P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O"

Transkrypt

1 P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O DLA POTRZEB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gmina Sochocin Wschód Ciechanów, październik 2013 rok

2 2 Spis treści WSTĘP Informacja o zawartości, głównych celach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz jego powiązania z innymi dokumentami Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz częstotliwości jej przeprowadzania Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz sposoby ich realizacji w projekcie planu Przewidywane znaczące oddziaływania Informacja o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność Streszczenie w języku niespecjalistycznym Podstawa prawna i wykorzystane materiały... 51

3 3 WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest m.in. określenie i ocena skutków wpływu ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi w aspekcie ekorozwoju. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar określony w uchwale Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku 1. Uwzględnia również powiązania z sąsiednimi terenami w zakresie zasobów i walorów przyrodniczych, ciągłości powiązań ekologicznych oraz jakości poszczególnych elementów środowiska. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinna zawierać prognoza oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dotyczy on wszystkich projektów dokumentów planistycznych także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których obecnie nie ma już odrębnych uregulowań w tym zakresie. Niniejsze opracowanie: 1) zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 1 Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód, dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy.

4 4 2) określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 3) przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Zakres i stopień szczegółowości opracowania został uzgodniony z określonymi ustawowo organami. Uzgodnienia dla niniejszego projektu planu wydane zostały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: WOOŚ- I ARM z 14 października 2013 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

5 5 1. Informacja o zawartości, głównych celach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz jego powiązania z innymi dokumentami Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny we wschodniej części gminy Sochocin (projekt planu) o łącznej powierzchni ok. 83 ha. Sporządzany jest w związku z uchwałą Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód, dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy. Projekt planu składa się z części tekstowej 2, części graficznej (na którą składa się 14 rysunków w skali 1:2000), rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, jak również stwierdzenia zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin przyjętego uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000 r i zmienionego uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. W granicach obszaru objętego planem wyznaczone zostały: tereny o różnym charakterze zabudowy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z usługami nieuciążliwymi jako funkcją uzupełniającą), oznaczone na rysunku planu symbolem MN; tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - ML; tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych - RM; tereny usług - U; tereny usług, składów, magazynów i produkcji - U, P; tereny komunikacji - tereny dróg publicznych: drogi zbiorcze klasy Z -oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ; drogi lokalne klasy L - KDL; drogi dojazdowe klasy D - KDD; - tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 2 Część tekstowa, stanowiąca treść planu (uchwały) składa się z czterech rozdziałów: I. Ustalenia ogólne; II. Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem; III. Ustalenia szczegółowe dotyczące wyznaczonych terenów: 1. Bolęcin, 2. Idzikowice, 3. Jędrzejewo, 4. Kondrajec, 5. Kuchary Żydowskie, 6. Rzy, IV. Ustalenia końcowe.

6 6 tereny o różnych sposobach użytkowania, w tym: tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem R.Z; tereny lasów ZL; tereny przeznaczone do zalesienia ZLD; tereny rowów melioracyjnych WR. Celem regulacji zawartych w planie jest stworzenie warunków dla aktywizacji społeczno gospodarczej gminy Sochocin oraz określenie: przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości; granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu. Podstawą merytoryczną rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz innych ustaleń zawartych w projekcie planu, z punktu widzenia stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości i odporności na degradację, zdolności do regeneracji walorów i zasobów było opracowanie ekofizjograficzne. W procesie przygotowywania projektu planu uwzględnione zostały dokumenty planistyczno-programowe dotyczące obszaru gminy, powiatu i województwa. Są to następujące dokumenty gminne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin przyjęte zostało uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr XV/78/2000 z dnia 22 września 2000 roku i zmienione uchwałą Rady Gminy Sochocin Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku 3. 3 Obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządzane jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

7 7 Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania, jako wiążących dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium uwzględnione zostały uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, występowania obiektów i terenów prawnie chronionych na podstawie przepisów odrębnych, stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego; stanu i wartości środowiska kulturowego, jakości życia mieszkańców, potencjału gospodarczego gminy, stanu wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Wielokierunkowe rozpoznanie uwarunkowań rozwoju gminy pozwoliło na identyfikację grup problemów wymagających rozwiązania, które sformułowano jako cele rozwoju gminy. Jako główny cel rozwoju gminy Sochocin przyjęto: Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, poszanowaniem zasobów z uwagi na ich ograniczoność. W dostosowaniu do pełnionych zadań, studium składa się z dwóch części: I - Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy, II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Program ochrony środowiska gminy Sochocin sporządzony został w 2004 roku. Podstawowym celem Programu jest określenie priorytetów i działań dla samorządu gminnego w dziedzinie ochrony środowiska, których realizacja umożliwi harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny gminy, czyniąc go bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym, a poprzez ochronę środowiska naturalnego stworzy warunki do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. W kompleksowy sposób ujmuje problematykę ochrony środowiska i umożliwia wykorzystanie tego dokumentu w celu: podejmowania wspólnych działań przez administrację wszystkich szczebli do rozwiązywania problemów i eliminowania zagrożeń środowiska w gminie; podejmowania decyzji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska; kreowania lokalnej i regionalnej polityki ochrony i racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczo krajobrazowych oraz koordynowania i intensyfikacji działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez administrację, jednostki gospodarcze, instytucje i organizacje społeczne. W Programie zawarta jest analiza aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych, zagrożeń wynikających z rozwoju gospodarczego. Określone zostały priorytetowe działania gminy oraz harmonogram zadań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem i edukacji ekologicznej.

8 8 Program opracowany na lata , zawiera cele krótkookresowe do realizowania w latach oraz długookresowe do realizowania w latach Strategia rozwoju gminy Sochocin na lata określa misję gminy odpowiadającej potrzebom i aspiracjom jej mieszkańców, która została sformułowana następująco: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sochocin poprzez społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwój gminy. Tak określoną wizję rozwoju gminy należy traktować jako proces rozwojowy, przyczyniający się do wzrostu konkurencyjności i rangi gminy przede wszystkim w otoczeniu regionalnym i krajowym. Przyszłość gminy Sochocin w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (po wstąpieniu do Unii Europejskiej), w dużym stopniu uzależniona będzie od jej mieszkańców. Wiedza, umiejętności, kreatywność i przedsiębiorczość społeczności lokalnej mają coraz większy udział w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Określając misję gminy wskazano cztery cele strategiczne dla wyznaczonych polityk i cele operacyjne, które wiążą się ze sobą i uzupełniają w ramach obszarów strategicznych: Cel 1. Sochocin gminą wysokiego poziomu życia mieszkańców Cel 2. Sochocin gminą stabilnej gospodarki Cel 3. Sochocin gminą przyjazną dla środowiska Cel 4. Sochocin gminą planowego rozwoju przestrzennego Tak rozumiana Strategia jest wykładnią priorytetów, jakimi powinien kierować się samorząd lokalny przy podejmowaniu istotnych decyzji i planowaniu budżetu gminy do 2015 roku. Dokument ten uwzględnia także uwarunkowania i szanse, które wynikają ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i które pozwolą na przekształcenie gminy Sochocin w dobrze funkcjonującą gminę na poziomie europejskim. Punktem wyjścia dla opracowania Strategii były uwarunkowania rozwoju gminy, z jej słabymi i mocnymi stronami oraz wynikającymi z nich szansami i zagrożeniami. Lokalny plan rozwoju gminy Sochocin na lata jest po Strategii rozwoju gminy Sochocin na lata drugim dokumentem programującym. Potrzeba jego opracowania, dla wszystkich beneficjentów starających się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynika z Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W Lokalnym planie rozwoju zostały określone trzy przekrojowe kierunki rozwoju (1. Rozwój rolnictwa i innych alternatywnych źródeł dochodu; 2. Rozwój infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego; 3. Rozwój infrastruktury społecznej, turystyki i kultury), które dotyczą wszystkich ważnych obszarów życia gminy i które składają się na realizację wytyczonych w Strategii celów.

9 9 Na podstawie celów wyznaczonych w Strategii, w dokumencie sformułowane zostały kierunki działań do 2013 roku. Do każdego kierunku przyporządkowane zostały konkretne zadania, których realizacja powinna przyczynić się do rozwoju gminy Sochocin - gminy o nowoczesnym rolnictwie, czystym środowisku naturalnym, gdzie człowiek i przyroda wzajemnie się uzupełniają. Lokalny plan rozwoju gminy Sochocin na lata będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych wyłącznie ze środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych. Będzie pomocny w ubieganiu się o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dlatego jego ważną częścią jest system finansowania zadań w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej ( ). Skuteczność realizacji Lokalnego planu rozwoju można ocenić na podstawie analizy problemów poszczególnych kierunków rozwoju i zadań oraz kontroli wskaźników monitorujących stopień ich wdrażania. Wymienione wyżej dokumenty gminne w znacznej mierze powiązane są z dokumentami powiatowymi. Podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej powiatu płońskiego stanowi Strategia rozwoju powiatu płońskiego, która w Części III Cele formułuje strategiczne cele powiatu płońskiego. W zakresie ochrony środowiska przyjęte zostały: dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska, oszczędne gospodarowanie zasobami, wspieranie technologii przyjaznych środowisku oraz propagowanie ekologicznego stylu produkcji i konsumpcji. Programem wieloaspektowo ujmującym zagadnienia środowiskowe, w tym ochronę powierzchni ziemi przed degradacją jest Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim do 2011 roku. Dokument określa priorytety i działania zmierzające do realizacji misji sformułowanej następująco: Zarządzanie środowiskiem szansą zrównoważonego rozwoju powiatu płońskiego. Program stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami na obszarze powiatu płońskiego, jest ponadto źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach powiatu jak i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami 4. Zawiera zadania dla dwóch etapów: tj. zadania realizowane w latach oraz realizowane do roku Określone w Programie główne priorytety ekologiczne powiatu zostały uwzględnione zarówno w ogólnych jak i szczegółowych ustaleniach sporządzanego planu. 4 Nowe regulacje prawne (ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) ograniczają sporządzanie planów gospodarki odpadami do poziomu krajowego i wojewódzkiego.

10 10 Ważne znaczenie w aspekcie zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin mają również dokumenty wojewódzkie. W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 uchwalonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 29 maja 2006 r. uchwałą Nr 78/06 5 określone zostały cele i kierunki działań uwzględniające zmiany zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a także determinanty unijnej i krajowej polityki regionalnej. Strategia konstytuuje działania podejmowane przez władze województwa, jest też ważnym punktem odniesienia dla powstających wojewódzkich dokumentów programowych i planistycznych, w tym regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, programów, planów i działań. Rozwinięciem Strategii jest: w odniesieniu do zagadnień środowiskowych - Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku. Program stanowi aktualizację dokumentu z 2007 roku. Przyjęty został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 104/12 z dn. 13 kwietnia 2012 r. Uwzględnia najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań strategicznych, określa konieczne przedsięwzięcia wraz z kosztami, wskazuje realizatorów poszczególnych działań, a tym samym stanowi politykę ekologiczną województwa. w zakresie możliwości zwiększenia lesistości do ok. 25% w 2020 roku - Program zwiększania lesistości dla województwa mazowieckiego do roku Program uchwalony został przez Sejmik Województwa 19 lutego 2007 roku uchwałą Nr 18/07. Określa docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje przestrzeń preferowaną do przeznaczenia gruntów w kierunku leśnym. 2. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Przyjęty zakres prognozy nawiązuje do art. 51 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednak z uwagi na identyczny zakres prognozy w odniesieniu do różnych dokumentów 6, wymagał on pewnych modyfikacji. 5 W wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia polityki rozwoju, zaistniała konieczność aktualizacji tego dokumentu. Projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku przeszedł już etap konsultacji społecznych i na posiedzeniu 9 września 2013 roku, Sejmik Województwa Mazowieckiego skierował dokument pod obrady komisji sejmikowych - 6 Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prognozę oddziaływania na środowisko sporządzenia prognozy, stanowiącej element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymagają m.in. projekty: - koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; - polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, ( ), opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; - innych polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

11 11 Zmiany polegały głównie na stosowaniu uproszczeń w ocenie potencjalnego oddziaływania na komponenty środowiska przyrodniczego i zasoby kulturowe przeprowadzonej w stosunku do wszystkich wyznaczonych w planie terenów. Ze względu na ogólny charakter ustaleń oraz nieokreślony horyzont czasowy ich realizacji, bardzo utrudnione jak i obciążone poważnym błędem byłoby wykonanie oceny o dużej szczegółowości. W punkcie 8. prognozy (Przewidywane znaczące oddziaływania) prognozowane skutki umieszczono w syntetycznej tabeli, przedstawiającej powiązania przyczynowo-skutkowe poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, wynikających z realizacji określonych w projekcie zmiany planu funkcji terenów. Dotyczą one terenów objętych projektem planu jak również terenów sąsiednich. Podstawowym celem niniejszej prognozy jest określenie wpływu, na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi, realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy i określonych w uchwale Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód. Sporządzona prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko opiera się na następujących założeniach: procesy zachodzące obecnie w środowisku będą dalej występować przy zmianie jedynie ich intensywności; sporządzone opracowanie ekofizjograficzne 7 stanowi stan odniesienia dla charakterystyki stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego; Zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym informacje posłużyły do analizy funkcjonowania środowiska przyrodniczego w chwili obecnej i porównania go z przewidywanymi zmianami w wyniku realizacji ustaleń projektu planu; na ocenę możliwych przemian poszczególnych elementów środowiska wpływ ma stopień realizacji ustaleń planu założono pełną realizację ustaleń; zagospodarowanie przestrzenne terenów objętych planem i ich sąsiedztwa m.in. w zakresie realizacji infrastruktury technicznej będzie zgodne z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 7 Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją sporządzaną przed przystąpieniem do prac planistycznych i ma służyć uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych w konstruowaniu planu zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych oraz odnawialności zasobów środowiska. Informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym stanowią istotną część danych wejściowych do planów zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i powinny być wykorzystywane na etapie tworzenia koncepcji planu tj. do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego planem. Informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym stanowią również podstawę do oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego wrażliwości i odporności na degradację, zdolności do regeneracji oraz oceny walorów i zasobów środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko projektów tych planów.

12 12 równoczesne opracowywanie prognozy oddziaływania na środowisko i projektu planu w celu wypracowania najkorzystniejszych dla środowiska rozwiązań. W prognozie zastosowano przede wszystkim metodę opisową, którą wykorzystano analizując głównie stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Stan środowiska w wielu przypadkach odniesiono do poziomu powiatu płońskiego przy wykorzystaniu dostępnych danych statystycznych. Większość zamieszczonych w prognozie danych statystycznych pochodzi z Banku Danych Lokalnych oraz z diagnozy zawartej w Programie ochrony środowiska gminy Sochocin oraz Strategii rozwoju powiatu płońskiego. 3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód oraz częstotliwości jej przeprowadzania Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wschodniej części gminy Sochocin, który jest aktem prawa miejscowego, sukcesywnie następować będą zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Ponieważ projekt planu zawiera szereg ustaleń minimalizujących negatywny jego wpływ (m.in. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w Rozdziale II. Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem), nie przewiduje się potrzeby wykonywania szczegółowej analizy skutków jego realizacji w zakresie oddziaływania na środowisko. Skutki realizacji ustaleń projektu planu można analizować bezpośrednio poprzez rejestrowanie wniosków dotyczących sporządzenia zmiany już uchwalonego planu, w zakresie obszaru jak i funkcji, których dotyczyłaby proponowana zmiana. W dalszej perspektywie czasowej istotne byłoby również: - prowadzenie obserwacji dotyczących użytkowania gruntów (użytki rolne, lasy, zadrzewienia, tereny zainwestowane: osiedlowe i komunikacyjne) - cyklicznie przy sporządzaniu oceny aktualności planów miejscowych tj. przynajmniej 1 raz na 4 lata 8, - analiza jakości poszczególnych komponentów środowiska: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny - w oparciu o dane uzyskane z państwowego monitoringu środowiska. 8 Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki z tych analiz, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady.

13 13 Ograniczeniu negatywnego wpływu antropogenicznych działań na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz zdrowie mieszkańców gminy sprzyjać będzie analiza prowadzonych rozwiązań w zakresie infrastruktury ochrony środowiska między innymi poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzenie powyższych obserwacji w zakresie zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć miejscowej społeczności i potencjalnych, zewnętrznych inwestorów, umożliwi śledzenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym nie tylko analizowanych terenów ale też całej gminy Sochocin. 4. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 4.1. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska Wykonane, na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu planu, opracowanie ekofizjograficzne 9 zawiera szczegółowy opis stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem oraz w odniesieniu do niektórych komponentów środowiska również na terenach sąsiednich. W prognozie przeprowadzono przede wszystkim analizę zjawisk i tendencji, które były pomocne w prognozowaniu stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Określono również problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska zawarta w niniejszej prognozie obejmuje zatem zasoby przyrodnicze stanowiące ważne uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy oraz jakość środowiska, która związana jest przede wszystkim z presją ze strony człowieka. Tereny objęte planem położone są we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy. Jest to obszar charakteryzujący się największym w skali gminy zróżnicowaniem hipsometrycznym i genetycznym form rzeźby terenu. Największe wysokości występują w strefie wzniesienia moreny czołowej w północnowschodniej części gminy, gdzie w krajobrazie wyróżniają się kulminacje terenu stanowiące zalesione wzniesienie o wysokości ponad 120 m n.p.m. Przeważającą część powierzchni zajmuje płaska równina morenowa położona w przewadze na wysokości m n.p.m, charakteryzująca się spadkami nie przekraczającymi 5 o. W powierzchnię równiny wcięte są dolinki cieków, z których największą formę ma współczesne dno doliny rzeki Wkry. 9 Zakres opracowania ekofizjograficznego reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

14 14 Mniejszymi formami są dolinki boczne, lewostronne dopływy Wkry. Są to na analizowanym obszarze najniżej położone tereny. W krajobrazie wyraźnie zaznacza się również obniżenie erozyjne w formie doliny o szerokości do około 2 km, opadającej w kierunku rzeki Wkry. Przebiega ono przez teren miejscowości Rzy i Kuchary Żydowskie i dalej w kierunku Drożdżyna, gdzie obniżenie to wykorzystała rzeka Płonka wycinając swoją dolinę (poza analizowanym terenem, w kierunku zachodnim). Generalnie spadek i ukształtowanie terenu nie stwarzają ograniczeń w sposobie użytkowania i zagospodarowania przestrzennego. Dla osadnictwa najbardziej przydatne są tereny lekko nachylone stwarzające dobre warunki spływu wód atmosferycznych. Zróżnicowane stosunki wodne oraz różny skład mechaniczny gruntów ma wpływ na znaczne zróżnicowanie typów i gatunków gleb występujących na analizowanym obszarze. Gleby wykształcone zostały z czwartorzędowych plejstoceńskich piasków i glin oraz holoceńskich utworów deluwialnych, rzecznych i bagiennych. Wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby rolnictwa, które jest wiodącym działem gospodarki w gminie. Użytki rolne zajmują ogółem ha, co stanowi 66,8% 10 powierzchni gminy. Tabela 1. Struktura użytków rolnych 11 w obrębach geodezyjnych objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód Obszar obręb geodezyjny Bolęcin obręb geodezyjny Idzikowice obręb geodezyjny Jędrzejewo obręb geodezyjny Kondrajec obręb geodezyjny Kuchary Żydowskie obręb geodezyjny Rzy gmina Sochocin powiat płoński Udział użytków rolnych w powierzchni ogółem (%) grunty orne Struktura użytków rolnych (%) sady łąki pastwiska 41,6 93,2-5,5 1,3 73,8 82,2 0,1 3,5 14,2 77,1 85,2 0,5 3,2 11,1 76,2 74,9 0,3 4,1 20,7 71,4 77,4 0,3 6,3 16,0 27,4 77,6 0,1 7,5 14,8 66,8 79,8 0,7 4,5 15,0 78,6 82,4 2,1 9,9 5,6 10 Na podstawie Strategii rozwoju powiatu płońskiego. 11 Wartości szacunkowe określone na podstawie Podstawowego opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla gminy Sochocin do obecnie obowiązującego planu, danych statystycznych oraz Strategii rozwoju powiatu płońskiego zawierającej dane z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Płońsku.

15 15 Udział użytków rolnych w powierzchni ogółem analizowanych obrębów geodezyjnych (Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy) jest zróżnicowany i związany jest z występowaniem dużych kompleksów leśnych. Poniżej średniej dla gminy Sochocin (66,8%) występuje w Rzach (27,4%) i Bolęcinie (41,6%). W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne (ich udział w powierzchni użytków rolnych jest zbliżony do średniego dla gminy Sochocin i powiatu płońskiego). Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania gruntów na cele rolnicze związane jest przede wszystkim z występowaniem lasów i terenów zadrzewionych. Najlepszymi jakościowo glebami są gleby skupione w 2 -pszennym dobrym kompleksie glebowo-rolniczym 12. Na glebach tego kompleksu udają się wszystkie rośliny uprawne. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te są zaliczane do klasy IIIa i IIIb. Występują one na małej powierzchni w postaci nieregularnych, izolowanych płatów na terenie wsi Kondrajec. Na analizowanym obszarze dominują grunty słabe jakościowo V i VI 13 klasy bonitacyjnej Do tych klas należą gleby kamieniste lub piaszczyste o niskim i bardzo niskim poziomie próchnicy, ubogie w substancje organiczne Skupiają się one głównie w północnej części obszaru, w sąsiedztwie kompleksów leśnych we wsiach: Kondrajec, Rzy, Jędrzejewo i Kuchary Żydowskie. Użytkowanie rolnicze tych gleb jest mało efektywne. Racjonalnym sposobem zagospodarowania gleb słabych jakościowo jest między innymi zalesienie. Zalesianie gruntów porolnych powinno sprzyjać zmniejszeniu rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów leśnych (kształtowaniu zwartych kompleksów leśnych), a także tworzeniu zwartego systemu przyrodniczego łącznie z innymi obszarami o funkcjach ekologicznych (tworzeniu korytarzy ekologicznych pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi). Analogicznie do opisanych wyżej gruntów ornych, w użytkach zielonych zdecydowanie przeważają słabe jakościowo (kompleks 3z). Trwałe użytki zielone występujące na niewielkiej powierzchni w środkowej części analizowanego obszaru zaliczane są do urodzajnych (kompleks 2z) o glebach mineralnych, mułowo-torfowych i murszowych. Podłoże stanowią pyły lub gliny w całym profilu względnie grunty spoiste zalegające na piaskach luźnych. Poza terenami użytkowanymi rolniczo szatę roślinną analizowanego terenu tworzą: lasy i zadrzewienia, nieużytki, zieleń urządzona oraz zieleń towarzysząca terenom zabudowanym. 12 Do kompleksu 2 - pszennego dobrego zaliczane są gleby nieco mniej urodzajne niż do kompleksu pierwszego. Przeważnie są to gleby zwięźlejsze i trudniejsze do uprawy. Okresowo są one gorzej przewietrzane albo wykazują słabe niedobory wody. Gleb tego kompleksu nie można jednak nazwać wadliwymi, gdyż ujemne cechy występują w nich w nieznacznym tylko stopniu. Do kompleksu tego zalicza się również niektóre gleby o nieco lżejszym składzie mechanicznym warstw powierzchniowych, lecz tylko takie, które na podstawie posiadanych właściwości zalicza się do gleb pszennych. 13 Grunty marginalne dla rolnictwa (klasy V i VI) dominują w gminie Sochocin i jest ich około 60%.

16 16 Ważnym walorem środowiska przyrodniczego tego rejonu są kompleksy leśne, znajdujące się w bezpośrednim powiązaniu z system dolin rzecznych oraz obniżeń terenowych, skupione w sąsiedztwie kompleksów leśnych gminy Nowe Miasto, w okolicach wsi Kondrajec, Rzy, Kuchary Żydowskie i Bolęcin. W strukturze władania dominują lasy publiczne, stanowią one własność Skarbu Państwa i są w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk Leśnictwa Paryż i Kuchary 14. Charakteryzują się dużym zróżnicowaniem glebowym i siedliskowym. Na znacznych obszarach istnieją niezgodności aktualnego składu gatunkowego drzewostanów ze składem wynikającym z warunków siedliskowych. Przejawia się to przede wszystkim niskim udziałem lub zupełnym brakiem dębu na siedliskach: boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, lasu mieszanego wilgotnego i lasu świeżego. Wśród występujących tu drzewostanów, utworzonych w znacznym stopniu przez zalesienie gruntów porolnych, dominują jednowiekowe monokultury sosnowe (udział sosny wynosi 68,1%) 15. Z pozostałych gatunków występują: brzoza, olsza, dąb, świerk, grab, ale ich udział jest znacznie mniejszy. W Leśnictwie Kuchary Nadleśnictwo Płońsk posiada własną szkółkę gospodarczą o powierzchni produkcyjnej około 4,5 ha i produkcji kształtującej się na poziomie ok. 2,0 mln sztuk sadzonek drzew i krzewów leśnych rocznie 16. W dyspozycji nadleśnictwa są również drzewostany o wybitnych cechach hodowlanych tzw. Wyłączone Drzewostany Nasienne, wchodzące w skład lasów ochronnych nadleśnictwa, w tym w Leśnictwie Paryż - drzewostan sosnowy o powierzchni 27,98 ha w wieku 92 lata. Na analizowanym terenie (wschodnia część gminy Sochocin) dominują lasy młode, w wieku lat. Stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują młodniki i drągowiny (poniżej 40 lat). Drzewostany wyższych klas (klasy IV i V) tj. w wieku ponad 60 lat na znacznych powierzchniach występują w uroczysku Kuchary. Nowozakładane uprawy leśne pochodzą nie tylko ze sztucznych odnowień, ale również z odnowień naturalnych oraz z naturalnego zalesienia (z samosiewu) gruntów porolnych. Drzewostany pochodzące z naturalnego odnowienia występują głównie na siedliskach podmokłych, rzadziej na siedliskach świeżych. Są to odpowiednio: olcha oraz wielogatunkowe drzewostany liściaste z dębem i grabem. Zbiorowiska leśne o względnie najbardziej naturalnym charakterze spotkać można na wydmach w uroczysku Kuchary oraz w rejonie cieków (lasy łęgowe). Działki leśne najczęściej są wąskie, o zawiłych granicach i małej powierzchni - średnio około 0,50 ha. Większe działki leśne zlokalizowane są na obrzeżach kompleksów lasów państwowych. 14 W skład Nadleśnictwa Płońsk wchodzi 8 terenowych jednostek - leśnictw. Są to leśnictwa: Nasielsk, Modzele, Paryż, Kuchary, Kępa, Kiełki, Ustań i Nacpolsk

17 17 Lasy prywatne obejmują rozdrobnione zalesienia oraz fragmenty większych kompleksów, w sąsiedztwie których występują najuboższe kompleksy glebowe. Brak wyraźnych granic między działkami leśnymi różnych własności wpływa niekorzystnie na stan sanitarny i zdrowotny lasów - w lasach występuje niewielka liczba szkodników, najczęściej jest to brudnica mniszka. W dolinie rzeki Wkry oraz obniżeniach terenowych zwierciadło wód gruntowych zalega płycej niż 1,5 m p.p.t. (obszary mokre i podmokłe). Im bardziej na wschód od Wkry oraz na lokalnych wzniesieniach tym zwierciadło to występuje głębiej, do powyżej 3 m p.p.t. Pierwszy poziom to przypowierzchniowe wody gruntowe, bezpośrednio uzależnione od opadów atmosferycznych (na przeważającym obszarze zwierciadło wody ma charakter swobodny). Okresowe wahania zwierciadła wody są również ściśle uzależnione od stanu wody w ciekach. W miarę wzrostu odległości od obszarów dolinnych mniejsza jest ta zależność i wahania okresowe są w większym stopniu zależne od wielkości i intensywności opadów atmosferycznych. Pod względem hydrograficznym analizowany obszar położony jest w bezpośredniej zlewni rzeki Wkry 17, prawobrzeżnego dopływu Narwi. Rzeka ma charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się niewielkim, około 0,5, spadkiem. Szerokość koryta wynosi od 8 m w jej górnym biegu do około 50 m w biegu dolnym. Na analizowanym terenie koryto rzeki ma szerokość około m (lokalnie osiąga szerokość 60 m) a głębokość - od 2 do 4 m (lokalnie - 6 m). Przez analizowany teren przechodzi dolny bieg rzeki Wkry, która na ten teren wpływa w rejonie miejscowości Kuchary Żydowskie w pobliżu km biegu rzeki i wypływa w rejonie miejscowości Idzikowice na km. Na tym odcinku rzeka przybiera ogólny kierunek południowo-wschodni. Przebieg doliny nie tworzy linii prostej, rzeka posiada liczne zakola. Przez większą część roku Wkra płynie swoim korytem, które jest wypełnione również przy stanach niskich, natomiast przy większych przepływach tj. podczas wiosennych roztopów i letnich wezbrań, płynie całą szerokością doliny. W czasie wysokich stanów wody rzeka zalewa nadbrzeżne pola i łąki. Amplituda wahań ekstremalnych stanów wód waha się od około 0,5 do 1,5 m. Najwyższe stany wód w rzece mają miejsce głównie w okresie zimowym, najniższe przeważnie w lecie. Przy bardzo wysokich stanach wód tj. w czasie wiosennych roztopów, najniżej położone partie dna doliny są okresowo zalewane wodami powodziowymi, przy czym okresowe wylewy nie wykraczają poza obręb tarasu zalewowego. 17 Źródła rzeki znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim, na wschód od jeziora Kownatki, w obszarze zmeliorowanych bagien. Rzeka Wkra o całkowitej długości 249,1 km i powierzchni zlewni 5322 km 2 uchodzi prawobrzeżnie do Narwi w pobliżu miejscowości Pomiechówek, gdzie średni przepływ roczny w odcinku ujściowym wynosi 24,5 m³/s. Bieg rzeki Wkry podzielony jest na trzy odcinki o różnych nazwach (rzeka trzech nazw): górny bieg Nida (od źródeł do ujścia Szkotówki), środkowy bieg Działdówka (od ujścia Szkotówki do ujścia Swojęcianki) i dolny bieg Wkra (od ujścia Swojęcianki do ujścia do Narwi).

18 18 W opracowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie studium dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla rzeki Wkry, określony został zasięg przestrzenny zalewu w dolinie rzeki dla wód o przepływach maksymalnych o prawdopodobieństwie pojawiania się równym 0,5% (raz na 200 lat), 1% (raz na 100 lat) oraz 5% (raz na 20 lat). Na rzece Wkrze zachowały się jeszcze pozostałości po licznych, istniejących w okresie przed i po II wojnie światowej, jazach młyńskich, między innymi w rejonie miejscowości Bolęcin na km biegu rzeki. Odremontowany w Bolęcinie jaz (odbudowane urządzenia piętrzące wodę o wysokości piętrzenia 2,5 m) służy retencjonowaniu wody wykorzystywanej na potrzeby małej elektrowni wodnej o mocy 100 kw. Dolina rzeki Wkry stanowiąca na fragmencie zachodnią granicę analizowanego obszaru, zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz występowanie lasów i terenów zadrzewionych mają znaczący wpływ na kształtowanie się lokalnych warunków klimatycznych. Specyficznymi warunkami klimatycznymi charakteryzują się kompleksy leśne - łagodzą dobowe ekstrema temperatury w ich obrębie oraz wpływają modyfikująco na warunki wilgotnościowe i wietrzne na terenach do nich przyległych, głównie poprzez ograniczenie prędkości i siły wiatrów oraz wzrost częstości występowania cisz. Znacznie więcej cisz atmosferycznych obserwuje się po zawietrznej stronie kompleksów leśnych, tj. głównie po stronie wschodniej i północno-wschodniej. Generalnie obszary położone poza terenowymi obniżeniami, dostatecznie przewietrzane charakteryzują się dobrymi warunkami klimatu lokalnego. Odmiennie kształtują się warunki mikroklimatyczne (większa siła wiatru i amplitudy temperatur) na obszarach o głębszym zaleganiu wód gruntowych oraz w rejonach dolinnych, gdzie częściej występują i dłużej zalegają poranne mgły oraz gromadzą się zanieczyszczenia (są to tereny inwersyjne). Obszarami najbardziej narażonymi na powstawanie zastoisk wilgotnego powietrza, a także powstawanie i utrzymywanie się mgieł są tereny wilgotnych łąk i pastwisk, zwłaszcza dolina rzeki Wkry z wodą przypowierzchniową występującą w większości na głębokości do 1m. Malownicza dolina rzeki Wkry jest osią Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze którego obowiązują zasady gospodarowania określone w następujących aktach prawnych: 1. rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego: Nr 24 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 91 z 2005 r. poz. 2456); Nr 12 z dnia 3 kwietnia 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 67 z 2007 r. poz. 1527);

19 19 2. Uchwale nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 18 z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2486). Tabela 2. Udział przyrodniczych obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem 19 Obszar obręb geodezyjny Bolęcin obręb geodezyjny Idzikowice obręb geodezyjny Jędrzejewo obręb geodezyjny Kondrajec obręb geodezyjny Kuchary Żydowskie obręb geodezyjny Rzy gmina Sochocin powiat płoński Powierzchnia ogółem (ha) Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu powierzchnia (ha) udział w powierzchni ogółem (%) 495,7 495,7 100,0 337,3 337,3 100,0 177,8 177,8 100,0 717,1 717,1 100,0 360,5 360,5 100,0 973,6 973,6 100, ,7 80, ,1 35,7 Analizowany obszar (obręby geodezyjne: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy) położony jest w całości w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Realizacja celu ochrony na tych terenach oparta jest na respektowaniu zakazów, nakazów i szeregu ograniczeń oraz ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych i ekosystemów wodnych mających na celu ograniczanie zainwestowania do form najmniej ingerujących w środowisko oraz służących zachowaniu istniejących zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. 18 Obecnie - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1 tej ustawy, wynikające z potrzeb jego ochrony ( ). 19 Na podstawie Podstawowego opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla gminy Sochocin do obecnie obowiązującego planu.

20 20 Cenne pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, śródleśne bagna oraz pokopalniane nieużytki - objęte zostały ochroną w postaci użytków ekologicznych. Zajmują one łącznie 13,5 ha, co stanowi około 0,1% powierzchni gminy Sochocin. W granicach analizowanego obszaru znajdują się: 2 użytki ekologiczne na gruntach wsi Bolęcin (Leśnictwo Bolęcin) - nieużytek pokopalniany o powierzchni 0,10 ha i bagno o pow. 0,55 ha; 3 użytki ekologiczne w rejonie miejscowości Rzy (Leśnictwo Paryż) - bagna o pow. 2,06 ha i 1,08 ha oraz nieużytek pokopalniany o pow. 0,45 ha. Dużą wartością przyrodniczo-krajobrazową i kulturową cechują się również skupiska zieleni wysokiej, szczególnie cenne są zachowane dwa fragmenty alei lipowej (nr rej. zabytków 221 A z dnia 30 sierpnia 1980 roku) będące pozostałością parku podworskiego pochodzącego z II połowy XIX wieku w Kucharach Żydowskich Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Sochocin Wschód Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy objęty jest obszar o łącznej powierzchni około 83 ha. Podstawową przesłanką do przystąpienia do sporządzenia niniejszego planu była potrzeba wprowadzenia ustaleń, zapewniających optymalną gospodarkę przestrzenną całego rejonu oraz wyznaczenia obszarów przeznaczonych pod różnego rodzaju: zainwestowanie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z usługami nieuciążliwymi jako funkcją uzupełniającą), oznaczone na rysunku planu symbolem MN; tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - ML; tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych - RM; tereny usług - U; tereny usług, składów, magazynów i produkcji - U, P; tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW oraz tereny dróg publicznych: drogi zbiorcze klasy Z -oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ; drogi lokalne klasy L - KDL; drogi dojazdowe klasy D - KDD; zagospodarowanie - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem R.Z; tereny lasów - ZL, tereny przeznaczone do zalesienia ZLD oraz tereny rowów melioracyjnych - WR. 20 Na podstawie Programu ochrony środowiska gminy Sochocin, Sochocin 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY Synteza Praca została wykonana na zlecenie Skarbu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu Tarnów, czerwiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09.

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09. PODSUMOWANIE przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

A) Uzasadnienie wyboru właściwego wariantu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wielbark

A) Uzasadnienie wyboru właściwego wariantu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wielbark Zał. do pisma ZU-7015-01/11 Podsumowanie zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018

PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018 PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018 Wałbrzych 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax. 77/454-07-10,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo