Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, Niemce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9. 1) Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności: Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz. W sesji na 15 radnych udział wzięło 15 radnych, czyli wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, quorum (lista obecności Radnych stanowi załącznik numer 1 niniejszego protokołu). Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy serdecznie powitał zgromadzonych Radnych, Sołtysów oraz Wójta Pana Stefana Czyżyka. (lista obecności Sołtysów stanowi załącznik numer 2 niniejszego protokołu). 2) Przyjęcie porządku obrad: Przewodniczący obradom Pan Henryk Ziębowicz zapytał: Czy są zmiany w zaproponowanym w zawiadomieniach porządku obrad? Głos zabrał Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk i zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt 4 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zaproponował Radnym przegłosowanie zmienionego porządku obrad. Zmiany w porządku obrad Radni przegłosowali jednogłośnie. (Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik numer 3 niniejszego protokołu). 3) Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Niemce: Przewodniczący obradom V Sesji Rady Gminy Niemce Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz poinformował Radnych, że Protokół z IV Sesji Rady Gminy Niemce został sporządzony i wyłożony na sali obrad przed ich rozpoczęciem. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Niemce Radni przegłosowali jednogłośnie. (Protokół z IV Sesji Rady Gminy Niemce stanowi załącznik numer 4 niniejszego protokołu). 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce. 1

2 Przewodniczący obradom Pan Henryk Ziębowicz powitał przybyłych na salę obrad Panią Grażynę Mogielnicką i Pana Marka Kozłowskiego. Pan Marek Kozłowski poinformował Radnych, że na 99 wniosków złożonych w/s przekształcenia, zostało wydzielonych 127 obszarów planistycznych. Całe studium podlegało uzgodnieniu, dwukrotnie. Pozytywnych opinii nie uzyskało ok. 25 lokalizacji. Studium poddane zostało wyłożeniu, w okresie wyłożenia wpłynęło 13 uwag do projektu zmian studium. Generalnie uwagi były bezzasadne. Uwagi te Zarządzeniem Wójta z 17 października 2006 r. zostały odrzucone. Po przyjęciu studium w ciągu 5 miesięcy zakończymy proces przekształceń planu. Ponieważ poszczególne lokalizacje przedstawiłem Państwu Radnym na posiedzeniu Komisji, może przybliżę tyko ogólną charakterystykę zaistniałych przekształceń. Negatywnie były opiniowane praktycznie wszystkie wnioski gdzie działki były położone w polach. Głównymi oponentami były tutaj Wydział Ochrony i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ja uważam, że te 99 wniosków na 127 obszarów planistycznych, które zostały uzgodnione jest to duży procent i sukces. Jeżeli chodzi o te nie uzgodnione to organy uzgadniające nie zmienią stanowiska w przedmiocie sprawy. Nie da się bowiem zrobić niczego jeśli dana lokalizacja jest wyraźnie kolizyjna przestrzennie, czy rolniczo. Chciałbym tutaj zwrócić się do Państwa Sołtysów, ponieważ jeżeli wyrabia się tzw. obszar trudny to istotne jest, aby wniosek złożyło kilkoro sąsiadów. Pojedyncze wnioski były opiniowane negatywnie, aby nie rozpraszać zabudowy. Takie wnioski są źle widziane przez uzgadniaczy. Odrzucenie uwag i zaopiniowaniu zmian, przez Komisje łączone, na wspólnym posiedzeniu kilka dni temu, ten tok można zakończyć. Mamy już Panem Wójtem uzgodnione bardzo krótkie terminy szybkiego zakończenia zmian planu. Jakby były jakieś pytania proszę bardzo. Głos zabrał Pan Kalinowski Stanisław: Chciałem zapytać co się dzieje z moją działką? Dlaczego nie została przekształcona? Składałem pierwszy wniosek w 2002, nie została przekształcona. Drugi wniosek składałem w 2005 roku. Działka jest ogrodzona, ma poprowadzone media: prąd i wodę. Posiadam dojazd. Sąsiedzi mają tam przekształcone działki na MR. Czy nie można tej mojej działki dopisać jako budowlanej? Pan Marek Kozłowski Na ten numer działki uzyskaliśmy negatywne uzgodnienia. Jest ona położona w środku enklawy rolnej. Za mało jest terenów budowlanych w sąsiedztwie. Uzgadniacie uważają, że będzie to rozpraszanie zabudowy. Potem możemy omówić problem indywidualnie. Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk to, czy działka uzyska pozytywną opinię uzgadniaczy nie zależy od Rady Gminy, ani tym bardziej od Wójta. Rada jedynie kieruje wnioski do uzgadniaczy. Pana wniosek był poddany procedurze i przekazany do uzgodnienia. Radny Pan Wojciech Domownik czy jest możliwość, ażeby zorganizować wspólne spotkanie uzgadniaczy z właścicielami działek, które nie uzyskały pozytywnych uzgodnień. Żebyśmy wiedzieli jakie przesłanki kierują uzgadniaczami przy podejmowaniu takich decyzji. Sądzę, że naciski z naszej strony mogłyby odnieść jakiś skutek. Wiem, że oni z czasem miękną. Radna Pani Janina Kania Szanowni Państwo tak się złożyło, że Pan Kalinowski, który zabierał tutaj głos kupił działkę w mojej wsi. Czeka od kilku lat na przekształcenie tej działki i rozpoczęcie budowy i wygląda na to, że będzie musiał poczekać kolejne kilka lat. Bardzo proszę więc o przyspieszenie procedury przekształcenia działki tego Pana. W imieniu własnym i mieszkańców. Pan Marek Kozłowski spotkanie takie oczywiście może się odbyć. Jednakże takie zaproszenie nie oznacza, że zechcą przyjechać. Pyzatym istnieją konkretne procedury, których należy się trzymać. W momencie kiedy indywidualny właściciel występuje o uzasadnienie dlaczego nie jego lokalizacja została uzgodniona negatywnie, otrzymuje zbywającą odpowiedź, że musi być rozpoczęta procedura formalno prawna. Panu Kalinowskiemu mogę doradzić, aby Pana sąsiedzi złożyli również wnioski o przekształcenie. Wtedy uzyskamy większy obszar do przekształcenia oraz zwartość zabudowy. Co może zwiększyć szansę na owo przekształcenie. 2

3 Nie wniesiono więcej żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zamknął dyskusję i poprosił Panią Grażynę Mogielnicką o przedstawienie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały przez Panią Grażynę Mogielnicką Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. Uchwałę w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce Radni podjęli jednogłośnie. (Uchwała w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce stanowi załącznik numer 5 niniejszego protokołu). 5) Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Zbigniewa Mitruta na działalność Wójta Gminy Niemce. Przewodniczący Rady Gminy Niemce poinformował Radnych, że sprawą, której dotyczy niniejszy projekt uchwały zajmowała się Komisja Rewizyjna. Zwrócił się również do Przewodniczącego tej Komisji Radnego Pana Jana Sadury z prośbą o przedstawienie uzgodnionego stanowiska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Sadura poinformował Radnych, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały. Na podstawie głosowania Przewodniczący Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie skargi Zbigniewa Mitruta na działalność Gminy Niemce została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie skargi Zbigniewa Mitruta na działalność Wójta Gminy Niemce stanowi załącznik numer 6 niniejszego protokołu). 6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 3

4 Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz przypomniał Radnym, że w dniu 19 grudnia 2006 r. podjęta została uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z Radnym Panem Januszem Prokopiukiem stosunku pracy. 4 stycznia 2007 r. wpłynęło pismo od Wojewody Lubelskiego, który wnosi o przedstawienie uzasadnienia do niniejszej uchwały. Sprawę uzasadnienia decyzji Rady Gminy omawiali Państwo Radni na posiedzeniu połączonych Komisji. Państwo Radni zajęli stanowisko w/s uzasadnienia i dziś przedstawiam Państwu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy wraz z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Niemce otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały. za - 14 W głosowaniu nie brał udziału Radny Pan Janusz Prokopiuk, którego przedmiotowa uchwała dotyczy. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy została podjęta jednogłośnie. (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy stanowi załącznik numer 7 niniejszego protokołu). 7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz Pan Wójt z Panią Skarbnik przedstawili Państwu Radnym na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Niemce, stanowisko Lubelskiego Rynku Hurtowego w sprawie poboru opłaty targowej na Giełdzie w Elizówce. Otwieram dyskusję. Radny Pan Wojciech Domownik ponieważ teraz poborem opłaty targowej będzie się zajmował Zakład Gospodarki Komunalnej, zastanawia mnie czy została przeprowadzona jakaś symulacja kosztów tego poboru i czy nie przewyższą one zysków? Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Wiesław Zembrzycki ZGK w tych kosztach nie bierze udziału, będzie tylko nadzorował i rozliczał pobór tej opłaty. W interesie inkasenta będzie robienie tego jak najrzetelniej. Będziemy obserwować jak będą się kształtowały wpływy w porównaniu do tych które przekazywała nam Giełda. Jeżeli wpływy będą niskie będziemy zmieniać system inkasa. Inkasent nie będzie miał 20 %, ponieważ od tej kwoty trzeba będzie odprowadzić podatek. Także będzie to rozliczone troszeczkę inaczej, a inkasent dostanie z tego ok. 12 %. Im większa kwota zebrana i przekazana do Urzędu Gminy tym większą kwotę otrzyma wyznaczony inkasent. Interes jest zabezpieczony z dwóch stron. 4

5 Nie wniesiono więcej żadnych uwag ani pytań, a zatem Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poprosił Pana Wiesława Zembrzyckiego o przedstawienie projektu uchwały, a następnie poddał głosowanie projekt niniejszej uchwały. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie. (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik numer 8 niniejszego protokołu). 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta: Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik Grażyny Niećko o przedstawienie projektu uchwały budżetowej w imieniu Wójta. Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko zwróciła się do Radnych z zapytaniem czy ma omawiać szczegółowo wszystkie pozycje budżetu? Przypomniała również, że cały budżet na 2007 rok, został szczegółowo omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Niemce. Radni Gminy Niemce uznali za bezzasadne omawianie po raz kolejny poszczególnych składników projektu uchwały budżetowej i zwrócili się do Pani Skarbnik z prośbą o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: Opinię RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 r. oraz prognozie kwoty długu, przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko. (Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Niemce na 2007 r. oraz prognozie kwoty długu, stanowi załącznik numer 9 do niniejszego protokołu). c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Niemce: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy Niemce o przedstawienie stanowiska w/s projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Pan Jan Sadura Komisja Rewizyjna na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 11 stycznia 2007 r. zapoznała się z projektem budżetu oraz z autopoprawką i nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu, a więc opiniuje go pozytywnie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych, Radny Pan Janusz Prokopiuk Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych nie wniosła poprawek do budżetu i popiera budżet do wykonania w roku

6 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Radny Pan Andrzej Małek Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy Niemce, Członkowie Komisji Budżetowej nie wnieśli żadnych uwag do projektu budżetu i postanowili zaopiniować go pozytywnie. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Radny Pan Robert Krocz Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2007 r. Nie wnosi uwag do przedstawionych na posiedzeniu Komisji materiałów. d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii komisji: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poprosił aby głos zabrał Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk. Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu przez Komisje Stałe Rady Gminy i zwrócił się do Radnych z prośbą, aby głosowali za przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. e) przyjmowanie zgłoszonych wniosków na sesji: Nie zgłoszono żadnych wniosków. f) dyskusja: Radny Pan Henryk Drozd zapytał czy pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w autopoprawce (w kwocie ponad 2 miliony) jest liczona już z roku 2006 czy też nie? Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko ta nadwyżka jest policzona trochę na wyrost, nie została jeszcze policzona cała nadwyżka, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich sprawozdań. Jednostki składają nam sprawozdania do końca stycznia, natomiast Urzędy Skarbowe składają sprawozdania do połowy lutego. To wszystko wchodzi na wykonanie budżetu. Dopiero po sporządzeniu sprawozdania zbiorczego Gminy będzie dokładnie wiadomo ile wyniesie ta nadwyżka. Na dzień dzisiejszy ustaliłam to na podstawie zwrotów które nam jednostki przekazały plus zadania, które widziałam, że nie zostały w pełni zrealizowane. To nie jest całość nadwyżki, dokładne wyliczenie będzie możliwe po sporządzeniu sprawozdań. Nadwyżka wykazana w projekcie budżetu jest z roku 2005 i lat ubiegłych, natomiast kwota o którą wzrosła nadwyżka w autopoprawce jest policzona awansem z roku Radny Pan Henryk Drozd Proszę jeszcze o przedstawienie załącznika numer 4. Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko W dziale 010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi jest planowany projekt budowlany na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wola Niemiecka i Rudka Kozłowiecka. Planowana kwota zł. Następnie modernizacja ujęcia wody w Krasieninie zł. Połączenie sieci wodociągowej Dys Jakubowice oraz zakup pomp wodnych zł i zakup prasy do opadu czynnego dla oczyszczalni w Niemcach zł. W transporcie: drogi publiczne wojewódzkie chodnik przy drodze 828 w miejscowości Krasienin Osówka zł. Chodnik przy drodze 828 w miejscowości Rudka Kozłowiecka zł. Chodnik przy drodze 809 w miejscowości Kolonia Krasienin zł. Drogi publiczne powiatowe: chodnik przy drodze 2215 w Jakubowicach zł. Drogi Gminne: modernizacja drogi w miejscowości Dys - Jakubowice zł. Przez pojęcie modernizacja należy rozumieć, że zostanie już położony asfalt. Tak to zapisujemy w budżecie, zwiększając wartość dróg. Modernizacja drogi , w miejscowości Pryszczowa Góra zł. Modernizacja ulicy Słonecznej w Niemcach zł. Modernizacja drogi L, Boduszyn - Leonów zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Jakubowice zł. Modernizacja drogi L, w miejscowości Dys zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Kolonia Krasienin Stoczek zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Baszki zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Dys zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Wola Niemiecka 6

7 zł. Modernizacja drogi L w Jakubowicach Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Dys zł. Budowa drogi L w miejscowości Nowy Staw zł. Budowa drogi L w miejscowości Krasienin zł. Budowa drogi L w miejscowości Krasienin Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Stoczek Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Nasuwów zł. Budowa drogi L w miejscowości Wola Niemiecka zł. Budowa drogi L w miejscowości Jakubowice Konińskie zł. Budowa ulicy Prostej w Niemcach zł. Budowa ulicy Krętej w Niemcach zł. Budowa ulicy Krótkiej w Niemcach zł. Budowa drogi L w miejscowości Stoczek zł. Budowa drogi w miejscowości Osówka zł i droga do Leonowa, która nie ma jeszcze numeru na mapie zł. Administracja publiczna Urzędy Gmin modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Urzędu Gminy zł. Modernizacja budynku Urzędu Gminy, w punkcie 1 wykonanie izolacji pionowej budynku, wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych zł. Zakup i montaż urządzenia rejestrującego monitoring zł. Zakup zintegrowanego oprogramowania finansowoksięgowego i sprzętu informatycznego zł. W tym przypadku jest to umowa i projekt, który był częściowo zrealizowany w roku Zakup oprogramowania został nam na rok 2007 kwota zł. Ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze Straże Pożarne opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy strażnicy OSP w Kawce zł. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Niemcach zł. Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe, modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Szkół w Niemcach zł. Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nasutowie zł i monitoring w filii w Rudce Kozłowieckiej zł. Budowa Sali gimnastycznej w Niemcach zł z załącznika numer 5. Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej, zakup sprzętu komputerowego zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozbudowa oświetlenia w Dziuchowie zł i rozbudowa oświetlenia w Ciecierzynie zł. W punkcie 8 kultura fizyczna i sport opracowanie programu projektu zagospodarowania oraz projektu technicznego pierwszego etapu zagospodarowania terenu na obiekt sportowy stadion zł. Radny Pan Henryk Drozd budżet i inwestycje zgłoszone przez Pana Wójta są bardzo ambitne, mam nadzieję, że moje wnioski, które składałem wcześniej do Pana Wójta zostaną przy najbliższych pieniądzach zrealizowane. Mam nadzieję, że Pan Wójt nie zmieni zdania. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk Panie Radny w obecności Państwa Sołtysów powtórzę, że zdania nie zmienię. Jeżeli chodzi o budowę dróg budżet z 2006 roku jest zrealizowany w 98 % i tak będzie w tym roku. Radny Pan Wojciech Domownik interesuje mnie budowa tej drogi bez numeru w miejscowości Leonów. Wiem, że tam są planowane i inwestycje, tylko czy jest tam jakaś pewność, że one zostaną zrealizowane? Może się bowiem okazać, że zrobiliśmy drogę, a ewentualnie kontrahenci się wycofają, no i za zł zrobimy komuś prezent. Ja uważam, że drogi powinny być, ale czy jest możliwość jakiejś umowy przedwstępnej w postaci obietnicy tych inwestorów, że jeżeli powstanie ta droga to oni rzeczywiście tam zainwestują? Wójt Gminy Niemce Stefan Czyżyk budżet na pewno nie zostanie uszczuplony, te pieniądze które tam zostaną zainwestowane będą pozyskane z FOGRU w pełnej wysokości. Mamy zamiar złożyć wniosek o przyznanie tej kwoty. Jeżeli nawet któraś firma się tam nie wybuduje to jest teren zostanie zabezpieczony, jest energia, woda, będzie droga i każda następna firma, która zechce tam zainwestować oglądając teren nie zobaczy, że jest to gołe pole bez dojazdu. Pyzatym dla naszych rolników jest to droga graniczna, będą mieli zapewniony dojazd do pól. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz czy ktoś z Państwa Sołtysów chce zabrać głos? Sołtys wsi Kolonia Stoczek Pan Krzysztof Gawidziel czy jest jakieś rozeznanie jaki procent tych dróg zostanie wybudowany ze środków Unii Europejskiej? Czy może zostanie to pokryte ze środków własnych? 7

8 Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk w Zintegrowanym Programie Operacyjnym nie są przewidziane pieniądze na budowę dróg gminnych. Są natomiast przewidziane na duże inwestycje, które przekraczają zł. Chcieliśmy przechytrzyć ministerstwo i powiązaliśmy wszystkie drogi, żeby wyszła ta kwota. Wysłaliśmy projekt do Warszawy i dostaliśmy odpowiedź, że niestety na drogi gminne nie będą przeznaczone żadne pieniądze. Regionalny projekt operacyjny miał ruszyć od początku stycznia 2007 roku. Na ostatnim spotkaniu na którym byłem w Urzędzie Marszałkowskim dowiedziałem się, że może ruszy w listopadzie, albo w grudniu. Co oznacza, że ten rok spisujemy na straty. Tak więc wszystkie inwestycje dotyczący budowy dróg pokrywamy z własnych pieniędzy. Sołtys wsi Nowy Staw Pani Barbara Skowronek chciałam się dowiedzieć co się dzieje z naszą drogą, ponieważ w tym momencie nie da się przejechać, a do budowy został tylko kilometr. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk jest to droga powiatowa a w ustawie o finansach publicznych jest napisane jasno, że wójtowi na nie swoim terenie nie wolno inwestować. Byliśmy z Panem Ziębowiczem na spotkaniu z Radnymi w Powiecie i Pan Starosta omawiając inwestycje za lata ubiegłe nie wykazał po stronie północnej, żadnych wydatków. Pani Jaroszewska w Łagiewnikach jest droga betonowa, na zebraniu Wójt obiecywał, że zostanie przykryta asfaltem. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk wiecie Państwo w jaki sposób była budowana ta droga, czynem społecznym w ramach remontów, a teraz żeby położyć asfalt trzeba zrobić projekt i całą dokumentację. Dopiero po jej sporządzeniu będzie można podjąć uchwałę o jej budowie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz Państwo Sołtysi, takich dróg betonowych które jeszcze nie zostały pokryte asfaltem na terenie naszej Gminy jest wiele. Wójt nie zdoła w ciągu jednego roku wszystkiego zrobić. Ponadto pozwolę sobie powiedzieć, że jest jeszcze wielu mieszkańców w naszej Gminie, którzy wcale dojazdu nie mają, nawet betonowego i zwyczajnie grzęznął w błocie. g) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami: Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zaistniała potrzeba ich głosowania. h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Wójta z przyjętymi poprawkami: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. stanowi załącznik numer10 do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz ogłosił 30 min. Przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz wznowił obrady. 8

9 9) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz ponieważ projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy, przedstawię Państwu niniejszą uchwałę i przystąpimy do głosowania. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok stanowi załącznik numer 11 do niniejszego protokołu). 10) Informacje. Przewodniczącego Rady: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz Do godziny 15 mam skierować pismo do Wojewody Lubelskiego w sprawie oświadczeń Państwa Radnych. Na tą chwilę jest wszystko porządku. Zwróciła się do mnie Pani Dorota Góźdź i wyraziła chęć uczestnictwa w pracach Komisji Oświaty. W związku z tym mam pytanie do przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Janusza Prokopiuka, czy wyraża zgodę na powiększenie składu tej Komisji o Radną Panią Dorotę Góźdź? Jeśli tak to na następną sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały, zmieniający skład Komisji Oświaty. Wójta Gminy: Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć Państwu Radnym o konieczności składania oświadczeń na temat działalności prowadzonej przez współmałżonków. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje pozbawieniem mandatu radnego. Ponadto pragnę poinformować Państwa o przebiegu i tematach poruszanych na spotkaniu u Starosty Powiatu. Poinformował nas, że będą próbowali pozyskać z każdej gminy pieniądze na remontu dróg. Przy czym wcale nie jest powiedziane, że jeżeli gmina pieniądze da, to na jej terenie zostaną one zainwestowane. Może się bowiem okazać, że zostaną wykorzystane na inwestycje drogowe w innych rejonach powiatu. Nie wiem jak Państwo uważają, ale ja jestem zdania, że pieniędzy od nas otrzymać nie powinni. Jeżeli już to w formie pomocy rzeczowej. Na następnej sesji, której obrady planujemy w lutym będziemy podejmować uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu i Powiatowi Lubelskiemu. Chciałem jeszcze przekazać Państwu Sołtysom, że dzisiaj jest opłatek PSL i jeśli tylko 9

10 Państwo Sołtysi mają ochotę uczestniczyć, samochód będzie podstawiony do państwa dyspozycji. Pieniądze za udział w sesji zostaną Państwu wypłacone w przerwie obrad. Zebrania wiejskie zaczną się odbywać od końca stycznia i będą organizowane również przez cały luty. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne to są również przygotowane dla Państwa Sołtysów Pit-y informujące o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, które można odebrać u Pani Bożenki Czyżyk. Ponadto mam dla Państwa Sołtysów dobrą wiadomość związaną z faktem, że w 2000 roku podpisywaliście umowę agencyjną z Urzędem Gminy. Od 2000 roku do 2003 roku macie podwójnie opłacone ubezpieczenie. Można ubiegać się o zwrot zapłaconych składek. Należy udać się do Pani Bożenki Czyżyk po zaświadczenie, a następnie złożyć do KRUS podanie o zwrot składek opłaconych w tamtych latach. Mogą one być przeksięgowane również na przyszłe wpłaty. W grę wchodzi kwota ok zł. 11) Interpelacje, zapytania, wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Rober Krocz chciałbym zaprosić Radną Panią Dorotę Góźdź do udziału w posiedzeniach Komisji Komunalnej. Radny Pan Wojciech Domownik chciałbym zapytać czy jest możliwość przemianowania dróg powiatowych z powrotem na drogi gminne? Pyzatym chciałbym prosić aby protokoły z posiedzeń sesji były zamieszczane na stronie naszej gminy, aby każdy z radnych mógł się z nimi zapoznać przed kolejnymi obradami. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz odpowiadając na pytanie Pana Wojtka w sprawie zamieszczania protokołów na stronie BiP, informuję, że rozmawiałem dzisiaj z Panem Wójtem na ten temat i ustaliłem komu jest przydzielona obsługa BiP. W tej sprawie będę jeszcze dzisiaj rozmawiał z Panem Sekretarzem. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk odnośnie przejęcia dróg, to jeszcze z Wójta Smolarza rozmawialiśmy w sprawie przejęcia dróg powiatowych pod zarząd gminny, pod warunkiem, że Powiat podzieli subwencję na kilometr drogi i ile kilometrów drogi mamy na naszym terenie tyle subwencji powinniśmy dostać. Powiat zgodził się na przekazanie dróg, ale nie zgodził się na subwencję. Ponieważ jakieś drogi na pewno przejmiemy zł zostały włożone w ulicę Willową i ja tego majątku powiatowi nie oddam. Tak więc na pewno ulicę Willową będę chciał przejąć, ponadto również Kolejową i Głęboką, pod warunkiem jednak, że Powiat zrobi drogę od Dysa przez cały haczyk w Rudce Kozłowieckiej do krajowej 19. Jest to droga powiatowa. Będę chciał spisać stosowne porozumienie w tej kwestii. Radny Pan Sławomir Mroczek mam prośbę odnośnie śmieci, żeby przy okazji roznoszenia nakazów dołączyć dla każdego mieszkańca informację, że teraz każdy musi mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk to będzie zrobione na pewno, ponadto będzie również przy okazji zbierania za wodę i ścieki, spisywane kto z mieszkańców nie jest podłączony do kanalizacji. Teraz pojawił się w przepisach obowiązek, aby każdy był podłączony do kanalizacji zbiorczej. Radna Pani Janina Kania chciałam również zwrócić uwagę na fakt, że na przystankach pod ławkami znajduje się również bardzo dużo śmieci. Radny Pan Andrzej Małek mieszkańcy pytają czy jest możliwość, aby w jakiś sposób udostępnić internet na terenie Niemiec? 10

11 Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk Antena jest, serwer również, ale niestety każda gałązka która znajdzie się na drodze sygnału, zakłóca go. 12) Zakończenie obrad: Wobec wyczerpania się porządku obrad V Sesji Rady Gminy Niemce Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zamknął obrady o godzinie 11:45. Protokołowała: Małgorzata Kuśmierz Przewodniczący Rady Gminy Niemce Henryk Ziębowicz 11

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. Ad. 1 Otwarcie III Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 17 00 otworzył III Sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo