PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁĘGNOWO BOGDANA RACZKOWSKIEGO" W BYDGOSZCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁĘGNOWO BOGDANA RACZKOWSKIEGO" W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSZCZY ul. Grudziądzka Bydgoszcz tel.: [052] , fax [052] PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁĘGNOWO BOGDANA RACZKOWSKIEGO" W BYDGOSZCZY Autor: Mgr inż. Hanna Bukowska Bydgoszcz maj 2014

2

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy Część opisowa: 1 WSTĘP CEL PRZYGOTOWANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA POŁOŻENIE OBSZARU OPRACOWANIA RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA WODY PODZIEMNE SZATA ROŚLINNA ORAZ OCHRONA PRAWNA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH ROZWIĄZANIA ZAWARTE W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE INFORMACJE I WYTYCZNE ZAWARTE W DOKUMENTACH POWIĄZANYCH STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU DLA ŚRODOWISKA PRZYJĘTA METODA OCENY SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW Część graficzna: rys. nr 1. Prognozowane oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 2

4 3

5 1 WSTĘP Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm,) nakłada obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którą dołącza się do projektu miejscowego planu. Regulacje w zakresie wykonywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera obowiązująca ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko jest elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Celem sporządzania prognoz jest określenie i ocena skutków, jakie dla środowiska przyrodniczego mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu. Prognoza zawiera informacje o przewidywanych skutkach środowiskowych (przyrodniczych) gospodarowania przestrzenią oraz umożliwia podczas etapu prac projektowych wybór wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska przyrodniczego. Ponad to winna służyć prezentacji zagrożeń lokalnej społeczności i umożliwić władzom samorządowym świadome podjęcie decyzji w zakresie gospodarki przestrzennej terenu, którego dotyczy plan. Prognoza jest przewidywaniem następstw, które dadzą się przewidzieć w oparciu o aktualny stan wiedzy nauki i doświadczenia. Przewidywania zawarte w prognozie mogą, ale nie muszą w przyszłości mieć miejsce, gdyż z natury tego typu opracowań wynika pewien procent ryzyka i niepewności. Organy gminy przystępując do sporządzenia projektu m.p.z.p., mają obowiązek wziąć pod uwagę te uwarunkowania. Należy mieć świadomość, że każda inwestycja niesie ze sobą określone negatywne następstwa dla środowiska. Problem polega na tym, aby dokonać w procesie planistycznym możliwie optymalnych wyborów.

6 2 CEL PRZYGOTOWANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo Bogdana Raczkowskiego w Bydgoszczy stanowić będzie częściową zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo Park Technologiczny w Bydgoszczy przyjętego Uchwałą Nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 123, poz. 2090, dnia 21 listopada 2005 r. Z wnioskami o zmianę ustaleń w obowiązującym planie dotyczących parametrów maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki i terenu określonych dla terenów oznaczonych symbolami A13U/P, A14U/P, A19U/P wystąpił Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z.o.o. oraz właściciele poszczególnych nieruchomości zlokalizowanych w granicach obszaru objętego uchwałą. Powyższe zmiany przyczynią się do lepszego wykorzystania przedmiotowego obszaru inwestycyjnego. 3 STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA 3.1 Położenie obszaru opracowania Ryc. Lokalizacja przedmiotowego terenu na ortofotomapie 2

7 Obszar objęty miejscowym planem stanowi bór mieszany wilgotny. Znajduje się on na południowy wschód od centrum miasta, w dzielnicy Łęgowo, obszarze Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego, teren położony jest w mezoregionie Kotlina Toruńska, stanowiącego część makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. W regionalizacji mikroregionalnej wg Dysarza, obszar opracowania zaliczyć można do mikroregionu Wydmy Puszczy Bydgoskiej. Charakteryzuje się występowaniem licznych pól wydmowych na piaszczystej terasie rzecznej. Obszar Łęgnowa to równinny obszar pola wydmowego. 3.2 Rzeźba terenu Obszar opracowania leży na wysokościach od 66,00 do 71,50 m n.p.m. Teren położony jest na równinie terasowej, gdzie spadki nie przekraczają 2%. Nie zachodzi ryzyko osuwania mas ziemnych. Obszar opracowania obejmuje jednostkę morfologiczną, charakteryzującą się jednolitym wykształceniem litologicznym osadów powierzchniowych, zarówno w sensie genetycznym jak i strukturalnym. Wydmy śródlądowe stanowią główny element rzeźby terenu na obszarze Kotliny Toruńskiej. Powstawały one na obszarach piaszczystych teras rzecznych i sandrowych zaraz po ustąpieniu lądolodu i tuż przed wkroczeniem szaty roślinnej, na przełomie późnego vistulianu i początku holocenu. Wydmy te ukształtowane są w postaci sześciu wielkich pól wydmowych, zbudowanych z piasków drobnoziarnistych i drobnoziarnisto-mułkowych, dobrze wysortowanych. 3.3 Budowa geologiczna Przypowierzchniowa budowa geologiczna obszaru opracowania została ukształtowana przez kolejne zlodowacenia, podczas których zachodziły intensywne procesy morfogenetyczne. Utwory czwartorzędowe zostały zdeponowane przez lądolód i wody roztopowe. Kształtowanie się Kotliny Toruńskiej spowodowało w pierwszej fazie usunięcie glin i piasków z lądolodu, a następnie wypełnienie powstałego zagłębienia osadami fluwioglacjalnymi - piaskami i żwirami. Proces ten następował wieloetapowo w ciągu całego plejstocenu. Rozległa powierzchnia piaszczysta uległa przewianiu w klimacie peryglacjalnym, w wyniku czego na jej powierzchni ukształtowały się opisywane wcześniej pola wydmowe. 3

8 Wykonane na południe od obszaru opracowania wiercenia studzienne ukazują budowę geologiczną najmłodszego piętra strukturalnego. Głębsze osady określone zostały na podstawie otworów zlokalizowanych w rejonie EC II. Nawiercono tam naprzemianległe serie piaszczyste i ilaste oligocenu zalegające bezpośrednio na utworach marglistych i ilastych kredy górnej. Granica ta zalega na głębokości około 100 m p.p.t. Nie są to jednak najgłębiej występujące osady kenozoiczne występujące na tym terenie. W otworach w rejonie Czerska Polskiego stwierdzono występowanie glin zwałowych zlodowaceń południowopolskich (najstarszych) w zagłębieniu o genezie tektonicznej. Spąg glin zalega tu na głębokości około 110 m p.p.m. Jednak w zakresie terenu objętego opracowaniem spąg utworów kenozoicznych zalega na stałej głębokości około 45 m p.p.t. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez wspomniane wcześniej serie piasków i iłów oligoceńskich. Miąższość tych warstw wynosi około 10 m. Na nich spoczywają miąższe serie piaszczyste miocenu. Łącznie mają około 50 m miąższości a głębokość zalegania stropu zmienia się w zakresie od 10 do 40 m n.p.m. Powyżej zdeponowane zostały mioceńskie iły pstre o miąższości kilkunastu metrów. Iły te stanowią prawdopodobnie ciągłą warstwę. Budowę geologiczną utworów czwartorzędowych cechuje jednolity obraz strukturalny. Dominującym typem osadów są tu utwory klastyczne wykształcone w postaci piasków średnio- i drobnoziarnistych. Lokalnie mogą występować piaski pylaste. Są to utwory wodnolodowcowe zdeponowane w okresie faz recesyjnych lądolodu w czasie stadium pomorskiego. Na głębokości około m lokalnie występuje cienka warstwa glin zwałowych w formie soczewek. Czwartorzęd kończą piaski i żwiry występujące bezpośrednio na powierzchni gruntu. Po odwodnieniu obszaru i przesuszeniu utworów przypowierzchniowych nastąpiło nasilenie procesów eolicznych. Doprowadziły one do częściowej redepozycji materiału piaszczystego i powstania pozytywnych form morfologicznych w postaci wydm. Są one zbudowane z utworów odznaczających się lepszym wysortowaniem, a w związku z tym bardziej monotonnym składem granulometrycznym. Generalnie intensywność przekształceń wydmowych malała w kierunku centrum pradoliny, gdzie czynnikami hamującymi rozwój procesów eolicznych był wyższy poziom wód podziemnych i związane z nim większe uwilgotnienie warstw przypowierzchniowych. W efekcie tych procesów 4

9 wykształciła się powierzchnia pola wydmowego, zbudowanego z piasków eolicznych o miąższości około 15 m. Występujące na omawianym obszarze piaski drobno- i średnioziarniste poziomu terasy, reprezentują grunty mineralne sypkie, nie skonsolidowane, średniozagęszczone i zagęszczone, w których nie występuj zjawiska geodynamiczne. Pod względem geotechnicznym stanowią one korzystne podłoże dla budownictwa. 3.4 Wody podziemne Na analizowanym terenie zwierciadło wód podziemnych występuje w stanie swobodnym. Głębokość zalegania zwierciadła wód stopniowo zwiększa się i obecnie wynosi 2-5 m ppt. Wody podziemne drenowane są kierunku N-NE-E. Osobnym zagadnieniem hydrogeologicznym jest problem zalegania wód w profilu glebowym i w ośrodkach piaszczystych w formie wkładek. Ponieważ piaski nie stanowią bariery filtracyjnej ograniczającej infiltrację wód opadowych i roztopowych, wody posiadają tendencję do przenikania w głębsze warstwy gruntu. Dochodzi wówczas do intensywnego zasilania wodami opadowymi wód podziemnych. Piaszczysta budowa geologiczna obszaru opracowania, podobna do budowy całej Kotliny Toruńskiej, sprawia, że wody podziemne nie są dostatecznie chronione przez warstwy słaboprzepuszczalne, przed przenikaniem zanieczyszczeń do użytkowego poziomu wodonośnego. Podatność na zanieczyszczenie w takich warunkach jest bardzo wysoka. Pomimo, że opisywany obszar został wyłączony poza granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 (GZWP 138) obejmującego swoim zasięgiem obszar doliny środkowej Noteci i zachodniej części Kotliny Toruńskiej, nadal pozostaje ważnym rezerwuarem wody dla mieszkańców Bydgoszczy. Pomimo zmiany kwalifikacji hydrogeologicznych terenu, w jego bliskim sąsiedztwie na kierunku południowym, działa zakładowe ujęcie wód podziemnych. Ujęcie składa się z 6 czynnych studni z wyznaczonymi i ogrodzonymi strefami ochrony bezpośredniej. Obiegi hydrogeologiczne na obszarze Bydgoszczy rozpoczynają wody infiltrujące na piaszczystych obszarach Kotliny Toruńskiej, Doliny Brdy i Doliny Wisły, skąd przemieszczają głównie w czwartorzędowym piętrze wodonośnym w kierunku lokalnych poziomów drenażu: rzek Brdy i Wisły. Jest to obieg krótkotrwały kilkuletni. Część z wód infiltrujących na terenie Lasu Gdańskiego i w rejonie 5

10 Kapuścisk (Zachemu) zasila warstwy mioceńskie trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Zasilanie odbywa się poprzez wypełnione piaskami i pozbawione serii iłów poznańskich okna hydrogeologiczne w kopalnych dolinach. Na pozostałym obszarze miasta zasilanie poprzez iły trwać może około 40 lat. Natomiast piętro kredowe zasilane jest, poprzez wspomniane okna hydrogeologiczne w czasie około 100 lat. Stąd wynika konieczność wysokiego stopnia ochrony czwartorzędowych wód podziemnych na opisywanym terenie. 3.5 Szata roślinna oraz ochrona prawna zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Na analizowanym terenie występuje roślinność nieco zróżnicowana. Na terenach przemysłowych i przygotowywanych pod zabudowę przemysłową, w wielu miejscach roślinność i pokrywa glebowa zostały całkowicie zniszczone. Tam gdzie powierzchnia biologicznie czynna nie została zagospodarowana przez nasadzenia zieleni ozdobnej, wkroczyły zbiorowiska roślinności ruderalnej i porębowej. W płatach roślinności ruderalnej stwierdzono obecność syntaksonów: klasa (Cl.) Artemisietea vulgaris podklasa (SubCl.) Artemisienea vulgaris rząd (O.) Onopordetalia acanthii związek (All.) Onopordion acanthii SubAll. Dauco-Melilotenion Ass. Berteroetum incanae Ass. Dauco-Picridetum hieracioidis Ass. Echio-Melilotetum Odnotowano tu gatunki: dziurawiec zwyczajny, lucerna siewna, wiesiołek drobnokwiatowy, marchew zwyczajna, cykoria podróżnik, nostrzyk żółty, wiesiołek dwuletni, pasternak zwyczajny, farbownik lekarski, bylica piołun, goryczel jastrzębcowaty, cykoria podróżnik, dziewanna kutnerowata, bniec biały, przymiotno kanadyjskie, pyleniec pospolity, kozibród łąkowy, ślaz dziki, lnica pospolita, łopian pajęczynowaty, bylica pospolita, ostrożeń lancetowaty, pokrzywa zwyczajna, szczaw tępolistny, nostrzyk wyniosły, oset kędzierzawy, 6

11 Roślinność porębową reprezentowało następujące zbiorowisko: klasa (Cl.) Epilobietea angustifolii rząd (O.) Atropetalia - zbiorowiska porębowe związek (All.) Epilobion angustifolii zespół (Ass.) Calamagrostietum epigeji Zbiorowiska porębowe mają niewielki udział w łącznej powierzchni przedmiotowego terenu. Występują one w północnej części terenu nr 2. Dominującym gatunkiem był trzcinnik piaskowy, choć w kilku miejscach stosunkowo duże znaczenie miał także rajgras wyniosły, kupkówka, a niekiedy - kostrzewa owcza. Oprócz traw odnotowano inne gatunki typowe dla zbiorowisk porębowych, jak: wierzbówka kiprzyca, koniczyna polna, pyleniec pospolity, szczaw polny, jeżyna popielica, wiesiołek, chaber nadreński oraz gatunki łąkowe: krwawnik, dziurawiec zwyczajny, kozibród łąkowy, mniszek pospolity. Z uwagi na stosunkowo krótki okres czasu, jaki upłynął od zrębu, sukcesji zbiorowisk leśnych jeszcze nie zaobserwowano. 4 Rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie Znaczną większość terenu będą zajmować tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1.P-U, 2.P-U, 3.P-U, 4.P-U, 5.P-U, 6.P-U, 7.P-U. Funkcje te mogą występować samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach. Obowiązuje: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji infrastruktury technicznej, zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, zakaz realizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych. Dla indywidualnych źródeł ciepła wymagane jest stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności w procesie spalania; Obowiązują ograniczenia w sytuowaniu budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywaniu robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego. 7

12 5 Informacje i wytyczne zawarte w dokumentach powiązanych 5.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Przedmiot i zakres planu nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy przyjętego uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., w myśl którego obszar opracowania planu znajduje się w strefie aktywności gospodarczej G6, w obszarze aktywności gospodarczej usługowo produkcyjnej w którym to dopuszcza się m.in. utrzymanie i rozwój funkcji usługowo-produkcyjnej, rozbudowę oraz realizację nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji. 8

13 6 Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektowanego dokumentu dla środowiska 6.1 Przyjęta metoda oceny Oceny prognozowanych skutków realizacji projektowanego dokumentu dokonano w odniesieniu do stanu obecnego, za pomocą listy sprawdzającej. Analizie poddano poszczególne jednostki funkcjonalne, określone na rysunku planu symbolami z numeracją, porównując ich prognozowane oddziaływanie z oddziaływaniem istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenu. Oceniono wpływ projektowanych zmian na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Określając znaczenie oddziaływania jako pozytywne (+) lub negatywne (-), długotrwałość (czas) oddziaływania oraz trwałość skutków w następujący sposób: znaczenie: bez znaczenia lub znaczenie nie możliwe do ustalenia 0 nieznaczny, mało istotny (+/-) 1 znaczący, niewielki (o zasięgu lokalnym) (+/-) 2 znaczący (zmiany odwracalne) (+/-) 3 znaczący (zmiany nie odwracalne, trwałe) (+/-) 4 czas oddziaływania: chwilowy 1 krótkotrwały 2 okresowy/sezonowy 3 długotrwały 4 stały (wieczny) 5 trwałość skutków: zmiany krótkotrwałe (całkowicie odwracalne) 1 zmiany długotrwałe, odwracalne (np. poprzez rekultywację, reintrodukcję, remont, itp.) 2 zmiany trwałe nieodwracalne (przy obecnym stanie wiedzy i dostępnych technologiach) 3 Przy ocenie czasu oddziaływania i trwałości skutków przyjmowano również wartość zero, ale tylko wówczas, gdy znaczenie oddziaływania również określono 9

14 jako zerowe. W wypadku ryzyka poważnej awarii nie oceniano trwałości skutków, gdyż uznano tę wartość za niewymierną. Na terenie oznaczonym symbolem: 8.KDL, 9.KDL, 10.KDD, 11.KDW, 12.KK projektowany miejscowy plan nie przewiduje rozwiązań, które w istotny sposób zmieniałyby oddziaływanie na środowisko przyszłego zagospodarowania i użytkowania terenu w stosunku do stanu obecnego: Znaczące zmiany przewidziano na pozostałych terenach. 6.2 Szczegółowa charakterystyka oddziaływań Teren oznaczony symbolem: 1.P-U, 2.P-U, 3.P-U, 4.P-U, 5.P-U, 6.P-U, 7.P-U analizowany komponent środowiska zn. czas oddz. tr. sk. powietrze atmosferyczne klimat akustyczny natężenie pola elektromagnetycznego produkcja odpadów zanieczyszczenie powierzchni ziemi jakość wód powierzchniowych jakość wód podziemnych zasoby surowców mineralnych, zasoby wodne zagrożenie erozją naturalne stosunki wodne walory estetyczne walory krajobrazowe zabytki i dobra kultury naturalna rzeźba terenu obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody populacje zwierząt szata roślinna rzadkie zbiorowiska roślinne komunikacja ekologiczna funkcjonowanie ekosystemów korytarze ekologiczne zdrowie ludzi jakość życia mieszkańców ryzyko poważnej awarii -1 4 x łączna waga -108 ocena średnia -4,50 Plan miejscowy przewiduje przeznaczenie terenu na cele obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (funkcje te mogą występować samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach). Oddziaływania na środowisko terenów przemysłowych są na ogół znaczne, choć ich charakter zależy przede wszystkim od gałęzi przemysłu i rodzaju prowadzonej działalności. W rozpatrywanym przypadku nie przewidziano ograniczeń, przez co istnieje możliwość realizacji obiektów znacznie różniących się od siebie oddziaływaniem, zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Tym samym nie można wykluczyć, że prowadzona działalność będzie obciążać otoczenie 10

15 przez: zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, znaczne zużycie wody i produkcję ścieków i odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Skutkiem działalności składowej może być zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Ponadto na terenach przemysłowych istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Dokładne określenie szkodliwości oddziaływania na środowisko terenów produkcyjnousługowych jest możliwe na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. 6.3 Ochrona zdrowia i życia ludzi W projektowanym miejscowym planie wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest oddalona od północno-zachodnich granic mpzp o ok. 460 m, a osiedle mieszkaniowe o ok. 750 m. Będzie ona oddzielona od nowych obiektów produkcyjnych i usługowych, obszarem lasu sosnowego o szerokości kilkuset metrów. Tego typu izolacja, znaczna odległość oraz szczegółowe ustalenia planu, pozwalają wykluczyć bezpośrednie negatywne oddziaływania na jakość życia mieszkańców, ich zdrowie i życie. 7 Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne 7.1 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko W wypadku terenów przeznaczonych na cele obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, nie ma możliwości uniknięcia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Ograniczanie ich polegać będzie na doborze właściwej niskoemisyjnej technologii. Sposoby ograniczenia takie jak podczyszczanie wód opadowych, zabezpieczenie gruntu przed infiltracją zanieczyszczeń czy właściwych parametrów zabudowy, wynikają z przepisów odrębnych i nie ma potrzeby zamieszczania ich w miejscowym planie. 11

16 7.2 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru Przyjęte rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej, należą do najkorzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska przyrodniczego i nie ma potrzeby formułowania rozwiązań alternatywnych w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych. Rozwiązania funkcjonalne w znacznym stopniu są natomiast zdeterminowane przez względy formalne ustalenia studium oraz okoliczne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Zaproponowanie rozwiązań alternatywnych w zakresie funkcji jest w zasadzie nie możliwe. 7.3 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu Wszystkie zakłady na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego podlegają kontroli WIOŚ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287). Prowadzenie dodatkowego monitoringu środowiska wydaje się bezzasadne. 8 Streszczenie w języku niespecjalistycznym Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo Bogdana Raczkowskiego w Bydgoszczy stanowić będzie częściową zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo Park Technologiczny w Bydgoszczy. Zmiana ta przyczyni się do poszerzenia oferty Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. o nowe tereny inwestycyjne. W wyniku realizacji miejscowego planu, znakomitą większość terenu będą zajmować tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Funkcje te mogą występować samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach. Zgodnie z ustaleniami planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, co poniekąd ogranicza skalę oddziaływania na środowisko. 12

17 Oddziaływania na środowisko terenów przemysłowych są na ogół znaczne, choć ich charakter zależy przede wszystkim od gałęzi przemysłu i rodzaju prowadzonej działalności. W rozpatrywanym przypadku nie przewidziano ograniczeń, przez co istnieje możliwość realizacji obiektów znacznie różniących się od siebie oddziaływaniem, zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Tym samym nie można wykluczyć, że prowadzona działalność będzie obciążać otoczenie przez: zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, znaczne zużycie wody i produkcję ścieków i odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Skutkiem działalności składowej może być zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Ponadto na terenach przemysłowych istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Dokładne określenie szkodliwości oddziaływania na środowisko terenów produkcyjnousługowych jest możliwe na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. W wypadku terenów przeznaczonych na cele obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, nie ma możliwości uniknięcia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Ograniczanie ich polegać będzie na doborze właściwej niskoemisyjnej technologii. Sposoby ograniczenia takie jak podczyszczanie wód opadowych, zabezpieczenie gruntu przed infiltracją zanieczyszczeń czy właściwych parametrów zabudowy, wynikają z przepisów odrębnych i nie ma potrzeby zamieszczania ich w miejscowym planie. 13

18 9 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW o Gacka-Grzesikiewicz E., Wiland M. Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym gmin, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1994, o Galon R., 1953, Morfologia doliny i zandru Brdy, Stud. Soc. Scient. Tor., vol.1, nr.6; o Grzebalski Z., Bronikowski J., 1974, Mapa geologiczno inżynierska Bydgoszcz miasto 1:10000, Geoprojekt Warszawa, Cent. Archiwum Państw. Inst. Geol. Warszawa. o Kozłowska M., Kozłowski I., 1992, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50000, Państw. Inst. Geologiczny, Warszawa o Siuta J., Kucharska A., Wieloczynnikowa degradacja środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1996, o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy MPU, Bydgoszcz, 2009, o Wiśniewski E., Szczęsny J., 1996, Geologia, geomorfologia regionu bydgoskiego, [w:] Banaszak J., 1996 (red.), Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy, Środowisko Przyroda Zdrowie, Tantan, Bydgoszcz; o Zimny H., Wybrane zagadnienia z ekologii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, o Podstawy metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla potrzeb planowania przestrzennego, INSTYTUT ROZWOJU MIAST na zamówienie Ministra Środowiska, Kraków, listopad 2002, o Andrzejewski, 2006, Mapa zagrożenia ruchami masowymi w skali 1:10000, Geoprogram, Bydgoszcz; 14

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008 Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów UWARUNKOWANIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Skrzyszów z dnia....

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013.

dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013. 58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax. 0-75 64 32 099; tel. 502 641 541; e-mail: decybel@virgo.com.pl Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PABIANICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 Pabianice, wrzesień 2012 rok SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 1 1.1

Bardziej szczegółowo