Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2"

Transkrypt

1 Plan wynikowy język rosyjski kl.5 / Stupieni 2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 ступень Важный день! Liczebniki główne Określanie czasu zegarowego (pełne godziny), określanie czasu wykonywania czynności codziennych oraz nazywania pór dnia (wyrażanie stosunków czasowych przy pomocy przyimka послe). Nazwy dni tygodnia i przedmiotów szkolnych. Odmiana czasowników cмoтреть, слушать, завтракать, обедать, ужинать w czasie teraźniejszym. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i tekst День Бориса; rozumieć ze słuchu ogólny sens wiersza S. Michałkowa Важный день. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy i zwroty ze słownika ilustrowanego; czytać dialogi, wyliczankę i teksty zawarte w rozdziale; uporządkować obrazki zgodnie z treścią tekstu; uzupełnić zdania wyrażeniami z tekstu; czytać wiersz Важный день. Uczeń potrafi: w zakresie sprawności mówienia: opowiadać o swym dniu pracy. napisać opowiadanie Moй день. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie kulturoznawcze. 1

2 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe poprawnie wymawiać liczebniki główne 1 20; mówić z pamięci wyliczankę i wiersz pt. Важный день; wymienić dni tygodnia, określać czas zegarowy i pory dnia. Wykorzystać to w swej wypowiedzi; nazwać przedmioty nauczania; stosować formy osobowe poznanych czasowników. prawidłowo zapisać liczebniki główne 1 20, nazwy: dni tygodnia, przedmiotów szkolnych, pór dnia; poprawnie zapisać osobowe formy czasowników II koniugacji; rozwiązać krzyżówkę. Uczeń potrafi: 2

3 2 ступень Где ты живешь? На крутом 6eрежку. Песенка кота Леопольда Leksyka dotycząca mieszkania / domu nazw pomieszczeń, wyposażenia mieszkania. Twarda i miękka wymowa spółgłosek. Wyrażanie stosunków przestrzennych (на втоpoм этаже, на столе, напротив, у окна, у стены, над диваном). Znaczenia czasownika жить. Formy rzeczownika дóма, домá, домой. Wyrazy i konstrukcje służące do określania miejsca. Nazwy domów różnych zwierząt (дупло, курятник, нора, муравейник). Formy gramatyczne rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -а, -я (мама, школа деревня, песня). Forma biernika rzeczowników żywotnych i nieżywotnych. Nazwy kolorów. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; po wysłuchaniu nazw kolorów wymienić kilka z nich; zrozumieć ze słuchu ogólny sens piosenki На крутом бeрежку. Песенка кота Леопольда. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy ze słownika ilustrowanego; czytać dialogi, przysłowia, frazeologizmy i teksty zawarte w rozdziale; czytać nazwy kolorów; czytać nazwy domów, zwierząt; śpiewać tekst piosenki; prawidłowo wymawiać spółgłoski rosyjskie; wymienić nazwy kolorów; wymienić nazwy domów, różnych zwierząt; rozróżniać znaczenia czasownika жить w kontekście; w zakresie sprawności mówienia: opisać ustnie swój pokój. napisać charakterystykę pokoju. Ścieżki: do życia w społeczeństwie, ekologiczna. Kształcenie kulturoznawcze. 3

4 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Przymiotniki twardoi miękkotematowe (rodzaj męski, żeński i nijaki). Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej. Pytania: какой?, какая?, какоe? Wymagania podstawowe Uczeń potrafi: odpowiadać na pytania dotyczące przeczytanego tekstu; uzupełnić luki w zdaniach informacjami zawartymi w teksie; wymienić nazwy kolory, określić kolor przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu; tworzyć formy rodzajowe od podanych przymiotników; zadawać pytania dotyczące kolorów konkretnych przedmiotów. napisać nazwy pomieszczeń mieszkania / domu, nazwy domów różnych zwierząt; zapisać formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej, a także rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мама, песня w liczbie pojedynczej i mnogiej; prawidłowo zapisać wyrażenia oznaczające stosunki przestrzenne; Wymagania ponadpodstawowe 4

5 3 ступень Экскурсия в Варшаву Голубой вагон Wymowa rzeczowników typu экскурсия, станция. Zaimki wskazujące этот, тот. Wyrażenie памятник (кому?) Шопену. Zwrot ехать (на чём?) на поезде. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ия. Czas przeszły i przyszły złożony. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie mnogiej. Pytania: какой?, какая?, какоe?, какие? zapisać zdania przetłumaczone na język rosyjski; wstawić podane słowo w odpowiedniej formie; odpowiedzieć na pytania. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst Экскурсия в Варшаву oraz słowa piosenki Голубой вагон. w zakresie sprawności czytania: czytać wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi, przysłowia, ogłoszenie i tekst; określić, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe; uporządkować podane informacje zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście; poprawnie czytać i śpiewać tekst piosenki. wcielić się w rolę przewodnika, który oprowadza wycieczkę po Warszawie lub po rodzinnym mieście ucznia; opowiedzieć tekst Экскурсия в Варшаву. Ścieżki: do życia w społeczeństwie, patriotyczne i obywatelskie. Kształcenie kulturoznawcze. 5

6 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe prawidłowo wymawiać rzeczowniki typu экскурсия, станция; odpowiednio używać w wypowiedzi zaimków wskazujących этот, тот; stosować wyrażenie ехать (на чём?) oraz памятник (кому?); odpowiedzieć na pytania do tekstu; odpowiedzieć na pytania, wykorzystując informacje zawarte w ogłoszeniu; przetłumaczyć zdania na język rosyjski. uzupełnić zdania formami gramatycznymi rzeczownika экскурсия; zastosować w zdaniach czasownik cmoтреть w odpowiedniej formie czasu przeszłego lub przyszłego złożonego; Uczeń potrafi: 6

7 uzupełnić luki wyrażeniami z przeczytanego tekstu; zapisać tłumaczenie zdań; odszukać w tabeli wyrazy związane tematycznie ze słowem экскурсия; przepisać kaligraficznie przysłowie; zapisać i narysować rozwiązanie gry językowej. 7

8 Ćwiczenia powtórzeniowe (1, 2, 3 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 1, 2, 3 ступени. napisać, o której godzinie wykonywane są czynności przedstawione na ilustracjach; zapisać (po rosyjsku) treść pytań wywiadu przeprowadzonego na potrzeby gazetki szkolnej; zapisać tłumaczenie tych pytań; prawidłowo zapisać formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym; dopisać nazwy domów zwierząt przedstawionych na ilustracjach; wpisać nazwy kolorów przedstawionych przedmiotów w odpowiednim rodzaju i liczbie; odpowiedzieć na pytania; wstawić odpowiednie końcówki gramatyczne w rzeczownikach. odpowiedzieć na pytania; przetłumaczyć wyrażenia na język rosyjski. wcielić się w postać tłumacza symultanicznego i przełożyć wywiad na język polski; w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim mieście. Kształcenie kulturoznawcze. Ścieżka ekologiczna, patriotyczne i obywatelskie. Edukacja regionalna. 8

9 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 4 ступень Наши увлечения Танец маленьких утят Wymowa spółgłosek twardych ц, ж, ш. Czasowniki любить, хотеть. Rząd czasowników слушать i заниматься. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu концерт, театр. Wyrażenie слушать (что?) музыку. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć słowa i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst Что любят друзья Боpиса и Bикu oraz słowa piosenki Танец маленьких утят. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; poprawnie czytać wyrazy zawierające spółgłoski twarde; Uczeń potrafi: stosować formy osobowe czasownika zwrotnego заниматься w rozmowie o ulubionych zajęciach osób i zwierząt przedstawionych na obrazkach; opowiadać o swoich zainteresowaniach. zapisać formy osobowe czasownika zwrotnego заниматься; napisać dyktando, którego treścią będzie tekst piosenki Танец маленьких утят. Ścieżki: ekologiczna, prozdrowotna. Kształcenie realioznawcze. 9

10 czytać dialogi, tekst, łamańce językowe, anegdotę zawartą w rozdziale; po przeczytaniu tekstu określić zainteresowania jego bohaterów. prawidłowo wymawiać słowa ze spółgłoskami twardymi ц, ж, ш; mówić o ulubionych czynnościach dzieci opisanych w dialogach oraz kolegi lub koleżanki z klasy; dokończyć podane zdania dowolną treścią. prawidłowo zapisać formy osobowe poznanych czasowników; dokończyć zdania dowolną treścią; opisać czynności wykonywane przez osoby przedstawione na ilustracjach; ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej; przetłumaczyć zdania na język rosyjski i zapisać je; zapisać formy gramatyczne rzeczowników rodzaju męskiego концерт, театр; rozwiązać krzyżówkę. 10

11 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 5 ступень Что у тебя болит? Крылатые качели Leksyka związana z chorobą i wizytą u lekarza. Wyrażenia: Что у тебя болит?, болеть (чем?), мерить температуру, выписать лекарства. Wymowa rzeczowników z miękkim znakiem rozdzielającym. Ruchomy akcent w rzeczownikach typu щека щёки. Odmiana zaimków osobowych. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu плечо, сердце моpe, поле. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, tekst У Моники ангина przysłowie, zagadkę i tekst piosenki Крылатые качели. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi, tekst, przysłowie i zagadkę; poprawnie czytać rzeczowniki z miękkim znakiem rozdzielającym; dbać o poprawną akcentuację podczas czytania rzeczowników z ruchomym akcentem; poprawnie czytać i akcentować tekst piosenki; po przeczytaniu tekstu wskazać informacje prawdziwe i fałszywe. Uczeń potrafi: opowiedzieć historyjkę o przeziębieniu, wizycie u lekarza i pomocy koleżeńskiej w trakcie choroby. Ścieżka prozdrowotna. Kształcenie realioznawcze. 11

12 znać leksykę dotyczącą budowy anatomicznej człowieka; mówić na temat choroby, wskazać objawy chorobowe; prowadzić w parach dialogi У вpaчa ; tłumaczyć wyrażenia i zdania dotyczące choroby na język rosyjski; prawidłowo stosować formy gramatyczne zaimków osobowych; odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu; poprawnie akcentować formy gramatyczne słowa окно w liczbie pojedynczej i mnogiej; objaśnić po rosyjsku znaczenie przysłowia Здоpовья не купишь ; ułożyć kilka zdań z wyrażeniami zamieszczonymi w słowniczku obok piosenki. 12

13 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe pisać ze słuchu wyrazy zawierające znak miękki rozdzielający; uzupełnić brakujące repliki dialogowe; wskazać, co kogo boli; uzupełnić zdania zaimkami osobowymi lub wyrażeniami związanymi z tematem rozdziału; prawidłowo zapisać formy gramatyczne poznanych rzeczowników rodzaju nijakiego, z uwzględnieniem o akcentowanego i nieakcentowanego; uzupełnić brakujące końcówki; rozwiązać krzyżówkę; napisać dyktando jedną zwrotkę piosenki Крылатые качели. Uczeń potrafi: 13

14 Ćwiczenia powtórzeniowe (4, 5 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 4, 5 ступени. zapisać formy osobowe poznanych czasowników; napisać nazwy czynności przedstawionych na obrazkach; poprawnie pisać formy gramatyczne rzeczowników rodzaju męskiego typu театр, концерт; wstawić brakujące końcówki; odpowiadać na pytania, w odpowiedziach stosować zaimki osobowe; dokończyć zdania dowolną treścią; dopisać brakujące pytania w dialogu; zredagować zdania o zainteresowaniach kolegów z klasy. powiedzieć koledze / koleżance o tym, czego lubi słuchać; powiedzieć o zajęciach wykonywanych przez dzieci przedstawione na ilustracjach; odpowiadać na pytania; rozmawiać z lekarzem na temat złego samopoczucia i objawów chorobowych. przygotować album dotyczący zainteresowań dzieci (opisy w języku rosyjskim). Ścieżki: ekologiczna, prozdrowotna, patriotyczne i obywatelskie. Kształcenie realioznawcze. 14

15 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 6 ступень Праздники. Традиции Люляй, мой Иисусе Wymowa i odmiana przymiotników miękkotematowych w liczbie mnogiej. Zwroty: поздравлять (кого? с чем?). Określanie dat. Leksyka związana z obchodami różnych świąt w Polsce i w Rosji. Składanie życzeń z różnych okazji. Adresowanie kartki pocztowej. Uczeń potrafi: w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia ze słownika ilustrowanego; rozumieć nagrane dialogi, teksty zwarte, kolędę, zrozumieć ze słuchu treść życzeń wypowiedzianych przez nauczyciela. w zakresie sprawności czytania: poprawnie czytać słowa i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; czytać dialogi i teksty zwarte zamieszczone w rozdziale; wskazać informacje zgodne i niezgodne z treścią przeczytanych dialogów; poprawnie czytać przymiotniki miękkotematowe (w liczbie pojedynczej i mnogiej); czytać daty; przeprowadzić wywiad z kolegą lub koleżanką na temat świąt i tradycji świątecznych w Rosji. zapisać pytania do wywiadu z koleżanką. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie realioi kulturoznawcze. 15

16 czytać pytania do tekstu z prawidłową intonacją; zaśpiewać kolędę Люляй, мой Иисусе. znać leksykę zawartą w rozdziale; składać życzenia z różnych okazji; wymienić najpopularniejsze święta rosyjskie i polskie; odpowiadać na pytania do tekstu; opowiedzieć o tradycji wigilijnej w swoim domu; poprawnie wymawiać daty; wykorzystać w wypowiedzi formy gramatyczne przymiotników miękkotematowych w l.mn; odgadnąć zagadkę; przetłumaczyć tekst kolędy i porównać go z wersją polskojęzyczną. napisać życzenia noworoczne i poprawnie zaadresować kartkę pocztową; uzupełnić zdania treścią przedstawioną na obrazkach; 16

17 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 7 ступень За покупками Дважды два четыре Wymowa spółgłosek. Czasownik купить / покупать. Zwrot сколько стоит / стоят? Związek liczebników głównych z rzeczownikiem pубль. Liczebniki główne: dziesiątki i setki. Zwroty typu за мoлоком. Uczeń potrafi: przetłumaczyć zdania zawierające daty na język rosyjski i poprawnie je zapisać; stosować w zdaniach formy liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników miękkotematowych; zredagować zestaw pytań do wywiadu dziennikarskiego na temat tradycji świątecznych w Rosji; napisać zagadkę i jej rozwiązanie. w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; rozumieć ze słuchu wyrażenia stosowane podczas dokonywania zakupów; wyjaśnić znaczenie usłyszanego przysłowia Xopоший товар сам себя хвалит. opowiedzieć o ulubionych miejscach dokonywania zakupów. Ścieżka: do życia w społeczeństwie. Kształcenie realioznawcze. 17

18 w zakresie sprawności czytania: czytać nazwy artykułów spożywczych i stoisk sklepowych zawarte w rozdziale; czytając, zwracać uwagę na miękką wymowę spółgłosek, jeśli występują po nich jotowane: e, ё, ю, я; czytać dialogi, anegdotę, łamańce językowe i tekst; określić, czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu; prawidłowo czytać liczebniki główne ; przeczytać tekst z ćw. 14, zastępując obrazki odpowiednimi wyrazami; przeczytać tekst piosenki Дважды два четыре. prawidłowo wymawiać poznane liczebniki główne; stosować w dialogach zwroty związane z dokonywaniem zakupów; mówić o tym, w którym stoisku można kupić określony towar, podać jego cenę; 18

19 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe w swej wypowiedzi prawidłowo stosować czasowniki купить / покупать огаz wyrażenie ходить (за чем?). prawidłowo zapisać liczebniki główne w przedziale ; napisać nazwy artykułów spożywczych i stoisk sklepowych; w wężu wyrazowym wyodrębnić nazwy towarów, a następnie ułożyć je w porządku alfabetycznym; stosować w zdaniach formy osobowe czasowników купить / покупать; przetłumaczyć zdania na język rosyjski i poprawnie je zapisać; napisać krótkie dialogi; przetłumaczyć wyrażenia podane w języku polskim na język rosyjski i bezbłędnie je zapisać; rozwiązać krzyżówkę. Uczeń potrafi: 19

20 8 ступень Каникулы! Урa!!! Wymowa końcówek -oго, -его. Użycie wyrazu где w pytaniach о miejsce oraz wyrazów куда, окуда w pytaniach o ruch i kierunek. Przyimki в из, на с (со). w zakresie sprawności słuchania: rozumieć wyrazy i wyrażenia zawarte w słowniku ilustrowanym; rozumieć nagrane dialogi i teksty zwarte; rozumieć ze słuchu wyrażenia dotyczące wypoczynku letniego. w zakresie sprawności czytania: czytać dialogi i teksty tematycznie związane z wypoczynkiem w czasie wakacji letnich; poprawnie czytać wyrazy i łamańce językowe w ćwiczeniach fonetycznych; po przeczytaniu tekstu zaznaczyć, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe. mówić o swych planach wakacyjnych, stosując wyrażenia zawarte w rozdziale i prawidłowo używając przyimków в из, на с (со). opowiadać o wakacjach własnych i najbliższej rodziny, snuć plany wakacyjne na następne lata. Ścieżka: do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie, edukacja europejska. Kształcenie realioznawcze. 20

21 ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: wypisać miejsca i formy spędzania wakacji; napisać do koleżanki o planach na wakacje; prawidłowo stosować przyimki в, из, на, с (со); uzupełnić brakujące repliki dialogowe; z tekstu wypisać argumenty przemawiające za wyborem Zakopanego jako miejsca na wakacje; zapisać zdania, wstawiając informacje na temat różnych sposobów wypoczynku; prawidłowo zadawać pytania Где?, Куда?, Откуда?; rozwiązać krzyżówkę oraz rebus. 21

22 Ćwiczenia powtórzeniowe (6, 7, 8 ступени) Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziałach 6, 7, 8 ступени. zapisać właściwe formy liczby mnogiej poznanych przymiotników miękkotematowych; zapisać daty podane cyframi i po polsku; pisemnie zredagować zdania wyrażające życzenia oraz gratulacje; poprawnie pisać nazwy stoisk sklepowych i artykułów, które można tam kupić; zapisać słownie przedstawione cyframi liczebniki; przetłumaczyć zdania i wyrażenia na język rosyjski. układać dialogi, w których dzieci wcielają się w role sprzedawcy i kupującego; przetłumaczyć zdania na język rosyjski, a następnie je zapisać; opisać rysunek. przygotować słownik wykaz rzeczy potrzebnych uczniowi w czasie obozu letniego w górach. Ścieżka: do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie, edukacja europejska. Kształcenie realioi kulturoznawcze. 22

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy 1AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin OKRES WSTĘPNY 1.

Bardziej szczegółowo

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Grupy: R1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Konsultanci: Lp. Miesiąc Gramatyka Słownictwo Sprawności Funcje językowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I Ocena CELUJĄCA Ocena śródroczna Ocena końcoworoczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Podręcznik: ВОТ И МЫ Rozdział Realizowan e zagadnieni e z Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny - Rozdział 0 Elementy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: 1. Rosja znana i nieznana 2. Шаг за шагом Rosja,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi:

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi: Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego opracowany przez Renatę Broniarz na podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz PLAN WYNIKOWY (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji,

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji, WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ROSYJSKI Materiał opracowany na podstawie podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel; numer dopuszczenia: 97/1/2009 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd.

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. PWN Rozdział 0: Россия, россияне, русский язык Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Białystok 2015 KLASA IV, V i VI 1.Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье Rozdział 6. Наше здоровье 2 Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. PSO dla kl.1 do podręcznika Ich und du

Załącznik nr 3a do WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. PSO dla kl.1 do podręcznika Ich und du PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PSO dla kl.1 do podręcznika Ich und du Załącznik nr 3a do WSO Uczeń, który opanował wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, i którego umiejętności i wiedza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Temat przewodni konkursu: Dwie stolice Moskwa i Sankt-Petersburg Cele Konkursu Języka Rosyjskiego: 1. popularyzacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach im. Janusza Korczaka Język mniejszości narodowej JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji Rok szkolny 2015/2016 Opracowały: mgr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą.

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin 1. Сколько им лет?

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI

PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI PLAN WYNIKOWY Język rosyjski podręczniki Новые Встречи 1 i Новые Встречи 2 Klasa2AI Rozdział i jego tematyka 13.Сколько им лет? Określanie wieku. Wymagania dydaktyczne w zakresie umiejętności w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Ocena bardzo dobra - uczeń rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i kolegów - rozumie dłuższe dialogi nagrane przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4 Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1. Rozdział 1 Guten Appetit! - nazwać

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 1 wspaniałym (6 pkt.) bardzo dobrym (5pkt). dobrym (4pkt). PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 1 Rozumienie ze słuchu Mówienie Czytanie ze zrozumieniem Pisanie Uczeń, który opanował wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II.

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

Klasa czwarta: WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ. W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń :

Klasa czwarta: WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ. W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń : Wymagania na poszczególne oceny z języka rosyjskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w odniesieniu do nowej podstawy programowej (treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI KLASA IV i V Spis treści: 1. Obszary podlegające ocenianiu 2. Skala ocen 3. Warunki oceny semestralnej, rocznej 4. Formy sprawdzania wiadomości uczniów 5. Treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający. Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej w oparciu o podręcznik und so weiter.

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej w oparciu o podręcznik und so weiter. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej w oparciu o podręcznik und so weiter. 1 Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania i planów wynikowych z języka angielskiego w klasach I-III Gimnazjum w Złotoryi

Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania i planów wynikowych z języka angielskiego w klasach I-III Gimnazjum w Złotoryi Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania i planów wynikowych z języka angielskiego w klasach I-III Gimnazjum w Złotoryi Ogólne kryteria wymagań z języka angielskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V PROGRAM : Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4 6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Magdalena Kębłowska. DKOS

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Szczegółowe kryteria ocen z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z 2 godz./tydz.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Szczegółowe kryteria ocen z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z 2 godz./tydz. JĘZYK NIEMIECKI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Szczegółowe kryteria ocen z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z 2 godz./tydz. Ocena: niedostateczny - nie spełnia wymagań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Treści programowe Wymagania programowe Uwagi

Treści programowe Wymagania programowe Uwagi СТУПЕНИ 3 PLAN WYNIKOWY klasa 6 ROZDZIAŁ Tematy: 1 ступень Путешествие, транспорт Treści programowe Wymagania programowe Uwagi Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: Wymowa spółgłosek

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas III

Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas III Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas III Celujący Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje

Bardziej szczegółowo

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników Klasa II- poziom IV.0 I. Treści programowe Zagadnienia tematyczne Zagadnienia gramatyczne Funkcje komunikacyjne Zagadnienia realioznawcze -określenie czasu (pory roku i nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego w klasach I-III Gimnazjum w Złotoryi

Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego w klasach I-III Gimnazjum w Złotoryi Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego w klasach I-III Gimnazjum w Złotoryi I. Ogólne kryteria wymagań z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III gimnazjum z opinią z Poradni

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 2

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 2 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 2 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe 1. Wohin gehst du? nazwy miejsc i instytucji publicznych zna nazwy miejsc, do których chętnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 W ZAMOŚCIU

SZCZEGÓŁOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 W ZAMOŚCIU SZCZEGÓŁOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 W ZAMOŚCIU I. Sposoby i cele oceniania 1. Ocenianie bieŝące Ocenianie bieŝące dostarcza informacji o rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski

Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski I. Uczniowie zostają poinformowani o przedmiotowych zasadach oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VI

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VI Formy oceniania Sposób oceniania (punktowa skala stopni, procentowa, stosowanie + i - Prace pisemne: - kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KRYTRI ONINI Z JĘZYK NGILSKIGO I NIMIKIGO W KSZTŁNIU ZINTGROWNYM unkcje oceny w kształceniu zintegrowanym: - informacyjna ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie zdobył umiejętności, co

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III PSO z języka niemieckiego dla klas I III uwzględnia w swej treści w szczególności: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Sposoby oceniania: I. Ocenianie bieżące odbywa się w trakcie każdych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo