PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA"

Transkrypt

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca Lokalizacja: wybrane tereny w m. Drążna wybrane tereny w m, Nowa Wieś Wykonał: mgr inż. Halina Stepak Konin, styczeń 2014 rok

2 strona 2 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa prawna 3. Zakres opracowania 4. Opis lokalizacji i dane ogólne 4.1 Lokalizacja 4.2 Dane ogólne Dane wyjściowe Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko Powiązania projektu planu z innymi dokumentami Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym Monitoring skutków realizacji postanowień planu Ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji opracowywanych planów Rozwiązania alternatywne 5. Inwentaryzacja istniejących warunków ekologicznych 5.1.Topografia 5.2. Warunki klimatyczne 5.3. Warunki geologiczne i glebowe 5.4. Warunki wodne Wody powierzchniowe Wody podziemne 5.5.Krajobraz, flora, fauna 5.6.Jakość powietrza atmosferycznego 5.7. Gospodarka wodno-ściekowa Zaopatrzenie w wodę Ścieki bytowe Wody opadowe i roztopowe Gospodarka odpadami 5.8. Klimat akustyczny 5.9. Promieniowanie elektromagnetyczne 6. Wpływ opracowania miejscowego planu na środowisko 7. Opis potencjalnie znaczących oddziaływań 8. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy na jakie napotkano opracowując prognozę Streszczenie Materiały źródłowe Załączniki

3 strona 3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest określenie skutków wpływu na środowisko sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca. Rada Gminy Słupca podjęła Uchwałę nr XXXIV/219/13 z dnia r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Drążna i Nowa Wieś Opracowana prognoza spełnia wymogi określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia r (Dz.U z 2008r Nr 199 poz.1227ze zm). Celem prognozy jest ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą mieć miejsce w przypadku realizacji rozwiązań i ustaleń projektu planu.. Zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy. 2. Podstawa opracowania. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia r.(tekst jednolity Dz U z 2012r poz 6647) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska -. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013r poz.1235.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2012 poz. 145) Ustawa. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011r Nr 25 poz 133)..

4 strona 4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z poz.1109). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca, przyjęte Uchwałą nr XXXVII/236/13 Rady Gminy Słupca, z dnia r..???//rozporządzenie Nr 18 Wojewody Konińskiego, z dn. 16 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 51/04, z dnia 17 września 2004 r., w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu ( nie obowiązuje) Opracowanie ekofizjograficzne gminy Słupca 3. Zakres opracowania Prognoza jest opracowana zgodnie z art. 51 ust.2 i art.52 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. Prognoza określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

5 strona 5 c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; Prognoza przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 4. Opis lokalizacji i dane ogólne 4.1 Lokalizacja Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży na terenach położonych w miejscowości Drążna i miejscowości Nowa Wieś, gmina Słupca. Obejmuje tereny leżące w środkowej części gminy :

6 strona 6 Gmina Słupca leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z gminą Powidz, od północnego wschodu z gminą Ostrowite, od wschodu z gminami: Kazimierz Biskupi i Golina od południa z gminą Lądek, od zachodu z gminą Strzałkowo i miastem Słupca. Główna sieć komunikacyjną tworzą: autostrada A2, droga krajowa nr 92, kierunku Poznań-Warszawa, drogi wojewódzkie nr 263 i 466 oraz linia kolejowa kierunku Poznań-Warszawa. Przez gminę przepływa rzeka Meszna. W jednej z szerokich dolin wchodzących do doliny rzeki Meszny w kierunku północnym znajduje się sztuczne jezioro- Jezioro Słupeckie Lokalizacja w m. Drążna obejmuje działkę nr 392 klasa gruntu:v i VI oraz. działkę nr 20 klasa gruntu: IVa, V i VI Lokalizację w m. Drążna pokazuje załącznik nr 1 Lokalizacja w m. Nowa Wieś obejmuje działkę nr 44 klasa gruntu: IVb, V i VI Lokalizację w m. Nowa Wieś pokazuje załącznik nr Dane ogólne Dane wyjściowe Gmina Słupca posiada opracowane w 2013r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy w Słupcy nr XXXVII/236/13.z dnia r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki przestrzennej gminy. Stanowi element planowania strategicznego gminy i wraz z pozostałymi dokumentami programowymi określa główne cele i zasady gospodarowania jej zasobami. Rada Gminy Słupca podjęła Uchwałę nr XXXIV/219/13 z dnia r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Drążna i Nowa Wieś gmina Słupca. Proponowana zmiana jest wynikiem analizy składanych przez inwestorów wniosków o dokonanie zmiany w obowiązującym planie. Przewiduje się wprowadzenie nowych zapisów w tym wprowadzenia elektrowni fotowoltaicznych Ustalono następujące przeznaczenie terenu oznaczone symbolami naniesionymi na rysunki planów : EF - teren elektroenergetyki-elektrownia fotowoltaiczna - przeznaczenie podstawowe - infrastruktura techniczna celu publicznego- przeznaczenie dopuszczalne

7 strona 7 Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, jedynie energię słoneczną. Podstawowymi elementami instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną (prąd stały). Moc elektrowni jest wypadkową nasłonecznienia i wydajności panelu. Sporządzany obecnie plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko Podstawą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza projektowanego sposobu zagospodarowania z uwzględnieniem podstawowych komponentów środowiska tj. ukształtowania terenu, budowy geologicznej, wód powierzchniowych i podziemnych, szaty roślinnej, fauny. Przy sporządzeniu prognozy zastosowano metodę analityczną - analizę poszczególnych elementów środowiska. Podstawowym materiałem wyjściowym do analiz były: mapa topograficzna, mapa ewidencji gruntów, wizje terenowe, obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Słupca, opracowanie eko-fizjograficzne. Dokonano wizji terenowej, w czasie której uaktualniono dane dotyczące zagospodarowania terenu oraz zmian w obrębie szaty roślinnej i zabudowy Prognoza dokonuje oceny prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska jakie mogą wyniknąć z realizacji ustaleń planu. Ze względu na lokalizację gminy Słupca w dużej odległości od granic państwa nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Powiązania projektu planu z innymi dokumentami Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga odniesienia się do różnorodnych dokumentów dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W opracowanym planie jest zgodność zawartych w nim zapisów i ustaleń dotyczących ochrony środowiska. Wśród dokumentów planistycznych, mających bezpośrednie znaczenie dla ustaleń formułowanych w projekcie należy wymienić: Na szczeblu wojewódzkim :

8 strona 8 - Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia r. - Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. - Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Na szczeblu lokalnym: - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca, przyjęte uchwałą Rady Gminy w Słupcy nr 13??.z dnia r - Opracowanie ekofizjograficzne gminy Słupca Najważniejsze i najbardziej szczegółowe ustalenia i cele ekologiczne zawierają dokumenty bezpośrednio związane z ochroną środowiska. Wśród opracowań szczebla regionalnego i lokalnego, których ustalenia powinny zostać bezwzględnie uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca są : a) Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego b) Program ochrony środowiska dla powiatu konińskiego c) Program ochrony środowiska dla gminy Słupca d) Plan gospodarowania odpadami dla województwa wielkopolskiego e) Plan gospodarowania odpadami dla powiatu konińskiego Dla celów ustanowionych na w/w szczeblach takich jak : Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zminimalizowanie nadmiernego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym planowane elektrownie fotowoltaiczne nie będą źródłem zanieczyszczeń, hałasu ani nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią - plan ustala: zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczonych w planach na cele zabudowy w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków bytowych do indywidualnych atestowanych, zbiorników bezodpływowych systematycznie opróżnianych i wywóz do punktu zlewnego przy gminnej oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu

9 strona 9 do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami.. Wymogów ochrony przed powodzią nie ustalano z uwagi na brak terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Ochrona powierzchni ziemi elektrownie fotowoltaiczne planuje się posadowić na gruncie nie wyłączonym z produkcji rolnej Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów - plan ustala że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi, a jeżeli jest on niemożliwy z przyczyn technologicznych, lub jest nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zbędne masy ziemi powstające podczas realizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych - plan narzuca wymóg ich ochrony w procesie inwestycyjnym.. Nie ustalono w planie zasad ochrony obszarów Natura 2000, ponieważ na obszarze objętym planem, ani w sąsiedztwie, takie obszary nie występują. Podstawowym celem polityki ekologicznej którą należy się kierować przy sporządzaniu planu i jego realizacji jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym W Unii Europejskiej ochrona środowiska jest nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony zdrowia ludzi. W naszym kraju polityka ekologiczna państwa określa kierunki działań w zakresie ochrony środowiska. Polska współtworzy europejską sieć ekologiczną Natura 2000 utworzoną według dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Podstawowymi dokumentami określającymi cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski są Polityka ekologiczna Państwa na lata

10 strona 10 z perspektywą do roku 2016, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Krajowy Program Zwiększania Lesistości, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. Głównym celem opracowania planu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnego wpływu rozwoju na środowisko. Cele te powinny być osiągnięte przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Plan stymuluje wzrost konkurencyjności regionów. W gminie Słupca cele ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, środowiska gruntowo-wodnego, fauny i flory, krajobrazu, ochronę przed hałasem, racjonalną gospodarkę odpadami. Realizacja celów ochrony środowiska będzie osiągnięta przez dbałość o czystość powietrza i wód, zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na terenach objętych taką ochroną, zapewnienie właściwej gospodarki odpadami, rozwój sieci kanalizacyjnych i sieci drogowych. W pobliżu terenów objętych opracowaniem planu nie ma obszarów Natura 2000, dlatego nie wskazuje się rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensatę przyrodniczą negatywnych oddziaływań na ten obszar Monitoring skutków realizacji postanowień planu Skutki realizacji postanowień planu mają zróżnicowany charakter i obejmują: fizyczne zmiany krajobrazu wynikające ze zmian zagospodarowania terenu, zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, zmiany w sferze społecznej i gospodarczej. Zgodnie z art.55 ust.3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko Polegać on będzie na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska i w ramach indywidualnych zamówień, na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu. Współpraca z WIOŚ w Poznaniu umożliwi wykorzystanie wyników specjalistycznych pomiarów, które mogą posłużyć do dalszych analiz i ocen Ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji opracowywanych planów

11 strona 11 Brak realizacji planu może przyczynić się do nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska to uporządkowanie zagospodarowania nowych terenów gminy. Sporządzony plan stworzy możliwość harmonijnego rozwoju gminy w zakresie usług i infrastruktury technicznej?????unikacji. Ustalenia planu zapewnią warunki lepszego bytowania ludzi. poprzez określenie zasad zagospodarowania terenów w tym nakazów i zakazów. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu projektowanej zabudowy na środowisko Rozwiązania alternatywne Rozwiązań alternatywnych nie przewiduje się. Brak rozwiązań alternatywnych wynika głównie z konieczności uwzględnienia w opracowanym planie konkretnych w danym wypadku potrzeb mieszkańców w odniesieniu do wybranych terenów objętych planem. Brak realizacji planu może przyczynić się do nasilenia konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego gminy w skali miejscowości objętych planem. Plan stworzy więc możliwości zrównoważonego rozwoju i zapewni warunki lepszego bytowania ludzi poprzez określenie zasad zagospodarowania terenów, jak również nakazów i zakazów. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko. 5. Inwentaryzacja istniejących warunków ekologicznych 5.1 Topografia Gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie Słupeckim. Leży na terenie płaskim a lekki spadek terenu następuje w kierunku południowym. Gmina Słupca leży na pograniczu trzech mezoregionów: Pojezierza Gnieżnieńskiego, (Pagórki Powidzkie) Pojezierza Kujawskiego (równina sandrowa) i Równiny Wrzesińskiej. Równina Wrzesińska w tym rejonie, to w większości morena denna płaska rozcięta doliną rzeki Meszny oraz drobnymi dolinami erozyjno - denudacyjnymi. Przez gminę przepływa rzeka Meszna W jednej z szerokich dolin wchodzących do doliny rzeki Meszny w kierunku północnym znajduje się sztuczne

12 strona 12 jezioro Jezioro Słupeckie którego szerokość wynosi m. Dna dolin są podmokłe zatorfione, zajęte przez łąki. Przez południową część gminy przebiega autostrada A-2.. Niewielki północny fragment gminy Słupca leży w granicach sieci obszarów Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie". W północnej i zachodniej części gminy znajduje się część obszaru krajobrazu chronionego Obszaru Powidzko-Bieniszewskiego. Nad brzegiem jez. Powidzkiego utworzono Powidzki Park Krajobrazowy którego niewielka część położona jest w gminie Słupca. Główna sieć komunikacyjną tworzą: autostrada A2, droga krajowa nr 92, kierunku Poznań-Warszawa, drogi wojewódzkie nr 263 i 466 oraz linia kolejowa kierunku Poznań-Warszawa. Na terenie gminy nie ma sieci gazowniczej. Opracowywany jest projekt budowy sieci gazowej, obejmującej miejscowości : Wierzbno Kowalewo Opactwo Kowalewo Sołectwo Wolę Koszucką Parcele Cienin Perze Cienin Zaborny Wilczna Cienin Kościelny Piotrowice. Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny w m. Drążna i m. Nowa Wieś Lokalizacja w m. Drążna obejmuje działkę nr 392 klasa gruntu:v i VI oraz działkę nr 20 klasa gruntu: IVa, V i VI. Lokalizacja w m. Nowa Wieś obejmuje działkę nr 44 klasa gruntu: IVb, V i VI. Działki w m. Drążna leżą w pobliżu drogi wojewódzkiej 263, w odległości około 4km na wschód od jeziora Słupeckiego, 3,5 km na wschód od rzeki Meszny.i 3km od terenów leśnych. Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie leży w odległości około 6km na północny zachód, obszar chroniony Powidzko-Bieniszewski leży w odległości około 3km na zachód, Powidzki Park Krajobrazowy leży w odległości około 6km na północ. Działka w m. Nowa Wieś leży w pobliżu drogi gminnej, w odległości około 6km na południe od jeziora Koziegłowy, 8 km na wschód od rzeki Meszny i 0,5km od terenów leśnych. Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie leży w odległości około 8km na północ, Powidzki Park Krajobrazowy leży w odległości około 8km na północ. Działka leży przy granicy obszaru chronionego Powidzko-Bieniszewskiego. Działki leżą z dala od autostrady A-2, z dala od lotniska w Powidzu 5.2 Warunki klimatyczne

13 strona 13 Gmina Słupca należy do VIII dzielnicy klimatycznej (w/g regionalizacji klimatycznej) w strefie o cechach przejściowych między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. Elementy meteorologiczne kształtują masy powietrza polarnomorskiego (64,3 % w ciągu roku), polarno-kontynentalnego (31,7 % w ciągu roku) oraz rzadko arktycznego i zwrotnikowego. W analizie meteorologiczne z IMiGW w Warszawie dla Stacji Koło. wykorzystano dane Rejon ten charakteryzuje się niskimi opadami (poniżej 550 mm/rok. Średnia temperatura roku wynosi od + 7,5 0 C do 8,0 0 C, średnia temperatura stycznia wynosi - 2,4 0 C, a lipca + 18,3 0 C. Wiatry wieją głównie z kierunków zachodnich. Średnia liczba dni pochmurnych w roku wynosi , a dni pogodnych około Warunki hydro- geologiczne Podłoże geologiczne gminy Słupca zdominowane jest przez piaszczysto żwirowe osady wodnolodowcowe. Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia się następująco: od dołu kreda, powyżej trzeciorzęd i dalej ku powierzchni czwartorzęd. - Kreda: zbudowana jest z szarych margli i piaskowców marglistych mocno spękanych. - Trzeciorzęd: reprezentowany jest przez utwory formacji buro węglowej i iły poznańskie. - Czwartorzęd: budują utwory akumulacji polodowcowej - gliny piaszczyste szare z dużą domieszką skał skandynawskich. Warunki glebowe nawiązują do topografii gminy. Rejon Pagórków Powidzkich i równiny sandrowej zajmują słabe gleby V VI klasy, zaliczone do kompleksów : żytniego słabego / 6 / i żytnio łubinowego / 7 / o małej przydatności rolniczej. Rejon wysoczyznowy wschodniej i południowej części gminy zajmują gleby wysokich klas bonitacyjnych IV IIIb, zaliczane do kompleksów żytnich bardzo dobrych i dobrych. W dolinach rzek i cieków występują słabe i średnie użytki zielone, wytworzone na glebach torfowych i murszastych. Tereny opracowania miejscowego planu znajdują się w rejonie Pojezierza Kujawskiego i występują tu niskie klasy gruntu Obszar opracowania miejscowego planu nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Obszar nie znajduje się na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych 5.4. Warunki wodne Wody podziemne

14 strona 14 Głębokość zalegania wód gruntowych gminy Słupca morfologii terenu. W dolinach, w pobliżu cieków i zbiorników wodnych zalegają na głębokości nie przekraczającej 1 m p.p.t, w obrębie wysoczyzn na głębokościach od1,5 do 3 m p.p.t., a na powierzchniach sandrowych od 2 do 5 m p.p.t. Na terenie gminy Słupca wyróżnia się trzy zasadnicze poziomy wodonośne. I - poziom kredowy, II - poziom trzeciorzędowy, III - poziom czwartorzędowy, Poziom kredowy tworzą szczelinowate margle. Poziom trzeciorzędowy o napiętym zwierciadle wody tworzą piaski drobnoziarniste mioceńskie. Poziom czwartorzędowy: tworzą piaski i żwiry drobnoziarniste W otworach badawczych stwierdza się występowanie wody gruntowej, której lustro znajduje się na głębokości od 1.0 do 3.0 m. Północna część gminy Słupca znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych w strukturach czwartorzędowych GZWP nr 144. Od 2007 r w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej nastąpiły zmiany zakresu pomiarowego badanych wód i sposoby oceny stanu wód. W ramach monitoringu operacyjnego w 2008r prowadzone były badania jakości wód podziemnych, którym zostały objęte jednolite części wód podziemnych zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu. Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd, które podlegają ocenie. Trzy z nich oceniono jako zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu. Wśród nich nie znalazły się obszary JCWPd - nr 63 i nr 64, w granicach których leży gmina Słupca. Tereny opracowania miejscowego planu leżą z dala od ujęć wody. Znacznie oddalone studnie głębinowe nie mają ustanowionych stref pośrednich. Studnie głębinowe pobierają wody z poziomu kredowego izolowanego od podłoża grubą warstwa glin Wody powierzchniowe Gmina Słupca leży w zlewni Warty. Sieć wód powierzchniowych tworzą : Meszna, Struga (Bawół, Struga Witkowska ), Sucha Rzeka, drobne cieki i rowy melioracyjne. W dolinie Meszny w 1956 r. wybudowano zbiornik zaporowy jezioro Słupeckie. Woda do zbiornika jest kierowana kanałem doprowadzającym z rzeki Meszny. W północnej części gminy znajduje się niewielka część jez. Powidzkiego.

15 strona 15 Ocenę jakości wód dla jednolitych części wód (JCW).prowadzi się od 2007r Rejon opracowania leży w JCW Meszna od dopływu z Babina do ujścia). WIOŚ Poznań przeprowadził wstępną ocenę stanu jednolitych części wód w 2008r według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Policku. Dla punktu pomiarowego w Policku i równocześnie dla całej JCW stan ekologiczny wód został określony jako zły, natomiast potencjał ekologiczny - umiarkowany. Jezioro Słupca jest zbiornikiem stosunkowo płytkim Wody Zbiornika Słupca badano w 2009 r. Ocena potencjału ekologicznego tego zbiornika została wykonana przez IMGW Wrocław na zlecenie GIOŚ. Potencjał ekologiczny dla Zbiornika Słupca został określony jako umiarkowany. Zdecydowała o tym klasa elementów biologicznych. Na podstawie elementów fizykochemicznych odnotowano stan poniżej dobrego (przekroczenia wartości granicznych dotyczyły ogólnego węgla organicznego i fosforu ogólnego). Zbiornik ma bardzo niekorzystne warunki naturalne (m.in. mała głębokość średnia - 2,45 m, całkowity brak stratyfikacji, przewaga pól uprawnych w zlewni bezpośredniej) i jest silnie podatny na wpływ zanieczyszczeń z zewnątrz (mogą to być spływy powierzchniowe z pól, ścieki komunalne z obszarów nie skanalizowanych). Tereny opracowania miejscowego planu leżą z dala od rzek i jezior. Tereny opracowania planu nie są terenami zalewowymi Jakość powietrza atmosferycznego Głównym żródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie Słupca są obecnie kotłownie węglowe domów mieszkalnych i zakładów produkcyjno-usługowych. Te niskie żródła emisji mają szczególnie w zimie znaczący udział w tle zanieczyszczeń. W zachodniej części gminy zanieczyszczenie powietrza jest nieco większe ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Słupcy i zlokalizowane tam zakłady przemysłowe.

16 strona 16 Żródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie jest też ruch samochodowy na drogach. Pojazdy samochodowe emitują gazy spalinowe zawierające głównie dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pyły zawierające związki ołowiu niklu, miedzi, kadmu. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy przede wszystkim od natężenia ruchu samochodowego i stanu powierzchni drogowej. Wpływ tych zanieczyszczeń na środowisko zaznacza się w najbliższej odległości od dróg. Na podstawie badań WIOŚ z 2012r w wyniku oceny przeprowadzonej pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin, gm Słupca -strefa wielkopolska otrzymała ocenę A -dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu, ołowiu stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych norm. Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM2,5 strefę wielkopolską zaliczono do klasy B..Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. Ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzopirenu strefę wielkopolską zaliczono do klasyc Dla celu długoterminowego ozonu - strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. W pobliżu terenów objętych opracowaniem planu w m. Drążna i Nowa Wieś nie ma dużych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Zabudowa mieszkaniowa ogrzewana jest głównie kotłowniami opalanymi węglem Gospodarka wodno-ściekowa Zaopatrzenie w wodę Gmina Słupca jest zwodociągowana, posiada rozbudowaną sieć wodociągów gminnych. Istniejące na terenie gminy ujęcia wody pokryją w pełni obecne jak i wzrastające zapotrzebowanie na wodę Ścieki bytowe Problem ścieków w gminie Słupca na dzień dzisiejszy rozwiązany został w oparciu o skanalizowanie większych miejscowości oraz przy braku kanalizacji w oparciu o.zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane na działkach mieszkańców i okresowo usuwane do oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy pracuje jedna oczyszczalnia ścieków w Cieninie Zabornym. Obsługuje ona mieszkańców wsi: Cienin Zaborny, Cienin Perze i Cienin Kościelny. Przy oczyszczalni jest punkt zlewny ścieków dowożonych.. W miejscowościach nie objętych systemem kanalizacji dopuszcza się budowę oczyszczalni przydomowych.

17 strona 17 Gmina przystępuje do prac związanych z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Tereny opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Drążna i Nowa Wieś nie mają technicznych możliwości podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej rozbudowy, plan dopuszcza odprowadzanie ścieków w sposób indywidualny do szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na działce inwestora. Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków wskazanej przez służby gminne.. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać Wody opadowe i roztopowe Wody opadowe na terenie gminy Słupca odprowadzane są do gruntu a następnie do rowów melioracyjnych.. Tereny opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Drążna i Nowa Wieś, nie posiadają obecnie możliwości podłączenia do gminnej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami Gospodarka odpadami Zgodnie z terminologia przyjętą w ustawie o odpadach, w gminie Słupca powstają odpady komunalne, odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Głównym żródłem odpadów są gospodarstwa domowe. Są to głównie odpady komunalne. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie jest uporządkowana. Gmina przystąpiła do akcji selektywnego zbierania odpadów. Obecnie odpady wywożone są na składowisko odpadów w Kleczewie i Koninie. Na terenach objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpady gromadzone będą selektywnie. Wytwórcy odpadów zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym systemem wywozu odpadów komunalnych, natomiast gospodarka odpadami nie będącymi odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i regulaminu utrzymania czystości i porządku

18 strona 18 Zbędne masy ziemi powstające podczas realizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę. 5.8 Klimat akustyczny Głównym źródłem hałasu decydującym o warunkach akustycznych gminy Słupca jest ruch pojazdów na drogach. Na terenie gminy Słupca jest to głównie autostrada A- 2,droga krajowa nr 92 kierunku Poznań-Warszawa, drogi wojewódzkie nr 263 i 466 oraz linia kolejowa kierunku Poznań-Warszawa. Północna część gminy Słupca jest narażona na hałas od lotniska wojskowego w Powidzu.. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, zależą od źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku w środowisku określa rozp.ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). W dopuszczalne tabeli 1 cytowanego rozporządzenia określono poziomy hałasu dla poszczególnych klas terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. W granicach planu nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej Elektrownie fotowoltaiczne nie sa źródłem hałasu 5.9 Pole elektromagnetyczne Na terenie gminy Słupcy znajdują się fragmenty dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych, tj. dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 2 x 400 kv, relacji Konin (Pątnów) Plewiska ( Kromolice) oraz linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kv, relacji Pątnów Czerwonak. Przez teren gminy przebiegają dwie linię napowietrzne wysokiego napięcia WN 110kV relacji Konin Września i Konin - Gniezno, napowietrzne i kablowe średniego napięcia SN 15Kv oraz niskiego napięcia nn 0,4kV,. Linie przesyłowe wprowadzają określone ograniczenia w zabudowie. Przez tereny opracowania planu przebiegają linie energetyczne średniego napięcia Do elektrowni fotowoltaicznych doprowadzone będą ekranowane kable przyłączeniowe Krajobraz -fauna flora- warunki ekofizjograficzne

19 strona Krajobraz W krajobrazie gminy Słupca czytelny jest system powiązań przyrodniczo ekologicznych (łączników dolinnych). Osią systemu jest zorientowana południkowo rynna jeziorna i dolina Meszny, łącząca Powidzko Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu z Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na obszarze gminy Słupca obszary lasów i gruntów leśnych zajmują około 5% powierzchni gminy. Są to przeważnie lasy młode powstałe w wyniku zalesień słabych glebowo gruntów Największy kompleks leśny występuje w północno-zachodniej części gminy w obrębie obszaru krajobrazu chronionego. Niewielki północny fragment gminy Słupca leży w granicach sieci obszarów Natura Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie". PLH W granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego' znajdują się jeziora i formacje podwodnych łąk ramienicowych. Na terenie lasów występują dobrze zachowane świetliste dąbrowy. W północnej i zachodniej części gminy Słupca znajduje się część obszaru krajobrazu chronionego Obszar Powidzko-Bieniszewski. Nad brzegiem jez. Powidzkiego utworzono Powidzki Park Krajobrazowy którego część położona jest w północnej części gminy Słupca. Tereny opracowania miejscowego planu znajdują się z dala od obszarów Natura Najbliższy obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie leży w odległości około 6km na północ a Powidzki Park Krajobrazowy leży w odległości około 6km na północ Działki nie leżą na terenie obszaru chronionego krajobrazu Na terenie planu nie ma użytków ekologicznych, nie ma pomników przyrody, ani zabytków kultury materialnej Fauna flora Obecnie stwierdzane bogactwo florystyczne i faunistyczne gminy Słupca jest konsekwencją panujących tutaj warunków siedliskowych oraz jeszcze do niedawna stosowanych powszechnie metod gospodarki rolniczej (szczególnie łąkowopastwiskowej) charakteryzujących się niskim poziomem mechanizacji i chemizacji oraz dużym rozdrobnieniem uprawianych powierzchni. Stwarzało to bardzo dogodne warunki dla bytowania grup gatunków związanych z otwartymi (lub częściowo otwartymi) terenami przynajmniej okresowo silnie podtapianymi. Świat zwierząt na terenie gminy reprezentowany jest głównie przez pospolite gatunki ekologicznie przystosowane do występowania w silnie przekształconym antropogenicznie środowisku (z których najliczniej występują stosunkowo jednorodne

20 strona 20 agrocenozy), choć są wśród nich także gatunki chronione oraz uznane za zagrożone wyginięciem w skali Europy. Fauna kręgowców tego terenu, podobnie jak roślinność, obejmuje gatunki przystosowane do życia w sąsiedztwie człowieka. Główny trzon stanowią populacje synurbijnych gatunków powszechnie występujące w miastach i na obszarach segetalnych. Na terenach objętym opracowaniem planu nie występują wrażliwe ekosystemy takie jak stanowiska o bogatej roślinności naturalnej, ostoje i siedliska przyrody dzikiej, nie występują także tereny leśne Świat zwierząt reprezentowany jest przede wszystkim przez pospolite gatunki ekologiczne. Roślinność składa się, podobnie jak fauna przede wszystkim z kosmopolitycznych gatunków. 6. Wpływ opracowania miejscowego planu na środowisko Prognoza dokonuje oceny prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska jakie mogą wyniknąć z realizacji miejscowego planu zagospodarowania na terenach w m. Drążna i Nowa Wieś w gminie Słupca. Ustalono następujące przeznaczenie terenu oznaczone symbolami naniesionymi na rysunki planów : EF - teren elektroenergetyki-elektrownia fotowoltaiczna Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. Generowana w panelach energia elektryczna będzie kierowana linią kablową niskiego napięcia do wewnętrznego kontenerowego transformatora. a dostęp do urządzenia będzie możliwy jedynie dla służb konserwacyjnych i serwisowych. Elektrownie fotowoltaiczne planuje się posadowić na gruncie nie wyłączonym z produkcji rolnej co jest korzystnym rozwiązaniem dla środowiska. Elektrownie posadowione będą na glebach klasy IV i niższej Nową zabudowę należy lokalizować zgodnie z maksymalnymi nie przekraczającymi liniami zabudowy. Obszar opracowania nie leży w strefie ochronnej ujęcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i p-pożarowych z istniejących sieci wodociągowych. Na terenie opracowania planu obowiązuje zakaz realizacji własnych ujęć wody. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami. Wytwórcy odpadów zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie zgodnie z wymogami

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY Synteza Praca została wykonana na zlecenie Skarbu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 października 2015 r. Poz. 5679 UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY KRAMSK. z dnia 21 września 2015 r.

Poznań, dnia 6 października 2015 r. Poz. 5679 UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY KRAMSK. z dnia 21 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 października 2015 r. Poz. 5679 UCHWAŁA NR XI/45/15 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA URB-BIS S.C.

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Agnieszka Hobot Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 października 2015 r. Podstawa prawna ü Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo