UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 1, Warszawa zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a zwanym dalej WYKONAWCĄ. W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia w okresie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). Strony niniejszym zawierają Umowę, o następującej treści: ARTYKUŁ 1. DEFINICJE. O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, otrzymują następujące znaczenie: 1) Baza Wiedzy, zwana w skrócie BW aplikacja bazodanowa stanowiąca centralny element systemu teleinformatycznego; 2) Contact Center, CC znajdujące się w Białymstoku stanowiska obsługi informacyjnej; 3) Dokumentacja Użytkownika oznacza dokumentację poszczególnych elementów funkcjonalnych Systemu, opisującą sposób użytkowania, serwisowania, konserwacji oraz inne istotne informacje związane z prawidłowym użytkowaniem Systemu; 4) Dokumentacja Systemu - dokumentacja Systemu Zielona Linia, przedstawiająca budowę tego systemu, a także dokumentacja oprogramowania Systemu na podstawie której będą świadczone usługi dostępu i korzystania z Systemu; 5) Dokumentacja oznacza Dokumentację Użytkownika i Dokumentację Systemu; 6) Klient - każda osoba zgłaszająca się do urzędu pracy będąca zarówno osobą bezrobotną, poszukującą pracy lub pracodawcą; 7) Kody Źródłowe zapis kodów oprogramowania Systemu Zielona Linia w określonym języku i formacie użytym do utworzenia tego oprogramowania; 8) Konsultant CC osoba pracująca na stanowisku obsługi mająca bezpośredni kontakt z Klientem; 9) ND - numer dostępowy zapewniający wykonanie połączenia opłacanego przez osobę dzwoniącą;

2 10) Oferta Wykonawcy oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, sporządzona zgodnie z SIWZ; 11) Oprogramowanie Narzędziowe - standardowe oprogramowanie pozwalające na implementację i działanie aplikacji specyficznych dla Systemu wraz z dokumentacją użytkownika tego oprogramowania; 12) Punkty Informacyjno Konsultacyjne zwany w skrócie PAK punkty zlokalizowane w Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy, Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz w ośmiu instytucjach wskazanych przez Zamawiającego. W PAK będą zlokalizowani tzw. wyniesieni konsultanci, którzy będą przejmować usługi konsultacyjne; 13) Połączenia - połączenia telekomunikacyjne umożliwiające działanie Systemu przez czas trwania Umowy, zapewniane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy, zgodne z wymogami określonymi w SIWZ; 14) Portal portal internetowy pod domeną skupiający informacje dla klientów Publicznych Służb Zatrudnienia działający w ramach Systemu; 15) Postępowanie postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ; 16) Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a Strony oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 17) System zintegrowany system obsługi teleinformatycznej składający się ze zintegrowanych ze sobą systemów bazodanowego, portalu internetowego wykorzystywanych przez stanowiska obsługi infolinii Contact Center a także systemu połączeń IVR, funkcjonujący w ramach Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia zwany Systemem Zielona Linia, 18) Usługi - usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych będące przedmiotem Zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i Ofercie Wykonawcy. ARTYKUŁ 2. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie Systemu Zielona Linia na zasobach infrastrukturalnych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (OPZ), Ofercie Wykonawcy i niniejszej Umowie w okresie od r do r 2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy oraz wymagania Zamawiającego zawarte są w SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: ARTYKUŁ 3. ZASADY WYKONANIA UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 1) wykonania wszystkich czynności stanowiących przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami związanymi ze świadczeniem usług informatycznych i usług telekomunikacyjnych; 2) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji Umowy, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym wyznaczenie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację Umowy; 3) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, OPZ, Ofertą Wykonawcy i przepisami prawa; 4) zapewnienia nadzoru i organizacji wykonywania czynności, stanowiących przedmiot Umowy w sposób umożliwiający ciągłość pracy Zamawiającego. 2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych, chyba 2

3 że szkoda powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał działania, do którego był zobowiązany. Zamawiający jest zobowiązany do: ARTYKUŁ 4. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1) oddelegowania pracowników do współpracy z Wykonawcą, posiadających upoważnienie do podejmowania wiążących decyzji w zakresie realizacji Umowy; 2) udostępnienia Wykonawcy Dokumentacji Systemu wraz z posiadanymi Kodami Źródłowymi oprogramowania Systemu Zielona Linia, niezbędnych do świadczenia usług informatycznych i usług telekomunikacyjnych. ARTYKUŁ 5. NUMERY DOSTĘPOWE Zamawiający zapewni Numer Dostępowy (ND) przez okres trwania Umowy. oraz ponosi koszt korzystania z tego numeru. ARTYKUŁ 6. PRAWA AUTORSKIE 1. W cenie za realizację przedmiotu zamówienia określoną w art. 10 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zmian wprowadzonych do Systemu Zielona Linia będących wynikiem realizacji zobowiązań wynikających z zakresu świadczenia usługi serwisowej w tym nowych wersji Dokumentacji. 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Utworów, o którym mowa w ust.1, następuje bezwarunkowo w zakresie następujących pól eksploatacji: 1) utrwalania na jakimkolwiek nośniku, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerów niezależnie od standardu systemu i formatu; 2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich; 3) wykorzystywania Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji w dowolnej formie; 4) publicznego wystawiania, wyświetlania i udostępniania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 5) publikowania w całości lub w części; 6) rozpowszechniania Utworów w Internecie; 7) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego; 8) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych. 3. Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych w stosunku do produktów, o których mowa w ust Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Systemu, które nie wynikają z przekazanych Wykonawcy kodów źródłowych Systemu i dokumentacji Systemu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne Oprogramowania Narzędziowego. Wykonawca w szczególności odpowiada wobec Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, które będą dotyczyły Systemu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie zwolni go w całości od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z wad prawnych Systemu. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku / obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie stanowi naruszenie Umowy. 3

4 ARTYKUŁ 7. USŁUGI SERWISOWE I WSPARCIE TECHNICZNE 1. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad Systemu, w tym Sprzętu, Oprogramowania Narzędziowego, Połączeń i Dokumentacji. 2. Szczegółowe warunki świadczenia usług serwisowych wskazane są w Załączniku nr 4 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Każdorazowo po dokonaniu modyfikacji Systemu, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Dokumentacji 4. Jeśli Wykonawca po wezwaniu do wykonania usług serwisownych, określonych w Załączniku nr 4 do Umowy, nie dopełni tych obowiązków w terminie, to Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub poprawienia błędów na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. 5. Strony uzgadniają, że w okresie świadczenia usługi utrzymania Systemu Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi Wsparcia Technicznego, w zakresie dostępu i korzystania z Systemu. Zasady i okres wykonywania usług Wsparcia Technicznego określa Załącznik nr 5 do Umowy Warunki Wsparcia Technicznego. ARTYKUŁ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % (słownie: sześć procent) wartości umowy brutto w kwocie.. zł (słownie: złotych ) w formie... Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne lub gwarancji w wysokości 30 % wartości wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia. ARTYKUŁ 9. ZMIANA STRON UMOWY. PODWYKONAWCY 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części. 2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o podwykonawcach, ich zakresie wykonywanych prac. ARTYKUŁ 10. WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY 1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie większej niż w kwocie brutto zł. (słownie ) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy - Specyfikacją Cenową. 2. Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturach w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur.. W przypadku braku płatności w ww. terminie Wykonawca nie naliczy odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 3. Faktury będą wystawiane na Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna ul. Tamka 1, Warszawa NIP:

5 4. Podstawą do wystawienia faktury jest akceptacja przez Zamawiającego Raportu z wykonanych usług. 5. W przypadku opóźnienia płatności do 21 dni od upływu terminu płatności Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od opóźnienia płatności. 6. Za dzień dokonania zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. ARTYKUŁ 11 PROCEDURA ODBIORU 1. W terminie 7 dni od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport z realizacji usług serwisowych. Raport musi zawierać wykaz wszystkich usług wykonanych przez wykonawcę ze wskazaniem daty otrzymania zgłoszenia, czasu reakcji i czasu usunięcia usterki oraz informację o przebiegu realizacji usługi w okresie rozliczeniowym. 2. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Raportu zaakceptuje Raport lub wniesie uwagi. Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag przez Zamawiającego przekaże Raport w wersji ostatecznej. ARTYKUŁ 12 OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku, gdy określone w Umowie parametry jakościowe pracy danej usługi Systemu w danym miesiącu działania Systemu nie zostaną spełnione to Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc z tytułu świadczenia danej usługi działania Systemu naliczone za każdą kolejną rozpoczętą godzinę ponad wymagany czas usunięcia awarii lub za każdą rozpoczętą godzinę poniżej gwarantowanej dostępności usługi. Kara umowna z powyższego tytułu nie będzie większa niż 10% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc z tytułu świadczenia danej usługi działania Systemu. 2. Każda ze Stron, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jej upadłość albo też Wykonawca zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. 3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć warunki umowy w całości lub w części z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. Do czasu wywiązania się Wykonawcy z niniejszego obowiązku Zamawiający zatrzyma gwarancję należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych. ARTYLUŁ 13. KLAZULA POUFNOŚCI 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Stronom nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ujawnić treści jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez którąkolwiek ze Stron lub na jej rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej chyba, że przekazanie takich informacji będzie niezbędne do wykonania praw określonych w Umowie. 2. Stronom nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej w innych celach niż określone w Umowie. 5

6 3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej to wszelkie dokumenty inne niż te, o których mowa w ust. 1 powyżej pozostają własnością Stron i podlegają zwrotowi na żądanie Strony wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy. ARTYKUŁ 14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. ARTYKUŁ 15. SIŁA WYŻSZA 1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. ARTYKUŁ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Każda ze Stron niniejszej Umowy oświadcza i zapewnia, że na dzień podpisania niniejszej Umowy posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, wykonała wszystkie działania niezbędne w związku z upoważnieniem do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które uniemożliwiałyby Stronie wykonanie niniejszej Umowy, warunki niniejszej Umowy są wykonalne wobec każdej ze Stron Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Wszelkie Załączniki wyszczególnione w Umowie stanowią jej integralną część. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 2) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 6

7 3) zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy; 4) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 5) zmiana parametrów technicznych, które wpłyną korzystnie na przedmiot zamówienia. 5. W odniesieniu do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 6. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 1) Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia;. 2) Załącznik nr 2. Oferta Wykonawcy; 3) Załącznik nr 3. Specyfikacja Cenowa; 4) Załącznik nr 4. Warunki Usługi Serwisowej; 5) Załącznik nr 5 Warunki Wsparcia Technicznego.... ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA 7

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo