Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000"

Transkrypt

1 Digital Video Recorder Instrukcja obsługi EnTMS Aplikacja CMS do VODVR000

2 . Wymagania sprzętowe System Operacyjny OS : Windows 000 or XP lub lepszy Procesor CPU : Pentium.0MHz lub lepszy Pamięć RAM : 5MB lub wyŝsza Pamieć karty VGA : 8MB lub wyŝsza Sterowniki DirectX: wersja 8.0 lub nowsza Przestrzeń wolna dysku HDD : Minimum 0GB

3 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE. EnTMS Ekran główny Przedstawiona ikona aplikacji EnTMS uruchamia główny program systemu monitoringu (tryb podglądu na Ŝywo) Podczas pierwszego uruchomienia jednak, wywołany zostanie tryb konfiguracji (Rozdział Konfiguracja ) [Autoryzacja uŝytkownika EnTMS] Autoryzacja jest niezbędna aby wykonać jaką kowliek operację w systemie (nawet wyłączyć i przejść do Windows Musisz podać login i hasło adekwatne do poŝądanej funkcjonalności UWAGA Domyślny ID : admin / Hasło : admin. UwaŜaj na duŝe i małe litery haseł

4 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE. Dodaj lokalizację / rejestrator W zakładce SITE Zaznacz i prawym przyciskiem myszy kliknij na polu SITE, wybierz Site Add-On, pojawi się okno dodawania rejestratorów Lista juŝ dodanych rejestratorów Przycisk wł./wył. wirtualnej klawiatury Wprowadź dane rejestratora: Adres IP, Port, Liczbę kamer Wybierz typ rejestratora i wł. / wył. tryb DNS JeŜeli uŝywasz serwera DDNS producenta wprowadź ID i Hasło, według którego została wykonana rejestracja na serwerze.

5 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE. Utwórz grupy z dodanych rejestratorów W zakładce GROUP Zaznacz i prawym przyciskiem myszy kliknij na polu GROUP, wybierz Site Add-On, pojawi się okno dodawania do grupy 5 5 Lista wszystkich kamer/rejestratorów dodanych do grupy Lista wszystkich kamer/rejestratorów moŝliwych do rejestracji w grupie Edycja nazw grupy i opisu Maksymalnie moŝna dodać 6 kamery do kaŝdej gurpy Dodaj: Przeciągając myszką dostępną kamerą, bądź wciskając przycisk Add, kiedy właściwa kamera jest podświetlona Usuń: Przeciągając myszką dostępną kamerą, bądź wciskając przycisk Del, kiedy właściwa kamera jest podświetlona Usuń rejestrator/lokalizację: Wciśnij przycisk Del Site aby usunąć całą lokalizację 5

6 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE 6. Monitoring Obraz kamery Zajętość HDD Kanał wideo 5 Wyświetlony obraz z kamery Wyświetla zajętą przestrzeń wydzielonej przestrzeni HDD komputera Wybór pełnoekranowego podglądu wybranej kamery Połącz/ Ruch/ stan Czujnika 5 Data / Czas 6 UŜytkownik 7 Główny panel konfiguracji 8 Podgląd 9 Tryb wyświetlania Wyświetla status połączenia, wzbudzonej wideo detekcji, wzbudzonego czujnika Wyświetlacz daty i czasu systemowego komputera Przycisk logowania do systemu Konfiguracja systemu EnTMS, nagrywanie, przeszukiwanie zdalne, przywróć podgląd domyślny, zarządzanie kolorami, kontrola PTZ, E-MAP Podgląd podświetlonego ekranu w wybranym polu, wraz z danymi o nazwie, i lokalizacji kamery Wybór podziału ekranowego, zrzut ekranowy, wyciszenie AUDIO Schemat połączeń Address extension button Wyłącz EnTMS Zamknij aplikację EnTMS (wymagane uprawnienia) 6

7 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE.. Tryb mapy synaptycznej E-MAP 5 6 Okno podglądowe Przycisk w ramce nr. pozwala rozwinąć mini podgląd danej kamery Wybór kanału Rozwinięcie mini podglądu Status kamery 5 Obraz pod E- MAP ę 6 Wybór konfiguracji E-MAP Wybór kamery, po kliknięciu na nim otworzysz podgląd na pobocznym ekranie podglądu Rozwija mini podgląd Wyświetla status połączenia, wzbudzenia wideodetekcji oraz czujników Wczytaj obraz BMP dla danej E-MAPY y Wyświetla dostępną E-MAP ę na pełny ekran Maksymalnie moŝesz stworzyć 6 konfiguracji 7

8 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE.. Główny panel konfiguracyjny Konfiguracja Nagrywanie Wyszukaj Reset ekranu 5 Panel kontrolny 6 Kontrola PTZ 7 Tryby E-MAP/ na Ŝywo LIVE Przejdź do okna konfiguracji systemu EnTMS Wybierz: ręczne, wideodetekcja, czujnik Przełącz system w tryb odtwarzania/archiwizacji Przywróć domyślne podziały ekranowe Ustawienia obrazu z kamer Panel kontrolny kamer PTZ / wyjścia przekaźnikowe Przełącz w tryb E-MAP 8

9 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE.. Rozwijane menu Zarys rozwijanych menu ekranowych dostępnych pod prawym przyciskiem myszy w zaleŝności o miejsca ich wywołania RDZEŃ Rejestrator Lokalizacja CAMERA Przełączenie w tryb E-MAP Dodaj / Usuń / Edytuj rejestrator na liście Opcje poniŝej - Site Open: Połącz z podświetlonym rejestratorem - Site Close: Rozłącz podświetlony rejestrator - Site Add/ Edit : Dodaj, bądź edytuj juŝ dodane rejestratory - Site e-map Open: Włącz E-MAP, pokaŝ status przekaźników - Download e-map: Wczytaj E-MAP ę ze zdalnego rejestratora 9

10 . Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE RDZEŃ Grupa CAMERA Przełączenie w tryb E-MAP wybranej grupy Dodaj / Usuń / Edytuj grupę z listy Opcje poniŝej - Site Open: Połącz z podświetlonym rejestratorem - Site Close: Rozłącz podświetlony rejestrator - Site Add/ Edit : Dodaj, bądź edytuj juŝ dodane rejestratory - Site e-map Open: Włącz E-MAP, pokaŝ status przekaźników - Download e-map: Wczytaj E-MAP ę ze zdalnego rejestratora 0

11 Menu. Tryb podglądu na Ŝywo - LIVE rozwijane podglądu kamerowego Continuous Motion Sensor Remote Search Quick Search Pan-Tilt/ Relay Color Remote Setup Nagrywanie warunkowe (ręczne, wideodetekcja, czujniki) Remote Search Zdalne przeszukiwanie nagrań danej kamery Quick Search Szybkie odtwarzanie Panele kontrolne, obrazu, PTZ i przekaźników Zdalna konfiguracja rejestratora Menu rozwijane mini-podglądu dostępne w trybie E-MAP Continuous Motion Sensor MAPx Pan-Tilt/ Relay Color Nagrywanie warunkowe (ręczne, wideodetekcja, czujniki) Przesunięcie w wyznaczoną pozycję Panele kontrolne, obrazu, PTZ i przekaźników

12 . Tryb odtwarzania zdalnego - PLAYBACK. Wyszukiwanie Wciśnij przycisk odtwarzania by przejść w tryb wyszukiwania i odtwarzania nagrań zdalnych. JeŜeli tylko zalogowany uŝytkownik jest autoryzowany, będzie mógł prejśćw ten tryb bez rozłączania się z rejestratorem

13 . Tryb odtwarzania zdalnego - PLAYBACK.. Główny ekran odtwarzania / wyszukiwania Wyszukaj datę Wybierz podział ekranowy Status połączenia sieciowego Archiwizuj, Otwórz plik bazy EnDB, historia i lista zdarzeń, znaczniki 5 Panel odtwarzania 6 Wybór kamer równoznaczny z wyborem na podglądzie 8 Określ godzinę 9 Określ minutę 0 Regulacja głośności AUDIO Wyświetlacz czasu odtwarzanego materiału Ponów połączenie / rozłącz (Gdy rozłączony, pracuje w trybie odtwarzania lokalnego) Zamknij tryb odtwarzania i powróć do podglądu na Ŝywo LIVE

14 . Tryb odtwarzania zdalnego - PLAYBACK.. Filtrowanie wyszukiwanych danych Wyszukuj tylko zapis ciągły/ręczny Wyszukaj tylko zapis z wideodetekcji Wyszukaj tylko zapis wzbudzony przez czujniki Włącz wszystkie jeŝeli interesuje Ciebie wszelki zapis wykonany na tym rejestratorze w określonym czasie Referencje Wyświetl materiał kamer według powyŝszych referencji

15 . Tryb odtwarzania zdalnego - PLAYBACK. Panel kontrolny odtwarzania Przejdź na początek dostępnego materiału PokaŜ wcześniejszą klatkę wideo Odtwarzaj wstecz Wstrzymaj odtwarzanie Odtwarzaj PokaŜ następną klatkę Przejdź na koniec materiału wideo. Podziały ekranowe / tryb odtwarzania Wybór podziałów ekranowych, zrzutu ekranowego, wyciszenia AUDIO Wyświetla pojedynczy kanał w widoku panoramicznym Przywrócenie domyślnego podziału/trybu ekranowego 5

16 . Tryb odtwarzania zdalnego - PLAYBACK. Bookmark Comment Add Del Search Komentarz znacznika Dodaj znacznik Skasuj znacznik Wyszukaj znacznik 6

17 . Archiwizacja Zaznaczanie myszą BACKUP Zakres czasowy Materiał do archiwizacji można zaznaczyć za pomocą wskaźnika myszy na podziałce minutowej Przełącz w tryb archiwizacji Określ czas początkowy i końcowy materiału 7

18 . Archiwizacja. Archiwizacja lokalna AVI / EnDB Katalog archiwizacji AVI INF BACK UP Wskaż katalog, gdzie ma być zarchiwizowany materiał Format archiwizacji AVI Format archiwizacji baza EnDB Rozpocznij archjiwizację UWAGA Podczas archiwizacji AVI (MPEG) zrzut dotyczy tylko wybranego jednego kanału 8

19 . Archiwizacja. Zdalna archiwizacja AVI / INF (EnDB) 5 6 Określ zakres czasowy archiwizacji Wybierz format (EnDB, AVI) i kanał wideo Wybierz partycję zapisu Bezpośrednio na niej zostanie stworzony katalog BACKUP Wskaźnik postępu archiwizacji (Zapis EnDB jest szybszy niŝ AVI) 5 Calculate Przed wykonaniem archiwizacji przelicz, czy masz wystarczająco duŝo miejsca na nośniku 6 Backup Wykonaj archiwizacje według wprowadzonych danych 9

20 5. Konfiguracja 5. Ustawienia Systemu - SYSTEM 5 System DST Network Nawigacja Wprowadź nazwę rejestratora w sieci, standard video (NTSC/PAL), domyślny podział ekranowy, czas sekwencji Opcja czasu zimowego (włącz) Ustawienia współpracy sieciowej, , alarmowanie KEYBOARD - wyświetl wirtualną klawiaturę, APPLY aktywuj zmiany, SAVE&CLOSE zapisz i wyjdź (zaleca się poprzedzić ten przycisk APPLY), CANCEL anuluj zmiany 0

21 5 5. Konfiguracja 5. Panel administracyjny - ADMIN Information Authority Lista uŝytkowników Weryfikacja ustawień podświetlonego uŝytkownika Określ poziom uprawnień dla edytowanego uŝytkownika Admin, Operator, User, Guest Lista uŝytkowników wraz z ograniczeniami konta 0 przypisane oznacza dostępną funkcję

22 5 5. Konfiguracja 5. Ustawienia bazy plików lokalnych - EnDB Lista dostępnych partycji w systemie i baz EnDB Wskaźniki postępu procesu tworzenia bazy EnDB Status pojemności i przycisk rozpoczęcia tworzenia bazy EnDB na wskazanej partycji Wyświetla informacje o partycji, na której jest EnDB

23 6 5. Konfiguracja 6. Ustawienia Kamer rejestratora - CAMERA Wybór kamery Nazwa kamery na OSD Parametry zapisu wideo Protokół PTZ, adres kamery 5 Status pracy rejestratora 6 Status ustawień zapisu kamer rejestratora 7 Keyboard - Wirtualna klawiatura 8 Apply aktywuje wprowadzone zmiany w konfiguracji 9 Save&Close Po aktywacji zmian zapamiętuje i zamyka okno konfiguracji 0 Cancel Anuluje zmiany i zamyka okno konfiguracji

24 Konfiguracja Ustawienia harmonogramu rejestratora - SCHEDULE Wybierz kanał wideo kamery Zaznacz pola kiedy ma być aktywny zapis ciągły Włącz zapis alarmowy (czujniki, wideodetekcja i jej czułość), zapis z harmonogramu będzie wtedy nieaktywny

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania sieciowego: WWW klient DVR klient Aplikacja CMS dla rejestratorów VODVR 7004B VODVR 7108 / 7116 VODVR 8616 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja

System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4 Instrukcja Spis streści User s Manual 1. Przyciski menu okna głównego... 2 2. Konfiguracja... 5 2.1 Groups - Grupy urządzeń... 6 2.2 Zarządzanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

True CMS (Instrukcja obsługi)

True CMS (Instrukcja obsługi) Nadzór wideo IP wysokiej jakości True CMS (Instrukcja obsługi) Ostatnia modyfikacja: 2008-06-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 1 Spis treści 1. Przegląd True CMS 2. Instalacja i uruchamianie 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

CMS Centralny System Zarządzania

CMS Centralny System Zarządzania CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 CMS Centralny System Zarządzania Instrukcja Użytkownika Edycja : 20 Sierpnia 2008 Dziękujemy Dziękujemy za zakup!! Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z podręcznikiem użytkownika

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Strona 2 Spis Treści: 1. Wprowadzenie....5 2. Ogólne informacje o instalacji......7 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600 Instrukcja użytkownikau Data tłumaczenia 07.01.2006 wersja 1.1 Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją

Bardziej szczegółowo