Przy dźwiękach Dawidowej harfy. Błogosławieni i przeklinani w Psalmach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przy dźwiękach Dawidowej harfy. Błogosławieni i przeklinani w Psalmach"

Transkrypt

1 ks. Mariusz Rosik Przy dźwiękach Dawidowej harfy. Błogosławieni i przeklinani w Psalmach W krajach Żyznego Półksiężyca, a więc również w starożytnym Izraelu, wypowiadanemu słowu przypisywano moc sprawczą. Przekonanie to znalazło swój wyraz już na pierwszej stronicy Biblii: Rzekł Bóg - i stało się. Również słowu ludzkiemu przypisywano podobne właściwości. Wierzono, że gdy ktoś został pobłogosławiony spotka go pomyślność i dobrobyt, gdy kogoś przeklinano przyjdzie na niego nieszczęście. Te same przekonania podziela także psalmista. Przeklinając i błogosławiąc po hebrajsku Język hebrajski zna dwa terminy, które tłumaczone są jako błogosławiony. Aszre odnosi się do ludzi, których psalmista uznaje za szczęśliwych. Baruk wychyla się poza ludzki horyzont i opiewa szczęście samego Boga. Nieco inaczej rzecz ma się z przeklętymi 1. Alah występuje w złorzeczeniach ferowanych wobec osób równym sobie lub wobec poddanych. Arûr występuje najczęściej w formułach niech będzie przeklęty (arûr) i może obejmować także przedmioty materialne. Nieco mniej natarczywie przekleństwo wyraża się za pomocą terminu qālal. Hebrajszczyzna biblijna daje więc psalmiście możliwość wyboru terminów, za pomocą których może wyrażać błogie uczucia w błogosławieństwach i stany oburzenia w złorzeczeniach. A na tym przecież polega bogactwo i piękno języka. Bóg wojny! Niech imię Jego będzie błogosławione! W psalmach błogosławionym jest przede wszystkim sam Bóg. Księgę zazwyczaj dzieli się na pięć części. Cztery pierwsze kończy pochwała Boga jako błogosławionego : Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek! Amen, amen! (Ps 41,14; por. Ps 72,19; 89,53; 106,48). Różne są motywy nazywania Boga błogosławionym. Jahwe jest błogosławiony, gdyż wysłuchuje ludzkich modlitw: Błogosławiony (baruk) Pan, gdyż usłyszał głos mego błagania (Ps 28,6). On jest Bogiem sprawiającym cuda, więc należy Go błogosławić: Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w mieście warownym (Ps 31,22; por Ps 72,18) 2. Od Niego pochodzi zbawienie, stąd godzien jest, by Go błogosławiono: Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze (Ps 68,20). Innym motywem błogosławienia Jahwe jest Jego zamieszkiwanie w Jerozolimie: Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! (Ps 135,21). On również daje siłę do pokonania wrogów: Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim 1 T. Hergesel, Osiem błogosławieństw. Istota życia chrześcijańskiego, Wrocław 1999, E. Lipieński, Macarismes et psaumes de congratulation, Revue Biblique et Liturgique 75 (1968)

2 wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy (Ps 144,1) 3. Błogosławieństwa Boga zapisane w psalmach dały podwaliny modlitwie Osiemnaście błogosławieństw, do której odmawiania rabini zobowiązali Żydów pod koniec I stulecia 4. Na drodze Prawa i ścieżkach omijania go Tego, kto w dzień szabatu odwiedzi King David Hotel, jeden z największych w Jerozolimie, zaskoczyć może niecodzienne działanie windy. Zatrzymuje się ona na każdym z trzydziestu pięter, gdyż Prawo zakazuje wyciskania guzików z numerami piętra. W dzielnicy Mea Szearim (Stu Bram) też dostrzec można budzące zdziwienie scenki rodzajowe. Na przykład dwóch ortodoksyjnych Żydów z pejsami, w nienagannie odprasowanych garniturach i kapeluszach na głowach, idących obok siebie i przerzucających sobie nawzajem jakiś pakunek. W końcu Prawo zakazuje przenoszenia, a nie przerzucania przedmiotów. Podobne wybiegi dokonywane celem ominięcia nakazów Prawa znane były zwolennikom ruchu faryzejskiego czasów Jezusa oraz ich następcom, którzy na synodzie w Jabne (jeśli takowy rzeczywiście miał miejsce) przystąpili do nadawania zupełnie nowych form religijności żydowskiej. Rabini wyłuszczyli z Tory sześćset trzynaście mitswot ( przykazań ) i w ich zachowaniu odnaleźli drogę do królestwa Bożego. Droga zachowania Prawa prowadziła wprost w bramy królestwa, jednak obok niej biegły kręte ścieżki omijania owego Prawa. W jaki sposób na przykład przebyć trzy kilometry w dzień szabatu, jeśli droga szabatowa to zaledwie tysiąc kroków? Wędrując kilometr trzymając osła za wędzidło, następnie jadąc na ośle kolejne tysiąc kroków, by ostatecznie usiąść na bukłaku z wodą przywiązanym do siodła i drogą morską odbyć ostatni etap podróży. Na to Prawo zezwalało. Zezwalało także na wędrowanie do woli w obszarze zamkniętym, w związku z czym utarł się zwyczaj tzw. łączenia domów: domy na obrzeżach miejscowości łączono sznurem i w ten sposób zamykano całą wioskę, by droga szabatowa w niej nie obowiązywała. Te dość spektakularne przykłady ukazują, jak wielką wagę wyznawcy judaizmu przywiązywali do zachowania przepisów Prawa. One właśnie, jako wyraz wierności przymierzu, prowadzą do Boga. W mentalności semickiej szczęśliwym, czyli błogosławionym jest ten, kto pozostaje wierny Prawu. Wyraz takiemu myśleniu dają także błogosławieństwa zapisane w psalmach. Psalmista sławi tych, którzy w trudnych sytuacjach rozwiązania szukają u Boga: Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki (Ps 2,12). W krąg błogosławieństw włączony jest każdy, kto unika kontaktu z grzesznikami: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w gronie szyderców (Ps 1,1). Niekiedy błogosławieństwa przeciwstawiają ufność wobec Jahwe naśladowaniu ludzi przewrotnych: Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa (Ps 40,5). Troska o najbardziej potrzebujących w społeczności także widziana bywa jako źródło doświadczania błogosławieństwa: 3 M. Rosik, Jezus i Jego misja. W świetle orędzia Ewangelii synoptycznych, Kielce 2003, H. Lempa, Modlitwa codzienna w judaizmie, Wrocławski Przegląd Teologiczny 4 (1996) 1,

3 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym, w dniu nieszczęścia Pan go ocali (Ps 41,2). Innym motywem szczęścia jest wierność Bożym przykazaniom: Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe (Ps 106,3). Podobne stwierdzenia znajdzie czytelnik w najdłuższym psalmie Starego Testamentu: Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego; szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają (Ps 119,1-2) 5. Przestrzegający przykazań Tory są szczęśliwi nie tylko z tego powodu, że pozostają na drodze Prawa. Są szczęśliwi, bo błogosławi im sam Bóg. O to właśnie modli się psalmista: Pan o nas pamięta: niech nam błogosławi; niech błogosławi domowi Izraela, niech błogosławi domowi Aarona; niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym jak i wielkim! Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych! Błogosławieni jesteście przez Pana, co stworzył niebo i ziemię (Ps 115,12-15). Przekraczając próg świątyni Elhanan Leib Lewinsky ( ), żydowski pisarz i lider syjonistów, jest autorem powiedzenia: Bez Jerozolimy kraj Izraela jest jak ciało bez duszy. Jerozolima w umysłowości Żydów jawi się jako miejsce marzeń i tęsknot, miasto święte i majestatyczne, gród, nad którym rozpościera się otoczka świętości i w którym oddycha się atmosferą religijną. W Jerozolimie rzeczywiście oddycha się świętością. A wszystko dlatego, że miasto naznaczone była niegdyś obecnością świątyni. Ślady tej obecności widoczne są zresztą do dziś. Niektóre błogosławieństwa zanotowane w psalmach związane są ze świątynią w Jerozolimie, która była dla Izraelitów miejscem zamieszkiwania (hebr. Szekinah) Jahwe: Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Ciebie wychwalają (Ps 84,5). Podobnym echem pobrzmiewają inne słowa psalmisty: Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: mieszka on w Twoich pałacach (Ps 65,5). Społeczność Żydów gromadzących się w świątyni w oczach rabinów stała się błogosławieństwem dla całego świata. Duchowi przywódcy narodu dali temu wyraz już po zburzeniu przybytku w 70 roku przez wojska Tytusa. Gdy z kompleksu świątynnego pozostał już jedynie Mur Zachodni, autorzy Talmudu wyznali: Zgromadzenie bezbożnych jest złem dla nich samych, złem dla świata. Zgromadzenie sprawiedliwych jest dobrem dla nich samych, dobrem dla świata (traktat Sanhedryn 71a) 6. Błogosławieństwa związane ze świątynią powstawały często w klimacie pielgrzymek do Jerozolimy. Na Święto Paschy, Namiotów i Tygodni Żydzi udawali się do świątyni, najczęściej w grupach, tworząc karawany, które zapewniały bezpieczeństwo zarówno osobom, jak i pieniądzom przeznaczonym na podatki świątynne. Do uczestnictwa w tych świętach zobowiązani byli wszyscy mężczyźni. Żyjący w I stuleciu żydowski historyk Józef Flawiusz tak opowiada o tym zwyczaju: Do miasta, w którym ustanowią świątynię, 5 W. Käser, Beobachtungen zum alttestamentlichen Makarismus, Zeitschrift für Alttestamentlischen Wiessenschaft 82 (1970) G. Ravasi, Psalmy, I, Wprowadzenie i Psalmy 1-19 (wybór), tłum. P. Mikulska, Kraków 2007.

4 niechaj schodzą się Hebrajczycy trzy razy w roku ze wszystkich krańców zdobytej krainy, by składać Bogu dzięki za doznane dobrodziejstwa, prosić o łaskę na przyszłość i poprzez obcowanie ze sobą na wspólnych ucztach wzmagać uczucia wzajemnej miłości. Przystoi bowiem, by dobrze znali jedni drugich, skoro należą do tego samego plemienia i żyją według tych samych praw; a osiągnąć to można tylko przez takie wzajemne obcowanie, gdy patrząc na siebie i rozmawiając ze sobą, przypominają sobie o wszystkim, co ich łączy 7. Autor wspomina, że grupy pielgrzymów przybywały nie tylko z terenu Palestyny, ale także z Babilonii, a drogą lądową lub morską z Syrii, Azji Mniejszej i północnej Afryki. Żydzi z diaspory zwolnieni byli z obowiązku trzykrotnego w roku przybywania do Miasta Świętego. Wielu z nich uczestniczyło w pielgrzymce raz w życiu. Choć święta pielgrzymie nie obejmowały Dnia Pojednania, wielu wiernych wędrowało w ten dzień przed oblicze Jahwe. Otrzymanie przebaczenia grzechów było jednym z głównych powodów poczucia szczęścia: Szczęśliwy ten, komu odpuszczona została nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp (Ps 32,1-2). Miszna podaje formułę recytowaną przez Najwyższego Kapłana podczas przebiegu uroczystości: Boże, popełniłem nieprawość, wykroczyłem i zgrzeszyłem przed Tobą, ja i mój dom. Boże, wybacz nieprawość, wykroczenia i grzechy, które popełniłem i przez które wykroczyłem i zgrzeszyłem przed Tobą, ja i mój dom, jak jest napisane w Prawie Twojego sługi Mojżesza: Tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni 8. Rozbijając dzieci o skałę Pomysłowość psalmisty co do źródeł szczęścia przewyższa o głowę scenariusze dzisiejszych horrorów. Obraz roztrzaskujących się o twarde skały dziecięcych główek jest nawet bardziej wymowny niż potępiana przez twórców demokracji praktyka pozostawiania schorowanych niemowląt na wzgórzach Tajgetos. W końcu mieszkańcy Sparty porzucali dzieci na pastwę dzikich zwierząt i niepogody, ale nie lubowali się w widoku rozbryzgującej się krwi. Tymczasem dla psalmisty taki widok jest źródłem upojnego szczęścia: Córka Babilonu jest niszczycielką. Szczęśliwy ten, co ci odpłaci za to, coś nam wyrządziła. Szczęśliwy ten, co chwyci i roztrzaska o skałę twoje małe dzieci (Ps 137,8-9). Słowa te, użyte zresztą w podniosłym klimacie modlitwy, skierowane są przeciw najeźdźcom, którzy powalili w gruzy świątynię Pańską, zburzyli miasto, a jego 7 Antiquitates judaicae 4, Traktat Joma 3,8.

5 mieszkańców w smutnym korowodzie poprowadzili do niewoli 9. Gdy jeńcy przekraczali bramy Babilonu, nad ich głowami górował ozdobny posąg bogini Isztar. Niewola nie była więc tylko polityczna, lecz także duchowa. Żydzi wkraczali do miasta pogańskich bożków, które mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu (Ps 115,5-6). Życzenie zła najeźdźcy motywowane jest więc religijnie: Babilończycy zburzyli świątynię, skradli Arkę Przymierza i uwięzili jeńców w pogańskim mieście. Ta właśnie religijna motywacja posłużyła po wiekach biskupowi Hippony do ukucia zasady, według której interpretować należy wiele psalmów złorzeczących. Augustyn zachęca, by złorzeczenia i przekleństwa odnosić nie do grzesznika, który przecież zawsze ma szansę na nawrócenie, lecz do demonów, które wciąż atakują chrześcijan. Myjąc nogi we krwi niegodziwca Złorzeczenia i przekleństwa feruje psalmista także wobec niegodziwych przywódców, władców i rządców. To oni uciskają ubogich i wiernych Panu, to oni zeszli na bezdroża, od urodzenia zbłądzili (Ps 58,4). Jednak ku uciesze prawych kara ich jest nieunikniona: Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę, myje swoje nogi we krwi niegodziwca (Ps 58,11). Kąpiel we krwi to bez wątpienia obraz dość drastyczny dla tych, którzy nie dostrzegają tu nawiązania do jesiennego tłoczenia winogron, namiętnie deptanych stopami. Do nich należał przypuszczalnie tłumacz Septuaginty, który celem złagodzenia wymowy wiersza woli mówić o rękach, nie o nogach. Psalm 58 należy do tzw. psalmów złorzeczących 10. Są one modlitwą człowieka, który Bogu pozostawia pomstę, nie chce bowiem sam wymierzać sprawiedliwości. Prosi Jahwe o ukaranie niegodziwców, wyrażając tym samym własny dramat jako osoby uciskanej i doznającej niesprawiedliwości. Ravasi sądzi nawet, że złorzeczenia niemal emanują miłością: Złorzeczenie jest także wyrazem miłości ubogich do Boga i Jego ludu, ponieważ tryumf bezbożnych jest widziany jako tryumf nieprzyjaciół Boga i przymierza 11. Błogosławiąc ustami, przeklinając sercem Przeklętym w psalmach jest oczywiście ten, kto schodzi z drogi przymierza i odstępuje od Bożego Prawa: Przeklęci odstępujący od Twych przykazań (Ps 119,21). Psalmista dziwi się niegodziwcom, których akrobatyczne zdolności przyrównuje do naskakiwania na ścianę: Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali? Oni tylko knują podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu (Ps 62, 4-5). Autor chętnie przeklina przeklinających: Miłował złorzeczenie: niech się nań obróci; w błogosławieństwie nie miał upodobania: niech od niego odstąpi! Niech się odzieje przekleństwem jak szatą; niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności i jak oliwa wejdzie w jego kości (Ps 109,17-18). Odkrywa nawet, że jego własne imię może być użyte jako przekleństwo: 9 J.S. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kraków 1996, W. Schottroff, Der altisraelische Fluchspruch, Neukirchen Vluyn 1969, G. Ravasi, Psalmy, 475.

6 Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie, srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem (Ps 102,9) Na skrzydłach anielskich czyli błogosławieni błogosławiący Nie jest łatwo wyróżnić klarowne kategorie tych, których psalmy błogosławią i tych, których przeklinają. Próba, jakiej dokonano powyżej, może się udać tylko w ograniczonym stopniu. Błogosławionym par excellance jest przede wszystkim Bóg. Z racji tego, że obrał sobie za mieszkanie świątynię, szczęśliwi są wszyscy, którzy w niej składać mogą ofiary i błagać o przebaczenie grzechów. Błogosławieni są także ci, którzy kroczą drogą Prawa bezpiecznie zawiną do portu zbawienia. A przeklęci? Przeklęci są poganie i ich bożki, które w Biblii Hebrajskiej (Ps 96,5) są ułudą (hebr. hewel), jednak w tłumaczeniu greckim (Septuaginta) stają się już demonami (gr. daimonia). Przeklęci są najeźdźcy, którzy odważyli się wznieść swą rękę przeciw świątyni. Przeklęci są także ci, którzy przykazania Prawa mają za nic. W historii egzegezy chrześcijańskiej psalmy złorzeczące, nie licujące przecież z przykazaniem miłości, doczekały się różnorakich interpretacji. Jedni idąc o linii interioryzacji postanowili złorzeczenia odnieść do grzesznika, który mieszka w każdym z nas, piętnując w ten sposób własne przywiązanie do zła. Inni mówili, że psalmy te potępiają sam grzech, nie zaś grzesznika. Zwolennicy trendów eschatologicznych widzą w nich proroctwo ostatecznego losu tych, którzy się nie nawrócą. Co bardziej uduchowieni twierdzą natomiast, że złorzeczenia odnieść należy do szatana i jego demonów. W perspektywie tego ostatniego stwierdzenia aniołowie ci, którzy nie upadli, stając się demonami są duchami błogosławionymi. Nie tylko błogosławionymi, ale także błogosławiącymi: Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, by słuchać głosu Jego słowa. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę! (Ps 103,20-21). ks. prof. PWT dr hab. Mariusz Rosik ur. 168 we Wrocławiu. Studia odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ( ), w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie ( ), na Hebrew University i w École Biblique et Archéologique Francaise w Jerozolimie ( ). Jest autorem ponad dwudziestu książek naukowych (ostatnia: W Chrystusie wszyscy będą ożywieni (1Kor 15,22b). Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za zmartwychwstaniem (1Kor 15,12-58), Bibliotheca Biblica, Wrocław 2010) i popularnonaukowych oraz ponad stu artykułów. Jego prace ukazały się w ośmiu językach. Prowadzi pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jako ósmy z kolei Polak został członkiem prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia Studiorum Novi Testamenti Societas siedzibą w Cambridge.

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

I I. Błogosławieństwo dla świata

I I. Błogosławieństwo dla świata i l # o d a j d zdejach i Izraela można w dużym stopniu odkryć podwaliny cywilizacji i kultury w i r świata. Nietrudno udowodnić, że tak jest naprawdę. To za pośrednictwem Izraela otrzymaliśmy Słowo Boże:...im

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 1 Ellen G. White 2 Ellen Gould White wersja dla Adobe Acrobat Reader Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU Dariusz Matuszewski Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych Studium teologiczno-egzegetyczne Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

O zachodzie słońca. Spotkanie na modlitwie w intencji pokoju w Ziemi Świętej w Watykanie

O zachodzie słońca. Spotkanie na modlitwie w intencji pokoju w Ziemi Świętej w Watykanie O zachodzie słońca Spotkanie na modlitwie w intencji pokoju w Ziemi Świętej w Watykanie GI O VA N N I MARIA VIAN Sugestywny komentarz żydowski na temat snu Jakuba zwraca uwagę, że tego dnia słońce cudem

Bardziej szczegółowo

Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku)

Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku) Ks. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku) Pierwsze stulecie istnienia chrześcijaństwa i rozwoju Kościoła na obszarze Syro-Palestyny

Bardziej szczegółowo

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele?

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele? Przemysław Gola Czego Biblia uczy o Kościele? Szkoła Biblijna Hosanna Rokitno Szlacheckie 2012 Autor: Przemysław Gola Tytuł: Czego Biblia uczy o Kościele? Korekta i skład: Jekatierina Gola Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen. ŚWIĘTO EPIFANII 1 Barwa liturgiczna: biała ŚWIĘTO EPIFANII Hasło dnia: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) Psalm dnia: Ps 72,1-3.10-13.19 1. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW. Ubodzy w duchu

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW. Ubodzy w duchu OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW Ubodzy w duchu Przyjrzyjmy się kolejnym błogosławieństwom u św. Mateusza. Pierwsze błogosławieństwo dotyczy ubogich w duchu (hoj ptohoj to pneumati). Ptohoj oznacza nie tylko ubogiego,

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła Komisja peregrynacyjna: ks. Adam Żurad CSMA, ks. Tadeusz Musz

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Humanista Eremita Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528) Założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej

Humanista Eremita Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528) Założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Humanista Eremita. Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528), wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry

Bardziej szczegółowo

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Robert Kałamański Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Warszawa 2010 Autor wyraża zgodę na powielanie i bezpłatne rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM

O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM SPIS TREŚCI WSTĘP 1. Dlaczego raz mówimy Eucharystia", innym razem Najświętszy Sakrament?" Czy Najświętszy Sakrament jest

Bardziej szczegółowo