Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 ISSN /nr 214/ Biuletyn Informacyjny Jubileusz 5-lecia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Obradowała KR! zadania PZD w zwiàzku z powodzià instruktorzy społeczni w ogrodach Roszczenia do terenów ogrodów wykaz ogrodów roszczeniowych zadania i działania Zwiàzku 620 tys. podpisów dzia kowców w obronie ustawy o ROD Krajowa Rada Polskiego Zwiàzku Działkowców

2 SPIS TREÂCI STANOWISKO KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o ROD I. W SPRAWIE WNIOSKU I PREZESA SN DO TK Wst p Wystàpienie KR PZD do Prezesa TK Wystàpienie Prezesa KR PZD do I Prezesa SN Wystàpienie Prezesa KR PZD do Marszałka Sejmu i posłów Wybrane stanowiska Walne Zebranie ROD Nad Rzeczkà we Wrocławiu Zarzàd ROD Przemysława w Rogoênie Wlkp Halina S drowska ze Szczecina Zarzàd osiedla Bałuty Centrum w Łodzi II. POMAGAMY POWODZIANOM Informacja Wykaz ROD zalanych Informacja KR PZD w sprawie skutków powodzi w ROD i podj tych działaƒ Działania podj te przez OZ w sprawie powodzi Okr gowy Zarzàd PZD we Wrocławiu Kolejne apele OZ OZ Małopolski PZD w Krakowie OZ Mazowiecki PZD Prezydium OZ Âwi tokrzyskiego w Kielcach Prezydium OZ Toruƒsko-Włocławskiego PZD Wpłaty na konto Powódê Działki poza PZD Gol dzinowscy działkowcy bronià działek Komunikat OZ Mazowieckiego PZD III. XVI POSIEDZENIE KR Informacja Społeczna Słu ba Instruktorska Uchwały i stanowiska UCHWAŁA NR 2/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie działaƒ w zakresie usuwania skutków powodzi w ROD UCHWAŁA Nr 3/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania sztandaru ROD Miasta Chełm y UCHWAŁA Nr 4/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium KR PZD UCHWAŁA Nr 5/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaêni cia mandatu członka Krajowej Rady PZD STANOWISKO KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sytuacji wywołanej podwa eniem przez I Prezesa SN zapisów ustawy o ROD STANOWISKO KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie współpracy PZD z samorzàdami lokalnymi IV. ROSZCZENIA DO ROD V. INFORMACJE Sejm uchwalił specustaw wałowà Narada prezesów i dyrektorów biur OZ List otwarty ROD Fiołek we Wrocławiu Działkowcy mazowieccy Êwi tujà 1 Maja Gospodarska troska o bezpieczeƒstwo ogrodów i działek Szkolenie dla przedstawicieli Zarzàdów ROD Poznaj Dobrà ywnoêç Targi Budowlane, ekologiczne i ogrodnicze w Katowicach Targi Eko-Dom i X giełda, Dom-Ogród w Zabrzu Narada SSI Informacja z Nadzwyczajnego Zebrania OZ PZD w Pile Pierwszy krok Notatka ze spotkania z posłami RP Okr gu Podlaskiego Roczne obrachunki ROD Uroczyste posiedzenie OZ Âlàskiego PZD Spotkanie Członków OZ PZD w Pile z Posłem S. Kalembà Okr gowy Zarzàd PZD w Słupsku Pikniki Senioralny Ogrodnicza oêwiata w Âlàskim PZD Dzieƒ ROD w Gdyni Dzieƒ Dziecka w Piotrusiu Obradowała Komisja Prawna KR PZD Zarzàdy ROD w Radomsku w imi poszanowania prawdy Zwolnienie od podatku od nieruchomoêci altan w ogrodach podmiejskich VI. PRZYPOMIENIA ORGANIZACYJNE Zadania Zarzàdu ROD w zakresie budownictwa na działkach Plan zagospodarowania ogrodu Pisemna forma uchwały Zwolnienie działkowca z obowiàzku wykonywania prac na rzecz ogrodu Taras w ROD VII. PORADY PRAWNE Sposób zawiadamiana o walnym zebraniu Członkostwo w organach PZD Pierwszeƒstwo przy przydziale działki w ROD Konsekwencje Êmierci członka zarzàdu ROD Przyczepa campingowa na działce VIII. Z PRAC PREZYDIUM KR Prezydium KR PZD w dniu 16 czerwca 2010 r Prezydium KR PZD w dniu 23 czerwca 2010 r Uchwały Prezydium KR PZD UCHWAŁA Nr 104/2010 Prezydium KR PZD z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Jak powstawały nasze ogrody UCHWAŁA Nr 109/2010 Prezydium KR PZD z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia prezesów zarzàdów ROD Program Szkolenia Prezesów ROD UCHWAŁA NR 113/2010 Prezydium KR PZD z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty Êrodków trwałych w ROD IX. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

3 Krajowa Rada PZD , ul. Towarowa 7 a Prezes, Sekretariat tel tel./fax , Główny Ksi gowy tel , Ksi gowoêç tel , Organizacyjno-Prawny tel , , Radca Prawny tel , Wydział Gospodarki Gruntami tel , Administracja, Kadry tel , Lp. OZPZD Kod Adres Kier. Telefon 1. Bydgoszcz ul. Piotrowskiego , fax Cz stochowa Bór tel./fax 3. Elblàg ul. KoÊciuszki Gdaƒsk ul. Grunwaldzka 100/ , fax Gorzów Wlkp ul. Âlàska tel./fax 6. Kalisz ul. 3 Maja tel./fax 7. Koszalin ul. Sezamkowa Legnica ul. Mickiewicza , fax Lublin ul. Królewska tel./fax Biuro w Białej Podlasce ul. Warszawska Biuro w ZamoÊciu ul. Bazyliaƒska Łódzki w Łodzi ul. Warecka , fax Małopolski w Krakowie ul. Makowskiego , Biuro w Nowym Sàczu ul. Borelowskiego 27 skr Mazowiecki W Warszawie ul. Dywizjonu 303 nr tel./fax Biuro w Ciechanowie ul. Orylska 3 a Biuro w Ostroł ce ul. Traugutta Biuro w Płocku ul. Dworcowa 12 a Biuro w Radomiu ul. eromskiego 116 B Biuro w Siedlcach ul. Młynarska Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie ul. Kopernika , fax Opolski w Oplu ul. Solskiego tel./fax 15. Piła ul. 11 listopada Podlaski w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/ tel./fax Biuro w Łom y ul. Sadowa Biuro w Suwałkach ul. KoÊciuszki Poznaƒ ul. M. Langiewicza , fax Biuro w Lesznie ul. Towarowa Podkarpacki w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 6a tel./fax Biuro w PrzemyÊlu ul. Barska Biuro w Tarnobrzegu ul. Âw. Barbary tel./fax 19. Słupsk ul. Gdaƒska tel./fax 20. Sudecki w Szczawnie Zdrój ul. Kolejowa tel./fax Biuro w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego Szczecin ul. Kaszubska , fax Âlàski w Katowicach ul. Kormoranów , fax Âwi tokrzyski w Kielcach ul. Bohaterów Warszawy , fax Toruƒsko-Włocławski ul. Lubicka 12 a tel./fax Biuro we Włocławku ul. Kiliƒskiego Wrocław ul. Starogrobowa , tel./fax Zielona Góra ul. Wyspiaƒskiego , fax *delegatury rejonowe OZ PZD woj. Êlàskiego: Biel sko -Bia ła ROD im. Mic kie wi cza ul. Da lio wa 23 ( ), By tom ROD Pstrow ski ul. Brze ziƒ ska 56 ( ); Cho rzów ul. Niedê wie dziƒ ska 1 ( ); Gli wi ce ROD Wy zwo le nie ul. Mie l c kie go 16 ( ); Ja worz no ROD 1000-le cia ul. Lan ge go (tel ); Ka to wi ce -Sie mia no wi ce Âl. ROD Sza rot ka ul. Wie czor ka ( ); Ru da Âlà ska ROD Tu li pan ul. Ro bot ni cza ( ); Ryb nik ROD Jed noêç - Flo rian ul. Wo dzi sław ska 87, skr. poczt. 42 ( ); So sno wiec ROD Po goƒ ul. Lwow ska 3 ( ); Tar now skie Gó ry ROD Fa ster ul. By tom ska 25, skr. poczt. 190 ( ); Ty chy ROD Bar ba ra ul. Brzo zo wa; Za brze ul. Ma tej ki 37 ( ) Redaguje Komitet Krajowej Rady PZD Wydawca: Wydawnictwo działkowiec Sp. z o.o. ul. Towarowa 7a, Skład i łamanie: Magda Adamska Druk: Drukarnia Semafic

4 5 LAT USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH STANOWISKO Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Przy ję cie przez Sejm RP 8 lip ca 2005 r. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ło uko ro no - waniem starań całej naszej organizacji o prawne zabezpieczenie przyszłości ogrodów działkowych w Polsce. Akt ten stanowił połączenie dorobku przeszło 110-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce z wyzwaniami, które stawia przed ogrodami dzień dzisiejszy i przyszłość. Było to możliwe dzięki szerokim konsultacjom społecznym, jakim projekt został poddany na etapie opracowywania jego założeń oraz podczas prac parlamentarnych. Gwarantowało to, że jego rozwiązania będą odpowiadały wyzwaniom, stojącym przed naszymi ogrodami i potrzebom występującym w nich na co dzień, a także oczekiwaniom zgłaszanym przez działkowców. Szerokie konsultacje i wysłuchanie społeczeństwa zaowocowało również gremialnym poparciem, z jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spotkała się w środowisku polskich działkowców. Już na etapie jej uchwalania w ogrodach zebrano ponad podpisów działkowców popierających inicjatywę. Zawarte w ustawie o ROD rozwiązania zabezpieczające istnienie ogrodów i gwarantujące ich sprawne funkcjonowanie oraz poszanowanie praw użytkowników działek sprawdziły się w praktyce. Bez wąt pie nia akt ten nie za wiódł ocze ki wań dział kow ców. Świad czy o tym fakt, iż w 2009 r. w re ak cji na pró bę zmia ny usta wy w ogro dach ze bra no po nad pod pi sów pod pe ty cją w obro nie jej in - tegralności. Z uznaniem spotkała się również w Europie, czego wyrazem były korzystne opinie wyrażane przez Europejskie Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z Luksemburga oraz organizacje działkowców z innych krajów europejskich. Mając świadomość znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla bezpieczeństwa prawnego polskich działkowców oraz przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i całego ruchu działkowego w Polsce, Krajowa Rada PZD wzywa wszystkie jednostki organizacyjne Związku, zarządy ogrodów i okręgów, a także indywidualnych działkowców, aby godnie uczcili przypadającą w tym roku 5 rocznicę jej uchwalenia. Niebagatelna wartość tego aktu dla naszego ruchu sprawia, iż Jubileusz przyjęcia ustawy przez Sejm zasługuje na szczególne podkreślenie. Krajowa Rada PZD apeluje, aby poparcie i uznanie, jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych cieszy się w naszym środowisku, znalazły wyraz w trakcie tegorocznych uroczystości związkowych, w szczególności Dni Działkow ca 2010 r., dnia 24 czerwca 2010 r. KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 1

5 I. W SPRAWIE WNIOSKU I PREZESA SÑDU NAJWY SZEGO DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 1. Wst p Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 6 zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spowodowało realne zagrożenie dla całego dorobku ruchu ogrodnictw działkowego w Polsce. Zakres zakwestionowania ustawy, jak również fundamentalne znaczenie dla działkowców i ogrodów zasad zawartych w przepisach, których uchylenia żąda Prezes Lech Gardocki, całkowicie uzasadniają stwierdzenie, iż w przypadku uwzględnienia jego żądania, przyszłość ogrodów działkowych jest zagrożona. Działkowcy mają świadomość stanu rzeczy. Dlatego sprawa wywołała olbrzymi odzew w ich środowisku. Codziennie do wiadomości KR PZD docierają kolejne wystąpienia wysyłane z całego kraju do Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których działkowcy krytykują skargę oraz twierdzenia przywołane w jej uzasadnieniu i domagają się zachowania ustawy o ROD w niezmienionym kształcicie. Dokumenty te są na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZD oraz w kolejnych Biuletynach Informacyjnych PZD. Skala zjawiska jest na praw dę ol brzy mia. Łącz nie do KR PZD wpły nę ło już bo wiem po nad 1400 li stów. Zwy kle są to wy stą pie nia zbiorowe, nierzadko podejmowane przez walne zebrania członków ROD. Tak, więc należy liczyć, iż prezentują one poglądy kilkuset tysięcy działkowców. Protesty płynące z ogrodów są dowodem na zdecydowane poparcie, jakiego działkowcy udzielają ustawie o ROD. Dlatego też Biuletyny Informacyjne z ich przedrukami PZD przesyła do najważniejszych osób w Państwie oraz uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. Marszałka Sejmu oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz wszystkich posłów. Związek wierzy, iż głos osób, których ustawa dotyczy bezpośrednio, nie zostanie pominięty przy wydawaniu werdyktu przez Trybunał. W przeciwnym wypadku trzeba będzie uznać, że hasło budowy społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani są aktywnymi uczestnikami procesu kształtowania reguł rządzących otoczeniem w jakim żyją, to pu sty slo gan, za któ rym nie idą fak tycz ne dzia ła nia ze strony władz Państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Kie ru jąc się za sa dą nic o nas bez nas, że w spra wie o tak fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości ogrodów działkowych Związek nie może pozostać biernym obserwatorem, PZD wystąpił także do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w sprawie. Uzasadniając swe wystąpienie PZD powołał się na art. 25 ust. 1 usta wy o ROD. Prze pis ten na kła da na Zwią zek nie tyle prawo, co wręcz obowiązek, reprezentowania i obrony praw i interesów członków PZD. W zaistniałej sytu acji czyn ny udział PZD w spra wie, któ rej przed mio tem jest kwestionowanie zapisów ustawy mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych oraz praw działkowców, wydaje się być oczywistą oczywistością. Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie oraz inne dokumenty a także wystąpienia działkowców w obronie integralności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych publikujemy poniżej. Jednocześnie zachęcamy wszyst kich Pań stwa do dal szych dzia łań w obro nie usta wy stanowiącej fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo ogro dów i praw dział kow ców. BP 2. Wystàpienie KR PZD do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Dot.: sygn. akt K 8/10 Szanowny Panie Prezesie! W związku z toczącą się przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawą z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż sze go, któ ry zwró cił się z Wnio skiem o stwier dze nie niezgodności z Konstytucją 6 zapisów ustawy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (ROD), w imieniu Polskiego Związku Działkowców zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie czynnego udziału w postępowaniu oznaczonym sygn. akt K 8/10. Szanowny Pan Bohdan Zdziennicki Prezes Trybunału Konstytucyjnego Nasze wystąpienie podyktowane jest wolą realizacji obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na PZD, a zawar tych w szcze gól no ści w art. 25 ust. 1 usta wy o ROD. W naszej opinii realizacja tych obowiązków, w szczególności reprezentowanie i obrona praw i interesów członków Związku, wymagają czynnego udziału PZD w sprawie, której przedmiotem jest kwestionowanie zapisów ustawy mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych oraz praw działkowców. 2

6 Szanowny Panie Prezesie! Inicjatywa Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wywołała olbrzymie poruszenie i oburzenie wśród działkowców. Efektem są liczone już w tysiącach wystąpienia i stanowiska podejmowane i podpisywane zbiorowo przez członków organów ogrodów i szeregowych działkowców, z któ rych znacz na część tra fi ła też za pew ne na Pa na rę ce. Z treści tych dokumentów jednoznacznie wynika negatywny stosunek działkowców do podważania zapisów usta wy o ROD, jak rów nież ocze ki wa nie, iż Zwią zek zde - cydowanie stanie w jej obronie. Na uwagę zasługują również argumenty natury prawnej i społecznej, którymi działkowcy posługują się broniąc ustawę przed zarzutami postawionymi przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Poza twierdzeniami wykazującymi bezzasadność tych zarzutów, coraz częściej działkowcy poruszają również kwestię zgodności z prawem działania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zwracają mianowicie uwagę na fakt, iż za rów no ty tuł nada ny wnio sko wi, jak i treść pe - ti tum oraz uza sad nie nia prze są dza ją o tym, że jest to Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją. Tym cza sem z za pi sów Kon sty tu cji (art. 191 ust. 1 pkt 1 w zw. z 188 ust. 1 Kon sty tu cji RP) wy ni ka, iż wnio sek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wszczyna postępowanie, w którym Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustawy z Konstytucją. Zdaniem działkowców tytuł pisma wszczynającego postępowanie, jak i treść wniosku, powinny odpowiadać celowi postępowania, tj. zbadaniu zgodności ustawy z Konstytucją, a nie stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją. Po gląd ten wy da je się być tym bar dziej za sad ny je że li uwzględnić zasadę domniemania zgodności zapisów ustawy z Konstytucją, która obowiązuje do momentu ewentualnego stwierdzenia niezgodności ustawy z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. W świetle powyższych rozważań oraz norm wynikających z zasady legalizmu, nakazującej organom Państwa działanie w ramach swych kompetencji, uwagi działkowców kwestionujących dopuszczalność składania takiego wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nale ży uznać za za sad ne. O ile bo wiem nikt nie kwe stio nu - je kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do stwierdzenia niezgodności ustawy z Konstytucją, o tyle kompetencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wszczęcia postępowania o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją wydaje się być wysoce wątpliwa. Jeżeli zaś po gląd ten jest słusz ny, to war tym roz wa że nia jest kwe - stia, czy całe postępowanie, jako obarczone wadą nieważności, nie powinno zostać umorzone. Szanowny Panie Prezesie! Przedmiot toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania, ustawowe zapisy zobowiązujące PZD do dzia ła nia w obro nie praw swych człon ków, a przede wszystkim oczekiwania zgłaszane powszechnie przez działkowców obligują nas do skierowania do Pan wnio sku o do pusz cze nie PZD do czyn ne go udzia łu w po - stępowaniu. Liczymy, że przychyli się Pan do niego, co pozwoli Związkowi zaprezentować przed Trybunałem argumenty przemawiające za rozwiązaniami zawartymi w ustawie, którą swoim podpisem poparło przeszło polskich działkowców. Dopuszczenie PZD do czynnego udzia łu w spra wie bę dzie dla nich tak że świa dec twem podmiotowego traktowania samorządu działkowców przez Państwo. Decyzja ta umożliwi także zaprezentowanie podczas postępowania praktycznych aspektów funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce, co może mieć znaczenia przy podejmowaniu przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska w sprawie. Z wyrazami szacunku War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r. Sekretarz /-/ inż. Wiesław Sawicki Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 3. Wystàpienie Prezesa KR PZD do Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy szego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Lech Gar doc ki Szanowny Panie Prezesie! Podjęta przez Pana inicjatywa skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spowodowała olbrzymie poruszenie w środowisku działkowców. W efekcie do Krajowej Rady PZD z całego kraju napływają zbiorowe i indywidualne wystąpienia z ogrodów, w których użytkownicy działek wyrażają opinię w przedmiotowej sprawie. Wychodząc z założenia, iż pisma te stanowią niezwykle ważny głos społeczny od osób najbardziej zainteresowanych sprawą działkowców Związek publikuje je na stronie interne- 3

7 towej oraz w specjalnych Biuletynach Informacyjnych. W załączeniu przesyłamy na Pańskie ręce kolejny już numer Biuletynu z materiałami odnoszącymi się do wniosku do Trybunału. Liczymy, iż zechce Pan poświęcić mu uwagę i za po znać się z po glą da mi dział kow ców na ten te mat. Autorzy wystąpień znają codzienne problemy ogrodów oraz działkowców i dobrze wiedzą, jakiego prawa potrzebują. Dlatego ich pozytywnych opinii o ustawie o ROD nie można pomijać. Prawa nie należy sprowadzać wyłącznie do teoretycznych rozwiązań. Powinno również odpowiadać potrzebom społecznym i uwzględniać warunki, w jakich jest wdrażane. Dlatego opinie osób, które stosują je w prak ty ce, bądź wo bec któ rych jest ono sto so wa ne, powinny być brane pod uwagę na równi z teoretycznymi rozważaniami, które niestety nie zawsze uwzględniają praktyczne aspekty danej dziedziny życia. War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r. Szanowny Panie Prezesie! Nie odmawiając Panu prawa zarówno w sensie kompetencji formalnych, jak i merytorycznych do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, polscy działkowcy, bogaci w swe doświadczenia wynikające z codziennego życia, zwracają się do Pana o ponowne rozwa że nie de cy zji pod ję tej w spra wie usta wy o ROD. Z pu - blikowanych listów, za którymi łącznie stoi już kilkaset tysięcy osób, wynika jednoznacznie, że rzeczywistość panująca w ogrodach funkcjonujących w oparciu o ustawę ROD, nie tyl ko nie da je pod staw do pod wa ża nia te go ak - tu, ale wręcz świad czy o je go prak tycz nej przy dat no ści oraz pełnej akceptacji wśród osób, których bezpośrednio dotyczy. Uważamy, że tych wypowiedzi nie można lekce wa żyć, tak jak nie moż na po mi nąć pod pi sów złożonych przez działkowców w obronie integralności usta wy o ROD. Dla te go, przy łą cza jąc się do gło sów za - wartych w wystąpieniach opublikowanych w Biuletynie, zwracamy się do Pana o ponowne rozważenie podjętej decyzji i wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. Z wyrazami szacunku Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 4. Wystàpienie Prezesa KR PZD do Marszałka Sejmu i posłów Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych KR PZD przesyła na Pańskie ręce ostatni numer Biuletynu Informacyjnego PZD w całości poświęcony tej sprawie. Na załączoną publikację składają się przedruki części wystąpień z ogrodów z całego kraju, w których działkowcy odnoszą się do inicjatywy I Prezes Sądu Najwyższego. Warto zaznaczyć, że łącznie do wiadomości Krajowej Rady PZD przesłano już ponad 1400 takich petycji, pod którymi nierzadko podpisały się całe ogrody. Można więc śmiało przy jąć, iż w spra wie tej głos za bra ło już kil ka set ty się cy użytkowników działek. Szanowny Panie Marszałku! Przesyłając załączony Biuletyn mamy nadzieję, iż znajdzie Pan chwi lę cza su aby po świę cić mu uwa gę. Za mie szo - ne w nim do ku men ty oraz ilość dział kow ców, któ ra za ni mi War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r. stoją, stanowią bowiem jednoznaczny dowód na poglądy społeczności ogrodowych na temat działań podejmowa nych wo bec usta wy o ROD. Tak jak w 2008 r., kie dy działkowców złożyło podpisy pod petycją o zachowanie ustawy o ROD w niezmienionym kształcie, tak i dzi siaj akt ten cie szy się gre mial nym po par ciem użyt kow - ni ków dzia łek. Prze kaz pły ną cy z ogro dów jest jed no znacz - ny. Zdaniem działkowców rozwiązania prawne wprowadzo ne usta wą o ROD spraw dzi ły się w prak ty ce i nie na le - ży jej zmieniać. Tego masowego głosu społecznego pochodzącego od osób, których ustawa bezpośrednio dotyczy, nie powinno się lekceważyć. Dlatego też zwracamy się do Pana o po moc w obro nie usta wy o ROD. Dział kow cy li czą w szczególności, iż delegując Posła do reprezentowania Sejmu w postępowaniu przez Trybunałem, władze Parlamentu zadbają aby był on także reprezentantem działkowców i wnioskował o oddalenie zarzutów stawianych ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Łączę wyrazy szacunku Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 4

8 Szanowny Pan Po seł na Sejm RP Szanowny Pani Pośle W nawiązaniu do przesłanych wcześniej przez nasz Związek materiałów dotyczących wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, Krajowa Rada PZD pozwala sobie złożyć na Pana ręce nowy Biuletyn Informacyjny PZD poświecony tej sprawie. Publikacja ta zawiera przedruki wystąpień z ogrodów oraz jednostek terenowych PZD. Łącz nie do KR PZD wpły nę ło do tych czas po nad 1400 takich wystąpień. Są to głównie petycje zbiorowe, nierzadko przyjmowane w formie uchwał podczas walnych ze brań wszyst kich człon ków ROD. Tak, więc śmia ło moż - na stwier dzić, iż głos w tej spra wie za bra ło już łącz nie kil - kaset tysięcy działkowców. Szanowny Panie Pośle Przesyłając załączony Biuletyn wyrażamy nadzieję, iż ze chce Pan po świę cić mu swą uwa gę i za po znać się z po - War sza wa, 30 czerw ca 2010 r. glądami środowiska polskich działkowców na przedmiotowa kwestię. Masowy protest przeciwko inicjatywie I Prezesa Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości. Polscy działkowcy po raz kolejny opowiadają się za ustawą o ROD oraz obowiązującymi dziś rozwiązaniami, w oparciu, o które funkcjonuj ą ogrody działkowe. Potwierdza ją w ten spo sób swo je wcze śniej sze po par cie dla usta - wy, które wyrazili w formie podpisów złożonych na li stach w pro te ście prze ciw ko pró bom jej zmia ny. Uwa - żamy, że ten wyraźny głos społeczności ogrodowej nie powinien pozostać niezauważony. W społeczeństwie obywatelskim budowanym w Polsce, jasne stanowisko na temat regulacji prawnej zajęte przez osoby, których ona bezpośrednio dotyczy, powinno być wzięte pod uwagę przez władze publiczne. Mamy nadzieję, że pogląd ten znaj dzie uzna nie w Pań skich oczach, a co za tym idzie, wesprze Pan polskich działkowców w walce o zachowanie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie - zmienionym kształcie. Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 5. Wybrane stanowiska Walne Zebranie ROD Nad Rzeczką we Wrocławiu STANOWISKO Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD Nad Rzeczką we Wrocławiu z dnia 28 kwiet nia 2010 r. My członkowie ROD Nad Rzeczką uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zapoznani z treścią wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP zapisów sześciu artykułów naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, nie podzielamy poglądów zawartych w tym wystąpieniu. Sądownictwo i Prokuratura w pierwszym rzędzie powinny zająć się szerzącymi się aferami gospodarczymi, szerzącymi się korupcjami i patologią społeczną a nie uderzać w nieliczną w kraju demokratycznie wybraną strukturę. Upra wia ne przez nas dział ki to nie tyl ko hob by. To też spo sób na ży cie. Uczy nas etycz nych za cho wań, cier pli - wości troski o środowisko naturalne i ułatwia obcowanie z przyrodą. Jakie prawo można nazwać prawem, gdy już od sze re gu lat pró bu je się nam ode brać dział ki, za własz - czyć naszą pracę, przejąć osiągnięcia i majątek związku. My działkowcy ROD Nad Rzeczką popieramy ustawę o ROD z 2005 r. i sprze ci wia my się do ko ny wa niu w niej ja kich kol wiek zmian. Uwa ża my, że za pi sy w niej za - warte dają poczucie stabilizacji, są w pełni demokratyczne i w ni kim nie po win ny bu dzić nie zdro wych emo cji. Wro cław, 28 kwiet nia 2010 r. Prezes ROD /-/ Stążka Antoni 5 Przewodniczący Walnego Zebrania /-/ Podgędek Władysław

9 Zarząd ROD Przemysława w Rogoźnie Wlkp. W imieniu Zarządu i Działkowców ROD Przemysława w Rogoźnie Wlkp. przesyłam nasze stanowisko, jako odpowiedź na próby dyskredytacji PZD i Rodzinnych Ogrodów Działkowych Tworzenie prawa w naszym kraju jest ostatnio zdominowane przez grupy Lobbingowe, które w rozmaity sposób oddziaływają na różne sfery życia (np. afera hazardowa, telewizja publiczna, emeryci i renciści, stosunki pracy i inne). Co chwilę media podają fakty potwierdzające taki stan naszej codzienności. Po dob nie rzecz ma się z Pol skim Związ kiem Dział kow - ców. Różne grupy i pojedyncze osoby pełniące znaczące funkcje w państwie, prawdopodobnie pod naciskiem grup lobbingowych, próbują zdyskredytować sens istnienia Związku, a szczególnie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przypomnijmy: projekt sejmowy PiS-u poseł Dera, RPO, Prezes Sądu Najwyższego i wielu innych członków Rzą du, Sej mu i Se na tu, któ rzy w mniej szym lub więk - szym stopniu kontestowali istnienie Związku lub poszczególne paragrafy naszego Statutu. Dlaczego Polski Związek Działkowców jest solą w oku dla tych lu dzi? 1. Jako kliku milionowa, dość wyrazista politycznie siła stanowi znaczące grono wyborców, które trzeba skłócić, rozbić a w konsekwencji zniszczyć. 2. Tereny, na których położone są Rodzinne Ogrody Dział ko we, le ża ły kie dyś na obrze żach miast i by ły prze - ważnie ugorami, a na Śląsku nawet hałdami odpadów. Poprzez roz wój aglo me ra cji zna la zły się w ich cen trum i stanowią cenne tereny pod zabudowę deweloperską lub handlową. 3. Cennym dorobkiem Związku jest jego samodzielność. Rozbudowana struktura wewnętrznej kontroli społecznej, pozwala utrzymać poziom prawny i ład gospodarczy w wytyczonych przez Statut ramach. (Chociaż czasami zbyt rygorystycznie, bez uwzględnienia pojedynczych przypadków. Ale wiadomo precedens). 4. Media biorące udział w tym procederze nagonki na ROD mylą pojęcia, wykazując się indolencją i brakiem warsztatu dziennikarskiego. Przykładem jest telewizja z Poznania. Program nadano zimą na przełomie roku. Chodziło na zamieszkiwanie na działkach, co jednoznacznie reguluje i zabrania Regulamin ROD, definiując jednocześnie, co rozumie się przez zamieszkiwanie. TV użaliła się na losem łamiących prawo związkowe a dopiero potem re dak to rzy uda li się do OZ PZD w Po zna niu, ce lem uzy - skania wyjaśnień. 5. Zmie nia się po dej ście mło dych lu dzi do fak tu po sia - da nia dział ki. Nasz Ogród w prze cią gu ostat nie go ro ku przy jął 22 no wych, mło dych człon ków PZD. Oba la to mit lansowany przez naszych przeciwników, że ROD to tylko emeryci i renciści, którzy stanowią ciemną masę (cytat za po słem PiS -u Jac kiem Kur ski) i wszyst ko przyj mu ją w do brej wie rze. 6. Rodzinny Ogród Działkowy i jego działkowicze, stanowi znaczącą siłę w społeczności lokalnej, poprzez swój przekrój socjalny i problemy, którymi żyje społeczność miasta i ogrodu, które się nawzajem przenikają. Podsumowując, należy stwierdzić, że unormowania, które są głównie atakowane m.in. przez Prezesa SN stanowią clou Statutu Związku i podważają jego istnienie, uderzają w święte prawa własności, gwarantowane dotąd Usta wą o ROD. Nic to, jak mó wił Pan Wo ło dy jow ski, że go dzą w do ro - bek kilku pokoleń działkowców, że powodują zagubienie się ży cio we gru py lu dzi star szych, któ rzy pa trzą z oba wą w przy szłość. Waż ny jest zysk grup de we lo per skich i lob - bingowych. Przed ostatnimi wyborami, zarówno w 2005 r., jaki w 2007 słyszeliśmy o państwie prorodzinnym i obywatelskim. Aż ciśnie się na usta sformułowanie, ks. Prof. Józefa Tischnera o trzech prawdach, z naciskiem na tę ostatnią. Pamiętajmy o tym przy wyborach prezydenckich i sa mo rzą do wych. W tej de ka dzie li czy się zysk a nie czło - wiek. My ślę jed nak, że sil na zwar to ścią rze sza dział kow - ców przetrzyma te ataki a naprawiacze rzeczywistości odej dą w nie byt, gdzie jest ich miej sce od daw na. Prezes Zarządu /-/ mgr Andrzej Koprowski Halina Sędrowska ze Szczecina Obrona praw nabytych Ogro dy dział ko we ist nie ją w Pol sce od po nad 100 lat i z działek ogrodniczych korzysta ponad milion użytkowników. Uważam, że nadal podstawą funkcjonowania grodów jest Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1419; zm. Dz. U z 2006 Nr 220, poz. 600 w niezmienionej formie łącznie z niezmienionymi i nie usuwanymi sześcioma artykułami, które zostały zakwestionowane ostatnich latach ponad 620 tys. działkowców 6

10 złożyło swoje podpisy wraz ze swoim danymi personalnymi w obro nie prze pi sów Usta wy o ROD. Pro jekt przed - miotowej Ustawy przeszedł wszystkie etapy i procedury legislacyjne jak również i zgodność zapisów z naczelnym aktem Konstytucją. Dlaczego to Ustawa wbrew woli działkowców i organów Związku ma być zmieniana. Sytuacja, która by powstała w Związku z usunięciem lub zmianą przedmiotowych zapisów w ustawie dla ogrodów, działkowców i struktur Polskiego Związku Działkowców uzasadnienie faktyczne i prawne: Art. 10 od po cząt ku po wsta nia ogro dów grun ty sta no - wiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego były przekazywane nieodpłatnie dla Polskiego Związku Działkowców. Jest to prawo nabyte. Zmiana tego zapisu prowadziłby do likwidacji użytkowania wieczystego i zmiany formy na odrębną własność. Wiązałoby się to z dużymi obciążeniami finansowymi dla struktur Związku i bezpośrednio dla działkowców. Art. 14 ust. 1 i 2 i w związ ku ust. 4. Dzię ki za pi som w w/w artykule i przepisami wykonawczymi Zarząd ROD w ist nie ją cych już ogro dach ma pra wo na pod sta wie Uchwa ły przy dzie lić dla człon ka PZD bez płat nie i na czas nieokreślony działkę do użytkowania. Jest to uprawnienie trwa łe i nie pod wa żal ne gdyż na mo cy ust. 2 i 4 mo że być zawarta na wniosek działkowca umowa cywilno-prawna w formie aktu notarialnego oraz może otrzymać zapis w księdze wieczystej. Wykreślenie lub zmiana tego artykułu nie daje gwarancji stabilnego prawa do użytkowania na czas nie ozna czo ny. Art. 15 ust. 2. Na sa dze nia na dział - ce, poprawienie konsystencji gleby poprzez jej nawożenie, altanki, ogrodzenia wypracowali to własnymi siłami dział kow cy. Są to w więk szo ści oso by mniej za moż ne fi - nansowo i głównie w starszym wieku emeryci, renciści, również bezrobotni, Ciężko było odłożyć pieniądze albo trzeba było brać pożyczkę żeby jakoś własną działkę urządzić. Wszystko zostało nabyte dzięki pracy działkowca i jego rodziny z własnych prywatnych środków. Nadal jest i po win na to być wła sność dział kow ca. Art. 30. Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma pra wo po sia - dać statut oraz zrzeszać członków użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Składka członkowska nie jest wysoka dla działkowca i aktualnie w bieżącym roku wy no si tyl ko 17 gro szy od 1 m 2. Opłata roczna, jednora zo wa, nie ma czyn szów i opłat mie sięcz nych. Art. 31ust. 1 3 Dla cze go pod wa ża się za sa dy przy dzia - łu dzia łek przez Za rzą dy ROD i Sta tut PZD. Prze cież Pol - ski Zwią zek Dział kow ców po sia da wpis w KRS/Krajowym Rejestrze Sądowym/ gdzie wymagane było przedłożenie Statutu. Statut był analizowany, weryfikowany i jest prawomocny. Polski Związek Działkowców jest osobą prawną i prowadzi zgodnie obowiązującymi zasadami wszystkie ewidencje i pełną księgowość. Art. 31 ust. 4 Za pis w w/w ar ty ku le w spo sób pre cy zyj - ny określa zasady przydziału po zmarłym członku PZD. Nadal pierwszeństwo powinny mieć osoby bliskie z rodziny wspólnie użytkujący działkę. W przypadku ubiegania się wię cej niż jed nej oso by wy bór na le ży do Za rzą - du ROD. Za rząd w mniej szych i śred nich ogro dach zna do brze dział kow ców. W w/w i in nych spra wach ma my prawo zapraszać na posiedzenia Zarządu konkretne osoby, jeżeli sprawa bezpośrednio dotyczy. Wysłuchujemy stron. Wielokrotnie podejmujemy mediacje i dochodzimy do kompromisu. Przydział działek na podstawie Uchwały oraz in nych roz strzy gnięć i spraw jest w krót kim cza sie. Przy braku tego zapisu sprawy byłyby rozpatrywane na zasadach ogólnych na drodze administracyjnej lub sądowej. Działka leżałaby odłogiem bo sprawy długo byłyby załatwiane. Wiemy jak długo trwają spawy cywilne w sądach. Nikt nie miał by ty tu łu praw ne go do dział ki i w efek - cie nikt by jej nie upra wiał a ziel sko, pną cza i źdźbła traw i chwa stów szyb ko prze nio są się na są sied nie dział ki. Przebywać mogłyby na tej działce niepowołane osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi lub nieuprawnieni obcy użytkownicy. Dodatkowe uzasadnienie faktyczne: Szczególnie duże nasilenie ruchu działkowego i powstawanie nowych ogrodów występowało po II-giej wojnie świa to wej w la tach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Mło dzież z roczników wyżu demograficznego ze wsi i małych miast, po ukończeni szkół podstawowych i ponadpodstawowych migrowała do miast. Podejmowali pracę zawodową, urządzali się w mieście. Nadal pozostawały związki ze wsią i zie mią. Prze cież w wie ku dzie cię cym i w mło do - ści pomagali rodzicom lub dziadkom uprawiać ziemię rolną albo w miastach ogródki przydomowe. Później też przyjeżdżali na wakacje, na urlopy. Większość zamieszka ła w blo kach z du żej pły ty. Każ dy tę sk nił i ma rzył za skrawkiem ziemi, roślinami. W Ogrodzie, w którym jestem Prezesem w latach siedemdziesiątych pracownicy dużego zakładu poświęcili cały roczny fundusz socjalny i pomagali społecznie bez jakiejkolwiek zapłaty żeby urządzić ogród. Większości działkowiczów nie stać żeby kupić działkę budowlaną, wybudować dom i posiadać ogródek, bądź zakupić domek z ogródkiem. Posiadamy działeczki ogrodniczo-warzywne. Ogrody działkowe powin ny być i dbaj my o to, że by jak naj mniej za bie ra no ogrodowej zagospodarowanej ziemi na inne cele inwestycyjne. W in nych pań stwach np. w Niem czech ogród ki urzą - dza ją na da chach do mów lub wie żow ców. Na si dział kow - cy ma ją pra wo mieć nor mal ne dział ki na zie mi, w ogrodach. Ważnym aspektem jest możliwość aktywizacji fizycznej osób w star szym wie ku, a w szcze gól no ści we te ra nów pracy, emerytów, rencistów. Mogą fizycznie popracować na świeżym powietrzu. Mniej chorują na reumatyzm, kręgosłup, stawy, drogi oddechowe. Kolejną ważną sprawą jest produkcja świeżej ekologicznej żywności. Rodzina, znajomi mogą spożywać zdrową żywność bez nawozów sztucznych i która nie jest genetycznie modyfikowana Przecież w zachodnich krajach żywność genetycznie mo- 7

11 dyfikowaną GMO reklamują i sprzedają. Nie jest to dobra dla organizmu żywność. W skróconym zapisie wyjaśniam też spra wę od ręb nej wła sno ści gdyż po przez uchylenie lub zmianę przedmiotowych zapisów Ustawy by ły by prze słan ki do jej wpro wa dze nia. Nie jest to ko - rzyst ne dla mniej za moż nych dział kow ców. Są to kosz ty ponoszone z tytułu dokumentacji geodezyjnej i kartograficz nej, a usłu gi te nie są ta nie. Przy od ręb nej wła sno ści musiałyby być wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatów szacunkowych nieruchomości - kolejne wydatki. Wyceny dokonywane są w większości poprzez określenie rodzaju ceny rynkowej i poprzez procedurę korygowania ceny średniej. Bywa to tak, że im wię cej dział ko wiec wy pra co wał i wło żył wła - Do wiadomości: 1. Trybunał Konstytucyjny, 2. Prezes Sądu Najwyższego, 3. Sejm RP, 4. Se nat RP, 5. Krajowa Rada PZD, 6. OZ Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. snych pieniędzy na zagospodarowanie to wycena będzie odpowiednio wyższa i wyższe kwoty zapłaci za odrębną własność przy oferowanych bonifikatach. Myślę, że przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich struk tur i or ga nów PZD ma my szan se że by Usta wa nie była zmieniana a działkowcy z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności mogli użytkować i uprawiać swoje działki. Oczywiście mam propozycje do Rady Krajowej PZD i jej Prezydium żeby trochę w większym stopniu konsultować rów nież z Pre ze sa mi ROD spra wy waż niej szych we - wnętrznych przepisów wykonawczych. Nie ma to związku z żadną zmianą podstawowego zapisu, którym jest prawomocna Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, któ ra nie po win na być zmie nia na. Z poważaniem /-/ Halina Sędrowska Zarzàd osiedla Bałuty Centrum Łodzi Zarząd Osiedla Bałuty Centrum-Jednostka Pomocnicza Gminy otrzymuje codziennie prośby i petycje od mieszkańców Osiedla członków Polskiego Związku Działkowców, posiadających działki pracownicze(rodzinne) od ponad 35 lat o interwencje w celu zahamowania procesu zmierzającego do zaboru ich pracy i finansowych kosztów mają możliwość podtrzymywani a zdrowi i odpoczynku psychicznego. Osiedle Bałuty Centrum zamieszkuje mieszkańców, z czego 3200 posiada działki rodzinne-co z rodzinami sta no wi oko ło 10 tys. osób. Są to w du żej czę ści Łódź, 15 czerw ca 2010 r. przeważnie emeryci i renciści, którzy użytkują te działki z pokolenia na pokolenie. Stąd obawa, że wystąpienie Pana Prezesa do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie naszej własności za niekonstytucyjne narusza obowiązujący stan prawny i może wprowadzić chaos, niezadowolenie i troskę o możliwość bezpiecznego przebywania i odpoczywania na naszych działkach. Zarząd osiedla Bałuty Centrum podjął uchwałę zwracając się do Ra dy Kra jo wej PZD o pod ję cie dzia łań dla obro - ny praw działkowców zgodnych z zasadami demokratycznego państwa. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Zarządu Osiedla /-/ Kon rad Jar no 8

12 II. POMAGAMY POWODZIANOM 1. Informacja INFORMACJA w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały na skutek powodzi według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień l lipca 2010 roku W wyniku powodzi, która nawiedziła nasz kraj w maju i czerwcu br., poza gospodarstwami domowymi i rolnymi, ogromną stratę poniosły także rodzinne ogrody działkowe. Skala zniszczeń dotyczy setek ogrodów, na których użytkownicy z ogromnym poświęceniem i dbałością, uprawiali swoje działki. Dla wielu z nich utrata tegorocznych plonów jest dużym ciosem dla budżetu domowego. Zwłaszcza, że przeważającą grupę działkowców stanowią osoby niezamożne. Poza stratami w uprawach, żywioł nie oszczędził także infrastruktury technicznej służącej do wspólnego użytku. Jednakże na chwile obecną, nie ma możliwości oszacowania wszystkich strat, a część przekazywanych danych przez okręgowe zarządy PZD, jest przybliżona, ze względu na fakt, iż z niektórych terenów, przez które przeszła powódź, ni zeszła jeszcze woda, a w konsekwencji nie można wejść na ogród, w cel dokonania oceny skutków powodzi. Według aktualnych danych przekazanych przez okręgowe zarządy PZD na dzień l lipca 2010 roku, powódź objęła 438 rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie 18 okręgowych zarządów PZD. Łączna powierzchnia zalanych ogrodów wynosi 2 141, 37 ha i dotyczy rodzinnych działek. Powódź dotknęła następujące okręgowe zarządy PZD: 1. OZ w Częstochowie 27 ROD o pow. 119, 80 ha, działek, 2. OZ Małopolski 68 ROD o pow. 267, 04 ha, 6349 działek, 3. OZ Łódzki 27 ROD o pow. 93, 91 ha, działek, 4. OZ Opolski 37 ROD o pow. 352, 83 ha, działek, 5. OZ Podkarpacki 42 ROD o pow. 200, 50 ha, 4939 działek 6. OZ Śląski 76 ROD o pow. 455, 49 ha, działek, 7. OZ Świętokrzyski 15 ROD o pow. 47, 90 ha, l 136 działek, 8. OZ w Kaliszu 24 ROD o pow. 68, 91 ha, 1850 działek, 9. OZ Toruńsko-Włocławski 32 ROD o pow. 180, 39 ha, 4460 działek, 10. OZ w Zielonej Górze 11 ROD o pow. 74, 62 ha, 1796 działek, 11. OZ Mazowiecki 14 ROD o pow. 49, 07 ha, l 380 działek, 12. OZ we Wrocławiu 28 ROD o pow. 135, 31 ha, działek, 13. OZ w Legnicy 2 ROD o pow. 4, 02 ha, 106 działek, 14. OZ w Bydgoszczy 6 ROD o pow. 7, 96 ha, 156 działek, 15. OZ w Pile 5 ROD o pow. 12, 30 ha, 313 działek 16. OZ w Gdańsku 4 ROD o pow. 12, 7 ha, 334 działek, 17. OZ w Lublinie 10 ROD o pow. 38, 48 ha, l 003 działek, 18. OZ w Poznaniu 10 ROD o pow. 20, 14 ha, 439 działek. Mimo braku zagrożenia powodziowego, powyższe dane mogą jeszcze ulec zmianie, gdyż zespoły ds. skutków powodzi, nadal dokonują przeglądów ogrodów, które ucierpiały w tegorocznej powodzi. Po dokonaniu oceny wszystkich ROD, możliwe będzie ustalenie ostatecznej powierzchni oraz liczby zalanych i podtopionych działek, a także szacunkowych strat, jakich doznały ogrody. 2. Wykaz ROD zalanych Aktualny wykaz wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały na skutek powodzi, według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień 1 lipca 2010 roku W Biuletynie Informacyjnym Nr 07/2010 na stronach 14 22, umieszczony został wykaz ogrodów, które na skutek powodzi zostały zalane, bądź podtopione. Sytuacja powodziowa w ogrodach ulega ciągłym zmianom, Okręgowe Zarządy PZD wykazują kolejne ogrody działkowe, których dotknęła klęska powodzi, a w wielu ogrodach, umieszczonych w poprzednim wykazie, doszło do weryfikacji danych w zakresie powierzchni i liczby działek. W związku z powyższym, uznaliśmy za stosowne, aby ponownie umieścić wszystkie ogrody, które doznały strat w wyniku powodzi, w niniejszym Biuletynie. Szczegółowy wykaz przedstawia się następująco: 9

13 Informacja w sprawie ogrodów działkowych. które ucierpiały na skutek powodzi według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień 1 lipca 2010 r. 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 11 2008 /nr 188/ Biuletyn Informacyjny Skutki nowelizacji spec ustawy drogowej dla działkowców Stan prawny gruntów ROD Dotacje i pożyczki dla ROD Poseł Gosiewski kontra Związek 614 tys.

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 07 2007 /nr 172/ Biuletyn Informacyjny Obradowała KR PZD - apel do działkowców - najważniejsze zadania Związku Posłowie PiS o Związku Działkowcy protestują Intensywna obrona ustawy o ROD

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

PO chce ograbić działkowców

PO chce ograbić działkowców Na narady i spotkania w Rodzinnych OgrodACH DziałkowychW wiosna/lato 2013 PO chce ograbić działkowców Czy sejm na to pozwoli? Obywatelski projekt ustawy o ROD i trzy poselskie trafiły do II czytania w

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo