Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 ISSN /nr 214/ Biuletyn Informacyjny Jubileusz 5-lecia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Obradowała KR! zadania PZD w zwiàzku z powodzià instruktorzy społeczni w ogrodach Roszczenia do terenów ogrodów wykaz ogrodów roszczeniowych zadania i działania Zwiàzku 620 tys. podpisów dzia kowców w obronie ustawy o ROD Krajowa Rada Polskiego Zwiàzku Działkowców

2 SPIS TREÂCI STANOWISKO KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o ROD I. W SPRAWIE WNIOSKU I PREZESA SN DO TK Wst p Wystàpienie KR PZD do Prezesa TK Wystàpienie Prezesa KR PZD do I Prezesa SN Wystàpienie Prezesa KR PZD do Marszałka Sejmu i posłów Wybrane stanowiska Walne Zebranie ROD Nad Rzeczkà we Wrocławiu Zarzàd ROD Przemysława w Rogoênie Wlkp Halina S drowska ze Szczecina Zarzàd osiedla Bałuty Centrum w Łodzi II. POMAGAMY POWODZIANOM Informacja Wykaz ROD zalanych Informacja KR PZD w sprawie skutków powodzi w ROD i podj tych działaƒ Działania podj te przez OZ w sprawie powodzi Okr gowy Zarzàd PZD we Wrocławiu Kolejne apele OZ OZ Małopolski PZD w Krakowie OZ Mazowiecki PZD Prezydium OZ Âwi tokrzyskiego w Kielcach Prezydium OZ Toruƒsko-Włocławskiego PZD Wpłaty na konto Powódê Działki poza PZD Gol dzinowscy działkowcy bronià działek Komunikat OZ Mazowieckiego PZD III. XVI POSIEDZENIE KR Informacja Społeczna Słu ba Instruktorska Uchwały i stanowiska UCHWAŁA NR 2/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie działaƒ w zakresie usuwania skutków powodzi w ROD UCHWAŁA Nr 3/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania sztandaru ROD Miasta Chełm y UCHWAŁA Nr 4/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium KR PZD UCHWAŁA Nr 5/XVI/2010 KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaêni cia mandatu członka Krajowej Rady PZD STANOWISKO KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sytuacji wywołanej podwa eniem przez I Prezesa SN zapisów ustawy o ROD STANOWISKO KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie współpracy PZD z samorzàdami lokalnymi IV. ROSZCZENIA DO ROD V. INFORMACJE Sejm uchwalił specustaw wałowà Narada prezesów i dyrektorów biur OZ List otwarty ROD Fiołek we Wrocławiu Działkowcy mazowieccy Êwi tujà 1 Maja Gospodarska troska o bezpieczeƒstwo ogrodów i działek Szkolenie dla przedstawicieli Zarzàdów ROD Poznaj Dobrà ywnoêç Targi Budowlane, ekologiczne i ogrodnicze w Katowicach Targi Eko-Dom i X giełda, Dom-Ogród w Zabrzu Narada SSI Informacja z Nadzwyczajnego Zebrania OZ PZD w Pile Pierwszy krok Notatka ze spotkania z posłami RP Okr gu Podlaskiego Roczne obrachunki ROD Uroczyste posiedzenie OZ Âlàskiego PZD Spotkanie Członków OZ PZD w Pile z Posłem S. Kalembà Okr gowy Zarzàd PZD w Słupsku Pikniki Senioralny Ogrodnicza oêwiata w Âlàskim PZD Dzieƒ ROD w Gdyni Dzieƒ Dziecka w Piotrusiu Obradowała Komisja Prawna KR PZD Zarzàdy ROD w Radomsku w imi poszanowania prawdy Zwolnienie od podatku od nieruchomoêci altan w ogrodach podmiejskich VI. PRZYPOMIENIA ORGANIZACYJNE Zadania Zarzàdu ROD w zakresie budownictwa na działkach Plan zagospodarowania ogrodu Pisemna forma uchwały Zwolnienie działkowca z obowiàzku wykonywania prac na rzecz ogrodu Taras w ROD VII. PORADY PRAWNE Sposób zawiadamiana o walnym zebraniu Członkostwo w organach PZD Pierwszeƒstwo przy przydziale działki w ROD Konsekwencje Êmierci członka zarzàdu ROD Przyczepa campingowa na działce VIII. Z PRAC PREZYDIUM KR Prezydium KR PZD w dniu 16 czerwca 2010 r Prezydium KR PZD w dniu 23 czerwca 2010 r Uchwały Prezydium KR PZD UCHWAŁA Nr 104/2010 Prezydium KR PZD z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Jak powstawały nasze ogrody UCHWAŁA Nr 109/2010 Prezydium KR PZD z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia prezesów zarzàdów ROD Program Szkolenia Prezesów ROD UCHWAŁA NR 113/2010 Prezydium KR PZD z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty Êrodków trwałych w ROD IX. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

3 Krajowa Rada PZD , ul. Towarowa 7 a Prezes, Sekretariat tel tel./fax , Główny Ksi gowy tel , Ksi gowoêç tel , Organizacyjno-Prawny tel , , Radca Prawny tel , Wydział Gospodarki Gruntami tel , Administracja, Kadry tel , Lp. OZPZD Kod Adres Kier. Telefon 1. Bydgoszcz ul. Piotrowskiego , fax Cz stochowa Bór tel./fax 3. Elblàg ul. KoÊciuszki Gdaƒsk ul. Grunwaldzka 100/ , fax Gorzów Wlkp ul. Âlàska tel./fax 6. Kalisz ul. 3 Maja tel./fax 7. Koszalin ul. Sezamkowa Legnica ul. Mickiewicza , fax Lublin ul. Królewska tel./fax Biuro w Białej Podlasce ul. Warszawska Biuro w ZamoÊciu ul. Bazyliaƒska Łódzki w Łodzi ul. Warecka , fax Małopolski w Krakowie ul. Makowskiego , Biuro w Nowym Sàczu ul. Borelowskiego 27 skr Mazowiecki W Warszawie ul. Dywizjonu 303 nr tel./fax Biuro w Ciechanowie ul. Orylska 3 a Biuro w Ostroł ce ul. Traugutta Biuro w Płocku ul. Dworcowa 12 a Biuro w Radomiu ul. eromskiego 116 B Biuro w Siedlcach ul. Młynarska Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie ul. Kopernika , fax Opolski w Oplu ul. Solskiego tel./fax 15. Piła ul. 11 listopada Podlaski w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/ tel./fax Biuro w Łom y ul. Sadowa Biuro w Suwałkach ul. KoÊciuszki Poznaƒ ul. M. Langiewicza , fax Biuro w Lesznie ul. Towarowa Podkarpacki w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 6a tel./fax Biuro w PrzemyÊlu ul. Barska Biuro w Tarnobrzegu ul. Âw. Barbary tel./fax 19. Słupsk ul. Gdaƒska tel./fax 20. Sudecki w Szczawnie Zdrój ul. Kolejowa tel./fax Biuro w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego Szczecin ul. Kaszubska , fax Âlàski w Katowicach ul. Kormoranów , fax Âwi tokrzyski w Kielcach ul. Bohaterów Warszawy , fax Toruƒsko-Włocławski ul. Lubicka 12 a tel./fax Biuro we Włocławku ul. Kiliƒskiego Wrocław ul. Starogrobowa , tel./fax Zielona Góra ul. Wyspiaƒskiego , fax *delegatury rejonowe OZ PZD woj. Êlàskiego: Biel sko -Bia ła ROD im. Mic kie wi cza ul. Da lio wa 23 ( ), By tom ROD Pstrow ski ul. Brze ziƒ ska 56 ( ); Cho rzów ul. Niedê wie dziƒ ska 1 ( ); Gli wi ce ROD Wy zwo le nie ul. Mie l c kie go 16 ( ); Ja worz no ROD 1000-le cia ul. Lan ge go (tel ); Ka to wi ce -Sie mia no wi ce Âl. ROD Sza rot ka ul. Wie czor ka ( ); Ru da Âlà ska ROD Tu li pan ul. Ro bot ni cza ( ); Ryb nik ROD Jed noêç - Flo rian ul. Wo dzi sław ska 87, skr. poczt. 42 ( ); So sno wiec ROD Po goƒ ul. Lwow ska 3 ( ); Tar now skie Gó ry ROD Fa ster ul. By tom ska 25, skr. poczt. 190 ( ); Ty chy ROD Bar ba ra ul. Brzo zo wa; Za brze ul. Ma tej ki 37 ( ) Redaguje Komitet Krajowej Rady PZD Wydawca: Wydawnictwo działkowiec Sp. z o.o. ul. Towarowa 7a, Skład i łamanie: Magda Adamska Druk: Drukarnia Semafic

4 5 LAT USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH STANOWISKO Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Przy ję cie przez Sejm RP 8 lip ca 2005 r. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ło uko ro no - waniem starań całej naszej organizacji o prawne zabezpieczenie przyszłości ogrodów działkowych w Polsce. Akt ten stanowił połączenie dorobku przeszło 110-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce z wyzwaniami, które stawia przed ogrodami dzień dzisiejszy i przyszłość. Było to możliwe dzięki szerokim konsultacjom społecznym, jakim projekt został poddany na etapie opracowywania jego założeń oraz podczas prac parlamentarnych. Gwarantowało to, że jego rozwiązania będą odpowiadały wyzwaniom, stojącym przed naszymi ogrodami i potrzebom występującym w nich na co dzień, a także oczekiwaniom zgłaszanym przez działkowców. Szerokie konsultacje i wysłuchanie społeczeństwa zaowocowało również gremialnym poparciem, z jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spotkała się w środowisku polskich działkowców. Już na etapie jej uchwalania w ogrodach zebrano ponad podpisów działkowców popierających inicjatywę. Zawarte w ustawie o ROD rozwiązania zabezpieczające istnienie ogrodów i gwarantujące ich sprawne funkcjonowanie oraz poszanowanie praw użytkowników działek sprawdziły się w praktyce. Bez wąt pie nia akt ten nie za wiódł ocze ki wań dział kow ców. Świad czy o tym fakt, iż w 2009 r. w re ak cji na pró bę zmia ny usta wy w ogro dach ze bra no po nad pod pi sów pod pe ty cją w obro nie jej in - tegralności. Z uznaniem spotkała się również w Europie, czego wyrazem były korzystne opinie wyrażane przez Europejskie Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z Luksemburga oraz organizacje działkowców z innych krajów europejskich. Mając świadomość znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla bezpieczeństwa prawnego polskich działkowców oraz przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i całego ruchu działkowego w Polsce, Krajowa Rada PZD wzywa wszystkie jednostki organizacyjne Związku, zarządy ogrodów i okręgów, a także indywidualnych działkowców, aby godnie uczcili przypadającą w tym roku 5 rocznicę jej uchwalenia. Niebagatelna wartość tego aktu dla naszego ruchu sprawia, iż Jubileusz przyjęcia ustawy przez Sejm zasługuje na szczególne podkreślenie. Krajowa Rada PZD apeluje, aby poparcie i uznanie, jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych cieszy się w naszym środowisku, znalazły wyraz w trakcie tegorocznych uroczystości związkowych, w szczególności Dni Działkow ca 2010 r., dnia 24 czerwca 2010 r. KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 1

5 I. W SPRAWIE WNIOSKU I PREZESA SÑDU NAJWY SZEGO DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 1. Wst p Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 6 zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spowodowało realne zagrożenie dla całego dorobku ruchu ogrodnictw działkowego w Polsce. Zakres zakwestionowania ustawy, jak również fundamentalne znaczenie dla działkowców i ogrodów zasad zawartych w przepisach, których uchylenia żąda Prezes Lech Gardocki, całkowicie uzasadniają stwierdzenie, iż w przypadku uwzględnienia jego żądania, przyszłość ogrodów działkowych jest zagrożona. Działkowcy mają świadomość stanu rzeczy. Dlatego sprawa wywołała olbrzymi odzew w ich środowisku. Codziennie do wiadomości KR PZD docierają kolejne wystąpienia wysyłane z całego kraju do Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których działkowcy krytykują skargę oraz twierdzenia przywołane w jej uzasadnieniu i domagają się zachowania ustawy o ROD w niezmienionym kształcicie. Dokumenty te są na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZD oraz w kolejnych Biuletynach Informacyjnych PZD. Skala zjawiska jest na praw dę ol brzy mia. Łącz nie do KR PZD wpły nę ło już bo wiem po nad 1400 li stów. Zwy kle są to wy stą pie nia zbiorowe, nierzadko podejmowane przez walne zebrania członków ROD. Tak, więc należy liczyć, iż prezentują one poglądy kilkuset tysięcy działkowców. Protesty płynące z ogrodów są dowodem na zdecydowane poparcie, jakiego działkowcy udzielają ustawie o ROD. Dlatego też Biuletyny Informacyjne z ich przedrukami PZD przesyła do najważniejszych osób w Państwie oraz uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. Marszałka Sejmu oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz wszystkich posłów. Związek wierzy, iż głos osób, których ustawa dotyczy bezpośrednio, nie zostanie pominięty przy wydawaniu werdyktu przez Trybunał. W przeciwnym wypadku trzeba będzie uznać, że hasło budowy społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani są aktywnymi uczestnikami procesu kształtowania reguł rządzących otoczeniem w jakim żyją, to pu sty slo gan, za któ rym nie idą fak tycz ne dzia ła nia ze strony władz Państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Kie ru jąc się za sa dą nic o nas bez nas, że w spra wie o tak fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości ogrodów działkowych Związek nie może pozostać biernym obserwatorem, PZD wystąpił także do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w sprawie. Uzasadniając swe wystąpienie PZD powołał się na art. 25 ust. 1 usta wy o ROD. Prze pis ten na kła da na Zwią zek nie tyle prawo, co wręcz obowiązek, reprezentowania i obrony praw i interesów członków PZD. W zaistniałej sytu acji czyn ny udział PZD w spra wie, któ rej przed mio tem jest kwestionowanie zapisów ustawy mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych oraz praw działkowców, wydaje się być oczywistą oczywistością. Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie oraz inne dokumenty a także wystąpienia działkowców w obronie integralności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych publikujemy poniżej. Jednocześnie zachęcamy wszyst kich Pań stwa do dal szych dzia łań w obro nie usta wy stanowiącej fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo ogro dów i praw dział kow ców. BP 2. Wystàpienie KR PZD do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Dot.: sygn. akt K 8/10 Szanowny Panie Prezesie! W związku z toczącą się przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawą z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż sze go, któ ry zwró cił się z Wnio skiem o stwier dze nie niezgodności z Konstytucją 6 zapisów ustawy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (ROD), w imieniu Polskiego Związku Działkowców zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie czynnego udziału w postępowaniu oznaczonym sygn. akt K 8/10. Szanowny Pan Bohdan Zdziennicki Prezes Trybunału Konstytucyjnego Nasze wystąpienie podyktowane jest wolą realizacji obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na PZD, a zawar tych w szcze gól no ści w art. 25 ust. 1 usta wy o ROD. W naszej opinii realizacja tych obowiązków, w szczególności reprezentowanie i obrona praw i interesów członków Związku, wymagają czynnego udziału PZD w sprawie, której przedmiotem jest kwestionowanie zapisów ustawy mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych oraz praw działkowców. 2

6 Szanowny Panie Prezesie! Inicjatywa Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wywołała olbrzymie poruszenie i oburzenie wśród działkowców. Efektem są liczone już w tysiącach wystąpienia i stanowiska podejmowane i podpisywane zbiorowo przez członków organów ogrodów i szeregowych działkowców, z któ rych znacz na część tra fi ła też za pew ne na Pa na rę ce. Z treści tych dokumentów jednoznacznie wynika negatywny stosunek działkowców do podważania zapisów usta wy o ROD, jak rów nież ocze ki wa nie, iż Zwią zek zde - cydowanie stanie w jej obronie. Na uwagę zasługują również argumenty natury prawnej i społecznej, którymi działkowcy posługują się broniąc ustawę przed zarzutami postawionymi przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Poza twierdzeniami wykazującymi bezzasadność tych zarzutów, coraz częściej działkowcy poruszają również kwestię zgodności z prawem działania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zwracają mianowicie uwagę na fakt, iż za rów no ty tuł nada ny wnio sko wi, jak i treść pe - ti tum oraz uza sad nie nia prze są dza ją o tym, że jest to Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją. Tym cza sem z za pi sów Kon sty tu cji (art. 191 ust. 1 pkt 1 w zw. z 188 ust. 1 Kon sty tu cji RP) wy ni ka, iż wnio sek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wszczyna postępowanie, w którym Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustawy z Konstytucją. Zdaniem działkowców tytuł pisma wszczynającego postępowanie, jak i treść wniosku, powinny odpowiadać celowi postępowania, tj. zbadaniu zgodności ustawy z Konstytucją, a nie stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją. Po gląd ten wy da je się być tym bar dziej za sad ny je że li uwzględnić zasadę domniemania zgodności zapisów ustawy z Konstytucją, która obowiązuje do momentu ewentualnego stwierdzenia niezgodności ustawy z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. W świetle powyższych rozważań oraz norm wynikających z zasady legalizmu, nakazującej organom Państwa działanie w ramach swych kompetencji, uwagi działkowców kwestionujących dopuszczalność składania takiego wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nale ży uznać za za sad ne. O ile bo wiem nikt nie kwe stio nu - je kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do stwierdzenia niezgodności ustawy z Konstytucją, o tyle kompetencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wszczęcia postępowania o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją wydaje się być wysoce wątpliwa. Jeżeli zaś po gląd ten jest słusz ny, to war tym roz wa że nia jest kwe - stia, czy całe postępowanie, jako obarczone wadą nieważności, nie powinno zostać umorzone. Szanowny Panie Prezesie! Przedmiot toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania, ustawowe zapisy zobowiązujące PZD do dzia ła nia w obro nie praw swych człon ków, a przede wszystkim oczekiwania zgłaszane powszechnie przez działkowców obligują nas do skierowania do Pan wnio sku o do pusz cze nie PZD do czyn ne go udzia łu w po - stępowaniu. Liczymy, że przychyli się Pan do niego, co pozwoli Związkowi zaprezentować przed Trybunałem argumenty przemawiające za rozwiązaniami zawartymi w ustawie, którą swoim podpisem poparło przeszło polskich działkowców. Dopuszczenie PZD do czynnego udzia łu w spra wie bę dzie dla nich tak że świa dec twem podmiotowego traktowania samorządu działkowców przez Państwo. Decyzja ta umożliwi także zaprezentowanie podczas postępowania praktycznych aspektów funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce, co może mieć znaczenia przy podejmowaniu przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska w sprawie. Z wyrazami szacunku War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r. Sekretarz /-/ inż. Wiesław Sawicki Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 3. Wystàpienie Prezesa KR PZD do Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy szego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Lech Gar doc ki Szanowny Panie Prezesie! Podjęta przez Pana inicjatywa skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spowodowała olbrzymie poruszenie w środowisku działkowców. W efekcie do Krajowej Rady PZD z całego kraju napływają zbiorowe i indywidualne wystąpienia z ogrodów, w których użytkownicy działek wyrażają opinię w przedmiotowej sprawie. Wychodząc z założenia, iż pisma te stanowią niezwykle ważny głos społeczny od osób najbardziej zainteresowanych sprawą działkowców Związek publikuje je na stronie interne- 3

7 towej oraz w specjalnych Biuletynach Informacyjnych. W załączeniu przesyłamy na Pańskie ręce kolejny już numer Biuletynu z materiałami odnoszącymi się do wniosku do Trybunału. Liczymy, iż zechce Pan poświęcić mu uwagę i za po znać się z po glą da mi dział kow ców na ten te mat. Autorzy wystąpień znają codzienne problemy ogrodów oraz działkowców i dobrze wiedzą, jakiego prawa potrzebują. Dlatego ich pozytywnych opinii o ustawie o ROD nie można pomijać. Prawa nie należy sprowadzać wyłącznie do teoretycznych rozwiązań. Powinno również odpowiadać potrzebom społecznym i uwzględniać warunki, w jakich jest wdrażane. Dlatego opinie osób, które stosują je w prak ty ce, bądź wo bec któ rych jest ono sto so wa ne, powinny być brane pod uwagę na równi z teoretycznymi rozważaniami, które niestety nie zawsze uwzględniają praktyczne aspekty danej dziedziny życia. War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r. Szanowny Panie Prezesie! Nie odmawiając Panu prawa zarówno w sensie kompetencji formalnych, jak i merytorycznych do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, polscy działkowcy, bogaci w swe doświadczenia wynikające z codziennego życia, zwracają się do Pana o ponowne rozwa że nie de cy zji pod ję tej w spra wie usta wy o ROD. Z pu - blikowanych listów, za którymi łącznie stoi już kilkaset tysięcy osób, wynika jednoznacznie, że rzeczywistość panująca w ogrodach funkcjonujących w oparciu o ustawę ROD, nie tyl ko nie da je pod staw do pod wa ża nia te go ak - tu, ale wręcz świad czy o je go prak tycz nej przy dat no ści oraz pełnej akceptacji wśród osób, których bezpośrednio dotyczy. Uważamy, że tych wypowiedzi nie można lekce wa żyć, tak jak nie moż na po mi nąć pod pi sów złożonych przez działkowców w obronie integralności usta wy o ROD. Dla te go, przy łą cza jąc się do gło sów za - wartych w wystąpieniach opublikowanych w Biuletynie, zwracamy się do Pana o ponowne rozważenie podjętej decyzji i wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. Z wyrazami szacunku Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 4. Wystàpienie Prezesa KR PZD do Marszałka Sejmu i posłów Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych KR PZD przesyła na Pańskie ręce ostatni numer Biuletynu Informacyjnego PZD w całości poświęcony tej sprawie. Na załączoną publikację składają się przedruki części wystąpień z ogrodów z całego kraju, w których działkowcy odnoszą się do inicjatywy I Prezes Sądu Najwyższego. Warto zaznaczyć, że łącznie do wiadomości Krajowej Rady PZD przesłano już ponad 1400 takich petycji, pod którymi nierzadko podpisały się całe ogrody. Można więc śmiało przy jąć, iż w spra wie tej głos za bra ło już kil ka set ty się cy użytkowników działek. Szanowny Panie Marszałku! Przesyłając załączony Biuletyn mamy nadzieję, iż znajdzie Pan chwi lę cza su aby po świę cić mu uwa gę. Za mie szo - ne w nim do ku men ty oraz ilość dział kow ców, któ ra za ni mi War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r. stoją, stanowią bowiem jednoznaczny dowód na poglądy społeczności ogrodowych na temat działań podejmowa nych wo bec usta wy o ROD. Tak jak w 2008 r., kie dy działkowców złożyło podpisy pod petycją o zachowanie ustawy o ROD w niezmienionym kształcie, tak i dzi siaj akt ten cie szy się gre mial nym po par ciem użyt kow - ni ków dzia łek. Prze kaz pły ną cy z ogro dów jest jed no znacz - ny. Zdaniem działkowców rozwiązania prawne wprowadzo ne usta wą o ROD spraw dzi ły się w prak ty ce i nie na le - ży jej zmieniać. Tego masowego głosu społecznego pochodzącego od osób, których ustawa bezpośrednio dotyczy, nie powinno się lekceważyć. Dlatego też zwracamy się do Pana o po moc w obro nie usta wy o ROD. Dział kow cy li czą w szczególności, iż delegując Posła do reprezentowania Sejmu w postępowaniu przez Trybunałem, władze Parlamentu zadbają aby był on także reprezentantem działkowców i wnioskował o oddalenie zarzutów stawianych ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Łączę wyrazy szacunku Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 4

8 Szanowny Pan Po seł na Sejm RP Szanowny Pani Pośle W nawiązaniu do przesłanych wcześniej przez nasz Związek materiałów dotyczących wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, Krajowa Rada PZD pozwala sobie złożyć na Pana ręce nowy Biuletyn Informacyjny PZD poświecony tej sprawie. Publikacja ta zawiera przedruki wystąpień z ogrodów oraz jednostek terenowych PZD. Łącz nie do KR PZD wpły nę ło do tych czas po nad 1400 takich wystąpień. Są to głównie petycje zbiorowe, nierzadko przyjmowane w formie uchwał podczas walnych ze brań wszyst kich człon ków ROD. Tak, więc śmia ło moż - na stwier dzić, iż głos w tej spra wie za bra ło już łącz nie kil - kaset tysięcy działkowców. Szanowny Panie Pośle Przesyłając załączony Biuletyn wyrażamy nadzieję, iż ze chce Pan po świę cić mu swą uwa gę i za po znać się z po - War sza wa, 30 czerw ca 2010 r. glądami środowiska polskich działkowców na przedmiotowa kwestię. Masowy protest przeciwko inicjatywie I Prezesa Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości. Polscy działkowcy po raz kolejny opowiadają się za ustawą o ROD oraz obowiązującymi dziś rozwiązaniami, w oparciu, o które funkcjonuj ą ogrody działkowe. Potwierdza ją w ten spo sób swo je wcze śniej sze po par cie dla usta - wy, które wyrazili w formie podpisów złożonych na li stach w pro te ście prze ciw ko pró bom jej zmia ny. Uwa - żamy, że ten wyraźny głos społeczności ogrodowej nie powinien pozostać niezauważony. W społeczeństwie obywatelskim budowanym w Polsce, jasne stanowisko na temat regulacji prawnej zajęte przez osoby, których ona bezpośrednio dotyczy, powinno być wzięte pod uwagę przez władze publiczne. Mamy nadzieję, że pogląd ten znaj dzie uzna nie w Pań skich oczach, a co za tym idzie, wesprze Pan polskich działkowców w walce o zachowanie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie - zmienionym kształcie. Prezes /-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 5. Wybrane stanowiska Walne Zebranie ROD Nad Rzeczką we Wrocławiu STANOWISKO Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD Nad Rzeczką we Wrocławiu z dnia 28 kwiet nia 2010 r. My członkowie ROD Nad Rzeczką uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zapoznani z treścią wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP zapisów sześciu artykułów naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, nie podzielamy poglądów zawartych w tym wystąpieniu. Sądownictwo i Prokuratura w pierwszym rzędzie powinny zająć się szerzącymi się aferami gospodarczymi, szerzącymi się korupcjami i patologią społeczną a nie uderzać w nieliczną w kraju demokratycznie wybraną strukturę. Upra wia ne przez nas dział ki to nie tyl ko hob by. To też spo sób na ży cie. Uczy nas etycz nych za cho wań, cier pli - wości troski o środowisko naturalne i ułatwia obcowanie z przyrodą. Jakie prawo można nazwać prawem, gdy już od sze re gu lat pró bu je się nam ode brać dział ki, za własz - czyć naszą pracę, przejąć osiągnięcia i majątek związku. My działkowcy ROD Nad Rzeczką popieramy ustawę o ROD z 2005 r. i sprze ci wia my się do ko ny wa niu w niej ja kich kol wiek zmian. Uwa ża my, że za pi sy w niej za - warte dają poczucie stabilizacji, są w pełni demokratyczne i w ni kim nie po win ny bu dzić nie zdro wych emo cji. Wro cław, 28 kwiet nia 2010 r. Prezes ROD /-/ Stążka Antoni 5 Przewodniczący Walnego Zebrania /-/ Podgędek Władysław

9 Zarząd ROD Przemysława w Rogoźnie Wlkp. W imieniu Zarządu i Działkowców ROD Przemysława w Rogoźnie Wlkp. przesyłam nasze stanowisko, jako odpowiedź na próby dyskredytacji PZD i Rodzinnych Ogrodów Działkowych Tworzenie prawa w naszym kraju jest ostatnio zdominowane przez grupy Lobbingowe, które w rozmaity sposób oddziaływają na różne sfery życia (np. afera hazardowa, telewizja publiczna, emeryci i renciści, stosunki pracy i inne). Co chwilę media podają fakty potwierdzające taki stan naszej codzienności. Po dob nie rzecz ma się z Pol skim Związ kiem Dział kow - ców. Różne grupy i pojedyncze osoby pełniące znaczące funkcje w państwie, prawdopodobnie pod naciskiem grup lobbingowych, próbują zdyskredytować sens istnienia Związku, a szczególnie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przypomnijmy: projekt sejmowy PiS-u poseł Dera, RPO, Prezes Sądu Najwyższego i wielu innych członków Rzą du, Sej mu i Se na tu, któ rzy w mniej szym lub więk - szym stopniu kontestowali istnienie Związku lub poszczególne paragrafy naszego Statutu. Dlaczego Polski Związek Działkowców jest solą w oku dla tych lu dzi? 1. Jako kliku milionowa, dość wyrazista politycznie siła stanowi znaczące grono wyborców, które trzeba skłócić, rozbić a w konsekwencji zniszczyć. 2. Tereny, na których położone są Rodzinne Ogrody Dział ko we, le ża ły kie dyś na obrze żach miast i by ły prze - ważnie ugorami, a na Śląsku nawet hałdami odpadów. Poprzez roz wój aglo me ra cji zna la zły się w ich cen trum i stanowią cenne tereny pod zabudowę deweloperską lub handlową. 3. Cennym dorobkiem Związku jest jego samodzielność. Rozbudowana struktura wewnętrznej kontroli społecznej, pozwala utrzymać poziom prawny i ład gospodarczy w wytyczonych przez Statut ramach. (Chociaż czasami zbyt rygorystycznie, bez uwzględnienia pojedynczych przypadków. Ale wiadomo precedens). 4. Media biorące udział w tym procederze nagonki na ROD mylą pojęcia, wykazując się indolencją i brakiem warsztatu dziennikarskiego. Przykładem jest telewizja z Poznania. Program nadano zimą na przełomie roku. Chodziło na zamieszkiwanie na działkach, co jednoznacznie reguluje i zabrania Regulamin ROD, definiując jednocześnie, co rozumie się przez zamieszkiwanie. TV użaliła się na losem łamiących prawo związkowe a dopiero potem re dak to rzy uda li się do OZ PZD w Po zna niu, ce lem uzy - skania wyjaśnień. 5. Zmie nia się po dej ście mło dych lu dzi do fak tu po sia - da nia dział ki. Nasz Ogród w prze cią gu ostat nie go ro ku przy jął 22 no wych, mło dych człon ków PZD. Oba la to mit lansowany przez naszych przeciwników, że ROD to tylko emeryci i renciści, którzy stanowią ciemną masę (cytat za po słem PiS -u Jac kiem Kur ski) i wszyst ko przyj mu ją w do brej wie rze. 6. Rodzinny Ogród Działkowy i jego działkowicze, stanowi znaczącą siłę w społeczności lokalnej, poprzez swój przekrój socjalny i problemy, którymi żyje społeczność miasta i ogrodu, które się nawzajem przenikają. Podsumowując, należy stwierdzić, że unormowania, które są głównie atakowane m.in. przez Prezesa SN stanowią clou Statutu Związku i podważają jego istnienie, uderzają w święte prawa własności, gwarantowane dotąd Usta wą o ROD. Nic to, jak mó wił Pan Wo ło dy jow ski, że go dzą w do ro - bek kilku pokoleń działkowców, że powodują zagubienie się ży cio we gru py lu dzi star szych, któ rzy pa trzą z oba wą w przy szłość. Waż ny jest zysk grup de we lo per skich i lob - bingowych. Przed ostatnimi wyborami, zarówno w 2005 r., jaki w 2007 słyszeliśmy o państwie prorodzinnym i obywatelskim. Aż ciśnie się na usta sformułowanie, ks. Prof. Józefa Tischnera o trzech prawdach, z naciskiem na tę ostatnią. Pamiętajmy o tym przy wyborach prezydenckich i sa mo rzą do wych. W tej de ka dzie li czy się zysk a nie czło - wiek. My ślę jed nak, że sil na zwar to ścią rze sza dział kow - ców przetrzyma te ataki a naprawiacze rzeczywistości odej dą w nie byt, gdzie jest ich miej sce od daw na. Prezes Zarządu /-/ mgr Andrzej Koprowski Halina Sędrowska ze Szczecina Obrona praw nabytych Ogro dy dział ko we ist nie ją w Pol sce od po nad 100 lat i z działek ogrodniczych korzysta ponad milion użytkowników. Uważam, że nadal podstawą funkcjonowania grodów jest Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1419; zm. Dz. U z 2006 Nr 220, poz. 600 w niezmienionej formie łącznie z niezmienionymi i nie usuwanymi sześcioma artykułami, które zostały zakwestionowane ostatnich latach ponad 620 tys. działkowców 6

10 złożyło swoje podpisy wraz ze swoim danymi personalnymi w obro nie prze pi sów Usta wy o ROD. Pro jekt przed - miotowej Ustawy przeszedł wszystkie etapy i procedury legislacyjne jak również i zgodność zapisów z naczelnym aktem Konstytucją. Dlaczego to Ustawa wbrew woli działkowców i organów Związku ma być zmieniana. Sytuacja, która by powstała w Związku z usunięciem lub zmianą przedmiotowych zapisów w ustawie dla ogrodów, działkowców i struktur Polskiego Związku Działkowców uzasadnienie faktyczne i prawne: Art. 10 od po cząt ku po wsta nia ogro dów grun ty sta no - wiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego były przekazywane nieodpłatnie dla Polskiego Związku Działkowców. Jest to prawo nabyte. Zmiana tego zapisu prowadziłby do likwidacji użytkowania wieczystego i zmiany formy na odrębną własność. Wiązałoby się to z dużymi obciążeniami finansowymi dla struktur Związku i bezpośrednio dla działkowców. Art. 14 ust. 1 i 2 i w związ ku ust. 4. Dzię ki za pi som w w/w artykule i przepisami wykonawczymi Zarząd ROD w ist nie ją cych już ogro dach ma pra wo na pod sta wie Uchwa ły przy dzie lić dla człon ka PZD bez płat nie i na czas nieokreślony działkę do użytkowania. Jest to uprawnienie trwa łe i nie pod wa żal ne gdyż na mo cy ust. 2 i 4 mo że być zawarta na wniosek działkowca umowa cywilno-prawna w formie aktu notarialnego oraz może otrzymać zapis w księdze wieczystej. Wykreślenie lub zmiana tego artykułu nie daje gwarancji stabilnego prawa do użytkowania na czas nie ozna czo ny. Art. 15 ust. 2. Na sa dze nia na dział - ce, poprawienie konsystencji gleby poprzez jej nawożenie, altanki, ogrodzenia wypracowali to własnymi siłami dział kow cy. Są to w więk szo ści oso by mniej za moż ne fi - nansowo i głównie w starszym wieku emeryci, renciści, również bezrobotni, Ciężko było odłożyć pieniądze albo trzeba było brać pożyczkę żeby jakoś własną działkę urządzić. Wszystko zostało nabyte dzięki pracy działkowca i jego rodziny z własnych prywatnych środków. Nadal jest i po win na to być wła sność dział kow ca. Art. 30. Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma pra wo po sia - dać statut oraz zrzeszać członków użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Składka członkowska nie jest wysoka dla działkowca i aktualnie w bieżącym roku wy no si tyl ko 17 gro szy od 1 m 2. Opłata roczna, jednora zo wa, nie ma czyn szów i opłat mie sięcz nych. Art. 31ust. 1 3 Dla cze go pod wa ża się za sa dy przy dzia - łu dzia łek przez Za rzą dy ROD i Sta tut PZD. Prze cież Pol - ski Zwią zek Dział kow ców po sia da wpis w KRS/Krajowym Rejestrze Sądowym/ gdzie wymagane było przedłożenie Statutu. Statut był analizowany, weryfikowany i jest prawomocny. Polski Związek Działkowców jest osobą prawną i prowadzi zgodnie obowiązującymi zasadami wszystkie ewidencje i pełną księgowość. Art. 31 ust. 4 Za pis w w/w ar ty ku le w spo sób pre cy zyj - ny określa zasady przydziału po zmarłym członku PZD. Nadal pierwszeństwo powinny mieć osoby bliskie z rodziny wspólnie użytkujący działkę. W przypadku ubiegania się wię cej niż jed nej oso by wy bór na le ży do Za rzą - du ROD. Za rząd w mniej szych i śred nich ogro dach zna do brze dział kow ców. W w/w i in nych spra wach ma my prawo zapraszać na posiedzenia Zarządu konkretne osoby, jeżeli sprawa bezpośrednio dotyczy. Wysłuchujemy stron. Wielokrotnie podejmujemy mediacje i dochodzimy do kompromisu. Przydział działek na podstawie Uchwały oraz in nych roz strzy gnięć i spraw jest w krót kim cza sie. Przy braku tego zapisu sprawy byłyby rozpatrywane na zasadach ogólnych na drodze administracyjnej lub sądowej. Działka leżałaby odłogiem bo sprawy długo byłyby załatwiane. Wiemy jak długo trwają spawy cywilne w sądach. Nikt nie miał by ty tu łu praw ne go do dział ki i w efek - cie nikt by jej nie upra wiał a ziel sko, pną cza i źdźbła traw i chwa stów szyb ko prze nio są się na są sied nie dział ki. Przebywać mogłyby na tej działce niepowołane osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi lub nieuprawnieni obcy użytkownicy. Dodatkowe uzasadnienie faktyczne: Szczególnie duże nasilenie ruchu działkowego i powstawanie nowych ogrodów występowało po II-giej wojnie świa to wej w la tach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Mło dzież z roczników wyżu demograficznego ze wsi i małych miast, po ukończeni szkół podstawowych i ponadpodstawowych migrowała do miast. Podejmowali pracę zawodową, urządzali się w mieście. Nadal pozostawały związki ze wsią i zie mią. Prze cież w wie ku dzie cię cym i w mło do - ści pomagali rodzicom lub dziadkom uprawiać ziemię rolną albo w miastach ogródki przydomowe. Później też przyjeżdżali na wakacje, na urlopy. Większość zamieszka ła w blo kach z du żej pły ty. Każ dy tę sk nił i ma rzył za skrawkiem ziemi, roślinami. W Ogrodzie, w którym jestem Prezesem w latach siedemdziesiątych pracownicy dużego zakładu poświęcili cały roczny fundusz socjalny i pomagali społecznie bez jakiejkolwiek zapłaty żeby urządzić ogród. Większości działkowiczów nie stać żeby kupić działkę budowlaną, wybudować dom i posiadać ogródek, bądź zakupić domek z ogródkiem. Posiadamy działeczki ogrodniczo-warzywne. Ogrody działkowe powin ny być i dbaj my o to, że by jak naj mniej za bie ra no ogrodowej zagospodarowanej ziemi na inne cele inwestycyjne. W in nych pań stwach np. w Niem czech ogród ki urzą - dza ją na da chach do mów lub wie żow ców. Na si dział kow - cy ma ją pra wo mieć nor mal ne dział ki na zie mi, w ogrodach. Ważnym aspektem jest możliwość aktywizacji fizycznej osób w star szym wie ku, a w szcze gól no ści we te ra nów pracy, emerytów, rencistów. Mogą fizycznie popracować na świeżym powietrzu. Mniej chorują na reumatyzm, kręgosłup, stawy, drogi oddechowe. Kolejną ważną sprawą jest produkcja świeżej ekologicznej żywności. Rodzina, znajomi mogą spożywać zdrową żywność bez nawozów sztucznych i która nie jest genetycznie modyfikowana Przecież w zachodnich krajach żywność genetycznie mo- 7

11 dyfikowaną GMO reklamują i sprzedają. Nie jest to dobra dla organizmu żywność. W skróconym zapisie wyjaśniam też spra wę od ręb nej wła sno ści gdyż po przez uchylenie lub zmianę przedmiotowych zapisów Ustawy by ły by prze słan ki do jej wpro wa dze nia. Nie jest to ko - rzyst ne dla mniej za moż nych dział kow ców. Są to kosz ty ponoszone z tytułu dokumentacji geodezyjnej i kartograficz nej, a usłu gi te nie są ta nie. Przy od ręb nej wła sno ści musiałyby być wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatów szacunkowych nieruchomości - kolejne wydatki. Wyceny dokonywane są w większości poprzez określenie rodzaju ceny rynkowej i poprzez procedurę korygowania ceny średniej. Bywa to tak, że im wię cej dział ko wiec wy pra co wał i wło żył wła - Do wiadomości: 1. Trybunał Konstytucyjny, 2. Prezes Sądu Najwyższego, 3. Sejm RP, 4. Se nat RP, 5. Krajowa Rada PZD, 6. OZ Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. snych pieniędzy na zagospodarowanie to wycena będzie odpowiednio wyższa i wyższe kwoty zapłaci za odrębną własność przy oferowanych bonifikatach. Myślę, że przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich struk tur i or ga nów PZD ma my szan se że by Usta wa nie była zmieniana a działkowcy z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności mogli użytkować i uprawiać swoje działki. Oczywiście mam propozycje do Rady Krajowej PZD i jej Prezydium żeby trochę w większym stopniu konsultować rów nież z Pre ze sa mi ROD spra wy waż niej szych we - wnętrznych przepisów wykonawczych. Nie ma to związku z żadną zmianą podstawowego zapisu, którym jest prawomocna Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, któ ra nie po win na być zmie nia na. Z poważaniem /-/ Halina Sędrowska Zarzàd osiedla Bałuty Centrum Łodzi Zarząd Osiedla Bałuty Centrum-Jednostka Pomocnicza Gminy otrzymuje codziennie prośby i petycje od mieszkańców Osiedla członków Polskiego Związku Działkowców, posiadających działki pracownicze(rodzinne) od ponad 35 lat o interwencje w celu zahamowania procesu zmierzającego do zaboru ich pracy i finansowych kosztów mają możliwość podtrzymywani a zdrowi i odpoczynku psychicznego. Osiedle Bałuty Centrum zamieszkuje mieszkańców, z czego 3200 posiada działki rodzinne-co z rodzinami sta no wi oko ło 10 tys. osób. Są to w du żej czę ści Łódź, 15 czerw ca 2010 r. przeważnie emeryci i renciści, którzy użytkują te działki z pokolenia na pokolenie. Stąd obawa, że wystąpienie Pana Prezesa do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie naszej własności za niekonstytucyjne narusza obowiązujący stan prawny i może wprowadzić chaos, niezadowolenie i troskę o możliwość bezpiecznego przebywania i odpoczywania na naszych działkach. Zarząd osiedla Bałuty Centrum podjął uchwałę zwracając się do Ra dy Kra jo wej PZD o pod ję cie dzia łań dla obro - ny praw działkowców zgodnych z zasadami demokratycznego państwa. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Zarządu Osiedla /-/ Kon rad Jar no 8

12 II. POMAGAMY POWODZIANOM 1. Informacja INFORMACJA w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały na skutek powodzi według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień l lipca 2010 roku W wyniku powodzi, która nawiedziła nasz kraj w maju i czerwcu br., poza gospodarstwami domowymi i rolnymi, ogromną stratę poniosły także rodzinne ogrody działkowe. Skala zniszczeń dotyczy setek ogrodów, na których użytkownicy z ogromnym poświęceniem i dbałością, uprawiali swoje działki. Dla wielu z nich utrata tegorocznych plonów jest dużym ciosem dla budżetu domowego. Zwłaszcza, że przeważającą grupę działkowców stanowią osoby niezamożne. Poza stratami w uprawach, żywioł nie oszczędził także infrastruktury technicznej służącej do wspólnego użytku. Jednakże na chwile obecną, nie ma możliwości oszacowania wszystkich strat, a część przekazywanych danych przez okręgowe zarządy PZD, jest przybliżona, ze względu na fakt, iż z niektórych terenów, przez które przeszła powódź, ni zeszła jeszcze woda, a w konsekwencji nie można wejść na ogród, w cel dokonania oceny skutków powodzi. Według aktualnych danych przekazanych przez okręgowe zarządy PZD na dzień l lipca 2010 roku, powódź objęła 438 rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie 18 okręgowych zarządów PZD. Łączna powierzchnia zalanych ogrodów wynosi 2 141, 37 ha i dotyczy rodzinnych działek. Powódź dotknęła następujące okręgowe zarządy PZD: 1. OZ w Częstochowie 27 ROD o pow. 119, 80 ha, działek, 2. OZ Małopolski 68 ROD o pow. 267, 04 ha, 6349 działek, 3. OZ Łódzki 27 ROD o pow. 93, 91 ha, działek, 4. OZ Opolski 37 ROD o pow. 352, 83 ha, działek, 5. OZ Podkarpacki 42 ROD o pow. 200, 50 ha, 4939 działek 6. OZ Śląski 76 ROD o pow. 455, 49 ha, działek, 7. OZ Świętokrzyski 15 ROD o pow. 47, 90 ha, l 136 działek, 8. OZ w Kaliszu 24 ROD o pow. 68, 91 ha, 1850 działek, 9. OZ Toruńsko-Włocławski 32 ROD o pow. 180, 39 ha, 4460 działek, 10. OZ w Zielonej Górze 11 ROD o pow. 74, 62 ha, 1796 działek, 11. OZ Mazowiecki 14 ROD o pow. 49, 07 ha, l 380 działek, 12. OZ we Wrocławiu 28 ROD o pow. 135, 31 ha, działek, 13. OZ w Legnicy 2 ROD o pow. 4, 02 ha, 106 działek, 14. OZ w Bydgoszczy 6 ROD o pow. 7, 96 ha, 156 działek, 15. OZ w Pile 5 ROD o pow. 12, 30 ha, 313 działek 16. OZ w Gdańsku 4 ROD o pow. 12, 7 ha, 334 działek, 17. OZ w Lublinie 10 ROD o pow. 38, 48 ha, l 003 działek, 18. OZ w Poznaniu 10 ROD o pow. 20, 14 ha, 439 działek. Mimo braku zagrożenia powodziowego, powyższe dane mogą jeszcze ulec zmianie, gdyż zespoły ds. skutków powodzi, nadal dokonują przeglądów ogrodów, które ucierpiały w tegorocznej powodzi. Po dokonaniu oceny wszystkich ROD, możliwe będzie ustalenie ostatecznej powierzchni oraz liczby zalanych i podtopionych działek, a także szacunkowych strat, jakich doznały ogrody. 2. Wykaz ROD zalanych Aktualny wykaz wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały na skutek powodzi, według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień 1 lipca 2010 roku W Biuletynie Informacyjnym Nr 07/2010 na stronach 14 22, umieszczony został wykaz ogrodów, które na skutek powodzi zostały zalane, bądź podtopione. Sytuacja powodziowa w ogrodach ulega ciągłym zmianom, Okręgowe Zarządy PZD wykazują kolejne ogrody działkowe, których dotknęła klęska powodzi, a w wielu ogrodach, umieszczonych w poprzednim wykazie, doszło do weryfikacji danych w zakresie powierzchni i liczby działek. W związku z powyższym, uznaliśmy za stosowne, aby ponownie umieścić wszystkie ogrody, które doznały strat w wyniku powodzi, w niniejszym Biuletynie. Szczegółowy wykaz przedstawia się następująco: 9

13 Informacja w sprawie ogrodów działkowych. które ucierpiały na skutek powodzi według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień 1 lipca 2010 r. 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2015 godz. 08:34:01 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-125(3)/08 Warszawa, 25 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ogrodów według projektu PO

Przyszłość ogrodów według projektu PO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW www.pzd.pl Cel PO - stworzenie warunków do masowej likwidacji ogrodów działkowych poprzez: Wygaszenie wszystkich praw majątkowych działkowców do działek. Przejęcie przez gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 11 grud nia 2014 r. w War sza wie od by ło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedze

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD

WYTYCZNE do przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD Załącznik do Uchwały Nr 43/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.169.1419 2007.01.01 zm. Dz.U.2006.220.1600 art. 42 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.201.1237 art. 6 2008.12.18 zm.wyn.z Dz.U.2008.223.1475 ogólne USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą

UCHWAŁA Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą UCHWAŁA Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku Prezydium

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach POrozmawiajmy DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW DLACZEGO NOWA USTAWA? Trybunał Konstytucyjny w lipcu ubiegłego roku uznał za niezgodne z Konstytucją RP 24 przepisy obecnej ustawy działkowych. Przed posłami stanęło

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. Pod Brzozą W 2012 ROKU 2012 BYDGOSZCZ

PLAN PRACY ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. Pod Brzozą W 2012 ROKU 2012 BYDGOSZCZ POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. Pod Brzozą Zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym Uchwałą nr 5/2012 z dnia 28 kwietnia 2012 r. PLAN PRACY ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Wrocław, dnia 09 listopada 2013r. Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, uczestnicy spotkania w dniu 09 listopada 2013r. wyrażają

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek O ogrodach działkowych zmiana ustawy

Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek O ogrodach działkowych zmiana ustawy Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek O ogrodach działkowych zmiana ustawy Rybnik 20 IV 2015 r. Podstawa prawna funkcjonowania ogródków działkowych Aktualną podstawę funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać działkowcem

Jak zostać działkowcem Jak zostać działkowcem Źródło: Tekst Inspektora ds. prawnych pani Marleny Pakuły ze stron Polskiego Związku Działkowców Czym jest PZD? Polski Związek Działkowców jest to organizacja społeczna, której celem,

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Specjalny. Biuletyn Informacyjny

Specjalny. Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 Specjalny 05 2009 /nr 194/ Biuletyn Informacyjny Nowy projekt ustawy o ogródkach działkowych zło ony został przez PiS do Laski Marszałkowskiej 614 tys. podpisów dzia kowców w obronie ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 07 2011 /nr 225/ Biuletyn Informacyjny II Kongres Polskiego Zwiàzku Działkowców ju we wrzeêniu 2011 r. Apel KR PZD do partii politycznych o uwzgl dnienie ROD w programach wyborczych Stanowisko

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Kursywa treść ustawy, normalny tekst komentarz, podkreślone propozycja zmian

Kursywa treść ustawy, normalny tekst komentarz, podkreślone propozycja zmian ------- Forwarded message follows ------- From: "Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" Send reply to: jarek.kopysc@wp.pl To: senat@nw.senat.gov.pl Date sent: Mon, 02 Dec

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt III CSK 266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8

na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235..na 31.12.2014r. KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO na dzień 19.01.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. na dzień 19.01.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. 1

Bardziej szczegółowo