PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY WÓLKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I Autor opracowania mgr Piotr Sempliński Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie Nr WA LUBLIN LIPIEC 2008

2 Spis treści 1. Wstęp Zakres wprowadzonych zmian do planów Uwagi metodyczne Ogólna ocena wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie urbanistycznym i krajobrazowym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie sanitarnym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie uwarunkowań ochronnych Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na komponenty środowiska przyrodniczego Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na funkcjonowanie środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na walory krajobrazowe Szczegółowa analiza wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko przyrodnicze Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn, obszar Nr 2 rys Nr 11a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łuszczów I, obszar Nr 1, rysunek Nr 2a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik, obszary Nr 1 i 2, rysunki Nr 13a i 14a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka - Długie, obszar Nr 1, rysunek Nr 21a i obszar Nr 2, rysunek Nr 22a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Świdnik Duży, rysunek Nr 23a Wnioski końcowe Załączniki graficzne

3 1. Wstęp Prognozę oddziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie WÓLKA opracowano na podstawie: - wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zmiany planów; - analizy ustaleń projektów planu; - informacji o stanie środowiska zawartych w Raporcie o stanie środowiska Województwa Lubelskiego w roku 2005 ; - analizy opracowań przyrodniczych, w tym Ekofizjografii, wykonanych dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka i planów zagospodarowania przestrzennego; - Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Wólka; - literatury przedmiotu i opracowań specjalistycznych dotyczących tego obszaru; - Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W ŚWIDNIKU o docelowej długości drogi startowej 2520 m; - Koncepcji programowo-przestrzennej lotniska komunikacyjnego Lublin-Świdnik. Prognozę opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r z późniejszymi zmianami) przy wykorzystaniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197 poz. 1667). Cytowane rozporządzenie, pomimo iż utraciło ważność w wyniku kolejnej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, to do czasu wydania nowego rozporządzenia stanowi przydatny materiał merytoryczny i metodyczny dla opracowania prognozy. Zakres przedmiotowy prognozy dostosowano do istniejących uwarunkowań przyrodniczych i mogących pojawić się zagrożeń w wyniku realizacji ustaleń planu. Prognoza, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stanowi obligatoryjny element materiałów planistycznych warunkujących uchwalenie planu. 2. Zakres wprowadzonych zmian do planów Zmiany są wprowadzone do: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi ŁUSZCZÓW, obszar Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi PLISZCZYN, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi RUDNIK, obszar Nr 1 3

4 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi RUDNIK, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA- DŁUGIE, obszar Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA- DŁUGIE, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA i ŚWIDNIK DUŻY Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi PLISZCZYN, obszar Nr 1 Wprowadzane zmiany do planu mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czego wyrazem są zgłoszone wnioski do planu i polegają głównie na doskonaleniu struktury funkcjonalno-przestrzennej, a zwłaszcza układu komunikacyjnego. Taki charakter zmiany wynika z potrzeby dostosowania rozstrzygnięć planistycznych do struktury własnościowej gruntów. Tylko w niewielkim procencie polegają na ekspansji zabudowy mieszkaniowej na tereny użytkowane rolniczo. W odniesieniu do obowiązujących rozstrzygnięć planistycznych, w projekcie zmiany planów nie wprowadza się nowych funkcji w stosunku do już istniejących ani funkcji kolizyjnych pod względem funkcjonalnym. Są one zintegrowane z istniejącym układem osadniczym, tworząc kontynuacje jego rozwoju. Zasadniczą zmianę planu zagospodarowania stanowi propozycja lokalizacji lotniska. Jest to zmiana powodująca duże przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne i krajobrazowe tej części gminy. Prognoza dla zmiany planu mającej na celu budowę lotniska stanowi odrębne opracowanie. 3. Uwagi metodyczne Przy braku jednoznacznych metod analitycznych, określających wpływ ustaleń planistycznych poszczególnych funkcji na stan środowiska, w niniejszej prognozie posłużono się metodą analogii funkcji i analizą porównawczą wzajemnych kolizyjności funkcji ustanowionych w ustaleniach projektu planów. Z metody analogii funkcji wynika możliwość określenia wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko przyrodnicze dla funkcji pokrewnych o zbliżonym charakterze bez względu, w jakim okresie czasu będą one realizowane. Funkcję czasu uznaje się za czynnik sprzyjający innowacjom technicznym i technologicznym w zakresie urządzeń służących ochronie środowiska. Natomiast analiza porównawcza kolizyjności funkcji pozwala na określenie przyrostu lub redukcji zagrożeń w odniesieniu do funkcji pierwotnych ustanowionych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z metodologicznego punktu widzenia ważnym elementem oceny skutków wpływu na środowisko wprowadzanych zmian do planu jest ich charakter, trwałość, odwracalność, zasięg przestrzenny, a także zjawisko kumulowania się wpływów. Oceniając trwałość zmian brano pod uwagę czas występowania skutków: długotrwałe lub okresowe. Natomiast odwracalność skutków wynika z trwałości zainwestowania. Wszelkie formy zainwestowania kubaturowego i układ komunikacyjny wywołają skutki nieodwracalne, powodujące bezpośrednio ubytek powierzchni biologicznie czynnej i pośrednio wpływają na pozostałe komponenty środowiska 4

5 przyrodniczego w zależności od charakteru inwestycji. Natomiast zasięg przestrzenny analizowano po kątem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń: lokalny lub regionalny. Niniejsza prognoza odnosi się do wniosków uwzględnionych w projekcie planu, uznanych po wstępnej analizie, za względnie bezkolizyjne. W prognozie nie analizowano terenów, które w projekcie planu utrzymały swoje dotychczasowe funkcje. Uznano, iż ich wpływ na środowisko w wyniku wprowadzanych zmian do planów nie uległ zmianie. Prognoza składa się z części tekstowej i załącznika graficznego w podziałce 1: 1000, stanowiącego rysunek projektu planów po wprowadzonych zmianach. 4. Ogólna ocena wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko Rozwój przestrzenny gminy Wólka z uwagi na jej położenie w strefie podmiejskiej Lublina i związki funkcjonalno-przestrzenne z miastem, jest procesem dynamicznie postępującym. Niezależnie od jego tempa, nieuniknionej restrukturyzacji rolnictwa i coraz powszedniejszego zjawiska ucieczki ludności miejskiej na wieś, zmieniać się będzie funkcja gminy z rolniczej na rolniczo-usługowo-mieszkaniową, tak, jak i potrzeby jej mieszkańców. Będzie to mieć określone skutki dla środowiska. Jakość zmian będzie wypadkową ustaleń planów i późniejszych procesów realizacyjnych Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie urbanistycznym i krajobrazowym Oceniając zaproponowany w projekcie planów dalszy rozwój gminy poprzez wprowadzenie zmiany do planów obowiązujących, należy podkreślić, iż będzie on kontynuacją dotychczasowych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy małej ilości zmian i ich monofunkcyjnym charakterze (głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, a także różne formy usług), stanowić będą dopełnienie i kontynuację istniejących pasm układu osadniczego. Istniejące wsie zachowają swój układ przestrzenny i dominującą funkcję rolniczą mimo coraz bardziej widocznych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. W ustaleniach projektu planów wprowadzono zapisy chroniące naturalne formy ukształtowania terenu (suche doliny, skarpy i strome zbocza) przed zabudową. W powiązaniu z jednoznacznymi rygorami wysokości zabudowy sprzyjają one kształtowaniu właściwych relacji przestrzennych i krajobrazowych. Wprowadzane zmiany uściślają dyspozycje przestrzenne dla nowej zabudowy nie naruszając struktury wewnętrznej układu osadniczego mimo znacznego wcześniejszego przyrostu terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. W wielu miejscach zaczynają się pojawiać ministruktury osadnicze, zbliżone swym charakterem bardziej do osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niż klasycznych układów zabudowy zagrodowej. Duże znaczenie dla walorów wizualnokrajobrazowych będą miały zmiany technologiczne i materiałowe w budownictwie. Należy mieć nadzieję, iż wpłyną korzystnie na krajobraz przekształcającego się i rozrastającego układu osadniczego gminy Wólka. 5

6 4.2. Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie sanitarnym O stanie środowiska w gminie decydują w głównej mierze: wyposażenie obszaru w infrastrukturę techniczną i wielkość emitowanych zanieczyszczeń. Pod tym względem projekt planu zakłada, docelowo, realizację niezbędnych mediów: kanalizacji sanitarnej i gazu. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony wód, a zwłaszcza dla ochrony zasobów wód podziemnych. Niezależnie od przyjętych rozwiązań technicznych, ustalenia projektu planów wprowadzają zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntu. Problemem pozostaje hałas. Jest to jedyny parametr stanu środowiska wykazujący tendencję wzrostową w miarę rozwoju ruchu samochodowego. Stan sanitarny środowiska, po wprowadzeniu zmian do planów, nie powinien ulec pogorszeniu z uwagi na fakt, iż dopuszczone zmianami planów inwestycje nie należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej i pełnym wyposażeniu obszaru gminy w gaz, należy się spodziewać poprawy stanu sanitarnego środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie uwarunkowań ochronnych Wcześniej wymienione obszary planistyczne leżą poza zasięgiem obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Natomiast część wprowadzanych zmian do planu leży w granicach Obszaru Górniczego Gazu Ciecierzyn (utworzonego na podstawie koncesji Nr 20/2001 z dn r.). Eksploatacja gazu nie rodzi ujemnych skutków na powierzchni terenu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycje realizowane w granicach obszaru górniczego wymagają uzgodnień z Okręgowym Urzędem Górniczym w Lublinie. Niezależnie od tego obszar gminy wchodzi w skład OCK Dolina Ciemięgi i zlewni chronionej rzeki Ciemięgi. Innymi obszarami chronionymi, na mocy ustaw, to gleby o wysokich (Pliszczyn i Rudnik) i średnich walorach agroekologicznych (ubytek powierzchni biologicznie czynnej) oraz przekształcenia powierzchni ziemi (wszelkie formy niwelacji) występujące procesie realizacji inwestycji. Omawiane zmiany planów nie naruszają lasów, które są również prawnie chronione. Na obszarze gminy Wólka istnieje ujęcie wody w Turce. Jest ono obecnie zdewastowane. Niezależnie od tego ustanowiona strefa ochrony pośredniej ujęcia wody nadal jest obowiązująca Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Biorąc pod uwagę fakt, iż jak do tej pory nie ukazało się rozporządzenie Ministra i Środowiska, określające szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w niniejszej prognozie posłużono się wymogami ustanowionymi w Prawie ochrony środowiska (art. 41 ust. 2), posiłkując się jednocześnie rozporządzeniem, które straciło moc prawną. 6

7 Przedkładany do uzgodnień projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka ma na celu weryfikację obowiązujących rozstrzygnięć planistycznych ze względu na trudności realizacyjne obowiązującego planu. Zmiany więc dotyczą rozstrzygnięć przestrzennych przy zachowaniu i nieznacznym rozszerzeniu dotychczasowych funkcji. Głównie są to funkcje mieszkaniowe, zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Poza niezadowalającym stanem wód Bystrzycy, stan środowiska na obszarze planistycznym nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do obowiązujących norm. Oceniając stan środowiska za punkt wyjścia, przyjęto aktualny stan planistyczny omawianego terenu oraz obecny stan zainwestowania terenów. Pod względem planistycznym, poza nieznacznym rozszerzeniem terenów zainwestowanych, nic się nie zmienia. Funkcja terenów oraz intensywność zainwestowania pozostają bez zmian. Natomiast w stosunku do obecnego sposobu użytkowania terenów, głównie rolniczego, nastąpi ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich o średnich walorach agroekologicznych. W obecnej sytuacji planistycznej bezzasadne jest rozpatrywania zmiany stanu środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji obowiązującego planu. Skutki ekonomiczne i społeczne takiej decyzji byłyby niekorzystne dla gminy z uwagi na procedury roszczeniowe mieszkańców. Funkcje terenów ustanowione w projekcie zmiany planu (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, usługi podstawowe i tereny aktywności gospodarczej) nie mogą wywoływać znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno ze względu na fakt, iż są one stosunkowo bezkolizyjne dla środowiska jak i ze względu na fakt, iż ustalenia planu zobowiązują inwestorów do zachowania standardów jakości środowiska. W projekcie planu nie zakłada się z tego powodu wydzielania stref ograniczonego użytkowania. W granicach opracowania, w dnie Bystrzycy, projektuje się utworzenie obszaru chronionego NATURA Nie mając podstaw merytorycznych do wyznaczenia jego granic w podziałce 1:2000 można jedynie stwierdzić, iż zagrożenia dla funkcjonowania tego obszaru nie wynikają z funkcji terenów. Dno doliny pozostaje wolne od zabudowy, a dla terenów zainwestowanych przewidziano pełne wyposażenie w media (woda, gaz, kanalizacja). Największym zagrożeniem dla obszaru NATURA 2000 jest jakość wody w Bystrzycy po zrzucie z oczyszczalni w Hajdowie. Nasuwa się również refleksja czy teren ten powinien być objęty systemem ochrony NATURA Jak już wcześniej wspomniano, ustanowione w planie funkcje me wywołują i w przyszłości nie będą wywoływać znaczącego oddziaływania na środowisko. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej w wyniku zainwestowania terenów będzie skutkiem trwałym i długoterminowym. W wyniku zainwestowania terenu nastąpi przyrost różnych form zieleni ozdobnej. W stosunku do upraw polowych, roślin użytkowych, można uznać, iż jest to jedna z form kompensacji przyrodniczej. W sytuacji obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma rozwiązań alternatywnych. Każda zmiana funkcji terenów może rodzić roszczenia odszkodowawcze. Gdyby nawet pominąć skutki ekonomiczne rozwiązań alternatywnych, to główną barierą dla takich rozwiązań są względy funkcjonalnoprzestrzenne, obwarowane choćby rygorami historycznymi, a także kanonami sztuki urbanistycznej, zwartości i ciągłości zabudowy. Dla zmian zaproponowanych w projekcie planu nie istnieją alternatywne rozwiązania funkcjonalne. 7

8 4.5. Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na komponenty środowiska przyrodniczego Z ustaleń projektu planu wynika, iż na omawianym terenie nie występują istotne zagrożenia dla powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz szaty roślinnej. Wprowadzone zmiany do planu nie powodują również pogorszenia klimatu akustycznego. Pod pojęciem istotnych zagrożeń należy rozumieć utrzymanie standardów jakości środowiska, określone obowiązującymi normami w tym zakresie. Projekt planu zakłada pełne uzbrojenie terenu (gaz, woda, kanalizacja) oraz wprowadza rygory dotrzymania jakości środowiska w granicach działki do której inwestor ma tytuł prawny. Projekt zmian planu wyklucza możliwość odprowadzania ścieków do wód i gruntu. Ewidentnym skutkiem realizacji ustaleń planu będzie trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich i średnich walorach agroekologicznych. Przyrost terenów zainwestowanych w stosunku do funkcji pierwotnej będzie minimalny i nie przekroczy 2-3% w skali całego planu. Ponadto teren przeznaczony jest głównie pod zabudowę jednorodzinną, a więc funkcję o charakterze ekstensywnym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na funkcjonowanie środowiska Przy wyposażeniu obszaru w media służące ochronie środowiska (głównie gaz i kanalizacja sanitarna i częściowo deszczowa) można uznać, iż realizacja ustaleń planu nie pogorszy zarówno stanu środowiska jak i nie wpłynie niekorzystnie na jego funkcjonowanie. Dna dolin Ciemięgi, Bystrzycy oraz potoku spod Świdnika Dużego, stanowiące lokalne ogniwa systemu ekologicznego zostały wykluczone z zainwestowania. Oznacza to, iż zachowane zostały przyrodnicze związki przestrzenne z terenami otaczającymi Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na walory krajobrazowe Teren zdefiniowany w obowiązującym planie pod względem planistycznym, co do formy i funkcji zabudowy, a także parametrów tej zabudowy i określonej powierzchni biologicznie czynnej, w wyniku wprowadzonych zmian planu nie utraci walorów krajobrazowych. Elementy krajobrazu otwartego, jakimi są doliny Ciemięgi, Bystrzycy i dolinka potoku spod Świdnika Dużego, pozostają bez zmian. Warto podkreślić, iż zabudowa omawianego terenu, co zostało przesądzone w obowiązującym planie, wprowadza nową jakość w krajobrazie gminy. Jest nią zabudowa w formie osiedla miejskiego, czego ewidentnym przykładem jest osiedle "Borek". Jest to jednak presja urbanizacyjna, powodująca przekształcenia krajobrazowe i funkcjonalno-przestrzenne w strefie podmiejskiej każdego dużego miasta. Walory wizualno-krajobrazowe w przyszłości, w dużej mierze zależeć będą od jakości zagospodarowania terenów, głównie od aranżacji zieleni i jakości architektury. Są to jednak wartości, których nie da się określić w planie. 8

9 5. Szczegółowa analiza wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko przyrodnicze W projekcie zmiany planu wykorzystano uwarunkowania przyrodnicze (predyspozycje i ograniczenia) stanowiące podstawę prawidłowego kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego. Wyznaczone tereny pod różne funkcje, głównie jednak pod zabudowę mieszkaniową, charakteryzują się korzystnymi warunkami fizjograficznymi dla zabudowy mieszkaniowej i innych form zainwestowania. Nie stwierdza się kolizji z terenami chronionymi. Analizą objęto poszczególne funkcje ustanowione w projekcie zmiany planu. Takie ujęcie wynika z faktu, iż wprowadzone zmiany mają charakter niemal monofunkcyjny i dotyczą w zdecydowanej przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn, obszar Nr 2 rys Nr 11a. Obejmuje dwa obszary. - Charakterystyka przyrodnicza - tereny objęte planem obejmują miejscowość Pliszczyn, położoną we wschodnich rejonach Płaskowyżu Nałęczowskiego. Wysokie walory agroekologiczne gleb lessowych. Teren bogato urzeźbiony. Niemal przez środek miejscowości Pliszczyn przebiega ujściowy odcinek rzeki Ciemięgi. Teren częściowo leży w obszarze zlewni chronionej Ciemięgi i strefy zasobowej ujęcia w Turce. Teren położony po południowej stronie drogi Pliszczyn- Bystrzyca, leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". W południowej i północnej części obszaru niewielkie enklawy leśne. W północnej części terenu przebiega gazociąg wysokoprężny i linia energetyczna wysokiego napięcia. Obszar 2 leży poza granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Przecinają go linie energetyczne wysokiego napięcia, wyprowadzone z Głównego Punktu Zasilania "Rudnik". Tereny o zróżnicowanych warunkach fizjograficznych (gruntowo-wodnych i klimatycznych) dla zabudowy mieszkaniowej. Tereny niekorzystne dla zabudowy występują w dnie doliny Ciemięgi i w dnach suchych dolin. Pozostałe tereny o zróżnicowanej ekspozycji, z dużym udziałem ekspozycji południowej doliny Ciemięgi charakteryzują się korzystnymi warunkami dla zabudowy mieszkaniowej. Wyjątki mogą stanowić strome zbocza. - Przedmiot zmiany planu: a) Obszar Nr 1- zmiana polega na korekcie tekstu uchwały. Doprowadzono do zgodności treści ustaleń planistycznych zawartych w uchwale Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r., z oznaczeniem terenu na rysunku planu. Dotyczy to terenu we wsi Pliszczyn oznaczonego na rysunku planu symbolem P12 U/MN. Korekta tekstu uchwały polega na: skreśleniu 15, w którym zawarto ustalenia planistyczne dla terenu usług i zabudowy zagrodowej U/RM, omyłkowo wpisuje w te ustalenia teren oznaczony na rysunku planu symbolem P12 U/MN; właściwe umiejscowienie w uchwale, tj. w 11 ust. 1,4 tiret symbolu P12 U/MN. Pozostała treść ustaleń planistycznych, zawartych w pozostaje bez zmian 9

10 b) Obszar Nr 2 (rysunek 11a), zmiany polegają na zmianie rysunku planu, tj.: korekcie przebiegu projektowanej drogi KDW polegającej na likwidacji górnego jej odcinka między terenami o symbolach P 83 MN i P 79 RM i włączenie tego odcinka do drogi KDD G; zmianie klasy drogi KDW na KDD G; powiększeniu terenu oznaczonego symbolem P 83 MN poprzez włączenie terenu oznaczonego symbolem P 81 MN wraz z korektą podziałów wewnętrznych oraz korektą przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu wprowadzone zmiany do planu mają charakter porządkowania formalnego i merytorycznego dotychczasowego planu. Zmiany dotyczą istniejących w planie funkcji i w obrębie tych funkcji. Również bilans terenów zamyka się w granicach istniejących funkcji, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dróg gminnych. Zmiany bez wpływu na stan środowiska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łuszczów I, obszar Nr 1, rysunek Nr 2a - Charakterystyka przyrodnicza Projekty zmian planu opracowano dla wsi Łuszczów I. Pod względem geograficznym należy ona do Równiny Łuszczowskiej i charakteryzuje się słabymi glebami (V, VI klasa z niewielkim udziałem klasy IV) i małym zróżnicowaniem hipsometrycznym. Są to tereny korzystne dla różnych form zainwestowania (korzystne warunki gruntowo wodne i klimatyczne). Leżą w zasobowej strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych w Turce. Część omawianych terenów objęta jest planistyczną formą ochrony w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Teren leży poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego. Uciążliwości akustyczne od drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. - Przedmiot zmiany planu Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i uzupełnieniu tekstu uchwały. Są to: likwidacja projektowanej drogi o symbolu KDD G dzielącej długie zagony na działki budowlane i pozostawieniu ich w istniejących granicach własności (wyeliminowano dodatkowe podziały). W związku z tym tereny oznaczone symbolami Ł I 20 MN, Ł I 21 ZL, Ł I 22 MN uzyskały jeden symbol Ł I 18 MN. Likwidacja drogi wywołała konieczność korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej; korekta tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. polegająca na skreśleniu symboli Ł I 20 MN, Ł I 22 MN w 10 ust. 2, 2 tiret i dodaniu symbolu Ł I 18 MN oraz skreśleniu całego wiersza (w tym również symbolu Ł I 21 ZL) w 34 ust. 1, 1 tiret. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Wprowadzone zmiany do planu polegają na porządkowaniu rysunku planu i tekstu uchwały. Wynikają one z potrzeby dostosowania wydzieleń planistycznych do aktualnych stanów własności gruntów. Jak z powyższego wynika, wprowadzane zmiany do planu nie wpłyną negatywnie na stan środowiska, ponieważ dokonywane są w obrębie tych samych 10

11 funkcji. Jedyny wyjątek stanowi zmiana funkcji terenu oznaczonego symbolem Ł I 21 ZL na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem Ł I 18 MN. Jest to powrót mieszkaniowej ustanowionej w planie pierwotnym. Las na omawianym terenie nie występuje. Był on wynikiem błędnej klasyfikacji geodezyjnej podkładu mapowego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik, obszary Nr 1 i 2, rysunki Nr 13a i 14a - Charakterystyka przyrodnicza tereny objęte planem obejmują zachodnie rejony gminy, należące do Płaskowyżu Nałęczowskiego. Charakteryzują się one bogatą rzeźbą terenu i wysokimi walorami agroekologicznymi. Wierzchowinowe obszary lessowe porozcinane są rozległymi suchymi dolinami wchodzącymi do doliny Bystrzycy. Południowy fragment terenu znajduje się w granicach udokumentowanych zasobów gazu złoża Ciecierzyn obszar górniczy Ciecierzyn. W południowych i północnych rejonach projektu planu występują linie wysokiego napięcia. Cały obszar planistyczny znajduje się poza zasięgiem obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Występują tu korzystne warunki fizjograficzne dla różnych form zabudowy. - Przedmiot zmiany planów. Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i uzupełnieniu tekstu uchwały. Są to: powiększenie terenu budownictwa zagrodowego oznaczonego symbolem R 28 RM poprzez przekwalifikowanie części terenu oznaczonego symbolem R 29 R/ZL oraz włączenie terenu oznaczonego symbolem R 30 RM. Zmiany te wywołały konieczność skorygowania przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej (obszar Nr 1, rysunek Nr 13a); powiększenie terenu budownictwa zagrodowego oznaczonego symbolem R 26 RM poprzez przekwalifikowanie części terenu oznaczonego symbolem R 25 R/ZL wraz z korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy (obszar Nr 1, rysunek Nr 13a); w związku ze zmianami rysunku planu dokonano korekty tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. polegającej na: skreśleniu symboli R 30 (RM) i R 39 (RM) i dodanie symbolu R 31 RM w 21 ust. 1, 12 tiret oraz w ust. 4 lit. a w 21 po wyrazie inaczej dodano wyrazy dla działki zagrodowej nowo wydzielonej do 1500 m², oraz skreśleniu symbolu R 40 ZŁ i dodaniu symbolu R 30 ZŁ w 35 ust. 1, 5 tiret; powiększeniu terenu oznaczonego symbolem R 79 RM kosztem zmniejszenia terenu oznaczonego symbolem R 66 R/ZL wraz z korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej (obszar Nr 2, rysunek Nr 14a); zmiana rysunku planu wywołała konieczność skorygowania tekstu uchwały Nr IX /52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. poprzez: skreślenie w 17 ust. 1, 4 tiret, symbolu R 87 (UP) i dodanie symbolu R 39 UP oraz skreślenie w 21 ust. 1, 13 tiret, symbolu R 86 (RM) i dodanie symbolu R 40 RM, a także w ust. 4 lit. a w 21 po wyrazie inaczej dodanie wyrazów dla działki zagrodowej nowo wydzielonej do 1500 m². 11

12 - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Zmiany merytoryczne rysunku planu i zmiany formalne dokonane zostały w obrębie tych samych funkcji. Wywołają one nieduży ubytek powierzchni biologicznie czynnej (tereny rolne przekwalifikowano na tereny zabudowy zagrodowej). Przy docelowym wyposażeniu obszaru w infrastrukturę służącą ochronie środowiska wprowadzone zmiany do planu nie wpłyną w sposób istotny na stan środowiska, biorąc za punkt odniesienia obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka - Długie, obszar Nr 1, rysunek Nr 21a i obszar Nr 2, rysunek Nr 22a - Charakterystyka przyrodnicza Projekt planu opracowano dla zespołu wsi Turka Długie. Obejmuje on tereny po obu stronach drogi relacji Lublin Łęczna. Są to tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych (gruntowo-wodnych i klimatycznych) dla różnych form zagospodarowania. Projekt planu dla obszaru 1 obejmuje osiedle Borek. Tereny planistyczne leżą poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego. Objęte są planistyczną formą ochrony w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Zachodnia część osiedla Borek leży w granicach udokumentowanych zasobów gazu złoża Ciecierzyn. Uciążliwości akustyczne od drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. Obszar planistyczny znajduje się w strefie zasobowej ochrony ujęcia wody w Turce, obecnie nie eksploatowany. - Przedmiot zmiany planu Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i skorygowaniu tekstu uchwały. Są to: z terenu OB 65 MN wydzielono tereny OB 109 MN, OB 142 U; teren OB 72 MN przekwalifikowano na OB 72 MW; teren OB 95 MN przekwalifikowano na OB 95 MN / MW / U; teren OB 132 MN przekwalifikowano na OB 132 MW / U; likwidacja części terenu OB 131 KX i włączenie go do terenu OB 132 MN / MW / U; teren OB 129 MN przekwalifikowano na OB 129 MW; teren OB 137 MN przekwalifikowano na OB 137 MW; teren OB 116 MN przekwalifikowano na OB 116 MN / MW; likwidacja terenu OB 109 KX; teren OB 81 MN przekwalifikowano na OB 81 MN / MW / U; teren OB 80 MN przekwalifikowano na OB 80 MN / MW / U; teren OB 78 MN przekwalifikowano na OB 78 MW / U; teren OB 59 U przekwalifikowano na OB 59 MW / U; z terenu OB 48 ZP wydzielono teren OB 48 KX, pozostały teren utrzymał dotychczasową funkcję pod zmienionym symbolem OB 77 ZP; nastąpiła korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy; zmiana klasy i kategorii drogi KDZ P Zmiany rysunku planu spowodowały konieczność skorygowania tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w następujących sekwencjach: w 10 ust. 2, 13 tires skreślono symbole: OB 72 (MN), OB 80 (MN), OB 81 (MN), OB 86 (MN), OB 88 (MN), OB 95 (MN), OB 107 (MN), OB

13 (MN), OB 132 (MN), OB 137 (MN) oraz dodano nowe wydzielenia planu o następujących symbolach: OB 17 MN, OB 109 MN, OB 80 MN / MW / U, OB 81 MN / MW / U, OB 86 MN / MW, OB 88 MN / MW, OB 95 MN / MW / U, OB 116 MN / MW, OB 132 MN / MW / U; w 10 dodano punkt 11 w brzmieniu: w granicach terenów oznaczonych symbolami: OB 80 MN / MW / U, OB 81 MN / MW / U, OB 86 MN / MW, OB 88 MN / MW, OB 95 MN / MW / U, OB 116 MN / MW i OB 132 MN / MW / U ustala się podstawowe przeznaczenie gruntów pod realizację funkcji mieszkaniowej w zabudowie jedno lub/i wielorodzinnej z możliwością uzupełnienia programem usługowym o charakterze komercyjnym lub/i publicznym o wielkości do 30 % powierzchni ogólnej zespołu lub obiektu. W przypadku realizacji na jednym terenie budynków jedno i wielorodzinnych, obowiązuje konieczność uwzględnienia w kompozycji architektonicznej takiego zespołu mieszkalnego wzajemnych relacji między tymi budynkami, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania właściwych standardów jakości życia mieszkańców w obu rodzajach zabudowy. Przy ustalaniu warunków zabudowy dla poszczególnych jej rodzajów, należy stosować odpowiednio ustalenia szczegółowe zawarte: dla terenów oznaczonych symbolem. MN w niniejszym paragrafie, dla terenów oznaczonych symbolem. MW w 12, dla terenów oznaczonych symbolem. U zawarte w 14. Ponadto wprowadzono zmiany do uchwały: w 12 ust. 2 dopisano symbole: OB 72 MW, OB 107 MW, OB 129 MW, OB 137 MW; w 14 ust. 1, 13 tiret skreślono symbole OB 59 (U) i OB 78 (U); w 36 ust. 1, 4 tiret skreślono symbol OB 48 (ZP); w 43 ust. 1 pkt. 8 skreślono symbol OB 109 (KS); w 45 ust. 1, 2 tiret dodano symbol OB 48 KX. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Zmiany planu dotyczą głównie zmiany funkcji terenów z zabudowy mieszkaniowej MN jednorodzinnej na zabudowę wielorodzinną MW. Wynikają one z potrzeb rozbudowy osiedla Borek i większego zapotrzebowania na zabudowę wielorodzinną. Zwiększenie intensywności zabudowy spowoduje szereg określonych uciążliwości (przyrost ścieków sanitarnych i deszczowych, przyrost uciążliwości akustycznych wraz ze wzrostem liczby samochodów itp.), które przy docelowym wyposażeniu w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska, nie wpłyną w sposób istotny na stan środowiska. Realizacja zabudowy wielorodzinnej spowoduje większy ubytek powierzchni biologicznie czynnej na etapie realizacji inwestycji. Wymienione zagrożenia mają wymiar ściśle lokalny i są charakterystyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Wyżej omówione zmiany dotyczą obszaru Nr 1 na rysunku Nr 21a. Zmiana w obszarze Nr 2 przedstawiona na rysunku Nr 22a polega na korekcie linii regulacyjnej drogi KDW w obrębie terenów: T 45 RM, T 46 R i T 47 RM oraz korekcie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Są to zmiany bez istotnego wpływu na stan środowiska. 13

14 5.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Świdnik Duży, rysunek Nr 23a - Charakterystyka przyrodnicza Opracowaniem planistycznym objęto teren leżący głównie po południowej stronie drogi krajowej relacji Lublin Łęczna na skrzyżowaniu z drogą do Bystrzycy. Teren jest korzystny pod względem fizjograficznym pod różne formy zagospodarowania. Nie leży w granicach systemu obszarów chronionych województwa lubelskiego. Natomiast objęty jest w całości zasobową strefą ochrony wód podziemnych ujęcia w Turce i częściowo (północne rejony) strefą ochrony bezpośredniej i strefą ochrony biologicznej odwiertu ujęcia wody w Turce. Przeważają tu gleby piaszczyste w 5 i 6 kompleksie przydatności rolniczej. Teren leży poza Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych. Uciążliwość akustyczna w pasie drogowym drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. - Przedmiot zmiany planu Zmiana planu polega na: korekcie granic terenu oznaczonego symbolem T 76 ZL zgodnie z faktycznym zasięgiem lasu, powiększeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem T 79 MN / U kosztem terenów rolnych R oraz wyznaczeniu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T 93 MN kosztem terenów rolnych R. Przy pełnym uzbrojeniu terenu, zmiana poza trwałym ubytkiem powierzchni biologicznie czynnej bez istotnego wpływu na stan środowiska. 6. Wnioski końcowe 1. Wprowadzane zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w większości przypadków są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla zmian, które nie mają takiej zgodności, równolegle prowadzone są prace nad zmianami w Studium. 2. Projektowane wyposażenie obszaru gminy w infrastrukturę techniczną stwarza szansę, docelowo, dla poprawy stanu środowiska, mimo iż nastąpi przyrost terenów zabudowanych. Dotyczy to zwłaszcza ochrony wód poprzez realizację kanalizacji sanitarnej. 3. Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają statusu obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Zmiany nie występują w dnach dolin rzecznych i nie obejmują ESOCH. 4. Realizacja ustaleń planu spowoduje trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich walorach agroekologicznych. 5. Ustalenia projektu planu precyzyjnie określają parametry zabudowy oraz procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Są to istotne elementy kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu oraz stanowią swoistą kompensatę przyrodniczą za tereny przeznaczone pod zabudowę. 6. Ustalenia projektu planu wprowadzają obligatoryjny obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska w granicach działek, do których inwestorzy mają tytuł prawny. 14

15 7. Zmiany ustaleń planu nie wprowadzają nowych funkcji w stosunku do już istniejących oraz funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i generalnie dotyczą przekwalifikowania terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej. Ponadto ustalenia planu w dużej części w osiedlu Borek polegają na przekwalifikowaniu terenów zabudowy jednorodzinnej MN na tereny zabudowy wielorodzinnej MW. 8. Ustanowiony obszar górniczy Ciecierzyn" nie koliduje z programem inwestycyjnym wprowadzonych zmian planu. 9. Zmiana zaproponowana w osiedlu Borek, polegająca na wydzieleniu ciągu pieszego KX z terenu zieleni publicznej ma charakter formalny i nie ma istotnego wpływu na pogorszenie stanu środowiska. 10. W dwóch przypadkach (analiza szczegółowa) stwierdzono naruszenie powierzchni leśnej na rzecz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy to uznać za niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. 15

16 7. Załączniki graficzne 16

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz z dnia 30 grudnia 2014 roku

Kraków, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz z dnia 30 grudnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą)

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą SIDORSKA-KAMPUS Projekt miejscowego

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ARMII KRAJOWEJ Projekt miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 584 UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Red.: Ryszard Cymerman Przedmowa 1. Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej 1.1. Przestrzeń - jej cechy i struktura 1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r. Poz. 3274 Elektronicznie podpisany przez: Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZK Data: 2015-08-19 12:18:44 UCHWAŁA NR /90/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r.

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 4097 UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo