Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik. Książka nauczyciela. dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik. Książka nauczyciela. dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum"

Transkrypt

1 Kystyna Łuniewska Uszula Twoek Zofia Wąsik Książka nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego liceum pofilowanego i technikum

2 Autoki książki nauczyciela Kystyna Łuniewska Uszula Twoek Zofia Wąsik Plan wynikowy opacowały Zuzanna Huba Babaa Kalinowska Pojekt gaficzny okładki i wnętza książki Maja Chmua Redaktozy Maciej Nietzebka Mata Szajne Redaktozy techniczni Małgozata Chmielewska Jolanta Dąbowska Książka dla nauczycieli języka niemieckiego dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum pofilowanego i technikum (kształcenie w zakesie ozszezonym) do podęczników alles kla 2a i 2b zakes ozszezony Kystyny Łuniewskiej, Uszuli Twoek, Zofii Wąsik ISBN Copyight by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Waszawa 2008 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Waszawa, Al. Jeozolimskie 136 Ades do koespondencji: Waszawa, p. poczt. n 9 Wydanie piewsze (2008) Akuszy dukaskich: 16,5 Skład i łamanie: Studio BELLE-AMI Duk i opawa: Wocławska Dukania Naukowa PAN Sp. z o.o. Wydukowano na papieze podukcji Intenational Pape Kwidzyn S.A.

3 Spis teści Koncepcja cyklu podęczników do nauki języka niemieckiego alles kla zakes ozszezony... 5 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne... 7 Plan wynikowy Testy Klucz do testów Klucz do podęcznika i zeszytu ćwiczeń Tanskypcja tekstów do słuchania Pzykładowe scenaiusze lekcji

4

5 Koncepcja cyklu podęczników do nauki języka niemieckiego alles kla zakes ozszezony Cykl podęczników alles kla zakes ozszezony jest pzeznaczony dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum pofilowanego i technikum ozpoczynających naukę języka niemieckiego w wymiaze czteech lub więcej godzin tygodniowo. Podęcznik pzygotowuje do matuy na poziomie podstawowym i ozszezonym oaz powadzi do poziomu B2 w Euopejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Cele, teści i założenia metodyczne są zgodne z podstawą pogamową, ESOKJ i założeniami Euopejskiego Potfolio Językowego. Budowa cyklu Komplet na jeden ok nauki składa się z dwóch książek ucznia, dwóch płyt CD i poadnika metodycznego dla nauczyciela. Książka ucznia jest podzielona na dwie części (a i b). Każda z części jest pzewidziana do ealizacji w ciągu jednego semestu i zawiea część podęcznikową i ćwiczeniową. W części podęcznikowej znajdują się teksty do czytania i słuchania, zadania do tekstów, dialogi, wpowadzenie gamatyki i ćwiczenia fonetyczne. Ta część jest ilustowana licznymi zdjęciami i ysunkami. Część ćwiczeniowa służy usystematyzowaniu i utwaleniu mateiału zealizowanego w części podęcznikowej. Pzeznaczona jest głównie do pacy samodzielnej ucznia i zawiea óżnoakie ćwiczenia o zóżnicowanym stopniu tudności, w tym ćwiczenia leksykalne, gamatyczne oaz ćwiczenia ozwijające spawność pisania. Zastosowana typologia zadań pzeciwdziała znużeniu i stymuluje motywację ucznia. W części ćwiczeniowej po każdym ozdziale znajduje się zestawienie słownictwa pzewidzianego do aktywnego opanowania waz z polskim tłumaczeniem i konotacją oaz test zaopatzony w klucz i punktację. Test ozdziałowy umożliwia uczniowi samokontolę i samoocenę, pomaga mu lepiej pzygotować się do testu kontolnego na lekcji oaz ozwija jego samodzielność. Słowniczek na końcu podęcznika zawiea pełen zestaw słownictwa występującego w poszczególnych zadaniach i ćwiczeniach waz z zapisem wymowy wyazów obcego pochodzenia oaz konotacją. W podęczniku znajduje się wiele popozycji pojektów, któe aktywizują i pzygotowują młodzież do pacy w zespole. Książka zachęca do kozystania z óżnych źódeł infomacji (intenet, leksykony, encyklopedie, słowniki) i dokonywania selekcji mateiałów według okeślonych kyteiów wybou. Podęcznik pezentuje także liczne stategie i techniki samodzielnego uczenia się, któe uspawniają poces nauki oaz uczą odpowiedzialności za poces uczenia się i własny ozwój. Pacę z podęcznikiem ułatwiają odsyłacze do części ćwiczeniowej. Pzy zagadnieniach gamatycznych są umieszczone ównież odsyłacze do publikacji pomocniczej alles kla Gammatik, w któej uczeń znajdzie dalsze wyjaśnienia i ćwiczenia do zagadnień gamatycznych omawianych w podęczniku. Płyty CD (a i b) zawieają nagania dialogów, tekstów i piosenek do zadań spawdzających ozumienie ze słuchu znajdujących się w podęczniku oaz ćwiczenia fonetyczne. Poadnik metodyczny dla nauczyciela zawiea ozkład mateiału na jednostki lekcyjne, plan wynikowy, testy do wszystkich ozdziałów, klucz do testów i książki ucznia (do części podęcznikowej i ćwiczeniowej), tanskypcję tekstów do słuchania oaz pzykładowe scenaiusze lekcji do poszczególnych ozdziałów. Podział mateiału dydaktycznego Mateiał pzewidziany na dugi ok nauki jest podzielony na 14 ozdziałów, po 7 w każdej części podęcznika. Rozdziały składają się z 3 4 podozdziałów i zawieają zadania typu matualnego (zaówno do części ustnej, jak i pisemnej) oaz ćwiczenia o podwyższonym stopniu tudności, pzeznaczone do pacy z zainteesowanymi uczniami. W zależności od poziomu klasy nauczyciel może pzeznaczyć na ealizację danej patii mateiału więcej lub mniej godzin. O tempie ealizacji mateiału i ostatecznej liczbie godzin lekcyjnych powinni zdecydować sami nauczyciele na podstawie własnego doświadczenia oaz oceny poziomu wiedzy i potzeb uczniów. Należy pamiętać o tym, że nie jest konieczna ealizacja każdego zadania lub ćwiczenia zapezentowanego w podęczniku. W azie potzeby nauczyciel może także uzupełniać swoje lekcje mateiałami dodatkowymi. 5

6 Koncepcja cyklu podęczników do nauki języka niemieckiego Stuktua ozdziału Każdy ozdział w części podęcznikowej obejmuje: zapowiedź mateiału występującego w danym ozdziale (cele kształcące) z wyodębnieniem zagadnień matualnych, kilka podozdziałów tematycznych (zwykle tzech lub czteech); nowy mateiał leksykalny jest wpowadzany w nawiązaniu do doświadczeń ucznia, potem następują ćwiczenia ułatwiające jego pzyswojenie, pzetwozenie i zintegowanie z mateiałem już opanowanym, sekcję gamatyczną. W każdym ozdziale w części ćwiczeniowej znajdują się óżnoakie ćwiczenia leksykalne i gamatyczne ściśle połączone z częścią podęcznikową, zestawienie słownictwa do aktywnego opanowania, test ozdziałowy. Szata gaficzna Podęcznik cechuje się badzo nowoczesną i atakcyjną szatą gaficzną. Bogaty mateiał ilustacyjny pzemawia do wyobaźni ucznia, motywuje go do pacy, ułatwia zozumienie tekstów do czytania i słuchania, może być także wykozystany jako wpowadzenie do tematu, czy też jego uzupełnienie. Pozwala to także na wizualizację mateiału językowego oaz skonfontowanie uczniów z ealiami życia w kajach obszau nauczania języka niemieckiego. Tematyka i odzaje tekstów Teść tekstów nawiązuje bezpośednio do doświadczeń życiowych i wiedzy uczniów oaz jest zgodna ze standadami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego. Teksty cechują się wielką óżnoodnością. Wśód nich są dialogi, teksty infomacyjne, eklamowe, teksty z czasopism młodzieżowych, zaposzenia, listy, pocztówki, ozkłady jazdy, pzepisy kulinane, teksty liteackie: wiesze, bajki, itd. W pzeważającej części są to teksty autentyczne. Teksty i infomacje są zeczowe, wyważone, óżnoodne, dostosowane do wieku i pecepcji uczniów, uwzględniają także aspekty intekultuowe. W podęczniku pzedstawiono święta, zwyczaje i obyczaje, a także kultuę młodzieżową i altenatywną. Z postaciami występującymi w podęczniku uczniowie mogą się identyfikować, ponieważ mają one podobne zainteesowania i poblemy. Podęcznik akcentuje elementy ealioznawcze, co ułatwia dostzeganie óżnic kultuowych. Każdy ozdział zawiea pzynajmniej jeden tekst do słuchania. Język Podęcznik zaznajamia uczniów z óżnymi odzajami języka: mową standadową, potoczną, językiem uzędowym i liteackim. Pokazano także óżnice między językiem mówionym i pisanym. Podęcznik zawiea dużo sytuacji zachęcających do mówienia i umożliwia zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do swobodnego poozumiewania się w języku niemieckim. Nagania Nagania na dołączonej do podęcznika płycie CD służą zaówno ozwijaniu i kontoli umiejętności ozumienia ze słuchu (globalnego i szczegółowego), jak i ćwiczeniu wymowy. Nagania zostały dokonane pzez lektoów niemieckich i austiackich, bzmią autentycznie i pezentują ozmaite wzoce wymowy. Gamatyka Pogesja gamatyki jest łagodna i zgodna z pogamem nauczania. Nowe zagadnienia gamatyczne są wpowadzane metodą indukcyjną uczeń sam dochodzi do eguł gamatycznych na podstawie pzedstawionych pzykładów. Dużą olę w pzedstawianiu gamatyki odgywa wizualizacja. Na dodatkowe ozszezenie, utwalenie i systematyzację wiedzy z zakesu gamatyki pozwala publikacja pomocnicza alles kla Gammatik, do któej uczeń jest odsyłany pzy każdym zagadnieniu gamatycznym. Spawności Podęcznik ozwija i integuje wszystkie spawności językowe, stawiając jednak na piewszym miejscu ozwój umiejętności eceptywnych. Spawności językowe są ozwijane i integowane według schematu: ozumienie (słuchanie, czytanie), odtwazanie (mówienie, pisanie), mówienie i pisanie w okeślonych sytuacjach i pzypisanych olach, swobodne wyażanie myśli w piśmie i mowie. Spawność pisania jest zintegowana z innymi spawnościami i systematycznie ozwijana, uwzględnia kótkie i dłuższe fomy wypowiedzi wymagane na egzaminie matualnym w zakesie podstawowym i ozszezonym. 6

7 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! Poniższy ozkład mateiału do piewszej i dugiej części podęcznika alles kla zakes ozszezony został pzewidziany na około 120 godzin. Liczba godzin pzewidzianych na poszczególne tematy może ulec zmianie w zależności od potzeb. Pacujemy z óżną młodzieżą, z gupami klasowymi o óżnej liczebności, dlatego też może się zdazyć, że na ealizację danego mateiału tzeba będzie zamiast jednej pzeznaczyć dwie lub tzy godziny lekcyjne. W ubyce Rozdział i temat lekcji jest podany kolejny nume ozdziału podęcznika oaz dwie wesje tematu: piewsza zapisana po niemiecku, pzeznaczona jest dla ucznia, do zapisania na tablicy i w zeszycie, duga natomiast w języku niemieckim i polskim dla nauczyciela do zapisania w dzienniku. Zadania matualne są oznaczone dopiskiem (Abi), a zadania o podwyższonym stopniu tudności gwiazdką. Zadań tych nie tzeba koniecznie ealizować, są one pzeznaczone aczej dla gup uczących się w wymiaze pięciu / sześciu godzin tygodniowo, lub dla uczniów pzygotowujących się do matuy. Życzymy sukcesów w pacy z podęcznikami seii alles kla! Ilość godzin Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Mateiał podęcznikowy Mateiał z książki ćwiczeń Kapitel 1 Nach den Feien Nach den Feien. Słuchanie ze zozumieniem 1 kształcenie spawności słuchania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o óżnych fomach spędzania wakacji nabywanie umiejętności elacjonowania na podstawie wysłuchanego tekstu o sposobie spędzania ostatnich wakacji oaz w czyim towazystwie ozwijanie umiejętności elacjonowania wydazeń z pzeszłości poznawanie słownictwa opisującego óżne fomy spędzania wakacji powtazanie czasu pzeszłego Pefekt A1, A2, A3, A4, A5, A29 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü28, Ü29 Wo wast du in den Feien? Wo wast du in den Feien? Czytanie ze zozumieniem 1 ozwijanie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności uzasadniania własnej opinii na temat wakacji doskonalenie umiejętności elacjonowania na podstawie pzepowadzonego wywiadu doskonalenie umiejętności opowiadania o spędzonych wakacjach z użyciem czasu pzeszłego Pefekt i Päteitum czasowników sein i haben utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego z tematem Wakacje utwalanie użycia czasu pzeszłego Pefekt A6, A7, A8, A9 (Abi), A30 Pojekt (st. 8) Ü5, Ü6, Ü30, Ü31* 7

8 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Mit wem in die Feien? Mit wem in die Feien? Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o ważeniach z wakacji ozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat, z kim młodzież najchętniej spędza wakacje i dlaczego doskonalenie spawności pisania ( pywatny) poznawanie słownictwa potzebnego do opisywania pozytywnych i negatywnych ważeń z wakacji zaimki eine, eine, ein(e)s z dopełniaczem Veloen? Gestohlen? Veloen? Gestohlen? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności wyszukiwania potzebnych infomacji w ogłoszeniach dotyczących zaginięcia lub kadzieży kształcenie umiejętności powadzenia dialogów związanych ze zgłaszaniem zaginięcia lub kadzieży nabywanie umiejętności pisania ogłoszenia związanego z zaginięciem plecaka poznawanie zwotów związanych ze zgłaszaniem zaginięcia lub kadzieży Selbst elebt Selbst elebt. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o pzeżyciach wakacyjnych doskonalenie umiejętności powadzenia dialogów na podstawie schematu i podanego słownictwa doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy o wakacjach i wypoczynku na podstawie mateiału stymulującego poznawanie słownictwa potzebnego do opowiadania o pzeżyciach wakacyjnych Es ist dumm gelaufen! Es ist dumm gelaufen! Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o ciekawych lub zabawnych pzeżyciach wakacyjnych kształcenie pawidłowej wymowy spółgłoski nosowej n doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie i ozszezanie słownictwa potzebnego do opowiadania o pzeżyciach wakacyjnych utwalanie odmiany zaimków eine, eine, ein(e)s z dopełniaczem Test spawdzający 1 Mateiał podęcznikowy A10, A11, A12, A13 (Abi), A31, A32 A14, A15, A16, A17, A18 (Abi) A19, A20, A21, A22, A23, A36 (Abi) A24, A25, A26, A27, A28 (Abi), A33, A34, A35 Pojekt (st. 14) Mateiał z książki ćwiczeń Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11 (Abi), Ü12*, Ü32, Ü33, Ü34 Ü13, Ü14, Ü15, Ü16 (Abi) Ü17, Ü18, Ü19 Ü20, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24, Ü25, Ü26, Ü27 (Abi), Ü35, Ü36* 8

9 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Kapitel 2 Rund um das Geld Rund um das Geld. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu Wie kann man zahlen? Auf de Bank Wie kann man zahlen? Auf de Bank. Ćwiczenia w mówieniu Dienstleistungen Dienstleistungen. Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne Auf de Post Auf de Post. Ćwiczenia w mówieniu Die Panne Die Panne. Ćwiczenia w mówieniu Vesicheungen Vesicheungen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności zadawania pytań oaz udzielania odpowiedzi dotyczących gospodaowania pieniędzmi wyabianie umiejętności elacjonowania doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie mateiału stymulującego doskonalenie spawności pisania (list pywatny) 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem związanym z załatwianiem spaw w banku 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności dopasowywania ogłoszeń do sytuacji i usługodawcy do odpowiedniej usługi 1 kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem potzebnym do poozumiewania się na poczcie 2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opisywania ilustacji z wykozystaniem podanych śodków leksykalnych ozwijanie umiejętności powadzenia dialogów na podany temat nabywanie umiejętności odtwazania poznanej histoii z wykozystaniem kluczowych słów doskonalenie spawności pisania (list pywatny) 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o powodach zawieania umów ubezpieczeniowych poznawanie słownictwa związanego z pieniędzmi i gospodaowaniem nimi poznawanie słownictwa związanego z óżnymi fomami płatności, uzyskiwaniem infomacji i zakładaniem konta w banku poznawanie słownictwa z zakesu wybanych usług (fyzje, palnia, pzepowadzki, pomoc dogowa) poznawanie słownictwa związanego z usługami pocztowymi poznawanie słownictwa związanego z awaią samochodu, wzywaniem pomocy dogowej, opisywaniem, co się pzydazyło na dodze poznawanie słownictwa związanego z ubezpieczeniami i powodami zawieania umów zdania okolicznikowe celu A1, A2, A3, A4, A5, A6*, A34, A35, A38 (Abi) Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5 (Abi), Ü6*, Ü23, Ü24 utwalanie zdań okolicznikowych celu A7, A8, A9, A10, A11 (Abi), A12 (Abi) Ü7, Ü8, Ü25, Ü26* czasownik lassen A13, A14, A15, A36 Ü9, Ü10, Ü11, Ü27, Ü28, Ü29 utwalanie odmiany czasownika lassen A16, A17, A18, A37 Ü12, Ü13, Ü14, Ü30 A19, A20, A21, A22, A23, A24 (Abi) Ü15, Ü16, Ü17, Ü18 (Abi) A25, A26, A27 Ü19, Ü20 9

10 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Eine Vesicheung abschließen Eine Vesicheung abschließen. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności powadzenia dialogów na podstawie schematu ozwijanie umiejętności wypowiadania się o powodach zawieania umów o dodatkowe ubezpieczenia kształcenie pawidłowej wymowy (samogłoska O-Umlaut) utwalanie słownictwa z zakesu ubezpieczeń Test spawdzający 1 Kapitel 3 Kultuelle Veanstaltungen Kultuelle Veanstaltungen. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności zdobywania infomacji ealioznawczych dotyczących impez oganizowanych w kajach niemieckiego obszau językowego kształcenie umiejętności wyażania opinii na temat impez kultualnych kształcenie pawidłowej wymowy długiego i kótkiego i poznawanie słownictwa związanego z dziedzinami, twócami, dziełami kultuy i uczestnictwem w wydazeniach kultualnych Die Lange Nacht de Museen Die Lange Nacht de Museen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyażania opinii na temat Nocy Muzeów oaz innych impez kultualnych doskonalenie umiejętności powadzenia ozmów dotyczących impez kultualnych utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego z uczestnictwem w wydazeniach kultualnych Waum liest man Büche? Waum liest man Büche? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności pzypoządkowywania książek poszczególnym kategoiom nabywanie umiejętności podawania powodów, dla któych czyta się książki nabywanie umiejętności powadzenia ozmowy na temat pzyzwyczajeń czytelniczych ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii doskonalenie spawności pisania (list pywatny) poznawanie słownictwa związanego ze światem książek Mateiał podęcznikowy A28, A29, A30, A31 (Abi), A32, A33 Pojekt (st. 26) A1, A2, A3, A4, A5, A33 A6, A7, A8, A9 (Abi) Pojekt (st. 31) A10, A11, A12, A13, A14 (Abi) Mateiał z książki ćwiczeń Ü21, Ü22 Ü1, Ü2, Ü3 Ü4 Ü5, Ü6, Ü7, Ü8*, Ü9, Ü10*, Ü11 (Abi) 10

11 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Es wa einmal Es wa einmal Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności ozpoznawania w tekście czasowników w czasie pzeszłym Päteitum Mächenwelt Mächenwelt. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyażania opinii na temat ulubionej baśni wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim Die Beme Stadtmusikanten Die Beme Stadtmusikanten. Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności wyażania własnej opinii nabywanie umiejętności opowiadania baśni z pespektywy jednego z bohateów Hast du diesen Film gesehen? Hast du diesen Film gesehen? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem nabywanie umiejętności opowiadania teści filmu i wyażania opinii na jego temat ozwijanie umiejętności elacjonowania na podstawie wysłuchanego tekstu Filmkitik Filmkitik. Ćwiczenia leksykalne 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie spawności pisania (ecenzja filmowa) kształcenie umiejętności pzedstawiania postaci ulubionego aktoa / ulubionej aktoki Test spawdzający 1 Kapitel 4 Feielichkeiten Feielichkeiten. Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem zdobywanie umiejętności nazywania świąt i uoczystości odzinnych ozwijanie umiejętności składania życzeń z óżnych okazji doskonalenie pawidłowej wymowy pzy pomocy łamańców językowych kształcenie pawidłowej wymowy (samogłoski ü i) poznawanie słownictwa występującego w baśniach poznawanie tytułów i bohateów najpopulaniejszych niemieckich baśni ozszezanie słownictwa występującego w baśniach poznawanie słownictwa związanego z wyażaniem opinii na temat obejzanego filmu poznawanie słownictwa chaakteystycznego dla ecenzji filmowych poznawanie nazw świąt, uoczystości odzinnych oaz słownictwa dotyczącego składania życzeń czas pzeszły Päteitum A34, A35, A36 Ü24, Ü25, Ü26, Ü27, Ü29 A15, A16, A17, A18, A19 (Abi) Ü12 utwalanie użycia czasu pzeszłego Päteitum A20, A21, A22, A23*, A24, A25 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü28, Ü30, Ü31* Pojekt (st. 37) A26, A27, A28, A29 Ü16, Ü17, Ü18 A30, A31, A32* Ü19, Ü20, Ü21, Ü22, Ü23 A1, A2, A3, A4, A22, A23 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4 11

12 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Nach de Hochzeit kommt die Liebe Nach de Hochzeit kommt die Liebe. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności zbieania agumentów za i pzeciw zaaanżowanym małżeństwom nabywanie umiejętności ozumienia, intepetowania i odpowiedniego używania pzysłów nabywanie umiejętności opisywania uoczystości ślubu doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie mateiału stymulującego doskonalenie spawności pisania ( pywatny) poznawanie wybanych pzysłów niemieckich związanych z tematem Życie odzinne, święta i uoczystości ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Życie odzinne, święta i uoczystości Es weihnachtet Es weihnachtet. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie umiejętności wyszukiwania infomacji w tekście czytanym poznawanie słownictwa związanego z adwentem i świętami Bożego Naodzenia zdania pzyzwalające z totzdem Wie feiet man Weihnachten in Polen und in Deutschland? Wie feiet man Weihnachten in Polen und in Deutschland? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem nabywanie umiejętności opowiadania o Wigilii i świętach Bożego Naodzenia kształcenie umiejętności wyszukiwania óżnic i podobieństw w sposobie obchodzenia świąt Bożego Naodzenia w Polsce i w Niemczech doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Naodzenia Osten Osten. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyszukiwania w tekście infomacji o Wielkanocy w óżnych kajach poznawanie słownictwa związanego z Wielkanocą Was weißt du übe Osten? Was weißt du übe Osten? Ćwiczenia w mówieniu 1 kształcenie umiejętności opowiadania o tadycjach związanych ze świętami wielkanocnymi w Polsce nabywanie umiejętności pacy w gupie (spawdzanie wiedzy o Wielkanocy) doskonalenie umiejętności powadzenia ozmów związanych ze świętami utwalanie słownictwa związanego z Wielkanocą Test spawdzający 1 Mateiał podęcznikowy Mateiał z książki ćwiczeń A5, A6, A7*, A8 (Abi), A26 (Abi) Ü5*, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9*, Ü10 (Abi) A9, A10, A11, A24, A25 Ü11, Ü12, Ü23, Ü24, Ü25, Ü26 A12, A13, A14, A15 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü16*, Ü17 (Abi) Pojekt (st. 46) A16, A17, A18 Ü18, Ü19 A19, A20, A21 Ü20, Ü21, Ü22 12

13 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Kapitel 5 Die Familie von heute Die Familie von heute. Ćwiczenia w mówieniu Alle meine Väte Alle meine Väte. Czytanie ze zozumieniem Die Familie von fühe Die Familie von fühe. Słuchanie ze zozumieniem Die Familie von fühe und von heute Die Familie von fühe und von heute. Czytanie ze zozumieniem Michael, bing den Müll weg! Michael, bing den Müll weg! Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania siebie i członków swojej odziny nabywanie umiejętności mówienia o cechach chaakteu, któe są cenione pzez ludzi u siebie i innych kształcenie pawidłowego akcentowania czasowników ozdzielnie i nieozdzielnie złożonych 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności chaakteyzowania poszczególnych typów związków kształcenie umiejętności opowiadania o modelu tadycyjnej polskiej odziny nabywanie umiejętności pytania o model współczesnej odziny niemieckiej wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności opisywania i tytułowania zdjęć doskonalenie umiejętności powadzenia dyskusji na temat odzin wielopokoleniowych 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności wyszukiwania w tekście óżnic między współczesną i dawniejszą odziną doskonalenie umiejętności poównywania odziny wczoaj i dziś doskonalenie umiejętności powadzenia dyskusji na temat współczesnej odziny 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opisywania i intepetowania ilustacji doskonalenie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji poznawanie nazw cech chaakteu ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Rodzina poznawanie wybanych pzysłów niemieckich związanych z tematem Rodzina utwalanie i ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Rodzina utwalanie i ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Rodzina poznawanie słownictwa związanego z konfliktami w odzinie zdania okolicznikowe czasu z als i wenn A1, A2, A3, A4, A30 A5, A6, A7, A8, A9, A10 (Abi), A11 (Abi), A12* A13, A14, A15, A16, A17, A18 A19, A20 (Abi), A31, A32 A21, A22, A23, A24, A25 Ü1, Ü2, Ü3*, Ü4, Ü5 Ü6, Ü7, Ü8, Ü9 (Abi), Ü10* Ü11, Ü12, Ü13 Ü14, Ü15, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24 Ü16, Ü17 13

14 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Steiten ja abe woübe? Steiten ja abe woübe? Czytanie ze zozumieniem 2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności podawania pzyczyn konfliktów między odzicami i dziećmi nabywanie umiejętności pokojowego ozwiązywania konfliktów popzez ozmowę doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie słownictwa związanego z występowaniem konfliktów w odzinie ekcja czasownika pytania z zaimkiem pytającym w połączeniu z pzyimkiem Test spawdzający 1 Kapitel 6 Wetewelten Wetewelten. Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności dobieania podpisów do zdjęć i uzasadniania swojego wybou ozwijanie umiejętności wypowiadania się o watościach w życiu człowieka i jego obawach o pzyszłość poznawanie słownictwa potzebnego do mówienia o watościach w życiu człowieka oaz jego obawach o pzyszłość Wünsche und Ewatungen de Jugendlichen Wünsche und Ewatungen de Jugendlichen. Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności wyszukiwania infomacji w tekście i poównywania ich ze swoimi pzypuszczeniami doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat najbadziej cenionych watości oaz obaw o własną pzyszłość doskonalenie spawności pisania (list pywatny) poznawanie słownictwa związanego z życzeniami i oczekiwaniami młodych ludzi sufiksy zeczowników: -e, -le, -heit, -keit, -in, -schaft, -t, -tät, -ung, -chen, -lein, -ment, -tum, -um Feundschaft Feundschaft. Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o pzyjaźni ozwijanie umiejętności pzepowadzania wywiadu i pzedstawiania uzyskanych infomacji doskonalenie pawidłowej wymowy (samogłoska zedukowana e) doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie ilustacji poznawanie słownictwa związanego z tematem Pzyjaźń Mateiał podęcznikowy Mateiał z książki ćwiczeń A26, A27, A28*, A29 (Abi), A33, A34 Pojekt (st. 60) Ü18, Ü19, Ü20 (Abi), Ü25, Ü26, Ü27, Ü28, Ü29, Ü30, Ü31* A1, A2, A3, A4 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5 A5, A6, A7, A8 (Abi), A35 Ü6, Ü7, Ü8 (Abi), Ü28, Ü29 A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A39, A40, A41 (Abi) Ü9, Ü10, Ü11*, Ü12, Ü13, Ü14 14

15 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Mein wahe Feund / Meine wahe Feundin Mein wahe Feund / Meine wahe Feundin. Ćwiczenia w mówieniu 2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności wyażania własnego zdania na temat swoich oczekiwań w stosunku do pzyjaciół nabywanie umiejętności udzielania ad i ozwiązywania konfliktów między pzyjaciółmi oaz wypowiadania się na temat oli pzyjaźni wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim Liebe ist Liebe ist Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności twozenia wypowiedzi na temat miłości ozwijanie umiejętności twozenia wypowiedzi na temat oczekiwań w stosunku do wymazonego patnea / wymazonej patneki Kain, Mike und ihe Liebe Kain, Mike und ihe Liebe. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności wyażania pzypuszczeń na temat dalszego ciągu pzedstawionej histoii ozwijanie umiejętności opowiadania o swojej sympatii i wspólnych planach na pzyszłość doskonalenie spawności pisania ( pywatny) Test spawdzający 1 Kapitel 7 Deutschland auf den esten Blick Deutschland auf den esten Blick. Ćwiczenia w mówieniu 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności odczytywania z mapy infomacji o Niemczech kształcenie umiejętności opisywania zdjęć Deutschland entdecken Deutschland entdecken. Ćwiczenia w mówieniu 1 nabywanie umiejętności opowiadania o największych miastach i zabytkach w Niemczech kształcenie pawidłowej wymowy (zwokalizowane w wygłosie) utwalanie słownictwa związanego z tematem Pzyjaźń poznawanie wybanych pzysłów niemieckich związanych z tematem Pzyjaźń poznawanie słownictwa związanego z tematem Miłość utwalanie słownictwa związanego z tematem Miłość poznawanie słownictwa związanego z tematem Elementy wiedzy o kajach niemieckiego obszau językowego poznawanie nazw zabytków i osobliwości niemieckich miast oaz słownictwa związanego ze zwiedzaniem miasta zaimek wzajemny einande A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23*, A24 (Abi), A25 (Abi), A36 zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami: wähend, bevo, seitdem i bis A26, A27, A28, A29, A30, A37, A38 A31, A32, A33, A34 (Abi) Pojekt (st. 71) pzymiotniki utwozone od nazw miejscowości A1, A2, A3, A4, A5, A6, A28 liczebniki ułamkowe A7, A8, A9, A25, A26, A27, A29 Ü15, Ü16, Ü17*, Ü18, Ü19, Ü20, Ü21*, Ü30, Ü31, Ü32 Ü22, Ü23, Ü24, Ü33, Ü34, Ü35, Ü36* Ü25, Ü26, Ü27 (Abi) Ü1, Ü2, Ü3, Ü4*, Ü5, Ü18 Ü6, Ü19 15

16 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Stadtundfaht duch Belin Stadtundfaht duch Belin. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem nabywanie umiejętności opowiadania o możliwościach zwiedzania miasta ozwijanie umiejętności spawdzania swojej wiedzy o Niemczech (kwiz) doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie ilustacji doskonalenie spawności pisania (katka pocztowa) poznawanie i utwalanie słownictwa związanego ze zwiedzaniem miasta Was ist typisch deutsch? Was ist typisch deutsch? Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu 1/2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o skojazeniach związanych z Niemcami ozwijanie umiejętności agumentowania w dyskusji poznawanie słownictwa nawiązującego do steeotypów związanych z Niemcami poznawanie postaci sławnych Niemców i dziedzin życia, w któych działali Test spawdzający 1 Kapitel 8 Die schönsten Landschaften de Welt Die schönsten Landschaften de Welt. Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne 1 ozwijanie umiejętności opisywania kajobazów kształcenie umiejętności powadzenia ozmowy na temat wybou najlepszego miejsca do zamieszkania poznawanie słownictwa związanego z óżnymi typami kajobazów Das beste Klima de Welt Das beste Klima de Welt. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wymieniania zalet klimatycznych okeślonego obszau wyabianie umiejętności opisywania klimatu i kajobazu zamieszkiwanej okolicy ozwijanie umiejętności negocjowania wybou miejsca wyjazdu na ulop ozszezanie słownictwa związanego z óżnymi typami kajobazów i klimatów zdania współzędnie złożone ze spójnikami: und, abe, denn, ode, sonden, totzdem, sonst, deshalb Mateiał podęcznikowy A10, A11, A12, A13, A14, A15 (Abi), A16 (Abi), A30 (Abi) Pojekt (st. 80) A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24 Pojekt (st. 83) A1, A2, A3, A4, A5 A6, A7, A8 (Abi), A43, A44 Mateiał z książki ćwiczeń Ü7, Ü8, Ü9*, Ü10, Ü11, Ü12 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü16, Ü17 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4 Ü5, Ü28, Ü29 16

17 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Wie ist das Wette? Wie ist das Wette? Ćwiczenia leksykalne Sind die Wettevohesagen zuvelässig? 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania pogody i zjawisk atmosfeycznych 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności pisania (list pywatny) Sind die Wettevohesagen zuvelässig? Słuchanie ze zozumieniem Natukatastophen Natukatastophen. Czytanie ze zozumieniem Katastophen können ja schließlich übeall passieen Katastophen können ja schließlich übeall passieen. Słuchanie ze zozumieniem Duch ein Wunde übelebt Duch ein Wunde übelebt. Ćwiczenia w mówieniu Konnte man diesen Unfall vemeiden? Konnte man diesen Unfall vemeiden? Ćwiczenia w mówieniu 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem wyabianie umiejętności opisywania ilustacji doskonalenie pawidłowej wymowy (samogłoska U-Umlaut) 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o klęskach żywiołowych wyabianie spawności pisania kótkich histoii z podanymi zwotami doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie mateiału stymulującego 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat sensacyjnych atykułów pasowych 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania ilustacji doskonalenie spawności pisania (ozpawka) Test spawdzający 1 poznawanie wybanych zwotów i wyażeń opisujących pogodę utwalanie wybanych zwotów związanych z opisywaniem pogody poznawanie wybanych niemieckich powiedzeń ludowych związanych z tematem Pogoda poznawanie słownictwa związanego z klęskami żywiołowymi i ich skutkami utwalanie słownictwa związanego z kataklizmami poznawanie słownictwa związanego z tuystyką góską poznawanie zwotów związanych z wypadkami zdania pzyzwalające ze spójnikami obwohl (obzwa, obschon, obgleich) A9, A10, A11, A12, A13, A14* A15, A16, A17, A18, A19 (Abi) A20, A21, A22 A41, A42, A45, A46 Pojekt (st. 14) A23, A24, A25, A26, A27*, A28*, A29 (Abi), A47 (Abi) A30, A31, A32, A33, A34 A35, A36, A37, A38, A39 (Abi), A40 (Abi) Ü6, Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12* Ü13, Ü14, Ü15, Ü16 (Abi) Ü17, Ü18, Ü19, Ü30, Ü31, Ü32, Ü33* Ü20, Ü21* Ü22, Ü23, Ü24 Ü25, Ü26, Ü27* 17

18 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Ilość godzin Rozdział i temat lekcji Kapitel 9 Pobleme mit dem Müll Pobleme mit dem Müll. Czytanie ze zozumieniem Wie gehst du mit dem Müll um? Wie gehst du mit dem Müll um? Ćwiczenia w mówieniu Welche Enegieuellen kennst du? Welche Enegieuellen kennst du? Ćwiczenia w mówieniu Ein Inteview mit Pofesso Kause Ein Inteview mit Pofesso Kause. Słuchanie ze zozumieniem Umwelt schonen Umwelt zestöen Umwelt schonen Umwelt zestöen. Ćwiczenia w mówieniu Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyszukiwania w pzeczytanym tekście odpowiednich infomacji poznawanie słownictwa związanego z tematem Śmieci i odpady oaz dotyczącego sotowania śmieci stona biena w czasie teaźniejszym 1 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obchodzenia się ze śmieciami i możliwości edukcji ilości podukowanych śmieci ozszezanie słownictwa związanego z tematem Śmieci i odpady utwalanie stony bienej w czasie teaźniejszym 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat źódeł enegii pzyjaznych dla śodowiska natualnego poznawanie słownictwa związanego z tadycyjnymi i altenatywnymi źódłami enegii i ich wykozystywaniem stona biena w czasie pzeszłym Päteitum 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności intepetowania statystyki ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego z tadycyjnymi i altenatywnymi źódłami enegii i ich wykozystywaniem 1 ozwijanie umiejętności pzypoządkowywania tytułów obazkom kształcenie umiejętności wymieniania zagożeń dla śodowiska natualnego człowieka i skutków jego niszczenia poznawanie słownictwa związanego z niszczeniem i ochoną śodowiska natualnego Mateiał podęcznikowy A1, A2, A3, A4, A40 A5, A6, A7*, A8 (Abi) Pojekt (st. 22) A9, A10, A11, A12, A41 A13, A14, A15, A16, A17, A18 (Abi) A19, A20, A21, A22 Mateiał z książki ćwiczeń Ü1, Ü2, Ü23, Ü24 Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü25, Ü26 Ü8, Ü27 Ü9, Ü10, Ü11 Ü12, Ü13, Ü14, Ü15 18

19 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Maßnahmen zum Umweltschutz Maßnahmen zum Umweltschutz. Słuchanie ze zozumieniem Umweltschutzoganisationen im Kampf um eine saubee Welt 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania obazka i wyażania odczuć, jakie on wywołuje ozwijanie umiejętności wyażania własnego zdania i zabieania głosu w dyskusji 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności mówienia o zadaniach i celach oganizacji ekologicznych Umweltschutzoganisationen im Kampf um eine saubee Welt. Słuchanie ze zozumieniem Geenpeace- -Kampagnen Geenpeace- -Kampagnen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o akcjach potestacyjnych ekologów doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie pawidłowej wymowy spółgłosek wybuchowych p, t, k Test spawdzający 1 Kapitel 10 In was fü eine Gesellschaft wollen wi leben? 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o poblemach dzisiejszego społeczeństwa na podstawie zdjęć ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii In was fü eine Gesellschaft wollen wi leben? Ćwiczenia w mówieniu Dialog de Geneationen Dialog de Geneationen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyażania własnej opinii ozszezanie słownictwa związanego z ochoną śodowiska natualnego poznawanie słownictwa związanego z ochoną śodowiska natualnego i działalnością oganizacji ekologicznych ozszezanie słownictwa związanego z ochoną śodowiska natualnego i działalnością oganizacji ekologicznych poznawanie słownictwa związanego z poblemami współczesnych społeczeństw ozszezanie słownictwa związanego z funkcjonowaniem młodego i staszego pokolenia w społeczeństwie stona biena w czasie pzeszłym Pefekt utwalanie stony bienej w czasie pzeszłym Pefekt A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29 (Abi) A30, A31, A32, A33, A42 A34, A35, A36, A37 (Abi), A38, A39 Pojekt (st. 31) A1, A2, A3, A4, A5 A6, A7, A8, A9 (Abi) Ü16, Ü17 Ü18, Ü19, Ü20, Ü28, Ü29 Ü21, Ü22 (Abi), Ü30 Ü1, Ü2, Ü3 Ü4, Ü5, Ü6 19

20 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Waum geifen die Jugendlichen zu Suchtmitteln? Waum geifen die Jugendlichen zu Suchtmitteln? Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem zdobywanie umiejętności nazywania nałogów oaz podawania powodów, dla któych młodzi ludzie sięgają po śodki oduzające ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji poznawanie nazw nałogów oaz słownictwa związanego z uzależnieniami Ein Inteview mit einem Suchtbeate Ein Inteview mit einem Suchtbeate. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności pisania (list pywatny) ozszezanie słownictwa związanego z uzależnieniami zeczowniki utwozone od pzymiotników i imiesłowów Mit welchen Poblemen sind Behindete konfontiet? Mit welchen Poblemen sind Behindete konfontiet? Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wypowiadania się o poblemach ludzi niepełnospawnych i ich odzin ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji poznawanie słownictwa związanego z niepełnospawnością stona biena z czasownikami modalnymi Ein Inteview mit eine blinden Kellnein Ein Inteview mit eine blinden Kellnein. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim ozszezanie i utwalanie słownictwa związanego z niepełnospawnością stona biena w zdaniu podzędnie złożonym Test spawdzający 1 Mateiał podęcznikowy A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 A17, A18, A19 (Abi), A34 Pojekt (st. 40) A20, A21, A22, A23, A24, A32 A25, A26, A27, A28, A29, A30 (Abi), A31 (Abi), A33 Pojekt (st. 43) Mateiał z książki ćwiczeń Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü13 Ü14*, Ü15 (Abi), Ü26, Ü27 Ü16, Ü17, Ü18, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24 Ü19, Ü20, Ü25 20

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Ilość godz. Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka podręcznikowy z książki ćwiczeń Kapitel 5 Feierlichkeiten Feierlichkeiten. 1 kształcenie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY. Przedmiot: język niemiecki 2.j.obcy. Klasy: IV. Podręcznik: Alles klar 2B. Nr programu: 8/PZS1/2012/N

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY. Przedmiot: język niemiecki 2.j.obcy. Klasy: IV. Podręcznik: Alles klar 2B. Nr programu: 8/PZS1/2012/N NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY Przedmiot: język niemiecki 2.j.obcy Klasy: IV Podręcznik: Alles klar 2B Nr programu: 8/PZS/202/N godz tygodniowo Dominika Małecka Moduł-dział Lekcjaorganizacyjna Imprezyokolicznościowe.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat Kapitel 1 Nach den Ferien Nach den Ferien. Wo warst du in den Ferien? Wo warst du in den Ferien? 1 kształcenie sprawności słuchania ze rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: ALLES KLAR 2 A

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: ALLES KLAR 2 A ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: ALLES KLAR 2 A Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 3 T Lp 1 Dział programu Was tut dir weh? Rund um die Gesundheit Süchte Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: ALLES KLAR 2 B

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: ALLES KLAR 2 B ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: ALLES KLAR 2 B ozdział Realizowan e zagadnieni e z Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny - Kulturelle Veranstaltungen

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAKRES ROZSZERZONY

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAKRES ROZSZERZONY ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAKRES ROZSZERZONY Nauczyciele języka niemieckiego zastrzegają sobie możliwość dostosowywania czasu realizacji pewnych zagadnień gramatycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 3Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA JN.P-ZSP.T-11/12 Wymagania edukacyjne Lp 1. Dział programu Nach den Ferien Mit wem in die Ferien? Verloren? Gestohlen? Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Alles klar 2 a zakres podstawowy IV.0

Plan wynikowy Alles klar 2 a zakres podstawowy IV.0 1 Plan wynikowy Alles klar 2 a zakres podstawowy IV.0 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń Maturalne zakresy tematyczne Kapitel 1 Nach den

Bardziej szczegółowo

Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka

Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka Rozdział i temat lekcji Ilość godzin Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka Materiał podręcznikowy Materiał z książki ćwicz Kapitel 0 Was gibt es heute zum Frühstück? Was gibt es heute zum Frühstück?.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA II LO Dział programu Nach den Ferien Mit wem in die Ferien? Verloren? Gestohlen? Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo

alles klar 2 zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania na temat przeczytanej sprawnie i bezbłędnie dyskutować zredagować samodzielnie

alles klar 2 zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania na temat przeczytanej sprawnie i bezbłędnie dyskutować zredagować samodzielnie Ocena: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Kulturelle Veranstaltungen Lesen Die Bremer Stadtmusikanten Filmkritik

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Podstawą wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej jest Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego Podręcznik: alles klar 1b Autorzy: Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik Maria Zagórna Podręcznik zgodny z Programem nauczania DKOS-4015-119/02 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 w roku szkolnym 2014/2015. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne nie są średnią arytmetyczną otrzymanych ocen czą stkowych lecz średnią

Bardziej szczegółowo

Kryteria ogólne sprawności językowe

Kryteria ogólne sprawności językowe Język niemiecki 2016/17 Wymagania na poszczególne oceny - poziom rozszerzony- klasa 2a DSD Kryteria ogólne sprawności językowe Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca W zakresie tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 3 TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 3 TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 3 TECHNIKUM alles klar 2 zakres podstawowy Ocena: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy VI szkoły podstawowej Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Oceniając ucznia odnosimy się

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 2 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW Kompass 1 neu i Kompass 2 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciel j. niemieckiego mgr Magdalena Pluta I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z j. niemieckiego dla klas 2a,b,c,d,e,f II język PP 2012/13. Uczeń:

Wymagania programowe z j. niemieckiego dla klas 2a,b,c,d,e,f II język PP 2012/13. Uczeń: Rozdział Treści programowe Maturalne zakresy tematyczne Wymagania programowe z j. niemieckiego dla klas 2a,b,c,d,e,f II język PP 2012/13 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kapitel 1

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. Ogólnouczelniany. Stacjonarne: 7 Niestacjonarne: 5 Stacjonarne: 7 Niestacjonarne: 5

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. Ogólnouczelniany. Stacjonarne: 7 Niestacjonarne: 5 Stacjonarne: 7 Niestacjonarne: 5 1.1.1 Język niemiecki I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE JĘZYK NIEMIECKI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klas 4-6 obowiązujący w SP Bolechowice w roku szkolnym 2014/2015:

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klas 4-6 obowiązujący w SP Bolechowice w roku szkolnym 2014/2015: Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klas 4-6 obowiązujący w SP Bolechowice w roku szkolnym 2014/2015: Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

przez Niemców niedogodności związanych z urlopem i wyczerpująco uzasadnia swoją opinię czy jest z nich zadowolony

przez Niemców niedogodności związanych z urlopem i wyczerpująco uzasadnia swoją opinię czy jest z nich zadowolony Rozdział Treści programowe Maturalne zakresy tematyczne Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kapitel 1 Nach den Ferien Mit wem in die Ferien? Verloren? Gestohlen?

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY I. ZASADY OGÓLNE 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów ROZKŁAD MATERIAŁU Przedmiot: język niemiecki Rok szkolny: 2014/2015, semestr I i II Klasa: 2 (jedna jednostka lekcyjna tygodniowo, łącznie ok. 38 jednostek) Podręcznik: Kompass 1 Neu & Kompass 2 Neu. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM 1. Na pierwszej lekcji języka niemieckiego w nowym roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą Przedmiotowych Zasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Liceum Ogólnokształcącym w Bielicach i Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny str. 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny str. 5 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 Warszawa www.herbert99lo.edu.pl Język rosyjski: p. Małgorzata Gawron str. 2 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Opracowała: mgr Karolina Willma I 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Katarzyna Pilichowska Aneta Cybulska Krystian Ciszewski Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasy: 3 LO K Alles klar 2b/3 zakres podstawowy/po 3 latach nauki w gimnazjum/ Ocena: dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Strona I. Podstawy oceniania... 2 II. Obszary aktywności... 3 III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności... 4 IV. Narzędzia pomiaru... 6 V. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 3

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 3 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 3 Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.1 dla kontynuujących naukę. Marta Nackowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W Ciechanowie I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (alles klar 3)

Plan wynikowy (alles klar 3) Plan wynikowy (alles klar 3) Opracowały: Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

TEMAT ZAJĘĆ: Kalender und Wetter Arbeit mit dem Film. Kalendarz i pogoda praca z filmem.

TEMAT ZAJĘĆ: Kalender und Wetter Arbeit mit dem Film. Kalendarz i pogoda praca z filmem. Lekcja przeznaczona jest dla klasy pierwszej gimnazjum. Przygotowałam ją w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT 1 oraz film do tej samej serii, odcinek Pogoda. Jeśli ktoś pracuje z inną serią,

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Zasady PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Stosuje się dwa poziomy wymagań:

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Rozdział 1: Norden, Osten, Süden, Westen, doch zu Hause ist' am besten

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Rozdział 1: Norden, Osten, Süden, Westen, doch zu Hause ist' am besten Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania DKW 4014-233/99 do podręcznika der, die, das neu. Kurs kontynuacyjny Tematyka problematyka zajęć Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo