Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2"

Transkrypt

1 Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 ступень Важный день! Liczebniki główne Określanie czasu zegarowego (pełne godziny), określanie czasu wykonywania czynności codziennych oraz nazywania pór dnia (wyrażanie stosunków czasowych przy pomocy przyimka послe). Nazwy dni tygodnia i przedmiotów szkolnych. Odmiana czasowników cмoтреть, слушать, завтракать, обедать, ужинать w czasie teraźniejszym. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i tekst День Бориса; rozumieć ze słuchu ogólny sens wiersza S. Michałkowa Важный день. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy i zwroty ze słownika ilustrowanego; czytać dialogi, wyliczankę i teksty zawarte w rozdziale; uporządkować obrazki zgodnie z treścią tekstu; uzupełnić zdania wyrażeniami z tekstu; czytać wiersz Важный день. Uczeń potrafi: w zakresie sprawności mówienia: opowiadać o swym dniu pracy. napisać opowiadanie Moй день. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie kulturoznawcze. 1

2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe poprawnie wymawiać liczebniki główne 1 20; mówić z pamięci wyliczankę i wiersz pt. Важный день; wymienić dni tygodnia, określać czas zegarowy i pory dnia. Wykorzystać to w swej wypowiedzi; nazwać przedmioty nauczania; stosować formy osobowe poznanych czasowników. prawidłowo zapisać liczebniki główne 1 20, nazwy: dni tygodnia, przedmiotów szkolnych, pór dnia; poprawnie zapisać osobowe formy czasowników II koniugacji; rozwiązać krzyżówkę. Uczeń potrafi: 2

3 2 ступень Где ты живешь? На крутом 6eрежку. Песенка кота Леопольда Leksyka dotycząca mieszkania / domu nazw pomieszczeń, wyposażenia mieszkania. Twarda i miękka wymowa spółgłosek. Wyrażanie stosunków przestrzennych (на втоpoм этаже, на столе, напротив, у окна, у стены, над диваном). Znaczenia czasownika жить. Formy rzeczownika дóма, домá, домой. Wyrazy i konstrukcje służące do określania miejsca. Nazwy domów różnych zwierząt (дупло, курятник, нора, муравейник). Formy gramatyczne rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -а, -я (мама, школа деревня, песня). Forma biernika rzeczowników żywotnych i nieżywotnych. Nazwy kolorów. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; po wysłuchaniu nazw kolorów wymienić kilka z nich; zrozumieć ze słuchu ogólny sens piosenki На крутом бeрежку. Песенка кота Леопольда. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy ze słownika ilustrowanego; czytać dialogi, przysłowia, frazeologizmy i teksty zawarte w rozdziale; czytać nazwy kolorów; czytać nazwy domów, zwierząt; śpiewać tekst piosenki; prawidłowo wymawiać spółgłoski rosyjskie; wymienić nazwy kolorów; wymienić nazwy domów, różnych zwierząt; rozróżniać znaczenia czasownika жить w kontekście; w zakresie sprawności mówienia: opisać ustnie swój pokój. napisać charakterystykę pokoju. Ścieżki: do życia w społeczeństwie, ekologiczna. Kształcenie kulturoznawcze. 3

4 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Przymiotniki twardoi miękkotematowe (rodzaj męski, żeński i nijaki). Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej. Pytania: какой?, какая?, какоe? Wymagania podstawowe Uczeń potrafi: odpowiadać na pytania dotyczące przeczytanego tekstu; uzupełnić luki w zdaniach informacjami zawartymi w teksie; wymienić nazwy kolory, określić kolor przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu; tworzyć formy rodzajowe od podanych przymiotników; zadawać pytania dotyczące kolorów konkretnych przedmiotów. napisać nazwy pomieszczeń mieszkania / domu, nazwy domów różnych zwierząt; zapisać formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej, a także rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мама, песня w liczbie pojedynczej i mnogiej; prawidłowo zapisać wyrażenia oznaczające stosunki przestrzenne; Wymagania ponadpodstawowe 4

5 3 ступень Экскурсия в Варшаву Голубой вагон Wymowa rzeczowników typu экскурсия, станция. Zaimki wskazujące этот, тот. Wyrażenie памятник (кому?) Шопену. Zwrot ехать (на чём?) на поезде. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ия. Czas przeszły i przyszły złożony. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie mnogiej. Pytania: какой?, какая?, какоe?, какие? zapisać zdania przetłumaczone na język rosyjski; wstawić podane słowo w odpowiedniej formie; odpowiedzieć na pytania. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst Экскурсия в Варшаву oraz słowa piosenki Голубой вагон. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi, przysłowia, ogłoszenie i tekst; określić, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe; uporządkować podane informacje zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście; poprawnie czytać i śpiewać tekst piosenki. wcielić się w rolę przewodnika, który oprowadza wycieczkę po Warszawie lub po rodzinnym mieście ucznia; opowiedzieć tekst Экскурсия в Варшаву. Ścieżki: do życia w społeczeństwie, patriotyczne i obywatelskie. Kształcenie kulturoznawcze. 5

6 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe prawidłowo wymawiać rzeczowniki typu экскурсия, станция; odpowiednio używać w wypowiedzi zaimków wskazujących этот, тот; stosować wyrażenie ехать (на чём?) oraz памятник (кому?); odpowiedzieć na pytania do tekstu; odpowiedzieć na pytania, wykorzystując informacje zawarte w ogłoszeniu; przetłumaczyć zdania na język rosyjski. uzupełnić zdania formami gramatycznymi rzeczownika экскурсия; zastosować w zdaniach czasownik cmoтреть w odpowiedniej formie czasu przeszłego lub przyszłego złożonego; Uczeń potrafi: 6

7 uzupełnić luki wyrażeniami z przeczytanego tekstu; zapisać tłumaczenie zdań; odszukać w tabeli wyrazy związane tematycznie ze słowem экскурсия; przepisać kaligraficznie przysłowie; zapisać i narysować rozwiązanie gry językowej. 7

8 Ćwiczenia powtórzeniowe (1, 2, 3 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 1, 2, 3 ступени. napisać, o której godzinie wykonywane są czynności przedstawione na ilustracjach; zapisać (po rosyjsku) treść pytań wywiadu przeprowadzonego na potrzeby gazetki szkolnej; zapisać tłumaczenie tych pytań; prawidłowo zapisać formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym; dopisać nazwy domów zwierząt przedstawionych na ilustracjach; wpisać nazwy kolorów przedstawionych przedmiotów w odpowiednim rodzaju i liczbie; odpowiedzieć na pytania; wstawić odpowiednie końcówki gramatyczne w rzeczownikach. odpowiedzieć na pytania; przetłumaczyć wyrażenia na język rosyjski. wcielić się w postać tłumacza symultanicznego i przełożyć wywiad na język polski; w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim mieście. Kształcenie kulturoznawcze. Ścieżka ekologiczna, patriotyczne i obywatelskie. Edukacja regionalna. 8

9 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 4 ступень Наши увлечения Танец маленьких утят Wymowa spółgłosek twardych ц, ж, ш. Czasowniki любить, хотеть. Rząd czasowników слушать i заниматься. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu концерт, театр. Wyrażenie слушать (что?) музыку. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst Что любят друзья Боpиса и Bикu oraz słowa piosenki Танец маленьких утят. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; poprawnie czytać wyrazy zawierające spółgłoski twarde; Uczeń potrafi: stosować formy osobowe czasownika zwrotnego заниматься w rozmowie o ulubionych zajęciach osób i zwierząt przedstawionych na obrazkach; opowiadać o swoich zainteresowaniach. zapisać formy osobowe czasownika zwrotnego заниматься; napisać dyktando, którego treścią będzie tekst piosenki Танец маленьких утят. Ścieżki: ekologiczna, prozdrowotna. Kształcenie realioznawcze. 9

10 czytać dialogi, tekst, łamańce językowe, anegdotę zawartą w rozdziale; po przeczytaniu tekstu określić zainteresowania jego bohaterów. prawidłowo wymawiać słowa ze spółgłoskami twardymi ц, ж, ш; mówić o ulubionych czynnościach dzieci opisanych w dialogach oraz kolegi lub koleżanki z klasy; dokończyć podane zdania dowolną treścią. prawidłowo zapisać formy osobowe poznanych czasowników; dokończyć zdania dowolną treścią; opisać czynności wykonywane przez osoby przedstawione na ilustracjach; ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej; przetłumaczyć zdania na język rosyjski i zapisać je; zapisać formy gramatyczne rzeczowników rodzaju męskiego концерт, театр; rozwiązać krzyżówkę. 10

11 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 5 ступень Что у тебя болит? Крылатые качели Leksyka związana z chorobą i wizytą u lekarza. Wyrażenia: Что у тебя болит?, болеть (чем?), мерить температуру, выписать лекарства. Wymowa rzeczowników z miękkim znakiem rozdzielającym. Ruchomy akcent w rzeczownikach typu щека щёки. Odmiana zaimków osobowych. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu плечо, сердце моpe, поле. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst У Моники ангина przysłowie, zagadkę i tekst piosenki Крылатые качели. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi, tekst, przysłowie i zagadkę; poprawnie czytać rzeczowniki z miękkim znakiem rozdzielającym; dbać o poprawną akcentuację podczas czytania rzeczowników z ruchomym akcentem; poprawnie czytać i akcentować tekst piosenki; po przeczytaniu tekstu wskazać informacje prawdziwe i fałszywe. Uczeń potrafi: opowiedzieć historyjkę o przeziębieniu, wizycie u lekarza i pomocy koleżeńskiej w trakcie choroby. Ścieżka prozdrowotna. Kształcenie realioznawcze. 11

12 znać leksykę dotyczącą budowy anatomicznej człowieka; mówić na temat choroby, wskazać objawy chorobowe; prowadzić w parach dialogi У вpaчa ; tłumaczyć wyrażenia i zdania dotyczące choroby na język rosyjski; prawidłowo stosować formy gramatyczne zaimków osobowych; odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu; poprawnie akcentować formy gramatyczne słowa окно w liczbie pojedynczej i mnogiej; objaśnić po rosyjsku znaczenie przysłowia Здоpовья не купишь ; ułożyć kilka zdań z wyrażeniami zamieszczonymi w słowniczku obok piosenki. 12

13 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe pisać ze słuchu wyrazy zawierające znak miękki rozdzielający; uzupełnić brakujące repliki dialogowe; wskazać, co kogo boli; uzupełnić zdania zaimkami osobowymi lub wyrażeniami związanymi z tematem rozdziału; prawidłowo zapisać formy gramatyczne poznanych rzeczowników rodzaju nijakiego, z uwzględnieniem o akcentowanego i nieakcentowanego; uzupełnić brakujące końcówki; rozwiązać krzyżówkę; napisać dyktando jedną zwrotkę piosenki Крылатые качели. Uczeń potrafi: 13

14 Ćwiczenia powtórzeniowe (4, 5 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 4, 5 ступени. zapisać formy osobowe poznanych czasowników; napisać nazwy czynności przedstawionych na obrazkach; poprawnie pisać formy gramatyczne rzeczowników rodzaju męskiego typu театр, концерт; wstawić brakujące końcówki; odpowiadać na pytania, w odpowiedziach stosować zaimki osobowe; dokończyć zdania dowolną treścią; dopisać brakujące pytania w dialogu; zredagować zdania o zainteresowaniach kolegów z klasy. powiedzieć koledze / koleżance o tym, czego lubi słuchać; powiedzieć o zajęciach wykonywanych przez dzieci przedstawione na ilustracjach; odpowiadać na pytania; rozmawiać z lekarzem na temat złego samopoczucia i objawów chorobowych. przygotować album dotyczący zainteresowań dzieci (opisy w języku rosyjskim). Ścieżki: ekologiczna, prozdrowotna, patriotyczne i obywatelskie. Kształcenie realioznawcze. 14

15 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 6 ступень Праздники. Традиции Люляй, мой Иисусе Wymowa i odmiana przymiotników miękkotematowych w liczbie mnogiej. Zwroty: поздравлять (кого? с чем?). Określanie dat. Leksyka związana z obchodami różnych świąt w Polsce i w Rosji. Składanie życzeń z różnych okazji. Adresowanie kartki pocztowej. Uczeń potrafi: w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, teksty zwarte, kolędę, zrozumieć ze słuchu treść życzeń wypowiedzianych przez nauczyciela. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi i teksty zwarte zamieszczone w rozdziale; wskazać informacje zgodne i niezgodne z treścią przeczytanych dialogów; poprawnie czytać przymiotniki miękkotematowe (w liczbie pojedynczej i mnogiej); czytać daty; przeprowadzić wywiad z kolegą lub koleżanką na temat świąt i tradycji świątecznych w Rosji. zapisać pytania do wywiadu z koleżanką. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie realioi kulturoznawcze. 15

16 czytać pytania do tekstu z prawidłową intonacją; zaśpiewać kolędę Люляй, мой Иисусе. znać leksykę zawartą w rozdziale; składać życzenia z różnych okazji; wymienić najpopularniejsze święta rosyjskie i polskie; odpowiadać na pytania do tekstu; opowiedzieć o tradycji wigilijnej w swoim domu; poprawnie wymawiać daty; wykorzystać w wypowiedzi formy gramatyczne przymiotników miękkotematowych w l.mn; odgadnąć zagadkę; przetłumaczyć tekst kolędy i porównać go z wersją polskojęzyczną. napisać życzenia noworoczne i poprawnie zaadresować kartkę pocztową; uzupełnić zdania treścią przedstawioną na obrazkach; 16

17 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 7 ступень За покупками Дважды два четыре Wymowa spółgłosek. Czasownik купить / покупать. Zwrot сколько стоит / стоят? Związek liczebników głównych z rzeczownikiem pубль. Liczebniki główne: dziesiątki i setki. Zwroty typu за мoлоком. Uczeń potrafi: przetłumaczyć zdania zawierające daty na język rosyjski i poprawnie je zapisać; stosować w zdaniach formy liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników miękkotematowych; zredagować zestaw pytań do wywiadu dziennikarskiego na temat tradycji świątecznych w Rosji; napisać zagadkę i jej rozwiązanie. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; rozumieć ze słuchu wyrażenia stosowane podczas dokonywania zakupów; wyjaśnić znaczenie usłyszanego przysłowia Xopоший товар сам себя хвалит. opowiedzieć o ulubionych miejscach dokonywania zakupów. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie realioznawcze. 17

18 w zakresie sprawności czytania: czytać nazwy artykułów spożywczych i stoisk sklepowych zawarte w rozdziale; czytając, zwracać uwagę na miękką wymowę spółgłosek, jeśli występują po nich jotowane: e, ё, ю, я; czytać dialogi, anegdotę, łamańce językowe i tekst; określić, czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu; prawidłowo czytać liczebniki główne ; przeczytać tekst z ćw. 14, zastępując obrazki odpowiednimi wyrazami; przeczytać tekst piosenki Дважды два четыре. prawidłowo wymawiać poznane liczebniki główne; stosować w dialogach zwroty związane z dokonywaniem zakupów; mówić o tym, w którym stoisku można kupić określony towar, podać jego cenę; 18

19 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe w swej wypowiedzi prawidłowo stosować czasowniki купить / покупать огаz wyrażenie ходить (за чем?). prawidłowo zapisać liczebniki główne w przedziale ; napisać nazwy artykułów spożywczych i stoisk sklepowych; w wężu wyrazowym wyodrębnić nazwy towarów, a następnie ułożyć je w porządku alfabetycznym; stosować w zdaniach formy osobowe czasowników купить / покупать; przetłumaczyć zdania na język rosyjski i poprawnie je zapisać; napisać krótkie dialogi; przetłumaczyć wyrażenia podane w języku polskim na język rosyjski i bezbłędnie je zapisać; rozwiązać krzyżówkę. Uczeń potrafi: 19

20 8 ступень Каникулы! Урa!!! Wymowa końcówek -oго, -его. Użycie wyrazu где w pytaniach о miejsce oraz wyrazów куда, окуда w pytaniach o ruch i kierunek. Przyimki в из, на с (со). w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; rozumieć ze słuchu wyrażenia dotyczące wypoczynku letniego. w zakresie sprawności czytania: czytać dialogi i teksty tematycznie związane z wypoczynkiem w czasie wakacji letnich; poprawnie czytać wyrazy i łamańce językowe w ćwiczeniach fonetycznych; po przeczytaniu tekstu zaznaczyć, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe. mówić o swych planach wakacyjnych, stosując wyrażenia zawarte w rozdziale i prawidłowo używając przyimków в из, на с (со). opowiadać o wakacjach własnych i najbliższej rodziny, snuć plany wakacyjne na następne lata. Ścieżka: do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie, edukacja europejska. Kształcenie realioznawcze. 20

21 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: wypisać miejsca i formy spędzania wakacji; napisać do koleżanki o planach na wakacje; prawidłowo stosować przyimki в, из, на, с (со); uzupełnić brakujące repliki dialogowe; z tekstu wypisać argumenty przemawiające za wyborem Zakopanego jako miejsca na wakacje; zapisać zdania, wstawiając informacje na temat różnych sposobów wypoczynku; prawidłowo zadawać pytania Где?, Куда?, Откуда?; rozwiązać krzyżówkę oraz rebus. 21

22 Ćwiczenia powtórzeniowe (6, 7, 8 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 6, 7, 8 ступени. zapisać właściwe formy liczby mnogiej poznanych przymiotników miękkotematowych; zapisać daty podane cyframi i po polsku; pisemnie zredagować zdania wyrażające życzenia oraz gratulacje; poprawnie pisać nazwy stoisk sklepowych i artykułów, które można tam kupić; zapisać słownie przedstawione cyframi liczebniki; przetłumaczyć zdania i wyrażenia na język rosyjski. układać dialogi, w których dzieci wcielają się w role sprzedawcy i kupującego; przetłumaczyć zdania na język rosyjski, a następnie je zapisać; opisać rysunek. przygotować słownik wykaz rzeczy potrzebnych uczniowi w czasie obozu letniego w górach. Ścieżka: do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie, edukacja europejska. Kształcenie realioi kulturoznawcze. 22

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers Materiał, z którego zamierzam korzystać pochodzi z Poradnika nauczyciela wydanego przez WSiP w 202r. Jest skorelowany z NPP. w klasach IV. Ulegnie on nieznacznym zmianom w zakresie czasowego realizowania

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer i temat 1. Kończy się lato, I.1.1), 7) podaje

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start!

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia, umiejętności Data 1.

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły j Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca WAKACYJNE WSPOMNIENIA 1. Mój nowy podręcznik 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI 2014 1 TREŚCI NAUCZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Punkt podstawy Umiejętności z podstawy programowej. Uczeń: Czytanie i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo