Zakres działań Zarządzającego w okresie rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres działań Zarządzającego w okresie 1.01.2008 31.03.2008 rok"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ COPERNICUS CAPITAL TFI DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO (SECUS ASSET MANAGEMENT SA) W I KWARTALE 2008 Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy Copernicus Capital TFI (Towarzystwo), a Secus Asset Management S.A. (Zarządzający), spółka Secus Asset Management niniejszym przekazuje raport okresowy za I kwartał 2008 r. Dotychczasowe działania Zarządzającego zostały skoncentrowane na rozbudowie Docelowego portfela inwestycyjnego. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Spodziewane zamknięcie kolejnych inwestycji spowodują wydatkowanie całej dostępnej puli. WiedzaNet SA AGITO SA PZU SA INWEST SA lidera branŝy e-learning za kwotę 1,1 mln PLN październik 2007 lidera branŝy e-commerce za kwotę 2 mln PLN listopad 2007 największego polskiego ubezpieczyciela za kwotę 3,6 mln PLN krakowskiego dewelopera za kwotę 18,5 mln PLN grudzień 2007 styczeń 2008 Katowice, 24 kwiecień 2008 roku

2 Zakres działań Zarządzającego w okresie rok 1. Podjęte działania inwestycyjne wraz z wynikami. 1.1 Budowa Docelowego Portfela Inwestycyjnego. W I kwartale 2008 roku przedstawiciele Zarządzającego sporządzili i przekazali do Towarzystwa jeden wniosek inwestycyjny, który został zaakceptowany przez Towarzystwo, co pozwoliło na sfinalizowanie transakcji przed końcem I kwartału 2008 roku. Dokonane Inwestycje Funduszu w IQ 2008 r.: - podmiot z branŝy deweloperskiej Inwest SA INWEST S.A. jest deweloperem działającym na krakowskim rynku mieszkaniowym. W latach spółka planuje zrealizować inwestycje o łącznej powierzchni mieszkaniowej ok. 37,5 tys. m2 (tj. ok. 600 mieszkań). Fundusz, realizując inwestycję w dwóch transzach, objął łącznie 30,5 % udziałów w kapitale zakładowym za ok. 18,5 mln zł. Środki te zostały wykorzystane na wzmocnienie kapitału obrotowego oraz dalszą rozbudowę banku ziemi. Planowane wyjście z inwestycji ma nastąpić przed 2010 roku poprzez debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym produktem INWEST S.A. jest sprzedaŝ mieszkań i lokali uŝytkowych osobom indywidualnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym (segment popularny) oraz budowie mieszkań o podwyŝszonym standardzie. Planowane Inwestycje Funduszu: W chwili obecnej przedstawiciele Zarządzajacego prowadzą rozmowy dotyczące inwestycji z kilkunastoma przedsiębiorstwami. Najbardziej zaawansowane są negocjacje z dwoma podmiotami. Pierwszy reprezentuje branŝę spoŝywczą, a drugi handlową. - podmiot z branŝy spoŝywczej Jak juŝ informowano w raporcie za IV kwartał 2007 roku Zarządzający analizuje moŝliwość dokonania inwestycji w spółkę reprezentująca branŝę spoŝywczą. Podmiot działa na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych i jest krajowym liderem w swoim sektorze. 2

3 Zarządzający zakończył etap badania finansowego oraz prawnego i jest na etapie negocjacji struktury transakcji. Spodziewany termin sfinalizowania inwestycji to koniec II kwartału 2008 roku. Analizowany podmiot jest rentowny, a w roku 2007 osiągnął sprzedaŝ na poziomie ponad 60 mln zł. Planowana wielkość inwestycji to kilka mln zł. W wyniku inwestycji spółka powinna w krótkim czasie osiągnąć znaczącą poprawę rentowności netto. - podmiot z branŝy handlowej Fundusz rozpoczął due diligence prawno-finansowe spółki handlowej z siedzibą w centralnej Polsce. Spółka osiągnęła poziom sprzedaŝy w 2007 na poziomie ok. 60 mln złotych. Zdaniem Zarządzającego popyt na produkty dystrybuowane przez spółkę w najbliŝszych latach będzie dynamicznie wzrastał, co przyczyni się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. W przypadku sfinalizowania inwestycji, planowany jest debiut spółki na GPW przed końcem 2010 roku. Planowany poziom inwestycji nie przekroczy 5 mln zł. Pozostałe działania związane z zamiarem pozyskania Lokat do Funduszu: Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Zarządzający poszukuje atrakcyjnych projektów o ponadprzeciętnym potencjale, które zapewnią wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie min. 30 % (IRR). BieŜące spotkania bezpośrednio ze spółkami oraz z zewnętrznymi doradcami powodują, Ŝe cały czas wzrasta liczna projektów analizowanych przez Zarządzającego Funduszem. Większość z analizowanych spółek nie spełnia podstawowych załoŝeń polityki inwestycyjnej, stąd Zarządzający rezygnuje z prowadzenia dalszych rozmów oraz ponoszenia kosztów due diligence. Zarządzający przewiduje, iŝ środki pienięŝne zgromadzone w Funduszu zostaną wykorzystane do końca drugiego kwartału 2008 roku. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. 2. Działania podjęte w odniesieniu do Spółek Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Akceptacja przez Copernicus Capital TFI S.A. wniosku inwestycyjnego Inwest S.A. umoŝliwiła przeprowadzenie transakcji w I kwartale 2008 roku. Fundusz posiada przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki Inwest S.A., dzięki czemu moŝe na bieŝąco monitorować jej działalność, dbając o interes uczestników Funduszu. 3

4 3. Istotne wydarzenia w Spółkach Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi Spółek. W ciągu pierwszego kwartału 2008 roku obserwowany był dynamiczny rozwój przedsiębiorstw portfelowych. W przypadku WiedzaNet S.A. spółce udało się uzyskać zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego S.A, jednak z powodu niepomyślnej koniunktury na rynkach kapitałowych, Zarząd spółki podjął decyzję o wstrzymaniu debiutu. W ciągu pierwszego kwartału brak było klarownych informacji o postępach negocjacyjnych pomiędzy największymi udziałowcami PZU tj. Skarbem Państwa a Eureko B.V. co przyczyniło się do ustabilizowania cen akcji PZU na rynku niepublicznym w granicach zł za 1 akcję. Poziom ten, zdaniem czołowych banków inwestycyjnych, zawiera znaczne dyskonto w stosunku do potencjalnej wyceny jaką moŝe osiągnąć PZU po debiucie. W ostatnich dniach 2007 roku Zarząd Agito S.A. złoŝył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny celem jego zatwierdzenia. Wg informacji prasowych Zarząd planuje przeprowadzenie debiutu Agito S.A. jeszcze w pierwszej połowie 2008 roku. Na koniec pierwszego kwartału 2008 roku niezaleŝny audytor Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości spółek portfelowych Funduszu, czego skutkiem był przyrost Wartości Aktywów Netto przypadającej na jeden certyfikat o 12%. Wzrost wyceny wartości certyfikatów o 12% w ciągu jednego kwartału potwierdza, Ŝe certyfikaty Funduszu mogą być interesującą alternatywą inwestycyjną w czasie dekoniunktury panującej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządzający oczekuje, iŝ w momencie upublicznienia kolejnych spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei wpłynie na podwyŝszenie Wartości Aktywów Netto Funduszu. Zarządzający poinformuje o podstawowych danych finansowych spółek portfelowych w momencie złoŝenia przez nie sprawozdań rocznych za 2007 rok do Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Perspektywy dla Funduszu. Równolegle do procesu pozyskiwania nowych projektów trwa nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi. Nadzór dotyczy w szczególności regularnej analizy wyników firm, konsultacji z Zarządami oraz pozostałymi akcjonariuszami/udziałowcami. Przedstawiciele Funduszu monitorują realizację załoŝeń rozwoju firmy oraz wspólnie wspomagają Zarząd w strategicznych decyzjach dotyczące rozwoju podmiotu. Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom typu Private Equity. Z jednej strony stabilny i zrównowaŝony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na lata przyszłe sprawiają iŝ na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. 4

5 Z drugiej strony ostatnia zniŝka na światowych giełdach sprawia, iŝ wyceny przedsiębiorstw stają się ponownie atrakcyjnie, co znacznie ułatwia negocjacje. Zgodnie z prognozami Zarządów spółek portfelowych, w najbliŝszym okresie powinny mięć miejsce pierwsze debiuty na giełdzie papierów wartościowych. Pozostałe spółki będą realizowały przyjętą politykę rozwoju przygotowując się do publicznej oferty swojej akcji. Optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności branŝ, które reprezentują spółki portfelowe pozwoli zrealizować plany podmiotów, których udziały są własnością Funduszu 5. Obecny skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu. - podmiot z branŝy e-learning WiedzaNet SA ( WiedzaNet ) 8 października 2007 roku Fundusz nabył akcji za kwotę 1,062 mln zł stanowiących 14,88% kapitału akcyjnego spółki WiedzaNet S.A. Podmiot specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji e- szkoleń, materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Poza Polską sprzedaŝ swoich usług prowadzi m. in. na rynku krajów nadbałtyckich, Półwyspu Bałkańskiego a takŝe na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Strategia rozwoju spółki przewiduje dalszą ekspansję w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2007 spółka osiągnęła obrót na poziomie 10 mln zł (wobec 7,3 mln zł w 2006 r.) i zanotowała zysk netto w wysokości 1,4 mln zł ( 0,9 mln zł 2006 r.) - podmiot z branŝy e-commerce - Agito SA ( Agito ) Agito jest podmiotem specjalizującym się w handlu przez Internet. W swojej ofercie posiada zróŝnicowany asortyment z zakresu elektroniki uŝytkowej, który sukcesywnie jest poszerzany. Spółka prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez internautów sklepów internetowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróŝnieniach przyznanych Agito. W dniu 12 listopada 2007 Fundusz nabył akcji spółki za łączną kwotę zł co stanowiło 4,95% udziału w kapitale. W dniu 15 listopada 2007 Fundusz objął akcji za łączną kwotę zł, stanowiących 0,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,38% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu obu transakcji Fundusz pozostaje właścicielem akcji, stanowiących 5,0% udziału w kapitale zakładowym oraz zapewniających 4,1% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z umową nabycia akcji zostało zawarte porozumienie pomiędzy akcjonariuszami, które zabezpiecza interesy Funduszu jako inwestora mniejszościowego. Wg prognoz obroty spółki za 2007 roku mają przekroczyć poziom 120 mln zł. W kolejnych dwóch latach spółka zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu i stać się liderem wśród internetowych sklepów z elektroniką uŝytkową. 5

6 - podmiot z branŝy ubezpieczeniowo-finansowej - PZU S.A. PZU S.A. jest liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego. Oferta grupy obejmuje ubezpieczenia na Ŝycie, ubezpieczenia majątkowe, zarządzanie środkami OFE oraz TFI. Spółka prowadzi działalność na terenie Ukrainy i Litwy. Wartość przypisanej składki w 2006 roku wyniosła ponad 15 mld zł przy poziomie zysku netto w wysokości 3,7 mld zł. Za pierwsze półrocze 2007 roku spółka osiągnęła zysk netto 2,6 mld zł. Spółka planuje w najbliŝszych latach pozostać czołowym graczem na polskim rynku ubezpieczeń, rozwinąć gamę produktów oraz zwiększyć efekty synergii pomiędzy spółkami grupy. W dniu 12 grudnia 2007 Fundusz nabył akcji PZU S.A. za łączną kwotę zł co stanowiło 0,01% udziału w kapitale zakładowym. - podmiot z barnŝy deweloperskiej Inwest SA Ostatnią inwestycją funduszu było nabycie blisko 32 % grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. INWEST S.A. dysponuje atrakcyjnym bankiem ziemi zlokalizowanym w obszarze aglomeracji krajowskiej oraz rozpoczyna realizację inwestycji mieszkaniowych o łącznej powierzchni blisko m2 w latach W planach podmiot przewiduje debiut na giełdzie papierów wartościowych do końca 2009 roku. Analizy rynku deweloperskiego w Polsce wskazują na trwały deficyt substancji mieszkaniowej w Polsce. Trend ten jest spowodowany czynnikami demograficzno-społecznymi (wyŝ demograficzny, coraz mniejsza liczba osób w przeciętnym gospodarstwie domowym) oraz technicznymi (konieczność zastąpienia starej substancji mieszkaniowej). Prognozy wskazują na konieczność budowy ok. 200 tys. mieszkań rocznie przez najbliŝsze 14 lat. Komentarz do procesu inwestycyjnego Przeciętny proces inwestycyjny trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Pierwszym etapem prac jest wstępna analiza ofert przychodzących od firm, doradców i pośredników. Następnie przeprowadzany jest proces oceny inwestycyjnej wybranych projektów, którego celem jest zapoznanie się z głównymi tendencjami występującymi w przedsiębiorstwie, oceną rynku i branŝy oraz sporządzenie wstępnej wyceny. Kolejny etap to przeprowadzenie procesu due diligence (badania spółki przez audytorów, prawników oraz ekspertów branŝowych), którego celem jest zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk natury prawnej lub finansowej. W przypadku specyficznych projektów analizą mogą zostać objęte pozostałe obszary działalności firmy: np. kwestie technologiczne lub aspekty ochrony środowiska. JeŜeli badanie due diligence nie wykaŝe istotnych ryzyk, to ostatnim krokiem jest przygotowywanie umów (w tym umowy inwestycyjnej, która jest kluczowa) oraz dokonanie inwestycji. 6

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ TFI COPERNICUS CAPITAL SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2008 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r. Warszawa, 10 marca 2010r. WPROWADZENIE Dominującą spółką ( Grupa ) jest Spółka Akcyjna Dom Development S.A. ( Spółka, podmiot dominujący ). Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468) Memorandum

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 1 z 37 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa tel.: +48 22 623 82 14 fax:

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01 01 2009 do 30 06 2009 1. Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników

1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników Działalność Emitenta i spółek Grupy Kapitałowej DGA prowadzona

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Warszawa dnia 30 kwietnia 2014 Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych,

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo