FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III. Zajęcia integracyjne w klasach. Zajęcia integracyjne w klasach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III. Zajęcia integracyjne w klasach. Zajęcia integracyjne w klasach."

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NR 5/W/2014/2015 DLA KLAS I, II GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia CELE OGÓLNE ZADANIA FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III KTO REALIZUJE TERMIN UWAGI INTEGRACJA RÓWIEŚNICZA Prawidłowe zachowania i umiejętności społeczne. integracyjne w ach. integracyjne w ach. integracyjne w ach. Zapoznanie uczniów I z zasadami udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej psycholog, pedagog I Wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne. ZNAJOMOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Działania okolicznościowe związane z uroczystościami szkolnymi. Akcje charytatywne. Pomoc koleżeńska. Poznawanie swoich mocnych stron. Współpraca ze Rozwijanie zainteresowań. Współpraca ze Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. akcji świetlica opiekunowie Strona 1 z 23

2 szkolnym kołem TPD, Szkolnym Kołem PCK, Szkolnym Klubem Przyjaciół Żonkila i Szkolnym Kołem Caritas. szkolnym kołem TPD, Szkolnym Kołem PCK, Szkolnym Klubem Przyjaciół Żonkila i Szkolnym Kołem Caritas. WOŚP. Współpraca ze szkolnym kołem TPD, Szkolnym Kołem PCK, Szkolnym Klubem Przyjaciół Żonkila i Szkolnym Kołem Caritas. TPD i PCK, bibliotekarz, religii Tradycje świąteczne. Wigilie owe Wigilie owe Wigilie owe Prawa dziecka. Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania, procedur szkolnych, w tym procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia wynikającymi ze statutu szkoły oraz procedur praw i obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły oraz procedur praw i obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły oraz procedur Komisja Obowiązku Szkolnego Koła zainteresowań. KSZTAŁTOWA- Rozpoznawanie ról Zapoznanie Kształtowanie Identyfikowanie Strona 2 z 23

3 NIE WARTOŚCI SPOŁECZNYCH społecznych i identyfikowanie się z nimi. z zasadami współżycia społecznego. prawidłowych zachowań i umiejętności społecznych. się ze środowiskiem lokalnym i społeczeństwem oraz stosowanie nabytych umiejętności społecznych., pedagog, świetlica Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzez Domu Dziecka w Sarnowie. Zbiórka karmy i innych środków na rzecz schroniska dla zwierząt. Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzez Domu Dziecka w Sarnowie. Zbiórka karmy i innych środków na rzecz schroniska dla zwierząt. Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzez Domu Dziecka w Sarnowie. Zbiórka karmy i innych środków na rzecz schroniska dla zwierząt. opiekunowie PCK Polach Nadziei i w Dziele Nowego Tysiąclecia. Polach Nadziei i w Dziele Nowego Tysiąclecia. Polach Nadziei i w Dziele Nowego Tysiąclecia. bibliotekarz, religii Twórcze sposoby spędzania wolnego czasu: wolontariat, świetlice socjoterapeutycz Twórcze sposoby spędzania wolnego czasu: wolontariat, świetlice socjoterapeutycz Twórcze sposoby spędzania wolnego czasu: wolontariat, świetlice socjoterapeutycz Strona 3 z 23

4 ne, zajęcia i warsztaty rozwijające różne kompetencje. ne, zajęcia i warsztaty rozwijające różne kompetencje. ne, zajęcia i warsztaty rozwijające różne kompetencje. Etyka w życiu publicznym. Etyka językowa. Stosowanie zwrotów grzecznościowych i ich konsekwentne używanie w życiu codziennym. Utrwalanie kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych. Kultura zachowania wobec różnych grup społecznych, etnicznych, religijnych. Sytuacja zwycięstwa i porażki. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności, radzenie sobie w różnych sytuacjach. Zachowanie dystansu wobec nieakceptowanych postaw społecznych. Utrwalanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zwycięstwa i porażki. Komunikacja i współpraca w grupie. Tolerancja. Budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej. Współpraca w grupie rówieśniczej planowanie, podział zadań i wywiązywanie się z nich. Budowanie postawy akceptacji i tolerancji w relacjach rówieśniczych. psycholog Program GOLDEN FIVE Wspomaganie osiągnięć szkolnych i rozwoju I, pedagog I Strona 4 z 23

5 osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem realizacja zadań i zajęć profilaktycznych Uniwersalne wartości humanistyczne. Człowiek wobec wartości moralnych. Samowychowanie jako droga do samorozwoju. Praca i jej wartość dla człowieka. akademiach i uroczystościach szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 11-ego Listopada, Akademia z okazji 3-ego Maja. akademiach i uroczystościach szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 11-ego Listopada, Akademia z okazji 3-ego Maja. akademiach i uroczystościach szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 11-ego Listopada, Akademia z okazji 3-ego Maja. wyznaczeni, Różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, kulturowych i moralnych. Ważne daty i wydarzenia. Autorytety w życiu społecznym. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja. słów hymnu Polski. Przybliżenie sylwetki znanego zasłużonego Polaka. Przybliżenie sylwetki znanego zasłużonego Polaka. I I Strona 5 z 23

6 EDUKACJA KULTURALNA Znajomość najważniejszych osiągnięć kultury materialnej i duchowej. Pielęgnowanie tradycji szkolnych przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja na akademii z okazji 3 Maja. Pielęgnowanie tradycji szkolnych przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja na akademii z okazji 3 Maja.. Pielęgnowanie tradycji szkolnych przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja na akademii z okazji 3 Maja. II Świadomy odbiór i uczestnictwo w kulturze i sztuce. Podejmowanie działalności twórczej. Wyjścia na przedstawienia teatralne, projekcje filmów, wystawy. Lekcje muzealne. Udział w akademiach i uroczystościach zajęciach szkolnych i poza Wyjścia na przedstawienia teatralne, projekcje filmów, wystawy. Lekcje muzealne. Udział w akademiach i uroczystościach zajęciach szkolnych i poza Wyjścia na przedstawienia teatralne, projekcje filmów, wystawy. Lekcje muzealne. Udział w akademiach i uroczystościach zajęciach szkolnych i poza, świetlica Poprawne w mowie i piśmie posługiwanie się językiem ojczystym oraz wybranym językiem obcym. Granice zasad prawidłowego posługiwania się Konsekwentne stosowanie zasad prawidłowego posługiwania się Uświadomienie granic stosowania slangu, w szczególności Strona 6 z 23

7 stosowania slangu młodzieżowego. językiem ojczystym i wybranym językiem obcym. językiem ojczystym i wybranym językiem obcym. młodzieżowego. języka polskiego, angielskiego, niemieckiego Kulturotwórcza rola biblioteki. Wycieczki muzealne, udział w prelekcjach oraz lekcjach bibliotecznych. Wycieczki muzealne, udział w prelekcjach oraz lekcjach bibliotecznych. Wycieczki muzealne, udział w prelekcjach oraz lekcjach bibliotecznych. bibliotekarz KSZTAŁTOWA- NIE WARTOŚCI RODZINNYCH Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Relacje rodzinne. Konflikt pokoleń. Kształtowanie umiejętności budowania dobrych relacji w rodzinie. Członkowie mojej rodziny. Kształtowanie umiejętności budowania dobrych relacji w rodzinie. Znaczenie rodziny w życiu młodego człowieka. Kształtowanie umiejętności budowania dobrych relacji w rodzinie. Ja jako członek rodziny, wartości rodzinne uznawane w mojej rodzinie. psycholog, pedagog Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami. szkoły: spotkania z okazji świąt, imprezy szkolne np. Dzień sportu, imprezy i spotkania owe. szkoły: spotkania z okazji świąt, imprezy szkolne np. Dzień sportu, imprezy i spotkania owe. szkoły: spotkania z okazji świąt, imprezy szkolne np. Dzień sportu, imprezy i spotkania owe. Strona 7 z 23

8 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapoznanie z formami pomocy świadczonej przez różne instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (np. Komitet Ochrony Praw Dziecka, TPD, policja, MOPS, Fundacja Dzieci Niczyje). form pomocy świadczonej przez różne instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Uwrażliwienie na sygnały świadczące o stosowanej przemocy płynące z otoczenia. Umiejętność reagowania. psycholog, pedagog, WDŻ Wartości związane z seksualnością człowieka: kobiecość, męskość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Problemy i trudności: zaburzenia okresu dojrzewania. Odpowiedzialne planowanie rodziny. Budowanie trwałych i szczęśliwych więzi. Antykoncepcja aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny. Życie jako fundamentalna wartość. Wspomaganie, akceptowanie siebie i innych oraz rozumienie zmian związanych z okresem dojrzewania. Uświadomienie potrzeby troski o ochronę sfery osobistej i intymnej. Zaburzenia okresu dojrzewania. Antykoncepcja w aspekcie zdrowotnym, psychologicznym i etycznym. Planowanie rodziny. pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna, WDŻ, biologii, religii KSZTAŁTOWA- NIE UMIEJĘTNOŚCI Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Prawa człowieka i ich znaczenie Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w wyborach Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w wyborach Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w wyborach opiekunowie Rady Młodzieżowej, Strona 8 z 23

9 ŻYCIA W SPOŁE CZEŃSTWIE DEMOKRA- TYCZNYM we współczesnej demokracji. Prawa mniejszości w państwie demokratycznym. Samorządność. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. szkolnych np. samorządu uczniowskiego. akademiach i uroczystościach szkolnych (11 Listopada, 3 Maj). szkolnych np. samorządu uczniowskiego. akademiach i uroczystościach szkolnych (11 Listopada, 3 Maj). szkolnych np. samorządu uczniowskiego. akademiach i uroczystościach szkolnych (11 Listopada, 3 Maj). Normy i wartości działalności publicznej w szkole, społeczności lokalnej i państwie demokratycznym oraz podejmowanie działań zgodnych z tymi normami i wartościami w grupie rówieśniczej i szkole. samorządów owych, Rady Młodzieżowej. samorządów owych, Rady Młodzieżowej. samorządów owych, Rady Młodzieżowej. koła zainteresowań opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zagrożenia dla demokracji. Współczesne rozumienie patriotyzmu. Uświadomienie znaczenia wyborów. wyborach jako obywatelski obowiązek. Posłowie i senatorowie jako przedstawiciele społeczeństwa. WOS Międzynarodowa współpraca szkolna. Zorganizowanie pobytu gości z partnerskiej imprezach kulturalnych szkoły i miasta oraz w wycieczkach. Zorganizowanie pobytu gości z partnerskiej imprezach kulturalnych szkoły i miasta oraz w wycieczkach. Zorganizowanie pobytu gości z partnerskiej imprezach kulturalnych szkoły i miasta oraz w wycieczkach., dyrektor, języków obcych Strona 9 z 23

10 AKCEPTACJA WIELOKULTU- ROWOŚCI EDUKACJA EUROPEJSKA Problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków. Zróżnicowanie kulturowe i etniczne w UE. Polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe. Korzyści z przynależności Polski do UE. Klubu Europejskiego. Dniu Europejskim i Dniu Języków Obcych. Klubu Europejskiego. Dniu Europejskim i Dniu Języków Obcych. Klubu Europejskiego. Dniu Europejskim i Dniu Języków Obcych. WOS, Klub Europejski, wyznaczeni Jestem Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata. Jestem Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata. Jestem Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata. Poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej; poszanowanie innych narodów i społeczności. Popularyzacja kultury krajów obszaru niemieckojęzycz nego. Popularyzacja kultury anglojęzycznej. Popularyzacja kultury krajów obszaru niemieckojęzycz nego. Popularyzacja kultury anglojęzycznej. Popularyzacja kultury krajów obszaru niemieckojęzycz nego. Popularyzacja kultury anglojęzycznej. języków obcych, historii, świetlica Dąbrowa Górnicza - dzieje i zabytki miasta. Dąbrowa Górnicza - dzieje i zabytki miasta. Dąbrowa Górnicza - dzieje i zabytki miasta. Koło historyczne, bibliotekarz, świetlica Promocja Promocja Promocja wyznaczeni II Strona 10 z 23

11 SPOŁE CZEŃSTWO MEDIALNE I INFORMA- CYJNE Świadome, odpowiedzialne, selektywne korzystanie jako odbiorca i nadawca z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym Internetu. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy. Posługiwanie się urządzeniami multimedialnymi, programami narzędziowymi i systemami operacyjnymi. Stosowanie zasad n-etykiety i komunikacji w sieci. Samodzielne i bezpieczne komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnych. Ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Korzystanie z komputera, technologii informacyjnych i Internetu na różnych przedmiotach Szkolnym Falochronie. Korzystanie z komputera, technologii informacyjnych i Internetu na różnych przedmiotach Szkolnym Falochronie. Korzystanie z komputera, technologii informacyjnych i Internetu na różnych przedmiotach Szkolnym Falochronie. informatyki, psycholog, pedagog, Śląskie Centrum Profilaktyki, Funkcje i znaczenie mediów. Przygotowanie Przekaz Kreowanie Strona 11 z 23

12 Prawa autorskie. Informacje a komentarz. Krytyczna analiza przekazu reklamowego. Znaczenie opinii publicznej. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji. Manipulacja i fikcja w mediach. do świadomego i krytycznego odbioru mediów. Koła zainteresowań. profilaktyczne Zagrożenia cywilizacyjne medialny. Manipulacja i fikcja w mediach. Koła zainteresowań. profilaktyczne Zagrożenia cywilizacyjne rzeczywistości przez media. Zagrożenia związane z mediami. profilaktyczne Zagrożenia cywilizacyjne EDUKACJA EKOLOGICZNA Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego. Moralne aspekty stosunku człowieka do przyrody. Zagrożenie środowiska naturalnego. Globalne i lokalne problemy środowiska. Dzień Ziemi realizacja programu rządowego. akcji Sprzątanie świata. Dzień Ziemi realizacja programu rządowego. akcji Sprzątanie świata. Dzień Ziemi realizacja programu rządowego. akcji Sprzątanie świata. biologii, geografii II I Zbiórka surowców wtórnych. Zbiórka surowców wtórnych. Zbiórka surowców wtórnych. biologii i geografii EDUKACJA ZDROWOTNA Czynniki pozytywne i negatywne wpływające na zdrowie i samopoczucie. Związek aktywności fizycznej ze zdrowiem. Kształtowanie postaw prozdrowotnych rozwijanie dbałości o Zdrowie i dobre samopoczucie jak o nie dbać. Samobadanie i samokontrola zdrowia badania profilaktyczne. Strona 12 z 23

13 Bezpieczna aktywność fizyczna. Związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia, dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne. Proporcja pomiędzy pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym prawidłowy rozkład dnia. Stan zdrowia i choroby unikanie zagrożeń, konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem. Wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie. zdrowie własne i innych ludzi. Wzmacnianie wiary w siebie i poczucia własnej wartości. Informacja na temat zagrożeń wirusowych, w tym zagrożenie wirusem HIV i AIDS. Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia. Prawidłowe proporcje między wysiłkiem fizycznym a umysłowym. Skuteczne sposoby redukowania stresu. : Jak uczyć się efektywniej? Przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych (np. chorych psychicznie, chorych żyjących z HIV/AIDS). Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia. Planowanie własnego przebiegu dnia pracy i odpoczynku. Prawa pacjenta. edukacyjne Uczyń stres swoim sprzymierzeńcem profilaktyczne Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Zagrożenia epidemiologiczne we współczesnym świecie. Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Organizacje i instytucje psycholog, wychowania fizycznego, biologii, Poradnia Psychologicz no- Pedagogiczna pielęgniarka szkolna, psycholog, pedagog biologii Strona 13 z 23

14 Czynne i świadome uczestnictwo w krajoznawstwie i turystyce. Zdrowy styl życia. Rozkład posiłków w ciągu dnia. Wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej. SKKT wycieczki szkolne. Zdrowy styl życia. Normy zapotrzebowania na energię. Stosowanie zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu diety. Na czym polega znakowanie GDA. SKKT wycieczki szkolne. działające na rzecz zdrowia. Racjonalne gospodarowanie czasem. Zdrowy styl życia. Jak ocenić swoją sprawność fizyczną? Środowisko sprzyjające zdrowiu. SKKT wycieczki szkolne. wychowania fizycznego pielęgniarka szkolna SKKT Rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji lekarskich. Znaczenie krwiodawstwa i transplantacji. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Znaczenie krwiodawstwa dla ratowania życia ludzkiego. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Transplantacja jako dar ratujący ludzkie życie. pielęgniarka szkolna, biologii PROFILA- Zapobieganie niedostosowaniu Zorganizowanie o o pedagog, I Strona 14 z 23

15 KTYKA społecznemu dzieci i młodzieży. Profilaktyka przestępczości nieletnich. Zapobieganie zagrożeniom ze strony sekt. prelekcji na temat Odpowiedzialno ść nieletnich za czyny karalne i zabronione wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. odpowiedzialnoś ci karnej za dokonywanie czynów karalnych i zabronionych. odpowiedzialnoś ci karnej za dokonywanie czynów karalnych i zabronionych. II Program FALOCHRON DLA ŚLĄSKA Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Ankieta diagnozująca sposoby korzystania z komputera i internetu. Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Ankieta diagnozująca sposoby korzystania z komputera i internetu. Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Ankieta diagnozująca sposoby korzystania z komputera i internetu. pedagog, psycholog, terapeuta do spraw uzależnień, Śląskie Centrum Profilaktyki, Poradnia Psych. Pedagog. I Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy. Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy. Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy Realizacja zajęć Bezpiecznie podróżuj po cyberprzestrzeni Warsztaty profilaktyczne Czy dam się złapać w sieć? internet, gry, Strona 15 z 23

16 komputer tyczne. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych. pedagog, psycholog, woźna, pracownicy szkoły I Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. pedagog Przeciwdziałanie agresji i niedostosowaniu społecznemu uczniów poprzez sport. zawodach i zajęciach sportowych. zawodach i zajęciach sportowych. zawodach i zajęciach sportowych. wychowania fizycznego, opiekunowie sportowych zajęć pozalecyjnych Zapobieganie używania środków uzależniających papierosów, alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych. z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia (17 listopada). z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia (17 listopada). z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia (17 listopada). psycholog I Strona 16 z 23

17 Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej. Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej. Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej. pedagog, I Eliminowanie wzorców zachowań agresywnych przeniesionych z telewizji, kina, gier komputerowych i Internetu. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej: Alkohol prawda i mity Dyskusja dotycząca zachowania dystansu wobec treści i formy gier komputerowych. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej. Dyskusja dotycząca zachowania dystansu wobec treści i formy gier komputerowych. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej. Dyskusja na temat przemocy w mediach. psycholog, Poradnia Psych. Pedagog. BEZPIE- CZEŃSTWO Budowanie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Monitoring szkolny. Kontrolowanie wejść/wyjść, monitorowanie osób przychodzących do Kontrolowanie wejść/wyjść, monitorowanie osób przychodzących do Kontrolowanie wejść/wyjść, monitorowanie osób przychodzących do woźna,, dyrektor Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Monitorowanie sytuacji na Monitorowanie sytuacji na Monitorowanie sytuacji na, Strona 17 z 23

18 Znajomość prawidłowego działania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń, ostrzeganie ludności o zagrożeniach alarmowanie, ewakuacja. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Budowanie poczucia bezpieczeństwa. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa na terenie korytarzach. numerów telefonów alarmowych oraz ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń, sygnałami alarmowymi i zasadami ewakuacji. korytarzach. numerów telefonów alarmowych oraz ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. rodzajów zagrożeń, sygnałów alarmowych i zasad ewakuacji. korytarzach. numerów telefonów alarmowych oraz ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. rodzajów zagrożeń, sygnałów alarmowych i zasad ewakuacji. pedagog, psycholog pracowni przedmiotowych, przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeńst wa, bibliotekarz, świetlicy, wychowania fizycznego, Inspektor BHP, PCK I Zapoznanie z przepisami BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń przepisów BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń przepisów BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń I Zapoznanie z regulaminem wycieczek, regulaminu wycieczek. regulaminu wycieczek. opiekunowie wycieczek Strona 18 z 23

19 dyskusja na temat bezpiecznego udziału w imprezach szkolnych, bezpieczne zachowanie podczas przerw. Bezpieczeństwo w czasie imprez szkolnych i przerw międzylekcyjnych. Bezpieczeństwo w czasie imprez szkolnych i przerw międzylekcyjnych. Bezpieczna droga do i ze Bezpieczna droga do i ze Bezpieczna droga do i ze Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. WEWNĄTRZ- SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWE- GO WSDZ Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych przez uczniów. Umiejętność pracy zespołowej. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu. Pozostałe działania zawarte w rocznym planie działań WSDZ. Informacja dla uczniów o działaniach szkoły w ramach WSDZ. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań. aktywizujące do Informacja dla uczniów o działaniach szkoły w ramach WSDZ. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań. warsztatowe i konsultacje. aktywizujące do Informacja dla uczniów o działaniach szkoły w ramach WSDZ. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań. Giełdzie Szkół. warsztatowe i konsultacje. aktywizujące do doradca zawodowy, Poradnia Psych.Pedag. Fundacja FRAPS doradca zawodowy Strona 19 z 23

20 samopoznania. Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych moje mocne strony, samopoznanie. Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Udostępnianie informacji związanych z dan a dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Przedstawianie zawodów związanych z danymi przedmiotami i poznawania zawodów. Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych poznajemy różne zawody. Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Udostępnianie informacji związanych z dan a dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Przedstawianie zawodów związanych z danymi przedmiotami i podjęcia wyboru zawodu i Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych jak sobie radzić z sukcesami i porażkami?, jak dobrze zdać egzamin gimnazjalny? Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Udostępnianie informacji związanych z dan a dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Przedstawianie zawodów związanych z danymi przedmiotami i przedmiotowi Strona 20 z 23

21 obszarami wiedzy. Wskazywanie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Gromadzenie i udostępnianie materiałów zawodoznawczych. Udzielanie informacji zawodowej i edukacyjnej. obszarami wiedzy. Wskazywanie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Gromadzenie i udostępnianie materiałów zawodoznawczych. Udzielanie informacji zawodowej i edukacyjnej. obszarami wiedzy. Wskazywanie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Gromadzenie i udostępnianie materiałów zawodoznawczych. Udzielanie informacji zawodowej i edukacyjnej. bibliotekarz, doradca zawodowy, przedmiotowi Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. szkoły prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, twórczy aktywny udział w przygotowaniu akademii i uroczystości Informowanie rodziców i szkoły prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, twórczy aktywny udział w przygotowaniu akademii i uroczystości Informowanie rodziców i szkoły prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, twórczy aktywny udział w przygotowaniu akademii i uroczystości Informowanie rodziców i opiekunowie kół zainteresowań, Strona 21 z 23

22 i o uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów. i o uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów. i o uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów. Wartość pracy w życiu człowieka. Zasady etyczne w życiu gospodarczym. Racjonalne gospodarowanie w odniesieniu do własnych zasobów (czas, pieniądz). Prawa konsumenckie. Praca jako wartość w życiu człowieka. Planowanie własnych wydatków (np. dysponowanie kieszonkowym). Zawód a wynagrodzenie. Racjonalne gospodarowanie kieszonkowym. Relacje: pracodawcapracownik. Nierównomierny podział dóbr słabsze grupy społeczne. Stosunek do pieniędzy. Formy oszczędzania. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGI- CZNO- PEDAGOGI- CZNEJ Ocena rozwoju dziecka, rozpoznanie jego sytuacji szkolnej i domowej, sposobu spędzania czasu wolnego. Określenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Określenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Określenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. pedagog, psycholog, Udzielanie uczniom i rodzicom wsparcia oraz pomocy specjalistycznej, w tym pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc zgodnie z potrzebami uczniów. Pomoc zgodnie z potrzebami uczniów. Pomoc zgodnie z potrzebami uczniów. Realizacja zaleceń zawartych Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie Strona 22 z 23

23 w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. wskazań Poradni do pracy z uczniem. wskazań Poradni do pracy z uczniem. wskazań Poradni do pracy z uczniem. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAW- CZEGO Badanie skuteczności Programu Wychowawczego. Ocena efektów podjętych działań wychowawczych, w tym badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców i i). Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców i i). Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców i i). Zespół ds. Modyfikacji Programu Wychowawc zego i Programu Profilaktyki styczeń 2015, czerwiec 2015 Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz czerwiec 2015 Opracował Zespół ds. modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w składzie: mgr Mariola Sieroda, mgr Natasza Sitko, mgr Agnieszka Glazer-Białkowska Strona 23 z 23

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole.... str. 3 2. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy 246 Wizja szkoły: Przygotowanie każdego ucznia do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności. Misja szkoły: 247 1. zapewnienie zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo