Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia...2015 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 4. Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ), Rada Miejska w Starym Sączu na wniosek Burmistrza Starego Sącza uchwala co następuje: 1. Po przeprowadzeniu czynności wymaganych art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz.199 ), przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 4, przyjętego Uchwałą Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004r., opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 98 z dnia 17 lutego 2005 r., poz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie obejmowała zakres ustaleń zgodny z art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ). 3 Granice terenów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 4 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie gminy i umieszczeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

2 U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 Zgodnie z wymogami art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 oraz stopnia zgodności przewidywanych w zmianie planu rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz. Przystąpienie do opracowania przedmiotowej zmiany planu wynika z potrzeb mieszkańców i właścicieli działek, zgłoszonych w tut. Urzędzie, w okresie od 2005 roku do maja 2015 r., oraz konieczności stworzenia dogodnych warunków do dalszego inwestowania na ww. terenie zarówno w zakresie inwestycji publicznych i komercyjnych oraz indywidualnego budownictwa jednorodzinnego. Wnioskowane zmiany polegają między innymi na dostosowaniu ustaleń planu do obowiązującego obecnie stanu prawnego ( przepisy zmienione po jego uchwaleniu np.; dotyczące wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), poszerzeniu terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zmiany przeznaczenia obszarów zabudowy mieszkaniowej na cela działalności gospodarczej, dopuszczeniu w zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej lokalizacji obiektów słuŝących działalności komercyjnej oraz świadczeniu usług o róŝnym charakterze, a takŝe wprowadzeniu zmian w zakresie obowiązujących wymogów urbanistyczno-architektonicznych ( zgodnie z wnioskami zainteresowanych osób ). Przewiduje się objęcie zmianą planu części obszaru miasta, tworzącego PLANU NR 4, o pow. 90,15 ha, granice obszaru zmiany oznaczono na załączniku graficznym. W sprawie sporządzenia zmiany planu skierowano do Burmistrza łącznie 21 wniosków obejmujących 37 działek., z których dwa złoŝono dwukrotnie a trzy złoŝone zostały trzykrotnie. 1. Wniosek złoŝony trzykrotnie przez państwa Krystynę i Romana Morawskich, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 4.KUw z terenu działki o nr 3849/2. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe, gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 2. Wniosek trzykrotnie złoŝony przez Panią Monikę Szczurek, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 4.KUw z terenu działki o nr 3855/12. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe, gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 3. Wniosek złoŝony państwa Jadwigę i Macieja Król, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 5.KUw z terenu działki o nr Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe, gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 4. Wniosek dwukrotnie złoŝony przez Pana Grzegorza Maślejaka, dotyczący usunięcia projektowanej drogi wewnętrznej 4.KUw z terenu działki o nr 3859/1, 3859/2, 3860/5, 3860/3, 3860/9. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną.

3 5. Wniosek złoŝony przez państwa Stanisławę i Tomasza Homoncik, dotyczący przeznaczenie działek o nr 3857/9, 3857/10, 3856/14, 3856/12 dla lokalizacji usług komercyjnych - dom weselny z zapleczem noclegowym. Obecni działki znajdują się częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 25.MN oraz częściowo w terenach rolnych oznaczonych symbolem 4.RP. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 6. Wniosek złoŝony przez Pana Grzegorza Kutaka, dotyczący usunięcia projektowanego placu do zawracania na drodze wewnętrznej 5.KUw z terenu działki o nr 3883/2. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnianie jest moŝliwe gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 7. Wniosek złoŝony przez państwa Wandę i Andrzeja Kutak, dotyczący usunięcia projektowanego placu do zawracania na drodze wewnętrznej 5.KUw z terenu działki o nr 3883/2. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, a jego uwzględnienie jest moŝliwe gdyŝ kwestionowana droga nie jest drogą publiczną. 8. Wniosek złoŝony przez Panią Urszulę Mikulec, dotyczący zmniejszenia szerokości drogi 7.KUd na działkach nr 3729/4 i 3730/4. Droga 7 KUd jest istniejącą drogą publiczną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami winna posiadać szerokość 10 metrów w liniach rozgraniczających. Szerokość ww. moŝe być zmniejszona po przeprowadzeniu analizy stanu zainwestowania terenów i wykazaniu, iŝ nie jest moŝliwe przeznaczenie pasa 10 metrowego dla jej realizacji. 9. Wniosek złoŝony przez państwa Wojciecha i Marię Psonak dotyczący utrzymania proponowanego w planie układu komunikacyjnego (droga 4KUw) zapewniającego dojazd do działki 3857/8. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium, ale jego uwzględnienie, w związku z szeregiem wniosków dotyczących likwidacji ww. drogi wewnętrznej, w świetle wyroków sądów moŝe być niemoŝliwe. Droga ww. nie jest bowiem drogą publiczną. 10. Wniosek złoŝony przez Panią Wiesławę Borgieł, dotyczący zmiany przeznaczenie terenu obejmującego działki 3648/5, 3648/8 z symbolu UPr na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty wnioskiem połoŝony jest na granicy terenów wskazanych w studium do zabudowy oraz terenów chronionych przed zabudową, w związku z powyŝszym moŝliwe jest włączenie działek do terenów przeznaczonych do zabudowy. 11. Wniosek złoŝony dwukrotnie przez Pana Piotra Kamińskiego, dotyczący zmiany przeznaczenie działek o nr 3843/2 i 3844 z terenów projektowanej drogi 3.KUg oraz terenów zieleni 2.ZI na tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy przeznaczonej pod działalność handlowo - usługową. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, działki wymienione we wniosku zlokalizowane są w obrębie projektowanego nowego odcinka drogi krajowej. Droga ta została wskazana w studium w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowi obejście miejscowości Barcice. W związku jednak z brakiem zainteresowania realizacją ww. drogi przez jej zarządcę, utrzymywanie w zamianie planu przeznaczenia terenu dla jej lokalizacji wymaga decyzji Rady. Na etapie opracowywania mpzp Barcic, zarządca drogi poinformował, iŝ nie posiada w swoich planach inwestycyjnych ww. odcinka projektowanej drogi, w związku z czym Rada Miejska, uchwalają plan miejscowy zrezygnowała z przeznaczania terenu dla jej lokalizacji, pozostawiając ww. pas terenu w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu. Wyznaczenie w planie Barcic, terenu pod drogę, w związku z ww. oficjalnym stanowiskiem zarządcy, mogło skutkować wypłatą odszkodowań wynikających z art.36 ustawy. 12. Wniosek złoŝony przez Pana Pawła Plichte, dotyczący braku zgody na przeznaczenie działek nr 3653 i 3654 pod usługi sakralne i pozostawienia ich w dotychczasowym uŝytkowaniu rolniczym. Teren objęty wnioskiem połoŝony poza terenami wskazanymi w stu-

4 dium do zabudowy, w związku z powyŝszym moŝliwe jest włączenie działek do terenów rolnych. 13. Wniosek złoŝony przez państwa Ewelinę i Grzegorza Kucia dotyczący poszerzenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na całą powierzchnię działek o nr 3855/14, 3855/15 oraz zmniejszenie ustalonej w planie minimalnej szerokości działki z 22 na 20 metrów. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 14. Wniosek złoŝony przez Panią Lucylla Rutkowska dotyczący zmiany przeznaczenie działki o nr 3195/3 z terenów zieleni izolacyjnej 2.ZI na tereny usług komercyjnych. Teren objęty wnioskiem połoŝony poza terenami wskazanymi w studium do zabudowy pomiędzy droga krajową a gminną droga publiczną. W związku z powyŝszym wniosek dotyczący działki jest sprzeczny z ustaleniami studium. 15. Wniosek złoŝony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, dotyczący dopuszczenie w terenie UPo na działce 3443 realizacji garaŝu na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 16. Wniosek złoŝony przez Pana Zbigniewa Pasiut, dotyczący włączenie całej działki o nr 3745/2 do terenów przemysłowych oraz przeznaczenia całej działki o nr 3958 do zabudowy (część działki znajduje się w terenach rolnych oznaczonych symbolem RZ/TE oraz terenach drogi wewnętrznej 5.KDw). Teren działki o nr 3745/2 połoŝony jest poza terenami wskazanymi w studium do zabudowy. Zlokalizowany jest on w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oraz w terenach o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych w skali gminy (stanowiące m.in. tło dla tradycyjnej zabudowy, ekspozycji zespołów, i obiektów zabytkowych).tereny o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazane są do objęcia zakazem zabudowy, kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z powyŝszym wniosek dotyczący działki o nr 3745/2 sprzeczny jest z ustaleniami studium. Wniosek dotyczący działki o nr 3958 nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać częściowo uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. Przeznaczenie bowiem całe działki o nr 3745/2 do zabudowy, w związku z przebiegiem linii 110 KV nie jest moŝliwe. 17. Wniosek złoŝony przez państwa Ewelinę i Grzegorza Kucia dotyczący poszerzenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na całą powierzchnię działki o nr 4270/1. Wniosek nie jest sprzeczny z ustaleniami studium i moŝe zostać uwzględniony w ustaleniach zmiany planu. 18. Wniosek złoŝony przez Pana Wojciecha Olszaka dotyczący poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o działkę nr 3738/7. Teren działki o nr 3738/7 połoŝony jest poza terenami wskazanymi w studium do zabudowy. Zlokalizowany jest on w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem oraz w terenach o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych w skali gminy (stanowiące m.in. tło dla tradycyjnej zabudowy, ekspozycji zespołów, i obiektów zabytkowych).tereny o najwyŝszych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazane są do objęcia zakazem zabudowy, kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z powyŝszym wniosek sprzeczny jest z ustaleniami studium. 19. Wniosek złoŝony przez Pana Edwarda Golonkę i Sławomira Szewczyka dotyczący zmiany ustaleń tekstowych dla terenu 1.UC w części obejmującej kąty nachylenia połaci dachowych, dopuszczenie lokalizacji nowych obiektów jako wolnostojących, uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki min 15 % pow. terenów biologicznie czynnych.

5 Wniosek wymaga zmiany ustalonych w obowiązującym planie parametrów zabudowy, co jest moŝliwe i nie wymaga zmiany rysunku planu. 20. Wniosek złoŝony przez Pana Ryszarda Konstanty dotyczący zmiany przeznaczenia działek o nr 3844, 3843/2 i 3842/2 dla lokalizacji pawilonu usługowo- handlowego ze zjazdem z drogi krajowej (poprzez istniejący zjazd ul. Węgierska). Przewiduje się na ww. terenie lokalizację budynku jednokondygnacyjnego o wysokości 7 metrów, dachu wielospadowym o kącie nachylenia połaci ok i minimalnej pow. terenów biologicznie czynnych wynoszącej 25%. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, działki wymienione we wniosku zlokalizowane są w obrębie projektowanego nowego odcinka drogi krajowej. Droga ta została wskazana w studium w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowi obejście miejscowości Barcice. W związku jednak z brakiem zainteresowania realizacją ww. drogi przez jej zarządcę, utrzymywanie w zamianie planu przeznaczenia terenu dla jej lokalizacji wymaga decyzji Rady. Na etapie opracowywania mpzp Barcic, zarządca drogi krajowej poinformował, iŝ nie posiada w swoich planach inwestycyjnych ww. odcinka projektowanej drogi, w związku z czym Rada Miejska, uchwalają plan miejscowy zrezygnowała z przeznaczania terenu dla jej lokalizacji, pozostawiając ww. pas terenu w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu. Wyznaczenie w planie Barcic, terenu pod drogę, w związku z ww. oficjalnym stanowiskiem zarządcy, mogło skutkować wypłatą odszkodowań wynikających z art.36 ustawy. 21. Wniosek złoŝony przez Pana Grzegorza Maślejaka, dotyczący przeznaczenia działek o nr 3842/1 i 3842/2 dla lokalizacji pawilonu usługowo- handlowego ze zjazdem z drogi krajowej ( zgodnie z wnioskiem nr 20 - poprzez istniejący zjazd ). Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium..., działki wymienione we wniosku zlokalizowane są w obrębie projektowanego nowego odcinka drogi krajowej. Droga ta została wskazana w studium w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowi obejście miejscowości Barcice. W związku jednak z brakiem zainteresowania realizacją ww. drogi przez jej zarządcę, utrzymywanie w zamianie planu przeznaczenia terenu dla jej lokalizacji wymaga decyzji Rady. Na etapie opracowywania Planu miejscowego Barcic, zarządca drogi poinformował, iŝ nie posiada w swoich planach inwestycyjnych ww. odcinka projektowanej drogi, w związku z czym Rada Miejska, uchwalają plan miejscowy zrezygnowała z przeznaczania terenu dla jej lokalizacji, pozostawiając ww. pas terenu w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu. Wyznaczenie w planie Barcic terenu pod drogę, w związku z ww. oficjalnym stanowiskiem zarządcy, mogło skutkować wypłatą odszkodowań wynikających z art.36 ustawy. Zmiany planu wynikające ze zmian przepisów prawa lub ugruntowanej linii rzecznictwa sądów administracyjnych. a) wprowadzenia zmian w planie wymaga zmiana stawki procentowej dla naliczenia tzw. opłaty planistycznej, ustalonej w obowiązującym planie w wys. 0%, która zgodnie z ugruntowaną w ostatnich latach linią orzecznictwa sądowego, odnoszącego się do ustawowego obowiązku naliczenia przez Burmistrza przedmiotowej opłaty, wyklucza jej naliczenie i pobranie; b) wejście w Ŝycie ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz.675 ), zobowiązuje gminę do dostosowania ustaleń planu do przepisów obowiązującego prawa i wykreślenia zapisów o całkowitym zakazie

6 lokalizacji masztów telefonii komórkowej, gdyŝ zgodnie z powołaną wyŝej ustawą naleŝy zapewnić moŝliwość lokalizowania inwestycji z zakresu łączności; Wszystkie wnioski złoŝone przez mieszkańców i inwestorów sprzeczne z wymienionymi wyŝej ustalenia studium, nie mogą zostać uwzględnione w planie, gdyŝ stanowiłoby to o naruszeniu prawa i skutkowało stwierdzeniem przez Wojewodę niewaŝności Uchwały w sprawie zmiany planu. W związku z powyŝszym zmiana ustaleń planu Miasto Stary Sącz Plan Nr 4, dla terenów wymienionych we wnioskach nr 14, 18, oraz 16 w części dotyczącej działki 3745/2, nie jest moŝliwa bez zmiany obowiązującego studium, z uwagi na sprzeczność ww. wniosków z jego ustaleniami. W pozostałych przypadkach zmiana planu jest moŝliwa, gdyŝ nie jest sprzeczna z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz. Wątpliwości budzi stwierdzenie niesprzeczności z ustaleniami studium wniosków (nr 11 i 20), dotyczących przeznaczenia do zabudowy usługowej terenu zlokalizowanego w zasięgu projektowanego odcinka drogi krajowej, stanowiącego obejście Barcic. Realizacja wskazanego w Studium odcinka drogi, w związku z oficjalnym stanowiskiem jej zarządcy jest bardzo wątpliwa. W obowiązującym planie miejscowości Barcice odstąpiono od przeznaczania terenu dla lokalizacji przedmiotowej drogi, pozostawiają jednak pasa teren w dotychczasowym uŝytkowaniu rolniczym, bez moŝliwości jego zabudowy. USTALENIE MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH DO OPRACOWANIA PLANU Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 14 ust. 5 ustawy, przed podjęciem prac planistycznych, Burmistrz przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu. Projekt planu, zgodnie z przepisami art. 16 ust.1, sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku, z wykorzystaniem map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dla obszarów o znacznej powierzchni stosowanie map w skali 1 : 2 000, o czym mówi 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4, ww. zmiany winny zostać opracowane na mapach w skali 1:2000 tj., w skali w jakiej był wykonany plan obowiązujący. Dla celów rejestracji złoŝonych do planu wniosków i uwag oraz ich rozpatrzenia, a takŝe analizy własności, niezbędne są do prawidłowego opracowania planu mapy ewidencyjne z aktualnymi numerami działek. USTALENIE NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCHZgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędny zakres plac planistycznych określony jest w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 15 ust.2 i ust. 3. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w projekcie planu naleŝy ustalić obowiązkowo: 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania; 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

7 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takŝe naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŝonych osuwaniem się mas ziemnych; 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŝytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów; 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36. ust.4. Nie zachodzi potrzeba określenia w planie ustaleń zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199). Nie jest konieczne wykonanie przed przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany planu Opracowania ekofizjograficznego dla obszarów objętych zmianą planu. Dla miasta Stary Sącz opracowanie ekofizjograficzne wykonano dla obszaru dla całego miasta w roku 2003 w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stary Sącz. Nie zachodzi teŝ potrzeba opracowania wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne art.17. pkt 8, poniewaŝ zmiany planu nie dotyczą zmiany przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne a grunty rolne z uwagi na ich połoŝenie w granicy administracyjnej miasta nie wymagają zgody właściwego organu na ich wyłączenie z produkcji rolniczej. Do projektu zmiany planu niezbędne będzie jednak wykonanie: a. Prognozy oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko art. 17 pkt. 4; b. Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu art. 17 pkt. 5. Dla potrzeb projektu zmiany planu, oprócz tekstu, niezbędne jest opracowanie dokumentu Stwierdzenie zgodności z ustaleniami studium i dokumentu Podsumowania zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 3 i art. 42 pkt 2 ustawy z dnia r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008r, poz.1227) oraz załączników do uchwały o zatwierdzeniu projektu zmiany planu, takich jak: a. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu; b. Rozstrzygnięcie o zasadach i sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŝących do zadań własnych gminy. PODSUMOWANIE REKOMENDACJE DLA RADY MIEJSKIEJ 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, Ŝe przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan

8 Nr 4 w granicach objętych jego ustaleniami, jest uzasadnione i wynika w duŝej mierze ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym wyznaczenia nowych obszarów szczególnego zagroŝenia powodzią. Ponadto ww. zmiany wynikają z prowadzonej, na podstawie obowiązującego planu przez przeszło10 lat, polityki lokalizacyjnej i wniesionych przez właścicieli terenów wniosków o zmianę w planie. 2. ZłoŜone do zmiany planu wnioski, które nie są sprzeczne z ustaleniami studium (wnioski nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 w części dotyczącej działki 3958, 17, 19) wymagają w większości zmian zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Dotyczy to wszystkich wniosków o zmianę przeznaczenia terenów oraz dotyczących likwidacji dróg wewnętrznych (drogi oznaczone symbolem 4.KUd i 5.KUd) lub zmiany szerokości dróg publicznych ( droga 7.KUd). 3. Zmiana ustaleń planu Miasto Stary Sącz Plan Nr 4 dla terenów wymienionych we wnioskach nr 14, 18 oraz 16 w części dotyczącej działki 3745/2, z uwagi na sprzeczność z ustaleniami studium nie jest moŝliwa bez zmiany obowiązującego studium. W wypadku uwzględnienia wniosków, Rada Miejska winna podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany obowiązującego studium, w części obejmującej tereny połoŝone pomiędzy drogą krajowa, a wyznaczonymi w studium terenami osiedleńczymi. 4. Wątpliwości budzi stwierdzenie niesprzeczności z ustaleniami studium wniosków (nr 11 i 20, 21), dotyczących przeznaczenia do zabudowy usługowej, terenu zlokalizowanego w zasięgu projektowanego odcinka drogi krajowej, stanowiącego obejście Barcic. Realizacja wskazanego w studium odcinka drogi, w związku z oficjalnym stanowiskiem jej zarządcy, jako drogi w ciągu drogi krajowej jest bardzo wątpliwa. Ponadto w obowiązującym planie miejscowości Barcice odstąpiono od przeznaczenia terenu dla lokalizacji ww. drogi, pozostawiając teren w dotychczasowym uŝytkowaniu rolniczym. Rada miejska uchwalając ww. plan pozostawiający ww. teren w dotychczasowym przeznaczeniu rolnym nie uniemoŝliwiła ewentualnej przyszłej realizacji drogi. Natomiast decyzja o przeznaczeniu terenu dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach o nr 3844, 3843/2, 3842/1/ 2 powoduje, iŝ lokalizacja obejścia drogowego Barcic, we wskazanym w studium przebiegu, będzie niemoŝliwa. Uwzględnienie wniosków dotyczących poszerzenie terenów przeznaczonych pod budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne, budownictwo usługowe i działalność produkcyjnowytwórczą oraz wprowadzenie zmian w zakresie kształtowania architektury, minimalnej powierzchni i szerokości działek, przyczyni się do rozwiązania problemów mieszkaniowych, wpłynie równieŝ na poprawę koniunktury na lokalnym rynku usług i działalności gospodarczej oraz wpłynie na zwiększenie dochodów gminy z działalności gospodarczej ( PIT, CIT ), a takŝe dochodów z lokalnych podatków od nieruchomości. Po wejściu w Ŝycie zmiany omawianego planu, budŝet gminy nie będzie obciąŝony dodatkowymi konsekwencjami wynikającymi z uchwalenia przedmiotowej zmiany, gdyŝ w zmianie planu nie przewiduje się wprowadzania nowych inwestycji celu publicznego. Zdecydowana większość inwestycji celu publicznego została zaprognozowana kosztowo w Prognozie skutków finansowych uchwalenia planu Miasto Stary Sącz Plan Nr 4, sporządzonej w 2004r. Inwestycje celu publicznego ujęte w Prognozie skutków ekonomicznych ustaleń planu opracowanej w 2004r., zostały częściowo zrealizowane, a ich dalsza realizacja prowadzona będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb lokalnych.

9 Rada gminy opracowując plany jak i zmiany planów miejscowych zawsze bierze na siebie obowiązki wynikające z przeznaczania nowych terenów do zabudowy i zagospodarowania. Koszty te związane są przede wszystkim z uzbrojeniem ww. terenów, w tym budową dróg publicznych gminnych, kosztów zakupu gruntów pod te drogi oraz wypłatą ewentualnych odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, a takŝe odszkodowań z tytułu ograniczenia moŝliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy. Jednocześnie gmina zobowiązana jest do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu lub jego zmiany, zwanych opłatami planistycznymi, ale tylko dla tych nieruchomości, dla których zmianą planu wprowadzone zostaną nowe ustalenia skutkujące wzrostem wartości dotychczasowe ustalenia planu nie obligują juŝ gminy do naliczania opłaty - dnia 17 marca 2010 roku upłynął 5 letni okres ustawowego obowiązku jej naliczania. Ewentualne nowe, dodatkowe koszty uzaleŝnione będą od przyjętej, w trakcie sporządzania zmiany planu, polityki w zakresie rozwoju sieci drogowej oraz infrastruktury technicznej i zostaną określone na etapie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w prognozie skutków finansowych jego uchwalenia. PomoŜe ona Radzie Gminy w ocenie wykonalności planowanych przedsięwzięć z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. MoŜe równieŝ wpłynąć na zmianę ustaleń planu, niekorzystnych dla prowadzonej przez Gminę polityki przestrzennej, poprzez odpowiednie ich modyfikowanie lub nawet rezygnację z niektórych zapisów. Biorąc powyŝsze pod uwagę Rada Miejska w Stary Sączu, działając zgodnie z przepisami prawa moŝe podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz Plan Nr 4.

10 Stary Sącz dn.27 maja 2015r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA:

Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA: 399 Nr V/49/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów połoŝonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Zmiana przeznaczenia gruntów. Mgr inż. Jan Bielański 2014=10=16 /Spała/ Zmiana przeznaczenia gruntów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.2004.121.1266 ze zm./ 1. Ochrona gruntów polega

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2010 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 279 Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVII/ 330 /2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów energetyki odnawialnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia...... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 29r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 74 Nr XXVII/626/28 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 28r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo