PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI"

Transkrypt

1 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r.

2 2 1. Spis treści Wprowadzenie Cel zakres pracy, powiązanie z innymi dokumentami Ustalenia i główne cele zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym Istniejący stan środowiska Położenie fizycznogeograficzne Budowa geologiczna Wody powierzchniowe Wody podziemne Klimat Warunki glebowe Surowce naturalne Środowisko przyrodnicze Obszary prawnie chronione Fauna i flora Krajobraz Dziedzictwo kulturowe Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu Oddziaływanie ustaleń projektu na środowisko Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie Materiały źródłowe... 29

3 Wprowadzenie Cel zakres pracy, powiązanie z innymi dokumentami Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z przepisu art. 51. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz z późn. zm.). Prognoza ma na swoim celu wykazać w jaki sposób i w jakim zakresie zmiany wprowadzone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Mońki wpłyną na środowisko. Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. Do pozostałych celów realizacji prognozy zalicza się: a) wyeliminowanie jeszcze na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania ustaleń sprzecznych z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru i jego otoczenia, b) ocenę skutków oddziaływania na środowisko zmian przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania gminy, a co za tym idzie określenie wpływu nowego przeznaczenia terenów na poszczególne rodzaje użytkowania oraz określenie warunków zagospodarowania tych obszarów, c) wprowadzenie ustaleń umożliwiających działalność gospodarczą na analizowanym terenie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych, d) ocenę na ile ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy też zdegradowane wartości oraz w jakim stopniu spotęgują lub osłabią istniejące zagrożenia, a także na ile stwarzają możliwość pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska. Prognozę sporządzono na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz z późn. zm.). Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: WOOŚI EC, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach Uzgodnienie Nr NZ/Uz02/11, pismo Nr NZ 41833/2/11 z dnia r.. Opracowywany dokument ma powiązania z niżej wymienionymi dokumentami i opracowaniami: Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, uchwalonym uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155, z 2008 r Nr 270, poz.2748, z 2011 r Nr 100, poz. 1141). Przeprowadzana prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu ocenę wpływu jaki wywrą zmiany projektowane w tym dokumencie na środowisko. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, uchwalonym uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29

4 grudnia 1998 r zmienionym uchwałą Nr XXVII/130/08 z dnia 20 października 2008 r. z późniejszymi zmianami. Ze Studium, dokumentu formułującego zasady polityki przestrzennej, pozyskano kompleksowe informacje na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki. Posłużyły one do oceny aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej, oraz zanalizowania tendencji w rozwoju gminy. Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Zmiany jakich dokonuje w istniejącym planie gminy są tematem niniejszego opracowania. Opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki. Dokument ten udzielił informacji o aktualnym stanie i funkcjonowaniu środowiska na terenie gminy, pozwolił scharakteryzować poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania, oraz określić istniejące problemy ochrony środowiska. Programem ochrony środowiska Województwa Podlaskiego na lata , Zarząd Województwa Podlaskiego 2007 r., Dokument ten wdraża politykę ekologiczną państwa na poziomie regionu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być dostosowane do jego ustaleń. Raportem o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach , WIOŚ Białystok 2010 r., Polityką Leśna Państwa dokument ten określa cele i priorytety polityki leśnej państwa oraz jej spodziewane efekty, ze szczególnym wyszczególnieniem zapewnienia trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością, zwiększanie zasobów, ochrona oraz poprawa stanu, Program Ochrony Środowiska Gminy Mońki. Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Zasadniczą misją Programu jest potrzeba poprawy jakości życia człowieka. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Mońki gmina Mońki jako członek Związku Komunalnego Biebrza, była objęta Planem gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Biebrza. W chwili obecnej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokumentem w postaci planu dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi będą plany wojewódzkie, a uchwała wykonawcza do tegoż planu będzie stanowiła prawo miejscowe dla gmin. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (zwany dalej WPGO), zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (art. 15) obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Ustalenia i główne cele zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Mońki Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr X/107/11 z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, uchwalonego uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155, z 2008 r Nr 270, poz.2748, z 2011 r Nr 100, poz. 1141).

5 5 Zmianą planu obejmuje się: 1) zmianę sposobu zagospodarowania części obszaru gminy Mońki, położonego na terenach wsi: Potoczyzna, Świerzbienie, Hornostaje, Zblutowo, Przytulanka, Kołodzież,, Kosiorki, Dzieżki, Ciesze, Rybaki, Żodzie, Krzeczkowo, Sobieski, Boguszewo, Sikory; 2) dostosowanie treści planu, określonej w 22, do wymogów art. 75, ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Lp. Przeznaczenie terenów Symbol na rysunku zmiany planu Nr. geodezyjne działek Położenie terenu MNU 80, 81 wieś Hornostaje Osada 2. 2 MNU 130/1 wieś Hornostaje Osada 3. 3 MNU 149/1, 149/2 wieś Hornostaje Osada 4. 4 MNU 178 wieś Hornostaje Osada 5. 5 MNU 180 wieś Hornostaje Osada 6 MNU 185/1 wieś Hornostaje Osada 7 MNU 24/18 wieś Świerzbienie 8 MNU 25/9 wieś Świerzbienie 9. 9 MNU 44/4 wieś Świerzbienie MNU 69, 70 wieś Zblutowo MNU 67 i część 66 wieś Zblutowo MNU 60, 61 wieś Zblutowo MNU 72, 73, 74 wieś Zblutowo MNU 91/2, 95, 96/1 wieś Zblutowo Tereny z podstawowym 6. przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem 7. usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku 8. zmiany planu symbolem MNU

6 MNU 88 wieś Zblutowo MNU 296 wieś Potoczyzna MNU MNU 152/ MNU 64, 65, MNU 11/15 wieś Rybaki URM 10/2 wieś Świerzbienie URM 1/3 wieś Kosiorki URM 18/2, 18/4 wieś Dzieżki URM 22/1 wieś Ciesze 25 URM 285 wieś Przytulanka 26 URM 37/13 27 URM URM 239, 240 wieś Potoczyzna URM 244 wieś Potoczyzna URM 58 wieś Kołodzież URM 108/13 wieś Kołodzież URM 119/6 wieś Kołodzież 33 UKS 334 wieś Krzeczkowo 34 UKS 161 wieś Przytulanka Tereny z podstawowym 25. przeznaczeniem pod zabudowę usługową i rzemieślniczą, 26. z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 27. zmiany planu symbolem URM 28. Tereny z podstawowym 33. przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu kultury, sportu i rekreacji, 34. oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UKS 5 112/18 oraz część wieś Kołodzież 112/17 wieś Żodzie wieś Hornostaje Osada wieś Rybaki wieś Zblutowo

7 Teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, 35. uciążliwą (kremacja zwłok) oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UR 35 UR cz. dz. 152/6 wieś Żodzie Teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno36. usługowohandlową i gospodarowania odpadami oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem PU 36 PU 11/15 wieś Rybaki ZL 324 wieś Hornostaje ZL 178 wieś Sikory ZL cz. dz. 11/6 wieś Dzieżki 40 ZL 11/8 wieś Dzieżki Tereny z przeznaczeniem do 40. zalesienia, oznaczone na zmiany planu 41. rysunku symbolem ZL ZL 5 część dz. 8/3 i 9/1 wieś Sobieski 42 ZL 634 wieś Boguszowo ZL część dz. 747 wieś Boguszowo ZL i 44a ZL 466, cz. dz. 467 wieś Krzeczkowo Na w/w terenach ustala się zagospodarowanie terenów według art. 3, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.) oraz art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), o ile zagospodarowanie to jest zgodne z innymi przepisami szczególnymi, oraz dopuszcza się: 1) zakładanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludności i rolnictwa lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń niezbędnych do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku możliwości ich trasowania poza terenami leśnymi, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonania prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu; 2) lokalizację infrastruktury i urządzeń łączności publicznej; 3) urządzanie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urządzeń związanych z turystyką w rozumieniu art. 4, pkt 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz art. 3, pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.); 4) lokalizację obiektów związanych z obsługą gospodarki leśnej i eksploatacją lasów oraz modernizację obiektów istniejących na terenach leśnych. Podstawę opracowania zmiany planu stanowią: 1) uchwała Rady Miejskiej w Mońkach Nr X/107/11 z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

8 8 2) przestrzennego gminy Mońki; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, uchwalone uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 grudnia 1998 r. z późn. zm. Przedmiotem zmiany planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.): 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej: a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU b) tereny zabudowy usługowej i rzemieślniczej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem URM c) tereny zabudowy usługowej zakresu kultury, sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UKS, d) tereny zabudowy usługowej uciążliwej (kremacja zwłok), oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UR, e) tereny zabudowy produkcyjnej, rzemieślniczej usługowej i handlowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem PU, f) tereny leśne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL, g) tereny dróg publicznych oraz wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KDD i KDW, h) trasy sieci wodociągowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem w, i) trasy sieci energetycznej niskiego napięcia, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem enn, j) trasy linii telefonicznej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem t; 2) zasady i warunki zagospodarowania terenów: a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu, h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

9 9 terenów, k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.); 3) ustalenia pozostałe: a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, b) zasady ochrony przeciwpożarowej. c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). Ustalenia zmiany planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy W opracowaniu prognozy posłużono się opisową analizą prawdopodobnych rodzajów skutków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w realizacji ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W procedurze rozpatrywania oddziaływania uwzględniono wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego wariantu ustaleń planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę. W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: zaznajomiono się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, Opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki zaznajomiono się z danymi fizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami sozologicznymi obejmującymi obszar objęty prognozą, dokonano oceny zmian w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, przeprowadzono wizję obszaru objętego prognozą, dokonano analizy czynników potencjalnie mogących przynieść negatywne skutki dla środowiska Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania Ustawowo określony jest obowiązek prowadzenia oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (raz w czasie jednej kadencji Art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Powiązanie tego monitoringu zagospodarowania przestrzennego na szczeblu lokalnym (a więc również monitoringu stanu realizacji zmiany studium i planów miejscowych) z odpowiednimi elementami państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) pozwoliłoby także na ewentualną ocenę wpływu realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania na środowisko.

10 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Dla planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 104 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie z dnia 3 października 2008 r Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Mońki ma na celu zwiększenie stopnia zainwestowania terenów. Obszary zielone (leśne i rolne) zostaną przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi i rzemiosło nieuciążliwe. W jednym przypadku (we wsi Żodzie) teren rolny zostanie przeznaczony pod zabudowę usługową uciążliwą kremacja zwłok. Część terenów rolnych zostanie poddana zalesieniu, tak jak i tereny poeksploatacyjne kopalni surowców mineralnych. W strukturze przyrodniczej obszaru objętego projektem zmiany planu nie stwierdzono obszarów objętych ochroną przyrodniczą, ani obiektów dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu wiąże się z efektami gospodarczymi oraz skutkami powodowanymi w środowisku przyrodniczym. Zostanie zredukowana powierzchnia terenów zielonych. Lokalnie wzrosną hałas i zanieczyszczenie powietrza w związku ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym. Ustalenia projektu zawierają zapisy ograniczające negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko a także zapisy korzystne dla utrzymania bioróżnorodności terenu. Są one wystarczające i zapewnią odpowiednią ochronę zabytkom krajobrazu, środowiska przyrodniczego i kulturowego Istniejący stan środowiska Położenie fizycznogeograficzne Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondrocki, A. Rychling) gmina Mońki położona jest w obrębie wysoczyzny Białostockiej wchodzącej wskład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej. Niewielki skrawek w północno zachodniej części gminy należy do Kotliny Biebrzańskiej. Na terenie gminy Mońki dominuje urozmaicona morfologicznie wysoczyzna polodowcowa z licznymi formami marginalnymi powstałymi podczas zanikania zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar wysoczyznowy gminy położony jest głównie na wysokości m npm. Najwyższe wzniesienie znajduje się w okolicy kol. Świerzbienia 201,3 m npm., zaś teren najniżej położony to użytki zielone znajdujące się pomiędzy wsiami Wilamówka i Kulesze 101,1, m npm. Najbardziej charakterystycznymi formami rzeźby terenu są liczne wzgórza kemowe. Między kemami występują płaty osadów wodnolodowcowych, a miejscami osadów zastoiskowych (rejon wsi Hornostaje). Powierzchnia osadów wodnolodowcowych opada łagodnie w kierunku południowowschodnim do rozległego obniżenia, w środku którego w XVI w. piętrząc wody rzeki Nereśl utworzono jezioro Zygmunta Augusta (Czechowskie). We wschodniej części obszaru gminy dominującym elementem rzeźby terenu jest dolina rzeki Nereśl. Natomiast fragment obszaru zachodniej części gminy zaliczany do Kotliny Biebrzańskiej charakteryzuje się płaskorówninną rzeźbą terenu i obejmuje głownie taras nadzalewowy Biebrzy przykryty piaskami eolicznymi i wydmami, skrawki tarasu zalewowego oraz część równin torfowych wypełniających rozległe obniżenie Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten wyniesiony jest ca 110 m npm. W układzie administracyjnym gmina Mońki położona jest w centralnej części

11 11 województwa podlaskiego i granicy od północnegowschodu z gminą Jaświły, od południowegowschodu z gminą Knyszyn, od południa z gminą Krypno, od południowegozachodu z gminą Trzcianne i od północnegozachodu z gminą Goniądz Budowa geologiczna Obszar gminy Mońki położony jest w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnieuropejskiej na południowym skłonie wyniesienia mazurskosuwalskiego. Strop utworów krystalicznych leży na głębokości około 1000m, na którym idąc od dołu do góry zalegają osady: jury środkowej iły, iłowce, mułowce, margle, wapienie muszlowe, kredy dolnej osady wapiennomargliste, kredy górnej wapienie piaszczystoglaukonitowe z fosforytami, piaski i mułowce kwarcowe glaukonitowe, wapienie z fauną i kreda pisząca, osady trzeciorzędowe reprezentowane głownie przez piaski, mułki i iły oligoceńskie oraz mioceńskie, stanowiące podłoże pokrywy czwartorzędowej. Miąższość pokrywy czwartorzędowej na terenie gminy jest zróżnicowana i waha się od ca 120 do 123 m. Utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez osady zlodowacenia począwszy od podlaskiego aż do środkowopolskiego. Osady zlodowacenia podlaskiego reprezentowane są przez gliny zwałowe zalegające w obniżeniach podłoża czwartorzędowego Nie tworzą one jednak ciągłego poziomu. Gliny zwałowe przykrywają recesyjne osady zastoiskowe i wodnolodowcowe, które z kolei są przykryte przez gliny zwałowe dwóch stadiałów starszego i młodszego zlodowacenia południowopolskiego. Gliny zwałowe młodszego stadiału występują prawie na całym obszarze gminy w towarzystwie osadów wodnolodowcowych i zastoiskowych. W rejonie gm. Mońki osady zlodowacenia południowopolskiego są oddzielone od osadów zlodowacenia środkowopolskiego osadami iłów, mułków, piasków jeziornych oraz torfu. Głównym budulcem pokrywy czwartorzędowej na terenie gminy Mońki są utwory zlodowacenia środkowopolskiego reprezentowane przez gliny zwałowe, osady lodowcowe, mułki, piaski i żwiry kemów, osady stożków zandrowych oraz osady zastoiskowe w rejonie wsi Hornostaje. Znaczne powierzchnie gminy zajmują pagóry kemowe zbudowane z piasków drobnoziarnistych z wkładkami mułków oraz piaskami z wkładkami żwirów. Zbocza pagórów kemowych często pokryte są warstwą gliny zwałowej lub piasków lodowcowych. Miąższość osadów kemowych waha się w granicach m. Fragment Kotliny Biebrzańskiej znajdujący się na terenie gminy Mońki budują piaski rzeczne zlodowacenia północnopolskiego. W okresie holocenu powierzchnie tarasu nadzalewowego w wielu miejscach pokryte zostały piaskami eolicznymi oraz wydmami (okolice wsi Kulesze). Utwory holoceńskie wykształcone w postaci torfów występują głownie w dolinie rzeki Biebrzy, a także w dolinach mniejszych cieków oraz obniżeniach bezodpływowych na wysoczyźnie Wody powierzchniowe Pod względem hydrograficznym obszar gminy Mońki należy do dorzecza Wisły z czego 76% powierzchni gminy leży w obrębie zlewni rzeki Narwi, a 24% w zlewni Biebrzy. Przez teren gminy przebiega wododział wód powierzchniowych III rzędu oddzielający zlewnię rzeki Nereśl i rzeki Biebrzy. Sieć hydrograficzna na obszarze gminy jest słabo rozwinięta. Głównym elementem tej sieci jest rzeka Nereśl. Płynie ona z północy na południe przez wschodnia i południową

12 12 część gminy. Głównymi jej dopływami z terenu całejgminy są niewielkie prawobrzeżne cieki Wrzączka (Targonka) i Rumejka odwadniająca wschodnią i południową część gminy. Natomiast północna i zachodnia część gminy odwadniana jest przez Czarną Strugę, Kosówkę i Gołdę. Są to cieki wodne odprowadzające wody do rzeki Biebrzy, położonej na zachód od gminy Mońki. W układzie i funkcjonowaniu sieci hydrograficznej gminy istotną rolę odgrywa jezioro Zygmunta Augusta leżące po zewnętrznej stronie południowo wschodniej granicy gminy, które oprócz funkcji retencyjnej pełni również rolę zbiornika przeciwpowodziowego. Z obliczeń rzędnych zasięgu fali powodziowej dla rzek województwa podlaskiego wynika, że zagrożenia powodziowe na terenie gminy Mońki nie występują. Stan sanitarny wód rzeki Nereśl i Targonki kontrolowany jest przez WIOŚ w Białymstoku w punktach pomiarowokontrolnych monitoringu regionalnego i podstawowego. Przeprowadzone w 2001 r. badani wód rzeki Nereśl w przekroju Dudki wykazywały, iż stan czystości rzeki nie odpowiada docelowej klasyfikacji wód, określonej w Zarządzeniu Nr 18/71 z 27.V.1971r. Prezydium WRN w Białymstoku tj. II kl. Nereśl na całej długości prowadzi wody III kl. czystości. W porównaniu do badań z lat poprzednich pogorszyła się jakość wód w przekroju Dudki, gdzie klasyfikacja uległa obniżeniu z wód II klasy do III kl. Stan czystości dopływu Targonki nie odpowiada docelowej II kl. czystości. Nadal rzeka jest silnie zanieczyszczona ściekami z Moniek. Nie zanotowano jednak wyraźnego pogorszenia wód Nereśli poniżej ujścia Targonki. Ogólna klasyfikacja rzeki Targonki nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do lat poprzednich, nadal prowadzi wody klasy n.o.n. mimo działających oczyszczalni ścieków komunalnej i Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. W pozostałych mniejszych ciekach wodnych brak jest badań kontrolnych. Tym niemniej nie obserwuje się jeszcze wpływu zanieczyszczeń ściekowych związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z wyżej cytowanym zarządzeniem wody tych rzek powinny odpowiadać II kl. czystości. Na obszarze objętym zmianą zagospodarowania nie występują wody powierzchniowe Wody podziemne Główne źródło ujmowania wód podziemnych dla celów użytkowych na obszarze gminy Mońki stanowią utwory czwartorzędowe. Warunki hydrogeologiczne w utworach czwartorzędowych na obszarze gminy są skomplikowane i niezbyt korzystne z uwagi na dominację w budowie geologicznej glin. W obrębie tych utworów wyróżnia się kilka poziomów wodonośnych charakteryzujących się zróżnicowaną zasobnością i zasięgiem przestrzennym. Wyróżnione poziomy wodonośne to: poziom wodonośny spągowy (najniższy), międzymorenowy poziom wodonośny II b i II a, przypowierzchniowy poziom wodonośny. Wody z ujęć czwartorzędowych, a w szczególności z poziomu wodonośnego międzymorenowego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Mońki. Warstwy wodonośne tego poziomu tworzą naprzemianległe z glinami piaski i żwiry znajdujące się na znacznych głębokościach. Poziom ten charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody oraz zmienną wydajnością (40 80 m 3/h) z poszczególnych ujęć, uzależnioną od miąższości i wykształcenia litologicznego warstwy wodonośnej. Wody tego poziomu charakteryzują się dobrymi parametrami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi. Wody poziomu przypowierzchniowego występują w poszczególnych utworach o

13 13 dobrych warunkach infiltracyjnych budujących dna dolin rzecznych oraz niektóre obszary wysoczyznowe. Wody dolin rzecznych kontaktują się z wodami osadów plejostaceńskich obszarów wysoczyznowych i są ze sobą hydrostatycznie powiązane, wykazując uzależnienie okresowych wahań od okresowych stanów wody w rzekach. Im dalej od dolin powyższa zależność się zmniejsza i wahania okresowe w większym stopniu są związane z wielkością i intensywnością opadów atmosferycznych. Głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej, wiąże się ściśle z ukształtowaniem powierzchni terenu. Najpłycej woda zalega w holoceńskich torfach, namułach i piaskach budujących dna dolin rzecznych i obniżeń terenowych. Zwierciadło wody układa się tutaj płycej niż 2 m ppt. Na obszarach wysoczyznowych lustro wody w miarę wzrostu wysokości bezwzględnych obniża się do głębokości poniżej 8 m, wykazując przy tym dość ścisłą zależność od konfiguracji terenu. Poziom przypowierzchniowy stanowi podstawowe źródło ujmowania wód w studniach kopanych. Wody tego poziomu w znacznym stopniu są narażone na zanieczyszczenia bakteriologiczne. Przy wysokim stanie wód gruntowych, po okresie roztopów lub długotrwałych opadów w stropie osadów trudnoprzepuszczalnych, zwłaszcza na terenach płaskich, istnieje możliwość występowania płytkich wód powierzchniowych zwanych wierzchówkami. Gmina Mońki należy do obszarów o ograniczonych, lokalnie dobrych zasobach wód podziemnych jednostkowe zasoby wód podziemnych w m3/24h/km2 wynoszą od 50 do 200. Zaopatrzenie ludności w dobrą wodę pitną powinno odbywać się na bazie ujęć wód z poziomu międzymorenowego i spągowego, względnie z ujęć wód oligoceńskich. Część terenów objętych zmianą we wsiach Żodzie, Rybaki i Sobieski znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 Pradolina Rzeki Biebrzy Klimat W podziale byłego województwa białostockiego na krainy klimatyczne (wg. S.J. Pióro 1973r.) obszar gminy Mońki zaliczony został do Krainy Wysoczyzn Północnopodlaskich (Wysoczyzna Białostocka). Tereny bezpośrednio przylegające do Kotliny Biebrzańskiej (zachodnia część gminy) ulegają jej wpływom klimatycznym, co uwidocznia się przez zwiększoną wilgotność powietrza, niższe temperatury wiosny i lata oraz nieco niższe temperatury w listopadzie i grudniu. Poniższą charakterystykę klimatu obszaru gminy oparto głownie o dane meteorologiczne ze stacji: Mońki, Knyszyn, Białystok, Osowiec i Biebrza z okresu lat wg. opracowania S.J. Pióro.Klimat województwa białostockiego i okresu wg. opracowania A. Górniaka.Klimat województwa podlaskiego" Średnia roczna temperatura na terenie gminy jest niższa od średniej krajowej i wynosi 6,2 C. Średnia temperatura lipca 17 C, zaś stycznia 6,3 C. Średnia roczna amplituda wynosi 23,3 C. Najwyższe temperatury występują w lipcu (średnia temperatura max 22,8 C. Najniższe temperatury występują w styczniu (średnia temperatura min 9,7 C). Okres wegetacji (średnia temperatura powyżej 5 C) trwa około 210 dni, rozpoczyna się on w pierwszej dekadzie kwietnia i kończy się pod koniec października lub na początku listopada. Średnia wilgotność względna powietrza na obszarze gminy wynosi 82%. Najwyższa wartość wilgotności względnej przypada na okres od października do marca, najniższa w czerwcu. W przebiegu dobowym stosunkowo wyższe wartości obserwuje się nocą i nad ranem, natomiast najniższe przypadają na godziny południowe. Rejon gminy Mońki otrzymuje okok) 587 mm opadów w skali rocznej, z czego na okres wegetacyjny (IV X) przypada około 410 mm. Maksimum opadów w ciągu roku obserwuje się w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, zaś minimum w styczniu i marcu. Opady letnie różnią się od opadów zimowych długotrwałością i intensywnością. Latem są one zazwyczaj krótkotrwałe o dużym natężeniu, zaś zimą długotrwałe o niewielkim natężeniu.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR...,

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR..., Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /./2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia.. 2015r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR..., (wprowadzona Uchwałą Nr.././2015 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r.

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo