UMOWA nr / /2009 REGON NIP. Reprezentowany przez. Artykuł 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr / /2009 REGON NIP. Reprezentowany przez. Artykuł 1 Definicje"

Transkrypt

1 UMOWA nr / /2009 zawarta w, dnia roku pomiędzy: Tomasik Jacek właścicielem firmy REGIMED Tomasik Jacek wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Katowice pod numerem z siedzibą pod adresem: ul. Jarzębinowa 11/10b Katowice 26 Zwany dalej REGIMED a Nazwa Organ Rejestrowy, Numer ewidencyjny Ulica Kod pocztowy, Miasto REGON NIP Reprezentowany przez Zwany dalej Zamawiającym Artykuł 1 Definicje O ile w Umowie wyraźnie inaczej nie wskazano, następujące terminy lub ich skróty wskazane w nawiasach pisane z duŝej litery będą miały następujące znaczenie: 1. REGIMED (Wykonawca) - REGIMED Tomasik Jacek. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Katowic pod numerem z siedzibą pod adresem ul. Jarzębinowa 11/10b, Katowice Zamawiający osoba prawna, fizyczna, która zleca Wykonawcy świadczenie usług opisanych w niniejszej Umowie 3. Klient (Pacjent) osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Zamawiającego 4. Zamknięta Grupa Klientów Grupa Klientów zdefiniowana przez Zamawiającego, mająca wyłączną moŝliwość korzystania z jego usług 5. Otwarta Grupa Klientów Grupa obejmująca wszystkich Klientów korzystających z usług Centrum Umawiania Wizyt 6. Umowa - Oznacza niniejszą umowę wraz z Załącznikami. 7. Strona - jedna ze stron niniejszej Umowy 8. Forma Pisemna za formę pisemną komunikacji pomiędzy stronami przyjmuje się:

2 fax (z potwierdzeniem odbioru) (z potwierdzeniem odbioru) list polecony 9. Call Center zespół środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich słuŝących rejestracji zgłoszeń telefonicznych w systemie informatycznym 10. Usługi Oznacza usługi świadczone przez REGIMED na rzecz Zamawiającego 11. Aplikacja CUW oprogramowanie wspomagające pracę Centrum Umawiania Wizyt 12. Terminarz wizyt informacja o godzinach przyjęć oraz długości trwania wizyty 13. Centrum Umawiania Wizyt - zespół środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich słuŝących: umawianiu wizyt Klientów przez Call Center umawianiu wizyt przez portal Internetowy przypominaniu Klientowi o wizytach za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( , SMS) prezentacji terminarza pracy Zamawiającego na portalu Internetowym 14. Operator Call Center pracownik REGIMED rejestrujący zgłoszenia telefoniczne w aplikacji CUM 15. Umówienie wizyty ustalenie terminu wizyty dla Klienta, zapisanie informacji w systemie informatycznym 16. Odwołanie wizyty sytuacja, w której Klient za pomocą jednego z dostępnych kanałów informacyjnych (portal Internetowy, Call Center, pracownik Zamawiającego) przekaŝe informacje o chęci odwołania wcześniej umówionej wizyty 17. Anulowanie wizyty sytuacja, w której wizyty są odwołane przez Zamawiającego Artykuł 2 Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad i warunków świadczenia usługi Centrum Umawiania Wizyt przez REGIMED na rzecz Zamawiającego Artykuł 3 Czas trwania Umowy 1. Warunkiem świadczenia usług jest podpisanie przez Strony Umowy 2. Usługi będą świadczone od dnia.. 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest dostarczenie przez Zamawiającego i wprowadzenie do aplikacji CUW wszystkich danych niezbędnych do konfiguracji systemu 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony

3 Artykuł 4 Wypowiedzenie Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w kaŝdym czasie. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w kaŝdym czasie. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej. 3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni dla kaŝdej ze Stron. 4. W przypadku raŝącego naruszenia postanowień Umowy przez Zamawiającego moŝe być ona wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym 5. W przypadku zmiany cen Usług przez REGIMED Umowa moŝe być wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 6. W przypadku wątpliwości, co do toŝsamości osoby składającej wypowiedzenie Wykonawca zastrzega sobie prawo do jej weryfikacji Artykuł 5 Opis usług Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi wskazane w Załączniku 1. Usługi mogą być świadczone dla Zamkniętej lub Otwartej Grupy Klientów. PoniŜej znajdują się definicje usług: 1. Rejestracja w systemie przez Call Center (RCC) usługa polega na udostępnieniu na rzecz zamawiającego numeru telefonu oraz Operatora Call Center, który będzie umawiał wizyty w.g. Terminarza Wizyt określonego przez Zamawiającego. Usługa świadczona jest w dni robocze godzinach od 8:00 do 20:00 2. Rejestracja pacjentów przez stronę WWW (RWWW) usługa polega na udostępnieniu na rzecz Zamawiającego portalu internetowego pozwalającego na samodzielne umawianie wizyt przez pacjentów w oparciu o wizyty dostępne w.g. Terminarza Wizyt. Usługa 3. Potwierdzenie rejestracji WWW przez Call Center (PWWW) usługa polega na telefonicznym potwierdzeniu wizyt umówionych samodzielnie przez pacjentów za pomocą portalu internetowego. Usługa świadczona jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20: Rejestracja pacjentów przez pracownika zamawiającego (RZAM) usługa polega na udostępnieniu na rzecz Zamawiającego portalu internetowego pozwalającego na umawianie wizyt przez pracownika Zamawiającego. Usługa świadczona jest przez 24 h na dobę. 5. Wysłanie powiadomień SMS-owych na 24 i 2 h przed umówioną wizytą (WSMS) usługa pozwalające na wysyłanie powiadomień o wizycie na telefon komórkowy Klienta. Usługa 6. Wysłanie powiadomień na 24 i 2 h przed umówioną wizytą (WEMA) usługa pozwalające na wysyłanie powiadomień o wizycie na adres mailowy Klienta. Usługa

4 7. Informowanie Klientów o Anulowaniu Wizyty (ACC) usługa polegająca na informowaniu Klientów o anulowaniu wizyt przez Zamawiającego i umówienie na nowe terminy wizyt. Dodatkowo moŝe być wysyłany SMS i z informacją o anulowaniu wizyty. Usługa świadczona jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20: Wysłanie powiadomień SMS-owych o anulowaniu wizyty (ASMS) usługa pozwalające na wysyłanie powiadomień o anulowaniu wizyty na telefon komórkowy Klienta. Usługa Artykuł 6 Warunki świadczenie i zamawiania usług 1. Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi na podstawie zamówienia (Załącznik 1) 2. W przypadku przekroczenia maksymalnego wolumenu wizyt REGIMED nie gwarantuje jakości świadczonych usług zdefiniowanej w Artykule 7 Umowy. 3. Zamawiający odpowiada za przekazywanie informacji o osobach znajdujących się w Zamkniętej Grupie Klientów 4. Zamawiający moŝe zmienić parametry usługi na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego 5. Cennik publikowany jest na stronie internetowej 6. REGIMED moŝe zmienić ceny po wcześniejszym ich ogłoszeniu na stronie internetowej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 7. Strony zgodnie oświadczają, iŝ za wykonanie usług z artykułu 6 pkt. 1 Zamawiający zapłaci zgodnie z cennikiem obowiązującym w pierwszym dniu miesiąca, którego dotyczy okres rozliczeniowy. 8. REGIMED moŝe zlecić podwykonawstwo całości lub części usług o ile nie będzie to miało wpływu na jakość usług świadczonych dla Zamawiającego 9. Usługi zamawiane są na kolejne miesiące kalendarzowe 10. Zamawiający będzie korzystał z wersji oprogramowania przeglądarki internetowej certyfikowanych do współpracy z Aplikacją CUM. Informacja o certyfikowanych wersjach będzie umieszczana na stronie 11. Zamawiający nie będzie wykonywał czynności mogących mieć wpływ na dostępność, integralność i poufność informacji przechowywanych w systemie 12. REGIMED zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu UŜytkowników na stronach serwisu 13. REGIMED nie ponosi odpowiedzialności za: sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez UŜytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Zamawiającego lub Klienta,

5 przerwy w funkcjonowaniu systemu, zaistniałe z przyczyn niezaleŝnych od REGIMED utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub teŝ innymi okolicznościami niezaleŝnymi od REGIMED jakiekolwiek szkody Klienta bądź Zamawiającego spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych, 14. REGIMED dołoŝy wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania usługi, a takŝe ochrony danych znajdujących się w systemie 15. REGIMED zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami jakości usług 16. REGIMED zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Artykuł 7 Parametry jakości Usług 1. Dla usług świadczonych przez REGIMED na rzecz Zamawiającego definiuje się następujące metryki jakości: Rejestracja w systemie przez Call Center 85 % rozmów będzie odebranych w przeciągu 45 sekund (w ujęciu miesięcznym) czas rejestracja dla pojedynczej wizyty nie przekroczy 5 minut Rejestracja pacjentów przez stronę WWW dostępność strony Aplikacji CUW mierzona na poziomie serwera obsługującego portal będzie nie niŝsza niŝ 90% (mierzone w oknie świadczenia usług) Potwierdzenie rejestracji przez WWW przez Call Center 90 % rozmów będzie zainicjowanych (bez gwarancji uzyskania połączenia z klientem) w przeciągu 24 h od momentu rejestracji wizyty przez Aplikację CUM Rejestracja pacjentów przez pracownika Zamawiającego dostępność strony Aplikacji CUW mierzona na poziomie serwera obsługującego portal będzie nie niŝsza niŝ 90% (mierzone w oknie świadczenia usług, w ujęciu miesięcznym) Wysłanie powiadomień SMS-owych ze względu na charakter usługi świadczonej przez operatorów sieci komórkowych usługi dostarczania SMS nie mają zdefiniowanych parametrów jakościowych Wysłanie powiadomień na 24 i 2 h przed umówioną wizytą 95 % (w ujęciu miesięcznym) potwierdzeń zostanie wysłanych do serwerów pocztowych obsługujących Aplikację CUM Informowanie Klientów o Anulowaniu Wizyty 90 % rozmów będzie zainicjowanych (bez gwarancji uzyskania połączenia z klientem) w przeciągu 24 h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia Anulowania Wizyty przez Zamawiającego Wprowadzanie zmian do Zamkniętej Grupy Klientów 2 dni robocze Wprowadzanie danych dostarczonych przez Zamawiającego do aplikacji CUW 4 dni robocze 2. Pomiar parametrów usługi moŝe być wykonany przez Zamawiającego za pomocą narzędzi i metodologii zaakceptowanych wcześniej przez REGIMED.

6 3. REGIMED nie będzie udostępniać danych, logów systemowych i wyników pomiarów wykonanych za pomocą własnych narzędzi Artykuł 8 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące jakości usług będą przyjmowane w Formie Pisemnej z uwzględnieniem warunków uwzględnionych w Artykule 7, pkt Reklamacje dotyczące sposobu realizacji usług (błędy funkcjonalne bądź proceduralne) przyjmowane będą w Formie Pisemnej 3. Reklamacje winna zawierać: dane teleadresowe podmiotu składającego reklamację opis reklamacji czas wystąpienia reklamowanego zdarzenia 4. Zamawiający moŝe złoŝyć reklamację na świadczone usługi w terminie 30 dni od daty zaistnienia reklamowanego zdarzenia 5. REGIMED ma 30 dni na ustosunkowanie się do przesłanej reklamacji Artykuł 9 Opłaty 1. Opłaty netto będą sumą wykonanych usług w danym miesiącu kalendarzowym. 2. Opłaty będą naliczane w cyklu miesięcznym 3. Do opłat netto będzie doliczany naleŝny podatek VAT 4. Na podstawie zestawienia usług generowana będzie faktura VAT 5. Wysokość opłat za usługi będzie widoczna w panelu Aplikacji CUM 6. Faktura VAT moŝe być przesłana do Zamawiającego w formie papierowej bądź elektronicznej Artykuł 10 Płatności 1. Płatność wykonana będzie przelewem na konto REGIMED (wyspecyfikowane na fakturze VAT) przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej wystawienia. Artykuł 11 Kary 1. W razie opóźnienia płatności Zamawiającemu naliczane będą odsetki ustawowe. 2. W razie niedotrzymania parametrów jakości usług REGIMED obniŝy wysokość opłaty miesięcznej o procent wynikający z róŝnicy pomiędzy wartością zdefiniowaną, a zmierzoną w danym miesiącu.

7 Artykuł 12 Poufność 1. Na podstawie niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji natury poufnej, zarówno ustnych, jaki i pisemnych, uzyskanych przez Stronę w związku z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa powyŝej. 2. Za informacje poufne w szczególności uwaŝa się informacje natury poufnej: techniczne, handlowe, organizacyjne i finansowe dotyczące Stron, w tym cenowe, dane dotyczące oprogramowania i przedmiotu działalności Stron. 3. KaŜda ze Stron Umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych dotyczących drugiej Strony, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody tej Strony. 4. KaŜda ze Stron uprawniona jest do przekazywania informacji poufnych swoim podwykonawcom, doradcom oraz audytorom, pod warunkiem złoŝenia przez te podmioty oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności. 5. Obowiązek zachowania poufności wiąŝe Strony przez okres dwóch lat od dnia otrzymania informacji poufnej. 6. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyŝej nie dotyczy informacji: ujawnianych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; uzyskanych od innego podmiotu, bez obowiązku zachowania poufności; przekazanych do wiadomości publicznej. Artykuł 13 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Umowa została podpisana w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 4. REGIMED nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich. Zamawiający Zleceniobiorca Jacek Tomasik

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10. Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.2013) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz,

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, 1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, świadcząca usługi internetowe. 1.2 ABONENT Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12, 03-743 Warszawa KRS: 000024788, NIP: 526-25-48-753 wysokość kapitału zakładowego: 395.310.000 PLN UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG

Bardziej szczegółowo