1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania"

Transkrypt

1 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r póz. 139 z póniejszymi zmianami, art.10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr. 62 póz. 627z 20 czerwca 2001 r) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 póz z 18 wrzenia 2001 r) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania na rodowisko dotyczca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Metoda opracowania Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zasadami i metod sporzdzania Prognoz skutków wpływu ustale miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Instytut Ochrony rodowiska, Warszawa 1997 r. oraz zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania na rodowisko dotyczca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Materiały ródłowe 1. Uchwała Nr V/30/2002 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego cz miejscowoci Starowa Góra-południe oraz uchwał Nr XV/136/2003 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2002 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego cz miejscowoci Starowa Górapołudnie. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra-południe opracowany przez Pracownie Planowania Przestrzennego Łód ul. Przybyszewskiego 176/ Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów opracowane przez Firm Architektoniczn Elbieta i Krzysztof Muszyscy Łód ul. Piotrkowska 182/ Ekofizjografia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów opracowana przez Firm Architektoniczn Elbieta i Krzysztof Muszyscy Łód ul. Piotrkowska 182/218. 1

2 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy Materiałem wyjciowym do prognozy jest projekt Uchwały Rady Gminy Rzgów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra-południe Przedmiotem opracowania jest analiza ustale powyszego projektu planu majca na celu okrelenie przewidywanych zmian w rodowisku przyrodniczym w wyniku realizacji tych ustale i projektowanego sposobu uytkowania terenu oraz ocen skutków ewentualnych zmian. Sporzdzony projekt planu przewiduje przekształcenie zainwestowania na obszarze opracowania w sposób umoliwiajcy wyznaczenie nowych terenów budowlanych i popraw ładu przestrzennego, przy minimalizacji konfliktów i zgodnie z zasad zrównowaonego rozwoju. Celem planu s wic: 1. ustalenie zasad udostpniania nowych, terenów pod zabudow mieszkaniow z dopuszczeniem zabudowy, 2. poprawa ładu przestrzennego poprzez wiadome kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich, szczególnie wzdłu cigów komunikacyjnych oraz uporzdkowanie zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych w strefach publicznych i niepublicznych przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikajcych z przeznaczenia terenów dla rónych funkcji. 4. Ustalenia obowizujcego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia ogólne dla rejonu zmian. Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Starowa Góra Południe zawiera nastpujce ustalenia ogólne w zwizku z projektowanym nowym planem miejscowym dla wsi Starowa Góra południe. W zakresie ochrony rodowiska 1. Maksymaln ochron i adaptacj istniejcej zieleni wysokiej i wzbogacanie jej o nowe nasadzenia, zadrzewienia przyuliczne i towarzyszce zabudowie, 2. W strefie ochronnej od linii wysokiego napicia 110 kv i redniego napicia 15 kv nie naley lokalizowa zabudowy mieszkaniowej, 3. W strefie od magistrali wodocigowych niw wolno wznosi trwalych budowli oraz robi trwałych nasadze 4. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie uciliwoci trasy krajowej naley stosowa zabezpieczenia przeciwakustyczne, 5. Konieczne skanalizowanie osiedla, oraz ogrzewanie ze ródeł ekologicznie czystych, 6. Odpady składowane bd na wysypisku gminnym. 2

3 W zakresie infrastruktury technicznej 1. Zaopatrzenie w wod projektowanego mieszkalnictwa przewiduje si z sieci wodocigowej po jej rozbudowie, 2. Docelowo dla obszaru opracowania przewiduje si budow zintegrowanego zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków sanitarnych, w oparciu o indywidualn oczyszczalni cieków w dolinie rzeki Ner. 3. Zaopatrzenie w ciepło odbywa si bdzie w oparciu o ródła lokalne. 4. Docelowo przewiduje si gazyfikacj przewodow na rednim cinieniu. 5. Opracowywany teren zasilany jest w energi elektryczn za porednictwem linii napowietrznej 15 kv W zakresie komunikacji Bezporednio teren opracowania obsługuje sie ulic lokalnych i dojazdowych, Obsług komunikacj zbiorcza zapewni linie autobusowe, Plan przewiduje adaptacj i modernizacj istniejcego układu komunikacyjnego 5 Ustalenia Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów" Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów" przewiduje w obszarze objtym planem nastpujce kierunki polityki przestrzennej w zakresie: Ochrony i kształtowania rodowiska: W wyniku diagnozy warunków przyrodniczo sanitarnych zaistniała moliwo kwalifikacji obszarów otwartych, stanowicych teoretycznie przestrzenny potencjał rozwoju gminy, pod ktem faktycznej dostpnoci tych terenów do urbanizacji poprzez wyodrbnienie obszarów Wskazanych do ochrony wykluczone z zabudowy Bez ogranicze dla rozwoju zabudowy ze wskazaniem preferencji funkcji i zasad zagospodarowania wynikajcych z dyspozycyjnoci rodowiska. Zgodnie ze studium teren ten jest predysponowany do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Studium wskazuje w obszarze opracowania na konieczno przestrzegania zasad ochrony wód, gruntów rolnych, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem przy nowych sposobach uytkowania: Obowizek kanalizowania obszarów urbanizowanych i odprowadzania do lokalnych oczyszczalni cieków bytowych, Obowizek oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych Ochrona wód podziemnych. Cały teren gminy (w tym teren niniejszego opracowania) znajduje si na obszarze Zbiornika Niecka Łódzka (nr 401), Naley zwróci szczególn uwag na istniejc zabudow wiejsk, do której doprowadza si sie wodocigow. Nie wolno dopuci do zamieniania na szamba dotychczasowych studzien. Prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych a nawet głbinowych, 3

4 Ochrona gruntów rolnych klasy I-IV przed zmian uytkowania, Ochrona gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, Ochrona systemu melioracyjnego poprzez odpowiedni przebudow i modernizacj, aby zapewni jego sprawno na terenach ssiednich, Studium... wprowadza korzystne z punktu widzenia ochrony rodowiska i ycia człowieka ustalenia o wytyczeniu dróg o najwikszym nateniu ruchu poza obrbem terenów zamieszkałych. Poprawi to równie znaczco warunki aerosanitarne miejscowoci, z których zostanie usunity ruch tranzytowy (min. teren opracowania Starowa Góra), Studium... wskazuje i obowizuj normy dopuszczalnego poziomu hałasu. Zapobieganie konfliktom na styku obiektów emitujcych hałas i obiektów chronionych powinno polega na likwidacji i unikaniu takich ssiedztwa. Infrastruktura techniczna... konieczno wyposaenia w sie wodocigow i sie kanalizacji sanitarnej terenów rozwojowych (min. Starowej Góry). uporzdkowanie systemu odprowadzania wód opadowych, poprzez udronienie i czciow przebudow niesprawnego systemu melioracyjnego. Prowadzenie skutecznych działa na rzecz poprawy jakoci i ochrony wód powierzchniowych. Obok porzdkowania gospodarki cieków sanitarnych wane jest utrzymanie w czystoci zlewni. rozwój urbanizacji na wskazanych terenach powinien by warunkowany koniecznoci odpowiedniego ich przygotowania do celów zabudowy i pełnego wyposaenia w sie infrastruktury komunalnej. dalszy rozwój urbanistyczny bdzie wymagał: budowy nowych odcinków linii dystrybucyjnych 15 kv, stacji transformatorowych 15/0,4 kv, linii rozdzielczych niskiego napicia oraz przyłczy do sieci elektroenergetycznych nowych odbiorców, przebudowy i modernizacji niektórych odcinków istniejcej sieci SN i nn, docelowo budowy nowej stacji transformatorowo rozdzielczej 110/15 kv docelowo na terenie gminy bdzie funkcjonował mieszany system gazu przewodowego. Obecny zasig systemu gazu niskiego cinienia pozostanie bez zmian. Komunikacja... Kierunki polityki rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego wynikaj z programów słucych ponadlokalnym celom publicznym. Układ podstawowy opracowywanego terenu tworz: droga krajowa nr 1 (ulica Szkolna)- istniejca droga zewntrzna, drogi wewntrzne (drogi powiatowe i gminne) ulica Centralna w cigu drogi powiatowej nr Studium... proponuje preferowa zasad, e miejsca postojowe s zapewniane na działkach inwestorów, włacicieli i uytkowników poszczególnych nieruchomoci. Celowe jest zapewnienie miejsc postojowych ogólnodostpnych. Komunikacja autobusowa bdzie oparta na trakcji autobusowej. W studium wyznaczono tereny dla których obowizuje sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do obszarów tych został zaliczony teren opracowania. 4

5 6. Propozycje zmian planu - ogólna charakterystyka przedmiotu i zakresu problemowego planu Ustalenia dla jednostek planistycznych Na obszarze objtym analizowan uchwał plan wyodrbnia tereny, bdce przedmiotem ustale ( oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi), dla których ustala si nastpujce rodzaje przeznaczenia: Dla kadego z wyznaczonych terenów okrelono podstawowe oraz uzupełniajce rodzaje przeznaczenia (okrelone symbolami literowymi na rysunku planu). 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi, adaptowan, z moliwoci jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy oraz realizacj nowej, z ewentualnym przeznaczeniem uzupełniajcym, w postaci nieuciliwych usług towarzyszcych nie zakłócajcych funkcji mieszkaniowej obszaru stacje transformatorowe, sie infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych w tym przepompownie, cigi piesze. 2. tereny zabudowy usługowej (U) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudow usługow o charakterze komercyjnym z obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi, adaptowan, z moliwoci jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy oraz realizacj nowej, z ewentualnym przeznaczeniem uzupełniajcym, stacji transformatorowych, sie infrastruktury technicznej, parkingi oraz budynku mieszkalnego na terenie 2 U. 3. tereny przestrzeni dróg (ulic) publicznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzdzenia zwizane z ich obsług, dla których ustala: 1) klasyfikacj ulic ze wzgldów funkcjonalno - technicznych: a) KDZ - drogi zbiorcza, Z" b) KDL - drogi lokalne, L" c) KDD - droga dojazdowe, D" dla których okrela ustalenia szczegółowe, zgodnie z obowizujcymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie, 2) dla obsługi komunikacyjnej terenów plan wyznacza równie drogi wewntrzne oznaczone symbolem KDW 3) dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan wyznacza tereny cigów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolami KP, z podstawowym przeznaczeniem pod cigi piesze. W granicach terenu przeznaczonego na cigi piesze plan dopuszcza realizacj sieci infrastruktury technicznej. Z zakresu ochrony rodowiska l. W całym obszarze plan zakazuje: 1) lokalizowania przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których sporzdzanie raportu oddziaływania na rodowisko jest wymagane lub moe by wymagane, z wyjtkiem stacji paliw płynnych, rozbudowy lub 5

6 przebudowy dróg oraz realizacji niezbdnych urzdze infrastruktury technicznej, oraz inwestycji celu publicznego okrelonych przepisami szczegółowymi. 2) wprowadzania nie oczyszczonych cieków do gruntu i do istniejcych na terenie rowów melioracyjnych, 3) lokalizowania obiektów i urzdze oraz prowadzenia działalnoci usługowej i wytwórczej mogcej powodowa emisj do powietrza zanieczyszcze o charakterze odorowym, 4) prowadzenia działalnoci usługowej o uciliwoci nie wykraczajcej poza granice działki lub zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny. 2. W całym obszarze plan nakazuje: 1. zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony rodowiska dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 26MN i 2U naley przyj klasyfikacj akustyczn jak dla zabudowy mieszkaniowej; 2. maksymaln ochron istniejcych zadrzewie (samosiejki), spełniajcych szereg funkcji ekologicznych oraz maksymalne nasycanie terenów zieleni, 3. selekcj i gromadzenie odpadów na posesjach w urzdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjtym w gospodarce komunalnej gminy; 4. ogrzewanie budynków ze ródeł bezpiecznych ekologicznie, z preferencj do zastosowania takich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczno; 5. zachowanie i konserwacj utrzymujc drono istniejcej sieci rowów odwadniajcych zapewniajcych prawidłowy odbiór wód powierzchniowych z moliwoci miejscowego przekrywania uzgodnionego z zarzdc terenu. Z zakresu infrastruktury technicznej: l. Plan ustala: 1) Zaopatrzenie wszystkich terenów w wod z sieci wodocigowej, w oparciu o wodocigi istniejce i przez rozbudow sieci zasilany z systemu miejskiego Łodzi. Awaryjnie obszar planu moe by zaopatrywany w wod z ujcia w Rzgowie. Budow przewodów wodocigowych w liniach rozgraniczajcych ulic. Dopuszcza si przebiegi wodocigów poza liniami rozgraniczajcymi ulic, w tym równie przez tereny działek prywatnych włacicieli, przy zapewnieniu warunków dla eksploatacji sieci przez odpowiednie regulacje prawne; 2) Odprowadzanie cieków sanitarnych w systemie kanalizacji zbiorczej, poprzez budow gminnej sieci kanalizacyjnej oraz obowizek podłczenie wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. Odbiornikiem cieków bdzie projektowany kolektor sanitarny, oczyszczanie cieków nastpowa bdzie na komunalnej oczyszczalni cieków w Rzgowie. Do czasu budowy gminnej kanalizacji zbiorczej plan dopuszcza kanalizacj indywidualn i gromadzenie cieków w zbiornikach bezodpływowych okresowo oprónianych, pod warunkiem zapewnienia wywozu nieczystoci na oczyszczalni cieków w Rzgowie. 3) Odprowadzanie wód opadowych z obszaru opracowania powierzchniowo do 6

7 istniejcych rowów odwadniajcych i do gruntu. Głównym odbiornikiem wód opadowych z obszaru Starowej Góry jest, poprzez rowy, rzeka Ner. Budow indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, dla odprowadzania wód opadowych z terenów obiektów dystrybucji paliw, parkingów i innych powierzchni szczelnie utwardzonych oraz odprowadzanie tych wód do odbiorników po oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszcze ropopochodnych, zgodnie z warunkami wynikajcymi z przepisów o jakoci cieków wprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi. Konieczno zapewnienia odpływu wód opadowych ze wszystkich terenów przez utrzymanie dronoci rowów odwadniajcych, utrzymanie odbiorników w dobrym stanie technicznym. 4) Zasad zasilania w energi elektryczn z istniejcej sieci redniego napicia i niskiego napicia. Poprzez jej rozbudow. Budow, rozbudow oraz przebudow sieci i urzdze elektroenergetycznych naley prowadzi w uzgodnieniu z właciwymi Zakładem Energetycznym. Prowadzenie sieci elektroenergetycznej w liniach rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych dróg, przy czym sie naley projektowa przy linii rozgraniczajcej poza pasem drogowym. 5) Zasad zaopatrzenia w ciepło z lokalnych ródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi. 6) Zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z istniejcej sieci niskiego cinienia. Budow sieci naley prowadzi w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez właciwy Zakład Gazowniczy, w liniach rozgraniczajcych dróg i ulic Z zakresu komunikacji 1. Plan ustala powizanie komunikacyjne terenu opracowania z drog krajow nr 1 o znaczeniu regionalnym za porednictwem drogi zbiorczej - ul. Centralnej w cigu drogi powiatow nr dajce równie moliwo waniejszych powiza lokalnych. 2. Plan ustala obsług komunikacyjn terenów przeznaczonych pod zabudow z przyległych dróg publicznych i wewntrznych okrelonych niniejszym planem, obowizuje zakaz obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z drogi krajowej nr 1 - ul. Szerokiej; 3. Parametry techniczne ulic powinny spełnia wymagania ustalone w odrbnych przepisach okrelajcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie; 4. Plan dopuszcza moliwo pozostawienia w pasie drogowym istniejcych budynków i urzdze nie zwizanych z drogami i ich obsług pod warunkiem, e: a) nie powoduj zagroenia oraz utrudnie dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakłócaj wykonywania zada zarzdu drogi, b) nie koliduj z zakładan sieci infrastruktury technicznej, c) uzyskania zgody zarzdcy drogi na ich przebudow lub remont; 5. Dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan wyznacza tereny cigów pieszych 7

8 oznaczone na rysunku planu symbolami KP, z podstawowym przeznaczeniem pod cigi piesze. W granicach terenu przeznaczonego na cigi piesze plan dopuszcza realizacj sieci infrastruktury technicznej 7. Charakterystyka zagospodarowania oraz rodowiska przyrodniczego i krajobrazu obszarów objtych planem i terenów ssiednich Zagospodarowanie terenu Teren opracowania znajduje si w północnej czci gminy Rzgów na terenie sołectwa Starowa Góra. Obszar od północy graniczy z ulic Centraln od wschodu i południa z terenami rolnymi i od zachodu z ulic Szerok. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 90 ha. W czci zachodniej terenu przebiega droga krajowa Nr 1, std rejon opracowania ma bardzo dobr dostpno komunikacyjn (obsługa komunikacyjna tego terenu odbywa si bdzie za porednictwem drogi zbiorczej ul. Centralnej, plan zakazuje obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z drogi krajowej nr 1). Obecnie podstawowym charakterem opracowania jest ogrodnictwo i rolnictwo. Przewaajca wikszo terenów znajduje si w rkach indywidualnych osób. Funkcj terenu jest przede wszystkim uytkowanie ogrodnicze i rolne. Uytkowanie aktualne nie ma negatywnego wpływu na takie elementy rodowiska przyrodniczego jak: rzeba terenu i krajobraz, wody, klimat, wiat rolinny i zwierzcy, kopaliny, warunki aerosanitame i akustyczne oraz warunki ycia człowieka. Moe mie ono natomiast dodatni wpływ na popraw jakoci gleby w przypadku stosowania do upraw nawozów naturalnych, a ujemny na wody powierzchniowe i podziemne w przypadku stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych rodków ochrony rolin (wsikanie zanieczyszcze do gruntu i wód, spływy powierzchniowe do rowów, cieków i rzek). Rzeba terenu. Obszar połoony jest na terenie Wysoczyzny Bełchatowskiej w pasie Nizin rodkowopolskich - podprowincji Niu rodkowoeuropejskiego. Wykształcenie si Wysoczyzny zwizane jest z maksymalnym zasigiem zlodowacenia warciaskiego. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne. Morfologia terenu jest cile zwizana z budow geologiczn, a zwłaszcza rodzajem utworów przypowierzchniowych. Rzeba obszaru, jak i budowa geologiczna utworów przypowierzchniowych s konsekwencj zlodowace w czwartorzdzie oraz procesów zachodzcych w trakcie ustpowania lodowca, okresach interglacjalnych, a take w okresie holoceskim. Obszar całej gminy w tym rejon Starowej Góry znajduje si w obrbie kredowej niecki łódzkiej, której osiowa cz przebiega w kierunku południowy wschód północny zachód. Utwory kredowe, reprezentowane przez opoki i margle mastrychtu zalegaj pod cienk warstw utworów czwartorzdowych na terenie nie wystpuj wychodnie tych utworów. Teren pokrywaj utwory czwartorzdowe o redniej miszoci 30 m. Obszar wysoczyznowy zbudowany jest głównie z piasków i wirów wodnolodowcowych Ze wzgldu na obecno na powierzchni lub niekiedy w płytkim podłou gruntów półprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych i wice si z tym niekorzystne stosunki wodne dla gospodarki rolnej, a lokalnie ze wzgldu na płycej utrzymujce si poziomy 8

9 wód, równie w utworach piaszczystych (warunki naturalne objawiaj si nadmiernym uwilgoceniem warstw gruntów przypowierzchniowych, lokalnie do okresowej stagnacji wód na powierzchni włcznie), niezbdne było przeprowadzenie regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolniczego uytkowania gleb, zarówno gruntów ornych, jak i trwałych uytków zielonych w dolinach. Stosunki wodne zostały uregulowane dziki zmeliorowaniu znacznej, czci obszaru. Generalnie wymagana jest ochrona sieci przed zniszczeniem. W przypadku koniecznoci zabudowy naley ogranicza kolizje poprzez właciwe przełoenie sieci lub bezkonfliktowe zaprojektowanie przyszłych inwestycji. Wszelkie działania musz by podejmowane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych. Gleby Konsekwencj rzeby, budowy geologicznej i stosunków wodnych jest wytworzenie si okrelonych typów gleb. Generalnie w rejonie opracowania przewaaj gleby zaliczane wg klasyfikacji bonitacyjnej do III (IIIb) i IV(IVa i IVb) chronionej przed zmiana uytkowania -klasy. Ich właciwoci i warto rolnicza zale przede wszystkim od skał macierzystych na których si wykształciły. Mog wic to by gleby bardzo dobre wytworzone z glin lub utworów pyłowych, jak równie gleby słabe wytworzone z utworów piaszczystych. O ich przydatnoci rolniczej decyduje głównie skład mechaniczny i układ stosunków wodnych. Na terenie opracowania znajduj si równie fragmenty gleb słabych. Ich warto rolnicza jest do słaba, nale do kompleksów ytnich słabych a w klasyfikacji bonitacyjnej do Vi VI klasy. Gleby chronione III i IV klas bonitacyjnych powinny by uytkowane rolniczo. W sytuacjach koniecznych niezbdne jest uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze od uprawnionych organów: Wojewody lub Ministra MOZNiL. Surowce mineralne Na terenie opracowania nie wystpuj udokumentowane zasoby surowców mineralnych. Wody powierzchniowe i podziemne Wody powierzchniowe terenu reprezentuj głównie rowy, oraz znajdujce si na północnym wschodzie cztery stawy. Wikszo cieków została uregulowana i pełni rol rowów melioracyjnych. Cały teren gminy- zgodnie z badaniami Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inynierskiej A.G.H. z 1990 r. (Mapy obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych) znajduje si na obszarze Zbiornika Niecka Łódzka (Nr 401). Jest to zbiornik w utworach Kredy dolnej w orodku szczelinowym i szczelinowo porowym. W okolicach Starowej Góry znajduje si Obszar wysokiej ochrony (OWO). Na terenie gminy Rzgów nie istniej adne ujcia z w.w. zbiornika. Warunki klimatyczne Analizowany teren zalicza si do regionu klimatu łódzko - wieluskiego. 9

10 Ukształtowanie terenu nie stanowi przeszkody dla przepływu mas powietrza rónego pochodzenia. Powoduje to znaczn zmienno warunków pogodowych rednia roczna temperatura wynosi około 7,7 C. Najzimniejszym miesicem jest stycze, ze rednia temperatur -3,0 C. Najwysze temperatury wystpuj w lipcu i wynosz 18,0 C, lecz w poszczególnych latach warto rednia osiga nawet 21 C. Na omawianym terenie w cigu całego roku przewaa równolenikowa cyrkulacja mas powietrznych ze szczególn preferencj wilgotnych mas polarno-morskich, napływajcych z zachodu. Przewaaj zachodnie i południowo zachodnie kierunki wiatrów przy znacznym udziale wiatrów wschodnich, przypadajcych na zimow i wiosenn por roku i s charakterystyczne dla kierunków o najwikszych czstotliwociach (W i SW). Rozkład temperatury powietrza warunkuje długo okresu wegetacyjnego, który na obszarze przy progu + 5 C wynosi 213 dni. Przecitne wielkoci opadów atmosferycznych terenu wynosz niewiele ponad 600 mm. W cigu roku najwiksze sumy opadów przypadaj na lipiec czasem w czerwcu. Najmniejsze opady notuje si w styczniu, marcu i padzierniku. Długo zalegania pokrywy nienej wynosi ok. 60 dni. Od tych przecitnych warunków zdarzaj si bardzo due odchylenia, tworzce anomalie pogodowe (np. bezniene zimy). Szata rolinna Rejon opracowania jest w niewielkim stopniu poronity zieleni wysok. Rolinno obszaru stanowi: drzewa porastajce brzegi rowów, ziele rosnca w okolicach stawów a take pasy zieleni wzdłu cieek midzy polami, ogrody przydomowe z uprawami ogrodniczymi, sadami i niewielk iloci ozdobnej rolinnoci wysokiej. Obszary i obiekty prawnie chronione Na terenie opracowania nie wystpuj obiekty ani obszary przyrodnicze, które s prawnie chronione. Warunki sanitarne»zagroenia antropogeniczne Powietrze i hałas Na klimat akustyczny oraz stan czystoci powietrza gminy rzutuje lokalny przemysł, ruch komunikacyjny, lokalne kotłownie i niskie emitory palenisk domowych oraz ewentualne emisje zanieczyszcze z terenów ssiednich. Generalnie warunki aerosanitame na terenie opracowania s dobre. Rozkład zanieczyszcze mimo bliskoci Łodzi oraz połoenia Pabianic na osi najwikszej frekwencji wiatrów nie wskazuje na wpływ tych miast na emisj zanieczyszcze. Mog jedynie wystpi okresowe uciliwoci wywołane skumulowan emisj z palenisk gospodarstw domowych a take ogrodniczych (Starowa Góra to orodek produkcji ogrodniczo szklarniowej) i pogorszenie standardów aerosanitamych zwłaszcza w okresach zimowych (grzewczych). Biorc pod uwag połoenie Starowej Góry na terenach skłonnych do inwersji, oraz prawdopodobn wysok zawarto sadzy w emitowanych pyłach trzeba wzi pod uwag moliwo wystpowania zjawiska synergetycznego wzmacniania negatywnego oddziaływania dwutlenku siarki. 10

11 Wody powierzchniowe i gruntowe Problem czystoci wód powierzchniowych jest problemem ponadlokalnym. Stan czystoci wód na terenie opracowania nie jest badany Na stan czystoci cieków i rowów duy wpływ, spływy powierzchniowe nawozów mineralnych i rodków ochrony rolin stosowanych w rolnictwie a take niekontrolowane zrzuty cieków i nieszczelne szamba. Spowodowane jest to w duym stopniu brakiem kanalizacji na terenie gminy. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Wród problemów ochrony powierzchni ziemi na czołowe miejsce wysuwa si usuwanie i unieszkodliwianie odpadów. Gmina jest objta zorganizowanym systemem wywozu nieczystoci stałych. Odpady z terenu opracowania bd wywoone na składowisko odpadów komunalnych Kalinko. Wysypisko jest wzorowo zagospodarowane, z izolowanym dnem, spełniajce wszystkie postulaty ochrony rodowiska. Przyjmuje ono 1000 do 1500 m3 odpadów w cigu roku. Strefy sanitarne i strefy bezpieczestwa Na terenie opracowania wyznaczone s tereny maksymalnych stref bezpieczestwa od istniejcych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia: 110 kv, 220 kv, gazocigu wysokiego cinienia φ 400, istniejcej magistrali wodocigowej φ 2200 które wykluczaj zabudow na stały pobyt ludzi i inne funkcje chronione. 8. Charakterystyka uwarunkowa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji Teren opracowania jest zwodocigowany. Zaopatrzenie w wod z istniejcych systemów poprzez rozbudow i modernizacj. Teren nie jest w bardzo skanalizowany. Docelowo odprowadzanie cieków w systemie kanalizacji zbiorczej poprzez budow gminnej sieci kanalizacyjnej. Obowizek podłczenia wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. Do czasu budowy kanalizacji dopuszcza si kanalizacj indywidualn. Teren jest zelektryfikowany. Przewiduje si moliwo zasilania w energi elektryczn po rozbudowie istniejcej sieci. Rejon opracowania jest zgazyfikowany. Istnieje moliwo zasilania w gaz z gazocigu niskiego cinienia. Teren nie jest zaopatrywany w ciepło ze ródła zdalaczynnego. Istnieje konieczno korzystania z indywidualnych ródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie. Istniejcy układ drogowy, tworzcy sie dróg publicznych, zapewnia podstawowe powizania terenu z obszarem zewntrznym (regionalne) oraz powizania lokalne wewntrz gminy. powizanie komunikacyjne terenu opracowania z drog krajow nr 1 o znaczeniu regionalnym za porednictwem drogi zbiorczej - ul. Centralnej w cigu drogi powiatow nr dajce równie moliwo waniejszych powiza lokalnych. Powizania wewntrzne zapewniaj drogi dojazdowe 11

12 9. Skutki realizacji ustale planu Analiza porównawcza ustale obowizujcego planu ogólnego oraz ustale projektu planu, bdcego przedmiotem niniejszego opracowania pozwala okreli zmiany, jakie wprowadza ten projekt w moliwe przyszłe zagospodarowanie obszaru gminy. Wprowadzane zmiany polegaj przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudow głównie mieszkaniow (jednorodzinn,), oraz usługow,. S one wyznaczone na obszarach ju zabudowanych, aktywnych przyrodniczo, funkcjonujcych aktualnie jako tereny rolne. Wprowadzenie takich znacznych terenów przyszłej urbanizacji, w wyniku jej zrealizowania spowoduje degradacj rodowiska przyrodniczego w miejscu lokalizacji oraz zainicjuje presj na znacznie szerszym obszarze. Realizacja ustale planu bdzie oczywicie zachodzi w rónym czasie. Równie jej skutki bd nastpowa sukcesywnie. W zwizku z przyszł realizacj projektowanego przeznaczenia terenów prognozuje si nastpujce zmiany i skutki: Moliwe skutki pozytywne 1. Zwikszenie iloci zieleni, zwłaszcza na terenach otwartych, planowanych pod realizacj zabudowy mieszkaniowej, co poprawi wraenia estetyczne i mikroklimat okolicy, wpłynie pozytywnie na wiat zwierzt, a zwłaszcza rozszerzy stref korzystniejszych warunków dla przebywania ptaków i owadów (głównie pszczół). 2. Ustalenie obowizku podczyszczania cieków deszczowych z terenów utwardzonych, parkingów, itp., przed ich zrzutem do odbiornika, do wskaników okrelonych w aktualnym rozporzdzeniu, zapobiegnie potencjalnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych niebezpiecznymi zwizkami. 3. Plan nie przewiduje powstawania na tym obszarze cieków agresywnych. 4. Wobec ustalenia zakazujcego lokalizowania obiektów i urzdze oraz prowadzenia działalnoci usługowej i wytwórczej mogcej powodowa przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z istniejc i planowan funkcj mieszkaniow - klimat akustyczny terenu nie ulegnie istotnemu pogorszeniu. 5. Ustalenie obowizku gromadzenia odpadów na działkach w urzdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbioru i wywoenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjtym w gminie, jest gwarantem właciwej gospodarki odpadami. 6. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu z docelowym uzbrojeniem go w podstawowe, planowane media infrastrukturalne, jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz, spowoduje podniesienie standardu zamieszkiwania miejscowej ludnoci (szczególnie na terenach planowanego pełnego uzbrojenia) oraz przyczyni si do ograniczenia szkodliwych potencjalnych oddziaływa terenów zurbanizowanych, m.in. na wody gruntowe i powierzchniowe oraz powietrze. Przewiduje si zastosowanie wyłcznie indywidualnych ródeł ciepła, bezpiecznych ekologicznie. Moliwe skutki negatywne 1. Potencjalne wyłczenie z uytkowania areałów gruntów stanowicych uytki rolne na glebach chronionych III i IV klasy bonitacyjnej (w przypadku uzyskania zgody na wyłczenie) oraz czci gruntów klas pozostałych. 2. Nowe funkcje spowoduj jednoczenie wyłczenie znacznej czci terenu z jego 12

13 aktywnej dotychczas biologicznie roli. Nastpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej maksymalnie a o 50%. 3. Realizacja planowanej funkcji terenu wie si z powstaniem duej iloci lokalnych emitorów zanieczyszcze. Przy zastosowaniu w procesach grzewczych ekologicznych noników energii, powodujcych znacznie mniejsze, ujemne oddziaływanie, ni powszechnie stosowane paliwa stałe, stopie zanieczyszczenia powietrza nie powinien przekroczy dopuszczalnych wskaników okrelonych w przepisach szczególnych. Jednak lokalnie, w duych terenach planowanej zabudowy całorocznej, mog okresowo (w sezonie grzewczym) i przy niekorzystnych warunkach pogodowych wystpowa zjawiska uciliwoci (kumulacja zanieczyszcze w powietrzu). 4. Zmniejszenie powierzchni nieutwardzonej na niektórych terenach i zastpienie jej typow, wystpujc w obszarach zurbanizowanych - przy utwardzeniu dróg wewntrznych dojazdowych i parkingów (zwłaszcza w terenach planowanych usług, drobnej wytwórczoci i obsługi komunikacji). 5. Trwałe zmiany stosunków wodnych przy realizacji obiektów kubaturowych na terenach zmeliorowanych - potencjalne przerwanie istniejcego układu systemów drenarskich na czci terenu. 6. Tymczasowe naruszenie istniejcych stosunków wodnych przy realizacji zamierze w zakresie infrastruktury technicznej. 7. W pasie robót wystpi tymczasowe uciliwoci zwizane z emisj hałasu i zanieczyszczenia powietrza podczas realizacji zamierze inwestycyjnych, w zwizku z dostaw sprztu i materiałów budowlanych. 8. Nastpi zmiana krajobrazu na planowanych do urbanizacji terenach, polegajca na powstaniu osiedli, zajmujcych otwarte dotd tereny. Moe potencjalnie wystpi dysharmonia w krajobrazie w przypadku nie zastosowania si do zalece szczegółowych planu w czci dotyczcej warunków zabudowy i zagospodarowania mówicej o architekturze budynków i ogrodze. W terenach istniejcej zabudowy jednorodzinnej nastpi jej uzupełnienie na wolnych działkach, a wic zagszczenie zabudowy. 9. Realizacja zabudowy mieszkaniowej moe wprowadzi pewne zmiany klimatu akustycznego zwizane ze wzmoonym ruchem komunikacyjnym w obszarach poddanych intensywnej urbanizacji oraz bytowaniem ludzi. Równoczesne wprowadzenie ogranicze dotyczcych dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku powinno zminimalizowa skutki urbanizacji tego terenu. 10. Zalecenia wynikajce z prognozy skutków wpływu zmian planu. Istotne s, dla realizacji polityki zrównowaonego rozwoju gminy, nastpujce działania: 1. Wszelkie prace budowlane zwizane z realizacj projektu planu naley prowadzi zgodnie z obowizujcymi przepisami i w sposób maksymalnie ograniczajcy negatywne skutki dla rodowiska. 2. Realizacja budownictwa na terenach zmeliorowanych wymaga dokonania odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy, umoliwiajcych prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach ssiednich, w uzgodnieniu z uytkownikiem tych urzdze. Na etapie sporzdzania projektu zagospodarowania przestrzennego terenu konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych, na przełoenie sieci drenarskiej oraz prowadzenie budowy pod jego nadzorem (stosowa przepisy szczególne). 13

14 3. Zastosowanie wyłcznie ródeł ekologicznych w celach grzewczych. W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez emisj z indywidualnego ogrzewania, naley czyni starania w kierunku budowy centralnych, obejmujcych wiksze tereny zurbanizowane (osiedla), kotłowni na paliwo ekologiczne. Pozwoli to na wyeliminowanie licznych, niskich i uciliwych emitorów w kadym gospodarstwie. 4. Szybka realizacja planowanej sieci kanalizacyjnej i podłczenie do niej obiektów realizowanych w obszarach zurbanizowanych. 5. Dopuszczone do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe na cieki sanitarne powinny posiada atest szczelnoci i powinny by okresowo opróniane i wywoone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Obowizuje nakaz natychmiastowych podłcze do kanalizacji po jej wybudowaniu. 6. Na terenach przewidywanego rozwoju funkcji usługowych bezwzgldne działania ograniczajce uciliwo do granic lokali usługowo-wytwórczych wbudowanych w budynki mieszkalne lub do granic własnoci terenu. 7. Jeeli w wyniku prowadzonej działalnoci (dopuszczonej ustaleniami planu) wystpi cieki o charakterze technologicznym, np. z działalnoci usługowej czy produkcyjnej, naley je podczyszcza w miejscu powstawania. 8. cieki deszczowe, potencjalnie zanieczyszczone, naley podczyszcza przed wprowadzeniem do odbiornika do wskaników okrelonych przez odbiorc lub obowizujce rozporzdzenie. 9. Prawidłowe gromadzenie odpadów stałych i płynnych i systematyczne ich usuwanie zgodnie z ustaleniami planu. Wskazany jest rozwój systemu segregacji odpadów we wsiach. 10. Ochrona zielem wysokiej. Wskazuje si na konieczno zachowania i ochrony wszystkich elementów zieleni wysokiej, jak równie wzbogacania jej o nowe nasadzenia. 11. Nasycanie wysok zieleni towarzyszc terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i usługi, w celu stworzenia stref izolacyjnych: dla funkcji chronionej (ziele w charakterze ekranów akustycznych oraz filtrów aerosanitarnych oraz podnoszca walory i atrakcyjno terenu) oraz od potencjalnych oddziaływa funkcji (hałas, emisja zanieczyszcze, równie dla poprawy wrae wizualnych - wkomponowanie na ogół mało efektownej widokowo zabudowy przemysłowej w krajobraz). 12. Zharmonizowanie form architektonicznych z krajobrazem oraz podporzdkowanie rozwiza technicznych: budowli i urzdze infrastruktury technicznej ochronie walorów krajobrazowych rodowiska. 13. Zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefach bezpieczestwa istniejcych oraz projektowanych linii elektroenergetycznych. 14. Wskazana jest ochrona czystoci powietrza atmosferycznego poprzez zakaz budowy obiektów powodujcych nadmierne emisje do atmosfery oraz ograniczenie stosowania palenisk na paliwo stałe. 15. Zastosowanie wszystkich zalece zawartych w uchwale, w tym szczególnie z zakresu ochrony rodowiska i infrastruktury technicznej bdzie gwarantem ograniczenia do minimum negatywnych wpływów planowanych funkcji na rodowisko. ll. Transgraniczne oddziaływanie Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra- południe przyszłe zagospodarowanie terenu (głównie zabudowa mieszkaniowa i usługowa) nie bdzie miało 14

15 negatywnego wpływu na tereny znajdujce si poza obszarem objtym planem. 12. Propozycje zmian planu wynikajce z zalece prognozy Prognoza nie wprowadza zmian w ustaleniach planu. Wprowadzenie zapisów i ustale planu, formułujcych jednoznacznie polityk ochronn oraz przestrzeganie ich w trakcie realizacji i po zrealizowaniu projektowanych zamierze, gwarantuje, e realizacja planu nie spowoduje zasadniczych, ujemnych oddziaływa na rodowisko przyrodnicze, a w konsekwencji równie rodowisko ycia człowieka. 13. Streszczenie Zgodnie z uchwał podjt przez Rad Gminy Rzgów przystpiono do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra- południe. Sporzdzony projekt planu przewiduje przekształcenie zainwestowania na obszarze opracowania w sposób umoliwiajcy wyznaczenie nowych terenów budowlanych i popraw ładu przestrzennego. W przedmiotowej prognozie przeprowadzono analiz ustale powyszego projektu planu oraz przedstawiono zmiany, jakie mog zachodzi w rodowisku przyrodniczym w wyniku realizacji tych ustale. Oceniono równie skutki ewentualnych zmian. Obszar objty planem jest atrakcyjny zarówno z powodu swojego połoenia jak i dostpnoci mediów i komunikacji. W celu zapewnienia mieszkacom właciwej egzystencji wymagana jest ochrona proekologiczna. Prognoza wskazuje działania, które s istotne dla realizacji polityki zrównowaonego rozwoju gminy. 14. Wnioski kocowe 1. W wietle przedstawionej analizy ustale planu oraz zawartych w powyszej prognozie uwag projekt miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra- południe, naley uzna za poprawny. 2. Przy spełnieniu wymaga wynikajcych z przepisów szczególnych dotyczcych ochrony rodowiska, plan nie budzi obaw o spowodowanie zagroenia dla rodowiska przyrodniczego. I5. Adresowanie zalece prognozy do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; do strategu i programów działania organów gminy; do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów ssiadujcych. 15

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania. 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania. 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Rzgów sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 833/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r.

UCHWAŁA Nr 833/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r. UCHWAŁA Nr 833/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ul. Granicznej. Na podstawie art. 7 i art. 26

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym PROJEKT Radziejów 2008-05- Stosownie do przepisów art. 50 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE U C H W A Ł A N R XXXVI/275/2005 R A D Y G M I N Y R Z G Ó W z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Rzgów Działajc na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie. DAACACB Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/174/08 Rady Miejskiej w Nowym Miecie Lubawskim z dnia 18 listopada 2008 r....... (nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice Województwa Wielkopolskiego Nr 30 3297 620 UCHWA A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/597/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23.05.2002R. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207"

UCHWAŁA NR XLV/597/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23.05.2002R. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207 UCHWAŁA NR XLV/597/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23.05.2002R. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207" Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 29 Poznañ, dnia 24 lutego 2009 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 456 nr XXXII/203/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/470/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/470/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/470/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r. EF A EDDDB A Załcznik Nr 2 Rozstrzygnicie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada własnych gminy zwizanych z uchwaleniem miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow.ca. 4,07

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kobyłka - osiedla Kobylak - Turów

z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kobyłka - osiedla Kobylak - Turów Mazow.99.52.1990 UCHWAŁA Nr VIII/63/99 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kobyłka - osiedla Kobylak - Turów (Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej UCHWALA NR XVII/300/04 RADY GMINY NIEMCE z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ELIZÓWKA III. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom przy ulicy Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. z dnia 3 marca 2000 r.

UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. z dnia 3 marca 2000 r. UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Mehoffera, w Gminie Warszawa - Białołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/529/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 czerwca 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/529/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 czerwca 2005 roku UCHWAŁA NR XXXIV/529/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód część południowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku UCHWAŁA NR XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie Na podstawie art. 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/211/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/211/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/211/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krościna Mała Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 19/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom przy ulicy Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/311/2010 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LIII/311/2010 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 31 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LIII/311/2010 RADY MIASTA LUBAŃ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/179/09 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI. z dnia 28 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVII/179/09 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI. z dnia 28 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVII/179/09 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Skalmierz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/358/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/358/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/358/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ś Ś ó Ś Ł Ś Ń ó ó Ż Ś Ś Ś ŚĆ Ł ź Ń ć Ś Ś Ś Ą Ą Ś ó ć Ś Ś Ś ż Ę Ł ć ż ż Ł ż Ż Ą Ą Ę Ę Ź Ą Ż Ż ć Ą Ł Ą WARUNK ZABUDOVVY ZAGOSPODAROWANA TERENU Brak infrastruktury technicznej w projektowanych ulicach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r. 1 UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XXV/281/12 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XXV/281/12 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XXV/281/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/313/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLV/313/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 28 października 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 237 24039 Poz. 4445, 4446 paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

1. Obszar opracowania w/w planu obejmuje 2,92 ha.

1. Obszar opracowania w/w planu obejmuje 2,92 ha. 1 Uchwała Nr XV/132/03 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 30 września 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 29 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/ 29 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/ 29 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi Konarzyce

Bardziej szczegółowo