WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

2 Zawartość Wstęp...2 Metody opracowania i wykorzystane materiały...3 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju...4 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego...6 Natura Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów...10 Zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych...13 Synteza wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego...14 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy...15 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów...16 Plany miejscowe w toku procedury...18 Wykaz obszarów wnioskowanych do objęcia opracowaniem planów miejscowych...19 Analiza obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego...20 Synteza wniosków w sprawie sporządzenia bądź zmiany planów miejscowych...27 Zakończenie...54 Spis ilustracji...55 Spis wykresów...56 str. 1

3 Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu spełnienie wymogu wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr. 80, poz.717 ze zm.) mówiącego: 1.W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. Pojęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy", zostało wprowadzone do ustawodawstwa polskiego po raz pierwszy, zapisem w nieobowiązującej juŝ ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. Studium jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. KaŜda gmina jest obszarem kraju o swoich unikalnych wartościach, uwarunkowaniach i celach. Polityka przestrzenna rozwoju i zagospodarowania powinna być zatem przedmiotem coraz powaŝniejszej troski ze strony samych gmin, ale i władz odpowiedzialnych za przestrzeń regionu i kraju. Merytoryczna jakość studiów, trafność diagnoz i strategii przestrzennych ma tu ogromne znaczenie, którego nie moŝna nie doceniać, gdyŝ jakość przestrzeni gmin to jakość przestrzeni regionów - przestrzeni Polski. Niniejsza ocena jest więc oceną aktualności załoŝonej wizji rozwoju, przyjętych ogólnych kierunków rozwoju struktury gminy oraz przydatności studium do prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej. Dlatego teŝ jej zasadniczym celem jest odpowiedź na pytanie: czy podstawowe załoŝenia rozwoju przestrzennego gminy powinny zostać zmienione i w jakim zakresie oraz czy zapisy studium umoŝliwiają realizację polityki. str. 2

4 Metody opracowania i wykorzystane materiały Zakres i szczegółowość niniejszego opracowania wynikała z przyjętej skali i zakresu (przedmiotu) określonego generalnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres merytoryczny opracowania składa się z: - analiz cech poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu, a takŝe stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagroŝeń; - oceny dotychczasowych sposobów zagospodarowania w aspekcie jego zgodności/niezgodności z uwarunkowaniami i walorami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi; dokonano przy tym takŝe identyfikacji najwaŝniejszych konfliktów (istniejących i potencjalnych), które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi przy określaniu ustaleń i rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych w planach miejscowych, - podsumowania uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i wniosków indywidualnych. Obszar objęty analizą naleŝy do terenów stosunkowo dobrze udokumentowanych. Opracowanie wykonano z uwzględnieniem wyników i informacji zawartych w niŝej wymienionych materiałach: 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DzierŜoniów (uchwała nr XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy DzierŜoniów w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów ze zm.); 2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r. 3. Program zrównowaŝonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2002r; 4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego - uchwała nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r; 5. Program ochrony środowiska dla gminy DzierŜoniów Wrocław, kwiecień 2004r; 6. Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy DzierŜoniów Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław 2006; 7. Projekt Granicy Rolno-Leśnej Gminy DzierŜoniów - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław 2006; 8. Projekt Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy- Wrocław, wrzesień 2006; 9. Materiały fotograficzne oraz wnioski z wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem, 10. Uchwały Rady Gminy DzierŜoniów związane z tematyką zagospodarowania przestrzennego; 11. Indywidualne wnioski lokalnej społeczności o zmianę zagospodarowania przestrzennego. str. 3

5 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliŝszych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r.). Ustawowa formuła Koncepcji oznacza, Ŝe: jej przedmiotem jest świadome oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzenne kraju w sposób współzaleŝny z priorytetami strategii jego rozwoju, jej odbiorcami są wszystkie podmioty publiczne i prywatne, zainteresowane zamierzeniami Rządu w sferze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, relacje między polityką przestrzenną Rządu a polityką przestrzenną samorządów lokalnych i ich ponadlokalnych organizacji są oparte, w procesie tworzenia Koncepcji, na procedurach iteracyjnych oraz na procedurach negocjacyjnych w procesach ich realizacji. Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Zagospodarowanie przestrzenne kraju powinno umoŝliwiać osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umoŝliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. W szczególności powinno zaś ułatwiać tworzenie gospodarki opartej na wiedzy i budowanie nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego. Na obszarach wiejskich na podstawie Koncepcji - mieszka nieco ponad 38% ludności Polski. Wprawdzie w wielu regionach wysokorozwiniętych krajów Europy udziały te są porównywalnie wysokie, ale bardzo niskie odsetki ludności związanej z rolnictwem i wysoki poziom urbanizacji wsi (wyposaŝenie obszarów wiejskich w urządzenia infrastruktury komunalnej) stwarza w tych krajach sytuację zupełnie odmienną. Około 14% ogółu gmin wiejskich to obszary kumulacji barier rozwojowych, gdzie jednocześnie występuje wiele negatywnych czynników: niekorzystna struktura demograficzna, rozproszone osadnictwo, niski poziom infrastruktury itd. Przejawem zapóźnienia cywilizacyjnego obszarów wiejskich jest znacznie niŝsze niŝ w miastach wyposaŝenie gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne i nowoczesne instalacje grzewcze, a takŝe w infrastrukturę chroniącą środowisko naturalne. Wśród zadań o charakterze krajowym wskazanych w wykazie inwestycji energetycznych do Koncepcji, a przebiegających przez teren gminy DzierŜoniów, wskazano budowę linii 400 kv Mikułowa Świebodzice Ząbkowice Dobrzeń (lub Groszowice) po trasach istniejących linii 220 kv (albo jako linii dwunapięciowej) 1. Wnioski W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej aktualności Studium w zakresie załoŝeń przyjętych w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, nie stwierdzono kierunków sprzecznych. Polityka przestrzenna gminy DzierŜoniów wyznacza, jako poŝądane następujące kierunki w strukturze przestrzennej: 1. jako podstawowy sposób zagospodarowania wiejskich układów osadniczych przyjmuje się mieszane funkcje mieszkaniowo-usługowo-gospodarcze; 1 Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r. str. 4

6 2. spod zabudowy naleŝy wyeliminować obszary cenne przyrodniczo, enklawy o wyjątkowych walorach krajobrazowych, korytarze ekologiczne i naturalne ekosystemy łąkowo rolno leśne. 3. Zaleca się ograniczanie obudowy ciągów komunikacyjnych powodujące powstawanie barier ekologicznych i niszczenie ciągów widokowych. 4. wyznaczenie stref ścisłej ochrony konserwatorskiej w celu stworzenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 5. rozwój systemu układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej PowyŜsze kierunki umoŝliwiają osiągnięcie trwałego tempa wzrostu gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i umoŝliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. str. 5

7 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Gmina wiejska DzierŜoniów połoŝona jest w województwie dolnośląskim, usytuowanym w południowo - zachodniej części Polski. Województwo zajmuje powierzchnię km 2 (6,4% terytorium kraju) i liczy tys. osób, co stanowi 7,5% ludności Polski. Województwo dolnośląskie naleŝy do najbardziej zurbanizowanych w Polsce, dzieli się na 26 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów oraz 169 gmin. Województwo ma charakter przemysłoworolniczy i dobrze rozwiniętą gospodarkę oraz bogate złoŝa róŝnorodnych surowców mineralnych. Na znacznej części obszaru województwa dominują urodzajne gleby, a panujące tu warunki klimatyczne słuŝą rozwojowi rolnictwa. Województwo dolnośląskie naleŝy do najwaŝniejszych regionów turystycznowypoczynkowych Polski, przede wszystkim dzięki górskiemu obszarowi Sudetów, licznym zabytkom oraz dobremu zagospodarowaniu terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został opracowany w latach przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu obecnie trwają prace nad jego aktualizacją. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego został uchwalony uchwałą nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. 1. Plan określa m.in. zasady organizacji struktury przestrzennej, w tym: podstawowe elementy sieci osadniczej rozmieszczenie infrastruktury technicznej i innej wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego, w tym pasma koncentracji rozwoju i obszar metropolitalny Wrocławia. 2. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego nie uwzględniono zadań rządowych i samorządu województwa, słuŝących realizacji ponadlokalnych publicznych celów wpisanych do rejestru zadań rządowych i odpowiednio wojewódzkiego rejestru zadań celu publicznego z uwagi na ich brak. 3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego uwzględniono i rozwinięto podstawowe uwarunkowania, cele strategiczne oraz kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zawarte w Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, ogłoszonej poprzez Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim (nr 26 poz. 432, z 2001r.). 4. Jako cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa plan zakłada kształtowanie konkurencyjności województwa poprzez tworzenie i rozwój systemu obszarów aktywizacji społecznej i gospodarczej. Globalizacja gospodarki determinuje otwarcie na świat. Charakteryzuje ją konkurencyjność, innowacyjność oraz efektywność, co powoduje polaryzację przekształceń strukturalnych przestrzeni. Dlatego naleŝy zwrócić szczególną uwagę na generowanie przedsiębiorczości na terenach obejmujących przede wszystkim gminy wiejskie o stosunkowo niskim poziomie aktywizacji społeczno-gospodarczej. 5. Kolejne cele jakie stawia przed sobą województwo w rozwoju przestrzennym to tworzenie warunków do poprawy jakości Ŝycia, podnoszenie standardu cywilizacyjnego społeczeństwa dla osiągnięcia wysokiego zaspokojenia poziomu potrzeb społecznych oraz str. 6

8 aktywna ochrona wartości przyrodniczych i kształtowanie środowiska przyrodniczego prowadzące do ekorozwoju. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wyznaczono strefy zróŝnicowanej polityki przestrzennej w zaleŝności od warunków przyrodniczych, stopnia zurbanizowania oraz innych predyspozycji rozwojowych, które przedstawia poniŝszy załącznik graficzny. Rysunek 1 Strefy zróŝnicowanej polityki przestrzennej Źródło: Materiały pochodzące z internetowego Serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczące strategii Gmina DzierŜoniów sytuuje się w tym podziale w strefie rolno-przemysłowej przedgórza i pogórza Sudetów, w której istnieją dobre warunki przestrzenne dla rozwoju wysoko towarowego rolnictwa, jak równieŝ rozwoju usług w oparciu o wysokie walory krajobrazowe swojej części północnej (ŚlęŜański Park Krajobrazowy) i południowo-zachodniej części (Park Krajobrazowy Gór Sowich) oraz lokalne surowce mineralne. str. 7

9 Rysunek 2 Mapa powiatu dzierŝoniowskiego Dnia 21 września 2006r. Sejmik Dolnośląski podjął uchwałę nr LVIII/889/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W zakres projektu wchodzą jego 3 części opracowane w podziale na strefy: przyrodniczo-kulturową, osadniczą i techniczną. Przyjęto w projekcie zmiany planu, Ŝe wdraŝanie zasad zrównowaŝonego rozwoju będzie manifestować się w określeniu zróŝnicowanych polityk ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych oraz środowiskowych. Wnioski Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla kształtowania przez samorząd wojewódzki regionalnej polityki przestrzennej. Jej prowadzenie słuŝy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego uwzględniające zasady zrównowaŝonego rozwoju oraz stwarzaniu warunków przestrzennych dla ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury technicznej, czy teŝ wzmacnianie walorów urbanistycznych. Wskazane wyŝej cele strategiczne są spójne z polityką przestrzenną przyjętą w obowiązującym studium. str. 8

10 Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagroŝonych składników róŝnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdraŝanym od 1992r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagroŝonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale teŝ typowych, wciąŝ jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla kaŝdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których naleŝy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: 1. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), 2. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Na terenie Gminy DzierŜoniów istnieją następujące Specjalne Obszary Ochrony (SOO): Wzgórza Kiełczyńskie, Masyw ŚlęŜy, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Wzgórza Niemczańskie, Kiełczyn. Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Wzgórza Kiełczyńskie i Masyw ŚlęŜy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia r. natomiast Wzgórza Niemczańskie i Kiełczyn zostały zatwierdzone decyzją z dnia r. Wnioski Sieć obszarów Natura 2000 została uwzględniona przy pracach nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, jak równieŝ w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po roku Dzięki czemu tereny wymagające szczególnej ochrony ze względu na swoje walory środowiskowe, uzyskały odpowiednią ochronę prawną oraz zostały uwzględnione w polityce przestrzennej zagospodarowania gminy. Plany uchwalone przed w/w datą wymagają pewnych korekt i uaktualnień, szczególnie w zakresie naniesienia granic obszarów NATURA 2000 na rysunki planów. str. 9

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej SUiKZP) jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. Drogą do ich osiągania jest przestrzeganie przyjętych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, poŝądanych i dopuszczalnych zmian przestrzeni. Gwarancją natomiast osiągania przyjętych celów i zmierzania do ustalonej wizji jest faktyczna realizacja przyjętych w studium ustaleń. Niewątpliwie wspólną cechą postępowania poprzedzającego zidentyfikowanie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy jest dąŝność do uzyskania moŝliwie pełnego zbioru informacji pozwalających m.in. na: rozpoznanie i scharakteryzowanie cech i zasobów gminy, rozpoznanie potrzeb rozwojowych gminy jak i zamierzeń podmiotów gospodarujących na jej obszarze, ustalenie zewnętrznych powiązań funkcjonalnych oraz ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych w szczególności w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, Studium jako dokument ukierunkowujący wszystkie działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni Gminy DzierŜoniów, stanowi zbiór wytycznych dla opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego programów inwestycyjnych i operacyjnych innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej. Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie wyŝej wymienionych działań jest faktyczną realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej. SUiKZP gminy DzierŜoniów zostało uchwalone uchwałą nr XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy DzierŜoniów. Uchwałą nr XXXV/325/06 z dnia 15 lutego 2006r. Rady Gminy DzierŜoniów dokonano zmiany SUiKZP północnej części Gminy DzierŜoniów. 30 sierpnia 2007roku przyjęto uchwałę nr X/82/07 Rady Gminy DzierŜoniów w sprawie uchwalenia zmiany SUiKZP Gminy DzierŜoniów. Stan aktualności zapisów Studium przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty: rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych, rejestr decyzji o warunkach zabudowy, rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, analizę podjętych uchwał w sprawie zmian SUiKZP. Ustalono, Ŝe SUiKZP Gminy DzierŜoniów nie jest w pełni aktualne i wymaga zmian. Z uwagi na brak aktualności studium Rada Gminy DzierŜoniów podjęła następujące uchwały mające na celu stworzenie przejrzystych warunków zagospodarowania i inwestowania: 1. Uchwała Nr XXVIII/255/08 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 30 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów - obejmuje granice administracyjne obrębu Piława Dolna, Owiesno i Ostroszowice. str. 10

12 2. Uchwała Nr XLIX/420/10 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tuszyn obejmuje działkę ewidencyjną nr 11 obręb Tuszyn. 3. Uchwała Nr V/33/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DzierŜoniów obręb KsiąŜnica obejmuje działkę ewidencyjną nr 136/1 obręb KsiąŜnica. str. 11

13 Rysunek 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów W WÓ ÓJJTT G GM MIIN NYY D DZZIIEERRśśO ON NIIÓ ÓW W str. 12

14 Zgodność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych W związku z art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opiniuje w zakresie telekomunikacji projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na wydanie pozytywnej opinii w tym zakresie pozwala brak istnienia zakazów czy teŝ rozwiązań uniemoŝliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. W przeciwnym razie Prezes UKE opiniuje plan miejscowy negatywnie. Zgodnie z art. 75 w/w ustawy Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie ustawy. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 2, przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1. W związku z powyŝszym ustalono: 1. MPZP wsi Dobrocin (uchwała LI/432/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 148, poz. 2329); MPZP Roztocznik (uchwała XLVII/414/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z 0r. Nr 84, poz. 1278); MPZP wsi Mościsko (uchwała III/18/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 53, poz. 700); MPZP wsi Nowizna (uchwała nr III/17/10 z dnia r.; Dz. Urz. Woj. Doln. z r. Nr 53, poz. 699) zostały uzgodnione ze słuŝbami UKE, uchwalone i opublikowane w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego; 2. projekt MPZP wsi Uciechów został uzgodniony ze słuŝbami UKE, uchwalony, obecnie badany przez słuŝby wojewody w zakresie zgodności z prawem. 3. projekt MPZP wsi Piława Dolna został uzgodniony ze słuŝbami UKE, projekt na etapie uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z uŝytkowania rolniczego. 4. MPZP wsi Włóki (uchwała XXXVI/335/06 z dnia 5 kwietnia 2006r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 112 z 2006r. poz. 1866); MPZP wsi Tuszyn (uchwała XXXIX/366/06 z dnia 1 września 2006r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3192); MPZP wsi Kiełczyn (uchwała XL/378/06 z dnia 13 października 2006r., Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 275 z 2006r. poz. 4179); MPZP wsi Jędrzejowice (uchwała XXXIX/368/06 z dnia 1 września 2006, Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3194); MPZP wsi KsiąŜnica (uchwała XXXIX/367/06 z dnia 1 wrzesień 2006, Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 223 z 2006r. poz. 3193) plany te zawierają zakazy uniemoŝliwiające realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wnioski Obowiązujące plany miejscowe uchwalone pomiędzy 2005 a 2007r. wymagają korekty w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1 przedmiotowej ustawy. str. 13

15 Synteza wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) wymagana jest przy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rodzaje i charakterystykę inwestycji celu publicznego określa rozporządzenie wykonawcze. W roku 2008 złoŝono 20 wniosków kwalifikujących się, jako inwestycje celu publicznego. W roku 2009 wpłynęło 12 wniosków z kolei w roku 2010 wpłynęło 6 wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, z zachowaniem pełnej procedury administracyjnej. 2010r. 2009r. 2008r Wykres 1 Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w latach Wnioski Z analizy rejestrów decyzji wynika, Ŝe z roku na rok spada liczba wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, co podyktowane jest coraz większym pokryciem terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi procedurami z zakresu planowania przestrzennego. Dodatkowym czynnikiem moŝe być sytuacja finansowa podmiotów w związku z kryzysem gospodarczym i ograniczonym inwestowaniem. str. 14

16 Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeŝeli teren inwestycji objęty jest planem miejscowym uchwalonym przed r.) polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, przy zmianie sposobu uŝytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe przy zmianie zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku). Ilość wydanych decyzji w latach r. oscylowała rocznie pomiędzy 150 a Wykres 2 Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach Główny przedmiot wniosków o ustalenie warunków zabudowy stanowią inwestycje dotyczące zabudowy mieszkaniowej (ok. 85%), zabudowy usługowej oraz inwestycje z zakresu związanego z produkcją rolną. Wnioski Teren gminy DzierŜoniów stanowi zaplecze mieszkalno-usługowe dla ośrodków miejskich takich jak DzierŜoniów, Bielawa czy teŝ Pieszyce, dlatego teŝ najwięcej wniosków o ustalenie warunków zabudowy stanowiły inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Wnioski których przedmiotem były lokaty w zakresie usług, dotyczyły najczęściej działalności związanych z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, mechaniki pojazdowej czy teŝ kamieniarstwa. str. 15

17 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiąŝące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem niewaŝności planu. PoniŜej zostaje przedstawiona lista obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy DzierŜoniów: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów część wsi Mościsko, Nowizna, Piława Dolna, Ostroszowice, Roztocznik, Dobrocin, Uciechów i Kołaczów Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/187/97 z dnia r. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 KV na kierunki Dobrzeń Świebodzice Uchwała Rady Gminy Nr XII/149/99 z dnia r. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXII/246/00 z dnia r. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Ostroszowice XXII/247/00 z dnia r. 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXV/268/00 z dnia r. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Piława Dolna Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/318/01 z dnia r. 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, część wsi Włóki Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/325/01 z dnia r. 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŝonego w obrębi wsi Włóki, Gmina DzierŜoniów Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/429/02 z dnia r. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Włóki Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/335/06 z dnia r. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/366/06 z dnia r.; Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/169/08 z dnia r. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi KsiąŜnica Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/367/06 z dnia r. 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejowice Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/368/06 z dnia r. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczyn Uchwała Rady Gminy Nr XL/378/06 z dnia r. str. 16

18 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwodnic DzierŜoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy DzierŜoniów - Uchwała Rady Gminy Nr XV/146/2007 z dnia r. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoŝa migmatytu i amfibolitu Piława Górna wraz z urządzeniami towarzyszącymi - Uchwała Rady Gminy Nr XV/147/07 z dnia r. 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŝonego we wsi Jodłownik obręb Ostroszowice - Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/233/08 z dnia r. 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Roztocznik - Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/414/10 z dnia r. 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Dobrocin - Uchwała Rady Gminy Nr LI/432/10 z dnia r. 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Nowizna - Uchwała Rady Gminy Nr III/17/10 z dnia r. 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Mościsko - Uchwała Rady Gminy Nr III/18/10 z dnia r. 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy DzierŜoniów, terenu połoŝonego w obrębie wsi Uciechów - Uchwała Rady Gminy Nr VIII/51/11 z dnia r. Wnioski Teren Gminy DzierŜoniów ma pokrycie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w granicach 60-70%. W stosunku do poprzedniej analizy w zagospodarowaniu przestrzennym zanotowano wzrost w tym zakresie w granicach 25%. Plany miejscowe stworzyły przejrzyste warunki zagospodarowania i inwestowania na danych terenach, a takŝe pozwoliły na realizację polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. str. 17

19 Plany miejscowe w toku procedury Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna W 2009r. przy współpracy z inwestorem Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o. rozpoczęto prace planistyczne mające na celu uchwalenia w/w planu. Projekt przewiduje poszerzenie terenu przewidzianego pod eksploatację złoŝa migmatytu i amfibolitu, ustala kompleksowe dyrektywy odnośnie zasad zagospodarowania terenów zainwestowania wiejskiego, obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, ochrony krajobrazu kulturowego czy teŝ wytyczne wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projekt ten jest realizowany w granicach administracyjnych wsi Piława Dolna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice oraz Owiesno Rada Gminy DzierŜoniów dnia 30 października 2008 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar wsi Ostroszowice oraz Owiesno w granicach administracyjnych. W kwietniu 2011r. podpisano umowę z biurem urbanistycznym na sporządzenie w/w projektów w terminie 24 miesięcy. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn Gmina realizując politykę przestrzenną musi posiadać niezbędne narzędzia w postaci aktualnych planów miejscowych. W związku z powyŝszym zaistniała potrzeba sporządzenia dokumentacji dającej podstawę do rozwoju przestrzennego wsi Tuszyn poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dlatego teŝ, Rada Gminy DzierŜoniów podjęła uchwałę nr XLIX/421/10 z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy DzierŜoniów obręb Tuszyn, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/366/06 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 1 września 2006 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KsiąŜnica Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy działki nr 136/1 obręb KsiąŜnica. Opracowanie planu miejscowego ma na celu umoŝliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod działalność górniczą. Przedmiotowa zmiana wynikła z prywatnego wniosku właściciela działki 136/1 skierowanego do Rady Gminy DzierŜoniów. Wnioski Gmina DzierŜoniów dąŝy do jak największego pokrycia planami miejscowymi obszarów wchodzących w jej skład. Ma to odzwierciedlenie w ilości uchwalonych planów, a takŝe w zamierzeniach na lata następne. Oprócz tworzenia nowych planów dla terenów nie objętych miejscowymi planami, analizuje się aktualność obowiązujących, a w przypadku stwierdzenia ich dezaktualizacji podejmuje się działania zmierzające do przywrócenia ich aktualności. str. 18

20 Wykaz obszarów wnioskowanych do objęcia opracowaniem planów miejscowych W trakcie analizy dotyczącej ustalenia terenów wnioskowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ustalono, Ŝe: - obręb Dobrocin oraz obręb Uciechów nie są w całości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dlatego teŝ, dla terenów nie objętych miejscowymi planami naleŝy podjąć działania do ich uchwalenia. Rysunek 4 teren do objęcia MPZP obręb Dobrocin Rysunek 5 teren do objęcia MPZP obręb Uciechów str. 19

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Wójt Gminy Białośliwie OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Białośliwie, 2012 r. Wyniki oceny aktualności przyjęte zostały uchwałą Nr XVII

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07. RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r.

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07. RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r. UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca etap II. Przedmiotowa uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez... Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014 Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Konsultacje społeczne czerwiec 2014 CELE SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM dostosowanie zapisów Studium

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej Załącznik do uchwały Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach 16 września 2014r. Burmistrz Czechowic-Dziedzic ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 18 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1188 UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającego plan ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHORKÓWKA

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHORKÓWKA Projekt z dnia 9 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Draganowa, Kobylany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo