1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania"

Transkrypt

1 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r póz. 139 z póniejszymi zmianami, art.10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr. 62 póz. 627z 20 czerwca 2001 r) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 póz z 18 wrzenia 2001 r) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania na rodowisko dotyczca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Metoda opracowania Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zasadami i metod sporzdzania Prognoz skutków wpływu ustale miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Instytut Ochrony rodowiska, Warszawa 1997 r. oraz zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania na rodowisko dotyczca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Materiały ródłowe 1. Uchwała Nr V/30/2002 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego cz miejscowoci Starowa Góra-południe oraz uchwał Nr XV/136/2003 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2002 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego cz miejscowoci Starowa Górapołudnie. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra-południe opracowany przez Pracownie Planowania Przestrzennego Łód ul. Przybyszewskiego 176/ Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów opracowane przez Firm Architektoniczn Elbieta i Krzysztof Muszyscy Łód ul. Piotrkowska 182/ Ekofizjografia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów opracowana przez Firm Architektoniczn Elbieta i Krzysztof Muszyscy Łód ul. Piotrkowska 182/218. 1

2 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy Materiałem wyjciowym do prognozy jest projekt Uchwały Rady Gminy Rzgów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra-południe Przedmiotem opracowania jest analiza ustale powyszego projektu planu majca na celu okrelenie przewidywanych zmian w rodowisku przyrodniczym w wyniku realizacji tych ustale i projektowanego sposobu uytkowania terenu oraz ocen skutków ewentualnych zmian. Sporzdzony projekt planu przewiduje przekształcenie zainwestowania na obszarze opracowania w sposób umoliwiajcy wyznaczenie nowych terenów budowlanych i popraw ładu przestrzennego, przy minimalizacji konfliktów i zgodnie z zasad zrównowaonego rozwoju. Celem planu s wic: 1. ustalenie zasad udostpniania nowych, terenów pod zabudow mieszkaniow z dopuszczeniem zabudowy, 2. poprawa ładu przestrzennego poprzez wiadome kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich, szczególnie wzdłu cigów komunikacyjnych oraz uporzdkowanie zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych w strefach publicznych i niepublicznych przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikajcych z przeznaczenia terenów dla rónych funkcji. 4. Ustalenia obowizujcego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia ogólne dla rejonu zmian. Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Starowa Góra Południe zawiera nastpujce ustalenia ogólne w zwizku z projektowanym nowym planem miejscowym dla wsi Starowa Góra południe. W zakresie ochrony rodowiska 1. Maksymaln ochron i adaptacj istniejcej zieleni wysokiej i wzbogacanie jej o nowe nasadzenia, zadrzewienia przyuliczne i towarzyszce zabudowie, 2. W strefie ochronnej od linii wysokiego napicia 110 kv i redniego napicia 15 kv nie naley lokalizowa zabudowy mieszkaniowej, 3. W strefie od magistrali wodocigowych niw wolno wznosi trwalych budowli oraz robi trwałych nasadze 4. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie uciliwoci trasy krajowej naley stosowa zabezpieczenia przeciwakustyczne, 5. Konieczne skanalizowanie osiedla, oraz ogrzewanie ze ródeł ekologicznie czystych, 6. Odpady składowane bd na wysypisku gminnym. 2

3 W zakresie infrastruktury technicznej 1. Zaopatrzenie w wod projektowanego mieszkalnictwa przewiduje si z sieci wodocigowej po jej rozbudowie, 2. Docelowo dla obszaru opracowania przewiduje si budow zintegrowanego zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków sanitarnych, w oparciu o indywidualn oczyszczalni cieków w dolinie rzeki Ner. 3. Zaopatrzenie w ciepło odbywa si bdzie w oparciu o ródła lokalne. 4. Docelowo przewiduje si gazyfikacj przewodow na rednim cinieniu. 5. Opracowywany teren zasilany jest w energi elektryczn za porednictwem linii napowietrznej 15 kv W zakresie komunikacji Bezporednio teren opracowania obsługuje sie ulic lokalnych i dojazdowych, Obsług komunikacj zbiorcza zapewni linie autobusowe, Plan przewiduje adaptacj i modernizacj istniejcego układu komunikacyjnego 5 Ustalenia Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów" Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów" przewiduje w obszarze objtym planem nastpujce kierunki polityki przestrzennej w zakresie: Ochrony i kształtowania rodowiska: W wyniku diagnozy warunków przyrodniczo sanitarnych zaistniała moliwo kwalifikacji obszarów otwartych, stanowicych teoretycznie przestrzenny potencjał rozwoju gminy, pod ktem faktycznej dostpnoci tych terenów do urbanizacji poprzez wyodrbnienie obszarów Wskazanych do ochrony wykluczone z zabudowy Bez ogranicze dla rozwoju zabudowy ze wskazaniem preferencji funkcji i zasad zagospodarowania wynikajcych z dyspozycyjnoci rodowiska. Zgodnie ze studium teren ten jest predysponowany do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Studium wskazuje w obszarze opracowania na konieczno przestrzegania zasad ochrony wód, gruntów rolnych, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem przy nowych sposobach uytkowania: Obowizek kanalizowania obszarów urbanizowanych i odprowadzania do lokalnych oczyszczalni cieków bytowych, Obowizek oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych Ochrona wód podziemnych. Cały teren gminy (w tym teren niniejszego opracowania) znajduje si na obszarze Zbiornika Niecka Łódzka (nr 401), Naley zwróci szczególn uwag na istniejc zabudow wiejsk, do której doprowadza si sie wodocigow. Nie wolno dopuci do zamieniania na szamba dotychczasowych studzien. Prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych a nawet głbinowych, 3

4 Ochrona gruntów rolnych klasy I-IV przed zmian uytkowania, Ochrona gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, Ochrona systemu melioracyjnego poprzez odpowiedni przebudow i modernizacj, aby zapewni jego sprawno na terenach ssiednich, Studium... wprowadza korzystne z punktu widzenia ochrony rodowiska i ycia człowieka ustalenia o wytyczeniu dróg o najwikszym nateniu ruchu poza obrbem terenów zamieszkałych. Poprawi to równie znaczco warunki aerosanitarne miejscowoci, z których zostanie usunity ruch tranzytowy (min. teren opracowania Starowa Góra), Studium... wskazuje i obowizuj normy dopuszczalnego poziomu hałasu. Zapobieganie konfliktom na styku obiektów emitujcych hałas i obiektów chronionych powinno polega na likwidacji i unikaniu takich ssiedztwa. Infrastruktura techniczna... konieczno wyposaenia w sie wodocigow i sie kanalizacji sanitarnej terenów rozwojowych (min. Starowej Góry). uporzdkowanie systemu odprowadzania wód opadowych, poprzez udronienie i czciow przebudow niesprawnego systemu melioracyjnego. Prowadzenie skutecznych działa na rzecz poprawy jakoci i ochrony wód powierzchniowych. Obok porzdkowania gospodarki cieków sanitarnych wane jest utrzymanie w czystoci zlewni. rozwój urbanizacji na wskazanych terenach powinien by warunkowany koniecznoci odpowiedniego ich przygotowania do celów zabudowy i pełnego wyposaenia w sie infrastruktury komunalnej. dalszy rozwój urbanistyczny bdzie wymagał: budowy nowych odcinków linii dystrybucyjnych 15 kv, stacji transformatorowych 15/0,4 kv, linii rozdzielczych niskiego napicia oraz przyłczy do sieci elektroenergetycznych nowych odbiorców, przebudowy i modernizacji niektórych odcinków istniejcej sieci SN i nn, docelowo budowy nowej stacji transformatorowo rozdzielczej 110/15 kv docelowo na terenie gminy bdzie funkcjonował mieszany system gazu przewodowego. Obecny zasig systemu gazu niskiego cinienia pozostanie bez zmian. Komunikacja... Kierunki polityki rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego wynikaj z programów słucych ponadlokalnym celom publicznym. Układ podstawowy opracowywanego terenu tworz: droga krajowa nr 1 (ulica Szkolna)- istniejca droga zewntrzna, drogi wewntrzne (drogi powiatowe i gminne) ulica Centralna w cigu drogi powiatowej nr Studium... proponuje preferowa zasad, e miejsca postojowe s zapewniane na działkach inwestorów, włacicieli i uytkowników poszczególnych nieruchomoci. Celowe jest zapewnienie miejsc postojowych ogólnodostpnych. Komunikacja autobusowa bdzie oparta na trakcji autobusowej. W studium wyznaczono tereny dla których obowizuje sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do obszarów tych został zaliczony teren opracowania. 4

5 6. Propozycje zmian planu - ogólna charakterystyka przedmiotu i zakresu problemowego planu Ustalenia dla jednostek planistycznych Na obszarze objtym analizowan uchwał plan wyodrbnia tereny, bdce przedmiotem ustale ( oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi), dla których ustala si nastpujce rodzaje przeznaczenia: Dla kadego z wyznaczonych terenów okrelono podstawowe oraz uzupełniajce rodzaje przeznaczenia (okrelone symbolami literowymi na rysunku planu). 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi, adaptowan, z moliwoci jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy oraz realizacj nowej, z ewentualnym przeznaczeniem uzupełniajcym, w postaci nieuciliwych usług towarzyszcych nie zakłócajcych funkcji mieszkaniowej obszaru stacje transformatorowe, sie infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych w tym przepompownie, cigi piesze. 2. tereny zabudowy usługowej (U) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudow usługow o charakterze komercyjnym z obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi, adaptowan, z moliwoci jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy oraz realizacj nowej, z ewentualnym przeznaczeniem uzupełniajcym, stacji transformatorowych, sie infrastruktury technicznej, parkingi oraz budynku mieszkalnego na terenie 2 U. 3. tereny przestrzeni dróg (ulic) publicznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzdzenia zwizane z ich obsług, dla których ustala: 1) klasyfikacj ulic ze wzgldów funkcjonalno - technicznych: a) KDZ - drogi zbiorcza, Z" b) KDL - drogi lokalne, L" c) KDD - droga dojazdowe, D" dla których okrela ustalenia szczegółowe, zgodnie z obowizujcymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie, 2) dla obsługi komunikacyjnej terenów plan wyznacza równie drogi wewntrzne oznaczone symbolem KDW 3) dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan wyznacza tereny cigów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolami KP, z podstawowym przeznaczeniem pod cigi piesze. W granicach terenu przeznaczonego na cigi piesze plan dopuszcza realizacj sieci infrastruktury technicznej. Z zakresu ochrony rodowiska l. W całym obszarze plan zakazuje: 1) lokalizowania przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których sporzdzanie raportu oddziaływania na rodowisko jest wymagane lub moe by wymagane, z wyjtkiem stacji paliw płynnych, rozbudowy lub 5

6 przebudowy dróg oraz realizacji niezbdnych urzdze infrastruktury technicznej, oraz inwestycji celu publicznego okrelonych przepisami szczegółowymi. 2) wprowadzania nie oczyszczonych cieków do gruntu i do istniejcych na terenie rowów melioracyjnych, 3) lokalizowania obiektów i urzdze oraz prowadzenia działalnoci usługowej i wytwórczej mogcej powodowa emisj do powietrza zanieczyszcze o charakterze odorowym, 4) prowadzenia działalnoci usługowej o uciliwoci nie wykraczajcej poza granice działki lub zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny. 2. W całym obszarze plan nakazuje: 1. zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony rodowiska dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 26MN i 2U naley przyj klasyfikacj akustyczn jak dla zabudowy mieszkaniowej; 2. maksymaln ochron istniejcych zadrzewie (samosiejki), spełniajcych szereg funkcji ekologicznych oraz maksymalne nasycanie terenów zieleni, 3. selekcj i gromadzenie odpadów na posesjach w urzdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjtym w gospodarce komunalnej gminy; 4. ogrzewanie budynków ze ródeł bezpiecznych ekologicznie, z preferencj do zastosowania takich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczno; 5. zachowanie i konserwacj utrzymujc drono istniejcej sieci rowów odwadniajcych zapewniajcych prawidłowy odbiór wód powierzchniowych z moliwoci miejscowego przekrywania uzgodnionego z zarzdc terenu. Z zakresu infrastruktury technicznej: l. Plan ustala: 1) Zaopatrzenie wszystkich terenów w wod z sieci wodocigowej, w oparciu o wodocigi istniejce i przez rozbudow sieci zasilany z systemu miejskiego Łodzi. Awaryjnie obszar planu moe by zaopatrywany w wod z ujcia w Rzgowie. Budow przewodów wodocigowych w liniach rozgraniczajcych ulic. Dopuszcza si przebiegi wodocigów poza liniami rozgraniczajcymi ulic, w tym równie przez tereny działek prywatnych włacicieli, przy zapewnieniu warunków dla eksploatacji sieci przez odpowiednie regulacje prawne; 2) Odprowadzanie cieków sanitarnych w systemie kanalizacji zbiorczej, poprzez budow gminnej sieci kanalizacyjnej oraz obowizek podłczenie wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. Odbiornikiem cieków bdzie projektowany kolektor sanitarny, oczyszczanie cieków nastpowa bdzie na komunalnej oczyszczalni cieków w Rzgowie. Do czasu budowy gminnej kanalizacji zbiorczej plan dopuszcza kanalizacj indywidualn i gromadzenie cieków w zbiornikach bezodpływowych okresowo oprónianych, pod warunkiem zapewnienia wywozu nieczystoci na oczyszczalni cieków w Rzgowie. 3) Odprowadzanie wód opadowych z obszaru opracowania powierzchniowo do 6

7 istniejcych rowów odwadniajcych i do gruntu. Głównym odbiornikiem wód opadowych z obszaru Starowej Góry jest, poprzez rowy, rzeka Ner. Budow indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, dla odprowadzania wód opadowych z terenów obiektów dystrybucji paliw, parkingów i innych powierzchni szczelnie utwardzonych oraz odprowadzanie tych wód do odbiorników po oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszcze ropopochodnych, zgodnie z warunkami wynikajcymi z przepisów o jakoci cieków wprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi. Konieczno zapewnienia odpływu wód opadowych ze wszystkich terenów przez utrzymanie dronoci rowów odwadniajcych, utrzymanie odbiorników w dobrym stanie technicznym. 4) Zasad zasilania w energi elektryczn z istniejcej sieci redniego napicia i niskiego napicia. Poprzez jej rozbudow. Budow, rozbudow oraz przebudow sieci i urzdze elektroenergetycznych naley prowadzi w uzgodnieniu z właciwymi Zakładem Energetycznym. Prowadzenie sieci elektroenergetycznej w liniach rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych dróg, przy czym sie naley projektowa przy linii rozgraniczajcej poza pasem drogowym. 5) Zasad zaopatrzenia w ciepło z lokalnych ródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi. 6) Zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z istniejcej sieci niskiego cinienia. Budow sieci naley prowadzi w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez właciwy Zakład Gazowniczy, w liniach rozgraniczajcych dróg i ulic Z zakresu komunikacji 1. Plan ustala powizanie komunikacyjne terenu opracowania z drog krajow nr 1 o znaczeniu regionalnym za porednictwem drogi zbiorczej - ul. Centralnej w cigu drogi powiatow nr dajce równie moliwo waniejszych powiza lokalnych. 2. Plan ustala obsług komunikacyjn terenów przeznaczonych pod zabudow z przyległych dróg publicznych i wewntrznych okrelonych niniejszym planem, obowizuje zakaz obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z drogi krajowej nr 1 - ul. Szerokiej; 3. Parametry techniczne ulic powinny spełnia wymagania ustalone w odrbnych przepisach okrelajcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie; 4. Plan dopuszcza moliwo pozostawienia w pasie drogowym istniejcych budynków i urzdze nie zwizanych z drogami i ich obsług pod warunkiem, e: a) nie powoduj zagroenia oraz utrudnie dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakłócaj wykonywania zada zarzdu drogi, b) nie koliduj z zakładan sieci infrastruktury technicznej, c) uzyskania zgody zarzdcy drogi na ich przebudow lub remont; 5. Dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan wyznacza tereny cigów pieszych 7

8 oznaczone na rysunku planu symbolami KP, z podstawowym przeznaczeniem pod cigi piesze. W granicach terenu przeznaczonego na cigi piesze plan dopuszcza realizacj sieci infrastruktury technicznej 7. Charakterystyka zagospodarowania oraz rodowiska przyrodniczego i krajobrazu obszarów objtych planem i terenów ssiednich Zagospodarowanie terenu Teren opracowania znajduje si w północnej czci gminy Rzgów na terenie sołectwa Starowa Góra. Obszar od północy graniczy z ulic Centraln od wschodu i południa z terenami rolnymi i od zachodu z ulic Szerok. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 90 ha. W czci zachodniej terenu przebiega droga krajowa Nr 1, std rejon opracowania ma bardzo dobr dostpno komunikacyjn (obsługa komunikacyjna tego terenu odbywa si bdzie za porednictwem drogi zbiorczej ul. Centralnej, plan zakazuje obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z drogi krajowej nr 1). Obecnie podstawowym charakterem opracowania jest ogrodnictwo i rolnictwo. Przewaajca wikszo terenów znajduje si w rkach indywidualnych osób. Funkcj terenu jest przede wszystkim uytkowanie ogrodnicze i rolne. Uytkowanie aktualne nie ma negatywnego wpływu na takie elementy rodowiska przyrodniczego jak: rzeba terenu i krajobraz, wody, klimat, wiat rolinny i zwierzcy, kopaliny, warunki aerosanitame i akustyczne oraz warunki ycia człowieka. Moe mie ono natomiast dodatni wpływ na popraw jakoci gleby w przypadku stosowania do upraw nawozów naturalnych, a ujemny na wody powierzchniowe i podziemne w przypadku stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych rodków ochrony rolin (wsikanie zanieczyszcze do gruntu i wód, spływy powierzchniowe do rowów, cieków i rzek). Rzeba terenu. Obszar połoony jest na terenie Wysoczyzny Bełchatowskiej w pasie Nizin rodkowopolskich - podprowincji Niu rodkowoeuropejskiego. Wykształcenie si Wysoczyzny zwizane jest z maksymalnym zasigiem zlodowacenia warciaskiego. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne. Morfologia terenu jest cile zwizana z budow geologiczn, a zwłaszcza rodzajem utworów przypowierzchniowych. Rzeba obszaru, jak i budowa geologiczna utworów przypowierzchniowych s konsekwencj zlodowace w czwartorzdzie oraz procesów zachodzcych w trakcie ustpowania lodowca, okresach interglacjalnych, a take w okresie holoceskim. Obszar całej gminy w tym rejon Starowej Góry znajduje si w obrbie kredowej niecki łódzkiej, której osiowa cz przebiega w kierunku południowy wschód północny zachód. Utwory kredowe, reprezentowane przez opoki i margle mastrychtu zalegaj pod cienk warstw utworów czwartorzdowych na terenie nie wystpuj wychodnie tych utworów. Teren pokrywaj utwory czwartorzdowe o redniej miszoci 30 m. Obszar wysoczyznowy zbudowany jest głównie z piasków i wirów wodnolodowcowych Ze wzgldu na obecno na powierzchni lub niekiedy w płytkim podłou gruntów półprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych i wice si z tym niekorzystne stosunki wodne dla gospodarki rolnej, a lokalnie ze wzgldu na płycej utrzymujce si poziomy 8

9 wód, równie w utworach piaszczystych (warunki naturalne objawiaj si nadmiernym uwilgoceniem warstw gruntów przypowierzchniowych, lokalnie do okresowej stagnacji wód na powierzchni włcznie), niezbdne było przeprowadzenie regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolniczego uytkowania gleb, zarówno gruntów ornych, jak i trwałych uytków zielonych w dolinach. Stosunki wodne zostały uregulowane dziki zmeliorowaniu znacznej, czci obszaru. Generalnie wymagana jest ochrona sieci przed zniszczeniem. W przypadku koniecznoci zabudowy naley ogranicza kolizje poprzez właciwe przełoenie sieci lub bezkonfliktowe zaprojektowanie przyszłych inwestycji. Wszelkie działania musz by podejmowane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych. Gleby Konsekwencj rzeby, budowy geologicznej i stosunków wodnych jest wytworzenie si okrelonych typów gleb. Generalnie w rejonie opracowania przewaaj gleby zaliczane wg klasyfikacji bonitacyjnej do III (IIIb) i IV(IVa i IVb) chronionej przed zmiana uytkowania -klasy. Ich właciwoci i warto rolnicza zale przede wszystkim od skał macierzystych na których si wykształciły. Mog wic to by gleby bardzo dobre wytworzone z glin lub utworów pyłowych, jak równie gleby słabe wytworzone z utworów piaszczystych. O ich przydatnoci rolniczej decyduje głównie skład mechaniczny i układ stosunków wodnych. Na terenie opracowania znajduj si równie fragmenty gleb słabych. Ich warto rolnicza jest do słaba, nale do kompleksów ytnich słabych a w klasyfikacji bonitacyjnej do Vi VI klasy. Gleby chronione III i IV klas bonitacyjnych powinny by uytkowane rolniczo. W sytuacjach koniecznych niezbdne jest uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze od uprawnionych organów: Wojewody lub Ministra MOZNiL. Surowce mineralne Na terenie opracowania nie wystpuj udokumentowane zasoby surowców mineralnych. Wody powierzchniowe i podziemne Wody powierzchniowe terenu reprezentuj głównie rowy, oraz znajdujce si na północnym wschodzie cztery stawy. Wikszo cieków została uregulowana i pełni rol rowów melioracyjnych. Cały teren gminy- zgodnie z badaniami Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inynierskiej A.G.H. z 1990 r. (Mapy obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych) znajduje si na obszarze Zbiornika Niecka Łódzka (Nr 401). Jest to zbiornik w utworach Kredy dolnej w orodku szczelinowym i szczelinowo porowym. W okolicach Starowej Góry znajduje si Obszar wysokiej ochrony (OWO). Na terenie gminy Rzgów nie istniej adne ujcia z w.w. zbiornika. Warunki klimatyczne Analizowany teren zalicza si do regionu klimatu łódzko - wieluskiego. 9

10 Ukształtowanie terenu nie stanowi przeszkody dla przepływu mas powietrza rónego pochodzenia. Powoduje to znaczn zmienno warunków pogodowych rednia roczna temperatura wynosi około 7,7 C. Najzimniejszym miesicem jest stycze, ze rednia temperatur -3,0 C. Najwysze temperatury wystpuj w lipcu i wynosz 18,0 C, lecz w poszczególnych latach warto rednia osiga nawet 21 C. Na omawianym terenie w cigu całego roku przewaa równolenikowa cyrkulacja mas powietrznych ze szczególn preferencj wilgotnych mas polarno-morskich, napływajcych z zachodu. Przewaaj zachodnie i południowo zachodnie kierunki wiatrów przy znacznym udziale wiatrów wschodnich, przypadajcych na zimow i wiosenn por roku i s charakterystyczne dla kierunków o najwikszych czstotliwociach (W i SW). Rozkład temperatury powietrza warunkuje długo okresu wegetacyjnego, który na obszarze przy progu + 5 C wynosi 213 dni. Przecitne wielkoci opadów atmosferycznych terenu wynosz niewiele ponad 600 mm. W cigu roku najwiksze sumy opadów przypadaj na lipiec czasem w czerwcu. Najmniejsze opady notuje si w styczniu, marcu i padzierniku. Długo zalegania pokrywy nienej wynosi ok. 60 dni. Od tych przecitnych warunków zdarzaj si bardzo due odchylenia, tworzce anomalie pogodowe (np. bezniene zimy). Szata rolinna Rejon opracowania jest w niewielkim stopniu poronity zieleni wysok. Rolinno obszaru stanowi: drzewa porastajce brzegi rowów, ziele rosnca w okolicach stawów a take pasy zieleni wzdłu cieek midzy polami, ogrody przydomowe z uprawami ogrodniczymi, sadami i niewielk iloci ozdobnej rolinnoci wysokiej. Obszary i obiekty prawnie chronione Na terenie opracowania nie wystpuj obiekty ani obszary przyrodnicze, które s prawnie chronione. Warunki sanitarne»zagroenia antropogeniczne Powietrze i hałas Na klimat akustyczny oraz stan czystoci powietrza gminy rzutuje lokalny przemysł, ruch komunikacyjny, lokalne kotłownie i niskie emitory palenisk domowych oraz ewentualne emisje zanieczyszcze z terenów ssiednich. Generalnie warunki aerosanitame na terenie opracowania s dobre. Rozkład zanieczyszcze mimo bliskoci Łodzi oraz połoenia Pabianic na osi najwikszej frekwencji wiatrów nie wskazuje na wpływ tych miast na emisj zanieczyszcze. Mog jedynie wystpi okresowe uciliwoci wywołane skumulowan emisj z palenisk gospodarstw domowych a take ogrodniczych (Starowa Góra to orodek produkcji ogrodniczo szklarniowej) i pogorszenie standardów aerosanitamych zwłaszcza w okresach zimowych (grzewczych). Biorc pod uwag połoenie Starowej Góry na terenach skłonnych do inwersji, oraz prawdopodobn wysok zawarto sadzy w emitowanych pyłach trzeba wzi pod uwag moliwo wystpowania zjawiska synergetycznego wzmacniania negatywnego oddziaływania dwutlenku siarki. 10

11 Wody powierzchniowe i gruntowe Problem czystoci wód powierzchniowych jest problemem ponadlokalnym. Stan czystoci wód na terenie opracowania nie jest badany Na stan czystoci cieków i rowów duy wpływ, spływy powierzchniowe nawozów mineralnych i rodków ochrony rolin stosowanych w rolnictwie a take niekontrolowane zrzuty cieków i nieszczelne szamba. Spowodowane jest to w duym stopniu brakiem kanalizacji na terenie gminy. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Wród problemów ochrony powierzchni ziemi na czołowe miejsce wysuwa si usuwanie i unieszkodliwianie odpadów. Gmina jest objta zorganizowanym systemem wywozu nieczystoci stałych. Odpady z terenu opracowania bd wywoone na składowisko odpadów komunalnych Kalinko. Wysypisko jest wzorowo zagospodarowane, z izolowanym dnem, spełniajce wszystkie postulaty ochrony rodowiska. Przyjmuje ono 1000 do 1500 m3 odpadów w cigu roku. Strefy sanitarne i strefy bezpieczestwa Na terenie opracowania wyznaczone s tereny maksymalnych stref bezpieczestwa od istniejcych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia: 110 kv, 220 kv, gazocigu wysokiego cinienia φ 400, istniejcej magistrali wodocigowej φ 2200 które wykluczaj zabudow na stały pobyt ludzi i inne funkcje chronione. 8. Charakterystyka uwarunkowa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji Teren opracowania jest zwodocigowany. Zaopatrzenie w wod z istniejcych systemów poprzez rozbudow i modernizacj. Teren nie jest w bardzo skanalizowany. Docelowo odprowadzanie cieków w systemie kanalizacji zbiorczej poprzez budow gminnej sieci kanalizacyjnej. Obowizek podłczenia wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. Do czasu budowy kanalizacji dopuszcza si kanalizacj indywidualn. Teren jest zelektryfikowany. Przewiduje si moliwo zasilania w energi elektryczn po rozbudowie istniejcej sieci. Rejon opracowania jest zgazyfikowany. Istnieje moliwo zasilania w gaz z gazocigu niskiego cinienia. Teren nie jest zaopatrywany w ciepło ze ródła zdalaczynnego. Istnieje konieczno korzystania z indywidualnych ródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie. Istniejcy układ drogowy, tworzcy sie dróg publicznych, zapewnia podstawowe powizania terenu z obszarem zewntrznym (regionalne) oraz powizania lokalne wewntrz gminy. powizanie komunikacyjne terenu opracowania z drog krajow nr 1 o znaczeniu regionalnym za porednictwem drogi zbiorczej - ul. Centralnej w cigu drogi powiatow nr dajce równie moliwo waniejszych powiza lokalnych. Powizania wewntrzne zapewniaj drogi dojazdowe 11

12 9. Skutki realizacji ustale planu Analiza porównawcza ustale obowizujcego planu ogólnego oraz ustale projektu planu, bdcego przedmiotem niniejszego opracowania pozwala okreli zmiany, jakie wprowadza ten projekt w moliwe przyszłe zagospodarowanie obszaru gminy. Wprowadzane zmiany polegaj przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudow głównie mieszkaniow (jednorodzinn,), oraz usługow,. S one wyznaczone na obszarach ju zabudowanych, aktywnych przyrodniczo, funkcjonujcych aktualnie jako tereny rolne. Wprowadzenie takich znacznych terenów przyszłej urbanizacji, w wyniku jej zrealizowania spowoduje degradacj rodowiska przyrodniczego w miejscu lokalizacji oraz zainicjuje presj na znacznie szerszym obszarze. Realizacja ustale planu bdzie oczywicie zachodzi w rónym czasie. Równie jej skutki bd nastpowa sukcesywnie. W zwizku z przyszł realizacj projektowanego przeznaczenia terenów prognozuje si nastpujce zmiany i skutki: Moliwe skutki pozytywne 1. Zwikszenie iloci zieleni, zwłaszcza na terenach otwartych, planowanych pod realizacj zabudowy mieszkaniowej, co poprawi wraenia estetyczne i mikroklimat okolicy, wpłynie pozytywnie na wiat zwierzt, a zwłaszcza rozszerzy stref korzystniejszych warunków dla przebywania ptaków i owadów (głównie pszczół). 2. Ustalenie obowizku podczyszczania cieków deszczowych z terenów utwardzonych, parkingów, itp., przed ich zrzutem do odbiornika, do wskaników okrelonych w aktualnym rozporzdzeniu, zapobiegnie potencjalnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych niebezpiecznymi zwizkami. 3. Plan nie przewiduje powstawania na tym obszarze cieków agresywnych. 4. Wobec ustalenia zakazujcego lokalizowania obiektów i urzdze oraz prowadzenia działalnoci usługowej i wytwórczej mogcej powodowa przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z istniejc i planowan funkcj mieszkaniow - klimat akustyczny terenu nie ulegnie istotnemu pogorszeniu. 5. Ustalenie obowizku gromadzenia odpadów na działkach w urzdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbioru i wywoenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjtym w gminie, jest gwarantem właciwej gospodarki odpadami. 6. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu z docelowym uzbrojeniem go w podstawowe, planowane media infrastrukturalne, jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz, spowoduje podniesienie standardu zamieszkiwania miejscowej ludnoci (szczególnie na terenach planowanego pełnego uzbrojenia) oraz przyczyni si do ograniczenia szkodliwych potencjalnych oddziaływa terenów zurbanizowanych, m.in. na wody gruntowe i powierzchniowe oraz powietrze. Przewiduje si zastosowanie wyłcznie indywidualnych ródeł ciepła, bezpiecznych ekologicznie. Moliwe skutki negatywne 1. Potencjalne wyłczenie z uytkowania areałów gruntów stanowicych uytki rolne na glebach chronionych III i IV klasy bonitacyjnej (w przypadku uzyskania zgody na wyłczenie) oraz czci gruntów klas pozostałych. 2. Nowe funkcje spowoduj jednoczenie wyłczenie znacznej czci terenu z jego 12

13 aktywnej dotychczas biologicznie roli. Nastpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej maksymalnie a o 50%. 3. Realizacja planowanej funkcji terenu wie si z powstaniem duej iloci lokalnych emitorów zanieczyszcze. Przy zastosowaniu w procesach grzewczych ekologicznych noników energii, powodujcych znacznie mniejsze, ujemne oddziaływanie, ni powszechnie stosowane paliwa stałe, stopie zanieczyszczenia powietrza nie powinien przekroczy dopuszczalnych wskaników okrelonych w przepisach szczególnych. Jednak lokalnie, w duych terenach planowanej zabudowy całorocznej, mog okresowo (w sezonie grzewczym) i przy niekorzystnych warunkach pogodowych wystpowa zjawiska uciliwoci (kumulacja zanieczyszcze w powietrzu). 4. Zmniejszenie powierzchni nieutwardzonej na niektórych terenach i zastpienie jej typow, wystpujc w obszarach zurbanizowanych - przy utwardzeniu dróg wewntrznych dojazdowych i parkingów (zwłaszcza w terenach planowanych usług, drobnej wytwórczoci i obsługi komunikacji). 5. Trwałe zmiany stosunków wodnych przy realizacji obiektów kubaturowych na terenach zmeliorowanych - potencjalne przerwanie istniejcego układu systemów drenarskich na czci terenu. 6. Tymczasowe naruszenie istniejcych stosunków wodnych przy realizacji zamierze w zakresie infrastruktury technicznej. 7. W pasie robót wystpi tymczasowe uciliwoci zwizane z emisj hałasu i zanieczyszczenia powietrza podczas realizacji zamierze inwestycyjnych, w zwizku z dostaw sprztu i materiałów budowlanych. 8. Nastpi zmiana krajobrazu na planowanych do urbanizacji terenach, polegajca na powstaniu osiedli, zajmujcych otwarte dotd tereny. Moe potencjalnie wystpi dysharmonia w krajobrazie w przypadku nie zastosowania si do zalece szczegółowych planu w czci dotyczcej warunków zabudowy i zagospodarowania mówicej o architekturze budynków i ogrodze. W terenach istniejcej zabudowy jednorodzinnej nastpi jej uzupełnienie na wolnych działkach, a wic zagszczenie zabudowy. 9. Realizacja zabudowy mieszkaniowej moe wprowadzi pewne zmiany klimatu akustycznego zwizane ze wzmoonym ruchem komunikacyjnym w obszarach poddanych intensywnej urbanizacji oraz bytowaniem ludzi. Równoczesne wprowadzenie ogranicze dotyczcych dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku powinno zminimalizowa skutki urbanizacji tego terenu. 10. Zalecenia wynikajce z prognozy skutków wpływu zmian planu. Istotne s, dla realizacji polityki zrównowaonego rozwoju gminy, nastpujce działania: 1. Wszelkie prace budowlane zwizane z realizacj projektu planu naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami i w sposób maksymalnie ograniczajcy negatywne skutki dla rodowiska. 2. Realizacja budownictwa na terenach zmeliorowanych wymaga dokonania odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy, umoliwiajcych prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach ssiednich, w uzgodnieniu z uytkownikiem tych urzdze. Na etapie sporzdzania projektu zagospodarowania przestrzennego terenu konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych, na przełoenie sieci drenarskiej oraz prowadzenie budowy pod jego nadzorem (stosowa przepisy szczególne). 13

14 3. Zastosowanie wyłcznie ródeł ekologicznych w celach grzewczych. W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez emisj z indywidualnego ogrzewania, naley czyni starania w kierunku budowy centralnych, obejmujcych wiksze tereny zurbanizowane (osiedla), kotłowni na paliwo ekologiczne. Pozwoli to na wyeliminowanie licznych, niskich i uciliwych emitorów w kadym gospodarstwie. 4. Szybka realizacja planowanej sieci kanalizacyjnej i podłczenie do niej obiektów realizowanych w obszarach zurbanizowanych. 5. Dopuszczone do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe na cieki sanitarne powinny posiada atest szczelnoci i powinny by okresowo opróniane i wywoone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Obowizuje nakaz natychmiastowych podłcze do kanalizacji po jej wybudowaniu. 6. Na terenach przewidywanego rozwoju funkcji usługowych bezwzgldne działania ograniczajce uciliwo do granic lokali usługowo-wytwórczych wbudowanych w budynki mieszkalne lub do granic własnoci terenu. 7. Jeeli w wyniku prowadzonej działalnoci (dopuszczonej ustaleniami planu) wystpi cieki o charakterze technologicznym, np. z działalnoci usługowej czy produkcyjnej, naley je podczyszcza w miejscu powstawania. 8. cieki deszczowe, potencjalnie zanieczyszczone, naley podczyszcza przed wprowadzeniem do odbiornika do wskaników okrelonych przez odbiorc lub obowizujce rozporzdzenie. 9. Prawidłowe gromadzenie odpadów stałych i płynnych i systematyczne ich usuwanie zgodnie z ustaleniami planu. Wskazany jest rozwój systemu segregacji odpadów we wsiach. 10. Ochrona zielem wysokiej. Wskazuje si na konieczno zachowania i ochrony wszystkich elementów zieleni wysokiej, jak równie wzbogacania jej o nowe nasadzenia. 11. Nasycanie wysok zieleni towarzyszc terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i usługi, w celu stworzenia stref izolacyjnych: dla funkcji chronionej (ziele w charakterze ekranów akustycznych oraz filtrów aerosanitarnych oraz podnoszca walory i atrakcyjno terenu) oraz od potencjalnych oddziaływa funkcji (hałas, emisja zanieczyszcze, równie dla poprawy wrae wizualnych - wkomponowanie na ogół mało efektownej widokowo zabudowy przemysłowej w krajobraz). 12. Zharmonizowanie form architektonicznych z krajobrazem oraz podporzdkowanie rozwiza technicznych: budowli i urzdze infrastruktury technicznej ochronie walorów krajobrazowych rodowiska. 13. Zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefach bezpieczestwa istniejcych oraz projektowanych linii elektroenergetycznych. 14. Wskazana jest ochrona czystoci powietrza atmosferycznego poprzez zakaz budowy obiektów powodujcych nadmierne emisje do atmosfery oraz ograniczenie stosowania palenisk na paliwo stałe. 15. Zastosowanie wszystkich zalece zawartych w uchwale, w tym szczególnie z zakresu ochrony rodowiska i infrastruktury technicznej bdzie gwarantem ograniczenia do minimum negatywnych wpływów planowanych funkcji na rodowisko. ll. Transgraniczne oddziaływanie Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra- południe przyszłe zagospodarowanie terenu (głównie zabudowa mieszkaniowa i usługowa) nie bdzie miało 14

15 negatywnego wpływu na tereny znajdujce si poza obszarem objtym planem. 12. Propozycje zmian planu wynikajce z zalece prognozy Prognoza nie wprowadza zmian w ustaleniach planu. Wprowadzenie zapisów i ustale planu, formułujcych jednoznacznie polityk ochronn oraz przestrzeganie ich w trakcie realizacji i po zrealizowaniu projektowanych zamierze, gwarantuje, e realizacja planu nie spowoduje zasadniczych, ujemnych oddziaływa na rodowisko przyrodnicze, a w konsekwencji równie rodowisko ycia człowieka. 13. Streszczenie Zgodnie z uchwał podjt przez Rad Gminy Rzgów przystpiono do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra- południe. Sporzdzony projekt planu przewiduje przekształcenie zainwestowania na obszarze opracowania w sposób umoliwiajcy wyznaczenie nowych terenów budowlanych i popraw ładu przestrzennego. W przedmiotowej prognozie przeprowadzono analiz ustale powyszego projektu planu oraz przedstawiono zmiany, jakie mog zachodzi w rodowisku przyrodniczym w wyniku realizacji tych ustale. Oceniono równie skutki ewentualnych zmian. Obszar objty planem jest atrakcyjny zarówno z powodu swojego połoenia jak i dostpnoci mediów i komunikacji. W celu zapewnienia mieszkacom właciwej egzystencji wymagana jest ochrona proekologiczna. Prognoza wskazuje działania, które s istotne dla realizacji polityki zrównowaonego rozwoju gminy. 14. Wnioski kocowe 1. W wietle przedstawionej analizy ustale planu oraz zawartych w powyszej prognozie uwag projekt miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra- południe, naley uzna za poprawny. 2. Przy spełnieniu wymaga wynikajcych z przepisów szczególnych dotyczcych ochrony rodowiska, plan nie budzi obaw o spowodowanie zagroenia dla rodowiska przyrodniczego. I5. Adresowanie zalece prognozy do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; do strategu i programów działania organów gminy; do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów ssiadujcych. 15

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania. 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania. 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Rzgów sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r. Mazow.03.313.9813 UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rada Miejska w Chocianowie uchwala co następuje. Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXXV/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Gi ycko z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Gi ycko z dnia 21 kwietnia 2009 r. A EDDDA 1219 UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Giycko w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrcbie geodezyjnym wsi Grajwo. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzierżenin, Łubienica Superunki, Obręb, Pokrzywnica, Strzyże, Trzepowo gmina Pokrzywnica powiat pułtuski Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE U C H W A Ł A N R XXXVI/275/2005 R A D Y G M I N Y R Z G Ó W z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Rzgów Działajc na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011 r. CBBFEBF 1034 UCHWAŁA Nr V/28/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew

pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew Wójt Gminy Sobolew Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew Projekt tekstu

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 23 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 23 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KOBIERZYCE

RADA GMINY KOBIERZYCE RADA GMINY KOBIERZYCE UCHWAŁA Nr XII/152/07 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy torach

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2020 z dnia 27 czerwca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/48/03 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX-313/2002 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 27 czerwca 2002 roku

UCHWAŁA NR XXX-313/2002 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 27 czerwca 2002 roku UCHWAŁA NR XXX-313/2002 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kurki w gminie Olsztynek Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 833/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r.

UCHWAŁA Nr 833/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r. UCHWAŁA Nr 833/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ul. Granicznej. Na podstawie art. 7 i art. 26

Bardziej szczegółowo

NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia r.

NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia r. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie. DAACACB Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/174/08 Rady Miejskiej w Nowym Miecie Lubawskim z dnia 18 listopada 2008 r....... (nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym PROJEKT Radziejów 2008-05- Stosownie do przepisów art. 50 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Marki. Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Augustyny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

- teren zieleni cennej przyrodniczo.

- teren zieleni cennej przyrodniczo. 2 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Będzina; 2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRAŻMÓW, DLA OBSZARU CZĘŚCI WSI ŁOŚ WERSJA: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - LISTOPAD 2011

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRAŻMÓW, DLA OBSZARU CZĘŚCI WSI ŁOŚ WERSJA: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - LISTOPAD 2011 UCHWAŁA NR../ /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Łoś. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

UCHWAŁA Nr. Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich UCHWAŁA Nr. Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia Projekt planu Kornice 18 4 2013 r. (projekt) w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pietrowice Wielkie w

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.78.1169 UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu Górna - Kolejowa w Puławach.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice Województwa Wielkopolskiego Nr 30 3297 620 UCHWA A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 85 UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 85 UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 85 UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo