Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo"

Transkrypt

1 Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem

2 Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, Warszawa tel.: (22) , faks: (22) , Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Szewczyk Opracowanie edytorskie: Bożena Hałuszczyńska Skład: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Zmiana przeznaczenia nieruchomości Grunty rolne Grunty leśne Odrolnienie gruntu Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Procedura uchwalania Warunki zabudowy Wniosek o wydanie warunków zabudowy Dobre sąsiedztwo Wyjątki od dobrego sąsiedztwa Decyzja o warunkach zabudowy Treść wniosku o ustalenie warunków zabudowy Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Zabudowa siedliskowa Procedura budowy na działce siedliskowej Zabudowa siedliskowa dla rolników Zabudowa siedliskowa dla nie rolników Pozwolenie na budowę Wniosek o pozwolenie na budowę

4 1. Wprowadzenie Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną 1.1. Zmiana przeznaczenia nieruchomości Osoba, która chce zmienić przeznaczenie nieruchomości rolnej na działkę budowlaną, powinna rozpocząć działania od ustalenia statusu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że zakup ziemi rolnej w celu jej przekwalifikowania na działkę budowlaną w gminie, która nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, jest ryzykowny z dwóch powodów. Po pierwsze nie wiadomo, jakie jest lub będzie w przyszłości przeznaczenie działki (zwłaszcza jeśli okaże się, że na zakupionym gruncie nie można postawić zabudowy), po drugie zaś może okazać się, że w jej sąsiedztwie będzie przebiegać np. obwodnica lub linie wysokiego napięcia. Ponadto może się okazać, że działka w planie miejscowym ma np. przeznaczenie rolne i nie można na niej wybudować domu lub że jest przeznaczona dla innego rodzaju zabudowy, np. usługowej lub przemysłowej albo przebiega przez nią planowana droga. Wszystko to uniemożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. W wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej urzędu gminy właściwego ze względu na położenie należy zatem dowiedzieć się, jakie jest (według dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego) konkretne przeznaczenie działki oraz czy gmina ma już uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też jest dopiero na etapie jego tworzenia. W obrębie planu można dokonać zmiany przeznaczenia gruntu na cele nieleśne lub nierolnicze. W dalszej części przedstawimy etapy przekształcenia działki rolnej w budowlaną, wraz z zagrożeniami, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Uwaga: co do zasady nie istnieją ustawowe wzory wniosków które należy złożyć przechodząc przez proces przekształcenia. Dlatego załączone wzory wniosków stanowią jedynie ich przykład. To, jakie wnioski są wymagane we właściwym urzędzie, należy dowiadywać się u źródła. Najlepiej wniosek pobrać ze strony internetowej lub pobrać w urzędzie Grunty rolne Gruntami rolnymi w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 121 poz z późn. zm.) są: 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 4

5 8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 9) torfowisk i oczek wodnych; 10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych Grunty leśne Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 1) określone jako lasy w przepisach o lasach; 2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków. Grunt jest wtedy użytkiem rolnym, gdy oficjalnie figuruje w ewidencji gruntów jako grunt rolny, a nie gdy faktycznie służy do celów rolniczych. 2. Odrolnienie gruntu 2.1. Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Żeby wybudować dom na działce rolnej, grunt trzeba przede wszystkim odrolnić, co polega na zmianie przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Możemy to zrobić tylko wtedy, jeśli posiadamy taki plan. Żeby odrolnić ziemię, należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu (który jest de facto wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego). Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany, określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek, kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek. Nie istnieje ustawowy wzór wniosku o zmianę plan zagospodarowania przestrzennego. Niektóre urzędy zamieszczają przykładowe wnioski na stronie internetowej. Jeśli go nie ma, wówczas treść wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie należy sformułować indywidualnie, na piśmie. Wszystkie wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie są rejestrowane w Rejestrze wniosków. Klient otrzymuje na piśmie informację o zarejestrowaniu wniosku i numerze, pod jakim został zarejestrowany. Przykładowy wniosek poniżej. Do kogo wniosek? Wniosek o zmianę plan zagospodarowania przestrzennego kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (dalej: ustawa). 5

6 ..., dnia (nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy)... (adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)... (pełnomocnik)... (nr telefonu)... miejscowość i data Burmistrz Miasta Brzeg Wnoszę o zmianę dotychczasowego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla działki (działek) nr..., arkusz mapy..., obręb..., w Brzegu, przy ul.... Wnoszę o ustalenie dla określonego wyżej terenu przeznaczenia na Do wniosku załączam: 1. mapę z graficznie określonym terenem, którego dotyczy wniosek (odpowiednia jest kserokopia lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek). 2. informację o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości 6

7 2.2. Procedura uchwalania Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie. Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który wraz z wejściem w życie zastępuje dotychczasowy plan miejscowy (art. 34 ust. 1 ustawy). Do rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do k.p.a. Wniosek taki nie jest zatem wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa., a ma on jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna zmianę planu miejscowego za konieczną wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 ustawy). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta lub rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały, o której mowa wyżej jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu (art. 14 ust. 1 i 2). Niezależnie od powyższego wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny aktualności studium oraz planu miejscowego. Na podstawie wniosków o sporządzenie, bądź zmianę planu miejscowego wójt/ burmistrz/prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dalej studium. Wyniki analiz przekazywane są radzie miasta/radzie gminy przynajmniej raz w czasie jej kadencji (art. 32 ustawy). Procedura niniejsza może również doprowadzić do zmiany planu miejscowego. Co ważne, należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej zmiany planu dla danego terenu, a następnie o terminie wyłożenia projek tu zmiany planu do publicznego wglądu i terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej, zapoznać się z projektem zmiany planu w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek został uwzględniony czekać na uchwalenie i wejście w życie zmiany planu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie został uwzględniony złożyć ewentualnie uwagę dotyczącą kwestionowanych rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu. 3. Warunki zabudowy 3.1. Wniosek o wydanie warunków zabudowy Innym instrumentem pozwalającym wybudować na interesującej nas działce jest wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. O tym czy postępować zgodnie z opisanym poniżej przypadkiem A czy B, można sprawdzić szukając informacji na temat uchwalonych planów na stronach internetowych miasta lub gminy lub zadzwonić do urzędu miasta lub gminy i zapytać czy działka którą się posiada jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania terenu. W internecie dostępna jest również baza planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Polski pod adresem Postępowanie w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy możemy uprościć do dwóch przypadków: 1) Przypadek A gdy działka jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że wszystkie nowe inwestycje budowane na tym terenie muszą spełniać wymaga- 7

8 nia zawarte w planie. Wymagania te dotyczą między innymi: odległości budynku od drogi, dopuszczalnej wysokości, maksymalnej powierzchni zabudowy działki, kształtu dachu, materiałów wykończeniowych i innych cech charakterystycznych budynku. W tym przypadku, gdy inwestor zamierza zrealizować inwestycję, składa wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (przykładowy wniosek poniżej). W takiej sytuacji ze strony internetowej urzędu miasta lub gminy (lub osobiście z urzędu) pobieramy wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Wypełniony wniosek składa się w urzędzie. 2) Przypadek B gdy działka nie jest objęta planem wówczas składa się wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Gminy posiadają najczęściej własne wzory wniosku o uzyskanie warunków zabudowy (przykładowy wniosek dla Warszawy stanowi). Dla ustalenia warunków zabudowy konieczne jest, złożenie wniosku i uzyskanie wymaganych uzgodnień (art. 52 i art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U r. Nr 80 poz. 717; dalej jako u.p.z.), a sama decyzja powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w art. 54 u.p.z. Wydawanie decyzji poza planem podlega jednak znaczącym ograniczeniom. Działka, której dotyczy decyzja, musi, na podstawie art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spełniać 5 warunków: a) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu ( zasada dobrego sąsiedztwa art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) warunek ten nie musi być spełniony, o ile gmina posiada plan obowiązujący uchwalony przed 1 stycznia 1995 r. oraz kiedy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z planowaną zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. b) działka ma dostęp do drogi publicznej przez co należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (art. 2 pkt 14 u.p.z.; odnośnie do pojęcia służebności, zobacz wyjaśnienie: Pojęcie i rodzaje służebności). Drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami (art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; t.jedn.: Dz. U r. Nr 19 poz. 115; c) istniejące lub projektowane uzbrojenie działki jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy właściwą jednostka organizacyjna a inwestorem. d) działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, albo jest objęta zgodą, uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów w przeszłości. Zapis ten koresponduje z regulacją Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 7 tej ustawy zmiany przeznaczenia gruntu rolnego lub leśnego można dokonać tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za zgodą właściwych organów. Można natomiast wydawać decyzje o warunkach zabudowy na przedsięwzięcia zgodne z rolnym lub leśnym przeznaczeniem terenu, np. urządzeń produkcji rolnej. Uwaga: możliwe jest jednak wydanie decyzji pozytywnej o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych, jeżeli jest on objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych obowiązujących przed r. Nie ma tu znaczenia, czy będzie to plan, który utracił moc z początkiem czy końcem 2003 r. Wystarczy, że dany teren objęty tym planem uzyskał przeznaczenie na inne cele niż rolne niż leśne. Należy jednak zaznaczyć, że można ustalić warunki zabudowy dla terenu rolnego lub leśnego dla inwestycji niezgodnej z przeznaczeniem rolnym lub leśnym, pod warunkiem, że inwestycja ta będzie mieścić się w zakresie celu na jaki nastąpiło odrolnienie w starym planie. e) decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi. 8

9 ... Dzierżoniów,... (imię i nazwisko lub nazwa) (data)... (adres)... (telefon) Burmistrz Dzierżoniowa Rynek Dzierżoniów Wniosek o wydanie wypisu i / lub wyrysu ze studium / lub planu zagospodarowania przestrzennego* Na podstawie art. 30 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), zwracam się o wydanie: wypisu i / lub wyrysu* dla terenu położonego w Dzierżoniowie, przy ul. :... (numer ewidencyjny działki): (obręb):... Uwagi : (podpis) Za wydane wypisy i wyrysy pobierana jest opłata skarbowa (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)) : 1) od wypisu: a) do 5 stron 30 zł b) powyżej 5 stron 50 zł 2) od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł b) nie więcej niż 200 zł * niepotrzebne skreślić 9

10 Wnioskodawca: Warszawa, dnia r.... (pełna nazwa, imię, nazwisko)... (adres) (telefon kontaktowy, faks, ) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział Realizacji Urbanistycznej pl. Defilad Warszawa lub (niepotrzebne skreślić): Zarząd Dzielnicy... m.st. Warszawy 2 Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy... m.st. Warszawy ul warszawa Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na na działkach nr ewid.... w obrębie... przy ul.... w dzielnicy... m.st. Warszawy w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami / cyframi*... oraz linią przerywaną i literami pod wjazdy i infrastrukturę... na załączonej mapie w skali 1:500/1:1000/1:2000* (stanowiącej załącznik 1 do wniosku). 10

11 Jednocześnie na tej samej mapie określono linią przerywaną i literami / cyframi*... granice obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać (art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Załącznik mapowy obejmuje obszar, który poddany zostanie analizie, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588): na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust 2 pkt. 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. 1 Wniosek kierować do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Realizacji Urbanistycznej w przypadku inwestycji: a) stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej m2, b) o wysokości powyżej 30 m, c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych, d) naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, e) wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy, f) dotyczących dróg powiatowych. 2 W przypadku inwestycji niewymienionych powyżej wniosek należy kierować do właściwego Zarządu Dzielnicy Wydział Architektury i Budownictwa dla właściwej dzielnicy. Opis inwestycji: 1. Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia: Powierzchnia terenu inwestycji... m 2. Istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki / zachowania*... Istniejące zagospodarowanie terenu, zieleń... Istniejące urządzenia wodne, systemy melioracyjne itp.... Opis otoczenia terenu 2. Informacje na temat stanu prawnego terenu inwestycji (nieobowiązkowo) nr obrębu, działki ewidencyjne, właściciele i użytkownicy wieczyści: 3. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji (w oparciu o informacje przedstawione w formie opisowej i graficznej załącznik nr 2 do wniosku): 11

12 3.1. Charakterystyka funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: 3.2. Charakterystyczne dane dotyczące inwestycji: powierzchnia zabudowy ca... m² powierzchnia zabudowy z garażem* / bez garażu* ca... m² / ca... m² powierzchnia biologicznie czynna ca... m² / ca... % liczba kondygnacji nadziemnych / max. wysokość... kondygnacji /... m liczba kondygnacji podziemnych... kondygnacji powierzchnia całkowita podziemna / nadziemna ca... m² / ca... m 2 powierzchnia całkowita łącznie ca... m² powierzchnia użytkowa łącznie ca... m² powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji:... ca... m²... ca... m²... ca... m² powierzchnia sprzedaży powyżej/poniżej* 2000 m 2 (uwaga: dotyczy funkcji usługowo-handlowych) 3.3. Przewidywana liczba miejsc parkingowych: łącznie... miejsc, w tym:... miejsc w garażu i... naziemnych, o powierzchni użytkowej... ha. Uwaga: przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko: Parametry inwestycji wg definicji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) 3.1. (m.in. zabudowa przemysłowa lub magazynowa / mieszkaniowa / centra handlowe / zabudowa usługowa). powierzchnia zabudowy (wg definicji z ww. rozporządzenia) ca... m 2 łącznie (wg definicji powierzchnia użytkowa z ww. rozporządzenia) ca... m 2 powierzchnia użytkowa garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą ca... m 2 Pozostałe informacje: 12

13 3.5. Dojazd do planowanej inwestycji dostęp do drogi publicznej bezpośredni z ulicy... za pośrednictwem*... istniejący... projektowany Przewidywane zapotrzebowanie na media (np. na dobę, na miesiąc, itp.): woda: z wodociągu miejskiego* ca... z ujęcia własnego* ca... ścieki: do kanalizacji miejskiej* ca... do zbiorników bezodpływowych, szamb* ca... do oczyszczalni na terenie inwestycji* ca... gaz: do celów bytowych* ca... do celów grzewczych* ca... ciepło: z sieci miejskiej* ca... z własnego źródła ciepła* ca... energia elektryczna z sieci miejskiej* ca... inne... ca... inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w tym sposób odprowadzania wód opadowych, ścieków przemysłowych i unieszkodliwiania odpadów 3.7. Inne istotne ws. informacje, materiały, opinie, wytyczne: Warszawa, dnia r.... (podpis wnioskodawcy) Zgodnie z art. 55 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Załączniki do wniosku: 1. Kopia mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Al. Jerozolimskie 28) 1 egz. Mapa ta powinna mieć wielkość umożliwiającą wykonanie analizy obszaru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.: w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588): na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy (z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w odległości nie mniejszej 13

14 niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. Ww. mapa powinna umożliwiać wykonanie 2 załączników graficznych do decyzji: 1. mapy terenu inwestycji w skali 1:500 (bez naniesień projektowych) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać: 2. mapy do analizy obszaru w skali 1:500 lub 1:1000, lub 1:2000 (dla inwestycji liniowych) z określeniem granic jw. Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w tym m. in. realizacja wjazdów na teren inwestycji. Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku, tj. wymienione w treści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obszar inwestycji zaznaczony na załączniku mapowym. Tekst wniosku i załączone do niego materiały powinny być wzajemnie spójne. Skala mapy: 1:500 lub 1:1000, lub 1:2000 (dla inwestycji liniowych). Uwaga: Prosimy o złożenie map do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt. 2. Określenie zamierzenia inwestycyjnego przedstawione w formie opisowej oraz graficznej (określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych). Prosimy, aby wstępna koncepcja architektoniczna (forma graficzna zamierzenia) została przedstawiona w określonej skali oraz o przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu w celu uzasadnienia przyjętych rozwiązań projektowych (wzajemne relacje, kontynuacja gabarytów, linie zabudowy itp.). Załącznik ten powinien zawierać czytelnie opisane proponowane wysokości obiektów. Przedstawienie wysokości (w metrach, od poziomu terenu) budynku projektowanego i budynków sąsiednich ułatwi wykonanie analizy obszaru. W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy uwzględniać interes prawny osób trzecich. Zaleca się składanie koncepcji do formatu A4 lub A3. 3. Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej. 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko*; Uwaga: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, przez organ wskazany w art. 75 ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 tej ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 5. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej* w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 6. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy*. 7. Inne dokumenty np. informacje o danych formalno-prawnych terenu objętego wnioskiem lub sąsiadującego*. 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej*. 14

15 Pouczenie: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ I instancji wezwie wnioskodawcę w trybie art k.p.a. do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Informacja dla wnioskodawcy W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć kompletny wniosek. 1. Zamierzenie inwestycyjne powinno być zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w tym z art. 61 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, 2) teren ma dostęp do drogi publicznej, 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc, 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Uwaga: Przepisów art. 61 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy nie stosuje się: do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc, do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Planowane zamierzenie inwestycyjne powinno stanowić wynik analizy zabudowy sąsiedniej w celu spełnienia tzw. zasady dobrego sąsiedztwa opisanej w art. 61 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Prosimy o dołączenie do wniosku wszelkich materiałów, które stanowią uzasadnienie przyjętych, wstępnych rozwiązań koncepcyjnych. Złożone przy wniosku materiały powinny ułatwić przeprowadzenie przez organ analizy obszaru w celu ustalenia warunków zabudowy. 2. Właściwe określenie przedmiotu inwestycji we wniosku oznacza konieczność zastosowania terminologii zawartej w przepisach techniczno-budowlanych (np. budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania). 3. Stawki opłaty skarbowej: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł; przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł; 15

16 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od dokonania czynności urzędowej z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty art. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ppkt g) ww. ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 4. Składanie dokumentów: A. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (pl. Defilad 1, PKiN) kancelaria dla następujących inwestycji (z wyłączeniem spraw będących w kompetencji wojewody): o powierzchni całkowitej powyżej m 2, o wysokości powyżej 30 m, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy, dotyczących dróg publicznych, z wyjątkiem dróg gminnych. B. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy dla pozostałych inwestycji. * niepotrzebne skreślić 16

17 3.2. Dobre sąsiedztwo Warunek zawarty w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z., określany jako zasada dobrego sąsiedztwa, umożliwia wydanie decyzji w przypadku, gdy co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana. W takim przypadku organ ustalając warunki zabudowy powinien przeanalizować dotychczasową zabudowę i w decyzji o warunkach zabudowy nawiązać do niej w zakresie funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy. W szczególności linię zabudowy wyznacza się jako: przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, szerokość elewacji frontowej również ma nawiązywać do średniej szerokości elewacji frontowej istniejącej zabudowy, z tolerancją do 20%, podobnie jest z górną krawędzią elewacji frontowej oraz z geometrią dachu ( 4-8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Dz. U r. Nr 164 poz. 1588; dalej jako wymag.zabud.zagospod.). Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z. oraz przepisy wymag.zabud.zagospod. wykluczają w zasadzie możliwość ustalenia warunków dla działki, w której sąsiedztwie również znajdują się działki niezabudowane, co przeciwdziałać ma zabudowie rozproszonej, a tym samym zmniejszać koszty budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Problemem może być sytuacja, gdy działki sąsiednie w stosunku do działki, na której planowana jest inwestycja, zabudowane są budynkami o różnych funkcjach, np. z jednej strony działki jest zakład produkcyjny, a z drugiej dom jednorodzinny. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie dominującej funkcji, jaką pełnią budynki zlokalizowane na danych terenie i ustalenie warunków zabudowy na inwestycję, która będzie zgodna z tą dominującą funkcją Wyjątki od dobrego sąsiedztwa Od zasady określonej w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z. przewidziane są wyjątki, które dotyczą: inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących do 31 grudnia 2002 r., zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie, lokalizacji linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej Decyzja o warunkach zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy określa: rodzaj inwestycji; warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych; linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzone jest, co do zasady, na wniosek. Wniosek o uzyskanie warunków zabudowy składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek powinien opowiadać wymogom określonym w art i 3 kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności powinien być podpisany (w przypadku osób prawnych lub innych 17

18 jednostek organizacyjnych przez uprawnione osoby), oraz zawierać dane wskazane w art. 52 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U r. Nr 80 poz. 717). Ułatwieniem dla wnioskodawców jest skorzystanie z druku dostępnego w urzędach gmin, jednakże brak jest określonego przez przepisy prawa formularza, którego prawidłowe wypełnienie jest konieczne dla zachowania wymogów formalnych. Wniosek składa się z co najmniej kilku elementów. Na obligatoryjne części składają się: treść wniosku oraz egzemplarz kopii mapy zasadniczej (ewentualnie katastralnej) w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1: Treść wniosku o ustalenie warunków zabudowy We wniosku powinno się znaleźć określenie: 1) zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów, 2) sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 3) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. Mapa zasadnicza, na której należy określić granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać, jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, zawierającym aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; tekst jednolity: Dz. U r. Nr 193 poz. 1287; dalej jako p.g.k.). Mapy wydawane są przez starostów lub, w przypadku powierzenia zadań w drodze porozumienia, przez wójtów (wykonujących zadania przy pomocy geodety powiatowego lub gminnego art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 6a ust. 4 i 5 p.g.k.), w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U r. Nr 37 poz. 333). Istnieje możliwość dołączenia do wniosku mapy katastralnej (tzw. ewidencyjnej) ale tylko w sytuacji braku mapy zasadniczej. Treść i skale map określone są w 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U r. Nr 38 poz. 454). Mapy udostępniane są przez starostę na zasadach określonych w jego 51 i n. Różnica między mapą zasadniczą a mapą katastralną polega tym, że na mapie zasadniczej poza elementami ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w 28, zaznaczone są inne przestrzenne obiekty oraz sieci uzbrojenia terenu. Dane zawarte w mapie zasadniczej są więc bardziej szczegółowe i niezbędne przy planowaniu lokalizacji inwestycji, np. co do rozmieszczenia sieci uzbrojenia terenu. W treści wniosku należy, określić nieruchomości, których dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Przez wskazanie zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną oraz sposobu odprowadzania i oczyszczania ścieków należy rozumieć nie tylko dane liczbowe obrazujące wykorzystywanie wody, energii lub wytwarzanie ścieków, lecz przede wszystkim sposób uzyskania dostępu do infrastruktury. We wniosku należy wskazać skąd nastąpi przyłącz wodny, energetyczny lub gazowy, a także 18

19 gdzie odprowadzane będą ścieki. Wiąże się to z koniecznością określenia w decyzji warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (art. 54 pkt 2 lit. c PZP). Możliwa jest i taka sytuacja, gdzie inwestor będzie kolejno występował o ustalenie warunków zabudowy na kolejne przyłącza. Wskazanie sposobu zagospodarowania terenu polega na określeniu, do jakiego rodzaju inwestycji należy zaliczyć planowane przedsięwzięcie, czy będzie to budowa, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego, czy ewentualnie inne zamierzenie np. zasadzenie lasu. Podanie charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu powinno nastąpić przez wskazanie rodzaju inwestycji np.: budynek mieszkalny, budynek usługowy, etc. Określenie parametrów technicznych inwestycji powinno nastąpić przez wskazanie danych obrazujących wielkość inwestycji (np.: wymiary, kubatura, ilość pięter budynku), w przypadku inwestycji liniowych (np.: wodociągów i kanalizacji, dróg zakładowych i dojazdów rolniczych, dróg dojazdowych do urządzeń infrastruktury technicznej wsi i rolnictwa, linii energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych, urządzeń melioracji wodnych: rzek, kanałów i potoków, wałów przeciwpowodziowych, rurociągów i rowów) długość, szerokość inwestycji, w przypadku budowy np.: parkingu ilość miejsc parkingowych. Ponadto w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży (art. 64 ust. 2 u.p.z.). Podając dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie, konieczne jest uwzględnienie stopnia uciążliwości inwestycji. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia określonych wyżej warunków, wówczas na podstawie art kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie powinien wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 4. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 4.1. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Po odrolnieniu konieczne jest wystąpienie o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, co jest kolejnym krokiem w przekształceniu gruntu rolnego w działkę budowlaną. Wbrew powszechnej opinii oba te terminy nie oznaczają tego samego, podobnie jak dokonanie odrolnienia nie jest jednoznaczne z dokonaniem wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. Jeśli grunt jest gruntem rolnym dobrej jakości, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej. Chodzi tu o grunty należące do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Zgoda ta nie jest natomiast potrzebna w przypadku gruntów klas IV, IVa i IVb pochodzenia mineralnego, chyba że rada gminy wcześniej podjęła uchwałę o ochronie tych gruntów na swoim terenie (gleby pochodzenia organicznego to gleby wytworzone przy udziale materii organicznej, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i murszowe, natomiast gleby mineralne to gleby inne niż organiczne). Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Musi on zawierać dokument potwierdzający prawo własności (najlepiej akt notarialny), wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej oraz kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania i zaznaczonym terenem, którego dotyczy wyłączenie z produkcji rolnej. 19

20 W miastach bez wniosku o wyłączenie Od dnia 1 stycznia 2009 r. kwestia zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, straciła na znaczeniu. W tym dniu weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U r. Nr 237 poz. 1657). Ustawa ta w art. 1 dokonała zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodany art. 5b ustawy stanowi, że przepisów u.o.g.r. nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Zatem w przypadku gruntów rolnych położonych w miastach nie ma znaczenia kwestia ich przeznaczenia na cele nierolnicze. Nie oznacza to oczywiście, że grunty te przestają być gruntami rolnymi. Nie ma jednak konieczności zmiany ich przeznaczenia, ani też stosowania innych regulacji, np. dotyczących ochrony, czy wyłączania z produkcji, uregulowanych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodatkowe informacje: wyłączenie z produkcji jest wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę; za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pobiera się należność jednorazową oraz opłaty roczne wysokości 10% tej należności, płatne przez 10 lat; należność nalicza się w tonach ziarna żyta i do jej przeliczania stosuje się cenę żyta ustalaną dla potrzeb podatku rolnego na dany rok opłaty roczne podlegają corocznej aktualizacji; wysokość należności pomniejsza się o wartość rynkową gruntu wyłączanego z produkcji wartość gruntu określa właściciel na podstawie aktu notarialnego kupna lub wyceny rzeczoznawcy; nie pobiera się należności i opłat rocznych przy wyłączaniu na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o powierzchni nieprzekraczającej 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego lub 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego. Przykładowy wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej poniżej (dotyczy powiatu krakowskiego, nie obejmuje jednak samego miasta Krakowa z uwagi na art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). 20

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) Dz.U.2012.462 zm. Dz.U.2013.762 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo