4 Termin przetargu ustala się co najmniej na 14 dni od daty obwieszczenia przetargu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Termin przetargu ustala się co najmniej na 14 dni od daty obwieszczenia przetargu."

Transkrypt

1 REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH POŁOŻONYCH NA GRUNTACH O NIEUREGULOWANYM STANIE TERENOWO- PRAWNYM ORAZ ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA NEGOCJOWANIE STAWKI CZYNSZU NAJMU NA WYŻEJ WYMIENIONE LOKALE. 1 Niniejszy regulamin określa sposób wynajmu oraz organizowania i przeprowadzania przetargu na wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wolnych lokali mieszkalnych w budynkach położonych na gruntach o nieuregulowanym stanie terenowo prawnym. 2 Lokale o których mowa w 1 wynajmowane są wyłącznie na cele mieszkalne. Do przetargu wysokości stawki czynszu najmu lokali o których mowa powyżej może przystąpić osoba fizyczna jak i prawna. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lokalu do wynajmu, jężeli ofertę złoży członek oczekujący Spółdzielni. W przypadku zgłoszenia się kilku członków oczekujących pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. 3 Przetargi organizowane w Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach mają charakter otwarty. 4 Termin przetargu ustala się co najmniej na 14 dni od daty obwieszczenia przetargu. 5 Ogłoszenie o przetargu winno zawierać w szczególności: - nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego przetarg, - oznaczenie lokalu w nieruchomości, - opis lokalu (powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych), - sposób określenia wysokości kaucji, tj. 6-krotność miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu odpowiadającego iloczynowi wylicytowanej na przetargu stawki za 1m² powierzchni użytkowej i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, - wysokość stawki wyjściowej czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu, - wysokość wadium oraz termin jego wniesienia - termin i miejsce przetargu, - możliwość kontaktu w sprawie udzielenia informacji i oglądania lokalu, - informację, że Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny

2 6 Komisję przetargową powołuje każdorazowo Prezes Zarządu w co najmniej trzy osobowym składzie tj. przedstawiciel Zarządu Spółdzielni i dwóch pracowników Działu Członkowsko Mieszkaniowego i Organizacyjno Samorządowego Spółdzielni. 7 Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego, osobę prowadzącą przetarg oraz sporządzającą protokół. 8 Przetarg odbywa się publicznie ustnie a z jego przebiegu winien być sporządzony protokół który po zakończeniu przetargu podpisuje cała komisja. 9 Przystępujący do przetargu składają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i niniejszymi zasadami wynajmu oraz winni uczestniczyć w przetargu osobiście. 10 Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 1000,- zł. Wpłata wadium winna być dokonana najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu w kasie Spółdzielni. 11 Przed rozpoczęciem przetargu prowadzący podaje do wiadomości: - adres lokalu mieszkalnego do wynajmu, - opis lokalu (powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych), - wyjściową wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu 12 Wysokość postąpień ustalona zostaje na kwotę 50% wyjściowej stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu. 13 Prowadzący przetarg nie może rozpocząć przetargu na wysokość stawki czynszu najmu następnego lokalu do wynajmu o ile nie zostanie zakończony przetarg na wysokość stawki czynszu najmu poprzedniego lokalu do wynajmu. 14 Zaoferowana stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą stawkę.

3 15 Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza obecnych, że po trzecim powtórzeniu ostatnio zaoferowanej stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, dalsze postąpienia nie będą przyjmowane. 16 Wygrywający przetarg wynajmuje lokal w stanie technicznym w jakim znajduje się w dniu przetargu a koszty remontu obciążają wygrywającego przetarg (najemcę). 17 Wygrywający przetarg (najemca) pokrywa koszty: - naprawy spękań podłoża pod posadzkami i podłogami, konserwacji, naprawy lub wymiany podłóg, posadzek i wykładzin, - naprawy ubytku tynków na ścianach i sufitach, - konserwacji, naprawy i wymiany okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w lokalu oraz mebli wbudowanych, uzupełnienia wybitych i pękniętych szyb, - konserwacji, naprawy i wymiany trzonów kuchennych, podgrzewaczy wody, pieców c.o. i ciepłej wody oraz urządzeń techniczno-sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, brodzików, muszli ustępowych, sedesów, urządzeń spłukujących z kompletnym wyposażeniem) wraz z syfonami, bateriami, zaworami czerpalnymi, przewodami elastycznymi, - malowania, tapetowania ścian i sufitów (w tym loggi i balkonów) malowania olejnego okien, drzwi, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, powyższe dotyczy również przypadków po wykonaniu awaryjnych napraw lub remontów wykonywanych przez Wynajmującego, - naprawy lub wymiany kratek wentylacyjnych oraz doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza do lokalu (rozszczelnienie lokalu) między innymi poprzez tzw. mikrouchyłów w stolarce okiennej lub zamontowanie stosownych nawiewników okiennych zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach kominiarskich. W przypadku zamontowanych w łazienkach gazowych podgrzewaczy wody, również umożliwienie doprowadzenia tam odpowiedniej ilości powietrza, poprzez między innymi zabudowanie w drzwiach kratki wentylacyjnej o powierzchni nieosłoniętego przekroju min. 220 cm². Za skutki niewywiązania się z w/w obowiązków tzn. powstałe zawilgocenia, pleśnie, grzyby, zatrucia odpowiada Najemca lokalu, - naprawy i wymiany kanalizacyjnych przewodów odpływowych na odcinku od urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych oraz niezwłoczne usuwanie niedrożności przewodów kanalizacyjnych, - naprawy i wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej do zaworu odcinającego instalację wewnętrzną w mieszkaniu (bez tego zaworu) lub do pionu wody w przypadku braku zaworu oraz wszystkich odbiorników,

4 - wymiany głowic grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz indywidualnych liczników ciepła, - konserwacji, naprawy i wymiany indywidualnej etażowej instalacji c.o., - naprawy i wymiany urządzeń odbiorczych gazu i odcinków przyłączeniowych do zaworu przed odbiornikiem (bez tego zaworu), - konserwacji, naprawy i wymiany osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz naprawy i wymiany przewodów jeśli wynika ona z obciążenia instalacji dodatkowymi odbiornikami podłączonymi do sieci na stałe, - naprawy i wymiany przewodów abonenckich odbiornika radiowego i telewizyjnego oraz instalacji telefonicznej i internetowej w całym zakresie, - wymiany unifonów (słuchawek) domofonowych a także konserwacji i naprawy instalacji domofonowej jeśli użytkownicy nie wnoszą Wynajmującemu na ten cel opłat, - wywozu gruzu po robotach należących do obowiązku Najemcy lub wykonywanych na jego rzecz. 18 Wydanie wygrywającemu przetarg lokalu mieszkalnego w najem nastąpi po wpłaceniu w terminie 7 dni od daty przetargu kaucji oraz zawarciu ze Spółdzielnią umowy najmu sporządzonej w formie pisemnej 19 Wadium osób, które wygrały przetarg zalicza się na poczet wnoszonych zgodnie z umową opłat eksploatacyjnych. 20 Osoby, które przetargu nie wygrały a w nim uczestniczyły, otrzymują zwrot wadium po zakończeniu przetargu. 21 Wadium przechodzi na rzecz organizatora jeżeli: - wnoszący wadium w przetargu nie uczestniczył, - wygrywający przetarg nie wpłacił kaucji i odstąpił od zawarcia umowy. 22 Wzór umowy najmu stanowi załącznik do nin. regulaminu. Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 182/2008 z dnia r. oraz uchwałą Zarządu 68/2014 z dnia r.

5 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Górnik w Katowicach reprezentowaną przez dwóch członków Zarządu: - - zwaną dalej Wynajmującym a Panem/Panią Legitymującym/ą się dowodem osobistym PESEL zwanym dalej Najemcą Przedmiotem umowy jest najem lokalu mieszkalnego nr.. o powierzchni użytkowej m² położonego w budynku Wynajmującego, usytuowanym w Katowicach przy ulicy..w Katowicach. 2. Lokal mieszkalny będący przedmiotem najmu wyposażony jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie oraz posiada wewnętrzne wyposażenie wymienione w protokole zdawczo odbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca przejmuje w najem lokal opisany w 1, z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 2. Z czynności przekazania Najemcy lokalu i kluczy strony sporządzają protokół zdawczo odbiorczy (załącznik nr 1) zawierający opis stanu elementów lokalu i jego wyposażenia. Protokół stanowi nieodłączną część umowy najmu Niniejsza umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. Najemca może wypowiedzieć najem na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

6 3. Wynajmujący może wypowiedzieć najem z ważnej przyczyny w trybie i terminach określonych w art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron Jako zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu, Najemca, przed dniem zawarcia umowy najmu wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości. zł (słownie:..) stanowiącą 6-krotność miesięcznego czynszu najmu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu odpowiadającego iloczynowi wylicytowanej na przetargu stawki za 1 m² powierzchni użytkowej oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 2. Zwrot kaucji następuje w kwocie 6-krotności miesięcznego czynszu najmu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. 3. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia protokolarnego przekazania lokalu Wynajmującemu po uprzednim opróżnieniu lokalu przez Najemcę. Z kaucji potrąca się należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu Z tytułu najmu, Najemca opłacał będzie Wynajmującemu czynsz, w skład którego wchodzą: koszty eksploatacji i remontów ponoszonych przez członków SM Górnik w Katowicach oraz inne opłaty i świadczenia niezależne od właściciela. Na wysokość czynszu składają się: - czynsz najmu - centralne ogrzewanie /zaliczka/ - dostawa zimnej wody /zaliczka/(w tym m² do podgrzewu) - podgrzew. c.c.w /zaliczka/ - gospodarka odpadami komunalnymi Łącznie Czynsz jest płatny miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca na blankiecie książeczki opłat czynszowych. 3. W przypadku gdy Najemca zwleka z zapłatą czynszu, Wynajmujący nalicza mu kary za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych, począwszy od następnego miesiąca, za który należało uregulować należność. 4. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, będzie dokonywanie nie częściej niż co 6 miesięcy. 5. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

7 6. Zmiana wysokości czynszu i innych opłat za wyjątkiem niezależnych od właściciela, dokonywana jest w formie pisemnej za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, składanym najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. 6 Najemca w wynajmowanym mieszkaniu remont przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, wind, anteny zbiorczej, domofonu. 2. Do obowiązków Wynajmującego należy: - naprawa konstrukcji i elewacji, balkonów oraz loggi, - białkowanie fragmentów zabrudzonych tynków po usuwaniu przez Wynajmującego awarii lub wykonywanym remoncie, - utrzymanie w stałej sprawności wentylacji grawitacyjnej i technicznej oraz przewodów spalinowych i dymowych, - naprawa i wymiana kanalizacyjnych syfonów posadzkowych zabudowanych w stropie wraz z przewodami odpływowymi w kierunku pionów kanalizacyjnych zbiorczych, - naprawa i wymiana instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody do zaworu odcinającego instalację wewnętrzną wraz z zaworem oraz wymiana i legalizacja indywidualnych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody, - naprawa i wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i grzejnikowymi zaworami termostatycznymi (bez głowic indywidualnych liczników ciepła), - naprawa i wymiana pieców kaflowych, - naprawa i wymiana instalacji gazowej do zaworu przed odbiornikami gazu wraz z zaworem (bez urządzenia odbierającego i odcinka przyłączeniowego do zaworu), - naprawa i wymiana instalacji elektrycznej do gniazdek i wyłączników jeśli to wynika z jej awaryjności, - konserwacja i naprawa instalacji anten zbiorczych (AZART) wraz z gniazdkami antenowymi, - konserwacja i naprawa instalacji domofonowej bez unifonów (słuchawek) jeśli użytkownicy wnoszą na ten cel opłaty, - naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni. 3. Nie obciążają Wynajmującego naprawy należące do jej obowiązków jeśli konieczność wykonania naprawy powstała z winy najemcy na skutek uszkodzenia, dewastacji, samowolnej ingerencji bez uprzedniego uzgodnienie z Wynajmującym.

8 8 1. Najemca i jego domownicy są zobowiązani: - utrzymywać wynajmowany lokal wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, - eksploatować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem, - przestrzegać regulaminu porządku domowego, - dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania mieszkańców (klatki schodowe, korytarze, windy, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zsypowe), - dbać i chronić przed uszkodzeniem wyposażenie otoczenia budynku. 2. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów: - naprawy spękań podłoża pod posadzkami i podłogami, konserwacji, naprawy lub wymiany podłóg, posadzek i wykładzin, - naprawy ubytku tynków na ścianach i sufitach, - konserwacji, naprawy i wymiany okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w lokalu oraz mebli wbudowanych, uzupełnienia wybitych i pękniętych szyb, - konserwacji, naprawy i wymiany trzonów kuchennych, podgrzewaczy wody, pieców c.o. i ciepłej wody oraz urządzeń techniczno-sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, brodzików, muszli ustępowych, sedesów, urządzeń spłukujących z kompletnym wyposażeniem) wraz z syfonami, bateriami, zaworami czerpalnymi, przewodami elastycznymi, - malowania, tapetowania ścian i sufitów (w tym loggi i balkonów) malowania olejnego okien, drzwi, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, powyższe dotyczy również przypadków po wykonaniu awaryjnych napraw lub remontów wykonywanych przez Wynajmującego, - naprawy lub wymiany kratek wentylacyjnych oraz doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza do lokalu (rozszczelnienie lokalu) między innymi poprzez tzw. mikrouchyłów w stolarce okiennej lub zamontowanie stosownych nawiewników okiennych zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach kominiarskich. W przypadku zamontowanych w łazienkach gazowych podgrzewaczy wody, również umożliwienie doprowadzenia tam odpowiedniej ilości powietrza, poprzez między innymi zabudowanie w drzwiach kratki wentylacyjnej o powierzchni nieosłoniętego przekroju min. 220 cm². Za skutki niewywiązania się z w/w obowiązków tzn. powstałe zawilgocenia, pleśnie, grzyby, zatrucia odpowiada Najemca lokalu, - naprawy i wymiany kanalizacyjnych przewodów odpływowych na odcinku od urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych oraz niezwłoczne usuwanie niedrożności przewodów kanalizacyjnych, - naprawy i wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej do zaworu odcinającego instalację wewnętrzną w mieszkaniu (bez tego zaworu) lub do pionu wody w przypadku braku zaworu oraz wszystkich odbiorników,

9 - wymiany głowic grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz indywidualnych liczników ciepła, - konserwacji, naprawy i wymiany indywidualnej etażowej instalacji c.o., - naprawy i wymiany urządzeń odbiorczych gazu i odcinków przyłączeniowych do zaworu przed odbiornikiem (bez tego zaworu), - konserwacji, naprawy i wymiany osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz naprawy i wymiany przewodów jeśli wynika ona z obciążenia instalacji dodatkowymi odbiornikami podłączonymi do sieci na stałe, - naprawy i wymiany przewodów abonenckich odbiornika radiowego i telewizyjnego oraz instalacji telefonicznej i internetowej w całym zakresie, - wymiany unifonów (słuchawek) domofonowych a także konserwacji i naprawy instalacji domofonowej jeśli użytkownicy nie wnoszą Wynajmującemu na ten cel opłat, - wywozu gruzu po robotach należących do obowiązku Najemcy lub wykonywanych na jego rzecz. 3. Najemca jest nadto obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy lub z winy jego domowników, przy czym odpowiedzialność za szkody Najemcy i stale z nim mieszkających pełnoletnich osób jest solidarna. 4. Naprawy i odnowienie lokalu będące obowiązkiem Najemcy mogą być wykonywane przez służby Wynajmującego, wyłącznie w formie usługi na koszt najemcy lokalu. 5. W razie zaniedbania przez Najemcę wykonania obowiązków określonych w ust.2, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu ma prawo wykonać konieczne prace na koszt Najemcy. 6. Najemca winien umożliwić Wynajmującemu obejrzenie mieszkania, po wcześniejszym powiadomieniu go o takim zamiarze. 9 Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemcy nie wolno: - dokonywać przeróbek zmieniających funkcjonalno użytkowy układ mieszkania jak również dokonywać ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkania o charakterze stałym, - przerabiać instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, c.o., c.c.w., wentylacyjnej Najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w razie awarii, celem jej usunięcia. 2. W razie gdyby Najemca był w czasie awarii nieobecny lub odmawiał wstępu do wynajmowanego lokalu w celu jej usunięcia przedstawiciele Wynajmującego mają prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a w razie pożaru lub zagrożenia pożarem także w obecności przedstawiciela straży pożarnej. 3. Najemca obowiązany jest także udostępnić lokal Wynajmującemu w celu dokonania:

10 - okresowego lub doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu, - okresowych odczytów wodomierzy i podzielników ciepła, - zastępczego wykonania przez Wynajmującego lub osoby działające w jego imieniu prac obciążających najemcę W lokalu stanowiącym przedmiot najmu, ma prawo zamieszkiwać Najemca wraz z: 2. Bez zgody Wynajmującego, Najemcy nie wolno oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda Wynajmującego nie jest wymagana co do osoby względem której na Najemcy ciąży obowiązek alimentacyjny. 3. O każdej zmianie w składzie korzystających z mieszkania domowników, Najemca obowiązany jest powiadomić Wynajmującego na piśmie Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia wyłącznie za zgodą Wynajmującego na podstawie zawartej z nim na piśmie umowy określającej tryb rozliczeń z tego tytułu. W razie niedopełnienia tego wymogu Wynajmujący może wedle własnej woli żądać usunięcia tych ulepszeń na koszt Najemcy lub ulepszenia te zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia w dniu opróżnienia lokalu. 2. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu Najemca obowiązany jest odnowić lokal i dokonać w nim niezbędnych napraw, a także zwrócić Wynajmującemu równowartość zużytych elementów wymienionych w 8 pkt. 2 niniejszej umowy. 13 W razie rozwiązania umowy Najemca jest obowiązany opróżnić wynajmowany lokal i udostępnić go Wynajmującemu w terminie przez niego zakreślonym. W terminie do 14 dni od opróżnienia lokalu przez Najemcę, Wynajmujący i Najemca dokonają przekazania i odbioru mieszkania, spisując z tych czynności protokół zawierający również opis stanu poszczególnych elementów lokalu i jego wyposażenia oraz opis stanu technicznego i stopnia zużycia urządzeń i instalacji znajdujących się w lokalu. (zał. nr 1). 14 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego wraz z późniejszymi zmianami, - przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nie uregulowanym ustawą z r Spory między stronami związanymi z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe ze względu na położenie lokalu.

11 2. Wynajmującemu służy dochodzenie wszelkich należności z tytułu najmu lokalu w drodze postępowania sądowego. 16 Opłaty z tytułu energii elektrycznej i gazu Najemca wnosi oddzielnie wg odczytów liczników i na podstawie wiążących go umów bezpośrednio do dostawców tych mediów Umowa wchodzi w życie z dniem udostępnienia lokalu Najemcy. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Najemca, a jeden Wynajmujący. Najemca. Wynajmujący Załączniki: 1. Protokół zdawczo odbiorczy przekazania lokalu załącznik nr 1

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW REGULAMIN obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach. I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie ze skierowaniem znak:... z dnia...

U M O W A. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie ze skierowaniem znak:... z dnia... U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta...pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak:

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu pomieszczenia tymczasowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania znak: z dnia

Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania znak: z dnia U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10101 Olsztyn, NIP 73938 47026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na

Bardziej szczegółowo

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta... pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38- 47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NR...

UMOWA O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NR... UMOWA O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NR... Dnia... pomiędzy PGKIM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ulica 1-go Maja 28/30, reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu Głównego Specjalistę d /s Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści: Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU (najemcą jest osoba fizyczna) Zawarta w dniu. w Białogardzie pomiędzy: Miastem Białogard - Białogardzki Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. Tekst jednolity

REGULAMIN NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. Tekst jednolity REGULAMIN NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Tekst jednolity Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady najmu samodzielnych lokali mieszkalnych. I. OGÓLNE ZASADY NAJMU 1 1. Najemcami lokali mieszkalnych mogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NR...

UMOWA O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NR... UMOWA O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NR... Dnia... pomiędzy PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ulica 1-go Maja 28/30, reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu... Głównego Specjalistę d/s Gospodarki Komunalnej...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu... w....pomiędzy:.............. (w przypadku osoby fizycznej należy podać imię, nazwisko osoby, adres zameldowania, numer i rodzaj dowodu tożsamości; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR... r LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU NR... r LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU NR... r LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, reprezentowanym przez :... Dyrektora ZGN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH I Przepisy Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa sposób najmu oraz organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN - określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali i zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o najem lokalu użytkowego

UMOWA. o najem lokalu użytkowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 86/10 z dnia 4.02.2010 r. UMOWA o najem lokalu użytkowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wałbrzych w imieniu której działa :... zwanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim 1 REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim Regulamin niniejszym został opracowany na podstawie 20 oraz 101 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Stopień pokrewieństwa

UMOWA. Stopień pokrewieństwa UMOWA Najmu lokalu mieszkalnego zawarta w Olsztynie w dniu... roku pomiędzy: Olsztyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 21a, wpisaną do KRS pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 Wynajmujący Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Sycowie, jako właściciel, oddaje Najemcy Pani/Panu.. w najem lokal mieszkalny położony

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... najmu lokalu mieszkalnego

Umowa Nr... najmu lokalu mieszkalnego Umowa Nr... najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu...r. w Pyskowicach pomiędzy: Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr /2017. zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy:

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr /2017. zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr /2017 zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA LOKALI Z TYTUŁU ICH ZUŻYCIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

a)... b)... 3 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

a)... b)... 3 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. UMOWA o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... w Jaśle pomiędzy Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jaśle reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Janusza Przetacznika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY LOKALU MIESZKALNEGO nr... położonego w budynku nr... przy ul... w Warszawie

UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY LOKALU MIESZKALNEGO nr... położonego w budynku nr... przy ul... w Warszawie Nr /.../2011 UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY LOKALU MIESZKALNEGO nr... położonego w budynku nr... przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... w Warszawie, na podstawie skierowania nr... z dnia... wydanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu lokalu mieszkalnego o czynszu ustalonym w przetargu

U M O W A najmu lokalu mieszkalnego o czynszu ustalonym w przetargu Symbol dokumentu dla systemu DOM 5 U M O W A najmu lokalu mieszkalnego o czynszu ustalonym w przetargu zawarta dnia... 20... w Katowicach na podstawie...... pomiędzy: Wynajmującym: 1. Miasto Katowice -

Bardziej szczegółowo

a)... b)... c)... d)...

a)... b)... c)... d)... UMOWA o ustanowienie z dniem... spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... w Jaśle pomiędzy Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jaśle reprezentowaną przez: 1. mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Kazimierza Fiursta- Prezes Zarządu 2. Witolda Turzańskiego- Wiceprezes Zarządu a - Panią/Panem ur. dnia r.

1. Kazimierza Fiursta- Prezes Zarządu 2. Witolda Turzańskiego- Wiceprezes Zarządu a - Panią/Panem ur. dnia r. Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr IT.420-14/2/ /10 zawarta w dniu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy:

U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy: U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy: 1. Spółdzielnią Mieszkaniową POJEZIERZE w Olsztynie, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Wynajmującym, a 2. Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w Zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym a zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: 1. Panem/panią..., zamieszkałym/-ą w... przy ul...., legitymującym/-ą się... wydanym przez..., posiadającym/-ą numer NIP..., nie prowadzącym/-ą

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 7 z dnia 10.03.2009 roku Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/56/05 RADY GMINY RUSIEC z dnia czerwca 05 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 05 09 Działając na podstawie art. 8 ust. pkt 5

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu.2014 r. w Jaśle pomiędzy Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jaśle reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Janusza Przetacznika - Prezesa Zarządu 2. inż. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot najmu. 2 Stan techniczny nieruchomości

1 Przedmiot najmu. 2 Stan techniczny nieruchomości UMOWA NAJMU NR. Zawarta w dniu...2016roku w Bodzentynie pomiędzy: Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie zwanym w dalszej części umowy: Wynajmującym, reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia16 kwietnia 2009 r.

1 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia16 kwietnia 2009 r. 1 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia16 kwietnia 2009 r. UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Zawarta w dniu Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2012 Najmu Lokalu Mieszkalnego

UMOWA NR.../2012 Najmu Lokalu Mieszkalnego Kod lokalu... UMOWA NR.../2012 Najmu Lokalu Mieszkalnego zawarta w dniu...r. w Zabrzu pomiędzy: Zarządem Budynków Mieszkaniowych- Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1600/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1600/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1600/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1a położonego w Raciborzu przy ul. Głubczyckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J.Bema 89/1, NIP: 203 00 00 218,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1681/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1681/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1681/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Wzór umowy najmu lokalu użytkowego UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu 2012 roku pomiędzy : Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu ul. Staszica 1 reprezentowaną przez : Zbigniewa Zielińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

UMOWA NAJMU MIESZKANIA UMOWA NAJMU MIESZKANIA NR../DTBS/ /2017 W dniu. r. pomiędzy: Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 25A/1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 919/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 919/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 919/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Raciborzu przy Placu Wolności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY PESEL/NIP:... REGON:...

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY PESEL/NIP:... REGON:... UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta w dniu... roku pomiędzy Miastem Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1, NIP: 203 00 00 218,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr./ /./2016 r. lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.

UMOWA NAJMU nr./ /./2016 r. lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. UMOWA NAJMU nr./ /./2016 r. lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ******************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1742/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 6 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1742/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 6 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1742/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Nr...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Nr... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 9 do Regulaminu postępowania na najem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na najem lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina w Poznaniu

REGULAMIN przetargu na najem lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina w Poznaniu REGULAMIN przetargu na najem lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina w Poznaniu z dnia 20.01.2014 r. 1. [Postanowienia Ogólne] 1. Przetargi na najem lokali mieszkalnych przeprowadza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta. pomiędzy Gminą Białystok, NIP: 542 036 46 97, Regon: 000 515 000 zwaną dalej Wynajmującym, reprezentowaną przez: a zwanym dalej Najemcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1150/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 19 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1150/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 19 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1150/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 3 położonego w Raciborzu przy ul. Rudzkiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1004/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1004/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1004/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu

Bardziej szczegółowo

YTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

YTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale I. PODSTAWA PRAWNA 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA CZAS OZNACZONY LOKALU SOCJALNEGO nr... położonego w budynku nr... przy ul... w Warszawie

UMOWA NAJMU NA CZAS OZNACZONY LOKALU SOCJALNEGO nr... położonego w budynku nr... przy ul... w Warszawie Nr... UMOWA NAJMU NA CZAS OZNACZONY LOKALU SOCJALNEGO nr... położonego w budynku nr... przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... w Warszawie, na podstawie skierowania nr... z dnia...wydanego przez...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1831/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06

ZARZĄDZENIE NR 1831/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1831/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie najmu pomieszczeń w budynkach samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA I CZŁONKÓW W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM LOKALI MIESZKANIOWYCH I NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu.

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu. Regulamin określający zasady podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów, modernizacji i konserwacji, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN obowiązków Spółdzielni i jej członków oraz użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w MSM Zjednoczenie w Krapkowicach. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1047/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1047/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1047/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO. Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO. Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:..., zamieszkałym: ul....,... legitymującym się dowodem osobistym serii..., wydanym przez......, PESEL..., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnią Członkiem 1 2 2,53 zł/m2

UMOWA ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnią Członkiem 1 2 2,53 zł/m2 UMOWA przyrzeczenia ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwana ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu zawarta w dniu... w Jaśle pomiędzy Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR./TBS/2014

UMOWA NAJMU NR./TBS/2014 w dniu... w Bytomiu UMOWA NAJMU NR./TBS/2014 pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy Rynku 21/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali Tekst jednolity z dnia 12.06.2017 r. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 78/2010 z dnia 25.10.2010r. Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:..., zamieszkałym: ul....,... legitymującym się dowodem osobistym serii..., wydanym przez......, PESEL..., zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: ŚRODOWISKOWĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ NIEWIDOMYCH z siedzibą w 00-670 Warszawa ul. Wilcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...w Ojcowie pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...w Ojcowie pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu...w Ojcowie pomiędzy: Stowarzyszeniem Przyjaciół Ojcowa z siedzibą Ojców 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/227/10 RADY GMINY WIDAWA. z dnia 9 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/227/10 RADY GMINY WIDAWA. z dnia 9 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/7/10 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 marca 010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 010 014 Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu, pomiędzy:

Zawarta w, w dniu, pomiędzy: U MOWA NAJMU Zawarta w, w dniu, pomiędzy: zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., zamieszkały, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 2., zamieszkała, legitymująca się dowodem osobistym o

Bardziej szczegółowo