PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA"

Transkrypt

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca Lokalizacja: wybrane tereny w m. Drążna wybrane tereny w m, Nowa Wieś Wykonał: mgr inż. Halina Stepak Konin, styczeń 2014 rok

2 strona 2 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa prawna 3. Zakres opracowania 4. Opis lokalizacji i dane ogólne 4.1 Lokalizacja 4.2 Dane ogólne Dane wyjściowe Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko Powiązania projektu planu z innymi dokumentami Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym Monitoring skutków realizacji postanowień planu Ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji opracowywanych planów Rozwiązania alternatywne 5. Inwentaryzacja istniejących warunków ekologicznych 5.1.Topografia 5.2. Warunki klimatyczne 5.3. Warunki geologiczne i glebowe 5.4. Warunki wodne Wody powierzchniowe Wody podziemne 5.5.Krajobraz, flora, fauna 5.6.Jakość powietrza atmosferycznego 5.7. Gospodarka wodno-ściekowa Zaopatrzenie w wodę Ścieki bytowe Wody opadowe i roztopowe Gospodarka odpadami 5.8. Klimat akustyczny 5.9. Promieniowanie elektromagnetyczne 6. Wpływ opracowania miejscowego planu na środowisko 7. Opis potencjalnie znaczących oddziaływań 8. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy na jakie napotkano opracowując prognozę Streszczenie Materiały źródłowe Załączniki

3 strona 3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest określenie skutków wpływu na środowisko sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca. Rada Gminy Słupca podjęła Uchwałę nr XXXIV/219/13 z dnia r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Drążna i Nowa Wieś Opracowana prognoza spełnia wymogi określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia r (Dz.U z 2008r Nr 199 poz.1227ze zm). Celem prognozy jest ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą mieć miejsce w przypadku realizacji rozwiązań i ustaleń projektu planu.. Zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy. 2. Podstawa opracowania. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia r.(tekst jednolity Dz U z 2012r poz 6647) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska -. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013r poz.1235.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2012 poz. 145) Ustawa. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011r Nr 25 poz 133)..

4 strona 4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z poz.1109). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca, przyjęte Uchwałą nr XXXVII/236/13 Rady Gminy Słupca, z dnia r..???//rozporządzenie Nr 18 Wojewody Konińskiego, z dn. 16 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 51/04, z dnia 17 września 2004 r., w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu ( nie obowiązuje) Opracowanie ekofizjograficzne gminy Słupca 3. Zakres opracowania Prognoza jest opracowana zgodnie z art. 51 ust.2 i art.52 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. Prognoza określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

5 strona 5 c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; Prognoza przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 4. Opis lokalizacji i dane ogólne 4.1 Lokalizacja Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży na terenach położonych w miejscowości Drążna i miejscowości Nowa Wieś, gmina Słupca. Obejmuje tereny leżące w środkowej części gminy :

6 strona 6 Gmina Słupca leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z gminą Powidz, od północnego wschodu z gminą Ostrowite, od wschodu z gminami: Kazimierz Biskupi i Golina od południa z gminą Lądek, od zachodu z gminą Strzałkowo i miastem Słupca. Główna sieć komunikacyjną tworzą: autostrada A2, droga krajowa nr 92, kierunku Poznań-Warszawa, drogi wojewódzkie nr 263 i 466 oraz linia kolejowa kierunku Poznań-Warszawa. Przez gminę przepływa rzeka Meszna. W jednej z szerokich dolin wchodzących do doliny rzeki Meszny w kierunku północnym znajduje się sztuczne jezioro- Jezioro Słupeckie Lokalizacja w m. Drążna obejmuje działkę nr 392 klasa gruntu:v i VI oraz. działkę nr 20 klasa gruntu: IVa, V i VI Lokalizację w m. Drążna pokazuje załącznik nr 1 Lokalizacja w m. Nowa Wieś obejmuje działkę nr 44 klasa gruntu: IVb, V i VI Lokalizację w m. Nowa Wieś pokazuje załącznik nr Dane ogólne Dane wyjściowe Gmina Słupca posiada opracowane w 2013r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy w Słupcy nr XXXVII/236/13.z dnia r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki przestrzennej gminy. Stanowi element planowania strategicznego gminy i wraz z pozostałymi dokumentami programowymi określa główne cele i zasady gospodarowania jej zasobami. Rada Gminy Słupca podjęła Uchwałę nr XXXIV/219/13 z dnia r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Drążna i Nowa Wieś gmina Słupca. Proponowana zmiana jest wynikiem analizy składanych przez inwestorów wniosków o dokonanie zmiany w obowiązującym planie. Przewiduje się wprowadzenie nowych zapisów w tym wprowadzenia elektrowni fotowoltaicznych Ustalono następujące przeznaczenie terenu oznaczone symbolami naniesionymi na rysunki planów : EF - teren elektroenergetyki-elektrownia fotowoltaiczna - przeznaczenie podstawowe - infrastruktura techniczna celu publicznego- przeznaczenie dopuszczalne

7 strona 7 Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, jedynie energię słoneczną. Podstawowymi elementami instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną (prąd stały). Moc elektrowni jest wypadkową nasłonecznienia i wydajności panelu. Sporządzany obecnie plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko Podstawą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza projektowanego sposobu zagospodarowania z uwzględnieniem podstawowych komponentów środowiska tj. ukształtowania terenu, budowy geologicznej, wód powierzchniowych i podziemnych, szaty roślinnej, fauny. Przy sporządzeniu prognozy zastosowano metodę analityczną - analizę poszczególnych elementów środowiska. Podstawowym materiałem wyjściowym do analiz były: mapa topograficzna, mapa ewidencji gruntów, wizje terenowe, obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Słupca, opracowanie eko-fizjograficzne. Dokonano wizji terenowej, w czasie której uaktualniono dane dotyczące zagospodarowania terenu oraz zmian w obrębie szaty roślinnej i zabudowy Prognoza dokonuje oceny prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska jakie mogą wyniknąć z realizacji ustaleń planu. Ze względu na lokalizację gminy Słupca w dużej odległości od granic państwa nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Powiązania projektu planu z innymi dokumentami Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga odniesienia się do różnorodnych dokumentów dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W opracowanym planie jest zgodność zawartych w nim zapisów i ustaleń dotyczących ochrony środowiska. Wśród dokumentów planistycznych, mających bezpośrednie znaczenie dla ustaleń formułowanych w projekcie należy wymienić: Na szczeblu wojewódzkim :

8 strona 8 - Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia r. - Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. - Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Na szczeblu lokalnym: - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca, przyjęte uchwałą Rady Gminy w Słupcy nr 13??.z dnia r - Opracowanie ekofizjograficzne gminy Słupca Najważniejsze i najbardziej szczegółowe ustalenia i cele ekologiczne zawierają dokumenty bezpośrednio związane z ochroną środowiska. Wśród opracowań szczebla regionalnego i lokalnego, których ustalenia powinny zostać bezwzględnie uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca są : a) Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego b) Program ochrony środowiska dla powiatu konińskiego c) Program ochrony środowiska dla gminy Słupca d) Plan gospodarowania odpadami dla województwa wielkopolskiego e) Plan gospodarowania odpadami dla powiatu konińskiego Dla celów ustanowionych na w/w szczeblach takich jak : Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zminimalizowanie nadmiernego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym planowane elektrownie fotowoltaiczne nie będą źródłem zanieczyszczeń, hałasu ani nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią - plan ustala: zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczonych w planach na cele zabudowy w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków bytowych do indywidualnych atestowanych, zbiorników bezodpływowych systematycznie opróżnianych i wywóz do punktu zlewnego przy gminnej oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu

9 strona 9 do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami.. Wymogów ochrony przed powodzią nie ustalano z uwagi na brak terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Ochrona powierzchni ziemi elektrownie fotowoltaiczne planuje się posadowić na gruncie nie wyłączonym z produkcji rolnej Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów - plan ustala że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi, a jeżeli jest on niemożliwy z przyczyn technologicznych, lub jest nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zbędne masy ziemi powstające podczas realizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych - plan narzuca wymóg ich ochrony w procesie inwestycyjnym.. Nie ustalono w planie zasad ochrony obszarów Natura 2000, ponieważ na obszarze objętym planem, ani w sąsiedztwie, takie obszary nie występują. Podstawowym celem polityki ekologicznej którą należy się kierować przy sporządzaniu planu i jego realizacji jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym W Unii Europejskiej ochrona środowiska jest nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony zdrowia ludzi. W naszym kraju polityka ekologiczna państwa określa kierunki działań w zakresie ochrony środowiska. Polska współtworzy europejską sieć ekologiczną Natura 2000 utworzoną według dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Podstawowymi dokumentami określającymi cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski są Polityka ekologiczna Państwa na lata

10 strona 10 z perspektywą do roku 2016, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Krajowy Program Zwiększania Lesistości, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. Głównym celem opracowania planu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnego wpływu rozwoju na środowisko. Cele te powinny być osiągnięte przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Plan stymuluje wzrost konkurencyjności regionów. W gminie Słupca cele ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, środowiska gruntowo-wodnego, fauny i flory, krajobrazu, ochronę przed hałasem, racjonalną gospodarkę odpadami. Realizacja celów ochrony środowiska będzie osiągnięta przez dbałość o czystość powietrza i wód, zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na terenach objętych taką ochroną, zapewnienie właściwej gospodarki odpadami, rozwój sieci kanalizacyjnych i sieci drogowych. W pobliżu terenów objętych opracowaniem planu nie ma obszarów Natura 2000, dlatego nie wskazuje się rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensatę przyrodniczą negatywnych oddziaływań na ten obszar Monitoring skutków realizacji postanowień planu Skutki realizacji postanowień planu mają zróżnicowany charakter i obejmują: fizyczne zmiany krajobrazu wynikające ze zmian zagospodarowania terenu, zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, zmiany w sferze społecznej i gospodarczej. Zgodnie z art.55 ust.3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko Polegać on będzie na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska i w ramach indywidualnych zamówień, na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu. Współpraca z WIOŚ w Poznaniu umożliwi wykorzystanie wyników specjalistycznych pomiarów, które mogą posłużyć do dalszych analiz i ocen Ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji opracowywanych planów

11 strona 11 Brak realizacji planu może przyczynić się do nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska to uporządkowanie zagospodarowania nowych terenów gminy. Sporządzony plan stworzy możliwość harmonijnego rozwoju gminy w zakresie usług i infrastruktury technicznej?????unikacji. Ustalenia planu zapewnią warunki lepszego bytowania ludzi. poprzez określenie zasad zagospodarowania terenów w tym nakazów i zakazów. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu projektowanej zabudowy na środowisko Rozwiązania alternatywne Rozwiązań alternatywnych nie przewiduje się. Brak rozwiązań alternatywnych wynika głównie z konieczności uwzględnienia w opracowanym planie konkretnych w danym wypadku potrzeb mieszkańców w odniesieniu do wybranych terenów objętych planem. Brak realizacji planu może przyczynić się do nasilenia konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego gminy w skali miejscowości objętych planem. Plan stworzy więc możliwości zrównoważonego rozwoju i zapewni warunki lepszego bytowania ludzi poprzez określenie zasad zagospodarowania terenów, jak również nakazów i zakazów. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko. 5. Inwentaryzacja istniejących warunków ekologicznych 5.1 Topografia Gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie Słupeckim. Leży na terenie płaskim a lekki spadek terenu następuje w kierunku południowym. Gmina Słupca leży na pograniczu trzech mezoregionów: Pojezierza Gnieżnieńskiego, (Pagórki Powidzkie) Pojezierza Kujawskiego (równina sandrowa) i Równiny Wrzesińskiej. Równina Wrzesińska w tym rejonie, to w większości morena denna płaska rozcięta doliną rzeki Meszny oraz drobnymi dolinami erozyjno - denudacyjnymi. Przez gminę przepływa rzeka Meszna W jednej z szerokich dolin wchodzących do doliny rzeki Meszny w kierunku północnym znajduje się sztuczne

12 strona 12 jezioro Jezioro Słupeckie którego szerokość wynosi m. Dna dolin są podmokłe zatorfione, zajęte przez łąki. Przez południową część gminy przebiega autostrada A-2.. Niewielki północny fragment gminy Słupca leży w granicach sieci obszarów Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie". W północnej i zachodniej części gminy znajduje się część obszaru krajobrazu chronionego Obszaru Powidzko-Bieniszewskiego. Nad brzegiem jez. Powidzkiego utworzono Powidzki Park Krajobrazowy którego niewielka część położona jest w gminie Słupca. Główna sieć komunikacyjną tworzą: autostrada A2, droga krajowa nr 92, kierunku Poznań-Warszawa, drogi wojewódzkie nr 263 i 466 oraz linia kolejowa kierunku Poznań-Warszawa. Na terenie gminy nie ma sieci gazowniczej. Opracowywany jest projekt budowy sieci gazowej, obejmującej miejscowości : Wierzbno Kowalewo Opactwo Kowalewo Sołectwo Wolę Koszucką Parcele Cienin Perze Cienin Zaborny Wilczna Cienin Kościelny Piotrowice. Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny w m. Drążna i m. Nowa Wieś Lokalizacja w m. Drążna obejmuje działkę nr 392 klasa gruntu:v i VI oraz działkę nr 20 klasa gruntu: IVa, V i VI. Lokalizacja w m. Nowa Wieś obejmuje działkę nr 44 klasa gruntu: IVb, V i VI. Działki w m. Drążna leżą w pobliżu drogi wojewódzkiej 263, w odległości około 4km na wschód od jeziora Słupeckiego, 3,5 km na wschód od rzeki Meszny.i 3km od terenów leśnych. Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie leży w odległości około 6km na północny zachód, obszar chroniony Powidzko-Bieniszewski leży w odległości około 3km na zachód, Powidzki Park Krajobrazowy leży w odległości około 6km na północ. Działka w m. Nowa Wieś leży w pobliżu drogi gminnej, w odległości około 6km na południe od jeziora Koziegłowy, 8 km na wschód od rzeki Meszny i 0,5km od terenów leśnych. Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie leży w odległości około 8km na północ, Powidzki Park Krajobrazowy leży w odległości około 8km na północ. Działka leży przy granicy obszaru chronionego Powidzko-Bieniszewskiego. Działki leżą z dala od autostrady A-2, z dala od lotniska w Powidzu 5.2 Warunki klimatyczne

13 strona 13 Gmina Słupca należy do VIII dzielnicy klimatycznej (w/g regionalizacji klimatycznej) w strefie o cechach przejściowych między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. Elementy meteorologiczne kształtują masy powietrza polarnomorskiego (64,3 % w ciągu roku), polarno-kontynentalnego (31,7 % w ciągu roku) oraz rzadko arktycznego i zwrotnikowego. W analizie meteorologiczne z IMiGW w Warszawie dla Stacji Koło. wykorzystano dane Rejon ten charakteryzuje się niskimi opadami (poniżej 550 mm/rok. Średnia temperatura roku wynosi od + 7,5 0 C do 8,0 0 C, średnia temperatura stycznia wynosi - 2,4 0 C, a lipca + 18,3 0 C. Wiatry wieją głównie z kierunków zachodnich. Średnia liczba dni pochmurnych w roku wynosi , a dni pogodnych około Warunki hydro- geologiczne Podłoże geologiczne gminy Słupca zdominowane jest przez piaszczysto żwirowe osady wodnolodowcowe. Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia się następująco: od dołu kreda, powyżej trzeciorzęd i dalej ku powierzchni czwartorzęd. - Kreda: zbudowana jest z szarych margli i piaskowców marglistych mocno spękanych. - Trzeciorzęd: reprezentowany jest przez utwory formacji buro węglowej i iły poznańskie. - Czwartorzęd: budują utwory akumulacji polodowcowej - gliny piaszczyste szare z dużą domieszką skał skandynawskich. Warunki glebowe nawiązują do topografii gminy. Rejon Pagórków Powidzkich i równiny sandrowej zajmują słabe gleby V VI klasy, zaliczone do kompleksów : żytniego słabego / 6 / i żytnio łubinowego / 7 / o małej przydatności rolniczej. Rejon wysoczyznowy wschodniej i południowej części gminy zajmują gleby wysokich klas bonitacyjnych IV IIIb, zaliczane do kompleksów żytnich bardzo dobrych i dobrych. W dolinach rzek i cieków występują słabe i średnie użytki zielone, wytworzone na glebach torfowych i murszastych. Tereny opracowania miejscowego planu znajdują się w rejonie Pojezierza Kujawskiego i występują tu niskie klasy gruntu Obszar opracowania miejscowego planu nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Obszar nie znajduje się na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych 5.4. Warunki wodne Wody podziemne

14 strona 14 Głębokość zalegania wód gruntowych gminy Słupca morfologii terenu. W dolinach, w pobliżu cieków i zbiorników wodnych zalegają na głębokości nie przekraczającej 1 m p.p.t, w obrębie wysoczyzn na głębokościach od1,5 do 3 m p.p.t., a na powierzchniach sandrowych od 2 do 5 m p.p.t. Na terenie gminy Słupca wyróżnia się trzy zasadnicze poziomy wodonośne. I - poziom kredowy, II - poziom trzeciorzędowy, III - poziom czwartorzędowy, Poziom kredowy tworzą szczelinowate margle. Poziom trzeciorzędowy o napiętym zwierciadle wody tworzą piaski drobnoziarniste mioceńskie. Poziom czwartorzędowy: tworzą piaski i żwiry drobnoziarniste W otworach badawczych stwierdza się występowanie wody gruntowej, której lustro znajduje się na głębokości od 1.0 do 3.0 m. Północna część gminy Słupca znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych w strukturach czwartorzędowych GZWP nr 144. Od 2007 r w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej nastąpiły zmiany zakresu pomiarowego badanych wód i sposoby oceny stanu wód. W ramach monitoringu operacyjnego w 2008r prowadzone były badania jakości wód podziemnych, którym zostały objęte jednolite części wód podziemnych zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu. Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd, które podlegają ocenie. Trzy z nich oceniono jako zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu. Wśród nich nie znalazły się obszary JCWPd - nr 63 i nr 64, w granicach których leży gmina Słupca. Tereny opracowania miejscowego planu leżą z dala od ujęć wody. Znacznie oddalone studnie głębinowe nie mają ustanowionych stref pośrednich. Studnie głębinowe pobierają wody z poziomu kredowego izolowanego od podłoża grubą warstwa glin Wody powierzchniowe Gmina Słupca leży w zlewni Warty. Sieć wód powierzchniowych tworzą : Meszna, Struga (Bawół, Struga Witkowska ), Sucha Rzeka, drobne cieki i rowy melioracyjne. W dolinie Meszny w 1956 r. wybudowano zbiornik zaporowy jezioro Słupeckie. Woda do zbiornika jest kierowana kanałem doprowadzającym z rzeki Meszny. W północnej części gminy znajduje się niewielka część jez. Powidzkiego.

15 strona 15 Ocenę jakości wód dla jednolitych części wód (JCW).prowadzi się od 2007r Rejon opracowania leży w JCW Meszna od dopływu z Babina do ujścia). WIOŚ Poznań przeprowadził wstępną ocenę stanu jednolitych części wód w 2008r według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Policku. Dla punktu pomiarowego w Policku i równocześnie dla całej JCW stan ekologiczny wód został określony jako zły, natomiast potencjał ekologiczny - umiarkowany. Jezioro Słupca jest zbiornikiem stosunkowo płytkim Wody Zbiornika Słupca badano w 2009 r. Ocena potencjału ekologicznego tego zbiornika została wykonana przez IMGW Wrocław na zlecenie GIOŚ. Potencjał ekologiczny dla Zbiornika Słupca został określony jako umiarkowany. Zdecydowała o tym klasa elementów biologicznych. Na podstawie elementów fizykochemicznych odnotowano stan poniżej dobrego (przekroczenia wartości granicznych dotyczyły ogólnego węgla organicznego i fosforu ogólnego). Zbiornik ma bardzo niekorzystne warunki naturalne (m.in. mała głębokość średnia - 2,45 m, całkowity brak stratyfikacji, przewaga pól uprawnych w zlewni bezpośredniej) i jest silnie podatny na wpływ zanieczyszczeń z zewnątrz (mogą to być spływy powierzchniowe z pól, ścieki komunalne z obszarów nie skanalizowanych). Tereny opracowania miejscowego planu leżą z dala od rzek i jezior. Tereny opracowania planu nie są terenami zalewowymi Jakość powietrza atmosferycznego Głównym żródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie Słupca są obecnie kotłownie węglowe domów mieszkalnych i zakładów produkcyjno-usługowych. Te niskie żródła emisji mają szczególnie w zimie znaczący udział w tle zanieczyszczeń. W zachodniej części gminy zanieczyszczenie powietrza jest nieco większe ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Słupcy i zlokalizowane tam zakłady przemysłowe.

16 strona 16 Żródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie jest też ruch samochodowy na drogach. Pojazdy samochodowe emitują gazy spalinowe zawierające głównie dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pyły zawierające związki ołowiu niklu, miedzi, kadmu. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy przede wszystkim od natężenia ruchu samochodowego i stanu powierzchni drogowej. Wpływ tych zanieczyszczeń na środowisko zaznacza się w najbliższej odległości od dróg. Na podstawie badań WIOŚ z 2012r w wyniku oceny przeprowadzonej pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin, gm Słupca -strefa wielkopolska otrzymała ocenę A -dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu, ołowiu stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych norm. Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM2,5 strefę wielkopolską zaliczono do klasy B..Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. Ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzopirenu strefę wielkopolską zaliczono do klasyc Dla celu długoterminowego ozonu - strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. W pobliżu terenów objętych opracowaniem planu w m. Drążna i Nowa Wieś nie ma dużych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Zabudowa mieszkaniowa ogrzewana jest głównie kotłowniami opalanymi węglem Gospodarka wodno-ściekowa Zaopatrzenie w wodę Gmina Słupca jest zwodociągowana, posiada rozbudowaną sieć wodociągów gminnych. Istniejące na terenie gminy ujęcia wody pokryją w pełni obecne jak i wzrastające zapotrzebowanie na wodę Ścieki bytowe Problem ścieków w gminie Słupca na dzień dzisiejszy rozwiązany został w oparciu o skanalizowanie większych miejscowości oraz przy braku kanalizacji w oparciu o.zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane na działkach mieszkańców i okresowo usuwane do oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy pracuje jedna oczyszczalnia ścieków w Cieninie Zabornym. Obsługuje ona mieszkańców wsi: Cienin Zaborny, Cienin Perze i Cienin Kościelny. Przy oczyszczalni jest punkt zlewny ścieków dowożonych.. W miejscowościach nie objętych systemem kanalizacji dopuszcza się budowę oczyszczalni przydomowych.

17 strona 17 Gmina przystępuje do prac związanych z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Tereny opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Drążna i Nowa Wieś nie mają technicznych możliwości podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej rozbudowy, plan dopuszcza odprowadzanie ścieków w sposób indywidualny do szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na działce inwestora. Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków wskazanej przez służby gminne.. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać Wody opadowe i roztopowe Wody opadowe na terenie gminy Słupca odprowadzane są do gruntu a następnie do rowów melioracyjnych.. Tereny opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Drążna i Nowa Wieś, nie posiadają obecnie możliwości podłączenia do gminnej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami Gospodarka odpadami Zgodnie z terminologia przyjętą w ustawie o odpadach, w gminie Słupca powstają odpady komunalne, odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Głównym żródłem odpadów są gospodarstwa domowe. Są to głównie odpady komunalne. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie jest uporządkowana. Gmina przystąpiła do akcji selektywnego zbierania odpadów. Obecnie odpady wywożone są na składowisko odpadów w Kleczewie i Koninie. Na terenach objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpady gromadzone będą selektywnie. Wytwórcy odpadów zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym systemem wywozu odpadów komunalnych, natomiast gospodarka odpadami nie będącymi odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i regulaminu utrzymania czystości i porządku

18 strona 18 Zbędne masy ziemi powstające podczas realizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę. 5.8 Klimat akustyczny Głównym źródłem hałasu decydującym o warunkach akustycznych gminy Słupca jest ruch pojazdów na drogach. Na terenie gminy Słupca jest to głównie autostrada A- 2,droga krajowa nr 92 kierunku Poznań-Warszawa, drogi wojewódzkie nr 263 i 466 oraz linia kolejowa kierunku Poznań-Warszawa. Północna część gminy Słupca jest narażona na hałas od lotniska wojskowego w Powidzu.. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, zależą od źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku w środowisku określa rozp.ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). W dopuszczalne tabeli 1 cytowanego rozporządzenia określono poziomy hałasu dla poszczególnych klas terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. W granicach planu nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej Elektrownie fotowoltaiczne nie sa źródłem hałasu 5.9 Pole elektromagnetyczne Na terenie gminy Słupcy znajdują się fragmenty dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych, tj. dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 2 x 400 kv, relacji Konin (Pątnów) Plewiska ( Kromolice) oraz linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kv, relacji Pątnów Czerwonak. Przez teren gminy przebiegają dwie linię napowietrzne wysokiego napięcia WN 110kV relacji Konin Września i Konin - Gniezno, napowietrzne i kablowe średniego napięcia SN 15Kv oraz niskiego napięcia nn 0,4kV,. Linie przesyłowe wprowadzają określone ograniczenia w zabudowie. Przez tereny opracowania planu przebiegają linie energetyczne średniego napięcia Do elektrowni fotowoltaicznych doprowadzone będą ekranowane kable przyłączeniowe Krajobraz -fauna flora- warunki ekofizjograficzne

19 strona Krajobraz W krajobrazie gminy Słupca czytelny jest system powiązań przyrodniczo ekologicznych (łączników dolinnych). Osią systemu jest zorientowana południkowo rynna jeziorna i dolina Meszny, łącząca Powidzko Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu z Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na obszarze gminy Słupca obszary lasów i gruntów leśnych zajmują około 5% powierzchni gminy. Są to przeważnie lasy młode powstałe w wyniku zalesień słabych glebowo gruntów Największy kompleks leśny występuje w północno-zachodniej części gminy w obrębie obszaru krajobrazu chronionego. Niewielki północny fragment gminy Słupca leży w granicach sieci obszarów Natura Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie". PLH W granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego' znajdują się jeziora i formacje podwodnych łąk ramienicowych. Na terenie lasów występują dobrze zachowane świetliste dąbrowy. W północnej i zachodniej części gminy Słupca znajduje się część obszaru krajobrazu chronionego Obszar Powidzko-Bieniszewski. Nad brzegiem jez. Powidzkiego utworzono Powidzki Park Krajobrazowy którego część położona jest w północnej części gminy Słupca. Tereny opracowania miejscowego planu znajdują się z dala od obszarów Natura Najbliższy obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie leży w odległości około 6km na północ a Powidzki Park Krajobrazowy leży w odległości około 6km na północ Działki nie leżą na terenie obszaru chronionego krajobrazu Na terenie planu nie ma użytków ekologicznych, nie ma pomników przyrody, ani zabytków kultury materialnej Fauna flora Obecnie stwierdzane bogactwo florystyczne i faunistyczne gminy Słupca jest konsekwencją panujących tutaj warunków siedliskowych oraz jeszcze do niedawna stosowanych powszechnie metod gospodarki rolniczej (szczególnie łąkowopastwiskowej) charakteryzujących się niskim poziomem mechanizacji i chemizacji oraz dużym rozdrobnieniem uprawianych powierzchni. Stwarzało to bardzo dogodne warunki dla bytowania grup gatunków związanych z otwartymi (lub częściowo otwartymi) terenami przynajmniej okresowo silnie podtapianymi. Świat zwierząt na terenie gminy reprezentowany jest głównie przez pospolite gatunki ekologicznie przystosowane do występowania w silnie przekształconym antropogenicznie środowisku (z których najliczniej występują stosunkowo jednorodne

20 strona 20 agrocenozy), choć są wśród nich także gatunki chronione oraz uznane za zagrożone wyginięciem w skali Europy. Fauna kręgowców tego terenu, podobnie jak roślinność, obejmuje gatunki przystosowane do życia w sąsiedztwie człowieka. Główny trzon stanowią populacje synurbijnych gatunków powszechnie występujące w miastach i na obszarach segetalnych. Na terenach objętym opracowaniem planu nie występują wrażliwe ekosystemy takie jak stanowiska o bogatej roślinności naturalnej, ostoje i siedliska przyrody dzikiej, nie występują także tereny leśne Świat zwierząt reprezentowany jest przede wszystkim przez pospolite gatunki ekologiczne. Roślinność składa się, podobnie jak fauna przede wszystkim z kosmopolitycznych gatunków. 6. Wpływ opracowania miejscowego planu na środowisko Prognoza dokonuje oceny prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska jakie mogą wyniknąć z realizacji miejscowego planu zagospodarowania na terenach w m. Drążna i Nowa Wieś w gminie Słupca. Ustalono następujące przeznaczenie terenu oznaczone symbolami naniesionymi na rysunki planów : EF - teren elektroenergetyki-elektrownia fotowoltaiczna Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. Generowana w panelach energia elektryczna będzie kierowana linią kablową niskiego napięcia do wewnętrznego kontenerowego transformatora. a dostęp do urządzenia będzie możliwy jedynie dla służb konserwacyjnych i serwisowych. Elektrownie fotowoltaiczne planuje się posadowić na gruncie nie wyłączonym z produkcji rolnej co jest korzystnym rozwiązaniem dla środowiska. Elektrownie posadowione będą na glebach klasy IV i niższej Nową zabudowę należy lokalizować zgodnie z maksymalnymi nie przekraczającymi liniami zabudowy. Obszar opracowania nie leży w strefie ochronnej ujęcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i p-pożarowych z istniejących sieci wodociągowych. Na terenie opracowania planu obowiązuje zakaz realizacji własnych ujęć wody. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami. Wytwórcy odpadów zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie zgodnie z wymogami

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 PROGRAM Załącznik do uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2015r. OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2022 AKTUALIZACJA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Chełm Śląski Załącznik do uchwały nr XXX/154/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2009r. Kierownik Projektu: mgr inż. Ksenia Czachor Zespół realizujący:

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Maj 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo