Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2"

Transkrypt

1 Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 ступень Важный день! Liczebniki główne Określanie czasu zegarowego (pełne godziny), określanie czasu wykonywania czynności codziennych oraz nazywania pór dnia (wyrażanie stosunków czasowych przy pomocy przyimka послe). Nazwy dni tygodnia i przedmiotów szkolnych. Odmiana czasowników cмoтреть, слушать, завтракать, обедать, ужинать w czasie teraźniejszym. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i tekst День Бориса; rozumieć ze słuchu ogólny sens wiersza S. Michałkowa Важный день. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy i zwroty ze słownika ilustrowanego; czytać dialogi, wyliczankę i teksty zawarte w rozdziale; uporządkować obrazki zgodnie z treścią tekstu; uzupełnić zdania wyrażeniami z tekstu; czytać wiersz Важный день. Uczeń potrafi: w zakresie sprawności mówienia: opowiadać o swym dniu pracy. napisać opowiadanie Moй день. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie kulturoznawcze. 1

2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe poprawnie wymawiać liczebniki główne 1 20; mówić z pamięci wyliczankę i wiersz pt. Важный день; wymienić dni tygodnia, określać czas zegarowy i pory dnia. Wykorzystać to w swej wypowiedzi; nazwać przedmioty nauczania; stosować formy osobowe poznanych czasowników. prawidłowo zapisać liczebniki główne 1 20, nazwy: dni tygodnia, przedmiotów szkolnych, pór dnia; poprawnie zapisać osobowe formy czasowników II koniugacji; rozwiązać krzyżówkę. Uczeń potrafi: 2

3 2 ступень Где ты живешь? На крутом 6eрежку. Песенка кота Леопольда Leksyka dotycząca mieszkania / domu nazw pomieszczeń, wyposażenia mieszkania. Twarda i miękka wymowa spółgłosek. Wyrażanie stosunków przestrzennych (на втоpoм этаже, на столе, напротив, у окна, у стены, над диваном). Znaczenia czasownika жить. Formy rzeczownika дóма, домá, домой. Wyrazy i konstrukcje służące do określania miejsca. Nazwy domów różnych zwierząt (дупло, курятник, нора, муравейник). Formy gramatyczne rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -а, -я (мама, школа деревня, песня). Forma biernika rzeczowników żywotnych i nieżywotnych. Nazwy kolorów. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; po wysłuchaniu nazw kolorów wymienić kilka z nich; zrozumieć ze słuchu ogólny sens piosenki На крутом бeрежку. Песенка кота Леопольда. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy ze słownika ilustrowanego; czytać dialogi, przysłowia, frazeologizmy i teksty zawarte w rozdziale; czytać nazwy kolorów; czytać nazwy domów, zwierząt; śpiewać tekst piosenki; prawidłowo wymawiać spółgłoski rosyjskie; wymienić nazwy kolorów; wymienić nazwy domów, różnych zwierząt; rozróżniać znaczenia czasownika жить w kontekście; w zakresie sprawności mówienia: opisać ustnie swój pokój. napisać charakterystykę pokoju. Ścieżki: do życia w społeczeństwie, ekologiczna. Kształcenie kulturoznawcze. 3

4 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Przymiotniki twardoi miękkotematowe (rodzaj męski, żeński i nijaki). Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej. Pytania: какой?, какая?, какоe? Wymagania podstawowe Uczeń potrafi: odpowiadać na pytania dotyczące przeczytanego tekstu; uzupełnić luki w zdaniach informacjami zawartymi w teksie; wymienić nazwy kolory, określić kolor przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu; tworzyć formy rodzajowe od podanych przymiotników; zadawać pytania dotyczące kolorów konkretnych przedmiotów. napisać nazwy pomieszczeń mieszkania / domu, nazwy domów różnych zwierząt; zapisać formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej, a także rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мама, песня w liczbie pojedynczej i mnogiej; prawidłowo zapisać wyrażenia oznaczające stosunki przestrzenne; Wymagania ponadpodstawowe 4

5 3 ступень Экскурсия в Варшаву Голубой вагон Wymowa rzeczowników typu экскурсия, станция. Zaimki wskazujące этот, тот. Wyrażenie памятник (кому?) Шопену. Zwrot ехать (на чём?) на поезде. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ия. Czas przeszły i przyszły złożony. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie mnogiej. Pytania: какой?, какая?, какоe?, какие? zapisać zdania przetłumaczone na język rosyjski; wstawić podane słowo w odpowiedniej formie; odpowiedzieć na pytania. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst Экскурсия в Варшаву oraz słowa piosenki Голубой вагон. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi, przysłowia, ogłoszenie i tekst; określić, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe; uporządkować podane informacje zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście; poprawnie czytać i śpiewać tekst piosenki. wcielić się w rolę przewodnika, który oprowadza wycieczkę po Warszawie lub po rodzinnym mieście ucznia; opowiedzieć tekst Экскурсия в Варшаву. Ścieżki: do życia w społeczeństwie, patriotyczne i obywatelskie. Kształcenie kulturoznawcze. 5

6 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe prawidłowo wymawiać rzeczowniki typu экскурсия, станция; odpowiednio używać w wypowiedzi zaimków wskazujących этот, тот; stosować wyrażenie ехать (на чём?) oraz памятник (кому?); odpowiedzieć na pytania do tekstu; odpowiedzieć na pytania, wykorzystując informacje zawarte w ogłoszeniu; przetłumaczyć zdania na język rosyjski. uzupełnić zdania formami gramatycznymi rzeczownika экскурсия; zastosować w zdaniach czasownik cmoтреть w odpowiedniej formie czasu przeszłego lub przyszłego złożonego; Uczeń potrafi: 6

7 uzupełnić luki wyrażeniami z przeczytanego tekstu; zapisać tłumaczenie zdań; odszukać w tabeli wyrazy związane tematycznie ze słowem экскурсия; przepisać kaligraficznie przysłowie; zapisać i narysować rozwiązanie gry językowej. 7

8 Ćwiczenia powtórzeniowe (1, 2, 3 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 1, 2, 3 ступени. napisać, o której godzinie wykonywane są czynności przedstawione na ilustracjach; zapisać (po rosyjsku) treść pytań wywiadu przeprowadzonego na potrzeby gazetki szkolnej; zapisać tłumaczenie tych pytań; prawidłowo zapisać formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym; dopisać nazwy domów zwierząt przedstawionych na ilustracjach; wpisać nazwy kolorów przedstawionych przedmiotów w odpowiednim rodzaju i liczbie; odpowiedzieć na pytania; wstawić odpowiednie końcówki gramatyczne w rzeczownikach. odpowiedzieć na pytania; przetłumaczyć wyrażenia na język rosyjski. wcielić się w postać tłumacza symultanicznego i przełożyć wywiad na język polski; w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim mieście. Kształcenie kulturoznawcze. Ścieżka ekologiczna, patriotyczne i obywatelskie. Edukacja regionalna. 8

9 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 4 ступень Наши увлечения Танец маленьких утят Wymowa spółgłosek twardych ц, ж, ш. Czasowniki любить, хотеть. Rząd czasowników слушать i заниматься. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu концерт, театр. Wyrażenie слушать (что?) музыку. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst Что любят друзья Боpиса и Bикu oraz słowa piosenki Танец маленьких утят. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; poprawnie czytać wyrazy zawierające spółgłoski twarde; Uczeń potrafi: stosować formy osobowe czasownika zwrotnego заниматься w rozmowie o ulubionych zajęciach osób i zwierząt przedstawionych na obrazkach; opowiadać o swoich zainteresowaniach. zapisać formy osobowe czasownika zwrotnego заниматься; napisać dyktando, którego treścią będzie tekst piosenki Танец маленьких утят. Ścieżki: ekologiczna, prozdrowotna. Kształcenie realioznawcze. 9

10 czytać dialogi, tekst, łamańce językowe, anegdotę zawartą w rozdziale; po przeczytaniu tekstu określić zainteresowania jego bohaterów. prawidłowo wymawiać słowa ze spółgłoskami twardymi ц, ж, ш; mówić o ulubionych czynnościach dzieci opisanych w dialogach oraz kolegi lub koleżanki z klasy; dokończyć podane zdania dowolną treścią. prawidłowo zapisać formy osobowe poznanych czasowników; dokończyć zdania dowolną treścią; opisać czynności wykonywane przez osoby przedstawione na ilustracjach; ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej; przetłumaczyć zdania na język rosyjski i zapisać je; zapisać formy gramatyczne rzeczowników rodzaju męskiego концерт, театр; rozwiązać krzyżówkę. 10

11 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 5 ступень Что у тебя болит? Крылатые качели Leksyka związana z chorobą i wizytą u lekarza. Wyrażenia: Что у тебя болит?, болеть (чем?), мерить температуру, выписать лекарства. Wymowa rzeczowników z miękkim znakiem rozdzielającym. Ruchomy akcent w rzeczownikach typu щека щёки. Odmiana zaimków osobowych. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu плечо, сердце моpe, поле. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst У Моники ангина przysłowie, zagadkę i tekst piosenki Крылатые качели. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi, tekst, przysłowie i zagadkę; poprawnie czytać rzeczowniki z miękkim znakiem rozdzielającym; dbać o poprawną akcentuację podczas czytania rzeczowników z ruchomym akcentem; poprawnie czytać i akcentować tekst piosenki; po przeczytaniu tekstu wskazać informacje prawdziwe i fałszywe. Uczeń potrafi: opowiedzieć historyjkę o przeziębieniu, wizycie u lekarza i pomocy koleżeńskiej w trakcie choroby. Ścieżka prozdrowotna. Kształcenie realioznawcze. 11

12 znać leksykę dotyczącą budowy anatomicznej człowieka; mówić na temat choroby, wskazać objawy chorobowe; prowadzić w parach dialogi У вpaчa ; tłumaczyć wyrażenia i zdania dotyczące choroby na język rosyjski; prawidłowo stosować formy gramatyczne zaimków osobowych; odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu; poprawnie akcentować formy gramatyczne słowa окно w liczbie pojedynczej i mnogiej; objaśnić po rosyjsku znaczenie przysłowia Здоpовья не купишь ; ułożyć kilka zdań z wyrażeniami zamieszczonymi w słowniczku obok piosenki. 12

13 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe pisać ze słuchu wyrazy zawierające znak miękki rozdzielający; uzupełnić brakujące repliki dialogowe; wskazać, co kogo boli; uzupełnić zdania zaimkami osobowymi lub wyrażeniami związanymi z tematem rozdziału; prawidłowo zapisać formy gramatyczne poznanych rzeczowników rodzaju nijakiego, z uwzględnieniem o akcentowanego i nieakcentowanego; uzupełnić brakujące końcówki; rozwiązać krzyżówkę; napisać dyktando jedną zwrotkę piosenki Крылатые качели. Uczeń potrafi: 13

14 Ćwiczenia powtórzeniowe (4, 5 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 4, 5 ступени. zapisać formy osobowe poznanych czasowników; napisać nazwy czynności przedstawionych na obrazkach; poprawnie pisać formy gramatyczne rzeczowników rodzaju męskiego typu театр, концерт; wstawić brakujące końcówki; odpowiadać na pytania, w odpowiedziach stosować zaimki osobowe; dokończyć zdania dowolną treścią; dopisać brakujące pytania w dialogu; zredagować zdania o zainteresowaniach kolegów z klasy. powiedzieć koledze / koleżance o tym, czego lubi słuchać; powiedzieć o zajęciach wykonywanych przez dzieci przedstawione na ilustracjach; odpowiadać na pytania; rozmawiać z lekarzem na temat złego samopoczucia i objawów chorobowych. przygotować album dotyczący zainteresowań dzieci (opisy w języku rosyjskim). Ścieżki: ekologiczna, prozdrowotna, patriotyczne i obywatelskie. Kształcenie realioznawcze. 14

15 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 6 ступень Праздники. Традиции Люляй, мой Иисусе Wymowa i odmiana przymiotników miękkotematowych w liczbie mnogiej. Zwroty: поздравлять (кого? с чем?). Określanie dat. Leksyka związana z obchodami różnych świąt w Polsce i w Rosji. Składanie życzeń z różnych okazji. Adresowanie kartki pocztowej. Uczeń potrafi: w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, teksty zwarte, kolędę, zrozumieć ze słuchu treść życzeń wypowiedzianych przez nauczyciela. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi i teksty zwarte zamieszczone w rozdziale; wskazać informacje zgodne i niezgodne z treścią przeczytanych dialogów; poprawnie czytać przymiotniki miękkotematowe (w liczbie pojedynczej i mnogiej); czytać daty; przeprowadzić wywiad z kolegą lub koleżanką na temat świąt i tradycji świątecznych w Rosji. zapisać pytania do wywiadu z koleżanką. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie realioi kulturoznawcze. 15

16 czytać pytania do tekstu z prawidłową intonacją; zaśpiewać kolędę Люляй, мой Иисусе. znać leksykę zawartą w rozdziale; składać życzenia z różnych okazji; wymienić najpopularniejsze święta rosyjskie i polskie; odpowiadać na pytania do tekstu; opowiedzieć o tradycji wigilijnej w swoim domu; poprawnie wymawiać daty; wykorzystać w wypowiedzi formy gramatyczne przymiotników miękkotematowych w l.mn; odgadnąć zagadkę; przetłumaczyć tekst kolędy i porównać go z wersją polskojęzyczną. napisać życzenia noworoczne i poprawnie zaadresować kartkę pocztową; uzupełnić zdania treścią przedstawioną na obrazkach; 16

17 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 7 ступень За покупками Дважды два четыре Wymowa spółgłosek. Czasownik купить / покупать. Zwrot сколько стоит / стоят? Związek liczebników głównych z rzeczownikiem pубль. Liczebniki główne: dziesiątki i setki. Zwroty typu за мoлоком. Uczeń potrafi: przetłumaczyć zdania zawierające daty na język rosyjski i poprawnie je zapisać; stosować w zdaniach formy liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników miękkotematowych; zredagować zestaw pytań do wywiadu dziennikarskiego na temat tradycji świątecznych w Rosji; napisać zagadkę i jej rozwiązanie. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; rozumieć ze słuchu wyrażenia stosowane podczas dokonywania zakupów; wyjaśnić znaczenie usłyszanego przysłowia Xopоший товар сам себя хвалит. opowiedzieć o ulubionych miejscach dokonywania zakupów. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie realioznawcze. 17

18 w zakresie sprawności czytania: czytać nazwy artykułów spożywczych i stoisk sklepowych zawarte w rozdziale; czytając, zwracać uwagę na miękką wymowę spółgłosek, jeśli występują po nich jotowane: e, ё, ю, я; czytać dialogi, anegdotę, łamańce językowe i tekst; określić, czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu; prawidłowo czytać liczebniki główne ; przeczytać tekst z ćw. 14, zastępując obrazki odpowiednimi wyrazami; przeczytać tekst piosenki Дважды два четыре. prawidłowo wymawiać poznane liczebniki główne; stosować w dialogach zwroty związane z dokonywaniem zakupów; mówić o tym, w którym stoisku można kupić określony towar, podać jego cenę; 18

19 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe w swej wypowiedzi prawidłowo stosować czasowniki купить / покупать огаz wyrażenie ходить (за чем?). prawidłowo zapisać liczebniki główne w przedziale ; napisać nazwy artykułów spożywczych i stoisk sklepowych; w wężu wyrazowym wyodrębnić nazwy towarów, a następnie ułożyć je w porządku alfabetycznym; stosować w zdaniach formy osobowe czasowników купить / покупать; przetłumaczyć zdania na język rosyjski i poprawnie je zapisać; napisać krótkie dialogi; przetłumaczyć wyrażenia podane w języku polskim na język rosyjski i bezbłędnie je zapisać; rozwiązać krzyżówkę. Uczeń potrafi: 19

20 8 ступень Каникулы! Урa!!! Wymowa końcówek -oго, -его. Użycie wyrazu где w pytaniach о miejsce oraz wyrazów куда, окуда w pytaniach o ruch i kierunek. Przyimki в из, на с (со). w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; rozumieć ze słuchu wyrażenia dotyczące wypoczynku letniego. w zakresie sprawności czytania: czytać dialogi i teksty tematycznie związane z wypoczynkiem w czasie wakacji letnich; poprawnie czytać wyrazy i łamańce językowe w ćwiczeniach fonetycznych; po przeczytaniu tekstu zaznaczyć, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe. mówić o swych planach wakacyjnych, stosując wyrażenia zawarte w rozdziale i prawidłowo używając przyimków в из, на с (со). opowiadać o wakacjach własnych i najbliższej rodziny, snuć plany wakacyjne na następne lata. Ścieżka: do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie, edukacja europejska. Kształcenie realioznawcze. 20

21 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: wypisać miejsca i formy spędzania wakacji; napisać do koleżanki o planach na wakacje; prawidłowo stosować przyimki в, из, на, с (со); uzupełnić brakujące repliki dialogowe; z tekstu wypisać argumenty przemawiające za wyborem Zakopanego jako miejsca na wakacje; zapisać zdania, wstawiając informacje na temat różnych sposobów wypoczynku; prawidłowo zadawać pytania Где?, Куда?, Откуда?; rozwiązać krzyżówkę oraz rebus. 21

22 Ćwiczenia powtórzeniowe (6, 7, 8 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 6, 7, 8 ступени. zapisać właściwe formy liczby mnogiej poznanych przymiotników miękkotematowych; zapisać daty podane cyframi i po polsku; pisemnie zredagować zdania wyrażające życzenia oraz gratulacje; poprawnie pisać nazwy stoisk sklepowych i artykułów, które można tam kupić; zapisać słownie przedstawione cyframi liczebniki; przetłumaczyć zdania i wyrażenia na język rosyjski. układać dialogi, w których dzieci wcielają się w role sprzedawcy i kupującego; przetłumaczyć zdania na język rosyjski, a następnie je zapisać; opisać rysunek. przygotować słownik wykaz rzeczy potrzebnych uczniowi w czasie obozu letniego w górach. Ścieżka: do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie, edukacja europejska. Kształcenie realioi kulturoznawcze. 22

sformułować po polsku dłuższą wypowiedź na temat Rosji zawierającą informacje zaczerpnięte sąsiadów Rosji wskazać wszystkich ze źródeł innych niż

sformułować po polsku dłuższą wypowiedź na temat Rosji zawierającą informacje zaczerpnięte sąsiadów Rosji wskazać wszystkich ze źródeł innych niż PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA opracowany na podstawie podręcznika СТУПЕНИ 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel i Anny Żelezik oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy 1AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin OKRES WSTĘPNY 1.

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Grupy: R1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Konsultanci: Lp. Miesiąc Gramatyka Słownictwo Sprawności Funcje językowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy II Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy II Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy II Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новые встречи 1 autorstwa Haliny Dąbrowskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Podręcznik: ВОТ И МЫ Rozdział Realizowan e zagadnieni e z Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny - Rozdział 0 Elementy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I Ocena CELUJĄCA Ocena śródroczna Ocena końcoworoczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: 1. Rosja znana i nieznana 2. Шаг за шагом Rosja,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM Obszary edukacji: KLASA I Rozumienie ze słuchu : rozpoznać dźwięki i proste słowa w j. niemieckim zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Podstawą wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej jest Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi:

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi: Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego opracowany przez Renatę Broniarz na podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO KLASA I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017. podstawy programowej. T1/14 T11 T1/2 T1/5 T2/1

PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO KLASA I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017. podstawy programowej. T1/14 T11 T1/2 T1/5 T2/1 PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO KLASA I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozdział. Tematy lekcji. Liczba godzin. Lekcja organizacyjna (1 godzina) Будем знакомы. Zawieranie znajomości. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji,

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji, WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ROSYJSKI Materiał opracowany na podstawie podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel; numer dopuszczenia: 97/1/2009 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz PLAN WYNIKOWY (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd.

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. PWN Rozdział 0: Россия, россияне, русский язык Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Białystok 2015 KLASA IV, V i VI 1.Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową;

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową; Wskazywanie osób i przedmiotów. Określanie miejsca znajdowania się osób. 1. Кто это? Что это? 2. Кто где? podstawowe nazywa osoby i przedmioty, rozróżnia pisane i drukowane litery: а, э, о, к, т, н, ч,

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami:

Uczeń potrafi: Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ROSYJSKI Materiał opracowany na podręcznika Эхо 2 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel; numer dopuszczenia: 97/2/2010 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum (Kurs

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY. Język rosyjski. Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY. Język rosyjski. Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Język rosyjski Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTKI LEKCYJNE (135 MINUT) DZIAŁ / TEMATYKA SŁOWNICTWO / FUNKCJE JĘZYKOWE 2 Rodzina

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье Rozdział 6. Наше здоровье 2 Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej klasa I ocena niedostateczna (poziom 1) uczeń nie posiada postaw i wiadomości z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Język rosyjski klasa trzecia gimnazjum podstawowe wymagania programowe.

Język rosyjski klasa trzecia gimnazjum podstawowe wymagania programowe. Język rosyjski klasa trzecia gimnazjum podstawowe wymagania programowe. 1. Юные европейцы - uczeń potrafi: sformułować krótką wypowiedź na temat tego, z czego się cieszymy, sformułować krótką wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I Ocena niedostateczna - uczeń nie rozumie nawet krótkich, prostych wypowiedzi nauczyciela dotyczących tematyki programowej. - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. PSO dla kl.1 do podręcznika Ich und du

Załącznik nr 3a do WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. PSO dla kl.1 do podręcznika Ich und du PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PSO dla kl.1 do podręcznika Ich und du Załącznik nr 3a do WSO Uczeń, który opanował wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, i którego umiejętności i wiedza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Ocena bardzo dobra - uczeń rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i kolegów - rozumie dłuższe dialogi nagrane przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV tej SP 42 Wrocław

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV tej SP 42 Wrocław Renata Szpyra Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV tej SP 42 Wrocław Ustalenia wstępne; Podstawą do oceny z języka angielskiego są: 1) Aktywna praca ucznia 2) Umiejętności ucznia Ad 1

Bardziej szczegółowo

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą.

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin 1. Сколько им лет?

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Temat przewodni konkursu: Dwie stolice Moskwa i Sankt-Petersburg Cele Konkursu Języka Rosyjskiego: 1. popularyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach im. Janusza Korczaka Język mniejszości narodowej JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji Rok szkolny 2015/2016 Opracowały: mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4 Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1. Rozdział 1 Guten Appetit! - nazwać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI Rozdział i jego tematyka 13.Сколько им лет? Określanie wieku. Wymagania dydaktyczne w zakresie umiejętności w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 1 wspaniałym (6 pkt.) bardzo dobrym (5pkt). dobrym (4pkt). PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 1 Rozumienie ze słuchu Mówienie Czytanie ze zrozumieniem Pisanie Uczeń, który opanował wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I LICEUM KURS KONTYNUACYJNY

PLAN WYNIKOWY DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I LICEUM KURS KONTYNUACYJNY PLAN WYNIKOWY DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I LICEUM KURS KONTYNUACYJNY Nr programu DKOS-4015-4/02 + podstawa programowa Lg. Tematyka programowa Tematy lekcji Wymagania 1. 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA. rozpoznać oficjalną symbolikę rosyjską (godło, flaga); podać po polsku kilka informacji

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA. rozpoznać oficjalną symbolikę rosyjską (godło, flaga); podać po polsku kilka informacji Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego opracowany na podstawie podręcznika Всё просто! 1 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs podstawowy ROZDZIAŁ OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II.

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu język rosyjski w klasie III szkoły średniej (technikum)

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu język rosyjski w klasie III szkoły średniej (technikum) Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu język rosyjski w klasie III szkoły średniej (technikum) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (poziom konieczny) W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

Klasa czwarta: WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ. W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń :

Klasa czwarta: WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ. W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń : Wymagania na poszczególne oceny z języka rosyjskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w odniesieniu do nowej podstawy programowej (treści nauczania

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI KLASA IV i V Spis treści: 1. Obszary podlegające ocenianiu 2. Skala ocen 3. Warunki oceny semestralnej, rocznej 4. Formy sprawdzania wiadomości uczniów 5. Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający. Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

Bardziej szczegółowo