Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic"

Transkrypt

1 Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący o jakości środowiska. Częstotliwość (f) Odnosi się do zjawisk okresowych lub wystęujących cyklicznie, takich jak fala dźwiękowa. Częstotliwość takiego zjawiska określa ile razy owtarza się ono w ciągu jednej sekundy. Jednostką częstotliwości jest Hertz (Hz) odowiadający 1 cyklowi na sekundę. Dźwięk Fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku srężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 0 khz. Drgania o mniejszej częstości to infradźwięki, a o wyższej ultradźwięki. Najłatwiej słyszalne są dźwięki o częstości ok Hz. Fizycznymi asektami dźwięków są: jego widmo, natężenie, długość trwania dźwięku i zmiany w czasie. Decybel (db) Termin oznaczający stosunek dwóch wartości, z których ierwsza jest oziomem dźwięku mierzonego, a druga oziomem odniesienia. Poziom odniesienia w rzybliżeniu odowiada najcichszemu dźwiękowi możliwemu do wykrycia rzez ucho ludzkie. Im wyższy jest oziom dźwięku wyrażony w db, tym głośniejszy jest sam dźwięk. Można rzyjąć, że zmiana o db jest ledwo zauważalna, zmianę o 5 db słychać wyraźnie, zaś różnica 10 db oznacza dźwięk dwukrotnie głośniejszy. Ciśnienie akustyczne Ciśnienie akustyczne definiuje się jako różnicę omiędzy chwilowym ciśnieniem owietrza a ciśnieniem atmosferycznym: ak (t) atm (t) jest chwilową wartością ciśnienia owietrza, natomiast atm - jest ciśnieniem atmosferycznym (zakłada się, że zmiany ciśnienia atmosferycznego są dużo wolniejsze od chwilowych zmian ciśnienia owietrza). Wartość (t) zmienia się w granicach: 10-5 Pa - dla dźwięków cichych do 10 Pa dla dźwięków głośnych.

2 Poziom ciśnienia akustycznego Poziom ciśnienia akustycznego definiuje się jako: L 10log 10 o gdzie < > jest średnim kwadratem ciśnienia akustycznego, zdefiniowanym nastęująco: τ τ 1 τ o τ o dt natomiast o 0µPa jest ciśnieniem odniesienia. Krzywa korekcyjna Krzywa korekcyjna jest odwróconą krzywą izofoniczną dla 40 fonów i stosuje się ją, aby uwzględnić właściwości ucha ludzkiego (człowiek najleiej słyszy w zakresie średnich częstotliwości, natomiast najgorzej dla niskich i wysokich). Definiuje się ją rzez orawki (w asmach tercjowych). Wygląd krzywej korekcyjnej jest rzedstawiony oniżej. Poziom dźwięku Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według jednej z trzech charakterystyk częstotliwościowych:, C lub Z (nazywana również LIN) i uśredniony według jednej z dwóch wykładniczych charakterystyk czasowych: F (Fast szybka 15 ms) lub S (Slow wolna 1 s). Do oznaczania oziomu dźwięku stosuje się odowiednio nastęujące symbole: L F, L CF, L ZF, L S, L CS, L ZS ; Pierwsza litera w indeksie dolnym oznacza rodzaj charakterystyki częstotliwościowej, a druga charakterystyki czasowej.

3 Poziom eksozycji hałasu Poziom eksozycji hałasu jest wielkością, która charakteryzuje ojedyncze wydarzenie akustyczne (n. rzejazd samochodu). Wielkość tą definiuje się jako: E L E 10 log10 Eo E t t 1 ( t)dt natomiast E o jest eksozycją rogową. Czasy t 1 i t określają czas trwania wydarzenia akustycznego. Poziom dźwięku Poziom dźwięku definiuje się jako: L N 10 log n ( L + L ) n n gdzie L n jest wartością orawki wyznaczoną z krzywej korekcyjnej. Równoważny oziom dźwięku Jest to taki zastęczy stały oziom dźwięku w czasie T, skorygowany wg charakterystyki częstotliwościowej, który owoduje taki sam skutek energetyczny, co mierzony dowolnie zmienny dźwięk w tym samym czasie. Definicja równoważnego oziomu dźwięku jest nastęująca: L eqt 10log 10 o T 1 T 0 ( t)dt Czas T określa czas trwania wydarzenia akustycznego, natomiast (t) - chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane według charakterystyki częstotliwościowej, wyrażone w askalach (Pa). Maa imisyjna Maa rozkładu oziomu hałasu emitowanego rzez źródło. Maa wrażliwości hałasowej obszarów Przez maę wrażliwości hałasowej rozumie się zgodnie z w Rozorządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 aździernika 007 r. w srawie szczegółowego zakresu danych ujętych na maach akustycznych oraz ich układu i sosobu rezentacji, maę

4 rzestawiającą rozkład douszczalnych oziomów hałasu na rozatrywanym obszarze, w zależności od sosobu zagosodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego lanu zagosodarowania rzestrzennego lub, w rzyadku jego braku, do innych dokumentów lanistycznych, w tym do oracowań ekofizjograficznych lub studiów zagosodarowania rzestrzennego. Maa zagrożeń hałasowych Maa rzedstawiająca rzekroczenia douszczalnych oziomów dźwięku zwana czasem maą konfliktów lub maą różnicową. Maę terenów zagrożonych hałasem należy sorządzać dla każdego ze źródeł oddzielnie Maa wskaźnika M Maa rzedstawiająca rozkład wskaźnika M oisanego w kt 11. Rozorządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 aździernika 00 r. w srawie szczegółowych wymagań, jakim owinien odowiadać rogram ochrony środowiska rzed hałasem ( 7.1. unkt 3) stanowi, że kolejność realizacji zadań rogramu na terenach mieszkaniowych ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej. Wskaźnik M Zdefiniowany jest nastęująco: M 0,1 m (10 0,1 L 1) L L zm - L do wielkość rzekroczeń oziomu douszczalnego L zm aktualna wartość oziomu dźwięku (zmierzona lub obliczona), db L do wartość douszczalnego oziomu dźwięku, db m - ilość mieszkańców, L eqd L eqn L DWN Poziom równoważny dla ory dziennej (godz. 6:00 :00) w db. Poziom równoważny dla ory nocnej (godz. :00 6:00) w db. Długookresowy średni oziom dźwięku wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem ory dnia (rozumianej jako rzedział czasu od godz do godz ), ory wieczoru (rozumianej jako rzedział czasu od godz do godz. 00 ) oraz ory nocy (rozumianej jako rzedział czasu od godz. 00 do godz ):

5 L DWN 0,1L D 0,1( LW + 5) 0,1( L + 10) ( ) 1 N 10log 4 L DWN - długookresowy średni oziom dźwięku, wyznaczany, zgodnie z normą PN- ISO 1996-:1999, w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem - ory dnia (od godz do godz ), - ory wieczoru (od godz do godz..00), - ory nocy (od godz..00 do godz. 6.00), L D L W L N - długookresowy średni oziom dźwięku, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-:1987, w ciągu wszystkich okresów dziennych w ciągu roku rozumianych jako rzedział czasu od godz do godz , - długookresowy średni oziom dźwięku, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-:1987, w ciągu wszystkich okresów wieczornych w ciągu roku rozumianych jako rzedział czasu od godz do godz..00, - długookresowy średni oziom dźwięku, wyznaczany, zgodnie z normą ISO 1996-:1987, w ciągu wszystkich okresów nocnych w ciągu roku rozumianych jako rzedział czasu od godz..00 do godz Skala logarytmiczna Jeśli wartości ewnej wielkości są dodatnie i zmieniają się w bardzo szerokim zakresie (n. ciśnienie akustyczne ), to wygodniej jest odawać jej wartość w ewnej dobranej skali n. orównując z inną wartością, w szczególności z najmniejszą zakładaną wartością dla ciśnienia akustycznego 0. Iloraz / 0 mówi nam, ile razy wartość (n. ciśnienie akustyczne) jest większa od najmniejszej wartości 0 (oziom odniesienia). Iloraz ten jest liczbą bezwymiarową zmieniającą się w stosunkowo bardzo szerokim zakresie. Logarytmowanie ilorazu / 0 rowadzi do tzw. skali logarytmicznej danej wielkości. Do logarytmowania używa się w skalowaniu wartości akustycznych na ogół logarytmu dziesiętnego. Skala logarytmiczna jest więc rzedstawieniem wartości ewnej wielkości (w naszym rzyadku ciśnienia akustycznego w nastęującej ostaci z użyciem logarytmu: n x log ( / 0 ) Mimo, że generalnie wartości n x log ( / 0 ) są liczbami bezwymiarowymi, to często wrowadza się dla nich secjalne jednostki, w akustyce Bel i Decybel. Dla wielkość n, we wzorze owyżej, rzyjmuje się 1, rzy odawaniu wartości

6 oziomu ciśnienia akustycznego w jednostkach zwanych Bel (oznaczanych jako B ) lub 10 rzy odawaniu oziomu ciśnienia akustycznego w jednostkach zwanych Decybel (oznaczanych jako db ). Dla 0 rzyjmuje się w akustyce wartość 0µPa. Wrowadzenie skali logarytmicznej jest nie tylko omysłem matematycznym na to, aby bardziej rzejrzyście rzedstawić ewne dane. Stwierdzono doświadczalnie, że nasze zmysły reagują na bodźce w sosób logarytmiczny, a nie liniowy. Cicha elewacja Zgodnie z Rozorządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 aździernika 007 w srawie szczegółowego zakresu danych ujętych na maach akustycznych oraz ich układu i sosobu rezentacji cicha elewacja" oznacza taką elewację budynku, rzy której wartość wskaźnika L DWN lub L N na wysokości 4 m nad oziomem terenu oraz w odległości m rzed elewacją jest onad 0 db niższa niż najwyższa wartość wskaźnika L DWN lub L N rzy elewacji najbardziej eksonowanej na hałas. Ciche elewacje" wyznaczane są osobno dla oszczególnych źródeł hałasu: drogowego, szynowego i rzemysłowego oraz osobno dla wskaźników L DWN lub L N.

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s Psychoteraia 1 (144) 2008 strony: 27 42 Agnieszka Białas Wiek acjentów a skuteczność sychoteraii i możliwość zmiany cech osobowości Ps y c h o t h e r a y e f f e c t i v e n e s s a n d o s s i b i l

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

hemiczne zanieczyszczenia powietrza mają zasadniczy wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach

hemiczne zanieczyszczenia powietrza mają zasadniczy wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach W przypadku niektórych chorób w inny sposób określono kryteria ich rozpoznawania. 1. Rozpoznanie etiologii zawodowej przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli uwarunkowano znacznym zaburzeniem sprawności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY MORŚWINA PROJEKT (19.12.2012) (PHOCOENA PHOCOENA L.,1758)

PROGRAM OCHRONY MORŚWINA PROJEKT (19.12.2012) (PHOCOENA PHOCOENA L.,1758) PROGRAM OCHRONY MORŚWINA PROJEKT (19.12.2012) (PHOCOENA PHOCOENA L.,1758) 0 Spis treści Przedmowa... 3 Wstęp... 4 1. Ogólne informacje o gatunku... 6 1.1. Wygląd zewnętrzny... 6 1.2. Długość życia, rozród...

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo