Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, Niemce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9. 1) Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności: Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz. W sesji na 15 radnych udział wzięło 15 radnych, czyli wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, quorum (lista obecności Radnych stanowi załącznik numer 1 niniejszego protokołu). Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy serdecznie powitał zgromadzonych Radnych, Sołtysów oraz Wójta Pana Stefana Czyżyka. (lista obecności Sołtysów stanowi załącznik numer 2 niniejszego protokołu). 2) Przyjęcie porządku obrad: Przewodniczący obradom Pan Henryk Ziębowicz zapytał: Czy są zmiany w zaproponowanym w zawiadomieniach porządku obrad? Głos zabrał Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk i zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt 4 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zaproponował Radnym przegłosowanie zmienionego porządku obrad. Zmiany w porządku obrad Radni przegłosowali jednogłośnie. (Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik numer 3 niniejszego protokołu). 3) Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Niemce: Przewodniczący obradom V Sesji Rady Gminy Niemce Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz poinformował Radnych, że Protokół z IV Sesji Rady Gminy Niemce został sporządzony i wyłożony na sali obrad przed ich rozpoczęciem. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Niemce Radni przegłosowali jednogłośnie. (Protokół z IV Sesji Rady Gminy Niemce stanowi załącznik numer 4 niniejszego protokołu). 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce. 1

2 Przewodniczący obradom Pan Henryk Ziębowicz powitał przybyłych na salę obrad Panią Grażynę Mogielnicką i Pana Marka Kozłowskiego. Pan Marek Kozłowski poinformował Radnych, że na 99 wniosków złożonych w/s przekształcenia, zostało wydzielonych 127 obszarów planistycznych. Całe studium podlegało uzgodnieniu, dwukrotnie. Pozytywnych opinii nie uzyskało ok. 25 lokalizacji. Studium poddane zostało wyłożeniu, w okresie wyłożenia wpłynęło 13 uwag do projektu zmian studium. Generalnie uwagi były bezzasadne. Uwagi te Zarządzeniem Wójta z 17 października 2006 r. zostały odrzucone. Po przyjęciu studium w ciągu 5 miesięcy zakończymy proces przekształceń planu. Ponieważ poszczególne lokalizacje przedstawiłem Państwu Radnym na posiedzeniu Komisji, może przybliżę tyko ogólną charakterystykę zaistniałych przekształceń. Negatywnie były opiniowane praktycznie wszystkie wnioski gdzie działki były położone w polach. Głównymi oponentami były tutaj Wydział Ochrony i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ja uważam, że te 99 wniosków na 127 obszarów planistycznych, które zostały uzgodnione jest to duży procent i sukces. Jeżeli chodzi o te nie uzgodnione to organy uzgadniające nie zmienią stanowiska w przedmiocie sprawy. Nie da się bowiem zrobić niczego jeśli dana lokalizacja jest wyraźnie kolizyjna przestrzennie, czy rolniczo. Chciałbym tutaj zwrócić się do Państwa Sołtysów, ponieważ jeżeli wyrabia się tzw. obszar trudny to istotne jest, aby wniosek złożyło kilkoro sąsiadów. Pojedyncze wnioski były opiniowane negatywnie, aby nie rozpraszać zabudowy. Takie wnioski są źle widziane przez uzgadniaczy. Odrzucenie uwag i zaopiniowaniu zmian, przez Komisje łączone, na wspólnym posiedzeniu kilka dni temu, ten tok można zakończyć. Mamy już Panem Wójtem uzgodnione bardzo krótkie terminy szybkiego zakończenia zmian planu. Jakby były jakieś pytania proszę bardzo. Głos zabrał Pan Kalinowski Stanisław: Chciałem zapytać co się dzieje z moją działką? Dlaczego nie została przekształcona? Składałem pierwszy wniosek w 2002, nie została przekształcona. Drugi wniosek składałem w 2005 roku. Działka jest ogrodzona, ma poprowadzone media: prąd i wodę. Posiadam dojazd. Sąsiedzi mają tam przekształcone działki na MR. Czy nie można tej mojej działki dopisać jako budowlanej? Pan Marek Kozłowski Na ten numer działki uzyskaliśmy negatywne uzgodnienia. Jest ona położona w środku enklawy rolnej. Za mało jest terenów budowlanych w sąsiedztwie. Uzgadniacie uważają, że będzie to rozpraszanie zabudowy. Potem możemy omówić problem indywidualnie. Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk to, czy działka uzyska pozytywną opinię uzgadniaczy nie zależy od Rady Gminy, ani tym bardziej od Wójta. Rada jedynie kieruje wnioski do uzgadniaczy. Pana wniosek był poddany procedurze i przekazany do uzgodnienia. Radny Pan Wojciech Domownik czy jest możliwość, ażeby zorganizować wspólne spotkanie uzgadniaczy z właścicielami działek, które nie uzyskały pozytywnych uzgodnień. Żebyśmy wiedzieli jakie przesłanki kierują uzgadniaczami przy podejmowaniu takich decyzji. Sądzę, że naciski z naszej strony mogłyby odnieść jakiś skutek. Wiem, że oni z czasem miękną. Radna Pani Janina Kania Szanowni Państwo tak się złożyło, że Pan Kalinowski, który zabierał tutaj głos kupił działkę w mojej wsi. Czeka od kilku lat na przekształcenie tej działki i rozpoczęcie budowy i wygląda na to, że będzie musiał poczekać kolejne kilka lat. Bardzo proszę więc o przyspieszenie procedury przekształcenia działki tego Pana. W imieniu własnym i mieszkańców. Pan Marek Kozłowski spotkanie takie oczywiście może się odbyć. Jednakże takie zaproszenie nie oznacza, że zechcą przyjechać. Pyzatym istnieją konkretne procedury, których należy się trzymać. W momencie kiedy indywidualny właściciel występuje o uzasadnienie dlaczego nie jego lokalizacja została uzgodniona negatywnie, otrzymuje zbywającą odpowiedź, że musi być rozpoczęta procedura formalno prawna. Panu Kalinowskiemu mogę doradzić, aby Pana sąsiedzi złożyli również wnioski o przekształcenie. Wtedy uzyskamy większy obszar do przekształcenia oraz zwartość zabudowy. Co może zwiększyć szansę na owo przekształcenie. 2

3 Nie wniesiono więcej żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zamknął dyskusję i poprosił Panią Grażynę Mogielnicką o przedstawienie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały przez Panią Grażynę Mogielnicką Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. Uchwałę w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce Radni podjęli jednogłośnie. (Uchwała w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce stanowi załącznik numer 5 niniejszego protokołu). 5) Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Zbigniewa Mitruta na działalność Wójta Gminy Niemce. Przewodniczący Rady Gminy Niemce poinformował Radnych, że sprawą, której dotyczy niniejszy projekt uchwały zajmowała się Komisja Rewizyjna. Zwrócił się również do Przewodniczącego tej Komisji Radnego Pana Jana Sadury z prośbą o przedstawienie uzgodnionego stanowiska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Sadura poinformował Radnych, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały. Na podstawie głosowania Przewodniczący Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie skargi Zbigniewa Mitruta na działalność Gminy Niemce została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie skargi Zbigniewa Mitruta na działalność Wójta Gminy Niemce stanowi załącznik numer 6 niniejszego protokołu). 6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 3

4 Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz przypomniał Radnym, że w dniu 19 grudnia 2006 r. podjęta została uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z Radnym Panem Januszem Prokopiukiem stosunku pracy. 4 stycznia 2007 r. wpłynęło pismo od Wojewody Lubelskiego, który wnosi o przedstawienie uzasadnienia do niniejszej uchwały. Sprawę uzasadnienia decyzji Rady Gminy omawiali Państwo Radni na posiedzeniu połączonych Komisji. Państwo Radni zajęli stanowisko w/s uzasadnienia i dziś przedstawiam Państwu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy wraz z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Niemce otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały. za - 14 W głosowaniu nie brał udziału Radny Pan Janusz Prokopiuk, którego przedmiotowa uchwała dotyczy. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy została podjęta jednogłośnie. (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy stanowi załącznik numer 7 niniejszego protokołu). 7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz Pan Wójt z Panią Skarbnik przedstawili Państwu Radnym na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Niemce, stanowisko Lubelskiego Rynku Hurtowego w sprawie poboru opłaty targowej na Giełdzie w Elizówce. Otwieram dyskusję. Radny Pan Wojciech Domownik ponieważ teraz poborem opłaty targowej będzie się zajmował Zakład Gospodarki Komunalnej, zastanawia mnie czy została przeprowadzona jakaś symulacja kosztów tego poboru i czy nie przewyższą one zysków? Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Wiesław Zembrzycki ZGK w tych kosztach nie bierze udziału, będzie tylko nadzorował i rozliczał pobór tej opłaty. W interesie inkasenta będzie robienie tego jak najrzetelniej. Będziemy obserwować jak będą się kształtowały wpływy w porównaniu do tych które przekazywała nam Giełda. Jeżeli wpływy będą niskie będziemy zmieniać system inkasa. Inkasent nie będzie miał 20 %, ponieważ od tej kwoty trzeba będzie odprowadzić podatek. Także będzie to rozliczone troszeczkę inaczej, a inkasent dostanie z tego ok. 12 %. Im większa kwota zebrana i przekazana do Urzędu Gminy tym większą kwotę otrzyma wyznaczony inkasent. Interes jest zabezpieczony z dwóch stron. 4

5 Nie wniesiono więcej żadnych uwag ani pytań, a zatem Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poprosił Pana Wiesława Zembrzyckiego o przedstawienie projektu uchwały, a następnie poddał głosowanie projekt niniejszej uchwały. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie. (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik numer 8 niniejszego protokołu). 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta: Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik Grażyny Niećko o przedstawienie projektu uchwały budżetowej w imieniu Wójta. Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko zwróciła się do Radnych z zapytaniem czy ma omawiać szczegółowo wszystkie pozycje budżetu? Przypomniała również, że cały budżet na 2007 rok, został szczegółowo omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Niemce. Radni Gminy Niemce uznali za bezzasadne omawianie po raz kolejny poszczególnych składników projektu uchwały budżetowej i zwrócili się do Pani Skarbnik z prośbą o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: Opinię RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 r. oraz prognozie kwoty długu, przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko. (Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Niemce na 2007 r. oraz prognozie kwoty długu, stanowi załącznik numer 9 do niniejszego protokołu). c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Niemce: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy Niemce o przedstawienie stanowiska w/s projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Pan Jan Sadura Komisja Rewizyjna na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 11 stycznia 2007 r. zapoznała się z projektem budżetu oraz z autopoprawką i nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu, a więc opiniuje go pozytywnie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych, Radny Pan Janusz Prokopiuk Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych nie wniosła poprawek do budżetu i popiera budżet do wykonania w roku

6 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Radny Pan Andrzej Małek Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy Niemce, Członkowie Komisji Budżetowej nie wnieśli żadnych uwag do projektu budżetu i postanowili zaopiniować go pozytywnie. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Radny Pan Robert Krocz Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2007 r. Nie wnosi uwag do przedstawionych na posiedzeniu Komisji materiałów. d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii komisji: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poprosił aby głos zabrał Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk. Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu przez Komisje Stałe Rady Gminy i zwrócił się do Radnych z prośbą, aby głosowali za przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. e) przyjmowanie zgłoszonych wniosków na sesji: Nie zgłoszono żadnych wniosków. f) dyskusja: Radny Pan Henryk Drozd zapytał czy pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w autopoprawce (w kwocie ponad 2 miliony) jest liczona już z roku 2006 czy też nie? Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko ta nadwyżka jest policzona trochę na wyrost, nie została jeszcze policzona cała nadwyżka, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich sprawozdań. Jednostki składają nam sprawozdania do końca stycznia, natomiast Urzędy Skarbowe składają sprawozdania do połowy lutego. To wszystko wchodzi na wykonanie budżetu. Dopiero po sporządzeniu sprawozdania zbiorczego Gminy będzie dokładnie wiadomo ile wyniesie ta nadwyżka. Na dzień dzisiejszy ustaliłam to na podstawie zwrotów które nam jednostki przekazały plus zadania, które widziałam, że nie zostały w pełni zrealizowane. To nie jest całość nadwyżki, dokładne wyliczenie będzie możliwe po sporządzeniu sprawozdań. Nadwyżka wykazana w projekcie budżetu jest z roku 2005 i lat ubiegłych, natomiast kwota o którą wzrosła nadwyżka w autopoprawce jest policzona awansem z roku Radny Pan Henryk Drozd Proszę jeszcze o przedstawienie załącznika numer 4. Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko W dziale 010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi jest planowany projekt budowlany na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wola Niemiecka i Rudka Kozłowiecka. Planowana kwota zł. Następnie modernizacja ujęcia wody w Krasieninie zł. Połączenie sieci wodociągowej Dys Jakubowice oraz zakup pomp wodnych zł i zakup prasy do opadu czynnego dla oczyszczalni w Niemcach zł. W transporcie: drogi publiczne wojewódzkie chodnik przy drodze 828 w miejscowości Krasienin Osówka zł. Chodnik przy drodze 828 w miejscowości Rudka Kozłowiecka zł. Chodnik przy drodze 809 w miejscowości Kolonia Krasienin zł. Drogi publiczne powiatowe: chodnik przy drodze 2215 w Jakubowicach zł. Drogi Gminne: modernizacja drogi w miejscowości Dys - Jakubowice zł. Przez pojęcie modernizacja należy rozumieć, że zostanie już położony asfalt. Tak to zapisujemy w budżecie, zwiększając wartość dróg. Modernizacja drogi , w miejscowości Pryszczowa Góra zł. Modernizacja ulicy Słonecznej w Niemcach zł. Modernizacja drogi L, Boduszyn - Leonów zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Jakubowice zł. Modernizacja drogi L, w miejscowości Dys zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Kolonia Krasienin Stoczek zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Baszki zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Dys zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Wola Niemiecka 6

7 zł. Modernizacja drogi L w Jakubowicach Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Dys zł. Budowa drogi L w miejscowości Nowy Staw zł. Budowa drogi L w miejscowości Krasienin zł. Budowa drogi L w miejscowości Krasienin Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Stoczek Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Nasuwów zł. Budowa drogi L w miejscowości Wola Niemiecka zł. Budowa drogi L w miejscowości Jakubowice Konińskie zł. Budowa ulicy Prostej w Niemcach zł. Budowa ulicy Krętej w Niemcach zł. Budowa ulicy Krótkiej w Niemcach zł. Budowa drogi L w miejscowości Stoczek zł. Budowa drogi w miejscowości Osówka zł i droga do Leonowa, która nie ma jeszcze numeru na mapie zł. Administracja publiczna Urzędy Gmin modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Urzędu Gminy zł. Modernizacja budynku Urzędu Gminy, w punkcie 1 wykonanie izolacji pionowej budynku, wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych zł. Zakup i montaż urządzenia rejestrującego monitoring zł. Zakup zintegrowanego oprogramowania finansowoksięgowego i sprzętu informatycznego zł. W tym przypadku jest to umowa i projekt, który był częściowo zrealizowany w roku Zakup oprogramowania został nam na rok 2007 kwota zł. Ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze Straże Pożarne opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy strażnicy OSP w Kawce zł. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Niemcach zł. Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe, modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Szkół w Niemcach zł. Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nasutowie zł i monitoring w filii w Rudce Kozłowieckiej zł. Budowa Sali gimnastycznej w Niemcach zł z załącznika numer 5. Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej, zakup sprzętu komputerowego zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozbudowa oświetlenia w Dziuchowie zł i rozbudowa oświetlenia w Ciecierzynie zł. W punkcie 8 kultura fizyczna i sport opracowanie programu projektu zagospodarowania oraz projektu technicznego pierwszego etapu zagospodarowania terenu na obiekt sportowy stadion zł. Radny Pan Henryk Drozd budżet i inwestycje zgłoszone przez Pana Wójta są bardzo ambitne, mam nadzieję, że moje wnioski, które składałem wcześniej do Pana Wójta zostaną przy najbliższych pieniądzach zrealizowane. Mam nadzieję, że Pan Wójt nie zmieni zdania. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk Panie Radny w obecności Państwa Sołtysów powtórzę, że zdania nie zmienię. Jeżeli chodzi o budowę dróg budżet z 2006 roku jest zrealizowany w 98 % i tak będzie w tym roku. Radny Pan Wojciech Domownik interesuje mnie budowa tej drogi bez numeru w miejscowości Leonów. Wiem, że tam są planowane i inwestycje, tylko czy jest tam jakaś pewność, że one zostaną zrealizowane? Może się bowiem okazać, że zrobiliśmy drogę, a ewentualnie kontrahenci się wycofają, no i za zł zrobimy komuś prezent. Ja uważam, że drogi powinny być, ale czy jest możliwość jakiejś umowy przedwstępnej w postaci obietnicy tych inwestorów, że jeżeli powstanie ta droga to oni rzeczywiście tam zainwestują? Wójt Gminy Niemce Stefan Czyżyk budżet na pewno nie zostanie uszczuplony, te pieniądze które tam zostaną zainwestowane będą pozyskane z FOGRU w pełnej wysokości. Mamy zamiar złożyć wniosek o przyznanie tej kwoty. Jeżeli nawet któraś firma się tam nie wybuduje to jest teren zostanie zabezpieczony, jest energia, woda, będzie droga i każda następna firma, która zechce tam zainwestować oglądając teren nie zobaczy, że jest to gołe pole bez dojazdu. Pyzatym dla naszych rolników jest to droga graniczna, będą mieli zapewniony dojazd do pól. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz czy ktoś z Państwa Sołtysów chce zabrać głos? Sołtys wsi Kolonia Stoczek Pan Krzysztof Gawidziel czy jest jakieś rozeznanie jaki procent tych dróg zostanie wybudowany ze środków Unii Europejskiej? Czy może zostanie to pokryte ze środków własnych? 7

8 Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk w Zintegrowanym Programie Operacyjnym nie są przewidziane pieniądze na budowę dróg gminnych. Są natomiast przewidziane na duże inwestycje, które przekraczają zł. Chcieliśmy przechytrzyć ministerstwo i powiązaliśmy wszystkie drogi, żeby wyszła ta kwota. Wysłaliśmy projekt do Warszawy i dostaliśmy odpowiedź, że niestety na drogi gminne nie będą przeznaczone żadne pieniądze. Regionalny projekt operacyjny miał ruszyć od początku stycznia 2007 roku. Na ostatnim spotkaniu na którym byłem w Urzędzie Marszałkowskim dowiedziałem się, że może ruszy w listopadzie, albo w grudniu. Co oznacza, że ten rok spisujemy na straty. Tak więc wszystkie inwestycje dotyczący budowy dróg pokrywamy z własnych pieniędzy. Sołtys wsi Nowy Staw Pani Barbara Skowronek chciałam się dowiedzieć co się dzieje z naszą drogą, ponieważ w tym momencie nie da się przejechać, a do budowy został tylko kilometr. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk jest to droga powiatowa a w ustawie o finansach publicznych jest napisane jasno, że wójtowi na nie swoim terenie nie wolno inwestować. Byliśmy z Panem Ziębowiczem na spotkaniu z Radnymi w Powiecie i Pan Starosta omawiając inwestycje za lata ubiegłe nie wykazał po stronie północnej, żadnych wydatków. Pani Jaroszewska w Łagiewnikach jest droga betonowa, na zebraniu Wójt obiecywał, że zostanie przykryta asfaltem. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk wiecie Państwo w jaki sposób była budowana ta droga, czynem społecznym w ramach remontów, a teraz żeby położyć asfalt trzeba zrobić projekt i całą dokumentację. Dopiero po jej sporządzeniu będzie można podjąć uchwałę o jej budowie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz Państwo Sołtysi, takich dróg betonowych które jeszcze nie zostały pokryte asfaltem na terenie naszej Gminy jest wiele. Wójt nie zdoła w ciągu jednego roku wszystkiego zrobić. Ponadto pozwolę sobie powiedzieć, że jest jeszcze wielu mieszkańców w naszej Gminie, którzy wcale dojazdu nie mają, nawet betonowego i zwyczajnie grzęznął w błocie. g) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami: Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zaistniała potrzeba ich głosowania. h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Wójta z przyjętymi poprawkami: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. stanowi załącznik numer10 do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz ogłosił 30 min. Przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz wznowił obrady. 8

9 9) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz ponieważ projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy, przedstawię Państwu niniejszą uchwałę i przystąpimy do głosowania. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok stanowi załącznik numer 11 do niniejszego protokołu). 10) Informacje. Przewodniczącego Rady: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz Do godziny 15 mam skierować pismo do Wojewody Lubelskiego w sprawie oświadczeń Państwa Radnych. Na tą chwilę jest wszystko porządku. Zwróciła się do mnie Pani Dorota Góźdź i wyraziła chęć uczestnictwa w pracach Komisji Oświaty. W związku z tym mam pytanie do przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Janusza Prokopiuka, czy wyraża zgodę na powiększenie składu tej Komisji o Radną Panią Dorotę Góźdź? Jeśli tak to na następną sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały, zmieniający skład Komisji Oświaty. Wójta Gminy: Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć Państwu Radnym o konieczności składania oświadczeń na temat działalności prowadzonej przez współmałżonków. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje pozbawieniem mandatu radnego. Ponadto pragnę poinformować Państwa o przebiegu i tematach poruszanych na spotkaniu u Starosty Powiatu. Poinformował nas, że będą próbowali pozyskać z każdej gminy pieniądze na remontu dróg. Przy czym wcale nie jest powiedziane, że jeżeli gmina pieniądze da, to na jej terenie zostaną one zainwestowane. Może się bowiem okazać, że zostaną wykorzystane na inwestycje drogowe w innych rejonach powiatu. Nie wiem jak Państwo uważają, ale ja jestem zdania, że pieniędzy od nas otrzymać nie powinni. Jeżeli już to w formie pomocy rzeczowej. Na następnej sesji, której obrady planujemy w lutym będziemy podejmować uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu i Powiatowi Lubelskiemu. Chciałem jeszcze przekazać Państwu Sołtysom, że dzisiaj jest opłatek PSL i jeśli tylko 9

10 Państwo Sołtysi mają ochotę uczestniczyć, samochód będzie podstawiony do państwa dyspozycji. Pieniądze za udział w sesji zostaną Państwu wypłacone w przerwie obrad. Zebrania wiejskie zaczną się odbywać od końca stycznia i będą organizowane również przez cały luty. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne to są również przygotowane dla Państwa Sołtysów Pit-y informujące o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, które można odebrać u Pani Bożenki Czyżyk. Ponadto mam dla Państwa Sołtysów dobrą wiadomość związaną z faktem, że w 2000 roku podpisywaliście umowę agencyjną z Urzędem Gminy. Od 2000 roku do 2003 roku macie podwójnie opłacone ubezpieczenie. Można ubiegać się o zwrot zapłaconych składek. Należy udać się do Pani Bożenki Czyżyk po zaświadczenie, a następnie złożyć do KRUS podanie o zwrot składek opłaconych w tamtych latach. Mogą one być przeksięgowane również na przyszłe wpłaty. W grę wchodzi kwota ok zł. 11) Interpelacje, zapytania, wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Rober Krocz chciałbym zaprosić Radną Panią Dorotę Góźdź do udziału w posiedzeniach Komisji Komunalnej. Radny Pan Wojciech Domownik chciałbym zapytać czy jest możliwość przemianowania dróg powiatowych z powrotem na drogi gminne? Pyzatym chciałbym prosić aby protokoły z posiedzeń sesji były zamieszczane na stronie naszej gminy, aby każdy z radnych mógł się z nimi zapoznać przed kolejnymi obradami. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz odpowiadając na pytanie Pana Wojtka w sprawie zamieszczania protokołów na stronie BiP, informuję, że rozmawiałem dzisiaj z Panem Wójtem na ten temat i ustaliłem komu jest przydzielona obsługa BiP. W tej sprawie będę jeszcze dzisiaj rozmawiał z Panem Sekretarzem. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk odnośnie przejęcia dróg, to jeszcze z Wójta Smolarza rozmawialiśmy w sprawie przejęcia dróg powiatowych pod zarząd gminny, pod warunkiem, że Powiat podzieli subwencję na kilometr drogi i ile kilometrów drogi mamy na naszym terenie tyle subwencji powinniśmy dostać. Powiat zgodził się na przekazanie dróg, ale nie zgodził się na subwencję. Ponieważ jakieś drogi na pewno przejmiemy zł zostały włożone w ulicę Willową i ja tego majątku powiatowi nie oddam. Tak więc na pewno ulicę Willową będę chciał przejąć, ponadto również Kolejową i Głęboką, pod warunkiem jednak, że Powiat zrobi drogę od Dysa przez cały haczyk w Rudce Kozłowieckiej do krajowej 19. Jest to droga powiatowa. Będę chciał spisać stosowne porozumienie w tej kwestii. Radny Pan Sławomir Mroczek mam prośbę odnośnie śmieci, żeby przy okazji roznoszenia nakazów dołączyć dla każdego mieszkańca informację, że teraz każdy musi mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk to będzie zrobione na pewno, ponadto będzie również przy okazji zbierania za wodę i ścieki, spisywane kto z mieszkańców nie jest podłączony do kanalizacji. Teraz pojawił się w przepisach obowiązek, aby każdy był podłączony do kanalizacji zbiorczej. Radna Pani Janina Kania chciałam również zwrócić uwagę na fakt, że na przystankach pod ławkami znajduje się również bardzo dużo śmieci. Radny Pan Andrzej Małek mieszkańcy pytają czy jest możliwość, aby w jakiś sposób udostępnić internet na terenie Niemiec? 10

11 Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk Antena jest, serwer również, ale niestety każda gałązka która znajdzie się na drodze sygnału, zakłóca go. 12) Zakończenie obrad: Wobec wyczerpania się porządku obrad V Sesji Rady Gminy Niemce Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zamknął obrady o godzinie 11:45. Protokołowała: Małgorzata Kuśmierz Przewodniczący Rady Gminy Niemce Henryk Ziębowicz 11

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo