Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)"

Transkrypt

1 METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny pracy studenta mog by nastpujce: egzaminy ustne lub pisemne eseje/ wypracowania kolokwia/testy prace semestralne/ roczne/ dyplomowe projekty i wiczenia praktyczne/raporty z dowiadcze praktyki ocenianie cigle Kady EK powinien mie okrelon metod dydaktyczn oraz form jego weryfikacji np. efekt potrafi efektywnie dobiera i wykorzystywa narzdzia analizy matematycznej jest osigany metod wicze praktycznych a weryfikowany przygotowaniem projektu lub szerzej - efekty w obszarze wiedzy s osigane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane ustnym egzaminem. Stosowane metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji osignitych efektów kształcenia powinny by syntetycznie opisane. Opis metod I. Metody podajce (słowne, asymilacji wiedzy): 1. Wykład informacyjny (konwencjonalny) Słowne przekazywanie okrelonych treci kształcenia w postaci wypowiedzi cigłej, usystematyzowanej, w przystpnej formie, zgodnej z zasadami logiki. Polega na podaniu gotowej wiedzy w naukowej postaci z uwzgldnieniem terminologii właciwej danej nauce. Wymaga od słuchaczy znacznej dojrzałoci umysłowej, mylenia abstrakcyjnego, rozumienia zwizków i zalenoci, ale te zapamitania duej porcji informacji. Wykład umoliwia przekazanie najwikszej iloci informacji w najkrótszym czasie. By moe włanie dlatego jest metod chtnie i czsto uywan, a nawet naduywan. Z punktu widzenia celów obecnie stawianych przed edukacj akademick jakim jest obok przekazu wiedzy kształcenie umiejtnoci i postaw jest metod mało efektywn. 2. Wykład problemowy - Powicony omówieniu jakiego problemu, w tym sposobów oraz kocowego rozwizania tego problemu. Cechuje go nawizanie szerszego kontaktu wykładowcy ze słuchaczami, czego wyrazem jest ich dialog wewntrzny polegajcy na uwanym, aktywnym ledzeniu wywodu wykładowcy i rozumowaniu równolegle z nauczycielem. Nauczyciel myli głono, pozwalajc tym samym słuchaczom uczestniczy w gromadzeniu przesłanek, poda tokiem swego mylenia: od zrozumienia istoty problemu a do jego rozwizania. Mona go stosowa wtedy gdy w załoeniach wykładu nie dominuj szczegółowe informacje, ale treci wykładu koncentruj si wokół pewnych problemów. 3. Wykład konwersatoryjny - Wykład połczony z bezporedni aktywnoci samych słuchaczy, skierowan na rozwizanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Najwiksz jego wartoci jest postawienie na tej samej płaszczynie mistrza i ucznia oraz zapewnienie udziału studentów poszukiwaniu odpowiedzi, dochodzeniu do prawdy i bronieniu własnego stanowiska. Wykład ten jest swoistym dialogiem pomidzy wykładowc a słuchaczami, którzy poprzez działanie dochodz do rozwizania problemu. Nazwa wykładu pochodzi od łac. conversari - obcowa. Posiada szereg walorów kształccych. Ograniczeniem jest masowo kształcenia i due grupy studentów 4. Opowiadanie, opis - Słowne przedstawienie zdarze, faktów, procesów. Spełnia swe załoenie gdy jest ywe, zwarte, obrazowe, wpływa na uczucia i emocje, podtrzymuje napicie. Moe by wspomagane rodkami ilustracyjnymi. Niewielkie walory kształcce na poziomie akademickim 6

2 5. Tekst programowany - Najwaniejszym elementem kształcenia jestprogram, rozumiany jako cig powizanych ze sob logicznie i merytorycznie dawek informacji na dany temat, który ma zosta przyswojony za pomoc odpowiedniego urzdzenia eksponujcego ten program (np. komputera) lub za pomoc odpowiednio skonstruowanego podrcznika. Kada dawka informacji koczy si pytaniem, na które uczcy si formułuje odpowied i otrzymuje informacj zwrotn dotyczc poprawnoci podanej odpowiedzi i sugesti wskazujc kolejne kroki postpowania. Bardzo dobre warunki stosowania tej metody stwarza komputer oraz inne nowoczesne media słuce eksponowaniu tekstu i obrazu. Sprzyja samodzielnemu uczeniu si. Wiele elementów kształcenia t metod jest wykorzystywanych w e-learningu. II. Metody poszukujce (samodzielnego uczenia si): a) Problemowe: 1. Klasyczna metoda problemowa - Polega organizowaniu i kierowaniu przez nauczyciela zdobywaniem wiedzy i umiejtnoci studentów za pomoc rozwizywania problemów. Problem - to trudno o charakterze teoretycznym lub praktycznym, której przezwycienie wymaga aktywnej postawy ze strony odczuwajcego j podmiotu i prowadzi do wzbogacenia jego wiedzy i umiejtnoci. Główne etapy zaj prowadzonych metod problemow stanowi: 1.Zorganizowanie (stworzenie, zainicjowanie) sytuacji problemowej. 2.Formułowanie (nazywanie) problemu. 3.Tworzenie hipotez. 4.Omówienie sposobów, warunków weryfikacji hipotez. 5. Weryfikacja hipotez w formie samodzielnej pracy studentów. 6.Podsumowanie wyników samodzielnej pracy, ocena trafnoci postawionych hipotez i ewentualne transfer tj. zastosowanie (lub wskazanie moliwoci zastosowania) wyników w praktyce. Uczy dostrzegania, formułowania i rozwizywania problemów oraz sprawdzania wartoci rozwizania, aktywizuje intelektualnie i wyzwala aktywno badawcz. Czynnikiem aktywizujcym jest wyzwalanie pozytywnej motywacji do zdobywania wiedzy, działania 2. Sytuacyjna - Zespołowe analizowanie i rozwizywanie przezstudentów konkretnych, rzeczywistych sytuacji problemowych pod kierunkiem prowadzcego. Najlepiej aby problem dotyczył sytuacji rzeczywistej, ale moe równie dotyczy sytuacji fikcyjnej. Wymaga od prowadzcego precyzyjnego okrelenia problemu, szczegółowego przygotowania i przedstawienia opisu sytuacji (w formie słownej, pisemnej, za pomoc filmu, przezroczy, magnetofonu, rysunku), problemu do rozwizania i stworzenia warunków do jego rozwizania. Poza zdobyciem przez studentów nowej wiedzy o danej sytuacji umoliwia rozwijanie mylenia analitycznego, kształtowanie umiejtnoci samodzielnego podejmowania decyzji. 3. Giełda pomysłów (burza mózgów) - (burza mózgów) Zgłaszanie, eksponowanie przez grup osób pomysłów i skojarze majcych na celu rozwizanie jakiego problemu. Wyrónia si w niej najczciej trzy etapy:1. formułowania problemu, okrelenia trudnoci teoretycznej lub praktycznej wymagajcej przezwycienia; 2. wysuwania pomysłów (hipotez) rozwizania analizowanego problemu; 3.krytyczna analiza i weryfikacja wysuwanych hipotez i przyjcie ostatecznego rozwizania. O skutecznoci przesdza całkowita swoboda w zgłaszaniu hipotez rozwizania analizowanych problemów, oddzielenie fazy zgłaszania pomysłów od fazy wartociowania oraz rzetelna dyskusja w toku ich weryfikacji. b) wiczeniowo praktyczne 1. wiczeniowa ( wiczebna) oparta na wykorzystaniu rónych ródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty ródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.) - Jest to raczej forma zaj akademickich, której podstawowym załoeniem jest kształtowanie rónorodnych umiejtnoci i postaw (ich charakter zmienia si w zalenoci od kierunku studiów). Opiera si na wykorzystaniu rónych ródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty ródłowe, dokumenty, ródła statystyczne, mapy, Internet, aparatura badawcza, obserwacje i badania terenowe itp.). Jej nazwa obejmowa powinna równie ródło(a) w oparciu o które student zdobywa wiedze i kształci umiejtnoci. Stanowi podstawowy sposób doskonalenia kwalifikacji 7

3 ogólnych i zawodowych, które s niezbdne w dalszym samokształceniu i przyszłej pracy (m.in. takich jak sprawno w myleniu, posługiwaniu si wiedz, ocenianiu, działaniu praktycznym). Ze wzgldu na to, e te główne umiejtnoci ulegaj szybkim przemianom, wane jest aby w uczelni jak najczciej uwspółczenia formy, tre i stosowane ródła wiedzy bdce podstaw wykonywanych przez studentów samodzielnych prac wiczeniowych, zada. Sprzyja kształtowaniu umiejtnoci, nawyków, rozwijaniu zdolnoci i zainteresowa poznawczych, przyzwyczaja do posługiwania si metodami mylenia i badania naukowego typowego dla danej dziedziny. Metody te słu równie kształtowaniu umiejtnoci dobrej organizacji samodzielnej pracy, właciwego korzystania z fachowej literatury, korzystania z narzdzi bada, aparatury badawczej. 2. Metoda projektu - Realizacja duego zadania poznawczego lub praktycznego przez grup studentów lub indywidualnie. Prowadzcy zajcia jest inspirujcym grup do wspólnego jego tworzenia oraz kontrolujcym jego przebieg.. Praca nad projektem jest wieloetapowa i cechuje j dłuszy czas realizacji (czasem semestr). Obejmuje samodzielne zdobywanie, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie, opracowanie i prezentowanie wyników innym. Efektem pracy nad projektem jest powstanie jakiego dzieła (wystawa, publikacja, nagranie radiowe lub telewizyjne, inscenizacja, organizacja imprezy kameralnej lub terenowej, wycieczka, itp.) Pozwala na rozwijanie wielu wanych współczenie umiejtnoci: korzystania z rónych ródeł informacji, oceny ich wiarygodnoci, współpracy w grupie, umiejtnoci komunikacyjnych, kreatywnoci, samooceny, organizacji pracy i kierowania prac innych. 3. Studium przypadku (studium przykładowe) - Polega na szczegółowej analizie konkretnego przypadku, wydarzenia a nastpnie wyciganiu wniosków, dokonywaniu porówna, uogólnie. Ze wzgldu na stosowan procedur i zakładane cele mona wyróni trzy typy studium przypadku: 1.Ilustracyjny celem jest diagnoza danego zdarzenia, sytuacji, osoby, miejsca; ma charakter pogldowy; 2.problemowy celem jest nie tylko rozpoznanie konkretnej sytuacji lecz take zawartych w nim problemów do rozwizania; 3. Otwarty epizod opisana sytuacja nie ma zakoczenia a zadaniem studentów jest podanie przewidywanego rozwoju tej sytuacji, propozycja działania, rozwizania zaistniałego problemu, sposobów zapobiegania negatywnym skutkom w podobnych okolicznociach. przynosi jej wykorzystanie na zajciach studentów prawa, nauk społecznych. Zalet tej metody s jej walory praktyczne, gdy inspiracj do formułowania tematów studium przypadku stanowi mog sytuacje dowiadczane bezporednio przez studentów, pochodzce z praktyki zawodowej prowadzcego zajcia, doniesienia prasowe, wyroki sdowe, naoczne opisy wydarze, reportae, fragmenty filmów. 4. SWOT - Polega na identyfikowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagroe pozwalajcych na podejmowanie skutecznych decyzji. Obejmuje diagnoz obecnej sytuacji a na jej podstawie okrelenie kierunków rozwoju, stworzenie strategii postpowania. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S- strenght (siła), W- weaknesses (słaboci), O- opportunities (szanse), T- threats (zagroenia). Analiza SWOT stanowi czsto podstaw do skutecznego zarzdzania firm i jest prowadzona w trzech etapach:1.identyfikacja wewntrzna, 2. identyfikacja otoczenia, 3. okrelenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju. Rozumienie istoty i rzetelne opracowanie wszystkich etapów analizy SWOT pozwala na właciwe jej zastosowanie w rozwizywaniu problemów w wielu dziedzinach. Szczególnie przydatna w kształceniu studentów kierunków ekonomicznych. 5. Metoda stolików eksperckich - Technika pracy grupowej umoliwiajca uczenie si we współpracy. Grupa studentów jest podzielona na grupy np. 4-sobowe.Kady członek grupy dostaje do opracowania (przygotowania) inne okrelone zadanie stanowice cz jednego, wspólnego, wikszego zadania. W pozostałych grupach przydział zada jest taki sam. Osoby, z rónych grup, które otrzymały to samo zadanie siadaj razem tworzc tzw. Stoliki eksperckie: dyskutuj, analizuj ródła, opracowuj wnioski, przygotowuj si do przekazania wiedzy innym członkom grupy. Po opracowaniu zadania eksperci od poszczególnych zada wracaj do swoich grup i prezentuj materiał, który opracowali w grupach ekspertów uczc pozostałe osoby w grupie. W ten sposób wszyscy ucz si od siebie a kady opanowuje cały materiał, a nie tylko jedn, swoj cz. Sprzyja 8

4 samodzielnemu uczeniu si. Metoda wymusza solidn prac w grupie, gdy od niej zaley czy bdzie w stanie przekaza wiedz jako ekspert pozostałym członkom grupy. Sprzyja kształtowaniu postawy odpowiedzialnoci. 6. Laboratoryjna (eksperymentu) - Studenci samodzielnie przeprowadzaj eksperymenty w celu zbadania jakiego zjawiska: przyczyn wystpowania, przebiegu, skutków. Podstawowym elementem eksperymentu jest postawienie hipotez i ich weryfikacja. Kształtowana jest umiejtno samodzielnej pracy badawczej, dokonywania pomiarów, właciwego wykorzystania aparatury, przyrzdów pomiarowych, weryfikacji hipotez. 7. Dowiadcze - Prezentacja procesu lub rezultatu bezporedniego poznawania rzeczywistoci uzyskanego w drodze systematycznej obserwacji. Mniejsze zaangaowanie studentów ni w eksperymencie, wiksze osoby prowadzcej 8. Obserwacji, pomiaru w terenie - Planowe i systematyczne gromadzenie informacji, danych, identyfikowanie problemów, dokumentowanie wyników obserwacji, rozwizywanie konkretnych problemów w toku prac terenowych. Pomiar jest najczciej pierwszym etapem bada, majcych na celu zebranie materiału, który nastpnie staje si przedmiotem analizy, porówna, wnioskowania. Polega na przyporzdkowaniu odpowiednich, mierzalnych właciwoci przedmiotom, zjawiskom, procesom przy zastosowaniu okrelonej skali i narzdzi pomiarowych. Sprzyja samodzielnemu uczeniu si, prowadzenia obserwacji i bada, ich dokumentowania, wnioskowania na ich podstawie. c) Dyskusji 1. Panelowa - Jej cech charakterystyczn jest istnienie dwóch grup: dyskutujcej (eksperci panel) i słuchajcej (audytorium uczcy si). Prowadzcy zajcia czuwa nad właciwym, uporzdkowanym przebiegiem dyskusji. W kocowej fazie dyskusji pytania mog zadawa słuchajcy. Mog te oni przedstawi własne stanowisko, uzupełni dyskusj, wyjani, zaakceptowa lub odrzuci stanowisko którego z ekspertów ( z uzasadnieniem). Dyskusj podsumowuje prowadzcy panel. Metoda ta wymaga wczeniejszego przygotowania studentów. Termin discussio (łac.) znaczy rozrzucanie, roztrzsanie. Jest wymian myli zbiorow i wzajemn słuc rozwizaniu jakiego problemu teoretycznego lub praktycznego. 2. Oxfordzka - Cech odróniajc debat oxfordzk od innych form dyskusji jest jej sformalizowany charakter. W debacie bierze udział 6 osób. Trzech reprezentuje zespół bronicy danej tezy. Pozostali trzej t tez neguj. Poza bezporednio dyskutujcymi uczestniczy w jej prowadzeniu: przewodniczcy, zespół sdziów, osoba pilnujca czasu (timekeeper). Przewodniczcy otwiera dyskusj i czuwa nad jej przebiegiem a po jej zakoczeniu prosi sdziów o wydanie werdyktu. Uczy dyscypliny dyskusji, przestrzegania ustalonych zasad dyskutowania. 3. Okrgłego stołu - Polega na swobodnej wymianie pogldów pomidzy Nabywane s umiejtnoci prowadzcym zajcia a studentami oraz pomidzy studentami. Charakteryzuje j swoboda wypowiedzi. Studenci wymieniaj własne pogldy i dowiadczenia, wzajemnie udzielaj sobie wyjanie, które w razie potrzeby uzupełnia i koryguje prowadzcy zajcia. Po zakoczeniu dyskusji nauczyciel lub student podsumowuje dyskusj. Podstaw dobrej dyskusji oxfordzkiej jest jej do kontrowersyjna teza oraz bardzo dobre przygotowanie jej uczestników. prowadzenia dyskusji, poszukiwania i gromadzenia informacji, identyfikowania i rozwizywania problemów, przygotowywania wystpie publicznych, obrony własnych przekona, akceptacji osób o odmiennym sposobie mylenia. 4. Punktowana - Dyskusja jest prowadzona w gronie kilku osób, a pozostali studenci obserwuj i oceniaj jej przebieg. Kade wystpienie jest ograniczone czasowo. Pomoc w tej metodzie dyskusji jest plansza, lub tablica na której wypisane s nazwiska dyskutujcych oraz kryteria oceny dyskusji, np.: umiejtno argumentowania opart na wiedzy, przytaczanie konkretnych faktów, dostrzeganie analogii, zwrócenie uwagi na błdy adwersarzy, ataki osobiste, wypowiedzi nie zwizane bezporednio z tematem. Wskazanym w tabeli kryteriom oceny dyskusji przypisana jest 9

5 odpowiednia liczba punktów (in plus i minus), które obserwujcy dyskusj mog przypisa dyskutujcemu. Np. kiedy dotycz kategorii pozytywnych takich jak kultura wypowiedzi lub wysoki poziom merytoryczny mona uzyska dwa punkty dodatnie, jeli natomiast zwizane s z błdami lub niewybrednym atakiem na adwersarzy dwa punkty ujemne. Dyskusja koczy si podsumowaniem zarówno jej strony merytorycznej jak równie sposobu jej prowadzenia. Pozwala unika monopolizowania dyskusji w grupach gdzie taka tendencja ma miejsce, uczy kultury dyskusji, umiejtnoci rzeczowego argumentowania. 5. Seminaryjna - Opiera si na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji studentów. W trakcie seminarium nauczyciel akademicki: wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusj, porzdkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny: przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; sprzyja wymianie pogldów, prowadzenia dialogu. 6. Referatu - Przygotowane przez studentów referaty stanowi wprowadzenie, podstaw do dyskusji. Jej poprawna realizacja wymaga: właciwego doboru tematu i ródeł, problemowego ujcia treci inspirujcych dyskusj, sposobu wygłoszenia (unikanie czytania), podsumowania - ustalenia wyników dyskusji. Jej warto edukacyjna jest niewielka i uzaleniona od spełnienia okrelonych wymaga. III. Eksponujce: 1. Pokaz - Demonstrowanie przedmiotów, zjawisk, procesów i czynnoci, przy jednoczesnym, umiejtnym kierowaniu uwagi obserwujcych na istotne cechy. Czsto jest tylko jednym z elementów zaj na których stosowane s inne metody. Jest okazj do zapoznania studentów z naturalnymi przedmiotami, zjawiskami, rodkami pogldowymi, poznania okrelonych czynnoci, umiejtnoci, które powinni opanowa równie studenci. 2. Wystawa - Prezentuje wyniki prac indywidualnych lub zespołowych. Moe stanowi podsumowanie zaj, efekt konkursu, prac terenowych, obejmowa bardzo róne tematy i przyjmowa bardzo róne formy (wystawa fotografii, zebranych okazów, pamitek, dokumentów itp.) Sprzyja kształceniu kreatywnoci, kształci umiejtnoci organizacyjne, umiejtno współpracy w grupie, zmysł estetyczny. 3. Drama - Głównym sposobem pracy na zajciach jest odgrywanie ról pełnionych przez okrelone postaci (itp. prezydenta miasta, turysty, dyrektora zakładu, prokuratora, pensjonariusza domu starców, nauczyciela itp.). Drama nie jest inscenizacj. Uczestnik dramy nie gra kogo, lecz jest sob w nowych sytuacjach. Najprostszym sposobem bycia w roli jest rozmowa lub wywiad na okrelony temat w zespołach dwuosobowych. Elementem roli moe by etiuda pantomimiczna. Kilkunastoosobowa grupa moe zademonstrowa tzw. ywy obraz. Rozwija kreatywno, koncentracj i wyobrani, empati, wraliwo i samowiadomo. Poprzez odtwarzanie roli pełnionej przez dan posta, wzbogaca dowiadczenie, pomaga w zapamitaniu informacji. Moe by wykorzystana do zrozumienia lub przeycia sytuacji z zakresu historii, literatury, jzyka. 4. Symulacyjna (gier symulacyjnych) - Polega na odtworzeniu przez uczcych si rónych sytuacji problemowych, które mog by sytuacjami rzeczywistymi (historycznymi, ekonomicznymi, prawniczymi).w grach symulacyjnych wystpuje element rywalizacji, wprowadzony po to, by uczestnicy zrozumieli mechanizmy rywalizacji społecznej, jej przyczyny i konsekwencje; mog pojawi si zwycizcy i pokonani, których sukces lub poraka s wypadkow oddziaływania czynników sytuacyjnych, z którymi mona spotka si w codziennym yciu. Symulacje stwarzaj równie szanse generowania wniosków na temat moliwych przyczyn oraz konsekwencji funkcjonowania ludzi w sytuacjach podobnego typu. Angauje i aktywizuje, moe ujawnia właciwoci interakcji midzyludzkich. Skuteczno edukacyjna zaley w duym stopniu od fazy kocowej, czyli dyskusji i podsumowania. 10

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie. uczanie oblemowe

Nauczanie. uczanie oblemowe Nauczanie Na uczanie problemowe pr oblemowe nauczanie problemowe Problem w edukacji.................................... 3 Strategia nauczania problemowego.................. 4 Jak zacząć...............................................

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby,

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Mgr Sylwia Oparka Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo