PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Liszki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN Kraków, czerwiec 2009

2 OPRACOWANIE: mgr inŝ. Łukasz Kotuła Kierownik Zespołu Dyrektor Instytutu mgr Dorota Szlenk - Dziubek mgr Jerzy Adamski 1

3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP Podstawa sporządzenia prognozy Przedmiot opracowania Zakres opracowania Wykorzystane materiały 4 2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie planu Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu 6 3. POWIĄZANIA PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Uwarunkowania wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikające z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O MOśLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM ZMIANY PLANU OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY PLANU STAN ŚRODOWISKA I JEGO ZAGROśENIA, SZCZEGÓLNIE NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ISTNIEJĄCE PROBLEMY I CELE OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM LUB KRAJOWYM OCENA UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE ZMIANY PLANU CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM OKREŚLENIE PRZEWIDYWALNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU ROZWIĄZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY PLANU STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

4 1. WSTĘP 1.1. Podstawa sporządzenia prognozy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U ). Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227) Przedmiot opracowania Niniejszą prognozę wykonano dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Liszki, który jest opracowywany na podstawie uchwały Rady Gminy Liszki nr XXVIII/272/08 z dnia 21 listopada Analizowany obszar obejmuje wschodni fragment sołectwa Mników i zachodni fragment sołectwa Cholerzyn, o łącznej powierzchni 61,75 ha. Pod względem administracyjnym omawiamy obszar wchodzi w skład gminy Liszki, połoŝonej w powiecie krakowskim Zakres opracowania Prognoza została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227). W ramach niniejszej prognozy przedstawiono ogólną charakterystykę ustaleń zawartych w analizowanym projekcie zmiany planu miejscowego. Zaprezentowano m.in. powiązania projektu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki, obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym. Dokonano równieŝ oceny stanu i 3

5 funkcjonowania środowiska przyrodniczego na omawianym obszarze, oraz wpływu realizacji ustaleń projektu planu na to środowisko Wykorzystane materiały Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano następujące opracowania: - Geografia Regionalna Polski Kondracki J., Warszawa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liszki IGPiK, Kraków Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki IRM, Kraków Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Liszki IRM, Kraków Uchwała nr XI/80/07 z dnia 2 sierpnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki, sołectw: Baczyn, Mników, Morawica, Cholerzyn, Budzyń, Kryspinów, Liszki, - Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki, sołectw: Baczyn, Mników, Morawica, Cholerzyn, Budzyń, Kryspinów, Liszki, IRM, Kraków Uchwała nr IX/119/03 z dnia 23 października 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników, - Projekt raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanej samolotowej płaszczyzny postoju w części północno-wschodniej lotniska Kraków Balice IRM, Kraków Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: arkusz Krzeszowice Płonczyński J., Łopusiński L., PIG, Warszawa Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000, arkusz Kraków Rutkowski J., PIG, Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: arkusz Kraków RóŜkowski A. (red.) WG Mapa Topograficzna Polski 1: arkusz Czułów Główny Geodeta Kraju, 2000 Ponadto wykorzystano informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Liszkach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Geologa Wojewódzkiego i Urzędu Górniczego w Krakowie, Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 4

6 2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 2.1. Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie planu Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki składają się z trzech części: ustaleń ogólnych, zasad obowiązujących na całym obszarze objętym planem i ustaleń dotyczących przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów. Zasady obowiązujące na całym obszarze objętym planem zawierają zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego. Ponadto w tym rozdziale ujęte zostały zasady budowy, rozbudowy i modernizacji układu drogowego, ustalenia w zakresie komunikacji oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej. Ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów zawierają następujące tereny wyznaczone w projekcie planu: - MU1, MU2 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, - U tereny usług, - UT tereny usług turystyki, - PG tereny eksploatacji górniczej, - R tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy, - ZE/W tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych, stanowiące biologiczną obudowę cieków, - WS tereny wód powierzchniowych śródlądowych, - K tereny infrastruktury technicznej kanalizacja, - KDZ publiczne drogi zbiorcze, - KDL publiczne drogi lokalne, - KDD publiczne drogi dojazdowe, - KDW drogi wewnętrzne. W planie szczegółowo określono podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie wydzielonych kategorii terenów oraz warunki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy. 5

7 2.2. Aktualne i projektowane zagospodarowanie terenu Obszar objęty projektem zmiany planu spełnia trzy funkcje: osadniczą, eksploatacyjną złóŝ kopalin i rolniczą. Nieliczne budynki osadnictwa wiejskiego połoŝone są w zachodnim i wschodnim fragmencie obszaru. W południowo-wschodniej części obszaru wyznaczony został obszar i teren górniczy wokół eksploatowanego od 1996 roku złoŝa piasków budowlanych Bór-Zagórze w Cholerzynie. Pozostałą część obszaru obejmują tereny otwarte oraz tereny pełniące funkcję rolniczą. Na badanym obszarze brak jest zbiorowisk leśnych. Zadrzewienia i zakrzewienia występują jedynie wzdłuŝ niewielkich cieków wodnych, dróg oraz pośród istniejącej zabudowy. W ramach istniejącej infrastruktury komunikacyjnej naleŝy wymienić przebiegającą przez omawiany obszar drogę powiatową nr K2189 Kryspinów-Cholerzyn-Mników-Kopce. Dalszy rozwój zainwestowania na omawianym terenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmiany planu, który jest przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, został przede wszystkim sporządzony w celu wprowadzenia na omawianym obszarze nowych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej i usług turystyki. Przyrosty terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, koncentrują się wokół terenów juŝ przeznaczonych pod zainwestowanie w obowiązujących planach, oraz wokół terenów aktualnie zainwestowanych i mają na celu wypełnienie luki w zabudowie wzdłuŝ przebiegającej tu drogi powiatowej. W projekcie planu wprowadzono jeden niewielki teren usług obejmujący istniejącą zabudowę usługową (zajazd i hotel Romantica ). Wyznaczone wokół obszaru górniczego Bór-Zagórze tereny usług turystyki mają zapewnić turystyczną i rekreacyjną obsługę zrekultywowaniego, po zakończeniu eksploatacji, wyrobiska. Ponadto w projekcie zmiany planu wprowadzono nową, publiczną drogę lokalną, dla usprawnienia komunikacji na omawianym obszarze oraz dojazdu do połoŝonych na południe od granicy obszaru, terenów komercyjnych i mieszkaniowych. W projekcie zmiany planu zostały wprowadzone ustalenia wynikające z przepisów szczególnych i prawomocnych decyzji. NaleŜą do nich: otulina Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, strefa ochrony pośredniej - zewnętrznej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP nr 326 Krzeszowice i nr 450 Dolina rzeki Wisły, obszar i teren górniczy Bór-Zagórze, strefa ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych do ewidencji, strefa otoczenia lotniska, strefa powierzchni ograniczonej wysokości zabudowy 383 m n.p.m. oraz strefa powierzchni ograniczonej wysokości zabudowy o stopniowo wzrastającej wysokości dopuszczalnej w zakresie m. 6

8 W projekcie planu wyznaczono przyrosty terenów do zainwestowania w stosunku do obowiązujących planów miejscowych. Wynoszą one 16,72 ha w stosunku do 24,77 ha w obowiązujących planach. Szczegółowe zestawienie proponowanych zmian w stopniu zainwestowania terenu objętego projektem planu przedstawiono w poniŝszych tabelach: Tabela 1. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania wg przeznaczenia terenu Lp. Przeznaczenie Powierzchnia planu (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w stosunku do obowiązujących planów miejscowych Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni planu (ha) % (ha) % MU1, MU2 13,39 21,7 32,59 52,7 2. U 0,66 1,1 0,66 1,1 3. UTS 61,75 2,60 4,2 3,14 5,1 4. PG 0,07 0,1 5,09 8,2 5. K - - 0,01 0,0 6. RAZEM 61,75 16,72 27,1 41,49 67,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie projektu planu Wprowadzone w projekcie planu zmiany w uŝytkowaniu terenu, w stosunku do obowiązujących planów miejscowych, zostały przeprowadzone w związku z wnioskami społeczności lokalnej, wyraŝonymi w formie pisemnej. Zasięgi poszczególnych kategorii terenów przeznaczonych do zainwestowania zostały wyznaczony w zgodności z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liszki. 7

9 3. POWIĄZANIA PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1. Uwarunkowania wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki (uchwała Rady Gminy Liszki nr XXXVIII/353/06 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/98 Rady Gminy Liszki z dnia r w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki) Cele strategiczne dotyczące konieczności zapewnienia mieszkańcom gminy odpowiednich standardów to: C1 STOPNIOWA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA GMINY W ZAKRESIE: CZYSTOŚCI POWIETRZA, WÓD I GLEB ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM C2 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH DLA REALIZACJI POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY W SFERZE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, W OPARCIU O ROZBUDOWĘ TRADYCYJNEGO SYSTEMU OSADNICZEGO C3 PODNOSZENIE STANDARDÓW śycia MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH *C4 ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ PODNOSZENIE STANDARDÓW, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE: GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO OCHRONY PRZED SZKODLIWYM ODDZIAŁYWANIEM ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO Cele strategiczne dotyczące rozwoju gospodarczego obejmują: CM CT CP OTWARCIE GMINY NA POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POSZUKUJĄCEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA W STREFIE PODMIEJSKIEJ WYKSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ATRAKCYJNEGO RÓśNORODNEGO RYNKU USŁUG ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ WEEKENDOWĄ OPARTĄ O LOKALNE ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU RÓśNORODNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM ORAZ GAŁĘZIAMI POZAROLNICZYMI 8

10 Według obowiązującego studium gminy Liszki, na obszarze objętym zmianą planu, główne kierunki rozwoju przestrzennego to: KM. Rozbudowa istniejącej sieci osadniczej oraz tworzenie rezerw mieszkalnych o standardzie miejskim w strefach: KM.1 przekształceń i intensyfikacji istniejącego systemu osadniczego. KM.2 potencjalnego rozwoju systemu osadniczego. KP. Rozwój specjalistycznej produkcji rolniczej, przetwórstwa oraz innych usług KP.2 w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, objętych zakazem zabudowy. KŚ. Zachowanie i ochrona przed ekspansją gospodarczą i urbanizacją obszarów o unikatowych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych KŚ.2 strefa o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Obecnie trwa procedura zmiany ww. studium. W sporządzanej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki, w granicach analizowanego obszaru zmiany planu, główne kierunki rozwoju przestrzennego to: MU1 obszar kształtowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej, U1 obszar kształtowania zabudowy usługowej, UTS obszar usług turystyki i rekreacji, PG obszar eksploatacji górniczej, R1 obszar terenów rolnych, RE obszar terenów rolnych o szczególnym znaczeniu ekologicznym, ZE3 obszar zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych. Analizowany obszar objęty zmianą planu, jest zgodny z projektem zmiany ww. studium Uwarunkowania wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Obecnie na obszarze objętym projektem planu obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Uchwała nr XI/80/07 z dnia 2 sierpnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki (sołectwa: Baczyn, Mników, Morawica, Cholerzyn, Budzyń, Kryspinów, Liszki), - Uchwała nr IX/119/03 z dnia 23 października 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników. 9

11 Dla wyŝej wymienionych planów miejscowych zostały ustalone zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska i przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego, zasady budowy, rozbudowy i modernizacji układu drogowego oraz przeznaczenie i warunki zabudowy i zagospodarowania terenów zgodne z obowiązującym studium Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego W opracowaniu ekofizjograficznym, określono stan, zagroŝenia i uwarunkowania środowiskowe, na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. W ekofizjografii wyznaczone zostały kategorie obszarów róŝniące się naturalnymi predyspozycjami do kształtowania zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy. W granicach obszaru zmiany planu mieszczą się następujące kategorie: Obszary predysponowane do rozwoju osadnictwa i rolnictwa obejmują większą część gminy Liszki, głównie tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi oraz obszary uŝytkowane rolniczo. Do pełnienia tych funkcji predysponują wymienione obszary przewaŝnie dogodne warunki terenowe oraz korzystne warunki klimatyczne, sprzyjające rozwojowi zarówno osadnictwa jak i rolnictwa. Na terenach tych mamy do czynienie głównie z występowaniem łagodnej rzeźby korzystnej dla rozwoju budownictwa. Z drugiej strony, w tych terenach występują przewaŝnie dobre gleby II-III klasy bonitacyjnej wymagające zachowania ich w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Współwystępowanie na tym samym obszarze korzystnych warunków naturalnych zarówno dla rozwoju osadnictwa jak i rolnictwa rodzi sytuację potencjalnie konfliktową podczas planowania sposobu zagospodarowania przestrzennego ze względu na uzasadnione wnioski właścicieli gruntów o rozszerzanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z jednej strony, oraz konieczność ochrony wartościowych terenów rolnych przed zmianą uŝytkowania na cele nierolnicze. W związku z tym na etapie formułowania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zaistnieje potrzeba rozwiązania kompromisowego uwzględniającego równieŝ przesłanki inne niŝ przyrodnicze (potrzeby osadnicze, rolniczą przestrzeń produkcyjną, uzasadnienie ekonomiczne itp). 10

12 Obszary predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczych na terenie gminy Liszki obejmują przede wszystkim rezerwaty przyrody Dolina Mnikowska i Zimny Dół, istniejące tereny leśne (w tym lasy uznane za ochronne), oraz doliny Wisły, Sanki i innych cieków wodnych wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami oraz rozległymi łąkami połoŝonymi wzdłuŝ koryt tych cieków, tereny rolne z duŝą ilością zadrzewień oraz tereny rolne predysponowane do tworzenia nowych zalesień i zadrzewień ze względu na znaczne nachylenie zboczy opadających do dolin rzecznych, tereny otwarte połoŝone pomiędzy poszczególnymi kompleksami cennymi przyrodniczo. Tereny te stanowią naturalne korytarze ekologiczne na terenie gminy. Wyznaczenie tych obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji przyrodniczych ma na celu zachowanie i ochronę cennych zbiorowisk roślinnych przed niekorzystnym oddziaływaniem antropogenicznym. Inną funkcją tych terenów ma być zapewnienie swobodnej migracji gatunków poprzez istniejące i potencjalnie wyznaczone korytarze ekologiczne. Ponadto moŝliwe jest wprowadzenie funkcji turystycznych i rekreacyjnych na tym terenie, jednak nie mogą one zakłócać podstawowej funkcji przyrodniczej. Obszary predysponowane do prowadzenia eksploatacji górniczej obejmują teren górniczy wyznaczony dla eksploatowanego złoŝa piasków budowlanych Bór-Zagórze w Cholerzynie. W terenie tym naleŝy pamiętać o ograniczaniu negatywnych skutków eksploatacji surowców mineralnych. NaleŜy tak planować eksploatację, aby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Ponadto po zakończeniu procesu wydobywczego naleŝy przeprowadzić właściwą rekultywację poeksploatacyjną. 11

13 4. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY Podczas sporządzania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano róŝnorodne metody badawcze. wramach przeprowadzonych badań wykorzystano oraz zanalizowano dane i informacje uzyskane z szeregu instytucji, w tym Urzędu Gminy Liszki, z projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego studium, obowiązujących planów miejscowych i wykonanych do nich prognoz oddziaływania na środowisko, ekofizjografii oraz innych dostępnych opracowań. Dokonana ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego na omawianym obszarze oparta była na metodach analitycznych i waloryzacyjnych dotyczących poszczególnych elementów środowiska. Ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko, wynikających z ustaleń projektu zmiany planu, została dokonana poprzez prognozowanie zmian w poszczególnych elementach środowiska. Metoda prognozowania oparta została na zasadzie proporcjonalności do dostępnych wyników pomiarów dla aktualnego zagospodarowania terenu oraz analogii do dostępnych opracowań i wiedzy dotyczących skutków realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych o podobnym zakresie do tych zawartych w dokumencie zmiany planu. Na podstawie przeprowadzonej prognozy zidentyfikowano moŝliwe typy oddziaływań: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe lub chwilowe. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze sformułowane zostały na bazie analizy stopnia wpływu niekorzystnych czynników na poszczególne elementy środowiska. W celu określenia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany planu, wyznaczono i zanalizowano róŝnice w skutkach dla środowiska realizacji kilku wariantów. Są to: wariant zerowy (0), polegający na odstąpieniu od realizacji projektu zmiany planu, wariant projektu zmiany planu (I), polegający na realizacji załoŝeń ustalonych w projekcie zmiany planu, oraz wariant prośrodowiskowy (II), polegający na realizacji rozwiązań najlepszych z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego. 12

14 5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA W celu analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany planu proponuje się prowadzenie badań metodą statystyczną polegającą na gromadzeniu danych dotyczących liczby, rodzaju, charakteru oraz wpływu na środowisko przyrodnicze (np. wielkości emisji zanieczyszczeń) inwestycji prowadzonych na terenach przewidzianych w projekcie zmiany planu do zainwestowania. Monitoring oddziaływania na środowisko powinien objąć wpływ oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska. Monitoringiem i kontrolą powinno się objąć zgodność wykonywanych prac inwestycyjnych, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, z przepisami szczególnymi i normami dotyczącymi ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. PowyŜsze dane oraz raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Gminy Liszki, ewentualnie w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy, Wójt Gminy dokonuje m.in. oceny i analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach ww. analizy powinna takŝe nastąpić ocena realizacji postanowień i zapisów zmiany planu. Przewiduje się, Ŝe proponowane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany planu mogą być prowadzone w ramach ww. oceny i analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, najmniej raz w trakcie trwania 4-letniej kadencji Rady Gminy. 13

15 6. INFORMACJE O MOśLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko będącego skutkiem realizacji postanowień projektu zmiany planu. Brak jest potencjalnych źródeł takiego oddziaływania mogących wpłynąć na oddalony około km obszar przygraniczny pomiędzy Polską a Słowacją. 14

16 7. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM ZMIANY PLANU Na podstawie podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego omawiany obszar objęty projektem zmiany planu połoŝony jest na pograniczu podprowincji WyŜyna Śląsko-Krakowska i Podkarpacie. W ramach pierwszej z podprowincji, północna część obszaru znajduje się na terenie makroregionu: WyŜyna Krakowsko-Częstochowska, mezoregionu Garb Tenczyński. W ramach Podkarpacia, w południowej części obszaru, występuje makroregion Brama Krakowska z mezoregionem ObniŜenie Cholerzyńskie. Pod względem budowy geologicznej obszar objęty projektem planu połoŝony jest na pograniczu Garbu Tenczyńskiego i ObniŜenia (Zapadliska) Cholerzyńskiego. Zrąby tektoniczne Garbu Tenczyńskiego budują utwory górnej jury, reprezentowane przez kilka rodzajów wapieni: wapienie skaliste, wapienie ławicowe i wapienie płytowe. ObniŜenie (Zapadlisko) Cholerzyńskie powstało w okresie trzeciorzędu, na skutek alpejskich ruchów górotwórczych. Zapadlisko wypełnione jest mioceńskimi osadami morskimi i lądowymi, a więc iłami, mułkami, piaskami i Ŝwirami, o miąŝszości dochodzącej do 100 m. Osady trzeciorzędowe pokryte są na całym obszarze osadami czwartorzędowymi. Są to pokrywy piasków i Ŝwirów rzeczno-peryglacjalnych oraz lessów górnych zlodowacenia północnopolskiego. Ponadto dolinę cieku wodnego w północno-wschodniej części obszaru pokrywają holoceńskie osady w postaci namułów, piasków i Ŝwirów den rzecznych. Na omawianym terenie znajduje się jedno udokumentowane złoŝe kopalin wpisane do bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Jest to złoŝe piasków budowlanych Bór-Zagórze w Cholerzynie, eksploatowane od 1996 roku. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dn r. (znak ŚR.V.Kś.7415/42/2003/5) orzeczono, Ŝe termin waŝności koncesji złoŝa Bór-Zagórze upływa dnia r., co jest przedłuŝeniem koncesji udzielonej Krakowskim Zakładom Eksploatacji Kruszywa S.A. przez Wojewodę Krakowskiego decyzją z dnia r. (znak OŚ.VI.7514/17/96), która to koncesja mijała z dniem r. Omawiany obszar ma zróŝnicowaną geomorfologię terenu, co ma związek z budową geologiczną Garbu Tenczyńskiego i ObniŜenia (Zapadliska) Cholerzyńskiego. Północną część obszaru pokrywa fragment wydłuŝonego pasma wzgórz Garbu Tenczynskiego. Południową część obejmuje ObniŜenie Cholerzyńskie pochodzenia zapadliskowego, o rozległej i niemal płaskiej powierzchni. Rozpiętość wysokości bezwzględnych na omawianym obszarze wynosi od ok. 221 m n.p.m. w południowo-wschodniej części obszaru do ok. 250 m n.p.m. w części północno-zachodniej. 15

17 Forma wykształcenia gleb na omawianym terenie jest ściśle powiązana z rzeźbą terenu oraz budową geologiczną podłoŝa. PrzewaŜają gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne, bielicowe i pseudobielicowe. Pod względem przynaleŝności uŝytków rolnych do poszczególnych klas bonitacyjnych gleby te zaliczane są do klas III-IV. Ochronie prawnej podlegają gleby III klasy bonitacyjnej występujące w północnej części obszaru. Wśród występujących tu uŝytków rolnych przewaŝają grunty orne. Pozostałą część tworzą uŝytki zielone (łąki). Wody powierzchniowe na omawianym obszarze naleŝą do dorzecza Wisły. Przez obszar (we wschodniej części), przepływają jedynie dwa niewielkie cieki, stanowiące dopływy Sanki, która uchodzi bezpośrednio do Wisły. Nie występują tu inne formy wód powierzchniowych, jak zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Wody podziemne na terenie gminy Liszki występują w dwóch poziomach wodonośnych: górno-jurajskim i czwartorzędowym, naleŝących do jednostki hydrogeologicznej: Podregion Krakowsko-Częstochowski. Górno-jurajskie zbiorniki wód podziemnych występują głównie w ramach wapieni skalistych i uławiconych. W ramach górno-jurajskiego poziomu wodonośnego wydzielony został Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 326, Częstochowa E (Kleczkowski, red., 1990) nazywany takŝe GZWP Krzeszowice Pilica (RóŜkowski i in., 1997). Zbiornik nr 326 obejmuje swym zasięgiem zachodnią część omawianego terenu. Jest on zbiornikiem szczelinowo-porowym, przepływowym, gdzie średnia głębokość występowania wód wynosi ok. 160m. Utwory czwartorzędowe, które mają znaczenie z punktu widzenia moŝliwości pozyskania wody dla potrzeb komunalnych, wypełniają doliny rzeczne. Są to piaski i Ŝwiry występujące na terenie ObniŜenia CholeŜyńskiego. Zwierciadło wód podziemnych jest przewaŝnie swobodne i występuje tu całkiem płytko, na głębokości do 5 m. Wydajność wód dochodzi tu do 70 m³/h. Wyodrębniony tu został GZWP nr 450 Dolina Rzeki Wisły, który obejmuje cały omawiany obszar. Zbiornik ma charakter porowy, zwierciadło wody jest swobodne, występuje blisko powierzchni i jest zasilane przez wody rzeczne. Pod względem klimatycznym omawiany obszar leŝy w Krainie Śląsko-Krakowskiej, regionu WyŜyn Środkowych. Występuje tu klimat zaliczany do piętra umiarkowanie ciepłego (wg Hessa). Na tym obszarze, na klimat przewaŝający wpływ mają masy powietrza polarnomorskiego i polarno-kontynentalnego. Ogólnie klimat charakteryzuje się średnią temperaturą roczną wynoszącą 8 C, średnią roczną sumą opadów 700 mm i średnią długością okresu wegetacyjnego dni. Na obszarze gminy przewaŝają wiatry zachodnie o średniej rocznej prędkości 2,8 m/s. Świat roślinny na omawianym terenie jest raczej ubogi gatunkowo. Brak jest tu zbiorowisk leśnych, ostojami roślinności naturalnej są tu nieliczne łąki. Występują równieŝ 16

18 wtórne zbiorowiska łąkowe, pochodzenia antropogenicznego. Na bardziej przez człowieka zmienionych obszarach pól uprawnych występują zbiorowiska chwastów polnych. Ponadto występujące tu zakrzewienia i zadrzewienia, połoŝone są wzdłuŝ cieków wodnych oraz towarzyszą urządzonej zieleni przydomowej w obszarach zabudowanych. Świat zwierzęcy w skali gminy Liszki cechuje się duŝą róŝnorodnością. Spośród gatunków ssaków spotykane tu są zające, borsuki, łasice, tchórze, jeŝe i ryjówki oraz nietoperze występujące wśród form krasowych. Świat ptaków jest stosunkowo bogaty, obejmuje on m.in. baŝanty, kuropatwy, dzięcioły, puchacze, sójki, sikory, kruki, kaczki, kosy i drozdy. Jaszczurki reprezentowane są przez typowo nizinną jaszczurkę zwinkę i Ŝyworodną oraz padalca zwyczajnego. Wśród węŝy wyróŝniamy tu Ŝyjącego w wilgotnych zaroślach nad brzegami potoków zaskrońca. Płazy reprezentują tu przede wszystkim niezwykle pospolite Ŝaby, kumaki górskie i nizinne oraz ropuchy zwyczajna i paskówka. Omawiany obszar charakteryzuje się średnimi walorami krajobrazowymi. PrzewaŜającą część obszaru stanowi krajobraz rolniczy bez zabudowy. Nieliczne budynki połoŝone są w jego zachodnim i wschodnim fragmencie. Wśród ciągów widokowych warto wymienić drogę łączącą Mników z Cholerzynem oraz drogę łączącą Mników z Morawicą. 17

19 8. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY PLANU W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany planu, rozwój omawianego obszaru odbywać się będzie na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym wariancie nie nastąpi zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych do zainwestowania. Wprowadzanie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej odbywać się będzie tylko na terenach do tego przeznaczonych w obowiązującym planie miejscowym. Ocena potencjalnych zmian w środowisku dla realizacji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została dokonana w prognozach oddziaływania na środowisko dla tych planów. 18

20 9. STAN ŚRODOWISKA I JEGO ZAGROśENIA, SZCZEGÓLNIE NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM Ocena stanu chemizmu gleb na terenie gminy Liszki została wykonana na podstawie informacji WIOŚ w Krakowie. Około połowa gleb na terenie gminy ma kwaśny i bardzo kwaśny odczyn ph i wymaga wapnowania. Spory odsetek gleb ma niską zawartość fosforu i średnią zawartość potasu, natomiast większość gleb jest zasobna w magnez. Na podstawie danych WIOŚ moŝna stwierdzić ponadto, Ŝe około połowa gleb na terenie gminy ma podwyŝszoną zawartość kadmu i cynku. Zanieczyszczenie tymi metalami związane jest z emisją spalin samochodowych, w przypadku obszaru objętego zmianą planu dotyczy to przede wszystkim terenów połoŝonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej biegnącej przez Mników i Cholerzyn. Według danych WIOŚ w Krakowie w ramach monitoringu wód powierzchniowych na terenie Województwa Małopolskiego badany jest stan jakości wód Wisły i Sanki. Według przeprowadzonych w 2005 roku pomiarów stanu jakości, wody Wisły zaliczone zostały od IV klasy (wody niezadowalającej jakości), natomiast jakość wód Sanki do III klasy (wody zadowalającej jakości). Jakość wód poszczególnych dopływów Sanki nie jest monitorowana. Ich jakość nie powinna jednak w znaczącym stopniu odbiegać od jakości wód tej rzeki. Czynnikami zanieczyszczającym wody powierzchniowe na terenie gminy są głównie pochodzące z gospodarstw domowych nieoczyszczone ścieki socjalno-bytowe. Powodują one wzrost zanieczyszczeń (azotyny) w ciekach przepływających przez obszary zwartej zabudowy. Innym źródłem zanieczyszczeń wód są nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony roślin stosowane na obszarach uŝytkowanych rolniczo. Jakość wód podziemnych monitorowana jest w Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych. Jakość wód zbiornika GZWP nr 326 Częstochowa E jest zazwyczaj bardzo dobra, są to wody niewymagające uzdatniania, mieszczące się na pograniczu klas Ia i Ib (wg klasyfikacji PIOŚ). Ze względu jednak na słabą izolację od zanieczyszczeń pochodzących z powierzchni terenu, łatwo ulegają one zanieczyszczeniu. Wody zbiornika GZWP nr 450 Dolina Rzeki Wisły cechują się niŝszą jakością w porównaniu do zbiornika GZWP nr 326 i wymagają uzdatniania. Według informacji WIOŚ w Krakowie z dnia 11 lutego 2008 r. średnie stęŝenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza (pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu benzen i ołów) w roku kalendarzowym na terenie gminy Liszki nie przekraczają poziomów dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz.U. Nr 47 19

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Decyzja Wojewody Krakowskiego w sprawie utworzenia strefy ochronnej ujęcia wody na rzece Sance

Decyzja Wojewody Krakowskiego w sprawie utworzenia strefy ochronnej ujęcia wody na rzece Sance ANEKS 7 Decyzja Wojewody Krakowskiego w sprawie utworzenia strefy ochronnej ujęcia wody na rzece Sance D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 pkt 4, 58 ust. i, 59, 60 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

- teren zieleni cennej przyrodniczo.

- teren zieleni cennej przyrodniczo. 2 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Będzina; 2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzierżenin, Łubienica Superunki, Obręb, Pokrzywnica, Strzyże, Trzepowo gmina Pokrzywnica powiat pułtuski Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą SIDORSKA-KAMPUS Projekt miejscowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo