WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE autor: dr inż. Grażyna Korzeniak urbiplan STUDIO URBIPLAN Sp. z o.o. Studio Urbiplan Sp. z o.o. ul.lindego 5, Kraków

2 S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Przedmiot opracowania Metoda sporządzenia prognozy 5 2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA Ogólna charakterystyka środowiska Ocena stanu środowiska i zagrożeń CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU PRZEWIDYWANE SKUTKI USTALEŃ PLANU ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO INFORMACJA O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU TRANSGRANICZNYM NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY 23 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Podstawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227, nr 227 poz z 2008) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ) Przedmiot opracowania Prognoza wykonana została do projektu zmiany obowiązującego obecnie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bestwina w sołectwie Janowice, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/194/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia (Dz.Urz. Woj. Śl nr 97, poz 2650), zmienionego w części uchwałą Nr XIII/123/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 50 z 2008, poz ) Zmiana planu będąca przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r. Projekt zmiany planu obejmuje obszary sołectwa Janowice o zasięgach określonych granicami na załącznikach graficznych oznaczonych numerami Nr 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Obszary te położone są w różnych częściach sołectwa Janowice a ich lokalizacja została przedstawiona na załączniku graficznym do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r., zamieszczonym poniżej (ryc. 1). 3

4 Ryc. 1 Załącznik do uchwały nr IX76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 r. przedstawiający zasięg obszarów objętych zmianą na tle ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4

5 1.3. Metoda sporządzenia prognozy Prognoza została sporządzona na podstawie opracowania ekofizjograficznego wykonanego dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina zawierającego charakterystykę środowiska przyrodniczego. Uwzględniono istniejący stan zagospodarowania obszaru oraz dane charakteryzujące stan środowiska zawarte w raporcie o Stanie Środowiska Województwa Śląskiego za rok 2010 Zakres prognozy został dostosowany do skali i charakteru zmian ustaleń planu. Dokument Prognozy oddziaływania na środowisko składa się z części tekstowej i części graficznej, którą stanowią załączniki mapowe nr Uwzględniono uzgodnienie zakresu prognozy określonego w pismach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (WOOŚ-BB AB oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej (ONS/ZNS/522/7/12P/12 z dnia ). 2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 2.1. Ogólna charakterystyka środowiska Położenie Obszar sołectwa Janowice położony jest w województwie śląskim w powiecie bielskim. Od strony zachodniej i północnej obszar sołectwa graniczy z sołectwem Bestwina, od południa z Bielskiem, od wschodu z terenami gminy Wilamowice. Pod względem fizyczno geograficznym (Kondracki1998) obszar sołectwa położony jest w granicach dwóch podprowincji Północnego Podkarpacia i Zewnętrznych Karpat Zachodnich i obejmuje fragmenty: 1) Podgórza Wilamowickiego leżącego w obrębie makroregionu Kotliny Oświęcimskiej zaliczonego do podprowincji Północnego Podkarpacia, które w obrębie sołectwa obejmują północną część obszaru. 2) Pogórza Śląskiego stanowiącego część makroregionu Pogórza Zachodnio - Beskidzkiego położonego w podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich i obejmującego południową część obszaru. 5

6 Geologia Obszar położony jest na granicy dwóch jednostek geologicznych zapadliska przedkarpackiego i Karpat fliszowych. (Mapa Hydrogeologiczna Polski 2000) W budowie geologicznej obszaru udział biorą utwory karbonu górnego, trzeciorzędu i czwartorzędu występujące w obrębie Kotliny Oświęcimskiej, czyli północnej części obszaru oraz utwory fliszowe Karpat występujące w południowej części obszaru. Utwory karbońskie przykryte są mioceńskimi osadami trzeciorzędu, które tworzą iłowce, mułowce, piaskowce, zlepieńce. Na terenach należących do Podgórza Wilamowickiego utwory czwartorzędowe leżące na utworach mioceńskich stanowią polodowcowe otoczaki, żwiry i piaski oraz zalegające na nich utwory rzeczne mady, żwiry, piaski, iły, gliny i pyły iły i gliny piaszczyste. W część południowej obejmującej Pogórze Śląskie należące do Karpat fliszowych występują utwory fliszowe. Tworzą je trzeciorzędowe łupki z wkładkami piaskowców i wapieni jednostki podśląskiej. Na utworach fliszowych leżą gliny zwietrzelinowe o charakterze lessopodobnym, lessy a w dolinach cieków aluwialne iły, mułki, gliny piaski i żwiry. Ukształtowanie Ukształtowanie terenu w sołectwie Janowice ma charakter pogórzy. Występują tu wzniesienia o zaokrąglonych grzbietach sięgające ok. 335 m npm ze stromymi stokami i głębokimi jarami. Obszar o najbogatszym urzeźbieniu jest zalesiony. Obszary objęte zmianą planu położone są na wysokościach od ok. 270m npm w dolinach cieków do ok m npm w części północnej obszaru sołectwa i 320 m npm w części południowej obszaru. Zgodnie z programem SOPO na terenie sołectwa Janowice stwierdzono osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, które jednak nie występują na żadnym z terenów objętych zmianą planu. Wody podziemne Głębokość zalegania poziomu wód podziemnych jest na obszarach objętych zmianą planu zróżnicowana. W dolinach potoków wody podziemne występują od głębokości poniżej 1 m do 2 m. W obszarach wysoczyzn poziom wód sięga natomiast do kilkunastu m. Wody podziemne na obszarze gminy występują w poziomie czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w 6

7 wodę ma poziom czwartorzędowy, przy czym zaopatrzenie opiera się na ujęciach wody w Kaniowie a także wodociągów w Bielsku Białej a więc poza obszarem sołectwa. Wody powierzchniowe Obszar sołectwa Janowice położony jest w zlewni Wisły i w większości jest odwadniany przez dwa potoki Łękawkę będącą dopływem Wisły i dopływ Łękawki. Południowy pas sołectwa jest odwadniany przez dopływy Białej. Część północno wschodnia sołectwa, należy do zlewni Soły i jest odwadniana przez potok Słonnicę. Dla Gminy Bestwina w 1999 r. zostało wykonane opracowanie ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, w którym wskazano tereny zagrożone zalewaniem i podmakaniem. Obszary objęte zmianą planu nie są położone w zasięgu obszarów zagrożonych. W 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145), implementującej zapisy Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządził Wstępną ocenę ryzyka powodziowego 1. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej PIB Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu. Opracowanie zawiera mapę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Województwie Śląskim. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawą Prawo wodne sporządza się mapy zagrożenia powodziowego. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności: 1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego. 1 Raport z wykonania Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Projekt: ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. KZGW

8 Na sporządzonej mapie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Gminie Bestwina tereny narażone zostały wskazane w dolinie Wisły wraz z ujściowymi odcinkami Białej i Łękawki położone poza sołectwem Janowice, oznaczone na czerwono na poniżej zamieszczonej rycinie. Dla tych terenów w Gminie Bestwina obecnie nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Ryc. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wskazane we Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego Żródło: Raport z wykonania Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Projekt: ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. KZGW

9 Klimat Pod względem klimatycznym według podziału klimatycznego R. Gumińskiego część północna obszaru należy do dzielnicy tarnowskiej ze średnia temperaturą roku 8,5 C natomiast południowa do dzielnicy podkarpackiej ze średnią temperaturą 8 C. Średnia roczna suma opadów w okresie wynosiła 779 mm m) Na obszarze przeważają wiatry z kierunków zachodnich występujące ok. 50 % dni i wschodnich wiejące 30 % dni. Gleby Na obszarze objętym planem przeważają gleby pseudobielicowe, brunatne wyługowane i brunatne kwaśne wykształcone na lessach. W dolinach cieków wykształciły się mady. Szata roślinna, zwierzęta, Szatę roślinną sołectwa Janowice cechuje najwyższy stopień naturalności w obrębie całej gminy Bestwina. Największymi terenami o znacznym stopniu naturalności są kompleksy Janowskich lasów oraz Pasiecki Las. Występują w terenach o bogatym urzeźbieniu pełniąc istotne funkcje ochronne. Drzewostany tworzą gatunki liściaste i iglaste o bogatym składzie gatunkowym z udziałem dębu, lipy, grabu, brzozy, buka oraz sosny świerka i modrzewia. Cennymi zespołami są lasy porastające głębokie jary z dominacją łęgów jesionowo olszowych oraz fragmentami olsów i grądów. Występują tu liczne cenne gatunki roślin zielnych i krzewów. W obrębie stawów, z których część jest wykorzystywana do celów hodowlanych występuje roślinność wodna a na obrzeżach zbiorowiska roślinności nadwodnej. Na pozostałym obszarze, w tym na terenach objętych zmianą planu przeważają zbiorowiska antropogeniczne terenów rolnych i terenów zabudowanych. Najcenniejsze elementy fauny stanowią zwierzęta związane z kompleksami leśnymi. Dominują tu gatunki typowe dla nizinnych lasów mieszanych w tym występują gatunki różnych grup systematycznych objęte ochroną prawną. Bogata jest fauna ptaków a także fauna siedlisk wilgotnych, szczególnie płazów. Dla Gminy Bestwina zostało wykonana waloryzacja przyrodnicza, w której najcenniejsze fragmenty obszaru gminy zostały zaproponowane do objęcia ochroną (Waloryzacja 1998). W obrębie obszarów objętych zmiana planu a także w obrębie sołectwa Janowice nie zostały wskazane obszary o wybitnych walorach przyrodniczych. Najbliżej położony obszar o dużych wartościach położony jest w odległości ok. 1 km 9

10 od obszaru objętego załącznikiem nr 1.1. Jest to Uroczysko Grygierzec zajmujące jar porośnięty różnogatunkowym lasem. Występują tu zespoły łęgów, olsów i grądów w których występują chronione gatunki roślin (m.in. skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity). Fauna tego obszaru, o charakterze leśnym stanowi siedlisko wielu gatunków bezkręgowców, płazów, ptaków a także ssaków. Występuje szereg gatunków chronionych (m.in. traszki, żaby, padalec, zaskroniec, kowaliki, sikory, wilgi, dzięcioły duże, kosy, ryjówka aksamitna, nietoperze. Drugim obszarem o wysokich wartościach, położonym w odległości ok. 1,5 km od obszaru objętego załącznikiem nr 1.4 jest Uroczysko Grabina. Jest to również zalesiony Jar na którym przeważa łęg jesionowo-olszowy. Występuje tu bogata fauna bezkręgowców a także ptaków. W uroczysku stwierdzono występowanie chronionych gatunków roślin (m.in. skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity) oraz gatunków zwierząt, głównie ptaków (m.in. wilga, kowalik, dzięcioł duży i zielony, sójka, szpak, kos, pełzacz) Z punktu widzenia znaczenia obszaru objętego zmiana planu w regionalnej strukturze systemu przyrodniczego znaczenie ma również położenie tego obszaru w stosunku do korytarzy ekologicznych. Dla województwa śląskiego zostały zidentyfikowane przebiegi głównych korytarzy (Korytarze ekologiczne 2007). Obszary objęte zmianą planu położone są jest poza ponadregionalnymi i regionalnymi korytarzami ekologicznymi. W części terenów wyznaczone obszary zmiany planu przylegają do lokalnych korytarzy związanych z ciekami. Położenie obszaru sołectwa Janowice objętego zmiana planu w stosunku do wyznaczonych w tym opracowaniu korytarzy przedstawiają poniższe ryciny. 10

11 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 11

12 Źródło:(Korytarze ekologiczne 2007) 12

13 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 13

14 Źródło:(Korytarze ekologiczne 2007) 14

15 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 15

16 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 16

17 Złoża surowców mineralnych Na terenie sołectwa Janowice nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. Ochrona prawna Na obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty objęte ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie Zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia r całość lasów Nadleśnictwa Bielsko weszła w skład Leśnego Kompleksu promocyjnego " Lasy Beskidu Śląskiego. Celem utworzenia kompleksu jest trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu. Obszary objęte zmianą planu nie obejmują tych kompleksów leśnych. W bliskim sąsiedztwie obszarów objętych zmianą planu nie występują obszary NATURA Odległość do najbliższego obszaru Dolina Dolnej Soły PLB120004, położonego na wschód od obszarów objętych zmianą planu, wynosi kilkanaście km. W podobnej odległości położone są obszary Obszar PLB Dolina Górnej Wisły i Obszar PLB12000 Stawy w Brzeszczach Ocena stanu środowiska i zagrożeń Jakość powietrza Zgodnie z obowiązującymi przepisami aa terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych pięć stref jakości powietrza: aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa, strefa śląska, obejmująca obszar województwa śląskiego poza miastami na prawach powiatu. Obszar sołectwa Janowice w Gminie Bestwina położony jest w zasięgu strefy śląskiej, w sąsiedztwie strefy miasta Bielsko-Biała. Ocena jakości powietrza w województwie śląskim dla strefy śląskiej wykazała ze w obrębie strefy nie występowały przekroczone wartości zanieczyszczeń dla następujących najważniejszych zanieczyszczeń: Dwutlenek azotu cel ochrony zdrowia: klasa A Ołów, arsen, kadm, nikiel cel ochrony zdrowia: klasa A Przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą następujących zanieczyszczeń: Pył zawieszony PM 10 cel ochrona zdrowia: klasa C Pył zawieszony PM 2,5 cel ochrona zdrowia: klasa C 17

18 Dwutlenek siarki cel ochrona zdrowia: klasa C dla całej strefy, ze wskazaniem jako obszaru przekroczeń Żywca natomiast obszar Bielsko Białej został zakwalifikowany do strefy A Benzo (a) piren cel ochrona zdrowia: klasa C Jakość wód powierzchniowych Jakość wód Łękawki nie jest badana w ramach monitorinu. Zagrożenia jakości wód zdeterminowane są głównie zanieczyszczeniami komunalnymi oraz pochodzącymi z rolnictwa. W zlewni Białej badania prowadzono w ujściu Krzywej powyżej sołectwa Janowice, celem obserwowania wpływu miejskiego składowiska odpadów dla miasta Bielsko- Biała. Wyniki badań prowadzonych w 2010 wykazały przekroczenia wartości granicznych dla stanu dobrego w grupie substancji biogennych (azot amonowy, azot ogólny) oraz w grupie substancji określających warunki tlenowe. Jakość wód podziemnych Wody podziemne ujmowane w rejonie obszaru objętego zmianą planu zostały zakwalifikowane do klasy IV natomiast jednolite części wód podziemnych uznane za niezagrożone.(raport Stan środowiska w województwie śląskim w 2010r.) Ryc. Jakość wód podziemnych w województwie śląskim w 2010 Źródło: Stan środowiska w Województwie Śląskim w 2010 r. WŚ, WIOŚ 18

19 Zanieczyszczenia gleb Stan zanieczyszczeń gleb na terenie gminy jest zadawalający, przy czym lokalnie głównie wzdłuż dróg o największym nasileniu ruchu mogą wystąpić pogorszenia jakości gleb. Według badań OBiKŚ w okresie przeważająca część gleb słabo zanieczyszczonych gminy zaliczona została do klasy jakości 1 obejmującej gleby które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. Klimat akustyczny Głównym źródłem zagrożeń akustycznych na terenie gminy jest komunikacja samochodowa. Zagrożenia hałasowe związane z komunikacją dotyczą terenów zabudowy mieszkaniowej położonych bezpośrednio wzdłuż głównych dróg. Zagrożenia te nie są badane w ramach sieci monitoringu. 3. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU Zawarte w projekcie zmiany planu dotyczą wyznaczenia terenów przeznaczonych do zabudowy w terenach dotychczas przeznaczonych do użytkowania rolnego lub poszerzenia zasięgu terenów przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym planie w rejonie ulic Granicznej, Janowickiej, Pszczelarskiej, Miodowej, Podlesie i Górskiej. Zasięg nowych terenów budowlanych przedstawiono na załącznikach graficznych. Projekt planu zawiera ustalenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska, istotne z punktu widzenia skutków planu. Są to następujące najważniejsze regulacje: konieczność zachowania udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie zabudowywanych działek, na poziomie 50-60%. obowiązująca minimalna odległość zabudowy od lasu 12m, zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby, zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów w ochrony środowiska, za wyjątkiem: obiektów infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz innych obiektów służących celom publicznym, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, 19

20 w terenach przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej dopuszczono lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji jedynie o nieznacznym oddziaływaniu ustalono kategorie terenów z punktu widzenia przepisów o ochronie przed hałasem. W zakresie ochrony wartości kulturowych objęto ochroną budynek wpisany do ewidencji zabytków oraz zabytkowy krzyż. Ponadto ustanowiono ochronę stanowisk archeologicznych. W projekcie planu wyznaczono następujące kategorie terenów występujące w obszarach oznaczonych na załącznikach graficznych: MN1- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN4 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RU - Tereny obsługi produkcji rolniczej, R1 - Tereny rolnicze, ZL- Tereny lasów, KDW1- Tereny dróg wewnętrznych, KDW2- Tereny dróg wewnętrznych., KP - Tereny komunikacji -ciągi piesze W zakresie zaopatrzenia w wodę utrzymuje się dotychczasowy system zbiorowy z głównym źródłem zasilania z wodociągu komunalnego zasilanego z ujęcia w Kaniowie z możliwością rozbudowy Dopuszcza się też indywidualne studnie. Odprowadzanie ścieków przewiduje się systemem kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych. Jako podstawowy sposób odprowadzania ścieków bytowych przyjęto system zbiorczej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kaniowie. Na terenach nieuzbrojonych w kanalizację przyjmuje się zastosowanie indywidualnych oczyszczalni oraz dopuszcza się zastosowanie bezodpływowych zbiorników wybieralnych. 4. PRZEWIDYWANE SKUTKI USTALEŃ PLANU Oddziaływania na różnorodność biologiczną, szatę roślinną i zwierzęta Obecną różnorodność przyrodniczą obszaru sołectwa Janowice tworzą ekosystemy lasów i zadrzewień, w tym zalesionych jarów; cieków z otaczająca zabudową biologiczną, ekosystemy stawów. Funkcje uzupełniające pełnią zbiorowiska niezabudowanych terenów rolnych i zbiorowiska synantropijne terenów zabudowanych. 20

21 Tereny objęte zmianą planu położone są poza najważniejszymi elementami tworzącymi przestrzenny system przyrodniczy sołectwa. Tereny podlegające zmianie przeznaczenia położone są też poza ponadregionalnymi regionalnymi korytarzami ekologicznymi. Tym samym ustalenia planu polegające na wyznaczeniu nowych terenów budowlanych nie będą powodowały istotnego naruszenia systemu terenów ważnych przyrodniczo. Nie będą też oddziaływały na położone w niedalekiej odległości cenne obszary Uroczysko Grygierzec oraz Uroczysko Grabina. Natomiast w przypadku terenu oznaczonego na załączniku nr 1.6 wyznaczone tereny budowlane przylegają do lokalnego ciągu ekologicznego który tworzy Łękawka w górnym jej biegu. Wskazane jest wprowadzenie ustaleń dotyczących ustanowienia strefy ochronnej cieku. Wpływ na przyrodnicze obszary chronione Ze względu na odległość od Obszarów NATURA 2000 oraz zakres możliwych do wystąpienia skutków zmiany planu nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań na te obszary. Nie przewiduje się też oddziaływań na proponowane do objęcia ochroną Uroczyska Grygierzec i i Grabina. Ustalenia planu nie będą tez naruszać spójności systemu obszarów chronionych województwa śląskiego. Wpływ na ludzi Podstawowymi źródłami, które stwarzają uciążliwość na terenach objętym projektem zmiany planu będą lokalny ruch samochodowy, w tym do obiektów usługowych i rzemieślniczo-usługowych, które dopuszcza się w terenach zabudowy mieszkaniowej kategorii MN1 i MN3. Ze względu na ten mieszany charakter zabudowy podstawowe znaczenie będzie miało zachowanie warunku nieuciążliwości lokalizowanych zakładów. Uciążliwości mogą też wynikać z łączenia zabudowy mieszkaniowej z zagrodową (tereny kategorii MN4). Oddziaływania na środowisko wodne O znaczeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko wodne na obszarze objętym zmianą planu decydować będzie realizacja ustaleń w zakresie odprowadzenia ścieków a także ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Szczególnie istotny jest sposób postępowania ze zbiornikami wybieralnymi a także sposób gromadzenia odpadów komunalnych i związanych z działalnością gospodarczą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 21

22 Oddziaływania na powietrze i klimat Wpływ na warunki aerosanitarne wynikać może z przyrostu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej oraz związanym z tym zwiększeniem liczby lokalnych palenisk domowych a także z możliwością realizacji nowych obiektów wytwórczości i usług. Przewidywać można, że w nowo lokalizowanych obiektach stosowane będą zróżnicowane nośniki energii, w tym paliwa stałe, oleje, gazowe i energia elektryczna o bardzo zróżnicowanym stopniu potencjalnej uciążliwość. Stopień oddziaływania na środowisko zależeć będzie od stosowanych źródeł energii. Biorąc pod uwagę poziom wzrostu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się wystąpienia istotnych zagrożeń jakości powietrza wynikających z planowanego zagospodarowania.. Lokalne zagrożenia pogarszania jakości powietrza mogą dotyczyć obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Obiekty te wymagają kontroli. Oddziaływania na powierzchnie ziemi, gleby, kopaliny Wpływ na powierzchnię terenu związany jest z lokalizacją nowych obiektów budowlanych. Są to przekształcenia związane z zajęciem terenu, a także towarzyszące zabudowie deniwelacje terenu i prace ziemne. Zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy następuje kosztem terenów rolnych, w tym terenów o glebach klasy bonitacyjnej III. Zasięg wyznaczonych terenów budowlanych, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości zabudowy poza tymi terenami nie powoduje drastycznych ograniczeń rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W obrębie terenu objętego zmiana planu nie wystąpią zagrożenia dla kopalin. Oddziaływania na krajobraz i zabytki Na obszarach zmian planu nie występują cenne obiekty nieruchome objęte ochroną poprzez wpis do rejestru. Obiekt wpisany do ewidencji zabytków został objety ochroną ustaleniami wprowadzonymi w zmianie planu. W granicach obszarów zmiany planu występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, które również zostały objęte ochroną. Oddziaływanie na krajobraz związane jest też z wprowadzaniem terenów zabudowanych na tereny dotychczas niezabudowane, które jednak w przypadku zmiany planu stanowią przede wszystkim kontynuację istniejących terenów budowlanych. 22

23 Oddziaływania na dobra materialne Z ustaleniami zmiany planu nie są związane potencjalne niekorzystne oddziaływania na dobra materialne. 5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Biorąc pod uwagę cele dokumentu, przewidywany stopień oddziaływań związanych z ustaleniami projektu zmiany planu, zakres ustaleń ochronnych a w szczególności fakt, że nie stwierdzono możliwości oddziaływań na obszary NATURA 2000, szeroki zakres ustaleń minimalizujących potencjalne zagrożenia nie wskazuje się potrzebnych działań kompensacyjnych. 6. Informacja o możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko. Nie przewiduje się możliwości oddziaływania transgranicznego na środowisko ze względu na rodzaj oraz wielkość planowanego zainwestowania oraz na fakt, że obszary objęte zmiana planu nie przylegają do granicy państwa oraz rzek granicznych. 7. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji planu. Obserwacji skutków ustaleń planu powinny podlegać procesy zainwestowania terenu w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu gminy. Monitoring zmian w środowisku powinien dotyczyć: okresowego określania stanu jakości wód w Łękawce, okresowej oceny uciążliwości obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie lub sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 8. Streszczenie 23

24 Zmianą planu objęte jest kilka obszarów sołectwa Janowice oznaczonych na załącznikach graficznych oznaczonych numerami Obszary objęte zmianą planu położone są poza zasięgiem przyrodniczych obszarów chronionych, w tym poza obszarami NATURA Nie będą, więc naruszały zasad ochrony systemów przyrodniczych ustalonych na szczeblu europejskim i krajowym. Ustalenia planu nie będą naruszały przebiegu ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Na obszarach objętych zmiana planu nie występują złoża surowców mineralnych. Zmiany ustaleń planu dotyczą poszerzenia zasięgu terenów budowlanych oraz niewielkich korekt przebiegu dróg. Z uwagi na położenie obszarów objętych zmianą planu oraz zakres ustaleń mających na celu ochronę środowiska skutki zmian planu te można określić jako nieistotnie wpływające na środowisko. Nie naruszają one również przepisów z zakresu ochrony środowiska. Monitoring zmian w środowisku powinien dotyczyć: okresowego określania stanu jakości wód w Łękawce, okresowej oceny uciążliwości obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie lub sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski. PWN, Korytarze ekologiczne w województwie śląskim koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Etap I (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A (red.) 2007 CDPGŚ, Katowice. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Kęty, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. Mapa hydrograficzna w skali 1: ark. Czechowice -Dziedzice. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina. CITEC 1999, zespół autorski S. Czaja, J. Wach. Program Ochrony Środowiska Gminy Bestwina2003. Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A. 24

25 Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Colgraf- Press, Poznań Stan Środowiska w województwie Śląskim w 2010 r Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina. Opracowanie CITEC Katowice Waloryzacja przyrodnicza Gminy Bestwina. CITEK S.A. Katowice. Zespół autorski A. Herczek, J. Gorczyca, B. Tokarska-Guzik, R. Dulias. 25

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów UWARUNKOWANIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Skrzyszów z dnia....

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Chełm Śląski Załącznik do uchwały nr XXX/154/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2009r. Kierownik Projektu: mgr inż. Ksenia Czachor Zespół realizujący:

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r.

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r. 1 CZĘŚĆ A... 4 WSTĘP... 4 1.WPROWADZENIE.... 5 2. PODSTAWA PRAWNA.... 15 3. CELE STUDIUM... 16 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY.... 18 CZĘŚĆ B.UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO... 20 DZIAŁ I.UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2013 r. 1

SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2013 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 3 2. Cel i zakres opracowania... 6 3. Stan prawny instalacji... 7 4. Charakterystyka obszaru lokalizacji instalacji... 12 4.1. Oznaczenie prowadzącego instalację...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Maj 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo