Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)"

Transkrypt

1 METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny pracy studenta mog by nastpujce: egzaminy ustne lub pisemne eseje/ wypracowania kolokwia/testy prace semestralne/ roczne/ dyplomowe projekty i wiczenia praktyczne/raporty z dowiadcze praktyki ocenianie cigle Kady EK powinien mie okrelon metod dydaktyczn oraz form jego weryfikacji np. efekt potrafi efektywnie dobiera i wykorzystywa narzdzia analizy matematycznej jest osigany metod wicze praktycznych a weryfikowany przygotowaniem projektu lub szerzej - efekty w obszarze wiedzy s osigane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane ustnym egzaminem. Stosowane metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji osignitych efektów kształcenia powinny by syntetycznie opisane. Opis metod I. Metody podajce (słowne, asymilacji wiedzy): 1. Wykład informacyjny (konwencjonalny) Słowne przekazywanie okrelonych treci kształcenia w postaci wypowiedzi cigłej, usystematyzowanej, w przystpnej formie, zgodnej z zasadami logiki. Polega na podaniu gotowej wiedzy w naukowej postaci z uwzgldnieniem terminologii właciwej danej nauce. Wymaga od słuchaczy znacznej dojrzałoci umysłowej, mylenia abstrakcyjnego, rozumienia zwizków i zalenoci, ale te zapamitania duej porcji informacji. Wykład umoliwia przekazanie najwikszej iloci informacji w najkrótszym czasie. By moe włanie dlatego jest metod chtnie i czsto uywan, a nawet naduywan. Z punktu widzenia celów obecnie stawianych przed edukacj akademick jakim jest obok przekazu wiedzy kształcenie umiejtnoci i postaw jest metod mało efektywn. 2. Wykład problemowy - Powicony omówieniu jakiego problemu, w tym sposobów oraz kocowego rozwizania tego problemu. Cechuje go nawizanie szerszego kontaktu wykładowcy ze słuchaczami, czego wyrazem jest ich dialog wewntrzny polegajcy na uwanym, aktywnym ledzeniu wywodu wykładowcy i rozumowaniu równolegle z nauczycielem. Nauczyciel myli głono, pozwalajc tym samym słuchaczom uczestniczy w gromadzeniu przesłanek, poda tokiem swego mylenia: od zrozumienia istoty problemu a do jego rozwizania. Mona go stosowa wtedy gdy w załoeniach wykładu nie dominuj szczegółowe informacje, ale treci wykładu koncentruj si wokół pewnych problemów. 3. Wykład konwersatoryjny - Wykład połczony z bezporedni aktywnoci samych słuchaczy, skierowan na rozwizanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Najwiksz jego wartoci jest postawienie na tej samej płaszczynie mistrza i ucznia oraz zapewnienie udziału studentów poszukiwaniu odpowiedzi, dochodzeniu do prawdy i bronieniu własnego stanowiska. Wykład ten jest swoistym dialogiem pomidzy wykładowc a słuchaczami, którzy poprzez działanie dochodz do rozwizania problemu. Nazwa wykładu pochodzi od łac. conversari - obcowa. Posiada szereg walorów kształccych. Ograniczeniem jest masowo kształcenia i due grupy studentów 4. Opowiadanie, opis - Słowne przedstawienie zdarze, faktów, procesów. Spełnia swe załoenie gdy jest ywe, zwarte, obrazowe, wpływa na uczucia i emocje, podtrzymuje napicie. Moe by wspomagane rodkami ilustracyjnymi. Niewielkie walory kształcce na poziomie akademickim 6

2 5. Tekst programowany - Najwaniejszym elementem kształcenia jestprogram, rozumiany jako cig powizanych ze sob logicznie i merytorycznie dawek informacji na dany temat, który ma zosta przyswojony za pomoc odpowiedniego urzdzenia eksponujcego ten program (np. komputera) lub za pomoc odpowiednio skonstruowanego podrcznika. Kada dawka informacji koczy si pytaniem, na które uczcy si formułuje odpowied i otrzymuje informacj zwrotn dotyczc poprawnoci podanej odpowiedzi i sugesti wskazujc kolejne kroki postpowania. Bardzo dobre warunki stosowania tej metody stwarza komputer oraz inne nowoczesne media słuce eksponowaniu tekstu i obrazu. Sprzyja samodzielnemu uczeniu si. Wiele elementów kształcenia t metod jest wykorzystywanych w e-learningu. II. Metody poszukujce (samodzielnego uczenia si): a) Problemowe: 1. Klasyczna metoda problemowa - Polega organizowaniu i kierowaniu przez nauczyciela zdobywaniem wiedzy i umiejtnoci studentów za pomoc rozwizywania problemów. Problem - to trudno o charakterze teoretycznym lub praktycznym, której przezwycienie wymaga aktywnej postawy ze strony odczuwajcego j podmiotu i prowadzi do wzbogacenia jego wiedzy i umiejtnoci. Główne etapy zaj prowadzonych metod problemow stanowi: 1.Zorganizowanie (stworzenie, zainicjowanie) sytuacji problemowej. 2.Formułowanie (nazywanie) problemu. 3.Tworzenie hipotez. 4.Omówienie sposobów, warunków weryfikacji hipotez. 5. Weryfikacja hipotez w formie samodzielnej pracy studentów. 6.Podsumowanie wyników samodzielnej pracy, ocena trafnoci postawionych hipotez i ewentualne transfer tj. zastosowanie (lub wskazanie moliwoci zastosowania) wyników w praktyce. Uczy dostrzegania, formułowania i rozwizywania problemów oraz sprawdzania wartoci rozwizania, aktywizuje intelektualnie i wyzwala aktywno badawcz. Czynnikiem aktywizujcym jest wyzwalanie pozytywnej motywacji do zdobywania wiedzy, działania 2. Sytuacyjna - Zespołowe analizowanie i rozwizywanie przezstudentów konkretnych, rzeczywistych sytuacji problemowych pod kierunkiem prowadzcego. Najlepiej aby problem dotyczył sytuacji rzeczywistej, ale moe równie dotyczy sytuacji fikcyjnej. Wymaga od prowadzcego precyzyjnego okrelenia problemu, szczegółowego przygotowania i przedstawienia opisu sytuacji (w formie słownej, pisemnej, za pomoc filmu, przezroczy, magnetofonu, rysunku), problemu do rozwizania i stworzenia warunków do jego rozwizania. Poza zdobyciem przez studentów nowej wiedzy o danej sytuacji umoliwia rozwijanie mylenia analitycznego, kształtowanie umiejtnoci samodzielnego podejmowania decyzji. 3. Giełda pomysłów (burza mózgów) - (burza mózgów) Zgłaszanie, eksponowanie przez grup osób pomysłów i skojarze majcych na celu rozwizanie jakiego problemu. Wyrónia si w niej najczciej trzy etapy:1. formułowania problemu, okrelenia trudnoci teoretycznej lub praktycznej wymagajcej przezwycienia; 2. wysuwania pomysłów (hipotez) rozwizania analizowanego problemu; 3.krytyczna analiza i weryfikacja wysuwanych hipotez i przyjcie ostatecznego rozwizania. O skutecznoci przesdza całkowita swoboda w zgłaszaniu hipotez rozwizania analizowanych problemów, oddzielenie fazy zgłaszania pomysłów od fazy wartociowania oraz rzetelna dyskusja w toku ich weryfikacji. b) wiczeniowo praktyczne 1. wiczeniowa ( wiczebna) oparta na wykorzystaniu rónych ródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty ródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.) - Jest to raczej forma zaj akademickich, której podstawowym załoeniem jest kształtowanie rónorodnych umiejtnoci i postaw (ich charakter zmienia si w zalenoci od kierunku studiów). Opiera si na wykorzystaniu rónych ródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty ródłowe, dokumenty, ródła statystyczne, mapy, Internet, aparatura badawcza, obserwacje i badania terenowe itp.). Jej nazwa obejmowa powinna równie ródło(a) w oparciu o które student zdobywa wiedze i kształci umiejtnoci. Stanowi podstawowy sposób doskonalenia kwalifikacji 7

3 ogólnych i zawodowych, które s niezbdne w dalszym samokształceniu i przyszłej pracy (m.in. takich jak sprawno w myleniu, posługiwaniu si wiedz, ocenianiu, działaniu praktycznym). Ze wzgldu na to, e te główne umiejtnoci ulegaj szybkim przemianom, wane jest aby w uczelni jak najczciej uwspółczenia formy, tre i stosowane ródła wiedzy bdce podstaw wykonywanych przez studentów samodzielnych prac wiczeniowych, zada. Sprzyja kształtowaniu umiejtnoci, nawyków, rozwijaniu zdolnoci i zainteresowa poznawczych, przyzwyczaja do posługiwania si metodami mylenia i badania naukowego typowego dla danej dziedziny. Metody te słu równie kształtowaniu umiejtnoci dobrej organizacji samodzielnej pracy, właciwego korzystania z fachowej literatury, korzystania z narzdzi bada, aparatury badawczej. 2. Metoda projektu - Realizacja duego zadania poznawczego lub praktycznego przez grup studentów lub indywidualnie. Prowadzcy zajcia jest inspirujcym grup do wspólnego jego tworzenia oraz kontrolujcym jego przebieg.. Praca nad projektem jest wieloetapowa i cechuje j dłuszy czas realizacji (czasem semestr). Obejmuje samodzielne zdobywanie, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie, opracowanie i prezentowanie wyników innym. Efektem pracy nad projektem jest powstanie jakiego dzieła (wystawa, publikacja, nagranie radiowe lub telewizyjne, inscenizacja, organizacja imprezy kameralnej lub terenowej, wycieczka, itp.) Pozwala na rozwijanie wielu wanych współczenie umiejtnoci: korzystania z rónych ródeł informacji, oceny ich wiarygodnoci, współpracy w grupie, umiejtnoci komunikacyjnych, kreatywnoci, samooceny, organizacji pracy i kierowania prac innych. 3. Studium przypadku (studium przykładowe) - Polega na szczegółowej analizie konkretnego przypadku, wydarzenia a nastpnie wyciganiu wniosków, dokonywaniu porówna, uogólnie. Ze wzgldu na stosowan procedur i zakładane cele mona wyróni trzy typy studium przypadku: 1.Ilustracyjny celem jest diagnoza danego zdarzenia, sytuacji, osoby, miejsca; ma charakter pogldowy; 2.problemowy celem jest nie tylko rozpoznanie konkretnej sytuacji lecz take zawartych w nim problemów do rozwizania; 3. Otwarty epizod opisana sytuacja nie ma zakoczenia a zadaniem studentów jest podanie przewidywanego rozwoju tej sytuacji, propozycja działania, rozwizania zaistniałego problemu, sposobów zapobiegania negatywnym skutkom w podobnych okolicznociach. przynosi jej wykorzystanie na zajciach studentów prawa, nauk społecznych. Zalet tej metody s jej walory praktyczne, gdy inspiracj do formułowania tematów studium przypadku stanowi mog sytuacje dowiadczane bezporednio przez studentów, pochodzce z praktyki zawodowej prowadzcego zajcia, doniesienia prasowe, wyroki sdowe, naoczne opisy wydarze, reportae, fragmenty filmów. 4. SWOT - Polega na identyfikowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagroe pozwalajcych na podejmowanie skutecznych decyzji. Obejmuje diagnoz obecnej sytuacji a na jej podstawie okrelenie kierunków rozwoju, stworzenie strategii postpowania. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S- strenght (siła), W- weaknesses (słaboci), O- opportunities (szanse), T- threats (zagroenia). Analiza SWOT stanowi czsto podstaw do skutecznego zarzdzania firm i jest prowadzona w trzech etapach:1.identyfikacja wewntrzna, 2. identyfikacja otoczenia, 3. okrelenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju. Rozumienie istoty i rzetelne opracowanie wszystkich etapów analizy SWOT pozwala na właciwe jej zastosowanie w rozwizywaniu problemów w wielu dziedzinach. Szczególnie przydatna w kształceniu studentów kierunków ekonomicznych. 5. Metoda stolików eksperckich - Technika pracy grupowej umoliwiajca uczenie si we współpracy. Grupa studentów jest podzielona na grupy np. 4-sobowe.Kady członek grupy dostaje do opracowania (przygotowania) inne okrelone zadanie stanowice cz jednego, wspólnego, wikszego zadania. W pozostałych grupach przydział zada jest taki sam. Osoby, z rónych grup, które otrzymały to samo zadanie siadaj razem tworzc tzw. Stoliki eksperckie: dyskutuj, analizuj ródła, opracowuj wnioski, przygotowuj si do przekazania wiedzy innym członkom grupy. Po opracowaniu zadania eksperci od poszczególnych zada wracaj do swoich grup i prezentuj materiał, który opracowali w grupach ekspertów uczc pozostałe osoby w grupie. W ten sposób wszyscy ucz si od siebie a kady opanowuje cały materiał, a nie tylko jedn, swoj cz. Sprzyja 8

4 samodzielnemu uczeniu si. Metoda wymusza solidn prac w grupie, gdy od niej zaley czy bdzie w stanie przekaza wiedz jako ekspert pozostałym członkom grupy. Sprzyja kształtowaniu postawy odpowiedzialnoci. 6. Laboratoryjna (eksperymentu) - Studenci samodzielnie przeprowadzaj eksperymenty w celu zbadania jakiego zjawiska: przyczyn wystpowania, przebiegu, skutków. Podstawowym elementem eksperymentu jest postawienie hipotez i ich weryfikacja. Kształtowana jest umiejtno samodzielnej pracy badawczej, dokonywania pomiarów, właciwego wykorzystania aparatury, przyrzdów pomiarowych, weryfikacji hipotez. 7. Dowiadcze - Prezentacja procesu lub rezultatu bezporedniego poznawania rzeczywistoci uzyskanego w drodze systematycznej obserwacji. Mniejsze zaangaowanie studentów ni w eksperymencie, wiksze osoby prowadzcej 8. Obserwacji, pomiaru w terenie - Planowe i systematyczne gromadzenie informacji, danych, identyfikowanie problemów, dokumentowanie wyników obserwacji, rozwizywanie konkretnych problemów w toku prac terenowych. Pomiar jest najczciej pierwszym etapem bada, majcych na celu zebranie materiału, który nastpnie staje si przedmiotem analizy, porówna, wnioskowania. Polega na przyporzdkowaniu odpowiednich, mierzalnych właciwoci przedmiotom, zjawiskom, procesom przy zastosowaniu okrelonej skali i narzdzi pomiarowych. Sprzyja samodzielnemu uczeniu si, prowadzenia obserwacji i bada, ich dokumentowania, wnioskowania na ich podstawie. c) Dyskusji 1. Panelowa - Jej cech charakterystyczn jest istnienie dwóch grup: dyskutujcej (eksperci panel) i słuchajcej (audytorium uczcy si). Prowadzcy zajcia czuwa nad właciwym, uporzdkowanym przebiegiem dyskusji. W kocowej fazie dyskusji pytania mog zadawa słuchajcy. Mog te oni przedstawi własne stanowisko, uzupełni dyskusj, wyjani, zaakceptowa lub odrzuci stanowisko którego z ekspertów ( z uzasadnieniem). Dyskusj podsumowuje prowadzcy panel. Metoda ta wymaga wczeniejszego przygotowania studentów. Termin discussio (łac.) znaczy rozrzucanie, roztrzsanie. Jest wymian myli zbiorow i wzajemn słuc rozwizaniu jakiego problemu teoretycznego lub praktycznego. 2. Oxfordzka - Cech odróniajc debat oxfordzk od innych form dyskusji jest jej sformalizowany charakter. W debacie bierze udział 6 osób. Trzech reprezentuje zespół bronicy danej tezy. Pozostali trzej t tez neguj. Poza bezporednio dyskutujcymi uczestniczy w jej prowadzeniu: przewodniczcy, zespół sdziów, osoba pilnujca czasu (timekeeper). Przewodniczcy otwiera dyskusj i czuwa nad jej przebiegiem a po jej zakoczeniu prosi sdziów o wydanie werdyktu. Uczy dyscypliny dyskusji, przestrzegania ustalonych zasad dyskutowania. 3. Okrgłego stołu - Polega na swobodnej wymianie pogldów pomidzy Nabywane s umiejtnoci prowadzcym zajcia a studentami oraz pomidzy studentami. Charakteryzuje j swoboda wypowiedzi. Studenci wymieniaj własne pogldy i dowiadczenia, wzajemnie udzielaj sobie wyjanie, które w razie potrzeby uzupełnia i koryguje prowadzcy zajcia. Po zakoczeniu dyskusji nauczyciel lub student podsumowuje dyskusj. Podstaw dobrej dyskusji oxfordzkiej jest jej do kontrowersyjna teza oraz bardzo dobre przygotowanie jej uczestników. prowadzenia dyskusji, poszukiwania i gromadzenia informacji, identyfikowania i rozwizywania problemów, przygotowywania wystpie publicznych, obrony własnych przekona, akceptacji osób o odmiennym sposobie mylenia. 4. Punktowana - Dyskusja jest prowadzona w gronie kilku osób, a pozostali studenci obserwuj i oceniaj jej przebieg. Kade wystpienie jest ograniczone czasowo. Pomoc w tej metodzie dyskusji jest plansza, lub tablica na której wypisane s nazwiska dyskutujcych oraz kryteria oceny dyskusji, np.: umiejtno argumentowania opart na wiedzy, przytaczanie konkretnych faktów, dostrzeganie analogii, zwrócenie uwagi na błdy adwersarzy, ataki osobiste, wypowiedzi nie zwizane bezporednio z tematem. Wskazanym w tabeli kryteriom oceny dyskusji przypisana jest 9

5 odpowiednia liczba punktów (in plus i minus), które obserwujcy dyskusj mog przypisa dyskutujcemu. Np. kiedy dotycz kategorii pozytywnych takich jak kultura wypowiedzi lub wysoki poziom merytoryczny mona uzyska dwa punkty dodatnie, jeli natomiast zwizane s z błdami lub niewybrednym atakiem na adwersarzy dwa punkty ujemne. Dyskusja koczy si podsumowaniem zarówno jej strony merytorycznej jak równie sposobu jej prowadzenia. Pozwala unika monopolizowania dyskusji w grupach gdzie taka tendencja ma miejsce, uczy kultury dyskusji, umiejtnoci rzeczowego argumentowania. 5. Seminaryjna - Opiera si na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji studentów. W trakcie seminarium nauczyciel akademicki: wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusj, porzdkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny: przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; sprzyja wymianie pogldów, prowadzenia dialogu. 6. Referatu - Przygotowane przez studentów referaty stanowi wprowadzenie, podstaw do dyskusji. Jej poprawna realizacja wymaga: właciwego doboru tematu i ródeł, problemowego ujcia treci inspirujcych dyskusj, sposobu wygłoszenia (unikanie czytania), podsumowania - ustalenia wyników dyskusji. Jej warto edukacyjna jest niewielka i uzaleniona od spełnienia okrelonych wymaga. III. Eksponujce: 1. Pokaz - Demonstrowanie przedmiotów, zjawisk, procesów i czynnoci, przy jednoczesnym, umiejtnym kierowaniu uwagi obserwujcych na istotne cechy. Czsto jest tylko jednym z elementów zaj na których stosowane s inne metody. Jest okazj do zapoznania studentów z naturalnymi przedmiotami, zjawiskami, rodkami pogldowymi, poznania okrelonych czynnoci, umiejtnoci, które powinni opanowa równie studenci. 2. Wystawa - Prezentuje wyniki prac indywidualnych lub zespołowych. Moe stanowi podsumowanie zaj, efekt konkursu, prac terenowych, obejmowa bardzo róne tematy i przyjmowa bardzo róne formy (wystawa fotografii, zebranych okazów, pamitek, dokumentów itp.) Sprzyja kształceniu kreatywnoci, kształci umiejtnoci organizacyjne, umiejtno współpracy w grupie, zmysł estetyczny. 3. Drama - Głównym sposobem pracy na zajciach jest odgrywanie ról pełnionych przez okrelone postaci (itp. prezydenta miasta, turysty, dyrektora zakładu, prokuratora, pensjonariusza domu starców, nauczyciela itp.). Drama nie jest inscenizacj. Uczestnik dramy nie gra kogo, lecz jest sob w nowych sytuacjach. Najprostszym sposobem bycia w roli jest rozmowa lub wywiad na okrelony temat w zespołach dwuosobowych. Elementem roli moe by etiuda pantomimiczna. Kilkunastoosobowa grupa moe zademonstrowa tzw. ywy obraz. Rozwija kreatywno, koncentracj i wyobrani, empati, wraliwo i samowiadomo. Poprzez odtwarzanie roli pełnionej przez dan posta, wzbogaca dowiadczenie, pomaga w zapamitaniu informacji. Moe by wykorzystana do zrozumienia lub przeycia sytuacji z zakresu historii, literatury, jzyka. 4. Symulacyjna (gier symulacyjnych) - Polega na odtworzeniu przez uczcych si rónych sytuacji problemowych, które mog by sytuacjami rzeczywistymi (historycznymi, ekonomicznymi, prawniczymi).w grach symulacyjnych wystpuje element rywalizacji, wprowadzony po to, by uczestnicy zrozumieli mechanizmy rywalizacji społecznej, jej przyczyny i konsekwencje; mog pojawi si zwycizcy i pokonani, których sukces lub poraka s wypadkow oddziaływania czynników sytuacyjnych, z którymi mona spotka si w codziennym yciu. Symulacje stwarzaj równie szanse generowania wniosków na temat moliwych przyczyn oraz konsekwencji funkcjonowania ludzi w sytuacjach podobnego typu. Angauje i aktywizuje, moe ujawnia właciwoci interakcji midzyludzkich. Skuteczno edukacyjna zaley w duym stopniu od fazy kocowej, czyli dyskusji i podsumowania. 10

Podział metod. Wykład informacyjny (konwencjonalny) Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Opowiadanie, opis Tekst programowany

Podział metod. Wykład informacyjny (konwencjonalny) Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Opowiadanie, opis Tekst programowany Podział metod I. Metody podające (słowne, asymilacji wiedzy): Wykład informacyjny (konwencjonalny) Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Opowiadanie, opis Tekst programowany II. Metody poszukujące (samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA POZIOM Informacje ogólne (niezależnie od cyklu) Wypełnia koordynator przedmiotu/pracownik dziekanatu Stała część sylabusu, nie zmienia się w zależności od cyklu/roku akademickiego,

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNO RODZAJ STUDIÓW Matematyczno - Przyrodniczy Fizyka Nauczanie Fizyki i Matematyki Nauczanie Fizyki i Wychowania fizycznego Edukacja Fizyczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Metoda dyskusji na lekcji języka polskiego.

Metoda dyskusji na lekcji języka polskiego. Metoda dyskusji na lekcji języka polskiego. Prezentacja przedstawiona na spotkaniu metodycznym nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Danuta Wójcik Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 II. Zasady nauczania Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 1 Zasady nauczania (B. Nawroczyński, K. Sośnicki, Cz. Kupisiewicz) Zasady kształcenia (W. Okoń) Zasady uczenia

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego)

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego) 1. Imię i nazwisko nauczyciela 2. Przedmiot ARKUSZ HOSPITACYJNY (wyłącznie do użytku służbowego) 3. Data 4. Długość jednostki lekcyjnej 5. Klasa szkoła specjalność (zawód) 6. Temat lekcji 7. Typ zajęć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Makroekonomia Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej

Bardziej szczegółowo

* ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) +

* ) # # $ % & '% ())*+, !-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ! " #$%## &$$' ()! " * ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ())12 %% & + ) 4 2 55 5 6 57( 8 2 % + 4, % 97, +,- % :! " ; (5-5

Bardziej szczegółowo

Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym

Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu T. Ornatowski, J. Figurski Klasyfikacja aktywizujących metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Podstawy Fizyki Nazwa w j. ang. Introduction to Physics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy II WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski II Status przedmiotu: Kod przedmiotu ZIP N 0 3 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Socjologia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci:

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce kład nacisk na aktywno ucznia, uczenie przez dowiadczenie. Ich celem jest rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Koło matematyczne 2abc

Koło matematyczne 2abc Koło matematyczne 2abc Autor: W. Kamińska 17.09.2015. Zmieniony 08.12.2015. "TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE, ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ, KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE" G. CH.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA przedmiot: Podstawy Przedsiębiorczości

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA przedmiot: Podstawy Przedsiębiorczości PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA przedmiot: Podstawy Przedsiębiorczości Przedmiotem oceny jest: postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczości, stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody aktywizujące

Wybrane metody aktywizujące Wybrane metody aktywizujące Referat na konferencję Zespołu Nauczycielskiego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Opracował: mgr Rafał Lazar Racibórz 2008 Podział metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice

Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice OBSZARY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ WOBEC UCZNIÓW Z SPE Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice Dostosowanie wymagań edukacyjnych Zasady kształcenia Metody kształcenia Formy kształcenia Środki realizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia METODA PROJEKTU Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia Historia metody: Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE. (profil ogólno-akademicki)

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE. (profil ogólno-akademicki) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia I stopnia (profil ogólno-akademicki) 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach ZDROWIE PUBLICZNE jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Makroekonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Makroekonomia Kod przedmiotu ZIP 1 S 01 03-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1. Główne założenia konstruktywizmu edukacyjnego oraz uzasadnienie dla nauczania zgodnie z tą koncepcją w uczelni wyższej 2.

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Załcznik do Uchwały XI/68/2003 z dnia 28.05.2003r. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujce 1. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II OCENA PRACY INDYWIDUALNEJ UCZNIA L.p. Przedmiot oceny Ocena 1. Podejmowanie i planowanie działań (zadań) 2. Wykonanie podjętych zadań 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Seminarium Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu Metody aktywizujące Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować. Rola nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności a) Wiadomości przedmiotowe: zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach 4 potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w rozwizywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych, 3 potrafi wykona proste zadania i polecenia, popełnia błdy, 2 tylko z pomoc nauczyciela rozwizuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu:

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n

Bardziej szczegółowo