Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)"

Transkrypt

1 METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny pracy studenta mog by nastpujce: egzaminy ustne lub pisemne eseje/ wypracowania kolokwia/testy prace semestralne/ roczne/ dyplomowe projekty i wiczenia praktyczne/raporty z dowiadcze praktyki ocenianie cigle Kady EK powinien mie okrelon metod dydaktyczn oraz form jego weryfikacji np. efekt potrafi efektywnie dobiera i wykorzystywa narzdzia analizy matematycznej jest osigany metod wicze praktycznych a weryfikowany przygotowaniem projektu lub szerzej - efekty w obszarze wiedzy s osigane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane ustnym egzaminem. Stosowane metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji osignitych efektów kształcenia powinny by syntetycznie opisane. Opis metod I. Metody podajce (słowne, asymilacji wiedzy): 1. Wykład informacyjny (konwencjonalny) Słowne przekazywanie okrelonych treci kształcenia w postaci wypowiedzi cigłej, usystematyzowanej, w przystpnej formie, zgodnej z zasadami logiki. Polega na podaniu gotowej wiedzy w naukowej postaci z uwzgldnieniem terminologii właciwej danej nauce. Wymaga od słuchaczy znacznej dojrzałoci umysłowej, mylenia abstrakcyjnego, rozumienia zwizków i zalenoci, ale te zapamitania duej porcji informacji. Wykład umoliwia przekazanie najwikszej iloci informacji w najkrótszym czasie. By moe włanie dlatego jest metod chtnie i czsto uywan, a nawet naduywan. Z punktu widzenia celów obecnie stawianych przed edukacj akademick jakim jest obok przekazu wiedzy kształcenie umiejtnoci i postaw jest metod mało efektywn. 2. Wykład problemowy - Powicony omówieniu jakiego problemu, w tym sposobów oraz kocowego rozwizania tego problemu. Cechuje go nawizanie szerszego kontaktu wykładowcy ze słuchaczami, czego wyrazem jest ich dialog wewntrzny polegajcy na uwanym, aktywnym ledzeniu wywodu wykładowcy i rozumowaniu równolegle z nauczycielem. Nauczyciel myli głono, pozwalajc tym samym słuchaczom uczestniczy w gromadzeniu przesłanek, poda tokiem swego mylenia: od zrozumienia istoty problemu a do jego rozwizania. Mona go stosowa wtedy gdy w załoeniach wykładu nie dominuj szczegółowe informacje, ale treci wykładu koncentruj si wokół pewnych problemów. 3. Wykład konwersatoryjny - Wykład połczony z bezporedni aktywnoci samych słuchaczy, skierowan na rozwizanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Najwiksz jego wartoci jest postawienie na tej samej płaszczynie mistrza i ucznia oraz zapewnienie udziału studentów poszukiwaniu odpowiedzi, dochodzeniu do prawdy i bronieniu własnego stanowiska. Wykład ten jest swoistym dialogiem pomidzy wykładowc a słuchaczami, którzy poprzez działanie dochodz do rozwizania problemu. Nazwa wykładu pochodzi od łac. conversari - obcowa. Posiada szereg walorów kształccych. Ograniczeniem jest masowo kształcenia i due grupy studentów 4. Opowiadanie, opis - Słowne przedstawienie zdarze, faktów, procesów. Spełnia swe załoenie gdy jest ywe, zwarte, obrazowe, wpływa na uczucia i emocje, podtrzymuje napicie. Moe by wspomagane rodkami ilustracyjnymi. Niewielkie walory kształcce na poziomie akademickim 6

2 5. Tekst programowany - Najwaniejszym elementem kształcenia jestprogram, rozumiany jako cig powizanych ze sob logicznie i merytorycznie dawek informacji na dany temat, który ma zosta przyswojony za pomoc odpowiedniego urzdzenia eksponujcego ten program (np. komputera) lub za pomoc odpowiednio skonstruowanego podrcznika. Kada dawka informacji koczy si pytaniem, na które uczcy si formułuje odpowied i otrzymuje informacj zwrotn dotyczc poprawnoci podanej odpowiedzi i sugesti wskazujc kolejne kroki postpowania. Bardzo dobre warunki stosowania tej metody stwarza komputer oraz inne nowoczesne media słuce eksponowaniu tekstu i obrazu. Sprzyja samodzielnemu uczeniu si. Wiele elementów kształcenia t metod jest wykorzystywanych w e-learningu. II. Metody poszukujce (samodzielnego uczenia si): a) Problemowe: 1. Klasyczna metoda problemowa - Polega organizowaniu i kierowaniu przez nauczyciela zdobywaniem wiedzy i umiejtnoci studentów za pomoc rozwizywania problemów. Problem - to trudno o charakterze teoretycznym lub praktycznym, której przezwycienie wymaga aktywnej postawy ze strony odczuwajcego j podmiotu i prowadzi do wzbogacenia jego wiedzy i umiejtnoci. Główne etapy zaj prowadzonych metod problemow stanowi: 1.Zorganizowanie (stworzenie, zainicjowanie) sytuacji problemowej. 2.Formułowanie (nazywanie) problemu. 3.Tworzenie hipotez. 4.Omówienie sposobów, warunków weryfikacji hipotez. 5. Weryfikacja hipotez w formie samodzielnej pracy studentów. 6.Podsumowanie wyników samodzielnej pracy, ocena trafnoci postawionych hipotez i ewentualne transfer tj. zastosowanie (lub wskazanie moliwoci zastosowania) wyników w praktyce. Uczy dostrzegania, formułowania i rozwizywania problemów oraz sprawdzania wartoci rozwizania, aktywizuje intelektualnie i wyzwala aktywno badawcz. Czynnikiem aktywizujcym jest wyzwalanie pozytywnej motywacji do zdobywania wiedzy, działania 2. Sytuacyjna - Zespołowe analizowanie i rozwizywanie przezstudentów konkretnych, rzeczywistych sytuacji problemowych pod kierunkiem prowadzcego. Najlepiej aby problem dotyczył sytuacji rzeczywistej, ale moe równie dotyczy sytuacji fikcyjnej. Wymaga od prowadzcego precyzyjnego okrelenia problemu, szczegółowego przygotowania i przedstawienia opisu sytuacji (w formie słownej, pisemnej, za pomoc filmu, przezroczy, magnetofonu, rysunku), problemu do rozwizania i stworzenia warunków do jego rozwizania. Poza zdobyciem przez studentów nowej wiedzy o danej sytuacji umoliwia rozwijanie mylenia analitycznego, kształtowanie umiejtnoci samodzielnego podejmowania decyzji. 3. Giełda pomysłów (burza mózgów) - (burza mózgów) Zgłaszanie, eksponowanie przez grup osób pomysłów i skojarze majcych na celu rozwizanie jakiego problemu. Wyrónia si w niej najczciej trzy etapy:1. formułowania problemu, okrelenia trudnoci teoretycznej lub praktycznej wymagajcej przezwycienia; 2. wysuwania pomysłów (hipotez) rozwizania analizowanego problemu; 3.krytyczna analiza i weryfikacja wysuwanych hipotez i przyjcie ostatecznego rozwizania. O skutecznoci przesdza całkowita swoboda w zgłaszaniu hipotez rozwizania analizowanych problemów, oddzielenie fazy zgłaszania pomysłów od fazy wartociowania oraz rzetelna dyskusja w toku ich weryfikacji. b) wiczeniowo praktyczne 1. wiczeniowa ( wiczebna) oparta na wykorzystaniu rónych ródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty ródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.) - Jest to raczej forma zaj akademickich, której podstawowym załoeniem jest kształtowanie rónorodnych umiejtnoci i postaw (ich charakter zmienia si w zalenoci od kierunku studiów). Opiera si na wykorzystaniu rónych ródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty ródłowe, dokumenty, ródła statystyczne, mapy, Internet, aparatura badawcza, obserwacje i badania terenowe itp.). Jej nazwa obejmowa powinna równie ródło(a) w oparciu o które student zdobywa wiedze i kształci umiejtnoci. Stanowi podstawowy sposób doskonalenia kwalifikacji 7

3 ogólnych i zawodowych, które s niezbdne w dalszym samokształceniu i przyszłej pracy (m.in. takich jak sprawno w myleniu, posługiwaniu si wiedz, ocenianiu, działaniu praktycznym). Ze wzgldu na to, e te główne umiejtnoci ulegaj szybkim przemianom, wane jest aby w uczelni jak najczciej uwspółczenia formy, tre i stosowane ródła wiedzy bdce podstaw wykonywanych przez studentów samodzielnych prac wiczeniowych, zada. Sprzyja kształtowaniu umiejtnoci, nawyków, rozwijaniu zdolnoci i zainteresowa poznawczych, przyzwyczaja do posługiwania si metodami mylenia i badania naukowego typowego dla danej dziedziny. Metody te słu równie kształtowaniu umiejtnoci dobrej organizacji samodzielnej pracy, właciwego korzystania z fachowej literatury, korzystania z narzdzi bada, aparatury badawczej. 2. Metoda projektu - Realizacja duego zadania poznawczego lub praktycznego przez grup studentów lub indywidualnie. Prowadzcy zajcia jest inspirujcym grup do wspólnego jego tworzenia oraz kontrolujcym jego przebieg.. Praca nad projektem jest wieloetapowa i cechuje j dłuszy czas realizacji (czasem semestr). Obejmuje samodzielne zdobywanie, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie, opracowanie i prezentowanie wyników innym. Efektem pracy nad projektem jest powstanie jakiego dzieła (wystawa, publikacja, nagranie radiowe lub telewizyjne, inscenizacja, organizacja imprezy kameralnej lub terenowej, wycieczka, itp.) Pozwala na rozwijanie wielu wanych współczenie umiejtnoci: korzystania z rónych ródeł informacji, oceny ich wiarygodnoci, współpracy w grupie, umiejtnoci komunikacyjnych, kreatywnoci, samooceny, organizacji pracy i kierowania prac innych. 3. Studium przypadku (studium przykładowe) - Polega na szczegółowej analizie konkretnego przypadku, wydarzenia a nastpnie wyciganiu wniosków, dokonywaniu porówna, uogólnie. Ze wzgldu na stosowan procedur i zakładane cele mona wyróni trzy typy studium przypadku: 1.Ilustracyjny celem jest diagnoza danego zdarzenia, sytuacji, osoby, miejsca; ma charakter pogldowy; 2.problemowy celem jest nie tylko rozpoznanie konkretnej sytuacji lecz take zawartych w nim problemów do rozwizania; 3. Otwarty epizod opisana sytuacja nie ma zakoczenia a zadaniem studentów jest podanie przewidywanego rozwoju tej sytuacji, propozycja działania, rozwizania zaistniałego problemu, sposobów zapobiegania negatywnym skutkom w podobnych okolicznociach. przynosi jej wykorzystanie na zajciach studentów prawa, nauk społecznych. Zalet tej metody s jej walory praktyczne, gdy inspiracj do formułowania tematów studium przypadku stanowi mog sytuacje dowiadczane bezporednio przez studentów, pochodzce z praktyki zawodowej prowadzcego zajcia, doniesienia prasowe, wyroki sdowe, naoczne opisy wydarze, reportae, fragmenty filmów. 4. SWOT - Polega na identyfikowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagroe pozwalajcych na podejmowanie skutecznych decyzji. Obejmuje diagnoz obecnej sytuacji a na jej podstawie okrelenie kierunków rozwoju, stworzenie strategii postpowania. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S- strenght (siła), W- weaknesses (słaboci), O- opportunities (szanse), T- threats (zagroenia). Analiza SWOT stanowi czsto podstaw do skutecznego zarzdzania firm i jest prowadzona w trzech etapach:1.identyfikacja wewntrzna, 2. identyfikacja otoczenia, 3. okrelenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju. Rozumienie istoty i rzetelne opracowanie wszystkich etapów analizy SWOT pozwala na właciwe jej zastosowanie w rozwizywaniu problemów w wielu dziedzinach. Szczególnie przydatna w kształceniu studentów kierunków ekonomicznych. 5. Metoda stolików eksperckich - Technika pracy grupowej umoliwiajca uczenie si we współpracy. Grupa studentów jest podzielona na grupy np. 4-sobowe.Kady członek grupy dostaje do opracowania (przygotowania) inne okrelone zadanie stanowice cz jednego, wspólnego, wikszego zadania. W pozostałych grupach przydział zada jest taki sam. Osoby, z rónych grup, które otrzymały to samo zadanie siadaj razem tworzc tzw. Stoliki eksperckie: dyskutuj, analizuj ródła, opracowuj wnioski, przygotowuj si do przekazania wiedzy innym członkom grupy. Po opracowaniu zadania eksperci od poszczególnych zada wracaj do swoich grup i prezentuj materiał, który opracowali w grupach ekspertów uczc pozostałe osoby w grupie. W ten sposób wszyscy ucz si od siebie a kady opanowuje cały materiał, a nie tylko jedn, swoj cz. Sprzyja 8

4 samodzielnemu uczeniu si. Metoda wymusza solidn prac w grupie, gdy od niej zaley czy bdzie w stanie przekaza wiedz jako ekspert pozostałym członkom grupy. Sprzyja kształtowaniu postawy odpowiedzialnoci. 6. Laboratoryjna (eksperymentu) - Studenci samodzielnie przeprowadzaj eksperymenty w celu zbadania jakiego zjawiska: przyczyn wystpowania, przebiegu, skutków. Podstawowym elementem eksperymentu jest postawienie hipotez i ich weryfikacja. Kształtowana jest umiejtno samodzielnej pracy badawczej, dokonywania pomiarów, właciwego wykorzystania aparatury, przyrzdów pomiarowych, weryfikacji hipotez. 7. Dowiadcze - Prezentacja procesu lub rezultatu bezporedniego poznawania rzeczywistoci uzyskanego w drodze systematycznej obserwacji. Mniejsze zaangaowanie studentów ni w eksperymencie, wiksze osoby prowadzcej 8. Obserwacji, pomiaru w terenie - Planowe i systematyczne gromadzenie informacji, danych, identyfikowanie problemów, dokumentowanie wyników obserwacji, rozwizywanie konkretnych problemów w toku prac terenowych. Pomiar jest najczciej pierwszym etapem bada, majcych na celu zebranie materiału, który nastpnie staje si przedmiotem analizy, porówna, wnioskowania. Polega na przyporzdkowaniu odpowiednich, mierzalnych właciwoci przedmiotom, zjawiskom, procesom przy zastosowaniu okrelonej skali i narzdzi pomiarowych. Sprzyja samodzielnemu uczeniu si, prowadzenia obserwacji i bada, ich dokumentowania, wnioskowania na ich podstawie. c) Dyskusji 1. Panelowa - Jej cech charakterystyczn jest istnienie dwóch grup: dyskutujcej (eksperci panel) i słuchajcej (audytorium uczcy si). Prowadzcy zajcia czuwa nad właciwym, uporzdkowanym przebiegiem dyskusji. W kocowej fazie dyskusji pytania mog zadawa słuchajcy. Mog te oni przedstawi własne stanowisko, uzupełni dyskusj, wyjani, zaakceptowa lub odrzuci stanowisko którego z ekspertów ( z uzasadnieniem). Dyskusj podsumowuje prowadzcy panel. Metoda ta wymaga wczeniejszego przygotowania studentów. Termin discussio (łac.) znaczy rozrzucanie, roztrzsanie. Jest wymian myli zbiorow i wzajemn słuc rozwizaniu jakiego problemu teoretycznego lub praktycznego. 2. Oxfordzka - Cech odróniajc debat oxfordzk od innych form dyskusji jest jej sformalizowany charakter. W debacie bierze udział 6 osób. Trzech reprezentuje zespół bronicy danej tezy. Pozostali trzej t tez neguj. Poza bezporednio dyskutujcymi uczestniczy w jej prowadzeniu: przewodniczcy, zespół sdziów, osoba pilnujca czasu (timekeeper). Przewodniczcy otwiera dyskusj i czuwa nad jej przebiegiem a po jej zakoczeniu prosi sdziów o wydanie werdyktu. Uczy dyscypliny dyskusji, przestrzegania ustalonych zasad dyskutowania. 3. Okrgłego stołu - Polega na swobodnej wymianie pogldów pomidzy Nabywane s umiejtnoci prowadzcym zajcia a studentami oraz pomidzy studentami. Charakteryzuje j swoboda wypowiedzi. Studenci wymieniaj własne pogldy i dowiadczenia, wzajemnie udzielaj sobie wyjanie, które w razie potrzeby uzupełnia i koryguje prowadzcy zajcia. Po zakoczeniu dyskusji nauczyciel lub student podsumowuje dyskusj. Podstaw dobrej dyskusji oxfordzkiej jest jej do kontrowersyjna teza oraz bardzo dobre przygotowanie jej uczestników. prowadzenia dyskusji, poszukiwania i gromadzenia informacji, identyfikowania i rozwizywania problemów, przygotowywania wystpie publicznych, obrony własnych przekona, akceptacji osób o odmiennym sposobie mylenia. 4. Punktowana - Dyskusja jest prowadzona w gronie kilku osób, a pozostali studenci obserwuj i oceniaj jej przebieg. Kade wystpienie jest ograniczone czasowo. Pomoc w tej metodzie dyskusji jest plansza, lub tablica na której wypisane s nazwiska dyskutujcych oraz kryteria oceny dyskusji, np.: umiejtno argumentowania opart na wiedzy, przytaczanie konkretnych faktów, dostrzeganie analogii, zwrócenie uwagi na błdy adwersarzy, ataki osobiste, wypowiedzi nie zwizane bezporednio z tematem. Wskazanym w tabeli kryteriom oceny dyskusji przypisana jest 9

5 odpowiednia liczba punktów (in plus i minus), które obserwujcy dyskusj mog przypisa dyskutujcemu. Np. kiedy dotycz kategorii pozytywnych takich jak kultura wypowiedzi lub wysoki poziom merytoryczny mona uzyska dwa punkty dodatnie, jeli natomiast zwizane s z błdami lub niewybrednym atakiem na adwersarzy dwa punkty ujemne. Dyskusja koczy si podsumowaniem zarówno jej strony merytorycznej jak równie sposobu jej prowadzenia. Pozwala unika monopolizowania dyskusji w grupach gdzie taka tendencja ma miejsce, uczy kultury dyskusji, umiejtnoci rzeczowego argumentowania. 5. Seminaryjna - Opiera si na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji studentów. W trakcie seminarium nauczyciel akademicki: wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusj, porzdkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny: przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; sprzyja wymianie pogldów, prowadzenia dialogu. 6. Referatu - Przygotowane przez studentów referaty stanowi wprowadzenie, podstaw do dyskusji. Jej poprawna realizacja wymaga: właciwego doboru tematu i ródeł, problemowego ujcia treci inspirujcych dyskusj, sposobu wygłoszenia (unikanie czytania), podsumowania - ustalenia wyników dyskusji. Jej warto edukacyjna jest niewielka i uzaleniona od spełnienia okrelonych wymaga. III. Eksponujce: 1. Pokaz - Demonstrowanie przedmiotów, zjawisk, procesów i czynnoci, przy jednoczesnym, umiejtnym kierowaniu uwagi obserwujcych na istotne cechy. Czsto jest tylko jednym z elementów zaj na których stosowane s inne metody. Jest okazj do zapoznania studentów z naturalnymi przedmiotami, zjawiskami, rodkami pogldowymi, poznania okrelonych czynnoci, umiejtnoci, które powinni opanowa równie studenci. 2. Wystawa - Prezentuje wyniki prac indywidualnych lub zespołowych. Moe stanowi podsumowanie zaj, efekt konkursu, prac terenowych, obejmowa bardzo róne tematy i przyjmowa bardzo róne formy (wystawa fotografii, zebranych okazów, pamitek, dokumentów itp.) Sprzyja kształceniu kreatywnoci, kształci umiejtnoci organizacyjne, umiejtno współpracy w grupie, zmysł estetyczny. 3. Drama - Głównym sposobem pracy na zajciach jest odgrywanie ról pełnionych przez okrelone postaci (itp. prezydenta miasta, turysty, dyrektora zakładu, prokuratora, pensjonariusza domu starców, nauczyciela itp.). Drama nie jest inscenizacj. Uczestnik dramy nie gra kogo, lecz jest sob w nowych sytuacjach. Najprostszym sposobem bycia w roli jest rozmowa lub wywiad na okrelony temat w zespołach dwuosobowych. Elementem roli moe by etiuda pantomimiczna. Kilkunastoosobowa grupa moe zademonstrowa tzw. ywy obraz. Rozwija kreatywno, koncentracj i wyobrani, empati, wraliwo i samowiadomo. Poprzez odtwarzanie roli pełnionej przez dan posta, wzbogaca dowiadczenie, pomaga w zapamitaniu informacji. Moe by wykorzystana do zrozumienia lub przeycia sytuacji z zakresu historii, literatury, jzyka. 4. Symulacyjna (gier symulacyjnych) - Polega na odtworzeniu przez uczcych si rónych sytuacji problemowych, które mog by sytuacjami rzeczywistymi (historycznymi, ekonomicznymi, prawniczymi).w grach symulacyjnych wystpuje element rywalizacji, wprowadzony po to, by uczestnicy zrozumieli mechanizmy rywalizacji społecznej, jej przyczyny i konsekwencje; mog pojawi si zwycizcy i pokonani, których sukces lub poraka s wypadkow oddziaływania czynników sytuacyjnych, z którymi mona spotka si w codziennym yciu. Symulacje stwarzaj równie szanse generowania wniosków na temat moliwych przyczyn oraz konsekwencji funkcjonowania ludzi w sytuacjach podobnego typu. Angauje i aktywizuje, moe ujawnia właciwoci interakcji midzyludzkich. Skuteczno edukacyjna zaley w duym stopniu od fazy kocowej, czyli dyskusji i podsumowania. 10

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNO RODZAJ STUDIÓW Matematyczno - Przyrodniczy Fizyka Nauczanie Fizyki i Matematyki Nauczanie Fizyki i Wychowania fizycznego Edukacja Fizyczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce kład nacisk na aktywno ucznia, uczenie przez dowiadczenie. Ich celem jest rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym

Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym Aktywizujące metody nauczania stosowane w kształceniu zawodowym Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu T. Ornatowski, J. Figurski Klasyfikacja aktywizujących metod nauczania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Koło matematyczne 2abc

Koło matematyczne 2abc Koło matematyczne 2abc Autor: W. Kamińska 17.09.2015. Zmieniony 08.12.2015. "TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE, ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ, KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE" G. CH.

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu

Podział metod aktywizujących Metody uwzględniające wybór zadania i podejmowanie decyzji Metody uwzględniające poszukiwanie rozwiązań Metoda projektu Metody aktywizujące Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować. Rola nauczyciela

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ Wspieranie rozwoju akademickiej sprawności językowej Waldemar Martyniuk Monika Stawicka Tydzień Jakości Kształcenia 3 grudnia 2014 r. 1 Jagiellońskie Centrum Językowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach 4 potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w rozwizywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych, 3 potrafi wykona proste zadania i polecenia, popełnia błdy, 2 tylko z pomoc nauczyciela rozwizuje

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZSO nr 1 sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym

Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym 1. Tematy prac dyplomowych magisterskich i inynierskich s proponowane przez Kierowników Katedr i po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu:

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity SPIS TRECI I. NAZWA I TYP SZKOŁY 3 II. ORGAN PROWADZCY SZKOŁ 3 III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 3 IV. CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program? KOROK PO KROKU. 5 lutego 2013

Jak napisać program? KOROK PO KROKU. 5 lutego 2013 Jak napisać program? KOROK PO KROKU WSTĘP Koncepcja teoretyczna programu, Adresat programu, Zadania szkoły i nauczycieli, Warunki i sposób realizacji programu. KROK PIERWSZY KONSTRUOWANIE CELÓW CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII 1 Założenia. 1. Rzetelne ocenianie pozwala na realizację pewnych założeń, np.:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA II Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA II Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO UCZESTNICTWA W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU LAB SZKOŁA TRENERÓW I SUPERWIZJA ZAJ Zapraszamy Pa stwa do Superwizji własnych zaj LAB - szkoła trenerów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 klasy 1 i 2 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektów Kształcenia na lata 2012 2015. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie

Program Poprawy Efektów Kształcenia na lata 2012 2015. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie Zał. Nr 1do uchwały Nr 3/3/12/13 Program Poprawy Efektów Kształcenia na lata 2012 2015 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie Program opracowany na podstawie wieloletnich analiz, testów, sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA

MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA Obowiązujące dokumenty 1. Podstawa programowa dla przedmiotu przyroda -jaka jest? -czy jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKR37 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ INTERWENCJE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ INTERWENCJE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.16. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Ludzie mają nawyk zdobywania szeroko pojętej wiedzy, opanowują sztukę czytania, pisania. W podobnym zakresie powinni również zdobywać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo