WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

2 Zawartość Wstęp...2 Metody opracowania i wykorzystane materiały...3 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju...4 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego...6 Natura Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów...10 Zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych...13 Synteza wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego...14 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy...15 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów...16 Plany miejscowe w toku procedury...18 Wykaz obszarów wnioskowanych do objęcia opracowaniem planów miejscowych...19 Analiza obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego...20 Synteza wniosków w sprawie sporządzenia bądź zmiany planów miejscowych...27 Zakończenie...54 Spis ilustracji...55 Spis wykresów...56 str. 1

3 Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu spełnienie wymogu wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr. 80, poz.717 ze zm.) mówiącego: 1.W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. Pojęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy", zostało wprowadzone do ustawodawstwa polskiego po raz pierwszy, zapisem w nieobowiązującej juŝ ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. Studium jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. KaŜda gmina jest obszarem kraju o swoich unikalnych wartościach, uwarunkowaniach i celach. Polityka przestrzenna rozwoju i zagospodarowania powinna być zatem przedmiotem coraz powaŝniejszej troski ze strony samych gmin, ale i władz odpowiedzialnych za przestrzeń regionu i kraju. Merytoryczna jakość studiów, trafność diagnoz i strategii przestrzennych ma tu ogromne znaczenie, którego nie moŝna nie doceniać, gdyŝ jakość przestrzeni gmin to jakość przestrzeni regionów - przestrzeni Polski. Niniejsza ocena jest więc oceną aktualności załoŝonej wizji rozwoju, przyjętych ogólnych kierunków rozwoju struktury gminy oraz przydatności studium do prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej. Dlatego teŝ jej zasadniczym celem jest odpowiedź na pytanie: czy podstawowe załoŝenia rozwoju przestrzennego gminy powinny zostać zmienione i w jakim zakresie oraz czy zapisy studium umoŝliwiają realizację polityki. str. 2

4 Metody opracowania i wykorzystane materiały Zakres i szczegółowość niniejszego opracowania wynikała z przyjętej skali i zakresu (przedmiotu) określonego generalnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres merytoryczny opracowania składa się z: - analiz cech poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu, a takŝe stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagroŝeń; - oceny dotychczasowych sposobów zagospodarowania w aspekcie jego zgodności/niezgodności z uwarunkowaniami i walorami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi; dokonano przy tym takŝe identyfikacji najwaŝniejszych konfliktów (istniejących i potencjalnych), które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi przy określaniu ustaleń i rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych w planach miejscowych, - podsumowania uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i wniosków indywidualnych. Obszar objęty analizą naleŝy do terenów stosunkowo dobrze udokumentowanych. Opracowanie wykonano z uwzględnieniem wyników i informacji zawartych w niŝej wymienionych materiałach: 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DzierŜoniów (uchwała nr XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy DzierŜoniów w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów ze zm.); 2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r. 3. Program zrównowaŝonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2002r; 4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego - uchwała nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r; 5. Program ochrony środowiska dla gminy DzierŜoniów Wrocław, kwiecień 2004r; 6. Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy DzierŜoniów Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław 2006; 7. Projekt Granicy Rolno-Leśnej Gminy DzierŜoniów - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław 2006; 8. Projekt Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy- Wrocław, wrzesień 2006; 9. Materiały fotograficzne oraz wnioski z wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem, 10. Uchwały Rady Gminy DzierŜoniów związane z tematyką zagospodarowania przestrzennego; 11. Indywidualne wnioski lokalnej społeczności o zmianę zagospodarowania przestrzennego. str. 3

5 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliŝszych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r.). Ustawowa formuła Koncepcji oznacza, Ŝe: jej przedmiotem jest świadome oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzenne kraju w sposób współzaleŝny z priorytetami strategii jego rozwoju, jej odbiorcami są wszystkie podmioty publiczne i prywatne, zainteresowane zamierzeniami Rządu w sferze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, relacje między polityką przestrzenną Rządu a polityką przestrzenną samorządów lokalnych i ich ponadlokalnych organizacji są oparte, w procesie tworzenia Koncepcji, na procedurach iteracyjnych oraz na procedurach negocjacyjnych w procesach ich realizacji. Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Zagospodarowanie przestrzenne kraju powinno umoŝliwiać osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umoŝliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. W szczególności powinno zaś ułatwiać tworzenie gospodarki opartej na wiedzy i budowanie nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego. Na obszarach wiejskich na podstawie Koncepcji - mieszka nieco ponad 38% ludności Polski. Wprawdzie w wielu regionach wysokorozwiniętych krajów Europy udziały te są porównywalnie wysokie, ale bardzo niskie odsetki ludności związanej z rolnictwem i wysoki poziom urbanizacji wsi (wyposaŝenie obszarów wiejskich w urządzenia infrastruktury komunalnej) stwarza w tych krajach sytuację zupełnie odmienną. Około 14% ogółu gmin wiejskich to obszary kumulacji barier rozwojowych, gdzie jednocześnie występuje wiele negatywnych czynników: niekorzystna struktura demograficzna, rozproszone osadnictwo, niski poziom infrastruktury itd. Przejawem zapóźnienia cywilizacyjnego obszarów wiejskich jest znacznie niŝsze niŝ w miastach wyposaŝenie gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne i nowoczesne instalacje grzewcze, a takŝe w infrastrukturę chroniącą środowisko naturalne. Wśród zadań o charakterze krajowym wskazanych w wykazie inwestycji energetycznych do Koncepcji, a przebiegających przez teren gminy DzierŜoniów, wskazano budowę linii 400 kv Mikułowa Świebodzice Ząbkowice Dobrzeń (lub Groszowice) po trasach istniejących linii 220 kv (albo jako linii dwunapięciowej) 1. Wnioski W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej aktualności Studium w zakresie załoŝeń przyjętych w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, nie stwierdzono kierunków sprzecznych. Polityka przestrzenna gminy DzierŜoniów wyznacza, jako poŝądane następujące kierunki w strukturze przestrzennej: 1. jako podstawowy sposób zagospodarowania wiejskich układów osadniczych przyjmuje się mieszane funkcje mieszkaniowo-usługowo-gospodarcze; 1 Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r. str. 4

6 2. spod zabudowy naleŝy wyeliminować obszary cenne przyrodniczo, enklawy o wyjątkowych walorach krajobrazowych, korytarze ekologiczne i naturalne ekosystemy łąkowo rolno leśne. 3. Zaleca się ograniczanie obudowy ciągów komunikacyjnych powodujące powstawanie barier ekologicznych i niszczenie ciągów widokowych. 4. wyznaczenie stref ścisłej ochrony konserwatorskiej w celu stworzenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 5. rozwój systemu układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej PowyŜsze kierunki umoŝliwiają osiągnięcie trwałego tempa wzrostu gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umoŝliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. str. 5

7 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Gmina wiejska DzierŜoniów połoŝona jest w województwie dolnośląskim, usytuowanym w południowo - zachodniej części Polski. Województwo zajmuje powierzchnię km 2 (6,4% terytorium kraju) i liczy tys. osób, co stanowi 7,5% ludności Polski. Województwo dolnośląskie naleŝy do najbardziej zurbanizowanych w Polsce, dzieli się na 26 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów oraz 169 gmin. Województwo ma charakter przemysłoworolniczy i dobrze rozwiniętą gospodarkę oraz bogate złoŝa róŝnorodnych surowców mineralnych. Na znacznej części obszaru województwa dominują urodzajne gleby, a panujące tu warunki klimatyczne słuŝą rozwojowi rolnictwa. Województwo dolnośląskie naleŝy do najwaŝniejszych regionów turystycznowypoczynkowych Polski, przede wszystkim dzięki górskiemu obszarowi Sudetów, licznym zabytkom oraz dobremu zagospodarowaniu terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został opracowany w latach przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu obecnie trwają prace nad jego aktualizacją. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego został uchwalony uchwałą nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. 1. Plan określa m.in. zasady organizacji struktury przestrzennej, w tym: podstawowe elementy sieci osadniczej rozmieszczenie infrastruktury technicznej i innej wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego, w tym pasma koncentracji rozwoju i obszar metropolitalny Wrocławia. 2. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego nie uwzględniono zadań rządowych i samorządu województwa, słuŝących realizacji ponadlokalnych publicznych celów wpisanych do rejestru zadań rządowych i odpowiednio wojewódzkiego rejestru zadań celu publicznego z uwagi na ich brak. 3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego uwzględniono i rozwinięto podstawowe uwarunkowania, cele strategiczne oraz kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zawarte w Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, ogłoszonej poprzez Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim (nr 26 poz. 432, z 2001r.). 4. Jako cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa plan zakłada kształtowanie konkurencyjności województwa poprzez tworzenie i rozwój systemu obszarów aktywizacji społecznej i gospodarczej. Globalizacja gospodarki determinuje otwarcie na świat. Charakteryzuje ją konkurencyjność, innowacyjność oraz efektywność, co powoduje polaryzację przekształceń strukturalnych przestrzeni. Dlatego naleŝy zwrócić szczególną uwagę na generowanie przedsiębiorczości na terenach obejmujących przede wszystkim gminy wiejskie o stosunkowo niskim poziomie aktywizacji społeczno-gospodarczej. 5. Kolejne cele jakie stawia przed sobą województwo w rozwoju przestrzennym to tworzenie warunków do poprawy jakości Ŝycia, podnoszenie standardu cywilizacyjnego społeczeństwa dla osiągnięcia wysokiego zaspokojenia poziomu potrzeb społecznych oraz str. 6

8 aktywna ochrona wartości przyrodniczych i kształtowanie środowiska przyrodniczego prowadzące do ekorozwoju. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wyznaczono strefy zróŝnicowanej polityki przestrzennej w zaleŝności od warunków przyrodniczych, stopnia zurbanizowania oraz innych predyspozycji rozwojowych, które przedstawia poniŝszy załącznik graficzny. Rysunek 1 Strefy zróŝnicowanej polityki przestrzennej Źródło: Materiały pochodzące z internetowego Serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczące strategii Gmina DzierŜoniów sytuuje się w tym podziale w strefie rolno-przemysłowej przedgórza i pogórza Sudetów, w której istnieją dobre warunki przestrzenne dla rozwoju wysoko towarowego rolnictwa, jak równieŝ rozwoju usług w oparciu o wysokie walory krajobrazowe swojej części północnej (ŚlęŜański Park Krajobrazowy) i południowo-zachodniej części (Park Krajobrazowy Gór Sowich) oraz lokalne surowce mineralne. str. 7

9 Rysunek 2 Mapa powiatu dzierŝoniowskiego Dnia 21 września 2006r. Sejmik Dolnośląski podjął uchwałę nr LVIII/889/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W zakres projektu wchodzą jego 3 części opracowane w podziale na strefy: przyrodniczo-kulturową, osadniczą i techniczną. Przyjęto w projekcie zmiany planu, Ŝe wdraŝanie zasad zrównowaŝonego rozwoju będzie manifestować się w określeniu zróŝnicowanych polityk ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych oraz środowiskowych. Wnioski Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla kształtowania przez samorząd wojewódzki regionalnej polityki przestrzennej. Jej prowadzenie słuŝy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego uwzględniające zasady zrównowaŝonego rozwoju oraz stwarzaniu warunków przestrzennych dla ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury technicznej, czy teŝ wzmacnianie walorów urbanistycznych. Wskazane wyŝej cele strategiczne są spójne z polityką przestrzenną przyjętą w obowiązującym studium. str. 8

10 Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagroŝonych składników róŝnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdraŝanym od 1992r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagroŝonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale teŝ typowych, wciąŝ jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla kaŝdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których naleŝy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: 1. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), 2. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Na terenie Gminy DzierŜoniów istnieją następujące Specjalne Obszary Ochrony (SOO): Wzgórza Kiełczyńskie, Masyw ŚlęŜy, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Wzgórza Niemczańskie, Kiełczyn. Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Wzgórza Kiełczyńskie i Masyw ŚlęŜy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia r. natomiast Wzgórza Niemczańskie i Kiełczyn zostały zatwierdzone decyzją z dnia r. Wnioski Sieć obszarów Natura 2000 została uwzględniona przy pracach nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, jak równieŝ w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po roku Dzięki czemu tereny wymagające szczególnej ochrony ze względu na swoje walory środowiskowe, uzyskały odpowiednią ochronę prawną oraz zostały uwzględnione w polityce przestrzennej zagospodarowania gminy. Plany uchwalone przed w/w datą wymagają pewnych korekt i uaktualnień, szczególnie w zakresie naniesienia granic obszarów NATURA 2000 na rysunki planów. str. 9

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej SUiKZP) jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. Drogą do ich osiągania jest przestrzeganie przyjętych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, poŝądanych i dopuszczalnych zmian przestrzeni. Gwarancją natomiast osiągania przyjętych celów i zmierzania do ustalonej wizji jest faktyczna realizacja przyjętych w studium ustaleń. Niewątpliwie wspólną cechą postępowania poprzedzającego zidentyfikowanie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy jest dąŝność do uzyskania moŝliwie pełnego zbioru informacji pozwalających m.in. na: rozpoznanie i scharakteryzowanie cech i zasobów gminy, rozpoznanie potrzeb rozwojowych gminy jak i zamierzeń podmiotów gospodarujących na jej obszarze, ustalenie zewnętrznych powiązań funkcjonalnych oraz ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych w szczególności w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, Studium jako dokument ukierunkowujący wszystkie działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni Gminy DzierŜoniów, stanowi zbiór wytycznych dla opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego programów inwestycyjnych i operacyjnych innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej. Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie wyŝej wymienionych działań jest faktyczną realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej. SUiKZP gminy DzierŜoniów zostało uchwalone uchwałą nr XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy DzierŜoniów. Uchwałą nr XXXV/325/06 z dnia 15 lutego 2006r. Rady Gminy DzierŜoniów dokonano zmiany SUiKZP północnej części Gminy DzierŜoniów. 30 sierpnia 2007roku przyjęto uchwałę nr X/82/07 Rady Gminy DzierŜoniów w sprawie uchwalenia zmiany SUiKZP Gminy DzierŜoniów. Stan aktualności zapisów Studium przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty: rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych, rejestr decyzji o warunkach zabudowy, rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, analizę podjętych uchwał w sprawie zmian SUiKZP. Ustalono, Ŝe SUiKZP Gminy DzierŜoniów nie jest w pełni aktualne i wymaga zmian. Z uwagi na brak aktualności studium Rada Gminy DzierŜoniów podjęła następujące uchwały mające na celu stworzenie przejrzystych warunków zagospodarowania i inwestowania: 1. Uchwała Nr XXVIII/255/08 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 30 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów - obejmuje granice administracyjne obrębu Piława Dolna, Owiesno i Ostroszowice. str. 10

12 2. Uchwała Nr XLIX/420/10 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tuszyn obejmuje działkę ewidencyjną nr 11 obręb Tuszyn. 3. Uchwała Nr V/33/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DzierŜoniów obręb KsiąŜnica obejmuje działkę ewidencyjną nr 136/1 obręb KsiąŜnica. str. 11

13 Rysunek 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów W WÓ ÓJJTT G GM MIIN NYY D DZZIIEERRśśO ON NIIÓ ÓW W str. 12

14 Zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych W związku z art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opiniuje w zakresie telekomunikacji projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na wydanie pozytywnej opinii w tym zakresie pozwala brak istnienia zakazów czy teŝ rozwiązań uniemoŝliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. W przeciwnym razie Prezes UKE opiniuje plan miejscowy negatywnie. Zgodnie z art. 75 w/w ustawy Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie ustawy. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1. W związku z powyŝszym ustalono: 1. MPZP wsi Dobrocin (uchwała LI/432/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 148, poz. 2329); MPZP Roztocznik (uchwała XLVII/414/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z 0r. Nr 84, poz. 1278); MPZP wsi Mościsko (uchwała III/18/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 53, poz. 700); MPZP wsi Nowizna (uchwała nr III/17/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 53, poz. 699) zostały uzgodnione ze słuŝbami UKE, uchwalone i opublikowane w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego; 2. projekt MPZP wsi Uciechów został uzgodniony ze słuŝbami UKE, uchwalony, obecnie badany przez słuŝby wojewody w zakresie zgodności z prawem. 3. projekt MPZP wsi Piława Dolna został uzgodniony ze słuŝbami UKE, projekt na etapie uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z uŝytkowania rolniczego. 4. MPZP wsi Włóki (uchwała XXXVI/335/06 z dnia 5 kwietnia 2006r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 112 z 2006r. poz. 1866); MPZP wsi Tuszyn (uchwała XXXIX/366/06 z dnia 1 września 2006r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3192); MPZP wsi Kiełczyn (uchwała XL/378/06 z dnia 13 października 2006r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 275 z 2006r. poz. 4179); MPZP wsi Jędrzejowice (uchwała XXXIX/368/06 z dnia 1 września 2006, Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3194); MPZP wsi KsiąŜnica (uchwała XXXIX/367/06 z dnia 1 wrzesień 2006, Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3193) plany te zawierają zakazy uniemoŝliwiające realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wnioski Obowiązujące plany miejscowe uchwalone pomiędzy 2005 a 2007r. wymagają korekty w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1 przedmiotowej ustawy. str. 13

15 Synteza wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) wymagana jest przy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rodzaje i charakterystykę inwestycji celu publicznego określa rozporządzenie wykonawcze. W roku 2008 złoŝono 20 wniosków kwalifikujących się, jako inwestycje celu publicznego. W roku 2009 wpłynęło 12 wniosków z kolei w roku 2010 wpłynęło 6 wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, z zachowaniem pełnej procedury administracyjnej. 2010r. 2009r. 2008r Wykres 1 Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w latach Wnioski Z analizy rejestrów decyzji wynika, Ŝe z roku na rok spada liczba wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, co podyktowane jest coraz większym pokryciem terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi procedurami z zakresu planowania przestrzennego. Dodatkowym czynnikiem moŝe być sytuacja finansowa podmiotów w związku z kryzysem gospodarczym i ograniczonym inwestowaniem. str. 14

16 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeŝeli teren inwestycji objęty jest planem miejscowym uchwalonym przed r.) polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, przy zmianie sposobu uŝytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe przy zmianie zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku). Ilość wydanych decyzji w latach r. oscylowała rocznie pomiędzy 150 a Wykres 2 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach Główny przedmiot wniosków o ustalenie warunków zabudowy stanowią inwestycje dotyczące zabudowy mieszkaniowej (ok. 85%), zabudowy usługowej oraz inwestycje z zakresu związanego z produkcją rolną. Wnioski Teren gminy DzierŜoniów stanowi zaplecze mieszkalno-usługowe dla ośrodków miejskich takich jak DzierŜoniów, Bielawa czy teŝ Pieszyce, dlatego teŝ najwięcej wniosków o ustalenie warunków zabudowy stanowiły inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Wnioski których przedmiotem były lokaty w zakresie usług, dotyczyły najczęściej działalności związanych z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, mechaniki pojazdowej czy teŝ kamieniarstwa. str. 15

17 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiąŝące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem niewaŝności planu. PoniŜej zostaje przedstawiona lista obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów część wsi Mościsko, Nowizna, Piława Dolna, Ostroszowice, Roztocznik, Dobrocin, Uciechów i Kołaczów Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/187/97 z dnia r. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 KV na kierunki Dobrzeń Świebodzice Uchwała Rady Gminy Nr XII/149/99 z dnia r. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXII/246/00 z dnia r. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Ostroszowice XXII/247/00 z dnia r. 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXV/268/00 z dnia r. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/318/01 z dnia r. 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Włóki Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/325/01 z dnia r. 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŝonego w obrębi wsi Włóki, Gmina DzierŜoniów Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/429/02 z dnia r. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Włóki Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/335/06 z dnia r. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/366/06 z dnia r.; Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/169/08 z dnia r. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi KsiąŜnica Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/367/06 z dnia r. 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejowice Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/368/06 z dnia r. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczyn Uchwała Rady Gminy Nr XL/378/06 z dnia r. str. 16

18 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwodnic DzierŜoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy DzierŜoniów - Uchwała Rady Gminy Nr XV/146/2007 z dnia r. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoŝa migmatytu i amfibolitu Piława Górna wraz z urządzeniami towarzyszącymi - Uchwała Rady Gminy Nr XV/147/07 z dnia r. 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego we wsi Jodłownik obręb Ostroszowice - Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/233/08 z dnia r. 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Roztocznik - Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/414/10 z dnia r. 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Dobrocin - Uchwała Rady Gminy Nr LI/432/10 z dnia r. 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Nowizna - Uchwała Rady Gminy Nr III/17/10 z dnia r. 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Mościsko - Uchwała Rady Gminy Nr III/18/10 z dnia r. 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Uciechów - Uchwała Rady Gminy Nr VIII/51/11 z dnia r. Wnioski Teren Gminy DzierŜoniów ma pokrycie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w granicach 60-70%. W stosunku do poprzedniej analizy w zagospodarowaniu przestrzennym zanotowano wzrost w tym zakresie w granicach 25%. Plany miejscowe stworzyły przejrzyste warunki zagospodarowania i inwestowania na danych terenach, a takŝe pozwoliły na realizację polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. str. 17

19 Plany miejscowe w toku procedury Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna W 2009r. przy współpracy z inwestorem Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o. rozpoczęto prace planistyczne mające na celu uchwalenia w/w planu. Projekt przewiduje poszerzenie terenu przewidzianego pod eksploatację złoŝa migmatytu i amfibolitu, ustala kompleksowe dyrektywy odnośnie zasad zagospodarowania terenów zainwestowania wiejskiego, obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, ochrony krajobrazu kulturowego czy teŝ wytyczne wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projekt ten jest realizowany w granicach administracyjnych wsi Piława Dolna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice oraz Owiesno Rada Gminy DzierŜoniów dnia 30 października 2008 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar wsi Ostroszowice oraz Owiesno w granicach administracyjnych. W kwietniu 2011r. podpisano umowę z biurem urbanistycznym na sporządzenie w/w projektów w terminie 24 miesięcy. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn Gmina realizując politykę przestrzenną musi posiadać niezbędne narzędzia w postaci aktualnych planów miejscowych. W związku z powyŝszym zaistniała potrzeba sporządzenia dokumentacji dającej podstawę do rozwoju przestrzennego wsi Tuszyn poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dlatego teŝ, Rada Gminy DzierŜoniów podjęła uchwałę nr XLIX/421/10 z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy DzierŜoniów obręb Tuszyn, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/366/06 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 1 września 2006 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KsiąŜnica Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy działki nr 136/1 obręb KsiąŜnica. Opracowanie planu miejscowego ma na celu umoŝliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod działalność górniczą. Przedmiotowa zmiana wynikła z prywatnego wniosku właściciela działki 136/1 skierowanego do Rady Gminy DzierŜoniów. Wnioski Gmina DzierŜoniów dąŝy do jak największego pokrycia planami miejscowymi obszarów wchodzących w jej skład. Ma to odzwierciedlenie w ilości uchwalonych planów, a takŝe w zamierzeniach na lata następne. Oprócz tworzenia nowych planów dla terenów nie objętych miejscowymi planami, analizuje się aktualność obowiązujących, a w przypadku stwierdzenia ich dezaktualizacji podejmuje się działania zmierzające do przywrócenia ich aktualności. str. 18

20 Wykaz obszarów wnioskowanych do objęcia opracowaniem planów miejscowych W trakcie analizy dotyczącej ustalenia terenów wnioskowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ustalono, Ŝe: - obręb Dobrocin oraz obręb Uciechów nie są w całości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dlatego teŝ, dla terenów nie objętych miejscowymi planami naleŝy podjąć działania do ich uchwalenia. Rysunek 4 teren do objęcia MPZP obręb Dobrocin Rysunek 5 teren do objęcia MPZP obręb Uciechów str. 19

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

GMINA MUROWANA GOŚLINA

GMINA MUROWANA GOŚLINA ZAŁĄCZNIK NR 1b WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU GMINA MUROWANA GOŚLINA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI TOM II STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1b

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r.

Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Gryfów Śląski STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/294/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Kraków 2003 ISBN 83-920726-0-X

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów PAWŁÓW Z M I A N A N R 1 S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo