WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE autor: dr inż. Grażyna Korzeniak urbiplan STUDIO URBIPLAN Sp. z o.o. Studio Urbiplan Sp. z o.o. ul.lindego 5, Kraków

2 S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Przedmiot opracowania Metoda sporządzenia prognozy 5 2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA Ogólna charakterystyka środowiska Ocena stanu środowiska i zagrożeń CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU PRZEWIDYWANE SKUTKI USTALEŃ PLANU ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO INFORMACJA O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU TRANSGRANICZNYM NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY 23 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Podstawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227, nr 227 poz z 2008) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ) Przedmiot opracowania Prognoza wykonana została do projektu zmiany obowiązującego obecnie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bestwina w sołectwie Janowice, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/194/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia (Dz.Urz. Woj. Śl nr 97, poz 2650), zmienionego w części uchwałą Nr XIII/123/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 50 z 2008, poz ) Zmiana planu będąca przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r. Projekt zmiany planu obejmuje obszary sołectwa Janowice o zasięgach określonych granicami na załącznikach graficznych oznaczonych numerami Nr 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Obszary te położone są w różnych częściach sołectwa Janowice a ich lokalizacja została przedstawiona na załączniku graficznym do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r., zamieszczonym poniżej (ryc. 1). 3

4 Ryc. 1 Załącznik do uchwały nr IX76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 r. przedstawiający zasięg obszarów objętych zmianą na tle ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4

5 1.3. Metoda sporządzenia prognozy Prognoza została sporządzona na podstawie opracowania ekofizjograficznego wykonanego dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina zawierającego charakterystykę środowiska przyrodniczego. Uwzględniono istniejący stan zagospodarowania obszaru oraz dane charakteryzujące stan środowiska zawarte w raporcie o Stanie Środowiska Województwa Śląskiego za rok 2010 Zakres prognozy został dostosowany do skali i charakteru zmian ustaleń planu. Dokument Prognozy oddziaływania na środowisko składa się z części tekstowej i części graficznej, którą stanowią załączniki mapowe nr Uwzględniono uzgodnienie zakresu prognozy określonego w pismach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (WOOŚ-BB AB oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej (ONS/ZNS/522/7/12P/12 z dnia ). 2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 2.1. Ogólna charakterystyka środowiska Położenie Obszar sołectwa Janowice położony jest w województwie śląskim w powiecie bielskim. Od strony zachodniej i północnej obszar sołectwa graniczy z sołectwem Bestwina, od południa z Bielskiem, od wschodu z terenami gminy Wilamowice. Pod względem fizyczno geograficznym (Kondracki1998) obszar sołectwa położony jest w granicach dwóch podprowincji Północnego Podkarpacia i Zewnętrznych Karpat Zachodnich i obejmuje fragmenty: 1) Podgórza Wilamowickiego leżącego w obrębie makroregionu Kotliny Oświęcimskiej zaliczonego do podprowincji Północnego Podkarpacia, które w obrębie sołectwa obejmują północną część obszaru. 2) Pogórza Śląskiego stanowiącego część makroregionu Pogórza Zachodnio - Beskidzkiego położonego w podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich i obejmującego południową część obszaru. 5

6 Geologia Obszar położony jest na granicy dwóch jednostek geologicznych zapadliska przedkarpackiego i Karpat fliszowych. (Mapa Hydrogeologiczna Polski 2000) W budowie geologicznej obszaru udział biorą utwory karbonu górnego, trzeciorzędu i czwartorzędu występujące w obrębie Kotliny Oświęcimskiej, czyli północnej części obszaru oraz utwory fliszowe Karpat występujące w południowej części obszaru. Utwory karbońskie przykryte są mioceńskimi osadami trzeciorzędu, które tworzą iłowce, mułowce, piaskowce, zlepieńce. Na terenach należących do Podgórza Wilamowickiego utwory czwartorzędowe leżące na utworach mioceńskich stanowią polodowcowe otoczaki, żwiry i piaski oraz zalegające na nich utwory rzeczne mady, żwiry, piaski, iły, gliny i pyły iły i gliny piaszczyste. W część południowej obejmującej Pogórze Śląskie należące do Karpat fliszowych występują utwory fliszowe. Tworzą je trzeciorzędowe łupki z wkładkami piaskowców i wapieni jednostki podśląskiej. Na utworach fliszowych leżą gliny zwietrzelinowe o charakterze lessopodobnym, lessy a w dolinach cieków aluwialne iły, mułki, gliny piaski i żwiry. Ukształtowanie Ukształtowanie terenu w sołectwie Janowice ma charakter pogórzy. Występują tu wzniesienia o zaokrąglonych grzbietach sięgające ok. 335 m npm ze stromymi stokami i głębokimi jarami. Obszar o najbogatszym urzeźbieniu jest zalesiony. Obszary objęte zmianą planu położone są na wysokościach od ok. 270m npm w dolinach cieków do ok m npm w części północnej obszaru sołectwa i 320 m npm w części południowej obszaru. Zgodnie z programem SOPO na terenie sołectwa Janowice stwierdzono osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, które jednak nie występują na żadnym z terenów objętych zmianą planu. Wody podziemne Głębokość zalegania poziomu wód podziemnych jest na obszarach objętych zmianą planu zróżnicowana. W dolinach potoków wody podziemne występują od głębokości poniżej 1 m do 2 m. W obszarach wysoczyzn poziom wód sięga natomiast do kilkunastu m. Wody podziemne na obszarze gminy występują w poziomie czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w 6

7 wodę ma poziom czwartorzędowy, przy czym zaopatrzenie opiera się na ujęciach wody w Kaniowie a także wodociągów w Bielsku Białej a więc poza obszarem sołectwa. Wody powierzchniowe Obszar sołectwa Janowice położony jest w zlewni Wisły i w większości jest odwadniany przez dwa potoki Łękawkę będącą dopływem Wisły i dopływ Łękawki. Południowy pas sołectwa jest odwadniany przez dopływy Białej. Część północno wschodnia sołectwa, należy do zlewni Soły i jest odwadniana przez potok Słonnicę. Dla Gminy Bestwina w 1999 r. zostało wykonane opracowanie ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, w którym wskazano tereny zagrożone zalewaniem i podmakaniem. Obszary objęte zmianą planu nie są położone w zasięgu obszarów zagrożonych. W 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145), implementującej zapisy Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządził Wstępną ocenę ryzyka powodziowego 1. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej PIB Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu. Opracowanie zawiera mapę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Województwie Śląskim. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawą Prawo wodne sporządza się mapy zagrożenia powodziowego. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności: 1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego. 1 Raport z wykonania Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Projekt: ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. KZGW

8 Na sporządzonej mapie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Gminie Bestwina tereny narażone zostały wskazane w dolinie Wisły wraz z ujściowymi odcinkami Białej i Łękawki położone poza sołectwem Janowice, oznaczone na czerwono na poniżej zamieszczonej rycinie. Dla tych terenów w Gminie Bestwina obecnie nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Ryc. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wskazane we Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego Żródło: Raport z wykonania Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Projekt: ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. KZGW

9 Klimat Pod względem klimatycznym według podziału klimatycznego R. Gumińskiego część północna obszaru należy do dzielnicy tarnowskiej ze średnia temperaturą roku 8,5 C natomiast południowa do dzielnicy podkarpackiej ze średnią temperaturą 8 C. Średnia roczna suma opadów w okresie wynosiła 779 mm m) Na obszarze przeważają wiatry z kierunków zachodnich występujące ok. 50 % dni i wschodnich wiejące 30 % dni. Gleby Na obszarze objętym planem przeważają gleby pseudobielicowe, brunatne wyługowane i brunatne kwaśne wykształcone na lessach. W dolinach cieków wykształciły się mady. Szata roślinna, zwierzęta, Szatę roślinną sołectwa Janowice cechuje najwyższy stopień naturalności w obrębie całej gminy Bestwina. Największymi terenami o znacznym stopniu naturalności są kompleksy Janowskich lasów oraz Pasiecki Las. Występują w terenach o bogatym urzeźbieniu pełniąc istotne funkcje ochronne. Drzewostany tworzą gatunki liściaste i iglaste o bogatym składzie gatunkowym z udziałem dębu, lipy, grabu, brzozy, buka oraz sosny świerka i modrzewia. Cennymi zespołami są lasy porastające głębokie jary z dominacją łęgów jesionowo olszowych oraz fragmentami olsów i grądów. Występują tu liczne cenne gatunki roślin zielnych i krzewów. W obrębie stawów, z których część jest wykorzystywana do celów hodowlanych występuje roślinność wodna a na obrzeżach zbiorowiska roślinności nadwodnej. Na pozostałym obszarze, w tym na terenach objętych zmianą planu przeważają zbiorowiska antropogeniczne terenów rolnych i terenów zabudowanych. Najcenniejsze elementy fauny stanowią zwierzęta związane z kompleksami leśnymi. Dominują tu gatunki typowe dla nizinnych lasów mieszanych w tym występują gatunki różnych grup systematycznych objęte ochroną prawną. Bogata jest fauna ptaków a także fauna siedlisk wilgotnych, szczególnie płazów. Dla Gminy Bestwina zostało wykonana waloryzacja przyrodnicza, w której najcenniejsze fragmenty obszaru gminy zostały zaproponowane do objęcia ochroną (Waloryzacja 1998). W obrębie obszarów objętych zmiana planu a także w obrębie sołectwa Janowice nie zostały wskazane obszary o wybitnych walorach przyrodniczych. Najbliżej położony obszar o dużych wartościach położony jest w odległości ok. 1 km 9

10 od obszaru objętego załącznikiem nr 1.1. Jest to Uroczysko Grygierzec zajmujące jar porośnięty różnogatunkowym lasem. Występują tu zespoły łęgów, olsów i grądów w których występują chronione gatunki roślin (m.in. skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity). Fauna tego obszaru, o charakterze leśnym stanowi siedlisko wielu gatunków bezkręgowców, płazów, ptaków a także ssaków. Występuje szereg gatunków chronionych (m.in. traszki, żaby, padalec, zaskroniec, kowaliki, sikory, wilgi, dzięcioły duże, kosy, ryjówka aksamitna, nietoperze. Drugim obszarem o wysokich wartościach, położonym w odległości ok. 1,5 km od obszaru objętego załącznikiem nr 1.4 jest Uroczysko Grabina. Jest to również zalesiony Jar na którym przeważa łęg jesionowo-olszowy. Występuje tu bogata fauna bezkręgowców a także ptaków. W uroczysku stwierdzono występowanie chronionych gatunków roślin (m.in. skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity) oraz gatunków zwierząt, głównie ptaków (m.in. wilga, kowalik, dzięcioł duży i zielony, sójka, szpak, kos, pełzacz) Z punktu widzenia znaczenia obszaru objętego zmiana planu w regionalnej strukturze systemu przyrodniczego znaczenie ma również położenie tego obszaru w stosunku do korytarzy ekologicznych. Dla województwa śląskiego zostały zidentyfikowane przebiegi głównych korytarzy (Korytarze ekologiczne 2007). Obszary objęte zmianą planu położone są jest poza ponadregionalnymi i regionalnymi korytarzami ekologicznymi. W części terenów wyznaczone obszary zmiany planu przylegają do lokalnych korytarzy związanych z ciekami. Położenie obszaru sołectwa Janowice objętego zmiana planu w stosunku do wyznaczonych w tym opracowaniu korytarzy przedstawiają poniższe ryciny. 10

11 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 11

12 Źródło:(Korytarze ekologiczne 2007) 12

13 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 13

14 Źródło:(Korytarze ekologiczne 2007) 14

15 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 15

16 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 16

17 Złoża surowców mineralnych Na terenie sołectwa Janowice nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. Ochrona prawna Na obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty objęte ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie Zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia r całość lasów Nadleśnictwa Bielsko weszła w skład Leśnego Kompleksu promocyjnego " Lasy Beskidu Śląskiego. Celem utworzenia kompleksu jest trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu. Obszary objęte zmianą planu nie obejmują tych kompleksów leśnych. W bliskim sąsiedztwie obszarów objętych zmianą planu nie występują obszary NATURA Odległość do najbliższego obszaru Dolina Dolnej Soły PLB120004, położonego na wschód od obszarów objętych zmianą planu, wynosi kilkanaście km. W podobnej odległości położone są obszary Obszar PLB Dolina Górnej Wisły i Obszar PLB12000 Stawy w Brzeszczach Ocena stanu środowiska i zagrożeń Jakość powietrza Zgodnie z obowiązującymi przepisami aa terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych pięć stref jakości powietrza: aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa, strefa śląska, obejmująca obszar województwa śląskiego poza miastami na prawach powiatu. Obszar sołectwa Janowice w Gminie Bestwina położony jest w zasięgu strefy śląskiej, w sąsiedztwie strefy miasta Bielsko-Biała. Ocena jakości powietrza w województwie śląskim dla strefy śląskiej wykazała ze w obrębie strefy nie występowały przekroczone wartości zanieczyszczeń dla następujących najważniejszych zanieczyszczeń: Dwutlenek azotu cel ochrony zdrowia: klasa A Ołów, arsen, kadm, nikiel cel ochrony zdrowia: klasa A Przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą następujących zanieczyszczeń: Pył zawieszony PM 10 cel ochrona zdrowia: klasa C Pył zawieszony PM 2,5 cel ochrona zdrowia: klasa C 17

18 Dwutlenek siarki cel ochrona zdrowia: klasa C dla całej strefy, ze wskazaniem jako obszaru przekroczeń Żywca natomiast obszar Bielsko Białej został zakwalifikowany do strefy A Benzo (a) piren cel ochrona zdrowia: klasa C Jakość wód powierzchniowych Jakość wód Łękawki nie jest badana w ramach monitorinu. Zagrożenia jakości wód zdeterminowane są głównie zanieczyszczeniami komunalnymi oraz pochodzącymi z rolnictwa. W zlewni Białej badania prowadzono w ujściu Krzywej powyżej sołectwa Janowice, celem obserwowania wpływu miejskiego składowiska odpadów dla miasta Bielsko- Biała. Wyniki badań prowadzonych w 2010 wykazały przekroczenia wartości granicznych dla stanu dobrego w grupie substancji biogennych (azot amonowy, azot ogólny) oraz w grupie substancji określających warunki tlenowe. Jakość wód podziemnych Wody podziemne ujmowane w rejonie obszaru objętego zmianą planu zostały zakwalifikowane do klasy IV natomiast jednolite części wód podziemnych uznane za niezagrożone.(raport Stan środowiska w województwie śląskim w 2010r.) Ryc. Jakość wód podziemnych w województwie śląskim w 2010 Źródło: Stan środowiska w Województwie Śląskim w 2010 r. WŚ, WIOŚ 18

19 Zanieczyszczenia gleb Stan zanieczyszczeń gleb na terenie gminy jest zadawalający, przy czym lokalnie głównie wzdłuż dróg o największym nasileniu ruchu mogą wystąpić pogorszenia jakości gleb. Według badań OBiKŚ w okresie przeważająca część gleb słabo zanieczyszczonych gminy zaliczona została do klasy jakości 1 obejmującej gleby które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. Klimat akustyczny Głównym źródłem zagrożeń akustycznych na terenie gminy jest komunikacja samochodowa. Zagrożenia hałasowe związane z komunikacją dotyczą terenów zabudowy mieszkaniowej położonych bezpośrednio wzdłuż głównych dróg. Zagrożenia te nie są badane w ramach sieci monitoringu. 3. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU Zawarte w projekcie zmiany planu dotyczą wyznaczenia terenów przeznaczonych do zabudowy w terenach dotychczas przeznaczonych do użytkowania rolnego lub poszerzenia zasięgu terenów przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym planie w rejonie ulic Granicznej, Janowickiej, Pszczelarskiej, Miodowej, Podlesie i Górskiej. Zasięg nowych terenów budowlanych przedstawiono na załącznikach graficznych. Projekt planu zawiera ustalenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska, istotne z punktu widzenia skutków planu. Są to następujące najważniejsze regulacje: konieczność zachowania udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie zabudowywanych działek, na poziomie 50-60%. obowiązująca minimalna odległość zabudowy od lasu 12m, zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby, zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów w ochrony środowiska, za wyjątkiem: obiektów infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz innych obiektów służących celom publicznym, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, 19

20 w terenach przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej dopuszczono lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji jedynie o nieznacznym oddziaływaniu ustalono kategorie terenów z punktu widzenia przepisów o ochronie przed hałasem. W zakresie ochrony wartości kulturowych objęto ochroną budynek wpisany do ewidencji zabytków oraz zabytkowy krzyż. Ponadto ustanowiono ochronę stanowisk archeologicznych. W projekcie planu wyznaczono następujące kategorie terenów występujące w obszarach oznaczonych na załącznikach graficznych: MN1- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN4 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RU - Tereny obsługi produkcji rolniczej, R1 - Tereny rolnicze, ZL- Tereny lasów, KDW1- Tereny dróg wewnętrznych, KDW2- Tereny dróg wewnętrznych., KP - Tereny komunikacji -ciągi piesze W zakresie zaopatrzenia w wodę utrzymuje się dotychczasowy system zbiorowy z głównym źródłem zasilania z wodociągu komunalnego zasilanego z ujęcia w Kaniowie z możliwością rozbudowy Dopuszcza się też indywidualne studnie. Odprowadzanie ścieków przewiduje się systemem kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych. Jako podstawowy sposób odprowadzania ścieków bytowych przyjęto system zbiorczej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kaniowie. Na terenach nieuzbrojonych w kanalizację przyjmuje się zastosowanie indywidualnych oczyszczalni oraz dopuszcza się zastosowanie bezodpływowych zbiorników wybieralnych. 4. PRZEWIDYWANE SKUTKI USTALEŃ PLANU Oddziaływania na różnorodność biologiczną, szatę roślinną i zwierzęta Obecną różnorodność przyrodniczą obszaru sołectwa Janowice tworzą ekosystemy lasów i zadrzewień, w tym zalesionych jarów; cieków z otaczająca zabudową biologiczną, ekosystemy stawów. Funkcje uzupełniające pełnią zbiorowiska niezabudowanych terenów rolnych i zbiorowiska synantropijne terenów zabudowanych. 20

21 Tereny objęte zmianą planu położone są poza najważniejszymi elementami tworzącymi przestrzenny system przyrodniczy sołectwa. Tereny podlegające zmianie przeznaczenia położone są też poza ponadregionalnymi regionalnymi korytarzami ekologicznymi. Tym samym ustalenia planu polegające na wyznaczeniu nowych terenów budowlanych nie będą powodowały istotnego naruszenia systemu terenów ważnych przyrodniczo. Nie będą też oddziaływały na położone w niedalekiej odległości cenne obszary Uroczysko Grygierzec oraz Uroczysko Grabina. Natomiast w przypadku terenu oznaczonego na załączniku nr 1.6 wyznaczone tereny budowlane przylegają do lokalnego ciągu ekologicznego który tworzy Łękawka w górnym jej biegu. Wskazane jest wprowadzenie ustaleń dotyczących ustanowienia strefy ochronnej cieku. Wpływ na przyrodnicze obszary chronione Ze względu na odległość od Obszarów NATURA 2000 oraz zakres możliwych do wystąpienia skutków zmiany planu nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań na te obszary. Nie przewiduje się też oddziaływań na proponowane do objęcia ochroną Uroczyska Grygierzec i i Grabina. Ustalenia planu nie będą tez naruszać spójności systemu obszarów chronionych województwa śląskiego. Wpływ na ludzi Podstawowymi źródłami, które stwarzają uciążliwość na terenach objętym projektem zmiany planu będą lokalny ruch samochodowy, w tym do obiektów usługowych i rzemieślniczo-usługowych, które dopuszcza się w terenach zabudowy mieszkaniowej kategorii MN1 i MN3. Ze względu na ten mieszany charakter zabudowy podstawowe znaczenie będzie miało zachowanie warunku nieuciążliwości lokalizowanych zakładów. Uciążliwości mogą też wynikać z łączenia zabudowy mieszkaniowej z zagrodową (tereny kategorii MN4). Oddziaływania na środowisko wodne O znaczeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko wodne na obszarze objętym zmianą planu decydować będzie realizacja ustaleń w zakresie odprowadzenia ścieków a także ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Szczególnie istotny jest sposób postępowania ze zbiornikami wybieralnymi a także sposób gromadzenia odpadów komunalnych i związanych z działalnością gospodarczą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 21

22 Oddziaływania na powietrze i klimat Wpływ na warunki aerosanitarne wynikać może z przyrostu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej oraz związanym z tym zwiększeniem liczby lokalnych palenisk domowych a także z możliwością realizacji nowych obiektów wytwórczości i usług. Przewidywać można, że w nowo lokalizowanych obiektach stosowane będą zróżnicowane nośniki energii, w tym paliwa stałe, oleje, gazowe i energia elektryczna o bardzo zróżnicowanym stopniu potencjalnej uciążliwość. Stopień oddziaływania na środowisko zależeć będzie od stosowanych źródeł energii. Biorąc pod uwagę poziom wzrostu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się wystąpienia istotnych zagrożeń jakości powietrza wynikających z planowanego zagospodarowania.. Lokalne zagrożenia pogarszania jakości powietrza mogą dotyczyć obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Obiekty te wymagają kontroli. Oddziaływania na powierzchnie ziemi, gleby, kopaliny Wpływ na powierzchnię terenu związany jest z lokalizacją nowych obiektów budowlanych. Są to przekształcenia związane z zajęciem terenu, a także towarzyszące zabudowie deniwelacje terenu i prace ziemne. Zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy następuje kosztem terenów rolnych, w tym terenów o glebach klasy bonitacyjnej III. Zasięg wyznaczonych terenów budowlanych, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości zabudowy poza tymi terenami nie powoduje drastycznych ograniczeń rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W obrębie terenu objętego zmiana planu nie wystąpią zagrożenia dla kopalin. Oddziaływania na krajobraz i zabytki Na obszarach zmian planu nie występują cenne obiekty nieruchome objęte ochroną poprzez wpis do rejestru. Obiekt wpisany do ewidencji zabytków został objety ochroną ustaleniami wprowadzonymi w zmianie planu. W granicach obszarów zmiany planu występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, które również zostały objęte ochroną. Oddziaływanie na krajobraz związane jest też z wprowadzaniem terenów zabudowanych na tereny dotychczas niezabudowane, które jednak w przypadku zmiany planu stanowią przede wszystkim kontynuację istniejących terenów budowlanych. 22

23 Oddziaływania na dobra materialne Z ustaleniami zmiany planu nie są związane potencjalne niekorzystne oddziaływania na dobra materialne. 5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Biorąc pod uwagę cele dokumentu, przewidywany stopień oddziaływań związanych z ustaleniami projektu zmiany planu, zakres ustaleń ochronnych a w szczególności fakt, że nie stwierdzono możliwości oddziaływań na obszary NATURA 2000, szeroki zakres ustaleń minimalizujących potencjalne zagrożenia nie wskazuje się potrzebnych działań kompensacyjnych. 6. Informacja o możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko. Nie przewiduje się możliwości oddziaływania transgranicznego na środowisko ze względu na rodzaj oraz wielkość planowanego zainwestowania oraz na fakt, że obszary objęte zmiana planu nie przylegają do granicy państwa oraz rzek granicznych. 7. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji planu. Obserwacji skutków ustaleń planu powinny podlegać procesy zainwestowania terenu w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu gminy. Monitoring zmian w środowisku powinien dotyczyć: okresowego określania stanu jakości wód w Łękawce, okresowej oceny uciążliwości obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie lub sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 8. Streszczenie 23

24 Zmianą planu objęte jest kilka obszarów sołectwa Janowice oznaczonych na załącznikach graficznych oznaczonych numerami Obszary objęte zmianą planu położone są poza zasięgiem przyrodniczych obszarów chronionych, w tym poza obszarami NATURA Nie będą, więc naruszały zasad ochrony systemów przyrodniczych ustalonych na szczeblu europejskim i krajowym. Ustalenia planu nie będą naruszały przebiegu ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Na obszarach objętych zmiana planu nie występują złoża surowców mineralnych. Zmiany ustaleń planu dotyczą poszerzenia zasięgu terenów budowlanych oraz niewielkich korekt przebiegu dróg. Z uwagi na położenie obszarów objętych zmianą planu oraz zakres ustaleń mających na celu ochronę środowiska skutki zmian planu te można określić jako nieistotnie wpływające na środowisko. Nie naruszają one również przepisów z zakresu ochrony środowiska. Monitoring zmian w środowisku powinien dotyczyć: okresowego określania stanu jakości wód w Łękawce, okresowej oceny uciążliwości obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie lub sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski. PWN, Korytarze ekologiczne w województwie śląskim koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Etap I (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A (red.) 2007 CDPGŚ, Katowice. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Kęty, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. Mapa hydrograficzna w skali 1: ark. Czechowice -Dziedzice. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina. CITEC 1999, zespół autorski S. Czaja, J. Wach. Program Ochrony Środowiska Gminy Bestwina2003. Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A. 24

25 Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Colgraf- Press, Poznań Stan Środowiska w województwie Śląskim w 2010 r Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina. Opracowanie CITEC Katowice Waloryzacja przyrodnicza Gminy Bestwina. CITEK S.A. Katowice. Zespół autorski A. Herczek, J. Gorczyca, B. Tokarska-Guzik, R. Dulias. 25

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE BESTWINA

WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE BESTWINA WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE BESTWINA autor: Dr inż. Grażyna Korzeniak urbiplan STUDIO URBIPLAN

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA URB-BIS S.C.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W PSZCZYNIE PRZY UL.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W PSZCZYNIE PRZY UL. Geologic 44-203 Rybnik, ul. Strzelecka 78 Tel: 502773557 email: geologic1@wp.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W PSZCZYNIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR...,

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR..., Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /./2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia.. 2015r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR..., (wprowadzona Uchwałą Nr.././2015 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 5 analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty i obszary

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo