RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU Bielsko-Biała, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r."

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014 Bielsko-Biała, r. Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 EXAMOBILE Spółka Akcyjna ul. Wapienicka 24a KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł tel./fax PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EXAMOBILE S.A. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących internet i technologie mobilne. Model biznesowy Spółki opiera się na tworzeniu i monetyzacji aplikacji na urządzenia mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz dostarczaniu dedykowanych aplikacji dla klientów biznesowych. Aplikacje spółki osiągają czołowe miejsca w światowych rankingach platform Google Play, itunes/appstore oraz Windows Phone. Ponad 70% użytkowników i klientów EXAMOBILE S.A. pochodzi z zagranicy. ZARZĄD Jakub Kurbiel - Prezes Zarządu Maciej Błasiak - Członek Zarządu I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (wyszczególnienie) Stan na Stan na Kapitał (fundusz) własny , ,43 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,40 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe , ,09 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 34143, ,17 Aktywa trwałe 24474, ,33 Aktywa obrotowe , ,27 Aktywa / Pasywa razem , ,60 (wyszczególnienie) III kwartał 2014 r. III kwartał 2013 r r. narastająco 2013 r. narastająco od od od od do do do do Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,41 Amortyzacja 4081, , , ,68 Wynik ze sprzedaży 63966, , , ,03 Wynik z działalności operacyjnej 63966, , , ,61 Wynik brutto 66329, , , ,20 Wynik netto 53490, , , ,20 (dane w PLN) Strona 2

3 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) III kw r. III kw r r. narastająco 2013 r. narastająco (wyszczególnienie) od od od od do do do do A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , , , ,52 w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,41 II. Zmiana stanu produktów 24450, , , ,78 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby III. jednostki 0, ,33 0, ,33 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 99076, , , ,55 I. Amortyzacja 4081, , , ,68 II. Zużycie materiałów i energii 870, , , ,02 III. Usługi obce 56578, , , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym: 354,99 916, , ,40 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia 35830, , , ,83 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1057, , , ,81 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 302,86 0, , ,90 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 63966, , , ,03 D. Pozostałe przychody operacyjne 0, , , ,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0, , , ,21 III. Inne przychody operacyjne 0, ,93 0, ,07 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 820,01 0, ,64 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 0,00 820,01 0, ,64 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 63966, , , ,61 G. Przychody finansowe 2736,26 899, , ,01 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 2248,36 872, , ,28 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 487,90 27,37 683,36 132,73 H. Koszty finansowe 373,83 224,65 382,66 488,42 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,13 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 373,83 224,65 382,66 488,29 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 66329, , , ,20 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Wynik brutto (I+/-J) 66329, , , ,20 L. Podatek dochodowy 12839,00 0, ,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Wynik netto (K-L-M) 53490, , , ,20 (dane w PLN) Strona 3

4 Bilans (wyszczególnienie) Stan na Stan na AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 24474, ,33 I. Wartości niematerialne i prawne 24474, ,33 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,27 I. Zapasy 27000, ,48 II. Należności krótkoterminowe , ,40 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,09 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3292,84 345,30 AKTYWA RAZEM: , ,60 (wyszczególnienie) Stan na Stan na PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,43 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 39758,38 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,77 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,20 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 34143, ,17 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 34143, ,17 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM: , ,60 (dane w PLN) Zestawienie zmian w kapitale własnym (wyszczególnienie) Od Od do do Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,23 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzg. do danych porówn , ,23 Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,43 Kapitał własny po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty) , ,43 (dane w PLN) Strona 4

5 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (wyszczególnienie) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2014 r r r r. III kwartał III kwartał narastająco narastająco od od od od do do do do Zysk (strata) netto , , , ,20 Korekty razem , , , ,42 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) , , , ,22 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy 0,00 500, ,00 500,00 Wydatki , , , ,01 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,01 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy 1227,40 0, ,76 0,00 Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1227,40 0, ,76 0,00 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) , , , ,23 BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , , , ,23 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,32 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) , , , ,09 (dane w PLN) II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwała oraz wartości niematerialne i prawne według nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (według przepisów podatkowych) lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione wcześniej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - inwestycje krótkoterminowe według ceny zakupu lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, - rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - udziały własne według cen nabycia, - kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Strona 5

6 Metoda ustalania wyniku finansowego porównawczy rachunek zysków i strat. Księgi rachunkowe jednostki są prowadzone przez zewnętrzną firmę księgową z zastosowaniem programu Comarch ERP Optima. III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Poniżej przedstawiamy podsumowanie danych rynkowych EXAMOBILE S.A. na koniec trzeciego kwartału 2014 roku. Liczba instalacji Łączna liczba unikalnych instalacji aplikacji EXAMOBILE S.A. na urządzeniach mobilnych, do dnia 30 września 2014 roku osiągnęła poziom 10,8 mln. W samym trzecim kwartale 2014 roku, użytkownicy aplikacji EXAMOBILE S.A. zainstalowali produkty Spółki ponad 2,41 mln razy. Na wykresie poniżej łączna liczba unikalnych instalacji aplikacji EXAMOBILE S.A., przedstawiona na koniec poszczególnych kwartałów roku. Źródło: EXAMOBILE S.A. Wyświetlenia reklam Po trzech kwartałach 2014 roku łączna liczba wyświetleń reklam w aplikacjach EXAMOBILE S.A. przekroczyła 210 mln i była ponad 150% wyższa w porównaniu do tego samego okresu w 2013 roku (w całym 2013 roku liczba ta osiągnęła 146 mln). Strona 6

7 Na wykresie poniżej liczba wyświetleń reklam [w mln] w aplikacjach EXAMOBILE S.A. w kolejnych latach. Źródło: EXAMOBILE S.A. Liczba aplikacji EXAMOBILE S.A. powstała w 2011 roku, specjalizuje się w tworzeniu aplikacji oraz innowacyjnych rozwiązań na urządzenia mobilne. Spółka na koniec trzeciego kwartału 2014 roku posiadała w swoim portfolio ponad 170 gier i aplikacji, które zostały zainstalowane ponad 10,8 mln razy przez użytkowników z całego świata. Komentarz do wyników finansowych III kwartału 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży produktów w trzecim kwartale 2014 roku (138,59 tys. zł) wzrosły w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku (78,73 tys. zł) o ponad 76%. W tym samym okresie, wynik netto Spółki również odnotował wzrost przekraczający 24%, z 43,05 tys. zł zysku netto w trzecim kwartale 2013 r., do wysokości 53,49 tys. zł zysku netto osiągniętego w trzecim kwartale roku Narastająco za trzy kwartały 2014 roku przychody netto ze sprzedaży produktów EXAMOBILE S.A. osiągnęły poziom 387,01 tys. zł (wzrost o 81,03% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego), a zysk netto za dziewięć miesięcy 2014 roku wyniósł 173,20 tys. zł (niespełna 10 krotny wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, w którym zysk netto wynosił 17,44 tys. zł). Podążając za wynikami, na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wzrosły również aktywa obrotowe Spółki (558,74 tys. zł wzrost r/r o 76,51%) oraz kapitał własny, który na koniec września 2014 osiągnął wartość 549,71 tys. zł., co stanowi wzrost o 70,88% w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału roku Zarząd Spółki pozytywnie postrzega kontynuowaną tendencję dynamicznego wzrostu liczby instalacji aplikacji EXAMOBILE S.A. oraz wyniki finansowe uzyskane w trzecim kwartale. W ocenie Zarządu na dobre wyniki w raportowanym okresie składają się w głównym stopniu: - systematyczne tworzenie i skuteczna dystrybucja nowych aplikacji, - wzrost liczby użytkowników aplikacji Spółki oraz liczba wyświetlanych reklam, - systematyczna poprawa metod monetyzacji (Spółka ciągle pracuje nad tym obszarem i nadal dostrzega w nim znaczny potencjał), - dynamicznie rozwijający się rynek urządzeń i systemów mobilnych, - relatywnie niskie koszty funkcjonowania Spółki, osiągane dzięki przyjętemu modelowi prowadzenia działalności. Strona 7

8 Zgodnie z założeniami przyjętej strategii, powyższe tendencje i kierunki powinny być kontynuowane w kolejnych kwartałach. Dane zaprezentowane powyżej pokazują, że przyjęta strategia i planowany przez Zarząd model rozwoju EXAMOBILE przynosi oczekiwane rezultaty. W kolejnych kwartałach Spółka nadal będzie intensywnie pracowała nad pozyskiwaniem jak największej liczby użytkowników swoich produktów, poprawą ich jakości, równolegle testując i wdrażając nowe, bardziej efektywne metody monetyzacji. Pozycja rynkowa EXAMOBILE Według rankingów publikowanych przez serwis ANTYapps.pl, (rankingi bazujące na danych XYOlogic Mobile Analysis GmbH), EXAMOBILE S.A. w trzecim kwartale 2014 roku regularnie zajmowała miejsca w czołówce polskich developerów publikujących aplikacje działające pod systemami Android, ios oraz Windows Phone. Opisywany ranking można znaleźć klikając w poniższy link: IV. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok obrotowy V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EXAMOBILE S.A. równolegle do prowadzonej działalności operacyjnej kontynuuje rozwój obszaru badawczo-rozwojowego. Tworzone przez Spółkę innowacyjne rozwiązania przyczyniają się głównie do: poprawy wydajności procesów tworzenia aplikacji, polepszania parametrów jakościowych i wydajnościowych aplikacji, opracowywania koncepcji nowych produktów i nowych metod monetyzacji, publikacji aplikacji Spółki na nowych platformach dystrybucyjnych, optymalizacji wdrożonych dotychczas rozwiązań, monitorowania rynkowych trendów i technologii, szczególnie w zakresie rozwoju urządzeń i platform mobilnych oraz systemów monetyzacji. Spółka w raportowanym okresie systematycznie rozbudowywała grupę własnych gier i aplikacji oraz podejmowała działania mające na celu promocję swoich produktów. Równolegle do realizacji własnych projektów, EXAMOBILE S.A. w III kwartale 2014 roku podpisała umowę z Silesia Games Sp. z o.o., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2014 z dnia 12 września 2014 roku. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Silesia Games Sp. z o.o. dla Examobile S.A. zaawansowanej graficznie gry, typu endless racer przeznaczonej na urządzenia mobilne. Na dzień publikacji niniejszego raportu prace nad grą są na mocno zaawansowanym etapie. Strona 8

9 EXAMOBILE przywiązuje dużą wagę do wyżej opisanego projektu, gdyż przygotowywana wspólnie z Silesia Games gra będzie produktem o zdecydowanie wyższym stopniu zaawansowania technologicznego niż gry dotychczas tworzone i publikowane przez EXAMOBILE S.A. Jeżeli nowa produkcja zdobędzie popularność wśród użytkowników porównywalną do najlepszych aplikacji EXAMOBILE, nowa gra powinna znacząco wpłynąć na wyniki Spółki w kolejnych kwartałach. W przyszłości Spółka planuje podejmowanie kolejnych działań mających na celu identyfikację i zaangażowanie w interesujące projekty, tworzone przez podmioty zewnętrzne, szczególnie z zakresu gier i aplikacji na platformy mobilne. VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie dotyczy. IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według stanu wiedzy Zarządu EXAMOBILE S.A., struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2014 roku z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Maciej Błasiak ,62% ,62% Jakub Kurbiel ,69% ,96% Maciej Żak (z powiązanymi) ,02% ,02% Izabela Wesołowska ,93% ,93% Grzegorz Tajak ,53% ,53% Wojciech Koza ,17% ,17% Pozostali Akcjonariusze ,04% ,04% Razem ,00% ,00% Strona 9

10 X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Informacja o liczbie osób zatrudnianych przez Emitenta oraz kooperujących ze Spółką w ramach innych form współpracy: Forma współpracy Liczba osób Liczba pełnych etatów Umowa o pracę 1 1 Umowa o dzieło, zlecenie Inne Zarząd Dane przedstawione w tabeli uwzględniają łączną liczbę osób współpracujących z Emitentem w III kwartale 2014 r. Bielsko-Biała, dnia r. Prezes Zarządu Jakub Kurbiel Członek Zarządu Maciej Błasiak Strona 10

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015 Poznań, 12 sierpnia 2015 r. Raport STAR FITNESS S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 Warszawa 13 luty 2013 r. 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce....3 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 roku 43-100 Tychy, ul.turyńska 101 NIP: 954-00-09-883 REGON: 272285799 KRS: 0000395229 Raport za II kwartał 2014 tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014 Opublikowany w dniu 14.08.2014 został sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 14.11.2013. Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA

Wrocław, 14.11.2013. Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA Wrocław, 14.11.2013 Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. III. IV. Informacje ogólne Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta Skrócone dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ROBINSON EUROPE S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012/2013 R. okres od 01-08-2013 do 31-10-2013 Opublikowany w dniu 14 grudnia 2013 r. Raport za IV kwartał 2012/2013 roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o sprawozdaniach skonsolidowanych... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.12.2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo