ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II"

Transkrypt

1 S T U D IO IN E I D O K U M E N T A C J I P R O JE K T O W E J L L U B W. O Z O. S P. S T U D IO D O K U M E N T A C JI PR O J E K T O W E J S p. z o.o. R egon: N IP: Lu blin, ul. N aru tow icza 14 /5a tel e-m a il em.lu w p.pl K R S K a pita ł zak ład ow y zł. U C H W A Ł A NRXXXIX/249/09 RADY GMINY WÓLKA z dnia 25 maja 2009 ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II W O J T G M I N Y W Ó L K A Wólka kwiecień 2009

2 Z E S P Ó Ł A U T O R S K I Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka część II opracowano w Studio Dokumentacji Projektowej w Lublinie, ul. Narutowicza 14/5A przez zespół autorski w składzie: GŁÓWNY PROJEKTANT konsultacje w zakresie przestrzeni mgr inż. Tadeusz Laskowski - Mgr Piotr Sempliński - mgr inż. arch. Elżbieta Mącik - komunikacja mgr inż. Agnieszka Laskowska mgr inż. Edward Pomorski - inżynieria sanitarna inż. Jerzy Żaliński - elektroenergetyka i telekomunikacja mgr Piotr Sempliński - ochrona i kształtowanie środowiska, prognoza skutków zmian ustaleń planu na środowisko przyrodnicze mgr inż. Tomasz Kleczek - opracowanie komputerowe techn. Jolanta Gajos - opracowanie graficzne mgr Aleksandra Świerczyńska - tok formalno - prawny 2

3 U C H W A Ł A NR XXXIX/249/09 R A D Y G M I N Y W Ó L K A z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka część II Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 20 ust.1 i 27, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r, Nr 68 poz. 449) w związku z uchwałą Rady Gminy Wólka Nr IX/55/07 z dn. 25 czerwca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVII/172/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Wólka. Stwierdza się zgodność przedkładanego do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, tekst jednolity przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/246/09 Rady Gminy Wólka z dnia 4 maja Rada Gminy Wólka uchwala co następuje: 1 Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Wólka Nr XXXIII/269/2001 z dnia 28 grudnia 2001, 3

4 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dnia 5 marca 2002 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Wolka nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. 2 Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała, oraz następujące załączniki do uchwały: 1. Załącznik Nr 1 - Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka obszar we wsi Świdnik Duży, Kolonia Świdnik Mały w skali 1:2000 określający: - granice terenów objętych zmianami planu, - linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, - przeznaczenie terenów, - zasady podziału terenów na działki budowlane, - zasady obsługi w zakresie komunikacji, - zasady realizacji infrastruktury technicznej ideogram, 2. Załącznik Nr 2 rozstrzygnięcie Rady Gminy Wólka o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 3. Załącznik Nr 3 rozstrzygnięcie Rady Gminy Wólka o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 4

5 ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 3 Oznaczenia graficzne użyte w rysunku zmian planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 5

6 6

7 7

8 4 1. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dn. 25 marca 2002r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka uchwalone uchwałą Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007r. w zakresie ustaleń dla objętego niniejszą uchwałą terenu, oznaczonego na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, usytuowanie obszaru objętego zmianami planu. 2. Dla terenów wymienionych w pkt 1 zachowują moc ustalenia zawarte w 5 (Strefy przyrodniczo-krajobrazowe) i w 6 (Ochrona środowiska przyrodniczego) Uchwały Nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dn. 28 grudnia 2001 r. 5 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały wymieniony w 2 ust. 1 pkt 2 rysunek planu stanie się integralną częścią opracowania planistycznego przyjętego uchwałą Rady Gminy Wólka Nr XXXIII/269/2001 w z dn. 28 grudnia 2001 r Ilekroć w dalszych częściach niniejszej uchwały jest mowa o: - planie należy przez to rozumieć ustalenie planu, o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, - uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wólka, - przepisach szczególnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, - rysunku planu należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, - terenie należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, - przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi być zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, - przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 8

9 - obowiązującej linii zabudowy należy przez to rozumieć obowiązującą linię posadowienia fasady obiektu od wskazanej strony, - nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię określającą granice terenów zabudowy, tj. najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, - działce budowlanej należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacyjne obiektów budowlanych, - zabudowie jednorodzinnej należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający 2 i mniej samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami towarzyszącymi związanymi z ich obsługą, - wtórnej parcelacji należy przez to rozumieć podział istniejących działek na mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych działek, - usługach należy przez to rozumieć, urządzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe) służące do działalności, której celem jest zaspokajanie stałych potrzeb ludności zarówno bytowych jak i socjalnych, - galeriach handlowo-usługowych należy przez to rozumieć jedno- lub kilku kondygnacyjny pasaż obudowany sklepami i lokalami usługowymi nie przekraczającymi 2000 m2 każdy. Całość zamknięta jest w jednym kubaturowym o wysokim standardzie wykończenia wnętrz i bogatym programie wyposażenia w małą architekturę. - usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć usługi spełniające wymogi ochrony środowiska dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe pod warunkiem iż emitowane uciążliwości ponadnormatywne nie wykraczają poza granice działki, - usługach publicznych należy przez to rozumieć takie urządzenia i obiekty, do których dostęp jest nieograniczony lub też obiekty i tereny, do których dostęp bezpośredni może być ograniczony, lecz których celem działania jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności w rozumieniu przepisów z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz.741 ), 9

10 - strefie należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu, w którym obowiązują określone zasady użytkowania i gospodarki przestrzenią. - powierzchniach ograniczających - należy przez to rozumieć obszar terenu pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych - przeszkodach lotniczych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych Ustalenia dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu - tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnego z planem. 2. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenów niż istniejąca. 8 Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów i sposobu zagospodarowania działek : 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości. 2. Ustala się zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki z dostępem do drogi. 3. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha, z przeznaczeniem pod stacje trafo, przepompownie wodociągowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in. urządzenia niezbędne dla obsługi technicznej obszaru, które nie zostały przewidziane w rysunku planu. 4. W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunków zabudowy i zagospodarowania działki sąsiedniej, możliwe jest sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki przy zachowaniu warunków p. poż. 9 Ustalenia dotyczące powierzchni ograniczających oraz przeszkód lotniczych: 1. Ustala się powierzchnie ograniczające dopuszczalną wysokość obiektów nad poziom morza zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dopuszczalna wysokość w przestrzeniach przejściowych wzrasta wprost proporcjonalnie. 2. Wymiary obiektów budowlanych obejmują także umieszczone na nich urządzenia, w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie. 10

11 3. Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające. 4. Obiekty budowlane i obiekty naturalne znajdujące się w otoczeniu lotniska i stanowiące zagrożenie dla startujących i lądujących statków powietrznych, zwane dalej przeszkodami lotniczymi, powinny być niezwłocznie oznakowane. 5. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków oraz hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. 6. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze. 11

12 ROZDZIAŁ II ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG RODZAJÓW PRZEZNACZENIA Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do II kondygnacji z urządzeniami towarzyszącymi. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KŚM II 3 MN, KŚM II 4 MN, KŚM II 7 MN 2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: a) pokrycie dachem o spadku powyżej 30º. b) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu: dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max.: poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu, c) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m, 3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania działek: a) dopuszcza się możliwość doinwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe, budynki gospodarcze), b) obowiązuje wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, c) dopuszcza się korektę podziałów wewnętrznych oznaczonych w rysunku planu linią przerywaną całego terenu wyznaczonego linią rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. 4. Na terenach MN dopuszcza się: a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usług publicznych i komercyjnych poprzez: 12

13 - wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części, - realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich, b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 5. Na w/w terenach ustala się: a) Minimalną wielkość działki budowlanej 900 m 2 (dla działek nowowydzielanych), chyba, że w rysunku planu pokazano inaczej, b) maksymalną powierzchnię zainwestowania do 35% całkowitej powierzchni działki z wyjątkiem terenów istniejącej i realizowanej zabudowy bliźniaczej i szeregowej, na których ustala się możliwość zainwestowania do 50% całkowitej powierzchni działki. 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach MN nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny mieszkalno-usługowe U/MN z przeznaczeniem gruntów dla ulokowania funkcji usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Świdnik Duży obszary : ŚD II 1 U/MN, ŚD II 5 U/MN, ŚD II 22 U/MN, 2. Na w/w terenach program mieszkaniowy może być realizowany jako kontynuacja dotychczasowego sposobu funkcjonowania obiektów. Ze względu na przewidywane uciążliwości akustyczne związane z funkcjonowaniem lotniska w Świdniku funkcja ta powinna sukcesywnie zostać zastąpiona przez programy usługowe. Nowa funkcja może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach przy zachowaniu przepisów prawa. 3. Dopuszczenia i ustalenia jak dla terenów U. 4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U/MN nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone. 13

14 12 Wyznacza się tereny zabudowy usługowej U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty komercyjne, usługowe, bazy, zaplecza obiektów usługowych, wszelkiego typu składowanie i magazynowanie, a także stacje paliw. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: -wsi Kolonia Świdnik Mały obszar KŚM II 1 U, -wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 8 U, ŚD II 10 U, ŚD II 14 U, ŚD II 19 U 1. Na w/w terenach dopuszcza się: a) wprowadzenie, jako funkcji uzupełniających, usług publicznych, terenów zieleni, b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, c) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska. 2. Na w/w terenach ustala się wskaźnik terenów biologicznie czynnych, w postaci różnych form zieleni, na poziomie 30% powierzchni działki. Z tego 20% terenu przeznacza się pod zieleń izolacyjną, średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym i dekoracyjnym od strony sąsiednich działek budowlanych. 3. Obiekty, o których mowa w ust. 1 można lokalizować pod warunkiem: a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej. 4. Tereny oznaczone numerami ŚD II 8 U, ŚD II 10 U, ŚD II 14 U i ŚD II 19 U usytuowane są wokół placu przestrzeni publicznej, który stanowić będzie centralny punkt planowanego obszaru aktywizacji gospodarczej związanego z funkcjonowaniem lotniska w Świdniku. W obszarze tym plan przewiduje lokalizacje dla funkcji usługowych i produkcyjnych różnego typu. Cztery w/w tereny stanowią ofertę lokalizacyjną dla programów usługowych o charakterze prestiżowym, gdzie zalecana jest realizacja zabudowy pierzejowej o wysokości minimalnej 3 kond. Zaplecze parkingowe dla tych terenów stanowią obszary ŚD II 7 KS i ŚD II 16 KS niezależnie od zalecenia realizacji parkingów podziemnych. Wyklucza się możliwość realizacji nowych obiektów niezgodnie z ustaleniami planu (jako kontynuacja istniejącego zagospodarowania). Sugerowane funkcje dla wyliczonych powyżej czterech terenów to: biura siedziby firm lub administracji publicznej, usługi w zakresie bankowości, hotelarstwa, gastronomii i handlu (ale jedynie w formie wbudowanej w partery obiektów o funkcjach związanych z funkcjonowaniem terenów aktywności gospodarczej). Wyklucza się lokalizacje obiektów handlowych wolnostojących i stacji paliwowych. 14

15 5. Na terenach KŚM II 1U, ŚD II 10U i ŚD II 14 U wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 6. Na terenach U obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20 m2 powierzchni usług lub biur (bez wliczania powierzchni magazynowych i zapleczowych) 7. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się teren usług i zabudowy zagrodowej U/RM z przeznaczeniem gruntów pod usługi nieuciążliwe i zabudowę zagrodową. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Świdnik Duży - obszar ŚD II 26 U/RM 2. Na w/w terenach program mieszkaniowy może być realizowany jako kontynuacja dotychczasowego sposobu funkcjonowania obiektów. Ze względu na przewidywane uciążliwości akustyczne związane z funkcjonowaniem lotniska w Świdniku funkcja ta powinna sukcesywnie zostać zastąpiona przez programy usługowe. Nowa funkcja może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach przy zachowaniu przepisów prawa. 3. Dopuszczenia i ustalenia jak dla terenów U. 4. Na terenach ŚD II 26U/RM wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 5. Na terenach U/RM obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20 m2 powierzchni usług lub biur magazynowych i zapleczowych) ( bez wliczania powierzchni 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U/RM nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone. 15

16 14 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej RM. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KŚM II 8 RM. wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 23 RM, ŚD II 29 RM, ŚD II 30 RM, Na terenach zabudowy zagrodowej obowiązują następujące zasady realizacji : a) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać II kondygnacji mieszkalnych, z których II może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 0 c) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu: dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od rzędnej terenu z najwyższej strony budynku. 2. Na w/w dopuszcza się: a) możliwość realizacji dodatkowego budynku mieszkalnego dla członków rodziny, b) doinwestowanie poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, budynki gospodarcze). c) przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową. d) lokalizację obiektów usługowych, jeżeli możliwe są do zapewnienia właściwe warunki obsługi komunikacyjnej (zaopatrzenie, parkowanie na poziomie 1 msc na 20 m2 usług), 3. Na w/w terenach ustala się: a) optymalną wielkość działki zagrodowej min m 2 o ile na rysunku planu nie pokazano inaczej, b) maksymalną powierzchnię zainwestowania do 30% całkowitej powierzchni działki, c) adaptację, modernizację i rozbudowę obiektów budowlanych w granicach siedlisk, d) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem oraz wywołujących uciążliwości wykraczające poza granicę własności, e) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska. 4. Na terenach ŚD II 29 RM i SD II 30 RM wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako 16

17 parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 5. Na terenie ŚD II 29 RM wprowadza się strefę zieleni Z, w której przebiega magistralny kolektor sanitarny. Zieleń w tej strefie powinna być komponowana jako dekoracyjna z możliwością realizacji ciągów pieszych i wchodzić w bilans terenów biologicznie czynnych. 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach RM nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny produkcji rolnej R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy rolnicze. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: Wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KŚM II 6 R, KŚM II 9 R, wsi Świdnik Duży - obszary SD II 28 R, ŚD II 31 R, ŚD II 32 R, ŚD II 40R, 2. Na terenach produkcji rolnej ustala się: a) Dla istniejących siedlisk rolnych możliwość dokonywania remontów i wymiany istniejących obiektów budowlanych służących do produkcji rolnej, ich uzupełnienia i przebudowy, a także zmiany sposobu użytkowania (w ramach przeznaczenia podstawowego), wg zasad jak dla terenów MN b) zakaz wtórnego podziału nieruchomości na działki budowlane i realizacji nowej zabudowy. 3. Na w/w terenach dopuszcza się lokalizację upraw ogrodniczych i sadowniczych. 4. Na terenach ŚD II 28 R wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 5. Na terenie ŚD II 28 R i ŚD II 40 R wprowadza się strefę zieleni Z, w której przebiega magistralny kolektor sanitarny. Zieleń w tej strefie powinna być komponowana jako dekoracyjna z możliwością realizacji ciągów pieszych i wchodzić w bilans terenów biologicznie czynnych. 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach R nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone. 17

18 16 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych z dopuszczeniem zabudowy usługowej, składów i magazynów P/U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne i bazy, a także obiekty usługowe, zaplecza obiektów usługowych, a także wszelkiego typu składowanie i magazynowanie. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: Wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KSM II 2 P/U, wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 3 P/U, ŚD II 4P/U, SD II 6 P/U, ŚD II 20 P/U, ŚD II 21 P/U, ŚD II 24 P/U, ŚD II 27 P/U, ŚD II 36 P/U, 2. Na w/w terenie dopuszcza się : a) lokalizację obiektów usług publicznych, b) lokalizację obiektów usług komercyjnych, c) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, d) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska. 3. Obiekty, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. 4. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość realizacji obiektów urządzeń związanych z nieuciążliwą działalnością rzemieślniczą oraz inną działalnością gospodarczą. 5. Na terenach KŚM II 2 P/U, ŚD II 3 P/U, ŚD II 6 P/U, ŚD II 21P/U, ŚD II 24 P/U, ŚD II 27 P/U wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 6. Na terenach P/U obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20 m2 powierzchni usług lub biur magazynowych i zapleczowych) ( bez wliczania powierzchni 7. Na terenie ŚD II 3 P/U, ŚD II 27 P/U, KŚM II 2 P/U, wprowadza się strefę zieleni Z, w której przebiega magistralny kolektor sanitarny. Zieleń w tej strefie powinna być komponowana jako dekoracyjna z możliwością realizacji ciągów pieszych i wchodzić w bilans terenów biologicznie czynnych 8. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach P/U nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są położone. 18

19 17 Dla terenów oznaczonych symbolami U, i P/U ustala się następujące zasady zagospodarowania: a) Zasięg ewentualnych uciążliwości wynikających z różnych form działalności gospodarczej ogranicza się do granic działki realizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to zwłaszcza dotrzymania standardów jakości powietrza i hałasu. b) Na działkach przedsięwzięć przemysłowych, przemysłowo-usługowych i rzemieślniczych ustala się wskaźnik terenów biologicznie czynnych, w postaci różnych form zieleni, na poziomie 30% powierzchni działki. Z tego 20% terenu przeznacza się pod zieleń izolacyjną średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym. c) Zaleca się, o ile to nie będzie sprzeczne z wymogami technicznymi, realizację d) obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych i rzemieślniczych pod stromymi dachami Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, parkowej - ZP z podstawowym przeznaczeniem pod parki, ogrody i zieleńce. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: Wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 11 ZP, ŚD II 12 ZP, ŚD II 15 ZP. 2. Wyznaczone planem tereny zieleni parkowej stanowią element dużej przestrzeni publicznej placu centralnego, o reprezentacyjnym charakterze zagospodarowania. Stąd sposób zakomponowania zieleni podkreślać powinien i monumentalizować ten charakter. 3. Na w/w terenie zaleca się realizację elementów małej architektury. 4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZP nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej ZI z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenie zieleni stref ochronnych i pasów izolacyjnych od obiektów uciążliwych dla otoczenia. Dotyczy to następującego terenu oznaczonego na rysunku planu: wsi Świdnik Duży obszar ŚD II 39 ZI. 2. Na terenach, o których mowa w ust.l obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych. 19

20 3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZI nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny urządzeń transportu samochodowego KS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług technicznych motoryzacji w szczególności parkingów Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu Wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 7 KS, ŚD II 16 KS 2. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KS nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny komunikacji pieszej KX z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod drogi piesze o szerokości 3,0 6,0 m w liniach rozgraniczających. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: - wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 9 KX, ŚD II 13 KX, ŚD II 18 KX. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych oraz lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Szerokości ciągów pieszych przyjmuje się zgodnie z rysunkami planu w skali 1: Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KX nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny komunikacji lotniczej KL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod budowę lotniska wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i usługową. Dotyczy to terenu oznaczonego na rysunku planu we wsi Świdnik Duży obszar ŚD II 38 KL. 2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się: a.) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem lotniska o GDS długości 2520 m b.) lokalizację terminala pasażerskiego wraz z systemem dojazdów i parkingów c.) lokalizację lotniska sportowego, lotniska biznesowego i lądowiska helikopterów wraz z obiektami zaplecza technicznego 20

21 d.) lokalizacje innych programów towarzyszących lotnisku związanych z obsługa przewozów towarowych i pasażerskich jak np. cargo, hotele, parkingi strzeżone, bazy przeładunkowo magazynowe, obiekty handlowo-usługowe np. typu galerii handlowo-usługowych towarzyszących funkcji lotniskowej itp. 3. Na w/w terenach dopuszcza się nadto lokalizację: a) terenów zieleni, b) obiektów i elementów infrastruktury technicznej związanych z uzbrojeniem terenu c) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska 4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KL nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny dróg KD.. z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny dróg (ulic) i urządzeń z nimi związanych, wynikających z docelowych transportowych i innych funkcji drogi. 2. Na terenach o których mowa w ust, 1 ustala się przebieg dróg (ulic) publicznych oznaczonych wg klas: 1).. G - drogi główne 2).. Z - zbiorcze 3).. L - lokalne 4).. D - dojazdowe oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW. Szerokość pasa drogowego przyjmuje się zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000, gdzie pokazano miejsca poszerzeń i przewężeń, wynikające z uwzględnienia warunków terenowych (włączenie w pas drogowy skarp, adaptacja istniejącego drzewostanu i małej architektury, itp.) 3. Dla poszczególnych dróg określonych w ust. 2 ustala się szerokości w liniach rozgraniczających: 1) głównych (KDG) - 30 m 3) zbiorczych ( KDZ ) - 20 m 4) lokalnych ( KDL ) m 5) dojazdowych ( KDD ) m 6) wewnętrznych ( KDW ) m 21

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 48

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 48 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1282 w Jarosławiu Nr II/13/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 3 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 3 marca 2010 r. Województwa Œl¹skiego Nr 71 4815 Poz. 1171, 1172 1171 UCHWAŁA N XLIV/347/10 ADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie udzielania przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice MPZP OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 74 39 74 39 74 40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440 7439 UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/421/97

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 - 1- UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 września 2012 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r.

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi KRZYWIZNA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo