Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka polskiego"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali od 1 do 6) cząstkowe, śródroczne i roczne: celująca (6) bardzo dobra (5) dobra (4) dostateczna (3) dopuszczająca (2) niedostateczna (1) W związku z tym, że ocenianie jest wielopłaszczyznowym procesem, uczniowie na zajęciach języka polskiego są oceniani na wielu obszarach aktywności polonistycznej. 2. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: czytanie różnych tekstów kultury, tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi), mówienie, przestrzeganie zasad ortograficznych, znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających, znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i frazeologii, recytacja, wykonanie określonych projektów, realizacja zadań w grupie, przygotowanie inscenizacji. 3. Uczeń może również otrzymywać tzw. dodatkowe oceny cząstkowe - celujące i bardzo dobre z języka polskiego:

2 jeżeli uczestniczy (i zajmuje znaczące lokaty) w szkolnych konkursach polonistycznych, różnych konkursach zewnętrznych, olimpiadzie przedmiotowej itp., twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, podejmuje działalność literacką lub kulturalną, współpracuje z gazetką szkolną, prasą lokalną, młodzieżową, posiada wiadomości z zakresu kształcenia kulturowego i językowego znacznie wykraczające poza program realizowany na poziomie danej klasy, zdobywa wyróżnienia lub jest laureatem konkursów na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianów i dyktanda. (Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok pierwszej noty). Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wskazane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych konsekwencji (brak pracy domowej, nieprzeczytanie lektury, brak zeszytu, itp.).. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonymi orzeczeniem odpowiedniej poradni powinna być zgodna z zaleceniami poradni. dyktando 5. Zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom /opiekunom prawnym/ sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych: W trakcie poprawy każdej pracy klasowej uczeń otrzymuje swój sprawdzian do wglądu. Rodzice mogą przejrzeć prace dziecka podczas spotkania z nauczycielem przedmiotu w trakcie zebrań lub w czasie indywidualnej konsultacji. 6.: Obszary aktywności podlegające ocenianiu. Wypowiedzi ustne: a) kilkuzdaniowa wypowiedź, b) opowiadanie,

3 c) recytacja, d) prezentacja, e) głos w dyskusji, f) czytanie tekstów. Wypowiedzi pisemne: g) odpowiedź na pytania, h) rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, i) redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienia, przepisu, instrukcji, zaproszenia, ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji, j) redagowanie form wypowiedzi: opowiadania, opisu, sprawozdania, charakterystyki, listu prywatnego i oficjalnego, notatki w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia. 7. Metody sprawdzania osiągnięć: W ciągu roku szkolnego w każdej klasie przewiduje się przeprowadzenie następujących prac klasowych: a) dwugodzinne zadania klasowe dłuższa wypowiedź ( wypracowanie ), b) sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego, c) sprawdziany czytania tekstu ze zrozumieniem, d) dyktanda, sprawdziany lub testy ortograficzne, e) sprawdziany z lektur i wiadomości teoretyczno - literackich. Oprócz tego oceniane będą: f) pisemne prace domowe z zakresu nauki o języku i literatury,

4

5 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: I. Czytanie różnych tekstów kultury dopuszczający Uczeń: - czyta cicho ze zrozumieniem w stopniu umożliwiającym wykorzystanie zawartych informacji w tekście na poziomie podstawowym, - czyta głośno z trudnościami w zakresie dykcji, tempa, intonacji, - przeczytał przynajmniej dwie pozycje z listy lektur obowiązujących w klasie I, - wykazuje ogólną znajomość tekstów kultury omawianych na zajęciach na poziomie podstawowym ( nauczyciel dostosowuje wymagania do potrzeb ucznia zgodnie np. ze wskazaniami zawartymi w opiniach wydanych przez PPP), dostateczny Uczeń: - czyta cicho ze zrozumieniem w stopniu pozwalającym na korzystanie z części informacji na poziomie podstawowym, - czyta głośno z niewielkimi trudnościami w zakresie dykcji i intonacji, - wykazał się znajomością treści 3 pozycji z listy lektur obowiązujących w klasie I, - odróżnia w tekście ujęcia realistyczne od fantastycznych, - wyróżnia w utworze postaci i zdarzenia, określa czas i miejsce akcji, - odróżnia prozę od wiersza, - z pomocą nauczyciela odnajduje w tekstach istotne w analizie fragmenty, wskazuje znaczące elementy tekstu niewerbalnego dobry Uczeń: - czyta cicho, ze zrozumieniem teksty w stopniu pozwalającym na korzystanie z informacji w nich zawartych, - podczas czytania głośnego teksty odczytuje poprawnie, zachowuje płynność czytania, - zna treść przynajmniej 4 utworów z listy lektur obowiązkowych, - wykazuje chęć prezentacji ulubionych utworów na zajęciach, - próbuje odczytywać metafory w tekstach kultury, - wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty, próbuje je interpretować, - odróżnia przekazy artystyczne od dokumentalnych, - w tekstach kultury niewerbalnych potrafi wskazywać / wyszukiwać istotne, proste elementy, - stara się odnaleźć i zinterpretować związków przyczynowoskutkowych, - dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczne, bardzo dobry Uczeń: - czyta teksty cicho, ze zrozumieniem w stopniu pozwalającym na poprawne odczytanie sensu utworu oraz wykorzystanie informacji w nim zawartych, wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach, - wykazuje się umiejętnością odnajdywania i interpretowania związków przyczynowoskutkowych, - dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny, - czyta głośno, zachowuje właściwą intonację i artykulację, - wykazuje się znajomością treści wszystkich lektur obowiązkowych, - zaprezentował na lekcjach 1-2 utwory wybrane z listy lektur dodatkowych, - potrafi wskazać sens ogólny utworu, jego wymowę oraz przesłanie, - odróżnia przekazy artystyczne od dokumentalnych, - odczytuje metaforykę i symbolikę w tekstach, celujący Uczeń: - doskonale czyta ze zrozumieniem, odczytuje sensy i informacje zawarte w utworze, - wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach, - wykazuje się umiejętnością odnajdywania i interpretowania związków przyczynowoskutkowych, - dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny, - czyta głośno, prawidłowo artykułuje, zachowuje poprawną intonację, wprowadza modulację głosową, - wykazuje się znajomością treści wszystkich pozycji z listy lektur obowiązkowych, - zaprezentował na zajęciach 2-3 utwory wybrane samodzielnie z listy lektur nadobowiązkowych, - dokonuje prezentacji lektur dodatkowych zgodnie z własnym gustem czytelniczym, - odróżnia ujęcia metaforyczne od dosłownych, - wskazuje przesłanie i sens utworu, rozumie wymowę tekstu, - doskonale interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, - dostrzega perswazję, manipulację i wartościowanie,

6 II. Tworzenie własnego tekstu - z pomocą nauczyciela redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie. - samodzielne redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie, popełniając błędy w zakresie formy - dba o komunikatywność przekazu, poprawne słownictwo -zna i stara się stosować zasady organizacji tekstu, tworzy tekst w znacznej mioerze na zadany temat, dązy do osiągnięcia spójności pod względem logicznym i składniowym - tworzy teksty dostosowane do sytuacji komunikacyjnej - samodzielne redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie - dba o komunikatywność przekazu, poprawne słownictwo - zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym Ponadto: - uwzględnia wszystkie elementy tematu -dokonuje selekcji materiału - nie pisze o wszystkim o czym wie i pamięta -poprawnie zaznacza akapity -tekst jest czytelny -tekst jest komunikatywny i logiczny -popełnia nieliczne błędy w zapisie treści -nie popełnia błędów rzeczowych -pisze czytelnie - bezbłędnie redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie - tworzy teksty komunikatywne, stosując poprawne słownictwo - zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym - tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej - dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie -formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze Posługuje sie kategoriami pojęciowymi swoistymi dla przedmiotów humanistycznych Ponadto: wnikliwie analizuje temat i stara się ująć w sposób twórczy oryginalny pisze z dbałością o poprawność stylistyczną, językową, orograficzną, interpunkcyjną praca jest estetyczna i czytelna -bezbłędnie i twórczo redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczeniie - tworzy teksty komunikatywne, stosując poprawne słownictwo - zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym- tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej - dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie -formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze Posługuje sie kategoriami pojęciowymi swoistymi dla przedmiotów humanistycznych -analizuje, porównuje, porządkuje i syntezuje informacje zawarte w tekstach kultury -wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi Ponadto: - posiada własne metody samodzielnej pracy; - jest uzdolniony literacko, teatralnie, dziennikarsko; publikuje własne teksty w czasopismach szkolnych; - wykazuje się oryginalnością i samodzielnością myślenia, wnioskowania i uogólniania, formułowania sądów, argumentowania. -posługuje się barwnym i bogatym językiem -pisze bezbłędnie pod względem poprawności językowej, stylistycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej -pisze czytelnie, dba o estetykę pracy -wykazuje się rozległą i głęboką znajomością tematu -odwołuje się do kontekstów,

7 III. Mówienie - słucha uważnie krótkiej wypowiedzi i dokumentuje to odpowiedzią na pytanie, - rozumie mowę ciała (język niewerbalny), - samodzielnie buduje jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzenia na temat lektur, zjawisk kulturowych, zainteresowań, - zna problematykę lektur i dokumentuje to, odpowiadając na pytania, - przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedzenia wielozdaniowe. - słucha uważnie wypowiedzi i dokumentuje to, wskazując główną myśl i odpowiadając na pytania, - zna treść lektur, umie odtworzyć najważniejsze wydarzenia, - buduje krótkie, logiczne wypowiedzi na temat lektury, filmu, różnych problemów codziennego życia, posługując się pojęciami literackimi i kulturowymi, - potrafi określić swoje stanowisko i uzasadnić je, - odróżnia fakty od opinii, - mówi w sposób zgodny z ogólnopolską normą wymowy. - słucha uważnie wypowiedzi i potrafi dokonać selekcji przekazywanych informacji, - tworzy poprawne składniowo i merytorycznie wypowiedzi wielozdaniowe, - bierze udział w dyskusji, popierając własne zdanie trafnie dobranymi argumentami, - poprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi, - dobrze zna treści lektur, wykorzystuje konteksty niezbędne do ich interpretacji. - buduje logiczne, spójne i poprawne merytorycznie wypowiedzi na określone tematy, - dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty uzasadniające własne stanowisko, - dostrzega problem, zgłasza propozycje rozwiązania, wyciąga wnioski, - wykazuje się bardzo dobrą znajomością wszystkich lektur programowych, - sprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi: opis, opowiadanie twórcze i odtwórcze, charakterystyka, streszczenie, sprawozdanie, głos w dyskusji, - wygłasza przemówienia, stosując figury retoryczne, - stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter: perswazji, parafrazy, komentarza. - uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo i charakteryzującą się wysokim poziomem merytorycznym, - celnie argumentuje, wykazując się erudycją interdyscyplinarną, - jest laureatem szkolnych konkursów recytatorskich, - wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu w ramach konkursów zewnętrznych: recytatorskich, krasomówczych. ortograficznychiv. Przestrzeganie zasad - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, - potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, - stara się poprawnie przenosić wyrazy. - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się nieliczne błędy ortograficzne, - potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, - poprawnie przenosi wyrazy. - zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się nieliczne błędy ortograficzne II stopnia lub 1-2 błędy ortograficzne I stopnia, - korzysta ze słownika ortograficznego - stara się nie popełniać błędów ortograficznych ( w pracach pisemnych dopuszczalne są nieliczne błędy ortograficzne II stopnia), - korzysta ze słownika ortograficznego. - pisze poprawnie pod względem ortograficznym, umiejętnie stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne, - korzysta ze słownika ortograficznego, samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu ortografii.

8 frazeologiiv. Znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i - tworząc własne teksty, posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji ( stosuje poprawne formy wyrazów, rozwija tekst, dodając do rzeczowników i czasowników właściwe określenia), składni ( przekształca tekst, tworząc ze zdań pojedynczych- złożone, z równoważników-zdania, z konstrukcji czynnychbierne), rozumie znaczenie wybranych związków frazeologicznych. - tworząc różne formy wypowiedzi, posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji ( części mowy odmienne i nieodmienne), składni ( zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, złożone, równoważniki zdania), frazeologii ( zna znaczenie popularnych mitologizmów, wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z Biblii i świadomie stosuje je w swoich wypowiedziach). - tworząc własne teksty, sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji(zna odmienne i nieodmienne części mowy i ich funkcje w zdaniu, składni (stosuje różne rodzaje wypowiedzeń i umie je nazwać), frazeologii (zna znaczenie powszechnie przyjętych frazeologizmów i poprawnie je stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych). - tworzy teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z zakresu: fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy), składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone), frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach wypowiedzi), -tworząc teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z zakresu: fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy), składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone), frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach wypowiedzi), - współtworzy gazetkę, dokonując korekty językowej zamieszczonych w niej artykułów, - samodzielnie przygotowuje zadania konkursowe lub ciekawe ćwiczenia utrwalające kształcone umiejętności. VI. Recytacja -zna tekst i recytując go popełnia błędy lub też korzysta z pomocy nauczyciela -stara się mówić w sposób wyraźny tak,aby być słyszanym i rozumianym -zna tekst i recytując go sporadycznie popełnia błędy lub korzysta z pomocy nauczyciela -mówi w sposób wyraźny, jest słyszany i rozumiany przez odbiorców -stara się dostosować tempo mówienia do sytuacji ukazanej w wierszu czy fragmencie prozy -stara się przestrzegać znaków interpunkcyjnych i przerzutni -recytując tekst nie popełnia błędów i nie korzysta z pomocy nauczyciela, -stara się w sposób świadomy dbać o poprawną dykcję - dostosowuje tempo mówienia do sytuacji ukazanej w tekście literackim - przestrzega znaków interpunkcyjnych i przerzutni -stara się dbać o wyraziste mówienie, czyli o dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji ukazanej w utworze -dąży do modulowania głosu tak, by wyrażać uczucia, zaciekawiać, wzruszać itp. -dba o poprawną dykcję- -recytuje w sposób wyrazisty, modulując głos i dostosowując sposób mówienia do sytuacji ukazanej w utworze - dba o zachowanie zasad kultury żywego słowa - w sposób logiczny odtworza słowa autora opierając się na rozumieniu utworu -umiejętnie wydobywa myśll przewodnią tekstu, -zachowuje prostotę i naturalność wygłaszania (recytacja zbliżona do mowy potocznej) - stosuje umiarkowaną gestykulację i mimikę, zachowuje swobodną postawę. - dba o zachowanie zasad kultury żywego słowa - jest laureatem szkolnych konkursów recytatorskich, - wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu w ramach zewnętrznych konkursów recytatorskich

9 projektówvii. Wykonanie określonych -z pomocą przygotowuje projekty w znacznej mierze realizujące temat -z pomocą nauczyciela dokonuje prezentacji projektu -samodzielnie tworzy projekty, które realizują temat i w znacznym stopniu są zgodne z danym tekstem -dba o estetykę wykonania -samodzielnie dokonuje prezentacji projektu -tworzy projekty realizujące temat i zgodne z danym tekstem -dba o estetykę wykonania, zamieszcza ilustracje, wykresy, osie czasu itp. -stara się przedstawić zgromadzoną wiedzę w sposób ciekawy, stosując np. metodę notatki graficznej -w czasie prezentacji wykazuje się dobrą znajomością prokjektu, mówi w spoób poprawny językowo, potrafi wyeksponować rezultaty swej pracy -tworząc projekty stara się wyrażać treści w sposób oryginalny i twórczy -nie popełnia błędów merytorycznych, zamieszcza informacje trudniej dostępne, przygotowane w opariu o własne poszukiwania i lektury - w czasie prezentacji projektu nie popełnia błędów językowych, przyciąga uwagę słuchaczy za pomocą odpowiedniej ekspresji wypowiedzi i własnego zaangażowania, potrafi wyeksponować załozone cele i osiągnięte rezultaty -wyraża treści w sposób oryginalny i twórczy -wzbogaca warstwę merytoryczna projektu o wiadomości zdobyte na podstawie własnych lektur, odbytych rozmów, wysłuchanych wykładów itp. -stosuje oryginalne techniki lub technologie wykonania - dostosowuje sposób prezentacji projektu do jego zawartości grupieviii. Realizacja zadań w -stara się poprawnie wykonywać powierzone zadania -nawiązuje współpracę z innymi członkanmi grupy -poprawnie wykonuje wyznaczone zadanie -współpracuje z innymi członakmi grupy -jest zaangażowany w pracę grupy -wwiązuje się w pełni z powierzonych mu zadań -przyjmuje rolęlidera grupy -wywiązuje się z funkcji koordyhnatora grupy -w sposób twórczy angażuje się w pracę grupy -umiejętnie koordynuje działania grupy -przyjmuje rolę rzecznika prasowego grupy -pełniąc rolę lidera grupy stwarza dobrą atmosferę pracy -podsuwa członkom grupy twórcze sposoby rozwiązania problemów -dba o oryginalne, ambitne przedstawienie efektów pracy grupy - w czasie prezentacji projektu nie popełnia błędów językowych, przyciąga uwagę słuchaczy za pomocą odpowiedniej ekspresji wypowiedzi i własnego zaangażowania, potrafi wyeksponować załozone cele i osiągnięte rezultaty

10 oceny zaproszenia oceny pisemnych form wypowiedzi I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co]. II Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym- co najmniej jeden. III Spójność tekstu. IV Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne]. oceny dedykacji I Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu [komu dedykujemy; z jakiej okazji (za co, w jakich okolicznościach); kto dedykuje; gdzie (miejscowość); kiedy (data)]. II Spójność tekstu. III Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne]. V Trafne i poprawne użycie cytatu [fakultatywnie].

11 oceny ogłoszenia prasowego I Zapis najważniejszych informacji [ czego dotyczy ogłoszenie, np. poszukiwania pracy, kupna, sprzedaży, zamiany, znalezienia, zgubienia czegoś]. II Informacja dotycząca nadawcy pozwalająca na nawiązanie z nim kontaktu [np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres ]. III Funkcjonalność stylu [zwięzłość, rzeczowość]. IV Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne]. VI Estetyka zapisu [czystość, czytelność, brak skreśleń]. oceny ogłoszenia typu zawiadomienie I Zapis najważniejszych informacji [kogo zawiadamiamy, o czym-cel, czas, miejsce, kto zawiadamia]. II Stosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym [ co najmniej jeden]. III Właściwy układ graficzny [nagłówek, treść, podpis, przejrzystość zapisu]. IV Spójność tekstu. V Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. VI Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne].

12 oceny recenzji książki I Temat (0-7)* I Trafny tytuł [związany z treścią pracy]. II Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach- co najmniej trzy informacje [autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, wydawnictwo]. III Przedstawienie problematyki utworu. IV Subiektywna ocena różnych elementów książki- co najmniej cztery elementy [np. kompozycja, przebieg akcji, postawy bohaterów, język, elementy edytorskie- ilustracje, wygląd okładki, strony tytułowej]. V Stosowanie słownictwa perswazyjnego. VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym. II Kompozycja (0-3)** VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji. VIII Spójność tekstu. IX Logiczność [ nie występują nieuzasadnione powtórzenia]. III Język i styl (0-4)** X Poprawność językowa [0-3bł.~3p.; 4bł.~2p.; 5-6bł.~1p.; 7bł.~0p.]. 0-3p. XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi]. IV Zapis (0-3)** XII Poprawność ortograficzna [0bł.~2p.; 1bł.~1p.; 2bł.~0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.-3bł.~2p.; 4bł.~1p.; 0-2p. 5bł.~0p.]. XIII Poprawność interpunkcyjna [ dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów]. *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat

13 oceny recenzji filmu I TEMAT (0-8)* I Tytuł trafny (związany z treścią pracy) II Podanie trafnych wiadomości o fillmie i jego twórcach co najmniej cztery informacje (tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, kostiumolog, kopozytor muzyki, obsada aktorska) III Przedstawienie problematyki filmu IV Subiektywna ocena różnorodnych elementów filmu co najmniej cztery elementy (np. reżyseria, scenariusz, 0-2p. scenografia, kostiumy, praca statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, nastrój) V Subiektywna ocena gry aktorów VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym II KOMPOZYCJA (0-3)** VIII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji IX Spójność tekstu X Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** XI Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. XII Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XII Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XIV Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

14 oceny recenzji spektaklu teatralnego I TEMAT (0-8)* I Tytuł trafny (związany z treścią pracy) II Podanie trafnych wiadomości o fillmie i jego twórcach co najmniej cztery informacje (tytuł, reżyser, miejsca i czas prapremiery, premiery, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, choreograf, kopozytor muzyki, obsada aktorska) III Przedstawienie problematyki przedstawienia IV Subiektywna ocena różnorodnych elementów filmu co najmniej cztery elementy (np. reżyseria,, 0-2p. scenografia, kostiumy, charakteryzacja, choreografia, muzyka, dobór rekwizytów, światło, praca suflera, efekty specjalne, reakcje publiczności, nastrój) V Subiektywna ocena gry aktorów VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym II KOMPOZYCJA (0-3)** VIII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji IX Spójność tekstu X Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** XI Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. XII Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XII Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XIV Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

15 oceny opowiadania twórczego I TEMAT (0-6)* I Rozwinięcie tematu 0-2p. II Trafny tytuł (odpowiedni do tematu opowiadania) III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń IV Ciekawy sposób prowadzeia narracji (osiągnięty np. dzięki prawidłowemu wprowadzeniu do toku narracji 0-2p. kilkuzdaniowego opisu; np. opisu przedmiotu, krajobrazu, wyglądu zewnętrznego postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych; lub elementów charakterystyki postaci) II KOMPOZYCJA (0-3)** V Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji VI Spójność tekstu VII Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** VIII Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. IX Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** X Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XI Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

16 oceny opowiadania z dialogiem I TEMAT (0-6)* I Rozwinięcie tematu 0-2p. II Trafny tytuł (odpowiedni do tematu opowiadania) III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji (co najmniej jeden przykład składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi) V Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych (co najmniej trzy przykłady) II KOMPOZYCJA (0-3)** VI Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji VII Spójność tekstu VIII Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** IX Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. X Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XI Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XII Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

17 oceny opisu dzieła sztuki reprodukcji obrazu I TEMAT (0-10)* I Realizacja tematu (opowiadanie nie może dominować nad opisem) II Krótka informacja o dziele i jego twórcy III Określenie tematyki obrazu (np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwa abstrakcyjne, akt) IV Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na pierwszym planie obrazu V Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na drugim planie obrazu VI Opis tła obrazu VII Określenie nastroju VIII Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów np. ich kształt, wielkość, kolor, (nie wystarczy pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów) IX Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne co najmniej cztery przykłady (np. na pierwszym planie, obo, z prawej strony, z lewej, u dołu) X Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji II KOMPOZYCJA (0-3)** XI Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji XII Spójność tekstu III JĘZY7K I STYL (0-4)** XIII Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. XIV Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XV Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XVI Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

18 oceny streszczenia I TEMAT (0-7)* I Zrozumienie tematu (streszczenie tekstu) II Przedstawienie treści w określonej ilości wypowiedzeń (np. w 7-8 zdaniach)** III Wybór najważniejszych faktów, wydarzeń IV Prawidłowa chronologia przedstawionych zdarzeń V Streszczenie ważnych myśli i rozmów bohaterów VI Unikanie opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych VII Obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji) II KOMPOZYCJA (0-1) VIII Spójność i logiczność tekstu III JĘZY7K I STYL (0-3)** IX Poprawnośc językowa (0-1bł. 2p.; 2bł.-1p.; 3bł.-0p.) 0-2p. X Funkcjonalność stylu (jasność, rzeczowość, krótkie, zwięzłe zdania pozbawione wyrażeń ekspresyjnych) IV ZAPIS (0-3)** XI Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XII Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 2 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 4 błędy) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę świadczącą o niezrozumieniu streszczanego tekstu. **Jeśli streszczenie nie zawiera określonej liczby wypowiedzeń uczeń otrzymuje 0p. za kryteria: język i styl, zapis.

19 oceny przemówienia I Zgodnośc przemówienia z tematem II Wstęp apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu spotkania, określenie elu przemówienia III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2p. IV Zakończenie np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat V Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących czasu i miejsca, w którym odbywa sę spotkanie (np. szczególna data, pamiętny dzień, niezwykła chwila, niezapomniane miejsce) VI Wystepowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy co najmniej 2 przykłady poza wstępną apostrofą (np. mili goście, szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i koledzy) VII Występowanie słów wyrażających stosunek do włąsnej wypowiedzi (np. mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek) VIII Spójność wypowiedzi IX Logiczność wypowiedzi X Poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy) XI Funkcjonalność stylu wypowiedzi styl dostosowany do audytorium, sugestywność, jasność, rzeczowość, zrozumiałość wypowiedzi) XII Płynność wypowiedzi (odpowiednie tempo mówienia, uczeń może przyspieszyć tylko wtedy, gdy ma to służyć do osiągnięcia jakiegoś efektu) XII Wyraźne mówienie (uczeń jest słyszany i rozumiany) XIV Wyraziste mówienie (odpowienie akcentowanie najważniejszych miejsc wystąpienia, modulacja głosu, pauzy, unikanie monotonii) XV Odpowiednie gesty, mimika, postawa przemawiającego (nie rozpraszają słuchaczy, podkreślają najważniejsze elementy wystąpienia, słuąż utrzymywaniu kontaktu ze słuchającymi)

20 ocen z języka polskiego dla klasy II i III

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi oceny pisemnych form wypowiedzi Formy wypowiedzi wprowadzone (kształcone) w klasie Podręcznik Nazwa formy Strony Zofia Czarniecka-Rodzik Gramatyka Zaproszenie 144 151 i stylistyka Dedykacja 152 157 Witold

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - odpowiedzi ustne, - wypracowania, - kartkówki, - recytacje,

Bardziej szczegółowo

Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra. Ocena celująca

Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra. Ocena celująca Gimnazjum w Jordanowie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie II wynikające z realizowanego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zaproszenia Kryteria. Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zaprasza, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co]

Kryteria oceny zaproszenia Kryteria. Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zaprasza, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] Język polski. oceny pisemnych i ustnych form wypowiedzi. Punkty przyznane za kaŝdą z prac są przeliczane zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie szkoły : 30% - 2, 50% - 3, 75% - 4, 90% - 5 Formy wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI mgr BEATA KONIECZNA Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - testy, - wypowiedzi ustne, - prace klasowe, - kartkówki,

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: I. Zasady oceniania. II. Kompetencje polonistyczne. III. Kryteria wymagań na poszczególne oceny. IV.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I, II i III GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I, II i III GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA POLSKEGO DLA KLASY, i GMNAZJUM NR 2 M. KS. STANSŁAWA KONARSKEGO W ŁUKOWE Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy, i gimnazjum jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi KLASA I

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi KLASA I oceny pisemnych form wypowiedzi KLASA oceny zaproszenia Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6 (nauczyciel: Joanna Małkowska) Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego SPS TREŚC Zaproszenie... 2 Opowiadanie... 3 Opowiadanie z dialogiem... 4 Opis postaci... 5 Opis dzieła sztuki... 6 Opis krajobrazu... 7 Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Język polski. Zespół Przedmiotowy Humanistyczny

Przedmiotowy System Oceniania. Język polski. Zespół Przedmiotowy Humanistyczny Przedmiotowy System Oceniania Język polski Zespół Przedmiotowy Humanistyczny 2012-09-03 Opracowanie: mgr Elżbieta Jawor mgr Agata Benduska mgr Ewa Król mgr Anna Adamuszek 1.Przedmiot oceny ucznia (wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK POLSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK POLSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami ntegracyjnymi im. Jana Pawła w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK POLSK Obszary aktywności i ich ocena Obszary aktywności 1. Sprawdziany /testy oceniamy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III Nauczyciel Joanna Zawodnik Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w gimnazjum kl. I, II, III Podręczniki Świat w słowach i obrazach, Nauka o języku/wyd. WSiP I. Postanowienie ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Zofia Bilska klasy: 3b, 3f, 3g Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w ciągu okresu: praca stylistyczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH TECHNIKUM I-IV (z uwzględnieniem Podstawy Programowej, standardów wymagań i wewnątrzszkolnego systemu oceniania). I. W ocenie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Grupa A Praca klasowa: Odpowiedź ustna a) praca z tekstem nieliterackim b) wypracowanie Sprawdzian wiadomości i/lub umiejętności Grupa B Ustne Praca na lekcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel: Małgorzata Samsonowicz I. CELE EDUKACYJNE 1.Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III a) Ocenie podlegają: - umiejętności i wiedza w zakresie czytania, słuchania, mówienia, pisania, świadomości językowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie I Metody ewaluacji osiągnięć uczniów: 1. Formy ewaluacji: pisemne - sprawdzian, test, kartkówka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI I. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, wytwory jego pracy oraz aktywność na zajęciach. II. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania

Zasady przedmiotowego oceniania GIMNAZJUM - JĘZYK POLSKI Przedmiotowe zasady oceniania dotyczy trzyletniego cyklu kształcenia kulturowego i językowego. Uwzględnia: 1. Zasady oceniania. 2. Kompetencje polonistyczne. 3. Kryteria wymagań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Dialog. Numer kryterium

Dialog. Numer kryterium Język polski oceny pisemnych form wypowiedzi w klasach 4-6 szkoły podstawowej Wykaz pisemnych form wypowiedzi 1. Dialog (s. 1) 2. Dłuższa wypowiedź na określony temat (s. 2) 3. nstrukcja (s. 2) 4. Kartka

Bardziej szczegółowo

1. Słuchanie i mówienie Uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo

1. Słuchanie i mówienie Uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo GIMNAZJUM - JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania dotyczy trzyletniego cyklu kształcenia kulturowego i językowego. Uwzględnia: 1. Zasady oceniania. 2. Kompetencje polonistyczne. 3. Kryteria wymagań

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Stopień niedostateczny (1)

Stopień niedostateczny (1) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

II. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY I. KOMPETENCJE POLONISTYCZNE PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Słuchanie i mówienie. II. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA II Umiejętności ucznia z zakresu: słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

/język polski klasy 1-3/

/język polski klasy 1-3/ PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA /język polski klasy 1-3/ 1. Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, prac klasowych i testów: 100 % - 91 % bardzo dobry 90 % - 75 % dobry 74 % - 51 % dostateczny 50 % - 41

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE Strona 1 Wymagania edukacyjne 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE PODSTAWA PRAWNA Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1 września 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE język polski I Wymagania edukacyjne Dotyczą odbioru wypowiedzi oraz wykorzystania zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia własnej wypowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA III Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował przewidziane programem nauczania zagadnienia w stopniu bardzo dobrym oraz spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Zasady przedmiotowego systemu oceniania 1. Ocena powinna wspierać i stymulować rozwój ucznia. Każda ocena jest opatrzona komentarzem ustnym lub pisemnym.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język polski gimnazjum Przedmiotowy system oceniania język polski gimnazjum Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV VI. 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV VI. 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA POLSKEGO dla klas Zasady ogólne 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania ustne twórcze

Bardziej szczegółowo