P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O"

Transkrypt

1 P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O DLA POTRZEB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gmina Sochocin Wschód Ciechanów, październik 2013 rok

2 2 Spis treści WSTĘP Informacja o zawartości, głównych celach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz jego powiązania z innymi dokumentami Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz częstotliwości jej przeprowadzania Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz sposoby ich realizacji w projekcie planu Przewidywane znaczące oddziaływania Informacja o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność Streszczenie w języku niespecjalistycznym Podstawa prawna i wykorzystane materiały... 51

3 3 WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest m.in. określenie i ocena skutków wpływu ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi w aspekcie ekorozwoju. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar określony w uchwale Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku 1. Uwzględnia również powiązania z sąsiednimi terenami w zakresie zasobów i walorów przyrodniczych, ciągłości powiązań ekologicznych oraz jakości poszczególnych elementów środowiska. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinna zawierać prognoza oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dotyczy on wszystkich projektów dokumentów planistycznych także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których obecnie nie ma już odrębnych uregulowań w tym zakresie. Niniejsze opracowanie: 1) zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 1 Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód, dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy.

4 4 2) określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 3) przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Zakres i stopień szczegółowości opracowania został uzgodniony z określonymi ustawowo organami. Uzgodnienia dla niniejszego projektu planu wydane zostały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: WOOŚ- I ARM z 14 października 2013 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

5 5 1. Informacja o zawartości, głównych celach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz jego powiązania z innymi dokumentami Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny we wschodniej części gminy Sochocin (projekt planu) o łącznej powierzchni ok. 83 ha. Sporządzany jest w związku z uchwałą Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód, dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy. Projekt planu składa się z części tekstowej 2, części graficznej (na którą składa się 14 rysunków w skali 1:2000), rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, jak również stwierdzenia zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin przyjętego uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000 r i zmienionego uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. W granicach obszaru objętego planem wyznaczone zostały: tereny o różnym charakterze zabudowy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z usługami nieuciążliwymi jako funkcją uzupełniającą), oznaczone na rysunku planu symbolem MN; tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - ML; tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych - RM; tereny usług - U; tereny usług, składów, magazynów i produkcji - U, P; tereny komunikacji - tereny dróg publicznych: drogi zbiorcze klasy Z -oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ; drogi lokalne klasy L - KDL; drogi dojazdowe klasy D - KDD; - tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 2 Część tekstowa, stanowiąca treść planu (uchwały) składa się z czterech rozdziałów: I. Ustalenia ogólne; II. Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem; III. Ustalenia szczegółowe dotyczące wyznaczonych terenów: 1. Bolęcin, 2. Idzikowice, 3. Jędrzejewo, 4. Kondrajec, 5. Kuchary Żydowskie, 6. Rzy, IV. Ustalenia końcowe.

6 6 tereny o różnych sposobach użytkowania, w tym: tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem R.Z; tereny lasów ZL; tereny przeznaczone do zalesienia ZLD; tereny rowów melioracyjnych WR. Celem regulacji zawartych w planie jest stworzenie warunków dla aktywizacji społeczno gospodarczej gminy Sochocin oraz określenie: przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości; granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu. Podstawą merytoryczną rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz innych ustaleń zawartych w projekcie planu, z punktu widzenia stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości i odporności na degradację, zdolności do regeneracji walorów i zasobów było opracowanie ekofizjograficzne. W procesie przygotowywania projektu planu uwzględnione zostały dokumenty planistyczno-programowe dotyczące obszaru gminy, powiatu i województwa. Są to następujące dokumenty gminne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin przyjęte zostało uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000 roku i zmienione uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku 3. 3 Obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządzane jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

7 7 Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania, jako wiążących dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium uwzględnione zostały uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, występowania obiektów i terenów prawnie chronionych na podstawie przepisów odrębnych, stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego; stanu i wartości środowiska kulturowego, jakości życia mieszkańców, potencjału gospodarczego gminy, stanu wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Wielokierunkowe rozpoznanie uwarunkowań rozwoju gminy pozwoliło na identyfikację grup problemów wymagających rozwiązania, które sformułowano jako cele rozwoju gminy. Jako główny cel rozwoju gminy Sochocin przyjęto: Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, poszanowaniem zasobów z uwagi na ich ograniczoność. W dostosowaniu do pełnionych zadań, studium składa się z dwóch części: I - Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy, II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Program ochrony środowiska gminy Sochocin sporządzony został w 2004 roku. Podstawowym celem Programu jest określenie priorytetów i działań dla samorządu gminnego w dziedzinie ochrony środowiska, których realizacja umożliwi harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny gminy, czyniąc go bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym, a poprzez ochronę środowiska naturalnego stworzy warunki do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. W kompleksowy sposób ujmuje problematykę ochrony środowiska i umożliwia wykorzystanie tego dokumentu w celu: podejmowania wspólnych działań przez administrację wszystkich szczebli do rozwiązywania problemów i eliminowania zagrożeń środowiska w gminie; podejmowania decyzji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska; kreowania lokalnej i regionalnej polityki ochrony i racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczo krajobrazowych oraz koordynowania i intensyfikacji działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez administrację, jednostki gospodarcze, instytucje i organizacje społeczne. W Programie zawarta jest analiza aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych, zagrożeń wynikających z rozwoju gospodarczego. Określone zostały priorytetowe działania gminy oraz harmonogram zadań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem i edukacji ekologicznej.

8 8 Program opracowany na lata , zawiera cele krótkookresowe do realizowania w latach oraz długookresowe do realizowania w latach Strategia rozwoju gminy Sochocin na lata określa misję gminy odpowiadającej potrzebom i aspiracjom jej mieszkańców, która została sformułowana następująco: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sochocin poprzez społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwój gminy. Tak określoną wizję rozwoju gminy należy traktować jako proces rozwojowy, przyczyniający się do wzrostu konkurencyjności i rangi gminy przede wszystkim w otoczeniu regionalnym i krajowym. Przyszłość gminy Sochocin w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (po wstąpieniu do Unii Europejskiej), w dużym stopniu uzależniona będzie od jej mieszkańców. Wiedza, umiejętności, kreatywność i przedsiębiorczość społeczności lokalnej mają coraz większy udział w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Określając misję gminy wskazano cztery cele strategiczne dla wyznaczonych polityk i cele operacyjne, które wiążą się ze sobą i uzupełniają w ramach obszarów strategicznych: Cel 1. Sochocin gminą wysokiego poziomu życia mieszkańców Cel 2. Sochocin gminą stabilnej gospodarki Cel 3. Sochocin gminą przyjazną dla środowiska Cel 4. Sochocin gminą planowego rozwoju przestrzennego Tak rozumiana Strategia jest wykładnią priorytetów, jakimi powinien kierować się samorząd lokalny przy podejmowaniu istotnych decyzji i planowaniu budżetu gminy do 2015 roku. Dokument ten uwzględnia także uwarunkowania i szanse, które wynikają ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i które pozwolą na przekształcenie gminy Sochocin w dobrze funkcjonującą gminę na poziomie europejskim. Punktem wyjścia dla opracowania Strategii były uwarunkowania rozwoju gminy, z jej słabymi i mocnymi stronami oraz wynikającymi z nich szansami i zagrożeniami. Lokalny plan rozwoju gminy Sochocin na lata jest po Strategii rozwoju gminy Sochocin na lata drugim dokumentem programującym. Potrzeba jego opracowania, dla wszystkich beneficjentów starających się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynika z Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W Lokalnym planie rozwoju zostały określone trzy przekrojowe kierunki rozwoju (1. Rozwój rolnictwa i innych alternatywnych źródeł dochodu; 2. Rozwój infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego; 3. Rozwój infrastruktury społecznej, turystyki i kultury), które dotyczą wszystkich ważnych obszarów życia gminy i które składają się na realizację wytyczonych w Strategii celów.

9 9 Na podstawie celów wyznaczonych w Strategii, w dokumencie sformułowane zostały kierunki działań do 2013 roku. Do każdego kierunku przyporządkowane zostały konkretne zadania, których realizacja powinna przyczynić się do rozwoju gminy Sochocin - gminy o nowoczesnym rolnictwie, czystym środowisku naturalnym, gdzie człowiek i przyroda wzajemnie się uzupełniają. Lokalny plan rozwoju gminy Sochocin na lata będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych wyłącznie ze środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych. Będzie pomocny w ubieganiu się o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dlatego jego ważną częścią jest system finansowania zadań w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej ( ). Skuteczność realizacji Lokalnego planu rozwoju można ocenić na podstawie analizy problemów poszczególnych kierunków rozwoju i zadań oraz kontroli wskaźników monitorujących stopień ich wdrażania. Wymienione wyżej dokumenty gminne w znacznej mierze powiązane są z dokumentami powiatowymi. Podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej powiatu płońskiego stanowi Strategia rozwoju powiatu płońskiego, która w Części III Cele formułuje strategiczne cele powiatu płońskiego. W zakresie ochrony środowiska przyjęte zostały: dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska, oszczędne gospodarowanie zasobami, wspieranie technologii przyjaznych środowisku oraz propagowanie ekologicznego stylu produkcji i konsumpcji. Programem wieloaspektowo ujmującym zagadnienia środowiskowe, w tym ochronę powierzchni ziemi przed degradacją jest Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim do 2011 roku. Dokument określa priorytety i działania zmierzające do realizacji misji sformułowanej następująco: Zarządzanie środowiskiem szansą zrównoważonego rozwoju powiatu płońskiego. Program stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami na obszarze powiatu płońskiego, jest ponadto źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach powiatu jak i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami 4. Zawiera zadania dla dwóch etapów: tj. zadania realizowane w latach oraz realizowane do roku Określone w Programie główne priorytety ekologiczne powiatu zostały uwzględnione zarówno w ogólnych jak i szczegółowych ustaleniach sporządzanego planu. 4 Nowe regulacje prawne (ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) ograniczają sporządzanie planów gospodarki odpadami do poziomu krajowego i wojewódzkiego.

10 10 Ważne znaczenie w aspekcie zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin mają również dokumenty wojewódzkie. W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 uchwalonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 29 maja 2006 r. uchwałą Nr 78/06 5 określone zostały cele i kierunki działań uwzględniające zmiany zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a także determinanty unijnej i krajowej polityki regionalnej. Strategia konstytuuje działania podejmowane przez władze województwa, jest też ważnym punktem odniesienia dla powstających wojewódzkich dokumentów programowych i planistycznych, w tym regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, programów, planów i działań. Rozwinięciem Strategii jest: w odniesieniu do zagadnień środowiskowych - Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku. Program stanowi aktualizację dokumentu z 2007 roku. Przyjęty został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 104/12 z dn. 13 kwietnia 2012 r. Uwzględnia najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań strategicznych, określa konieczne przedsięwzięcia wraz z kosztami, wskazuje realizatorów poszczególnych działań, a tym samym stanowi politykę ekologiczną województwa. w zakresie możliwości zwiększenia lesistości do ok. 25% w 2020 roku - Program zwiększania lesistości dla województwa mazowieckiego do roku Program uchwalony został przez Sejmik Województwa 19 lutego 2007 roku uchwałą Nr 18/07. Określa docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje przestrzeń preferowaną do przeznaczenia gruntów w kierunku leśnym. 2. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Przyjęty zakres prognozy nawiązuje do art. 51 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednak z uwagi na identyczny zakres prognozy w odniesieniu do różnych dokumentów 6, wymagał on pewnych modyfikacji. 5 W wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia polityki rozwoju, zaistniała konieczność aktualizacji tego dokumentu. Projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku przeszedł już etap konsultacji społecznych i na posiedzeniu 9 września 2013 roku, Sejmik Województwa Mazowieckiego skierował dokument pod obrady komisji sejmikowych - 6 Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prognozę oddziaływania na środowisko sporządzenia prognozy, stanowiącej element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymagają m.in. projekty: - koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; - polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, ( ), opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; - innych polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

11 11 Zmiany polegały głównie na stosowaniu uproszczeń w ocenie potencjalnego oddziaływania na komponenty środowiska przyrodniczego i zasoby kulturowe przeprowadzonej w stosunku do wszystkich wyznaczonych w planie terenów. Ze względu na ogólny charakter ustaleń oraz nieokreślony horyzont czasowy ich realizacji, bardzo utrudnione jak i obciążone poważnym błędem byłoby wykonanie oceny o dużej szczegółowości. W punkcie 8. prognozy (Przewidywane znaczące oddziaływania) prognozowane skutki umieszczono w syntetycznej tabeli, przedstawiającej powiązania przyczynowo-skutkowe poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, wynikających z realizacji określonych w projekcie zmiany planu funkcji terenów. Dotyczą one terenów objętych projektem planu jak również terenów sąsiednich. Podstawowym celem niniejszej prognozy jest określenie wpływu, na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi, realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy i określonych w uchwale Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód. Sporządzona prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko opiera się na następujących założeniach: procesy zachodzące obecnie w środowisku będą dalej występować przy zmianie jedynie ich intensywności; sporządzone opracowanie ekofizjograficzne 7 stanowi stan odniesienia dla charakterystyki stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego; Zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym informacje posłużyły do analizy funkcjonowania środowiska przyrodniczego w chwili obecnej i porównania go z przewidywanymi zmianami w wyniku realizacji ustaleń projektu planu; na ocenę możliwych przemian poszczególnych elementów środowiska wpływ ma stopień realizacji ustaleń planu założono pełną realizację ustaleń; zagospodarowanie przestrzenne terenów objętych planem i ich sąsiedztwa m.in. w zakresie realizacji infrastruktury technicznej będzie zgodne z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 7 Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją sporządzaną przed przystąpieniem do prac planistycznych i ma służyć uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych w konstruowaniu planu zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych oraz odnawialności zasobów środowiska. Informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym stanowią istotną część danych wejściowych do planów zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i powinny być wykorzystywane na etapie tworzenia koncepcji planu tj. do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego planem. Informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym stanowią również podstawę do oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości i odporności na degradację, zdolności do regeneracji oraz oceny walorów i zasobów środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko projektów tych planów.

12 12 równoczesne opracowywanie prognozy oddziaływania na środowisko i projektu planu w celu wypracowania najkorzystniejszych dla środowiska rozwiązań. W prognozie zastosowano przede wszystkim metodę opisową, którą wykorzystano analizując głównie stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Stan środowiska w wielu przypadkach odniesiono do poziomu powiatu płońskiego przy wykorzystaniu dostępnych danych statystycznych. Większość zamieszczonych w prognozie danych statystycznych pochodzi z Banku Danych Lokalnych oraz z diagnozy zawartej w Programie ochrony środowiska gminy Sochocin oraz Strategii rozwoju powiatu płońskiego. 3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz częstotliwości jej przeprowadzania Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wschodniej części gminy Sochocin, który jest aktem prawa miejscowego, sukcesywnie następować będą zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Ponieważ projekt planu zawiera szereg ustaleń minimalizujących negatywny jego wpływ (m.in. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w Rozdziale II. Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem), nie przewiduje się potrzeby wykonywania szczegółowej analizy skutków jego realizacji w zakresie oddziaływania na środowisko. Skutki realizacji ustaleń projektu planu można analizować bezpośrednio poprzez rejestrowanie wniosków dotyczących sporządzenia zmiany już uchwalonego planu, w zakresie obszaru jak i funkcji, których dotyczyłaby proponowana zmiana. W dalszej perspektywie czasowej istotne byłoby również: - prowadzenie obserwacji dotyczących użytkowania gruntów (użytki rolne, lasy, zadrzewienia, tereny zainwestowane: osiedlowe i komunikacyjne) - cyklicznie przy sporządzaniu oceny aktualności planów miejscowych tj. przynajmniej 1 raz na 4 lata 8, - analiza jakości poszczególnych komponentów środowiska: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny - w oparciu o dane uzyskane z państwowego monitoringu środowiska. 8 Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki z tych analiz, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady.

13 13 Ograniczeniu negatywnego wpływu antropogenicznych działań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz zdrowie mieszkańców gminy sprzyjać będzie analiza prowadzonych rozwiązań w zakresie infrastruktury ochrony środowiska między innymi poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzenie powyższych obserwacji w zakresie zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć miejscowej społeczności i potencjalnych, zewnętrznych inwestorów, umożliwi śledzenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym nie tylko analizowanych terenów ale też całej gminy Sochocin. 4. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 4.1. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska Wykonane, na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu planu, opracowanie ekofizjograficzne 9 zawiera szczegółowy opis stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem oraz w odniesieniu do niektórych komponentów środowiska również na terenach sąsiednich. W prognozie przeprowadzono przede wszystkim analizę zjawisk i tendencji, które były pomocne w prognozowaniu stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Określono również problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska zawarta w niniejszej prognozie obejmuje zatem zasoby przyrodnicze stanowiące ważne uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy oraz jakość środowiska, która związana jest przede wszystkim z presją ze strony człowieka. Tereny objęte planem położone są we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy. Jest to obszar charakteryzujący się największym w skali gminy zróżnicowaniem hipsometrycznym i genetycznym form rzeźby terenu. Największe wysokości występują w strefie wzniesienia moreny czołowej w północnowschodniej części gminy, gdzie w krajobrazie wyróżniają się kulminacje terenu stanowiące zalesione wzniesienie o wysokości ponad 120 m n.p.m. Przeważającą część powierzchni zajmuje płaska równina morenowa położona w przewadze na wysokości m n.p.m, charakteryzująca się spadkami nie przekraczającymi 5 o. W powierzchnię równiny wcięte są dolinki cieków, z których największą formę ma współczesne dno doliny rzeki Wkry. 9 Zakres opracowania ekofizjograficznego reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Maj 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 PROGRAM Załącznik do uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2015r. OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2022 AKTUALIZACJA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Warszawa, 2003 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Opracował Zespół: mgr Iwona Kubiczek mgr Andrzej Hulboj mgr Romuald

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018

POWIAT PŁOCKI Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018 POWIAT PŁOCKI Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018 (przyjęty przez Radę Powiatu w Płocku uchwałą nr 312/XXXVIII/2010 z dnia 22 września 2010 r.) Płock,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo