Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik. Książka nauczyciela. dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik. Książka nauczyciela. dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum"

Transkrypt

1 Kystyna Łuniewska Uszula Twoek Zofia Wąsik Książka nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego liceum pofilowanego i technikum

2 Autoki książki nauczyciela Kystyna Łuniewska Uszula Twoek Zofia Wąsik Plan wynikowy opacowały Zuzanna Huba Babaa Kalinowska Pojekt gaficzny okładki i wnętza książki Maja Chmua Redaktozy Maciej Nietzebka Mata Szajne Redaktozy techniczni Małgozata Chmielewska Jolanta Dąbowska Książka dla nauczycieli języka niemieckiego dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum pofilowanego i technikum (kształcenie w zakesie ozszezonym) do podęczników alles kla 2a i 2b zakes ozszezony Kystyny Łuniewskiej, Uszuli Twoek, Zofii Wąsik ISBN Copyight by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Waszawa 2008 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Waszawa, Al. Jeozolimskie 136 Ades do koespondencji: Waszawa, p. poczt. n 9 Wydanie piewsze (2008) Akuszy dukaskich: 16,5 Skład i łamanie: Studio BELLE-AMI Duk i opawa: Wocławska Dukania Naukowa PAN Sp. z o.o. Wydukowano na papieze podukcji Intenational Pape Kwidzyn S.A.

3 Spis teści Koncepcja cyklu podęczników do nauki języka niemieckiego alles kla zakes ozszezony... 5 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne... 7 Plan wynikowy Testy Klucz do testów Klucz do podęcznika i zeszytu ćwiczeń Tanskypcja tekstów do słuchania Pzykładowe scenaiusze lekcji

4

5 Koncepcja cyklu podęczników do nauki języka niemieckiego alles kla zakes ozszezony Cykl podęczników alles kla zakes ozszezony jest pzeznaczony dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum pofilowanego i technikum ozpoczynających naukę języka niemieckiego w wymiaze czteech lub więcej godzin tygodniowo. Podęcznik pzygotowuje do matuy na poziomie podstawowym i ozszezonym oaz powadzi do poziomu B2 w Euopejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Cele, teści i założenia metodyczne są zgodne z podstawą pogamową, ESOKJ i założeniami Euopejskiego Potfolio Językowego. Budowa cyklu Komplet na jeden ok nauki składa się z dwóch książek ucznia, dwóch płyt CD i poadnika metodycznego dla nauczyciela. Książka ucznia jest podzielona na dwie części (a i b). Każda z części jest pzewidziana do ealizacji w ciągu jednego semestu i zawiea część podęcznikową i ćwiczeniową. W części podęcznikowej znajdują się teksty do czytania i słuchania, zadania do tekstów, dialogi, wpowadzenie gamatyki i ćwiczenia fonetyczne. Ta część jest ilustowana licznymi zdjęciami i ysunkami. Część ćwiczeniowa służy usystematyzowaniu i utwaleniu mateiału zealizowanego w części podęcznikowej. Pzeznaczona jest głównie do pacy samodzielnej ucznia i zawiea óżnoakie ćwiczenia o zóżnicowanym stopniu tudności, w tym ćwiczenia leksykalne, gamatyczne oaz ćwiczenia ozwijające spawność pisania. Zastosowana typologia zadań pzeciwdziała znużeniu i stymuluje motywację ucznia. W części ćwiczeniowej po każdym ozdziale znajduje się zestawienie słownictwa pzewidzianego do aktywnego opanowania waz z polskim tłumaczeniem i konotacją oaz test zaopatzony w klucz i punktację. Test ozdziałowy umożliwia uczniowi samokontolę i samoocenę, pomaga mu lepiej pzygotować się do testu kontolnego na lekcji oaz ozwija jego samodzielność. Słowniczek na końcu podęcznika zawiea pełen zestaw słownictwa występującego w poszczególnych zadaniach i ćwiczeniach waz z zapisem wymowy wyazów obcego pochodzenia oaz konotacją. W podęczniku znajduje się wiele popozycji pojektów, któe aktywizują i pzygotowują młodzież do pacy w zespole. Książka zachęca do kozystania z óżnych źódeł infomacji (intenet, leksykony, encyklopedie, słowniki) i dokonywania selekcji mateiałów według okeślonych kyteiów wybou. Podęcznik pezentuje także liczne stategie i techniki samodzielnego uczenia się, któe uspawniają poces nauki oaz uczą odpowiedzialności za poces uczenia się i własny ozwój. Pacę z podęcznikiem ułatwiają odsyłacze do części ćwiczeniowej. Pzy zagadnieniach gamatycznych są umieszczone ównież odsyłacze do publikacji pomocniczej alles kla Gammatik, w któej uczeń znajdzie dalsze wyjaśnienia i ćwiczenia do zagadnień gamatycznych omawianych w podęczniku. Płyty CD (a i b) zawieają nagania dialogów, tekstów i piosenek do zadań spawdzających ozumienie ze słuchu znajdujących się w podęczniku oaz ćwiczenia fonetyczne. Poadnik metodyczny dla nauczyciela zawiea ozkład mateiału na jednostki lekcyjne, plan wynikowy, testy do wszystkich ozdziałów, klucz do testów i książki ucznia (do części podęcznikowej i ćwiczeniowej), tanskypcję tekstów do słuchania oaz pzykładowe scenaiusze lekcji do poszczególnych ozdziałów. Podział mateiału dydaktycznego Mateiał pzewidziany na dugi ok nauki jest podzielony na 14 ozdziałów, po 7 w każdej części podęcznika. Rozdziały składają się z 3 4 podozdziałów i zawieają zadania typu matualnego (zaówno do części ustnej, jak i pisemnej) oaz ćwiczenia o podwyższonym stopniu tudności, pzeznaczone do pacy z zainteesowanymi uczniami. W zależności od poziomu klasy nauczyciel może pzeznaczyć na ealizację danej patii mateiału więcej lub mniej godzin. O tempie ealizacji mateiału i ostatecznej liczbie godzin lekcyjnych powinni zdecydować sami nauczyciele na podstawie własnego doświadczenia oaz oceny poziomu wiedzy i potzeb uczniów. Należy pamiętać o tym, że nie jest konieczna ealizacja każdego zadania lub ćwiczenia zapezentowanego w podęczniku. W azie potzeby nauczyciel może także uzupełniać swoje lekcje mateiałami dodatkowymi. 5

6 Koncepcja cyklu podęczników do nauki języka niemieckiego Stuktua ozdziału Każdy ozdział w części podęcznikowej obejmuje: zapowiedź mateiału występującego w danym ozdziale (cele kształcące) z wyodębnieniem zagadnień matualnych, kilka podozdziałów tematycznych (zwykle tzech lub czteech); nowy mateiał leksykalny jest wpowadzany w nawiązaniu do doświadczeń ucznia, potem następują ćwiczenia ułatwiające jego pzyswojenie, pzetwozenie i zintegowanie z mateiałem już opanowanym, sekcję gamatyczną. W każdym ozdziale w części ćwiczeniowej znajdują się óżnoakie ćwiczenia leksykalne i gamatyczne ściśle połączone z częścią podęcznikową, zestawienie słownictwa do aktywnego opanowania, test ozdziałowy. Szata gaficzna Podęcznik cechuje się badzo nowoczesną i atakcyjną szatą gaficzną. Bogaty mateiał ilustacyjny pzemawia do wyobaźni ucznia, motywuje go do pacy, ułatwia zozumienie tekstów do czytania i słuchania, może być także wykozystany jako wpowadzenie do tematu, czy też jego uzupełnienie. Pozwala to także na wizualizację mateiału językowego oaz skonfontowanie uczniów z ealiami życia w kajach obszau nauczania języka niemieckiego. Tematyka i odzaje tekstów Teść tekstów nawiązuje bezpośednio do doświadczeń życiowych i wiedzy uczniów oaz jest zgodna ze standadami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego. Teksty cechują się wielką óżnoodnością. Wśód nich są dialogi, teksty infomacyjne, eklamowe, teksty z czasopism młodzieżowych, zaposzenia, listy, pocztówki, ozkłady jazdy, pzepisy kulinane, teksty liteackie: wiesze, bajki, itd. W pzeważającej części są to teksty autentyczne. Teksty i infomacje są zeczowe, wyważone, óżnoodne, dostosowane do wieku i pecepcji uczniów, uwzględniają także aspekty intekultuowe. W podęczniku pzedstawiono święta, zwyczaje i obyczaje, a także kultuę młodzieżową i altenatywną. Z postaciami występującymi w podęczniku uczniowie mogą się identyfikować, ponieważ mają one podobne zainteesowania i poblemy. Podęcznik akcentuje elementy ealioznawcze, co ułatwia dostzeganie óżnic kultuowych. Każdy ozdział zawiea pzynajmniej jeden tekst do słuchania. Język Podęcznik zaznajamia uczniów z óżnymi odzajami języka: mową standadową, potoczną, językiem uzędowym i liteackim. Pokazano także óżnice między językiem mówionym i pisanym. Podęcznik zawiea dużo sytuacji zachęcających do mówienia i umożliwia zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do swobodnego poozumiewania się w języku niemieckim. Nagania Nagania na dołączonej do podęcznika płycie CD służą zaówno ozwijaniu i kontoli umiejętności ozumienia ze słuchu (globalnego i szczegółowego), jak i ćwiczeniu wymowy. Nagania zostały dokonane pzez lektoów niemieckich i austiackich, bzmią autentycznie i pezentują ozmaite wzoce wymowy. Gamatyka Pogesja gamatyki jest łagodna i zgodna z pogamem nauczania. Nowe zagadnienia gamatyczne są wpowadzane metodą indukcyjną uczeń sam dochodzi do eguł gamatycznych na podstawie pzedstawionych pzykładów. Dużą olę w pzedstawianiu gamatyki odgywa wizualizacja. Na dodatkowe ozszezenie, utwalenie i systematyzację wiedzy z zakesu gamatyki pozwala publikacja pomocnicza alles kla Gammatik, do któej uczeń jest odsyłany pzy każdym zagadnieniu gamatycznym. Spawności Podęcznik ozwija i integuje wszystkie spawności językowe, stawiając jednak na piewszym miejscu ozwój umiejętności eceptywnych. Spawności językowe są ozwijane i integowane według schematu: ozumienie (słuchanie, czytanie), odtwazanie (mówienie, pisanie), mówienie i pisanie w okeślonych sytuacjach i pzypisanych olach, swobodne wyażanie myśli w piśmie i mowie. Spawność pisania jest zintegowana z innymi spawnościami i systematycznie ozwijana, uwzględnia kótkie i dłuższe fomy wypowiedzi wymagane na egzaminie matualnym w zakesie podstawowym i ozszezonym. 6

7 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! Poniższy ozkład mateiału do piewszej i dugiej części podęcznika alles kla zakes ozszezony został pzewidziany na około 120 godzin. Liczba godzin pzewidzianych na poszczególne tematy może ulec zmianie w zależności od potzeb. Pacujemy z óżną młodzieżą, z gupami klasowymi o óżnej liczebności, dlatego też może się zdazyć, że na ealizację danego mateiału tzeba będzie zamiast jednej pzeznaczyć dwie lub tzy godziny lekcyjne. W ubyce Rozdział i temat lekcji jest podany kolejny nume ozdziału podęcznika oaz dwie wesje tematu: piewsza zapisana po niemiecku, pzeznaczona jest dla ucznia, do zapisania na tablicy i w zeszycie, duga natomiast w języku niemieckim i polskim dla nauczyciela do zapisania w dzienniku. Zadania matualne są oznaczone dopiskiem (Abi), a zadania o podwyższonym stopniu tudności gwiazdką. Zadań tych nie tzeba koniecznie ealizować, są one pzeznaczone aczej dla gup uczących się w wymiaze pięciu / sześciu godzin tygodniowo, lub dla uczniów pzygotowujących się do matuy. Życzymy sukcesów w pacy z podęcznikami seii alles kla! Ilość godzin Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Mateiał podęcznikowy Mateiał z książki ćwiczeń Kapitel 1 Nach den Feien Nach den Feien. Słuchanie ze zozumieniem 1 kształcenie spawności słuchania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o óżnych fomach spędzania wakacji nabywanie umiejętności elacjonowania na podstawie wysłuchanego tekstu o sposobie spędzania ostatnich wakacji oaz w czyim towazystwie ozwijanie umiejętności elacjonowania wydazeń z pzeszłości poznawanie słownictwa opisującego óżne fomy spędzania wakacji powtazanie czasu pzeszłego Pefekt A1, A2, A3, A4, A5, A29 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü28, Ü29 Wo wast du in den Feien? Wo wast du in den Feien? Czytanie ze zozumieniem 1 ozwijanie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności uzasadniania własnej opinii na temat wakacji doskonalenie umiejętności elacjonowania na podstawie pzepowadzonego wywiadu doskonalenie umiejętności opowiadania o spędzonych wakacjach z użyciem czasu pzeszłego Pefekt i Päteitum czasowników sein i haben utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego z tematem Wakacje utwalanie użycia czasu pzeszłego Pefekt A6, A7, A8, A9 (Abi), A30 Pojekt (st. 8) Ü5, Ü6, Ü30, Ü31* 7

8 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Mit wem in die Feien? Mit wem in die Feien? Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o ważeniach z wakacji ozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat, z kim młodzież najchętniej spędza wakacje i dlaczego doskonalenie spawności pisania ( pywatny) poznawanie słownictwa potzebnego do opisywania pozytywnych i negatywnych ważeń z wakacji zaimki eine, eine, ein(e)s z dopełniaczem Veloen? Gestohlen? Veloen? Gestohlen? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności wyszukiwania potzebnych infomacji w ogłoszeniach dotyczących zaginięcia lub kadzieży kształcenie umiejętności powadzenia dialogów związanych ze zgłaszaniem zaginięcia lub kadzieży nabywanie umiejętności pisania ogłoszenia związanego z zaginięciem plecaka poznawanie zwotów związanych ze zgłaszaniem zaginięcia lub kadzieży Selbst elebt Selbst elebt. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o pzeżyciach wakacyjnych doskonalenie umiejętności powadzenia dialogów na podstawie schematu i podanego słownictwa doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy o wakacjach i wypoczynku na podstawie mateiału stymulującego poznawanie słownictwa potzebnego do opowiadania o pzeżyciach wakacyjnych Es ist dumm gelaufen! Es ist dumm gelaufen! Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o ciekawych lub zabawnych pzeżyciach wakacyjnych kształcenie pawidłowej wymowy spółgłoski nosowej n doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie i ozszezanie słownictwa potzebnego do opowiadania o pzeżyciach wakacyjnych utwalanie odmiany zaimków eine, eine, ein(e)s z dopełniaczem Test spawdzający 1 Mateiał podęcznikowy A10, A11, A12, A13 (Abi), A31, A32 A14, A15, A16, A17, A18 (Abi) A19, A20, A21, A22, A23, A36 (Abi) A24, A25, A26, A27, A28 (Abi), A33, A34, A35 Pojekt (st. 14) Mateiał z książki ćwiczeń Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11 (Abi), Ü12*, Ü32, Ü33, Ü34 Ü13, Ü14, Ü15, Ü16 (Abi) Ü17, Ü18, Ü19 Ü20, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24, Ü25, Ü26, Ü27 (Abi), Ü35, Ü36* 8

9 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Kapitel 2 Rund um das Geld Rund um das Geld. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu Wie kann man zahlen? Auf de Bank Wie kann man zahlen? Auf de Bank. Ćwiczenia w mówieniu Dienstleistungen Dienstleistungen. Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne Auf de Post Auf de Post. Ćwiczenia w mówieniu Die Panne Die Panne. Ćwiczenia w mówieniu Vesicheungen Vesicheungen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności zadawania pytań oaz udzielania odpowiedzi dotyczących gospodaowania pieniędzmi wyabianie umiejętności elacjonowania doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie mateiału stymulującego doskonalenie spawności pisania (list pywatny) 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem związanym z załatwianiem spaw w banku 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności dopasowywania ogłoszeń do sytuacji i usługodawcy do odpowiedniej usługi 1 kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem potzebnym do poozumiewania się na poczcie 2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opisywania ilustacji z wykozystaniem podanych śodków leksykalnych ozwijanie umiejętności powadzenia dialogów na podany temat nabywanie umiejętności odtwazania poznanej histoii z wykozystaniem kluczowych słów doskonalenie spawności pisania (list pywatny) 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o powodach zawieania umów ubezpieczeniowych poznawanie słownictwa związanego z pieniędzmi i gospodaowaniem nimi poznawanie słownictwa związanego z óżnymi fomami płatności, uzyskiwaniem infomacji i zakładaniem konta w banku poznawanie słownictwa z zakesu wybanych usług (fyzje, palnia, pzepowadzki, pomoc dogowa) poznawanie słownictwa związanego z usługami pocztowymi poznawanie słownictwa związanego z awaią samochodu, wzywaniem pomocy dogowej, opisywaniem, co się pzydazyło na dodze poznawanie słownictwa związanego z ubezpieczeniami i powodami zawieania umów zdania okolicznikowe celu A1, A2, A3, A4, A5, A6*, A34, A35, A38 (Abi) Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5 (Abi), Ü6*, Ü23, Ü24 utwalanie zdań okolicznikowych celu A7, A8, A9, A10, A11 (Abi), A12 (Abi) Ü7, Ü8, Ü25, Ü26* czasownik lassen A13, A14, A15, A36 Ü9, Ü10, Ü11, Ü27, Ü28, Ü29 utwalanie odmiany czasownika lassen A16, A17, A18, A37 Ü12, Ü13, Ü14, Ü30 A19, A20, A21, A22, A23, A24 (Abi) Ü15, Ü16, Ü17, Ü18 (Abi) A25, A26, A27 Ü19, Ü20 9

10 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Eine Vesicheung abschließen Eine Vesicheung abschließen. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności powadzenia dialogów na podstawie schematu ozwijanie umiejętności wypowiadania się o powodach zawieania umów o dodatkowe ubezpieczenia kształcenie pawidłowej wymowy (samogłoska O-Umlaut) utwalanie słownictwa z zakesu ubezpieczeń Test spawdzający 1 Kapitel 3 Kultuelle Veanstaltungen Kultuelle Veanstaltungen. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności zdobywania infomacji ealioznawczych dotyczących impez oganizowanych w kajach niemieckiego obszau językowego kształcenie umiejętności wyażania opinii na temat impez kultualnych kształcenie pawidłowej wymowy długiego i kótkiego i poznawanie słownictwa związanego z dziedzinami, twócami, dziełami kultuy i uczestnictwem w wydazeniach kultualnych Die Lange Nacht de Museen Die Lange Nacht de Museen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyażania opinii na temat Nocy Muzeów oaz innych impez kultualnych doskonalenie umiejętności powadzenia ozmów dotyczących impez kultualnych utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego z uczestnictwem w wydazeniach kultualnych Waum liest man Büche? Waum liest man Büche? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności pzypoządkowywania książek poszczególnym kategoiom nabywanie umiejętności podawania powodów, dla któych czyta się książki nabywanie umiejętności powadzenia ozmowy na temat pzyzwyczajeń czytelniczych ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii doskonalenie spawności pisania (list pywatny) poznawanie słownictwa związanego ze światem książek Mateiał podęcznikowy A28, A29, A30, A31 (Abi), A32, A33 Pojekt (st. 26) A1, A2, A3, A4, A5, A33 A6, A7, A8, A9 (Abi) Pojekt (st. 31) A10, A11, A12, A13, A14 (Abi) Mateiał z książki ćwiczeń Ü21, Ü22 Ü1, Ü2, Ü3 Ü4 Ü5, Ü6, Ü7, Ü8*, Ü9, Ü10*, Ü11 (Abi) 10

11 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Es wa einmal Es wa einmal Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności ozpoznawania w tekście czasowników w czasie pzeszłym Päteitum Mächenwelt Mächenwelt. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyażania opinii na temat ulubionej baśni wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim Die Beme Stadtmusikanten Die Beme Stadtmusikanten. Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności wyażania własnej opinii nabywanie umiejętności opowiadania baśni z pespektywy jednego z bohateów Hast du diesen Film gesehen? Hast du diesen Film gesehen? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem nabywanie umiejętności opowiadania teści filmu i wyażania opinii na jego temat ozwijanie umiejętności elacjonowania na podstawie wysłuchanego tekstu Filmkitik Filmkitik. Ćwiczenia leksykalne 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie spawności pisania (ecenzja filmowa) kształcenie umiejętności pzedstawiania postaci ulubionego aktoa / ulubionej aktoki Test spawdzający 1 Kapitel 4 Feielichkeiten Feielichkeiten. Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem zdobywanie umiejętności nazywania świąt i uoczystości odzinnych ozwijanie umiejętności składania życzeń z óżnych okazji doskonalenie pawidłowej wymowy pzy pomocy łamańców językowych kształcenie pawidłowej wymowy (samogłoski ü i) poznawanie słownictwa występującego w baśniach poznawanie tytułów i bohateów najpopulaniejszych niemieckich baśni ozszezanie słownictwa występującego w baśniach poznawanie słownictwa związanego z wyażaniem opinii na temat obejzanego filmu poznawanie słownictwa chaakteystycznego dla ecenzji filmowych poznawanie nazw świąt, uoczystości odzinnych oaz słownictwa dotyczącego składania życzeń czas pzeszły Päteitum A34, A35, A36 Ü24, Ü25, Ü26, Ü27, Ü29 A15, A16, A17, A18, A19 (Abi) Ü12 utwalanie użycia czasu pzeszłego Päteitum A20, A21, A22, A23*, A24, A25 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü28, Ü30, Ü31* Pojekt (st. 37) A26, A27, A28, A29 Ü16, Ü17, Ü18 A30, A31, A32* Ü19, Ü20, Ü21, Ü22, Ü23 A1, A2, A3, A4, A22, A23 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4 11

12 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Nach de Hochzeit kommt die Liebe Nach de Hochzeit kommt die Liebe. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności zbieania agumentów za i pzeciw zaaanżowanym małżeństwom nabywanie umiejętności ozumienia, intepetowania i odpowiedniego używania pzysłów nabywanie umiejętności opisywania uoczystości ślubu doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie mateiału stymulującego doskonalenie spawności pisania ( pywatny) poznawanie wybanych pzysłów niemieckich związanych z tematem Życie odzinne, święta i uoczystości ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Życie odzinne, święta i uoczystości Es weihnachtet Es weihnachtet. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie umiejętności wyszukiwania infomacji w tekście czytanym poznawanie słownictwa związanego z adwentem i świętami Bożego Naodzenia zdania pzyzwalające z totzdem Wie feiet man Weihnachten in Polen und in Deutschland? Wie feiet man Weihnachten in Polen und in Deutschland? Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem nabywanie umiejętności opowiadania o Wigilii i świętach Bożego Naodzenia kształcenie umiejętności wyszukiwania óżnic i podobieństw w sposobie obchodzenia świąt Bożego Naodzenia w Polsce i w Niemczech doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Naodzenia Osten Osten. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyszukiwania w tekście infomacji o Wielkanocy w óżnych kajach poznawanie słownictwa związanego z Wielkanocą Was weißt du übe Osten? Was weißt du übe Osten? Ćwiczenia w mówieniu 1 kształcenie umiejętności opowiadania o tadycjach związanych ze świętami wielkanocnymi w Polsce nabywanie umiejętności pacy w gupie (spawdzanie wiedzy o Wielkanocy) doskonalenie umiejętności powadzenia ozmów związanych ze świętami utwalanie słownictwa związanego z Wielkanocą Test spawdzający 1 Mateiał podęcznikowy Mateiał z książki ćwiczeń A5, A6, A7*, A8 (Abi), A26 (Abi) Ü5*, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9*, Ü10 (Abi) A9, A10, A11, A24, A25 Ü11, Ü12, Ü23, Ü24, Ü25, Ü26 A12, A13, A14, A15 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü16*, Ü17 (Abi) Pojekt (st. 46) A16, A17, A18 Ü18, Ü19 A19, A20, A21 Ü20, Ü21, Ü22 12

13 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Kapitel 5 Die Familie von heute Die Familie von heute. Ćwiczenia w mówieniu Alle meine Väte Alle meine Väte. Czytanie ze zozumieniem Die Familie von fühe Die Familie von fühe. Słuchanie ze zozumieniem Die Familie von fühe und von heute Die Familie von fühe und von heute. Czytanie ze zozumieniem Michael, bing den Müll weg! Michael, bing den Müll weg! Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania siebie i członków swojej odziny nabywanie umiejętności mówienia o cechach chaakteu, któe są cenione pzez ludzi u siebie i innych kształcenie pawidłowego akcentowania czasowników ozdzielnie i nieozdzielnie złożonych 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności chaakteyzowania poszczególnych typów związków kształcenie umiejętności opowiadania o modelu tadycyjnej polskiej odziny nabywanie umiejętności pytania o model współczesnej odziny niemieckiej wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności opisywania i tytułowania zdjęć doskonalenie umiejętności powadzenia dyskusji na temat odzin wielopokoleniowych 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności wyszukiwania w tekście óżnic między współczesną i dawniejszą odziną doskonalenie umiejętności poównywania odziny wczoaj i dziś doskonalenie umiejętności powadzenia dyskusji na temat współczesnej odziny 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opisywania i intepetowania ilustacji doskonalenie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji poznawanie nazw cech chaakteu ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Rodzina poznawanie wybanych pzysłów niemieckich związanych z tematem Rodzina utwalanie i ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Rodzina utwalanie i ozszezanie słownictwa z kęgu tematycznego Rodzina poznawanie słownictwa związanego z konfliktami w odzinie zdania okolicznikowe czasu z als i wenn A1, A2, A3, A4, A30 A5, A6, A7, A8, A9, A10 (Abi), A11 (Abi), A12* A13, A14, A15, A16, A17, A18 A19, A20 (Abi), A31, A32 A21, A22, A23, A24, A25 Ü1, Ü2, Ü3*, Ü4, Ü5 Ü6, Ü7, Ü8, Ü9 (Abi), Ü10* Ü11, Ü12, Ü13 Ü14, Ü15, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24 Ü16, Ü17 13

14 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Steiten ja abe woübe? Steiten ja abe woübe? Czytanie ze zozumieniem 2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności podawania pzyczyn konfliktów między odzicami i dziećmi nabywanie umiejętności pokojowego ozwiązywania konfliktów popzez ozmowę doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie słownictwa związanego z występowaniem konfliktów w odzinie ekcja czasownika pytania z zaimkiem pytającym w połączeniu z pzyimkiem Test spawdzający 1 Kapitel 6 Wetewelten Wetewelten. Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności dobieania podpisów do zdjęć i uzasadniania swojego wybou ozwijanie umiejętności wypowiadania się o watościach w życiu człowieka i jego obawach o pzyszłość poznawanie słownictwa potzebnego do mówienia o watościach w życiu człowieka oaz jego obawach o pzyszłość Wünsche und Ewatungen de Jugendlichen Wünsche und Ewatungen de Jugendlichen. Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności wyszukiwania infomacji w tekście i poównywania ich ze swoimi pzypuszczeniami doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat najbadziej cenionych watości oaz obaw o własną pzyszłość doskonalenie spawności pisania (list pywatny) poznawanie słownictwa związanego z życzeniami i oczekiwaniami młodych ludzi sufiksy zeczowników: -e, -le, -heit, -keit, -in, -schaft, -t, -tät, -ung, -chen, -lein, -ment, -tum, -um Feundschaft Feundschaft. Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o pzyjaźni ozwijanie umiejętności pzepowadzania wywiadu i pzedstawiania uzyskanych infomacji doskonalenie pawidłowej wymowy (samogłoska zedukowana e) doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie ilustacji poznawanie słownictwa związanego z tematem Pzyjaźń Mateiał podęcznikowy Mateiał z książki ćwiczeń A26, A27, A28*, A29 (Abi), A33, A34 Pojekt (st. 60) Ü18, Ü19, Ü20 (Abi), Ü25, Ü26, Ü27, Ü28, Ü29, Ü30, Ü31* A1, A2, A3, A4 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5 A5, A6, A7, A8 (Abi), A35 Ü6, Ü7, Ü8 (Abi), Ü28, Ü29 A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A39, A40, A41 (Abi) Ü9, Ü10, Ü11*, Ü12, Ü13, Ü14 14

15 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Mein wahe Feund / Meine wahe Feundin Mein wahe Feund / Meine wahe Feundin. Ćwiczenia w mówieniu 2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności wyażania własnego zdania na temat swoich oczekiwań w stosunku do pzyjaciół nabywanie umiejętności udzielania ad i ozwiązywania konfliktów między pzyjaciółmi oaz wypowiadania się na temat oli pzyjaźni wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim Liebe ist Liebe ist Czytanie ze zozumieniem 1/2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie umiejętności twozenia wypowiedzi na temat miłości ozwijanie umiejętności twozenia wypowiedzi na temat oczekiwań w stosunku do wymazonego patnea / wymazonej patneki Kain, Mike und ihe Liebe Kain, Mike und ihe Liebe. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności wyażania pzypuszczeń na temat dalszego ciągu pzedstawionej histoii ozwijanie umiejętności opowiadania o swojej sympatii i wspólnych planach na pzyszłość doskonalenie spawności pisania ( pywatny) Test spawdzający 1 Kapitel 7 Deutschland auf den esten Blick Deutschland auf den esten Blick. Ćwiczenia w mówieniu 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem nabywanie umiejętności odczytywania z mapy infomacji o Niemczech kształcenie umiejętności opisywania zdjęć Deutschland entdecken Deutschland entdecken. Ćwiczenia w mówieniu 1 nabywanie umiejętności opowiadania o największych miastach i zabytkach w Niemczech kształcenie pawidłowej wymowy (zwokalizowane w wygłosie) utwalanie słownictwa związanego z tematem Pzyjaźń poznawanie wybanych pzysłów niemieckich związanych z tematem Pzyjaźń poznawanie słownictwa związanego z tematem Miłość utwalanie słownictwa związanego z tematem Miłość poznawanie słownictwa związanego z tematem Elementy wiedzy o kajach niemieckiego obszau językowego poznawanie nazw zabytków i osobliwości niemieckich miast oaz słownictwa związanego ze zwiedzaniem miasta zaimek wzajemny einande A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23*, A24 (Abi), A25 (Abi), A36 zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami: wähend, bevo, seitdem i bis A26, A27, A28, A29, A30, A37, A38 A31, A32, A33, A34 (Abi) Pojekt (st. 71) pzymiotniki utwozone od nazw miejscowości A1, A2, A3, A4, A5, A6, A28 liczebniki ułamkowe A7, A8, A9, A25, A26, A27, A29 Ü15, Ü16, Ü17*, Ü18, Ü19, Ü20, Ü21*, Ü30, Ü31, Ü32 Ü22, Ü23, Ü24, Ü33, Ü34, Ü35, Ü36* Ü25, Ü26, Ü27 (Abi) Ü1, Ü2, Ü3, Ü4*, Ü5, Ü18 Ü6, Ü19 15

16 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Stadtundfaht duch Belin Stadtundfaht duch Belin. Słuchanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem nabywanie umiejętności opowiadania o możliwościach zwiedzania miasta ozwijanie umiejętności spawdzania swojej wiedzy o Niemczech (kwiz) doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie ilustacji doskonalenie spawności pisania (katka pocztowa) poznawanie i utwalanie słownictwa związanego ze zwiedzaniem miasta Was ist typisch deutsch? Was ist typisch deutsch? Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu 1/2 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności opowiadania o skojazeniach związanych z Niemcami ozwijanie umiejętności agumentowania w dyskusji poznawanie słownictwa nawiązującego do steeotypów związanych z Niemcami poznawanie postaci sławnych Niemców i dziedzin życia, w któych działali Test spawdzający 1 Kapitel 8 Die schönsten Landschaften de Welt Die schönsten Landschaften de Welt. Ćwiczenia leksykalno- -gamatyczne 1 ozwijanie umiejętności opisywania kajobazów kształcenie umiejętności powadzenia ozmowy na temat wybou najlepszego miejsca do zamieszkania poznawanie słownictwa związanego z óżnymi typami kajobazów Das beste Klima de Welt Das beste Klima de Welt. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wymieniania zalet klimatycznych okeślonego obszau wyabianie umiejętności opisywania klimatu i kajobazu zamieszkiwanej okolicy ozwijanie umiejętności negocjowania wybou miejsca wyjazdu na ulop ozszezanie słownictwa związanego z óżnymi typami kajobazów i klimatów zdania współzędnie złożone ze spójnikami: und, abe, denn, ode, sonden, totzdem, sonst, deshalb Mateiał podęcznikowy A10, A11, A12, A13, A14, A15 (Abi), A16 (Abi), A30 (Abi) Pojekt (st. 80) A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24 Pojekt (st. 83) A1, A2, A3, A4, A5 A6, A7, A8 (Abi), A43, A44 Mateiał z książki ćwiczeń Ü7, Ü8, Ü9*, Ü10, Ü11, Ü12 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü16, Ü17 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4 Ü5, Ü28, Ü29 16

17 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Wie ist das Wette? Wie ist das Wette? Ćwiczenia leksykalne Sind die Wettevohesagen zuvelässig? 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania pogody i zjawisk atmosfeycznych 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności pisania (list pywatny) Sind die Wettevohesagen zuvelässig? Słuchanie ze zozumieniem Natukatastophen Natukatastophen. Czytanie ze zozumieniem Katastophen können ja schließlich übeall passieen Katastophen können ja schließlich übeall passieen. Słuchanie ze zozumieniem Duch ein Wunde übelebt Duch ein Wunde übelebt. Ćwiczenia w mówieniu Konnte man diesen Unfall vemeiden? Konnte man diesen Unfall vemeiden? Ćwiczenia w mówieniu 1/2 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem wyabianie umiejętności opisywania ilustacji doskonalenie pawidłowej wymowy (samogłoska U-Umlaut) 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o klęskach żywiołowych wyabianie spawności pisania kótkich histoii z podanymi zwotami doskonalenie umiejętności powadzenia ozmowy na podstawie mateiału stymulującego 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat sensacyjnych atykułów pasowych 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania ilustacji doskonalenie spawności pisania (ozpawka) Test spawdzający 1 poznawanie wybanych zwotów i wyażeń opisujących pogodę utwalanie wybanych zwotów związanych z opisywaniem pogody poznawanie wybanych niemieckich powiedzeń ludowych związanych z tematem Pogoda poznawanie słownictwa związanego z klęskami żywiołowymi i ich skutkami utwalanie słownictwa związanego z kataklizmami poznawanie słownictwa związanego z tuystyką góską poznawanie zwotów związanych z wypadkami zdania pzyzwalające ze spójnikami obwohl (obzwa, obschon, obgleich) A9, A10, A11, A12, A13, A14* A15, A16, A17, A18, A19 (Abi) A20, A21, A22 A41, A42, A45, A46 Pojekt (st. 14) A23, A24, A25, A26, A27*, A28*, A29 (Abi), A47 (Abi) A30, A31, A32, A33, A34 A35, A36, A37, A38, A39 (Abi), A40 (Abi) Ü6, Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12* Ü13, Ü14, Ü15, Ü16 (Abi) Ü17, Ü18, Ü19, Ü30, Ü31, Ü32, Ü33* Ü20, Ü21* Ü22, Ü23, Ü24 Ü25, Ü26, Ü27* 17

18 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Ilość godzin Rozdział i temat lekcji Kapitel 9 Pobleme mit dem Müll Pobleme mit dem Müll. Czytanie ze zozumieniem Wie gehst du mit dem Müll um? Wie gehst du mit dem Müll um? Ćwiczenia w mówieniu Welche Enegieuellen kennst du? Welche Enegieuellen kennst du? Ćwiczenia w mówieniu Ein Inteview mit Pofesso Kause Ein Inteview mit Pofesso Kause. Słuchanie ze zozumieniem Umwelt schonen Umwelt zestöen Umwelt schonen Umwelt zestöen. Ćwiczenia w mówieniu Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyszukiwania w pzeczytanym tekście odpowiednich infomacji poznawanie słownictwa związanego z tematem Śmieci i odpady oaz dotyczącego sotowania śmieci stona biena w czasie teaźniejszym 1 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obchodzenia się ze śmieciami i możliwości edukcji ilości podukowanych śmieci ozszezanie słownictwa związanego z tematem Śmieci i odpady utwalanie stony bienej w czasie teaźniejszym 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat źódeł enegii pzyjaznych dla śodowiska natualnego poznawanie słownictwa związanego z tadycyjnymi i altenatywnymi źódłami enegii i ich wykozystywaniem stona biena w czasie pzeszłym Päteitum 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności intepetowania statystyki ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji utwalanie i ozszezanie słownictwa związanego z tadycyjnymi i altenatywnymi źódłami enegii i ich wykozystywaniem 1 ozwijanie umiejętności pzypoządkowywania tytułów obazkom kształcenie umiejętności wymieniania zagożeń dla śodowiska natualnego człowieka i skutków jego niszczenia poznawanie słownictwa związanego z niszczeniem i ochoną śodowiska natualnego Mateiał podęcznikowy A1, A2, A3, A4, A40 A5, A6, A7*, A8 (Abi) Pojekt (st. 22) A9, A10, A11, A12, A41 A13, A14, A15, A16, A17, A18 (Abi) A19, A20, A21, A22 Mateiał z książki ćwiczeń Ü1, Ü2, Ü23, Ü24 Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü25, Ü26 Ü8, Ü27 Ü9, Ü10, Ü11 Ü12, Ü13, Ü14, Ü15 18

19 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Maßnahmen zum Umweltschutz Maßnahmen zum Umweltschutz. Słuchanie ze zozumieniem Umweltschutzoganisationen im Kampf um eine saubee Welt 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opisywania obazka i wyażania odczuć, jakie on wywołuje ozwijanie umiejętności wyażania własnego zdania i zabieania głosu w dyskusji 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności mówienia o zadaniach i celach oganizacji ekologicznych Umweltschutzoganisationen im Kampf um eine saubee Welt. Słuchanie ze zozumieniem Geenpeace- -Kampagnen Geenpeace- -Kampagnen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o akcjach potestacyjnych ekologów doskonalenie spawności pisania (list pywatny) utwalanie pawidłowej wymowy spółgłosek wybuchowych p, t, k Test spawdzający 1 Kapitel 10 In was fü eine Gesellschaft wollen wi leben? 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności opowiadania o poblemach dzisiejszego społeczeństwa na podstawie zdjęć ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii In was fü eine Gesellschaft wollen wi leben? Ćwiczenia w mówieniu Dialog de Geneationen Dialog de Geneationen. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wyażania własnej opinii ozszezanie słownictwa związanego z ochoną śodowiska natualnego poznawanie słownictwa związanego z ochoną śodowiska natualnego i działalnością oganizacji ekologicznych ozszezanie słownictwa związanego z ochoną śodowiska natualnego i działalnością oganizacji ekologicznych poznawanie słownictwa związanego z poblemami współczesnych społeczeństw ozszezanie słownictwa związanego z funkcjonowaniem młodego i staszego pokolenia w społeczeństwie stona biena w czasie pzeszłym Pefekt utwalanie stony bienej w czasie pzeszłym Pefekt A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29 (Abi) A30, A31, A32, A33, A42 A34, A35, A36, A37 (Abi), A38, A39 Pojekt (st. 31) A1, A2, A3, A4, A5 A6, A7, A8, A9 (Abi) Ü16, Ü17 Ü18, Ü19, Ü20, Ü28, Ü29 Ü21, Ü22 (Abi), Ü30 Ü1, Ü2, Ü3 Ü4, Ü5, Ü6 19

20 Rozkład mateiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gamatyka Ilość godzin Waum geifen die Jugendlichen zu Suchtmitteln? Waum geifen die Jugendlichen zu Suchtmitteln? Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem zdobywanie umiejętności nazywania nałogów oaz podawania powodów, dla któych młodzi ludzie sięgają po śodki oduzające ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji poznawanie nazw nałogów oaz słownictwa związanego z uzależnieniami Ein Inteview mit einem Suchtbeate Ein Inteview mit einem Suchtbeate. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem doskonalenie spawności pisania (list pywatny) ozszezanie słownictwa związanego z uzależnieniami zeczowniki utwozone od pzymiotników i imiesłowów Mit welchen Poblemen sind Behindete konfontiet? Mit welchen Poblemen sind Behindete konfontiet? Ćwiczenia w mówieniu 1 doskonalenie spawności słuchania ze zozumieniem kształcenie umiejętności wypowiadania się o poblemach ludzi niepełnospawnych i ich odzin ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii i zabieania głosu w dyskusji poznawanie słownictwa związanego z niepełnospawnością stona biena z czasownikami modalnymi Ein Inteview mit eine blinden Kellnein Ein Inteview mit eine blinden Kellnein. Czytanie ze zozumieniem 1 doskonalenie spawności czytania ze zozumieniem ozwijanie umiejętności wyażania własnej opinii wyabianie umiejętności pezentowania tematu i dyskusji o nim ozszezanie i utwalanie słownictwa związanego z niepełnospawnością stona biena w zdaniu podzędnie złożonym Test spawdzający 1 Mateiał podęcznikowy A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 A17, A18, A19 (Abi), A34 Pojekt (st. 40) A20, A21, A22, A23, A24, A32 A25, A26, A27, A28, A29, A30 (Abi), A31 (Abi), A33 Pojekt (st. 43) Mateiał z książki ćwiczeń Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü13 Ü14*, Ü15 (Abi), Ü26, Ü27 Ü16, Ü17, Ü18, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24 Ü19, Ü20, Ü25 20

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Niemiecki. Kein Problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010 Ewa Jaworska Uniwersytet Gdański, Pracownia Dydaktyki Geografii Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii

Bardziej szczegółowo