1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania"

Transkrypt

1 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r póz. 139 z póniejszymi zmianami, art.10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr. 62 póz. 627z 20 czerwca 2001 r) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 póz z 18 wrzenia 2001 r) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania na rodowisko dotyczca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Metoda opracowania Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zasadami i metod sporzdzania Prognoz skutków wpływu ustale miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Instytut Ochrony rodowiska, Warszawa 1997 r. oraz zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania na rodowisko dotyczca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Materiały ródłowe 1. Uchwała Nr V/30/2002 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego cz miejscowoci Starowa Góra-południe oraz uchwał Nr XV/136/2003 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2002 r. Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego cz miejscowoci Starowa Górapołudnie. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra-południe opracowany przez Pracownie Planowania Przestrzennego Łód ul. Przybyszewskiego 176/ Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów opracowane przez Firm Architektoniczn Elbieta i Krzysztof Muszyscy Łód ul. Piotrkowska 182/ Ekofizjografia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów opracowana przez Firm Architektoniczn Elbieta i Krzysztof Muszyscy Łód ul. Piotrkowska 182/218. 1

2 3. Przedmiot opracowania i połoenie terenów analizy Materiałem wyjciowym do prognozy jest projekt Uchwały Rady Gminy Rzgów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci miejscowoci Starowa Góra-południe Przedmiotem opracowania jest analiza ustale powyszego projektu planu majca na celu okrelenie przewidywanych zmian w rodowisku przyrodniczym w wyniku realizacji tych ustale i projektowanego sposobu uytkowania terenu oraz ocen skutków ewentualnych zmian. Sporzdzony projekt planu przewiduje przekształcenie zainwestowania na obszarze opracowania w sposób umoliwiajcy wyznaczenie nowych terenów budowlanych i popraw ładu przestrzennego, przy minimalizacji konfliktów i zgodnie z zasad zrównowaonego rozwoju. Celem planu s wic: 1. ustalenie zasad udostpniania nowych, terenów pod zabudow mieszkaniow z dopuszczeniem zabudowy, 2. poprawa ładu przestrzennego poprzez wiadome kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich, szczególnie wzdłu cigów komunikacyjnych oraz uporzdkowanie zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych w strefach publicznych i niepublicznych przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikajcych z przeznaczenia terenów dla rónych funkcji. 4. Ustalenia obowizujcego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia ogólne dla rejonu zmian. Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Starowa Góra Południe zawiera nastpujce ustalenia ogólne w zwizku z projektowanym nowym planem miejscowym dla wsi Starowa Góra południe. W zakresie ochrony rodowiska 1. Maksymaln ochron i adaptacj istniejcej zieleni wysokiej i wzbogacanie jej o nowe nasadzenia, zadrzewienia przyuliczne i towarzyszce zabudowie, 2. W strefie ochronnej od linii wysokiego napicia 110 kv i redniego napicia 15 kv nie naley lokalizowa zabudowy mieszkaniowej, 3. W strefie od magistrali wodocigowych niw wolno wznosi trwalych budowli oraz robi trwałych nasadze 4. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie uciliwoci trasy krajowej naley stosowa zabezpieczenia przeciwakustyczne, 5. Konieczne skanalizowanie osiedla, oraz ogrzewanie ze ródeł ekologicznie czystych, 6. Odpady składowane bd na wysypisku gminnym. 2

3 W zakresie infrastruktury technicznej 1. Zaopatrzenie w wod projektowanego mieszkalnictwa przewiduje si z sieci wodocigowej po jej rozbudowie, 2. Docelowo dla obszaru opracowania przewiduje si budow zintegrowanego zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków sanitarnych, w oparciu o indywidualn oczyszczalni cieków w dolinie rzeki Ner. 3. Zaopatrzenie w ciepło odbywa si bdzie w oparciu o ródła lokalne. 4. Docelowo przewiduje si gazyfikacj przewodow na rednim cinieniu. 5. Opracowywany teren zasilany jest w energi elektryczn za porednictwem linii napowietrznej 15 kv W zakresie komunikacji Bezporednio teren opracowania obsługuje sie ulic lokalnych i dojazdowych, Obsług komunikacj zbiorcza zapewni linie autobusowe, Plan przewiduje adaptacj i modernizacj istniejcego układu komunikacyjnego 5 Ustalenia Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów" Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów" przewiduje w obszarze objtym planem nastpujce kierunki polityki przestrzennej w zakresie: Ochrony i kształtowania rodowiska: W wyniku diagnozy warunków przyrodniczo sanitarnych zaistniała moliwo kwalifikacji obszarów otwartych, stanowicych teoretycznie przestrzenny potencjał rozwoju gminy, pod ktem faktycznej dostpnoci tych terenów do urbanizacji poprzez wyodrbnienie obszarów Wskazanych do ochrony wykluczone z zabudowy Bez ogranicze dla rozwoju zabudowy ze wskazaniem preferencji funkcji i zasad zagospodarowania wynikajcych z dyspozycyjnoci rodowiska. Zgodnie ze studium teren ten jest predysponowany do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Studium wskazuje w obszarze opracowania na konieczno przestrzegania zasad ochrony wód, gruntów rolnych, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem przy nowych sposobach uytkowania: Obowizek kanalizowania obszarów urbanizowanych i odprowadzania do lokalnych oczyszczalni cieków bytowych, Obowizek oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych Ochrona wód podziemnych. Cały teren gminy (w tym teren niniejszego opracowania) znajduje si na obszarze Zbiornika Niecka Łódzka (nr 401), Naley zwróci szczególn uwag na istniejc zabudow wiejsk, do której doprowadza si sie wodocigow. Nie wolno dopuci do zamieniania na szamba dotychczasowych studzien. Prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych a nawet głbinowych, 3

4 Ochrona gruntów rolnych klasy I-IV przed zmian uytkowania, Ochrona gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, Ochrona systemu melioracyjnego poprzez odpowiedni przebudow i modernizacj, aby zapewni jego sprawno na terenach ssiednich, Studium... wprowadza korzystne z punktu widzenia ochrony rodowiska i ycia człowieka ustalenia o wytyczeniu dróg o najwikszym nateniu ruchu poza obrbem terenów zamieszkałych. Poprawi to równie znaczco warunki aerosanitarne miejscowoci, z których zostanie usunity ruch tranzytowy (min. teren opracowania Starowa Góra), Studium... wskazuje i obowizuj normy dopuszczalnego poziomu hałasu. Zapobieganie konfliktom na styku obiektów emitujcych hałas i obiektów chronionych powinno polega na likwidacji i unikaniu takich ssiedztwa. Infrastruktura techniczna... konieczno wyposaenia w sie wodocigow i sie kanalizacji sanitarnej terenów rozwojowych (min. Starowej Góry). uporzdkowanie systemu odprowadzania wód opadowych, poprzez udronienie i czciow przebudow niesprawnego systemu melioracyjnego. Prowadzenie skutecznych działa na rzecz poprawy jakoci i ochrony wód powierzchniowych. Obok porzdkowania gospodarki cieków sanitarnych wane jest utrzymanie w czystoci zlewni. rozwój urbanizacji na wskazanych terenach powinien by warunkowany koniecznoci odpowiedniego ich przygotowania do celów zabudowy i pełnego wyposaenia w sie infrastruktury komunalnej. dalszy rozwój urbanistyczny bdzie wymagał: budowy nowych odcinków linii dystrybucyjnych 15 kv, stacji transformatorowych 15/0,4 kv, linii rozdzielczych niskiego napicia oraz przyłczy do sieci elektroenergetycznych nowych odbiorców, przebudowy i modernizacji niektórych odcinków istniejcej sieci SN i nn, docelowo budowy nowej stacji transformatorowo rozdzielczej 110/15 kv docelowo na terenie gminy bdzie funkcjonował mieszany system gazu przewodowego. Obecny zasig systemu gazu niskiego cinienia pozostanie bez zmian. Komunikacja... Kierunki polityki rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego wynikaj z programów słucych ponadlokalnym celom publicznym. Układ podstawowy opracowywanego terenu tworz: droga krajowa nr 1 (ulica Szkolna)- istniejca droga zewntrzna, drogi wewntrzne (drogi powiatowe i gminne) ulica Centralna w cigu drogi powiatowej nr Studium... proponuje preferowa zasad, e miejsca postojowe s zapewniane na działkach inwestorów, włacicieli i uytkowników poszczególnych nieruchomoci. Celowe jest zapewnienie miejsc postojowych ogólnodostpnych. Komunikacja autobusowa bdzie oparta na trakcji autobusowej. W studium wyznaczono tereny dla których obowizuje sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do obszarów tych został zaliczony teren opracowania. 4

5 6. Propozycje zmian planu - ogólna charakterystyka przedmiotu i zakresu problemowego planu Ustalenia dla jednostek planistycznych Na obszarze objtym analizowan uchwał plan wyodrbnia tereny, bdce przedmiotem ustale ( oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi), dla których ustala si nastpujce rodzaje przeznaczenia: Dla kadego z wyznaczonych terenów okrelono podstawowe oraz uzupełniajce rodzaje przeznaczenia (okrelone symbolami literowymi na rysunku planu). 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi, adaptowan, z moliwoci jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy oraz realizacj nowej, z ewentualnym przeznaczeniem uzupełniajcym, w postaci nieuciliwych usług towarzyszcych nie zakłócajcych funkcji mieszkaniowej obszaru stacje transformatorowe, sie infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych w tym przepompownie, cigi piesze. 2. tereny zabudowy usługowej (U) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudow usługow o charakterze komercyjnym z obiektami i urzdzeniami towarzyszcymi, adaptowan, z moliwoci jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy oraz realizacj nowej, z ewentualnym przeznaczeniem uzupełniajcym, stacji transformatorowych, sie infrastruktury technicznej, parkingi oraz budynku mieszkalnego na terenie 2 U. 3. tereny przestrzeni dróg (ulic) publicznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzdzenia zwizane z ich obsług, dla których ustala: 1) klasyfikacj ulic ze wzgldów funkcjonalno - technicznych: a) KDZ - drogi zbiorcza, Z" b) KDL - drogi lokalne, L" c) KDD - droga dojazdowe, D" dla których okrela ustalenia szczegółowe, zgodnie z obowizujcymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie, 2) dla obsługi komunikacyjnej terenów plan wyznacza równie drogi wewntrzne oznaczone symbolem KDW 3) dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan wyznacza tereny cigów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolami KP, z podstawowym przeznaczeniem pod cigi piesze. W granicach terenu przeznaczonego na cigi piesze plan dopuszcza realizacj sieci infrastruktury technicznej. Z zakresu ochrony rodowiska l. W całym obszarze plan zakazuje: 1) lokalizowania przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których sporzdzanie raportu oddziaływania na rodowisko jest wymagane lub moe by wymagane, z wyjtkiem stacji paliw płynnych, rozbudowy lub 5

6 przebudowy dróg oraz realizacji niezbdnych urzdze infrastruktury technicznej, oraz inwestycji celu publicznego okrelonych przepisami szczegółowymi. 2) wprowadzania nie oczyszczonych cieków do gruntu i do istniejcych na terenie rowów melioracyjnych, 3) lokalizowania obiektów i urzdze oraz prowadzenia działalnoci usługowej i wytwórczej mogcej powodowa emisj do powietrza zanieczyszcze o charakterze odorowym, 4) prowadzenia działalnoci usługowej o uciliwoci nie wykraczajcej poza granice działki lub zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny. 2. W całym obszarze plan nakazuje: 1. zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony rodowiska dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 26MN i 2U naley przyj klasyfikacj akustyczn jak dla zabudowy mieszkaniowej; 2. maksymaln ochron istniejcych zadrzewie (samosiejki), spełniajcych szereg funkcji ekologicznych oraz maksymalne nasycanie terenów zieleni, 3. selekcj i gromadzenie odpadów na posesjach w urzdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjtym w gospodarce komunalnej gminy; 4. ogrzewanie budynków ze ródeł bezpiecznych ekologicznie, z preferencj do zastosowania takich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczno; 5. zachowanie i konserwacj utrzymujc drono istniejcej sieci rowów odwadniajcych zapewniajcych prawidłowy odbiór wód powierzchniowych z moliwoci miejscowego przekrywania uzgodnionego z zarzdc terenu. Z zakresu infrastruktury technicznej: l. Plan ustala: 1) Zaopatrzenie wszystkich terenów w wod z sieci wodocigowej, w oparciu o wodocigi istniejce i przez rozbudow sieci zasilany z systemu miejskiego Łodzi. Awaryjnie obszar planu moe by zaopatrywany w wod z ujcia w Rzgowie. Budow przewodów wodocigowych w liniach rozgraniczajcych ulic. Dopuszcza si przebiegi wodocigów poza liniami rozgraniczajcymi ulic, w tym równie przez tereny działek prywatnych włacicieli, przy zapewnieniu warunków dla eksploatacji sieci przez odpowiednie regulacje prawne; 2) Odprowadzanie cieków sanitarnych w systemie kanalizacji zbiorczej, poprzez budow gminnej sieci kanalizacyjnej oraz obowizek podłczenie wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. Odbiornikiem cieków bdzie projektowany kolektor sanitarny, oczyszczanie cieków nastpowa bdzie na komunalnej oczyszczalni cieków w Rzgowie. Do czasu budowy gminnej kanalizacji zbiorczej plan dopuszcza kanalizacj indywidualn i gromadzenie cieków w zbiornikach bezodpływowych okresowo oprónianych, pod warunkiem zapewnienia wywozu nieczystoci na oczyszczalni cieków w Rzgowie. 3) Odprowadzanie wód opadowych z obszaru opracowania powierzchniowo do 6

7 istniejcych rowów odwadniajcych i do gruntu. Głównym odbiornikiem wód opadowych z obszaru Starowej Góry jest, poprzez rowy, rzeka Ner. Budow indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, dla odprowadzania wód opadowych z terenów obiektów dystrybucji paliw, parkingów i innych powierzchni szczelnie utwardzonych oraz odprowadzanie tych wód do odbiorników po oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszcze ropopochodnych, zgodnie z warunkami wynikajcymi z przepisów o jakoci cieków wprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi. Konieczno zapewnienia odpływu wód opadowych ze wszystkich terenów przez utrzymanie dronoci rowów odwadniajcych, utrzymanie odbiorników w dobrym stanie technicznym. 4) Zasad zasilania w energi elektryczn z istniejcej sieci redniego napicia i niskiego napicia. Poprzez jej rozbudow. Budow, rozbudow oraz przebudow sieci i urzdze elektroenergetycznych naley prowadzi w uzgodnieniu z właciwymi Zakładem Energetycznym. Prowadzenie sieci elektroenergetycznej w liniach rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych dróg, przy czym sie naley projektowa przy linii rozgraniczajcej poza pasem drogowym. 5) Zasad zaopatrzenia w ciepło z lokalnych ródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi. 6) Zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z istniejcej sieci niskiego cinienia. Budow sieci naley prowadzi w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez właciwy Zakład Gazowniczy, w liniach rozgraniczajcych dróg i ulic Z zakresu komunikacji 1. Plan ustala powizanie komunikacyjne terenu opracowania z drog krajow nr 1 o znaczeniu regionalnym za porednictwem drogi zbiorczej - ul. Centralnej w cigu drogi powiatow nr dajce równie moliwo waniejszych powiza lokalnych. 2. Plan ustala obsług komunikacyjn terenów przeznaczonych pod zabudow z przyległych dróg publicznych i wewntrznych okrelonych niniejszym planem, obowizuje zakaz obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z drogi krajowej nr 1 - ul. Szerokiej; 3. Parametry techniczne ulic powinny spełnia wymagania ustalone w odrbnych przepisach okrelajcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie; 4. Plan dopuszcza moliwo pozostawienia w pasie drogowym istniejcych budynków i urzdze nie zwizanych z drogami i ich obsług pod warunkiem, e: a) nie powoduj zagroenia oraz utrudnie dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakłócaj wykonywania zada zarzdu drogi, b) nie koliduj z zakładan sieci infrastruktury technicznej, c) uzyskania zgody zarzdcy drogi na ich przebudow lub remont; 5. Dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan wyznacza tereny cigów pieszych 7

8 oznaczone na rysunku planu symbolami KP, z podstawowym przeznaczeniem pod cigi piesze. W granicach terenu przeznaczonego na cigi piesze plan dopuszcza realizacj sieci infrastruktury technicznej 7. Charakterystyka zagospodarowania oraz rodowiska przyrodniczego i krajobrazu obszarów objtych planem i terenów ssiednich Zagospodarowanie terenu Teren opracowania znajduje si w północnej czci gminy Rzgów na terenie sołectwa Starowa Góra. Obszar od północy graniczy z ulic Centraln od wschodu i południa z terenami rolnymi i od zachodu z ulic Szerok. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 90 ha. W czci zachodniej terenu przebiega droga krajowa Nr 1, std rejon opracowania ma bardzo dobr dostpno komunikacyjn (obsługa komunikacyjna tego terenu odbywa si bdzie za porednictwem drogi zbiorczej ul. Centralnej, plan zakazuje obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z drogi krajowej nr 1). Obecnie podstawowym charakterem opracowania jest ogrodnictwo i rolnictwo. Przewaajca wikszo terenów znajduje si w rkach indywidualnych osób. Funkcj terenu jest przede wszystkim uytkowanie ogrodnicze i rolne. Uytkowanie aktualne nie ma negatywnego wpływu na takie elementy rodowiska przyrodniczego jak: rzeba terenu i krajobraz, wody, klimat, wiat rolinny i zwierzcy, kopaliny, warunki aerosanitame i akustyczne oraz warunki ycia człowieka. Moe mie ono natomiast dodatni wpływ na popraw jakoci gleby w przypadku stosowania do upraw nawozów naturalnych, a ujemny na wody powierzchniowe i podziemne w przypadku stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych rodków ochrony rolin (wsikanie zanieczyszcze do gruntu i wód, spływy powierzchniowe do rowów, cieków i rzek). Rzeba terenu. Obszar połoony jest na terenie Wysoczyzny Bełchatowskiej w pasie Nizin rodkowopolskich - podprowincji Niu rodkowoeuropejskiego. Wykształcenie si Wysoczyzny zwizane jest z maksymalnym zasigiem zlodowacenia warciaskiego. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne. Morfologia terenu jest cile zwizana z budow geologiczn, a zwłaszcza rodzajem utworów przypowierzchniowych. Rzeba obszaru, jak i budowa geologiczna utworów przypowierzchniowych s konsekwencj zlodowace w czwartorzdzie oraz procesów zachodzcych w trakcie ustpowania lodowca, okresach interglacjalnych, a take w okresie holoceskim. Obszar całej gminy w tym rejon Starowej Góry znajduje si w obrbie kredowej niecki łódzkiej, której osiowa cz przebiega w kierunku południowy wschód północny zachód. Utwory kredowe, reprezentowane przez opoki i margle mastrychtu zalegaj pod cienk warstw utworów czwartorzdowych na terenie nie wystpuj wychodnie tych utworów. Teren pokrywaj utwory czwartorzdowe o redniej miszoci 30 m. Obszar wysoczyznowy zbudowany jest głównie z piasków i wirów wodnolodowcowych Ze wzgldu na obecno na powierzchni lub niekiedy w płytkim podłou gruntów półprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych i wice si z tym niekorzystne stosunki wodne dla gospodarki rolnej, a lokalnie ze wzgldu na płycej utrzymujce si poziomy 8

9 wód, równie w utworach piaszczystych (warunki naturalne objawiaj si nadmiernym uwilgoceniem warstw gruntów przypowierzchniowych, lokalnie do okresowej stagnacji wód na powierzchni włcznie), niezbdne było przeprowadzenie regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolniczego uytkowania gleb, zarówno gruntów ornych, jak i trwałych uytków zielonych w dolinach. Stosunki wodne zostały uregulowane dziki zmeliorowaniu znacznej, czci obszaru. Generalnie wymagana jest ochrona sieci przed zniszczeniem. W przypadku koniecznoci zabudowy naley ogranicza kolizje poprzez właciwe przełoenie sieci lub bezkonfliktowe zaprojektowanie przyszłych inwestycji. Wszelkie działania musz by podejmowane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych. Gleby Konsekwencj rzeby, budowy geologicznej i stosunków wodnych jest wytworzenie si okrelonych typów gleb. Generalnie w rejonie opracowania przewaaj gleby zaliczane wg klasyfikacji bonitacyjnej do III (IIIb) i IV(IVa i IVb) chronionej przed zmiana uytkowania -klasy. Ich właciwoci i warto rolnicza zale przede wszystkim od skał macierzystych na których si wykształciły. Mog wic to by gleby bardzo dobre wytworzone z glin lub utworów pyłowych, jak równie gleby słabe wytworzone z utworów piaszczystych. O ich przydatnoci rolniczej decyduje głównie skład mechaniczny i układ stosunków wodnych. Na terenie opracowania znajduj si równie fragmenty gleb słabych. Ich warto rolnicza jest do słaba, nale do kompleksów ytnich słabych a w klasyfikacji bonitacyjnej do Vi VI klasy. Gleby chronione III i IV klas bonitacyjnych powinny by uytkowane rolniczo. W sytuacjach koniecznych niezbdne jest uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze od uprawnionych organów: Wojewody lub Ministra MOZNiL. Surowce mineralne Na terenie opracowania nie wystpuj udokumentowane zasoby surowców mineralnych. Wody powierzchniowe i podziemne Wody powierzchniowe terenu reprezentuj głównie rowy, oraz znajdujce si na północnym wschodzie cztery stawy. Wikszo cieków została uregulowana i pełni rol rowów melioracyjnych. Cały teren gminy- zgodnie z badaniami Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inynierskiej A.G.H. z 1990 r. (Mapy obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych) znajduje si na obszarze Zbiornika Niecka Łódzka (Nr 401). Jest to zbiornik w utworach Kredy dolnej w orodku szczelinowym i szczelinowo porowym. W okolicach Starowej Góry znajduje si Obszar wysokiej ochrony (OWO). Na terenie gminy Rzgów nie istniej adne ujcia z w.w. zbiornika. Warunki klimatyczne Analizowany teren zalicza si do regionu klimatu łódzko - wieluskiego. 9

10 Ukształtowanie terenu nie stanowi przeszkody dla przepływu mas powietrza rónego pochodzenia. Powoduje to znaczn zmienno warunków pogodowych rednia roczna temperatura wynosi około 7,7 C. Najzimniejszym miesicem jest stycze, ze rednia temperatur -3,0 C. Najwysze temperatury wystpuj w lipcu i wynosz 18,0 C, lecz w poszczególnych latach warto rednia osiga nawet 21 C. Na omawianym terenie w cigu całego roku przewaa równolenikowa cyrkulacja mas powietrznych ze szczególn preferencj wilgotnych mas polarno-morskich, napływajcych z zachodu. Przewaaj zachodnie i południowo zachodnie kierunki wiatrów przy znacznym udziale wiatrów wschodnich, przypadajcych na zimow i wiosenn por roku i s charakterystyczne dla kierunków o najwikszych czstotliwociach (W i SW). Rozkład temperatury powietrza warunkuje długo okresu wegetacyjnego, który na obszarze przy progu + 5 C wynosi 213 dni. Przecitne wielkoci opadów atmosferycznych terenu wynosz niewiele ponad 600 mm. W cigu roku najwiksze sumy opadów przypadaj na lipiec czasem w czerwcu. Najmniejsze opady notuje si w styczniu, marcu i padzierniku. Długo zalegania pokrywy nienej wynosi ok. 60 dni. Od tych przecitnych warunków zdarzaj si bardzo due odchylenia, tworzce anomalie pogodowe (np. bezniene zimy). Szata rolinna Rejon opracowania jest w niewielkim stopniu poronity zieleni wysok. Rolinno obszaru stanowi: drzewa porastajce brzegi rowów, ziele rosnca w okolicach stawów a take pasy zieleni wzdłu cieek midzy polami, ogrody przydomowe z uprawami ogrodniczymi, sadami i niewielk iloci ozdobnej rolinnoci wysokiej. Obszary i obiekty prawnie chronione Na terenie opracowania nie wystpuj obiekty ani obszary przyrodnicze, które s prawnie chronione. Warunki sanitarne»zagroenia antropogeniczne Powietrze i hałas Na klimat akustyczny oraz stan czystoci powietrza gminy rzutuje lokalny przemysł, ruch komunikacyjny, lokalne kotłownie i niskie emitory palenisk domowych oraz ewentualne emisje zanieczyszcze z terenów ssiednich. Generalnie warunki aerosanitame na terenie opracowania s dobre. Rozkład zanieczyszcze mimo bliskoci Łodzi oraz połoenia Pabianic na osi najwikszej frekwencji wiatrów nie wskazuje na wpływ tych miast na emisj zanieczyszcze. Mog jedynie wystpi okresowe uciliwoci wywołane skumulowan emisj z palenisk gospodarstw domowych a take ogrodniczych (Starowa Góra to orodek produkcji ogrodniczo szklarniowej) i pogorszenie standardów aerosanitamych zwłaszcza w okresach zimowych (grzewczych). Biorc pod uwag połoenie Starowej Góry na terenach skłonnych do inwersji, oraz prawdopodobn wysok zawarto sadzy w emitowanych pyłach trzeba wzi pod uwag moliwo wystpowania zjawiska synergetycznego wzmacniania negatywnego oddziaływania dwutlenku siarki. 10

11 Wody powierzchniowe i gruntowe Problem czystoci wód powierzchniowych jest problemem ponadlokalnym. Stan czystoci wód na terenie opracowania nie jest badany Na stan czystoci cieków i rowów duy wpływ, spływy powierzchniowe nawozów mineralnych i rodków ochrony rolin stosowanych w rolnictwie a take niekontrolowane zrzuty cieków i nieszczelne szamba. Spowodowane jest to w duym stopniu brakiem kanalizacji na terenie gminy. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Wród problemów ochrony powierzchni ziemi na czołowe miejsce wysuwa si usuwanie i unieszkodliwianie odpadów. Gmina jest objta zorganizowanym systemem wywozu nieczystoci stałych. Odpady z terenu opracowania bd wywoone na składowisko odpadów komunalnych Kalinko. Wysypisko jest wzorowo zagospodarowane, z izolowanym dnem, spełniajce wszystkie postulaty ochrony rodowiska. Przyjmuje ono 1000 do 1500 m3 odpadów w cigu roku. Strefy sanitarne i strefy bezpieczestwa Na terenie opracowania wyznaczone s tereny maksymalnych stref bezpieczestwa od istniejcych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia: 110 kv, 220 kv, gazocigu wysokiego cinienia φ 400, istniejcej magistrali wodocigowej φ 2200 które wykluczaj zabudow na stały pobyt ludzi i inne funkcje chronione. 8. Charakterystyka uwarunkowa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji Teren opracowania jest zwodocigowany. Zaopatrzenie w wod z istniejcych systemów poprzez rozbudow i modernizacj. Teren nie jest w bardzo skanalizowany. Docelowo odprowadzanie cieków w systemie kanalizacji zbiorczej poprzez budow gminnej sieci kanalizacyjnej. Obowizek podłczenia wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. Do czasu budowy kanalizacji dopuszcza si kanalizacj indywidualn. Teren jest zelektryfikowany. Przewiduje si moliwo zasilania w energi elektryczn po rozbudowie istniejcej sieci. Rejon opracowania jest zgazyfikowany. Istnieje moliwo zasilania w gaz z gazocigu niskiego cinienia. Teren nie jest zaopatrywany w ciepło ze ródła zdalaczynnego. Istnieje konieczno korzystania z indywidualnych ródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie. Istniejcy układ drogowy, tworzcy sie dróg publicznych, zapewnia podstawowe powizania terenu z obszarem zewntrznym (regionalne) oraz powizania lokalne wewntrz gminy. powizanie komunikacyjne terenu opracowania z drog krajow nr 1 o znaczeniu regionalnym za porednictwem drogi zbiorczej - ul. Centralnej w cigu drogi powiatow nr dajce równie moliwo waniejszych powiza lokalnych. Powizania wewntrzne zapewniaj drogi dojazdowe 11

12 9. Skutki realizacji ustale planu Analiza porównawcza ustale obowizujcego planu ogólnego oraz ustale projektu planu, bdcego przedmiotem niniejszego opracowania pozwala okreli zmiany, jakie wprowadza ten projekt w moliwe przyszłe zagospodarowanie obszaru gminy. Wprowadzane zmiany polegaj przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudow głównie mieszkaniow (jednorodzinn,), oraz usługow,. S one wyznaczone na obszarach ju zabudowanych, aktywnych przyrodniczo, funkcjonujcych aktualnie jako tereny rolne. Wprowadzenie takich znacznych terenów przyszłej urbanizacji, w wyniku jej zrealizowania spowoduje degradacj rodowiska przyrodniczego w miejscu lokalizacji oraz zainicjuje presj na znacznie szerszym obszarze. Realizacja ustale planu bdzie oczywicie zachodzi w rónym czasie. Równie jej skutki bd nastpowa sukcesywnie. W zwizku z przyszł realizacj projektowanego przeznaczenia terenów prognozuje si nastpujce zmiany i skutki: Moliwe skutki pozytywne 1. Zwikszenie iloci zieleni, zwłaszcza na terenach otwartych, planowanych pod realizacj zabudowy mieszkaniowej, co poprawi wraenia estetyczne i mikroklimat okolicy, wpłynie pozytywnie na wiat zwierzt, a zwłaszcza rozszerzy stref korzystniejszych warunków dla przebywania ptaków i owadów (głównie pszczół). 2. Ustalenie obowizku podczyszczania cieków deszczowych z terenów utwardzonych, parkingów, itp., przed ich zrzutem do odbiornika, do wskaników okrelonych w aktualnym rozporzdzeniu, zapobiegnie potencjalnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych niebezpiecznymi zwizkami. 3. Plan nie przewiduje powstawania na tym obszarze cieków agresywnych. 4. Wobec ustalenia zakazujcego lokalizowania obiektów i urzdze oraz prowadzenia działalnoci usługowej i wytwórczej mogcej powodowa przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z istniejc i planowan funkcj mieszkaniow - klimat akustyczny terenu nie ulegnie istotnemu pogorszeniu. 5. Ustalenie obowizku gromadzenia odpadów na działkach w urzdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbioru i wywoenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjtym w gminie, jest gwarantem właciwej gospodarki odpadami. 6. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu z docelowym uzbrojeniem go w podstawowe, planowane media infrastrukturalne, jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz, spowoduje podniesienie standardu zamieszkiwania miejscowej ludnoci (szczególnie na terenach planowanego pełnego uzbrojenia) oraz przyczyni si do ograniczenia szkodliwych potencjalnych oddziaływa terenów zurbanizowanych, m.in. na wody gruntowe i powierzchniowe oraz powietrze. Przewiduje si zastosowanie wyłcznie indywidualnych ródeł ciepła, bezpiecznych ekologicznie. Moliwe skutki negatywne 1. Potencjalne wyłczenie z uytkowania areałów gruntów stanowicych uytki rolne na glebach chronionych III i IV klasy bonitacyjnej (w przypadku uzyskania zgody na wyłczenie) oraz czci gruntów klas pozostałych. 2. Nowe funkcje spowoduj jednoczenie wyłczenie znacznej czci terenu z jego 12

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19.03.2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego 1 05090 Raszyn Falenty tel./fax (0 22) 720 54 26 hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) 720 80 90 prace, badania, ekspertyzy tel. kom. 0602 766 884 Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo