PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI"

Transkrypt

1 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r.

2 2 1. Spis treści Wprowadzenie Cel zakres pracy, powiązanie z innymi dokumentami Ustalenia i główne cele zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym Istniejący stan środowiska Położenie fizycznogeograficzne Budowa geologiczna Wody powierzchniowe Wody podziemne Klimat Warunki glebowe Surowce naturalne Środowisko przyrodnicze Obszary prawnie chronione Fauna i flora Krajobraz Dziedzictwo kulturowe Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu Oddziaływanie ustaleń projektu na środowisko Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie Materiały źródłowe... 29

3 Wprowadzenie Cel zakres pracy, powiązanie z innymi dokumentami Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z przepisu art. 51. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz z późn. zm.). Prognoza ma na swoim celu wykazać w jaki sposób i w jakim zakresie zmiany wprowadzone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Mońki wpłyną na środowisko. Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. Do pozostałych celów realizacji prognozy zalicza się: a) wyeliminowanie jeszcze na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania ustaleń sprzecznych z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru i jego otoczenia, b) ocenę skutków oddziaływania na środowisko zmian przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania gminy, a co za tym idzie określenie wpływu nowego przeznaczenia terenów na poszczególne rodzaje użytkowania oraz określenie warunków zagospodarowania tych obszarów, c) wprowadzenie ustaleń umożliwiających działalność gospodarczą na analizowanym terenie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych, d) ocenę na ile ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy też zdegradowane wartości oraz w jakim stopniu spotęgują lub osłabią istniejące zagrożenia, a także na ile stwarzają możliwość pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska. Prognozę sporządzono na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz z późn. zm.). Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: WOOŚI EC, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach Uzgodnienie Nr NZ/Uz02/11, pismo Nr NZ 41833/2/11 z dnia r.. Opracowywany dokument ma powiązania z niżej wymienionymi dokumentami i opracowaniami: Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, uchwalonym uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155, z 2008 r Nr 270, poz.2748, z 2011 r Nr 100, poz. 1141). Przeprowadzana prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu ocenę wpływu jaki wywrą zmiany projektowane w tym dokumencie na środowisko. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, uchwalonym uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29

4 grudnia 1998 r zmienionym uchwałą Nr XXVII/130/08 z dnia 20 października 2008 r. z późniejszymi zmianami. Ze Studium, dokumentu formułującego zasady polityki przestrzennej, pozyskano kompleksowe informacje na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki. Posłużyły one do oceny aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej, oraz zanalizowania tendencji w rozwoju gminy. Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Zmiany jakich dokonuje w istniejącym planie gminy są tematem niniejszego opracowania. Opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki. Dokument ten udzielił informacji o aktualnym stanie i funkcjonowaniu środowiska na terenie gminy, pozwolił scharakteryzować poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania, oraz określić istniejące problemy ochrony środowiska. Programem ochrony środowiska Województwa Podlaskiego na lata , Zarząd Województwa Podlaskiego 2007 r., Dokument ten wdraża politykę ekologiczną państwa na poziomie regionu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być dostosowane do jego ustaleń. Raportem o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach , WIOŚ Białystok 2010 r., Polityką Leśna Państwa dokument ten określa cele i priorytety polityki leśnej państwa oraz jej spodziewane efekty, ze szczególnym wyszczególnieniem zapewnienia trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością, zwiększanie zasobów, ochrona oraz poprawa stanu, Program Ochrony Środowiska Gminy Mońki. Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Zasadniczą misją Programu jest potrzeba poprawy jakości życia człowieka. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Mońki gmina Mońki jako członek Związku Komunalnego Biebrza, była objęta Planem gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Biebrza. W chwili obecnej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokumentem w postaci planu dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi będą plany wojewódzkie, a uchwała wykonawcza do tegoż planu będzie stanowiła prawo miejscowe dla gmin. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (zwany dalej WPGO), zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (art. 15) obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Ustalenia i główne cele zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Mońki Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr X/107/11 z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, uchwalonego uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247, zm. z 2006 r. Nr 12. poz. 155, z 2008 r Nr 270, poz.2748, z 2011 r Nr 100, poz. 1141).

5 5 Zmianą planu obejmuje się: 1) zmianę sposobu zagospodarowania części obszaru gminy Mońki, położonego na terenach wsi: Potoczyzna, Świerzbienie, Hornostaje, Zblutowo, Przytulanka, Kołodzież,, Kosiorki, Dzieżki, Ciesze, Rybaki, Żodzie, Krzeczkowo, Sobieski, Boguszewo, Sikory; 2) dostosowanie treści planu, określonej w 22, do wymogów art. 75, ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Lp. Przeznaczenie terenów Symbol na rysunku zmiany planu Nr. geodezyjne działek Położenie terenu MNU 80, 81 wieś Hornostaje Osada 2. 2 MNU 130/1 wieś Hornostaje Osada 3. 3 MNU 149/1, 149/2 wieś Hornostaje Osada 4. 4 MNU 178 wieś Hornostaje Osada 5. 5 MNU 180 wieś Hornostaje Osada 6 MNU 185/1 wieś Hornostaje Osada 7 MNU 24/18 wieś Świerzbienie 8 MNU 25/9 wieś Świerzbienie 9. 9 MNU 44/4 wieś Świerzbienie MNU 69, 70 wieś Zblutowo MNU 67 i część 66 wieś Zblutowo MNU 60, 61 wieś Zblutowo MNU 72, 73, 74 wieś Zblutowo MNU 91/2, 95, 96/1 wieś Zblutowo Tereny z podstawowym 6. przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem 7. usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku 8. zmiany planu symbolem MNU

6 MNU 88 wieś Zblutowo MNU 296 wieś Potoczyzna MNU MNU 152/ MNU 64, 65, MNU 11/15 wieś Rybaki URM 10/2 wieś Świerzbienie URM 1/3 wieś Kosiorki URM 18/2, 18/4 wieś Dzieżki URM 22/1 wieś Ciesze 25 URM 285 wieś Przytulanka 26 URM 37/13 27 URM URM 239, 240 wieś Potoczyzna URM 244 wieś Potoczyzna URM 58 wieś Kołodzież URM 108/13 wieś Kołodzież URM 119/6 wieś Kołodzież 33 UKS 334 wieś Krzeczkowo 34 UKS 161 wieś Przytulanka Tereny z podstawowym 25. przeznaczeniem pod zabudowę usługową i rzemieślniczą, 26. z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 27. zmiany planu symbolem URM 28. Tereny z podstawowym 33. przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu kultury, sportu i rekreacji, 34. oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UKS 5 112/18 oraz część wieś Kołodzież 112/17 wieś Żodzie wieś Hornostaje Osada wieś Rybaki wieś Zblutowo

7 Teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, 35. uciążliwą (kremacja zwłok) oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UR 35 UR cz. dz. 152/6 wieś Żodzie Teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno36. usługowohandlową i gospodarowania odpadami oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem PU 36 PU 11/15 wieś Rybaki ZL 324 wieś Hornostaje ZL 178 wieś Sikory ZL cz. dz. 11/6 wieś Dzieżki 40 ZL 11/8 wieś Dzieżki Tereny z przeznaczeniem do 40. zalesienia, oznaczone na zmiany planu 41. rysunku symbolem ZL ZL 5 część dz. 8/3 i 9/1 wieś Sobieski 42 ZL 634 wieś Boguszowo ZL część dz. 747 wieś Boguszowo ZL i 44a ZL 466, cz. dz. 467 wieś Krzeczkowo Na w/w terenach ustala się zagospodarowanie terenów według art. 3, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.) oraz art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), o ile zagospodarowanie to jest zgodne z innymi przepisami szczególnymi, oraz dopuszcza się: 1) zakładanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludności i rolnictwa lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń niezbędnych do korzystania z tej infrastruktury, w sytuacji braku możliwości ich trasowania poza terenami leśnymi, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonania prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakończeniu; 2) lokalizację infrastruktury i urządzeń łączności publicznej; 3) urządzanie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urządzeń związanych z turystyką w rozumieniu art. 4, pkt 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz art. 3, pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.); 4) lokalizację obiektów związanych z obsługą gospodarki leśnej i eksploatacją lasów oraz modernizację obiektów istniejących na terenach leśnych. Podstawę opracowania zmiany planu stanowią: 1) uchwała Rady Miejskiej w Mońkach Nr X/107/11 z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

8 8 2) przestrzennego gminy Mońki; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki, uchwalone uchwałą Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 grudnia 1998 r. z późn. zm. Przedmiotem zmiany planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.): 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej: a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU b) tereny zabudowy usługowej i rzemieślniczej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem URM c) tereny zabudowy usługowej zakresu kultury, sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UKS, d) tereny zabudowy usługowej uciążliwej (kremacja zwłok), oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UR, e) tereny zabudowy produkcyjnej, rzemieślniczej usługowej i handlowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem PU, f) tereny leśne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL, g) tereny dróg publicznych oraz wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KDD i KDW, h) trasy sieci wodociągowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem w, i) trasy sieci energetycznej niskiego napięcia, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem enn, j) trasy linii telefonicznej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem t; 2) zasady i warunki zagospodarowania terenów: a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu, h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

9 9 terenów, k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.); 3) ustalenia pozostałe: a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, b) zasady ochrony przeciwpożarowej. c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). Ustalenia zmiany planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy W opracowaniu prognozy posłużono się opisową analizą prawdopodobnych rodzajów skutków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w realizacji ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W procedurze rozpatrywania oddziaływania uwzględniono wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego wariantu ustaleń planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę. W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: zaznajomiono się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, Opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki zaznajomiono się z danymi fizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami sozologicznymi obejmującymi obszar objęty prognozą, dokonano oceny zmian w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, przeprowadzono wizję obszaru objętego prognozą, dokonano analizy czynników potencjalnie mogących przynieść negatywne skutki dla środowiska Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania Ustawowo określony jest obowiązek prowadzenia oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (raz w czasie jednej kadencji Art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Powiązanie tego monitoringu zagospodarowania przestrzennego na szczeblu lokalnym (a więc również monitoringu stanu realizacji zmiany studium i planów miejscowych) z odpowiednimi elementami państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) pozwoliłoby także na ewentualną ocenę wpływu realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania na środowisko.

10 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Dla planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 104 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie z dnia 3 października 2008 r Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Mońki ma na celu zwiększenie stopnia zainwestowania terenów. Obszary zielone (leśne i rolne) zostaną przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi i rzemiosło nieuciążliwe. W jednym przypadku (we wsi Żodzie) teren rolny zostanie przeznaczony pod zabudowę usługową uciążliwą kremacja zwłok. Część terenów rolnych zostanie poddana zalesieniu, tak jak i tereny poeksploatacyjne kopalni surowców mineralnych. W strukturze przyrodniczej obszaru objętego projektem zmiany planu nie stwierdzono obszarów objętych ochroną przyrodniczą, ani obiektów dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu wiąże się z efektami gospodarczymi oraz skutkami powodowanymi w środowisku przyrodniczym. Zostanie zredukowana powierzchnia terenów zielonych. Lokalnie wzrosną hałas i zanieczyszczenie powietrza w związku ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym. Ustalenia projektu zawierają zapisy ograniczające negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko a także zapisy korzystne dla utrzymania bioróżnorodności terenu. Są one wystarczające i zapewnią odpowiednią ochronę zabytkom krajobrazu, środowiska przyrodniczego i kulturowego Istniejący stan środowiska Położenie fizycznogeograficzne Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondrocki, A. Rychling) gmina Mońki położona jest w obrębie wysoczyzny Białostockiej wchodzącej wskład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej. Niewielki skrawek w północno zachodniej części gminy należy do Kotliny Biebrzańskiej. Na terenie gminy Mońki dominuje urozmaicona morfologicznie wysoczyzna polodowcowa z licznymi formami marginalnymi powstałymi podczas zanikania zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar wysoczyznowy gminy położony jest głównie na wysokości m npm. Najwyższe wzniesienie znajduje się w okolicy kol. Świerzbienia 201,3 m npm., zaś teren najniżej położony to użytki zielone znajdujące się pomiędzy wsiami Wilamówka i Kulesze 101,1, m npm. Najbardziej charakterystycznymi formami rzeźby terenu są liczne wzgórza kemowe. Między kemami występują płaty osadów wodnolodowcowych, a miejscami osadów zastoiskowych (rejon wsi Hornostaje). Powierzchnia osadów wodnolodowcowych opada łagodnie w kierunku południowowschodnim do rozległego obniżenia, w środku którego w XVI w. piętrząc wody rzeki Nereśl utworzono jezioro Zygmunta Augusta (Czechowskie). We wschodniej części obszaru gminy dominującym elementem rzeźby terenu jest dolina rzeki Nereśl. Natomiast fragment obszaru zachodniej części gminy zaliczany do Kotliny Biebrzańskiej charakteryzuje się płaskorówninną rzeźbą terenu i obejmuje głownie taras nadzalewowy Biebrzy przykryty piaskami eolicznymi i wydmami, skrawki tarasu zalewowego oraz część równin torfowych wypełniających rozległe obniżenie Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten wyniesiony jest ca 110 m npm. W układzie administracyjnym gmina Mońki położona jest w centralnej części

11 11 województwa podlaskiego i granicy od północnegowschodu z gminą Jaświły, od południowegowschodu z gminą Knyszyn, od południa z gminą Krypno, od południowegozachodu z gminą Trzcianne i od północnegozachodu z gminą Goniądz Budowa geologiczna Obszar gminy Mońki położony jest w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnieuropejskiej na południowym skłonie wyniesienia mazurskosuwalskiego. Strop utworów krystalicznych leży na głębokości około 1000m, na którym idąc od dołu do góry zalegają osady: jury środkowej iły, iłowce, mułowce, margle, wapienie muszlowe, kredy dolnej osady wapiennomargliste, kredy górnej wapienie piaszczystoglaukonitowe z fosforytami, piaski i mułowce kwarcowe glaukonitowe, wapienie z fauną i kreda pisząca, osady trzeciorzędowe reprezentowane głownie przez piaski, mułki i iły oligoceńskie oraz mioceńskie, stanowiące podłoże pokrywy czwartorzędowej. Miąższość pokrywy czwartorzędowej na terenie gminy jest zróżnicowana i waha się od ca 120 do 123 m. Utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez osady zlodowacenia począwszy od podlaskiego aż do środkowopolskiego. Osady zlodowacenia podlaskiego reprezentowane są przez gliny zwałowe zalegające w obniżeniach podłoża czwartorzędowego Nie tworzą one jednak ciągłego poziomu. Gliny zwałowe przykrywają recesyjne osady zastoiskowe i wodnolodowcowe, które z kolei są przykryte przez gliny zwałowe dwóch stadiałów starszego i młodszego zlodowacenia południowopolskiego. Gliny zwałowe młodszego stadiału występują prawie na całym obszarze gminy w towarzystwie osadów wodnolodowcowych i zastoiskowych. W rejonie gm. Mońki osady zlodowacenia południowopolskiego są oddzielone od osadów zlodowacenia środkowopolskiego osadami iłów, mułków, piasków jeziornych oraz torfu. Głównym budulcem pokrywy czwartorzędowej na terenie gminy Mońki są utwory zlodowacenia środkowopolskiego reprezentowane przez gliny zwałowe, osady lodowcowe, mułki, piaski i żwiry kemów, osady stożków zandrowych oraz osady zastoiskowe w rejonie wsi Hornostaje. Znaczne powierzchnie gminy zajmują pagóry kemowe zbudowane z piasków drobnoziarnistych z wkładkami mułków oraz piaskami z wkładkami żwirów. Zbocza pagórów kemowych często pokryte są warstwą gliny zwałowej lub piasków lodowcowych. Miąższość osadów kemowych waha się w granicach m. Fragment Kotliny Biebrzańskiej znajdujący się na terenie gminy Mońki budują piaski rzeczne zlodowacenia północnopolskiego. W okresie holocenu powierzchnie tarasu nadzalewowego w wielu miejscach pokryte zostały piaskami eolicznymi oraz wydmami (okolice wsi Kulesze). Utwory holoceńskie wykształcone w postaci torfów występują głownie w dolinie rzeki Biebrzy, a także w dolinach mniejszych cieków oraz obniżeniach bezodpływowych na wysoczyźnie Wody powierzchniowe Pod względem hydrograficznym obszar gminy Mońki należy do dorzecza Wisły z czego 76% powierzchni gminy leży w obrębie zlewni rzeki Narwi, a 24% w zlewni Biebrzy. Przez teren gminy przebiega wododział wód powierzchniowych III rzędu oddzielający zlewnię rzeki Nereśl i rzeki Biebrzy. Sieć hydrograficzna na obszarze gminy jest słabo rozwinięta. Głównym elementem tej sieci jest rzeka Nereśl. Płynie ona z północy na południe przez wschodnia i południową

12 12 część gminy. Głównymi jej dopływami z terenu całejgminy są niewielkie prawobrzeżne cieki Wrzączka (Targonka) i Rumejka odwadniająca wschodnią i południową część gminy. Natomiast północna i zachodnia część gminy odwadniana jest przez Czarną Strugę, Kosówkę i Gołdę. Są to cieki wodne odprowadzające wody do rzeki Biebrzy, położonej na zachód od gminy Mońki. W układzie i funkcjonowaniu sieci hydrograficznej gminy istotną rolę odgrywa jezioro Zygmunta Augusta leżące po zewnętrznej stronie południowo wschodniej granicy gminy, które oprócz funkcji retencyjnej pełni również rolę zbiornika przeciwpowodziowego. Z obliczeń rzędnych zasięgu fali powodziowej dla rzek województwa podlaskiego wynika, że zagrożenia powodziowe na terenie gminy Mońki nie występują. Stan sanitarny wód rzeki Nereśl i Targonki kontrolowany jest przez WIOŚ w Białymstoku w punktach pomiarowokontrolnych monitoringu regionalnego i podstawowego. Przeprowadzone w 2001 r. badani wód rzeki Nereśl w przekroju Dudki wykazywały, iż stan czystości rzeki nie odpowiada docelowej klasyfikacji wód, określonej w Zarządzeniu Nr 18/71 z 27.V.1971r. Prezydium WRN w Białymstoku tj. II kl. Nereśl na całej długości prowadzi wody III kl. czystości. W porównaniu do badań z lat poprzednich pogorszyła się jakość wód w przekroju Dudki, gdzie klasyfikacja uległa obniżeniu z wód II klasy do III kl. Stan czystości dopływu Targonki nie odpowiada docelowej II kl. czystości. Nadal rzeka jest silnie zanieczyszczona ściekami z Moniek. Nie zanotowano jednak wyraźnego pogorszenia wód Nereśli poniżej ujścia Targonki. Ogólna klasyfikacja rzeki Targonki nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do lat poprzednich, nadal prowadzi wody klasy n.o.n. mimo działających oczyszczalni ścieków komunalnej i Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. W pozostałych mniejszych ciekach wodnych brak jest badań kontrolnych. Tym niemniej nie obserwuje się jeszcze wpływu zanieczyszczeń ściekowych związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z wyżej cytowanym zarządzeniem wody tych rzek powinny odpowiadać II kl. czystości. Na obszarze objętym zmianą zagospodarowania nie występują wody powierzchniowe Wody podziemne Główne źródło ujmowania wód podziemnych dla celów użytkowych na obszarze gminy Mońki stanowią utwory czwartorzędowe. Warunki hydrogeologiczne w utworach czwartorzędowych na obszarze gminy są skomplikowane i niezbyt korzystne z uwagi na dominację w budowie geologicznej glin. W obrębie tych utworów wyróżnia się kilka poziomów wodonośnych charakteryzujących się zróżnicowaną zasobnością i zasięgiem przestrzennym. Wyróżnione poziomy wodonośne to: poziom wodonośny spągowy (najniższy), międzymorenowy poziom wodonośny II b i II a, przypowierzchniowy poziom wodonośny. Wody z ujęć czwartorzędowych, a w szczególności z poziomu wodonośnego międzymorenowego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Mońki. Warstwy wodonośne tego poziomu tworzą naprzemianległe z glinami piaski i żwiry znajdujące się na znacznych głębokościach. Poziom ten charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody oraz zmienną wydajnością (40 80 m 3/h) z poszczególnych ujęć, uzależnioną od miąższości i wykształcenia litologicznego warstwy wodonośnej. Wody tego poziomu charakteryzują się dobrymi parametrami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi. Wody poziomu przypowierzchniowego występują w poszczególnych utworach o

13 13 dobrych warunkach infiltracyjnych budujących dna dolin rzecznych oraz niektóre obszary wysoczyznowe. Wody dolin rzecznych kontaktują się z wodami osadów plejostaceńskich obszarów wysoczyznowych i są ze sobą hydrostatycznie powiązane, wykazując uzależnienie okresowych wahań od okresowych stanów wody w rzekach. Im dalej od dolin powyższa zależność się zmniejsza i wahania okresowe w większym stopniu są związane z wielkością i intensywnością opadów atmosferycznych. Głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej, wiąże się ściśle z ukształtowaniem powierzchni terenu. Najpłycej woda zalega w holoceńskich torfach, namułach i piaskach budujących dna dolin rzecznych i obniżeń terenowych. Zwierciadło wody układa się tutaj płycej niż 2 m ppt. Na obszarach wysoczyznowych lustro wody w miarę wzrostu wysokości bezwzględnych obniża się do głębokości poniżej 8 m, wykazując przy tym dość ścisłą zależność od konfiguracji terenu. Poziom przypowierzchniowy stanowi podstawowe źródło ujmowania wód w studniach kopanych. Wody tego poziomu w znacznym stopniu są narażone na zanieczyszczenia bakteriologiczne. Przy wysokim stanie wód gruntowych, po okresie roztopów lub długotrwałych opadów w stropie osadów trudnoprzepuszczalnych, zwłaszcza na terenach płaskich, istnieje możliwość występowania płytkich wód powierzchniowych zwanych wierzchówkami. Gmina Mońki należy do obszarów o ograniczonych, lokalnie dobrych zasobach wód podziemnych jednostkowe zasoby wód podziemnych w m3/24h/km2 wynoszą od 50 do 200. Zaopatrzenie ludności w dobrą wodę pitną powinno odbywać się na bazie ujęć wód z poziomu międzymorenowego i spągowego, względnie z ujęć wód oligoceńskich. Część terenów objętych zmianą we wsiach Żodzie, Rybaki i Sobieski znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 Pradolina Rzeki Biebrzy Klimat W podziale byłego województwa białostockiego na krainy klimatyczne (wg. S.J. Pióro 1973r.) obszar gminy Mońki zaliczony został do Krainy Wysoczyzn Północnopodlaskich (Wysoczyzna Białostocka). Tereny bezpośrednio przylegające do Kotliny Biebrzańskiej (zachodnia część gminy) ulegają jej wpływom klimatycznym, co uwidocznia się przez zwiększoną wilgotność powietrza, niższe temperatury wiosny i lata oraz nieco niższe temperatury w listopadzie i grudniu. Poniższą charakterystykę klimatu obszaru gminy oparto głownie o dane meteorologiczne ze stacji: Mońki, Knyszyn, Białystok, Osowiec i Biebrza z okresu lat wg. opracowania S.J. Pióro.Klimat województwa białostockiego i okresu wg. opracowania A. Górniaka.Klimat województwa podlaskiego" Średnia roczna temperatura na terenie gminy jest niższa od średniej krajowej i wynosi 6,2 C. Średnia temperatura lipca 17 C, zaś stycznia 6,3 C. Średnia roczna amplituda wynosi 23,3 C. Najwyższe temperatury występują w lipcu (średnia temperatura max 22,8 C. Najniższe temperatury występują w styczniu (średnia temperatura min 9,7 C). Okres wegetacji (średnia temperatura powyżej 5 C) trwa około 210 dni, rozpoczyna się on w pierwszej dekadzie kwietnia i kończy się pod koniec października lub na początku listopada. Średnia wilgotność względna powietrza na obszarze gminy wynosi 82%. Najwyższa wartość wilgotności względnej przypada na okres od października do marca, najniższa w czerwcu. W przebiegu dobowym stosunkowo wyższe wartości obserwuje się nocą i nad ranem, natomiast najniższe przypadają na godziny południowe. Rejon gminy Mońki otrzymuje okok) 587 mm opadów w skali rocznej, z czego na okres wegetacyjny (IV X) przypada około 410 mm. Maksimum opadów w ciągu roku obserwuje się w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, zaś minimum w styczniu i marcu. Opady letnie różnią się od opadów zimowych długotrwałością i intensywnością. Latem są one zazwyczaj krótkotrwałe o dużym natężeniu, zaś zimą długotrwałe o niewielkim natężeniu.

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXXV/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MOŃKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MOŃKI 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MOŃKI 2012 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel zakres pracy, powiązanie

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą SIDORSKA-KAMPUS Projekt miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR...,

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR..., Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /./2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia.. 2015r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY STĘSZEW NR..., (wprowadzona Uchwałą Nr.././2015 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo