ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II"

Transkrypt

1 S T U D IO IN E I D O K U M E N T A C J I P R O JE K T O W E J L L U B W. O Z O. S P. S T U D IO D O K U M E N T A C JI PR O J E K T O W E J S p. z o.o. R egon: N IP: Lu blin, ul. N aru tow icza 14 /5a tel e-m a il em.lu w p.pl K R S K a pita ł zak ład ow y zł. U C H W A Ł A NRXXXIX/249/09 RADY GMINY WÓLKA z dnia 25 maja 2009 ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część II W O J T G M I N Y W Ó L K A Wólka kwiecień 2009

2 Z E S P Ó Ł A U T O R S K I Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka część II opracowano w Studio Dokumentacji Projektowej w Lublinie, ul. Narutowicza 14/5A przez zespół autorski w składzie: GŁÓWNY PROJEKTANT konsultacje w zakresie przestrzeni mgr inż. Tadeusz Laskowski - Mgr Piotr Sempliński - mgr inż. arch. Elżbieta Mącik - komunikacja mgr inż. Agnieszka Laskowska mgr inż. Edward Pomorski - inżynieria sanitarna inż. Jerzy Żaliński - elektroenergetyka i telekomunikacja mgr Piotr Sempliński - ochrona i kształtowanie środowiska, prognoza skutków zmian ustaleń planu na środowisko przyrodnicze mgr inż. Tomasz Kleczek - opracowanie komputerowe techn. Jolanta Gajos - opracowanie graficzne mgr Aleksandra Świerczyńska - tok formalno - prawny 2

3 U C H W A Ł A NR XXXIX/249/09 R A D Y G M I N Y W Ó L K A z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka część II Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 20 ust.1 i 27, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r, Nr 68 poz. 449) w związku z uchwałą Rady Gminy Wólka Nr IX/55/07 z dn. 25 czerwca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVII/172/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Wólka. Stwierdza się zgodność przedkładanego do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, tekst jednolity przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/246/09 Rady Gminy Wólka z dnia 4 maja Rada Gminy Wólka uchwala co następuje: 1 Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Wólka Nr XXXIII/269/2001 z dnia 28 grudnia 2001, 3

4 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dnia 5 marca 2002 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Wolka nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. 2 Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała, oraz następujące załączniki do uchwały: 1. Załącznik Nr 1 - Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka obszar we wsi Świdnik Duży, Kolonia Świdnik Mały w skali 1:2000 określający: - granice terenów objętych zmianami planu, - linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, - przeznaczenie terenów, - zasady podziału terenów na działki budowlane, - zasady obsługi w zakresie komunikacji, - zasady realizacji infrastruktury technicznej ideogram, 2. Załącznik Nr 2 rozstrzygnięcie Rady Gminy Wólka o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 3. Załącznik Nr 3 rozstrzygnięcie Rady Gminy Wólka o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 4

5 ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 3 Oznaczenia graficzne użyte w rysunku zmian planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 5

6 6

7 7

8 4 1. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dn. 25 marca 2002r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka uchwalone uchwałą Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007r. w zakresie ustaleń dla objętego niniejszą uchwałą terenu, oznaczonego na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka, usytuowanie obszaru objętego zmianami planu. 2. Dla terenów wymienionych w pkt 1 zachowują moc ustalenia zawarte w 5 (Strefy przyrodniczo-krajobrazowe) i w 6 (Ochrona środowiska przyrodniczego) Uchwały Nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dn. 28 grudnia 2001 r. 5 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały wymieniony w 2 ust. 1 pkt 2 rysunek planu stanie się integralną częścią opracowania planistycznego przyjętego uchwałą Rady Gminy Wólka Nr XXXIII/269/2001 w z dn. 28 grudnia 2001 r Ilekroć w dalszych częściach niniejszej uchwały jest mowa o: - planie należy przez to rozumieć ustalenie planu, o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, - uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wólka, - przepisach szczególnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, - rysunku planu należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, - terenie należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, - przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi być zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, - przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 8

9 - obowiązującej linii zabudowy należy przez to rozumieć obowiązującą linię posadowienia fasady obiektu od wskazanej strony, - nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię określającą granice terenów zabudowy, tj. najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, - działce budowlanej należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacyjne obiektów budowlanych, - zabudowie jednorodzinnej należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający 2 i mniej samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami towarzyszącymi związanymi z ich obsługą, - wtórnej parcelacji należy przez to rozumieć podział istniejących działek na mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych działek, - usługach należy przez to rozumieć, urządzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe) służące do działalności, której celem jest zaspokajanie stałych potrzeb ludności zarówno bytowych jak i socjalnych, - galeriach handlowo-usługowych należy przez to rozumieć jedno- lub kilku kondygnacyjny pasaż obudowany sklepami i lokalami usługowymi nie przekraczającymi 2000 m2 każdy. Całość zamknięta jest w jednym kubaturowym o wysokim standardzie wykończenia wnętrz i bogatym programie wyposażenia w małą architekturę. - usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć usługi spełniające wymogi ochrony środowiska dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe pod warunkiem iż emitowane uciążliwości ponadnormatywne nie wykraczają poza granice działki, - usługach publicznych należy przez to rozumieć takie urządzenia i obiekty, do których dostęp jest nieograniczony lub też obiekty i tereny, do których dostęp bezpośredni może być ograniczony, lecz których celem działania jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności w rozumieniu przepisów z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz.741 ), 9

10 - strefie należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu, w którym obowiązują określone zasady użytkowania i gospodarki przestrzenią. - powierzchniach ograniczających - należy przez to rozumieć obszar terenu pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych - przeszkodach lotniczych - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych Ustalenia dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu - tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnego z planem. 2. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenów niż istniejąca. 8 Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów i sposobu zagospodarowania działek : 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości. 2. Ustala się zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki z dostępem do drogi. 3. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha, z przeznaczeniem pod stacje trafo, przepompownie wodociągowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in. urządzenia niezbędne dla obsługi technicznej obszaru, które nie zostały przewidziane w rysunku planu. 4. W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunków zabudowy i zagospodarowania działki sąsiedniej, możliwe jest sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki przy zachowaniu warunków p. poż. 9 Ustalenia dotyczące powierzchni ograniczających oraz przeszkód lotniczych: 1. Ustala się powierzchnie ograniczające dopuszczalną wysokość obiektów nad poziom morza zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dopuszczalna wysokość w przestrzeniach przejściowych wzrasta wprost proporcjonalnie. 2. Wymiary obiektów budowlanych obejmują także umieszczone na nich urządzenia, w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie. 10

11 3. Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające. 4. Obiekty budowlane i obiekty naturalne znajdujące się w otoczeniu lotniska i stanowiące zagrożenie dla startujących i lądujących statków powietrznych, zwane dalej przeszkodami lotniczymi, powinny być niezwłocznie oznakowane. 5. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków oraz hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. 6. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze. 11

12 ROZDZIAŁ II ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG RODZAJÓW PRZEZNACZENIA Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do II kondygnacji z urządzeniami towarzyszącymi. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KŚM II 3 MN, KŚM II 4 MN, KŚM II 7 MN 2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: a) pokrycie dachem o spadku powyżej 30º. b) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu: dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max.: poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu, c) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m, 3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania działek: a) dopuszcza się możliwość doinwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe, budynki gospodarcze), b) obowiązuje wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, c) dopuszcza się korektę podziałów wewnętrznych oznaczonych w rysunku planu linią przerywaną całego terenu wyznaczonego linią rozgraniczającą lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. 4. Na terenach MN dopuszcza się: a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usług publicznych i komercyjnych poprzez: 12

13 - wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części, - realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich, b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 5. Na w/w terenach ustala się: a) Minimalną wielkość działki budowlanej 900 m 2 (dla działek nowowydzielanych), chyba, że w rysunku planu pokazano inaczej, b) maksymalną powierzchnię zainwestowania do 35% całkowitej powierzchni działki z wyjątkiem terenów istniejącej i realizowanej zabudowy bliźniaczej i szeregowej, na których ustala się możliwość zainwestowania do 50% całkowitej powierzchni działki. 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach MN nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny mieszkalno-usługowe U/MN z przeznaczeniem gruntów dla ulokowania funkcji usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Świdnik Duży obszary : ŚD II 1 U/MN, ŚD II 5 U/MN, ŚD II 22 U/MN, 2. Na w/w terenach program mieszkaniowy może być realizowany jako kontynuacja dotychczasowego sposobu funkcjonowania obiektów. Ze względu na przewidywane uciążliwości akustyczne związane z funkcjonowaniem lotniska w Świdniku funkcja ta powinna sukcesywnie zostać zastąpiona przez programy usługowe. Nowa funkcja może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach przy zachowaniu przepisów prawa. 3. Dopuszczenia i ustalenia jak dla terenów U. 4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U/MN nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone. 13

14 12 Wyznacza się tereny zabudowy usługowej U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty komercyjne, usługowe, bazy, zaplecza obiektów usługowych, wszelkiego typu składowanie i magazynowanie, a także stacje paliw. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: -wsi Kolonia Świdnik Mały obszar KŚM II 1 U, -wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 8 U, ŚD II 10 U, ŚD II 14 U, ŚD II 19 U 1. Na w/w terenach dopuszcza się: a) wprowadzenie, jako funkcji uzupełniających, usług publicznych, terenów zieleni, b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, c) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska. 2. Na w/w terenach ustala się wskaźnik terenów biologicznie czynnych, w postaci różnych form zieleni, na poziomie 30% powierzchni działki. Z tego 20% terenu przeznacza się pod zieleń izolacyjną, średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym i dekoracyjnym od strony sąsiednich działek budowlanych. 3. Obiekty, o których mowa w ust. 1 można lokalizować pod warunkiem: a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej. 4. Tereny oznaczone numerami ŚD II 8 U, ŚD II 10 U, ŚD II 14 U i ŚD II 19 U usytuowane są wokół placu przestrzeni publicznej, który stanowić będzie centralny punkt planowanego obszaru aktywizacji gospodarczej związanego z funkcjonowaniem lotniska w Świdniku. W obszarze tym plan przewiduje lokalizacje dla funkcji usługowych i produkcyjnych różnego typu. Cztery w/w tereny stanowią ofertę lokalizacyjną dla programów usługowych o charakterze prestiżowym, gdzie zalecana jest realizacja zabudowy pierzejowej o wysokości minimalnej 3 kond. Zaplecze parkingowe dla tych terenów stanowią obszary ŚD II 7 KS i ŚD II 16 KS niezależnie od zalecenia realizacji parkingów podziemnych. Wyklucza się możliwość realizacji nowych obiektów niezgodnie z ustaleniami planu (jako kontynuacja istniejącego zagospodarowania). Sugerowane funkcje dla wyliczonych powyżej czterech terenów to: biura siedziby firm lub administracji publicznej, usługi w zakresie bankowości, hotelarstwa, gastronomii i handlu (ale jedynie w formie wbudowanej w partery obiektów o funkcjach związanych z funkcjonowaniem terenów aktywności gospodarczej). Wyklucza się lokalizacje obiektów handlowych wolnostojących i stacji paliwowych. 14

15 5. Na terenach KŚM II 1U, ŚD II 10U i ŚD II 14 U wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 6. Na terenach U obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20 m2 powierzchni usług lub biur (bez wliczania powierzchni magazynowych i zapleczowych) 7. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się teren usług i zabudowy zagrodowej U/RM z przeznaczeniem gruntów pod usługi nieuciążliwe i zabudowę zagrodową. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Świdnik Duży - obszar ŚD II 26 U/RM 2. Na w/w terenach program mieszkaniowy może być realizowany jako kontynuacja dotychczasowego sposobu funkcjonowania obiektów. Ze względu na przewidywane uciążliwości akustyczne związane z funkcjonowaniem lotniska w Świdniku funkcja ta powinna sukcesywnie zostać zastąpiona przez programy usługowe. Nowa funkcja może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach przy zachowaniu przepisów prawa. 3. Dopuszczenia i ustalenia jak dla terenów U. 4. Na terenach ŚD II 26U/RM wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 5. Na terenach U/RM obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20 m2 powierzchni usług lub biur magazynowych i zapleczowych) ( bez wliczania powierzchni 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U/RM nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone. 15

16 14 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej RM. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KŚM II 8 RM. wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 23 RM, ŚD II 29 RM, ŚD II 30 RM, Na terenach zabudowy zagrodowej obowiązują następujące zasady realizacji : a) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać II kondygnacji mieszkalnych, z których II może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 0 c) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu: dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od rzędnej terenu z najwyższej strony budynku. 2. Na w/w dopuszcza się: a) możliwość realizacji dodatkowego budynku mieszkalnego dla członków rodziny, b) doinwestowanie poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, budynki gospodarcze). c) przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową. d) lokalizację obiektów usługowych, jeżeli możliwe są do zapewnienia właściwe warunki obsługi komunikacyjnej (zaopatrzenie, parkowanie na poziomie 1 msc na 20 m2 usług), 3. Na w/w terenach ustala się: a) optymalną wielkość działki zagrodowej min m 2 o ile na rysunku planu nie pokazano inaczej, b) maksymalną powierzchnię zainwestowania do 30% całkowitej powierzchni działki, c) adaptację, modernizację i rozbudowę obiektów budowlanych w granicach siedlisk, d) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem oraz wywołujących uciążliwości wykraczające poza granicę własności, e) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska. 4. Na terenach ŚD II 29 RM i SD II 30 RM wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako 16

17 parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 5. Na terenie ŚD II 29 RM wprowadza się strefę zieleni Z, w której przebiega magistralny kolektor sanitarny. Zieleń w tej strefie powinna być komponowana jako dekoracyjna z możliwością realizacji ciągów pieszych i wchodzić w bilans terenów biologicznie czynnych. 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach RM nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny produkcji rolnej R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy rolnicze. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: Wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KŚM II 6 R, KŚM II 9 R, wsi Świdnik Duży - obszary SD II 28 R, ŚD II 31 R, ŚD II 32 R, ŚD II 40R, 2. Na terenach produkcji rolnej ustala się: a) Dla istniejących siedlisk rolnych możliwość dokonywania remontów i wymiany istniejących obiektów budowlanych służących do produkcji rolnej, ich uzupełnienia i przebudowy, a także zmiany sposobu użytkowania (w ramach przeznaczenia podstawowego), wg zasad jak dla terenów MN b) zakaz wtórnego podziału nieruchomości na działki budowlane i realizacji nowej zabudowy. 3. Na w/w terenach dopuszcza się lokalizację upraw ogrodniczych i sadowniczych. 4. Na terenach ŚD II 28 R wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 5. Na terenie ŚD II 28 R i ŚD II 40 R wprowadza się strefę zieleni Z, w której przebiega magistralny kolektor sanitarny. Zieleń w tej strefie powinna być komponowana jako dekoracyjna z możliwością realizacji ciągów pieszych i wchodzić w bilans terenów biologicznie czynnych. 6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach R nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone. 17

18 16 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych z dopuszczeniem zabudowy usługowej, składów i magazynów P/U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne i bazy, a także obiekty usługowe, zaplecza obiektów usługowych, a także wszelkiego typu składowanie i magazynowanie. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: Wsi Kolonia Świdnik Mały obszary KSM II 2 P/U, wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 3 P/U, ŚD II 4P/U, SD II 6 P/U, ŚD II 20 P/U, ŚD II 21 P/U, ŚD II 24 P/U, ŚD II 27 P/U, ŚD II 36 P/U, 2. Na w/w terenie dopuszcza się : a) lokalizację obiektów usług publicznych, b) lokalizację obiektów usług komercyjnych, c) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, d) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska. 3. Obiekty, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. 4. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość realizacji obiektów urządzeń związanych z nieuciążliwą działalnością rzemieślniczą oraz inną działalnością gospodarczą. 5. Na terenach KŚM II 2 P/U, ŚD II 3 P/U, ŚD II 6 P/U, ŚD II 21P/U, ŚD II 24 P/U, ŚD II 27 P/U wprowadza się strefę zieleni i parkowania Z/K w której do 50% powierzchni może być wykorzystane dla potrzeb parkingowych (jako parkingi w zieleni) obsługujących program podstawowy. Zieleń powinna posiadać charakter komponowanej zieleni reprezentacyjnej wzdłuż drogi KDG 6. Na terenach P/U obowiązuje zachowanie wskaźnika obsługi parkingowej na poziomie 1 miejsce na 20 m2 powierzchni usług lub biur magazynowych i zapleczowych) ( bez wliczania powierzchni 7. Na terenie ŚD II 3 P/U, ŚD II 27 P/U, KŚM II 2 P/U, wprowadza się strefę zieleni Z, w której przebiega magistralny kolektor sanitarny. Zieleń w tej strefie powinna być komponowana jako dekoracyjna z możliwością realizacji ciągów pieszych i wchodzić w bilans terenów biologicznie czynnych 8. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach P/U nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są położone. 18

19 17 Dla terenów oznaczonych symbolami U, i P/U ustala się następujące zasady zagospodarowania: a) Zasięg ewentualnych uciążliwości wynikających z różnych form działalności gospodarczej ogranicza się do granic działki realizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to zwłaszcza dotrzymania standardów jakości powietrza i hałasu. b) Na działkach przedsięwzięć przemysłowych, przemysłowo-usługowych i rzemieślniczych ustala się wskaźnik terenów biologicznie czynnych, w postaci różnych form zieleni, na poziomie 30% powierzchni działki. Z tego 20% terenu przeznacza się pod zieleń izolacyjną średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym. c) Zaleca się, o ile to nie będzie sprzeczne z wymogami technicznymi, realizację d) obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych i rzemieślniczych pod stromymi dachami Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, parkowej - ZP z podstawowym przeznaczeniem pod parki, ogrody i zieleńce. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: Wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 11 ZP, ŚD II 12 ZP, ŚD II 15 ZP. 2. Wyznaczone planem tereny zieleni parkowej stanowią element dużej przestrzeni publicznej placu centralnego, o reprezentacyjnym charakterze zagospodarowania. Stąd sposób zakomponowania zieleni podkreślać powinien i monumentalizować ten charakter. 3. Na w/w terenie zaleca się realizację elementów małej architektury. 4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZP nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej ZI z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenie zieleni stref ochronnych i pasów izolacyjnych od obiektów uciążliwych dla otoczenia. Dotyczy to następującego terenu oznaczonego na rysunku planu: wsi Świdnik Duży obszar ŚD II 39 ZI. 2. Na terenach, o których mowa w ust.l obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych. 19

20 3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZI nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny urządzeń transportu samochodowego KS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług technicznych motoryzacji w szczególności parkingów Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu Wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 7 KS, ŚD II 16 KS 2. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KS nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny komunikacji pieszej KX z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod drogi piesze o szerokości 3,0 6,0 m w liniach rozgraniczających. Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunku planu: - wsi Świdnik Duży obszary ŚD II 9 KX, ŚD II 13 KX, ŚD II 18 KX. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych oraz lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Szerokości ciągów pieszych przyjmuje się zgodnie z rysunkami planu w skali 1: Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KX nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny komunikacji lotniczej KL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod budowę lotniska wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i usługową. Dotyczy to terenu oznaczonego na rysunku planu we wsi Świdnik Duży obszar ŚD II 38 KL. 2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się: a.) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem lotniska o GDS długości 2520 m b.) lokalizację terminala pasażerskiego wraz z systemem dojazdów i parkingów c.) lokalizację lotniska sportowego, lotniska biznesowego i lądowiska helikopterów wraz z obiektami zaplecza technicznego 20

21 d.) lokalizacje innych programów towarzyszących lotnisku związanych z obsługa przewozów towarowych i pasażerskich jak np. cargo, hotele, parkingi strzeżone, bazy przeładunkowo magazynowe, obiekty handlowo-usługowe np. typu galerii handlowo-usługowych towarzyszących funkcji lotniskowej itp. 3. Na w/w terenach dopuszcza się nadto lokalizację: a) terenów zieleni, b) obiektów i elementów infrastruktury technicznej związanych z uzbrojeniem terenu c) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska 4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KL nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone Wyznacza się tereny dróg KD.. z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny dróg (ulic) i urządzeń z nimi związanych, wynikających z docelowych transportowych i innych funkcji drogi. 2. Na terenach o których mowa w ust, 1 ustala się przebieg dróg (ulic) publicznych oznaczonych wg klas: 1).. G - drogi główne 2).. Z - zbiorcze 3).. L - lokalne 4).. D - dojazdowe oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW. Szerokość pasa drogowego przyjmuje się zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000, gdzie pokazano miejsca poszerzeń i przewężeń, wynikające z uwzględnienia warunków terenowych (włączenie w pas drogowy skarp, adaptacja istniejącego drzewostanu i małej architektury, itp.) 3. Dla poszczególnych dróg określonych w ust. 2 ustala się szerokości w liniach rozgraniczających: 1) głównych (KDG) - 30 m 3) zbiorczych ( KDZ ) - 20 m 4) lokalnych ( KDL ) m 5) dojazdowych ( KDD ) m 6) wewnętrznych ( KDW ) m 21

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI Przeciszów 2016 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r.

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obowiązujących na obszarze gminy Głusk

ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obowiązujących na obszarze gminy Głusk STUDIO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Sp. z o.o. I N E I STUDIO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ L L UB W. O S P. Z O. Regon: 431236542 NIP: 946-22-61-076 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 14/5a tel/fax. 534-77-90, 534-77-91,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Augustyny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku

Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/68/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku

Uchwała Nr XI/68/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku Uchwała Nr XI/68/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew

pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew Wójt Gminy Sobolew Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew Projekt tekstu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r. Dolno.07.303.4137 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w części dotyczącej działek

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/285/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 3 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVII/285/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 3 kwietnia 2009 r. Województwa Lubelskiego Nr 70 6405 1687 UCHWAŁA NR XXVII/285/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Lędziny. W związku ze zmianą planu w tekście planu dokonuje się następujących zmian: 1) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rada Miasta Lędziny. W związku ze zmianą planu w tekście planu dokonuje się następujących zmian: 1) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: UCHWAŁA NR. /../17 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S - 1 uchwalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r.

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 4097 UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Marki. Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 2369 UCHWAŁA NR XLIX/405/2014 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid.

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid. BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid.24, obręb 05-15 zatwierdzony Uchwałą Nr 31/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow.ca. 4,07

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVI/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLVI/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 681 UCHWAŁA NR XXXVI/277/17 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/128,uchwala-nr-235.html Wygenerowano: Poniedziałek, 6 lutego 2017, 01:37 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 30.09.2003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r. Mazow.03.313.9813 UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo