WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

2 Zawartość Wstęp...2 Metody opracowania i wykorzystane materiały...3 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju...4 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego...6 Natura Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów...10 Zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych...13 Synteza wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego...14 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy...15 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów...16 Plany miejscowe w toku procedury...18 Wykaz obszarów wnioskowanych do objęcia opracowaniem planów miejscowych...19 Analiza obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego...20 Synteza wniosków w sprawie sporządzenia bądź zmiany planów miejscowych...27 Zakończenie...54 Spis ilustracji...55 Spis wykresów...56 str. 1

3 Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu spełnienie wymogu wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr. 80, poz.717 ze zm.) mówiącego: 1.W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. Pojęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy", zostało wprowadzone do ustawodawstwa polskiego po raz pierwszy, zapisem w nieobowiązującej juŝ ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. Studium jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. KaŜda gmina jest obszarem kraju o swoich unikalnych wartościach, uwarunkowaniach i celach. Polityka przestrzenna rozwoju i zagospodarowania powinna być zatem przedmiotem coraz powaŝniejszej troski ze strony samych gmin, ale i władz odpowiedzialnych za przestrzeń regionu i kraju. Merytoryczna jakość studiów, trafność diagnoz i strategii przestrzennych ma tu ogromne znaczenie, którego nie moŝna nie doceniać, gdyŝ jakość przestrzeni gmin to jakość przestrzeni regionów - przestrzeni Polski. Niniejsza ocena jest więc oceną aktualności załoŝonej wizji rozwoju, przyjętych ogólnych kierunków rozwoju struktury gminy oraz przydatności studium do prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej. Dlatego teŝ jej zasadniczym celem jest odpowiedź na pytanie: czy podstawowe załoŝenia rozwoju przestrzennego gminy powinny zostać zmienione i w jakim zakresie oraz czy zapisy studium umoŝliwiają realizację polityki. str. 2

4 Metody opracowania i wykorzystane materiały Zakres i szczegółowość niniejszego opracowania wynikała z przyjętej skali i zakresu (przedmiotu) określonego generalnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres merytoryczny opracowania składa się z: - analiz cech poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu, a takŝe stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagroŝeń; - oceny dotychczasowych sposobów zagospodarowania w aspekcie jego zgodności/niezgodności z uwarunkowaniami i walorami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi; dokonano przy tym takŝe identyfikacji najwaŝniejszych konfliktów (istniejących i potencjalnych), które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi przy określaniu ustaleń i rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych w planach miejscowych, - podsumowania uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i wniosków indywidualnych. Obszar objęty analizą naleŝy do terenów stosunkowo dobrze udokumentowanych. Opracowanie wykonano z uwzględnieniem wyników i informacji zawartych w niŝej wymienionych materiałach: 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DzierŜoniów (uchwała nr XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy DzierŜoniów w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów ze zm.); 2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r. 3. Program zrównowaŝonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2002r; 4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego - uchwała nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r; 5. Program ochrony środowiska dla gminy DzierŜoniów Wrocław, kwiecień 2004r; 6. Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy DzierŜoniów Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław 2006; 7. Projekt Granicy Rolno-Leśnej Gminy DzierŜoniów - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław 2006; 8. Projekt Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy- Wrocław, wrzesień 2006; 9. Materiały fotograficzne oraz wnioski z wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem, 10. Uchwały Rady Gminy DzierŜoniów związane z tematyką zagospodarowania przestrzennego; 11. Indywidualne wnioski lokalnej społeczności o zmianę zagospodarowania przestrzennego. str. 3

5 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliŝszych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r.). Ustawowa formuła Koncepcji oznacza, Ŝe: jej przedmiotem jest świadome oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzenne kraju w sposób współzaleŝny z priorytetami strategii jego rozwoju, jej odbiorcami są wszystkie podmioty publiczne i prywatne, zainteresowane zamierzeniami Rządu w sferze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, relacje między polityką przestrzenną Rządu a polityką przestrzenną samorządów lokalnych i ich ponadlokalnych organizacji są oparte, w procesie tworzenia Koncepcji, na procedurach iteracyjnych oraz na procedurach negocjacyjnych w procesach ich realizacji. Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Zagospodarowanie przestrzenne kraju powinno umoŝliwiać osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umoŝliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. W szczególności powinno zaś ułatwiać tworzenie gospodarki opartej na wiedzy i budowanie nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego. Na obszarach wiejskich na podstawie Koncepcji - mieszka nieco ponad 38% ludności Polski. Wprawdzie w wielu regionach wysokorozwiniętych krajów Europy udziały te są porównywalnie wysokie, ale bardzo niskie odsetki ludności związanej z rolnictwem i wysoki poziom urbanizacji wsi (wyposaŝenie obszarów wiejskich w urządzenia infrastruktury komunalnej) stwarza w tych krajach sytuację zupełnie odmienną. Około 14% ogółu gmin wiejskich to obszary kumulacji barier rozwojowych, gdzie jednocześnie występuje wiele negatywnych czynników: niekorzystna struktura demograficzna, rozproszone osadnictwo, niski poziom infrastruktury itd. Przejawem zapóźnienia cywilizacyjnego obszarów wiejskich jest znacznie niŝsze niŝ w miastach wyposaŝenie gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne i nowoczesne instalacje grzewcze, a takŝe w infrastrukturę chroniącą środowisko naturalne. Wśród zadań o charakterze krajowym wskazanych w wykazie inwestycji energetycznych do Koncepcji, a przebiegających przez teren gminy DzierŜoniów, wskazano budowę linii 400 kv Mikułowa Świebodzice Ząbkowice Dobrzeń (lub Groszowice) po trasach istniejących linii 220 kv (albo jako linii dwunapięciowej) 1. Wnioski W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej aktualności Studium w zakresie załoŝeń przyjętych w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, nie stwierdzono kierunków sprzecznych. Polityka przestrzenna gminy DzierŜoniów wyznacza, jako poŝądane następujące kierunki w strukturze przestrzennej: 1. jako podstawowy sposób zagospodarowania wiejskich układów osadniczych przyjmuje się mieszane funkcje mieszkaniowo-usługowo-gospodarcze; 1 Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r. str. 4

6 2. spod zabudowy naleŝy wyeliminować obszary cenne przyrodniczo, enklawy o wyjątkowych walorach krajobrazowych, korytarze ekologiczne i naturalne ekosystemy łąkowo rolno leśne. 3. Zaleca się ograniczanie obudowy ciągów komunikacyjnych powodujące powstawanie barier ekologicznych i niszczenie ciągów widokowych. 4. wyznaczenie stref ścisłej ochrony konserwatorskiej w celu stworzenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 5. rozwój systemu układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej PowyŜsze kierunki umoŝliwiają osiągnięcie trwałego tempa wzrostu gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umoŝliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. str. 5

7 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Gmina wiejska DzierŜoniów połoŝona jest w województwie dolnośląskim, usytuowanym w południowo - zachodniej części Polski. Województwo zajmuje powierzchnię km 2 (6,4% terytorium kraju) i liczy tys. osób, co stanowi 7,5% ludności Polski. Województwo dolnośląskie naleŝy do najbardziej zurbanizowanych w Polsce, dzieli się na 26 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów oraz 169 gmin. Województwo ma charakter przemysłoworolniczy i dobrze rozwiniętą gospodarkę oraz bogate złoŝa róŝnorodnych surowców mineralnych. Na znacznej części obszaru województwa dominują urodzajne gleby, a panujące tu warunki klimatyczne słuŝą rozwojowi rolnictwa. Województwo dolnośląskie naleŝy do najwaŝniejszych regionów turystycznowypoczynkowych Polski, przede wszystkim dzięki górskiemu obszarowi Sudetów, licznym zabytkom oraz dobremu zagospodarowaniu terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został opracowany w latach przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu obecnie trwają prace nad jego aktualizacją. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego został uchwalony uchwałą nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. 1. Plan określa m.in. zasady organizacji struktury przestrzennej, w tym: podstawowe elementy sieci osadniczej rozmieszczenie infrastruktury technicznej i innej wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego, w tym pasma koncentracji rozwoju i obszar metropolitalny Wrocławia. 2. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego nie uwzględniono zadań rządowych i samorządu województwa, słuŝących realizacji ponadlokalnych publicznych celów wpisanych do rejestru zadań rządowych i odpowiednio wojewódzkiego rejestru zadań celu publicznego z uwagi na ich brak. 3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego uwzględniono i rozwinięto podstawowe uwarunkowania, cele strategiczne oraz kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zawarte w Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, ogłoszonej poprzez Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim (nr 26 poz. 432, z 2001r.). 4. Jako cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa plan zakłada kształtowanie konkurencyjności województwa poprzez tworzenie i rozwój systemu obszarów aktywizacji społecznej i gospodarczej. Globalizacja gospodarki determinuje otwarcie na świat. Charakteryzuje ją konkurencyjność, innowacyjność oraz efektywność, co powoduje polaryzację przekształceń strukturalnych przestrzeni. Dlatego naleŝy zwrócić szczególną uwagę na generowanie przedsiębiorczości na terenach obejmujących przede wszystkim gminy wiejskie o stosunkowo niskim poziomie aktywizacji społeczno-gospodarczej. 5. Kolejne cele jakie stawia przed sobą województwo w rozwoju przestrzennym to tworzenie warunków do poprawy jakości Ŝycia, podnoszenie standardu cywilizacyjnego społeczeństwa dla osiągnięcia wysokiego zaspokojenia poziomu potrzeb społecznych oraz str. 6

8 aktywna ochrona wartości przyrodniczych i kształtowanie środowiska przyrodniczego prowadzące do ekorozwoju. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wyznaczono strefy zróŝnicowanej polityki przestrzennej w zaleŝności od warunków przyrodniczych, stopnia zurbanizowania oraz innych predyspozycji rozwojowych, które przedstawia poniŝszy załącznik graficzny. Rysunek 1 Strefy zróŝnicowanej polityki przestrzennej Źródło: Materiały pochodzące z internetowego Serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczące strategii Gmina DzierŜoniów sytuuje się w tym podziale w strefie rolno-przemysłowej przedgórza i pogórza Sudetów, w której istnieją dobre warunki przestrzenne dla rozwoju wysoko towarowego rolnictwa, jak równieŝ rozwoju usług w oparciu o wysokie walory krajobrazowe swojej części północnej (ŚlęŜański Park Krajobrazowy) i południowo-zachodniej części (Park Krajobrazowy Gór Sowich) oraz lokalne surowce mineralne. str. 7

9 Rysunek 2 Mapa powiatu dzierŝoniowskiego Dnia 21 września 2006r. Sejmik Dolnośląski podjął uchwałę nr LVIII/889/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W zakres projektu wchodzą jego 3 części opracowane w podziale na strefy: przyrodniczo-kulturową, osadniczą i techniczną. Przyjęto w projekcie zmiany planu, Ŝe wdraŝanie zasad zrównowaŝonego rozwoju będzie manifestować się w określeniu zróŝnicowanych polityk ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych oraz środowiskowych. Wnioski Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla kształtowania przez samorząd wojewódzki regionalnej polityki przestrzennej. Jej prowadzenie słuŝy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego uwzględniające zasady zrównowaŝonego rozwoju oraz stwarzaniu warunków przestrzennych dla ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury technicznej, czy teŝ wzmacnianie walorów urbanistycznych. Wskazane wyŝej cele strategiczne są spójne z polityką przestrzenną przyjętą w obowiązującym studium. str. 8

10 Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagroŝonych składników róŝnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdraŝanym od 1992r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagroŝonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale teŝ typowych, wciąŝ jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla kaŝdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których naleŝy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: 1. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), 2. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Na terenie Gminy DzierŜoniów istnieją następujące Specjalne Obszary Ochrony (SOO): Wzgórza Kiełczyńskie, Masyw ŚlęŜy, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Wzgórza Niemczańskie, Kiełczyn. Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Wzgórza Kiełczyńskie i Masyw ŚlęŜy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia r. natomiast Wzgórza Niemczańskie i Kiełczyn zostały zatwierdzone decyzją z dnia r. Wnioski Sieć obszarów Natura 2000 została uwzględniona przy pracach nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, jak równieŝ w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po roku Dzięki czemu tereny wymagające szczególnej ochrony ze względu na swoje walory środowiskowe, uzyskały odpowiednią ochronę prawną oraz zostały uwzględnione w polityce przestrzennej zagospodarowania gminy. Plany uchwalone przed w/w datą wymagają pewnych korekt i uaktualnień, szczególnie w zakresie naniesienia granic obszarów NATURA 2000 na rysunki planów. str. 9

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej SUiKZP) jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. Drogą do ich osiągania jest przestrzeganie przyjętych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, poŝądanych i dopuszczalnych zmian przestrzeni. Gwarancją natomiast osiągania przyjętych celów i zmierzania do ustalonej wizji jest faktyczna realizacja przyjętych w studium ustaleń. Niewątpliwie wspólną cechą postępowania poprzedzającego zidentyfikowanie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy jest dąŝność do uzyskania moŝliwie pełnego zbioru informacji pozwalających m.in. na: rozpoznanie i scharakteryzowanie cech i zasobów gminy, rozpoznanie potrzeb rozwojowych gminy jak i zamierzeń podmiotów gospodarujących na jej obszarze, ustalenie zewnętrznych powiązań funkcjonalnych oraz ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych w szczególności w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, Studium jako dokument ukierunkowujący wszystkie działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni Gminy DzierŜoniów, stanowi zbiór wytycznych dla opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego programów inwestycyjnych i operacyjnych innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej. Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie wyŝej wymienionych działań jest faktyczną realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej. SUiKZP gminy DzierŜoniów zostało uchwalone uchwałą nr XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy DzierŜoniów. Uchwałą nr XXXV/325/06 z dnia 15 lutego 2006r. Rady Gminy DzierŜoniów dokonano zmiany SUiKZP północnej części Gminy DzierŜoniów. 30 sierpnia 2007roku przyjęto uchwałę nr X/82/07 Rady Gminy DzierŜoniów w sprawie uchwalenia zmiany SUiKZP Gminy DzierŜoniów. Stan aktualności zapisów Studium przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty: rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych, rejestr decyzji o warunkach zabudowy, rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, analizę podjętych uchwał w sprawie zmian SUiKZP. Ustalono, Ŝe SUiKZP Gminy DzierŜoniów nie jest w pełni aktualne i wymaga zmian. Z uwagi na brak aktualności studium Rada Gminy DzierŜoniów podjęła następujące uchwały mające na celu stworzenie przejrzystych warunków zagospodarowania i inwestowania: 1. Uchwała Nr XXVIII/255/08 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 30 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów - obejmuje granice administracyjne obrębu Piława Dolna, Owiesno i Ostroszowice. str. 10

12 2. Uchwała Nr XLIX/420/10 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tuszyn obejmuje działkę ewidencyjną nr 11 obręb Tuszyn. 3. Uchwała Nr V/33/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DzierŜoniów obręb KsiąŜnica obejmuje działkę ewidencyjną nr 136/1 obręb KsiąŜnica. str. 11

13 Rysunek 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów W WÓ ÓJJTT G GM MIIN NYY D DZZIIEERRśśO ON NIIÓ ÓW W str. 12

14 Zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych W związku z art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opiniuje w zakresie telekomunikacji projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na wydanie pozytywnej opinii w tym zakresie pozwala brak istnienia zakazów czy teŝ rozwiązań uniemoŝliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. W przeciwnym razie Prezes UKE opiniuje plan miejscowy negatywnie. Zgodnie z art. 75 w/w ustawy Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie ustawy. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1. W związku z powyŝszym ustalono: 1. MPZP wsi Dobrocin (uchwała LI/432/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 148, poz. 2329); MPZP Roztocznik (uchwała XLVII/414/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z 0r. Nr 84, poz. 1278); MPZP wsi Mościsko (uchwała III/18/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 53, poz. 700); MPZP wsi Nowizna (uchwała nr III/17/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 53, poz. 699) zostały uzgodnione ze słuŝbami UKE, uchwalone i opublikowane w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego; 2. projekt MPZP wsi Uciechów został uzgodniony ze słuŝbami UKE, uchwalony, obecnie badany przez słuŝby wojewody w zakresie zgodności z prawem. 3. projekt MPZP wsi Piława Dolna został uzgodniony ze słuŝbami UKE, projekt na etapie uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z uŝytkowania rolniczego. 4. MPZP wsi Włóki (uchwała XXXVI/335/06 z dnia 5 kwietnia 2006r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 112 z 2006r. poz. 1866); MPZP wsi Tuszyn (uchwała XXXIX/366/06 z dnia 1 września 2006r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3192); MPZP wsi Kiełczyn (uchwała XL/378/06 z dnia 13 października 2006r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 275 z 2006r. poz. 4179); MPZP wsi Jędrzejowice (uchwała XXXIX/368/06 z dnia 1 września 2006, Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3194); MPZP wsi KsiąŜnica (uchwała XXXIX/367/06 z dnia 1 wrzesień 2006, Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3193) plany te zawierają zakazy uniemoŝliwiające realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wnioski Obowiązujące plany miejscowe uchwalone pomiędzy 2005 a 2007r. wymagają korekty w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1 przedmiotowej ustawy. str. 13

15 Synteza wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) wymagana jest przy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rodzaje i charakterystykę inwestycji celu publicznego określa rozporządzenie wykonawcze. W roku 2008 złoŝono 20 wniosków kwalifikujących się, jako inwestycje celu publicznego. W roku 2009 wpłynęło 12 wniosków z kolei w roku 2010 wpłynęło 6 wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, z zachowaniem pełnej procedury administracyjnej. 2010r. 2009r. 2008r Wykres 1 Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w latach Wnioski Z analizy rejestrów decyzji wynika, Ŝe z roku na rok spada liczba wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, co podyktowane jest coraz większym pokryciem terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi procedurami z zakresu planowania przestrzennego. Dodatkowym czynnikiem moŝe być sytuacja finansowa podmiotów w związku z kryzysem gospodarczym i ograniczonym inwestowaniem. str. 14

16 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeŝeli teren inwestycji objęty jest planem miejscowym uchwalonym przed r.) polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, przy zmianie sposobu uŝytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe przy zmianie zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku). Ilość wydanych decyzji w latach r. oscylowała rocznie pomiędzy 150 a Wykres 2 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach Główny przedmiot wniosków o ustalenie warunków zabudowy stanowią inwestycje dotyczące zabudowy mieszkaniowej (ok. 85%), zabudowy usługowej oraz inwestycje z zakresu związanego z produkcją rolną. Wnioski Teren gminy DzierŜoniów stanowi zaplecze mieszkalno-usługowe dla ośrodków miejskich takich jak DzierŜoniów, Bielawa czy teŝ Pieszyce, dlatego teŝ najwięcej wniosków o ustalenie warunków zabudowy stanowiły inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Wnioski których przedmiotem były lokaty w zakresie usług, dotyczyły najczęściej działalności związanych z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, mechaniki pojazdowej czy teŝ kamieniarstwa. str. 15

17 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiąŝące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem niewaŝności planu. PoniŜej zostaje przedstawiona lista obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów część wsi Mościsko, Nowizna, Piława Dolna, Ostroszowice, Roztocznik, Dobrocin, Uciechów i Kołaczów Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/187/97 z dnia r. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 KV na kierunki Dobrzeń Świebodzice Uchwała Rady Gminy Nr XII/149/99 z dnia r. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXII/246/00 z dnia r. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Ostroszowice XXII/247/00 z dnia r. 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXV/268/00 z dnia r. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/318/01 z dnia r. 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Włóki Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/325/01 z dnia r. 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŝonego w obrębi wsi Włóki, Gmina DzierŜoniów Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/429/02 z dnia r. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Włóki Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/335/06 z dnia r. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/366/06 z dnia r.; Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/169/08 z dnia r. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi KsiąŜnica Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/367/06 z dnia r. 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejowice Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/368/06 z dnia r. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczyn Uchwała Rady Gminy Nr XL/378/06 z dnia r. str. 16

18 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwodnic DzierŜoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy DzierŜoniów - Uchwała Rady Gminy Nr XV/146/2007 z dnia r. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoŝa migmatytu i amfibolitu Piława Górna wraz z urządzeniami towarzyszącymi - Uchwała Rady Gminy Nr XV/147/07 z dnia r. 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego we wsi Jodłownik obręb Ostroszowice - Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/233/08 z dnia r. 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Roztocznik - Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/414/10 z dnia r. 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Dobrocin - Uchwała Rady Gminy Nr LI/432/10 z dnia r. 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Nowizna - Uchwała Rady Gminy Nr III/17/10 z dnia r. 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Mościsko - Uchwała Rady Gminy Nr III/18/10 z dnia r. 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Uciechów - Uchwała Rady Gminy Nr VIII/51/11 z dnia r. Wnioski Teren Gminy DzierŜoniów ma pokrycie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w granicach 60-70%. W stosunku do poprzedniej analizy w zagospodarowaniu przestrzennym zanotowano wzrost w tym zakresie w granicach 25%. Plany miejscowe stworzyły przejrzyste warunki zagospodarowania i inwestowania na danych terenach, a takŝe pozwoliły na realizację polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. str. 17

19 Plany miejscowe w toku procedury Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna W 2009r. przy współpracy z inwestorem Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o. rozpoczęto prace planistyczne mające na celu uchwalenia w/w planu. Projekt przewiduje poszerzenie terenu przewidzianego pod eksploatację złoŝa migmatytu i amfibolitu, ustala kompleksowe dyrektywy odnośnie zasad zagospodarowania terenów zainwestowania wiejskiego, obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, ochrony krajobrazu kulturowego czy teŝ wytyczne wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projekt ten jest realizowany w granicach administracyjnych wsi Piława Dolna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice oraz Owiesno Rada Gminy DzierŜoniów dnia 30 października 2008 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar wsi Ostroszowice oraz Owiesno w granicach administracyjnych. W kwietniu 2011r. podpisano umowę z biurem urbanistycznym na sporządzenie w/w projektów w terminie 24 miesięcy. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn Gmina realizując politykę przestrzenną musi posiadać niezbędne narzędzia w postaci aktualnych planów miejscowych. W związku z powyŝszym zaistniała potrzeba sporządzenia dokumentacji dającej podstawę do rozwoju przestrzennego wsi Tuszyn poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dlatego teŝ, Rada Gminy DzierŜoniów podjęła uchwałę nr XLIX/421/10 z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy DzierŜoniów obręb Tuszyn, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/366/06 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 1 września 2006 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KsiąŜnica Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy działki nr 136/1 obręb KsiąŜnica. Opracowanie planu miejscowego ma na celu umoŝliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod działalność górniczą. Przedmiotowa zmiana wynikła z prywatnego wniosku właściciela działki 136/1 skierowanego do Rady Gminy DzierŜoniów. Wnioski Gmina DzierŜoniów dąŝy do jak największego pokrycia planami miejscowymi obszarów wchodzących w jej skład. Ma to odzwierciedlenie w ilości uchwalonych planów, a takŝe w zamierzeniach na lata następne. Oprócz tworzenia nowych planów dla terenów nie objętych miejscowymi planami, analizuje się aktualność obowiązujących, a w przypadku stwierdzenia ich dezaktualizacji podejmuje się działania zmierzające do przywrócenia ich aktualności. str. 18

20 Wykaz obszarów wnioskowanych do objęcia opracowaniem planów miejscowych W trakcie analizy dotyczącej ustalenia terenów wnioskowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ustalono, Ŝe: - obręb Dobrocin oraz obręb Uciechów nie są w całości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dlatego teŝ, dla terenów nie objętych miejscowymi planami naleŝy podjąć działania do ich uchwalenia. Rysunek 4 teren do objęcia MPZP obręb Dobrocin Rysunek 5 teren do objęcia MPZP obręb Uciechów str. 19

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-02-05/2010; P/10/110 Olsztyn, dnia lipca 2010 r. Pan Krzysztof Nałęcz Burmistrz Miasta Bartoszyce Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań. oraz synteza ustaleń projektu studium. załącznik nr 8

1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań. oraz synteza ustaleń projektu studium. załącznik nr 8 Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. 1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIIEJ W BOGUSZOWIE GORCACH Z DNIA 04 LUTEGO 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIIEJ W BOGUSZOWIE GORCACH Z DNIA 04 LUTEGO 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIIEJ W BOGUSZOWIE GORCACH Z DNIA 04 LUTEGO 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce oraz miejscowych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 5 POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strona: 2 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Inwestycje telekomunikacyjne, a ład przestrzenny praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych Gdańsk, 12.04.2011

Bardziej szczegółowo

zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa

zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa Załącznik: Uzasadnienie zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przy opracowywaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami połoŝonych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.. Na podstawie art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 i art. 29 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 15 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 15 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem k. Wałbrzycha" Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU OBJĘTEGO WYSTĄPIENIEM O NADANIE STATUSU UZDROWISKA

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU OBJĘTEGO WYSTĄPIENIEM O NADANIE STATUSU UZDROWISKA 4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU OBJĘTEGO WYSTĄPIENIEM O NADANIE STATUSU UZDROWISKA Dla uzdrowiska Kudowa-Zdrój obszar objęty wystąpieniem o nadanie statusu uzdrowiska pokrywa się w całości z obszarem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY WYSZKÓW

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY WYSZKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/274/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. BURMISTRZ WYSZKOWA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY WYSZKÓW Grudzień 2012 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo