Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia...2015 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 4. Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ), Rada Miejska w Starym Sączu na wniosek Burmistrza Starego Sącza uchwala co następuje: 1. Po przeprowadzeniu czynności wymaganych art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz.199 ), przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 4, przyjętego Uchwałą Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004r., opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 98 z dnia 17 lutego 2005 r., poz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie obejmowała zakres ustaleń zgodny z art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ). 3 Granice terenów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 4 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie gminy i umieszczeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

2 U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 Zgodnie z wymogami art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 oraz stopnia zgodności przewidywanych w zmianie planu rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz. Przystąpienie do opracowania przedmiotowej zmiany planu wynika z potrzeb mieszkańców i właścicieli działek, zgłoszonych w tut. Urzędzie, w okresie od 2005 roku do maja 2015 r., oraz konieczności stworzenia dogodnych warunków do dalszego inwestowania na ww. terenie zarówno w zakresie inwestycji publicznych i komercyjnych oraz indywidualnego budownictwa jednorodzinnego. Wnioskowane zmiany polegają między innymi na dostosowaniu ustaleń planu do obowiązującego obecnie stanu prawnego ( przepisy zmienione po jego uchwaleniu np.; dotyczące wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), poszerzeniu terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zmiany przeznaczenia obszarów zabudowy mieszkaniowej na cela działalności gospodarczej, dopuszczeniu w zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej lokalizacji obiektów słuŝących działalności komercyjnej oraz świadczeniu usług o róŝnym charakterze, a takŝe wprowadzeniu zmian w zakresie obowiązujących wymogów urbanistyczno-architektonicznych ( zgodnie z wnioskami zainteresowanych osób ). Przewiduje się objęcie zmianą planu części obszaru miasta, tworzącego PLANU NR 4, o pow. 90,15 ha, granice obszaru zmiany oznaczono na załączniku graficznym. W sprawie sporządzenia zmiany planu skierowano do Burmistrza łącznie 21 wniosków obejmujących 37 działek., z których dwa złoŝono dwukrotnie a trzy złoŝone zostały trzykrotnie. 1. Wniosek złoŝony trzykrotnie przez państwa Krystynę i Romana Morawskich, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 4.KUw z terenu działki o nr 3849/2. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe, gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 2. Wniosek trzykrotnie złoŝony przez Panią Monikę Szczurek, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 4.KUw z terenu działki o nr 3855/12. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe, gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 3. Wniosek złoŝony państwa Jadwigę i Macieja Król, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 5.KUw z terenu działki o nr Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe, gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 4. Wniosek dwukrotnie złoŝony przez Pana Grzegorza Maślejaka, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 4.KUw z terenu działki o nr 3859/1, 3859/2, 3860/5, 3860/3, 3860/9. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną.

3 5. Wniosek złoŝony przez państwa Stanisławę i Tomasza Homoncik, dotyczący przeznaczenie działek o nr 3857/9, 3857/10, 3856/14, 3856/12 dla lokalizacji usług komercyjnych - dom weselny z zapleczem noclegowym. Obecni działki znajdują się częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 25.MN oraz częściowo w terenach rolnych oznaczonych symbolem 4.RP. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 6. Wniosek złoŝony przez Pana Grzegorza Kutaka, dotyczący usunięcia projektowanego placu do zawracania na drodze wewnętrznej 5.KUw z terenu działki o nr 3883/2. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnianie jest moŝliwe gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 7. Wniosek złoŝony przez państwa Wandę i Andrzeja Kutak, dotyczący usunięcia projektowanego placu do zawracania na drodze wewnętrznej 5.KUw z terenu działki o nr 3883/2. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 8. Wniosek złoŝony przez Panią Urszulę Mikulec, dotyczący zmniejszenia szerokości drogi 7.KUd na działkach nr 3729/4 i 3730/4. Droga 7 KUd jest istniejącą drogą publiczną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami winna posiadać szerokość 10 metrów w liniach rozgraniczających. Szerokość ww. moŝe być zmniejszona po przeprowadzeniu analizy stanu zainwestowania terenów i wykazaniu, iŝ nie jest moŝliwe przeznaczenie pasa 10 metrowego dla jej realizacji. 9. Wniosek złoŝony przez państwa Wojciecha i Marię Psonak dotyczący utrzymania proponowanego w planie układu komunikacyjnego (droga 4KUw) zapewniającego dojazd do działki 3857/8. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, ale jego uwzględnienie, w związku z szeregiem wniosków dotyczących likwidacji ww. drogi wewnętrznej, w świetle wyroków sądów moŝe być niemoŝliwe. Droga ww. nie jest bowiem drogą publiczną. 10. Wniosek złoŝony przez Panią Wiesławę Borgieł, dotyczący zmiany przeznaczenie terenu obejmującego działki 3648/5, 3648/8 z symbolu UPr na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty wnioskiem połoŝony jest na granicy terenów wskazanych w studium do zabudowy oraz terenów chronionych przed zabudową, w związku z powyŝszym moŝliwe jest włączenie działek do terenów przeznaczonych do zabudowy. 11. Wniosek złoŝony dwukrotnie przez Pana Piotra Kamińskiego, dotyczący zmiany przeznaczenie działek o nr 3843/2 i 3844 z terenów projektowanej drogi 3.KUg oraz terenów zieleni 2.ZI na tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy przeznaczonej pod działalność handlowo - usługową. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, działki wymienione we wniosku zlokalizowane są w obrębie projektowanego nowego odcinka drogi krajowej. Droga ta została wskazana w studium w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowi obejście miejscowości Barcice. W związku jednak z brakiem zainteresowania realizacją ww. drogi przez jej zarządcę, utrzymywanie w zamianie planu przeznaczenia terenu dla jej lokalizacji wymaga decyzji Rady. Na etapie opracowywania mpzp Barcic, zarządca drogi poinformował, iŝ nie posiada w swoich planach inwestycyjnych ww. odcinka projektowanej drogi, w związku z czym Rada Miejska, uchwalają plan miejscowy zrezygnowała z przeznaczania terenu dla jej lokalizacji, pozostawiając ww. pas terenu w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu. Wyznaczenie w planie Barcic, terenu pod drogę, w związku z ww. oficjalnym stanowiskiem zarządcy, mogło skutkować wypłatą odszkodowań wynikających z art.36 ustawy. 12. Wniosek złoŝony przez Pana Pawła Plichte, dotyczący braku zgody na przeznaczenie działek nr 3653 i 3654 pod usługi sakralne i pozostawienia ich w dotychczasowym uŝytkowaniu rolniczym. Teren objęty wnioskiem połoŝony poza terenami wskazanymi w stu-

4 dium do zabudowy, w związku z powyŝszym moŝliwe jest włączenie działek do terenów rolnych. 13. Wniosek złoŝony przez państwa Ewelinę i Grzegorza Kucia dotyczący poszerzenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na całą powierzchnię działek o nr 3855/14, 3855/15 oraz zmniejszenie ustalonej w planie minimalnej szerokości działki z 22 na 20 metrów. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 14. Wniosek złoŝony przez Panią Lucylla Rutkowska dotyczący zmiany przeznaczenie działki o nr 3195/3 z terenów zieleni izolacyjnej 2.ZI na tereny usług komercyjnych. Teren objęty wnioskiem połoŝony poza terenami wskazanymi w studium do zabudowy pomiędzy droga krajową a gminną droga publiczną. W związku z powyŝszym wniosek dotyczący działki jest sprzeczny z ustaleniami studium. 15. Wniosek złoŝony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, dotyczący dopuszczenie w terenie UPo na działce 3443 realizacji garaŝu na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 16. Wniosek złoŝony przez Pana Zbigniewa Pasiut, dotyczący włączenie całej działki o nr 3745/2 do terenów przemysłowych oraz przeznaczenia całej działki o nr 3958 do zabudowy (część działki znajduje się w terenach rolnych oznaczonych symbolem RZ/TE oraz terenach drogi wewnętrznej 5.KDw). Teren działki o nr 3745/2 połoŝony jest poza terenami wskazanymi w studium do zabudowy. Zlokalizowany jest on w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oraz w terenach o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych w skali gminy (stanowiące m.in. tło dla tradycyjnej zabudowy, ekspozycji zespołów, i obiektów zabytkowych).tereny o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazane są do objęcia zakazem zabudowy, kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z powyŝszym wniosek dotyczący działki o nr 3745/2 sprzeczny jest z ustaleniami studium. Wniosek dotyczący działki o nr 3958 nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać częściowo uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. Przeznaczenie bowiem całe działki o nr 3745/2 do zabudowy, w związku z przebiegiem linii 110 KV nie jest moŝliwe. 17. Wniosek złoŝony przez państwa Ewelinę i Grzegorza Kucia dotyczący poszerzenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na całą powierzchnię działki o nr 4270/1. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 18. Wniosek złoŝony przez Pana Wojciecha Olszaka dotyczący poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o działkę nr 3738/7. Teren działki o nr 3738/7 połoŝony jest poza terenami wskazanymi w studium do zabudowy. Zlokalizowany jest on w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oraz w terenach o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych w skali gminy (stanowiące m.in. tło dla tradycyjnej zabudowy, ekspozycji zespołów, i obiektów zabytkowych).tereny o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazane są do objęcia zakazem zabudowy, kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z powyŝszym wniosek sprzeczny jest z ustaleniami studium. 19. Wniosek złoŝony przez Pana Edwarda Golonkę i Sławomira Szewczyka dotyczący zmiany ustaleń tekstowych dla terenu 1.UC w części obejmującej kąty nachylenia połaci dachowych, dopuszczenie lokalizacji nowych obiektów jako wolnostojących, uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki min 15 % pow. terenów biologicznie czynnych.

5 Wniosek wymaga zmiany ustalonych w obowiązującym planie parametrów zabudowy, co jest moŝliwe i nie wymaga zmiany rysunku planu. 20. Wniosek złoŝony przez Pana Ryszarda Konstanty dotyczący zmiany przeznaczenia działek o nr 3844, 3843/2 i 3842/2 dla lokalizacji pawilonu usługowo- handlowego ze zjazdem z drogi krajowej (poprzez istniejący zjazd ul. Węgierska). Przewiduje się na ww. terenie lokalizację budynku jednokondygnacyjnego o wysokości 7 metrów, dachu wielospadowym o kącie nachylenia połaci ok i minimalnej pow. terenów biologicznie czynnych wynoszącej 25%. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, działki wymienione we wniosku zlokalizowane są w obrębie projektowanego nowego odcinka drogi krajowej. Droga ta została wskazana w studium w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowi obejście miejscowości Barcice. W związku jednak z brakiem zainteresowania realizacją ww. drogi przez jej zarządcę, utrzymywanie w zamianie planu przeznaczenia terenu dla jej lokalizacji wymaga decyzji Rady. Na etapie opracowywania mpzp Barcic, zarządca drogi krajowej poinformował, iŝ nie posiada w swoich planach inwestycyjnych ww. odcinka projektowanej drogi, w związku z czym Rada Miejska, uchwalają plan miejscowy zrezygnowała z przeznaczania terenu dla jej lokalizacji, pozostawiając ww. pas terenu w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu. Wyznaczenie w planie Barcic, terenu pod drogę, w związku z ww. oficjalnym stanowiskiem zarządcy, mogło skutkować wypłatą odszkodowań wynikających z art.36 ustawy. 21. Wniosek złoŝony przez Pana Grzegorza Maślejaka, dotyczący przeznaczenia działek o nr 3842/1 i 3842/2 dla lokalizacji pawilonu usługowo- handlowego ze zjazdem z drogi krajowej ( zgodnie z wnioskiem nr 20 - poprzez istniejący zjazd ). Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium..., działki wymienione we wniosku zlokalizowane są w obrębie projektowanego nowego odcinka drogi krajowej. Droga ta została wskazana w studium w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowi obejście miejscowości Barcice. W związku jednak z brakiem zainteresowania realizacją ww. drogi przez jej zarządcę, utrzymywanie w zamianie planu przeznaczenia terenu dla jej lokalizacji wymaga decyzji Rady. Na etapie opracowywania Planu miejscowego Barcic, zarządca drogi poinformował, iŝ nie posiada w swoich planach inwestycyjnych ww. odcinka projektowanej drogi, w związku z czym Rada Miejska, uchwalają plan miejscowy zrezygnowała z przeznaczania terenu dla jej lokalizacji, pozostawiając ww. pas terenu w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu. Wyznaczenie w planie Barcic terenu pod drogę, w związku z ww. oficjalnym stanowiskiem zarządcy, mogło skutkować wypłatą odszkodowań wynikających z art.36 ustawy. Zmiany planu wynikające ze zmian przepisów prawa lub ugruntowanej linii rzecznictwa sądów administracyjnych. a) wprowadzenia zmian w planie wymaga zmiana stawki procentowej dla naliczenia tzw. opłaty planistycznej, ustalonej w obowiązującym planie w wys. 0%, która zgodnie z ugruntowaną w ostatnich latach linią orzecznictwa sądowego, odnoszącego się do ustawowego obowiązku naliczenia przez Burmistrza przedmiotowej opłaty, wyklucza jej naliczenie i pobranie; b) wejście w Ŝycie ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz.675 ), zobowiązuje gminę do dostosowania ustaleń planu do przepisów obowiązującego prawa i wykreślenia zapisów o całkowitym zakazie

6 lokalizacji masztów telefonii komórkowej, gdyŝ zgodnie z powołaną wyŝej ustawą naleŝy zapewnić moŝliwość lokalizowania inwestycji z zakresu łączności; Wszystkie wnioski złoŝone przez mieszkańców i inwestorów sprzeczne z wymienionymi wyŝej ustalenia studium, nie mogą zostać uwzględnione w planie, gdyŝ stanowiłoby to o naruszeniu prawa i skutkowało stwierdzeniem przez Wojewodę niewaŝności Uchwały w sprawie zmiany planu. W związku z powyŝszym zmiana ustaleń planu Miasto Stary Sącz Plan Nr 4, dla terenów wymienionych we wnioskach nr 14, 18, oraz 16 w części dotyczącej działki 3745/2, nie jest moŝliwa bez zmiany obowiązującego studium, z uwagi na sprzeczność ww. wniosków z jego ustaleniami. W pozostałych przypadkach zmiana planu jest moŝliwa, gdyŝ nie jest sprzeczna z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz. Wątpliwości budzi stwierdzenie niesprzeczności z ustaleniami studium wniosków (nr 11 i 20), dotyczących przeznaczenia do zabudowy usługowej terenu zlokalizowanego w zasięgu projektowanego odcinka drogi krajowej, stanowiącego obejście Barcic. Realizacja wskazanego w Studium odcinka drogi, w związku z oficjalnym stanowiskiem jej zarządcy jest bardzo wątpliwa. W obowiązującym planie miejscowości Barcice odstąpiono od przeznaczania terenu dla lokalizacji przedmiotowej drogi, pozostawiają jednak pasa teren w dotychczasowym uŝytkowaniu rolniczym, bez moŝliwości jego zabudowy. USTALENIE MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH DO OPRACOWANIA PLANU Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 14 ust. 5 ustawy, przed podjęciem prac planistycznych, Burmistrz przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu. Projekt planu, zgodnie z przepisami art. 16 ust.1, sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku, z wykorzystaniem map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dla obszarów o znacznej powierzchni stosowanie map w skali 1 : 2 000, o czym mówi 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4, ww. zmiany winny zostać opracowane na mapach w skali 1:2000 tj., w skali w jakiej był wykonany plan obowiązujący. Dla celów rejestracji złoŝonych do planu wniosków i uwag oraz ich rozpatrzenia, a takŝe analizy własności, niezbędne są do prawidłowego opracowania planu mapy ewidencyjne z aktualnymi numerami działek. USTALENIE NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCHZgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędny zakres plac planistycznych określony jest w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 15 ust.2 i ust. 3. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w projekcie planu naleŝy ustalić obowiązkowo: 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania; 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

7 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takŝe naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŝonych osuwaniem się mas ziemnych; 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŝytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów; 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36. ust.4. Nie zachodzi potrzeba określenia w planie ustaleń zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199). Nie jest konieczne wykonanie przed przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany planu Opracowania ekofizjograficznego dla obszarów objętych zmianą planu. Dla miasta Stary Sącz opracowanie ekofizjograficzne wykonano dla obszaru dla całego miasta w roku 2003 w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stary Sącz. Nie zachodzi teŝ potrzeba opracowania wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne art.17. pkt 8, poniewaŝ zmiany planu nie dotyczą zmiany przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne a grunty rolne z uwagi na ich połoŝenie w granicy administracyjnej miasta nie wymagają zgody właściwego organu na ich wyłączenie z produkcji rolniczej. Do projektu zmiany planu niezbędne będzie jednak wykonanie: a. Prognozy oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko art. 17 pkt. 4; b. Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu art. 17 pkt. 5. Dla potrzeb projektu zmiany planu, oprócz tekstu, niezbędne jest opracowanie dokumentu Stwierdzenie zgodności z ustaleniami studium i dokumentu Podsumowania zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 3 i art. 42 pkt 2 ustawy z dnia r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r, poz.1227) oraz załączników do uchwały o zatwierdzeniu projektu zmiany planu, takich jak: a. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu; b. Rozstrzygnięcie o zasadach i sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŝących do zadań własnych gminy. PODSUMOWANIE REKOMENDACJE DLA RADY MIEJSKIEJ 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, Ŝe przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan

8 Nr 4 w granicach objętych jego ustaleniami, jest uzasadnione i wynika w duŝej mierze ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym wyznaczenia nowych obszarów szczególnego zagroŝenia powodzią. Ponadto ww. zmiany wynikają z prowadzonej, na podstawie obowiązującego planu przez przeszło10 lat, polityki lokalizacyjnej i wniesionych przez właścicieli terenów wniosków o zmianę w planie. 2. ZłoŜone do zmiany planu wnioski, które nie są sprzeczne z ustaleniami studium (wnioski nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 w części dotyczącej działki 3958, 17, 19) wymagają w większości zmian zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Dotyczy to wszystkich wniosków o zmianę przeznaczenia terenów oraz dotyczących likwidacji dróg wewnętrznych (drogi oznaczone symbolem 4.KUd i 5.KUd) lub zmiany szerokości dróg publicznych ( droga 7.KUd). 3. Zmiana ustaleń planu Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 dla terenów wymienionych we wnioskach nr 14, 18 oraz 16 w części dotyczącej działki 3745/2, z uwagi na sprzeczność z ustaleniami studium nie jest moŝliwa bez zmiany obowiązującego studium. W wypadku uwzględnienia wniosków, Rada Miejska winna podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany obowiązującego studium, w części obejmującej tereny połoŝone pomiędzy drogą krajowa, a wyznaczonymi w studium terenami osiedleńczymi. 4. Wątpliwości budzi stwierdzenie niesprzeczności z ustaleniami studium wniosków (nr 11 i 20, 21), dotyczących przeznaczenia do zabudowy usługowej, terenu zlokalizowanego w zasięgu projektowanego odcinka drogi krajowej, stanowiącego obejście Barcic. Realizacja wskazanego w studium odcinka drogi, w związku z oficjalnym stanowiskiem jej zarządcy, jako drogi w ciągu drogi krajowej jest bardzo wątpliwa. Ponadto w obowiązującym planie miejscowości Barcice odstąpiono od przeznaczenia terenu dla lokalizacji ww. drogi, pozostawiając teren w dotychczasowym uŝytkowaniu rolniczym. Rada miejska uchwalając ww. plan pozostawiający ww. teren w dotychczasowym przeznaczeniu rolnym nie uniemoŝliwiła ewentualnej przyszłej realizacji drogi. Natomiast decyzja o przeznaczeniu terenu dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach o nr 3844, 3843/2, 3842/1/ 2 powoduje, iŝ lokalizacja obejścia drogowego Barcic, we wskazanym w studium przebiegu, będzie niemoŝliwa. Uwzględnienie wniosków dotyczących poszerzenie terenów przeznaczonych pod budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne, budownictwo usługowe i działalność produkcyjnowytwórczą oraz wprowadzenie zmian w zakresie kształtowania architektury, minimalnej powierzchni i szerokości działek, przyczyni się do rozwiązania problemów mieszkaniowych, wpłynie równieŝ na poprawę koniunktury na lokalnym rynku usług i działalności gospodarczej oraz wpłynie na zwiększenie dochodów gminy z działalności gospodarczej ( PIT, CIT ), a takŝe dochodów z lokalnych podatków od nieruchomości. Po wejściu w Ŝycie zmiany omawianego planu, budŝet gminy nie będzie obciąŝony dodatkowymi konsekwencjami wynikającymi z uchwalenia przedmiotowej zmiany, gdyŝ w zmianie planu nie przewiduje się wprowadzania nowych inwestycji celu publicznego. Zdecydowana większość inwestycji celu publicznego została zaprognozowana kosztowo w Prognozie skutków finansowych uchwalenia planu Miasto Stary Sącz Plan Nr 4, sporządzonej w 2004r. Inwestycje celu publicznego ujęte w Prognozie skutków ekonomicznych ustaleń planu opracowanej w 2004r., zostały częściowo zrealizowane, a ich dalsza realizacja prowadzona będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb lokalnych.

9 Rada gminy opracowując plany jak i zmiany planów miejscowych zawsze bierze na siebie obowiązki wynikające z przeznaczania nowych terenów do zabudowy i zagospodarowania. Koszty te związane są przede wszystkim z uzbrojeniem ww. terenów, w tym budową dróg publicznych gminnych, kosztów zakupu gruntów pod te drogi oraz wypłatą ewentualnych odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, a takŝe odszkodowań z tytułu ograniczenia moŝliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy. Jednocześnie gmina zobowiązana jest do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu lub jego zmiany, zwanych opłatami planistycznymi, ale tylko dla tych nieruchomości, dla których zmianą planu wprowadzone zostaną nowe ustalenia skutkujące wzrostem wartości dotychczasowe ustalenia planu nie obligują juŝ gminy do naliczania opłaty - dnia 17 marca 2010 roku upłynął 5 letni okres ustawowego obowiązku jej naliczania. Ewentualne nowe, dodatkowe koszty uzaleŝnione będą od przyjętej, w trakcie sporządzania zmiany planu, polityki w zakresie rozwoju sieci drogowej oraz infrastruktury technicznej i zostaną określone na etapie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w prognozie skutków finansowych jego uchwalenia. PomoŜe ona Radzie Gminy w ocenie wykonalności planowanych przedsięwzięć z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. MoŜe równieŝ wpłynąć na zmianę ustaleń planu, niekorzystnych dla prowadzonej przez Gminę polityki przestrzennej, poprzez odpowiednie ich modyfikowanie lub nawet rezygnację z niektórych zapisów. Biorąc powyŝsze pod uwagę Rada Miejska w Stary Sączu, działając zgodnie z przepisami prawa moŝe podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4.

10 Stary Sącz dn.27 maja 2015r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 8 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07. RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r.

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07. RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r. UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r.

Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r. Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r. Projekt (zarzut 2z) w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II WOJEWODY PODKARPACKIEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II WOJEWODY PODKARPACKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.41.2016 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 23 marca 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BARCICE, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08 dnia 29 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo