PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY WÓLKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WÓLKA Część I Autor opracowania mgr Piotr Sempliński Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie Nr WA LUBLIN LIPIEC 2008

2 Spis treści 1. Wstęp Zakres wprowadzonych zmian do planów Uwagi metodyczne Ogólna ocena wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie urbanistycznym i krajobrazowym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie sanitarnym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie uwarunkowań ochronnych Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na komponenty środowiska przyrodniczego Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na funkcjonowanie środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na walory krajobrazowe Szczegółowa analiza wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko przyrodnicze Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn, obszar Nr 2 rys Nr 11a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łuszczów I, obszar Nr 1, rysunek Nr 2a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik, obszary Nr 1 i 2, rysunki Nr 13a i 14a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka - Długie, obszar Nr 1, rysunek Nr 21a i obszar Nr 2, rysunek Nr 22a Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Świdnik Duży, rysunek Nr 23a Wnioski końcowe Załączniki graficzne

3 1. Wstęp Prognozę oddziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie WÓLKA opracowano na podstawie: - wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zmiany planów; - analizy ustaleń projektów planu; - informacji o stanie środowiska zawartych w Raporcie o stanie środowiska Województwa Lubelskiego w roku 2005 ; - analizy opracowań przyrodniczych, w tym Ekofizjografii, wykonanych dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka i planów zagospodarowania przestrzennego; - Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Wólka; - literatury przedmiotu i opracowań specjalistycznych dotyczących tego obszaru; - Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W ŚWIDNIKU o docelowej długości drogi startowej 2520 m; - Koncepcji programowo-przestrzennej lotniska komunikacyjnego Lublin-Świdnik. Prognozę opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r z późniejszymi zmianami) przy wykorzystaniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197 poz. 1667). Cytowane rozporządzenie, pomimo iż utraciło ważność w wyniku kolejnej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, to do czasu wydania nowego rozporządzenia stanowi przydatny materiał merytoryczny i metodyczny dla opracowania prognozy. Zakres przedmiotowy prognozy dostosowano do istniejących uwarunkowań przyrodniczych i mogących pojawić się zagrożeń w wyniku realizacji ustaleń planu. Prognoza, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stanowi obligatoryjny element materiałów planistycznych warunkujących uchwalenie planu. 2. Zakres wprowadzonych zmian do planów Zmiany są wprowadzone do: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi ŁUSZCZÓW, obszar Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi PLISZCZYN, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi RUDNIK, obszar Nr 1 3

4 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi RUDNIK, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA- DŁUGIE, obszar Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA- DŁUGIE, obszar Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi TURKA i ŚWIDNIK DUŻY Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu wsi PLISZCZYN, obszar Nr 1 Wprowadzane zmiany do planu mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czego wyrazem są zgłoszone wnioski do planu i polegają głównie na doskonaleniu struktury funkcjonalno-przestrzennej, a zwłaszcza układu komunikacyjnego. Taki charakter zmiany wynika z potrzeby dostosowania rozstrzygnięć planistycznych do struktury własnościowej gruntów. Tylko w niewielkim procencie polegają na ekspansji zabudowy mieszkaniowej na tereny użytkowane rolniczo. W odniesieniu do obowiązujących rozstrzygnięć planistycznych, w projekcie zmiany planów nie wprowadza się nowych funkcji w stosunku do już istniejących ani funkcji kolizyjnych pod względem funkcjonalnym. Są one zintegrowane z istniejącym układem osadniczym, tworząc kontynuacje jego rozwoju. Zasadniczą zmianę planu zagospodarowania stanowi propozycja lokalizacji lotniska. Jest to zmiana powodująca duże przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne i krajobrazowe tej części gminy. Prognoza dla zmiany planu mającej na celu budowę lotniska stanowi odrębne opracowanie. 3. Uwagi metodyczne Przy braku jednoznacznych metod analitycznych, określających wpływ ustaleń planistycznych poszczególnych funkcji na stan środowiska, w niniejszej prognozie posłużono się metodą analogii funkcji i analizą porównawczą wzajemnych kolizyjności funkcji ustanowionych w ustaleniach projektu planów. Z metody analogii funkcji wynika możliwość określenia wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko przyrodnicze dla funkcji pokrewnych o zbliżonym charakterze bez względu, w jakim okresie czasu będą one realizowane. Funkcję czasu uznaje się za czynnik sprzyjający innowacjom technicznym i technologicznym w zakresie urządzeń służących ochronie środowiska. Natomiast analiza porównawcza kolizyjności funkcji pozwala na określenie przyrostu lub redukcji zagrożeń w odniesieniu do funkcji pierwotnych ustanowionych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z metodologicznego punktu widzenia ważnym elementem oceny skutków wpływu na środowisko wprowadzanych zmian do planu jest ich charakter, trwałość, odwracalność, zasięg przestrzenny, a także zjawisko kumulowania się wpływów. Oceniając trwałość zmian brano pod uwagę czas występowania skutków: długotrwałe lub okresowe. Natomiast odwracalność skutków wynika z trwałości zainwestowania. Wszelkie formy zainwestowania kubaturowego i układ komunikacyjny wywołają skutki nieodwracalne, powodujące bezpośrednio ubytek powierzchni biologicznie czynnej i pośrednio wpływają na pozostałe komponenty środowiska 4

5 przyrodniczego w zależności od charakteru inwestycji. Natomiast zasięg przestrzenny analizowano po kątem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń: lokalny lub regionalny. Niniejsza prognoza odnosi się do wniosków uwzględnionych w projekcie planu, uznanych po wstępnej analizie, za względnie bezkolizyjne. W prognozie nie analizowano terenów, które w projekcie planu utrzymały swoje dotychczasowe funkcje. Uznano, iż ich wpływ na środowisko w wyniku wprowadzanych zmian do planów nie uległ zmianie. Prognoza składa się z części tekstowej i załącznika graficznego w podziałce 1: 1000, stanowiącego rysunek projektu planów po wprowadzonych zmianach. 4. Ogólna ocena wpływu zmiany ustaleń planu na środowisko Rozwój przestrzenny gminy Wólka z uwagi na jej położenie w strefie podmiejskiej Lublina i związki funkcjonalno-przestrzenne z miastem, jest procesem dynamicznie postępującym. Niezależnie od jego tempa, nieuniknionej restrukturyzacji rolnictwa i coraz powszedniejszego zjawiska ucieczki ludności miejskiej na wieś, zmieniać się będzie funkcja gminy z rolniczej na rolniczo-usługowo-mieszkaniową, tak, jak i potrzeby jej mieszkańców. Będzie to mieć określone skutki dla środowiska. Jakość zmian będzie wypadkową ustaleń planów i późniejszych procesów realizacyjnych Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie urbanistycznym i krajobrazowym Oceniając zaproponowany w projekcie planów dalszy rozwój gminy poprzez wprowadzenie zmiany do planów obowiązujących, należy podkreślić, iż będzie on kontynuacją dotychczasowych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy małej ilości zmian i ich monofunkcyjnym charakterze (głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, a także różne formy usług), stanowić będą dopełnienie i kontynuację istniejących pasm układu osadniczego. Istniejące wsie zachowają swój układ przestrzenny i dominującą funkcję rolniczą mimo coraz bardziej widocznych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. W ustaleniach projektu planów wprowadzono zapisy chroniące naturalne formy ukształtowania terenu (suche doliny, skarpy i strome zbocza) przed zabudową. W powiązaniu z jednoznacznymi rygorami wysokości zabudowy sprzyjają one kształtowaniu właściwych relacji przestrzennych i krajobrazowych. Wprowadzane zmiany uściślają dyspozycje przestrzenne dla nowej zabudowy nie naruszając struktury wewnętrznej układu osadniczego mimo znacznego wcześniejszego przyrostu terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. W wielu miejscach zaczynają się pojawiać ministruktury osadnicze, zbliżone swym charakterem bardziej do osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niż klasycznych układów zabudowy zagrodowej. Duże znaczenie dla walorów wizualnokrajobrazowych będą miały zmiany technologiczne i materiałowe w budownictwie. Należy mieć nadzieję, iż wpłyną korzystnie na krajobraz przekształcającego się i rozrastającego układu osadniczego gminy Wólka. 5

6 4.2. Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie sanitarnym O stanie środowiska w gminie decydują w głównej mierze: wyposażenie obszaru w infrastrukturę techniczną i wielkość emitowanych zanieczyszczeń. Pod tym względem projekt planu zakłada, docelowo, realizację niezbędnych mediów: kanalizacji sanitarnej i gazu. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony wód, a zwłaszcza dla ochrony zasobów wód podziemnych. Niezależnie od przyjętych rozwiązań technicznych, ustalenia projektu planów wprowadzają zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntu. Problemem pozostaje hałas. Jest to jedyny parametr stanu środowiska wykazujący tendencję wzrostową w miarę rozwoju ruchu samochodowego. Stan sanitarny środowiska, po wprowadzeniu zmian do planów, nie powinien ulec pogorszeniu z uwagi na fakt, iż dopuszczone zmianami planów inwestycje nie należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej i pełnym wyposażeniu obszaru gminy w gaz, należy się spodziewać poprawy stanu sanitarnego środowiska Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie uwarunkowań ochronnych Wcześniej wymienione obszary planistyczne leżą poza zasięgiem obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Natomiast część wprowadzanych zmian do planu leży w granicach Obszaru Górniczego Gazu Ciecierzyn (utworzonego na podstawie koncesji Nr 20/2001 z dn r.). Eksploatacja gazu nie rodzi ujemnych skutków na powierzchni terenu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycje realizowane w granicach obszaru górniczego wymagają uzgodnień z Okręgowym Urzędem Górniczym w Lublinie. Niezależnie od tego obszar gminy wchodzi w skład OCK Dolina Ciemięgi i zlewni chronionej rzeki Ciemięgi. Innymi obszarami chronionymi, na mocy ustaw, to gleby o wysokich (Pliszczyn i Rudnik) i średnich walorach agroekologicznych (ubytek powierzchni biologicznie czynnej) oraz przekształcenia powierzchni ziemi (wszelkie formy niwelacji) występujące procesie realizacji inwestycji. Omawiane zmiany planów nie naruszają lasów, które są również prawnie chronione. Na obszarze gminy Wólka istnieje ujęcie wody w Turce. Jest ono obecnie zdewastowane. Niezależnie od tego ustanowiona strefa ochrony pośredniej ujęcia wody nadal jest obowiązująca Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko w aspekcie wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Biorąc pod uwagę fakt, iż jak do tej pory nie ukazało się rozporządzenie Ministra i Środowiska, określające szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w niniejszej prognozie posłużono się wymogami ustanowionymi w Prawie ochrony środowiska (art. 41 ust. 2), posiłkując się jednocześnie rozporządzeniem, które straciło moc prawną. 6

7 Przedkładany do uzgodnień projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka ma na celu weryfikację obowiązujących rozstrzygnięć planistycznych ze względu na trudności realizacyjne obowiązującego planu. Zmiany więc dotyczą rozstrzygnięć przestrzennych przy zachowaniu i nieznacznym rozszerzeniu dotychczasowych funkcji. Głównie są to funkcje mieszkaniowe, zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Poza niezadowalającym stanem wód Bystrzycy, stan środowiska na obszarze planistycznym nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do obowiązujących norm. Oceniając stan środowiska za punkt wyjścia, przyjęto aktualny stan planistyczny omawianego terenu oraz obecny stan zainwestowania terenów. Pod względem planistycznym, poza nieznacznym rozszerzeniem terenów zainwestowanych, nic się nie zmienia. Funkcja terenów oraz intensywność zainwestowania pozostają bez zmian. Natomiast w stosunku do obecnego sposobu użytkowania terenów, głównie rolniczego, nastąpi ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich o średnich walorach agroekologicznych. W obecnej sytuacji planistycznej bezzasadne jest rozpatrywania zmiany stanu środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji obowiązującego planu. Skutki ekonomiczne i społeczne takiej decyzji byłyby niekorzystne dla gminy z uwagi na procedury roszczeniowe mieszkańców. Funkcje terenów ustanowione w projekcie zmiany planu (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, usługi podstawowe i tereny aktywności gospodarczej) nie mogą wywoływać znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno ze względu na fakt, iż są one stosunkowo bezkolizyjne dla środowiska jak i ze względu na fakt, iż ustalenia planu zobowiązują inwestorów do zachowania standardów jakości środowiska. W projekcie planu nie zakłada się z tego powodu wydzielania stref ograniczonego użytkowania. W granicach opracowania, w dnie Bystrzycy, projektuje się utworzenie obszaru chronionego NATURA Nie mając podstaw merytorycznych do wyznaczenia jego granic w podziałce 1:2000 można jedynie stwierdzić, iż zagrożenia dla funkcjonowania tego obszaru nie wynikają z funkcji terenów. Dno doliny pozostaje wolne od zabudowy, a dla terenów zainwestowanych przewidziano pełne wyposażenie w media (woda, gaz, kanalizacja). Największym zagrożeniem dla obszaru NATURA 2000 jest jakość wody w Bystrzycy po zrzucie z oczyszczalni w Hajdowie. Nasuwa się również refleksja czy teren ten powinien być objęty systemem ochrony NATURA Jak już wcześniej wspomniano, ustanowione w planie funkcje me wywołują i w przyszłości nie będą wywoływać znaczącego oddziaływania na środowisko. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej w wyniku zainwestowania terenów będzie skutkiem trwałym i długoterminowym. W wyniku zainwestowania terenu nastąpi przyrost różnych form zieleni ozdobnej. W stosunku do upraw polowych, roślin użytkowych, można uznać, iż jest to jedna z form kompensacji przyrodniczej. W sytuacji obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma rozwiązań alternatywnych. Każda zmiana funkcji terenów może rodzić roszczenia odszkodowawcze. Gdyby nawet pominąć skutki ekonomiczne rozwiązań alternatywnych, to główną barierą dla takich rozwiązań są względy funkcjonalnoprzestrzenne, obwarowane choćby rygorami historycznymi, a także kanonami sztuki urbanistycznej, zwartości i ciągłości zabudowy. Dla zmian zaproponowanych w projekcie planu nie istnieją alternatywne rozwiązania funkcjonalne. 7

8 4.5. Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na komponenty środowiska przyrodniczego Z ustaleń projektu planu wynika, iż na omawianym terenie nie występują istotne zagrożenia dla powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz szaty roślinnej. Wprowadzone zmiany do planu nie powodują również pogorszenia klimatu akustycznego. Pod pojęciem istotnych zagrożeń należy rozumieć utrzymanie standardów jakości środowiska, określone obowiązującymi normami w tym zakresie. Projekt planu zakłada pełne uzbrojenie terenu (gaz, woda, kanalizacja) oraz wprowadza rygory dotrzymania jakości środowiska w granicach działki do której inwestor ma tytuł prawny. Projekt zmian planu wyklucza możliwość odprowadzania ścieków do wód i gruntu. Ewidentnym skutkiem realizacji ustaleń planu będzie trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich i średnich walorach agroekologicznych. Przyrost terenów zainwestowanych w stosunku do funkcji pierwotnej będzie minimalny i nie przekroczy 2-3% w skali całego planu. Ponadto teren przeznaczony jest głównie pod zabudowę jednorodzinną, a więc funkcję o charakterze ekstensywnym Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na funkcjonowanie środowiska Przy wyposażeniu obszaru w media służące ochronie środowiska (głównie gaz i kanalizacja sanitarna i częściowo deszczowa) można uznać, iż realizacja ustaleń planu nie pogorszy zarówno stanu środowiska jak i nie wpłynie niekorzystnie na jego funkcjonowanie. Dna dolin Ciemięgi, Bystrzycy oraz potoku spod Świdnika Dużego, stanowiące lokalne ogniwa systemu ekologicznego zostały wykluczone z zainwestowania. Oznacza to, iż zachowane zostały przyrodnicze związki przestrzenne z terenami otaczającymi Ocena wpływu zmiany ustaleń projektów planów na walory krajobrazowe Teren zdefiniowany w obowiązującym planie pod względem planistycznym, co do formy i funkcji zabudowy, a także parametrów tej zabudowy i określonej powierzchni biologicznie czynnej, w wyniku wprowadzonych zmian planu nie utraci walorów krajobrazowych. Elementy krajobrazu otwartego, jakimi są doliny Ciemięgi, Bystrzycy i dolinka potoku spod Świdnika Dużego, pozostają bez zmian. Warto podkreślić, iż zabudowa omawianego terenu, co zostało przesądzone w obowiązującym planie, wprowadza nową jakość w krajobrazie gminy. Jest nią zabudowa w formie osiedla miejskiego, czego ewidentnym przykładem jest osiedle "Borek". Jest to jednak presja urbanizacyjna, powodująca przekształcenia krajobrazowe i funkcjonalno-przestrzenne w strefie podmiejskiej każdego dużego miasta. Walory wizualno-krajobrazowe w przyszłości, w dużej mierze zależeć będą od jakości zagospodarowania terenów, głównie od aranżacji zieleni i jakości architektury. Są to jednak wartości, których nie da się określić w planie. 8

9 5. Szczegółowa analiza wpływu zmiany ustaleń projektów planów na środowisko przyrodnicze W projekcie zmiany planu wykorzystano uwarunkowania przyrodnicze (predyspozycje i ograniczenia) stanowiące podstawę prawidłowego kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego. Wyznaczone tereny pod różne funkcje, głównie jednak pod zabudowę mieszkaniową, charakteryzują się korzystnymi warunkami fizjograficznymi dla zabudowy mieszkaniowej i innych form zainwestowania. Nie stwierdza się kolizji z terenami chronionymi. Analizą objęto poszczególne funkcje ustanowione w projekcie zmiany planu. Takie ujęcie wynika z faktu, iż wprowadzone zmiany mają charakter niemal monofunkcyjny i dotyczą w zdecydowanej przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn, obszar Nr 2 rys Nr 11a. Obejmuje dwa obszary. - Charakterystyka przyrodnicza - tereny objęte planem obejmują miejscowość Pliszczyn, położoną we wschodnich rejonach Płaskowyżu Nałęczowskiego. Wysokie walory agroekologiczne gleb lessowych. Teren bogato urzeźbiony. Niemal przez środek miejscowości Pliszczyn przebiega ujściowy odcinek rzeki Ciemięgi. Teren częściowo leży w obszarze zlewni chronionej Ciemięgi i strefy zasobowej ujęcia w Turce. Teren położony po południowej stronie drogi Pliszczyn- Bystrzyca, leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". W południowej i północnej części obszaru niewielkie enklawy leśne. W północnej części terenu przebiega gazociąg wysokoprężny i linia energetyczna wysokiego napięcia. Obszar 2 leży poza granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Przecinają go linie energetyczne wysokiego napięcia, wyprowadzone z Głównego Punktu Zasilania "Rudnik". Tereny o zróżnicowanych warunkach fizjograficznych (gruntowo-wodnych i klimatycznych) dla zabudowy mieszkaniowej. Tereny niekorzystne dla zabudowy występują w dnie doliny Ciemięgi i w dnach suchych dolin. Pozostałe tereny o zróżnicowanej ekspozycji, z dużym udziałem ekspozycji południowej doliny Ciemięgi charakteryzują się korzystnymi warunkami dla zabudowy mieszkaniowej. Wyjątki mogą stanowić strome zbocza. - Przedmiot zmiany planu: a) Obszar Nr 1- zmiana polega na korekcie tekstu uchwały. Doprowadzono do zgodności treści ustaleń planistycznych zawartych w uchwale Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r., z oznaczeniem terenu na rysunku planu. Dotyczy to terenu we wsi Pliszczyn oznaczonego na rysunku planu symbolem P12 U/MN. Korekta tekstu uchwały polega na: skreśleniu 15, w którym zawarto ustalenia planistyczne dla terenu usług i zabudowy zagrodowej U/RM, omyłkowo wpisuje w te ustalenia teren oznaczony na rysunku planu symbolem P12 U/MN; właściwe umiejscowienie w uchwale, tj. w 11 ust. 1,4 tiret symbolu P12 U/MN. Pozostała treść ustaleń planistycznych, zawartych w pozostaje bez zmian 9

10 b) Obszar Nr 2 (rysunek 11a), zmiany polegają na zmianie rysunku planu, tj.: korekcie przebiegu projektowanej drogi KDW polegającej na likwidacji górnego jej odcinka między terenami o symbolach P 83 MN i P 79 RM i włączenie tego odcinka do drogi KDD G; zmianie klasy drogi KDW na KDD G; powiększeniu terenu oznaczonego symbolem P 83 MN poprzez włączenie terenu oznaczonego symbolem P 81 MN wraz z korektą podziałów wewnętrznych oraz korektą przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu wprowadzone zmiany do planu mają charakter porządkowania formalnego i merytorycznego dotychczasowego planu. Zmiany dotyczą istniejących w planie funkcji i w obrębie tych funkcji. Również bilans terenów zamyka się w granicach istniejących funkcji, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dróg gminnych. Zmiany bez wpływu na stan środowiska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łuszczów I, obszar Nr 1, rysunek Nr 2a - Charakterystyka przyrodnicza Projekty zmian planu opracowano dla wsi Łuszczów I. Pod względem geograficznym należy ona do Równiny Łuszczowskiej i charakteryzuje się słabymi glebami (V, VI klasa z niewielkim udziałem klasy IV) i małym zróżnicowaniem hipsometrycznym. Są to tereny korzystne dla różnych form zainwestowania (korzystne warunki gruntowo wodne i klimatyczne). Leżą w zasobowej strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych w Turce. Część omawianych terenów objęta jest planistyczną formą ochrony w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Teren leży poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego. Uciążliwości akustyczne od drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. - Przedmiot zmiany planu Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i uzupełnieniu tekstu uchwały. Są to: likwidacja projektowanej drogi o symbolu KDD G dzielącej długie zagony na działki budowlane i pozostawieniu ich w istniejących granicach własności (wyeliminowano dodatkowe podziały). W związku z tym tereny oznaczone symbolami Ł I 20 MN, Ł I 21 ZL, Ł I 22 MN uzyskały jeden symbol Ł I 18 MN. Likwidacja drogi wywołała konieczność korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej; korekta tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. polegająca na skreśleniu symboli Ł I 20 MN, Ł I 22 MN w 10 ust. 2, 2 tiret i dodaniu symbolu Ł I 18 MN oraz skreśleniu całego wiersza (w tym również symbolu Ł I 21 ZL) w 34 ust. 1, 1 tiret. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Wprowadzone zmiany do planu polegają na porządkowaniu rysunku planu i tekstu uchwały. Wynikają one z potrzeby dostosowania wydzieleń planistycznych do aktualnych stanów własności gruntów. Jak z powyższego wynika, wprowadzane zmiany do planu nie wpłyną negatywnie na stan środowiska, ponieważ dokonywane są w obrębie tych samych 10

11 funkcji. Jedyny wyjątek stanowi zmiana funkcji terenu oznaczonego symbolem Ł I 21 ZL na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem Ł I 18 MN. Jest to powrót mieszkaniowej ustanowionej w planie pierwotnym. Las na omawianym terenie nie występuje. Był on wynikiem błędnej klasyfikacji geodezyjnej podkładu mapowego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik, obszary Nr 1 i 2, rysunki Nr 13a i 14a - Charakterystyka przyrodnicza tereny objęte planem obejmują zachodnie rejony gminy, należące do Płaskowyżu Nałęczowskiego. Charakteryzują się one bogatą rzeźbą terenu i wysokimi walorami agroekologicznymi. Wierzchowinowe obszary lessowe porozcinane są rozległymi suchymi dolinami wchodzącymi do doliny Bystrzycy. Południowy fragment terenu znajduje się w granicach udokumentowanych zasobów gazu złoża Ciecierzyn obszar górniczy Ciecierzyn. W południowych i północnych rejonach projektu planu występują linie wysokiego napięcia. Cały obszar planistyczny znajduje się poza zasięgiem obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Występują tu korzystne warunki fizjograficzne dla różnych form zabudowy. - Przedmiot zmiany planów. Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i uzupełnieniu tekstu uchwały. Są to: powiększenie terenu budownictwa zagrodowego oznaczonego symbolem R 28 RM poprzez przekwalifikowanie części terenu oznaczonego symbolem R 29 R/ZL oraz włączenie terenu oznaczonego symbolem R 30 RM. Zmiany te wywołały konieczność skorygowania przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej (obszar Nr 1, rysunek Nr 13a); powiększenie terenu budownictwa zagrodowego oznaczonego symbolem R 26 RM poprzez przekwalifikowanie części terenu oznaczonego symbolem R 25 R/ZL wraz z korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy (obszar Nr 1, rysunek Nr 13a); w związku ze zmianami rysunku planu dokonano korekty tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. polegającej na: skreśleniu symboli R 30 (RM) i R 39 (RM) i dodanie symbolu R 31 RM w 21 ust. 1, 12 tiret oraz w ust. 4 lit. a w 21 po wyrazie inaczej dodano wyrazy dla działki zagrodowej nowo wydzielonej do 1500 m², oraz skreśleniu symbolu R 40 ZŁ i dodaniu symbolu R 30 ZŁ w 35 ust. 1, 5 tiret; powiększeniu terenu oznaczonego symbolem R 79 RM kosztem zmniejszenia terenu oznaczonego symbolem R 66 R/ZL wraz z korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej (obszar Nr 2, rysunek Nr 14a); zmiana rysunku planu wywołała konieczność skorygowania tekstu uchwały Nr IX /52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. poprzez: skreślenie w 17 ust. 1, 4 tiret, symbolu R 87 (UP) i dodanie symbolu R 39 UP oraz skreślenie w 21 ust. 1, 13 tiret, symbolu R 86 (RM) i dodanie symbolu R 40 RM, a także w ust. 4 lit. a w 21 po wyrazie inaczej dodanie wyrazów dla działki zagrodowej nowo wydzielonej do 1500 m². 11

12 - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Zmiany merytoryczne rysunku planu i zmiany formalne dokonane zostały w obrębie tych samych funkcji. Wywołają one nieduży ubytek powierzchni biologicznie czynnej (tereny rolne przekwalifikowano na tereny zabudowy zagrodowej). Przy docelowym wyposażeniu obszaru w infrastrukturę służącą ochronie środowiska wprowadzone zmiany do planu nie wpłyną w sposób istotny na stan środowiska, biorąc za punkt odniesienia obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka - Długie, obszar Nr 1, rysunek Nr 21a i obszar Nr 2, rysunek Nr 22a - Charakterystyka przyrodnicza Projekt planu opracowano dla zespołu wsi Turka Długie. Obejmuje on tereny po obu stronach drogi relacji Lublin Łęczna. Są to tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych (gruntowo-wodnych i klimatycznych) dla różnych form zagospodarowania. Projekt planu dla obszaru 1 obejmuje osiedle Borek. Tereny planistyczne leżą poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego. Objęte są planistyczną formą ochrony w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Zachodnia część osiedla Borek leży w granicach udokumentowanych zasobów gazu złoża Ciecierzyn. Uciążliwości akustyczne od drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. Obszar planistyczny znajduje się w strefie zasobowej ochrony ujęcia wody w Turce, obecnie nie eksploatowany. - Przedmiot zmiany planu Zmiany planu polegają na zmianie rysunku planu i skorygowaniu tekstu uchwały. Są to: z terenu OB 65 MN wydzielono tereny OB 109 MN, OB 142 U; teren OB 72 MN przekwalifikowano na OB 72 MW; teren OB 95 MN przekwalifikowano na OB 95 MN / MW / U; teren OB 132 MN przekwalifikowano na OB 132 MW / U; likwidacja części terenu OB 131 KX i włączenie go do terenu OB 132 MN / MW / U; teren OB 129 MN przekwalifikowano na OB 129 MW; teren OB 137 MN przekwalifikowano na OB 137 MW; teren OB 116 MN przekwalifikowano na OB 116 MN / MW; likwidacja terenu OB 109 KX; teren OB 81 MN przekwalifikowano na OB 81 MN / MW / U; teren OB 80 MN przekwalifikowano na OB 80 MN / MW / U; teren OB 78 MN przekwalifikowano na OB 78 MW / U; teren OB 59 U przekwalifikowano na OB 59 MW / U; z terenu OB 48 ZP wydzielono teren OB 48 KX, pozostały teren utrzymał dotychczasową funkcję pod zmienionym symbolem OB 77 ZP; nastąpiła korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy; zmiana klasy i kategorii drogi KDZ P Zmiany rysunku planu spowodowały konieczność skorygowania tekstu uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w następujących sekwencjach: w 10 ust. 2, 13 tires skreślono symbole: OB 72 (MN), OB 80 (MN), OB 81 (MN), OB 86 (MN), OB 88 (MN), OB 95 (MN), OB 107 (MN), OB

13 (MN), OB 132 (MN), OB 137 (MN) oraz dodano nowe wydzielenia planu o następujących symbolach: OB 17 MN, OB 109 MN, OB 80 MN / MW / U, OB 81 MN / MW / U, OB 86 MN / MW, OB 88 MN / MW, OB 95 MN / MW / U, OB 116 MN / MW, OB 132 MN / MW / U; w 10 dodano punkt 11 w brzmieniu: w granicach terenów oznaczonych symbolami: OB 80 MN / MW / U, OB 81 MN / MW / U, OB 86 MN / MW, OB 88 MN / MW, OB 95 MN / MW / U, OB 116 MN / MW i OB 132 MN / MW / U ustala się podstawowe przeznaczenie gruntów pod realizację funkcji mieszkaniowej w zabudowie jedno lub/i wielorodzinnej z możliwością uzupełnienia programem usługowym o charakterze komercyjnym lub/i publicznym o wielkości do 30 % powierzchni ogólnej zespołu lub obiektu. W przypadku realizacji na jednym terenie budynków jedno i wielorodzinnych, obowiązuje konieczność uwzględnienia w kompozycji architektonicznej takiego zespołu mieszkalnego wzajemnych relacji między tymi budynkami, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania właściwych standardów jakości życia mieszkańców w obu rodzajach zabudowy. Przy ustalaniu warunków zabudowy dla poszczególnych jej rodzajów, należy stosować odpowiednio ustalenia szczegółowe zawarte: dla terenów oznaczonych symbolem. MN w niniejszym paragrafie, dla terenów oznaczonych symbolem. MW w 12, dla terenów oznaczonych symbolem. U zawarte w 14. Ponadto wprowadzono zmiany do uchwały: w 12 ust. 2 dopisano symbole: OB 72 MW, OB 107 MW, OB 129 MW, OB 137 MW; w 14 ust. 1, 13 tiret skreślono symbole OB 59 (U) i OB 78 (U); w 36 ust. 1, 4 tiret skreślono symbol OB 48 (ZP); w 43 ust. 1 pkt. 8 skreślono symbol OB 109 (KS); w 45 ust. 1, 2 tiret dodano symbol OB 48 KX. - Prognozowane skutki dla środowiska i krajobrazu Zmiany planu dotyczą głównie zmiany funkcji terenów z zabudowy mieszkaniowej MN jednorodzinnej na zabudowę wielorodzinną MW. Wynikają one z potrzeb rozbudowy osiedla Borek i większego zapotrzebowania na zabudowę wielorodzinną. Zwiększenie intensywności zabudowy spowoduje szereg określonych uciążliwości (przyrost ścieków sanitarnych i deszczowych, przyrost uciążliwości akustycznych wraz ze wzrostem liczby samochodów itp.), które przy docelowym wyposażeniu w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska, nie wpłyną w sposób istotny na stan środowiska. Realizacja zabudowy wielorodzinnej spowoduje większy ubytek powierzchni biologicznie czynnej na etapie realizacji inwestycji. Wymienione zagrożenia mają wymiar ściśle lokalny i są charakterystyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Wyżej omówione zmiany dotyczą obszaru Nr 1 na rysunku Nr 21a. Zmiana w obszarze Nr 2 przedstawiona na rysunku Nr 22a polega na korekcie linii regulacyjnej drogi KDW w obrębie terenów: T 45 RM, T 46 R i T 47 RM oraz korekcie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Są to zmiany bez istotnego wpływu na stan środowiska. 13

14 5.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Świdnik Duży, rysunek Nr 23a - Charakterystyka przyrodnicza Opracowaniem planistycznym objęto teren leżący głównie po południowej stronie drogi krajowej relacji Lublin Łęczna na skrzyżowaniu z drogą do Bystrzycy. Teren jest korzystny pod względem fizjograficznym pod różne formy zagospodarowania. Nie leży w granicach systemu obszarów chronionych województwa lubelskiego. Natomiast objęty jest w całości zasobową strefą ochrony wód podziemnych ujęcia w Turce i częściowo (północne rejony) strefą ochrony bezpośredniej i strefą ochrony biologicznej odwiertu ujęcia wody w Turce. Przeważają tu gleby piaszczyste w 5 i 6 kompleksie przydatności rolniczej. Teren leży poza Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych. Uciążliwość akustyczna w pasie drogowym drogi krajowej relacji Lublin Łęczna. - Przedmiot zmiany planu Zmiana planu polega na: korekcie granic terenu oznaczonego symbolem T 76 ZL zgodnie z faktycznym zasięgiem lasu, powiększeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych symbolem T 79 MN / U kosztem terenów rolnych R oraz wyznaczeniu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej T 93 MN kosztem terenów rolnych R. Przy pełnym uzbrojeniu terenu, zmiana poza trwałym ubytkiem powierzchni biologicznie czynnej bez istotnego wpływu na stan środowiska. 6. Wnioski końcowe 1. Wprowadzane zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w większości przypadków są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla zmian, które nie mają takiej zgodności, równolegle prowadzone są prace nad zmianami w Studium. 2. Projektowane wyposażenie obszaru gminy w infrastrukturę techniczną stwarza szansę, docelowo, dla poprawy stanu środowiska, mimo iż nastąpi przyrost terenów zabudowanych. Dotyczy to zwłaszcza ochrony wód poprzez realizację kanalizacji sanitarnej. 3. Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają statusu obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Zmiany nie występują w dnach dolin rzecznych i nie obejmują ESOCH. 4. Realizacja ustaleń planu spowoduje trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej o wysokich walorach agroekologicznych. 5. Ustalenia projektu planu precyzyjnie określają parametry zabudowy oraz procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Są to istotne elementy kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu oraz stanowią swoistą kompensatę przyrodniczą za tereny przeznaczone pod zabudowę. 6. Ustalenia projektu planu wprowadzają obligatoryjny obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska w granicach działek, do których inwestorzy mają tytuł prawny. 14

15 7. Zmiany ustaleń planu nie wprowadzają nowych funkcji w stosunku do już istniejących oraz funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i generalnie dotyczą przekwalifikowania terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej. Ponadto ustalenia planu w dużej części w osiedlu Borek polegają na przekwalifikowaniu terenów zabudowy jednorodzinnej MN na tereny zabudowy wielorodzinnej MW. 8. Ustanowiony obszar górniczy Ciecierzyn" nie koliduje z programem inwestycyjnym wprowadzonych zmian planu. 9. Zmiana zaproponowana w osiedlu Borek, polegająca na wydzieleniu ciągu pieszego KX z terenu zieleni publicznej ma charakter formalny i nie ma istotnego wpływu na pogorszenie stanu środowiska. 10. W dwóch przypadkach (analiza szczegółowa) stwierdzono naruszenie powierzchni leśnej na rzecz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy to uznać za niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. 15

16 7. Załączniki graficzne 16

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów UWARUNKOWANIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Skrzyszów z dnia....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów PAWŁÓW Z M I A N A N R 1 S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI USTALENIA STUDIUM tekst jednolity INSTYTUT ROZWOJU MIAST TEKST JEDNOLITY, KWIECIEŃ 2006 R. ZESPÓŁ SPORZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo