Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

Transkrypt

1 Studia licencjackie FILOLOGIA angielska, niemiecka, rosyjska 1. Lingwistyka stosowana (tłumacz) studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Lingwistyka Stosowana - tłumacz włada biegle jednym lub dwoma językami obcymi (angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, francuskim) - zgodnie z dokonanym wyborem. Przygotowany jest do pracy tłumacza, językowej obsługi instytucji, firm usługowych i turystycznych. Dzięki intensywnym szkoleniom w najnowocześniejszym w Europie laboratorium dla tłumaczy nabywa kompetencji profesjonalnych równieŝ w zakresie ustnych tłumaczeń konferencyjnych. Dopełnieniem wykształcenia absolwenta tej specjalności jest znajomość programów komputerowych wspomagających pracę tłumacza. Oprócz wymienionych szczegółowych kwalifikacji zawodowych absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i Ŝyciu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy lingwistycznej w róŝnorodnych dziedzinach nauki i Ŝycia społecznego. Potrafi równieŝ rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a takŝe uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umoŝliwiają podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. Tłumacz konferencyjny dwujęzyczny i trójjęzyczny studia stacjonarne WYKSZTAŁCIMY CIĘ NA EUROPEJSKIEGO TŁUMACZA! JESTEŚMY JEDYNĄ UCZELNIĄ W POLSCE DYSPONUJĄCĄ TAK NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ DO KSZTAŁCENIA TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH! Kształcimy tłumaczy dwujęzycznych - język polski + język angielski lub język niemiecki oraz tłumaczy trójjęzycznych - język polski + język angielski/niemiecki lub język niemiecki/angielski Absolwent specjalizacji Tłumacz konferencyjny włada biegle pierwszym i dobrze lub bardzo dobrze drugim językiem obcym (języki B i C) zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej. Jest przygotowany do pracy tłumacza zarówno w zakresie tłumaczenia pisemnego (z naciskiem na teksty specjalistyczne) oraz ustnych tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych, a vista i towarzyszących. Posiada umiejętności i kompetencje pozwalające mu rozpocząć pracę z wolnej stopy oraz współpracę z rozmaitymi instytucjami i biurami tłumaczeń. Dzięki szkoleniom w laboratoriach tłumaczeniowych większa część jego edukacji przebiega w warunkach odpowiadających tym, jakie spotka w praktyce translatorskiej. Z uwagi na szczególne wymogi samokształcenia, jakie pociąga za sobą zawód tłumacza, w czasie trwania studiów poznaje nie tylko strategie i techniki tłumaczeniowe ale i metody samodzielnego pracowania nad warsztatem. Dopełnieniem wykształcenia absolwenta tej specjalności jest znajomość programów komputerowych wspomagających pracę tłumacza. Oprócz wymienionych szczegółowych kwalifikacji zawodowych absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i 1

2 Ŝyciu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy lingwistycznej w róŝnorodnych dziedzinach nauki i Ŝycia społecznego. Potrafi równieŝ rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a takŝe uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umoŝliwiają podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Ramowy plan specjalizacji PNJA (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) - konwersacja, kurs zintegrowany: praca z podręcznikiem, kurs zintegrowany: rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, pisanie akademickie, fonetyka, praca z tekstem, Język obcy - kurs zintegrowany, język obcy - rozumienie tekstu, język obcy - konwersacja, Wybrane zagadnienia z filozofii, historia literatury anglojęzycznej, historia krajów anglojęzycznych, wstęp do językoznawstwa, kultura angielskiego obszaru językowego (w ujęciu kontrastywnym), język łaciński, wychowanie fizyczne, Gramatyka opisowa i kontrastywna języka angielskiego, Typologia tekstów, Język obcy - tłumaczenia, teoria tłumaczenia, terminologia, tłumaczenie pisemne specjalistyczne, tłumaczenie pisemne niespecjalistyczne, kompozycja i stylistyka tekstu, techniki paratłumaczeniowe, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, higiena i emisja głosu, technologie informacyjne w translacji. Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 3. Nauczyciel języka obcego studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Nauczyciel Dwóch Przedmiotów* jest gruntownie przygotowany do nauczania (zgodnie z dokonanym wyborem): * dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego/rosyjskiego/hiszpańskiego/włoskiego/francuskiego - zgodnie z dokonanym wyborem drugiego języka obcego - równieŝ w zakresie wczesnoszkolnym, * języka obcego i zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, * języka obcego i języka biznesu - podstaw edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów nauczyciel wykształcony w WyŜszej Szkole Lingwistycznej posiada rozległą wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka oraz formalno-prawnych aspektów pracy nauczyciela. Kompetencjami wyróŝniającymi są: umiejętność praktycznego wykorzystania technologii informatycznych, multimediów, Internetu (w całym szerokim spectrum zastosowań), profesjonalnego sprzętu do odtwarzania wizji i fonii, technik plastycznych, aktorskich, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej oraz zasad emisji i higieny głosu. Oprócz wymienionych szczegółowych kwalifikacji zawodowych absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i Ŝyciu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy lingwistycznej w róŝnorodnych dziedzinach nauki i Ŝycia społecznego. Po ukończeniu studiów z zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - jako drugiego przedmiotu, absolwent przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w przedszkolu, jak i na pierwszym szczeblu zreformowanej szkoły oraz - co daje mu przewagę na rynku pracy - uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 2

3 Natomiast jako absolwent języka obcego w biznesie - podstaw edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości (jako drugiego przedmiotu) posiada wiadomości merytoryczne z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędne do wykonywania pracy na własny rachunek, w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, a takŝe moŝe nauczać przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w szkołach średnich zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz prowadzić zajęcia z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w Ŝyciu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Ramowy plan specjalizacji PNJO (Praktyczna Nauka Języka Obcego) - konwersacja, pisanie, rozumienie testu pisanego i mówionego, fonetyka, Kultura obszaru językowego, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa, Gramatyka kontrastywna, Historia języka, Historia literatury, Teoria uczenia się i nauczania, Dydaktyka przedmiotowa, Psychologia, BHP pracy nauczyciela, Technologie informacyjne w dydaktyce języka obcego. Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - program realizowany w ramach drugiego przedmiotu: pedagogika wczesnoszkolna, podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, metodyka nauczania zintegrowanego z projektowaniem, edukacja polonistyczna z metodyką, edukacja matematyczna z metodyką, edukacja środowiskowa z metodyką, edukacja artystyczna z metodyką, edukacja zdrowotna i fizyczna z metodyką, edukacja techniczna z metodyką. Nauczyciel języka biznesu - program realizowany w ramach drugiego przedmiotu: korespondencja handlowa, rozumienie tekstu mówionego, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, wprowadzenie do ekonomii, podstawy zarządzania i marketingu, podstawy handlu zagranicznego, językoznawstwo - język specjalistyczny. Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 4. Język obcy w biznesie - postawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Język obcy w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości włada biegle jednym lub dwoma językami obcymi (angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, francuskim) - zgodnie z dokonanym wyborem. Posiada wiadomości merytoryczne z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędne do wykonywania pracy na własny rachunek lub w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, w takich dziedzinach jak: zarządzanie, finanse, marketing, handel międzynarodowy, transport i logistyka, obsługa ruchu turystycznego. Zna mechanizmy funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasady racjonalnego gospodarowania i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek Jest wyposaŝony w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w biznesie (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie), potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (cześć zajęć realizowana jest z wykorzystaniem 3

4 technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Ramowy plan specjalizacji PNJO (Praktyczna Nauka Języka Obcego) - konwersacja, pisanie, rozumienie testu pisanego i mówionego, fonetyka, Kultura obszaru językowego, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa, Gramatyka kontrastywna, Historia języka, Historia literatury, Historia integracji europejskiej, System polityczny i gospodarczy w UE, Zarządzanie projektem, Programy komputerowe w zarządzaniu. Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 5. Amerykanistyka studia stacjonarne i niestacjonarne jest interdyscyplinarnym programem, którego załoŝeniem jest dostarczenie studentom filologii angielskiej wszechstronnej wiedzy o dziejach, społeczeństwach, ustrojach politycznych, gospodarce, kulturze i literaturze Stanów Zjednoczonych i anglojęzycznej Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przenikaniem się kultur. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu kultury i historii Ameryki Północnej, w większości rodowici uŝytkownicy języka (native speakers) z USA i Kanady. Specjalizacja utworzona została w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie studiami amerykanistycznymi będące wynikiem globalizacji i gwałtownej ekspansji amerykańskiego stylu Ŝycia, kultury popularnej, języka, amerykańskiego modelu demokracji, jak równieŝ w uznaniu wiodącej roli odgrywanej przez USA na światowej arenie politycznej. Jednocześnie, w załoŝeniu autorów projektu, w dobie wzmoŝonej fascynacji ekologią i szeroko pojętą innością, wartości wypracowane w tych dziedzinach przez Kanadę stanowić będą znakomity kontrapunkt dla obiegowego obrazu Ameryki funkcjonującego w kulturze polskiej. Obok przedmiotów o charakterze historyczno-polityczno-społecznym, literatura piękna, której zadaniem jest krytyczna refleksja nad rzeczywistością i wysiłek zrozumienia procesów zachodzących w społeczeństwie, stanowić będzie równouprawnione narzędzie interpretacyjne dla zrozumienia kultury, toŝsamości społecznopolitycznej i realiów Ŝycia w USA i Kanadzie. Program specjalizacji obejmuje m.in. następujące przedmioty: wybrane zagadnienia z historii Stanów Zjednoczonych i Kanady, historia literatury amerykańskiej, Ameryka Północna współcześnie, amerykańska kultura popularna (film, muzyka, sport), współczesne media amerykańskie, system polityczny i gospodarczy Ameryki Północnej. Absolwent włada biegle językiem angielskim oraz do wyboru: niemieckim, rosyjskim, włoskim, francuskim, arabskim. Oprócz wysokiego poziomu przygotowania ogólnohumanistycznego, gruntownej wiedzy na temat literatury, kultury, historii i realioznawstwa amerykańskiego, zdobywa umiejętność orientacji w radykalnie globalizującej się kulturze światowej kształtowanej pod przemoŝnym wpływem północnoamerykańskiego kontynentu oraz zdolność rozumienia i aktywnego udziału w procesach zachodzących we współczesnej rzeczywistości. Zna mechanizmy funkcjonowania gospodarki amerykańskiej i jej instytucji. Jest wyposaŝony w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie), potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Przygotowany jest do wykonywania zawodu tłumacza, amerykanisty, a takŝe propagatora kultury Ameryki Północnej. Organizując proces kształcenia, dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii e-learning (cześć zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) tak, aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył równieŝ kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się 4

5 do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. MoŜliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa z kapitałem amerykańskim w Europie i Stanach Zjednoczonych, instytucje prywatne i publiczne (fundacje) zajmujące się organizacją działalności kulturalnej oraz promocją kultury Ameryki Północnej, jednostki samorządu lokalnego, instytucje rządowe i pozarządowe, instytucje UE, wydawnictwa i mass media, firmy Public Relations usługi wymagające zaawansowanej znajomości języków i kultur (np. w branŝy turystycznej). 5

6 PEDAGOGIKA 1. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego, przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w przedszkolu, jak i na pierwszym szczeblu edukacji. Ponadto, uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, Internet oraz profesjonalny sprzęt do odtwarzania wizji i fonii, tworzyć autorskie środki dydaktyczne (równieŝ Internetowe i publikować je w sieci). Realizację koncepcji kształcenia na kierunku wspomaga autorski program praktyk pedagogicznych realizowanych w szkołach partnerskich. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. 2. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w przedszkolu, jak i na pierwszym szczeblu edukacji. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Logopedia dziecięca Absolwent specjalności jest przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjnych (tzw. wad wymowy) występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie zajęć studenci nabywają wiedzę zakresu kształtowania się języka dziecka, zapoznają z metodami diagnozy najczęściej występujących wad wymowy, uczą się jak skutecznie likwidować zaburzenia typu: seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna itp. Terapia pedagogiczna Absolwent specjalności nabywa wiedzę z równieŝ zakresu pedagogiki specjalnej. Uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzenie klas wyrównawczych, terapeutycznych oraz integracyjnych). Posiada umiejętność prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz skuteczności stosowanych metod terapeutycznych. przejawiającymi trudności w nauce czytania, pisania i matematyki. Potrafi współpracować ze specjalistami terapii pedagogicznej, psychologami i pedagogami szkolnymi w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z zaburzeniami uczenia się. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw profilaktyki oraz zdrowego stylu Ŝycia. Wykorzystując najnowsze metody i techniki pracy korekcyjno-kompensacyjnej, potrafi podjąć działania 6

7 edukacyjne i wychowawcze stymulujące rozwój ruchowy, korygujące wady postawy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kształtujące prawidłowe nawyki higieniczne. Edukacja medialna Absolwent uzyskuje kompetencje z zakresu skutecznego poszukiwania i wykorzystywania informacji z róŝnych źródeł, praktycznego posługiwania się technologia informacyjną w edukacji, elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami potrzebnymi do prowadzenia procesu kształcenia i wychowania. 3. Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu oraz uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent przygotowany będzie do wykonywania nowych zadań wynikających z załoŝeń współczesnej reformy edukacyjnej. Będzie potrafił twórczo spojrzeć na aktualne i perspektywiczne problemy edukacji europejskiej. Dzięki wprowadzonemu w uczelni systemowi nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania student początkujący uczy się w grupie początkującej a średniozaawansowany w średniozaawansowanej. Nikt nie traci czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Nauczanie języka angielskiego, Logopedia dziecięca, Terapia pedagogiczna, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Edukacja medialna 4. Wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności Wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną, zdobywa kompetencje w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjnych (tzw. wad wymowy) występujących u dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie zajęć studenci nabywają wiedzę z zakresu kształtowania się języka dziecka, zapoznają z metodami diagnozy najczęściej występujących wad wymowy, uczą się jak skutecznie likwidować zaburzenia typu: seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna itp. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. 7

8 System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Nauczanie języka angielskiego, Terapia pedagogiczna, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Edukacja medialna 5. Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu. Studia te dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia terapii pedagogicznej, nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczęszczającymi do przedszkoli. Takie połączenie edukacji przedszkolnej oraz terapii pedagogicznej daje szanse dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na uzyskanie fachowej pomocy w pierwszym etapie kształcenia, co jest warunkiem jej efektywności. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolu, jako nauczyciel terapeuta prowadzący indywidualną i zespołową pracę korekcyjno-kompensacyjną w placówkach oświatowych i opiekuńczych, specjalista w zakresie problemów dziecka w wieku przedszkolnym, w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach środowiskowych, itp. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Nauczanie języka angielskiego, Logopedia szkolna, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Edukacja medialna 6. Resocjalizacja z terapią pedagogiczną studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności Resocjalizacja z terapią pedagogiczną, zdobywa następujące kompetencje : gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieŝą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej; umiejętności metodyczne pracy z młodzieŝą niedostosowaną społecznie; umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagroŝonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej; wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą; zdolność efektywnego funkcjonowania w róŝnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.); w ramach kształcenia specjalistycznego absolwent uzyska kwalifikacje do prowadzenia pedagogicznej działalności diagnostycznej i terapeutycznej np. konstruowania arkuszy obserwacyjnych, prowadzenia obserwacji skategoryzowanej i nieskategoryzowanej, prowadzenia terapii zbiorowej i indywidualnej. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel terapeuta prowadzący indywidualną i zespołową pracę korekcyjno-kompensacyjną w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Język obcy Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Uczelni w zakresie nauczania języków obcych, absolwent uzyskuje wysokie kompetencje komunikacyjne, równieŝ w zakresie specjalistycznego języka obcego, którego znajomość zwiększa szanse absolwenta na unijnym rynku pracy. Wprowadzony w uczelni system nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania umoŝliwia studentowi początkującemu naukę w grupie początkującej a średniozaawansowanemu w średniozaawansowanej. Unika się strat czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału. Doradztwo zawodowe Student zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki rynkowej, organizacji i zarządzania oraz public relations. Nabywa umiejętności projektowania i realizowania poradnictwa zawodowego w pracy edukacyjnej z młodzieŝą i dorosłymi. Dysponuje wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi w planowaniu i kierowaniu karierą zawodową pojedynczych osób oraz róŝnych grup społecznych (mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, uzaleŝnionych). 8

9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań związanych z planowaniem, organizowaniem i oceną działań prowadzonych w róŝnych kręgach środowiskowych w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki społecznej, propagowaniem wiedzy o zdrowiu oraz kształtowaniem postaw prozdrowotnych, prowadzeniem monitoringu poszczególnych środowisk, konstruowaniem i realizowaniem programów profilaktycznych, identyfikacją i analizą zagroŝeń zawodowych oraz ryzyka związanego z tymi zagroŝeniami, prowadzeniem kontroli i oceny bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczaniem wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Dzięki zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy o zdrowiu, bezpieczeństwie i higienie pracy, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: placówkach oświatowych, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ochrony środowiska, moŝe takŝe pełnić funkcje pracownika słuŝb bezpieczeństwa i higieny pracy w róŝnych zakładach. Zdobyte przygotowanie pedagogiczne uprawnia do prowadzenia kursów i szkoleń. Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną Absolwent specjalności Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną posiada wiedzę na temat podstaw pedagogiki, socjologii i psychologii. Potrafi wykorzystać szeroko pojętą Technologię Informacyjną i Medialną w pracy zawodowej. Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wielu nowych narzędzi i technologii informacyjnych, takich jak: blog, podcast, Wiki, narzędzia społecznościowe, Wirtualne Środowisko Uczenia się (VLE) - platforma do nauczania na odległość, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych, w tym materiałów audio i video. Jest przygotowany nie tylko do projektowania i prowadzenia kursów on-line, ale równieŝ do zarządzania i monitorowania tym nowoczesnym sposobem kształcenia. Absolwent będzie potrafił równieŝ wykorzystać te techniki w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym. Potrafi planować, przygotować i realizować dydaktykę w zakresie edukacji medialnej w szkołach i innych instytucjach pozaszkolnych. Potrafi przygotować i wykorzystać dydaktyczne środki medialne w pracy zawodowej. Opracuje i stworzy swoją cyfrową toŝsamość (digital ID) oraz swoje osobiste środowisko nauczania (PLE). Program specjalności obejmuje równieŝ tematykę e-business u, przedsiębiorczości i innowacyjności. Absolwent tej specjalności zna metodologię Zarządzania Projektem i potrafi planować, realizować i monitorować projekty z wykorzystaniem IT. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iŝ nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaŝy go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Profilaktyka uzaleŝnień Absolwent uzyskuje następujące umiejętności: tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania róŝnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzaleŝnienia); wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną demoralizacją i uzaleŝnieniami; umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieŝowych grup kontr kulturowych; zdolność efektywnego funkcjonowania w róŝnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.). 7. Resocjalizacja z profilaktyką uzaleŝnień studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalności Resocjalizacja z profilaktyką uzaleŝnień, zdobywa następujące kompetencje : gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieŝą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej; umiejętności metodyczne pracy z młodzieŝą niedostosowaną społecznie; 9

10 umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagroŝonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej; tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania róŝnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzaleŝnienia); wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną demoralizacją i uzaleŝnieniami; umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieŝowych grup kontr kulturowych; zdolność efektywnego funkcjonowania w róŝnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.); Perspektywy i moŝliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej placówki opiekuńczo-wychowawcze; placówki profilaktyczne i resocjalizacyjne; szkoły i internaty; poradnie specjalistyczne; policja, straŝ miejska, wojsko; sądy (kurator sądowy); administracja rządowa i samorządowa; stowarzyszenia i fundacje. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną 8. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzaleŝnień studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzaleŝnień, zdobywają następujące kompetencje: umiejętności opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; umiejętność inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieŝą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach jak: placówki wsparcia rodzinnego, placówki interwencyjne, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze; umiejętność pracy w ośrodkach opiekuńczo-adopcyjnych; umiejętność pracy jako pedagog szkolny, rozpoznawanie potrzeb dziecka w szkole, profilaktyka, terapia, praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach; umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej na grupy dzieci i młodzieŝy pozostających bez rodziców, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowania czasu wolnego; tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania róŝnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzaleŝnienia); wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną demoralizacją i uzaleŝnieniami. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną 10

11 9. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, zdobywają następujące kompetencje: umiejętności opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; umiejętność inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieŝą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach jak: placówki wsparcia rodzinnego, placówki interwencyjne, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze; umiejętność pracy w ośrodkach opiekuńczo-adopcyjnych; umiejętność pracy jako pedagog szkolny, rozpoznawanie potrzeb dziecka w szkole, profilaktyka, terapia, praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach; umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej na grupy dzieci i młodzieŝy pozostających bez rodziców, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowania czasu wolnego. W ramach kształcenia specjalistycznego absolwent uzyska kwalifikacje do prowadzenia pedagogicznej działalności diagnostycznej i terapeutycznej np. konstruowania arkuszy obserwacyjnych, prowadzenia obserwacji skategoryzowanej i nieskategoryzowanej, prowadzenia terapii zbiorowej i indywidualnej. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel terapeuta prowadzący indywidualną i zespołową pracę korekcyjno-kompensacyjną w placówkach oświatowych i opiekuńczych. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną 10. Praca socjalna z doradztwem zawodowym studia stacjonarne i niestacjonarne KWALIFIKACJE Dyplom specjalności daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego i stanowi podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z drugiej zaś, z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzaleŝnienia, niedostosowanie społeczne i in.), oraz projektowaniem i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. Absolwent specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę filozoficzną, pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną a takŝe z zakresu politologii, ekonomii i prawa obowiązującego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Pozwala mu ona na skuteczne działanie w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent specjalności Praca Socjalna z doradztwem zawodowym posiada umiejętności: 1) menedŝerskie w zakresie: a. analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej i doradztwa zawodowego; b. rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; c. prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; d. zaprojektowania swojego warsztatu pracy; e. doskonalenia organizacji pracy; f. kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy; g. monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań; 2) z zakresu public relations dotyczące popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej; 3) metodyczne w zakresie: 11

12 a. planowania form pomocy społecznej, b. prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy; c. skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej; d. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; 4) stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego i doradcy zawodowego oraz interpersonalne, w tym w szczególności: a. udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc, b. respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej, c. działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc, d. wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzaleŝnieniu się od niej. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Profilaktyka uzaleŝnień, Język obcy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną 11. Praca socjalna z bezpieczeństwem i higieną pracy studia stacjonarne i niestacjonarne KWALIFIKACJE Dyplom specjalności Praca Socjalna z bezpieczeństwem i higieną pracy daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z drugiej zaś, z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzaleŝnienia, niedostosowanie społeczne i in.), oraz projektowaniem i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. Absolwent specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę filozoficzną, pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną a takŝe z zakresu politologii, ekonomii i prawa obowiązującego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Pozwala mu ona na skuteczne działanie w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent specjalności Praca Socjalna z bezpieczeństwem i higieną pracy posiada umiejętności: 1) menedŝerskie w zakresie: a. analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; b. rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; c. prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; d. zaprojektowania swojego warsztatu pracy; e. doskonalenia organizacji pracy; f. kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy; g. monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań; 2) z zakresu public relations dotyczące popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; 3) metodyczne w zakresie: a. planowania form pomocy społecznej, b. prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy; c. skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej; d. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; e. realizacji zadań związanych z planowaniem, organizowaniem i oceną działań prowadzonych w róŝnych kręgach środowiskowych w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki społecznej, propagowaniem wiedzy o zdrowiu oraz kształtowaniem postaw prozdrowotnych, prowadzeniem monitoringu poszczególnych środowisk, konstruowaniem i realizowaniem programów profilaktycznych, identyfikacją i analizą zagroŝeń zawodowych oraz ryzyka związanego z tymi zagroŝeniami, prowadzeniem kontroli i oceny bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczaniem wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 4) stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego i doradcy zawodowego oraz interpersonalne, w tym w szczególności: a. udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc, 12

13 b. respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej, c. działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc, d. wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzaleŝnieniu się od niej. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Profilaktyka uzaleŝnień, Język obcy, Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną 12. Praca socjalna z zarządzaniem technologią informacyjną i medialną studia stacjonarne i niestacjonarne KWALIFIKACJE Dyplom specjalności Praca Socjalna z zarządzaniem technologią informacyjną i medialną daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz specjalisty z zakresu zarządzania technologią informacyjną i medialną. Stanowi podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z drugiej zaś, z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzaleŝnienia, niedostosowanie społeczne i in.), oraz projektowaniem i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. WaŜnym atrybutem kompetencji absolwenta tej specjalności jest wiedza i umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem technologii informacyjnej w swojej pracy zawodowej. Absolwent specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę filozoficzną, pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną a takŝe z zakresu politologii, ekonomii i prawa obowiązującego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Pozwala mu ona na skuteczne działanie w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent specjalności Praca Socjalna z zarządzaniem technologią informacyjną i medialną posiada umiejętności: 1) menedŝerskie w zakresie: a. analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; b. rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; c. prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; d. zaprojektowania swojego warsztatu pracy; e. doskonalenia organizacji pracy; f. kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy; g. monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań; 2) z zakresu public relations dotyczące popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej oraz zalet technologii informacyjnej i medialnej, 3) metodyczne w zakresie: a. planowania form pomocy społecznej, b. prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy; c. skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej; d. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; e. praktycznego wykorzystania wielu nowych narzędzi i technologii informacyjnych, takich jak: blog, podcast, Wiki, narzędzia społecznościowe, Wirtualne Środowisko Uczenia się (VLE) - platforma do nauczania na odległość, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych, w tym materiałów audio i video. Jest przygotowany nie tylko do projektowania i prowadzenia kursów on-line, ale równieŝ do zarządzania i monitorowania tym nowoczesnym sposobem kształcenia. f. wykorzystania technik informacyjnych w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym. g. planowania, przygotowania i realizacji dydaktyki w zakresie edukacji medialnej w szkołach i innych instytucjach pozaszkolnych. h. przygotowania i wykorzystania dydaktycznego środków medialnych w pracy zawodowej. i. opracowania i stworzenia własnej cyfrowej toŝsamości (digital ID) oraz swojego osobistego środowiska nauczania (PLE). 13

14 j. metodologię Zarządzania Projektem i potrafi planować, realizować i monitorować projekty z wykorzystaniem IT, program specjalności obejmuje równieŝ tematykę e-business u, przedsiębiorczości i innowacyjności. 4) stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego i doradcy zawodowego oraz interpersonalne, w tym w szczególności: a. udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc, b. respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej, c. działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc, d. wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzaleŝnieniu się od niej. System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Profilaktyka uzaleŝnień, Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy 13. Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym studia stacjonarne i niestacjonarne Celem studiów zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie społecznych aspektów procesu pracy, kluczowych dla rozumienia i rozwiązywania problemów zatrudnienia, bezrobocia, doskonalenia zawodowego, uczenia się przez całe Ŝycie, tworzenia ścieŝki kariery zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i zarządzania procesami pracy. Absolwent potrafi m.in.: inicjować, organizować i koordynowanie zadania wychowania przez pracę, do pracy i w procesie pracy, inicjować i prowadzić róŝne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, udzielać porad uczniom i dorosłym w zakresie wyboru ścieŝki edukacyjnej i zawodowej, inicjować i koordynować róŝne formy przekwalifikowania pracowników, nawiązywać kontakty pomiędzy placówkami edukacyjnymi a zakładami pracy, organizować działania integrujące i rozwijające zespół pracowniczy. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: pedagogiki pracy, rynku pracy, socjologii i psychologii pracy, doradztwa zawodowego, prawa pracy, zawodoznawstwa, rozwoju zawodowego i planowania kariery, technik multimedialnych w doradztwie zawodowym. Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia: Stanowiska w zakładach pracy Specjalista ds. pracowniczych Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania personelem Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego Analityk pracy, rynku pracy Mediator Specjalista ds. rekrutacji pracowników Stanowiska pracy - administracja Specjalista w Powiatowym Urzędzie Pracy Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych 14

15 Doradca zawodu i pracy (Centrum Informacji Gminnej) Organizator działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych Organizator tzw. prac publicznych Stanowiska pracy w szkole Pedagog szkolny Szkolny doradca zawodowy Nauczyciel zawodu Nauczyciel-wychowawca w OHP Specjalista w poradni psychologiczno-zawodowej System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Profilaktyka uzaleŝnień, Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie technologią informacyjna i medialną. 14. Pedagogika pracy z bezpieczeństwem i higieną pracy studia stacjonarne i niestacjonarne Celem studiów zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie społecznych aspektów procesu pracy, kluczowych dla rozumienia i rozwiązywania problemów zatrudnienia, bezrobocia, doskonalenia zawodowego, uczenia się przez całe Ŝycie, tworzenia ścieŝki kariery zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i zarządzania procesami pracy. Absolwent potrafi m.in.: inicjować, organizować i koordynowanie zadania wychowania przez pracę, do pracy i w procesie pracy, inicjować i prowadzić róŝne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, udzielać porad uczniom i dorosłym w zakresie wyboru ścieŝki edukacyjnej i zawodowej, inicjować i koordynować róŝne formy przekwalifikowania pracowników, nawiązywać kontakty pomiędzy placówkami edukacyjnymi a zakładami pracy, organizować działania integrujące i rozwijające zespół pracowniczy, realizować zadania związane z planowaniem, organizowaniem i oceną działań prowadzonych w róŝnych kręgach środowiskowych w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki społecznej, propagowaniem wiedzy o zdrowiu oraz kształtowaniem postaw prozdrowotnych, prowadzić monitoring poszczególnych środowisk, identyfikować i analizować zagroŝenia zawodowe oraz ryzyko związane z tymi zagroŝeniami, konstruować i realizować programy profilaktyczne, prowadzić kontrolę i ocenę bezpieczeństwa i higieny pracy. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: pedagogiki pracy, rynku pracy, socjologii i psychologii pracy, doradztwa zawodowego, prawa pracy, zawodoznawstwa, rozwoju zawodowego i planowania kariery, technik multimedialnych w doradztwie zawodowym. Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia: Stanowiska w zakładach pracy Specjalista ds. pracowniczych 15

16 Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania personelem Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego Analityk pracy, rynku pracy Mediator Specjalista ds. rekrutacji pracowników Specjalista ds. BHP Stanowiska pracy - administracja Specjalista w Powiatowym Urzędzie Pracy Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Doradca zawodu i pracy (Centrum Informacji Gminnej) Organizator działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych Organizator tzw. prac publicznych Stanowiska pracy w szkole Szkolny doradca zawodowy Nauczyciel zawodu Nauczyciel-wychowawca w OHP Specjalista w poradni psychologiczno-zawodowej System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Terapia pedagogiczna, Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną 15. Pedagogika pracy z zarządzaniem technologią informacyjną i medialną studia stacjonarne i niestacjonarne Celem studiów zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie społecznych aspektów procesu pracy, kluczowych dla rozumienia i rozwiązywania problemów zatrudnienia, bezrobocia, doskonalenia zawodowego, uczenia się przez całe Ŝycie, tworzenia ścieŝki kariery zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i zarządzania procesami pracy. Absolwent potrafi m.in.: inicjować, organizować i koordynowanie zadania wychowania przez pracę, do pracy i w procesie pracy, inicjować i prowadzić róŝne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, udzielać porad uczniom i dorosłym w zakresie wyboru ścieŝki edukacyjnej i zawodowej, inicjować i koordynować róŝne formy przekwalifikowania pracowników, nawiązywać kontakty pomiędzy placówkami edukacyjnymi a zakładami pracy, organizować działania integrujące i rozwijające zespół pracowniczy, realizować zadania związane z planowaniem, organizowaniem i oceną działań prowadzonych w róŝnych kręgach środowiskowych w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki społecznej, propagowaniem wiedzy o zdrowiu oraz kształtowaniem postaw prozdrowotnych, prowadzić monitoring poszczególnych środowisk, identyfikować i analizować zagroŝenia zawodowe oraz ryzyko związane z tymi zagroŝeniami, konstruować i realizować programy profilaktyczne, prowadzić kontrolę i ocenę bezpieczeństwa i higieny pracy. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: pedagogiki pracy, rynku pracy, socjologii i psychologii pracy, doradztwa zawodowego, 16

17 prawa pracy, zawodoznawstwa, rozwoju zawodowego i planowania kariery, technik multimedialnych w doradztwie zawodowym. Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia: Stanowiska w zakładach pracy Specjalista ds. pracowniczych Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania personelem Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego Analityk pracy, rynku pracy Mediator Specjalista ds. rekrutacji pracowników Specjalista ds. BHP Stanowiska pracy - administracja Specjalista w Powiatowym Urzędzie Pracy Specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Doradca zawodu i pracy (Centrum Informacji Gminnej) Organizator działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych Organizator tzw. prac publicznych Stanowiska pracy w szkole Pedagog szkolny Szkolny doradca zawodowy Nauczyciel zawodu Nauczyciel-wychowawca w OHP Specjalista w poradni psychologiczno-zawodowej System kształcenia umoŝliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł: Profilaktyka uzaleŝnień, Terapia pedagogiczna, Język obcy, Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 29, kwiecień 2010 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl

ISSN 1427-9061 nr 29, kwiecień 2010 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl ISSN 1427-9061 nr 29, kwiecień 2010 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl I ZJAZD ABSOLWENTÓW Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Komitet Organizacyjny I Zjazdu Absolwentów Wyższej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo