór siatkówki jako wiodącego klubu wydawał się naturalny. Doszło też do zacieśnienia współpracy strategicznego sponsora klubu WZK Victoria S.A. z Gminą Wałbrzych i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Podpisano porozumienie, które gwarantuje przez trzy lata wspólne finansowanie drużyny ligowej nastawionej na sukces. Skoro ten warunek został spełniony, to Na grzyby! Korzystając ze słonecznej pogody oraz urodzaju grzybów członkowie Klubu HDK Dar przy WZK Victoria 28 września i 10 października br. pojechali na wycieczki grzybowe w Bory Dolnośląskie. Jak widać na zdjęciu uczestnikom nie tylko dopisały zebrane okazy grzybów, ale także dobre humory. W oczekiwaniu na pieczone kiełbaski człon kwestią czasu były zmiany kadrowe. Nowy trener, ale rodem z Wałbrzycha, olimpijczyk z Atlanty (IO 1996) Krzysztof Janczak szybko zmontował nową kadrę zespołu. Z poprzedniej drużyny pozostało 5 zawodników. Aż 8 przyszło z innych klubów i II ligi. Taka nowa Victoria PWSZ od razu urosła do faworyta zmagań. Początek sezonu potwierdza te nadzieje. W II lidze Victoria PWSZ Wałbrzych wygrała trzy pierwsze mecze po 3:0. I jest liderem rozgrywek. W Pucharze Polski wyeliminowała Wartę Aluron Zawiercie, wygrywając na wyjeździe 3:2. Wcześniej wałbrzyska drużyna w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Prezesa WZK Victoria S.A. pokonała Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel i zespół Bundesligi VC Dresden oraz stoczyła równorzędny, przegrany nieznacznie pojedynek z I- ligową Stalą Nysa. Ta skuteczna gra od razu przyniosła efekty na innym polu. Bardzo dobrze w sezon weszły zespoły młodzieżowe Victorii PWSZ, które odniosły komplet zwycięstw w swoich rozgrywkach. Znacznie wzrosło zainteresowanie meczami siatkarzy. Do hali Aqua-Zdrój przybyło na inauguracyjny mecz kowie klubu rozgrywali zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Wycieczki były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Zarządu WZK Victoria S.A. za co organizatorzy oraz uczestnicy składają serdeczne podziękowania. Janusz Grodzki Prezes Klubu HDK DAR przy WZK Victoria S.A. po godzinach ponad pół tysiąca widzów. Kibice zostali przez sponsora wyposażeni w akcesoria kibicowskie, więc doping był głośny. Atmosferę sprzyjającą siatkówce podbudowali także swoją niedawną obecnością w Wałbrzychu prezes Jastrzębskiego Węgla Zdzisław Grodecki oraz trener i siatkarze zespołu ekstraligowego z Jastrzębia z trenerem Lorenzo Bernardim oraz Michałem Łasko na czele. Gościom obiekt bardzo się spodobał, obiecali, że przyjadą całą drużyną na mecz towarzyski (a może pucharowy jeszcze w tym sezonie, bo wałbrzyszanie nadal grają w tych rozgrywkach). Nic więc dziwnego, że początek zmagań siatkarskich w Wałbrzychu jest bardzo udany, a sezon który dopiero się zaczął, obiecuje kibicom wielkie emocje i spełnienie ligowych marzeń o awansie. B. Skiba MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II Oczyszczanie gazów w odlotowych przy spalaniu węgla w kamiennego Technologia PIOS ( Przemysłowa Instalacja Oczyszczania Spalin ) Mateusz Kania,

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacyjne Katowice

Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia Katowice, 08.12.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Ekoinnowacje w Katowicach podmioty zewnętrzne 3. Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk JSW KOKS SA

Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk JSW KOKS SA Ocena jakości koksu wielkopiecowego wyprodukowanego z baterii koksowniczych z zasypowym i ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych oraz różnym systemem chłodzenia koksu Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Zakład Wzbogacania Miałów w KWK Piast

Zakład Wzbogacania Miałów w KWK Piast Zakład Wzbogacania Miałów w KWK Piast Informacje o kopalni Piast : KWK Piast została uruchomiona w 1975 r. Wydajność kopalni wynosi 24 tys. ton węgla nie wzbogaconego / dobę. W 1975 r. uruchomiony został

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008

Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008 Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008 Grupa EDF EDF na świecie Brazylia Chiny Wybrzeże Kości Słoniowej Japonia Laos Mali Maroko Południowa Afryka Tajlandia Zjednoczone Emiraty

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 25.04.2016 W roku 2015 z usług Aquaparku skorzystało ponad 1500 osób dziennie. Nie ma wątpliwości, że dobrze zarządzane Aquaparki mogą osiągać dobre wyniki. Korzyści z Aquaparku są oczywiste

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

NOWA BATERIA KOKSOWNICZA NR 1 W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA Sp. z o.o.

NOWA BATERIA KOKSOWNICZA NR 1 W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA Sp. z o.o. NOWA BATERIA KOKSOWNICZA NR 1 W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA Sp. z o.o. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Umowa o Generalne Realizatorstwo Inwestycji polegającej na budowie baterii koksowniczej w systemie ubijanym

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska

Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska ECO INSTAL Holding Sp. z o.o. ul. Gostyńska 67 64-000 Kościan Poland www.ecoinstal.pl LOKALIZACJA HISTORIA 1985 - Powstanie firmy 1989 - Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r.

Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r. Amsterdam, 18 lipca 2013 r. Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r. New World Resources Plc ( NWR lub Spółka ) ogłasza, że doszedł do porozumienia ze swoimi

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A.

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A. Pokłady możliwości Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Strategia Innowacji w KGHM Polska Miedź S.A. Wyodrębnienie Strategii Innowacji W związku z systematycznym zwiększaniem działalności

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2015 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Henryk Paszcza* Krajowe górnictwo węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dotycząca obrotów w trzecim kwartale 2013 r. i cen na czwarty kwartał 2013 r.

Aktualizacja dotycząca obrotów w trzecim kwartale 2013 r. i cen na czwarty kwartał 2013 r. Amsterdam, 14 października 2013 r. Aktualizacja dotycząca obrotów w trzecim kwartale 2013 r. i cen na czwarty kwartał 2013 r. New World Resources Plc ( NWR lub Spółka ) ogłasza, że doszedł do porozumienia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Kluczowi odbiorcy energii na Dolnym Śląsku na przykładzie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA Ryszard Jaśkowski PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIJNE MILIONY NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II to projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia koksownicze

Maszyny i urządzenia koksownicze Maszyny i urządzenia koksownicze...od 1976 roku na rynkach całego świata HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. Kim jesteśmy O nas HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o. o. jest biurem projektowym o wieloletnim doświadczeniu,

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2 Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr.

Załącznik nr 1 do uchwały nr. Załącznik nr 1 do uchwały nr. Spis treści: 1 WPROWADZENIE...5 1.1 Przyczyny opracowania Aneksu...5 2 CZĘŚĆ ZASADNICZA OPRACOWANIA...6 2.1 Dodatkowe ankiety i wnioski...6 2.2 Przewidywany efekt ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.1.215 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Waldemar Beuch*, Robert Marzec* Rynek węgla energetycznego

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu.

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu Koniec 2015 roku Rok 2003 01.04.2003 r. zostaje powołana Spółka pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, która

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo