PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY WÓLKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I Autor opracowania mgr Piotr Sempliński Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie Nr WA LUBLIN LIPIEC 2008

2 Spis treści 1. Wstęp Zakres wprowadzonych zmian do planów Uwagi metodyczne Ogólna ocena wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie urbanistycznym i krajobrazowym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie sanitarnym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie uwarunkowań ochronnych Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na komponenty środowiska przyrodniczego Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na funkcjonowanie środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na walory krajobrazowe Szczegółowa analiza wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko przyrodnicze Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn, obszar Nr 2 rys Nr 11a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łuszczów I, obszar Nr 1, rysunek Nr 2a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik, obszary Nr 1 i 2, rysunki Nr 13a i 14a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka - Długie, obszar Nr 1, rysunek Nr 21a i obszar Nr 2, rysunek Nr 22a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Świdnik Duży, rysunek Nr 23a Wnioski końcowe Załączniki graficzne

3 1. Wstęp Prognozę oddziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie WÓLKA opracowano na podstawie: - wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zmiany planów; - analizy ustaleń projektów planu; - informacji o stanie środowiska zawartych w Raporcie o stanie środowiska Województwa Lubelskiego w roku 2005 ; - analizy opracowań przyrodniczych, w tym Ekofizjografii, wykonanych dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka i planów zagospodarowania przestrzennego; - Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Wólka; - literatury przedmiotu i opracowań specjalistycznych dotyczących tego obszaru; - Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W ŚWIDNIKU o docelowej długości drogi startowej 2520 m; - Koncepcji programowo-przestrzennej lotniska komunikacyjnego Lublin-Świdnik. Prognozę opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r z późniejszymi zmianami) przy wykorzystaniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197 poz. 1667). Cytowane rozporządzenie, pomimo iż utraciło ważność w wyniku kolejnej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, to do czasu wydania nowego rozporządzenia stanowi przydatny materiał merytoryczny i metodyczny dla opracowania prognozy. Zakres przedmiotowy prognozy dostosowano do istniejących uwarunkowań przyrodniczych i mogących pojawić się zagrożeń w wyniku realizacji ustaleń planu. Prognoza, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stanowi obligatoryjny element materiałów planistycznych warunkujących uchwalenie planu. 2. Zakres wprowadzonych zmian do planów Zmiany są wprowadzone do: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi ŁUSZCZÓW, obszar Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi PLISZCZYN, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi RUDNIK, obszar Nr 1 3

4 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi RUDNIK, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA- DŁUGIE, obszar Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA- DŁUGIE, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA i ŚWIDNIK DUŻY Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi PLISZCZYN, obszar Nr 1 Wprowadzane zmiany do planu mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czego wyrazem są zgłoszone wnioski do planu i polegają głównie na doskonaleniu struktury funkcjonalno-przestrzennej, a zwłaszcza układu komunikacyjnego. Taki charakter zmiany wynika z potrzeby dostosowania rozstrzygnięć planistycznych do struktury własnościowej gruntów. Tylko w niewielkim procencie polegają na ekspansji zabudowy mieszkaniowej na tereny użytkowane rolniczo. W odniesieniu do obowiązujących rozstrzygnięć planistycznych, w projekcie zmiany planów nie wprowadza się nowych funkcji w stosunku do już istniejących ani funkcji kolizyjnych pod względem funkcjonalnym. Są one zintegrowane z istniejącym układem osadniczym, tworząc kontynuacje jego rozwoju. Zasadniczą zmianę planu zagospodarowania stanowi propozycja lokalizacji lotniska. Jest to zmiana powodująca duże przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne i krajobrazowe tej części gminy. Prognoza dla zmiany planu mającej na celu budowę lotniska stanowi odrębne opracowanie. 3. Uwagi metodyczne Przy braku jednoznacznych metod analitycznych, określających wpływ ustaleń planistycznych poszczególnych funkcji na stan środowiska, w niniejszej prognozie posłużono się metodą analogii funkcji i analizą porównawczą wzajemnych kolizyjności funkcji ustanowionych w ustaleniach projektu planów. Z metody analogii funkcji wynika możliwość określenia wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko przyrodnicze dla funkcji pokrewnych o zbliżonym charakterze bez względu, w jakim okresie czasu będą one realizowane. Funkcję czasu uznaje się za czynnik sprzyjający innowacjom technicznym i technologicznym w zakresie urządzeń służących ochronie środowiska. Natomiast analiza porównawcza kolizyjności funkcji pozwala na określenie przyrostu lub redukcji zagrożeń w odniesieniu do funkcji pierwotnych ustanowionych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z metodologicznego punktu widzenia ważnym elementem oceny skutków wpływu na środowisko wprowadzanych zmian do planu jest ich charakter, trwałość, odwracalność, zasięg przestrzenny, a także zjawisko kumulowania się wpływów. Oceniając trwałość zmian brano pod uwagę czas występowania skutków: długotrwałe lub okresowe. Natomiast odwracalność skutków wynika z trwałości zainwestowania. Wszelkie formy zainwestowania kubaturowego i układ komunikacyjny wywołają skutki nieodwracalne, powodujące bezpośrednio ubytek powierzchni biologicznie czynnej i pośrednio wpływają na pozostałe komponenty środowiska 4

5 przyrodniczego w zależności od charakteru inwestycji. Natomiast zasięg przestrzenny analizowano po kątem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń: lokalny lub regionalny. Niniejsza prognoza odnosi się do wniosków uwzględnionych w projekcie planu, uznanych po wstępnej analizie, za względnie bezkolizyjne. W prognozie nie analizowano terenów, które w projekcie planu utrzymały swoje dotychczasowe funkcje. Uznano, iż ich wpływ na środowisko w wyniku wprowadzanych zmian do planów nie uległ zmianie. Prognoza składa się z części tekstowej i załącznika graficznego w podziałce 1: 1000, stanowiącego rysunek projektu planów po wprowadzonych zmianach. 4. Ogólna ocena wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko Rozwój przestrzenny gminy Wólka z uwagi na jej położenie w strefie podmiejskiej Lublina i związki funkcjonalno-przestrzenne z miastem, jest procesem dynamicznie postępującym. Niezależnie od jego tempa, nieuniknionej restrukturyzacji rolnictwa i coraz powszedniejszego zjawiska ucieczki ludności miejskiej na wieś, zmieniać się będzie funkcja gminy z rolniczej na rolniczo-usługowo-mieszkaniową, tak, jak i potrzeby jej mieszkańców. Będzie to mieć określone skutki dla środowiska. Jakość zmian będzie wypadkową ustaleń planów i późniejszych procesów realizacyjnych Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie urbanistycznym i krajobrazowym Oceniając zaproponowany w projekcie planów dalszy rozwój gminy poprzez wprowadzenie zmiany do planów obowiązujących, należy podkreślić, iż będzie on kontynuacją dotychczasowych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy małej ilości zmian i ich monofunkcyjnym charakterze (głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, a także różne formy usług), stanowić będą dopełnienie i kontynuację istniejących pasm układu osadniczego. Istniejące wsie zachowają swój układ przestrzenny i dominującą funkcję rolniczą mimo coraz bardziej widocznych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. W ustaleniach projektu planów wprowadzono zapisy chroniące naturalne formy ukształtowania terenu (suche doliny, skarpy i strome zbocza) przed zabudową. W powiązaniu z jednoznacznymi rygorami wysokości zabudowy sprzyjają one kształtowaniu właściwych relacji przestrzennych i krajobrazowych. Wprowadzane zmiany uściślają dyspozycje przestrzenne dla nowej zabudowy nie naruszając struktury wewnętrznej układu osadniczego mimo znacznego wcześniejszego przyrostu terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. W wielu miejscach zaczynają się pojawiać ministruktury osadnicze, zbliżone swym charakterem bardziej do osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niż klasycznych układów zabudowy zagrodowej. Duże znaczenie dla walorów wizualnokrajobrazowych będą miały zmiany technologiczne i materiałowe w budownictwie. Należy mieć nadzieję, iż wpłyną korzystnie na krajobraz przekształcającego się i rozrastającego układu osadniczego gminy Wólka. 5

6 4.2. Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie sanitarnym O stanie środowiska w gminie decydują w głównej mierze: wyposażenie obszaru w infrastrukturę techniczną i wielkość emitowanych zanieczyszczeń. Pod tym względem projekt planu zakłada, docelowo, realizację niezbędnych mediów: kanalizacji sanitarnej i gazu. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony wód, a zwłaszcza dla ochrony zasobów wód podziemnych. Niezależnie od przyjętych rozwiązań technicznych, ustalenia projektu planów wprowadzają zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntu. Problemem pozostaje hałas. Jest to jedyny parametr stanu środowiska wykazujący tendencję wzrostową w miarę rozwoju ruchu samochodowego. Stan sanitarny środowiska, po wprowadzeniu zmian do planów, nie powinien ulec pogorszeniu z uwagi na fakt, iż dopuszczone zmianami planów inwestycje nie należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej i pełnym wyposażeniu obszaru gminy w gaz, należy się spodziewać poprawy stanu sanitarnego środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie uwarunkowań ochronnych Wcześniej wymienione obszary planistyczne leżą poza zasięgiem obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Natomiast część wprowadzanych zmian do planu leży w granicach Obszaru Górniczego Gazu Ciecierzyn (utworzonego na podstawie koncesji Nr 20/2001 z dn r.). Eksploatacja gazu nie rodzi ujemnych skutków na powierzchni terenu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycje realizowane w granicach obszaru górniczego wymagają uzgodnień z Okręgowym Urzędem Górniczym w Lublinie. Niezależnie od tego obszar gminy wchodzi w skład OCK Dolina Ciemięgi i zlewni chronionej rzeki Ciemięgi. Innymi obszarami chronionymi, na mocy ustaw, to gleby o wysokich (Pliszczyn i Rudnik) i średnich walorach agroekologicznych (ubytek powierzchni biologicznie czynnej) oraz przekształcenia powierzchni ziemi (wszelkie formy niwelacji) występujące procesie realizacji inwestycji. Omawiane zmiany planów nie naruszają lasów, które są również prawnie chronione. Na obszarze gminy Wólka istnieje ujęcie wody w Turce. Jest ono obecnie zdewastowane. Niezależnie od tego ustanowiona strefa ochrony pośredniej ujęcia wody nadal jest obowiązująca Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Biorąc pod uwagę fakt, iż jak do tej pory nie ukazało się rozporządzenie Ministra i Środowiska, określające szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w niniejszej prognozie posłużono się wymogami ustanowionymi w Prawie ochrony środowiska (art. 41 ust. 2), posiłkując się jednocześnie rozporządzeniem, które straciło moc prawną. 6

7 Przedkładany do uzgodnień projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka ma na celu weryfikację obowiązujących rozstrzygnięć planistycznych ze względu na trudności realizacyjne obowiązującego planu. Zmiany więc dotyczą rozstrzygnięć przestrzennych przy zachowaniu i nieznacznym rozszerzeniu dotychczasowych funkcji. Głównie są to funkcje mieszkaniowe, zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Poza niezadowalającym stanem wód Bystrzycy, stan środowiska na obszarze planistycznym nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do obowiązujących norm. Oceniając stan środowiska za punkt wyjścia, przyjęto aktualny stan planistyczny omawianego terenu oraz obecny stan zainwestowania terenów. Pod względem planistycznym, poza nieznacznym rozszerzeniem terenów zainwestowanych, nic się nie zmienia. Funkcja terenów oraz intensywność zainwestowania pozostają bez zmian. Natomiast w stosunku do obecnego sposobu użytkowania terenów, głównie rolniczego, nastąpi ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich o średnich walorach agroekologicznych. W obecnej sytuacji planistycznej bezzasadne jest rozpatrywania zmiany stanu środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji obowiązującego planu. Skutki ekonomiczne i społeczne takiej decyzji byłyby niekorzystne dla gminy z uwagi na procedury roszczeniowe mieszkańców. Funkcje terenów ustanowione w projekcie zmiany planu (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, usługi podstawowe i tereny aktywności gospodarczej) nie mogą wywoływać znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno ze względu na fakt, iż są one stosunkowo bezkolizyjne dla środowiska jak i ze względu na fakt, iż ustalenia planu zobowiązują inwestorów do zachowania standardów jakości środowiska. W projekcie planu nie zakłada się z tego powodu wydzielania stref ograniczonego użytkowania. W granicach opracowania, w dnie Bystrzycy, projektuje się utworzenie obszaru chronionego NATURA Nie mając podstaw merytorycznych do wyznaczenia jego granic w podziałce 1:2000 można jedynie stwierdzić, iż zagrożenia dla funkcjonowania tego obszaru nie wynikają z funkcji terenów. Dno doliny pozostaje wolne od zabudowy, a dla terenów zainwestowanych przewidziano pełne wyposażenie w media (woda, gaz, kanalizacja). Największym zagrożeniem dla obszaru NATURA 2000 jest jakość wody w Bystrzycy po zrzucie z oczyszczalni w Hajdowie. Nasuwa się również refleksja czy teren ten powinien być objęty systemem ochrony NATURA Jak już wcześniej wspomniano, ustanowione w planie funkcje me wywołują i w przyszłości nie będą wywoływać znaczącego oddziaływania na środowisko. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej w wyniku zainwestowania terenów będzie skutkiem trwałym i długoterminowym. W wyniku zainwestowania terenu nastąpi przyrost różnych form zieleni ozdobnej. W stosunku do upraw polowych, roślin użytkowych, można uznać, iż jest to jedna z form kompensacji przyrodniczej. W sytuacji obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma rozwiązań alternatywnych. Każda zmiana funkcji terenów może rodzić roszczenia odszkodowawcze. Gdyby nawet pominąć skutki ekonomiczne rozwiązań alternatywnych, to główną barierą dla takich rozwiązań są względy funkcjonalnoprzestrzenne, obwarowane choćby rygorami historycznymi, a także kanonami sztuki urbanistycznej, zwartości i ciągłości zabudowy. Dla zmian zaproponowanych w projekcie planu nie istnieją alternatywne rozwiązania funkcjonalne. 7

8 4.5. Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na komponenty środowiska przyrodniczego Z ustaleń projektu planu wynika, iż na omawianym terenie nie występują istotne zagrożenia dla powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz szaty roślinnej. Wprowadzone zmiany do planu nie powodują również pogorszenia klimatu akustycznego. Pod pojęciem istotnych zagrożeń należy rozumieć utrzymanie standardów jakości środowiska, określone obowiązującymi normami w tym zakresie. Projekt planu zakłada pełne uzbrojenie terenu (gaz, woda, kanalizacja) oraz wprowadza rygory dotrzymania jakości środowiska w granicach działki do której inwestor ma tytuł prawny. Projekt zmian planu wyklucza możliwość odprowadzania ścieków do wód i gruntu. Ewidentnym skutkiem realizacji ustaleń planu będzie trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich i średnich walorach agroekologicznych. Przyrost terenów zainwestowanych w stosunku do funkcji pierwotnej będzie minimalny i nie przekroczy 2-3% w skali całego planu. Ponadto teren przeznaczony jest głównie pod zabudowę jednorodzinną, a więc funkcję o charakterze ekstensywnym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na funkcjonowanie środowiska Przy wyposażeniu obszaru w media służące ochronie środowiska (głównie gaz i kanalizacja sanitarna i częściowo deszczowa) można uznać, iż realizacja ustaleń planu nie pogorszy zarówno stanu środowiska jak i nie wpłynie niekorzystnie na jego funkcjonowanie. Dna dolin Ciemięgi, Bystrzycy oraz potoku spod Świdnika Dużego, stanowiące lokalne ogniwa systemu ekologicznego zostały wykluczone z zainwestowania. Oznacza to, iż zachowane zostały przyrodnicze związki przestrzenne z terenami otaczającymi Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na walory krajobrazowe Teren zdefiniowany w obowiązującym planie pod względem planistycznym, co do formy i funkcji zabudowy, a także parametrów tej zabudowy i określonej powierzchni biologicznie czynnej, w wyniku wprowadzonych zmian planu nie utraci walorów krajobrazowych. Elementy krajobrazu otwartego, jakimi są doliny Ciemięgi, Bystrzycy i dolinka potoku spod Świdnika Dużego, pozostają bez zmian. Warto podkreślić, iż zabudowa omawianego terenu, co zostało przesądzone w obowiązującym planie, wprowadza nową jakość w krajobrazie gminy. Jest nią zabudowa w formie osiedla miejskiego, czego ewidentnym przykładem jest osiedle "Borek". Jest to jednak presja urbanizacyjna, powodująca przekształcenia krajobrazowe i funkcjonalno-przestrzenne w strefie podmiejskiej każdego dużego miasta. Walory wizualno-krajobrazowe w przyszłości, w dużej mierze zależeć będą od jakości zagospodarowania terenów, głównie od aranżacji zieleni i jakości architektury. Są to jednak wartości, których nie da się określić w planie. 8

9 5. Szczegółowa analiza wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko przyrodnicze W projekcie zmiany planu wykorzystano uwarunkowania przyrodnicze (predyspozycje i ograniczenia) stanowiące podstawę prawidłowego kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego. Wyznaczone tereny pod różne funkcje, głównie jednak pod zabudowę mieszkaniową, charakteryzują się korzystnymi warunkami fizjograficznymi dla zabudowy mieszkaniowej i innych form zainwestowania. Nie stwierdza się kolizji z terenami chronionymi. Analizą objęto poszczególne funkcje ustanowione w projekcie zmiany planu. Takie ujęcie wynika z faktu, iż wprowadzone zmiany mają charakter niemal monofunkcyjny i dotyczą w zdecydowanej przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn, obszar Nr 2 rys Nr 11a. Obejmuje dwa obszary. - Charakterystyka przyrodnicza - tereny objęte planem obejmują miejscowość Pliszczyn, położoną we wschodnich rejonach Płaskowyżu Nałęczowskiego. Wysokie walory agroekologiczne gleb lessowych. Teren bogato urzeźbiony. Niemal przez środek miejscowości Pliszczyn przebiega ujściowy odcinek rzeki Ciemięgi. Teren częściowo leży w obszarze zlewni chronionej Ciemięgi i strefy zasobowej ujęcia w Turce. Teren położony po południowej stronie drogi Pliszczyn- Bystrzyca, leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". W południowej i północnej części obszaru niewielkie enklawy leśne. W północnej części terenu przebiega gazociąg wysokoprężny i linia energetyczna wysokiego napięcia. Obszar 2 leży poza granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Przecinają go linie energetyczne wysokiego napięcia, wyprowadzone z Głównego Punktu Zasilania "Rudnik". Tereny o zróżnicowanych warunkach fizjograficznych (gruntowo-wodnych i klimatycznych) dla zabudowy mieszkaniowej. Tereny niekorzystne dla zabudowy występują w dnie doliny Ciemięgi i w dnach suchych dolin. Pozostałe tereny o zróżnicowanej ekspozycji, z dużym udziałem ekspozycji południowej doliny Ciemięgi charakteryzują się korzystnymi warunkami dla zabudowy mieszkaniowej. Wyjątki mogą stanowić strome zbocza. - Przedmiot zmiany planu: a) Obszar Nr 1- zmiana polega na korekcie tekstu uchwały. Doprowadzono do zgodności treści ustaleń planistycznych zawartych w uchwale Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r., z oznaczeniem terenu na rysunku planu. Dotyczy to terenu we wsi Pliszczyn oznaczonego na rysunku planu symbolem P12 U/MN. Korekta tekstu uchwały polega na: skreśleniu 15, w którym zawarto ustalenia planistyczne dla terenu usług i zabudowy zagrodowej U/RM, omyłkowo wpisuje w te ustalenia teren oznaczony na rysunku planu symbolem P12 U/MN; właściwe umiejscowienie w uchwale, tj. w 11 ust. 1,4 tiret symbolu P12 U/MN. Pozostała treść ustaleń planistycznych, zawartych w pozostaje bez zmian 9

10 b) Obszar Nr 2 (rysunek 11a), zmiany polegają na zmianie rysunku planu, tj.: korekcie przebiegu projektowanej drogi KDW polegającej na likwidacji górnego jej odcinka między terenami o symbolach P 83 MN i P 79 RM i włączenie tego odcinka do drogi KDD G; zmianie klasy drogi KDW na KDD G; powiększeniu terenu oznaczonego symbolem P 83 MN poprzez włączenie terenu oznaczonego symbolem P 81 MN wraz z korektą podziałów wewnętrznych oraz korektą przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu wprowadzone zmiany do planu mają charakter porządkowania formalnego i merytorycznego dotychczasowego planu. Zmiany dotyczą istniejących w planie funkcji i w obrębie tych funkcji. Również bilans terenów zamyka się w granicach istniejących funkcji, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dróg gminnych. Zmiany bez wpływu na stan środowiska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łuszczów I, obszar Nr 1, rysunek Nr 2a - Charakterystyka przyrodnicza Projekty zmian planu opracowano dla wsi Łuszczów I. Pod względem geograficznym należy ona do Równiny Łuszczowskiej i charakteryzuje się słabymi glebami (V, VI klasa z niewielkim udziałem klasy IV) i małym zróżnicowaniem hipsometrycznym. Są to tereny korzystne dla różnych form zainwestowania (korzystne warunki gruntowo wodne i klimatyczne). Leżą w zasobowej strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych w Turce. Część omawianych terenów objęta jest planistyczną formą ochrony w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Teren leży poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego. Uciążliwości akustyczne od drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. - Przedmiot zmiany planu Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i uzupełnieniu tekstu uchwały. Są to: likwidacja projektowanej drogi o symbolu KDD G dzielącej długie zagony na działki budowlane i pozostawieniu ich w istniejących granicach własności (wyeliminowano dodatkowe podziały). W związku z tym tereny oznaczone symbolami Ł I 20 MN, Ł I 21 ZL, Ł I 22 MN uzyskały jeden symbol Ł I 18 MN. Likwidacja drogi wywołała konieczność korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej; korekta tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. polegająca na skreśleniu symboli Ł I 20 MN, Ł I 22 MN w 10 ust. 2, 2 tiret i dodaniu symbolu Ł I 18 MN oraz skreśleniu całego wiersza (w tym również symbolu Ł I 21 ZL) w 34 ust. 1, 1 tiret. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Wprowadzone zmiany do planu polegają na porządkowaniu rysunku planu i tekstu uchwały. Wynikają one z potrzeby dostosowania wydzieleń planistycznych do aktualnych stanów własności gruntów. Jak z powyższego wynika, wprowadzane zmiany do planu nie wpłyną negatywnie na stan środowiska, ponieważ dokonywane są w obrębie tych samych 10

11 funkcji. Jedyny wyjątek stanowi zmiana funkcji terenu oznaczonego symbolem Ł I 21 ZL na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem Ł I 18 MN. Jest to powrót mieszkaniowej ustanowionej w planie pierwotnym. Las na omawianym terenie nie występuje. Był on wynikiem błędnej klasyfikacji geodezyjnej podkładu mapowego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik, obszary Nr 1 i 2, rysunki Nr 13a i 14a - Charakterystyka przyrodnicza tereny objęte planem obejmują zachodnie rejony gminy, należące do Płaskowyżu Nałęczowskiego. Charakteryzują się one bogatą rzeźbą terenu i wysokimi walorami agroekologicznymi. Wierzchowinowe obszary lessowe porozcinane są rozległymi suchymi dolinami wchodzącymi do doliny Bystrzycy. Południowy fragment terenu znajduje się w granicach udokumentowanych zasobów gazu złoża Ciecierzyn obszar górniczy Ciecierzyn. W południowych i północnych rejonach projektu planu występują linie wysokiego napięcia. Cały obszar planistyczny znajduje się poza zasięgiem obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Występują tu korzystne warunki fizjograficzne dla różnych form zabudowy. - Przedmiot zmiany planów. Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i uzupełnieniu tekstu uchwały. Są to: powiększenie terenu budownictwa zagrodowego oznaczonego symbolem R 28 RM poprzez przekwalifikowanie części terenu oznaczonego symbolem R 29 R/ZL oraz włączenie terenu oznaczonego symbolem R 30 RM. Zmiany te wywołały konieczność skorygowania przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej (obszar Nr 1, rysunek Nr 13a); powiększenie terenu budownictwa zagrodowego oznaczonego symbolem R 26 RM poprzez przekwalifikowanie części terenu oznaczonego symbolem R 25 R/ZL wraz z korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy (obszar Nr 1, rysunek Nr 13a); w związku ze zmianami rysunku planu dokonano korekty tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. polegającej na: skreśleniu symboli R 30 (RM) i R 39 (RM) i dodanie symbolu R 31 RM w 21 ust. 1, 12 tiret oraz w ust. 4 lit. a w 21 po wyrazie inaczej dodano wyrazy dla działki zagrodowej nowo wydzielonej do 1500 m², oraz skreśleniu symbolu R 40 ZŁ i dodaniu symbolu R 30 ZŁ w 35 ust. 1, 5 tiret; powiększeniu terenu oznaczonego symbolem R 79 RM kosztem zmniejszenia terenu oznaczonego symbolem R 66 R/ZL wraz z korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej (obszar Nr 2, rysunek Nr 14a); zmiana rysunku planu wywołała konieczność skorygowania tekstu uchwały Nr IX /52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. poprzez: skreślenie w 17 ust. 1, 4 tiret, symbolu R 87 (UP) i dodanie symbolu R 39 UP oraz skreślenie w 21 ust. 1, 13 tiret, symbolu R 86 (RM) i dodanie symbolu R 40 RM, a także w ust. 4 lit. a w 21 po wyrazie inaczej dodanie wyrazów dla działki zagrodowej nowo wydzielonej do 1500 m². 11

12 - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Zmiany merytoryczne rysunku planu i zmiany formalne dokonane zostały w obrębie tych samych funkcji. Wywołają one nieduży ubytek powierzchni biologicznie czynnej (tereny rolne przekwalifikowano na tereny zabudowy zagrodowej). Przy docelowym wyposażeniu obszaru w infrastrukturę służącą ochronie środowiska wprowadzone zmiany do planu nie wpłyną w sposób istotny na stan środowiska, biorąc za punkt odniesienia obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka - Długie, obszar Nr 1, rysunek Nr 21a i obszar Nr 2, rysunek Nr 22a - Charakterystyka przyrodnicza Projekt planu opracowano dla zespołu wsi Turka Długie. Obejmuje on tereny po obu stronach drogi relacji Lublin Łęczna. Są to tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych (gruntowo-wodnych i klimatycznych) dla różnych form zagospodarowania. Projekt planu dla obszaru 1 obejmuje osiedle Borek. Tereny planistyczne leżą poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego. Objęte są planistyczną formą ochrony w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Zachodnia część osiedla Borek leży w granicach udokumentowanych zasobów gazu złoża Ciecierzyn. Uciążliwości akustyczne od drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. Obszar planistyczny znajduje się w strefie zasobowej ochrony ujęcia wody w Turce, obecnie nie eksploatowany. - Przedmiot zmiany planu Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i skorygowaniu tekstu uchwały. Są to: z terenu OB 65 MN wydzielono tereny OB 109 MN, OB 142 U; teren OB 72 MN przekwalifikowano na OB 72 MW; teren OB 95 MN przekwalifikowano na OB 95 MN / MW / U; teren OB 132 MN przekwalifikowano na OB 132 MW / U; likwidacja części terenu OB 131 KX i włączenie go do terenu OB 132 MN / MW / U; teren OB 129 MN przekwalifikowano na OB 129 MW; teren OB 137 MN przekwalifikowano na OB 137 MW; teren OB 116 MN przekwalifikowano na OB 116 MN / MW; likwidacja terenu OB 109 KX; teren OB 81 MN przekwalifikowano na OB 81 MN / MW / U; teren OB 80 MN przekwalifikowano na OB 80 MN / MW / U; teren OB 78 MN przekwalifikowano na OB 78 MW / U; teren OB 59 U przekwalifikowano na OB 59 MW / U; z terenu OB 48 ZP wydzielono teren OB 48 KX, pozostały teren utrzymał dotychczasową funkcję pod zmienionym symbolem OB 77 ZP; nastąpiła korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy; zmiana klasy i kategorii drogi KDZ P Zmiany rysunku planu spowodowały konieczność skorygowania tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w następujących sekwencjach: w 10 ust. 2, 13 tires skreślono symbole: OB 72 (MN), OB 80 (MN), OB 81 (MN), OB 86 (MN), OB 88 (MN), OB 95 (MN), OB 107 (MN), OB

13 (MN), OB 132 (MN), OB 137 (MN) oraz dodano nowe wydzielenia planu o następujących symbolach: OB 17 MN, OB 109 MN, OB 80 MN / MW / U, OB 81 MN / MW / U, OB 86 MN / MW, OB 88 MN / MW, OB 95 MN / MW / U, OB 116 MN / MW, OB 132 MN / MW / U; w 10 dodano punkt 11 w brzmieniu: w granicach terenów oznaczonych symbolami: OB 80 MN / MW / U, OB 81 MN / MW / U, OB 86 MN / MW, OB 88 MN / MW, OB 95 MN / MW / U, OB 116 MN / MW i OB 132 MN / MW / U ustala się podstawowe przeznaczenie gruntów pod realizację funkcji mieszkaniowej w zabudowie jedno lub/i wielorodzinnej z możliwością uzupełnienia programem usługowym o charakterze komercyjnym lub/i publicznym o wielkości do 30 % powierzchni ogólnej zespołu lub obiektu. W przypadku realizacji na jednym terenie budynków jedno i wielorodzinnych, obowiązuje konieczność uwzględnienia w kompozycji architektonicznej takiego zespołu mieszkalnego wzajemnych relacji między tymi budynkami, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania właściwych standardów jakości życia mieszkańców w obu rodzajach zabudowy. Przy ustalaniu warunków zabudowy dla poszczególnych jej rodzajów, należy stosować odpowiednio ustalenia szczegółowe zawarte: dla terenów oznaczonych symbolem. MN w niniejszym paragrafie, dla terenów oznaczonych symbolem. MW w 12, dla terenów oznaczonych symbolem. U zawarte w 14. Ponadto wprowadzono zmiany do uchwały: w 12 ust. 2 dopisano symbole: OB 72 MW, OB 107 MW, OB 129 MW, OB 137 MW; w 14 ust. 1, 13 tiret skreślono symbole OB 59 (U) i OB 78 (U); w 36 ust. 1, 4 tiret skreślono symbol OB 48 (ZP); w 43 ust. 1 pkt. 8 skreślono symbol OB 109 (KS); w 45 ust. 1, 2 tiret dodano symbol OB 48 KX. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Zmiany planu dotyczą głównie zmiany funkcji terenów z zabudowy mieszkaniowej MN jednorodzinnej na zabudowę wielorodzinną MW. Wynikają one z potrzeb rozbudowy osiedla Borek i większego zapotrzebowania na zabudowę wielorodzinną. Zwiększenie intensywności zabudowy spowoduje szereg określonych uciążliwości (przyrost ścieków sanitarnych i deszczowych, przyrost uciążliwości akustycznych wraz ze wzrostem liczby samochodów itp.), które przy docelowym wyposażeniu w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska, nie wpłyną w sposób istotny na stan środowiska. Realizacja zabudowy wielorodzinnej spowoduje większy ubytek powierzchni biologicznie czynnej na etapie realizacji inwestycji. Wymienione zagrożenia mają wymiar ściśle lokalny i są charakterystyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Wyżej omówione zmiany dotyczą obszaru Nr 1 na rysunku Nr 21a. Zmiana w obszarze Nr 2 przedstawiona na rysunku Nr 22a polega na korekcie linii regulacyjnej drogi KDW w obrębie terenów: T 45 RM, T 46 R i T 47 RM oraz korekcie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Są to zmiany bez istotnego wpływu na stan środowiska. 13

14 5.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Świdnik Duży, rysunek Nr 23a - Charakterystyka przyrodnicza Opracowaniem planistycznym objęto teren leżący głównie po południowej stronie drogi krajowej relacji Lublin Łęczna na skrzyżowaniu z drogą do Bystrzycy. Teren jest korzystny pod względem fizjograficznym pod różne formy zagospodarowania. Nie leży w granicach systemu obszarów chronionych województwa lubelskiego. Natomiast objęty jest w całości zasobową strefą ochrony wód podziemnych ujęcia w Turce i częściowo (północne rejony) strefą ochrony bezpośredniej i strefą ochrony biologicznej odwiertu ujęcia wody w Turce. Przeważają tu gleby piaszczyste w 5 i 6 kompleksie przydatności rolniczej. Teren leży poza Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych. Uciążliwość akustyczna w pasie drogowym drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. - Przedmiot zmiany planu Zmiana planu polega na: korekcie granic terenu oznaczonego symbolem T 76 ZL zgodnie z faktycznym zasięgiem lasu, powiększeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem T 79 MN / U kosztem terenów rolnych R oraz wyznaczeniu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T 93 MN kosztem terenów rolnych R. Przy pełnym uzbrojeniu terenu, zmiana poza trwałym ubytkiem powierzchni biologicznie czynnej bez istotnego wpływu na stan środowiska. 6. Wnioski końcowe 1. Wprowadzane zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w większości przypadków są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla zmian, które nie mają takiej zgodności, równolegle prowadzone są prace nad zmianami w Studium. 2. Projektowane wyposażenie obszaru gminy w infrastrukturę techniczną stwarza szansę, docelowo, dla poprawy stanu środowiska, mimo iż nastąpi przyrost terenów zabudowanych. Dotyczy to zwłaszcza ochrony wód poprzez realizację kanalizacji sanitarnej. 3. Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają statusu obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Zmiany nie występują w dnach dolin rzecznych i nie obejmują ESOCH. 4. Realizacja ustaleń planu spowoduje trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich walorach agroekologicznych. 5. Ustalenia projektu planu precyzyjnie określają parametry zabudowy oraz procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Są to istotne elementy kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu oraz stanowią swoistą kompensatę przyrodniczą za tereny przeznaczone pod zabudowę. 6. Ustalenia projektu planu wprowadzają obligatoryjny obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska w granicach działek, do których inwestorzy mają tytuł prawny. 14

15 7. Zmiany ustaleń planu nie wprowadzają nowych funkcji w stosunku do już istniejących oraz funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i generalnie dotyczą przekwalifikowania terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej. Ponadto ustalenia planu w dużej części w osiedlu Borek polegają na przekwalifikowaniu terenów zabudowy jednorodzinnej MN na tereny zabudowy wielorodzinnej MW. 8. Ustanowiony obszar górniczy Ciecierzyn" nie koliduje z programem inwestycyjnym wprowadzonych zmian planu. 9. Zmiana zaproponowana w osiedlu Borek, polegająca na wydzieleniu ciągu pieszego KX z terenu zieleni publicznej ma charakter formalny i nie ma istotnego wpływu na pogorszenie stanu środowiska. 10. W dwóch przypadkach (analiza szczegółowa) stwierdzono naruszenie powierzchni leśnej na rzecz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy to uznać za niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. 15

16 7. Załączniki graficzne 16

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/14/2015 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267) Na

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.. Na podstawie art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 i art. 29 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2138, 2139

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2138, 2139 Województwa Pomorskiego Nr 105 11644 Poz. 2138, 2139 Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/62/2011 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 maja 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej UCHWALA NR XVII/300/04 RADY GMINY NIEMCE z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ELIZÓWKA III. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Mapa terenów miejskich z możliwością zagospodarowania na cele budownictwa mieszkaniowego 1 3 2 Teren 1 w obrębie ulic Podmiejskiej, Podleśnej, Kossaka

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/103/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/103/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/103/15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W ZAKOPANEM (do wyłożenia do publicznego wglądu) ZESPÓŁ AUTORSKI PROGNOZY: GŁÓWNI PROJEKTANCI:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 30 października 2014 roku

Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 30 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 6219 UCHWAŁA NR LII.716.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW DLA FRAGMENTU WSI KOŻUSZKI PARCEL PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: Mgr Paulina Wójcik Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo