Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, Niemce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9. 1) Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności: Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz. W sesji na 15 radnych udział wzięło 15 radnych, czyli wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, quorum (lista obecności Radnych stanowi załącznik numer 1 niniejszego protokołu). Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy serdecznie powitał zgromadzonych Radnych, Sołtysów oraz Wójta Pana Stefana Czyżyka. (lista obecności Sołtysów stanowi załącznik numer 2 niniejszego protokołu). 2) Przyjęcie porządku obrad: Przewodniczący obradom Pan Henryk Ziębowicz zapytał: Czy są zmiany w zaproponowanym w zawiadomieniach porządku obrad? Głos zabrał Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk i zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt 4 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zaproponował Radnym przegłosowanie zmienionego porządku obrad. Zmiany w porządku obrad Radni przegłosowali jednogłośnie. (Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik numer 3 niniejszego protokołu). 3) Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Niemce: Przewodniczący obradom V Sesji Rady Gminy Niemce Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz poinformował Radnych, że Protokół z IV Sesji Rady Gminy Niemce został sporządzony i wyłożony na sali obrad przed ich rozpoczęciem. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Niemce Radni przegłosowali jednogłośnie. (Protokół z IV Sesji Rady Gminy Niemce stanowi załącznik numer 4 niniejszego protokołu). 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce. 1

2 Przewodniczący obradom Pan Henryk Ziębowicz powitał przybyłych na salę obrad Panią Grażynę Mogielnicką i Pana Marka Kozłowskiego. Pan Marek Kozłowski poinformował Radnych, że na 99 wniosków złożonych w/s przekształcenia, zostało wydzielonych 127 obszarów planistycznych. Całe studium podlegało uzgodnieniu, dwukrotnie. Pozytywnych opinii nie uzyskało ok. 25 lokalizacji. Studium poddane zostało wyłożeniu, w okresie wyłożenia wpłynęło 13 uwag do projektu zmian studium. Generalnie uwagi były bezzasadne. Uwagi te Zarządzeniem Wójta z 17 października 2006 r. zostały odrzucone. Po przyjęciu studium w ciągu 5 miesięcy zakończymy proces przekształceń planu. Ponieważ poszczególne lokalizacje przedstawiłem Państwu Radnym na posiedzeniu Komisji, może przybliżę tyko ogólną charakterystykę zaistniałych przekształceń. Negatywnie były opiniowane praktycznie wszystkie wnioski gdzie działki były położone w polach. Głównymi oponentami były tutaj Wydział Ochrony i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ja uważam, że te 99 wniosków na 127 obszarów planistycznych, które zostały uzgodnione jest to duży procent i sukces. Jeżeli chodzi o te nie uzgodnione to organy uzgadniające nie zmienią stanowiska w przedmiocie sprawy. Nie da się bowiem zrobić niczego jeśli dana lokalizacja jest wyraźnie kolizyjna przestrzennie, czy rolniczo. Chciałbym tutaj zwrócić się do Państwa Sołtysów, ponieważ jeżeli wyrabia się tzw. obszar trudny to istotne jest, aby wniosek złożyło kilkoro sąsiadów. Pojedyncze wnioski były opiniowane negatywnie, aby nie rozpraszać zabudowy. Takie wnioski są źle widziane przez uzgadniaczy. Odrzucenie uwag i zaopiniowaniu zmian, przez Komisje łączone, na wspólnym posiedzeniu kilka dni temu, ten tok można zakończyć. Mamy już Panem Wójtem uzgodnione bardzo krótkie terminy szybkiego zakończenia zmian planu. Jakby były jakieś pytania proszę bardzo. Głos zabrał Pan Kalinowski Stanisław: Chciałem zapytać co się dzieje z moją działką? Dlaczego nie została przekształcona? Składałem pierwszy wniosek w 2002, nie została przekształcona. Drugi wniosek składałem w 2005 roku. Działka jest ogrodzona, ma poprowadzone media: prąd i wodę. Posiadam dojazd. Sąsiedzi mają tam przekształcone działki na MR. Czy nie można tej mojej działki dopisać jako budowlanej? Pan Marek Kozłowski Na ten numer działki uzyskaliśmy negatywne uzgodnienia. Jest ona położona w środku enklawy rolnej. Za mało jest terenów budowlanych w sąsiedztwie. Uzgadniacie uważają, że będzie to rozpraszanie zabudowy. Potem możemy omówić problem indywidualnie. Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk to, czy działka uzyska pozytywną opinię uzgadniaczy nie zależy od Rady Gminy, ani tym bardziej od Wójta. Rada jedynie kieruje wnioski do uzgadniaczy. Pana wniosek był poddany procedurze i przekazany do uzgodnienia. Radny Pan Wojciech Domownik czy jest możliwość, ażeby zorganizować wspólne spotkanie uzgadniaczy z właścicielami działek, które nie uzyskały pozytywnych uzgodnień. Żebyśmy wiedzieli jakie przesłanki kierują uzgadniaczami przy podejmowaniu takich decyzji. Sądzę, że naciski z naszej strony mogłyby odnieść jakiś skutek. Wiem, że oni z czasem miękną. Radna Pani Janina Kania Szanowni Państwo tak się złożyło, że Pan Kalinowski, który zabierał tutaj głos kupił działkę w mojej wsi. Czeka od kilku lat na przekształcenie tej działki i rozpoczęcie budowy i wygląda na to, że będzie musiał poczekać kolejne kilka lat. Bardzo proszę więc o przyspieszenie procedury przekształcenia działki tego Pana. W imieniu własnym i mieszkańców. Pan Marek Kozłowski spotkanie takie oczywiście może się odbyć. Jednakże takie zaproszenie nie oznacza, że zechcą przyjechać. Pyzatym istnieją konkretne procedury, których należy się trzymać. W momencie kiedy indywidualny właściciel występuje o uzasadnienie dlaczego nie jego lokalizacja została uzgodniona negatywnie, otrzymuje zbywającą odpowiedź, że musi być rozpoczęta procedura formalno prawna. Panu Kalinowskiemu mogę doradzić, aby Pana sąsiedzi złożyli również wnioski o przekształcenie. Wtedy uzyskamy większy obszar do przekształcenia oraz zwartość zabudowy. Co może zwiększyć szansę na owo przekształcenie. 2

3 Nie wniesiono więcej żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zamknął dyskusję i poprosił Panią Grażynę Mogielnicką o przedstawienie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały przez Panią Grażynę Mogielnicką Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. Uchwałę w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce Radni podjęli jednogłośnie. (Uchwała w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce stanowi załącznik numer 5 niniejszego protokołu). 5) Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Zbigniewa Mitruta na działalność Wójta Gminy Niemce. Przewodniczący Rady Gminy Niemce poinformował Radnych, że sprawą, której dotyczy niniejszy projekt uchwały zajmowała się Komisja Rewizyjna. Zwrócił się również do Przewodniczącego tej Komisji Radnego Pana Jana Sadury z prośbą o przedstawienie uzgodnionego stanowiska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Sadura poinformował Radnych, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały. Na podstawie głosowania Przewodniczący Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie skargi Zbigniewa Mitruta na działalność Gminy Niemce została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie skargi Zbigniewa Mitruta na działalność Wójta Gminy Niemce stanowi załącznik numer 6 niniejszego protokołu). 6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 3

4 Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Henryk Ziębowicz przypomniał Radnym, że w dniu 19 grudnia 2006 r. podjęta została uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z Radnym Panem Januszem Prokopiukiem stosunku pracy. 4 stycznia 2007 r. wpłynęło pismo od Wojewody Lubelskiego, który wnosi o przedstawienie uzasadnienia do niniejszej uchwały. Sprawę uzasadnienia decyzji Rady Gminy omawiali Państwo Radni na posiedzeniu połączonych Komisji. Państwo Radni zajęli stanowisko w/s uzasadnienia i dziś przedstawiam Państwu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy wraz z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Niemce otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag czy pytań, a zatem Przewodniczący Pan Henryk Ziębowicz zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały. za - 14 W głosowaniu nie brał udziału Radny Pan Janusz Prokopiuk, którego przedmiotowa uchwała dotyczy. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy została podjęta jednogłośnie. (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy stanowi załącznik numer 7 niniejszego protokołu). 7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz Pan Wójt z Panią Skarbnik przedstawili Państwu Radnym na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Niemce, stanowisko Lubelskiego Rynku Hurtowego w sprawie poboru opłaty targowej na Giełdzie w Elizówce. Otwieram dyskusję. Radny Pan Wojciech Domownik ponieważ teraz poborem opłaty targowej będzie się zajmował Zakład Gospodarki Komunalnej, zastanawia mnie czy została przeprowadzona jakaś symulacja kosztów tego poboru i czy nie przewyższą one zysków? Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Wiesław Zembrzycki ZGK w tych kosztach nie bierze udziału, będzie tylko nadzorował i rozliczał pobór tej opłaty. W interesie inkasenta będzie robienie tego jak najrzetelniej. Będziemy obserwować jak będą się kształtowały wpływy w porównaniu do tych które przekazywała nam Giełda. Jeżeli wpływy będą niskie będziemy zmieniać system inkasa. Inkasent nie będzie miał 20 %, ponieważ od tej kwoty trzeba będzie odprowadzić podatek. Także będzie to rozliczone troszeczkę inaczej, a inkasent dostanie z tego ok. 12 %. Im większa kwota zebrana i przekazana do Urzędu Gminy tym większą kwotę otrzyma wyznaczony inkasent. Interes jest zabezpieczony z dwóch stron. 4

5 Nie wniesiono więcej żadnych uwag ani pytań, a zatem Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poprosił Pana Wiesława Zembrzyckiego o przedstawienie projektu uchwały, a następnie poddał głosowanie projekt niniejszej uchwały. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie. (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik numer 8 niniejszego protokołu). 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta: Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik Grażyny Niećko o przedstawienie projektu uchwały budżetowej w imieniu Wójta. Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko zwróciła się do Radnych z zapytaniem czy ma omawiać szczegółowo wszystkie pozycje budżetu? Przypomniała również, że cały budżet na 2007 rok, został szczegółowo omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Niemce. Radni Gminy Niemce uznali za bezzasadne omawianie po raz kolejny poszczególnych składników projektu uchwały budżetowej i zwrócili się do Pani Skarbnik z prośbą o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: Opinię RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 r. oraz prognozie kwoty długu, przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko. (Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Niemce na 2007 r. oraz prognozie kwoty długu, stanowi załącznik numer 9 do niniejszego protokołu). c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Niemce: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy Niemce o przedstawienie stanowiska w/s projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Pan Jan Sadura Komisja Rewizyjna na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 11 stycznia 2007 r. zapoznała się z projektem budżetu oraz z autopoprawką i nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu, a więc opiniuje go pozytywnie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych, Radny Pan Janusz Prokopiuk Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych nie wniosła poprawek do budżetu i popiera budżet do wykonania w roku

6 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Radny Pan Andrzej Małek Na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy Niemce, Członkowie Komisji Budżetowej nie wnieśli żadnych uwag do projektu budżetu i postanowili zaopiniować go pozytywnie. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Radny Pan Robert Krocz Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2007 r. Nie wnosi uwag do przedstawionych na posiedzeniu Komisji materiałów. d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii komisji: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz poprosił aby głos zabrał Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk. Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu przez Komisje Stałe Rady Gminy i zwrócił się do Radnych z prośbą, aby głosowali za przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. e) przyjmowanie zgłoszonych wniosków na sesji: Nie zgłoszono żadnych wniosków. f) dyskusja: Radny Pan Henryk Drozd zapytał czy pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykazane w autopoprawce (w kwocie ponad 2 miliony) jest liczona już z roku 2006 czy też nie? Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko ta nadwyżka jest policzona trochę na wyrost, nie została jeszcze policzona cała nadwyżka, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich sprawozdań. Jednostki składają nam sprawozdania do końca stycznia, natomiast Urzędy Skarbowe składają sprawozdania do połowy lutego. To wszystko wchodzi na wykonanie budżetu. Dopiero po sporządzeniu sprawozdania zbiorczego Gminy będzie dokładnie wiadomo ile wyniesie ta nadwyżka. Na dzień dzisiejszy ustaliłam to na podstawie zwrotów które nam jednostki przekazały plus zadania, które widziałam, że nie zostały w pełni zrealizowane. To nie jest całość nadwyżki, dokładne wyliczenie będzie możliwe po sporządzeniu sprawozdań. Nadwyżka wykazana w projekcie budżetu jest z roku 2005 i lat ubiegłych, natomiast kwota o którą wzrosła nadwyżka w autopoprawce jest policzona awansem z roku Radny Pan Henryk Drozd Proszę jeszcze o przedstawienie załącznika numer 4. Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niećko W dziale 010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi jest planowany projekt budowlany na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wola Niemiecka i Rudka Kozłowiecka. Planowana kwota zł. Następnie modernizacja ujęcia wody w Krasieninie zł. Połączenie sieci wodociągowej Dys Jakubowice oraz zakup pomp wodnych zł i zakup prasy do opadu czynnego dla oczyszczalni w Niemcach zł. W transporcie: drogi publiczne wojewódzkie chodnik przy drodze 828 w miejscowości Krasienin Osówka zł. Chodnik przy drodze 828 w miejscowości Rudka Kozłowiecka zł. Chodnik przy drodze 809 w miejscowości Kolonia Krasienin zł. Drogi publiczne powiatowe: chodnik przy drodze 2215 w Jakubowicach zł. Drogi Gminne: modernizacja drogi w miejscowości Dys - Jakubowice zł. Przez pojęcie modernizacja należy rozumieć, że zostanie już położony asfalt. Tak to zapisujemy w budżecie, zwiększając wartość dróg. Modernizacja drogi , w miejscowości Pryszczowa Góra zł. Modernizacja ulicy Słonecznej w Niemcach zł. Modernizacja drogi L, Boduszyn - Leonów zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Jakubowice zł. Modernizacja drogi L, w miejscowości Dys zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Kolonia Krasienin Stoczek zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Baszki zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Dys zł. Modernizacja drogi L w miejscowości Wola Niemiecka 6

7 zł. Modernizacja drogi L w Jakubowicach Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Dys zł. Budowa drogi L w miejscowości Nowy Staw zł. Budowa drogi L w miejscowości Krasienin zł. Budowa drogi L w miejscowości Krasienin Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Stoczek Kolonia zł. Budowa drogi L w miejscowości Nasuwów zł. Budowa drogi L w miejscowości Wola Niemiecka zł. Budowa drogi L w miejscowości Jakubowice Konińskie zł. Budowa ulicy Prostej w Niemcach zł. Budowa ulicy Krętej w Niemcach zł. Budowa ulicy Krótkiej w Niemcach zł. Budowa drogi L w miejscowości Stoczek zł. Budowa drogi w miejscowości Osówka zł i droga do Leonowa, która nie ma jeszcze numeru na mapie zł. Administracja publiczna Urzędy Gmin modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Urzędu Gminy zł. Modernizacja budynku Urzędu Gminy, w punkcie 1 wykonanie izolacji pionowej budynku, wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych zł. Zakup i montaż urządzenia rejestrującego monitoring zł. Zakup zintegrowanego oprogramowania finansowoksięgowego i sprzętu informatycznego zł. W tym przypadku jest to umowa i projekt, który był częściowo zrealizowany w roku Zakup oprogramowania został nam na rok 2007 kwota zł. Ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze Straże Pożarne opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy strażnicy OSP w Kawce zł. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Niemcach zł. Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe, modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Szkół w Niemcach zł. Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nasutowie zł i monitoring w filii w Rudce Kozłowieckiej zł. Budowa Sali gimnastycznej w Niemcach zł z załącznika numer 5. Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej, zakup sprzętu komputerowego zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozbudowa oświetlenia w Dziuchowie zł i rozbudowa oświetlenia w Ciecierzynie zł. W punkcie 8 kultura fizyczna i sport opracowanie programu projektu zagospodarowania oraz projektu technicznego pierwszego etapu zagospodarowania terenu na obiekt sportowy stadion zł. Radny Pan Henryk Drozd budżet i inwestycje zgłoszone przez Pana Wójta są bardzo ambitne, mam nadzieję, że moje wnioski, które składałem wcześniej do Pana Wójta zostaną przy najbliższych pieniądzach zrealizowane. Mam nadzieję, że Pan Wójt nie zmieni zdania. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk Panie Radny w obecności Państwa Sołtysów powtórzę, że zdania nie zmienię. Jeżeli chodzi o budowę dróg budżet z 2006 roku jest zrealizowany w 98 % i tak będzie w tym roku. Radny Pan Wojciech Domownik interesuje mnie budowa tej drogi bez numeru w miejscowości Leonów. Wiem, że tam są planowane i inwestycje, tylko czy jest tam jakaś pewność, że one zostaną zrealizowane? Może się bowiem okazać, że zrobiliśmy drogę, a ewentualnie kontrahenci się wycofają, no i za zł zrobimy komuś prezent. Ja uważam, że drogi powinny być, ale czy jest możliwość jakiejś umowy przedwstępnej w postaci obietnicy tych inwestorów, że jeżeli powstanie ta droga to oni rzeczywiście tam zainwestują? Wójt Gminy Niemce Stefan Czyżyk budżet na pewno nie zostanie uszczuplony, te pieniądze które tam zostaną zainwestowane będą pozyskane z FOGRU w pełnej wysokości. Mamy zamiar złożyć wniosek o przyznanie tej kwoty. Jeżeli nawet któraś firma się tam nie wybuduje to jest teren zostanie zabezpieczony, jest energia, woda, będzie droga i każda następna firma, która zechce tam zainwestować oglądając teren nie zobaczy, że jest to gołe pole bez dojazdu. Pyzatym dla naszych rolników jest to droga graniczna, będą mieli zapewniony dojazd do pól. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz czy ktoś z Państwa Sołtysów chce zabrać głos? Sołtys wsi Kolonia Stoczek Pan Krzysztof Gawidziel czy jest jakieś rozeznanie jaki procent tych dróg zostanie wybudowany ze środków Unii Europejskiej? Czy może zostanie to pokryte ze środków własnych? 7

8 Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk w Zintegrowanym Programie Operacyjnym nie są przewidziane pieniądze na budowę dróg gminnych. Są natomiast przewidziane na duże inwestycje, które przekraczają zł. Chcieliśmy przechytrzyć ministerstwo i powiązaliśmy wszystkie drogi, żeby wyszła ta kwota. Wysłaliśmy projekt do Warszawy i dostaliśmy odpowiedź, że niestety na drogi gminne nie będą przeznaczone żadne pieniądze. Regionalny projekt operacyjny miał ruszyć od początku stycznia 2007 roku. Na ostatnim spotkaniu na którym byłem w Urzędzie Marszałkowskim dowiedziałem się, że może ruszy w listopadzie, albo w grudniu. Co oznacza, że ten rok spisujemy na straty. Tak więc wszystkie inwestycje dotyczący budowy dróg pokrywamy z własnych pieniędzy. Sołtys wsi Nowy Staw Pani Barbara Skowronek chciałam się dowiedzieć co się dzieje z naszą drogą, ponieważ w tym momencie nie da się przejechać, a do budowy został tylko kilometr. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk jest to droga powiatowa a w ustawie o finansach publicznych jest napisane jasno, że wójtowi na nie swoim terenie nie wolno inwestować. Byliśmy z Panem Ziębowiczem na spotkaniu z Radnymi w Powiecie i Pan Starosta omawiając inwestycje za lata ubiegłe nie wykazał po stronie północnej, żadnych wydatków. Pani Jaroszewska w Łagiewnikach jest droga betonowa, na zebraniu Wójt obiecywał, że zostanie przykryta asfaltem. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk wiecie Państwo w jaki sposób była budowana ta droga, czynem społecznym w ramach remontów, a teraz żeby położyć asfalt trzeba zrobić projekt i całą dokumentację. Dopiero po jej sporządzeniu będzie można podjąć uchwałę o jej budowie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz Państwo Sołtysi, takich dróg betonowych które jeszcze nie zostały pokryte asfaltem na terenie naszej Gminy jest wiele. Wójt nie zdoła w ciągu jednego roku wszystkiego zrobić. Ponadto pozwolę sobie powiedzieć, że jest jeszcze wielu mieszkańców w naszej Gminie, którzy wcale dojazdu nie mają, nawet betonowego i zwyczajnie grzęznął w błocie. g) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami: Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zaistniała potrzeba ich głosowania. h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Wójta z przyjętymi poprawkami: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. stanowi załącznik numer10 do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz ogłosił 30 min. Przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz wznowił obrady. 8

9 9) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz ponieważ projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy, przedstawię Państwu niniejszą uchwałę i przystąpimy do głosowania. Na podstawie głosowania Przewodniczący Rady Gmin Pan Henryk Ziębowicz stwierdził, że uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok została podjęta jednogłośnie. (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2007 rok stanowi załącznik numer 11 do niniejszego protokołu). 10) Informacje. Przewodniczącego Rady: Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz Do godziny 15 mam skierować pismo do Wojewody Lubelskiego w sprawie oświadczeń Państwa Radnych. Na tą chwilę jest wszystko porządku. Zwróciła się do mnie Pani Dorota Góźdź i wyraziła chęć uczestnictwa w pracach Komisji Oświaty. W związku z tym mam pytanie do przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Janusza Prokopiuka, czy wyraża zgodę na powiększenie składu tej Komisji o Radną Panią Dorotę Góźdź? Jeśli tak to na następną sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały, zmieniający skład Komisji Oświaty. Wójta Gminy: Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć Państwu Radnym o konieczności składania oświadczeń na temat działalności prowadzonej przez współmałżonków. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje pozbawieniem mandatu radnego. Ponadto pragnę poinformować Państwa o przebiegu i tematach poruszanych na spotkaniu u Starosty Powiatu. Poinformował nas, że będą próbowali pozyskać z każdej gminy pieniądze na remontu dróg. Przy czym wcale nie jest powiedziane, że jeżeli gmina pieniądze da, to na jej terenie zostaną one zainwestowane. Może się bowiem okazać, że zostaną wykorzystane na inwestycje drogowe w innych rejonach powiatu. Nie wiem jak Państwo uważają, ale ja jestem zdania, że pieniędzy od nas otrzymać nie powinni. Jeżeli już to w formie pomocy rzeczowej. Na następnej sesji, której obrady planujemy w lutym będziemy podejmować uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu i Powiatowi Lubelskiemu. Chciałem jeszcze przekazać Państwu Sołtysom, że dzisiaj jest opłatek PSL i jeśli tylko 9

10 Państwo Sołtysi mają ochotę uczestniczyć, samochód będzie podstawiony do państwa dyspozycji. Pieniądze za udział w sesji zostaną Państwu wypłacone w przerwie obrad. Zebrania wiejskie zaczną się odbywać od końca stycznia i będą organizowane również przez cały luty. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne to są również przygotowane dla Państwa Sołtysów Pit-y informujące o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, które można odebrać u Pani Bożenki Czyżyk. Ponadto mam dla Państwa Sołtysów dobrą wiadomość związaną z faktem, że w 2000 roku podpisywaliście umowę agencyjną z Urzędem Gminy. Od 2000 roku do 2003 roku macie podwójnie opłacone ubezpieczenie. Można ubiegać się o zwrot zapłaconych składek. Należy udać się do Pani Bożenki Czyżyk po zaświadczenie, a następnie złożyć do KRUS podanie o zwrot składek opłaconych w tamtych latach. Mogą one być przeksięgowane również na przyszłe wpłaty. W grę wchodzi kwota ok zł. 11) Interpelacje, zapytania, wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Rober Krocz chciałbym zaprosić Radną Panią Dorotę Góźdź do udziału w posiedzeniach Komisji Komunalnej. Radny Pan Wojciech Domownik chciałbym zapytać czy jest możliwość przemianowania dróg powiatowych z powrotem na drogi gminne? Pyzatym chciałbym prosić aby protokoły z posiedzeń sesji były zamieszczane na stronie naszej gminy, aby każdy z radnych mógł się z nimi zapoznać przed kolejnymi obradami. Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz odpowiadając na pytanie Pana Wojtka w sprawie zamieszczania protokołów na stronie BiP, informuję, że rozmawiałem dzisiaj z Panem Wójtem na ten temat i ustaliłem komu jest przydzielona obsługa BiP. W tej sprawie będę jeszcze dzisiaj rozmawiał z Panem Sekretarzem. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk odnośnie przejęcia dróg, to jeszcze z Wójta Smolarza rozmawialiśmy w sprawie przejęcia dróg powiatowych pod zarząd gminny, pod warunkiem, że Powiat podzieli subwencję na kilometr drogi i ile kilometrów drogi mamy na naszym terenie tyle subwencji powinniśmy dostać. Powiat zgodził się na przekazanie dróg, ale nie zgodził się na subwencję. Ponieważ jakieś drogi na pewno przejmiemy zł zostały włożone w ulicę Willową i ja tego majątku powiatowi nie oddam. Tak więc na pewno ulicę Willową będę chciał przejąć, ponadto również Kolejową i Głęboką, pod warunkiem jednak, że Powiat zrobi drogę od Dysa przez cały haczyk w Rudce Kozłowieckiej do krajowej 19. Jest to droga powiatowa. Będę chciał spisać stosowne porozumienie w tej kwestii. Radny Pan Sławomir Mroczek mam prośbę odnośnie śmieci, żeby przy okazji roznoszenia nakazów dołączyć dla każdego mieszkańca informację, że teraz każdy musi mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Wójt Gminy Pan Stefan Czyżyk to będzie zrobione na pewno, ponadto będzie również przy okazji zbierania za wodę i ścieki, spisywane kto z mieszkańców nie jest podłączony do kanalizacji. Teraz pojawił się w przepisach obowiązek, aby każdy był podłączony do kanalizacji zbiorczej. Radna Pani Janina Kania chciałam również zwrócić uwagę na fakt, że na przystankach pod ławkami znajduje się również bardzo dużo śmieci. Radny Pan Andrzej Małek mieszkańcy pytają czy jest możliwość, aby w jakiś sposób udostępnić internet na terenie Niemiec? 10

11 Wójt Gminy Niemce Pan Stefan Czyżyk Antena jest, serwer również, ale niestety każda gałązka która znajdzie się na drodze sygnału, zakłóca go. 12) Zakończenie obrad: Wobec wyczerpania się porządku obrad V Sesji Rady Gminy Niemce Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ziębowicz zamknął obrady o godzinie 11:45. Protokołowała: Małgorzata Kuśmierz Przewodniczący Rady Gminy Niemce Henryk Ziębowicz 11

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

w dniu 22 czerwca 2015 roku

w dniu 22 czerwca 2015 roku Protokół Nr 7 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 22 czerwca 2015 roku Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r.

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo