WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY BESTWINA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA W SOŁECTWIE JANOWICE autor: dr inż. Grażyna Korzeniak urbiplan STUDIO URBIPLAN Sp. z o.o. Studio Urbiplan Sp. z o.o. ul.lindego 5, Kraków

2 S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Przedmiot opracowania Metoda sporządzenia prognozy 5 2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA Ogólna charakterystyka środowiska Ocena stanu środowiska i zagrożeń CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU PRZEWIDYWANE SKUTKI USTALEŃ PLANU ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO INFORMACJA O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU TRANSGRANICZNYM NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY 23 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Podstawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227, nr 227 poz z 2008) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ) Przedmiot opracowania Prognoza wykonana została do projektu zmiany obowiązującego obecnie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bestwina w sołectwie Janowice, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/194/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia (Dz.Urz. Woj. Śl nr 97, poz 2650), zmienionego w części uchwałą Nr XIII/123/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 50 z 2008, poz ) Zmiana planu będąca przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r. Projekt zmiany planu obejmuje obszary sołectwa Janowice o zasięgach określonych granicami na załącznikach graficznych oznaczonych numerami Nr 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Obszary te położone są w różnych częściach sołectwa Janowice a ich lokalizacja została przedstawiona na załączniku graficznym do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r., zamieszczonym poniżej (ryc. 1). 3

4 Ryc. 1 Załącznik do uchwały nr IX76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 r. przedstawiający zasięg obszarów objętych zmianą na tle ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4

5 1.3. Metoda sporządzenia prognozy Prognoza została sporządzona na podstawie opracowania ekofizjograficznego wykonanego dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina zawierającego charakterystykę środowiska przyrodniczego. Uwzględniono istniejący stan zagospodarowania obszaru oraz dane charakteryzujące stan środowiska zawarte w raporcie o Stanie Środowiska Województwa Śląskiego za rok 2010 Zakres prognozy został dostosowany do skali i charakteru zmian ustaleń planu. Dokument Prognozy oddziaływania na środowisko składa się z części tekstowej i części graficznej, którą stanowią załączniki mapowe nr Uwzględniono uzgodnienie zakresu prognozy określonego w pismach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (WOOŚ-BB AB oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej (ONS/ZNS/522/7/12P/12 z dnia ). 2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 2.1. Ogólna charakterystyka środowiska Położenie Obszar sołectwa Janowice położony jest w województwie śląskim w powiecie bielskim. Od strony zachodniej i północnej obszar sołectwa graniczy z sołectwem Bestwina, od południa z Bielskiem, od wschodu z terenami gminy Wilamowice. Pod względem fizyczno geograficznym (Kondracki1998) obszar sołectwa położony jest w granicach dwóch podprowincji Północnego Podkarpacia i Zewnętrznych Karpat Zachodnich i obejmuje fragmenty: 1) Podgórza Wilamowickiego leżącego w obrębie makroregionu Kotliny Oświęcimskiej zaliczonego do podprowincji Północnego Podkarpacia, które w obrębie sołectwa obejmują północną część obszaru. 2) Pogórza Śląskiego stanowiącego część makroregionu Pogórza Zachodnio - Beskidzkiego położonego w podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich i obejmującego południową część obszaru. 5

6 Geologia Obszar położony jest na granicy dwóch jednostek geologicznych zapadliska przedkarpackiego i Karpat fliszowych. (Mapa Hydrogeologiczna Polski 2000) W budowie geologicznej obszaru udział biorą utwory karbonu górnego, trzeciorzędu i czwartorzędu występujące w obrębie Kotliny Oświęcimskiej, czyli północnej części obszaru oraz utwory fliszowe Karpat występujące w południowej części obszaru. Utwory karbońskie przykryte są mioceńskimi osadami trzeciorzędu, które tworzą iłowce, mułowce, piaskowce, zlepieńce. Na terenach należących do Podgórza Wilamowickiego utwory czwartorzędowe leżące na utworach mioceńskich stanowią polodowcowe otoczaki, żwiry i piaski oraz zalegające na nich utwory rzeczne mady, żwiry, piaski, iły, gliny i pyły iły i gliny piaszczyste. W część południowej obejmującej Pogórze Śląskie należące do Karpat fliszowych występują utwory fliszowe. Tworzą je trzeciorzędowe łupki z wkładkami piaskowców i wapieni jednostki podśląskiej. Na utworach fliszowych leżą gliny zwietrzelinowe o charakterze lessopodobnym, lessy a w dolinach cieków aluwialne iły, mułki, gliny piaski i żwiry. Ukształtowanie Ukształtowanie terenu w sołectwie Janowice ma charakter pogórzy. Występują tu wzniesienia o zaokrąglonych grzbietach sięgające ok. 335 m npm ze stromymi stokami i głębokimi jarami. Obszar o najbogatszym urzeźbieniu jest zalesiony. Obszary objęte zmianą planu położone są na wysokościach od ok. 270m npm w dolinach cieków do ok m npm w części północnej obszaru sołectwa i 320 m npm w części południowej obszaru. Zgodnie z programem SOPO na terenie sołectwa Janowice stwierdzono osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, które jednak nie występują na żadnym z terenów objętych zmianą planu. Wody podziemne Głębokość zalegania poziomu wód podziemnych jest na obszarach objętych zmianą planu zróżnicowana. W dolinach potoków wody podziemne występują od głębokości poniżej 1 m do 2 m. W obszarach wysoczyzn poziom wód sięga natomiast do kilkunastu m. Wody podziemne na obszarze gminy występują w poziomie czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w 6

7 wodę ma poziom czwartorzędowy, przy czym zaopatrzenie opiera się na ujęciach wody w Kaniowie a także wodociągów w Bielsku Białej a więc poza obszarem sołectwa. Wody powierzchniowe Obszar sołectwa Janowice położony jest w zlewni Wisły i w większości jest odwadniany przez dwa potoki Łękawkę będącą dopływem Wisły i dopływ Łękawki. Południowy pas sołectwa jest odwadniany przez dopływy Białej. Część północno wschodnia sołectwa, należy do zlewni Soły i jest odwadniana przez potok Słonnicę. Dla Gminy Bestwina w 1999 r. zostało wykonane opracowanie ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, w którym wskazano tereny zagrożone zalewaniem i podmakaniem. Obszary objęte zmianą planu nie są położone w zasięgu obszarów zagrożonych. W 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145), implementującej zapisy Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządził Wstępną ocenę ryzyka powodziowego 1. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej PIB Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu. Opracowanie zawiera mapę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Województwie Śląskim. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawą Prawo wodne sporządza się mapy zagrożenia powodziowego. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności: 1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego. 1 Raport z wykonania Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Projekt: ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. KZGW

8 Na sporządzonej mapie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Gminie Bestwina tereny narażone zostały wskazane w dolinie Wisły wraz z ujściowymi odcinkami Białej i Łękawki położone poza sołectwem Janowice, oznaczone na czerwono na poniżej zamieszczonej rycinie. Dla tych terenów w Gminie Bestwina obecnie nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Ryc. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wskazane we Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego Żródło: Raport z wykonania Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Projekt: ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. KZGW

9 Klimat Pod względem klimatycznym według podziału klimatycznego R. Gumińskiego część północna obszaru należy do dzielnicy tarnowskiej ze średnia temperaturą roku 8,5 C natomiast południowa do dzielnicy podkarpackiej ze średnią temperaturą 8 C. Średnia roczna suma opadów w okresie wynosiła 779 mm m) Na obszarze przeważają wiatry z kierunków zachodnich występujące ok. 50 % dni i wschodnich wiejące 30 % dni. Gleby Na obszarze objętym planem przeważają gleby pseudobielicowe, brunatne wyługowane i brunatne kwaśne wykształcone na lessach. W dolinach cieków wykształciły się mady. Szata roślinna, zwierzęta, Szatę roślinną sołectwa Janowice cechuje najwyższy stopień naturalności w obrębie całej gminy Bestwina. Największymi terenami o znacznym stopniu naturalności są kompleksy Janowskich lasów oraz Pasiecki Las. Występują w terenach o bogatym urzeźbieniu pełniąc istotne funkcje ochronne. Drzewostany tworzą gatunki liściaste i iglaste o bogatym składzie gatunkowym z udziałem dębu, lipy, grabu, brzozy, buka oraz sosny świerka i modrzewia. Cennymi zespołami są lasy porastające głębokie jary z dominacją łęgów jesionowo olszowych oraz fragmentami olsów i grądów. Występują tu liczne cenne gatunki roślin zielnych i krzewów. W obrębie stawów, z których część jest wykorzystywana do celów hodowlanych występuje roślinność wodna a na obrzeżach zbiorowiska roślinności nadwodnej. Na pozostałym obszarze, w tym na terenach objętych zmianą planu przeważają zbiorowiska antropogeniczne terenów rolnych i terenów zabudowanych. Najcenniejsze elementy fauny stanowią zwierzęta związane z kompleksami leśnymi. Dominują tu gatunki typowe dla nizinnych lasów mieszanych w tym występują gatunki różnych grup systematycznych objęte ochroną prawną. Bogata jest fauna ptaków a także fauna siedlisk wilgotnych, szczególnie płazów. Dla Gminy Bestwina zostało wykonana waloryzacja przyrodnicza, w której najcenniejsze fragmenty obszaru gminy zostały zaproponowane do objęcia ochroną (Waloryzacja 1998). W obrębie obszarów objętych zmiana planu a także w obrębie sołectwa Janowice nie zostały wskazane obszary o wybitnych walorach przyrodniczych. Najbliżej położony obszar o dużych wartościach położony jest w odległości ok. 1 km 9

10 od obszaru objętego załącznikiem nr 1.1. Jest to Uroczysko Grygierzec zajmujące jar porośnięty różnogatunkowym lasem. Występują tu zespoły łęgów, olsów i grądów w których występują chronione gatunki roślin (m.in. skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity). Fauna tego obszaru, o charakterze leśnym stanowi siedlisko wielu gatunków bezkręgowców, płazów, ptaków a także ssaków. Występuje szereg gatunków chronionych (m.in. traszki, żaby, padalec, zaskroniec, kowaliki, sikory, wilgi, dzięcioły duże, kosy, ryjówka aksamitna, nietoperze. Drugim obszarem o wysokich wartościach, położonym w odległości ok. 1,5 km od obszaru objętego załącznikiem nr 1.4 jest Uroczysko Grabina. Jest to również zalesiony Jar na którym przeważa łęg jesionowo-olszowy. Występuje tu bogata fauna bezkręgowców a także ptaków. W uroczysku stwierdzono występowanie chronionych gatunków roślin (m.in. skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity) oraz gatunków zwierząt, głównie ptaków (m.in. wilga, kowalik, dzięcioł duży i zielony, sójka, szpak, kos, pełzacz) Z punktu widzenia znaczenia obszaru objętego zmiana planu w regionalnej strukturze systemu przyrodniczego znaczenie ma również położenie tego obszaru w stosunku do korytarzy ekologicznych. Dla województwa śląskiego zostały zidentyfikowane przebiegi głównych korytarzy (Korytarze ekologiczne 2007). Obszary objęte zmianą planu położone są jest poza ponadregionalnymi i regionalnymi korytarzami ekologicznymi. W części terenów wyznaczone obszary zmiany planu przylegają do lokalnych korytarzy związanych z ciekami. Położenie obszaru sołectwa Janowice objętego zmiana planu w stosunku do wyznaczonych w tym opracowaniu korytarzy przedstawiają poniższe ryciny. 10

11 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 11

12 Źródło:(Korytarze ekologiczne 2007) 12

13 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 13

14 Źródło:(Korytarze ekologiczne 2007) 14

15 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 15

16 Źródło: (Korytarze ekologiczne 2007) 16

17 Złoża surowców mineralnych Na terenie sołectwa Janowice nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. Ochrona prawna Na obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty objęte ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie Zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia r całość lasów Nadleśnictwa Bielsko weszła w skład Leśnego Kompleksu promocyjnego " Lasy Beskidu Śląskiego. Celem utworzenia kompleksu jest trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu. Obszary objęte zmianą planu nie obejmują tych kompleksów leśnych. W bliskim sąsiedztwie obszarów objętych zmianą planu nie występują obszary NATURA Odległość do najbliższego obszaru Dolina Dolnej Soły PLB120004, położonego na wschód od obszarów objętych zmianą planu, wynosi kilkanaście km. W podobnej odległości położone są obszary Obszar PLB Dolina Górnej Wisły i Obszar PLB12000 Stawy w Brzeszczach Ocena stanu środowiska i zagrożeń Jakość powietrza Zgodnie z obowiązującymi przepisami aa terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych pięć stref jakości powietrza: aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa, strefa śląska, obejmująca obszar województwa śląskiego poza miastami na prawach powiatu. Obszar sołectwa Janowice w Gminie Bestwina położony jest w zasięgu strefy śląskiej, w sąsiedztwie strefy miasta Bielsko-Biała. Ocena jakości powietrza w województwie śląskim dla strefy śląskiej wykazała ze w obrębie strefy nie występowały przekroczone wartości zanieczyszczeń dla następujących najważniejszych zanieczyszczeń: Dwutlenek azotu cel ochrony zdrowia: klasa A Ołów, arsen, kadm, nikiel cel ochrony zdrowia: klasa A Przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą następujących zanieczyszczeń: Pył zawieszony PM 10 cel ochrona zdrowia: klasa C Pył zawieszony PM 2,5 cel ochrona zdrowia: klasa C 17

18 Dwutlenek siarki cel ochrona zdrowia: klasa C dla całej strefy, ze wskazaniem jako obszaru przekroczeń Żywca natomiast obszar Bielsko Białej został zakwalifikowany do strefy A Benzo (a) piren cel ochrona zdrowia: klasa C Jakość wód powierzchniowych Jakość wód Łękawki nie jest badana w ramach monitorinu. Zagrożenia jakości wód zdeterminowane są głównie zanieczyszczeniami komunalnymi oraz pochodzącymi z rolnictwa. W zlewni Białej badania prowadzono w ujściu Krzywej powyżej sołectwa Janowice, celem obserwowania wpływu miejskiego składowiska odpadów dla miasta Bielsko- Biała. Wyniki badań prowadzonych w 2010 wykazały przekroczenia wartości granicznych dla stanu dobrego w grupie substancji biogennych (azot amonowy, azot ogólny) oraz w grupie substancji określających warunki tlenowe. Jakość wód podziemnych Wody podziemne ujmowane w rejonie obszaru objętego zmianą planu zostały zakwalifikowane do klasy IV natomiast jednolite części wód podziemnych uznane za niezagrożone.(raport Stan środowiska w województwie śląskim w 2010r.) Ryc. Jakość wód podziemnych w województwie śląskim w 2010 Źródło: Stan środowiska w Województwie Śląskim w 2010 r. WŚ, WIOŚ 18

19 Zanieczyszczenia gleb Stan zanieczyszczeń gleb na terenie gminy jest zadawalający, przy czym lokalnie głównie wzdłuż dróg o największym nasileniu ruchu mogą wystąpić pogorszenia jakości gleb. Według badań OBiKŚ w okresie przeważająca część gleb słabo zanieczyszczonych gminy zaliczona została do klasy jakości 1 obejmującej gleby które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. Klimat akustyczny Głównym źródłem zagrożeń akustycznych na terenie gminy jest komunikacja samochodowa. Zagrożenia hałasowe związane z komunikacją dotyczą terenów zabudowy mieszkaniowej położonych bezpośrednio wzdłuż głównych dróg. Zagrożenia te nie są badane w ramach sieci monitoringu. 3. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PLANU Zawarte w projekcie zmiany planu dotyczą wyznaczenia terenów przeznaczonych do zabudowy w terenach dotychczas przeznaczonych do użytkowania rolnego lub poszerzenia zasięgu terenów przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym planie w rejonie ulic Granicznej, Janowickiej, Pszczelarskiej, Miodowej, Podlesie i Górskiej. Zasięg nowych terenów budowlanych przedstawiono na załącznikach graficznych. Projekt planu zawiera ustalenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska, istotne z punktu widzenia skutków planu. Są to następujące najważniejsze regulacje: konieczność zachowania udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie zabudowywanych działek, na poziomie 50-60%. obowiązująca minimalna odległość zabudowy od lasu 12m, zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby, zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów w ochrony środowiska, za wyjątkiem: obiektów infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz innych obiektów służących celom publicznym, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, 19

20 w terenach przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej dopuszczono lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji jedynie o nieznacznym oddziaływaniu ustalono kategorie terenów z punktu widzenia przepisów o ochronie przed hałasem. W zakresie ochrony wartości kulturowych objęto ochroną budynek wpisany do ewidencji zabytków oraz zabytkowy krzyż. Ponadto ustanowiono ochronę stanowisk archeologicznych. W projekcie planu wyznaczono następujące kategorie terenów występujące w obszarach oznaczonych na załącznikach graficznych: MN1- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN4 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RU - Tereny obsługi produkcji rolniczej, R1 - Tereny rolnicze, ZL- Tereny lasów, KDW1- Tereny dróg wewnętrznych, KDW2- Tereny dróg wewnętrznych., KP - Tereny komunikacji -ciągi piesze W zakresie zaopatrzenia w wodę utrzymuje się dotychczasowy system zbiorowy z głównym źródłem zasilania z wodociągu komunalnego zasilanego z ujęcia w Kaniowie z możliwością rozbudowy Dopuszcza się też indywidualne studnie. Odprowadzanie ścieków przewiduje się systemem kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych. Jako podstawowy sposób odprowadzania ścieków bytowych przyjęto system zbiorczej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kaniowie. Na terenach nieuzbrojonych w kanalizację przyjmuje się zastosowanie indywidualnych oczyszczalni oraz dopuszcza się zastosowanie bezodpływowych zbiorników wybieralnych. 4. PRZEWIDYWANE SKUTKI USTALEŃ PLANU Oddziaływania na różnorodność biologiczną, szatę roślinną i zwierzęta Obecną różnorodność przyrodniczą obszaru sołectwa Janowice tworzą ekosystemy lasów i zadrzewień, w tym zalesionych jarów; cieków z otaczająca zabudową biologiczną, ekosystemy stawów. Funkcje uzupełniające pełnią zbiorowiska niezabudowanych terenów rolnych i zbiorowiska synantropijne terenów zabudowanych. 20

21 Tereny objęte zmianą planu położone są poza najważniejszymi elementami tworzącymi przestrzenny system przyrodniczy sołectwa. Tereny podlegające zmianie przeznaczenia położone są też poza ponadregionalnymi regionalnymi korytarzami ekologicznymi. Tym samym ustalenia planu polegające na wyznaczeniu nowych terenów budowlanych nie będą powodowały istotnego naruszenia systemu terenów ważnych przyrodniczo. Nie będą też oddziaływały na położone w niedalekiej odległości cenne obszary Uroczysko Grygierzec oraz Uroczysko Grabina. Natomiast w przypadku terenu oznaczonego na załączniku nr 1.6 wyznaczone tereny budowlane przylegają do lokalnego ciągu ekologicznego który tworzy Łękawka w górnym jej biegu. Wskazane jest wprowadzenie ustaleń dotyczących ustanowienia strefy ochronnej cieku. Wpływ na przyrodnicze obszary chronione Ze względu na odległość od Obszarów NATURA 2000 oraz zakres możliwych do wystąpienia skutków zmiany planu nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań na te obszary. Nie przewiduje się też oddziaływań na proponowane do objęcia ochroną Uroczyska Grygierzec i i Grabina. Ustalenia planu nie będą tez naruszać spójności systemu obszarów chronionych województwa śląskiego. Wpływ na ludzi Podstawowymi źródłami, które stwarzają uciążliwość na terenach objętym projektem zmiany planu będą lokalny ruch samochodowy, w tym do obiektów usługowych i rzemieślniczo-usługowych, które dopuszcza się w terenach zabudowy mieszkaniowej kategorii MN1 i MN3. Ze względu na ten mieszany charakter zabudowy podstawowe znaczenie będzie miało zachowanie warunku nieuciążliwości lokalizowanych zakładów. Uciążliwości mogą też wynikać z łączenia zabudowy mieszkaniowej z zagrodową (tereny kategorii MN4). Oddziaływania na środowisko wodne O znaczeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko wodne na obszarze objętym zmianą planu decydować będzie realizacja ustaleń w zakresie odprowadzenia ścieków a także ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Szczególnie istotny jest sposób postępowania ze zbiornikami wybieralnymi a także sposób gromadzenia odpadów komunalnych i związanych z działalnością gospodarczą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 21

22 Oddziaływania na powietrze i klimat Wpływ na warunki aerosanitarne wynikać może z przyrostu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej oraz związanym z tym zwiększeniem liczby lokalnych palenisk domowych a także z możliwością realizacji nowych obiektów wytwórczości i usług. Przewidywać można, że w nowo lokalizowanych obiektach stosowane będą zróżnicowane nośniki energii, w tym paliwa stałe, oleje, gazowe i energia elektryczna o bardzo zróżnicowanym stopniu potencjalnej uciążliwość. Stopień oddziaływania na środowisko zależeć będzie od stosowanych źródeł energii. Biorąc pod uwagę poziom wzrostu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się wystąpienia istotnych zagrożeń jakości powietrza wynikających z planowanego zagospodarowania.. Lokalne zagrożenia pogarszania jakości powietrza mogą dotyczyć obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Obiekty te wymagają kontroli. Oddziaływania na powierzchnie ziemi, gleby, kopaliny Wpływ na powierzchnię terenu związany jest z lokalizacją nowych obiektów budowlanych. Są to przekształcenia związane z zajęciem terenu, a także towarzyszące zabudowie deniwelacje terenu i prace ziemne. Zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy następuje kosztem terenów rolnych, w tym terenów o glebach klasy bonitacyjnej III. Zasięg wyznaczonych terenów budowlanych, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości zabudowy poza tymi terenami nie powoduje drastycznych ograniczeń rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W obrębie terenu objętego zmiana planu nie wystąpią zagrożenia dla kopalin. Oddziaływania na krajobraz i zabytki Na obszarach zmian planu nie występują cenne obiekty nieruchome objęte ochroną poprzez wpis do rejestru. Obiekt wpisany do ewidencji zabytków został objety ochroną ustaleniami wprowadzonymi w zmianie planu. W granicach obszarów zmiany planu występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, które również zostały objęte ochroną. Oddziaływanie na krajobraz związane jest też z wprowadzaniem terenów zabudowanych na tereny dotychczas niezabudowane, które jednak w przypadku zmiany planu stanowią przede wszystkim kontynuację istniejących terenów budowlanych. 22

23 Oddziaływania na dobra materialne Z ustaleniami zmiany planu nie są związane potencjalne niekorzystne oddziaływania na dobra materialne. 5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Biorąc pod uwagę cele dokumentu, przewidywany stopień oddziaływań związanych z ustaleniami projektu zmiany planu, zakres ustaleń ochronnych a w szczególności fakt, że nie stwierdzono możliwości oddziaływań na obszary NATURA 2000, szeroki zakres ustaleń minimalizujących potencjalne zagrożenia nie wskazuje się potrzebnych działań kompensacyjnych. 6. Informacja o możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko. Nie przewiduje się możliwości oddziaływania transgranicznego na środowisko ze względu na rodzaj oraz wielkość planowanego zainwestowania oraz na fakt, że obszary objęte zmiana planu nie przylegają do granicy państwa oraz rzek granicznych. 7. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji planu. Obserwacji skutków ustaleń planu powinny podlegać procesy zainwestowania terenu w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu gminy. Monitoring zmian w środowisku powinien dotyczyć: okresowego określania stanu jakości wód w Łękawce, okresowej oceny uciążliwości obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie lub sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 8. Streszczenie 23

24 Zmianą planu objęte jest kilka obszarów sołectwa Janowice oznaczonych na załącznikach graficznych oznaczonych numerami Obszary objęte zmianą planu położone są poza zasięgiem przyrodniczych obszarów chronionych, w tym poza obszarami NATURA Nie będą, więc naruszały zasad ochrony systemów przyrodniczych ustalonych na szczeblu europejskim i krajowym. Ustalenia planu nie będą naruszały przebiegu ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Na obszarach objętych zmiana planu nie występują złoża surowców mineralnych. Zmiany ustaleń planu dotyczą poszerzenia zasięgu terenów budowlanych oraz niewielkich korekt przebiegu dróg. Z uwagi na położenie obszarów objętych zmianą planu oraz zakres ustaleń mających na celu ochronę środowiska skutki zmian planu te można określić jako nieistotnie wpływające na środowisko. Nie naruszają one również przepisów z zakresu ochrony środowiska. Monitoring zmian w środowisku powinien dotyczyć: okresowego określania stanu jakości wód w Łękawce, okresowej oceny uciążliwości obiektów rzemieślniczych zlokalizowanych w obrębie lub sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski. PWN, Korytarze ekologiczne w województwie śląskim koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Etap I (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A (red.) 2007 CDPGŚ, Katowice. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Kęty, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. Mapa hydrograficzna w skali 1: ark. Czechowice -Dziedzice. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina. CITEC 1999, zespół autorski S. Czaja, J. Wach. Program Ochrony Środowiska Gminy Bestwina2003. Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A. 24

25 Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Colgraf- Press, Poznań Stan Środowiska w województwie Śląskim w 2010 r Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina. Opracowanie CITEC Katowice Waloryzacja przyrodnicza Gminy Bestwina. CITEK S.A. Katowice. Zespół autorski A. Herczek, J. Gorczyca, B. Tokarska-Guzik, R. Dulias. 25

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź)

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź) I.35. Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431. 35 Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431 Powiat poznański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Buk (m. Buk, Dobieżyn)

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXXV/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XIIN/456/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE Z DNIA 12.12.2013

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo