PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE:"

Transkrypt

1 Burmistrz Gminy Krzeszowice PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec Kraków, kwiecie 2014 Kraków, wrzesie 2013

2 OPRACOWANIE: mgr in. arch. kraj. Laura Klimczak mgr in. Łukasz Kotuła mgr in. arch. kraj. Anna Przeniczny 2

3 SPIS TRECI 1. WSTP Podstawa sporzdzenia prognozy Przedmiot opracowania Zakres opracowania Wykorzystane materiały 6 2. INFORMACJE O ZAWARTOCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Ogólna charakterystyka ustale zawartych w projekcie planu Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu 9 3. POWIZANIA PROJEKTU ZMIANY PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Uwarunkowania wynikajce z obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikajce z opracowania ekofizjograficznego Powizania z pozostałymi dokumentami INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE PROJEKTU PLANU ORAZ CZSTOTLIWOCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA RODOWISKO OCENA ISTNIEJCEGO STANU RODOWISKA NA OBSZARZE OBJTYM PROJEKTEM ZMIANY PLANU OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W RODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY PLANU STAN RODOWISKA I JEGO ZAGROENIA, SZCZEGÓLNIE NA OBSZARACH OBJTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZCYM ODDZIAŁYWANIEM ISTNIEJCE PROBLEMY I CELE OCHRONY RODOWISKA, W SZCZEGÓLNOCI DOTYCZCE OBSZARÓW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM LUB KRAJOWYM Formy ochrony przyrody Dokumenty ustanowione na szczeblu midzynarodowym Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym wojewódzkim i powiatowym Dokumenty gminne zawierajce cele ochrony rodowiska OCENA UWZGLDNIENIA W PROJEKCIE PLANU CELÓW OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM. 53 3

4 12. OKRELENIE PRZEWIDYWALNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO WYNIKAJCYCH Z REALIZACJI USTALE PROJEKTU ZMIANY PLANU Obszary specjalnej ochrony siedlisk: PLH Dolinki Jurajskie Rezerwaty przyrody "Dolina Racławki" Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Rónorodno biologiczna Ludzie wiat zwierzcy i rolinny Wody Powietrze Ukształtowanie powierzchni ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne Zabytki Dobra materialne (budynki, infrastruktura techniczna, sie drogowa) ROZWIZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KONPENSACJ PRZYRODNICZ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO ROZWIZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIZA ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY PLANU STRESZCZENIE W JZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

5 1. WSTP 1.1. Podstawa sporzdzenia prognozy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U ). Ustawa z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227) Przedmiot opracowania Niniejsz prognoz wykonano dla potrzeb projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Krzeszowice: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec, który jest opracowywany na podstawie uchwały nr XLVIII/391/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia oraz zmian Nr VIII/51/2007 z dnia 31 maja 2007 roku i Nr XVII/162/2012 z dnia 1 marca 2012 roku. Analizowany obszar (cz gminy Krzeszowice) ma łczn powierzchni 815,02 ha. Pod wzgldem administracyjnym gmina połoona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Omawiana cz gminy ssiaduje od zachodu z miastem Krzeszowice, graniczy od północy z sołectwami Paczółtowice i ary, od wschodu z gmin wiejsk Zabierzów, natomiast od południa z sołectwem Nawojowa Góra. Teren opracowania obejmuje sołectwa Dubie, Siedlec oraz prawie cały obszar sołectwa Dbnik Zakres opracowania Prognoza została sporzdzona zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego 5

6 ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227). W ramach niniejszej prognozy przedstawiono ogóln charakterystyk ustale zawartych w analizowanym projekcie planu miejscowego. Zaprezentowano m.in. powizania projektu ze studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzeszowice, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym. Dokonano równie oceny stanu i funkcjonowania rodowiska przyrodniczego na omawianym obszarze, oraz wpływu realizacji ustale projektu planu na to rodowisko Wykorzystane materiały Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano nastpujce opracowania: - Geografia Regionalna Polski Kondracki J., Warszawa Raport o stanie rodowiska w Województwie Małopolskim w 2005 roku WIO Kraków Ocena stanu zanieczyszczenia gleb Województwa Małopolskiego metalami cikimi i siark WIO Kraków Korytarze ekologiczne w Małopolsce INo UJ, IOP PAN, Kraków 2005, - Ekofizjografia i prognoza oddziaływania ustale planu na rodowisko Sułkowski A., Kraków Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Miasta i Gminy Krzeszowice IRM, Kraków Zmiana studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVI/369/2006 z dnia Prognoza oddziaływania na rodowisko do projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, IRM, 4GIS, Kraków Ocena oddziaływania na rodowisko odkrywkowej kopalni dolomitów dewoskich Dubie, Tadeusz Szklarczyk, HYDRO-EKO, Kraków Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoa dolomitów dewoskich Dubie Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A., Rudawa

7 - Prognoza wpływu ustale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze Dubie: Obszar eksploatacji złoa dolomitu (poszerzenie), Reiser J, Kraków Materiały do wniosku o zgod na przeznaczenie terenów lenych na poszerzenie eksploatacji kamieniołomu w miejscowoci Dubie w gminie Krzeszowice, Twaróg A., ASTA-PLAN, Kraków Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Program Ochrony rodowiska dla Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Analiza rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obszarze Miasta i Gminy Krzeszowice ASTA PLAN, Kraków Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa Gradziski, Wydawnictwa Geologiczne, Kraków Objanienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: arkusz Olkusz Kurek S., Preidl M., PIG, Warszawa Objanienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: arkusz Krzeszowice Płonczyski J., Łopusiski L., PIG, Warszawa Mapa Hydrograficzna Polski 1: arkusz Olkusz PIG, Warszawa Mapa Hydrograficzna Polski 1: arkusz Krzeszowice PIG, Warszawa Mapa Topograficzna Polski 1: arkusze: Nowa Góra, Szklary, Wola Filipowska, Krzeszowice, Tenczynek, Nawojowa Góra Główny Geodeta Kraju

8 2. INFORMACJE O ZAWARTOCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 2.1. Ogólna charakterystyka ustale zawartych w projekcie planu Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec, składaj si z czterech czci: ustale ogólnych, zasad obowizujcych na całym obszarze planu, przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów oraz przepisów kocowych. Zasady obowizujce na całym obszarze planu zawieraj zapisy dotyczce m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym wynikajcych z przepisów odrbnych, prawomocnych rozporzdze i decyzji, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymaga wynikajcych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, parametrów i wskaników kształtowania zabudowy, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajcych ochronie, strefy terenów naraonych na okresowe podtopienia, strefy potencjalnych zagroe osuwania si mas ziemnych, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoci, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. Rozdział dotyczcy przeznacze oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii zawiera nastpujce kategorie terenów wyznaczone w projekcie planu: MN1.1, MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU (MU1, MU2) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, MNR (MNR1, MNR2) - tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, U, Uk - tereny zabudowy usługowej, UP tereny usług publicznych, US2 - tereny sportu i turystyki, PG (PG2) tereny przemysłu wydobywczego, eksploatacji górniczej, P1 tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, 8

9 PG2.1 tereny planowanego przemysłu wydobywczego, eksploatacji górniczej, GZE tereny poeksploatacyjne złó Dbnik, Dbnik I, ZL - tereny lasów, RU tereny gospodarki rolnej, RM tereny zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, R1, R2 tereny rolne, ZE - tereny zieleni nieurzdzonej, lokalnej ochrony powiza przyrodniczych, WS - tereny wód powierzchniowych, KD - tereny dróg publicznych, z oznaczeniem klasy drogi: KDZ - drogi zbiorcze, KDL - drogi lokalne, KDD1, KDD2 - drogi dojazdowe, KDW tereny dróg wewntrznych, W tereny urzdze zaopatrzenia w wod Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu Obszar objty projektem planu spełnia pi podstawowych funkcji: osadnicz, eksploatacyjn złó kopalin, rolnicz, przyrodnicz i rekreacyjn. Tereny osadnicze zdominowane s przez osadnictwo wiejskie. Wystpujca tu zabudowa jednorodzinna, wolnostojca, jest przewanie skupiona w ramach poszczególnych miejscowoci, wzdłu cigów komunikacyjnych. W obszarach peryferyjnych miejscowoci zabudowa jest bardziej rozproszona. Istniejce obiekty usługowe wystpuj przewanie w centrach miejscowoci. Znaczc rol w aktualnym zagospodarowaniu terenu odgrywa eksploatacja złó kopalin. Sporód czterech wystpujcych tu złó lub ich fragmentów, eksploatacj objte jest jedno - Dubie. Eksploatacja pozostałych złó została zaniechana (Dbnik i Dbnik I) lub jest niemoliwa ze wzgldu na nieopłacalno ich wydobywania (Siedlec - brak zasobów przemysłowych). W zwizku z wystpowaniem stosunkowo dobrych jakociowo gleb, w południowej czci sołectwa Siedlec znajduj si rozległe tereny pełnice funkcj rolnicz. Funkcj przyrodnicz pełni tereny jurajskich dolin potoków Szklarka i Racławka oraz rozległych terenów lenych, pełnice dodatkowo funkcj rekreacyjn. Przez analizowany obszar nie przebiegaj drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Najwaniejszymi s drogi powiatowe nr 2127K Krzeszowice bik Siedlec (przedłuenie 9

10 ulicy PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO bickiej w Krzeszowicach) oraz nr 2129K Rudawa Szklary Jerzmanowice. Z obiektów infrastruktury technicznej wymieni naley dwutorowe linie napowietrzne 220 kv i 110 kv relacji Siersza Lubocza. Dalszy rozwój zainwestowania na analizowanej czci gminy odbywa si zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec (Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r.) oraz tzw. punktowymi zmianami planów (m.in. w zakresie poszerzenia terenów eksploatacji złoa dolomitu kopalni "Dubie"). Projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na rodowisko, został przede wszystkim sporzdzony w celu stworzenia prawnych warunków dla planowego zagospodarowania obszaru oraz wskazania uwarunkowa wynikajcych z przepisów odrbnych, prawomocnych rozporzdze i decyzji. Do głównych zmian w strukturze zagospodarowania terenu naley zapewnienie w miejscowym planie moliwoci poszerzenia terenu eksploatacji złoa Dubie (co jest niezbdne do umoliwienia podjcia póniejszych stara do uzyskania koncesji na ich eksploatacj) oraz wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i produkcyjnej. Przyrosty nowych terenów przewidzianych pod zabudow wyznaczone zostały w stosunku do terenów ju przewidzianych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przyrosty te koncentruj si wokół wymienionych powyej terenów, w znacznym stopniu ju zainwestowanych. W projekcie planu wyznaczono tereny tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1.2 połoone w obszarze parków krajobrazowych oraz MN1.1 w pozostałym obszarze sołectw. Zasig tych terenów, poza marginalnym przyrostem, nie wykracza poza obszary ju przeznaczone do zainwestowania, wyznaczone w miejscowociach Siedlec i Dubie. Obejmuj one stosunkowo płaskie lub lekko nachylone powierzchnie, łagodnie opadajce w kierunku południowym i południowo-wschodnim Rowu Krzeszowickiego. Tereny te pokryte s głównie rolinnoci charakterystyczn dla pól uprawnych i nieuytków. Za zainwestowaniem tego terenu przemawia łatwa moliwo obsługi komunikacyjnej z istniejcych dróg, w tym drogi powiatowej nr 2127K Krzeszowice bik Siedlec. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest zabudowa jednorodzinna w układzie wolnostojcym, bliniaczym, szeregowym lub grupowym dwa ostatnie układy tylko dla MN1.1. Przeznaczeniem dopuszczalnym s obiekty usług wolnostojcych, bd usługi wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego oraz wolnostojca zabudowa zamieszkania zbiorowego. Wysoko budynków nie powinna przekracza 9 m w terenach MN1.2 oraz 10,5 m w terenach MN

11 W projekcie planu wprowadzono równie tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej MU1 (połoone w otulinach parków krajobrazowych) i MU2 (połoone w parkach krajobrazowych), z niewielkim poszerzeniem w miejscowoci Siedlec. Tereny te przeznacza si pod zabudow mieszkaniowo-usługow w układzie wolnostojcym, szeregowym lub grupowym dwa ostatnie układy tylko dla MU1. Przeznaczeniem dopuszczalnym s obiekty usług wolnostojcych, wolnostojca zabudowa zamieszkania zbiorowego lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wysoko budynków nie powinna przekracza 10,5 m w terenach MU1 i 9 m w terenach MU2. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MU1 jest dopuszczalna wyłcznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczajcych moliwo zanieczyszczenia wód podziemnych. W projekcie planu wyznaczono tereny tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej MNR2 połoonych w obszarze parków krajobrazowych oraz MNR1 w pozostałym obszarze sołectw. Tereny te pełni dominujc rol w strukturze osadniczej wszystkich trzech miejscowoci. Stosunkowo niewielkie przyrosty tych terenów, równie zostały wyznaczone wokół obszarów ju przeznaczonych do zainwestowania, w terenach stosunkowo płaskich lub lekko nachylonych, pokrytych głównie rolinnoci charakterystyczn dla pól uprawnych i nieuytków oraz dostpnych komunikacyjnie. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest wolnostojca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakaz zabudowy szeregowej, grupowej) wraz z zabudow produkcyjn komplementarn dla rolnictwa, w tym specjalistycznego, przechowalnictwa, ogrodnictwa, przetwórstwa rolno spoywczego, hodowli. Przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa usługowa, zabudowa usługowa agroturystyczna, wolnostojce budynki zamieszkania zbiorowego. Wysoko budynków nie powinna przekracza 9 m w terenach MNR2, oraz 10,5 m w terenach MNR1. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MNR1 jest dopuszczalna wyłcznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczajcych moliwo zanieczyszczenia wód podziemnych. W projekcie planu wskazano równie tereny zabudowy usługowej U i Uk, obejmujce zarówno istniejce jak i nowe tereny przeznaczone do zainwestowania (w miejscowoci Siedlec przy drodze z Krzeszowic do Pisar, przy granicy z gmin Zabierzów, jako kontynuacja terenów usług o charakterze komercyjnym wskazanych w miejscowym planie dla tej gminy). Wysoko budynków w terenach U nie powinna przekracza 10,5 m. Dla terenów Uk, obejmujcych wpisany do rejestru zabytków, zespół dworskofolwarczny Karmelitów Bosych w Siedlcu (dwór, obora, stajnia, ogród - decyzja A-592 z r.) wszelkie podejmowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia, zagospodarowania, remontów i przebudowy obiektów, nowych podziałów działek wymagaj zastosowania przepisów odrbnych. 11

12 Wskazano równie tereny usług publicznych, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudow usługow (ze wskazaniem funkcji edukacji, opieki przedszkolnej, zdrowotnej, pomocy społecznej, lecznictwa i administracji), oraz przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudow usługow zwizan z niepublicznymi usługami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju usług jak powyej oraz w zakresie finansów, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego, a take obiekty sportu i rekreacji (wysoko budynków do 12 m). W Dubiu (w dolinie Racławki, przy terenach budowlanych) oraz Dbniku (przy granicy z Paczółkowicami) wyznaczono tereny sportu i turystyki US2 z przeznaczeniem podstawowym pod zagospodarowanie obejmujce urzdzenia sportowe i rekreacyjne, boiska, bienie, lodowiska, baseny odkryte, cieki zdrowia, pola biwakowe, etc. Przeznaczenie dopuszczalne to obiekty socjalne zwizane z obsług urzdze i obiektów sportowych, rekreacyjnych, budynki gospodarcze, budynki i tymczasowe obiekty budowlane o funkcji gastronomicznej, tzw. małej gastronomii oraz informacji turystycznej (wysoko do 7 m). Na rysunku planu oznaczono teren istniejcego (PG2) i projektowanego (PG2.2) przemysłu wydobywczego i eksploatacji górniczej złoa Dubie. Teren eksploatacji złoa jest planowany do poszerzenia w kierunku północnym, zachodnim i w niewielkim stopniu południowym. Przeznaczeniem podstawowym tych terenów jest eksploatacja górnicza wydobywanie kruszyw ze złoa Dubie. Przeznaczenie towarzyszce obejmuje inne działania zwizane eksploatacj górnicz złó, zgodnie z przepisami odrbnymi, w tym wyrobiska, składowiska i zwałowiska mas ziemnych, skalnych oraz odpadów wydobywczych, obiekty i urzdzenia budowlane słuce wydobyciu i przeróbce kopalin, urzdzenia ochronne, wały ziemne, drogi wewntrzne, dojazdy, cigi pieszo jezdne, cigi piesze, place manewrowe, miejsca postojowe, sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej, osadniki, instalacje do odwodnienia wyrobisk oraz ziele urzdzon. Zgodnie z zapisami projektu planu, po wyeksploatowaniu złó obowizuje rekultywacja terenu z ukierunkowaniem na ponowne zalesienie, zgodnie z przepisami odrbnymi. Naley podkreli, i obejmuje on cz obszaru złoa wskazanego w zmianie rozporzdzenia dotyczcego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Uchwała Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r.), dopuszczajcej eksploatacj złoa Dubie w zakresie dopuszczonym w wyniku przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko. W celu uzyskania koncesji na wydobycie konieczne bdzie wic sporzdzenie raportu oddziaływania na rodowisko dla poszerzenia eksploatacji złoa Dubie (sumaryczny obszar projektowanej eksploatacji bdzie przekraczał 25 ha, wic zgodnie 12

13 z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, eksploatacja kopalin ze złoa metod odkrywkow na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej ni 25 ha, zalicza si do przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaływa na rodowisko). W projekcie planu poza obowizujcym obszarem i terenem górniczym, wskazano równie granice powikszenia terenu i obszaru górniczego dla planowanego poszerzenia eksploatacji. Powikszenie terenu górniczego wskazano w kierunku północnym i zachodnim, natomiast obszaru górniczego pokrywa si z projektowanym poszerzeniem terenu eksploatacji. W projekcie planu wprowadzono i skorygowano tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów P1, połoone przy kopalni Dubie. Przeznaczeniem podstawowym s tu obiekty obsługi i urzdzenia stanowice zaplecze działalnoci wydobywczej ze złó, w tym obiekty administracji, biura, składy, warsztaty i magazyny. Wyznaczono równie tereny poeksploatacyjne złoa wapieni dewoskich, czarnego marmuru dbnickiego Dbnik i Dbnik I (GZE), z przeznaczeniem podstawowym pod tereny poeksploatacyjne: zwałowiska, wyrobiska, zadrzewienia, zakrzewienia, wody powierzchniowe. Nakazuje si zabezpieczenie terenu poeksploatacyjnego, szczególnie wokół wyrobiska oraz dopuszcza si udostpnienie obszaru w celach turystycznych i dydaktycznych, utworzenie parku dydaktycznego dawnego górnictwa skalnego, utworzenie parku rekreacyjnego z elementami eksponujcymi wartoci historyczne - wiedz o dawnym górnictwie skalnym oraz uruchomienie eksploatacji złoa, zgodnie z przepisami odrbnymi. W projekcie wskazano tereny gospodarki rolno spoywczej RU, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia słuce produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej, w tym obiekty produkcyjno-usługowe o profilu zwizanym z obsług rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli i przetwórstwem. Przeznaczenie dopuszczalne to m.in. obiekty i urzdzenia towarzyszce niezbdne dla funkcjonowania obiektów, o których mowa powyej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona wyłcznie w zakresie niezbdnym dla właciwego wykonywania działalnoci w obiektach, o których mowa powyej przy czym jej powierzchnia uytkowa nie moe by wiksza ni 150 m 2, zgodnie z zasadami podanymi dla terenów zabudowy o symbolu (MNR2). W miejscowoci Siedlec wyznaczono jeden teren zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych RM, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty gospodarcze zwizane z produkcj i przetwórstwem rolno-spoywczym, ogrodniczym lub hodowlanym, tworzce zabudow zagrodow. Przeznaczeniem dopuszczalnym s jednorodzinne domy mieszkalne zwizane z przeznaczeniem podstawowym oraz pomocnicze obiekty gospodarcze i garae. 13

14 W projekcie wyznaczono równie tereny urzdze zaopatrzenia w wod W z przeznaczeniem podstawowym pod ujcia wód podziemnych. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zostały wprowadzone zasady dotyczce warunków zagospodarowania (m.in. powierzchnie nowo wydzielanych działek, maksymalna wysoko obiektów, geometria dachów, wskanik powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego) oraz parametry i wskaniki kształtowania zabudowy. W celu ochrony najcenniejszych powiza przyrodniczych i walorów krajobrazowych wyznaczono w planie tereny zieleni nieurzdzonej, lokalnej ochrony powiza przyrodniczych ZE, tereny rolne oraz punkty i fragment cigu widokowego. W projekcie planu zostały wprowadzone ustalenia wynikajce z przepisów odrbnych. Do najwaniejszych z nich nale granice Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, rezerwatu przyrody Dolina Racławki oraz obszaru Natura 2000 PLH Dolinki Jurajskie. W projekcie planu uwzgldniono ochron strefy poredniej ujcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy z zakazami nałoonymi Rozporzdzeniem Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. Ponadto wprowadzono ustalenia w zakresie ochrony jakoci i zasobów głównego zbiornika wód podziemnych Krzeszowice-Pilica GZWP nr 326. Skal proponowanych zmian w zainwestowaniu terenu objtego projektem planu przedstawiono w tabelach 1 i 2. Przyrosty nowych terenów przewidzianych do zainwestowania wyznaczone zostały w stosunku do terenów ju przewidzianych na ten cel w planach miejscowych. Tab.1. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcj mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych, eksploatacji złó i infrastruktury technicznej wg miejscowoci Lp. Sołectwo Powierzchnia (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni sołectw i analizowanego obszaru Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni sołectw i analizowanego obszaru (ha) % (ha) % Dbnik 150,07 9,96 6,6 24,73 16,5 2. Dubie 196,82 13,39 6,8 56,84 28,9 3. Siedlec 468,13 35,58 7,6 119,81 25,6 4. RAZEM 815,02 58,92 7,2 201,37 24,7 ródło: obliczenia własne na podstawie projektu planu 14

15 Tab.2. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcj mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych, eksploatacji złó i infrastruktury technicznej wg przeznaczenia terenu Lp. Przeznaczenie Powierzchnia planu (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w stosunku do powierzchni planu Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni planu (ha) % (ha) % MN1.1, MN1.2 0,11 0,0 7,77 1,0 2. MU 0,88 0,1 5,18 0,6 3. MNR 8,44 1,0 97,43 12,0 4. U, Uk 1,82 0,2 8,31 1,0 5. UP 0,41 0,1 1,33 0,2 815,02 6. US2 6,78 0,8 7,36 0,9 7. PG2, PG2.1 32,89 4,0 57,81 7,1 8. P1 0,27 0,0 3,65 0,4 10. RU, RM 7,29 0,9 12,15 1,5 11. W 0,03 0,0 0,38 0,0 12. RAZEM 815,02 58,92 7,2 201,37 24,7 ródło: obliczenia własne na podstawie danych z projektu planu 15

16 3. POWIZANIA PROJEKTU ZMIANY PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1. Uwarunkowania wynikajce z obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Według obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice (uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVI/369/2006 z dnia ) główny cel rozwoju Gminy to: ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ EKONOMICZNY I CYWILIZACYJNY MIASTA I GMINY KRZESZOWICE W studium zostaj okrelone nastpujce cele o znaczeniu strategicznym C1: W sferze przestrzennej C1.1: Harmonijny rozwój struktury przestrzennej Miasta i Gminy, którego podstaw bdzie racjonalne wykorzystanie zasobów rodowiska przyrodniczo-kulturowego i funkcjonalne powizanie z regionem. W sferze społeczno-gospodarczej C1.2: Dynamiczny rozwój w podstawowych nurtach aktywnoci gospodarczej: mieszkalnictwo, mieszkalnictwo z usługami, rekreacja i turystyka krajoznawcza, ogrodnictwo, sadownictwo, rolnictwo ekologiczne. W ramach kształtowania struktury przestrzennej, w studium wyodrbniono dwa podstawowe obszary: miasta [A] i gminy [B] z wydzielonymi strefami odzwierciedlajcymi charakterystyczny układ przestrzenny. W ramach analizowanej czci gminy wydzielono trzy podstrefy zabudowy wiejskiej, krajobrazowa, oraz kontynuacji i rozwoju przemysłu wydobywczego. W obowizujcym studium wyznaczono kierunki zagospodarowania przestrzennego. Analizowany obszar połoony jest w ramach nastpujcych systemów: 1) System zabudowy w obrbie którego wyznaczone zostały: MC miejsca kształtowania centrów wsi (obejmuje centrum wsi Siedlec), 16

17 Ponadto w ramach systemu zabudowy wprowadzono obszary wyznaczone przeznaczeniem pod nastpujce funkcje: M2 Obszary kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i usługowej, M4 Obszary wiejskiej zabudowy mieszkaniowej o stosunkowo małej intensywnoci, gospodarstwa rolne, UP Obszary usług publicznych, U Obszary rozwoju aktywnoci gospodarczej, US Obszary rozwoju usług zwizanych ze sportem i rekreacj, UT2 Obszary rozwoju usług turystycznych, P2 obszary obecnej eksploatacji złó, obszary przemysłu wydobywczego. 2) System przyrodniczy w obrbie którego wyznaczone zostały nastpujce kategorie terenów: R-OK - Obszar ochrony terenu otwartego, ZN - Obszary zieleni nie urzdzonej, R - Obszary terenów produkcji rolnej, ZL - tereny lasów. 3) System komunikacyjny dotyczcy kształtowania systemu komunikacyjnego w obrbie którego wyznaczono m.in. klasy dróg (klasa Z zbiorcza, klasa L lokalna i ulice dojazdowe D) oraz tereny urzdze i infrastruktury kolejowej. 4) System infrastrukturalny zawierajcy ustalenia dotyczce zaopatrzenia w energi elektryczn, zaopatrzenia w gaz, telekomunikacji, zaopatrzenia w wod, odprowadzania i oczyszczania cieków oraz gospodarki odpadami Uwarunkowania wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Teren gminy Krzeszowice objty jest kilkunastoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, o rónym zasigu, obejmujcymi poszczególne miejscowoci lub tzw. punktowe zmiany planu. Na analizowanym obszarze s to: - Uchwała Nr XXXVIII/239/2001 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie punktowych zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta i Gminy Krzeszowice (Małop ), 17

18 - Uchwała Nr XLI/254/2002 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie punktowej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, dotyczcej poszerzenia terenów eksploatacji złoa dolomitu kopalni "Dubie" (Małop ), - Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w Gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995 (Małop ), - Uchwała Nr XLIV/370/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995 dotyczca wyznaczenia terenu pod budow zagrody dla rolnika w Dbniku na działce nr 115 (Małop ), - Uchwała nr XLIX/399/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 12 padziernika 2006 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice w granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995, w zakresie okrelonym uchwał nr XLI/346/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia r. Wpływ ustale planów dla poszczególnych sołectw na rodowisko przedstawiony został w opracowaniu Ekofizjografia i prognoza oddziaływania ustale planu na rodowisko z 2003 roku. Wpływ poszerzenia eksploatacji złoa Dubie z 2002 roku został natomiast zanalizowany w Prognozie wpływu ustale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze Dubie: Obszar eksploatacji złoa dolomitu (poszerzenie) Uwarunkowania wynikajce z opracowania ekofizjograficznego W opracowaniu ekofizjograficznym, okrelono stan, zagroenia i uwarunkowania rodowiskowe na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych elementów rodowiska przyrodniczego. W ekofizjografii na omawianym obszarze wyznaczone zostały 18

19 nastpujce kategorie obszarów rónice si naturalnymi predyspozycjami do kształtowania zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy: Obszary predysponowane do rozwoju osadnictwa wiejskiego i rolnictwa obejmuj głównie tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi połoonych w dolinach wikszych potoków, w obrbie wierzchowiny i Wyyny Olkuskiej, oraz obszary uytkowane rolniczo. Do pełnienia tych funkcji predysponuj wymienione obszary przewanie dogodne połoenie w dolinach oraz stosunkowo korzystne warunki klimatyczne, sprzyjajce rozwojowi zarówno osadnictwa jak i rolnictwa. Ponadto na terenie wierzchowiny wystpuj przewanie proste warunki gruntowe korzystne dla rozwoju budownictwa. Z drugiej strony, w tych terenach wystpuj przewanie dobre gleby III klasy bonitacyjnej wymagajce zachowania ich w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Współwystpowanie na tym samym obszarze korzystnych warunków naturalnych zarówno dla rozwoju osadnictwa jak i rolnictwa rodzi sytuacj potencjalnie konfliktow podczas planowania sposobu zagospodarowania przestrzennego ze wzgldu na uzasadnione wnioski włacicieli gruntów o rozszerzanie terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow z jednej strony, oraz konieczno ochrony wartociowych terenów rolnych przed zmian uytkowania na cele nierolnicze. W zwizku z tym na etapie formułowania ustale studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zaistnieje potrzeba rozwizania kompromisowego uwzgldniajcego równie przesłanki inne ni przyrodnicze (potrzeby osadnicze, rolnicz przestrze produkcyjn, uzasadnienie ekonomiczne itp). Obszary predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczych na omawianym terenie obejmuj przede wszystkim obszar rezerwatu przyrody Dolina Racławki oraz istniejce tereny lene (w tym lasy uznane za ochronne) wchodzce w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. S to due i zwarte kompleksy lene, stanowice naturalne korytarze ekologiczne na terenie gminy, doliny cieków wodnych wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami oraz uytkami zielonymi połoonymi wzdłu koryt tych cieków, tereny rolne z du iloci zadrzewie oraz tereny rolne predysponowane do tworzenia nowych zalesie i zadrzewie ze wzgldu na znaczne nachylenie zboczy opadajcych do dolin rzecznych, tereny otwarte połoone pomidzy poszczególnymi kompleksami cennymi przyrodniczo. Wyznaczenie tych obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji przyrodniczych ma na celu zachowanie i ochron cennych zbiorowisk rolinnych przed niekorzystnym oddziaływaniem antropogenicznym. Inn 19

20 funkcj tych terenów ma by zapewnienie swobodnej migracji gatunków poprzez istniejce i potencjalnie wyznaczone korytarze ekologiczne. Ponadto moliwe jest wprowadzenie funkcji turystycznych i rekreacyjnych na tym terenie, jednak nie mog one zakłóca podstawowej funkcji przyrodniczej. Obszary predysponowane do prowadzenia eksploatacji górniczej obejmuj tereny wyznaczone do eksploatacji złó surowców mineralnych. W terenach tych naley pamita o ograniczaniu negatywnych skutków eksploatacji surowców mineralnych. Naley tak planowa eksploatacj, aby jak najmniej ingerowa w rodowisko naturalne. Ponadto po zakoczeniu procesu wydobywczego naley przeprowadzi właciw rekultywacj poeksploatacyjn Powizania z pozostałymi dokumentami Poza omówionymi - obowizujcym studium uwarunkowa kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, projekt planu powizany jest równie z nastpujcymi dokumentami, m.in.: Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata , Program Ochrony rodowiska dla Gminy Krzeszowice na lata , Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Krzeszowice na lata

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19.03.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego 1 05090 Raszyn Falenty tel./fax (0 22) 720 54 26 hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) 720 80 90 prace, badania, ekspertyzy tel. kom. 0602 766 884 Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 1 RM.0150-8/04 UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANOWICE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWANOWICE PROJEKT CZĘŚĆ I WPROWADZENIE CZĘŚĆ II UWARUNKOWANIA Zespół autorski: mgr inż. Ewa Goras upr. urb. 1498/99, KT-149 mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów UWARUNKOWANIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Skrzyszów z dnia....

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Gryfów Śląski STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/294/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików Rada Gminy Zaklików Zarząd Gminy Zaklików TEKST UJEDNOLICONY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików Załącznik nr I do Uchwały XLI/197/02 Rady Gminy Zaklików z dnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW

DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZOZÓW DIAGNOZA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI ROZWOJU MIASTA I GMINY BRZOZÓW TOM I Brzozów 2000 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo