Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka polskiego"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali od 1 do 6) cząstkowe, śródroczne i roczne: celująca (6) bardzo dobra (5) dobra (4) dostateczna (3) dopuszczająca (2) niedostateczna (1) W związku z tym, że ocenianie jest wielopłaszczyznowym procesem, uczniowie na zajęciach języka polskiego są oceniani na wielu obszarach aktywności polonistycznej. 2. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: czytanie różnych tekstów kultury, tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi), mówienie, przestrzeganie zasad ortograficznych, znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających, znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i frazeologii, recytacja, wykonanie określonych projektów, realizacja zadań w grupie, przygotowanie inscenizacji. 3. Uczeń może również otrzymywać tzw. dodatkowe oceny cząstkowe - celujące i bardzo dobre z języka polskiego:

2 jeżeli uczestniczy (i zajmuje znaczące lokaty) w szkolnych konkursach polonistycznych, różnych konkursach zewnętrznych, olimpiadzie przedmiotowej itp., twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, podejmuje działalność literacką lub kulturalną, współpracuje z gazetką szkolną, prasą lokalną, młodzieżową, posiada wiadomości z zakresu kształcenia kulturowego i językowego znacznie wykraczające poza program realizowany na poziomie danej klasy, zdobywa wyróżnienia lub jest laureatem konkursów na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianów i dyktanda. (Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok pierwszej noty). Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wskazane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych konsekwencji (brak pracy domowej, nieprzeczytanie lektury, brak zeszytu, itp.).. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonymi orzeczeniem odpowiedniej poradni powinna być zgodna z zaleceniami poradni. dyktando 5. Zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom /opiekunom prawnym/ sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych: W trakcie poprawy każdej pracy klasowej uczeń otrzymuje swój sprawdzian do wglądu. Rodzice mogą przejrzeć prace dziecka podczas spotkania z nauczycielem przedmiotu w trakcie zebrań lub w czasie indywidualnej konsultacji. 6.: Obszary aktywności podlegające ocenianiu. Wypowiedzi ustne: a) kilkuzdaniowa wypowiedź, b) opowiadanie,

3 c) recytacja, d) prezentacja, e) głos w dyskusji, f) czytanie tekstów. Wypowiedzi pisemne: g) odpowiedź na pytania, h) rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, i) redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienia, przepisu, instrukcji, zaproszenia, ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji, j) redagowanie form wypowiedzi: opowiadania, opisu, sprawozdania, charakterystyki, listu prywatnego i oficjalnego, notatki w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia. 7. Metody sprawdzania osiągnięć: W ciągu roku szkolnego w każdej klasie przewiduje się przeprowadzenie następujących prac klasowych: a) dwugodzinne zadania klasowe dłuższa wypowiedź ( wypracowanie ), b) sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego, c) sprawdziany czytania tekstu ze zrozumieniem, d) dyktanda, sprawdziany lub testy ortograficzne, e) sprawdziany z lektur i wiadomości teoretyczno - literackich. Oprócz tego oceniane będą: f) pisemne prace domowe z zakresu nauki o języku i literatury,

4

5 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: I. Czytanie różnych tekstów kultury dopuszczający Uczeń: - czyta cicho ze zrozumieniem w stopniu umożliwiającym wykorzystanie zawartych informacji w tekście na poziomie podstawowym, - czyta głośno z trudnościami w zakresie dykcji, tempa, intonacji, - przeczytał przynajmniej dwie pozycje z listy lektur obowiązujących w klasie I, - wykazuje ogólną znajomość tekstów kultury omawianych na zajęciach na poziomie podstawowym ( nauczyciel dostosowuje wymagania do potrzeb ucznia zgodnie np. ze wskazaniami zawartymi w opiniach wydanych przez PPP), dostateczny Uczeń: - czyta cicho ze zrozumieniem w stopniu pozwalającym na korzystanie z części informacji na poziomie podstawowym, - czyta głośno z niewielkimi trudnościami w zakresie dykcji i intonacji, - wykazał się znajomością treści 3 pozycji z listy lektur obowiązujących w klasie I, - odróżnia w tekście ujęcia realistyczne od fantastycznych, - wyróżnia w utworze postaci i zdarzenia, określa czas i miejsce akcji, - odróżnia prozę od wiersza, - z pomocą nauczyciela odnajduje w tekstach istotne w analizie fragmenty, wskazuje znaczące elementy tekstu niewerbalnego dobry Uczeń: - czyta cicho, ze zrozumieniem teksty w stopniu pozwalającym na korzystanie z informacji w nich zawartych, - podczas czytania głośnego teksty odczytuje poprawnie, zachowuje płynność czytania, - zna treść przynajmniej 4 utworów z listy lektur obowiązkowych, - wykazuje chęć prezentacji ulubionych utworów na zajęciach, - próbuje odczytywać metafory w tekstach kultury, - wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty, próbuje je interpretować, - odróżnia przekazy artystyczne od dokumentalnych, - w tekstach kultury niewerbalnych potrafi wskazywać / wyszukiwać istotne, proste elementy, - stara się odnaleźć i zinterpretować związków przyczynowoskutkowych, - dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczne, bardzo dobry Uczeń: - czyta teksty cicho, ze zrozumieniem w stopniu pozwalającym na poprawne odczytanie sensu utworu oraz wykorzystanie informacji w nim zawartych, wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach, - wykazuje się umiejętnością odnajdywania i interpretowania związków przyczynowoskutkowych, - dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny, - czyta głośno, zachowuje właściwą intonację i artykulację, - wykazuje się znajomością treści wszystkich lektur obowiązkowych, - zaprezentował na lekcjach 1-2 utwory wybrane z listy lektur dodatkowych, - potrafi wskazać sens ogólny utworu, jego wymowę oraz przesłanie, - odróżnia przekazy artystyczne od dokumentalnych, - odczytuje metaforykę i symbolikę w tekstach, celujący Uczeń: - doskonale czyta ze zrozumieniem, odczytuje sensy i informacje zawarte w utworze, - wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach, - wykazuje się umiejętnością odnajdywania i interpretowania związków przyczynowoskutkowych, - dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny, - czyta głośno, prawidłowo artykułuje, zachowuje poprawną intonację, wprowadza modulację głosową, - wykazuje się znajomością treści wszystkich pozycji z listy lektur obowiązkowych, - zaprezentował na zajęciach 2-3 utwory wybrane samodzielnie z listy lektur nadobowiązkowych, - dokonuje prezentacji lektur dodatkowych zgodnie z własnym gustem czytelniczym, - odróżnia ujęcia metaforyczne od dosłownych, - wskazuje przesłanie i sens utworu, rozumie wymowę tekstu, - doskonale interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, - dostrzega perswazję, manipulację i wartościowanie,

6 II. Tworzenie własnego tekstu - z pomocą nauczyciela redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie. - samodzielne redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie, popełniając błędy w zakresie formy - dba o komunikatywność przekazu, poprawne słownictwo -zna i stara się stosować zasady organizacji tekstu, tworzy tekst w znacznej mioerze na zadany temat, dązy do osiągnięcia spójności pod względem logicznym i składniowym - tworzy teksty dostosowane do sytuacji komunikacyjnej - samodzielne redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie - dba o komunikatywność przekazu, poprawne słownictwo - zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym Ponadto: - uwzględnia wszystkie elementy tematu -dokonuje selekcji materiału - nie pisze o wszystkim o czym wie i pamięta -poprawnie zaznacza akapity -tekst jest czytelny -tekst jest komunikatywny i logiczny -popełnia nieliczne błędy w zapisie treści -nie popełnia błędów rzeczowych -pisze czytelnie - bezbłędnie redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczenie - tworzy teksty komunikatywne, stosując poprawne słownictwo - zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym - tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej - dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie -formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze Posługuje sie kategoriami pojęciowymi swoistymi dla przedmiotów humanistycznych Ponadto: wnikliwie analizuje temat i stara się ująć w sposób twórczy oryginalny pisze z dbałością o poprawność stylistyczną, językową, orograficzną, interpunkcyjną praca jest estetyczna i czytelna -bezbłędnie i twórczo redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem: zaproszenie, dedykację, ogłoszenie, recenzję (książki, filmu, spektaklu teatralnego), opowiadanie, opis dzieła sztuki reprodukcji obrazu, streszczeniie - tworzy teksty komunikatywne, stosując poprawne słownictwo - zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym- tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej - dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie -formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze Posługuje sie kategoriami pojęciowymi swoistymi dla przedmiotów humanistycznych -analizuje, porównuje, porządkuje i syntezuje informacje zawarte w tekstach kultury -wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi Ponadto: - posiada własne metody samodzielnej pracy; - jest uzdolniony literacko, teatralnie, dziennikarsko; publikuje własne teksty w czasopismach szkolnych; - wykazuje się oryginalnością i samodzielnością myślenia, wnioskowania i uogólniania, formułowania sądów, argumentowania. -posługuje się barwnym i bogatym językiem -pisze bezbłędnie pod względem poprawności językowej, stylistycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej -pisze czytelnie, dba o estetykę pracy -wykazuje się rozległą i głęboką znajomością tematu -odwołuje się do kontekstów,

7 III. Mówienie - słucha uważnie krótkiej wypowiedzi i dokumentuje to odpowiedzią na pytanie, - rozumie mowę ciała (język niewerbalny), - samodzielnie buduje jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzenia na temat lektur, zjawisk kulturowych, zainteresowań, - zna problematykę lektur i dokumentuje to, odpowiadając na pytania, - przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedzenia wielozdaniowe. - słucha uważnie wypowiedzi i dokumentuje to, wskazując główną myśl i odpowiadając na pytania, - zna treść lektur, umie odtworzyć najważniejsze wydarzenia, - buduje krótkie, logiczne wypowiedzi na temat lektury, filmu, różnych problemów codziennego życia, posługując się pojęciami literackimi i kulturowymi, - potrafi określić swoje stanowisko i uzasadnić je, - odróżnia fakty od opinii, - mówi w sposób zgodny z ogólnopolską normą wymowy. - słucha uważnie wypowiedzi i potrafi dokonać selekcji przekazywanych informacji, - tworzy poprawne składniowo i merytorycznie wypowiedzi wielozdaniowe, - bierze udział w dyskusji, popierając własne zdanie trafnie dobranymi argumentami, - poprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi, - dobrze zna treści lektur, wykorzystuje konteksty niezbędne do ich interpretacji. - buduje logiczne, spójne i poprawne merytorycznie wypowiedzi na określone tematy, - dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty uzasadniające własne stanowisko, - dostrzega problem, zgłasza propozycje rozwiązania, wyciąga wnioski, - wykazuje się bardzo dobrą znajomością wszystkich lektur programowych, - sprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi: opis, opowiadanie twórcze i odtwórcze, charakterystyka, streszczenie, sprawozdanie, głos w dyskusji, - wygłasza przemówienia, stosując figury retoryczne, - stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter: perswazji, parafrazy, komentarza. - uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo i charakteryzującą się wysokim poziomem merytorycznym, - celnie argumentuje, wykazując się erudycją interdyscyplinarną, - jest laureatem szkolnych konkursów recytatorskich, - wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu w ramach konkursów zewnętrznych: recytatorskich, krasomówczych. ortograficznychiv. Przestrzeganie zasad - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, - potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, - stara się poprawnie przenosić wyrazy. - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się nieliczne błędy ortograficzne, - potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, - poprawnie przenosi wyrazy. - zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się nieliczne błędy ortograficzne II stopnia lub 1-2 błędy ortograficzne I stopnia, - korzysta ze słownika ortograficznego - stara się nie popełniać błędów ortograficznych ( w pracach pisemnych dopuszczalne są nieliczne błędy ortograficzne II stopnia), - korzysta ze słownika ortograficznego. - pisze poprawnie pod względem ortograficznym, umiejętnie stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne, - korzysta ze słownika ortograficznego, samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu ortografii.

8 frazeologiiv. Znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i - tworząc własne teksty, posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji ( stosuje poprawne formy wyrazów, rozwija tekst, dodając do rzeczowników i czasowników właściwe określenia), składni ( przekształca tekst, tworząc ze zdań pojedynczych- złożone, z równoważników-zdania, z konstrukcji czynnychbierne), rozumie znaczenie wybranych związków frazeologicznych. - tworząc różne formy wypowiedzi, posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji ( części mowy odmienne i nieodmienne), składni ( zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, złożone, równoważniki zdania), frazeologii ( zna znaczenie popularnych mitologizmów, wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z Biblii i świadomie stosuje je w swoich wypowiedziach). - tworząc własne teksty, sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji(zna odmienne i nieodmienne części mowy i ich funkcje w zdaniu, składni (stosuje różne rodzaje wypowiedzeń i umie je nazwać), frazeologii (zna znaczenie powszechnie przyjętych frazeologizmów i poprawnie je stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych). - tworzy teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z zakresu: fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy), składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone), frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach wypowiedzi), -tworząc teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z zakresu: fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy), składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone), frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach wypowiedzi), - współtworzy gazetkę, dokonując korekty językowej zamieszczonych w niej artykułów, - samodzielnie przygotowuje zadania konkursowe lub ciekawe ćwiczenia utrwalające kształcone umiejętności. VI. Recytacja -zna tekst i recytując go popełnia błędy lub też korzysta z pomocy nauczyciela -stara się mówić w sposób wyraźny tak,aby być słyszanym i rozumianym -zna tekst i recytując go sporadycznie popełnia błędy lub korzysta z pomocy nauczyciela -mówi w sposób wyraźny, jest słyszany i rozumiany przez odbiorców -stara się dostosować tempo mówienia do sytuacji ukazanej w wierszu czy fragmencie prozy -stara się przestrzegać znaków interpunkcyjnych i przerzutni -recytując tekst nie popełnia błędów i nie korzysta z pomocy nauczyciela, -stara się w sposób świadomy dbać o poprawną dykcję - dostosowuje tempo mówienia do sytuacji ukazanej w tekście literackim - przestrzega znaków interpunkcyjnych i przerzutni -stara się dbać o wyraziste mówienie, czyli o dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji ukazanej w utworze -dąży do modulowania głosu tak, by wyrażać uczucia, zaciekawiać, wzruszać itp. -dba o poprawną dykcję- -recytuje w sposób wyrazisty, modulując głos i dostosowując sposób mówienia do sytuacji ukazanej w utworze - dba o zachowanie zasad kultury żywego słowa - w sposób logiczny odtworza słowa autora opierając się na rozumieniu utworu -umiejętnie wydobywa myśll przewodnią tekstu, -zachowuje prostotę i naturalność wygłaszania (recytacja zbliżona do mowy potocznej) - stosuje umiarkowaną gestykulację i mimikę, zachowuje swobodną postawę. - dba o zachowanie zasad kultury żywego słowa - jest laureatem szkolnych konkursów recytatorskich, - wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu w ramach zewnętrznych konkursów recytatorskich

9 projektówvii. Wykonanie określonych -z pomocą przygotowuje projekty w znacznej mierze realizujące temat -z pomocą nauczyciela dokonuje prezentacji projektu -samodzielnie tworzy projekty, które realizują temat i w znacznym stopniu są zgodne z danym tekstem -dba o estetykę wykonania -samodzielnie dokonuje prezentacji projektu -tworzy projekty realizujące temat i zgodne z danym tekstem -dba o estetykę wykonania, zamieszcza ilustracje, wykresy, osie czasu itp. -stara się przedstawić zgromadzoną wiedzę w sposób ciekawy, stosując np. metodę notatki graficznej -w czasie prezentacji wykazuje się dobrą znajomością prokjektu, mówi w spoób poprawny językowo, potrafi wyeksponować rezultaty swej pracy -tworząc projekty stara się wyrażać treści w sposób oryginalny i twórczy -nie popełnia błędów merytorycznych, zamieszcza informacje trudniej dostępne, przygotowane w opariu o własne poszukiwania i lektury - w czasie prezentacji projektu nie popełnia błędów językowych, przyciąga uwagę słuchaczy za pomocą odpowiedniej ekspresji wypowiedzi i własnego zaangażowania, potrafi wyeksponować załozone cele i osiągnięte rezultaty -wyraża treści w sposób oryginalny i twórczy -wzbogaca warstwę merytoryczna projektu o wiadomości zdobyte na podstawie własnych lektur, odbytych rozmów, wysłuchanych wykładów itp. -stosuje oryginalne techniki lub technologie wykonania - dostosowuje sposób prezentacji projektu do jego zawartości grupieviii. Realizacja zadań w -stara się poprawnie wykonywać powierzone zadania -nawiązuje współpracę z innymi członkanmi grupy -poprawnie wykonuje wyznaczone zadanie -współpracuje z innymi członakmi grupy -jest zaangażowany w pracę grupy -wwiązuje się w pełni z powierzonych mu zadań -przyjmuje rolęlidera grupy -wywiązuje się z funkcji koordyhnatora grupy -w sposób twórczy angażuje się w pracę grupy -umiejętnie koordynuje działania grupy -przyjmuje rolę rzecznika prasowego grupy -pełniąc rolę lidera grupy stwarza dobrą atmosferę pracy -podsuwa członkom grupy twórcze sposoby rozwiązania problemów -dba o oryginalne, ambitne przedstawienie efektów pracy grupy - w czasie prezentacji projektu nie popełnia błędów językowych, przyciąga uwagę słuchaczy za pomocą odpowiedniej ekspresji wypowiedzi i własnego zaangażowania, potrafi wyeksponować załozone cele i osiągnięte rezultaty

10 oceny zaproszenia oceny pisemnych form wypowiedzi I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co]. II Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym- co najmniej jeden. III Spójność tekstu. IV Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne]. oceny dedykacji I Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu [komu dedykujemy; z jakiej okazji (za co, w jakich okolicznościach); kto dedykuje; gdzie (miejscowość); kiedy (data)]. II Spójność tekstu. III Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne]. V Trafne i poprawne użycie cytatu [fakultatywnie].

11 oceny ogłoszenia prasowego I Zapis najważniejszych informacji [ czego dotyczy ogłoszenie, np. poszukiwania pracy, kupna, sprzedaży, zamiany, znalezienia, zgubienia czegoś]. II Informacja dotycząca nadawcy pozwalająca na nawiązanie z nim kontaktu [np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres ]. III Funkcjonalność stylu [zwięzłość, rzeczowość]. IV Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne]. VI Estetyka zapisu [czystość, czytelność, brak skreśleń]. oceny ogłoszenia typu zawiadomienie I Zapis najważniejszych informacji [kogo zawiadamiamy, o czym-cel, czas, miejsce, kto zawiadamia]. II Stosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym [ co najmniej jeden]. III Właściwy układ graficzny [nagłówek, treść, podpis, przejrzystość zapisu]. IV Spójność tekstu. V Poprawność językowa [dopuszczalny jeden błąd]. VI Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją- 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne].

12 oceny recenzji książki I Temat (0-7)* I Trafny tytuł [związany z treścią pracy]. II Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach- co najmniej trzy informacje [autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, wydawnictwo]. III Przedstawienie problematyki utworu. IV Subiektywna ocena różnych elementów książki- co najmniej cztery elementy [np. kompozycja, przebieg akcji, postawy bohaterów, język, elementy edytorskie- ilustracje, wygląd okładki, strony tytułowej]. V Stosowanie słownictwa perswazyjnego. VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym. II Kompozycja (0-3)** VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji. VIII Spójność tekstu. IX Logiczność [ nie występują nieuzasadnione powtórzenia]. III Język i styl (0-4)** X Poprawność językowa [0-3bł.~3p.; 4bł.~2p.; 5-6bł.~1p.; 7bł.~0p.]. 0-3p. XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi]. IV Zapis (0-3)** XII Poprawność ortograficzna [0bł.~2p.; 1bł.~1p.; 2bł.~0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.-3bł.~2p.; 4bł.~1p.; 0-2p. 5bł.~0p.]. XIII Poprawność interpunkcyjna [ dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów]. *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat

13 oceny recenzji filmu I TEMAT (0-8)* I Tytuł trafny (związany z treścią pracy) II Podanie trafnych wiadomości o fillmie i jego twórcach co najmniej cztery informacje (tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, kostiumolog, kopozytor muzyki, obsada aktorska) III Przedstawienie problematyki filmu IV Subiektywna ocena różnorodnych elementów filmu co najmniej cztery elementy (np. reżyseria, scenariusz, 0-2p. scenografia, kostiumy, praca statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, nastrój) V Subiektywna ocena gry aktorów VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym II KOMPOZYCJA (0-3)** VIII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji IX Spójność tekstu X Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** XI Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. XII Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XII Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XIV Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

14 oceny recenzji spektaklu teatralnego I TEMAT (0-8)* I Tytuł trafny (związany z treścią pracy) II Podanie trafnych wiadomości o fillmie i jego twórcach co najmniej cztery informacje (tytuł, reżyser, miejsca i czas prapremiery, premiery, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, choreograf, kopozytor muzyki, obsada aktorska) III Przedstawienie problematyki przedstawienia IV Subiektywna ocena różnorodnych elementów filmu co najmniej cztery elementy (np. reżyseria,, 0-2p. scenografia, kostiumy, charakteryzacja, choreografia, muzyka, dobór rekwizytów, światło, praca suflera, efekty specjalne, reakcje publiczności, nastrój) V Subiektywna ocena gry aktorów VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym II KOMPOZYCJA (0-3)** VIII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji IX Spójność tekstu X Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** XI Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. XII Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XII Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XIV Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

15 oceny opowiadania twórczego I TEMAT (0-6)* I Rozwinięcie tematu 0-2p. II Trafny tytuł (odpowiedni do tematu opowiadania) III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń IV Ciekawy sposób prowadzeia narracji (osiągnięty np. dzięki prawidłowemu wprowadzeniu do toku narracji 0-2p. kilkuzdaniowego opisu; np. opisu przedmiotu, krajobrazu, wyglądu zewnętrznego postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych; lub elementów charakterystyki postaci) II KOMPOZYCJA (0-3)** V Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji VI Spójność tekstu VII Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** VIII Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. IX Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** X Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XI Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

16 oceny opowiadania z dialogiem I TEMAT (0-6)* I Rozwinięcie tematu 0-2p. II Trafny tytuł (odpowiedni do tematu opowiadania) III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji (co najmniej jeden przykład składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi) V Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych (co najmniej trzy przykłady) II KOMPOZYCJA (0-3)** VI Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji VII Spójność tekstu VIII Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) III JĘZY7K I STYL (0-4)** IX Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. X Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XI Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XII Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

17 oceny opisu dzieła sztuki reprodukcji obrazu I TEMAT (0-10)* I Realizacja tematu (opowiadanie nie może dominować nad opisem) II Krótka informacja o dziele i jego twórcy III Określenie tematyki obrazu (np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwa abstrakcyjne, akt) IV Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na pierwszym planie obrazu V Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na drugim planie obrazu VI Opis tła obrazu VII Określenie nastroju VIII Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów np. ich kształt, wielkość, kolor, (nie wystarczy pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów) IX Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne co najmniej cztery przykłady (np. na pierwszym planie, obo, z prawej strony, z lewej, u dołu) X Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji II KOMPOZYCJA (0-3)** XI Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji XII Spójność tekstu III JĘZY7K I STYL (0-4)** XIII Poprawnośc językowa (0-3bł. 3p.; 4bł.-2p.; 5-6bł-1p.; 7bł.-0p.) 0-3p. XIV Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi) IV ZAPIS (0-3)** XV Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XVI Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. **Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się z tych kategorii.

18 oceny streszczenia I TEMAT (0-7)* I Zrozumienie tematu (streszczenie tekstu) II Przedstawienie treści w określonej ilości wypowiedzeń (np. w 7-8 zdaniach)** III Wybór najważniejszych faktów, wydarzeń IV Prawidłowa chronologia przedstawionych zdarzeń V Streszczenie ważnych myśli i rozmów bohaterów VI Unikanie opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych VII Obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji) II KOMPOZYCJA (0-1) VIII Spójność i logiczność tekstu III JĘZY7K I STYL (0-3)** IX Poprawnośc językowa (0-1bł. 2p.; 2bł.-1p.; 3bł.-0p.) 0-2p. X Funkcjonalność stylu (jasność, rzeczowość, krótkie, zwięzłe zdania pozbawione wyrażeń ekspresyjnych) IV ZAPIS (0-3)** XI Poprawność ortograficzna (0bł.-2p.; 1bł.-1p.; 2bł.-0p.) 0-2p. Dla uczniów z dysleksją; 0-3bł.-2p.; 4bł.-1p.; 5bł.-0p.) XII Poprawność interpukcyjna (dopuszczalne 2 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 4 błędy) *Uczeń otrzymuje 0p. za pracę świadczącą o niezrozumieniu streszczanego tekstu. **Jeśli streszczenie nie zawiera określonej liczby wypowiedzeń uczeń otrzymuje 0p. za kryteria: język i styl, zapis.

19 oceny przemówienia I Zgodnośc przemówienia z tematem II Wstęp apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu spotkania, określenie elu przemówienia III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2p. IV Zakończenie np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat V Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących czasu i miejsca, w którym odbywa sę spotkanie (np. szczególna data, pamiętny dzień, niezwykła chwila, niezapomniane miejsce) VI Wystepowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy co najmniej 2 przykłady poza wstępną apostrofą (np. mili goście, szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i koledzy) VII Występowanie słów wyrażających stosunek do włąsnej wypowiedzi (np. mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek) VIII Spójność wypowiedzi IX Logiczność wypowiedzi X Poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy) XI Funkcjonalność stylu wypowiedzi styl dostosowany do audytorium, sugestywność, jasność, rzeczowość, zrozumiałość wypowiedzi) XII Płynność wypowiedzi (odpowiednie tempo mówienia, uczeń może przyspieszyć tylko wtedy, gdy ma to służyć do osiągnięcia jakiegoś efektu) XII Wyraźne mówienie (uczeń jest słyszany i rozumiany) XIV Wyraziste mówienie (odpowienie akcentowanie najważniejszych miejsc wystąpienia, modulacja głosu, pauzy, unikanie monotonii) XV Odpowiednie gesty, mimika, postawa przemawiającego (nie rozpraszają słuchaczy, podkreślają najważniejsze elementy wystąpienia, słuąż utrzymywaniu kontaktu ze słuchającymi)

20 ocen z języka polskiego dla klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) KLASA I Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA GIMNAZJUM OPRACOWANY ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA I WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA GIMNAZJUM OPRACOWANY ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA I WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA GIMNAZJUM OPRACOWANY ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA I WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA MARIUSZ PAWŁOWSKI Podstawą do uzyskania oceny końcowej z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI opracowały: Joanna Dynaburska Katarzyna Nejman-Lis Małgorzata Rudnicka-Toczek Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI 2014 1 TREŚCI NAUCZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Punkt podstawy Umiejętności z podstawy programowej. Uczeń: Czytanie i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA (źródło: wydawnictwo Nowa Era) Stopień celujący (6) Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo