FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III. Zajęcia integracyjne w klasach. Zajęcia integracyjne w klasach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III. Zajęcia integracyjne w klasach. Zajęcia integracyjne w klasach."

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NR 5/W/2014/2015 DLA KLAS I, II GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia CELE OGÓLNE ZADANIA FORMY I ŚRODKI KLASA I KLASA II KLASA III KTO REALIZUJE TERMIN UWAGI INTEGRACJA RÓWIEŚNICZA Prawidłowe zachowania i umiejętności społeczne. integracyjne w ach. integracyjne w ach. integracyjne w ach. Zapoznanie uczniów I z zasadami udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej psycholog, pedagog I Wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne. ZNAJOMOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Działania okolicznościowe związane z uroczystościami szkolnymi. Akcje charytatywne. Pomoc koleżeńska. Poznawanie swoich mocnych stron. Współpraca ze Rozwijanie zainteresowań. Współpraca ze Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. akcji świetlica opiekunowie Strona 1 z 23

2 szkolnym kołem TPD, Szkolnym Kołem PCK, Szkolnym Klubem Przyjaciół Żonkila i Szkolnym Kołem Caritas. szkolnym kołem TPD, Szkolnym Kołem PCK, Szkolnym Klubem Przyjaciół Żonkila i Szkolnym Kołem Caritas. WOŚP. Współpraca ze szkolnym kołem TPD, Szkolnym Kołem PCK, Szkolnym Klubem Przyjaciół Żonkila i Szkolnym Kołem Caritas. TPD i PCK, bibliotekarz, religii Tradycje świąteczne. Wigilie owe Wigilie owe Wigilie owe Prawa dziecka. Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania, procedur szkolnych, w tym procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia wynikającymi ze statutu szkoły oraz procedur praw i obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły oraz procedur praw i obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły oraz procedur Komisja Obowiązku Szkolnego Koła zainteresowań. KSZTAŁTOWA- Rozpoznawanie ról Zapoznanie Kształtowanie Identyfikowanie Strona 2 z 23

3 NIE WARTOŚCI SPOŁECZNYCH społecznych i identyfikowanie się z nimi. z zasadami współżycia społecznego. prawidłowych zachowań i umiejętności społecznych. się ze środowiskiem lokalnym i społeczeństwem oraz stosowanie nabytych umiejętności społecznych., pedagog, świetlica Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzez Domu Dziecka w Sarnowie. Zbiórka karmy i innych środków na rzecz schroniska dla zwierząt. Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzez Domu Dziecka w Sarnowie. Zbiórka karmy i innych środków na rzecz schroniska dla zwierząt. Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzez Domu Dziecka w Sarnowie. Zbiórka karmy i innych środków na rzecz schroniska dla zwierząt. opiekunowie PCK Polach Nadziei i w Dziele Nowego Tysiąclecia. Polach Nadziei i w Dziele Nowego Tysiąclecia. Polach Nadziei i w Dziele Nowego Tysiąclecia. bibliotekarz, religii Twórcze sposoby spędzania wolnego czasu: wolontariat, świetlice socjoterapeutycz Twórcze sposoby spędzania wolnego czasu: wolontariat, świetlice socjoterapeutycz Twórcze sposoby spędzania wolnego czasu: wolontariat, świetlice socjoterapeutycz Strona 3 z 23

4 ne, zajęcia i warsztaty rozwijające różne kompetencje. ne, zajęcia i warsztaty rozwijające różne kompetencje. ne, zajęcia i warsztaty rozwijające różne kompetencje. Etyka w życiu publicznym. Etyka językowa. Stosowanie zwrotów grzecznościowych i ich konsekwentne używanie w życiu codziennym. Utrwalanie kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych. Kultura zachowania wobec różnych grup społecznych, etnicznych, religijnych. Sytuacja zwycięstwa i porażki. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności, radzenie sobie w różnych sytuacjach. Zachowanie dystansu wobec nieakceptowanych postaw społecznych. Utrwalanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zwycięstwa i porażki. Komunikacja i współpraca w grupie. Tolerancja. Budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej. Współpraca w grupie rówieśniczej planowanie, podział zadań i wywiązywanie się z nich. Budowanie postawy akceptacji i tolerancji w relacjach rówieśniczych. psycholog Program GOLDEN FIVE Wspomaganie osiągnięć szkolnych i rozwoju I, pedagog I Strona 4 z 23

5 osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem realizacja zadań i zajęć profilaktycznych Uniwersalne wartości humanistyczne. Człowiek wobec wartości moralnych. Samowychowanie jako droga do samorozwoju. Praca i jej wartość dla człowieka. akademiach i uroczystościach szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 11-ego Listopada, Akademia z okazji 3-ego Maja. akademiach i uroczystościach szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 11-ego Listopada, Akademia z okazji 3-ego Maja. akademiach i uroczystościach szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 11-ego Listopada, Akademia z okazji 3-ego Maja. wyznaczeni, Różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, kulturowych i moralnych. Ważne daty i wydarzenia. Autorytety w życiu społecznym. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja. słów hymnu Polski. Przybliżenie sylwetki znanego zasłużonego Polaka. Przybliżenie sylwetki znanego zasłużonego Polaka. I I Strona 5 z 23

6 EDUKACJA KULTURALNA Znajomość najważniejszych osiągnięć kultury materialnej i duchowej. Pielęgnowanie tradycji szkolnych przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja na akademii z okazji 3 Maja. Pielęgnowanie tradycji szkolnych przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja na akademii z okazji 3 Maja.. Pielęgnowanie tradycji szkolnych przybliżenie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja na akademii z okazji 3 Maja. II Świadomy odbiór i uczestnictwo w kulturze i sztuce. Podejmowanie działalności twórczej. Wyjścia na przedstawienia teatralne, projekcje filmów, wystawy. Lekcje muzealne. Udział w akademiach i uroczystościach zajęciach szkolnych i poza Wyjścia na przedstawienia teatralne, projekcje filmów, wystawy. Lekcje muzealne. Udział w akademiach i uroczystościach zajęciach szkolnych i poza Wyjścia na przedstawienia teatralne, projekcje filmów, wystawy. Lekcje muzealne. Udział w akademiach i uroczystościach zajęciach szkolnych i poza, świetlica Poprawne w mowie i piśmie posługiwanie się językiem ojczystym oraz wybranym językiem obcym. Granice zasad prawidłowego posługiwania się Konsekwentne stosowanie zasad prawidłowego posługiwania się Uświadomienie granic stosowania slangu, w szczególności Strona 6 z 23

7 stosowania slangu młodzieżowego. językiem ojczystym i wybranym językiem obcym. językiem ojczystym i wybranym językiem obcym. młodzieżowego. języka polskiego, angielskiego, niemieckiego Kulturotwórcza rola biblioteki. Wycieczki muzealne, udział w prelekcjach oraz lekcjach bibliotecznych. Wycieczki muzealne, udział w prelekcjach oraz lekcjach bibliotecznych. Wycieczki muzealne, udział w prelekcjach oraz lekcjach bibliotecznych. bibliotekarz KSZTAŁTOWA- NIE WARTOŚCI RODZINNYCH Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Relacje rodzinne. Konflikt pokoleń. Kształtowanie umiejętności budowania dobrych relacji w rodzinie. Członkowie mojej rodziny. Kształtowanie umiejętności budowania dobrych relacji w rodzinie. Znaczenie rodziny w życiu młodego człowieka. Kształtowanie umiejętności budowania dobrych relacji w rodzinie. Ja jako członek rodziny, wartości rodzinne uznawane w mojej rodzinie. psycholog, pedagog Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami. szkoły: spotkania z okazji świąt, imprezy szkolne np. Dzień sportu, imprezy i spotkania owe. szkoły: spotkania z okazji świąt, imprezy szkolne np. Dzień sportu, imprezy i spotkania owe. szkoły: spotkania z okazji świąt, imprezy szkolne np. Dzień sportu, imprezy i spotkania owe. Strona 7 z 23

8 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapoznanie z formami pomocy świadczonej przez różne instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (np. Komitet Ochrony Praw Dziecka, TPD, policja, MOPS, Fundacja Dzieci Niczyje). form pomocy świadczonej przez różne instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Uwrażliwienie na sygnały świadczące o stosowanej przemocy płynące z otoczenia. Umiejętność reagowania. psycholog, pedagog, WDŻ Wartości związane z seksualnością człowieka: kobiecość, męskość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Problemy i trudności: zaburzenia okresu dojrzewania. Odpowiedzialne planowanie rodziny. Budowanie trwałych i szczęśliwych więzi. Antykoncepcja aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny. Życie jako fundamentalna wartość. Wspomaganie, akceptowanie siebie i innych oraz rozumienie zmian związanych z okresem dojrzewania. Uświadomienie potrzeby troski o ochronę sfery osobistej i intymnej. Zaburzenia okresu dojrzewania. Antykoncepcja w aspekcie zdrowotnym, psychologicznym i etycznym. Planowanie rodziny. pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna, WDŻ, biologii, religii KSZTAŁTOWA- NIE UMIEJĘTNOŚCI Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Prawa człowieka i ich znaczenie Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w wyborach Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w wyborach Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w wyborach opiekunowie Rady Młodzieżowej, Strona 8 z 23

9 ŻYCIA W SPOŁE CZEŃSTWIE DEMOKRA- TYCZNYM we współczesnej demokracji. Prawa mniejszości w państwie demokratycznym. Samorządność. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. szkolnych np. samorządu uczniowskiego. akademiach i uroczystościach szkolnych (11 Listopada, 3 Maj). szkolnych np. samorządu uczniowskiego. akademiach i uroczystościach szkolnych (11 Listopada, 3 Maj). szkolnych np. samorządu uczniowskiego. akademiach i uroczystościach szkolnych (11 Listopada, 3 Maj). Normy i wartości działalności publicznej w szkole, społeczności lokalnej i państwie demokratycznym oraz podejmowanie działań zgodnych z tymi normami i wartościami w grupie rówieśniczej i szkole. samorządów owych, Rady Młodzieżowej. samorządów owych, Rady Młodzieżowej. samorządów owych, Rady Młodzieżowej. koła zainteresowań opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zagrożenia dla demokracji. Współczesne rozumienie patriotyzmu. Uświadomienie znaczenia wyborów. wyborach jako obywatelski obowiązek. Posłowie i senatorowie jako przedstawiciele społeczeństwa. WOS Międzynarodowa współpraca szkolna. Zorganizowanie pobytu gości z partnerskiej imprezach kulturalnych szkoły i miasta oraz w wycieczkach. Zorganizowanie pobytu gości z partnerskiej imprezach kulturalnych szkoły i miasta oraz w wycieczkach. Zorganizowanie pobytu gości z partnerskiej imprezach kulturalnych szkoły i miasta oraz w wycieczkach., dyrektor, języków obcych Strona 9 z 23

10 AKCEPTACJA WIELOKULTU- ROWOŚCI EDUKACJA EUROPEJSKA Problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków. Zróżnicowanie kulturowe i etniczne w UE. Polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe. Korzyści z przynależności Polski do UE. Klubu Europejskiego. Dniu Europejskim i Dniu Języków Obcych. Klubu Europejskiego. Dniu Europejskim i Dniu Języków Obcych. Klubu Europejskiego. Dniu Europejskim i Dniu Języków Obcych. WOS, Klub Europejski, wyznaczeni Jestem Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata. Jestem Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata. Jestem Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata. Poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej; poszanowanie innych narodów i społeczności. Popularyzacja kultury krajów obszaru niemieckojęzycz nego. Popularyzacja kultury anglojęzycznej. Popularyzacja kultury krajów obszaru niemieckojęzycz nego. Popularyzacja kultury anglojęzycznej. Popularyzacja kultury krajów obszaru niemieckojęzycz nego. Popularyzacja kultury anglojęzycznej. języków obcych, historii, świetlica Dąbrowa Górnicza - dzieje i zabytki miasta. Dąbrowa Górnicza - dzieje i zabytki miasta. Dąbrowa Górnicza - dzieje i zabytki miasta. Koło historyczne, bibliotekarz, świetlica Promocja Promocja Promocja wyznaczeni II Strona 10 z 23

11 SPOŁE CZEŃSTWO MEDIALNE I INFORMA- CYJNE Świadome, odpowiedzialne, selektywne korzystanie jako odbiorca i nadawca z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym Internetu. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy. Posługiwanie się urządzeniami multimedialnymi, programami narzędziowymi i systemami operacyjnymi. Stosowanie zasad n-etykiety i komunikacji w sieci. Samodzielne i bezpieczne komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnych. Ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Korzystanie z komputera, technologii informacyjnych i Internetu na różnych przedmiotach Szkolnym Falochronie. Korzystanie z komputera, technologii informacyjnych i Internetu na różnych przedmiotach Szkolnym Falochronie. Korzystanie z komputera, technologii informacyjnych i Internetu na różnych przedmiotach Szkolnym Falochronie. informatyki, psycholog, pedagog, Śląskie Centrum Profilaktyki, Funkcje i znaczenie mediów. Przygotowanie Przekaz Kreowanie Strona 11 z 23

12 Prawa autorskie. Informacje a komentarz. Krytyczna analiza przekazu reklamowego. Znaczenie opinii publicznej. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji. Manipulacja i fikcja w mediach. do świadomego i krytycznego odbioru mediów. Koła zainteresowań. profilaktyczne Zagrożenia cywilizacyjne medialny. Manipulacja i fikcja w mediach. Koła zainteresowań. profilaktyczne Zagrożenia cywilizacyjne rzeczywistości przez media. Zagrożenia związane z mediami. profilaktyczne Zagrożenia cywilizacyjne EDUKACJA EKOLOGICZNA Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego. Moralne aspekty stosunku człowieka do przyrody. Zagrożenie środowiska naturalnego. Globalne i lokalne problemy środowiska. Dzień Ziemi realizacja programu rządowego. akcji Sprzątanie świata. Dzień Ziemi realizacja programu rządowego. akcji Sprzątanie świata. Dzień Ziemi realizacja programu rządowego. akcji Sprzątanie świata. biologii, geografii II I Zbiórka surowców wtórnych. Zbiórka surowców wtórnych. Zbiórka surowców wtórnych. biologii i geografii EDUKACJA ZDROWOTNA Czynniki pozytywne i negatywne wpływające na zdrowie i samopoczucie. Związek aktywności fizycznej ze zdrowiem. Kształtowanie postaw prozdrowotnych rozwijanie dbałości o Zdrowie i dobre samopoczucie jak o nie dbać. Samobadanie i samokontrola zdrowia badania profilaktyczne. Strona 12 z 23

13 Bezpieczna aktywność fizyczna. Związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia, dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne. Proporcja pomiędzy pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym prawidłowy rozkład dnia. Stan zdrowia i choroby unikanie zagrożeń, konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem. Wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie. zdrowie własne i innych ludzi. Wzmacnianie wiary w siebie i poczucia własnej wartości. Informacja na temat zagrożeń wirusowych, w tym zagrożenie wirusem HIV i AIDS. Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia. Prawidłowe proporcje między wysiłkiem fizycznym a umysłowym. Skuteczne sposoby redukowania stresu. : Jak uczyć się efektywniej? Przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych (np. chorych psychicznie, chorych żyjących z HIV/AIDS). Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia. Planowanie własnego przebiegu dnia pracy i odpoczynku. Prawa pacjenta. edukacyjne Uczyń stres swoim sprzymierzeńcem profilaktyczne Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Zagrożenia epidemiologiczne we współczesnym świecie. Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Organizacje i instytucje psycholog, wychowania fizycznego, biologii, Poradnia Psychologicz no- Pedagogiczna pielęgniarka szkolna, psycholog, pedagog biologii Strona 13 z 23

14 Czynne i świadome uczestnictwo w krajoznawstwie i turystyce. Zdrowy styl życia. Rozkład posiłków w ciągu dnia. Wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej. SKKT wycieczki szkolne. Zdrowy styl życia. Normy zapotrzebowania na energię. Stosowanie zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu diety. Na czym polega znakowanie GDA. SKKT wycieczki szkolne. działające na rzecz zdrowia. Racjonalne gospodarowanie czasem. Zdrowy styl życia. Jak ocenić swoją sprawność fizyczną? Środowisko sprzyjające zdrowiu. SKKT wycieczki szkolne. wychowania fizycznego pielęgniarka szkolna SKKT Rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji lekarskich. Znaczenie krwiodawstwa i transplantacji. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Znaczenie krwiodawstwa dla ratowania życia ludzkiego. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Transplantacja jako dar ratujący ludzkie życie. pielęgniarka szkolna, biologii PROFILA- Zapobieganie niedostosowaniu Zorganizowanie o o pedagog, I Strona 14 z 23

15 KTYKA społecznemu dzieci i młodzieży. Profilaktyka przestępczości nieletnich. Zapobieganie zagrożeniom ze strony sekt. prelekcji na temat Odpowiedzialno ść nieletnich za czyny karalne i zabronione wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. odpowiedzialnoś ci karnej za dokonywanie czynów karalnych i zabronionych. odpowiedzialnoś ci karnej za dokonywanie czynów karalnych i zabronionych. II Program FALOCHRON DLA ŚLĄSKA Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Ankieta diagnozująca sposoby korzystania z komputera i internetu. Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Ankieta diagnozująca sposoby korzystania z komputera i internetu. Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Ankieta diagnozująca sposoby korzystania z komputera i internetu. pedagog, psycholog, terapeuta do spraw uzależnień, Śląskie Centrum Profilaktyki, Poradnia Psych. Pedagog. I Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy. Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy. Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy Realizacja zajęć Bezpiecznie podróżuj po cyberprzestrzeni Warsztaty profilaktyczne Czy dam się złapać w sieć? internet, gry, Strona 15 z 23

16 komputer tyczne. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych. pedagog, psycholog, woźna, pracownicy szkoły I Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. pedagog Przeciwdziałanie agresji i niedostosowaniu społecznemu uczniów poprzez sport. zawodach i zajęciach sportowych. zawodach i zajęciach sportowych. zawodach i zajęciach sportowych. wychowania fizycznego, opiekunowie sportowych zajęć pozalecyjnych Zapobieganie używania środków uzależniających papierosów, alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych. z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia (17 listopada). z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia (17 listopada). z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia (17 listopada). psycholog I Strona 16 z 23

17 Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej. Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej. Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej. pedagog, I Eliminowanie wzorców zachowań agresywnych przeniesionych z telewizji, kina, gier komputerowych i Internetu. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej: Alkohol prawda i mity Dyskusja dotycząca zachowania dystansu wobec treści i formy gier komputerowych. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej. Dyskusja dotycząca zachowania dystansu wobec treści i formy gier komputerowych. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej. Dyskusja na temat przemocy w mediach. psycholog, Poradnia Psych. Pedagog. BEZPIE- CZEŃSTWO Budowanie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Monitoring szkolny. Kontrolowanie wejść/wyjść, monitorowanie osób przychodzących do Kontrolowanie wejść/wyjść, monitorowanie osób przychodzących do Kontrolowanie wejść/wyjść, monitorowanie osób przychodzących do woźna,, dyrektor Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Monitorowanie sytuacji na Monitorowanie sytuacji na Monitorowanie sytuacji na, Strona 17 z 23

18 Znajomość prawidłowego działania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń, ostrzeganie ludności o zagrożeniach alarmowanie, ewakuacja. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Budowanie poczucia bezpieczeństwa. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa na terenie korytarzach. numerów telefonów alarmowych oraz ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń, sygnałami alarmowymi i zasadami ewakuacji. korytarzach. numerów telefonów alarmowych oraz ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. rodzajów zagrożeń, sygnałów alarmowych i zasad ewakuacji. korytarzach. numerów telefonów alarmowych oraz ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. rodzajów zagrożeń, sygnałów alarmowych i zasad ewakuacji. pedagog, psycholog pracowni przedmiotowych, przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeńst wa, bibliotekarz, świetlicy, wychowania fizycznego, Inspektor BHP, PCK I Zapoznanie z przepisami BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń przepisów BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń przepisów BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń I Zapoznanie z regulaminem wycieczek, regulaminu wycieczek. regulaminu wycieczek. opiekunowie wycieczek Strona 18 z 23

19 dyskusja na temat bezpiecznego udziału w imprezach szkolnych, bezpieczne zachowanie podczas przerw. Bezpieczeństwo w czasie imprez szkolnych i przerw międzylekcyjnych. Bezpieczeństwo w czasie imprez szkolnych i przerw międzylekcyjnych. Bezpieczna droga do i ze Bezpieczna droga do i ze Bezpieczna droga do i ze Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. WEWNĄTRZ- SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWE- GO WSDZ Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych przez uczniów. Umiejętność pracy zespołowej. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu. Pozostałe działania zawarte w rocznym planie działań WSDZ. Informacja dla uczniów o działaniach szkoły w ramach WSDZ. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań. aktywizujące do Informacja dla uczniów o działaniach szkoły w ramach WSDZ. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań. warsztatowe i konsultacje. aktywizujące do Informacja dla uczniów o działaniach szkoły w ramach WSDZ. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań. Giełdzie Szkół. warsztatowe i konsultacje. aktywizujące do doradca zawodowy, Poradnia Psych.Pedag. Fundacja FRAPS doradca zawodowy Strona 19 z 23

20 samopoznania. Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych moje mocne strony, samopoznanie. Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Udostępnianie informacji związanych z dan a dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Przedstawianie zawodów związanych z danymi przedmiotami i poznawania zawodów. Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych poznajemy różne zawody. Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Udostępnianie informacji związanych z dan a dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Przedstawianie zawodów związanych z danymi przedmiotami i podjęcia wyboru zawodu i Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych jak sobie radzić z sukcesami i porażkami?, jak dobrze zdać egzamin gimnazjalny? Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Udostępnianie informacji związanych z dan a dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. Przedstawianie zawodów związanych z danymi przedmiotami i przedmiotowi Strona 20 z 23

21 obszarami wiedzy. Wskazywanie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Gromadzenie i udostępnianie materiałów zawodoznawczych. Udzielanie informacji zawodowej i edukacyjnej. obszarami wiedzy. Wskazywanie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Gromadzenie i udostępnianie materiałów zawodoznawczych. Udzielanie informacji zawodowej i edukacyjnej. obszarami wiedzy. Wskazywanie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Gromadzenie i udostępnianie materiałów zawodoznawczych. Udzielanie informacji zawodowej i edukacyjnej. bibliotekarz, doradca zawodowy, przedmiotowi Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. szkoły prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, twórczy aktywny udział w przygotowaniu akademii i uroczystości Informowanie rodziców i szkoły prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, twórczy aktywny udział w przygotowaniu akademii i uroczystości Informowanie rodziców i szkoły prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, twórczy aktywny udział w przygotowaniu akademii i uroczystości Informowanie rodziców i opiekunowie kół zainteresowań, Strona 21 z 23

22 i o uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów. i o uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów. i o uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów. Wartość pracy w życiu człowieka. Zasady etyczne w życiu gospodarczym. Racjonalne gospodarowanie w odniesieniu do własnych zasobów (czas, pieniądz). Prawa konsumenckie. Praca jako wartość w życiu człowieka. Planowanie własnych wydatków (np. dysponowanie kieszonkowym). Zawód a wynagrodzenie. Racjonalne gospodarowanie kieszonkowym. Relacje: pracodawcapracownik. Nierównomierny podział dóbr słabsze grupy społeczne. Stosunek do pieniędzy. Formy oszczędzania. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGI- CZNO- PEDAGOGI- CZNEJ Ocena rozwoju dziecka, rozpoznanie jego sytuacji szkolnej i domowej, sposobu spędzania czasu wolnego. Określenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Określenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Określenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. pedagog, psycholog, Udzielanie uczniom i rodzicom wsparcia oraz pomocy specjalistycznej, w tym pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc zgodnie z potrzebami uczniów. Pomoc zgodnie z potrzebami uczniów. Pomoc zgodnie z potrzebami uczniów. Realizacja zaleceń zawartych Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie Strona 22 z 23

23 w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. wskazań Poradni do pracy z uczniem. wskazań Poradni do pracy z uczniem. wskazań Poradni do pracy z uczniem. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAW- CZEGO Badanie skuteczności Programu Wychowawczego. Ocena efektów podjętych działań wychowawczych, w tym badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców i i). Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców i i). Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców i i). Zespół ds. Modyfikacji Programu Wychowawc zego i Programu Profilaktyki styczeń 2015, czerwiec 2015 Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz czerwiec 2015 Opracował Zespół ds. modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w składzie: mgr Mariola Sieroda, mgr Natasza Sitko, mgr Agnieszka Glazer-Białkowska Strona 23 z 23

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie Szkolny program profilaktyki Gimnazjum nr 54 w Warszawie Na podstawie diagnozy środowiska i oceny zagrożeń społecznych dotyczących uczniów Gimnazjum nr 54 w naszej placówce prowadzone są działania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program uwzględnia treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Lp. Zadania Formy realizacji Klasa Osoby odpowiedzialne 1. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA III E WYCHOWAWCA: mgr Anna Kubicka Rok szkolny 2013/2014 ZAGADNIENIA Uczeń jako członek społeczności lokalnej i narodu TEMATYKA GODZIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE WSTĘP Profilaktyka w szerokim rozumieniu jest promocją zdrowego trybu życia oraz budowaniem i rozwijaniem różnorodnych umiejętności radzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej.

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej. OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, Integrowanie społeczności uczniowskiej. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA Profilaktyka uzależnień: dostarczenie wiedzy o specyfice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE WSTĘP Profilaktyka w szerokim rozumieniu jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem i rozwijaniem różnorodnych umiejętności radzenia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie na lata szkolne 2012/2013-2016/2017 z dnia 20 IX 2012 r. Rozwój intelektualny i emocjonalny Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie na rok 2015/2016 1 Cele ogólne W bieżącym roku m najważniejsze cele pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM 1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM nr 16 w Gdańsku 2017-2019 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72; 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. I. z 1996 r. nr

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii. 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 Problem Cele Zadania Treści Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Narkomania Zapobieganie Alkohol uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie Podstawa prawna; 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 23.XII.2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

PROGRAM PROFILAKTYKI Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach PROGRAM PROFILAKTYKI Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach Na podstawie Rozporządzenia MENiS z 31.01.2002 r. (Dz.U.nr10, poz.96) dotyczącego ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZDROWY STYL ŻYCIA Zadania Forma podejmowanych działań Osiągnięcia uczniów Osoby odpowiedzialne Dostarczenie uczniom, rodzicom informacyjnych dotyczących wielu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE. na rok szkolny 2009/2010

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE. na rok szkolny 2009/2010 PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE WIZERUNEK ABSOLWENTA na rok szkolny 2009/2010 Absolwent naszego gimnazjum to uczeń samodzielny i odpowiedzialny w swoich

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Formy realizacji. cały rok

Formy realizacji. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2016/2017 Strategie profilaktyczne - zadania Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Załącznik nr 1 do uchwały nr 13-2015/2016 RP z dnia 15.12.2015 r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawy prawne programu wychowawczego szkoły: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łańcucie Profilaktyka to podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Instytucje i osoby wspomagające Działania informacyjne: Formy realizacji. cały rok. cały rok

Instytucje i osoby wspomagające Działania informacyjne: Formy realizacji. cały rok. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2015/2016 Strategie profilaktyczne Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnień.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Szkolny program profilaktyki na rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r o systemie oświaty. (ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (rozdział

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu gimnazjum PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNE GIMNAZJUM W TURAWIE 2 PROMOCJA ZDROWIA Sposób Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych decyzji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 1 Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo