PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE:"

Transkrypt

1 Burmistrz Gminy Krzeszowice PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec Kraków, kwiecie 2014 Kraków, wrzesie 2013

2 OPRACOWANIE: mgr in. arch. kraj. Laura Klimczak mgr in. Łukasz Kotuła mgr in. arch. kraj. Anna Przeniczny 2

3 SPIS TRECI 1. WSTP Podstawa sporzdzenia prognozy Przedmiot opracowania Zakres opracowania Wykorzystane materiały 6 2. INFORMACJE O ZAWARTOCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Ogólna charakterystyka ustale zawartych w projekcie planu Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu 9 3. POWIZANIA PROJEKTU ZMIANY PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Uwarunkowania wynikajce z obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikajce z opracowania ekofizjograficznego Powizania z pozostałymi dokumentami INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE PROJEKTU PLANU ORAZ CZSTOTLIWOCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA RODOWISKO OCENA ISTNIEJCEGO STANU RODOWISKA NA OBSZARZE OBJTYM PROJEKTEM ZMIANY PLANU OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W RODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY PLANU STAN RODOWISKA I JEGO ZAGROENIA, SZCZEGÓLNIE NA OBSZARACH OBJTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZCYM ODDZIAŁYWANIEM ISTNIEJCE PROBLEMY I CELE OCHRONY RODOWISKA, W SZCZEGÓLNOCI DOTYCZCE OBSZARÓW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM LUB KRAJOWYM Formy ochrony przyrody Dokumenty ustanowione na szczeblu midzynarodowym Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym wojewódzkim i powiatowym Dokumenty gminne zawierajce cele ochrony rodowiska OCENA UWZGLDNIENIA W PROJEKCIE PLANU CELÓW OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM. 53 3

4 12. OKRELENIE PRZEWIDYWALNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO WYNIKAJCYCH Z REALIZACJI USTALE PROJEKTU ZMIANY PLANU Obszary specjalnej ochrony siedlisk: PLH Dolinki Jurajskie Rezerwaty przyrody "Dolina Racławki" Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Rónorodno biologiczna Ludzie wiat zwierzcy i rolinny Wody Powietrze Ukształtowanie powierzchni ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne Zabytki Dobra materialne (budynki, infrastruktura techniczna, sie drogowa) ROZWIZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KONPENSACJ PRZYRODNICZ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA NA RODOWISKO ROZWIZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIZA ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY PLANU STRESZCZENIE W JZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

5 1. WSTP 1.1. Podstawa sporzdzenia prognozy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U ). Ustawa z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227) Przedmiot opracowania Niniejsz prognoz wykonano dla potrzeb projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Krzeszowice: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec, który jest opracowywany na podstawie uchwały nr XLVIII/391/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia oraz zmian Nr VIII/51/2007 z dnia 31 maja 2007 roku i Nr XVII/162/2012 z dnia 1 marca 2012 roku. Analizowany obszar (cz gminy Krzeszowice) ma łczn powierzchni 815,02 ha. Pod wzgldem administracyjnym gmina połoona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Omawiana cz gminy ssiaduje od zachodu z miastem Krzeszowice, graniczy od północy z sołectwami Paczółtowice i ary, od wschodu z gmin wiejsk Zabierzów, natomiast od południa z sołectwem Nawojowa Góra. Teren opracowania obejmuje sołectwa Dubie, Siedlec oraz prawie cały obszar sołectwa Dbnik Zakres opracowania Prognoza została sporzdzona zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego 5

6 ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227). W ramach niniejszej prognozy przedstawiono ogóln charakterystyk ustale zawartych w analizowanym projekcie planu miejscowego. Zaprezentowano m.in. powizania projektu ze studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzeszowice, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym. Dokonano równie oceny stanu i funkcjonowania rodowiska przyrodniczego na omawianym obszarze, oraz wpływu realizacji ustale projektu planu na to rodowisko Wykorzystane materiały Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano nastpujce opracowania: - Geografia Regionalna Polski Kondracki J., Warszawa Raport o stanie rodowiska w Województwie Małopolskim w 2005 roku WIO Kraków Ocena stanu zanieczyszczenia gleb Województwa Małopolskiego metalami cikimi i siark WIO Kraków Korytarze ekologiczne w Małopolsce INo UJ, IOP PAN, Kraków 2005, - Ekofizjografia i prognoza oddziaływania ustale planu na rodowisko Sułkowski A., Kraków Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Miasta i Gminy Krzeszowice IRM, Kraków Zmiana studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVI/369/2006 z dnia Prognoza oddziaływania na rodowisko do projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, IRM, 4GIS, Kraków Ocena oddziaływania na rodowisko odkrywkowej kopalni dolomitów dewoskich Dubie, Tadeusz Szklarczyk, HYDRO-EKO, Kraków Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoa dolomitów dewoskich Dubie Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A., Rudawa

7 - Prognoza wpływu ustale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze Dubie: Obszar eksploatacji złoa dolomitu (poszerzenie), Reiser J, Kraków Materiały do wniosku o zgod na przeznaczenie terenów lenych na poszerzenie eksploatacji kamieniołomu w miejscowoci Dubie w gminie Krzeszowice, Twaróg A., ASTA-PLAN, Kraków Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Program Ochrony rodowiska dla Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Krzeszowice na lata , Krzeszowice Analiza rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obszarze Miasta i Gminy Krzeszowice ASTA PLAN, Kraków Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa Gradziski, Wydawnictwa Geologiczne, Kraków Objanienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: arkusz Olkusz Kurek S., Preidl M., PIG, Warszawa Objanienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: arkusz Krzeszowice Płonczyski J., Łopusiski L., PIG, Warszawa Mapa Hydrograficzna Polski 1: arkusz Olkusz PIG, Warszawa Mapa Hydrograficzna Polski 1: arkusz Krzeszowice PIG, Warszawa Mapa Topograficzna Polski 1: arkusze: Nowa Góra, Szklary, Wola Filipowska, Krzeszowice, Tenczynek, Nawojowa Góra Główny Geodeta Kraju

8 2. INFORMACJE O ZAWARTOCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 2.1. Ogólna charakterystyka ustale zawartych w projekcie planu Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice: [1] Dbnik, [2] Dubie, [3] Siedlec, składaj si z czterech czci: ustale ogólnych, zasad obowizujcych na całym obszarze planu, przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów oraz przepisów kocowych. Zasady obowizujce na całym obszarze planu zawieraj zapisy dotyczce m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym wynikajcych z przepisów odrbnych, prawomocnych rozporzdze i decyzji, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymaga wynikajcych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, parametrów i wskaników kształtowania zabudowy, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajcych ochronie, strefy terenów naraonych na okresowe podtopienia, strefy potencjalnych zagroe osuwania si mas ziemnych, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoci, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. Rozdział dotyczcy przeznacze oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii zawiera nastpujce kategorie terenów wyznaczone w projekcie planu: MN1.1, MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU (MU1, MU2) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, MNR (MNR1, MNR2) - tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, U, Uk - tereny zabudowy usługowej, UP tereny usług publicznych, US2 - tereny sportu i turystyki, PG (PG2) tereny przemysłu wydobywczego, eksploatacji górniczej, P1 tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, 8

9 PG2.1 tereny planowanego przemysłu wydobywczego, eksploatacji górniczej, GZE tereny poeksploatacyjne złó Dbnik, Dbnik I, ZL - tereny lasów, RU tereny gospodarki rolnej, RM tereny zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, R1, R2 tereny rolne, ZE - tereny zieleni nieurzdzonej, lokalnej ochrony powiza przyrodniczych, WS - tereny wód powierzchniowych, KD - tereny dróg publicznych, z oznaczeniem klasy drogi: KDZ - drogi zbiorcze, KDL - drogi lokalne, KDD1, KDD2 - drogi dojazdowe, KDW tereny dróg wewntrznych, W tereny urzdze zaopatrzenia w wod Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu Obszar objty projektem planu spełnia pi podstawowych funkcji: osadnicz, eksploatacyjn złó kopalin, rolnicz, przyrodnicz i rekreacyjn. Tereny osadnicze zdominowane s przez osadnictwo wiejskie. Wystpujca tu zabudowa jednorodzinna, wolnostojca, jest przewanie skupiona w ramach poszczególnych miejscowoci, wzdłu cigów komunikacyjnych. W obszarach peryferyjnych miejscowoci zabudowa jest bardziej rozproszona. Istniejce obiekty usługowe wystpuj przewanie w centrach miejscowoci. Znaczc rol w aktualnym zagospodarowaniu terenu odgrywa eksploatacja złó kopalin. Sporód czterech wystpujcych tu złó lub ich fragmentów, eksploatacj objte jest jedno - Dubie. Eksploatacja pozostałych złó została zaniechana (Dbnik i Dbnik I) lub jest niemoliwa ze wzgldu na nieopłacalno ich wydobywania (Siedlec - brak zasobów przemysłowych). W zwizku z wystpowaniem stosunkowo dobrych jakociowo gleb, w południowej czci sołectwa Siedlec znajduj si rozległe tereny pełnice funkcj rolnicz. Funkcj przyrodnicz pełni tereny jurajskich dolin potoków Szklarka i Racławka oraz rozległych terenów lenych, pełnice dodatkowo funkcj rekreacyjn. Przez analizowany obszar nie przebiegaj drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Najwaniejszymi s drogi powiatowe nr 2127K Krzeszowice bik Siedlec (przedłuenie 9

10 ulicy PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO bickiej w Krzeszowicach) oraz nr 2129K Rudawa Szklary Jerzmanowice. Z obiektów infrastruktury technicznej wymieni naley dwutorowe linie napowietrzne 220 kv i 110 kv relacji Siersza Lubocza. Dalszy rozwój zainwestowania na analizowanej czci gminy odbywa si zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec (Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r.) oraz tzw. punktowymi zmianami planów (m.in. w zakresie poszerzenia terenów eksploatacji złoa dolomitu kopalni "Dubie"). Projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na rodowisko, został przede wszystkim sporzdzony w celu stworzenia prawnych warunków dla planowego zagospodarowania obszaru oraz wskazania uwarunkowa wynikajcych z przepisów odrbnych, prawomocnych rozporzdze i decyzji. Do głównych zmian w strukturze zagospodarowania terenu naley zapewnienie w miejscowym planie moliwoci poszerzenia terenu eksploatacji złoa Dubie (co jest niezbdne do umoliwienia podjcia póniejszych stara do uzyskania koncesji na ich eksploatacj) oraz wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej i produkcyjnej. Przyrosty nowych terenów przewidzianych pod zabudow wyznaczone zostały w stosunku do terenów ju przewidzianych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przyrosty te koncentruj si wokół wymienionych powyej terenów, w znacznym stopniu ju zainwestowanych. W projekcie planu wyznaczono tereny tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1.2 połoone w obszarze parków krajobrazowych oraz MN1.1 w pozostałym obszarze sołectw. Zasig tych terenów, poza marginalnym przyrostem, nie wykracza poza obszary ju przeznaczone do zainwestowania, wyznaczone w miejscowociach Siedlec i Dubie. Obejmuj one stosunkowo płaskie lub lekko nachylone powierzchnie, łagodnie opadajce w kierunku południowym i południowo-wschodnim Rowu Krzeszowickiego. Tereny te pokryte s głównie rolinnoci charakterystyczn dla pól uprawnych i nieuytków. Za zainwestowaniem tego terenu przemawia łatwa moliwo obsługi komunikacyjnej z istniejcych dróg, w tym drogi powiatowej nr 2127K Krzeszowice bik Siedlec. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest zabudowa jednorodzinna w układzie wolnostojcym, bliniaczym, szeregowym lub grupowym dwa ostatnie układy tylko dla MN1.1. Przeznaczeniem dopuszczalnym s obiekty usług wolnostojcych, bd usługi wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego oraz wolnostojca zabudowa zamieszkania zbiorowego. Wysoko budynków nie powinna przekracza 9 m w terenach MN1.2 oraz 10,5 m w terenach MN

11 W projekcie planu wprowadzono równie tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej MU1 (połoone w otulinach parków krajobrazowych) i MU2 (połoone w parkach krajobrazowych), z niewielkim poszerzeniem w miejscowoci Siedlec. Tereny te przeznacza si pod zabudow mieszkaniowo-usługow w układzie wolnostojcym, szeregowym lub grupowym dwa ostatnie układy tylko dla MU1. Przeznaczeniem dopuszczalnym s obiekty usług wolnostojcych, wolnostojca zabudowa zamieszkania zbiorowego lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wysoko budynków nie powinna przekracza 10,5 m w terenach MU1 i 9 m w terenach MU2. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MU1 jest dopuszczalna wyłcznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczajcych moliwo zanieczyszczenia wód podziemnych. W projekcie planu wyznaczono tereny tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej MNR2 połoonych w obszarze parków krajobrazowych oraz MNR1 w pozostałym obszarze sołectw. Tereny te pełni dominujc rol w strukturze osadniczej wszystkich trzech miejscowoci. Stosunkowo niewielkie przyrosty tych terenów, równie zostały wyznaczone wokół obszarów ju przeznaczonych do zainwestowania, w terenach stosunkowo płaskich lub lekko nachylonych, pokrytych głównie rolinnoci charakterystyczn dla pól uprawnych i nieuytków oraz dostpnych komunikacyjnie. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest wolnostojca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakaz zabudowy szeregowej, grupowej) wraz z zabudow produkcyjn komplementarn dla rolnictwa, w tym specjalistycznego, przechowalnictwa, ogrodnictwa, przetwórstwa rolno spoywczego, hodowli. Przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa usługowa, zabudowa usługowa agroturystyczna, wolnostojce budynki zamieszkania zbiorowego. Wysoko budynków nie powinna przekracza 9 m w terenach MNR2, oraz 10,5 m w terenach MNR1. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MNR1 jest dopuszczalna wyłcznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczajcych moliwo zanieczyszczenia wód podziemnych. W projekcie planu wskazano równie tereny zabudowy usługowej U i Uk, obejmujce zarówno istniejce jak i nowe tereny przeznaczone do zainwestowania (w miejscowoci Siedlec przy drodze z Krzeszowic do Pisar, przy granicy z gmin Zabierzów, jako kontynuacja terenów usług o charakterze komercyjnym wskazanych w miejscowym planie dla tej gminy). Wysoko budynków w terenach U nie powinna przekracza 10,5 m. Dla terenów Uk, obejmujcych wpisany do rejestru zabytków, zespół dworskofolwarczny Karmelitów Bosych w Siedlcu (dwór, obora, stajnia, ogród - decyzja A-592 z r.) wszelkie podejmowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia, zagospodarowania, remontów i przebudowy obiektów, nowych podziałów działek wymagaj zastosowania przepisów odrbnych. 11

12 Wskazano równie tereny usług publicznych, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudow usługow (ze wskazaniem funkcji edukacji, opieki przedszkolnej, zdrowotnej, pomocy społecznej, lecznictwa i administracji), oraz przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudow usługow zwizan z niepublicznymi usługami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju usług jak powyej oraz w zakresie finansów, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego, a take obiekty sportu i rekreacji (wysoko budynków do 12 m). W Dubiu (w dolinie Racławki, przy terenach budowlanych) oraz Dbniku (przy granicy z Paczółkowicami) wyznaczono tereny sportu i turystyki US2 z przeznaczeniem podstawowym pod zagospodarowanie obejmujce urzdzenia sportowe i rekreacyjne, boiska, bienie, lodowiska, baseny odkryte, cieki zdrowia, pola biwakowe, etc. Przeznaczenie dopuszczalne to obiekty socjalne zwizane z obsług urzdze i obiektów sportowych, rekreacyjnych, budynki gospodarcze, budynki i tymczasowe obiekty budowlane o funkcji gastronomicznej, tzw. małej gastronomii oraz informacji turystycznej (wysoko do 7 m). Na rysunku planu oznaczono teren istniejcego (PG2) i projektowanego (PG2.2) przemysłu wydobywczego i eksploatacji górniczej złoa Dubie. Teren eksploatacji złoa jest planowany do poszerzenia w kierunku północnym, zachodnim i w niewielkim stopniu południowym. Przeznaczeniem podstawowym tych terenów jest eksploatacja górnicza wydobywanie kruszyw ze złoa Dubie. Przeznaczenie towarzyszce obejmuje inne działania zwizane eksploatacj górnicz złó, zgodnie z przepisami odrbnymi, w tym wyrobiska, składowiska i zwałowiska mas ziemnych, skalnych oraz odpadów wydobywczych, obiekty i urzdzenia budowlane słuce wydobyciu i przeróbce kopalin, urzdzenia ochronne, wały ziemne, drogi wewntrzne, dojazdy, cigi pieszo jezdne, cigi piesze, place manewrowe, miejsca postojowe, sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej, osadniki, instalacje do odwodnienia wyrobisk oraz ziele urzdzon. Zgodnie z zapisami projektu planu, po wyeksploatowaniu złó obowizuje rekultywacja terenu z ukierunkowaniem na ponowne zalesienie, zgodnie z przepisami odrbnymi. Naley podkreli, i obejmuje on cz obszaru złoa wskazanego w zmianie rozporzdzenia dotyczcego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Uchwała Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r.), dopuszczajcej eksploatacj złoa Dubie w zakresie dopuszczonym w wyniku przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko. W celu uzyskania koncesji na wydobycie konieczne bdzie wic sporzdzenie raportu oddziaływania na rodowisko dla poszerzenia eksploatacji złoa Dubie (sumaryczny obszar projektowanej eksploatacji bdzie przekraczał 25 ha, wic zgodnie 12

13 z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, eksploatacja kopalin ze złoa metod odkrywkow na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej ni 25 ha, zalicza si do przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaływa na rodowisko). W projekcie planu poza obowizujcym obszarem i terenem górniczym, wskazano równie granice powikszenia terenu i obszaru górniczego dla planowanego poszerzenia eksploatacji. Powikszenie terenu górniczego wskazano w kierunku północnym i zachodnim, natomiast obszaru górniczego pokrywa si z projektowanym poszerzeniem terenu eksploatacji. W projekcie planu wprowadzono i skorygowano tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów P1, połoone przy kopalni Dubie. Przeznaczeniem podstawowym s tu obiekty obsługi i urzdzenia stanowice zaplecze działalnoci wydobywczej ze złó, w tym obiekty administracji, biura, składy, warsztaty i magazyny. Wyznaczono równie tereny poeksploatacyjne złoa wapieni dewoskich, czarnego marmuru dbnickiego Dbnik i Dbnik I (GZE), z przeznaczeniem podstawowym pod tereny poeksploatacyjne: zwałowiska, wyrobiska, zadrzewienia, zakrzewienia, wody powierzchniowe. Nakazuje si zabezpieczenie terenu poeksploatacyjnego, szczególnie wokół wyrobiska oraz dopuszcza si udostpnienie obszaru w celach turystycznych i dydaktycznych, utworzenie parku dydaktycznego dawnego górnictwa skalnego, utworzenie parku rekreacyjnego z elementami eksponujcymi wartoci historyczne - wiedz o dawnym górnictwie skalnym oraz uruchomienie eksploatacji złoa, zgodnie z przepisami odrbnymi. W projekcie wskazano tereny gospodarki rolno spoywczej RU, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia słuce produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej, w tym obiekty produkcyjno-usługowe o profilu zwizanym z obsług rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli i przetwórstwem. Przeznaczenie dopuszczalne to m.in. obiekty i urzdzenia towarzyszce niezbdne dla funkcjonowania obiektów, o których mowa powyej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona wyłcznie w zakresie niezbdnym dla właciwego wykonywania działalnoci w obiektach, o których mowa powyej przy czym jej powierzchnia uytkowa nie moe by wiksza ni 150 m 2, zgodnie z zasadami podanymi dla terenów zabudowy o symbolu (MNR2). W miejscowoci Siedlec wyznaczono jeden teren zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych RM, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty gospodarcze zwizane z produkcj i przetwórstwem rolno-spoywczym, ogrodniczym lub hodowlanym, tworzce zabudow zagrodow. Przeznaczeniem dopuszczalnym s jednorodzinne domy mieszkalne zwizane z przeznaczeniem podstawowym oraz pomocnicze obiekty gospodarcze i garae. 13

14 W projekcie wyznaczono równie tereny urzdze zaopatrzenia w wod W z przeznaczeniem podstawowym pod ujcia wód podziemnych. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zostały wprowadzone zasady dotyczce warunków zagospodarowania (m.in. powierzchnie nowo wydzielanych działek, maksymalna wysoko obiektów, geometria dachów, wskanik powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego) oraz parametry i wskaniki kształtowania zabudowy. W celu ochrony najcenniejszych powiza przyrodniczych i walorów krajobrazowych wyznaczono w planie tereny zieleni nieurzdzonej, lokalnej ochrony powiza przyrodniczych ZE, tereny rolne oraz punkty i fragment cigu widokowego. W projekcie planu zostały wprowadzone ustalenia wynikajce z przepisów odrbnych. Do najwaniejszych z nich nale granice Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, rezerwatu przyrody Dolina Racławki oraz obszaru Natura 2000 PLH Dolinki Jurajskie. W projekcie planu uwzgldniono ochron strefy poredniej ujcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy z zakazami nałoonymi Rozporzdzeniem Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. Ponadto wprowadzono ustalenia w zakresie ochrony jakoci i zasobów głównego zbiornika wód podziemnych Krzeszowice-Pilica GZWP nr 326. Skal proponowanych zmian w zainwestowaniu terenu objtego projektem planu przedstawiono w tabelach 1 i 2. Przyrosty nowych terenów przewidzianych do zainwestowania wyznaczone zostały w stosunku do terenów ju przewidzianych na ten cel w planach miejscowych. Tab.1. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcj mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych, eksploatacji złó i infrastruktury technicznej wg miejscowoci Lp. Sołectwo Powierzchnia (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni sołectw i analizowanego obszaru Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni sołectw i analizowanego obszaru (ha) % (ha) % Dbnik 150,07 9,96 6,6 24,73 16,5 2. Dubie 196,82 13,39 6,8 56,84 28,9 3. Siedlec 468,13 35,58 7,6 119,81 25,6 4. RAZEM 815,02 58,92 7,2 201,37 24,7 ródło: obliczenia własne na podstawie projektu planu 14

15 Tab.2. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcj mieszkalnictwa, usług, obiektów produkcyjnych, eksploatacji złó i infrastruktury technicznej wg przeznaczenia terenu Lp. Przeznaczenie Powierzchnia planu (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w stosunku do powierzchni planu Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni planu (ha) % (ha) % MN1.1, MN1.2 0,11 0,0 7,77 1,0 2. MU 0,88 0,1 5,18 0,6 3. MNR 8,44 1,0 97,43 12,0 4. U, Uk 1,82 0,2 8,31 1,0 5. UP 0,41 0,1 1,33 0,2 815,02 6. US2 6,78 0,8 7,36 0,9 7. PG2, PG2.1 32,89 4,0 57,81 7,1 8. P1 0,27 0,0 3,65 0,4 10. RU, RM 7,29 0,9 12,15 1,5 11. W 0,03 0,0 0,38 0,0 12. RAZEM 815,02 58,92 7,2 201,37 24,7 ródło: obliczenia własne na podstawie danych z projektu planu 15

16 3. POWIZANIA PROJEKTU ZMIANY PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1. Uwarunkowania wynikajce z obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Według obowizujcego studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice (uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVI/369/2006 z dnia ) główny cel rozwoju Gminy to: ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ EKONOMICZNY I CYWILIZACYJNY MIASTA I GMINY KRZESZOWICE W studium zostaj okrelone nastpujce cele o znaczeniu strategicznym C1: W sferze przestrzennej C1.1: Harmonijny rozwój struktury przestrzennej Miasta i Gminy, którego podstaw bdzie racjonalne wykorzystanie zasobów rodowiska przyrodniczo-kulturowego i funkcjonalne powizanie z regionem. W sferze społeczno-gospodarczej C1.2: Dynamiczny rozwój w podstawowych nurtach aktywnoci gospodarczej: mieszkalnictwo, mieszkalnictwo z usługami, rekreacja i turystyka krajoznawcza, ogrodnictwo, sadownictwo, rolnictwo ekologiczne. W ramach kształtowania struktury przestrzennej, w studium wyodrbniono dwa podstawowe obszary: miasta [A] i gminy [B] z wydzielonymi strefami odzwierciedlajcymi charakterystyczny układ przestrzenny. W ramach analizowanej czci gminy wydzielono trzy podstrefy zabudowy wiejskiej, krajobrazowa, oraz kontynuacji i rozwoju przemysłu wydobywczego. W obowizujcym studium wyznaczono kierunki zagospodarowania przestrzennego. Analizowany obszar połoony jest w ramach nastpujcych systemów: 1) System zabudowy w obrbie którego wyznaczone zostały: MC miejsca kształtowania centrów wsi (obejmuje centrum wsi Siedlec), 16

17 Ponadto w ramach systemu zabudowy wprowadzono obszary wyznaczone przeznaczeniem pod nastpujce funkcje: M2 Obszary kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i usługowej, M4 Obszary wiejskiej zabudowy mieszkaniowej o stosunkowo małej intensywnoci, gospodarstwa rolne, UP Obszary usług publicznych, U Obszary rozwoju aktywnoci gospodarczej, US Obszary rozwoju usług zwizanych ze sportem i rekreacj, UT2 Obszary rozwoju usług turystycznych, P2 obszary obecnej eksploatacji złó, obszary przemysłu wydobywczego. 2) System przyrodniczy w obrbie którego wyznaczone zostały nastpujce kategorie terenów: R-OK - Obszar ochrony terenu otwartego, ZN - Obszary zieleni nie urzdzonej, R - Obszary terenów produkcji rolnej, ZL - tereny lasów. 3) System komunikacyjny dotyczcy kształtowania systemu komunikacyjnego w obrbie którego wyznaczono m.in. klasy dróg (klasa Z zbiorcza, klasa L lokalna i ulice dojazdowe D) oraz tereny urzdze i infrastruktury kolejowej. 4) System infrastrukturalny zawierajcy ustalenia dotyczce zaopatrzenia w energi elektryczn, zaopatrzenia w gaz, telekomunikacji, zaopatrzenia w wod, odprowadzania i oczyszczania cieków oraz gospodarki odpadami Uwarunkowania wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Teren gminy Krzeszowice objty jest kilkunastoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, o rónym zasigu, obejmujcymi poszczególne miejscowoci lub tzw. punktowe zmiany planu. Na analizowanym obszarze s to: - Uchwała Nr XXXVIII/239/2001 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie punktowych zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta i Gminy Krzeszowice (Małop ), 17

18 - Uchwała Nr XLI/254/2002 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie punktowej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, dotyczcej poszerzenia terenów eksploatacji złoa dolomitu kopalni "Dubie" (Małop ), - Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w Gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995 (Małop ), - Uchwała Nr XLIV/370/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995 dotyczca wyznaczenia terenu pod budow zagrody dla rolnika w Dbniku na działce nr 115 (Małop ), - Uchwała nr XLIX/399/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 12 padziernika 2006 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoci: Nowa Góra, Mikinia, Czerna, Paczółtowice, ary, Dbnik, Dubie i Siedlec w gminie Krzeszowice w granicach administracyjnych z wyłczeniem terenów objtych zmianami planu po roku 1995, w zakresie okrelonym uchwał nr XLI/346/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia r. Wpływ ustale planów dla poszczególnych sołectw na rodowisko przedstawiony został w opracowaniu Ekofizjografia i prognoza oddziaływania ustale planu na rodowisko z 2003 roku. Wpływ poszerzenia eksploatacji złoa Dubie z 2002 roku został natomiast zanalizowany w Prognozie wpływu ustale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze Dubie: Obszar eksploatacji złoa dolomitu (poszerzenie) Uwarunkowania wynikajce z opracowania ekofizjograficznego W opracowaniu ekofizjograficznym, okrelono stan, zagroenia i uwarunkowania rodowiskowe na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych elementów rodowiska przyrodniczego. W ekofizjografii na omawianym obszarze wyznaczone zostały 18

19 nastpujce kategorie obszarów rónice si naturalnymi predyspozycjami do kształtowania zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy: Obszary predysponowane do rozwoju osadnictwa wiejskiego i rolnictwa obejmuj głównie tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi połoonych w dolinach wikszych potoków, w obrbie wierzchowiny i Wyyny Olkuskiej, oraz obszary uytkowane rolniczo. Do pełnienia tych funkcji predysponuj wymienione obszary przewanie dogodne połoenie w dolinach oraz stosunkowo korzystne warunki klimatyczne, sprzyjajce rozwojowi zarówno osadnictwa jak i rolnictwa. Ponadto na terenie wierzchowiny wystpuj przewanie proste warunki gruntowe korzystne dla rozwoju budownictwa. Z drugiej strony, w tych terenach wystpuj przewanie dobre gleby III klasy bonitacyjnej wymagajce zachowania ich w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Współwystpowanie na tym samym obszarze korzystnych warunków naturalnych zarówno dla rozwoju osadnictwa jak i rolnictwa rodzi sytuacj potencjalnie konfliktow podczas planowania sposobu zagospodarowania przestrzennego ze wzgldu na uzasadnione wnioski włacicieli gruntów o rozszerzanie terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow z jednej strony, oraz konieczno ochrony wartociowych terenów rolnych przed zmian uytkowania na cele nierolnicze. W zwizku z tym na etapie formułowania ustale studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zaistnieje potrzeba rozwizania kompromisowego uwzgldniajcego równie przesłanki inne ni przyrodnicze (potrzeby osadnicze, rolnicz przestrze produkcyjn, uzasadnienie ekonomiczne itp). Obszary predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczych na omawianym terenie obejmuj przede wszystkim obszar rezerwatu przyrody Dolina Racławki oraz istniejce tereny lene (w tym lasy uznane za ochronne) wchodzce w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. S to due i zwarte kompleksy lene, stanowice naturalne korytarze ekologiczne na terenie gminy, doliny cieków wodnych wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami oraz uytkami zielonymi połoonymi wzdłu koryt tych cieków, tereny rolne z du iloci zadrzewie oraz tereny rolne predysponowane do tworzenia nowych zalesie i zadrzewie ze wzgldu na znaczne nachylenie zboczy opadajcych do dolin rzecznych, tereny otwarte połoone pomidzy poszczególnymi kompleksami cennymi przyrodniczo. Wyznaczenie tych obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji przyrodniczych ma na celu zachowanie i ochron cennych zbiorowisk rolinnych przed niekorzystnym oddziaływaniem antropogenicznym. Inn 19

20 funkcj tych terenów ma by zapewnienie swobodnej migracji gatunków poprzez istniejce i potencjalnie wyznaczone korytarze ekologiczne. Ponadto moliwe jest wprowadzenie funkcji turystycznych i rekreacyjnych na tym terenie, jednak nie mog one zakłóca podstawowej funkcji przyrodniczej. Obszary predysponowane do prowadzenia eksploatacji górniczej obejmuj tereny wyznaczone do eksploatacji złó surowców mineralnych. W terenach tych naley pamita o ograniczaniu negatywnych skutków eksploatacji surowców mineralnych. Naley tak planowa eksploatacj, aby jak najmniej ingerowa w rodowisko naturalne. Ponadto po zakoczeniu procesu wydobywczego naley przeprowadzi właciw rekultywacj poeksploatacyjn Powizania z pozostałymi dokumentami Poza omówionymi - obowizujcym studium uwarunkowa kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, projekt planu powizany jest równie z nastpujcymi dokumentami, m.in.: Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata , Program Ochrony rodowiska dla Gminy Krzeszowice na lata , Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Krzeszowice na lata

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie. DAACACB Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/174/08 Rady Miejskiej w Nowym Miecie Lubawskim z dnia 18 listopada 2008 r....... (nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego)

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r. EF A EDDDB A Załcznik Nr 2 Rozstrzygnicie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada własnych gminy zwizanych z uchwaleniem miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII/190/09. RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 18 wrzenia 2009 roku

U C H W A Ł A XXXII/190/09. RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 18 wrzenia 2009 roku U C H W A Ł A XXXII/190/09 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 18 wrzenia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego eksploatacja wgla brunatnego metod

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 października 2015 r. Poz. 5679 UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY KRAMSK. z dnia 21 września 2015 r.

Poznań, dnia 6 października 2015 r. Poz. 5679 UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY KRAMSK. z dnia 21 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 października 2015 r. Poz. 5679 UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gorzyce MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU SOKOLNIKI I I SOKOLNIKI II GMINA GORZYCE. Gorzyce, styczeń 2013r.

Wójt Gminy Gorzyce MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU SOKOLNIKI I I SOKOLNIKI II GMINA GORZYCE. Gorzyce, styczeń 2013r. Wójt Gminy Gorzyce MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU SOKOLNIKI I I SOKOLNIKI II GMINA GORZYCE Gorzyce, styczeń 2013r. WYKONAWCA: GŁÓWNY PROJEKTANT prof. dr hab. inż. arch. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2008 r. Rozdział I Przepisy ogólne

Uchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2008 r. Rozdział I Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin obręb Chróstnik Na podstawie art.7, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 20 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W KRZESZOWICACH

RADA MIEJSKA W KRZESZOWICACH RADA MIEJSKA W KRZESZOWICACH MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE: USTALENIA PLANU PROJEKT Integralną częścią planu jest Załącznik Nr 1 - rysunek sołectw Gminy Krzeszowice

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice Województwa Wielkopolskiego Nr 30 3297 620 UCHWA A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego

Bardziej szczegółowo