PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO PUŁAWY JEDNOSTKA BILANSOWA B I C PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO PUŁAWY JEDNOSTKA BILANSOWA B I C PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO PUŁAWY JEDNOSTKA BILANSOWA B I C OPRACOWANIE: ANNA GIEZEK CZERWIEC 2011

2 Spis treści 1 WSTĘP INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYM DOKUMENTAMI GŁÓWNE CELE PROGNOZY ZAKRES PROGNOZY POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO POŁOŻENIE OBSZARU OPRACOWANIA POWIERZCHNIA ZIEMI ŚWIAT ZWIERZĄT SZATA ROŚLINNA KLIMAT ISTNIEJĄCY STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE HAŁAS STAN GLEBY I POWIERZCHNI ZIEMI POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI...16 PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WiDZENIA REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU PRZYRODNICZEGO CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIO-TERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO OGÓLNE USTALENIA PLANISTYCZNE SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANISTYCZNE USTALENIA ODDZIAŁUJĄCE NA PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA

3 9 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU

4 1 WSTĘP INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYM DOKUMENTAMI Podstawę prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa B i C stanowi: Uchwała Nr Nr IV/37/11 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa B i C, Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Potrzeba zmiany planu miejscowego wynika z wniosków złożonych przez zainteresowane podmioty. Tak więc potrzeba sporządzenia prognozy wynikła również, oprócz prawnych przesłanek, z zainteresowania osób i instytucji, czego dowodem są złożone wnioski. Analiza zasadności przystąpienia do zmiany planu wskazuje na potrzebę tych zmian. Nierozerwalną i niezbędną częścią opracowywanego planu jest również prognoza oddziaływania na środowisko, która jako element obligatoryjny procesu planistycznego warunkuje uchwalenie planu. Prognoza zawiera cześć tekstową, zgodną z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz część graficzną. 1.1 GŁÓWNE CELE PROGNOZY Celem prognozy jest określenie wpływu ustaleń planu na środowisko. W prognozie zawarte są oceny skutków ustaleń planu wynikające z przyjętych rozwiązań oraz możliwości występowania zagrożeń i uciążliwości dla zdrowia ludzi i środowiska biogeograficznego, poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez: identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie planu; współpracę autora prognozy z autorem projektu planu celem eliminacji rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla 4

5 środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, pełne poinformowanie podmiotów tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organ samorządu o skutkach wpływ ustaleń planu dla środowiska przyrodniczego. Tak więc prognoza opiera się przede wszystkim na licznych analizach pozwalających na identyfikację procesów i wartości środowiska. Po tym etapie możliwa jest ocena potencjalnych skutków realizacji ustaleń planistycznych wprowadzonych na obszarze gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa B i C, co stanowi główny cel prognozy. Zadanie to wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu (nie związanym z planem), na które składa się system prawny, postęp cywilizacyjny i techniczny, zachowania i przemiany świadomości społeczności lokalnej itp. Tak szeroki zakres wiedzy pozwoli na osiągnięcie głównego celu dokumentu, a więc wykazanie, jak sposób zagospodarowania w planie wpłynie na środowisko i naruszy zasady prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. Wprowadzane ustalenia planistyczne, a następnie realizacja ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rogatki Warszawskiej mogą powodować oddziaływania na niektóre komponenty środowiska, np.: wody powierzchniowe i podziemne, klimat lokalny, hałas, bioróżnorodność, ukształtowanie terenu, stan gleb, stan powietrza. Celem prognozy jest również wyeliminowanie na etapie sporządzania planu ustaleń sprzecznych z zasadami zrównoważonego rozwoju na analizowanym obszarze i w jego otoczeniu. W jakim stopniu zasada zrównoważonego rozwoju, a w tym ochrona środowiska zostały uwzględnione w projektowanym dokumencie i jakie mogą być skutki negatywne i pozytywne dla środowiska w wyniku realizacji działań zawartych w planie. W efekcie prognoza umożliwi wprowadzenie ustaleń, umożliwiających wprowadzenie działalności gospodarczej i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy jednoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych. Celem prognozy jest również ocena na ile ustalenia obok zachowania istniejących wartości zasobów środowiska pozwolą na wzbogacenie lub odtworzenie obniżonych, zdegradowanych wartości. Wskaże w jakim stopniu istniejące zagrożenia ulegną obniżeniu bądź spotęgowaniu, możliwość pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska. Celem pośrednim prognozy są oceny konieczne wynikające z cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Należą do nich m. in.: określenie możliwości oddziaływań transgranicznych i na obszary Natura 2000, identyfikacja obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko i jego elementy składowe, zaproponowanie rozwiązań ograniczających, zapobiegających i kompensujących negatywne oddziaływanie oraz zaproponowanie rozwiązań alternatywnych. Reasumując prognoza to dokument nie rozstrzygający o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami 5 w planie a jedynie przedstawia

6 prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja ustaleń na poszczególne komponenty środowiska wraz z ich wzajemnymi powiązaniami (tj. ekosystemy, krajobraz, ludzie, dobra materialne, dobra kultury). 1.2 ZAKRES PROGNOZY Zakres prognozy wynika z zapisów art. 51 i 52 cytowanej ustawy oraz opinii instytucji uzgadniających jej zakres tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony następującymi pismami: Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym, znak: WSTV AP z dnia 22 lutego 2011 r. Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Puławach, pismo nr ONS-NZ.700.2/5/11 z dnia 25 lutego 2011r. W wymienionych wyżej dokumentach szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia: wg RDOŚ prognoza powinna zawierać, określać, analizować i oceniać oraz przedstawiać zagadnienia zgodnie z art. 51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 52 tej ustawy. Wskazane jest, aby prognoza oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiała wyniki analiz i ocen odnośnie obszaru SOO PLH Puławy w ramach obszarów Natura wg Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego prognoza powinna być sporządzona w zakresie określonym w art. 51 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. 1.3 POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI Dokumentami powiązanymi z niniejszą prognozą są następujące opracowania: Uchwała Nr Nr IV/37/11 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa B i C, Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C". Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puławy, przyjętego uchwałą Nr XLVI/410/06 Rady Miasta z dnia r. Strategia Rozwoju Miasta Puławy oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Miasto Puławy, 6

7 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata , Program Ochrony Środowiska Gminy Miasto Puławy, Program Ochrony Środowiska Gminy Miasto Puławy na lata Diagnoza Stanu Środowiska miasta Puławy stan na 2007, Puławy 2008 r. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2009 r. WIOŚ mapy geologiczne, hydrologiczne, sozologiczne, geologiczno inżynierskie, geomorfologiczne, sytuacyjno wysokościowe. 2 INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY W opracowaniu prognozy posłużono się opisową analizą prawdopodobnych skutków oddziaływania na środowisko oraz na zdrowie i dobrobyt ludzi, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji ustaleń planu. W procedurze rozpatrywania oddziaływania uwzględniono wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego wariantu ustaleń planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę. W ocenie wykorzystano metodę prostego prognozowania posługując się metodą analogii do oddziaływania istniejących tego typu inwestycji. Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem odniesienia prognozy są: istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony w opracowaniach ekofizjograficznych dla Puław, uwarunkowania wynikające z realizacji ustaleń zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zmianą planu, ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego, działania związane z realizacją systemów technicznych na obszarze objętym planem realizowane będą zgodnie z zasadami przyjętymi w planie miejscowym. Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem jest analiza przyszłego funkcjonowania środowiska pod w pływem przemian, jakie zajdą wskutek realizacji ustaleń planu. Etapem końcowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń planu oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru. Opracowanie złożone jest z następujących głównych części: rozpoznanie uwarunkowań występujących w obszarze opracowania, analiza ustaleń projektu planu w omawianym obszarze, identyfikacja i prognoza prawdopodobnych zmian stanu środowiska na skutek realizacji 7

8 ustaleń planu wraz z określeniem ich możliwego zasięgu, prognoza możliwego wpływu zmian środowiska na zdrowie i warunki życia mieszkańców, propozycje modyfikacji ustaleń planu oraz działań i przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływ u proponowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców. W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: zapoznano się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego objętego zmianą, zapoznano się z danymi fizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami obejmującymi obszar, dokonano oceny projektu planu w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, w tym przepisów gminnych, przeprowadzono wizję lokalną, dokonano analizy czynników mających wpływ (negatywny i pozytywny) na środowisko i jego komponenty, 3 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH REALIZACJI POSTANOWIEŃ METOD PROJEKTOWANEGO ANALIZY SKUTKÓW DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA Realizacja postanowień projektu planu gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C", ( jak każda zmiana planu zagospodarowania przestrzennego) może wprowadzić zmiany w środowisku, oddziaływając na poszczególne komponenty przyrodnicze. Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu można będzie przeanalizować po przeprowadzeniu monitoringu ukazującego stan poszczególnych komponentów środowiskowych. Monitoring powinien być przeprowadzany w określonych odstępach czasowych uregulowanych przepisami odrębnymi. Porównanie stanu początkowego czyli moment wejścia w życie planu zagospodarowania gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "B i C" ze stanem późniejszym umożliwi dopiero stwierdzenie wpływu ustaleń planistycznych i realizacji planu zagospodarowania na poszczególne komponenty środowiska. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Prezydent) zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji Rady na przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu. W propozycjach dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu należy uwzględnić m.in.: prowadzenie rejestru miejscowych planów,rejestrowanie wniosków o sporządzenie 8

9 miejscowych planów lub ich zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów, zmiany funkcji terenu, ocenę i aktualizację form ochrony najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego, oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, powierzchni urządzonych terenów zieleni), ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska wykonywanego według metod preferencyjnych określonych w przepisach szczególnych, odpowiedzialne są jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być przekazywane do Urzędu Gminy, w tym przypadku do Urzędu Miasta Puławy. Ujednolicony system pomiarów i ocen związanych ze stanem środowiska wprowadziła ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska za pomocą Państwowego Monitoringu Środowiska. Wszelkie dane prowadzonych monitoringów są zebrane w raportach rocznych, danych Urzędu Statystycznego i innych jednostek administracji państwowej. Uzyskane komponentów wyniki umożliwią przeprowadzonych określenie stanu i analiz z monitoringu ewentualnych przekroczeń poszczególnych normatywnych (dotrzymanie standardów jakości środowiska). Umożliwi podanie przyczyn zmian zarówno negatywnych jak i pozytywnych. W przypadku zmian negatywnych i występowania przekroczeń standardów możliwe będzie wyznaczenie obszarów występowania przekroczeń i odpowiedniego zagospodarowania takich terenów. 4 INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Dla planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji ustaleń planu nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Jest to spowodowane tym, że oddziaływanie transgraniczne, wychodzące poza granice kraju w jakim położony jest obszar projektu nie występuje w formie bezpośredniej tereny objęte projektem planu nie są położone przy granicy państwa. Jeśli chodzi o znaczące oddziaływanie pośrednie ustaleń planistycznych na środowisko, uwzględniając powiązania geokomponentów w obszarze projektu i poza jego granicami, można stwierdzić, że ustalenia planistyczne standardów jakości środowiska dla poszczególnych powietrze, stan gleb itp.) 9 biorą pod uwagę zachowanie elementów przyrodniczych (woda,

10 4.1 POŁOŻENIE OBSZARU OPRACOWANIA Zgodnie z fizyczno-geograficzną regionalizacja kraju obszar całego miasta położony jest u styku dwóch prowincji fizyczno-geograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego (31) i Wyżyny Małopolskiej (34). W obszarze opracowania wyróżnić należy sąsiadujące jednostki fizyczno geograficzne: Płaskowyż Nałęczowski (343.12), który jest częścią Wyżyny Lubelskiej (343.1) oraz granica pomiędzy dwoma mezoregionami doliny Wisły na północ od miasta rozciąga się Dolina Środkowej Wisły (318.75), na południe Małopolski Przełom Wisły. Miasto położone jest na wysokości 115 m n.p.m., jego powierzchnia wynosi ok. 50 km2. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w siedmiu odrębnych terenach planistycznych, położonych w różnych częściach miasta. W terenach tych zmiana obejmuje: Działkę Nr ew. 427/1 zlokalizowaną przy ul. J. Niemcewicza, położoną w obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem "B3.US" (obiekty sportu i rekreacji), Działki Nr ew. 373, 378/6, 385, 386, 404, 405, 406, 439/78, 439/72 i 439/121 zlokalizowane przy ul. Gdańskiej w części położonej w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B4.KDD" (droga dojazdowa), Działkę Nr ew. 742 zlokalizowaną przy ul. J. Kochanowskiego, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B12.MN" (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza), Działkę Nr ew zlokalizowaną przy ul. Krańcowej, położoną w planie miejscowym w obszarach oznaczonych wielorodzinna oraz usługi symbolami publiczne "B37.MW/U" i (zabudowa centrotwórcze) oraz mieszkaniowa "B48.KDW" (droga wewnętrzna), Działki Nr ew. 756 i 757 zlokalizowane przy ul. Sieroszewskiego, położone w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B13.MN" (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), Działkę Nr ew. 1424/1 zlokalizowaną u zbiegu ulic: Zielonej i Filtrowej, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B12.MN/U" (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza oraz usługi nieuciążliwe), Działkę Nr ew. 15/1 zlokalizowaną przy ul. Dęblińskiej, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B3.UT" (usługi turystyki), Działki Nr ew. 710/2 i 710/13 zlokalizowane przy ul. Partyzantów, położone w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B13.UO" (obiekty usług oświaty z dopuszczeniem usług z zakresu nauki, sportu, administracji i kultury), Działkę Nr ew. 615/13 zlokalizowaną przy ul. Wróblewskiego, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem"b10.zp" (zieleń urządzona) oraz działkę Nr ew. 615/14 zlokalizowaną przy ul. Wróblewskiego, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B1.U/MW" (usługi nieuciążliwe oraz 10

11 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), Działkę Nr ew. 2844/2 zlokalizowaną przy ul. Dęblińskiej, położoną w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B1.KPp" (ciąg pieszy - bulwar wiślany), Działkę Nr ew zlokalizowaną przy ul. Dęblińskiej, położoną w planie miejscowym w obszarze usług turystyki i ciągu pieszego (bulwar wiślany), Działki Nr ew. 2769/2, 2771/2 i 2772/4 zlokalizowane przy ul. T. Cichockiego w części położonej w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B4.KS (parking dla samochodów osobowych), Działki Nr ew i 2772/4 zlokalizowane przy ul. Krańcowej w Puławach, w części położonej w planie miejscowym w obszarze oznaczonym symbolem "B47.KDW" (droga wewnętrzna), Obszar ograniczony trwałym ogrodzeniem oznaczony w planie miejscowym symbolem "B11.UO" (obiekty usług oświaty), w którym siedzibę mają: I Liceum Ogólnokształcące, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Zespół Szkół Technicznych, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Miejskie Przedszkole Nr 8, 4.2 POWIERZCHNIA ZIEMI BUDOWA GEOLOGICZNA Budowa geologiczna jest charakterystyczna dla terenów położonych w sąsiedztwie dolin rzecznych. Obszar całego miasta leży na terytorium niecki lubelskiej wypełnionej zalegającymi prawie horyzontalnie osadami kredowymi, przykrytymi osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Skały kredowe reprezentowane są przez serie opok górnego mastrychtu charakteryzujących się zróżnicowaniem osadów. Najniżej występuje kreda pisząca o dużej zawartości węglanu wapnia. Na warstwie kredy zalegają wapienie margliste, opoki i margle. W najwyższej części górnego mastrychtu występują opoki, margle i gezy, a lokalnie iły. Dominująca skała w tej serii jest opoka porowata. Utwory kredowe występują na powierzchni lub blisko powierzchni w strefie krawędzi doliny Wisły. Fragmentarycznie utwory kredowe przykryte są osadami trzeciorzędowymi. Po prawej stronie Wisły, na obszarze miasta, utwory zlodowacenia środkowopolskiego reprezentowane są przez wąski, równoleżnikowy pas glin zwałowych. Piaski akumulacji lodowcowej tu nie występują. Część środkową i północną miasta tworzy zbudowana z piasków rzecznych rozległa terasa nadzalewowa, rozciągająca się na północ aż do rozwidlenia Wisły i Wieprza. Na terasie nadzalewowej towarzyszy od zachodu szeroka na ok. 3 km terasa zalewowa Wisły, położona na wysokości m n.p.m. i wzniesiona do 3 m ponad poziom koryta rzeki. Zbudowana jest z mad i piasków rzecznych, 11

12 a jej charakterystycznym elementem są liczne starorzecza. Od terenów użytkowanych rolniczo i terenów zabudowanych oddziela ją kilkumetrowej wysokości wał przeciwpowodziowy. RZEŹBA TERENU Płaskowyż Nałęczowski zajmuje północno - zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Jego powierzchnie pokrywa charakterystyczna dla całej Wyżyny Małopolskiej pokrywa lessowa, na której wykształciły się urodzajne gleby. Płaskowyż porozcinany jest, zwłaszcza od strony doliny Wisły, gęstą siecią wąwozów oraz dolinami dopływów Wisły i Bystrej. Dolina Środkowej Wisły obejmuje 10 km szerokości odcinek pomiędzy Puławami a Warszawą utworzony z łąkowego tarasu zalewowego oraz wyższego wydmowego tarasu piaszczystego. Małopolski Przełom Wisły obejmuje 1,5 10 km szerokości, obszar obejmujący odcinek doliny od Zawichostu do Puław. Stosunkowo strome zbocza wznoszą się tu na wys m ponad poziomem rzeki. Dno doliny wysłane jest madami rzecznymi i bywa częściowo zalewane podczas wysokich stanów wody. Pod Kazimierzem występuje największe zwężenie doliny, a wysokość pokrytych lessem wschodnich zboczy wynosi od 80 do 100 m. Południowa część miasta, pomiędzy dzielnicą Włostowice a wsią Skowieszyn, to północno - zachodni skraj okrytego lessem Płaskowyżu Nałęczowskiego opadający stroma, 60-m mocno porozcinana wąwozami krawędzią ku dolinie Wisły. Wysokości bezwzględne przekraczają tu 200 m n.p.m. Kulminacje w południowej części miasta osiągają 206,1 m n.p.m. Ku północy płaskowyż opada łagodniejsza krawędzią, stanowiąca zarazem granice fizjograficzna pierwszego rzędu pomiędzy Wyżyna Lubelska a pasem Nizin. Tereny w Dolinie Wisły to najniżej położone części miasta. GLEBY Przyrodnicze i użytkowe właściwości gleb związane są bezpośrednio z budowa geologiczna, rzeźbą terenu i stosunkami wodnymi. Dodatkowym, istotnym czynnikiem kształtującym pokrywę glebowa terenu miasta i gminy, są przekształcenia antropogeniczne. Na terenie miasta występują gleby wytworzone z piasków luźnych, słabogliniastych i gliniastych, mocnych pylastych a także gleby lessowe i bagienne. Gleby wytworzone z piasków gliniastych mocnych pylastych i pyłów piaszczystych, podścielone piaskami luźnymi słabogliniastymi a także utworami pyłowymi i gliniastymi, zajmują tereny Osady Pałacowej łącznie z zabytkowym parkiem i jego otoczeniem. Do odrębnej jednostki typologicznej należą gleby w dolinie Wisły. Na południe od mostu zalegają mady wytworzone z pyłów zwykłych i pyłów ilastych. W międzywalu występują odsortowane osady piasków luźnych, rzadziej pyłów. Na północ od mostu dolina wysłana jest madami pyłowymi całkowitymi lub podścielonymi piaskami luźnymi i słabogliniastymi. Na niskiej terasie zalewowej przeważają mady pyłowo - piaskowe, na terasie wyższej zasobne w próchnice i składniki pokarmowe mady pyłowo - gliniaste, zaliczane do gleb bardzo urodzajnych. W obszarze objętym zmiana planu tak jak na znacznej powierzchni Puław występują gleby zaliczane do antropogenicznych. Wykształciły się one w trakcie długoletnich 12

13 zabiegów agrotechnicznych prowadzonych w rejonie Osady Pałacowej oraz na terenach ogródków działkowych. Najwyższa wartość użytkowa wykazuje tu płowe gleby madowe zaliczone do II i III klasy bonitacji. Gleby lessowe nie narażone na erozje zaliczono do klasy III, a gleby wytworzone z piasków gliniastych i słabogliniastych do klasy IV. Do najsłabszych należą gleby wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych (V i VI klasa bonitacji). Gleby na terenie Miasta Puławy zagrożone są erozją w stopniu kwalifikującym ten obszar do drugiego stopnia ochrony przeciwerozyjnej. Najbardziej podatne na te procesy są gleby w południowej części miasta, w trójkącie Włostowice Skowieszyn Parchatka. Obszar ten przykrywa dość znaczna, miejscami osiągającą 30 m pokrywa lessowa. 4.3 ŚWIAT ZWIERZĄT Wisła, okoliczne lasy oraz starorzecza wraz z otaczającymi je łąkami są siedliskiem wielu ptaków lęgowych a także miejscem zimowania gatunków gniazdujących poza Wisła. Dolina Wisły jest ważnym szlakiem wędrówek licznych gatunków rodzimej i północnej awifauny rzeka i przyrodniczo czynne tereny otaczające stanowią miejsce odpoczynku i żerowiska dla tysięcy ptaków przelotnych. Szczególnie cennymi dla sąsiedztwa obszaru opracowania gatunkami zwierząt są nietoperze, a wśród nich nocek duży, dla których wyznaczono SOO Puławy Natura SZATA ROŚLINNA Odsłonięte piaszczyste podłoże na wydmach, zrębach zupełnych lub poboczach dróg porastają murawy piaskowe z panująca szczotlicha siwa. Na podłożu piaszczystym z obecnością wapnia rozwijają się zbiorowiska z panującą strzęplicą siną. Stanowiska rzadkich gatunków roślin zarejestrowano w północnej części miasta nad Wisła (manna mielec, rzepicha ziemnowodna, mozga trzcinowata). Zabudowie mieszkaniowej towarzyszy roślinność ozdobna, zabudowie gospodarczej roślinność ruderalna. Na terenie Puław występują zespoły roślinności ruderalnej typowe dla dużych aglomeracji miejskich. Leśne zbiorowiska łęgowe spotkać można w dolinie Wisły na wysokości Włostowic. Są to pozostałości rozległych lasów z bujnym, kilkuwarstwowym runem, porastających niegdyś zalewowa terasę Wisły lęgów olszowych, wiązowo - jesionowych i wierzbowo - topolowych. Coroczne zalewy, niszczące działanie kry, procesy erozyjne i akumulacyjne oraz gospodarcze użytkowanie sprawiają, że terasę zalewowa Wisły pokrywa obecnie trwałe zbiorowisko zaroślowe złożone z kilku gatunków wierzb. Wśród terenów zieleni w obszarze i sąsiedztwie opracowania wymienić można następujące struktury: miejskie skwery i zieleńce charakteryzujące gatunkowym, 13 się stosunkowo ubogim składem

14 tereny zieleni osiedlowej z roślinnością typowa dla tego rodzaju założeń, z dużym udziałem gatunków krzewiastych, zieleń przyuliczna zbudowana w przewadze z regularnych ciągów drzew w pasie trawników, miejscami uzupełniana rzędami i grupami krzewów. Wśród zadrzewień dominują lipy i klony, wśród krzewów głogi i ligustr. Park Puławski o pow. 32 ha, należący do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Ze względu na swoje walory historyczne i kompozycyjne wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/150. Ze względu na rozmaitość gatunków i odmian rosnących tutaj drzew jest obiektem unikalnym w skali florystycznej. Występują tu gatunki typowe dla krajobrazu polskiego, jak lipa drobnolistna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, klon pospolity i jawor, jesion wyniosły, topola biała, grab pospolity, olsza czarna i szara, buk, wiąz, brzoza, wierzby, świerk, modrzew, sosna, a także zadomowione już dziś gatunki obcego pochodzenia (egzoty), jak kasztanowiec zwyczajny i żółty, robinia biała, tulipanowiec amerykański, katalpa, sosna wejmutka, żywotnik, leszczyna turecka, miłorząb japoński, dąb czerwony, sumak, orzech czarny, i szary, choina kanadyjska, daglezja zielona, bożodrzew. 4.5 KLIMAT Ze względu na swoje położenie geograficzne miasto i gmina Puławy zaliczane były do różnych dzielnic klimatycznych. Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne Puławy leżą na granicy trzech dzielnic: wschodniej (podlaskiej), radomskiej i lubelskiej. Omawiany obszar charakteryzuje klimat przejściowy pomiędzy morskim klimatem Europy Zachodniej i kontynentalnym klimatem Europy Wschodniej. Przeważają tu masy powietrza polarno morskiego, a wiosna zwiększa się udział powietrza polarno - kontynentalnego i arktycznego. W bilansie rocznym dominują wiatry z kierunku zachodniego. Klimat jest nieco chłodniejszy od klimatu obszarów sąsiadujących od zachodu i odznacza się większymi kontrastami. Średnia temperatura roczna osiąga tu + 7,8 C, przy czym średnią temperatura stycznia wynosi 3,8 C, a średnia temperatura lipca + 18,9 C. Roczna suma opadów wynosi 550 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej to dni, dni letnich występuje ponad 100, a okres wegetacyjny, trwający dni w roku, jest jednym z najdłuższych w Polsce. Porównując te wartości z danymi wieloletnimi z okresu zauważyć można: podwyższenie średniej rocznej temperatury o 0,1 C, obniżenie średniej temperatury stycznia o 0,4 C, obniżenie rocznej sumy opadów o 35,5 mm. 14

15 ISTNIEJĄCY STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE Wody podziemne ujęć zlokalizowanych na terenie miasta cechują się dobrą jakością pod względem podstawowych składników fizykochemicznych. Wody z ujęcia komunalnego nie wymagają uzdatniania poza okresowo stosowaną dezynfekcją. Analizując zanieczyszczenia rzeki Wisły w wieloleciu, jak również za lata ostatnie, należy stwierdzić, iż miasto Puławy nie wpływa w zasadniczy sposób na jakość wody w rzece na dłuższym jej odcinku. Do wskaźników zanieczyszczeń, które w zauważalny sposób wzrastają w Wiśle poniżej dopływu kanału zrzutowego - odprowadzającego ścieki z Zakładów Azotowych Puławy i ścieki miejskie - należą azot ogólny i azot amonowy. Jednakże już w okolicy Stężycy, jakość wody w Wiśle zbliżona jest do jakości w przekroju mostu w Puławach, co świadczy o pozytywnym procesie samooczyszczania się rzeki. Dla obszaru opracowania największe znaczenie dla wód powierzchniowych stanowi rzeka Wisła. Puławy leżą na 372,5 km biegu rzeki. Wody rzeki Wisły na całym tym odcinku sklasyfikowane zostały jako wody niezadowalającej IV klasy jakości. Na tę jakość wpływ miała zawiesina ogólna oraz wskaźniki mikrobiologiczne. W sezonie wegetacyjnym stwierdzono duże zawartości chlorofilu a oraz występowanie ogólnego węgla organicznego na poziomie IV i V klasy. Zawartość związków organicznych większości przypadków odpowiadała II lub III klasie. Wisła prowadziła wody o dobrym natlenieniu (głownie I klasy czystości) oraz niską zawartością azotanów i związków fosforu. Zwiększone ilości azotanów i amoniaku zaobserwowano w Gołębiu, poniżej miejsca zrzutu ścieków z Zakładów Azotowych i miejskiej oczyszczalni ścieków. O końcowej klasie czystości zadecydowały następujące wskaźniki: barwa, BZT5, ChZT Mn, ChZT Cr, amoniak, przewodność, substancje rozpuszczone, chlorki, liczba bakterii coli typu kałowego, liczba bakterii coli. W V klasie czystości znalazły się wskaźniki: zawiesina ogólna, ogólny węgiel organiczny, chlorofil a POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Stan czystości powietrza jest jednym z zasadniczych elementów decydujących o jakości warunkach życia ludzi, warunkach determinujących rozwój gospodarczy i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. O jakości powietrza decydują przede wszystkim: emisja zanieczyszczeń ze stałych zorganizowanych źródeł (tzw. emisja przemysłowa i energetyczna), emisja liniowa (tzw. transportowa, gdzie źródłem zanieczyszczeń jest transport i komunikacja o emisji zmiennej w czasie i przestrzeni), emisja tzw. niska m.in. z palenisk indywidualnych, drobnych zakładów usługowo wytwórczych Podstawowym źródłem emisji determinującym najwyższą pozycję emisyjną miasta w skali województwa jest największy zakład przemysłowy funkcjonujący na terenie miasta 15

16 Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wysoka emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez puławskie przedsiębiorstwa, w tym głównie Zakłady Azotowe Puławy, pozostałe podmioty gospodarcze i instytucje nie powoduje bezpośredniego oddziaływania na jakość powietrza w mieście HAŁAS W warunkach Puław dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A, zgodnie z wyżej wynosi : a) dla dróg i linii kolejowych: dla pory dnia przy przedziale czasu odniesienia równym 16 godz db dla pory nocnej przy przedziale czasu odniesienia równym 8 godz. 50 db b) dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu: dla pory dnia, przy przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, db dla pory nocnej, przy przedziale czasu odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy, db. W obszarach objętych zmianami planu wpływ na stan akustyczny będzie mieć przede wszystkim hałas komunikacyjny powodowany ruchem pojazdów związany z obsługą terenów. Ponieważ projekt planu wprowadza również funkcję usług należy spodziewać się wzmożonej intensyfikacji ruchu ze względu na obsługę funkcji usługowej, hotelarskiej, usług oświaty, parkingów i projektowanych dojazdów STAN GLEBY I POWIERZCHNI ZIEMI Gleba jest ważnym elementem środowiska przyrodniczego, w którym mogą gromadzić się znaczne ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Podstawą oceny stanu jakości gleby i powierzchni ziemi są wyniki badań zawartości ropnych substancji zanieczyszczających. Mimo braku informacji dotyczących stanu gleb miasta Puławy należy założyć, że ze względu na wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego i transportowego jakość gleb nie uległa poprawie w stosunku do lat 90 tych (ostatnie badania jakości gleby przeprowadzone dla terenu miasta). Właściwości gleby mogą ulegać zmianie w wyniku negatywnego oddziaływania czynników spowodowanych działalnością człowieka. 4.7 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU W przypadku braku realizacji postanowień projektu planu stan środowiska nie ulegnie pogorszeniu pod wpływem dalszej postępującej degradacji obszaru opracowania. Brak wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej spowoduje zatrzymanie procesu inwestycyjnego, a więc zatrzymanie chwilowej, miejscowej degradacji powierzchni ziemi i zmniejszenia powierzchni czynnej biologicznie. Jest to zmiana znikoma w stosunku do całego 16

17 miasta. Z drugiej strony brak realizacji planowanych rozwiązań będzie powodem uniemożliwienia zmodernizowania w pełni obszaru opracowania w tym również polepszenie infrastruktury technicznej. Ustalenia planistyczne wskazują na konieczność zachowania standardów jakości środowiska. Są to działania sprzyjające polepszeniu stanu przyrody, w przypadku braku realizacji ustaleń planistycznych sytuacja może ulec zmianie w kierunku niekorzystnym dla komponentów środowiska (powietrze, gleba, wody, fauna i flora). Brak realizacji ustaleń planistycznych może mieć wpływ negatywny na komfort życia mieszkańców poprzez obniżenie stopy życiowej, negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi. 5 STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM Stan środowiska w aspekcie przewidywanego znaczącego oddziaływania będzie zależny od realizacji programu, który wprowadzają ustalenia planistyczne. Przed realizacją ustaleń planistycznych stan środowiska został określony w poprzednim rozdziale. Ponieważ zmiany planu dotyczą obszarowo niewielkie areały, w skali miasta wprowadzone zmiany nie spowodują znaczących oddziaływań. 17

18 6 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WiDZENIA REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY 6.1 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Obszar badań nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody (w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody). W jego obrębie nie występują obszary cenne przyrodniczo. Na terenie objętym powyższym opracowaniem nie występują obiekty objęte ochrona prawną w odniesieniu do ustawy o ochronie środowiska. Obszar ten leży w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 SOO PHL Puławy obejmującego kolonie rozrodczą nocka dużego oraz żerowiska nietoperzy. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszary objęte projektem Natura 2000 położone w Puławach lub obejmujące fragmentem teren miasta to: Obszar Puławy PLH jest to teren kolonii nocków dużych ( strych Domu Dziecka) wraz z żerowiskiem obejmującym tereny leśne w północnej części miasta. Jest to największa kolonia nietoperzy tego gatunku w woj. lubelskim. Obszar PLH Przełom Wisły w Małopolsce obszar obejmujący przełomowy odcinek doliny Wisły od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Obszar obejmuje fragment ostoi ptaków widno-błotnych o randze europejskiej. Ponadto dolina Wisły na tym odcinku ma charakter przełomu i posiada unikalne walory krajobrazowe. Obszar PLH Płaskowyż Nałęczowski ostoja położona w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego obejmuje zachodni, najsilniej urzeźbiony fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego. Park krajobrazowy w granicach miasta znajduje się fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego utworzonego dla ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazowego fragmentu doliny Wisły pomiędzy Kazimierzem Dolnym, Janowcem i Puławami. Rezerwat częściowy przyrody Łęg na Kępie Położony między Wisłą a Łachą stanowi krajobrazowo integralną część Parku utworzonego celem ochrony pozostałości lasu łęgowego w dolinie Wisły. Teren rezerwatu oddzielony jest od Wisły obwałowaniem, co powoduje przekształcenie fitocenoz łęgowych w grądowe, a brak otuliny ułatwia wnikanie gatunków synantropijnych. Drzewa - pomniki przyrody. W mieście znajdują się obecnie 23 drzewa uznane za pomniki przyrody, jednakże w obszarze opracowania brak jest tych form ochrony przyrody. 18

19 Zgodnie z zakresem określonym przez RDOŚ należy odnieść się do zagrożeń dla obszaru Natura terenu kolonii nocków dużych. Należy stwierdzić, że nietoperze są wrażliwą na zagrożenia grupą zwierząt. Wynika to z takich czynników: niska rozrodczość (1-2 młode), uzależnienie od dostępności kryjówek letnich i zimowych, wysoka pozycja w piramidzie pokarmowej (konsumenci II i III rzędu) oraz niewielka obecnie liczebność i zagęszczenie. Im wyższa pozycja w piramidzie pokarmowej, tym większa akumulacja w organizmie toksycznych substancji zawartych w ciele ofiar. Nietoperze żyjące w Polsce mają niewielu naturalnych wrogów. Żaden z europejskich drapieżników nie wyspecjalizował się w polowaniu na te ssaki, bowiem są one stosunkowo nieliczne i trudne do schwytania. Spośród sów (nietoperze stanowią zwykle poniżej 1% ich ofiar), na nietoperze najczęściej poluje puszczyk i płomykówka, a także, ale rzadziej, uszatka. Puszczyk i płomykówka polują na terenach otwartych, ale w pobliżu zadrzewień. Natomiast uszatka poluje przeważnie na terenach otwartych (pola, łąki itp.), których nietoperze unikają. Płomykówki zasiedlają niekiedy strychy, na których występują kolonie rozrodcze, a wówczas udział nietoperzy w ich diecie wyraźnie wzrasta. Dzienne ptaki drapieżne (m.in. kobuz, sokół wędrowny, pustułka) polują na te gatunki nietoperzy, które wylatują na łowy już o zmierzchu. Nietoperze mogą również padać ofiarą dzierzb (srokosza i gąsiorka), a nawet sikor (modraszki i bogatki); w tym drugim przypadku obserwowano ptaki, które rozdziobywały ciała zimujących nietoperzy, aby dostać się do ich tłuszczu podskórnego. Jeśli nietoperze zostaną w dzień wypłoszone ze swojej kryjówki, narażone są również na atak srok lub mew. Mewy często spotykane są w mieście ze względu na sąsiedztwo Wisły. Nietoperze padają również ofiarą ssaków. Największe zagrożenie stanowią dla nich koty domowe, które często je zabijają lub kaleczą, ale nie zjadają, ze względu na nieprzyjemny dla nich zapach. Kuny domowe mogą polować zarówno na nietoperze zimujące, jak i tworzące kolonie rozrodcze na strychach. Hibernujące nietoperze mogą być również zabijane przez lisy, łasice i tchórze. Choroby bakteryjne i wirusowe stanowią istotny czynnik śmiertelności nietoperzy. Spośród nich groźna dla człowieka jest jedynie wścieklizna, ale i ją stwierdza się u zaledwie drobnego ułamka procenta badanych osobników. Najczęściej (ponad 90% przypadków) wirus wścieklizny stwierdzany był u mroczka późnego. Chore na wściekliznę nietoperze zazwyczaj nie są agresywne, ale przeciwnie apatyczne i częściowo sparaliżowane, nie mogą latać. Wirus wścieklizny występuje m.in. w ślinie i może się dostać na futro zwierzęcia, a z niego wniknąć do organizmu człowieka przez minimalnie uszkodzoną skórę rąk. Warunki pogodowe mają wpływ na populację nietoperzy. Zimne i deszczowe lato utrudnia nietoperzom zdobycie pokarmu i może być wówczas przyczyną porzucenia młodych przez ich matki. Niebezpieczna jest również długa i ostra zima, która eliminuje zwłaszcza osobniki słabsze oraz młode. Jednakże najniebezpieczniejsze dla nietoperzy są czynniki antropogeniczne. Niszczenie kryjówek letnich i zimowych i związana z tym nieprawidłowa gospodarka leśna - usuwanie z lasu wszystkich martwych, bądź zamierających drzew, z obawy przed rozwojem tzw. szkodników leśnych. Drzewa bogate są w potencjalne 19

20 kryjówki nietoperzy (dziuple, szczeliny itp.). Obecnie część tych drzew jest w lasach pozostawiana (tzw. ekologizacja gospodarki leśnej). Niszczenie obiektów podziemnych. Wszystkie obiekty podziemne, które bardzo często wykorzystywane są przez nietoperze w okresie zimy, narażone są obecnie na zniszczenie wskutek składowania śmieci, palenia ognisk itp. Niekiedy są one wyburzane (np. przydomowe piwnice), bądź zasypywane (np. nieużywane studnie). Obiekty jaskiniowe znajdujące się w kamieniołomach lub ich okolicy są niszczone w wyniku ich eksploatacji. Problemem jest również niewłaściwe zabezpieczanie otworów wlotowych do podziemi (litymi drzwiami, zamiast krat), co zmienia ich mikroklimat oraz uniemożliwia nietoperzom krążenie przy otworach w okresie godów, a niejednokrotnie zupełnie odcina dostęp do nich. Nieprawidłowe remonty i wyburzanie obiektów nadziemnych. Często remonty starych, zabytkowych obiektów i ich adaptowanie do nowych funkcji, skutkuje radykalną zmianą ich mikroklimatu i zmniejszeniem ilość potencjalnych kryjówek dla nietoperzy (np. szczelin w murach). Nieprawidłowo przeprowadzone remonty dachów bardzo często wiążą się z unicestwieniem otworów wlotowych dla nietoperzy, które powinny być otwarte przez cały sezon. Niekorzystne jest również oświetlanie zabytkowych obiektów i wycinanie drzew w ich otoczeniu. Oświetlanie naraża nietoperze na ataki drapieżników (sów), a drzewa to dla nich punkty orientacyjne (wyznaczają trasy na żerowiska). Niebezpieczne mogą być także remonty wielkopłytowych bloków mieszkalnych, a w szczególności, wypełnianie szczelin materiałami izolacyjnymi. Prace takie, przeprowadzone w okresie zimowym, mogą doprowadzić do śmierci zimujących wewnątrz nietoperzy (z kryjówek takich korzystać mogą borowce wielkie i mroczki posrebrzane), a latem zagrozić ich koloniom rozrodczym. Niszczenie żerowisk nietoperzy - W przypadku osuszania terenów podmokłych, bądź mniejszych zbiorników wodnych, niszczone są miejsca żerowania wielu gatunków nietoperzy. Likwidowane są również stare sady, które preferują niektóre gatunki nietoperzy. Usuwanie śródpolnych zadrzewień eliminuje trasy przelotu nietoperzy, a tym samym część potencjalnych żerowisk. Chemizacja środowiska - Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie chemicznych środków ochrony roślin (owadobójczych), które kumulują się w ciele potencjalnych ofiar, a następnie w ciałach nietoperzy, gdzie osiągają chorobotwórcze, a nawet śmiertelne dla nich stężenia. Stosowane silnie toksyczne DDT, doprowadziło do drastycznego spadku liczebności nietoperzy w latach 60. Ponadto, stosowanie środków owadobójczych zmniejsza bazę pokarmową nietoperzy. W ich ciele gromadzą się również metale ciężkie, pochodzące m.in. z emisji przemysłowych. Bardzo niebezpieczne jest także stosowanie środków chemicznych do konserwacji drewna (głównie chlorowanych węglowodorów, np. lindan), zwłaszcza na strychach zasiedlonych przez kolonię rozrodczą nietoperzy. 20

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA WŁOSTOWICE C+D cz.1 W PUŁAWACH PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA WŁOSTOWICE C+D cz.1 W PUŁAWACH PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA WŁOSTOWICE C+D cz.1 W PUŁAWACH OPRACOWANIE: ANNA GIEZEK CZERWIEC 2011 Spis treści 1 WSTĘP INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Olsztynek. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. teren przy ul.

Olsztynek. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. teren przy ul. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztynek teren przy ul. Świerczewskiego Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, sierpień 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

System planowania. Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym

System planowania. Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym System planowania Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym Opracowania środowiskowe w systemie planowania przestrzennego w Polsce Obowiązek wykonywania opracowania ekofizjograficznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ DOKUMENTÓW W PLANISTYCZNYCH. oswiecimskiehistorie.wordpress.com

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ DOKUMENTÓW W PLANISTYCZNYCH. oswiecimskiehistorie.wordpress.com PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ DOKUMENTÓW W PLANISTYCZNYCH oswiecimskiehistorie.wordpress.com 1 Potrzeba opracowania prognozy do dokumentów planistycznych, wynika z ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo