PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE:"

Transkrypt

1 Burmistrz Gminy Krzeszowice PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec Kraków, kwiecie 2014 Kraków, wrzesie 2013

2 OPRACOWANIE: mgr in. arch. kraj. Laura Klimczak mgr in. Łukasz Kotuła mgr in. arch. kraj. Anna Przeniczny 2

3 SPIS TRECI 1. WSTP Podstawa sporzdzenia prognozy Przedmiot opracowania Zakres opracowania Wykorzystane materiały 6 2. INFORMACJE O ZAWARTOCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Ogólna charakterystyka ustale zawartych w projekcie planu Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu 9 3. POWIZANIA PROJEKTU ZMIANY PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Uwarunkowania wynikajce z obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikajce z opracowania ekofizjograficznego Powizania z pozostałymi dokumentami INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE PROJEKTU PLANU ORAZ CZSTOTLIWOCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA RODOWISKO OCENA ISTNIEJCEGO STANU RODOWISKA NA OBSZARZE OBJTYM PROJEKTEM ZMIANY PLANU OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W RODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY PLANU STAN RODOWISKA I JEGO ZAGROENIA, SZCZEGÓLNIE NA OBSZARACH OBJTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZCYM ODDZIAŁYWANIEM ISTNIEJCE PROBLEMY I CELE OCHRONY RODOWISKA, W SZCZEGÓLNOCI DOTYCZCE OBSZARÓW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM LUB KRAJOWYM Formy ochrony przyrody Dokumenty ustanowione na szczeblu midzynarodowym Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym wojewódzkim i powiatowym Dokumenty gminne zawierajce cele ochrony rodowiska OCENA UWZGLDNIENIA W PROJEKCIE PLANU CELÓW OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM. 53 3

4 12. OKRELENIE PRZEWIDYWALNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO WYNIKAJCYCH Z REALIZACJI USTALE PROJEKTU ZMIANY PLANU Obszary specjalnej ochrony siedlisk: PLH Dolinki Jurajskie Rezerwaty przyrody "Dolina Racławki" Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Rónorodno biologiczna Ludzie wiat zwierzcy i rolinny Wody Powietrze Ukształtowanie powierzchni ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne Zabytki Dobra materialne (budynki, infrastruktura techniczna, sie drogowa) ROZWIZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KONPENSACJ PRZYRODNICZ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO ROZWIZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIZA ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY PLANU STRESZCZENIE W JZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

5 1. WSTP 1.1. Podstawa sporzdzenia prognozy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U ). Ustawa z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227) Przedmiot opracowania Niniejsz prognoz wykonano dla potrzeb projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Krzeszowice: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec, który jest opracowywany na podstawie uchwały nr XLVIII/391/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia oraz zmian Nr VIII/51/2007 z dnia 31 maja 2007 roku i Nr XVII/162/2012 z dnia 1 marca 2012 roku. Analizowany obszar (cz gminy Krzeszowice) ma łczn powierzchni 815,02 ha. Pod wzgldem administracyjnym gmina połoona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Omawiana cz gminy ssiaduje od zachodu z miastem Krzeszowice, graniczy od północy z sołectwami Paczółtowice i ary, od wschodu z gmin wiejsk Zabierzów, natomiast od południa z sołectwem Nawojowa Góra. Teren opracowania obejmuje sołectwa Dubie, Siedlec oraz prawie cały obszar sołectwa Dbnik Zakres opracowania Prognoza została sporzdzona zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego 5

6 ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227). W ramach niniejszej prognozy przedstawiono ogóln charakterystyk ustale zawartych w analizowanym projekcie planu miejscowego. Zaprezentowano m.in. powizania projektu ze studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzeszowice, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym. Dokonano równie oceny stanu i funkcjonowania rodowiska przyrodniczego na omawianym obszarze, oraz wpływu realizacji ustale projektu planu na to rodowisko Wykorzystane materiały Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano nastpujce opracowania: - Geografia Regionalna Polski Kondracki J., Warszawa Raport o stanie rodowiska w Województwie Małopolskim w 2005 roku WIO Kraków Ocena stanu zanieczyszczenia gleb Województwa Małopolskiego metalami cikimi i siark WIO Kraków Korytarze ekologiczne w Małopolsce INo UJ, IOP PAN, Kraków 2005, - Ekofizjografia i prognoza oddziaływania ustale planu na rodowisko Sułkowski A., Kraków Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Miasta i Gminy Krzeszowice IRM, Kraków Zmiana studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVI/369/2006 z dnia Prognoza oddziaływania na rodowisko do projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, IRM, 4GIS, Kraków Ocena oddziaływania na rodowisko odkrywkowej kopalni dolomitów dewoskich Dubie, Tadeusz Szklarczyk, HYDRO-EKO, Kraków Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoa dolomitów dewoskich Dubie Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A., Rudawa

7 - Prognoza wpływu ustale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze Dubie: Obszar eksploatacji złoa dolomitu (poszerzenie), Reiser J, Kraków Materiały do wniosku o zgod na przeznaczenie terenów lenych na poszerzenie eksploatacji kamieniołomu w miejscowoci Dubie w gminie Krzeszowice, Twaróg A., ASTA-PLAN, Kraków Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Program Ochrony rodowiska dla Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Analiza rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obszarze Miasta i Gminy Krzeszowice ASTA PLAN, Kraków Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa Gradziski, Wydawnictwa Geologiczne, Kraków Objanienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: arkusz Olkusz Kurek S., Preidl M., PIG, Warszawa Objanienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: arkusz Krzeszowice Płonczyski J., Łopusiski L., PIG, Warszawa Mapa Hydrograficzna Polski 1: arkusz Olkusz PIG, Warszawa Mapa Hydrograficzna Polski 1: arkusz Krzeszowice PIG, Warszawa Mapa Topograficzna Polski 1: arkusze: Nowa Góra, Szklary, Wola Filipowska, Krzeszowice, Tenczynek, Nawojowa Góra Główny Geodeta Kraju

8 2. INFORMACJE O ZAWARTOCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 2.1. Ogólna charakterystyka ustale zawartych w projekcie planu Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec, składaj si z czterech czci: ustale ogólnych, zasad obowizujcych na całym obszarze planu, przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów oraz przepisów kocowych. Zasady obowizujce na całym obszarze planu zawieraj zapisy dotyczce m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym wynikajcych z przepisów odrbnych, prawomocnych rozporzdze i decyzji, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymaga wynikajcych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, parametrów i wskaników kształtowania zabudowy, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajcych ochronie, strefy terenów naraonych na okresowe podtopienia, strefy potencjalnych zagroe osuwania si mas ziemnych, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoci, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. Rozdział dotyczcy przeznacze oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii zawiera nastpujce kategorie terenów wyznaczone w projekcie planu: MN1.1, MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU (MU1, MU2) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, MNR (MNR1, MNR2) - tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, U, Uk - tereny zabudowy usługowej, UP tereny usług publicznych, US2 - tereny sportu i turystyki, PG (PG2) tereny przemysłu wydobywczego, eksploatacji górniczej, P1 tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, 8

9 PG2.1 tereny planowanego przemysłu wydobywczego, eksploatacji górniczej, GZE tereny poeksploatacyjne złó Dbnik, Dbnik I, ZL - tereny lasów, RU tereny gospodarki rolnej, RM tereny zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, R1, R2 tereny rolne, ZE - tereny zieleni nieurzdzonej, lokalnej ochrony powiza przyrodniczych, WS - tereny wód powierzchniowych, KD - tereny dróg publicznych, z oznaczeniem klasy drogi: KDZ - drogi zbiorcze, KDL - drogi lokalne, KDD1, KDD2 - drogi dojazdowe, KDW tereny dróg wewntrznych, W tereny urzdze zaopatrzenia w wod Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu Obszar objty projektem planu spełnia pi podstawowych funkcji: osadnicz, eksploatacyjn złó kopalin, rolnicz, przyrodnicz i rekreacyjn. Tereny osadnicze zdominowane s przez osadnictwo wiejskie. Wystpujca tu zabudowa jednorodzinna, wolnostojca, jest przewanie skupiona w ramach poszczególnych miejscowoci, wzdłu cigów komunikacyjnych. W obszarach peryferyjnych miejscowoci zabudowa jest bardziej rozproszona. Istniejce obiekty usługowe wystpuj przewanie w centrach miejscowoci. Znaczc rol w aktualnym zagospodarowaniu terenu odgrywa eksploatacja złó kopalin. Sporód czterech wystpujcych tu złó lub ich fragmentów, eksploatacj objte jest jedno - Dubie. Eksploatacja pozostałych złó została zaniechana (Dbnik i Dbnik I) lub jest niemoliwa ze wzgldu na nieopłacalno ich wydobywania (Siedlec - brak zasobów przemysłowych). W zwizku z wystpowaniem stosunkowo dobrych jakociowo gleb, w południowej czci sołectwa Siedlec znajduj si rozległe tereny pełnice funkcj rolnicz. Funkcj przyrodnicz pełni tereny jurajskich dolin potoków Szklarka i Racławka oraz rozległych terenów lenych, pełnice dodatkowo funkcj rekreacyjn. Przez analizowany obszar nie przebiegaj drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Najwaniejszymi s drogi powiatowe nr 2127K Krzeszowice bik Siedlec (przedłuenie 9

10 ulicy PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO bickiej w Krzeszowicach) oraz nr 2129K Rudawa Szklary Jerzmanowice. Z obiektów infrastruktury technicznej wymieni naley dwutorowe linie napowietrzne 220 kv i 110 kv relacji Siersza Lubocza. Dalszy rozwój zainwestowania na analizowanej czci gminy odbywa si zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec (Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r.) oraz tzw. punktowymi zmianami planów (m.in. w zakresie poszerzenia terenów eksploatacji złoa dolomitu kopalni "Dubie"). Projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na rodowisko, został przede wszystkim sporzdzony w celu stworzenia prawnych warunków dla planowego zagospodarowania obszaru oraz wskazania uwarunkowa wynikajcych z przepisów odrbnych, prawomocnych rozporzdze i decyzji. Do głównych zmian w strukturze zagospodarowania terenu naley zapewnienie w miejscowym planie moliwoci poszerzenia terenu eksploatacji złoa Dubie (co jest niezbdne do umoliwienia podjcia póniejszych stara do uzyskania koncesji na ich eksploatacj) oraz wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i produkcyjnej. Przyrosty nowych terenów przewidzianych pod zabudow wyznaczone zostały w stosunku do terenów ju przewidzianych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przyrosty te koncentruj si wokół wymienionych powyej terenów, w znacznym stopniu ju zainwestowanych. W projekcie planu wyznaczono tereny tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1.2 połoone w obszarze parków krajobrazowych oraz MN1.1 w pozostałym obszarze sołectw. Zasig tych terenów, poza marginalnym przyrostem, nie wykracza poza obszary ju przeznaczone do zainwestowania, wyznaczone w miejscowociach Siedlec i Dubie. Obejmuj one stosunkowo płaskie lub lekko nachylone powierzchnie, łagodnie opadajce w kierunku południowym i południowo-wschodnim Rowu Krzeszowickiego. Tereny te pokryte s głównie rolinnoci charakterystyczn dla pól uprawnych i nieuytków. Za zainwestowaniem tego terenu przemawia łatwa moliwo obsługi komunikacyjnej z istniejcych dróg, w tym drogi powiatowej nr 2127K Krzeszowice bik Siedlec. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest zabudowa jednorodzinna w układzie wolnostojcym, bliniaczym, szeregowym lub grupowym dwa ostatnie układy tylko dla MN1.1. Przeznaczeniem dopuszczalnym s obiekty usług wolnostojcych, bd usługi wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego oraz wolnostojca zabudowa zamieszkania zbiorowego. Wysoko budynków nie powinna przekracza 9 m w terenach MN1.2 oraz 10,5 m w terenach MN

11 W projekcie planu wprowadzono równie tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej MU1 (połoone w otulinach parków krajobrazowych) i MU2 (połoone w parkach krajobrazowych), z niewielkim poszerzeniem w miejscowoci Siedlec. Tereny te przeznacza si pod zabudow mieszkaniowo-usługow w układzie wolnostojcym, szeregowym lub grupowym dwa ostatnie układy tylko dla MU1. Przeznaczeniem dopuszczalnym s obiekty usług wolnostojcych, wolnostojca zabudowa zamieszkania zbiorowego lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wysoko budynków nie powinna przekracza 10,5 m w terenach MU1 i 9 m w terenach MU2. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MU1 jest dopuszczalna wyłcznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczajcych moliwo zanieczyszczenia wód podziemnych. W projekcie planu wyznaczono tereny tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej MNR2 połoonych w obszarze parków krajobrazowych oraz MNR1 w pozostałym obszarze sołectw. Tereny te pełni dominujc rol w strukturze osadniczej wszystkich trzech miejscowoci. Stosunkowo niewielkie przyrosty tych terenów, równie zostały wyznaczone wokół obszarów ju przeznaczonych do zainwestowania, w terenach stosunkowo płaskich lub lekko nachylonych, pokrytych głównie rolinnoci charakterystyczn dla pól uprawnych i nieuytków oraz dostpnych komunikacyjnie. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest wolnostojca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakaz zabudowy szeregowej, grupowej) wraz z zabudow produkcyjn komplementarn dla rolnictwa, w tym specjalistycznego, przechowalnictwa, ogrodnictwa, przetwórstwa rolno spoywczego, hodowli. Przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa usługowa, zabudowa usługowa agroturystyczna, wolnostojce budynki zamieszkania zbiorowego. Wysoko budynków nie powinna przekracza 9 m w terenach MNR2, oraz 10,5 m w terenach MNR1. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MNR1 jest dopuszczalna wyłcznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczajcych moliwo zanieczyszczenia wód podziemnych. W projekcie planu wskazano równie tereny zabudowy usługowej U i Uk, obejmujce zarówno istniejce jak i nowe tereny przeznaczone do zainwestowania (w miejscowoci Siedlec przy drodze z Krzeszowic do Pisar, przy granicy z gmin Zabierzów, jako kontynuacja terenów usług o charakterze komercyjnym wskazanych w miejscowym planie dla tej gminy). Wysoko budynków w terenach U nie powinna przekracza 10,5 m. Dla terenów Uk, obejmujcych wpisany do rejestru zabytków, zespół dworskofolwarczny Karmelitów Bosych w Siedlcu (dwór, obora, stajnia, ogród - decyzja A-592 z r.) wszelkie podejmowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia, zagospodarowania, remontów i przebudowy obiektów, nowych podziałów działek wymagaj zastosowania przepisów odrbnych. 11

12 Wskazano równie tereny usług publicznych, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudow usługow (ze wskazaniem funkcji edukacji, opieki przedszkolnej, zdrowotnej, pomocy społecznej, lecznictwa i administracji), oraz przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudow usługow zwizan z niepublicznymi usługami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju usług jak powyej oraz w zakresie finansów, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego, a take obiekty sportu i rekreacji (wysoko budynków do 12 m). W Dubiu (w dolinie Racławki, przy terenach budowlanych) oraz Dbniku (przy granicy z Paczółkowicami) wyznaczono tereny sportu i turystyki US2 z przeznaczeniem podstawowym pod zagospodarowanie obejmujce urzdzenia sportowe i rekreacyjne, boiska, bienie, lodowiska, baseny odkryte, cieki zdrowia, pola biwakowe, etc. Przeznaczenie dopuszczalne to obiekty socjalne zwizane z obsług urzdze i obiektów sportowych, rekreacyjnych, budynki gospodarcze, budynki i tymczasowe obiekty budowlane o funkcji gastronomicznej, tzw. małej gastronomii oraz informacji turystycznej (wysoko do 7 m). Na rysunku planu oznaczono teren istniejcego (PG2) i projektowanego (PG2.2) przemysłu wydobywczego i eksploatacji górniczej złoa Dubie. Teren eksploatacji złoa jest planowany do poszerzenia w kierunku północnym, zachodnim i w niewielkim stopniu południowym. Przeznaczeniem podstawowym tych terenów jest eksploatacja górnicza wydobywanie kruszyw ze złoa Dubie. Przeznaczenie towarzyszce obejmuje inne działania zwizane eksploatacj górnicz złó, zgodnie z przepisami odrbnymi, w tym wyrobiska, składowiska i zwałowiska mas ziemnych, skalnych oraz odpadów wydobywczych, obiekty i urzdzenia budowlane słuce wydobyciu i przeróbce kopalin, urzdzenia ochronne, wały ziemne, drogi wewntrzne, dojazdy, cigi pieszo jezdne, cigi piesze, place manewrowe, miejsca postojowe, sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej, osadniki, instalacje do odwodnienia wyrobisk oraz ziele urzdzon. Zgodnie z zapisami projektu planu, po wyeksploatowaniu złó obowizuje rekultywacja terenu z ukierunkowaniem na ponowne zalesienie, zgodnie z przepisami odrbnymi. Naley podkreli, i obejmuje on cz obszaru złoa wskazanego w zmianie rozporzdzenia dotyczcego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Uchwała Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r.), dopuszczajcej eksploatacj złoa Dubie w zakresie dopuszczonym w wyniku przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko. W celu uzyskania koncesji na wydobycie konieczne bdzie wic sporzdzenie raportu oddziaływania na rodowisko dla poszerzenia eksploatacji złoa Dubie (sumaryczny obszar projektowanej eksploatacji bdzie przekraczał 25 ha, wic zgodnie 12

13 z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, eksploatacja kopalin ze złoa metod odkrywkow na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej ni 25 ha, zalicza si do przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaływa na rodowisko). W projekcie planu poza obowizujcym obszarem i terenem górniczym, wskazano równie granice powikszenia terenu i obszaru górniczego dla planowanego poszerzenia eksploatacji. Powikszenie terenu górniczego wskazano w kierunku północnym i zachodnim, natomiast obszaru górniczego pokrywa si z projektowanym poszerzeniem terenu eksploatacji. W projekcie planu wprowadzono i skorygowano tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów P1, połoone przy kopalni Dubie. Przeznaczeniem podstawowym s tu obiekty obsługi i urzdzenia stanowice zaplecze działalnoci wydobywczej ze złó, w tym obiekty administracji, biura, składy, warsztaty i magazyny. Wyznaczono równie tereny poeksploatacyjne złoa wapieni dewoskich, czarnego marmuru dbnickiego Dbnik i Dbnik I (GZE), z przeznaczeniem podstawowym pod tereny poeksploatacyjne: zwałowiska, wyrobiska, zadrzewienia, zakrzewienia, wody powierzchniowe. Nakazuje si zabezpieczenie terenu poeksploatacyjnego, szczególnie wokół wyrobiska oraz dopuszcza si udostpnienie obszaru w celach turystycznych i dydaktycznych, utworzenie parku dydaktycznego dawnego górnictwa skalnego, utworzenie parku rekreacyjnego z elementami eksponujcymi wartoci historyczne - wiedz o dawnym górnictwie skalnym oraz uruchomienie eksploatacji złoa, zgodnie z przepisami odrbnymi. W projekcie wskazano tereny gospodarki rolno spoywczej RU, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia słuce produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej, w tym obiekty produkcyjno-usługowe o profilu zwizanym z obsług rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli i przetwórstwem. Przeznaczenie dopuszczalne to m.in. obiekty i urzdzenia towarzyszce niezbdne dla funkcjonowania obiektów, o których mowa powyej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona wyłcznie w zakresie niezbdnym dla właciwego wykonywania działalnoci w obiektach, o których mowa powyej przy czym jej powierzchnia uytkowa nie moe by wiksza ni 150 m 2, zgodnie z zasadami podanymi dla terenów zabudowy o symbolu (MNR2). W miejscowoci Siedlec wyznaczono jeden teren zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych RM, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty gospodarcze zwizane z produkcj i przetwórstwem rolno-spoywczym, ogrodniczym lub hodowlanym, tworzce zabudow zagrodow. Przeznaczeniem dopuszczalnym s jednorodzinne domy mieszkalne zwizane z przeznaczeniem podstawowym oraz pomocnicze obiekty gospodarcze i garae. 13

14 W projekcie wyznaczono równie tereny urzdze zaopatrzenia w wod W z przeznaczeniem podstawowym pod ujcia wód podziemnych. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zostały wprowadzone zasady dotyczce warunków zagospodarowania (m.in. powierzchnie nowo wydzielanych działek, maksymalna wysoko obiektów, geometria dachów, wskanik powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego) oraz parametry i wskaniki kształtowania zabudowy. W celu ochrony najcenniejszych powiza przyrodniczych i walorów krajobrazowych wyznaczono w planie tereny zieleni nieurzdzonej, lokalnej ochrony powiza przyrodniczych ZE, tereny rolne oraz punkty i fragment cigu widokowego. W projekcie planu zostały wprowadzone ustalenia wynikajce z przepisów odrbnych. Do najwaniejszych z nich nale granice Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, rezerwatu przyrody Dolina Racławki oraz obszaru Natura 2000 PLH Dolinki Jurajskie. W projekcie planu uwzgldniono ochron strefy poredniej ujcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy z zakazami nałoonymi Rozporzdzeniem Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. Ponadto wprowadzono ustalenia w zakresie ochrony jakoci i zasobów głównego zbiornika wód podziemnych Krzeszowice-Pilica GZWP nr 326. Skal proponowanych zmian w zainwestowaniu terenu objtego projektem planu przedstawiono w tabelach 1 i 2. Przyrosty nowych terenów przewidzianych do zainwestowania wyznaczone zostały w stosunku do terenów ju przewidzianych na ten cel w planach miejscowych. Tab.1. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcj mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych, eksploatacji złó i infrastruktury technicznej wg miejscowoci Lp. Sołectwo Powierzchnia (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni sołectw i analizowanego obszaru Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni sołectw i analizowanego obszaru (ha) % (ha) % Dbnik 150,07 9,96 6,6 24,73 16,5 2. Dubie 196,82 13,39 6,8 56,84 28,9 3. Siedlec 468,13 35,58 7,6 119,81 25,6 4. RAZEM 815,02 58,92 7,2 201,37 24,7 ródło: obliczenia własne na podstawie projektu planu 14

15 Tab.2. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcj mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych, eksploatacji złó i infrastruktury technicznej wg przeznaczenia terenu Lp. Przeznaczenie Powierzchnia planu (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w stosunku do powierzchni planu Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni planu (ha) % (ha) % MN1.1, MN1.2 0,11 0,0 7,77 1,0 2. MU 0,88 0,1 5,18 0,6 3. MNR 8,44 1,0 97,43 12,0 4. U, Uk 1,82 0,2 8,31 1,0 5. UP 0,41 0,1 1,33 0,2 815,02 6. US2 6,78 0,8 7,36 0,9 7. PG2, PG2.1 32,89 4,0 57,81 7,1 8. P1 0,27 0,0 3,65 0,4 10. RU, RM 7,29 0,9 12,15 1,5 11. W 0,03 0,0 0,38 0,0 12. RAZEM 815,02 58,92 7,2 201,37 24,7 ródło: obliczenia własne na podstawie danych z projektu planu 15

16 3. POWIZANIA PROJEKTU ZMIANY PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1. Uwarunkowania wynikajce z obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Według obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice (uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVI/369/2006 z dnia ) główny cel rozwoju Gminy to: ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ EKONOMICZNY I CYWILIZACYJNY MIASTA I GMINY KRZESZOWICE W studium zostaj okrelone nastpujce cele o znaczeniu strategicznym C1: W sferze przestrzennej C1.1: Harmonijny rozwój struktury przestrzennej Miasta i Gminy, którego podstaw bdzie racjonalne wykorzystanie zasobów rodowiska przyrodniczo-kulturowego i funkcjonalne powizanie z regionem. W sferze społeczno-gospodarczej C1.2: Dynamiczny rozwój w podstawowych nurtach aktywnoci gospodarczej: mieszkalnictwo, mieszkalnictwo z usługami, rekreacja i turystyka krajoznawcza, ogrodnictwo, sadownictwo, rolnictwo ekologiczne. W ramach kształtowania struktury przestrzennej, w studium wyodrbniono dwa podstawowe obszary: miasta [A] i gminy [B] z wydzielonymi strefami odzwierciedlajcymi charakterystyczny układ przestrzenny. W ramach analizowanej czci gminy wydzielono trzy podstrefy zabudowy wiejskiej, krajobrazowa, oraz kontynuacji i rozwoju przemysłu wydobywczego. W obowizujcym studium wyznaczono kierunki zagospodarowania przestrzennego. Analizowany obszar połoony jest w ramach nastpujcych systemów: 1) System zabudowy w obrbie którego wyznaczone zostały: MC miejsca kształtowania centrów wsi (obejmuje centrum wsi Siedlec), 16

17 Ponadto w ramach systemu zabudowy wprowadzono obszary wyznaczone przeznaczeniem pod nastpujce funkcje: M2 Obszary kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i usługowej, M4 Obszary wiejskiej zabudowy mieszkaniowej o stosunkowo małej intensywnoci, gospodarstwa rolne, UP Obszary usług publicznych, U Obszary rozwoju aktywnoci gospodarczej, US Obszary rozwoju usług zwizanych ze sportem i rekreacj, UT2 Obszary rozwoju usług turystycznych, P2 obszary obecnej eksploatacji złó, obszary przemysłu wydobywczego. 2) System przyrodniczy w obrbie którego wyznaczone zostały nastpujce kategorie terenów: R-OK - Obszar ochrony terenu otwartego, ZN - Obszary zieleni nie urzdzonej, R - Obszary terenów produkcji rolnej, ZL - tereny lasów. 3) System komunikacyjny dotyczcy kształtowania systemu komunikacyjnego w obrbie którego wyznaczono m.in. klasy dróg (klasa Z zbiorcza, klasa L lokalna i ulice dojazdowe D) oraz tereny urzdze i infrastruktury kolejowej. 4) System infrastrukturalny zawierajcy ustalenia dotyczce zaopatrzenia w energi elektryczn, zaopatrzenia w gaz, telekomunikacji, zaopatrzenia w wod, odprowadzania i oczyszczania cieków oraz gospodarki odpadami Uwarunkowania wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Teren gminy Krzeszowice objty jest kilkunastoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, o rónym zasigu, obejmujcymi poszczególne miejscowoci lub tzw. punktowe zmiany planu. Na analizowanym obszarze s to: - Uchwała Nr XXXVIII/239/2001 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie punktowych zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta i Gminy Krzeszowice (Małop ), 17

18 - Uchwała Nr XLI/254/2002 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie punktowej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, dotyczcej poszerzenia terenów eksploatacji złoa dolomitu kopalni "Dubie" (Małop ), - Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w Gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995 (Małop ), - Uchwała Nr XLIV/370/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995 dotyczca wyznaczenia terenu pod budow zagrody dla rolnika w Dbniku na działce nr 115 (Małop ), - Uchwała nr XLIX/399/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 12 padziernika 2006 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice w granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995, w zakresie okrelonym uchwał nr XLI/346/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia r. Wpływ ustale planów dla poszczególnych sołectw na rodowisko przedstawiony został w opracowaniu Ekofizjografia i prognoza oddziaływania ustale planu na rodowisko z 2003 roku. Wpływ poszerzenia eksploatacji złoa Dubie z 2002 roku został natomiast zanalizowany w Prognozie wpływu ustale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze Dubie: Obszar eksploatacji złoa dolomitu (poszerzenie) Uwarunkowania wynikajce z opracowania ekofizjograficznego W opracowaniu ekofizjograficznym, okrelono stan, zagroenia i uwarunkowania rodowiskowe na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych elementów rodowiska przyrodniczego. W ekofizjografii na omawianym obszarze wyznaczone zostały 18

19 nastpujce kategorie obszarów rónice si naturalnymi predyspozycjami do kształtowania zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy: Obszary predysponowane do rozwoju osadnictwa wiejskiego i rolnictwa obejmuj głównie tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi połoonych w dolinach wikszych potoków, w obrbie wierzchowiny i Wyyny Olkuskiej, oraz obszary uytkowane rolniczo. Do pełnienia tych funkcji predysponuj wymienione obszary przewanie dogodne połoenie w dolinach oraz stosunkowo korzystne warunki klimatyczne, sprzyjajce rozwojowi zarówno osadnictwa jak i rolnictwa. Ponadto na terenie wierzchowiny wystpuj przewanie proste warunki gruntowe korzystne dla rozwoju budownictwa. Z drugiej strony, w tych terenach wystpuj przewanie dobre gleby III klasy bonitacyjnej wymagajce zachowania ich w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Współwystpowanie na tym samym obszarze korzystnych warunków naturalnych zarówno dla rozwoju osadnictwa jak i rolnictwa rodzi sytuacj potencjalnie konfliktow podczas planowania sposobu zagospodarowania przestrzennego ze wzgldu na uzasadnione wnioski włacicieli gruntów o rozszerzanie terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow z jednej strony, oraz konieczno ochrony wartociowych terenów rolnych przed zmian uytkowania na cele nierolnicze. W zwizku z tym na etapie formułowania ustale studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zaistnieje potrzeba rozwizania kompromisowego uwzgldniajcego równie przesłanki inne ni przyrodnicze (potrzeby osadnicze, rolnicz przestrze produkcyjn, uzasadnienie ekonomiczne itp). Obszary predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczych na omawianym terenie obejmuj przede wszystkim obszar rezerwatu przyrody Dolina Racławki oraz istniejce tereny lene (w tym lasy uznane za ochronne) wchodzce w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. S to due i zwarte kompleksy lene, stanowice naturalne korytarze ekologiczne na terenie gminy, doliny cieków wodnych wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami oraz uytkami zielonymi połoonymi wzdłu koryt tych cieków, tereny rolne z du iloci zadrzewie oraz tereny rolne predysponowane do tworzenia nowych zalesie i zadrzewie ze wzgldu na znaczne nachylenie zboczy opadajcych do dolin rzecznych, tereny otwarte połoone pomidzy poszczególnymi kompleksami cennymi przyrodniczo. Wyznaczenie tych obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji przyrodniczych ma na celu zachowanie i ochron cennych zbiorowisk rolinnych przed niekorzystnym oddziaływaniem antropogenicznym. Inn 19

20 funkcj tych terenów ma by zapewnienie swobodnej migracji gatunków poprzez istniejce i potencjalnie wyznaczone korytarze ekologiczne. Ponadto moliwe jest wprowadzenie funkcji turystycznych i rekreacyjnych na tym terenie, jednak nie mog one zakłóca podstawowej funkcji przyrodniczej. Obszary predysponowane do prowadzenia eksploatacji górniczej obejmuj tereny wyznaczone do eksploatacji złó surowców mineralnych. W terenach tych naley pamita o ograniczaniu negatywnych skutków eksploatacji surowców mineralnych. Naley tak planowa eksploatacj, aby jak najmniej ingerowa w rodowisko naturalne. Ponadto po zakoczeniu procesu wydobywczego naley przeprowadzi właciw rekultywacj poeksploatacyjn Powizania z pozostałymi dokumentami Poza omówionymi - obowizujcym studium uwarunkowa kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, projekt planu powizany jest równie z nastpujcymi dokumentami, m.in.: Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata , Program Ochrony rodowiska dla Gminy Krzeszowice na lata , Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Krzeszowice na lata

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA PREZYDENT MIASTA RADOMIA --------------------------------------------------------------------------------------------------- VI ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXXV/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011 r. CBBFEBF 1034 UCHWAŁA Nr V/28/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/183/2013 RADY GMINY KLUCZE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kraków, dnia 13 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/183/2013 RADY GMINY KLUCZE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 1362 UCHWAŁA NR XXXV/183/2013 RADY GMINY KLUCZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie. DAACACB Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/174/08 Rady Miejskiej w Nowym Miecie Lubawskim z dnia 18 listopada 2008 r....... (nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego)

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U.272. 73. 2011.JR I. Zamawiajcy: Województwo Mazowieckie II. Przedmiot zamówienia dotyczy: Wykonania: Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2012 r. Poz. 5261 UCHWAŁA NR XXV/84/217/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 2918 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY JONKOWO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Górnictwo odkrywkowe w Małopolsce prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł Katedra Górnictwa Odkrywkowego 2 Województwo małopolskie Powierzchnia: 15,14 tyś.

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Tekst zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż

Tekst zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2015r. Tekst zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż W Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ostatnie - synteza ograniczeń i uwarunkowań zagospodarowania terenu

Ćwiczenie ostatnie - synteza ograniczeń i uwarunkowań zagospodarowania terenu Ćwiczenie ostatnie - synteza ograniczeń i uwarunkowań zagospodarowania terenu Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania i użytkowania terenu oraz ograniczenia formalno- prawne przekładają się na wskazanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym

Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym Ochrona i eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w planowaniu przestrzennym mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz AKTY PRAWNE Podstawowym aktem prawa kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Krzeszowice

Burmistrz Gminy Krzeszowice Burmistrz Gminy Krzeszowice PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W PROJEKTOWANYCH GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO WYZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 27/V/2007 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 16 MARCA 2007 R.

UCHWAŁA NR 27/V/2007 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 16 MARCA 2007 R. UCHWAŁA NR 27/V/2007 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN Z DNIA 16 MARCA 2007 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działki o nr ew. 57/1 położonej w obrębie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI KAROLIN 56 Nr 11 i 11a RM/MN RM/MN RM/MN

ROZDZIAŁ XI KAROLIN 56 Nr 11 i 11a RM/MN RM/MN RM/MN 89 ROZDZIAŁ XI KAROLIN 56 1. Ustala się strefę zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczoną na rysunkach planu, stanowiących załączniki Nr 11 i 11a do uchwały, symbolami RM/MN. 2. W strefie RM/MN jako

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRZESZOWICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRZESZOWICE Burmistrz Gminy Krzeszowice PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRZESZOWICE Kraków, wrzesień 2013 OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Kotuła

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY M IEJSK IEJ W CHRZANOWIE. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY M IEJSK IEJ W CHRZANOWIE. z dnia 27 października 2015 r. RADA MIEJSKA w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, Al. Henryka 20 Tel. 32 623 49 54, 32 758 51 55 UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY M IEJSK IEJ W CHRZANOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo