BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MROZY dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal Biała Podlaska Plac Szkolny Dwór 28 tel , fax BIAŁA PODLASKA, 2014r 1

2 BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY: Dariusz Jaszczuk Zmiany do miejscowego planu zostały opracowane przez: BIURO PROJEKTOWE arch dom Sp.j. H. Dołęgowski, R. Suchora PLAC SZKOLNY DWÓR BIAŁA PODLASKA tel. (083) , fax. (083) w składzie: generalny projektant: mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski - upr. urb. 812/89 zespół generalnego projektanta: mgr inż. arch. Kamil Jaroszuk mgr inż. arch. Natalia Englender BIAŁA PODLASKA, 2013 r. 2

3 UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Mrozach z dnia... w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21), Uchwały Rady Gminy Mrozy Nr XXII/217/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy przyjętym uchwałą Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia r. uchwala się, co następuje: DZIAŁ I. Postanowienia ogólne Rozdział 1. Ustalenia wprowadzające Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal, zwana dalej zmianą planu, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mrozy: Nr XX/105/04 Rady Gminy Mrozy z dnia 18 maja 2004 r., w granicach zgodnych z załącznikami graficznymi do tej uchwały. 2.Ustalenia zmiany planu stanowią: 1) Treść niniejszej uchwały,. 2) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew, Jeruzal na terenie gminy Mrozy, na który składają się: a) rysunek nr 1 - Mrozy, b) rysunek nr 2 - Kruki, c) rysunek nr 3 - Wola Paprotnia, d) rysunek nr 4 - Gójszcz, e) rysunek nr 5 - Wola Rafałowska, f) rysunek nr 6 - Rudka, g) rysunek nr 7 - Guzew, 3

4 h) rysunek nr 8 Jeruzal, 3) załącznik nr 2 rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 4) załącznik nr 3 rozstrzygnięcia dotyczące realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy Mrozy, oraz o zasadach ich finansowania Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) planie należy przez to rozumieć niniejsza uchwałę zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal wraz z załącznikami, 2) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć dominujące, obowiązujące przeznaczenie terenów, 3) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć uzupełniające przeznaczenie terenów pożądane lub możliwe na terenach o określonym przeznaczeniu podstawowym, 4) działce budowlanej lub terenie inwestycji należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część, która położona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy oraz której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej lub możliwości uzbrojenia pozwalają na realizację obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami planu i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych, 5) wysokość obiektu należy przez to rozumieć odległość od poziomu najniżej położonego wejścia do budynku do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, 6) kondygnacji należy przez to rozumieć poziomą, nadziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, ile kroć jest mowa w dalszej części planu o kondygnacji rozumie się kondygnację nadziemną, 7) kondygnacja nadziemna - każda kondygnacja niebędącą kondygnacją podziemną, 8) linii rozgraniczającej należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny funkcjonalne o różnym przeznaczeniu oraz o różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy, 4

5 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu poza którą nie można wyprowadzać elewacji budynku, 10) terenie biologicznie czynnym należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50%, powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak niż 10 m 2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie, 11) intensywność zabudowy terenu inwestycji (działki budowlanej) - należy przez to rozumieć wskaźnik oznaczający stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, występujących na danym terenie (działce budowlanej) do powierzchni tego terenu, przy czym powierzchnię budynku liczy się w obrysie ścian zewnętrznych oraz w przypadku kondygnacji poddasza na wysokości 1 m od poziomu podłogi, 12) powierzchni zabudowy należy rozumieć przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni nie wlicza się: a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany), 13) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin wraz z zabudową gospodarczą i urządzeniami towarzyszącymi, 14) zabudowie letniskowej należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny rekreacyjny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, 15) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, 16) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub ich zespół, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania wraz z obiektami towarzyszącymi, 17) infrastrukturze technicznej i komunikacji związanej z przeznaczeniem podstawowym - należy przez to rozumieć sieci rozdzielcze przyłącza, lokalne urządzenia infrastruktury technicznej, związanej z uzbrojeniem danego terenu oraz dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingowe, 5

6 18) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć działalność usługową nie powodująca hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza przekraczających obowiązujące normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagająca obsługi transportem ciężkim, 19) usługi należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w celu zaspokojenia potrzeb człowieka lub organizacji, 20) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów należy przez to rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urządzeń służących produkcji, wytwarzaniu, przechowywaniu i składowaniu dóbr materialnych oraz tereny związane z obsługą komunikacji samochodowej i transportu, 21) uciążliwość należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych, 22) lesie należy przez to rozumieć grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony, ponadto spełniający jeden z poniższych warunków, a) być przeznaczony do produkcji leśnej lub, b) stanowić rezerwat przyrody lub wchodzić w skład parku narodowego albo, c) być wpisany do rejestru zabytków. 23) linii 110 kv należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kv, składającą się z konstrukcji wsporczych (słupów) i podwieszonych na nich przewodów, 24) pasie technologicznym linii 110 kv należy przez to rozumieć obszar o szerokości 30,0 m, po 15,0 m po obu stronach osi linii 110 kv, 25) osi linii 110 kv należy przez to rozumieć linię wyznaczającą środek konstrukcji wsporczych linii 110 kv, 26) reklamie należy przez to rozumieć urządzenia służące do przekazywania treści reklamowych w wizualnej formie i przy użyciu nośnika reklamy, 27) nośniku reklamy należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnia ekspozycyjną nieoświetloną, oświetloną, lub podświetloną, przeznaczony do eksponowania reklamy, 28) powierzchni ekspozycyjnej należy przez to rozumieć część nośnika reklamy przeznaczoną do eksponowania treści reklamy, 29) bannerze należy przez to rozumieć grafikę reklamową na nośniku tekstylnym lub pvc, nie mocowaną trwale do powierzchni, na której jest umieszczona, 30) słupie ogłoszeniowo-reklamowym należy przez to rozumieć wolnostojący słup informacyjno-reklamowy w formie walca lub graniastosłupa, 6

7 31) szyldzie należy przez to rozumieć element informacji wizualnej zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca prowadzenia działalności, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy firmę lub nazwę, pod którą prowadzi działalność oraz zwięzłe określenie przedmiotu prowadzonej działalności: odmianami szyldu są szyld reklamowy, zwiastun szyldu, szyld semaforowy Ustalenia liniowe (linie rozgraniczające terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach użytkowania): 1) główne jednostki strukturalne podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnorodnych sposobach użytkowania oraz ustalono główne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji, 2) korekty linii rozgraniczających mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku zmiany niniejszego planu, 3) podział na elementy zagospodarowania obszarów objętych planem wynika z istniejącej i projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej. 2. Ustalenia cyfrowo-literowe: 1) poz. 1: litera lub zestaw liter oznacza nazwę miejscowości objętej zmianą zgodnie z niniejszym planem, dla poszczególnych miejscowości przyjęto następujące oznaczenia:m Mrozy, K Kruki, WP Wola Rafałowska, G Gójszcz, WR Wola Rafałowska, R Rudka, Gu Guzew, J Jeruzal, 2) poz. 2 litera lub zestaw liter oznacza sposób użytkowania terenu wg elementów zagospodarowania, 3) poz. 3 kolejna liczba porządkowa lub kolejne numery, oznacza teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, 4) liczby i litery stanowią odnośniki do tekstowych ustaleń planu, 3. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi Przedmiotem ustaleń planu są: 1) tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, 2) tereny zabudowy wielorodzinnej oznaczone symbolem MW, 3) tereny zabudowy letniskowej oznaczone symbolem ML, 4) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM, 5) tereny usług oświaty i nauki oznaczone symbolem UO, 6) tereny usług ochrony zdrowia oznaczone symbolem UZ, 7) tereny sportu, rekreacji i innych usług turystycznych oznaczone symbolem US, 8) tereny usług sakralnych oznaczone symbolem UKS, 7

8 9) tereny usług innych oznaczoen symbolem UI 10) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny infrastruktury technicznej-energetycznej wraz ze źródłami wytwarzania energii elektrycznej.oznaczone symbolem P,E, 11) tereny rolne oznaczone symbolem R, 12) tereny użytków zielonych oznaczone symbolem ZN, 13) tereny leśne oznaczone symbolem ZL, 14) tereny do zalesień oznaczone symbolem ZLd, 15) tereny zieleni urządzonej parki, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym oznaczone symbolem ZP, 16) tereny cmentarzy oznaczone symbolem ZC, 17) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS, 18) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych oznaczone symbolem PE, 19) tereny górnicze PG, 20) tereny oczyszczalni ścieków oznaczone symbolem NO, 21) tereny elektroenergetyki oznaczone symbolem E, 22) tereny autostrad oznaczone symbolem A2, 23) tereny dróg powiatowych oznaczone symbolem KDP, 24) tereny dróg gminnych oznaczone symbolem KDG, 25) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW, 26) tereny parkingów oznaczone symbolem K, 27) tereny linii kolejowej oznaczone symbolem KK, 28) zasady zagospodarowania terenów o których mowa w pkt. 1-28, 29) zasady obsługi komunikacyjnej, 30) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę techniczną. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu: a) granica obszaru objętego zmianą planu, b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, d) oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania, e) oś linii elektroenergetycznej 110 kv. 3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany lub informacyjny. 4. W planie określa się: 8

9 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 5) zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 1) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 2) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dział II. Ustalenia ogólne. Rozdział Ustalenia ogólne, określające sposób zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy obowiązują dla całego obszaru objętego opracowaniem. 2. Ustala się inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, oznaczonych na rysunkach planu odrębnymi symbolami i ograniczonych za pomocą linii rozgraniczających. 3. Plan adaptuje istniejącą zabudowę zlokalizowaną na obszarach innej funkcji niż obowiązujaca w planie do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaloną funkcją, dopuszcza jej modernizację i wymianę, pod warunkiem nienaruszania ustalen dotyczących infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów sanitarnych i ochrony środowiska. 4. Dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5m od granicy z działką z sąsiednią lub przy granicy działki pod warunkiem zachowania obowiązujących ustaleń z zakresu prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej. 9

10 5. Dopuszcza się lokalizację lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jako uszczegółowienie i uzupełnienie systemu obsługi określonego na rysunku planu, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu. Rozdział 2. Zasady realizacji planu Realizacja ustaleń niniejszego planu winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi aktami prawnymi i przepisami związanymi z procesami inwestycyjnymi przy pełnej ochronie środowiska naturalnego i kulturowego. 2. Realizacja planu winna respektować prawo własności oraz prawo władania terenami w stosunku do których plan wprowadza zmiany użytkowania. 3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w granicach terenów wyznaczonych planem pod określony rodzaj użytkowania. 4. Konieczności zmiany planu nie powodują: 1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeń liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z uzasadnionych rozwiązań projektowych oraz rozbudowa lokalnych systemów rozdzielczych uzbrojenia terenów: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej łącznie ze stacjami transformatorowymi, 2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych do terenów przeznaczonych do zainwestowania, 3) podane w niniejszym tekście podstawy prawne interpretuje się wg stanu prawnego aktualnego w dniu rozpatrywania danej sprawy. Rozdział 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Dla terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN: 1) wprowadza się obowiązek urządzenia co najmniej 1 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. 2. Dla terenów zabudowy wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW: 10

11 1) wprowadza się obowiązek urządzenia co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. 3. Dla terenów zabudowy letniskowej oznaczonych symbolem ML: 1) wprowadza się obowiązek urządzenia co najmniej 1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie, 4. Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem RM: 1) wprowadza się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby wynikające ze sposobu zagospodarowania działki. 5. Dla terenów usługowych oznaczonych symbolem U: 1) wprowadza się obowiązek urządzenia miejsc parkingowych odpowiadających co najmniej liczbie 1 miejsca parkingowego na każde 20 m 2 powierzchni handlowej i na każde 50 m 2 budynków o innych funkcjach usługowych. 6. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z usługami oznaczonych symbolem P,U: 1) wprowadza się obowiązek urządzenia miejsc parkingowych odpowiadających co najmniej liczbie 3 miejsc parkingowych na 5 osób zatrudnionych oraz 1 miejsca parkingowego na każde 20 m 2 powierzchni usługowej. 7. Ustala się warunki rozmieszczenia reklam i znaków informacyjno - planistycznych: 1) wprowadza się zakaz sytuowania reklam i znaków informacyjno planistycznych: a) na pomnikach i miejscach pamięci narodowej w promieniu 15m od nich, b) na drzewach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, c) na obiektach małej architektury stanowiących ozdobę przestrzeni publicznej (fontanny, rzeźby), d) na latarniach ulicznych, e) na urządzeniach infrastruktury technicznej nie będących budynkami, f) na balustradach balkonów i tarasów, g) w pasach dzielących jezdnie, 11

12 2) sposób umieszczania reklam i znaków informacyjno planistycznych musi nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania: osi jezdni, układu fasad budynków, itp., 3) wielkość powierzchni ekspozycyjnej reklam (z wyjątkiem reklamy remontowo-budowlanej) nie może przekraczać 8m2, przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje się, traktując je jak reklamy jednostronne, 4) wielkość powierzchni ekspozycyjnej reklamy świetlnej lub podświetlnej oraz płaszczyzny ekspozycji nośnika reklamy nie może przekraczać 10m2, 5) wysokość nośników reklamy (łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną) nie może przekraczać 4m liczonych od poziomu terenu, 6) reklamy świetlne i podświetlane oraz oświetlanie wystaw nie mogą być uciążliwe dla użytkowników budynku oraz powodować efektu olśnienia u przechodniów i użytkowników jezdni, 7) na przystankach komunikacyjnych w transporcie drogowym dopuszcza się umieszczanie na ścianach wiaty przystanku dwustronnych nośników reklamy, zajmujących nie więcej niż 50 % powierzchni całkowitej ściany wiaty. Rozdział 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego W zakresie ochrony środowiska: 1) Dla terenów zabudowy istniejącej i projektowanej ustala się wyłącznie lokalizowanie obiektów o potencjalnej uciążliwości nie wykraczającej poza granice władania terenem przez inwestora, 2) dla terenów zabudowy wielorodzinnej, letniskowej, zagrodowej i usługowej obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący przekroczeń norm hałasu w terenach sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. dopuszczalny poziom hałasu dla: a) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów opieki społecznej, terenów szpitali w miastach L AeqD = 61 db w porze dnia (godz. 6-22) i L AeqN = 45 db w porze nocy ( godz. 22-6) w przypadku gdy zródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe, L AeqD = 50 db w porze dnia (godz. 6-22) i L AeqN = 40 db w porze nocy (godz. 22-6) w przypadku innych obiektów będacych źródłem hałasu. 12

13 b) terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów mieszkaniowousługowych L AeqD = 65 db w porze dnia (godz. 6-22) i L AeqN = 56 db w porze nocy ( godz. 22-6) w przypadku gdy zródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe, L AeqD = 55 db w porze dnia (godz. 6-22) i L AeqN = 45 db w porze nocy (godz. 22-6) w przypadku innych obiektów będacych źródłem hałasu. c) Strefy ochronnej,,a uzdrowiska L AeqD = 50 db w porze dnia (godz. 6-22) i L AeqN = 45 db w porze nocy ( godz. 22-6) w przypadku gdy zródłem hałasu są drogi, L AeqD = 45 db w porze dnia (godz. 6-22) i L AeqN = 40 db w porze nocy (godz. 22-6) w przypadku innych obiektów będacych źródłem hałasu. 3) istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, 4) wyklucza się lokalizację usług wykraczających uciążliwością poza granice władania dysponentów poszczególnych obiektów usługowych, 5) zakaz odprowadzania ścieków do wód i gleby bez oczyszczania oraz niezgodnie z przepisami odrębnymi, 6) zakaz zabudowy i zmiany użytkowania na terenach objętych strefą ekologiczną, 7) dla terenów P,E ustala się, że wszelka uciążliwość musi zamykać się w granicy terenu P,U a eksploatacja obiektów nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, 8) zabrania się rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych poprzez wypełnienie terenu wyrobiska odpadami, 9) ustala się następujące warunki oddziaływania linii 110 kv: a) na całym obszarze opracowania planu: natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 110 kv nie może przekroczyć wartości 10 kv/m, natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 110 kv nie może przekroczyć wartości 60A/m, oddziaływanie akustyczne linii 110 kv nie może przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych odpowiednio dla danego rodzaju przeznaczenia terenu. 13

14 b) poza obszarem o szerokości 15m od osi linii 110 kv w każdą stronę natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości 1 kv/m, 10) na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R należy prowadzić gospodarkę rolna, zgodnie z przepisami odrębnymi, 11) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS należy pozostawić w dotychczasowych granicach, 12) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych, 13) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów melioracyjnych, 14) nakaz lokalizacji budowli (w tym słupów linii 110 kv) w sposób zapewniający swobodny przejazd i prowadzenie prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych i cieków wodnych w odległości co najmniej 1,5m linii brzegu w przypadku powierzchniowych wód publicznych, 15) zajmując część terenów, na których wystepują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (drenowanie, rowy melioracyjne), nalezy zapewnić sprawne działanie systemu na terenach przyległych zapobiegając zakłóceniu stosunków wodnych, niszczeniu lub uszkadzaniu urządzeń melioracyjnych, m.in. po przez przebudowę, odbudowę lub rozbiórkę elementów systemu drenarskiego W zakresie ochrony przyrody obowiązują następujące zasady: 1) ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień, oraz sukcesywne wprowadzanie nowych zadrzewień w celu ochrony walorów krajobrazowych i ochrony gleby przed erozją, 2) bezwzględna ochrona przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników wodnych, rozwijanie tzw. małej retencji, 3) stabilizacja przepływów cieków wodnych poprzez właściwą gospodarkę, prowadzenie regulacji cieków przede wszystkim metodami biologicznymi, z ograniczonym prostowaniem i skracaniem ich biegu. 1) Na obszarze Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu: a) Zakazuje się: 14

15 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałosci w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, zakaz nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru na powierzchni nieprzekraczającej 2ha, przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczajacym m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem rządzen wodnych, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niź ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko w rozumieniu art 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm., zakaz nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu kominikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwemi przemysłem spożywczym, b) Realizacja ustaleń niniejszego planu winna odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39 Wojewody Mazowieckiego w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nr 39 z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 105 poz. 2946). 2) Na obszarze Rezerwatu Rudka Sanatoryjna: a) zakazuje się zabijania dziko żyjących zwierząt oraz niszczenia ich nor, legowisk, jak też miejsc schronień, tarlisk, wyłączając amatorski połów ryb i prac związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, łowiecką i rybacką, 15

16 b) zabrania sie realizacji działań mających negatywny wpływ na środowisko, w myśl art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.), c) nie zezwala się na likwidowanie i niszczenie zadrzewień na obszarach śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy zagrażają one bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, przeciw powodziowemu oraz dla ruchu drogowego, wodnego i właściwemu utrzymaniu urządzeń wodnych oraz praz związanych z ochroną przyrody, d) zakazuje się wykonywania działań prowadzących do trwałych zmian i zniekształceń rzeźby terenu, pomijając prace związane z ochroną przeciwpowodziową, przeciw osuwiskową oraz konserwacją urządzeń wodnych, e) nie pozwala się na wydobywanie skał, w szczególności torfu, skamieniałości oraz minerałów, pomijając tereny posiadające koncesje na wydobywanie, otrzymaną przed dniem wejścia w życie zmiany MPZP, f) zabrania się przeprowadzania zmian stosunków wodnych, nie ukierunkowanych na ochronę przyrody, zrównoważoną produkcję rolną i leśną oraz racjonalne działania związane z rybactwem i gospodarką wodną, 3) Na terenie Rezerwatu Przełom Witówki: a) zakazuje się zabijania dziko żyjących zwierząt oraz niszczenia ich nor, legowisk, jak też miejsc schronień, tarlisk, wyłączając amatorski połów ryb i prac związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, łowiecką i rybacką, b) zabrania sie realizacji działań mających negatywny wpływ na środowisko, w myśl art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.), c) nie zezwala się na likwidowanie i niszczenie zadrzewień na obszarach śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy zagrażają one bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, przeciw powodziowemu oraz dla ruchu drogowego, wodnego i właściwemu utrzymaniu urządzeń wodnych oraz praz związanych z ochroną przyrody, d) zakazuje się wykonywania działań prowadzących do trwałych zmian i zniekształceń rzeźby terenu, pomijając prace związane z ochroną przeciwpowodziową, przeciw osuwiskową oraz konserwacją urządzeń wodnych, 16

17 e) nie pozwala się na wydobywanie skał, w szczególności torfu, skamieniałości oraz minerałów, pomijając tereny posiadające koncesje na wydobywanie, otrzymaną przed dniem wejścia w życie zmiany MPZP, f) zabrania się przeprowadzania zmian stosunków wodnych, nie ukierunkowanych na ochronę przyrody, zrównoważoną produkcję rolną i leśną oraz racjonalne działania związane z rybactwem i gospodarką wodną. 4) Obszar Natura 2000 PLB Dolina Kostrzynia Ochrona obszaru Natura 2000 PLB zgodna jest z zapisem art. 33., 34., 35., 36. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pózn. zm.). Na terenie objętym ochroną zabrania się podejmowania działań, które mogą pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, jak też siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz negatywnie wpłynąć na gatunki będące pod formą ochrony Natura Wśród siedlisk obszaru dominują łąki i zarośla, zajmując 45% powierzchni ogółu. 30% obszaru stanowią siedliska rolnicze. 22% to tereny zajęte przez lasy, z czego 11% to lasy iglaste, 7% lasy liściaste, a 4% lasy mieszane. Siedliska leśne stanowią 1%, a wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 2%. Wśród ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, wśród wymieinonych 23 gatunków, największą liczebnością populacji rozrodczej na omawianym obszarze wykazał się dzierzba gąsiorek. Wysoką liczebnością populacji odznaczał się również derkacz, którego populacja stanowi 1% krajowej populacji, reprezentując jednocześnie jedyny gatunek kwalifikujący dolinę Kostrzynia do sieci OSO Natura Dużą okazała się populacja skowronka borowego i jarzębatki. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 Nr 2009 Nr 151, poz 1220, ze zm.) Plan Zadań Ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia sprządza sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, którym jest właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Omawiane tereny nie podlegają ograniczeniu działalności związanej z utrzymaniem urządzeń i obiektów, służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu, jak też działalności m.in. gospodarczej, rolnej i leśnej, w przypadku gdy nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych, czy siedlisk roślin, zwierząt oraz populacji gatunkowej objętej ochroną Natura Ww. działalność jest możliwa jedynie w przypadku, gdy przepisy dotyczące rezerwatów przyrody i obszarów chronionych znajdujących się w obrębie Natura 2000 PLB nie zostają naruszane. 5) Na terenie oznaczonym jako strefa ekologiczna: 17

18 Plan wyznacza strefę ekologiczną obejmującą położone w dolinach Kostrzynia, Witówki, Witówki I, Witówki II, tereny użytków zielonych, gruntów rolnych, lasów, zalesień i wód powierzchniowych, granice określono na rysunku planu (bez oznaczenia literowego). a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania, b) zakaz zabudowy, c) zakaz przekształcania użytków zielonych w grunty orne, d) zakaz nawożenia gruntów gnojowicą, e) zakaz lokalizacji terenów eksploatacji złóż kopalin naturalnych, f) nakaz zapewnienia przepustów w nasypach kolejowych i drogowych oraz utrzymanie ich drożności w celu umożliwienia migracji fauny, g) możliwość budowy stawów rybnych i zbiorników wodnych małej retencji,, h) dopuszczenie budowy urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych z nakazem ich utrzymania i prawidłowego funkcjonowania, i) dopuszczenie budowy dróg i mostów, j) dopuszczenie budowy liniowych elementów infrastruktury technicznej, takich jak linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory ściekowe, gazociągi, ropociągi. 6) Na terenie oznaczonym jako obszar zagrożenia powodziowego granice określono na rysunku planu (bez oznaczenia literowego): a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania, b) zakaz zabudowy, c) dopuszczenie budowy urządzeń melioracyjnych z nakazem ich utrzymania i prawidłowego funkcjonowania, d) dopuszczenie budowy dróg i mostów z nakazem odpowiednich zabezpieczeń przeciwko powodziowych, e) dopuszczenie budowy liniowych elementów infrastruktury technicznej, takich jak linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory ściekowe, gazociągi, ropociągi. 18

19 7) Na terenie użytków ekologicznych obowiązują następujące zakazy: a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej, e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, oraz obszarów wodno-błotnych, f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, g) zmiany sposobu użytkowania ziemi, h) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, i) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, j) umieszczania tablic reklamowych. 8) Odnośnie Pomników przyrody: - ochronę cennych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, do której zaliczono: L.p. L.p. wg rozp. wojew. Miejscowość Lokalizacja Obiekt poddany ochron ie Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Obwód (cm) Wysokość (m) Nr działki 1 74 Gójszcz Teren prywatny, działka rolna drzewo Lipa drobnolistn a Tilia cordata Mrozy Teren prywatny / ul. Pokoju 41 drzewo Klon pospolity Acer platanoid es / 5 19

20 3 60 Mrozy d. PFZ, ul. Pokoju 10 drzewo Dąb szypułkowy Quercus robur Mrozy Teren prywatny, ul. Pokoju 41 szpaler Brzoza brodawkow ata (10szt.) Betula verrucosa (10szt.) Mrozy Teren prywatny / na działce nr 656 drzewo Buk pospolity Fagus silvatica / Mrozy Teren prywatny / ul. Pokoju 43 grupa drzew Dąb szypułkowy (2szt.) Quercus robur (2szt.) 390; ; Rudka Sanatoryj na Skarb Państwa, w parku szpitala przeciwgruźl iczego drzewo Jodła pospolita Abies alba / Rudka Sanatoryj na Skarb Państwa, Szpital Przeciwgruźl iczny drzewo Dąb szypułkowy Quercus robur / Rudka Sanatoryj na Skarb Państwa / przy drodze przy szpitalu grupa drzew Dąb szypułkowy (8szt.) Quercus robur (8szt.) /6 Rozdział 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 10. Ochrona stanowisk archeologicznych. 1) Strefa ochrony stanowisk (obserwacji) archeologicznych niewpisanych do rejestru zabytków - OW : a) wymienione poniżej i oznaczone na rysunku planu stanowiska archeologiczne w ww. strefie podlegają ochronie konserwatorskiej i nadzorowi archeologiczno - konserwatorskim, 20

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu Tarnów, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski UCHWAŁA NR XIII/113/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gorzyce MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU SOKOLNIKI I I SOKOLNIKI II GMINA GORZYCE. Gorzyce, styczeń 2013r.

Wójt Gminy Gorzyce MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU SOKOLNIKI I I SOKOLNIKI II GMINA GORZYCE. Gorzyce, styczeń 2013r. Wójt Gminy Gorzyce MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU SOKOLNIKI I I SOKOLNIKI II GMINA GORZYCE Gorzyce, styczeń 2013r. WYKONAWCA: GŁÓWNY PROJEKTANT prof. dr hab. inż. arch. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY. z dnia 30 października 2014 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow.ca. 4,07

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/371/05 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 listopada 2006r.

UCHWAŁA NR XLII/371/05 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 listopada 2006r. 429 UCHWAŁA NR XLII/371/05 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r.

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku UCHWAŁA NR XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie Na podstawie art. 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA... UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska i Warszawianka. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r.

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/311/2010 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LIII/311/2010 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 31 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LIII/311/2010 RADY MIASTA LUBAŃ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem

Bardziej szczegółowo